Årsrapport 2010 Del II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2010 Del II"

Transkript

1 Årsrapport 2010 Del

2 ndholdsfortegnelse Generelle oplysninger vedrørende regnskabsaflæggelsen... 3 Anvendt regnskabspraksis... 2 sbemærkninger... 2 Økonomiudvalget... 3 Udvalget for Kultur og Fritid Udvalget for Børn og Ungdom Udvalget for Teknik og Miljø Udvalget for Job og Arbejdsmarked Udvalget for Social, Sundhed og Ældre soversigt Overførsel mellem årene Kautions-, garanti- og eventualforpligtelser Leasing Deponerede midler Låneberettigede udgifter og renteswap Timeprisberegning Personaleoversigt Nominelle værdier Anlægsregnskaber Årsrapport

3 Generelle oplysninger vedrørende regnskabsaflæggelsen saflæggelsen omfatter et udgiftsbaseret regnskab, der fokuserer på opgørelse af ressourceforbruget ved driftsvirksomheden, og en udvidet balance indeholdende værdien af de fysiske aktiver. Autoriserede opgørelser til det udgiftsbaserede regnskab sopgørelsen udgiftsbaseret Formålet er at vise de primære indtægts kilders evne til at finansiere de almindelige driftsudgifter og årets renteudgift/- afkast. Balancen har til formål at vise kommunens økonomiske stilling ultimo regnskabsåret, idet tallene er sammenstillet på en sådan måde, at det tidsmæssige perspektiv er fremhævet, herunder især det korte sigt. Det skal bemærkes, at balancens poster dels er påvirket af årets pengestrøm, jfr. finansieringsoversigten, dels af tilgang og afskrivninger vedrørende materielle anlægsaktiver m.v. og endelig af øvrige reguleringer af egenkapitalen. Anvendt regnskabspraksis Skal kort og præcis beskrive, hvordan de frihedsgrader der er ved udarbejdelsen af det omkostningsbaserede regnskab er udnyttet. Det skal indgå i beskrivelsen hvis der ændres regnskabspraksis. Finansieringsoversigten (note) Har til formål at vise hvordan årets resultat i sammenspil med årets låneoptagelse, afdrag på lån samt øvrige ændringer i kortfristede og langfristede tilgodehavender og gæld, dvs. de sekundære indtægtskilder og forpligtelser - har påvirket kassebeholdningen. Oversigt over overførte uforbrugte driftsbevillinger. Har til formål at vise de driftsbevillinger, som er genbevilget i det følgende år. soversigten Har til formål at vise resultatet af den enkelte bevilling. Der henvises til bemærkningerne på de enkelte områder. Virksomhedernes udgifter til vejmænd er holdt uden for rammestyringen og der er gjort rede for konsekvenserne for de enkelte bevillinger i bemærkningerne. Anlægsregnskabet Ved større anlægsregnskabet, omsætning over 2 mio. kr. skal der aflægges særskilt regnskab. Anlægsregnskaber med en omsætning under 2 mio. kr. er optaget i bemærkningerne. Andre opgørelser: Noter Personaleoversigt Omkostningskalkulationer ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand. Leasingforpligtelser og rente swap Nominelle værdier af tilgodehavender Låneberettigede udgifter Deponerede midler Forpligtelser Årsrapport

4 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med de regler som ndenrigs- og Sundhedsministeriet har fastlagt i Budget- og regnskabssystem for kommuner. Ændringer i regnskabspraksis Som følge af beslutningen om, at kommunerne fra og med regnskabsåret 2011 skal udarbejde halvårsregnskab, og det er blevet frivilligt at udarbejde et omkostningsregnskab, udarbejder Lejre Kommune ikke længere et omkostningsregnskab fra og med regnskab Det får følgende betydning: - Samling af aktiver i "bunker" er ikke længere tilladt, hvorfor denne praksis ophører - Tjenestemandspensionsforpligtelsen reguleres ikke årligt med til og afgange, men reguleres alene ved aktuarrapport (minimum hvert 5. år) - Feriepengeforpligtelser opgøres ikke som en selvstændig post i balancen. Værdien er tilbageført til egenkapitalen Samtidig med de nævnte ændringer vil følgende oversigter ikke længere blive udarbejdet: under forpligtelser. Sådanne aktiver og forpligtelser er ikke indregnet i balancen. Omregning af fremmed valuta Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Anlægsaktiver der er købt i fremmed valuta, omregnes til historiske valutakurser. Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger, tekniske anlæg og inventar med en anskaffelsessum på over ,- kr. måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen, samt omkostninger til klargøring af aktivet, til det er klar til at blive taget i brug. nfrastrukturelle anlægsaktiver som veje, broer mv. samt ikke-operationelle anlægsaktiver som rekreative arealer, aktiver af kulturhistorisk værdi, kunstgenstande mv. indregnes og måles ikke. For finansielt leasede aktiver er kostprisen den laveste værdi af dagsværdien af aktivet og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. - Resultatopgørelse - Pengestrømsopgørelse - Omregningstabel - Anlægsoversigt Der ud over er der tilføjet et afsnit omhandlende arbejdsskadeforpligtelser, som er obligatorisk at indregne fra og med regnskab Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at de vil bidrage til den fremtidige serviceudøvelse eller fremtidig økonomisk fordele vil tilflyde kommunen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtigelser indregnes i balancen, når organisationen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå kommunen, og forpligtigelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Målingen efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab der fremkommer, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. For en række aktiver og forpligtelser er indregning frivillig om de opfylder ovenstående kriterier, det omfatter; rekreative arealer, kunst og infrastruktur på aktivsiden samt hensættelser til at imødegå visse krav, og skyldigt overarbejde Årsrapport Ejendomme erhvervet før måles til den offentlige ejendomsvurdering pr med tillæg af forbedringer og fratrukket akkumulerede afskrivninger i perioden For øvrige aktiver erhvervet før hvor kostprisen ikke har kunnet opgøres med rimelig sikkerhed, er måling sket til genanskaffelsesværdi tilbagediskonteret til anskaffelsestidspunktet og fratrukket akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives fuld ud i ibrugtagningsåret. For solgte eller afhændede/skrottede aktiver foretages der ikke afskrivninger i afgangsåret. Der afskrives ikke på grunde. forbindelse med særlig ombygning/restaurering vil sagen blive revurderet hvorvidt brugstiden ændres væsentligt. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Bygninger: Administrative formål Forskellige serviceformål Diverse formål Tekniske anlæg: Ledninger og stikledninger Øvrige tekniske anlæg 50 år 30 år 15 år år år

