Årsrapport 2010 Del II

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2010 Del II"

Transkript

1 Årsrapport 2010 Del

2 ndholdsfortegnelse Generelle oplysninger vedrørende regnskabsaflæggelsen... 3 Anvendt regnskabspraksis... 2 sbemærkninger... 2 Økonomiudvalget... 3 Udvalget for Kultur og Fritid Udvalget for Børn og Ungdom Udvalget for Teknik og Miljø Udvalget for Job og Arbejdsmarked Udvalget for Social, Sundhed og Ældre soversigt Overførsel mellem årene Kautions-, garanti- og eventualforpligtelser Leasing Deponerede midler Låneberettigede udgifter og renteswap Timeprisberegning Personaleoversigt Nominelle værdier Anlægsregnskaber Årsrapport

3 Generelle oplysninger vedrørende regnskabsaflæggelsen saflæggelsen omfatter et udgiftsbaseret regnskab, der fokuserer på opgørelse af ressourceforbruget ved driftsvirksomheden, og en udvidet balance indeholdende værdien af de fysiske aktiver. Autoriserede opgørelser til det udgiftsbaserede regnskab sopgørelsen udgiftsbaseret Formålet er at vise de primære indtægts kilders evne til at finansiere de almindelige driftsudgifter og årets renteudgift/- afkast. Balancen har til formål at vise kommunens økonomiske stilling ultimo regnskabsåret, idet tallene er sammenstillet på en sådan måde, at det tidsmæssige perspektiv er fremhævet, herunder især det korte sigt. Det skal bemærkes, at balancens poster dels er påvirket af årets pengestrøm, jfr. finansieringsoversigten, dels af tilgang og afskrivninger vedrørende materielle anlægsaktiver m.v. og endelig af øvrige reguleringer af egenkapitalen. Anvendt regnskabspraksis Skal kort og præcis beskrive, hvordan de frihedsgrader der er ved udarbejdelsen af det omkostningsbaserede regnskab er udnyttet. Det skal indgå i beskrivelsen hvis der ændres regnskabspraksis. Finansieringsoversigten (note) Har til formål at vise hvordan årets resultat i sammenspil med årets låneoptagelse, afdrag på lån samt øvrige ændringer i kortfristede og langfristede tilgodehavender og gæld, dvs. de sekundære indtægtskilder og forpligtelser - har påvirket kassebeholdningen. Oversigt over overførte uforbrugte driftsbevillinger. Har til formål at vise de driftsbevillinger, som er genbevilget i det følgende år. soversigten Har til formål at vise resultatet af den enkelte bevilling. Der henvises til bemærkningerne på de enkelte områder. Virksomhedernes udgifter til vejmænd er holdt uden for rammestyringen og der er gjort rede for konsekvenserne for de enkelte bevillinger i bemærkningerne. Anlægsregnskabet Ved større anlægsregnskabet, omsætning over 2 mio. kr. skal der aflægges særskilt regnskab. Anlægsregnskaber med en omsætning under 2 mio. kr. er optaget i bemærkningerne. Andre opgørelser: Noter Personaleoversigt Omkostningskalkulationer ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand. Leasingforpligtelser og rente swap Nominelle værdier af tilgodehavender Låneberettigede udgifter Deponerede midler Forpligtelser Årsrapport

4 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med de regler som ndenrigs- og Sundhedsministeriet har fastlagt i Budget- og regnskabssystem for kommuner. Ændringer i regnskabspraksis Som følge af beslutningen om, at kommunerne fra og med regnskabsåret 2011 skal udarbejde halvårsregnskab, og det er blevet frivilligt at udarbejde et omkostningsregnskab, udarbejder Lejre Kommune ikke længere et omkostningsregnskab fra og med regnskab Det får følgende betydning: - Samling af aktiver i "bunker" er ikke længere tilladt, hvorfor denne praksis ophører - Tjenestemandspensionsforpligtelsen reguleres ikke årligt med til og afgange, men reguleres alene ved aktuarrapport (minimum hvert 5. år) - Feriepengeforpligtelser opgøres ikke som en selvstændig post i balancen. Værdien er tilbageført til egenkapitalen Samtidig med de nævnte ændringer vil følgende oversigter ikke længere blive udarbejdet: under forpligtelser. Sådanne aktiver og forpligtelser er ikke indregnet i balancen. Omregning af fremmed valuta Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Anlægsaktiver der er købt i fremmed valuta, omregnes til historiske valutakurser. Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger, tekniske anlæg og inventar med en anskaffelsessum på over ,- kr. måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen, samt omkostninger til klargøring af aktivet, til det er klar til at blive taget i brug. nfrastrukturelle anlægsaktiver som veje, broer mv. samt ikke-operationelle anlægsaktiver som rekreative arealer, aktiver af kulturhistorisk værdi, kunstgenstande mv. indregnes og måles ikke. For finansielt leasede aktiver er kostprisen den laveste værdi af dagsværdien af aktivet og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. - Resultatopgørelse - Pengestrømsopgørelse - Omregningstabel - Anlægsoversigt Der ud over er der tilføjet et afsnit omhandlende arbejdsskadeforpligtelser, som er obligatorisk at indregne fra og med regnskab Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at de vil bidrage til den fremtidige serviceudøvelse eller fremtidig økonomisk fordele vil tilflyde kommunen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtigelser indregnes i balancen, når organisationen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå kommunen, og forpligtigelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Målingen efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab der fremkommer, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. For en række aktiver og forpligtelser er indregning frivillig om de opfylder ovenstående kriterier, det omfatter; rekreative arealer, kunst og infrastruktur på aktivsiden samt hensættelser til at imødegå visse krav, og skyldigt overarbejde Årsrapport Ejendomme erhvervet før måles til den offentlige ejendomsvurdering pr med tillæg af forbedringer og fratrukket akkumulerede afskrivninger i perioden For øvrige aktiver erhvervet før hvor kostprisen ikke har kunnet opgøres med rimelig sikkerhed, er måling sket til genanskaffelsesværdi tilbagediskonteret til anskaffelsestidspunktet og fratrukket akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives fuld ud i ibrugtagningsåret. For solgte eller afhændede/skrottede aktiver foretages der ikke afskrivninger i afgangsåret. Der afskrives ikke på grunde. forbindelse med særlig ombygning/restaurering vil sagen blive revurderet hvorvidt brugstiden ændres væsentligt. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Bygninger: Administrative formål Forskellige serviceformål Diverse formål Tekniske anlæg: Ledninger og stikledninger Øvrige tekniske anlæg 50 år 30 år 15 år år år

