M E D D E L E L S E R

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "M E D D E L E L S E R"

Transkript

1 FORENINGEN AF OFFICERER UDENFOR AKTIV TJENESTE Protektor: Hans Kongelige Højhed Prins Henrik M E D D E L E L S E R Nr. 146 Marts april 2006 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 Informationer og meddelelser Side 3 Meddelelser fra Fællesstyrelsen Side 3 Indkaldelse til årsmøde Side 3 Dagsorden for kredsenes generalforsamlinger Side 4 En kommentar til foreningens navn Side 5 Meddelelser fra kredsene Side 5 Boganmeldelser Side 11 Pensionist og hvad så? Side 14 Efterlysning Side 15 Praktiske oplysninger: Overblik FOUAT s kalender Side 16 Deadlines for indlevering af stof til bladet Side 16 Andre begivenheder af interesse for medlemmer/fouat Side 16

2 Praktiske oplysninger Om foreningen Foreningen blev grundlagt 9. december 1891, og dens virke hviler den dag i dag på de dengang vedtagne love, men tilpasset nutidens forhold og medlemmernes ønsker. Den består af regionalt opdelte KREDSE og ledes overordnet af en FÆLLESSTYRELSE med ÅRSMØDET som øverste myndighed. Inden for lovenes rammer er de enkelte kredse selvstyrende og beslutter eksempelvis aktiviteter samt evt. begrænsninger i medlemstal og deltagerantal ved de enkelte arrangementer. Følgende kan optages som medlemmer: Tidligere og nuværende officerer i Forsvaret og andre med tidligere eller med aktuel tilknytning til og interesse for Forsvaret og dets officerskorps. Om Meddelelser Formål: At formidle oplysninger til medlemmerne om kredsenes aktiviteter. Endvidere, når pladsen tillader det, at optage indlæg fra enkeltpersoner. Bladet indeholder primært interne foreningsmeddelelser. Bidrag optages på bidragsyderens ansvar. Eftertryk er kun tilladt med Fællesstyrelsens, henholdsvis pågældende kredsformands tilladelse. Indlæg bedes sendt pr. mail (som vedhæftet fil i WORD). Da indlæg af og til kræver et ret omfattende redaktionsarbejde, bedes de sendt i god tid, så der er ca. en uge til at bearbejde indlægget. Redaktionen er ikke forpligtet til at optage sådanne indlæg, og forbeholder sig desuden ret til at forkorte teksten. s foretrækkes og sendes til redaktørens private adresse se nedenfor. Foreningsmeddelelser, der sendes som brev, skal være redaktøren i hænde to dage før den nedenfor anførte tidsfrist. Fællesstyrelsen: Landsformand: Generalmajor Jørgen Sverker Nilsson Opnæsgård 83, 2970 Hørsholm Næstformand: Fmd. for Københavns Kreds Forskningsbibliotekar D.B., major Jørgen Larsen Digterparken 76, 2750 Ballerup Forretningsfører: Major Flemming Holmgreen Rasmussen Annexgårdsvej 4, Kirke Værløse, 3500 Værløse Redaktion: Major Mogens Pedersen Torvegade 30, 4200 Slagelse Webmaster: Kaptajn Peter Thomsen Ekspedition og fordeling: Se forretningsføreren modsatte spalte Kommende numre: Bidrag til kommende numre af Meddelelser: se kalenderen sidst i bladet. Meddelelser udgives: Primo januar, marts, maj, juli, september og november. 2

3 Information og meddelelser Redaktion af Meddelelser og hjemmesiden er parallelle. Dermed er der kun uoverensstemmelse mellem tekst og oplysninger i de to medier, når der sker ændringer til det tidligere oplyste. Beklagelse mht. Nr. 145 Udgivelsen af nr. 145 blev ikke gennemført hensigtsmæssigt det beklager redaktionen. Tiden omkring jul og nytår var som normalt præget af uregelmæssig tjenestegang, ferier m.m. og trykketidspunktet blev naturligvis præget af disse forhold. Derfor er det besluttet at fremrykke deadline for januar-februar nummeret i fremtiden til 1. december. Dermed håber vi, at trykningen af årets første nummer af Meddelelser kan ske så betids, at alle informationer om arrangementer tidligt i januar kan være medlemmerne i hænde i tide til rettidig tilmelding. De skrivende medlemmer i kredsene bedes noterer sig ændringen. Red. Fællesstyrelsen Bestyrelse. Se side 2 Årsmøde april i Vordingborg Storstrøms Kreds er arrangør af årsmødet. Mødested: Vordingborg kaserne, Sankelmarksvej, Vordingborg Tilmelding: Til egen kreds senest kreds 4. april. Kredsene sender samlet tilmelding til Fællesstyrelsens forretningsfører major Flemming Holmgreen Rasmussen (i dennes fravær til Fællesstyrelsens næstformand, major Jørgen Larsen) snarest derefter eller senest 10. april. Økonomi: Transport, formiddagskaffe kr og frokost kr for deltagernes egen regning eller efter de enkelte kredses nærmere bestemmelse. Fællesstyrelsen byder på en øl og en snaps til frokosten, - drikkevarer herudover for egen regning. Af hensyn til tilmelding til kaserneelementet/cafeteriet skal tilmeldingsfrister overholdes. kl kl kl kl kl Program Fremmøde. P-plads anvises på kasernen. Orientering om Masnedøfortet Kredsformandsmøde. Årsmøde. Frokost Orientering om Den nye hær efter sidste forsvarsforlig Afslutning Emner som ønskes behandlet på Årsmødet bedes indsendt til Fællesstyrelsen (forretningsføreren, alternativt næstformanden) senest 12. april. 3

4 Valg af dirigent, der leder årsmødet. DAGSORDEN FOR FORENINGENS ÅRSMØDE Jf. Foreningens love 11 stk Formandens beretning om virksomheden i det forløbne år. 2. Virksomheden i det kommende år (formanden). 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse af kontingent til Fællesstyrelsen, herunder betaling til medlemsbladet. 5. Valg af: a. Formand (hvert 4. år) (Formanden valgt 2005) b. Valg af en revisor for to år. (Fællesstyrelsen foreslår genvalg af OL R.K. Jakobsen) c. Valg af to revisorsuppleanter (begge nuværende valgt i 2005) 6. Behandling af forslag fra Fællesstyrelsen. 7. Valg af indkomne forslag fra kredsene. 8. Fastsættelse af tid og sted for næste Årsmøde. 9. Eventuelt. På gensyn i Vordingborg. Kredsenes generalforsamling - Dagsorden DAGSORDEN FOR KREDSENES ORDINÆRE GENERALFORSAMLING Jf. Foreningens love 17 stk. 3 Valg af dirigent, der leder generalforsamlingen. 1. Formandens beretning om virksomheden i det forløbne år. 2. Virksomheden i det kommende år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse af medlemskontingent for det kommende år. 5. Valg af: a. Formand (hvert andet år) b. 1-3 kredsstyrelsesmedlemmer for de kommende to år. c. Indtil to suppleanter for kredsstyrelsesmedlemmer for det kommende år. d. En revisor (hvert andet år). e. En revisorsuppleant (hvert andet år). f. For Københavnskredsens vedkommende vælges en repræsentant til Fællesstyrelsen (hvert andet år). 6. Behandling af forslag fra Fællesstyrelsen. 7. Behandling af forslag fra Kredsstyrelsen. 8. Behandling af andre forslag. 9. Eventuelt. 4