5 T og inventar: Teknisk udstyr og driftsmateriel 3-5 år 5-10 år Øvrige finansielle anlægsaktiver måles til nominel værdi med nedskrivning af forventet tab på debitorer, hvor dette er obligatorisk. ndretning af kommunal aktivitet i lejede lokaler indregnes, såfremt værdien overstiger ,- kr. ndretningen måles til kostpris, og afskrives over den forventede brugstid dog maksimalt den resterende lejeperiode eller 10 år. Der foretages ikke fradrag for en eventuel reetableringsforpligtigelse i forbindelse med fraflytning fra lejemålet. Hvis der på baggrund af en faktisk hændelse kan konstateres en væsentlig forringelse af aktivets værdi, som ikke antages at være midlertidig karakter foretages der nedskrivning af aktivet. Nedskrivningen foretages til den værdi, som aktivet forventes at have i den fremtidige serviceproduktion. Der foretages som udgangspunkt ikke opskrivning af anlægsaktiverne. mmaterielle anlægsaktiver (udviklingsprojekter, patenter og licenser) mmaterielle anlægsaktiver omfatter ikke finansielle anlægsaktiver uden fysisk substans, f.eks. udviklingsprojekter, patenter og licenser. ndregning sker, hvis aktivet forventes anvendt i mere end et regnskabsår og kostprisen overstiger ,- kr. Udviklingsprojekter vedrørende ydelser og processer, der er defineret og identificerbare, hvor den tekniske udnyttelsesgrad, tilstrækkelige ressourcer og et potentielt fremtidigt marked eller udviklingsmulighed i organisationen kan påvises, og hvor det er hensigten at fremstille, markedsføre eller anvende den pågældende ydelse eller proces, indregnes som et immaterielt aktiv. Måling sker som udgangspunkt til kostpris for de medgåede eksterne ressourcer, der er medgået til udviklingsprojektet. Efter færdiggørelse af udviklingsprojektet afskrives udviklingsomkostningerne lineært over den forventede brugstid. Afskrivningsperioden kan ikke overstige 10 år. Erhvervede immaterielle rettigheder i form af patenter og licenser måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Patenter afskrives lineært over den resterende patentperiode, og licenser afskrives over aftaleperioden, dog maimalt 10 år. Der foretages ikke opskrivninger på immaterielle anlægsaktiver. Finansielle anlægsaktiver (langfristede tilgodehavender) Tilgodehavender hos Landsbyggefonden er målt til 0 kr., da indskuddet er rente- og afdragsfrit uden tidsbegrænsning. Den nominelle værdi oplyses i en note. Omsætningsaktiver varebeholdninger Varebeholdninger indregnes såfremt værdien overskrider ,- kr. Udgør værdien mellem ,- kr ,- kr. foretages kun indregning, såfremt der er væsentlige forskydninger på beholdningerne mellem årene (væsentlige forskydninger defineret som 50% af primo beholdningen og 10% af omsætningen/bruttoudgiften på funktionen eller stedet, hvor forskydningerne skal registreres). Varebeholdninger under ,- kr. indregnes ikke. Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FFO-metoden ( First n First Out). Kostprisen for handelsvarer, råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. Kostprisen for fremstillede varer og varer under fremstilling omfatter omkostninger til råvarer, hjælpematerialer og direkte løn samt indirekte produktionsomkostninger. Såfremt der konstateres væsentlige, ikke forbigående, værdiforringelser af varebeholdningernes værdi, foretages en nedskrivning til forventet nettorealisationsværdi. Der foretages som udgangspunkt ikke opskrivning af varebeholdningerne. Omsætningsaktiver grunde og bygninger til videresalg Grunde og bygninger indregnes i den regnskabspost fra det tidspunkt der er truffet beslutning om salg, typisk ved afgivelse af anlægsbevilling. Arealerhvervelsen og løbende omkostninger måles til kostpris. Arealer anskaffet før måles til ejendomsvurderingen pr Den forholdsmæssige værdi af frasolgte arealer overføres til resultatopgørelsen i takt med at salget sker. Omsætningsaktiver - tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Derudover indregnes mellemregning mellem indeværende og nyt år svarende til indbetalinger i nyt år vedrørende tilgodehavender i indeværende år. Periodeafgrænsningsposter indregnes under forpligtelser, og omfatter modtagne indtægter til resultatføring i efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter og øvrige tilgodehavender måles til nominel værdi. Omsætningsaktiver andre værdipapirer og kapitalandele Kapitalandele i noterede organisationer måles til kursværdien på balancedagen. Årsrapport

