FORSKNING OG KONGRESPRÆSENTATIONER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSKNING OG KONGRESPRÆSENTATIONER"

Transkript

1 Årsberetning forelagt af formand Sune Schackenfeldt og vedtaget på Ordinær Generalforsamling i Cystisk Fibrose Foreningen den 8. maj 2012 De seneste to år har for CF-Foreningen som det øvrige samfund været præget af vanskelige økonomiske tider med reducerede indtægtsmuligheder. Dette har været særdeles mærkbart i CFF, - både hvad angår indtægter fra kontingent og bidrag - og i særdeleshed i forhold til tidligere tiders mere massive støtte fra bl.a. medicinalbranchen til forskningsformål - og har krævet tid at omlægge. CF-Foreningen måtte således ophæve de hidtil gældende guidelines for dækning af udgiften ved forskeres deltagelse i udenlanske CF-konferencer, når de havde fået accepteret et videnskabeligt arbejde til præsentation på disse konferencer. I stedet fordeler man nu de aktuelt indkomme midler i forhold til accepterede arbejder. Endvidere kan CFF ikke længere yde økonomisk støtte i form af forskningsstipendier, men må henvise forskerne til at søge relevate fonds, der har midler til disse formål, og som CFF ikke har mulighed for at søge. Derudover har der været nedskæring i CFF s personaleudgifter. CF-sekretariatet har således i 2011 været uden kontorassistent i perioden januar til november. Samtidig blev der igangsat tiltag for at opnå mere regelmæssig indgang af kontingent og bidrag fra vore medlemmer - ved at forberede og omlægge dette til betalingsservice - begyndende med kontingentopkrævningen i 2012, og som flere havde efterspurgt. Efter inspiration indenfor CFF s netværk er der også hos CFF nu introduceret mulighed for fastgiver-bidrag - ved at indgå aftaler med de enkelte medlemmer og bidragydere om månedlige indbetalinger af bidrag via betalingsservice. Dette blev vore medlemmer og bidragydere orienteret om samtidig med i brevet med indkaldelse til Generalforsamling I 2011 udbyggede vi desuden bestræbelserne på at få erhvervssponsorer til to af CFF s vigtige foreningsaktiviteter, nemlig OPLYSNING OG INFORMATION og PATIENTAKTIVITETER. Til dette beder vi om vore medlemmers hjælp. Alle, som i deres kreds eller netværk har kendskab til erhvervsvirksomheder, bedes overveje, om disse kunne være potentielle erhvervssponsorer, - for CFF har ikke økonomsk mulighed for som de store organisationer - at have professionelle fundraisere phonere - til at ringe landet rundt til erhvervsvirksomheder. I 2011-regnskabet kan nogle af de nye forhold i positiv retning nu aflæses. Selv om årets resultat er beskedent, så er det dog et overskud på kr.

2 FORSKNING OG KONGRESPRÆSENTATIONER CF-Foreningen har som nævnt i adskillige år søgt at bidrage til, at der er mulighed for løbende tæt kontakt og samarbejdsmulighed mellem forskere fra Danmark og den øvrige verden. CFF anser dette for en vigtig forudsætning for, at der hele tiden kan udvikles forbedringer i behandlingen af cystisk fibrose og findes nye veje til gavn for patienterne med denne alvorlige livstruende sygdom. Dette sker især i forbindelse med to årlige CF-konferencer, nemlig European CF Conference (ECFC) og North American CF Conference (NACFC). I 2011 fandt disse sted i henh. Hamburg og Anaheim. Til Hamburg-konferencen i juni modtog CFF ansøgning fra 13 forskere, som havde fået deres videnskabelige arbejder antaget til præsentation på konferencen. Fra CF-Center Aarhus var det: Mikala Wang Camilla Andersen Anne Mørch Olesen Vibsen Bregnballe og fra CF-Centret i København: Claus Moser Mette Kolpen Niels Høiby Helle Krogh Johansen Christina Schjellerup Dalbøge Hengzhuang Wang Oana Ciofu Karin Meinike Jørgensen Kasper Aanæs Derefter fik i 2011 Claus Moser og Peter Østrup Jensen fra Rigshospitalet antaget deres arbejder til præsentation på USA-konferencen i november måned. CF-Foreningen støttede disse forskeres kongrespræsentationer med i alt kr., som var de midler, CFF havde kendskab til på tidspunktet for konferencernes afholdelse. Ved hjælp af forskningsmidler, som derefter blev modtaget i årets sidste måneder, kan CFF desuden støtte deltagere i den europæiske 2012-konference i Dublin i juni med et tilsvarende beløb. Vi er taknemlige for den økonomiske støtte til formålet, som vi i 2011 modtog fra: Nicon Industries A/S Roche A/S Lene Maribo Schou Loppemarkedet i Vesløs fra familien Beck Landvad fra Margit Hansen og fra Ulla Jensen. Vi modtog også bidrag til dette formål fra medlemmer på Færøerne - i forbindelse med tre bisættelser nemlig: Ole Nicolajsens bisættelse Ebba i Geilini s bisættelse - og Kristin Davidsen s bisættelse. 2