5 En kommentar For hen ved 11 år siden, da jeg blev medlem af vor forening, undrede det mig, at en så gammel, ærværdig forening, hvis medlemmer alle var veluddannede officerer, havde et navn, som notorisk var stavet forkert. Uden for skal, som vi vel alle ved, være i to ord, når der et tale om en styrelse i en præpositionsforbindelse og ikke et enligt stående adverbium. Jeg blev belært om, at sådan havde foreningen heddet siden sin stiftelse i 1891, og ved på Flyvevåbnets Bibliotek at kaste blikket i de gamle numre af Militært Tidsskrift, hvori foreningens møder blev annonceret, kunne jeg konstatere, at dette var rigtigt. Jeg blev desuden belært om, at sådan skrev man det altså på den tid. Nu har en læser i Politiken spurgt, om ikke Henri Nathansens skuespil Indenfor Murene egentlig burde have heddet Inden for Murene. Svaret fra Gitte Hou Olsen var et klart: Jo, for da han skrev stykket i 1912, gjaldt de samme regler som i dag. De gjaldt imidlertid også, da vor forening blev stiftet i 1891, for allerede Christian Molbechs Dansk Ordbog fra 1859 skelner mellem inden for med styrelse og indenfor som adverbium. Spørgsmålet er nu, om vi skal vedgå os arv og ikke mindst gæld og rette op på vore forgængeres forsyndelser, eller om vi fortsat gennem vor forenings navn skal tilkendegive, at danske officerer, når de træder uden for aktiv tjeneste, ikke kan skrive et korrekt dansk? Hans A. Schrøder Københavns Kreds I et særtryk af Militært Tidsskrift 1. december 1941, der beskriver oprettelsen af foreningen i anledning af 50 år jubilæet, benævnes foreningen Foreningen af Officerer udenfor aktiv Tjeneste. Denne skrivemåde indgår således i foreningen vedtægtsbestemte navn og vil derfor næppe kunne gøres til genstand for en ændret retskrivning uden tilsvarende vedtægtsændring. Men det er jo blot redaktørens mening! Red. Københavns Kreds Formand: Forskningsbibliotekar D.B., Major Jørgen Larsen, Digterparken 76, 2750 Ballerup Forretningsfører: Major Bent Axel Kongsbach, Blomsterager 512, 2980 Kokkedal Giro nr Foredragssæsonen Januar-februar 2006 Torsdag 12. januar talte chefen for Søværnets Operative Kommando, kontreadmiral Nils Christian Wang over Sikkerhed til søs fra Hans Ø til Malacca strædet. En enorm spændvidde fra den forpligtende suverænitetsfastholdelse overfor Canada til ved første indtryk en vision om beskyttelse af dansk skibsfart globalt mod søpirateri og narkosmugling. Men også nationale og internationale opgaver blev berørt. Det er admirals Wangs ønske, at søværnet med sin kapacitet og evne skal synliggøres stærkere overfor de politiske beslutningstagere og dermed være et oplagt værktøj for dem i deres overvejelser. Wang erkendte fuldt ud, at søværnets ansatte skal vindes for en sådan udvikling af eget værn, f.eks. ved inddragelse af cheferne i beslutningsprocessen, hvervning af det rette personel og faglig dygtighed overalt hos medarbejderne. 5

6 Alle 34 tilhørere forstod admiralens parole: Planen er klar. Kursen er udstukket. Lad gå for og agter. Torsdag 26. januar redegjorde kommandør Poul Grooss for baggrunden for flygtningestrømmen over Østersøen i , dele af søkrigsførelsen og krigens afslutning i maj Flygtningestrømmen havde stået på siden tyskernes nederlag ved Stalingrad i og blev intensiveret i takt med russernes stadige fremmarch mod vest. Fra og med russernes erobring 20. oktober 1944 af den første by på tysk jord, Nemmersdorf, skete fremtrængen i en sand blodrus. Uden Berlins indgriben og Hitlers fulde viden startede storadmiral Dönitz den 23. januar 1945 en redningsaktion benævnt Unternehmen Rettung. Sin nærmeste medarbejder heri var søtransportchef, Konrad Engelhardt, en meget kompetent søofficer, der var chef for alle flådens søtransporter. Organisationen havde mere end et tusinde skibe involveret i redningsoperationen, hvor der i perioden 23. jan. og frem til 8. maj 1945 blev sejlet personer i sikkerhed mod vest. Ca omkom under transporter på skibe, som blev udsat for krigshandlinger eller ulykker. (Det giver en tabsprocent på 1.63 %) Kommandør Poul Grooss fokuserede især på motorskibet Wilhelm Gustloff, hvilket for aftenens 43 tilhørere blev en forstemmende oplevelse. Skibet var oprindelig bygget som en passagerliner til brug for Kraft durch Freude, en ferieorganisation for nazipartiets mønsterarbejdere. Omkring 27. januar gik flygtninge ombord under vanlig tysk grundighed og orden. Men ved yderligere opsamling fra andre skibe nåede tallet op på mellem og Sammenpresset og bidende koldt frøs flere hundrede ihjel i stående stilling. Poul Groos gennemgik derefter taktisk og teknisk mødet med den russiske ubåd S13, der med tre torpedoer kl sænkede MS Wilhelm Gustloff på 48 m vand. Operationerne talte i perioden mindst fire begivenheder, der i menneskeliv hver for sig langt overgik katastrofen TITANIC. Det var en aften i FOUAT med eftertanke: Hvordan bedømte eftertiden Wilhelm Gustloff s forlis, - som krigsforbrydelse eller katastrofe? Torsdag 9. februar havde 28 fremmødte medlemmer lejlighed til at høre forsvarsstabschefen, viceadmiral Tim Sloth Jørgensens syn på Chefvirke i Forsvaret, og dermed forsvarsledelsens politik på dette vitale område. Tilhørerne heftede sig især ved gennemgangen af chefrollen indledt med Ansvaret for underordnede og deres arbejdsvilkår, hvilket var af stor betydning under missioner i det fremmede for individ og gruppe. Ansvaret gik også opad, så der var samklang med foresatte i opfattelse af opgaver og udførelse. Et væsentligt punkt var forholdet til medierne, hvor en positiv og åben holdning var vejen til fair gengivelse, hvorimod fortielse kunne føre til fejlagtige og sensationelle beretninger. I det hele taget var evnen til kommunikation til politikere, medier og arbejdspladsen et must for tidens chefer. Chefen i krigerrollen blev naturligvis også berørt. Interessant var admiralens påpegning af officerens overordnede plads i dag, fagligt og teoretisk nok værnsofficer, men i løsning af opgaver og adfærd skal han/hun opfatte sig som det samlede forsvars officer. Forsvarsstabschefens fremlæggelse var særdeles nærværende, idet emnerne blev hægtet op på dagligdag og aktuelle forhold i forsvaret. Efterfølgende spørgsmål og dialog vidnede om den store interesse for aftenens indhold. Torsdag 23. februar orienterer chefen for Center for Specialuddannelse ved Forsvarsakademiet, oberstløjtnant Steen Bornholdt Andersen, om Uddannelse af tolke i forsvaret. 6