6 Kapitalandele i unoterede organisationer (eksempelvis kommunale fællesskaber) indregnes og måles efter den indre værdis metode. Kapitalandelene i balancen måles til den forholdsmæssige andel af organisationernes regnskabsmæssige indre værdi. Egenkapital Egenkapitalen omfatter modpostkonti optaget efter de omkostningsbaserede principper og balancekonto, som er udtryk for den finansielle egenkapital. Måling for modpostkonti sker (med modsat fortegn) som angivet under materielle og immaterielle anlægsaktiver. Måling for balancekontoen sker som udgangspunkt til nominel værdi (væsentligste afvigelse herfra er modsatrettede bevægelser vedrørende forskydninger i tjenestemandspensionsforpligtelsen og arbejdsskadeforpligtelsen). Hensatte forpligtelser Tjenestemandspensionsforpligtelse Hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger til pensionerede, fraflyttede og erhvervsaktive tjenestemænd, hvor forpligtelsen ikke er forsikringsafdækket. De af ndenrigsministeriet til enhver tid fastsatte regler er de gældende med hensyn til bestemmelser til beregning af hensatte forpligtelser. Forpligtelsen opgøres ved aktuarmæssig beregning på baggrund af forudsætninger om en pensionsalder på 62 år, Danmarks statistiks seneste officielle levealder forudsætninger og en intern rentesats på 2 %. Forpligtelsen beregnes minimum hvert 5. år. Der er ikke hensat til forventede omkostninger til pension til tjenestemands ansatte lærere omfattende af den lukkede gruppe, da det vurderes for mindre sandsynligt at kommunen fremtidigt vil få denne omkostning, og da den statslige andel af pensionsforpligtigelsen ikke skal henregnes til den kommunale opgørelse af pensionsforpligtigelsen. Arbejdsskadeforpligtelse Forpligtelsen opgøres ved aktuarmæssig beregning ultimo hvert regnskabsår og på baggrund af kendskab til skader ultimo regnskabsåret Langfristede gældsforpligtelser Prioritetsgæld Prioritetsgæld måles til nominel værdi. Leasingforpligtelser Leasingforpligtelser vedrørende finansielt leasede aktiver indregnes i balancen som gældsforpligtelser og måles til nominel værdi. Nettogæld vedrørende fonde, legater, deposita mv. Området omfatter ordning, som ifølge vedtægt administreres, men ikke ejes af kommunen. Området måles til nominel værdi. Kortfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser indregnes som udgangspunkt til nominel værdi. Årsrapport

7 sbemærkninger Årsrapport

8 Økonomiudvalget Årsrapport

9 sbemærkninger 2010 Udvalg 1 Bevilling 01 Bevilling 10 Udvalgt for Økonomiudvalget Udlejning Udlejningsboliger m.v. Korrigeret - foran beløbet er merudgift / mindreindtægt Udgift ndtægt Nettovirkning Forventet regnskab , andel af overført til forsikringer Tillægsbevillinger i alt ndstillet overførsel ift. overførselsreglerne herefter til forklaring Huslejetab, tomme boliger Husleje, job- og infocenter, ordning stoppet Feli, varme ikke indgået r Årsrapport

10 sbemærkninger 2010 Udvalg 1 Bevilling 01 Bevilling 11 Udvalgt for Økonomiudvalget Udlejning Ældreboliger Korrigeret - foran beløbet er merudgift / mindreindtægt Udgift ndtægt Nettovirkning Tillægsbevillinger i alt ndstillet overførsel ift. overførselsreglerne herefter til forklaring Huslejetab, tomme boliger Langetoften Osted Forbrug af henlæggelser til istandsættelse: Toftekæret Smedegården Nødager Ebbemosen Grønnehave Andet: Grønnehave energi, hører under andre bevillinger Bøgebakken Varme, reguleres i Bøgebakken, vedligeholdese af ejendomme, Budget nye boliger Langetoften ikke optaget Ydelsesstøtte, lagt forbrug under renter og afdrag r Alle forbrug af henlæggelser er sket efter beboermøder. Årsrapport