3 Endvidere var København i 2011 ramme om konferencen Eurobiofilms, og vi sender tak til Leo Pharma A/S for støtte på kr. til dette. Og vi takker Gilead Sciences for støtte på kr. til projektet: CF og andre lungesygdomme. FORENINGSAKTIVITETER - og herunder emnet: Oplysning og information Vi har søgt og fået Websponsorater: - CF-websiden er et vigtigt led i oplysning om sygdommen og som kommunikationsmiddel til vore medlemmer. Tak til sponsorerne Roche A/S, og Novartis Healthcare A/S, som i 2011 hjalp os med driften af med henh kr. og kr. Hvad Oplysningssponsorater angår har vi fået en række sponsorater og vi siger tak for støtte til Oplysning og Information i form af sponsorater fra: Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC) Specific Pharma a/s Demuth Graphic Mikkelsen & Co Roche A/S Bøgh & Helstrup I/S Telka A/S Ejendomsselskabet N.J. Tandrup A/S Patientaktiviteter - CF-Skilejr - og vi modtog tilskud fra løbet på Kongenshus Hede, arrangeret af Pernille Rasmussen. Løbet blev kaldt Luft i Lungerne og det resulterede i kr. til CFF. Også Odd Fellow Palæet i København hørte om det store ønske om en CF-Skilejr - og de skænhede kr. til formålet, som kom fra deres årlige Jule-Loppemarked i Odd Fellow Palæet i København. Heinrich and Laurine Jessens Fond hørte også vores bøn om hjælp og sendte kr. til CF-skilejren. Derved kunne vi invitere unge CF ere til en uges skilejr i Alpe d Huez i slutningen af februar 2012 en meget stor succes og vi håber inderligt, det også vil lykkes at få midler til en lejr i Vi vover forsigtig optimisme på nuværende tidspunkt. Det er vigtigt at understrege, at en CF-SkiLEJR ikke er en SkiFERIE for der bliver virkelig trænet flittigt med masser af fysisk aktivitet på løjperne til gavn for de unge CF eres helbred. 3