5 T og inventar: Teknisk udstyr og driftsmateriel 3-5 år 5-10 år Øvrige finansielle anlægsaktiver måles til nominel værdi med nedskrivning af forventet tab på debitorer, hvor dette er obligatorisk. ndretning af kommunal aktivitet i lejede lokaler indregnes, såfremt værdien overstiger ,- kr. ndretningen måles til kostpris, og afskrives over den forventede brugstid dog maksimalt den resterende lejeperiode eller 10 år. Der foretages ikke fradrag for en eventuel reetableringsforpligtigelse i forbindelse med fraflytning fra lejemålet. Hvis der på baggrund af en faktisk hændelse kan konstateres en væsentlig forringelse af aktivets værdi, som ikke antages at være midlertidig karakter foretages der nedskrivning af aktivet. Nedskrivningen foretages til den værdi, som aktivet forventes at have i den fremtidige serviceproduktion. Der foretages som udgangspunkt ikke opskrivning af anlægsaktiverne. mmaterielle anlægsaktiver (udviklingsprojekter, patenter og licenser) mmaterielle anlægsaktiver omfatter ikke finansielle anlægsaktiver uden fysisk substans, f.eks. udviklingsprojekter, patenter og licenser. ndregning sker, hvis aktivet forventes anvendt i mere end et regnskabsår og kostprisen overstiger ,- kr. Udviklingsprojekter vedrørende ydelser og processer, der er defineret og identificerbare, hvor den tekniske udnyttelsesgrad, tilstrækkelige ressourcer og et potentielt fremtidigt marked eller udviklingsmulighed i organisationen kan påvises, og hvor det er hensigten at fremstille, markedsføre eller anvende den pågældende ydelse eller proces, indregnes som et immaterielt aktiv. Måling sker som udgangspunkt til kostpris for de medgåede eksterne ressourcer, der er medgået til udviklingsprojektet. Efter færdiggørelse af udviklingsprojektet afskrives udviklingsomkostningerne lineært over den forventede brugstid. Afskrivningsperioden kan ikke overstige 10 år. Erhvervede immaterielle rettigheder i form af patenter og licenser måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Patenter afskrives lineært over den resterende patentperiode, og licenser afskrives over aftaleperioden, dog maimalt 10 år. Der foretages ikke opskrivninger på immaterielle anlægsaktiver. Finansielle anlægsaktiver (langfristede tilgodehavender) Tilgodehavender hos Landsbyggefonden er målt til 0 kr., da indskuddet er rente- og afdragsfrit uden tidsbegrænsning. Den nominelle værdi oplyses i en note. Omsætningsaktiver varebeholdninger Varebeholdninger indregnes såfremt værdien overskrider ,- kr. Udgør værdien mellem ,- kr ,- kr. foretages kun indregning, såfremt der er væsentlige forskydninger på beholdningerne mellem årene (væsentlige forskydninger defineret som 50% af primo beholdningen og 10% af omsætningen/bruttoudgiften på funktionen eller stedet, hvor forskydningerne skal registreres). Varebeholdninger under ,- kr. indregnes ikke. Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FFO-metoden ( First n First Out). Kostprisen for handelsvarer, råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. Kostprisen for fremstillede varer og varer under fremstilling omfatter omkostninger til råvarer, hjælpematerialer og direkte løn samt indirekte produktionsomkostninger. Såfremt der konstateres væsentlige, ikke forbigående, værdiforringelser af varebeholdningernes værdi, foretages en nedskrivning til forventet nettorealisationsværdi. Der foretages som udgangspunkt ikke opskrivning af varebeholdningerne. Omsætningsaktiver grunde og bygninger til videresalg Grunde og bygninger indregnes i den regnskabspost fra det tidspunkt der er truffet beslutning om salg, typisk ved afgivelse af anlægsbevilling. Arealerhvervelsen og løbende omkostninger måles til kostpris. Arealer anskaffet før måles til ejendomsvurderingen pr Den forholdsmæssige værdi af frasolgte arealer overføres til resultatopgørelsen i takt med at salget sker. Omsætningsaktiver - tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Derudover indregnes mellemregning mellem indeværende og nyt år svarende til indbetalinger i nyt år vedrørende tilgodehavender i indeværende år. Periodeafgrænsningsposter indregnes under forpligtelser, og omfatter modtagne indtægter til resultatføring i efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter og øvrige tilgodehavender måles til nominel værdi. Omsætningsaktiver andre værdipapirer og kapitalandele Kapitalandele i noterede organisationer måles til kursværdien på balancedagen. Årsrapport

6 Kapitalandele i unoterede organisationer (eksempelvis kommunale fællesskaber) indregnes og måles efter den indre værdis metode. Kapitalandelene i balancen måles til den forholdsmæssige andel af organisationernes regnskabsmæssige indre værdi. Egenkapital Egenkapitalen omfatter modpostkonti optaget efter de omkostningsbaserede principper og balancekonto, som er udtryk for den finansielle egenkapital. Måling for modpostkonti sker (med modsat fortegn) som angivet under materielle og immaterielle anlægsaktiver. Måling for balancekontoen sker som udgangspunkt til nominel værdi (væsentligste afvigelse herfra er modsatrettede bevægelser vedrørende forskydninger i tjenestemandspensionsforpligtelsen og arbejdsskadeforpligtelsen). Hensatte forpligtelser Tjenestemandspensionsforpligtelse Hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger til pensionerede, fraflyttede og erhvervsaktive tjenestemænd, hvor forpligtelsen ikke er forsikringsafdækket. De af ndenrigsministeriet til enhver tid fastsatte regler er de gældende med hensyn til bestemmelser til beregning af hensatte forpligtelser. Forpligtelsen opgøres ved aktuarmæssig beregning på baggrund af forudsætninger om en pensionsalder på 62 år, Danmarks statistiks seneste officielle levealder forudsætninger og en intern rentesats på 2 %. Forpligtelsen beregnes minimum hvert 5. år. Der er ikke hensat til forventede omkostninger til pension til tjenestemands ansatte lærere omfattende af den lukkede gruppe, da det vurderes for mindre sandsynligt at kommunen fremtidigt vil få denne omkostning, og da den statslige andel af pensionsforpligtigelsen ikke skal henregnes til den kommunale opgørelse af pensionsforpligtigelsen. Arbejdsskadeforpligtelse Forpligtelsen opgøres ved aktuarmæssig beregning ultimo hvert regnskabsår og på baggrund af kendskab til skader ultimo regnskabsåret Langfristede gældsforpligtelser Prioritetsgæld Prioritetsgæld måles til nominel værdi. Leasingforpligtelser Leasingforpligtelser vedrørende finansielt leasede aktiver indregnes i balancen som gældsforpligtelser og måles til nominel værdi. Nettogæld vedrørende fonde, legater, deposita mv. Området omfatter ordning, som ifølge vedtægt administreres, men ikke ejes af kommunen. Området måles til nominel værdi. Kortfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser indregnes som udgangspunkt til nominel værdi. Årsrapport

7 sbemærkninger Årsrapport

8 Økonomiudvalget Årsrapport

9 sbemærkninger 2010 Udvalg 1 Bevilling 01 Bevilling 10 Udvalgt for Økonomiudvalget Udlejning Udlejningsboliger m.v. Korrigeret - foran beløbet er merudgift / mindreindtægt Udgift ndtægt Nettovirkning Forventet regnskab , andel af overført til forsikringer Tillægsbevillinger i alt ndstillet overførsel ift. overførselsreglerne herefter til forklaring Huslejetab, tomme boliger Husleje, job- og infocenter, ordning stoppet Feli, varme ikke indgået r Årsrapport

10 sbemærkninger 2010 Udvalg 1 Bevilling 01 Bevilling 11 Udvalgt for Økonomiudvalget Udlejning Ældreboliger Korrigeret - foran beløbet er merudgift / mindreindtægt Udgift ndtægt Nettovirkning Tillægsbevillinger i alt ndstillet overførsel ift. overførselsreglerne herefter til forklaring Huslejetab, tomme boliger Langetoften Osted Forbrug af henlæggelser til istandsættelse: Toftekæret Smedegården Nødager Ebbemosen Grønnehave Andet: Grønnehave energi, hører under andre bevillinger Bøgebakken Varme, reguleres i Bøgebakken, vedligeholdese af ejendomme, Budget nye boliger Langetoften ikke optaget Ydelsesstøtte, lagt forbrug under renter og afdrag r Alle forbrug af henlæggelser er sket efter beboermøder. Årsrapport

11 sbemærkninger 2010 Udvalg 1 Bevilling 01 Bevilling 12 Udvalgt for Økonomiudvalget Udlejning Støttet boligbyggeri Korrigeret Udgift ndtægt Nettovirkning Tillægsbevillinger i alt ndstillet overførsel ift. overførselsreglerne herefter til forklaring Tilskud fra Staten vedr. etablering servicearealer i Gevninge og ved Hvalsø ældrecenter r Der er afholdt udgifter til støtte for 3 halvår. Der er et reelt overskud på kr. udover regnskabets udvisen. Årsrapport

