Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer"

Transkript

1 gladsaxe.dk/fjernvarme Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer 1

2 Indholdsfortegnelse 1 Projektering og udførelse af varmeinstallationer Rørledninger på primærsiden Tilslutningsanlæg Etablering af måleudstyr Trykprøvning og idriftsættelse Isolering Tekniske specifikationer af rør og komponenter Bilag Bilag 1: Principdiagram fjernvarmeanlæg mindstekrav Bilag 2: Principdiagram fjernvarmeanlæg anlæg under 250 kw Bilag 3: Principdiagram fjernvarmeanlæg anlæg under 250 kw (med varmtvandsbeholder på kundeside) Bilag 4: Principdiagram fjernvarmeanlæg anlæg over 250 kw Bilag 5: Principdiagram for indbygning af elektronisk måler Bilag 6: Principdiagram for spædevandsarrangement Definitioner Forbrugeranlæg, omfatter tilslutningsanlæg, opvarmningsanlæg og varmtvandsinstallation og er inddelt i en primær- og sekundærside. Tilslutninganlæg er den del af ejendommens varmeinstallation, som går fra hovedhanerne til og med varmeveksler og varmtvandsinstallationens varmeflade. Opvarmningsanlægget er den del af forbrugerens anlæg, hvor centralvarmevandet cirkulerer. Varmtvandsinstallationen er den del af forbrugerens anlæg, hvor brugsvandet opvarmes. Brugsvandsanlæg er rørene fra varmtvandsinstallationen til de varme haner. Stikledning er ledning fra fjernvarmeværkets gadeledning til hovedhaner i ejendommen. Primærsiden er den del af forbrugerens anlæg, hvor fjernvarmevandet cirkulerer. Sekundærsiden er den del af forbrugerens anlæg, hvor centralvarmevandet cirkulerer og hvor det varme brugsvand befinder sig. Sekundært fjernvarmenet er et ledningsnet mellem veksler (på primærsiden) og tilslutningsanlæg, som drives ved et lavere tryk og temperaturniveau. 2 3

3 Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer 1. Projektering og udførelse af varmeinstallationer GF s forsyningsområde er opdelt i forskellige tryk og temperaturområder. GF oplyser i hvilket område en forbruger er beliggende, jævnfør Aftale om tilslutning til fjernvarme Projektering og udførelse. Varmeinstallationer, der tilsluttes GF s ledningsnet, skal projekteres og udføres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende love, bekendtgørelser, normer og standarder, samt de krav der er indeholdt i nærværende Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer. Er installationerne ikke projekteret og udført i overensstemmelse med ovenstående, kan GF kræve de pågældende installationer ændret. Sker dette ikke, er GF af sikkerhedsmæssige grunde berettiget til at nægte installationerne tilsluttet Alle varmeinstallationer skal opbygges og indreguleres til en vandstrøm, der sikrer bedst mulig afkøling af fjernvarmevandet. Det gælder også styring af varmt brugsvand Projektmaterialet skal indsendes i et (1) eksemplarer, og GF s godkendelse skal foreligge, inden installationsarbejdet igangsættes Dimensioneringsgrundlag 1. Nye fjernvarmeforbrugere / ombygning af varmeanlæg hos fjernvarmeforbruger (eksisterende byggeri). Ved væsentlige ændringer af opvarmningsanlægget, som kræver tilladelse jævnfør Bygningsreglementet, skal der dimensioneres som for nybyggeri. 2. Ny fjernvarmeforbruger (nybyggeri) 3. Fjernvarmeforbruger med direkte forsyning (uden varmeveksler) 4. Fjernvarmeforbruger tilsluttet sekundært fjernvarmenet. Anlæg / kundetype Tilslutningsanlæg Tf dim primærside T Tf sommer Tr dim Tr sommer Tu Brugsvandsanlæg Tf dim primærside T Differenstryk Pmax primærside Pmin Pdim Tf dim T Tf sommer Tr dim Tr sommer Pmax Pmin Pdim 1 80 o C 45 o C -12 o C 30 o C 10 bar 0,5 bar o C 45 o C -12 o C 30 o C 10 bar 0,5 bar 16 Fremløbstemperaturen kan i perioder komme op på 110 o C o C 40 o C 45 o C -12 o C 30 o C 5 bar 0,5 bar o C 40 o C -12 o C 5 bar 0,5 bar 16 Dimensionerende fremløbstemperatur Afkøling af fjernvarmevand ved dimensionerende udetemperatur Fremløbstemperatur udenfor opvarmningssæson Maksimal returtemperatur i opvarmningssæsonen Returtemperatur udenfor opvarmningssæsonen Maksimalt differenstryk Garanteret minimalt differenstryk ved hovedhaner Dimensionerende tryktrin For følgende typer af kunder er angivet dimensioneringskravene til tilslutningsanlæg: GF kan ikke garantere problemfri drift af gennemstrømningsvandvarmere og anbefaler derfor brug af beholderløsninger. 4 5