4 Vi sender en varm tak til vores trofaste stab af frivillige ledere, som bruger en uge af deres ferie på vores unge CF ere og giver dem uforglemmelig oplevelse og ikke mindst træning i selv at administrere dele af behandlingen af CF. Målgruppen på lejren var unge CF ere født i årene Tak til lejrchefen Klavs Andreassen, som har været med i lejraktiviteter i årevis og forestår både forberedelser og afvikling af selve lejren og til hans stab: Anne Johnsen Nya Calmer og Joachim Kaarsberg Børgesen. Til adspredelse for - Indlagte CF-børn på Rigshospitalet og på Aarhus Universitetshospital Skejby søgte vi og fik støtte fra Giro 413, som i flere år har støttet dette arbejde. Børn der som CF erne indlægges til f.eks. antibiotikakure på hospital er ikke nødvendigvis sengeliggende og og har derfor andre behov for adspredelse end sengeliggende patienter. Personalet på centrene gør deres yderste for at imødekomme disse behov, og hertil er hjælpen fra GIRO 413 meget velkommen. - CF-Familiekursus - for familier med CF-børn i alderen 0-18 år og deres raske søskende - har været en patientaktivitet i CF-Foreningen siden 1982, hvor det første kursus fandt sted på Pindstrup Centret på Djursland. På grund af øget pladsbehov til det dengang stigende deltagerantal - og til de mange kursusaktiviteter for børn i forskellige aldersgrupper og for de voksne - blev kurset derefter i 1995 flyttet til Hotel Faaborg Fjord, der har lokalemuligheder, der opfylder vore behov. Familierne søger deres hjemkommune om dækning af kursusgebyret, og CF-Foreningen søger desuden støtte fra Socialministeriets Handicappulje om dækning af gebyret for de familier, der måtte opleve afslag på deres ansøgning i kommunen. Familiekurserne har imidlertid i de seneste år været genstand for stærkt stigende sagsbehandlingstid hos de kommunale myndigheder, som har gjort det yderst vanskeligt at planlægge de økonomiske forhold. Desuden forekommer det helt uacceptabelt, at familier med et barn med samme sygdom - i et lille land som Danmark- skal udsættes for så forskelligartede afslag på støtte, som det har været tilfældet i de seneste år og ikke mindst i forbindelse med 2011-kurset. Kursusforløbene vidner om stort behov hos familierne både hos forældre og børn for at være sammen med andre i samme situation - og for modtage opdateret undervisning om sygdommen. Dette har været muligt for CF-familierne - takket være, at personalet på CF-Centrene trofast og med stor ildhu stiller sig frivilligt til rådighed for medvirken i kursusundervisningen. Kursusprogrammet er omfattende og nøje tilpasset deltagernes aktuelle behov, men baseret på seneste års oplevelser er vi stærkt bekymrede for fremtiden og vil i den nærmeste tid forelægge seneste kursusforløb for relevante embedspersoner og landspolitikere. - Socialrådgiver assistance I en årrække har dette været i tilbud til familierne muliggjort ved hjælp af donationer til formålet fra ikke mindst Det Obelske Familiefond. Tilbuddet til famliierne omfatter mulighed for rådgivning og vejledning i form af nogle timers ugentlig telefontid og/el. kontakt, varetaget af socialrådgiver Gitte Madsen. I 2011 har der været stigende behov for assistance af socialrådgiveren til såvel børnefamilier og ikke mindst voksne CF-patienter, hvilket i lighed med familiekursets forhold også afspejler kommunernes reducerede økonomiske midler, 4

5 - CF-Julemarked i København Det første julemarked i CF-Foreningens historie blev afholdt i 1982 på initiativ af CF-mor Leila Møller og fandt sted i en udendørs bod på Nicolai Plads. Siden 1983 har Helligåndshuset på Strøget i København været ramme om arrangementet, og det 30. julemarked blev afholdt i 2011 og finder altid sted fredag-lørdag før første søndag i advent. Tak til de mange både CF-familier og deres pårørende og venner - som fremstiller, skaffer og sender gaver til salg i boderne og hjemmebag til cafeen. Og tak for Tina Petersens tilskud på kr. til indkøb af fiskedamsgevinster. Og tak til gruppen, som med hjemmelavede lækkerier i årets nye Delikatessebod bidrog til en dejlig omsætning og dermed til årets samlede overskud på kr. til CF-arbejdet. TAK til alle de trofaste frivillige, som reserverer de 3 dage i kalenderen til koncentreret arbejdsindsats ved afviklingen af selve julemarkedet. Der er et stort arbejde forbundet med forberedelse og opbygning af julemarkedet - og ved de to åbningsdage, som altid er fredag og lørdag før første søndag i advent. En varm tak til alle hjælpere inde i Helligåndshuset i boderne og bag kulisserne, i køkkenet, ved opbygning, vareafhentning, nedpakning og til de trofaste julemænd, som med godt humør trodser vejrets luner og flittigt bruger stemmerne i mange timer på at vække opmærksomhed på Strøget. Derved sørger de for en strøm af kunder til julemarkedet. Julemændene er derved i høj grad med til at opfylde også en anden dimension af CF-arbejdet nemlig at udbrede kendskabet til cystisk fibrose blandt de mange, der færdes på Strøget. - Roskilde Festival I en årrække har det været tradition, at en frivillig gruppe deltog som vagtmandskab i Roskilde Festival, hvorved festivalens honorar for deres arbejde tilfaldt CF-arbejdet. I 2011 blev arrangementet tilrettelagt af Michala Høg Daimar, og årets indsats indbragte et tilskud til CF-arbejdet på kr. Endnu kender vi ikke mulighederne for 2012, men opfordrer vore medlemmer til jævnligt at klikke ind på websiden hvor vi vil orientere om dette. 5