11 sbemærkninger 2010 Udvalg 1 Bevilling 01 Bevilling 12 Udvalgt for Økonomiudvalget Udlejning Støttet boligbyggeri Korrigeret Udgift ndtægt Nettovirkning Tillægsbevillinger i alt ndstillet overførsel ift. overførselsreglerne herefter til forklaring Tilskud fra Staten vedr. etablering servicearealer i Gevninge og ved Hvalsø ældrecenter r Der er afholdt udgifter til støtte for 3 halvår. Der er et reelt overskud på kr. udover regnskabets udvisen. Årsrapport

12 sbemærkninger 2010 Udvalg 1 Bevilling 01 Bevilling 13 Udvalgt for Økonomiudvalget Udlejning Forpagtningsafgifter m.v. Korrigeret / mindreindtægt Udgift ndtægt Nettovirkning Tillægsbevillinger i alt ndstillet overførsel ift. overførselsreglerne herefter til forklaring ndgangsindtægt for salg af jord Forskel mellem lagt og realiserede udbud af forpagtningsafgifter r Kan være ansøgt overførsel ud over de alm. overførselsregler Årsrapport

13 sbemærkninger 2010 Udvalg 1 Bevilling 02 Økonomiudvalget Politisk organisation Korrigeret Udgift ndtægt Nettovirkning () Overførsel Flytning af vedr. pensioner til tidligere borgmestre til bev FR.-1 Eftervederlag til fratrædende borgmester 80 FR.-3 Uddannelse af Kommunalbestyrelsesmedlemmer 100 Tillægsbevillinger i alt ndstillet overførsel ift. overførselsreglerne 17 herefter til forklaring 39 n fremstår således: 1) Mindreudgift til partistøtte kr. 16 t 2) Merudgift til KB-medlemmer kr. 1 t 3) Merudgift kommissioner, råd og nævn kr. 66 t 4) Valg, Mindreudgift netto kr. 90 t Overførslen vedrører venskabsbysamarbejde. Ad 1) Udgiften vanskelig at forudsige præcist, ikke alle partier anmoder om støtte 16 Ad 2) n giver ikke anledning til bemærkninger -1 Ad 3) De væsenligste afvigelser skyldes, at Folkeoplysningsudvalget har anvendt kr. 22 t kr. mindre end de terede kr. 52 t. 22 Ugifter til Det lokale Beskæftigelsesråd har derimod andraget kr. 99 t mere end teret. Det er konstateret at der fra kontoen er afholdt udgifter der burde være afholdt andetsteds. Der er pt. iværksat undersøgelse og berigtigelse vil blive foretaget i regnskabsår Øvrige mindre afvigelser under Kommissioner, råd og nævn, mindreudgift 11 Ad 4) Mindreudgiften til valg skyldes hovedsageligt, at PC'ere indkøbt til kommunevalget i 2009, efterfølgende er blevet afhændet til kommunens virksomheder. 147 Udgifter vedr. kommunevalget i nov først afregnet i regnskabsår r 39 Årsrapport

14 sbemærkninger 2010 Udvalg 1 Bevilling 03 Bevilling 30 Økonomiudvalget Administrativ organisation Personaleudgifter m.v. Korrigeret Udgift ndtægt Nettovirkning FR Omplacering af borgmesterpension fra bevilling Overførsler 2009 til FR.-1 Borgmesterpension 320 FR.-1 Effektivisering og teknologi - finansieret af til attraktiv arbejdsplad FR.-2 Omlægning af ASDL -30 FR.-2 Besparelse direktørlønninger -113 FR.-2 Direktionens sparekatalog -165 FR.-3 Besparelse - til finansiering af andre områder under konto Omplacering af trepartsmidler til virksomheder -389 Tillægsbevillinger i alt ndstillet overførsel ift. overførselsreglerne herefter til forklaring n indgår i den samlede overførsel vedr. hovedkonto 06 n skyldes grundlæggende i tilbageholdenhed, overførsler og refusioner og består i hovedparten af: 1) Diverse puljer til seniorjob, seniordage, flekjob og kommunale flekjob, hvor udgiften er vanskelig præcist at forudsige pga. varierationer ift. behov og visitation 2) Diverse puljer til stillingsannoncer, personalepolitiske initiativer mv. hvor der bl.a. er udvist tilbageholdenhed i lyset af kommunens samlede økonomi ) Diverse trepartsmidler - hvor aktiviteterne gennemføres i ) Mindreudgifter til fratrædende personale og direktørlønninger mv., hvor faktisk forbrug har været mindre end teret - bl.a. pga. rettidig omhu vedr. stillingstilpasninger, nyinddeling af konti mv 507 5) Tjenestemandspensioner 452 r Årsrapport

15 sbemærkninger 2010 Udvalg 1 Bevilling 03 Bevilling 31 Økonomiudvalget Administrativ organisation Fælles funktioner Korrigeret Udgift ndtægt Nettovirkning Overførsler 2009 til FR.-1 Rettelse af fejlagtigt teret udg. til analyse af administrationen -302 FR.-2 Besparelse på risikostyring -100 FR.-3 Engangsinvesteringer 400 FR.-3 Tinglysningsudgifter i.f.m. lån til betaling af ejendomsskatter 500 Tillægsbevillinger i alt ndstillet overførsel ift. overførselsreglerne 225 herefter til forklaring ndgår i den samlede overførsel vedr. hovedkonto 06 Kontoen blev ved forventet regnskab 3 tildelt 900 t kr. således at forbrug og bevilling næsten svarer til hinanden. Mindreforbruget fremstår hovedsageligt på rådhusbiler med kr. 184 t, beløbet overføres 184 til selvstændig konto under TMU ved rammeoverførslen, og skal anvendes til vedligeholdelse af bilerne. Forskydning i ekspeditionen af sager vedr. lån til betaling af ejendomsskatter medfører mindreforbrug til tinglysningsudgifter 65 Øvrige mindre afvigelse på diverse konto -24 r 225 Årsrapport

