Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub"

Transkript

1 Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret marts 2006 Revideret januar 2007 Revideret udgave 2010 Revideret udgave Foreningens navn er Jysk Akademisk Fægteklub. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen for fægtning i Århus og omegn. Dette søges opnået ved at foreningen arrangerer træning for sine medlemmer og konkurrencer med andre klubber samt ved at foreningen synliggør fægtesporten på anden måde i lokalområdet. Endvidere fremmes interessen ved at foreningens midler skal bidrage til indkøb af materiel, fægtepåklædning etc. til brug for foreningens medlemmer. Derudover kan foreningen yde bidrag til medlemmernes udenbys rejser i forbindelse med konkurrencer, træningsophold mv. såfremt foreningens økonomiske tilstand tillader dette. Foreningen tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde efter folkeoplysningsloven. Forenings virksomhed er almennyttig og åben for enhver, som tilslutter sig foreningens formål. 3. Foreningens drift finansieres ved medlemmernes kontingent, støtte fra kommune og private samt ved en eventuel deltagerbetaling ved de arrangementer klubben måtte afholde. Et eventuelt overskud skal tilfalde foreningen til anvendelse inden for folkeoplysningslovens rammer samt i henhold til foreningens formål (jfr. 2). 4. Kun aktive medlemmer kan optages i foreningen. Ved manglede kontingentbetaling ophører medlemskabet øjeblikkeligt. 5. Kontingent for medlemmerne fastsættes af generalforsamlingen. 6. Foreningens øverste ledelse er generalforsamlingen. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den daglige drift (jfr. 7-9).

2 7. Den ordinære generalforsamling afholdes en gang om året inden udgangen af 1. kvartal. Den ordinære generalforsamling skal have mindst følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning, herunder fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab for det forløbne regnskabsår 5. Fastsættelse af kontingent for medlemmerne samt fremlæggelse af budget for det kommende år. Efterfølgende godkendelse af budget. 6. Behandling af indkomne forslag. 7. Valg af formand kasserer mindst tre yderligere bestyrelsesmedlemmer to suppleanter til bestyrelsen revisor og revisorsuppleant ad hoc-udvalg såfremt generalforsamlingen mener det er nødvendigt. I så fald vælges et udvalg bestående af mindst tre medlemmer, heraf et fra bestyrelsen. 8. Eventuelt Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen. Adgang til generalforsamlingen har de i 4 nævnte medlemmer, forældre til medlemmer under 18 år, samt hvem bestyrelsen måtte have inviteret. Stemmeret har kun de i 4 nævnte medlemmer og hvert medlem har en stemme. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Der stemmes ved håndsoprækning, dog skal afstemningen foregå skriftligt når mindst 10% af forsamlingen forlanger dette. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Aktive medlemmer, forældre til aktive medlemmer samt andre med en væsentlig tilknytning til foreningen er valgbare til bestyrelsen. Børn under 18 år har stemmeret på generalforsamlingen, men kan ikke deltage i bestyrelsen med stemmeret. Hvert medlem under 18 år har sammen med sine forældre én stemme på generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmerne vælges så vidt muligt for to år ad gangen, dog således at formand og kasserer ikke er på valg samme år. Blandt de øvrige bestyrelsesmedlemmer skal det tilstræbes, at mindst et bestyrelsesmedlem ikke er på valg med de andre bestyrelsesmedlemmer. Revisor og eventuelle ad hocudvalg vælges for et år ad gangen. Ved stemmelighed mellem flere kandidater foretages, ved behov, omvalg blandt disse. Generalforsamlingen indkaldes ved skriftlig meddelelse til samtlige medlemmer enten gennem særskilt brev eller . Generalforsamlingen indkaldes med mindst tre ugers varsel. Forslag der ønskes

3 forelagt generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest to uger inden generalforsamlingen afholdes, og dette skal fremgå af indkaldelsen. Senest én uge før generalforsamlingen skal indsendte forslag være udsendt til medlemmerne. Foreningens regnskab for det forløbne regnskabsår skal vedlægges indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen beslutter det, eller når mindst 10% af foreningens medlemmer indsender skriftlig anmodning herom sammen med angivelse af de punkter, der ønskes behandlet. Indkaldelse sker med mindst to ugers varsel og den foreslåede dagsorden vedlægges indkaldelsen. 8. Foreningens bestyrelse består af mindst 5 personer. Følgende personer kan ikke være medlem af bestyrelsen: 1. Medlemmer af bestyrelser i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer lokaler m.m. til foreningen eller kontrollerer udlejer af lokaler m.m. til foreningen. 2. Advokater, revisorer og lignende rådgivere for samt ansatte i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer lokaler m.m. til foreningen, eller som kontrollerer udlejer af lokaler m.m, til foreningen. 3. Ejere af lokaler m.m., der udlejes til foreningen. De ovenstående habilitetsregler gælder ikke fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der er almennyttige, og hvis hovedformål er at stille faciliteter til rådighed for børn og unge. Endvidere kan Århus Byråd fravige habilitetsreglerne, når lejemålet er af uvæsentligt omfang, og når Århus Byråd skønner, at en fravigelse ikke vil medføre, at uvedkommende interesser får mulighed for at påvirke beslutningsprocessen i foreningen. 9. Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig på første møde med en næstformand og evt. andre poster, såfremt bestyrelsen finder det nødvendigt. Bestyrelsen har bemyndigelse til at nedsætte ad hoc-udvalg, såfremt bestyrelsen finder det nødvendigt. Bestyrelsen er ansvarlig overfor Århus byråd for anvendelse af det herfra modtagne tilskud, for anviste lokaler m.v. og for regnskab og dokumentation for virksomheden. Medmindre Århus Byråd har besluttet noget andet, udarbejder bestyrelsen årligt en beretning, hvori foreningens virksomhed i det forløbne år beskrives. Bestyrelsen indkalder til generalforsamling mindst en gang årligt. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes mindst 4 gange årligt, og når formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Der udarbejdes