6 Desuden modtog CFF i årets løb kr. - i bidrag til CF-Foreningens arbejde. - fra foreningens patientfamilier og fra øvrige medlemmer og bidragydere Beløbet er indgået i årets løb og ifm. Landsindsamlingen - og vi henviser til specifikationen i bidraglisten i årets regnskab. I beløbet indgår også følgende gaver: - Medarbejderne ved KOMPASS DANMARK A/S, - som via en medarbejder er meget opmærksom på CF, besluttede, at årets juleindsamling skulle tilfalde CFF og sendte kr. Dette beløb blev øget med kr. fra firma KOMPASS. - T. & A. Vinding Kruses Fond sendte kr. - og Lærerstandens Brandforsikring bidrog med kr. - Fra Vesløs Loppemarked modtog vi - udover tidl. nævnte kr. til forskning også kr. til CFF s arbejde. - Et imponerende resultat af en enkelt CF-families indsats, suppleret med hjælp fra venner og pårørende, herunder bedsteforældre. Ved hjælp af indsamlede effekter fra såvel privatpersoner som forretninger i lokalområdet skabte Conny og Esben Bak et stort loppemarked i den nordvestjyske landsby Vesløs og supplerede omsætningen med café med hjemmebag, æbleskiver og pølser. Desuden organiserede familien omfattende lokal presseomtale i Thisted Dagblad, hvorved også kendskabet til 11-årige Jeppe s CF-sygdom blev udbredt. Derved var hele omegnen grundigt orienteret om arrangementet og besøgte flittigt loppemarkedet. Tak for alle disse tiltag, som resulterede i en stor hjælp til CF-arbejdet. - Beate Wallentin voksen CF-patient - har åbenhjertigt beskrevet sit liv i bogen: Grib Livet. Overskuddet fra salg af bogen tilfalder CF-Foreningen. I 2011 indgik der kr. til CFF. Tak til Beate, som derved dels bidrager økonomisk til CF-arbejdet, dels har ydet en betydningsfuld hjælp med at udbrede kendskabet til CF. Læs mere på hvor der er et link til Beate s bog: Grib Livet*. 6

7 CF-Foreningens Samarbejdspartnere: CFF er medlem af og samarbejder med: DH Danske Handicaporganisationer - vores partner indenfor bl.a. sociale og organisatoriske emner, - p.t. ikke mindst ifm. aktuel debat om fleksjob. - CFF indgår aktuelt i en gruppe, som via websiden er aktiv om emnet Fleksjob. ISOBRO - kyndig i emner som fundraising og netværk - og kvalificeret og respekteret rådgiver vedr. indsamlingslovgivning, Sjældne Diagnoser via vort medlemskab og samarbejde med Sjældne Diagnoser er CFF også repræsenteret i Danske Patienter. Transplantationsgruppen arbejder for oplysning om Organtransplantation / organdonation til befolkningen, - er p.t. meget aktiv i bestræbelserne på at få indført formodet samtykke ved organdonation, som man naturligvis har mulighed for at fravælge, hvis man ikke ønsker at donere organer. CFE CF Europe sammenslutning af europæiske CF-organisationer CFW CF Wordwide den tilsvarende verdensomspændende organisation. 7

8 Kort om fremtiden Den aktuelle debat omkring os er præget af vanskelige økonomiske tider, der som nævnt tidligere i denne årsberetnng også er oplevet hos CFF. Vore medlemmer er i de foregående uger blevet bekendt med nye tiltag i form af at omlægge kontingentopkrævning til betalingsservice og er også bekendt med den nye mulighed for Fastgiver-bidrag. Vi håber, dette kan føre til mere stabil indgang af midler til CFF. Desuden opfordrer vi alle til at undersøge i deres netværk, om der er personer el. grupper, som kan hjælpe CFF med aktiviteter, der kan medføre øget indtjening. CF-Foreningen har ikke en størrrelse, så vi kan matche store organisationers mulighed for at skabe arrangementer i i million-klassen, men også mindre tiltag landet over vil have stor betydning for CFF. Det er bl.a. årets Loppemarked i Vesløs et glimrende eksempel på. Som noget nyt forbereder CFF at iværksætte afholdelse af mindre kontaktmøder landet over for pårørende til CF-patienter, f.eks. bedsteforældre. Formålet er, at de får mulighed for at møde andre i samme situation og udveksle erfaringer i samvær af nogle timers varighed. CF-Sekretariatets forestående flytning til Sjælland Planen er fortsat, at flytning fra Viborg til hovedstadsområdet sker i det tidlige forår i 2013 forventet primo marts. Men det har været nødvendigt at revidere planerne, da CFF af økonomiske grunde har måttet opgive at flytte ind i Danske Handicaporganisationers nye domicil, DH- Handicaphuset, i Tåstrup. I stedet har CFF fået mulighed for at flytte ind i lokaler i umiddelbar nærhed af Danmarks Lungeforening, som CF har kendt og samarbejdet med i adskillige år om forskellige fælles arbejdsområder. CFF er på vej til 45 år - CF-Foreningen blev stiftet den 22. august Meget er opnået og meget er sket siden da. Tak til alle, der har hjulpet med at nå det punkt, hvor vi er nu, - hvor CF-patienters levealder er så meget højere, end det var tilfældet den augustdag i I CF-familierne har der været glæder, og der har været sorger. Alle må fortsat stå sammen - på vej mod endnu bedre behandling - og endnu bedre livsbetingelser for CF-patienterne. 8