7 Generalforsamling afholdes torsdag 9. marts kl i Gl. Varmecentral med dagsorden gældende for ordinære generalforsamlinger. Traditionelt følges generalforsamlingen op med let spisning som ved foredragsaftenerne. Tilmelding senest forudgående tirsdag inden kl men meget gerne før. Klipfiskfrokost afholdes fredag 24. marts kl i Kastellet. Tilmelding til formand eller forretningsfører bedes foretaget i god tid og senest tirsdag 14. kl for at opnå den bedst mulige markedspris. Skydning på pistol Når dette blad udkommer, skal vi snart til at skyde pistol igen. Som det fremgår nedenfor, starter vi allerede d. 6. april - et par uger tidligere end sidste år. Ved stor velvilje fra skydebaneforvaltningens side er det lykkedes os at få opfyldt vore ønsker om skydedage (hvor der er taget hensyn til helligdage, skoleferie og til dels Officersforeningen i Københavns arrangementer): Torsdag 6. april, torsdag 27. april, torsdag 4. maj, torsdag 18. maj og torsdag 8. juni 2006 Skydningerne foregår som sædvanlig fra kl til ca på Sjælsø Skydebaner, normalt på pistolskydebanen lige neden for trappen ved barakken. Vi glæder os til at se nye skytter og gense gamle kendinge! Sidste sæson var for skydeudvalget præget af forskellige praktiske vanskeligheder, der dog kunne løses ved improvisationer, så de kun i ringe grad kom til at berøre de enkelte skytter. Disse forhold synes nu - i hvert fald foreløbig - at være på plads. Tak til alle dem, der mødte op sidste år, og til dem, der hjalp til med de praktiske ting. Venlig hilsen Gregers Djørup Formand for Skydeudvalget Storstrøms Kreds Formand: Major Erik Blyme, Agerupvej 18, Våbensted, 4900 Sakskøbing Forretningsfører: Premierløjtnant Jørgen Simonsen, Skansevej 5, 4862 Guldborg Midt- og Vestsjællandske Kreds Formand: Oberst Karl Johan Nilausen, Munkevænget 4, 4300 Holbæk Forretningsfører: Kaptajn Jørgen Helstrup, Jyllandsgade 8R, 4100 Ringsted Siden sidst: Onsdag den 11. januar mødte 23 forventningsfulde medlemmer og gæster frem i SuperBrugsen i Fensmark, hvor Uddeler Hans Larsen og vores sekretær Per Darville tog imod. 7

8 Indledningsvis causerede Per om brugsbevægelsens historie samt om den lokale brugs egen historie. Brugsen er stiftet 9 MAJ 1875, og det har altid været en veldrevet brugs. Nuværende uddeler kom til i 1977 i en alder af 31 år. Han fremstår som en særdeles dygtig leder og er dertil en behagelig person at samarbejde med. Omsætningskurven har siden haft en markant stigning, og er i dag nr. 3 blandt landets SuperBrugser, når omsætningen måles. Det har også krævet plads, og der er derfor også jævnligt udbygget siden Man kunne med rette spørge, hvordan det kan lade sig gøre, når brugsen ligger i en forvokset landsby med 4000 indbyggere. Svaret er service, service og atter service - samt rigtig gode tilbud. Forretningen har et særdeles godt ry for sit kød. Vinafdelingen er righoldig, og endelig er der skabt en ølafdeling, som virkelig er en magnet for ølentusiaster. Uddeler Hans Larsen viste derefter rundt og det er noget af en opgave at skabe plads bag kulisserne, så der hele tiden er fyldt op med varer på hylderne. Det kræver et stort lager med højt til loftet samt store køle- og frostrum og det er der. I forbindelse med rundturen, blev der lejlighed til at handle. Adskillige benyttede muligheden for at få et godt køb og forsyne sig med kød, vin og øl. Aftenen sluttede med, at der blev budt på pølsebord med produkter fra eget pølsemageri. Dertil øl, udenlandsk og dansk af forskellige typer. Det var ikke de traditionelle danske øl (Tuborg eller Carlsberg); men i stedet spændende ølsorter som ale, bock, weisbeer m. m. Efter en meget vellykket aften var alle enige om, at det havde været en spændende oplevelse at blive informeret om brugsbevægelsen, få en orientering og et indblik i en meget veldrevet SuperBrugs samt gøre et godt køb. Onsdag den 8. februar blev tjenestestedsbesøget ved Gardehusarregimentet gennemført. 12 fremmødte medlemmer mødtes ved receptionen klokken 1400, hvor Seniorsergent N-H.H. Larsen, som var vores vært, tog imod. Eftermiddagen startede med en orientering om status ved regimentet efter at nuværende forsvarsforlig blev søsat. Indførelsen af De Centrale Tjenester afføder så store ændringer i regimentsstrukturen og forvaltningen, at det givet tager en rum tid inden alt er implementeret. Uddannelsesansvaret er nu placeret ved de operative chefer. I forbindelse med ændringerne er regimentschefens kompetence kraftigt justeret og beskåret. Selv om forandringerne er de største i mands minde og udfordringerne tilsvarende store for alt personel er det karakteristisk, at indlægget blev givet i en positiv ånd og med en tro på, at det på sigt bliver til gavn for forsvaret. Næste punkt på dagsordenen var besøget ved Hesteskadronen. Vi fik en orientering om vilkårene for eskadronens personel, en forevisning af respektive faciliteter og beset staldene, hvor vi hilste på alle de dejlige heste. Der var alle tænkelige gode rammer for at hestene kunne trives så som: Hestebrusenicher med koldt og varmt vand samt solarium. Undervejs blev vi beriget med små anekdoter fra hverdagen. At eskadronen har eget Hesteinfirmeri med fast tilknyttet dyrlæge, var nok en overraskelse for en del af os. Besøget endte med en tur i ridehallen, som i sin dimension og konstruktion er betagende. Det er dog synd, at der ikke er skabt tilskuermuligheder i hallen det ville have givet nogle fantastiske anvendelsesmuligheder ud over de nuværende. Besøget sluttede med at vi fik fri manøvre i Regimentets Historiske Samling. Det var en oplevelse at se, hvorledes det med nænsom hånd var lykkedes at sikre en del af de sammenlagte regimenters historie. Alt i alt en rigtig god eftermiddag. Kommende aktiviteter: Årets generalforsamling gennemføres, som tidligere varslet, tirsdag den 7. marts i de nye hjemmeværnslokaler i Slagelse. Der er medio februar udsendt særskilt skrivelse vedrørende dette til alle medlemmer. 8