4 beslutningsreferat efter hvert bestyrelsesmøde. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme afgørende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er tilstede. 10. Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget til godkendelse på generalforsamlingen. Foreningens regnskabsår følger Århus Kommunes regnskabsår. Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen. Årsregnskabet skal opgøres således som god regnskabsskik tilsiger og i overensstemmelse med de i folkeoplysningsloven til enhver tid gældende regler. I forbindelse med ansøgning om tilskud fra Århus Kommune indsendes hvert år et særligt tilskudsregnskab til godkendelse hos kommunen. Dette regnskab skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen og revisor. Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor. Den valgte revisor må ikke være medlem af bestyrelsen eller beslægtet eller besvogret i op- eller nedstigende linje eller i sidelinien så nær som søskendebørn med nogle af bestyrelsesmedlemmerne.: Regnskabet revideres i overensstemmelse med den til enhver tid gældende regnskabsinstruks udarbejdet af Århus Kommune. 11. Foreningen tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen i forening eller ved en af disses forfald af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer. 12. Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for det tilskud, som foreningen har modtaget efter folkeoplysningslovens bestemmelser, hvis et tilbagebetalingskrav er opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes pågældende som forsætligt eller uagtsom. Bestyrelsens medlemmer hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens tilskud modtaget efter folkeoplysningslovens bestemmelser. For de forpligtelser, der påhviler foreningen i øvrigt, hæftes alene med den til enhver tid eksisterende formue. 13. Vedtægtsændringer skal godkendes af generalforsamlingen med 2/3 af de afgivne stemmer. Vedtægtsændringer skal endvidere indsendes til Århus Kommunes Fritids- og Kulturforvaltning for at sikre at de til stadighed opfylder folkeoplysningslovens krav. 14. Beslutning om foreningens ophør eller likvidation kan kun ske på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling. Vedtagelse heraf skal godkendes med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

5 Foreningens midler skal ved opløsning anvendes til almennyttige formål indenfor folkeoplysningslovens rammer, og såfremt det er muligt til gavn for børne- og ungdomsarbejdet i Århus Kommune. 15. Alle trænere, der har med børn og unge under 15 år at gøre i JAF-regi, skal aflevere en lovpligtig børneattest, før de må gå i gang med at træne.

Vedtægt for Trøjborg Arkadespilforening

Vedtægt for Trøjborg Arkadespilforening Vedtægt for Trøjborg Arkadespilforening 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Trøjborg Arkadespilforening Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2. Foreningens formål: Foreningens formål er at formidle

Læs mere

Copenhagen Wuzuquan Academy Bestyrelse og vedtægter

Copenhagen Wuzuquan Academy Bestyrelse og vedtægter Copenhagen Wuzuquan Academy Bestyrelse og vedtægter Bestyrelse: Formand Kenneth Fritze Flink Kasserer Bo Grubbe Jensen Bestyrelsesmedlem Jan Rasmussen Bestyrelsesmedlem Lasse Andersen Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

LOLLAND FALSTER RC KLUB

LOLLAND FALSTER RC KLUB LOLLAND FALSTER RC KLUB 1. Navn og hjemsted. KLUBBENS navn er: Lolland Falster RC klub (LFRC) Foreningen har hjemsted på Gartnervej 3 4800 Nykøbing F. 2. Foreningens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

a snlnscn pohon Ballerup Kommune, att. Gry Andersen Kultur & Fritid Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Fremsendes til godkendelse Venlig hilsen

a snlnscn pohon Ballerup Kommune, att. Gry Andersen Kultur & Fritid Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Fremsendes til godkendelse Venlig hilsen a snlnscn A A pohon Ballerup Kommune, att. Gry Andersen Kultur & Fritid Hold-an Vej 7 Fremsendes til godkendelse Venlig hilsen Foreningen Apollons Revisor Hjortestien 8 2860 Søborg Ballerup Kommune Kultur

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING"

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS BYBI FORENING VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING" 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Københavns Bybi Forening". Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. Foreningen er en almennyttig forening, der kan

Læs mere

Vedtægter for Sunds forenings fitness.

Vedtægter for Sunds forenings fitness. Vedtægter for Sunds forenings fitness. ~ 1 ~ 1. Navn 1.1 Foreningens navn er Sunds Forenings Fitness 1.2 Forenings hjemsted er Herning Kommune Sunds by. 2. Formål 2.1 At tilbyde de enkelte medlemmer i

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF 1 - Identifikation: Ry Biograf er en selvejende institution med hjemsted på Kyhnsvej 4, 8680 Ry. 2 - Formål: Institutionens formål er at drive biograf med forevisning af et bredt udsnit af såvel danske

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub.

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub. Udkast version 1.3, 10-08-08 Amaliegade 31 DK-1256 København K Tel +45 33 32 20 12 Fax +45 33 32 24 74 Mail lrlaw@lrlaw.dk www.lassenricard.dk Advokataktieselskab Cvr 16725641 V E D T Æ G T E R F O R [

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune.

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. VEDTÆGTER for Foreningen Working School. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. 2. Formål. Foreningen Working School er en humanitær hjælpeorganisation.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere)

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) Vedtægter for foreningen ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) KAPITEL 1: NAVN OG HJEMSTED...3 KAPITEL 2: FORMÅL...3 KAPITEL 3: MEDLEMSKAB...3 KAPITEL 4: GENERALFORSAMLING...5 KAPITEL 5: EKSTRAORDINÆR

Læs mere