Årsberetning og regnskab 2010

Årsberetning og regnskab 2010 Årsberetning og regnskab 2010 info 2 2011 Indhold 4 Årsberetning 2010 10 Årsregnskab 2010 16 Bidragsliste 2010 Kalender 11.-13 november 2011 CF-Familiekursus afholdes i weekenden på Hotel Faaborg Fjord.

Læs mere

Årsberetning & regnskab 2001

Årsberetning & regnskab 2001 Årsberetning & regnskab 2001 2 2002 OKTOBER Gratis anlægsbærertest for cystisk fibrose bør nu omsider tilbydes alle gravide i Danmark...... dog forudsætter vi, at samfundet fortsat udviser solidaritet

Læs mere

Årsberetning & regnskab 97 JULI

Årsberetning & regnskab 97 JULI Årsberetning & regnskab 97 1 98 JULI Årsberetning 1997 Antallet af CF-patienter stiger fortsat. Der er i årets løb diagnosticeret 11 nye CFpatienter, hvorved antallet af CF-patienter i Danmark ved udgangen

Læs mere

1 2006 Årsberetning 2005 side 12

1 2006 Årsberetning 2005 side 12 1 2006 Årsberetning 2005 side 12 Pancrease Microtabs 10... og den kendte Hvordan virker Pancrease MicroTabs 10? Pancrease MicroTabs 10 virker ved at fremme fordøjelsen. det indeholder en række af de enzymer,

Læs mere

Årsberetning & regnskab 98

Årsberetning & regnskab 98 Årsberetning & regnskab 98 3 99 NOVEMBER Støt CF-foreningens landsindsamling 25.11.- 31.12.1999 CD: JAZZTELTET Send check på 100 kr til: Søren Kennet Petersen Horsevænget 27, 1.tv. 3400 Hillerød 100 kr

Læs mere

Foto: Birger Vogelius Freelance. Super-Magnus. yngste deltager i Ritter Classic 2004 mødte. Super-Mario Cipollini Se også Årsberetning 2004 side 6 MAJ

Foto: Birger Vogelius Freelance. Super-Magnus. yngste deltager i Ritter Classic 2004 mødte. Super-Mario Cipollini Se også Årsberetning 2004 side 6 MAJ Super-Magnus yngste deltager i Ritter Classic 2004 mødte Super-Mario Cipollini Se også Årsberetning 2004 side 6 1 2005 MAJ Foto: Birger Vogelius Freelance Pancrease Microtabs 10... og den kendte Hvordan

Læs mere

Jazz-cd giver penge til forskning

Jazz-cd giver penge til forskning Jazz-cd giver penge til forskning 2 97 OKTOBER CF-lokalforeningen i Hillerød udgiver cd med glade jazznumre Jazz-cd giver penge til forskning CF-lokalforeningen i Hillerød udgiver cd med glade jazznumre

Læs mere

DECEMBER. Rekordsalg på CF-julemarked 2002

DECEMBER. Rekordsalg på CF-julemarked 2002 4 2002 DECEMBER Rekordsalg på CF-julemarked 2002 DECEMBER 4 2002 Forside: CF-julemarked 2002 i Helligåndhuset i København CD Rekordsalg på CF-julemarked 2002 Indhold Leder.................................