4 2. Rørledninger på primærsiden 2.1. Rørledninger på primærsiden skal udføres i overensstemmelse med gældende normer, og de nærmere anvisninger, jævnfør Tilslutningsanlæg 3.1. Tilslutningsanlæg, som forbinder fjernvarmeforsyningen med forbrugerens varmeinstallation, skal udføres med standardunits, der opfylder dimensioneringskravene i afsnit, og efter GF s princip diagram. Det anbefales, at der altid anvendes units og pumper, som er A-mærket eller energimæssigt er bedre end A-mærkning. 5. Trykprøvning og idriftsættelse 5.1. Enhver nytilslutning eller udvidelse af en varmeinstallation, der tilsluttes på primærsiden, skal af installatøren trykprøves med fjernvarmevand inden tilslutningen til GF. Samlinger på rørledninger må ikke isoleres, indmures eller på anden måde tildækkes, før trykprøve er foretaget Prøvetrykket skal generelt være 1,5 gange det højst forekommende tryk (dynamisk + statisk) i GF s forsyningsledninger. I øvrigt skal Arbejdstilsynet til enhver tid gældende forskrifter om trykprøvning følges Større anlæg og anlæg, der ikke kan udføres med standardunits, skal principielt udføres om vist på GF s principdiagram Installationer til varmt brugsvand skal som minimum kunne overholde dimensioneringskravet til afkøling. 4. Etablering af måleudstyr 4.1. GF udleverer måler eller passtykke for måler samt følerlommer til installatøren. Disse anbringes af installatøren efter GF s anvisning Før levering af fjernvarme påbegyndes, leverer og monterer GF varmemåleren Fri plads foran måleren skal minimum være 60 cm og i øvrige retninger 30 cm. Trykket i forsyningsledningerne kan stige til 16 bar. For eksisterende fjernvarmeforbrugere med direkte forsyning kan trykket stige til 10 bar Trykprøven skal anmeldes til GF senest 48 timer i forvejen og skal foretages indenfor normal arbejdstid Trykprøve foretages i overværelse af en repræsentant fra GF. Såfremt denne i forbindelse med trykprøven bliver bekendt med fejl og mangler i øvrigt ved varmeinstallationen, er repræsentanten forpligtet til at påtale disse. Med GF s overværelse af trykprøve påtager GF sig i øvrigt intet ansvar for varmeinstallationen, ud over det ansvar, man kan ifalde efter dansk rets almindelige erstatningsregler. Ejendommens tilslutning til GF er betinget af, at påtalte fejl og mangler er udbedret Inden idriftsættelse og efter reparationsarbejder på en varmeinstallation skal denne grundigt gennemskylles med fjernvarmevand. 6 7