9 På generalforsamlingen vil årets aktiviteter blive forelagt og drøftet. Inden næste nummer af meddelelser udkommer, vil første aktivitet være gennemført, idet der i uge 16 planlægges et besøg med et indlagt foredrag ved Totalforsvarsregionen i Ringsted. Detaljer herunder foredragets tema er endnu ikke fastlagt. Yderligere information herom vil ske snarest muligt på foreningens hjemmeside hvor medlemmerne bedes om selv at søge yderligere oplysninger. Fyns Kreds Formand: Oberstløjtnant Leif. K. Nielsen, Ådalen 18, Gummerup, 5620 Glamsbjerg Forretningsfører: Kaptajn Erik Lykke Pedersen, Pilevangen 22, 5210 Odense NV Giro nr HUSK torsdag den 23. marts kl på Soldaterhjemmet Dannevirke, dagen, hvor generalerne samles i de tilstødende lokaler, medens vi andre holder generalforsamling. Spisningen med vore damer vil selvfølgelig være Dannevirke s fantastiske generalmenu med sild / brunkål med det hele / ost samt tilbehør. Efter indtagelsen af denne menu, er der kaffe. Under kaffen vil Major Leif Mosegaard fortælle os om sit ophold i det tidligere Jugoslavien. Igen et arrangement man ikke kan afstå fra. Næste arrangement Løjtnant V. Scheuer-Hansen vil - på baggrund af oplysninger hentet i Generalkommandoen samt materiale samlet gennem 20 år tale over emnet: Hvad gik der forud for den 9. april 1940? Onsdag, den 29. marts kl på Soldaterhjemmet "Dannevirke" Da foredraget er i HISAM`s regi vil der være entre (25,-) for ikke medlemmer. Forårstur. I skrivende stund er bestyrelsen i gang med planlægningen uden at vi vil røbe indholdet. Men... det er noget med et slot, hvor til man sjældent har adgang. Det bliver i maj måned. Sydjyske Kreds Formand: Oberst Leif Hommel Nielsen, Jeppe Åkjærsvej 8, 6100 Haderslev Forretningsfører: Major C.F. Aakerlund, Damstien 16, 6100 Haderslev Kommende arrangementer Kredsens ordinære generalforsamling finder sted således: Tid: Onsdag den 5. april 2006, kl Sted: Gamle Hovedvagt, Fredericia. 9

10 I forbindelse med generalforsamlingen har vort medlem, fhv. ministerråd, oberstløjtnant Jørgen Grunnet, givet tilsagn om at fortælle om sine oplevelser på Balkan som chef for OSCE s observationsmission sidst i forbindelse med parlamentsvalget i Albanien. Kredsen modtager gerne forud for generalforsamlingen forslag til aktiviteter for den kommende sæson. Evt. forslag bedes tilsendt forretningsføreren. Midtjyske Kreds Kredsen er p.t. ikke aktiv. Nordjyske Kreds Formand: Franz Strehle, Hasserisgade 36, 9000 Aalborg Forretningsfører: Kaptajn Hartvig Porsborg, Vangen 85, 9400 Nørresundby Kredsens ordinære generalforsamling afholdes torsdag 23. marts kl i lokalerne på Jellingvej 26, 9230 Svendstrup J. Dagsorden i følge foreningens vedtægter. På valg i år er formanden, Franz Strehle (modtager genvalg) og bestyrelsesmedlemmerne Per Ehrhorn og Mogens Pedersen (begge modtager genvalg) Aftenens planlagte forløb: Ordinær generalforsamling Spisning 2000 Foredrag/orientering ved Oberst Michael Svejgaard Kaffen nydes under foredraget Pris kr. 40,00 pr. deltager, ekskl. drikkevarer. Af hensyn til arrangementet bedes bindende tilmelding af givet til formanden Franz Strehle på eller Leif Nygaard på mail: eller på telefon senest fredag den 17. marts kl Skydninger Vi planlægger på start af forårsskydningerne mandag den 1. maj kl på skydebanerne på Lindholm Høje - under den forudsætning, at vi kan låne 9 mm. pistoler. Vi skal nok påregne at betale for ammunitionen. Pistolsagen er under behandling og er forhåbentligt færdigbehandlet således, at resultatet kan foreligge på årsmødet i Vordingborg 26. april Bliver lån af pistoler negativt, må vi tage under overvejelse, om vi fortsat skal deltage med Forsvarsbrødrenes cal.22 pistoler. Ellers er planen således, at skydebanedagene vil være: og 29. maj. Den 29. maj gennemføres program BD. Efterår start: og 28. august samt på dagene 04. og 11. september, hvor vi vil gennemføre landspræmieskydning. Årsmødet finder sted 26. april 2006 i Vordingborg. Der henvises til programmet i nærværende Meddelelser. 10