16 sbemærkninger 2010 Udvalg 1 Bevilling 03 Bevilling 32 Økonomiudvalget Administrativ organisation Fælles administration m.v. Korrigeret Udgift ndtægt Nettovirkning Overførsler 2009 til FR.-1 Effektiviseringsbidrag -89 FR.-2 Hjemmesiden -212 FR.-2 Konsulentbistand -778 FR.-3 Tilførsel af konti med underskud 100 Tillægsbevillinger i alt ndstillet overførsel ift. overførselsreglerne herefter til forklaring n indgår i den samlede overførsel vedr. hovedkonto 06 n skyldes primært indtægter fra Momsfondet og udgifter vedr. projekt Kommunen & Civilsamfundet, idet øvrige afvigelser udgør 23tkr. 154 r 154 Årsrapport

17 sbemærkninger 2010 Udvalg 1 Bevilling 03 Bevilling 33 Økonomiudvalget Administrativ organisation Direktørområde Teknik og Miljø Korrigeret Udgift ndtægt Nettovirkning Trykning af kommuneplan BBR-medarbejder (2 år) 400 Overførsler Omlægning ADSL 12 FR.-1 Sagsbehandler til miljøgodkendelser af landbrug 400 FR.-2 Økonomiafdeling overtagelse af FAS 9 t/u -40 FR.-2 Besparelse ved afskedigelse -96 FR.-2 Lønomkostninger ved selskabsdannelsen af forsyningsvirksomhed Tillægsbevillinger i alt ndstillet overførsel ift. overførselsreglerne herefter til forklaring Trykning af kommunaplan udskudt til 2011 (24tkr. indeholdt i overførsel fra 09 til 10). Rest ønskes overført til 2011 til afholdelse af trykningsudgifter, der er betalt 70 Der har i 2010 været stram styring af de aktivitetsbaserede udgifter, hvilket har resulteret i et mindreforbrug i På lønsiden er der udvist stor tilbageholdenhed. Der har været usikkerhed ifm. afskedigelsesrunden samt udskillelsen af forsyningen. Derudover har der været en række langtidssygemeldinger, der ikke er erstattet af vikarer r Årsrapport

18 sbemærkninger 2010 Udvalg 1 Økonomiudvalget Bevilling 03 Administrativ organisation Bevilling 34 Direktørområde Social- og Arbejdsmarked Korrigeret Udgift ndtægt Nettovirkning Overførsler -837 Omlægning af ADSL 9 FR.-1 Effektiviseringsbidrag -53 Bevilgede trepartsmidler 58 FR.-2 Besparelser ved afskedigelser -83 FR.-2 Ekstra nedarb. til aktivering af forsikrede ledige 400 FR.-2 Omplac. af rest vedr. ophør af stilling som driftchef for ældreområdet 287 Tillægsbevillinger i alt ndstillet overførsel ift. overførselsreglerne herefter til forklaring n indgår i den samlede overførsel vedr. hovedkonto 06 Merforbrug til personaleudgifter Fra 2009 til til 2010 blev overført et underskud på kr. 837 t. Efter regnskabsafslutningen for 2009 blev det imidlertid konstateret, at flejobsrefusion på kr. 341 t fejlagtigt var indtægtsført på herværende bevilling. Refusionen tilhørte anden bevilling. Fejlen er blevet korrigeret i herværende regnskabasår. Det faktiske underskud i 2009 udgjorde således kr t Grundet personale- og arbejdsmæssige forhold har det ikke været muligt at afdrage på gælden, merforbruget er tværtimod steget med kr. 459 t. Til etablering af projekter "Ny chance" og "Ekstra virksomhedskonsulenter" er modtaget h..h.v. kr. 56 t og 46 t i statslige tilskud. ene anvendes først i Merudgift til lægeerklæringer -367 Årsagen til merforbruget er ikke umiddelbart forklarligt. Forvaltningen har igangsat undersøgelse for udredning af merforbruget. r Årsrapport

19 sbemærkninger 2010 Udvalg 1 Økonomiudvalget Bevilling 03 Administrativ organisation Bevilling 35 Direktørområde Børn, Unge og Kultur Korrigeret Udgift ndtægt Nettovirkning Overførsler -4 Omlægning af ADSL 16 FR.-2 Udgift ved afskedigelse 157 Tillægsbevillinger i alt ndstillet overførsel ift. overførselsreglerne herefter til forklaring Mindreforbrug vedr. løn - skyldes vakante stillinger 589 Merforbrug personaleudgifter - en lille del skyldes uddannelse, men hovedparten skyldes store kørselsudgifter til sagsbehandleres besøg hos borgere, skoler, inst., plejefamilier m.m Merforbrug vedr. tolkebistand -27 r 270 Årsrapport