Læs mere

Positivgruppen Medlemsguide

Positivgruppen Medlemsguide 1 Positivgruppen Medlemsguide Opdateret udgave 2013/15 "Du kan ikke forhindre sorgens fugle i at flyve hen over dit hoved. Men måske kan du forhindre dem i at stoppe op og bygge rede i dit hår. Gammelt

Læs mere

NF-NYT. nr. 2 maj 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen. Foto: Louise Boserup

NF-NYT. nr. 2 maj 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen. Foto: Louise Boserup NF-NYT nr. 2 maj 2015 - årgang 27 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Foto: Louise Boserup Foto: Louise Boserup Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen...

Læs mere

Nyhedsbrev. Nr. 63 juni 2007. Foreningens adresse Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1 2. th 3400 Hillerød

Nyhedsbrev. Nr. 63 juni 2007. Foreningens adresse Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1 2. th 3400 Hillerød Nyhedsbrev Nr. 63 juni 2007 Foreningens adresse Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1 2. th 3400 Hillerød Indhold: Kære medlemmer... 3 Levevilkårsundersøgelsen At leve med MS... 3 Workshop med

Læs mere

Foto: Birger Vogelius Freelance. 29 TH European Cystic Fibrosis Conference Copenhagen 15-18 June 2006 Se side 6-7

Foto: Birger Vogelius Freelance. 29 TH European Cystic Fibrosis Conference Copenhagen 15-18 June 2006 Se side 6-7 29 TH European Cystic Fibrosis Conference Copenhagen 15-18 June 2006 Se side 6-7 1 2007 Foto: Birger Vogelius Freelance Cystisk Fibrose 1 2007 Sundhedsstyrelsens brev. Hensigtserklæring. CF-Conference.

Læs mere

Indhold. Forord 4 Organisation 5 Kvindekrisecentre 10 Rådgivning 14 Projekter og konferencer 18 Samarbejde 23 Økonomi 26 Bestyrelse og udvalg 29

Indhold. Forord 4 Organisation 5 Kvindekrisecentre 10 Rådgivning 14 Projekter og konferencer 18 Samarbejde 23 Økonomi 26 Bestyrelse og udvalg 29 Årsberetning 2014 Indhold Forord 4 Organisation 5 Kvindekrisecentre 10 Rådgivning 14 Projekter og konferencer 18 Samarbejde 23 Økonomi 26 Bestyrelse og udvalg 29 Redaktion: LOKK Sekretariat Grafisk design:

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Ledelsesberetning for Danmarks Lungeforening 2014

Ledelsesberetning for Danmarks Lungeforening 2014 Ledelsesberetning for Danmarks Lungeforening 2014 Danmarks Lungeforeningens formål og hovedaktivitet har siden stiftelsen 1901 været at forebygge og bekæmpe lungesygdomme og tuberkulose: Danmarks Lungeforenings

Læs mere

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) Indhold Indledning 7 Hvad er Ungdommens Røde Kors? Hvad er et lokalt udviklingsråd? 9 11 Hvordan kommer I godt i gang? 13 Hvilke

Læs mere

Danmarks Lungeforeningens formål og hovedaktivitet har siden 1901 været at forebygge og bekæmpe lungesygdomme og tuberkulose:

Danmarks Lungeforeningens formål og hovedaktivitet har siden 1901 været at forebygge og bekæmpe lungesygdomme og tuberkulose: Ledelsesberetning Danmarks Lungeforeningens formål og hovedaktivitet har siden 1901 været at forebygge og bekæmpe lungesygdomme og tuberkulose: Danmarks Lungeforenings formål er at: Udbrede kendskabet

Læs mere

Glædelig Jul Godt Nytår

Glædelig Jul Godt Nytår & Glædelig Jul Godt Nytår 4 2000 DECEMBER DECEMBER Glædelig Jul Godt & Nytår 4 2000 Forside: Nisseorkester fra Julemarkedet CF-kort Miss Barcelona af Rudi Olsen Indhold Et stort håb for fremtiden..................