11 Forsommerudflugt under ledelse af Jes Reiner Pedersen finder sted Lørdag den 3. juni 2006 (pinselørdag). Besøget gælder en hjortefarm og en ålefarm. Mødested- og tid: Fuglereservatet Bygholm Vejle - parkeringspladsen kl Madpakke/drikkevarer medtages af deltagerne. Tilmelding senest Torsdag 01. juni 2006 til Jes Reiner Pedersen på Det er under overvejelse at planlægge en Sommertur til Sydslesvig - nærmere vil tilgå. Der er en overvejende stemning for at FOUAT s bowlingklub fortsætter også i næste sæson med start mandag den 14. august kl Nærmere vil tilgå. Paradokset: 4. Division en boganmeldelse Oberstløjtnant Helge Kroon og major Knud Rasmussen har skrevet ovennævnte bog med den temmelig lange undertitel: Generalløjtnant Cai Ditlev Hegermann- Lindencrone i Nørrejylland under den dansk-tyske krig Bogen bærer tydeligt præg af at være skrevet i harme, harme over den behandling 4. Division og dens chef har fået i eftertiden, først og fremmest takket være oberstløjtnant Jens Johansens bog 4. Division i Nørrejylland 1864, udgivet af Hærstaben i Efter en grundig gennemgang af optakten til krigen og den politiske situation følger en redegørelse for den øverste politiske og militære ledelse i Så er scenen sat til den egentlige beretning om 4. Divisions dramatiske henholdende kamp op gennem Jylland og dens senere operationer. Det er en overordentlig spændende beretning, hvor operationerne er præget af Hegermann-Lindencrones evner til gentagne gange at forvirre og narre sine modstandere, så at disse sætter et større angreb ind mod 4. Division, som imidlertid i ly af mørket er draget videre nordpå. Fra Langå til Skive blev hovedstyrken endog transporteret med en nylig anlagt, men endnu ikke indviet, jernbane. Der redegøres for såvel 4. Divisions som de preussisk-østrigske operationsplaner. Et helt kapitel er helliget fæstningen Fredericias rømning. En besynderlig beslutning truffet i København i strid med både overkommandoen, som befandt sig i Assens, og fæstningens kommandant, generalmajor Lunding. Fæstningen var netop sat i glimrende stand med store forstærkningsarbejder, 239 kanoner og morterer og mand. Desuden havde man levnedsmidler til mand i 14 dage. Trods kvalificerede protester fastholdt krigsministeren, at fæstningen skulle rømmes, hvorved meget materiel uundgåeligt ville falde i fjendens hænder. Bogen er som nævnt spændende at læse, ikke blot på grund af de dramatiske begivenheder, som den beskriver, men nok så meget fordi hovedpersonerne klart deler sig i de onde og de gode. Det er måske ikke den mest videnskabelige tilgang til historien; men det må ses i lyset af, at dens egentlige hensigt er at afvæbne Jens Johansens angiveligt forudindtagede mening om Hegermann-Lindencrone og desuden fortælle den gode historie om 4. Divisions kløgtige operationer. De onde er først og fremmest konseilspræsident D.G. Monrad, krigsminister C.C. Lundbye, direktør i krigsministeriet, major S. Ankjær, som alle ønskede at lede krigen fra København, samt den offentlige mening og pressen i København. De gode er naturligvis generalløjtnant C.D. Hegermann-Lindencrone, general C.J. de Meza, som Lundbye fratog kommandoen over hæren efter rømningen af Dannevirke, og fæstningen Fredericias kommandant, generalmajor N.C. Lunding. 11

12 Bogen afsluttes med en række biografier af krigens hovedpersoner og en række bilag med dokumentation. Interessant er det at notere, at den preussiske general H. von Moltke, som udkastede planerne for felttoget mod Danmark, i havde gennemgået Landkadetakademiet i København sammen med Hegermann-Lindencrone. Angiveligt bevarede de to generaler venskabet resten af livet. Den hovedansvarlige for at alt gik galt under denne krig er tydeligvis Monrad. At han så oven i købet i stædig fastholden af Danmark til Ejderen afslog forslaget om en sindelagsgrænse omtrent som den nuværende og derved satte det dansksindede Sønderjylland over styr, hvilket bl.a. resulterede i, at tusindvis af dansksindede sønderjyder satte livet til i 1. Verdenskrig, er efter undertegnedes mening den allerstørste tragedie ved denne krig. Hans A. Schrøder I den negative presse opstod den nedgørende myte om Røven af 4. Division. Bogen, der er på 131 sider og koster kr inkl. Moms., er i handelen nu. Ved du hvad Den grønne Fane er? Hvis svaret er nej, kunne du have stort udbytte af at læse en ny (2005) bog om Treårskrigen med vægt på sanitetstjenesten. Den omtalte grønne fane blev indført i 1950, og var forgængeren for Røde Kors afmærkning af sanitetspersonel indtil På den måde er bogens emne præsenteret, men godt nok kun i grove træk. I bogen er der naturligvis lagt stor vægt på lægetjenesten og hvad dertil hører, men for de, der er mere interesserede i forholdene omkring de enkelte slag, kan bogen friste med et antal interessante oplysninger om de operative og taktiske forhold i forbindelse med bl.a.: - Begivenhederne i Fredericia-området den 6. juli 1949, - Slaget ved Isted og - Det slesvig-holstenske angreb på Frederiksstad i begyndelsen af oktober Der er altså også en hel del for de, hvis primære krigshistoriske interesse ikke er omsorgen for syge og sårede, men andre historiske emner! Alligevel skal der ikke lægges skjul på, at bogens hovedemne er de forhold, som man kunne byde vore syge og sårede soldater. Og det er gjort grundigt! Den godt 150 siders bog afdækker et væld af detaljer (også statistiske) om sanitetstjenestens organisation og gennemførelse, årsagen til og fordelingen af vore tab samt en mængde oplysninger om lægernes virkemidler. Dertil kommer en stor mænge navne på de personer, der bestred lægefunktioner. Ja, selv oversigter over antallet af sårede, døde og savnede i forbindelse med de enkelte slag gennem de tre år, kan man findes. Som man kan forstå, er bogen en guldgrube for de, der søger oplysninger om vor sanitetstjeneste for 150 år siden. At bogen så tilmed er velforsynet med illustrationer, kortskitser, noter og diverse oversigter aftvinger yderligere respekt for det omfattende arbejde, der har muliggjort udgivelsen. Et par faktuelle oplysninger om bogen skal I også have: Titlen er Danske læger under den Grønne Fane med undertitlen Rammerne for Armeens Læge-Etat i Krigen