20 sbemærkninger 2010 Udvalg 1 Bevilling 03 Bevilling 37 Økonomiudvalget Administrativ organisation Stabene Korrigeret Udgift ndtægt Nettovirkning Overførsler -130 Omlægning af ADSL 34 FR.-2 Udgift ved afskedigelser 35 FR.-2 Overtagelse af opgaver fra TMU vedr. FAS 9/t/u 40 Tillægsbevillinger i alt ndstillet overførsel ift. overførselsreglerne herefter til forklaring Mindreforbruget indgår i den samlede overførsel vedr. hovedkonto 06 Mindreforbruget skyldes vakante stillinger, personalechef, stilling i sekretariat, stilling i finans- og opkrævning, samt perioder med vakance iøvrigt ved personaleudskiftninger Herudover er udvist tilbageholdenhed ved anvendelse af øvrige personaleudgifter til uddannelse og kurser m.v. r Årsrapport

21 sbemærkninger 2010 Udvalg 1 Bevilling 04 Økonomiudvalget T og Kommunikation Korrigeret Udgift ndtægt Nettovirkning Overførsel Omlægning af ADSL -99 FR.-3 Bortfald af T-udgifter i.f.m. selskabsgørelsen af forsyningsområdet -100 FR.-3 Øgede udgifter til KMD-systemer 500 Tillægsbevillinger i alt ndstillet overførsel ift. overførselsreglerne 541 herefter til forklaring Mindreforbruget indgår i den samlede overførsel på hovedkonto 06. Årsagen til mindreforbruget skyldes: Afholdelse af udgift til radiokædeløsninger til skolerne (kommunikationslinier) udskudt til Ved FR.-3 blev kontoen tilført kr idet der var usikkerhed om omfanget af slutafregningen fra KMD. Slutafregningen blev imidlertid mindre end forventet. Herudover er udvist tilbageholdenhed ved at udskyde indkøb. 300 r 540 Årsrapport

22 sbemærkninger 2010 Udvalg 1 Bevilling 05 Bevilling Økonomiudvalget Beredskab Korrigeret Udgift ndtægt Nettovirkning Overført fra regnskab 2009 til Tillægsbevillinger i alt ndstillet overførsel ift. overførselsreglerne 56 herefter til forklaring -62 Vejmænd overføres ikke -62 r -62 Kan være ansøgt overførsel ud over de alm. overførselsregler Årsrapport

23 sbemærkninger 2010 Udvalg 1 Bevilling 06 Bevilling 61 Økonomiudvalget Forsikringer og vikarpuljer Arbejdsskadeforsikringer Korrigeret Udgift ndtægt Nettovirkning FR.-2 Direktionens spareforslag -786 FR.-2 Direktionens spareforslag -350 FR.-3 Omlægning til aktuarmæssig beregning - beløb udtaget til finansiering af andet FR.-3 Forsikringsbeløb vedr. forsyningsområde udtaget i.f.m. selskabsdannelsen -112 Tillægsbevillinger i alt ndstillet overførsel ift. overførselsreglerne 987 herefter til forklaring Fra år 2011 er det politisk besluttet at arbejdsskadeforsikringer fremover lægges ud fra en aktuarmæssig beregning. Fra bevillingen er i året anvendt kr t til finansiering at merudg. på andre områder. Bevillingens restbeløb kr. 987 t indgår i den samlede overførsel vedr. hovedkonto r 987 Årsrapport

24 sbemærkninger 2010 Udvalg 1 Bevilling 06 Bevilling 61 Økonomiudvalget Forsikringer og vikarpuljer Øvrige forsikringer Korrigeret Udgift ndtægt Nettovirkning FR.-2 Agersågård udgår som kommunal institution -42 FR.-3 Opretning af mangel Tillægsbevillinger i alt ndstillet overførsel ift. overførselsreglerne herefter til forklaring ndgår i den samlede overførsel vedr. hovedkonto 06 Der er i regnskabsåret afholdt udgifter incl moms til nedennævnte skader, der forventes erstattet af forsikringsselskaber i regnskabsår 2011: Brand i Hovedgaden 33, Hvalsø ca -900 Skimmelsvamp i tandklinik -810 Lynnedsslag i Trællerupskolen -177 Øvrige mindre skader og erstatninger samt forsikringspræmier, netto i året 216 r Årsrapport

25 sbemærkninger 2010 Udvalg 1 Bevilling 06 Bevilling 62 Økonomiudvalget Forsikringer og vikarpuljer Fælles vikarpulje Korrigeret Udgift ndtægt Nettovirkning Overførsel Tillægsbevillinger i alt ndstillet overførsel ift. overførselsreglerne herefter til forklaring 0 Merforbruget indgår i den samlede overførsel vedr. hovedkonto 06. Bevillinger fra puljen til virksomhederne sker på grundlag af fastlagte kriterier. Merforbruget har ikke kunner forudses ved forventet regnskab 3, idet virksomhederne i stort omfang først har indhentet refusioner fra vikarpuljen ved regnskabsafslutningen vil blive arbejdet på at fremstille regler, således at ansøgninger skal indsendes f.eks. kvartalsvis, så forbruget fra puljen kan følges løbende. r Årsrapport