5 5.6. Det påhviler installatøren i forbindelse med aflevering at sørge for en omhyggelig indregulering af den samlede varmeinstallation (inklusive radiatortermostatventiler, gulvvarmekreds og eventuel pumpe), således at optimal afkøling af fjernvarmevandet opnås, og at instruere forbruger om varmeinstallationens drift For trykprøvning og idriftsættelse af spædevandsarrangement henvises til Bilag Isolering 6.1. I henhold til Bygningsreglementerne skal varmeinstallationer, herunder rørledninger og beholdere, isoleres mod varmetab efter gældende lovgivning og bestemmelser. 7. Tekniske specifikationer af rør og komponenter 7.1. Rørledninger på primærsiden skal udføres i overensstemmelse med gældende normer, for tiden Norm for varmeanlæg med vand som varmebærende medium (DS 469 inklusive tillæg) Medierørerne skal have mekanisk styrke og holdbarhed, som tilgodeser de maksimalt forekommende tryk og temperaturer Alle rørsamlinger på primærsiden af varmeveksleren, i dimension over DN40, skal være svejst efter den til enhver tid gældende standard, fortiden EN25817 kl. B. GF kan forlange non-destruktiv prøvning Stålrør kan samles ved gevindsamlinger, svejsesamlinger eller flangesamlinger. Følgende rørtyper og samlingsmetoder må anvendes: Middelsvære stålrør efter DIN 2440 eller svære stålrør efter DIN 2441, der samles ved Gevind: Pakket med pakgarn og paksalve, samt unioner i dimension mindre end eller lig med DN40 Svejsninger: Skal udføres til kvalitet C i henhold til DS/EN 5817, eller til karakter 3 i henhold til DS/R 325 Flangesamlinger: Skal udføres som PN16 på primærsiden og minimum PN10 på sekundærsiden. Glatte sømløse stålrør efter DIN 2448/1629, der samles ved Svejsninger: Skal udføres til kvalitet C i henhold til DS/EN 5817, eller til karakter 3 i henhold til DS/R 325 Flangesamlinger: Skal udføres som PN16 på primærsiden og minimum PN10 på sekundærsiden. Pres-fittings Rustfrie stålrør med systemgodkendte pres-fittings i rustfrit stål må anvendes op til DN50. Rustfri press-fittings skal godkendes af GF. Anlæg der er udført af pres-fittings, som ikke har fået en systemgodkendelse af GF, vil blive krævet nedtaget Skjulte, ikke udskiftelige anlægsdele skal være vedligeholdelsesfrie og have en bestandighed og funktionalitet, der svarer til de bygningsdele, hvori de er indbygget. Skjulte rørledninger i stål må kun samles med svejsning Rørledninger skal monteres på en sådan måde, at der er mulighed for ekspansionsbevægelser samt for udluftning og aftapning i fornødent omfang Aftapninger skal forsynes med prop eller slutmuffe. 8 9

6 7.8. Plastrør må ikke anvendes hvis fremløbstemperaturen kan overstige 90 grader Isolering skal udføres i henhold til DS 452 med tillæg og skal udføres som isoleringsklasse 4 på primærsiden. p. Der skal monteres 230V stik for tilslutning af fjernvarmemåler. Afbrydes spændingen til måleren skal det medføre, at spændingen til øvrige fjernvarmekomponenter ligeledes afbrydes. q. Klar og tydelig drifts- og instruktionsmanual samt komponentbeskrivelse Nedenstående nærmere kravspecifikationer skal desuden følges: a. Fjernvarmeinstallation anbefales udført med veksler for varmekreds og varmtvandsbeholder. b. For nyanlæg anbefales at varmtvandsbeholder tilsluttes på primærsiden. For eksisterende anlæg, under 250 kw, som konverteres til fjernvarme, kan denne anbefaling fraviges og beholder tilsluttes sekundærsiden, jævnfør Bilag 3. c. Rør og komponenter skal være isolerede. d. Tryktrin på primærsiden er 16 bar. e. Minimum én fælles trykdifferensreguleringsventil over varmtvandsbeholderen og varmeveksleren. f. Montering af prøvehane for kontrol af spiral i varmtvandsbeholder. g. Montering af elektronisk reguleringsventil med styring af varmtvandstemperaturen. h. Montering af varmtvandscirkulation i midten af varmtvandsbeholderen, ud for midten af spiralen. i. Montering af elektronisk varmeautomatik på radiatorkredsen for styring af fremløbstemperaturen i forhold til udetemperaturen. j. Montering af termometre på primær- og sekundærsiden. k. Montering af termometre for varmt brugsvand. l. Montering af manometre på primærsiden og på sekundærsiden/ varmekreds. m. Snavssamler skal monteres således, at denne er let at rense og aftappe. n. Montering af målerpasstykke. Passtykke udleveres af GF. o. Der skal være mulighed for at lukke til radiatorkredsen på primærsiden, i sommer perioden. Der henvises til diagrammer for principiel indretning af kundeanlæg, se Bilag Kobberrør kan normalt ikke anvendes