13 Forfatterne bag bogen, som man har arbejdet på siden i hvert fald 1999 er: Ib Brorson, Egon Mortensen og John Sjöberg, der tre nu er tilknyttet Militær-Medicinsk Samling efter en årelang tilknytning til forskellige dele af forsvarets sanitetstjeneste. Bogen er udgivet af Forsvarets Sundhedstjeneste med støtte fra cand.pharm. Povl M. Assens Fond. Den smukke, indbundne bog kan købes via Forsvarets Sundhedstjeneste. Ved henvendelse til biblioteker eller boghandlere kan det være praktisk at kende dens udgivelsesnummer: ISBN Til forfattere og udgiver: Tillykke med resultatet! Og til alle andre: God fornøjelse med læsningen! Svend Volden Et liv på kanten en bog fortalt til Lars Vestergård Selv om jeg selv har læst bogen om B.S. Christiansen, tidl. seniorsergent ved Jægerkorpset og derigennem har skabt mig et indtryk af ham, vælger jeg at bringe en anden læsers anonyme kommentar til bogen, fundet på B.S. Christiansens hjemmeside: Jeg skriver til dig, fordi jeg lige har læst din bog og simpelthen bare må udtrykke min uforbeholdne begejstring over, at du som mand og ikon har vovet og gidet at smide den "stærke maske" og dele nogle af dine inderste oplevelser, følelser og tanker med os andre. Det, at du overhovedet åbner dig, stiller dig selv til rådighed og tager os andre i hånden på en guidet tur ind i dit univers, varmer mig dybt ind i min sjæl og gør mig glad. Specielt på grund af din ærlighed og din måde at skære ind til benet, hvor du med et rationelt gennemarbejdet overblik, leder os så levende gennem dit livs genvordigheder og indre og ydre konflikter på mange niveauer. Det er inspirerende, fordi det provokerer nogle "indre rørelser" frem omkring mit eget liv, der ligger et eller andet sted mellem det ubevidste og bevidste rum og "gærer". Specielt på grund af din ærlighed og din måde at skære ind til benet, hvor du med et rationelt gennemarbejdet overblik, leder os så levende gennem dit livs genvordigheder og indre og ydre konflikter på mange niveauer. Det er inspirerende, fordi det provokerer nogle "indre rørelser" frem omkring mit eget liv, der ligger et eller andet sted mellem det ubevidste og bevidste rum og "gærer". Din ærlighed og analyse omkring dine oplevelser med de tre mest betydningsfulde kvinder i dit liv, har gjort stort indtryk på mig, som kvinde. Jeg har svært ved at komme mig over, at en mand, som er så handlekraftig, omhyggelig og skarptseende rent fagligt, også er det omkring kærligheden og sine kvinder. Wauuww! Fantastisk. Det lover godt for verden. Så er der alligevel håb forude i vildnisset, når der findes mænd, som tør at "vove pelsen", som du gør. 13

14 Noget andet er, at jeg tror, at du gennem din bog, kommer til at blive en rollemodel for andre mænd. Det synes jeg også, der er brug for. Der ligger, i mine øjne, i kulturen en dybt rodfæstet, usund og problemskabende opfattelse af, at mænd skal være "stærke" gennem at kontrollere deres følelser for at have værdi som mænd - være rigtige mænd. Derfor er det befriende at mærke, at der er et rigtigt menneske bagved alle ordene i din bog. For mig at se er du i gang med at sætte nye standarder for, hvordan man som mand kan udtrykke sig offentligt og privat, særligt omkring sine vanskelige følelser og oplevelser. Kvinden Lad dette være den anbefaling, redaktionen ønsker at videregive til læserne af Meddelelser og måske deres bedre halvdele. Red. Pensionist og hvad så? Militærhistorie nu, før og i fremtiden Mange af vi pensionister har, efter et arbejdsliv, der var optaget af alt muligt andet, nu fået tid til at interessere os for militærhistorie igen. Sådan er det også gået for mig. Jeg søgte derfor forgangne sommer et job benævnt Hærens Militærhistoriske Arbejder ved Hærens Operative Kommando. Det job er ikke kendt af så mange, så jeg lovede redaktøren at skrive et par ord om indholdet. Af de mange interessante og afvekslende opgaver, der er med i den prioriterede liste for 2006, kan nævnes: - Opgaver for Hærens Operative Kommandos chef og stab, noget der kan spænde vidt, og som oftest er med kort lunte. - Udbygning af den nu ca. 30 år gamle liste over Hærens mærke- og mindedage, så man fremover også kan se noget om de seneste, turbulente år i hæren. Dette arbejde er i god gænge med tilsagn om støtte fra et antal officerer, der har kendt forskellige dele af hæren i den periode, som rettelsen vedrører, nemlig fra 1970-erne og fremad. - Udbygning af den database, som Hærens Operative Kommando ønsker opbygget med en oversigt over forsvarsordninger samt med aner for hærens afdelinger. Begge dele fra 1937 og fremad. Arbejdet med forsvarsordningerne blev startet af min forgænger og fortsætter koordineret med et arbejde, som jeg laver for Faggruppe Krigshistorie og Statskundskab ved Hærens Officersskole. Derimod ligger det p.t. noget tungere med hærafdelingernes aner fra 1937 og fremad. Så hvis I skulle ligge inde med noget materiale, viden eller nogle gode tips, er de særdeles velkomne! Sidstnævnte ligger i øvrigt tæt op ad nogle af de mange hvis tiden tillader-opgaver. Af disse vil jeg især fremhæve: - Oversigt over den fysiske placering af væsentligt historisk arkivmateriale. - Forhold med relation til internationale operationer. - Oversigt over historiske samlinger, da de mange organisatoriske ændringer undertiden har medført opbygning, flytning, videreførelse i andet regi eller nedlæggelse af de lokale, historiske samlinger. Den stadig mere sparsomt bemandede kommando- og administrative struktur har ikke i alle tilfælde haft mulighed for at registrere disse oplysninger korrekt, så en opda- 14

15 teret oversigt ville være værdifuld, så interesserede kan finde frem til herlighederne og forøge besøgstallet hos de forskellige samlinger. Også på ovennævnte områder, vil gode ideer og støtte være velkommen! Det kunne være i form af brochurer, links til en hjemmeside eller oplysning om, at man har nedlagt eller flyttet en udstilling. Man er meget velkommen til at kontakte mig på , sende en mail på eller en indholdsrig kuvert til min privatadresse Orgelvej 1, 4200 Slagelse. Efterlysning Copyright. Erik Johansen, DMKF Kanondelingen i tungt kompagni ved Det Danske Kommando i Vesttyskland benyttede i sommeren 1950 bæltekøretøjer: Carrier i morterdelingen og Lloyd i kanondelingen. Som medlem af DANSK MILITÆRHISTORISK KØRETØJSFORENING deltog K. Brink- Larsen i foreningens 10 års jubilæum på Egeskov Slot i august måned. Her var et utal af gamle, renoverede militære køretøjer. De fleste var fra tiden under 2. verdenskrig såvel engelske/canadiske som amerikanske. Et af køretøjerne formentlig det eneste kørende her i landet var en terrænvogn! Han fik en lang snak med ejeren og fortalte ham om sit kendskab til et lignende køretøj. Efter samtalen tilbød ejeren en tur. Det mindende om den tid, hvor et sådant køretøj var det daglige transportmiddel. Alle Carrieren s terrængående egenskaber blev demonstreret udover Egeskovs marker. Det er også lykkedes K. Brink-Larsen at rekonstruere opbygningen af Terrænvogns-, morter- og kanondelingerne, men kommando- og pionerdeling kan han ikke erindre noget om. Derfor beder han om assistance m.h.t. disses opbygning. Det drejer sig om mandskab, type af køretøj og bevæbning. Han har fået organisationsskemaer fra Garnisonsbiblioteket, men de er dateret i 1952 og er baseret på, at bæltekøretøjerne er erstattet af hjulkøretøjer. Skulle et af vore medlemmer være i besiddelse af dokumentation eller viden m.h.t. Tungt kompagni omkring 1949/50, vil han være taknemmelig for en reaktion på denne adresse: 15