26 sbemærkninger 2010 Udvalg 1 Bevilling 06 Bevilling 63 Økonomiudvalget Forsikringer og vikarpuljer Administrationsomkostninger Korrigeret Udgift ndtægt Nettovirkning FR.-2 Nulstilling af til husleje vedr. jobcenter 152 FR.-3 Bortfald af forsyningens andel af administrartionsomk. i.f.b. selskabsdannelsen Tillægsbevillinger i alt ndstillet overførsel ift. overførselsreglerne 133 herefter til forklaring Mindreforbruget indgår i den samlede rammeoverførsel vedr. hovedkonto 06 Merindtægten skyldes hovedsageligt det beregnede administrationsgebyr på støttetimer i bofællesskaber. Antallet at støttetimer kan ikke forudsiges, er 133 afhængig af det aktuelle klientel. r 133 Årsrapport

27 sbemærkninger 2010 Udvalg 1 Bevilling 07 Bevilling Økonomiudvalget Gebyrer Korrigeret / mindreindtægt Udgift ndtægt Nettovirkning Digitalisering af byggesagsarkiv -25 Tillægsbevillinger i alt ndstillet overførsel ift. overførselsreglerne -220 herefter til forklaring n indgår i den samlede overførsel vedr. hovedkonto 06 ndtægter vedr. opkrævningsgebyrer udgør kr. 181 t kr. mere end lagt, hvilket hovedsageligt skyldes, at opkrævning af forbrugsafgifter og ejendomsskat er overgået fra at blive opkrævet samtidig til at blive opkrævet hver for sig, d.v.s. der fremsendes 4 årlige rykkere mod tidligere Gebyrer vedr. byggesagsbehandling udviser modsat en mindreindtægt på kr. 393 t Årsagen skyldes generelt afmatningen i byggeriet som følge af finanskrisen. Mindre afvigelser på øvrige gebyrer, folkeregister, ejendomsoplysninger og sundhedskort -7 r -220 Årsrapport

28 sbemærkninger 2010 Udvalg 1 Bevilling 09 Bevilling 80 Udvalgt for Økonomiudvalget Lån, leasing, renter & afdrag på lån Leasingprojekt skoler Korrigeret Udgift drift ndtægt renter Finansforskydning Nettovirkning Tillægsbevillinger i alt ndstillet overførsel ift. overførselsreglerne herefter til forklaring Lavere husleje Højere renteindtægter og kursgevinster Hensat på deponeringerne istedet for at hæve r ene bruges til tilbagekøb af skolerne. Der sker en årlig kursregulering af værdipapirerne via balancekontoen. Årsrapport

29 sbemærkninger 2010 Udvalg 1 Økonomiudvalget Bevilling 10 Puljer til sparemål Bevilling 01 ndkøbspolitik og konkurrenceudbud Korrigeret Udgift ndtægt Nettovirkning Overførsel Tillægsbevillinger i alt ndstillet overførsel ift. overførselsreglerne 236 herefter til forklaring Mindreforbruget indgår i den samlede rammeoverførsel vedr. hovedkonto 06 Mindreforbruget skyldes forskydning af planlagte aktiviteter vedr. indkøbsudbud 236 r 236 Årsrapport

30 Udvalget for Kultur og Fritid Årsrapport

31 sbemærkninger 2010 Udvalg 2 Bevilling 01 Bevilling 10 Udvalget for Kultur og Fritid Fritidsfaciliteter Fælles faciliteter Korrigeret Udgift ndtægt Nettovirkning Da der stadig udestod uafklarede opgaver i forhold til bevillingsområde , idrætsbaner blev der fra 2009 til 2010 overført fra bevilling Der blev overført et merforbrug fra Spildevandsudg. vedr. Gevninge F som tidl. er blevet afholdt af Trællerupskolen. 13 Tillægsbevillinger i alt ndstillet overførsel ift. overførselsreglerne 158 herefter til forklaring Udgift til vejmænd overføres ikke 134 r 134 Årsrapport

32 sbemærkninger 2010 Udvalg 2 Bevilling 01 Bevilling 11 Udvalget for Kultur og Fritid Fritidsfaciliteter drætshal Hvalsø Korrigeret Udgift ndtægt Nettovirkning Der er overført et underskud fra Tillægsbevillinger i alt ndstillet overførsel ift. overførselsreglerne -196 herefter til forklaring Udgift til vejmænd overføres ikke 2 r 2 Der er udarbejdet en handleplan, hvor det forventes at kunne nedbringe underskuddet årligt med kr, således vil underskuddet være nedbragt i Hvalsø-Hallen havde forventet et underskud på kr i Med det nye 2011 ser det ud til at Hallen kan overholde handleplanen uden yderlige tiltag. Årsrapport