12 sbemærkninger 2010 Udvalg 1 Bevilling 01 Bevilling 13 Udvalgt for Økonomiudvalget Udlejning Forpagtningsafgifter m.v. Korrigeret / mindreindtægt Udgift ndtægt Nettovirkning Tillægsbevillinger i alt ndstillet overførsel ift. overførselsreglerne herefter til forklaring ndgangsindtægt for salg af jord Forskel mellem lagt og realiserede udbud af forpagtningsafgifter r Kan være ansøgt overførsel ud over de alm. overførselsregler Årsrapport

13 sbemærkninger 2010 Udvalg 1 Bevilling 02 Økonomiudvalget Politisk organisation Korrigeret Udgift ndtægt Nettovirkning () Overførsel Flytning af vedr. pensioner til tidligere borgmestre til bev FR.-1 Eftervederlag til fratrædende borgmester 80 FR.-3 Uddannelse af Kommunalbestyrelsesmedlemmer 100 Tillægsbevillinger i alt ndstillet overførsel ift. overførselsreglerne 17 herefter til forklaring 39 n fremstår således: 1) Mindreudgift til partistøtte kr. 16 t 2) Merudgift til KB-medlemmer kr. 1 t 3) Merudgift kommissioner, råd og nævn kr. 66 t 4) Valg, Mindreudgift netto kr. 90 t Overførslen vedrører venskabsbysamarbejde. Ad 1) Udgiften vanskelig at forudsige præcist, ikke alle partier anmoder om støtte 16 Ad 2) n giver ikke anledning til bemærkninger -1 Ad 3) De væsenligste afvigelser skyldes, at Folkeoplysningsudvalget har anvendt kr. 22 t kr. mindre end de terede kr. 52 t. 22 Ugifter til Det lokale Beskæftigelsesråd har derimod andraget kr. 99 t mere end teret. Det er konstateret at der fra kontoen er afholdt udgifter der burde være afholdt andetsteds. Der er pt. iværksat undersøgelse og berigtigelse vil blive foretaget i regnskabsår Øvrige mindre afvigelser under Kommissioner, råd og nævn, mindreudgift 11 Ad 4) Mindreudgiften til valg skyldes hovedsageligt, at PC'ere indkøbt til kommunevalget i 2009, efterfølgende er blevet afhændet til kommunens virksomheder. 147 Udgifter vedr. kommunevalget i nov først afregnet i regnskabsår r 39 Årsrapport

14 sbemærkninger 2010 Udvalg 1 Bevilling 03 Bevilling 30 Økonomiudvalget Administrativ organisation Personaleudgifter m.v. Korrigeret Udgift ndtægt Nettovirkning FR Omplacering af borgmesterpension fra bevilling Overførsler 2009 til FR.-1 Borgmesterpension 320 FR.-1 Effektivisering og teknologi - finansieret af til attraktiv arbejdsplad FR.-2 Omlægning af ASDL -30 FR.-2 Besparelse direktørlønninger -113 FR.-2 Direktionens sparekatalog -165 FR.-3 Besparelse - til finansiering af andre områder under konto Omplacering af trepartsmidler til virksomheder -389 Tillægsbevillinger i alt ndstillet overførsel ift. overførselsreglerne herefter til forklaring n indgår i den samlede overførsel vedr. hovedkonto 06 n skyldes grundlæggende i tilbageholdenhed, overførsler og refusioner og består i hovedparten af: 1) Diverse puljer til seniorjob, seniordage, flekjob og kommunale flekjob, hvor udgiften er vanskelig præcist at forudsige pga. varierationer ift. behov og visitation 2) Diverse puljer til stillingsannoncer, personalepolitiske initiativer mv. hvor der bl.a. er udvist tilbageholdenhed i lyset af kommunens samlede økonomi ) Diverse trepartsmidler - hvor aktiviteterne gennemføres i ) Mindreudgifter til fratrædende personale og direktørlønninger mv., hvor faktisk forbrug har været mindre end teret - bl.a. pga. rettidig omhu vedr. stillingstilpasninger, nyinddeling af konti mv 507 5) Tjenestemandspensioner 452 r Årsrapport

15 sbemærkninger 2010 Udvalg 1 Bevilling 03 Bevilling 31 Økonomiudvalget Administrativ organisation Fælles funktioner Korrigeret Udgift ndtægt Nettovirkning Overførsler 2009 til FR.-1 Rettelse af fejlagtigt teret udg. til analyse af administrationen -302 FR.-2 Besparelse på risikostyring -100 FR.-3 Engangsinvesteringer 400 FR.-3 Tinglysningsudgifter i.f.m. lån til betaling af ejendomsskatter 500 Tillægsbevillinger i alt ndstillet overførsel ift. overførselsreglerne 225 herefter til forklaring ndgår i den samlede overførsel vedr. hovedkonto 06 Kontoen blev ved forventet regnskab 3 tildelt 900 t kr. således at forbrug og bevilling næsten svarer til hinanden. Mindreforbruget fremstår hovedsageligt på rådhusbiler med kr. 184 t, beløbet overføres 184 til selvstændig konto under TMU ved rammeoverførslen, og skal anvendes til vedligeholdelse af bilerne. Forskydning i ekspeditionen af sager vedr. lån til betaling af ejendomsskatter medfører mindreforbrug til tinglysningsudgifter 65 Øvrige mindre afvigelse på diverse konto -24 r 225 Årsrapport

16 sbemærkninger 2010 Udvalg 1 Bevilling 03 Bevilling 32 Økonomiudvalget Administrativ organisation Fælles administration m.v. Korrigeret Udgift ndtægt Nettovirkning Overførsler 2009 til FR.-1 Effektiviseringsbidrag -89 FR.-2 Hjemmesiden -212 FR.-2 Konsulentbistand -778 FR.-3 Tilførsel af konti med underskud 100 Tillægsbevillinger i alt ndstillet overførsel ift. overførselsreglerne herefter til forklaring n indgår i den samlede overførsel vedr. hovedkonto 06 n skyldes primært indtægter fra Momsfondet og udgifter vedr. projekt Kommunen & Civilsamfundet, idet øvrige afvigelser udgør 23tkr. 154 r 154 Årsrapport

17 sbemærkninger 2010 Udvalg 1 Bevilling 03 Bevilling 33 Økonomiudvalget Administrativ organisation Direktørområde Teknik og Miljø Korrigeret Udgift ndtægt Nettovirkning Trykning af kommuneplan BBR-medarbejder (2 år) 400 Overførsler Omlægning ADSL 12 FR.-1 Sagsbehandler til miljøgodkendelser af landbrug 400 FR.-2 Økonomiafdeling overtagelse af FAS 9 t/u -40 FR.-2 Besparelse ved afskedigelse -96 FR.-2 Lønomkostninger ved selskabsdannelsen af forsyningsvirksomhed Tillægsbevillinger i alt ndstillet overførsel ift. overførselsreglerne herefter til forklaring Trykning af kommunaplan udskudt til 2011 (24tkr. indeholdt i overførsel fra 09 til 10). Rest ønskes overført til 2011 til afholdelse af trykningsudgifter, der er betalt 70 Der har i 2010 været stram styring af de aktivitetsbaserede udgifter, hvilket har resulteret i et mindreforbrug i På lønsiden er der udvist stor tilbageholdenhed. Der har været usikkerhed ifm. afskedigelsesrunden samt udskillelsen af forsyningen. Derudover har der været en række langtidssygemeldinger, der ikke er erstattet af vikarer r Årsrapport