16 K. Brink-Larsen STEEN BLICHERS VEJ 1 st. th Frederiksberg TLF.: eller rid Overblik - FOUAT s Kalender Detaljerede oplysninger om arrangementerne kan evt. tilgå direkte Hvad Hvem Hvor Generalforsamling Midt-og Vestsj. Skovsøvej 10-12, Slagelse Generalforsamling København Kastellet Generalforsamling Storstrøm e.n.a ? Generalforsamling Fyn Dannevirke, Odense Generalforsamling Nordjysk Svendstrup Klipfisk frokost København Kastellet Årsmøde/Fmd-møde Fællesstyrelsen Vordingborg NY DATO Generalforsamling Sydjysk Gl. vagt Foredrag Det Krigsv. Selsk Nørre Uttrup kaserne Udflugt Nordjysk e.n.a Indlevering af artikler m.m. til Meddelelser Deadline for stof til Meddelelser nr. 146 (Marts - april 2006) Deadline for stof til Meddelelser nr. 147 (Maj juni 2006) Deadline for stof til Meddelelser nr. 148 (Juli august 2006) Deadline for stof til Meddelelser nr. 149 (September oktober 2006) Deadline for stof til Meddelelser nr. 150 (November december 2006) Deadline for stof til Meddelelser nr. 151 (Januar februar 2007) Andre begivenheder af interesse for vore medlemmer 4. maj parade DMKF Amager Landevej * Veterantræf DMKF Græsted Åbent Hus DMKF Antvorskov kaserne Ålborg træf DMKF Øvelsesområde, Ålborg Kaserne Våbenmesse DMKF Herlev Hallen *) Kørsel ad Amager landevej - Rådhuspladsen - Gothersgade - Kgs Nytorv - Bredgade - Amalienborg Frihedsmuseet, eskorteret af politihjemmeværn. Tryk Lokalforsvarsregion Sjælland og Lolland-Falster. Teglovnsvej 25, Postbox 163, 4100 Ringsted 16

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M Februar 2013 Fyns Militærhistoriske Samlings generalforsamling d. 19. februar 2013 på Dannevirke Formanden Johannes Lollesgaard bød velkommen til årets ordinære generalforsamling. Formanden fortsatte med

Læs mere

M E D D E L E L S E R

M E D D E L E L S E R FORENINGEN AF OFFICERER UDENFOR AKTIV TJENESTE Protektor: Hans Kongelige Højhed Prins Henrik M E D D E L E L S E R Nr. 148 Juli - August 2006 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 Informationer og

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2014

Nyhedsbrev Marts 2014 Kastellets Venner & Historiske Samling Gl. Hovedvagt Kastellet 1 2100 København Nyhedsbrev Marts 2014 V. 1 06-03-2014 Kære medlemmer! Vi er nu gået ind i 2014, 350 året for Kastellets ibrugtagning den

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG 52. Årgang April 2013 Nr.2 SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG Fødselsdagskagen skæres for i lige store stykker. Portvinen åbnes med sikker hånd og så TILLYKKE Den 25. februar fyldte Skyttelauget 71 år, hvilket

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Januar 2016 1 Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Januar 2016 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej 6A

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Indkaldelse til DMKF s ordinære generalforsamling den 11.05.2013 kl. 1300, Soldaterhjemmet Dannevirke i Odense.

Indkaldelse til DMKF s ordinære generalforsamling den 11.05.2013 kl. 1300, Soldaterhjemmet Dannevirke i Odense. Indkaldelse til DMKF s ordinære generalforsamling den 11.05.2013 kl. 1300, Soldaterhjemmet Dannevirke i Odense. Sdr. Boulevard 15 5000 Odense C 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Valg af stemmeoptællere.

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

autoklubskoda.dk Klubblad nr Danmarks ældste skodaklub

autoklubskoda.dk Klubblad nr Danmarks ældste skodaklub autoklubskoda.dk Klubblad nr. 2 2016 Danmarks ældste skodaklub Informationer: Kontaktadresse hos autoklubskoda.dk www.autoklubskoda.dk Klublokale: Skoda i Køge, Tangmosevej 110, 4600 Køge Formand: Jens

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER TELE Veteran Veteranklubben i Tele-post Greenland Referat af Generalforsamlingen d. 1. september 2012 på KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER Generalforsamlingen blev påbegyndt lidt over 1500 efter indtagelse

Læs mere

52. Årgang Januar 2013 Nr. 1

52. Årgang Januar 2013 Nr. 1 52. Årgang Januar 2013 Nr. 1 Jul og Nytår er nu overstået, og forhåbentligt har alle haft nogle gode dage med afslapning og hygge i familiens skød. Nu er det imidlertid blevet hverdag igen, og et nyt år

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

M E D D E L E L S E R

M E D D E L E L S E R FORENINGEN AF OFFICERER UDENFOR AKTIV TJENESTE Protektor: Hans Kongelige Højhed Prins Henrik M E D D E L E L S E R Nr. 145 Januar - februar 2006 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 Informationer

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. d. 26. juni 2016 kl. 14:15. Sommerhus Stillinge Strand

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. d. 26. juni 2016 kl. 14:15. Sommerhus Stillinge Strand Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 29 d. 26. juni 2016 kl. 14:15 Sommerhus Stillinge Strand Alex G. Larsen -

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Gardehusarregimentets Historiske Samling

Gardehusarregimentets Historiske Samling Gardehusarregimentets Historiske Samling Introduktion til Historisk Samling Antvorskov Kaserne Slagelse Information: I Historisk Samling kan du få ny viden om et gammelt regiment, om dets historie og om

Læs mere

Beredskabets Venner. Nummer 84 December 2014

Beredskabets Venner. Nummer 84 December 2014 Nummer 84 December 2014 Side 2 Bladet udgives af Beredskabsforbundets Region Nordjylland til alle medlemmer i Region Nordjylland i et oplag på ca. 300 stk. Formål har til formål at formidle information

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Kalender. for Hedeboegnens Slægtsforsker Forening. Medborgerhuset, Taastrup Hovedgade 71, 2630 Taastrup. Der indkaldes til ordinær generalforsamling

Kalender. for Hedeboegnens Slægtsforsker Forening. Medborgerhuset, Taastrup Hovedgade 71, 2630 Taastrup. Der indkaldes til ordinær generalforsamling Kalender for Hedeboegnens Slægtsforsker Forening Torsdag 7. januar 2010 14. januar 21. januar Første møde i år 2010 Er du gået i stå med noget, eller er i tvivl om noget, så tag det op i aften, så du evt.