Læs mere

Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011

Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Odder projektet fortsætter i 2011 Siden 2007 har SINDs Pårørenderådgivning og

Læs mere

Solens Børn. Nyhedsbrev Nr. 31 marts 2011

Solens Børn. Nyhedsbrev Nr. 31 marts 2011 Solens Børn Nyhedsbrev Nr. 31 marts 2011 1 Indholdsfortegnelse: Nyt fra bestyrelsen s. 4 Indkaldelse til generalforsamling s. 6 Årsregnskabet s. s. 7 Fra deltidsseminariet s. 9 Webside lille bedste s.11

Læs mere

GBFbladet Medlemsorientering nr. 142

GBFbladet Medlemsorientering nr. 142 GBFbladet Medlemsorientering nr. 142 37. Årgang. Nr. 2 maj 2012 ISSN 1903-0347 Gigtramte Børns Forældreforening Indholdsfortegnelse Dette nummer er redigeret af redaktionsudvalget. Indlæg fra medlemmerne

Læs mere

bel bel Formandens beretning ved generalforsamlingen den 7. april 2001 Indhold: Formandens beretning ved generalforsamlingen 1

bel bel Formandens beretning ved generalforsamlingen den 7. april 2001 Indhold: Formandens beretning ved generalforsamlingen 1 bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR bel Maj 2001 4. årgang Nr. 1 Indhold: Formandens beretning ved generalforsamlingen 1 Legoland 2001 4 Referat fra generalforsamling i

Læs mere

TEMA: Lungetransplantation og organdonation

TEMA: Lungetransplantation og organdonation TEMA: Lungetransplantation og organdonation 2 98 OKTOBER CF-foreningen på nettet www.cf-dk.org Voksne CF-patienter er fuldt vidende om, at samtlige danske lungetransplantationer på CF-ere indtil udgangen

Læs mere

Nyhedsbrev. September 2011. Kære alle WS ere med familie,

Nyhedsbrev. September 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev September 2011 Kære alle WS ere med familie, Efteråret har så sandelig sat ind med regn og blæst. Det nye skole år er for længst startet og sommerens få rigtig gode dage er allerede næsten glemt.

Læs mere

Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 18 nummer 2 juni 2007

Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 18 nummer 2 juni 2007 Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 18 nummer 2 juni 2007 LOKALE AFDELINGER: STORKØBENHAVN: Torben Gejl Tlf: 4444 0249 gejl@12move.dk RØDOVRE: Kristine Dam Jensen Tlf. 3510 7366 kristinedam@mail.dk

Læs mere

GBFbladet Medlemsorientering nr. 140

GBFbladet Medlemsorientering nr. 140 GBFbladet Medlemsorientering nr. 140 36. Årgang. Nr. 4 November 2011 ISSN 0907-7421 Gigtramte Børns Forældreforening Indholdsfortegnelse Dette nummer er redigeret af redaktionsudvalget. Indlæg fra medlemmerne

Læs mere

DEADLINE. Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta. 15. september for næste OI-Magasinet. Indhold. OI-Magasinet

DEADLINE. Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta. 15. september for næste OI-Magasinet. Indhold. OI-Magasinet Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta Fiskergade 26, DK-4220 Korsør Telefon: (+45) 5838 3514 * E-mail: mogensbc@mail.dk OI-Magasinet Indhold Officielt medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis

Læs mere

LHC-nyt. 25. årgang December 2008 Nr. 4. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 4/08

LHC-nyt. 25. årgang December 2008 Nr. 4. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 4/08 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 25. årgang December 2008 Nr. 4 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 4/08 1 Indhold Formanden har ordet... 3 ACR16: Den nye medicin til behandling af HC... 4 HC-forsknings

Læs mere

SLØJFEN 35. Få penge! Kunstværker mod kræft. december 2008. Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige. > Se mere på side 3 til 5.

SLØJFEN 35. Få penge! Kunstværker mod kræft. december 2008. Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige. > Se mere på side 3 til 5. Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige SLØJFEN 35 december 2008 Foto: Simon Fønsbo > Se mere på side 3 til 5 Kunstværker mod kræft > Se side 9 Få penge! > Se side 15 FRA LOKALFORENINGSAFDELINGEN BJARNE

Læs mere

Årsberetning 2012. Udarbejdet af Anne Margrethe Gad Jørgensen

Årsberetning 2012. Udarbejdet af Anne Margrethe Gad Jørgensen 1 Årsberetning 2012 Udarbejdet af Anne Margrethe Gad Jørgensen 2 Indholdsfortegnelse DEN DAGLIGE DRIFT... 5 Fastansatte og faste frivillige medarbejdere... 5 Styregruppen/Årsmøde... 7 Styregruppens sammensætning...

Læs mere