18 sbemærkninger 2010 Udvalg 1 Økonomiudvalget Bevilling 03 Administrativ organisation Bevilling 34 Direktørområde Social- og Arbejdsmarked Korrigeret Udgift ndtægt Nettovirkning Overførsler -837 Omlægning af ADSL 9 FR.-1 Effektiviseringsbidrag -53 Bevilgede trepartsmidler 58 FR.-2 Besparelser ved afskedigelser -83 FR.-2 Ekstra nedarb. til aktivering af forsikrede ledige 400 FR.-2 Omplac. af rest vedr. ophør af stilling som driftchef for ældreområdet 287 Tillægsbevillinger i alt ndstillet overførsel ift. overførselsreglerne herefter til forklaring n indgår i den samlede overførsel vedr. hovedkonto 06 Merforbrug til personaleudgifter Fra 2009 til til 2010 blev overført et underskud på kr. 837 t. Efter regnskabsafslutningen for 2009 blev det imidlertid konstateret, at flejobsrefusion på kr. 341 t fejlagtigt var indtægtsført på herværende bevilling. Refusionen tilhørte anden bevilling. Fejlen er blevet korrigeret i herværende regnskabasår. Det faktiske underskud i 2009 udgjorde således kr t Grundet personale- og arbejdsmæssige forhold har det ikke været muligt at afdrage på gælden, merforbruget er tværtimod steget med kr. 459 t. Til etablering af projekter "Ny chance" og "Ekstra virksomhedskonsulenter" er modtaget h..h.v. kr. 56 t og 46 t i statslige tilskud. ene anvendes først i Merudgift til lægeerklæringer -367 Årsagen til merforbruget er ikke umiddelbart forklarligt. Forvaltningen har igangsat undersøgelse for udredning af merforbruget. r Årsrapport

19 sbemærkninger 2010 Udvalg 1 Økonomiudvalget Bevilling 03 Administrativ organisation Bevilling 35 Direktørområde Børn, Unge og Kultur Korrigeret Udgift ndtægt Nettovirkning Overførsler -4 Omlægning af ADSL 16 FR.-2 Udgift ved afskedigelse 157 Tillægsbevillinger i alt ndstillet overførsel ift. overførselsreglerne herefter til forklaring Mindreforbrug vedr. løn - skyldes vakante stillinger 589 Merforbrug personaleudgifter - en lille del skyldes uddannelse, men hovedparten skyldes store kørselsudgifter til sagsbehandleres besøg hos borgere, skoler, inst., plejefamilier m.m Merforbrug vedr. tolkebistand -27 r 270 Årsrapport

20 sbemærkninger 2010 Udvalg 1 Bevilling 03 Bevilling 37 Økonomiudvalget Administrativ organisation Stabene Korrigeret Udgift ndtægt Nettovirkning Overførsler -130 Omlægning af ADSL 34 FR.-2 Udgift ved afskedigelser 35 FR.-2 Overtagelse af opgaver fra TMU vedr. FAS 9/t/u 40 Tillægsbevillinger i alt ndstillet overførsel ift. overførselsreglerne herefter til forklaring Mindreforbruget indgår i den samlede overførsel vedr. hovedkonto 06 Mindreforbruget skyldes vakante stillinger, personalechef, stilling i sekretariat, stilling i finans- og opkrævning, samt perioder med vakance iøvrigt ved personaleudskiftninger Herudover er udvist tilbageholdenhed ved anvendelse af øvrige personaleudgifter til uddannelse og kurser m.v. r Årsrapport

21 sbemærkninger 2010 Udvalg 1 Bevilling 04 Økonomiudvalget T og Kommunikation Korrigeret Udgift ndtægt Nettovirkning Overførsel Omlægning af ADSL -99 FR.-3 Bortfald af T-udgifter i.f.m. selskabsgørelsen af forsyningsområdet -100 FR.-3 Øgede udgifter til KMD-systemer 500 Tillægsbevillinger i alt ndstillet overførsel ift. overførselsreglerne 541 herefter til forklaring Mindreforbruget indgår i den samlede overførsel på hovedkonto 06. Årsagen til mindreforbruget skyldes: Afholdelse af udgift til radiokædeløsninger til skolerne (kommunikationslinier) udskudt til Ved FR.-3 blev kontoen tilført kr idet der var usikkerhed om omfanget af slutafregningen fra KMD. Slutafregningen blev imidlertid mindre end forventet. Herudover er udvist tilbageholdenhed ved at udskyde indkøb. 300 r 540 Årsrapport

22 sbemærkninger 2010 Udvalg 1 Bevilling 05 Bevilling Økonomiudvalget Beredskab Korrigeret Udgift ndtægt Nettovirkning Overført fra regnskab 2009 til Tillægsbevillinger i alt ndstillet overførsel ift. overførselsreglerne 56 herefter til forklaring -62 Vejmænd overføres ikke -62 r -62 Kan være ansøgt overførsel ud over de alm. overførselsregler Årsrapport

23 sbemærkninger 2010 Udvalg 1 Bevilling 06 Bevilling 61 Økonomiudvalget Forsikringer og vikarpuljer Arbejdsskadeforsikringer Korrigeret Udgift ndtægt Nettovirkning FR.-2 Direktionens spareforslag -786 FR.-2 Direktionens spareforslag -350 FR.-3 Omlægning til aktuarmæssig beregning - beløb udtaget til finansiering af andet FR.-3 Forsikringsbeløb vedr. forsyningsområde udtaget i.f.m. selskabsdannelsen -112 Tillægsbevillinger i alt ndstillet overførsel ift. overførselsreglerne 987 herefter til forklaring Fra år 2011 er det politisk besluttet at arbejdsskadeforsikringer fremover lægges ud fra en aktuarmæssig beregning. Fra bevillingen er i året anvendt kr t til finansiering at merudg. på andre områder. Bevillingens restbeløb kr. 987 t indgår i den samlede overførsel vedr. hovedkonto r 987 Årsrapport

24 sbemærkninger 2010 Udvalg 1 Bevilling 06 Bevilling 61 Økonomiudvalget Forsikringer og vikarpuljer Øvrige forsikringer Korrigeret Udgift ndtægt Nettovirkning FR.-2 Agersågård udgår som kommunal institution -42 FR.-3 Opretning af mangel Tillægsbevillinger i alt ndstillet overførsel ift. overførselsreglerne herefter til forklaring ndgår i den samlede overførsel vedr. hovedkonto 06 Der er i regnskabsåret afholdt udgifter incl moms til nedennævnte skader, der forventes erstattet af forsikringsselskaber i regnskabsår 2011: Brand i Hovedgaden 33, Hvalsø ca -900 Skimmelsvamp i tandklinik -810 Lynnedsslag i Trællerupskolen -177 Øvrige mindre skader og erstatninger samt forsikringspræmier, netto i året 216 r Årsrapport

25 sbemærkninger 2010 Udvalg 1 Bevilling 06 Bevilling 62 Økonomiudvalget Forsikringer og vikarpuljer Fælles vikarpulje Korrigeret Udgift ndtægt Nettovirkning Overførsel Tillægsbevillinger i alt ndstillet overførsel ift. overførselsreglerne herefter til forklaring 0 Merforbruget indgår i den samlede overførsel vedr. hovedkonto 06. Bevillinger fra puljen til virksomhederne sker på grundlag af fastlagte kriterier. Merforbruget har ikke kunner forudses ved forventet regnskab 3, idet virksomhederne i stort omfang først har indhentet refusioner fra vikarpuljen ved regnskabsafslutningen vil blive arbejdet på at fremstille regler, således at ansøgninger skal indsendes f.eks. kvartalsvis, så forbruget fra puljen kan følges løbende. r Årsrapport