Læs mere

Arrangementer/aktiviteter 2015.

Arrangementer/aktiviteter 2015. Arrangementer/aktiviteter 2015. Generalforsamling og foredrag om flygtningene i Grove-Gedhuslejrene efter 2. verdenskrig Torsdag den 26. marts afholder Lokalhistorisk Forening sin årlige generalforsamling

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling Tirsdag 11.1. 2011 kl. 19 Støberiet, Blågårds Plads 3

Referat af stiftende generalforsamling Tirsdag 11.1. 2011 kl. 19 Støberiet, Blågårds Plads 3 Referat af stiftende generalforsamling Tirsdag 11.1. 2011 kl. 19 Støberiet, Blågårds Plads 3 1. Præsentation De tilstedeværende præsenterede sig selv. 2. Valg af dirigent og referent Som dirigent valgtes

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

1 Foreningens navn er Kastellets Venner & Historiske Samling, og dens hjemsted er i Københavns Kommune. Stk. 2 Foreningen er partipolitisk neutral.

1 Foreningens navn er Kastellets Venner & Historiske Samling, og dens hjemsted er i Københavns Kommune. Stk. 2 Foreningen er partipolitisk neutral. Vedtægter for foreningen Kastellets Venner & Historiske Samling Kastellet, den 20 april 2017 Kapitel 1 Navn & formål 1 Foreningens navn er Kastellets Venner & Historiske Samling, og dens hjemsted er i

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ORØKONTOR. Stiftet 1997

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ORØKONTOR. Stiftet 1997 1 Navn, hjemsted og formål 1.1. Den selvejende institutions navn er Orøkontor. VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ORØKONTOR Stiftet 1997 1.2. Orøkontors hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1.3. Den

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010. Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag:

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010. Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag: S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010 Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag: Kvindernes placering i Vikingesamfundet og eksempler

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015.

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. HPRD Midtjyske Kreds Referat Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af Kredsregnskab 4. Kursuslederens beretning 5. Behandling

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL Nr. 28 2009 Opråberen!!! Har du fået overrakt dit medlemsemblem? Vi har stadigvæk nogen medlemsemblemer liggende, som det

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "SKIVE SØSPORTS HAVN". Foreningens hjemsted er Skive Kommune. Foreningens adresse er Strandvejen 26, 7800 Skive. 2 FORENINGENS

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035,

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk Aadum Husholdningsforening HUSK!!!! HØSTMARKED

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007 Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007 Fra turen til Sanderumgård d. 15-6-2007 2007/2 Fredag d. 8 januar var der lokalhistorisk aften i Ferritslev Fritidshus, hvor tidligere borgmester i Årslev kommune

Læs mere

Vedtægter for S.A.S. Entertainment

Vedtægter for S.A.S. Entertainment 1 NAVN Foreningens navn er Stige Amatør Scene, Stige, Odense N, i daglig tale kaldet S.A.S Entertainment. Foreningen er stiftet den 12/10 1982 2 FORMÅL Foreningens formål er at samle teaterinteresserede

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 50 stemmeberettigede medlemmer var mødt, hvilket svarer til 25 %. Inden

Læs mere

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer.

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer. Referat Emne: Formål med mødet: Generalforsamling Ordinær generalforsamling Referent: Connie Sorth Dato: 11. oktober 2012 Sted: Svogerslev Kro Tilstedeværende: Antal deltagere: 20 husstande var repræsenteret.

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken.

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken. Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Maj 2005 Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram 1 Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram Forårsmøde. Tirsdag d. 2. marts 2010 kl. 19.00 i Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj. Formanden

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at Generalforsamlingen

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn 1 Klubbens navn er Bønnerup Strand Sejlklub. Hjemsted er Bønnerup Havn, Norddjurs kommune, adressen er formandens. 2 Klubbens formål er at fremme medlemmernes

Læs mere

DYKKEHISTORISK SELSKAB

DYKKEHISTORISK SELSKAB DYKKEHISTORISK SELSKAB Oplæg til strukturering af selskabet Selskabet har nu eksisteret i 14 år. Opgaver der løses af selskabet i relation til selskabets formål er primært: Afdækning af den danske dykkehistorie.

Læs mere

tat meddelelse J. nr

tat meddelelse J. nr tat meddelelse 15.01.01 J. nr. 0.4.3. Om: Standardvedtægt for TAT s lokalafdelinger 2001 Indledning TAT s hovedbestyrelse godkendte i 1994 en ny standardvedtægt for lokalafdelinger, der udsendtes den 18.04.

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

Knæk & Bræk. Årgang: 13 - September 2013. Læs inde i bladet: Jagter 2013/2014 Ungjæger Resultater lukket skydning Resultater hundetræning

Knæk & Bræk. Årgang: 13 - September 2013. Læs inde i bladet: Jagter 2013/2014 Ungjæger Resultater lukket skydning Resultater hundetræning Knæk & Bræk Årgang: 13 - September 2013 Læs inde i bladet: Jagter 2013/2014 Ungjæger Resultater lukket skydning Resultater hundetræning 1 Bestyrelse Sunds Jagtforening Formand Henrik Kristensen Hjejlevej

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC FORTY INFO? --- generalforsamling Medlem af Dansk Cricket-Forbund siden 1963 Kære medlem af Dansk XL Cricket Club 17.september 2015 Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC lørdag den 10.oktober

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Medlemsblad nr. 1-2012

Medlemsblad nr. 1-2012 Medlemsblad nr. 1-2012 Indhold i dette blad Opstartsstævne m/indkaldelse til generalforsamling Midterstævne / Afriggerstævne Opråb fra bestyrelsen Kære alle Opstartsstævne 2012 Campingsæsonen skydes i

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster På vegne af bestyrelsen

Læs mere

3 Medlemskreds og kontingent Stk. 1. Som medlemmer kan optages enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål.

3 Medlemskreds og kontingent Stk. 1. Som medlemmer kan optages enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål. Vedtægter for Varde Kasernes Venner (VKV). 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Varde Kasernes Venner. Foreningens hjemsted er Varde Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at støtte og

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Februar 2007 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Sidste tilmelding til Foredrag onsdag den 28. februar FOREDRAG Kostkompasset mandag den 5. marts kl. 19.00 Generalforsamling torsdag den 15. marts kl. 19.30

Læs mere