7 Bilag 1: Principdiagram fjernvarmeanlæg mindstekrav Bilag 2: Principdiagram Fjernvarmeanlæg anlæg under 250 kw 12 13

8 Bilag 3: Principdiagram Fjernvarmeanlæg anlæg under 250 kw (med varmtvandsbeholder på kundeside) Bilag 4: Principdiagram Fjernvarmeanlæg anlæg over 250 kw 14 15

9 Bilag 5: Principdiagram for indbygning af elektronisk måler Bilag 6: Principdiagram for spædevands arrangement 16 17

10 18 19

11 Layout: Peter Bjerring Jensen Tryk: Gladsaxe Kommune Trykt på miljømærket papir Oplag: 100 August 2011 Gladsaxe Fjernvarme Rosenkæret 39 / Rådhus Allé 2860 Søborg CVR nr: gladsaxe.dk/fjernvarme Telefon: Denne pjece er trykt på miljømærket papir. 20

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Glyngøre Fjernvarme A.m.b.A., er i det følgende

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Durup Fjernvarme A.m.b.A., er i det følgende

Læs mere

Løgstør Fjernvarme A.m.b.a. Løgstør Fjernvarme. Tekniske bestemmerlser for fjernvarmelevering

Løgstør Fjernvarme A.m.b.a. Løgstør Fjernvarme. Tekniske bestemmerlser for fjernvarmelevering Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering A.m.b.a INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE ANVENDELSESOMRÅDE... 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER... 4 2. Etablering af fjernvarmetilslutning...

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR. RØNDE FJERNVARME a.m.b.a

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR. RØNDE FJERNVARME a.m.b.a TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR RØNDE FJERNVARME a.m.b.a INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE ANVENDELSESOMRÅDE... 2 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER... 2 2.

Læs mere

Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012.

Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012. Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Græsted Fjernvarme A. m. b. a., i det følgende

Læs mere

1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Sindal Varmeforsyning a.m.b.a,

1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Sindal Varmeforsyning a.m.b.a, TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Sindal Varmeforsyning a.m.b.a, Baggesvognsvej

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Side ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner mv. 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER

Læs mere

Tekniske bestemmelser. for. fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser. for. fjernvarmelevering SK Forsyning A/S Lilleøvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 36 25 00 Fax. 58 36 25 01 info@skforsyning.dk CVR nr.: 25797981 EAN nr.: 5790001705299 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Gældende for SK Varme

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Ejstrupholm Varmeværk Vandværksvej 12 7361 Ejstrupholm Februar 2007 SIDE NR. 1 af 10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 3

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSE 4 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning. 3. 3. Udførsel

Læs mere

1.2 Ejeren/lejeren af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarme forsyningen, er i det følgende benævnt "Forbrugeren".

1.2 Ejeren/lejeren af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarme forsyningen, er i det følgende benævnt Forbrugeren. Tekniske bestemmelser November 1997 Indledning Denne vejledning omfatter den del af aftalegrundlaget, som omhandler de tekniske forhold i forbindelse med udførelse og drift af varmeinstallationer hos forbrugerne.