26 sbemærkninger 2010 Udvalg 1 Bevilling 06 Bevilling 63 Økonomiudvalget Forsikringer og vikarpuljer Administrationsomkostninger Korrigeret Udgift ndtægt Nettovirkning FR.-2 Nulstilling af til husleje vedr. jobcenter 152 FR.-3 Bortfald af forsyningens andel af administrartionsomk. i.f.b. selskabsdannelsen Tillægsbevillinger i alt ndstillet overførsel ift. overførselsreglerne 133 herefter til forklaring Mindreforbruget indgår i den samlede rammeoverførsel vedr. hovedkonto 06 Merindtægten skyldes hovedsageligt det beregnede administrationsgebyr på støttetimer i bofællesskaber. Antallet at støttetimer kan ikke forudsiges, er 133 afhængig af det aktuelle klientel. r 133 Årsrapport

27 sbemærkninger 2010 Udvalg 1 Bevilling 07 Bevilling Økonomiudvalget Gebyrer Korrigeret / mindreindtægt Udgift ndtægt Nettovirkning Digitalisering af byggesagsarkiv -25 Tillægsbevillinger i alt ndstillet overførsel ift. overførselsreglerne -220 herefter til forklaring n indgår i den samlede overførsel vedr. hovedkonto 06 ndtægter vedr. opkrævningsgebyrer udgør kr. 181 t kr. mere end lagt, hvilket hovedsageligt skyldes, at opkrævning af forbrugsafgifter og ejendomsskat er overgået fra at blive opkrævet samtidig til at blive opkrævet hver for sig, d.v.s. der fremsendes 4 årlige rykkere mod tidligere Gebyrer vedr. byggesagsbehandling udviser modsat en mindreindtægt på kr. 393 t Årsagen skyldes generelt afmatningen i byggeriet som følge af finanskrisen. Mindre afvigelser på øvrige gebyrer, folkeregister, ejendomsoplysninger og sundhedskort -7 r -220 Årsrapport

28 sbemærkninger 2010 Udvalg 1 Bevilling 09 Bevilling 80 Udvalgt for Økonomiudvalget Lån, leasing, renter & afdrag på lån Leasingprojekt skoler Korrigeret Udgift drift ndtægt renter Finansforskydning Nettovirkning Tillægsbevillinger i alt ndstillet overførsel ift. overførselsreglerne herefter til forklaring Lavere husleje Højere renteindtægter og kursgevinster Hensat på deponeringerne istedet for at hæve r ene bruges til tilbagekøb af skolerne. Der sker en årlig kursregulering af værdipapirerne via balancekontoen. Årsrapport

29 sbemærkninger 2010 Udvalg 1 Økonomiudvalget Bevilling 10 Puljer til sparemål Bevilling 01 ndkøbspolitik og konkurrenceudbud Korrigeret Udgift ndtægt Nettovirkning Overførsel Tillægsbevillinger i alt ndstillet overførsel ift. overførselsreglerne 236 herefter til forklaring Mindreforbruget indgår i den samlede rammeoverførsel vedr. hovedkonto 06 Mindreforbruget skyldes forskydning af planlagte aktiviteter vedr. indkøbsudbud 236 r 236 Årsrapport

30 Udvalget for Kultur og Fritid Årsrapport

31 sbemærkninger 2010 Udvalg 2 Bevilling 01 Bevilling 10 Udvalget for Kultur og Fritid Fritidsfaciliteter Fælles faciliteter Korrigeret Udgift ndtægt Nettovirkning Da der stadig udestod uafklarede opgaver i forhold til bevillingsområde , idrætsbaner blev der fra 2009 til 2010 overført fra bevilling Der blev overført et merforbrug fra Spildevandsudg. vedr. Gevninge F som tidl. er blevet afholdt af Trællerupskolen. 13 Tillægsbevillinger i alt ndstillet overførsel ift. overførselsreglerne 158 herefter til forklaring Udgift til vejmænd overføres ikke 134 r 134 Årsrapport

32 sbemærkninger 2010 Udvalg 2 Bevilling 01 Bevilling 11 Udvalget for Kultur og Fritid Fritidsfaciliteter drætshal Hvalsø Korrigeret Udgift ndtægt Nettovirkning Der er overført et underskud fra Tillægsbevillinger i alt ndstillet overførsel ift. overførselsreglerne -196 herefter til forklaring Udgift til vejmænd overføres ikke 2 r 2 Der er udarbejdet en handleplan, hvor det forventes at kunne nedbringe underskuddet årligt med kr, således vil underskuddet være nedbragt i Hvalsø-Hallen havde forventet et underskud på kr i Med det nye 2011 ser det ud til at Hallen kan overholde handleplanen uden yderlige tiltag. Årsrapport

33 sbemærkninger 2010 Udvalg 2 Bevilling 01 Bevilling 12 Udvalget for Kultur og Fritid Fritidsfaciliteter drætshal Såby Korrigeret Udgift ndtægt Nettovirkning Tillægsbevillinger i alt 0-24 ndstillet overførsel ift. overførselsreglerne 0 herefter til forklaring drætshal i Såby er en selvejende institution, og derfor ikke omfattet af overførselsreglerne. Mer/mindreforbrug reguleres i udbetaling af driftstilskuddet. r 0 Årsrapport

34 sbemærkninger 2010 Udvalg 2 Bevilling 01 Bevilling 13 Udvalget for Kultur og Fritid Fritidsfaciliteter drætshal Bramsnæsvig Korrigeret Udgift ndtægt Nettovirkning Overført fra 2009 til Overført fra 2009 til 2010 udover 10% til nye amaturer i gang og omklædningsrum 31 Tillægsbevillinger i alt ndstillet overførsel ift. overførselsreglerne 27 herefter til forklaring Udgift til vejmænd overføres ikke 15 r 15 Grunden til at regnskab for 2010 har overskredet det oprindelige tet, skyldes udskiftning af amaturer og loftsplader i gang, forrum og omklædningsrum. Herudover er der indkøbt nye bander og andet inventar (100 klapstole - boldpumpe - mere videoovervågning - bimåler til cafeteriet). Alt dette, naturligvis uden at få røde tal og ved en stram økonomisk styring, mådehold med afløserforbrug samt overførsel af min opsparing fra Årsrapport

35 sbemærkninger 2010 Udvalg 2 Bevilling 01 Bevilling 14 Udvalget for Kultur og Fritid Fritidsfaciliteter drætshal Kirke Hyllinge Korrigeret Udgift ndtægt Nettovirkning Overført fra Tillægsbevillinger i alt ndstillet overførsel ift. overførselsreglerne -271 herefter til forklaring Udgift til vejmænd overføres ikke -1 r -1 Der skal udarbejdes en handleplan. Merforbruget skyldes delvist, at der er udbetalt feriepenge m.m. ved halinspektørs fratrædelse. En merudgift på varme udgør ca kr. Årsrapport

36 sbemærkninger 2010 Udvalg 2 Bevilling 01 Bevilling 15 Udvalget for Kultur og Fritid Fritidsfaciliteter drætshal Glim Korrigeret Udgift ndtægt Nettovirkning Overført fra Overført fra udover 10% 31 Budget og forbrug til energi er overført til Glim skole, pga der endnu ikke er opsat bimåler -108 Tillægsbevillinger i alt ndstillet overførsel ift. overførselsreglerne 16 herefter til forklaring r 0 Der søges om overførsel ud over 10% til gulvrenovering 90 Årsrapport

37 sbemærkninger 2010 Udvalg 2 Bevilling 01 Bevilling 16 Udvalget for Kultur og Fritid Fritidsfaciliteter drætshal Osted Korrigeret Udgift ndtægt Nettovirkning Overført fra Overført fra udover 10% 134 Budget og forbrug til energi er overført til Osted skole, pga der endnu ikke er opsat bimåler -344 Tillægsbevillinger i alt ndstillet overførsel ift. overførselsreglerne -21 herefter til forklaring r 0 Årsrapport

38 sbemærkninger 2010 Udvalg 2 Bevilling 01 Bevilling 17 Udvalget for Kultur og Fritid Fritidsfaciliteter drætshal Lejre Korrigeret Udgift ndtægt Nettovirkning Budget og forbrug til energi er overført til Allerslev skole, pga der endnu ikke er opsat bimåler -309 Tillægsbevillinger i alt ndstillet overførsel ift. overførselsreglerne 31 herefter til forklaring r 0 Årsrapport

39 sbemærkninger 2010 Udvalg 2 Bevilling 01 Bevilling 18 Udvalget for Kultur og Fritid Fritidsfaciliteter drætshal Trællerup Korrigeret Udgift ndtægt Nettovirkning Normering på 4,5 timer til rengøring var ikke tilrettet ved halharmoniseringen 35 Budget og forbrug til energi er overført til Trællerup skole, pga der endnu ikke er opsat bimåler -342 Tillægsbevillinger i alt ndstillet overførsel ift. overførselsreglerne -60 herefter til forklaring Udgift til vejmænd overføres ikke 20 r 20 Årsrapport

40 sbemærkninger 2010 Udvalg 2 Bevilling 02 Bevilling 20 Udvalget for Kultur og Fritid Kulturel virksomhed Folkebiblioteket Korrigeret Udgift ndtægt Nettovirkning Overført fra Tillægsbevillinger i alt ndstillet overførsel ift. overførselsreglerne 116 herefter til forklaring Udgifter til vejmænd overføres ikke -21 r -21 Overskuddet skyldes færre indkøb af boglige materialer med det formål at spare op til indkøb af selvbetjeningsautomat til Lejre Bibliotek. Årsrapport

41 sbemærkninger 2010 Udvalg 2 Bevilling 02 Bevilling 21 Udvalget for Kultur og Fritid Kulturel virksomhed Musikskolen Korrigeret Udgift ndtægt Nettovirkning Overført fra Forventet regnskab Udgifter til ADSL overført fra T-Afd. 2 Tillægsbevillinger i alt ndstillet overførsel ift. overførselsreglerne -168 herefter til forklaring r 0 Der er udarbejdet handleplan hvor det skønnes, at merforbruget er nedbragt i 2011, som følge af lønjusteringer. Årsrapport

42 sbemærkninger 2010 Udvalg 2 Udvalget for Kultur og Fritid Bevilling 02 Kulturel virksomhed Bevilling 22 Tilskud til kulturelle opgaver museer m.v. Korrigeret Udgift ndtægt Nettovirkning Skjoldungelandet projektlederandel, som er finansieret med 1/2 fra konsulentpujen og 1/2 fra oplevelsespuljen 80 Udgiften til varme vedr. Domus Feli overføres til den centrale bevilling, hvorefter tilskuddet nedskrives tilsvarende. -60 Tillægsbevillinger i alt ndstillet overførsel ift. overførselsreglerne 0 herefter til forklaring r 0 Årsrapport

43 sbemærkninger 2010 Udvalg 2 Bevilling 02 Bevilling 23 Udvalget for Kultur og Fritid Kulturel virksomhed Oplevelseskommunen Korrigeret Udgift ndtægt Nettovirkning Overført fra Overført fra udover 10% 231 Overførsel fra fratrukket kr Direktionens spareforslag -201 Overført til Skjolungelandet, projektlederandel bev Tillægsbevillinger i alt ndstillet overførsel ift. overførselsreglerne -32 herefter til forklaring r 0 Årsrapport

44 sbemærkninger 2010 Udvalg 2 Bevilling 02 Bevilling 24 Udvalget for Kultur og Fritid Kulturel virksomhed Lejre Arkiverne Korrigeret Udgift ndtægt Nettovirkning Overført fra Tillægsbevillinger i alt ndstillet overførsel ift. overførselsreglerne -54 herefter til forklaring r 0 Årsrapport

45 sbemærkninger 2010 Udvalg 2 Udvalget for Kultur og Fritid Bevilling 03 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Bevilling 30 Fritidsaktiviteter m.v under folkeoplysningsloven Korrigeret Udgift ndtægt Nettovirkning Der er en regning vedr mellem kommunale betalinger på kr. derfor søgt overførsel af resttet. 493 Forv. regnskab spareforslag -200 Tillægsbevillinger i alt ndstillet overførsel ift. overførselsreglerne 0 herefter til forklaring r 0 Lokaletilskud til foreninger er et mindreforbrug på kr., da det har været svært at vurderer hvor store udgifterne efter kommunesammenlægningen ville være. På tilskud til aktiviteter er et mindreforbrug på kr., som skyldes mindreforbrug på pulje til andre kulturelle opgaver samt uudbetalte tilskud til aktiviteter pga manglende dokumentation. På kontoen for tilskud til aftenskoler er et mindreforbrug kr. og mellemkommunale betalinger et mindreforbrug kr. Årsrapport

46 sbemærkninger 2010 Udvalg 2 Udvalget for Kultur og Fritid Bevilling 03 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Bevilling 31 Fritidsaktiviteter m.v uden for folkeoplysningsloven Korrigeret Udgift ndtægt Nettovirkning Overført fra til brug for etablering af foreningsarrangement i jan. 2010, hvor bl.a. lederprisen uddeles. 114 Tillægsbevillinger i alt ndstillet overførsel ift. overførselsreglerne 0 herefter til forklaring r 0 Folkeoplysningsudvalget arbejder med tiltag omkring udvikling, men blev ikke klar med konkrete tiltag i 2010 og ønsker derfor mindreforbruget overført til Årsrapport

47 Udvalget for Børn og Ungdom Årsrapport

48 sbemærkninger 2010 Udvalg 3 Børn og Unge Bevilling 01 Folkeskolen Bevilling 10 Fællesudgifter og indtægter skolerne Korrigeret Udgift ndtægt Nettovirkning Overførsel fra regnskab 2009 til 2010 (skolebibliotek) 57 Klassedannelse -696 Ændret ledelsesstruktur Kr.Hyllinge SFO -363 Afbureaukratisering -47 KB Bramsnæsvig - sammenlægning 2 klasser -200 Modeltilpasning elevtal -311 ADLS-forbindelser 9 Konkurrenceudsættelse T -300 Omplacering lederløn Lageret -60 Tillægsbevillinger i alt ndstillet overførsel ift. overførselsreglerne herefter til forklaring Skolerne fælleskonto 968 Skolebibliotek 34 Aktivitetsbaserede udgifter -60 T-drift på skolerne Fællespulje (Gl.Lejre bygninger) 74 Pedeller 56 Udgifter til elever i 10. klasse på Tiende Klasse Center Roskilde -37 Frit skolevalg Lederløn (skoleledere, SFO-ledere, Ungdomsskolens leder) -495 Lederløn Firkløverskolen inden skolens opstart -308 Syge- og hjemmeundervisning -186 r -574 Samlet er der et merforbrug på kr. n skyldes som vist ovenfor en række forskellige forhold, hvoraf de største er følgende: a. Budgettet til frit skolevalg har de senere år ikke været tilrettet ændringer som følge af at flere børn i Lejre Kommune vælger skoler i andre kommuner og færre børn i andre kommuner vælger Lejre Kommunes skoler. Desuden er der tale om at nogle kommuner i 2010 har valgt at opkræve betalingen for hele skoleåret i b. Dette merforbrug er delvist kompenseret ved at midlerne til T-drift på skolerne ikke er brugt i 2010 pga skole-t projektets forsinkelse. c. For- Årsrapport