Læs mere

E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme

E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra E.ON

Læs mere

Tekniske Bestemmelser

Tekniske Bestemmelser Rønne Varme A/S Tekniske Bestemmelser for fjernvarmelevering Rønne Varme A/S Sandemandsvej 1A, 3700 Rønne Tlf.: 56 91 04 04 - Fax.: 56 91 01 04 E -mail.: rvv@rvv.dk-hjemmeside.: www.rvv.dk SIDE NR. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. INDHOLDSFORTEGNELSE ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v TILSLUTNINGSBESTEMMELSER

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Gandrup Vester Hassing Varmeforsyning A.m.b.a. Meretesvej 6 9310 Vodskov Vester Hassing Januar 2008 Rev. november 2013 Side nr 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Læs mere

NØRRE ALSLEV FJERNVARMEVÆRK. Tekniske bestemmelser for. fjernvarmelevering

NØRRE ALSLEV FJERNVARMEVÆRK. Tekniske bestemmelser for. fjernvarmelevering NØRRE ALSLEV FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. ======= Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering ANVENDELSESOMRÅDE 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra

Læs mere

1.2 Ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, er i det følgende benævnt FORBRUGEREN.

1.2 Ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, er i det følgende benævnt FORBRUGEREN. Disse tekniske bestemmelser er gældende fra 1. januar 2013. De er anmeldt til Energistyrelsen. Tekniske bestemmelser for levering af fjernvarme Indhold 1. Gyldighedsområde og definitioner mv 2. Etablering

Læs mere

BOGENSE FORSYNINGSSELSKAB A.m.b.a.

BOGENSE FORSYNINGSSELSKAB A.m.b.a. BOGENSE FORSYNINGSSELSKAB A.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmeforsyning Fynsvej 5, 5400 Bogense Tlf.: 64 81 16 10 Fax: 64 81 27 10 E-mail: post@bogense-forsyningsselskab.dk www.bogense-forsyningsselskab.dk

Læs mere

Tekniske bestemmelser

Tekniske bestemmelser Tekniske bestemmelser Klik her for at hente principdiagram som en pdf-fil TEKNISKE LEVERINGSBESTEMMELSER 1.0 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Gilleleje

Læs mere

1.2 Ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, er i det følgende benævnt FORBRUGEREN.

1.2 Ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, er i det følgende benævnt FORBRUGEREN. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Filskov Energiselskab, i det følgende benævnt

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Hvide Sande Fjernvarme A.m.b.a. Numitvej 25 Tlf. 9731 1661 info@hsfjernvarme.dk 6960 Hvide Sande Fax 9731 3261 www.hvidesandefjernvarme.dk Kloster Kraftvarmeværk A.m.b.a. Klostervej 112 Tlf. 9733 7545

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Tilslutningsbestemmelser. 2. Etablering af fjernvarmetilslutning. Installationsbestemmelser 3. Udførelse af installationsarbejde.

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Anvendelsesområde 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nykøbing Sj. Varmeværk, i det følgende benævnt

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER GÆLDENDE VED CHRISTIANSFELD FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A.

TEKNISKE BESTEMMELSER GÆLDENDE VED CHRISTIANSFELD FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER GÆLDENDE VED CHRISTIANSFELD FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. CHRISTIANSFELD FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. RAVNHAVEVEJ 2, 6070 CHRISTIANSFELD, TLF.: 74561902 EMAIL: christiansfeld@fjernvarme.net,

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. i. TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 2. Etablering af stikledning i. INSTALLATIONSBESTEMMELSER 3. Udførelse

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Borup varmeværk a.m.b.a. Bækgårdsvej 16, 4140

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

TEKNISKE BESTEMMELSER: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. TEKNISKE BESTEMMELSER: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nykøbing Mors Fjernvarmeværk, i det følgende benævnt Værket, er gældende for projektering,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2

INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2 GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER... 2 TILSLUTNING TIL EJENDOMME. TIL - OG FÆRDIGMELDING... 2 VARMEMEDIE, TEMPERATUR OG TRYKFORHOLD...

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING.

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.0 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skagen Varmeværk A.m.b.a. Ellehammervej 21, 9990 Skagen, i

Læs mere