49 øgede udgifter til lederløn er delvist kompenseret af mindreforbrug på skolernes fælleskonto bl.a. p.g.a.færre elever i skolerne. d. Lederløn til skolelederen af Firkøverskolen i opstartfasen 1.1. til er placeret på denne bevilling. e. Udgiften på kr. til hjemmeundervisning af elever fra andre kommuner bliver opkræves i Årsrapport

50 sbemærkninger 2010 Udvalg 3 Bevilling 01 Bevilling 11 Børn og Unge Folkeskolen Fællesudgifter og indtægter SFO Korrigeret Udgift ndtægt Nettovirkning Ungdomsklub -836 Demografiregulering -114 Udmøntning af lukketimer 576 Faktisk børnetal og ændret skolefunktionstimer 203 Fritvalgsområdet 250 Tillægsbevillinger i alt ndstillet overførsel ift. overførselsreglerne herefter til forklaring r 0 Ændringer i SFO udgiften som følge af at flere børn i Lejre Kommune vælger skoler i andre kommuner og færre børn i andre kommuner vælger Lejre Kommunes skoler. Årsrapport

51 sbemærkninger 2010 Udvalg 3 Bevilling 01 Bevilling 12 Børn og Unge Folkeskolen Allerslev skole Korrigeret Udgift ndtægt Nettovirkning Overførsel fra regnskab 2009 til Klassedannelse -27 Modeltilpasning elevtal 38 Udmøntning af lukketimer -80 Faktisk børnetal og ændret skolefunktionstimer 404 Ungdomsklub 346 Omplacering lerløn/pædagog 60 Tillægsbevillinger i alt ndstillet overførsel ift. overførselsreglerne 111 herefter til forklaring Merforbrug til vejmænd overføres ikke -1 r -1 Årsrapport

52 sbemærkninger 2010 Udvalg 3 Bevilling 01 Bevilling 13 Børn og Unge Folkeskolen Bramsnæsvig skole Korrigeret Udgift ndtægt Nettovirkning Overførsel fra regnskab 2009 til Klassedannelse -744 Modeltilpasning elevtal 145 Udmøntning af lukketimer -61 Faktisk børnetal og ændret skolefunktionstimer -207 Pædagogisk løft i forbindelse med to klassesammenlægninger 200 Tillægsbevillinger i alt ndstillet overførsel ift. overførselsreglerne herefter til forklaring Merforbrug til vejmænd overføres ikke 6 r 6 Der er et merforbrug på kr. Skolen alene har et merforbrug på kr. Hvilket er kr. mindre en forventet. Merforbruget indeholder en negativ overførsel fra regnskab 2009 til 2010, således at det reelle merforbrug er kr. som skyldes mange barsler og flere medarbejdere har været langtidssyge. Der er sparet kr. ved indkøbsstop i oktober og året ud. Endvidere er sygefraværet/refusion af dagpenge blevet bedre end forventet. SFO-Gørnhøjgård har et merforbrug på kr. hvilket er kr. mindre end forventet. Af dette beløb er kr. en bedring af lønudgifterne, mens kr. er besparelser på driften. Merforbruget på SFO indeholder en negativ overførsel fra regnskab 2009 til 2010 på kr. således at det reelle merforbrug for 2010 er kr.som kan henfører til indkøb af bus i april til kr. Handleplan for nedbringelse af merforbruget er udarbejdet for både skole og SFO Grønhøjgård Årsrapport

53 sbemærkninger 2010 Udvalg 3 Bevilling 01 Bevilling 14 Børn og Unge Folkeskolen Glim skole Korrigeret Udgift ndtægt Nettovirkning Overførsel fra regnskab 2009 til Klassedannelse 87 Modeltilpasning elevtal -7 Udmøntning af lukketimer -26 Faktisk børnetal og ændret skolefunktionstimer 74 Tillægsbevillinger i alt ndstillet overførsel ift. overførselsreglerne herefter til forklaring Merforburg til vejmænd overføres ikke 4 r 4 Årsrapport

54 sbemærkninger 2010 Udvalg 3 Bevilling 01 Bevilling 15 Børn og Unge Folkeskolen Hvalsø Korrigeret Udgift ndtægt Nettovirkning Overførsel fra regnskab 2009 til Klassedannelse 573 Modeltilpasning elevtal 66 Udmøntning af lukketimer -118 Faktisk børnetal og ændret skolefunktionstimer 577 Eftergivelse af merforbrug fra 2009 over 7,5% 342 Tillægsbevillinger i alt ndstillet overførsel ift. overførselsreglerne herefter til forklaring Rest vejmænd overføres ikke 9 r 9 Der er et merforbrug på 2,111 mio. kr. hvilket svarer til en forbedring på 0,8 mio. kr. i forhold til sresultatet er opnået ved en stram økonomistyring bl.a. er skolens kantine blevet nedlagt, færre lærertimer, samt at det er lykkes SFOen at have et lille mindreforbrug. Der er udarbejdet handleplan for afvikling af merforbrug Årsrapport

55 sbemærkninger 2010 Udvalg 3 Bevilling 01 Bevilling 16 Børn og Unge Folkeskolen Kirke Saaby Skole Korrigeret Udgift ndtægt Nettovirkning Overførsel fra regnskab 2009 til Klassedannelse 140 Modeltilpasning elevtal 137 Udmøntning af lukketimer -72 Faktisk børnetal og ændret skolefunktionstimer -618 Eftergivelse af merforbrug fra 2009 over 7,5% Trepartsmidler Tillægsbevillinger i alt ndstillet overførsel ift. overførselsreglerne herefter til forklaring Rest vejmænd overføres ikke 96 r 96 Kirke Saaby Skoles regnskab viser et merforbrug på 1,303 mil. Der blev fra regnskab 2009 til 2010 overført netto kr. 1,572 mil. For yderligere nedbringelse af merforbruget arbejdes der efter handleplan, som er politisk godkendt 8. juni Der udarbejdes ny handleplan til politisk vedtagelse. Årsrapport

BILAG 2011 Årsrapport

BILAG 2011 Årsrapport BILAG Årsrapport 2011 INDHOLD GENERELLE OPLYSNINGER... 2 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS... 3 REGNSKABSOVERSIGT... 7 1 ØKONOMIUDVALGET... 7 2 UDVALGET FOR KULTUR & FRITID... 9 3 UDVALGET FOR BØRN & UNGDOM...

Læs mere

BILAG 201 2 Årsrapport

BILAG 201 2 Årsrapport BILAG Årsrapport 2012 INDHOLD GENERELLE OPLYSNINGER... 3 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS... 4 REGNSKABSOVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER... 8 1 ØKONOMIUDVALGET... 8 2 UDVALGET FOR KULTUR & FRITID... 53 3 UDVALGET FOR

Læs mere

FORORD. Venlig hilsen. Poul Lindor Nielsen Borgmester

FORORD. Venlig hilsen. Poul Lindor Nielsen Borgmester 1 REGNSKAB FORORD Ved udgangen af kan vi se tilbage på et år, hvor den akutte økonomiske krise aftog, men hvor den overordnede samfundsøkonomi stadig var præget af ledighed og tilbageholdenhed blandt investorer.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nøgletal 1. Generelle bemærkninger 5. Specielle bemærkninger 31

Indholdsfortegnelse. Nøgletal 1. Generelle bemærkninger 5. Specielle bemærkninger 31 Indholdsfortegnelse Nøgletal 1 Generelle bemærkninger 5 Specielle bemærkninger 31 Økonomiudvalget 33 Teknik- og Miljøudvalg 49 Beredskabskommisionen 59 Børne- og Skoleudvalg 60 Kultur- og Fritidsudvalg

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nøgletal 1. Generelle bemærkninger 5. Specielle bemærkninger 33

Indholdsfortegnelse. Nøgletal 1. Generelle bemærkninger 5. Specielle bemærkninger 33 Indholdsfortegnelse Nøgletal 1 Generelle bemærkninger 5 Specielle bemærkninger 33 Økonomiudvalget 35 Teknik- og Miljøudvalg 51 Beredskabskommisionen 64 Børne- og Skoleudvalg 65 Kultur- og Fritidsudvalg

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 10. april 2014 aflagt årsberetning for 2013 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 10. april 2014 aflagt årsberetning for 2013 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 5 sopgørelse... 6 spraksis... 7 Finansieringsoversigt... 11 Finansiel status... 11 Balance...

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 30. maj 2013 aflagt årsberetning for 2012 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 30. maj 2013 aflagt årsberetning for 2012 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 5 sopgørelse... 6 spraksis... 7 Finansieringsoversigt... 11 Finansiel status... 11 Balance...

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 16. april 2015 aflagt årsberetning for 2014 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 16. april 2015 aflagt årsberetning for 2014 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 5 sopgørelse... 6 spraksis... 7 Finansieringsoversigt... 11 Finansiel status... 11 Balance...

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 6 sopgørelse... 7 spraksis... 9 Finansieringsoversigt... 13 Finansiel status... 13 Balance...

Læs mere

Sorø Kommune Årsregnskab 2011

Sorø Kommune Årsregnskab 2011 ØKONOMI, PERSONALE OG UDVIKLING Sorø Kommune Årsregnskab 2011 WWW.SOROE.DK WWW.SOROE.DK 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Forord... 5 Kommuneoplysninger... 6 Borgmesterens forord... 7 Påtegninger...

Læs mere

1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 12

1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 12 Regnskab 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 1.1 BYRÅDETS MEDLEMMER I PERIODEN 2010-2013 5 1.2 HOLBÆK ANDET 7 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 3.1. LEDELSES PÅTEGNING

Læs mere

1. Forord. Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2009.

1. Forord. Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2009. Indholdsfortegnelse side 1. Forord 3 2. Ledelsespåtegning 5 3. Revisionspåtegning 7 4. Kommunens årsberetning til regnskabet (generelle bemærkninger) 9 5. Anvendt regnskabspraksis 13 6. Kommunens årsregnskab

Læs mere

ØKONOMI, PERSONALE OG UDVIKLING. Sorø Kommune Årsregnskab 2012

ØKONOMI, PERSONALE OG UDVIKLING. Sorø Kommune Årsregnskab 2012 ØKONOMI, PERSONALE OG UDVIKLING Sorø Kommune Årsregnskab 2012 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Borgmesterens forord... 5 Kommuneoplysninger... 6 Forord... 7 Påtegninger... 8 Ledelsens påtegning...

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2008 BALLERUP KOMMUNE

ÅRSREGNSKAB 2008 BALLERUP KOMMUNE ÅRSREGNSKAB 2008 BALLERUP KOMMUNE Indholdsfortegnelse side 1. Forord 3 2. Ledelsespåtegning 4 3. Revisionspåtegning 5 4. Kommunens årsberetning til regnskabet (generelle bemærkninger) 7 5. Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Forord. Årsregnskab 2012 Samsø Kommune

Forord. Årsregnskab 2012 Samsø Kommune CVR nr.: 23795515 Årsregnskab Samsø Kommune i Forord Formålet med regnskabet er at give et overblik over resultatet af kommunens aktiviteter i. Der gøres status i form af årets økonomiske resultat og kommunens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010. Kommuneoplysninger...1. Borgmesterens forord...2. Påtegninger...3. Ledelsens påtegning...

Indholdsfortegnelse. Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010. Kommuneoplysninger...1. Borgmesterens forord...2. Påtegninger...3. Ledelsens påtegning... Indholdsfortegnelse Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010 Kommuneoplysninger...1 Borgmesterens forord...2 Påtegninger...3 Ledelsens påtegning...3 Revisionens påtegning...4 Kommunens årsberetning...5 Ledelsens

Læs mere

Indhold. Regnskab 2013

Indhold. Regnskab 2013 Indhold Forord... 3 Ledelsens påtegning... 5 Revisionspåtegning... 6 Anvendt regnskabspraksis.... 8 Resultatopgørelse (Udgiftsbaseret regnskabsopgørelse)... 11 Balance... 13 Hoved- og nøgletal... 15 Udvikling

Læs mere

Regnskab 2013 Regnskab 2013

Regnskab 2013 Regnskab 2013 2013 2013 2 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 3 Kommuneoplysninger... 4 Borgmesterens forord... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 soversigt... 11 sbemærkninger Væsentlige afvigelsesforklaringer...

Læs mere

Årsrapport 2011 bilagssamling

Årsrapport 2011 bilagssamling Årsrapport 2011 bilagssamling regionsyddanmark.dk Indholdsfortegnelse Side 5 Indledning 6 Generelle bemærkninger 7 Anvendt regnskabspraksis 15 Resultatopgørelse 23 Noter til resultatopgørelse 24 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 1 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 3 1.1. Indledning... 6 1.2. Ledelsens påtegning... 7 1.3. Hovedkonklusioner

Læs mere

UDKAST. Ballerup Kommune årsregnskab 2014

UDKAST. Ballerup Kommune årsregnskab 2014 UDKAST Ballerup Kommune årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 6 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 8 Kommunens årsberetning...

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 7 Kommunens årsberetning... 8 Anvendt regnskabspraksis... 16 Regnskabsopgørelse...

Læs mere

INDHOLD. Borgmesterens forord. Påtegninger. Kommunens årsberetning. Anvendt regnskabspraksis. Balance. Bemærkninger til regnskabet.

INDHOLD. Borgmesterens forord. Påtegninger. Kommunens årsberetning. Anvendt regnskabspraksis. Balance. Bemærkninger til regnskabet. INDHOLD Borgmesterens forord Påtegninger Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Kommunens årsberetning Hoved- og nøgletal Anvendt regnskabspraksis Driftsregnskab: Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) Balance

Læs mere

Emne: Endeligt regnskab 2009 for Region Hovedstaden

Emne: Endeligt regnskab 2009 for Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2010 Sag nr. 1 Emne: Endeligt regnskab for Region Hovedstaden 3 bilag Årsregnskab Region Hovedstaden Årsregnskab Region Hovedstaden Årsregnskab

Læs mere

Redaktion: Regnskabsafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers

Redaktion: Regnskabsafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers Regnskab 27 Regnskab 27 Redaktion: Regnskabsafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers Indhold Side Hovedoversigt.. 5 Generelle bemærkninger... 7 Drift Økonomiudvalget.. 29 Trafik- og Teknikudvalget.

Læs mere

Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse

Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse Greve Kommune Regnskab 2008 Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING Borgmesterens forord 3 Godkendelse/Revisionspåtegning

Læs mere

Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger... 7 Indledning... 9 Ledelsens påtegning... 10 Hovedkonklusioner på regnskabet... 11 Opmærksomhedspunkter... 12 Opfølgning på budgettets forudsætninger... 12

Læs mere

Model til kommunens årsregnskab 2014

Model til kommunens årsregnskab 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Model til kommunens årsregnskab 2014 Model til kommunens årsregnskab 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Forord Ajourført Model til Kommunens Årsregnskab

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 29. august 2012

Referat Økonomiudvalget onsdag den 29. august 2012 Referat Økonomiudvalget onsdag den 29. august 2012 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Flemming Jensen (V) Jan Vedel Heine (I) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Halvårsregnskab/Forventet

Læs mere