33 sbemærkninger 2010 Udvalg 2 Bevilling 01 Bevilling 12 Udvalget for Kultur og Fritid Fritidsfaciliteter drætshal Såby Korrigeret Udgift ndtægt Nettovirkning Tillægsbevillinger i alt 0-24 ndstillet overførsel ift. overførselsreglerne 0 herefter til forklaring drætshal i Såby er en selvejende institution, og derfor ikke omfattet af overførselsreglerne. Mer/mindreforbrug reguleres i udbetaling af driftstilskuddet. r 0 Årsrapport

34 sbemærkninger 2010 Udvalg 2 Bevilling 01 Bevilling 13 Udvalget for Kultur og Fritid Fritidsfaciliteter drætshal Bramsnæsvig Korrigeret Udgift ndtægt Nettovirkning Overført fra 2009 til Overført fra 2009 til 2010 udover 10% til nye amaturer i gang og omklædningsrum 31 Tillægsbevillinger i alt ndstillet overførsel ift. overførselsreglerne 27 herefter til forklaring Udgift til vejmænd overføres ikke 15 r 15 Grunden til at regnskab for 2010 har overskredet det oprindelige tet, skyldes udskiftning af amaturer og loftsplader i gang, forrum og omklædningsrum. Herudover er der indkøbt nye bander og andet inventar (100 klapstole - boldpumpe - mere videoovervågning - bimåler til cafeteriet). Alt dette, naturligvis uden at få røde tal og ved en stram økonomisk styring, mådehold med afløserforbrug samt overførsel af min opsparing fra Årsrapport

35 sbemærkninger 2010 Udvalg 2 Bevilling 01 Bevilling 14 Udvalget for Kultur og Fritid Fritidsfaciliteter drætshal Kirke Hyllinge Korrigeret Udgift ndtægt Nettovirkning Overført fra Tillægsbevillinger i alt ndstillet overførsel ift. overførselsreglerne -271 herefter til forklaring Udgift til vejmænd overføres ikke -1 r -1 Der skal udarbejdes en handleplan. Merforbruget skyldes delvist, at der er udbetalt feriepenge m.m. ved halinspektørs fratrædelse. En merudgift på varme udgør ca kr. Årsrapport

36 sbemærkninger 2010 Udvalg 2 Bevilling 01 Bevilling 15 Udvalget for Kultur og Fritid Fritidsfaciliteter drætshal Glim Korrigeret Udgift ndtægt Nettovirkning Overført fra Overført fra udover 10% 31 Budget og forbrug til energi er overført til Glim skole, pga der endnu ikke er opsat bimåler -108 Tillægsbevillinger i alt ndstillet overførsel ift. overførselsreglerne 16 herefter til forklaring r 0 Der søges om overførsel ud over 10% til gulvrenovering 90 Årsrapport

37 sbemærkninger 2010 Udvalg 2 Bevilling 01 Bevilling 16 Udvalget for Kultur og Fritid Fritidsfaciliteter drætshal Osted Korrigeret Udgift ndtægt Nettovirkning Overført fra Overført fra udover 10% 134 Budget og forbrug til energi er overført til Osted skole, pga der endnu ikke er opsat bimåler -344 Tillægsbevillinger i alt ndstillet overførsel ift. overførselsreglerne -21 herefter til forklaring r 0 Årsrapport

38 sbemærkninger 2010 Udvalg 2 Bevilling 01 Bevilling 17 Udvalget for Kultur og Fritid Fritidsfaciliteter drætshal Lejre Korrigeret Udgift ndtægt Nettovirkning Budget og forbrug til energi er overført til Allerslev skole, pga der endnu ikke er opsat bimåler -309 Tillægsbevillinger i alt ndstillet overførsel ift. overførselsreglerne 31 herefter til forklaring r 0 Årsrapport

39 sbemærkninger 2010 Udvalg 2 Bevilling 01 Bevilling 18 Udvalget for Kultur og Fritid Fritidsfaciliteter drætshal Trællerup Korrigeret Udgift ndtægt Nettovirkning Normering på 4,5 timer til rengøring var ikke tilrettet ved halharmoniseringen 35 Budget og forbrug til energi er overført til Trællerup skole, pga der endnu ikke er opsat bimåler -342 Tillægsbevillinger i alt ndstillet overførsel ift. overførselsreglerne -60 herefter til forklaring Udgift til vejmænd overføres ikke 20 r 20 Årsrapport

40 sbemærkninger 2010 Udvalg 2 Bevilling 02 Bevilling 20 Udvalget for Kultur og Fritid Kulturel virksomhed Folkebiblioteket Korrigeret Udgift ndtægt Nettovirkning Overført fra Tillægsbevillinger i alt ndstillet overførsel ift. overførselsreglerne 116 herefter til forklaring Udgifter til vejmænd overføres ikke -21 r -21 Overskuddet skyldes færre indkøb af boglige materialer med det formål at spare op til indkøb af selvbetjeningsautomat til Lejre Bibliotek. Årsrapport

41 sbemærkninger 2010 Udvalg 2 Bevilling 02 Bevilling 21 Udvalget for Kultur og Fritid Kulturel virksomhed Musikskolen Korrigeret Udgift ndtægt Nettovirkning Overført fra Forventet regnskab Udgifter til ADSL overført fra T-Afd. 2 Tillægsbevillinger i alt ndstillet overførsel ift. overførselsreglerne -168 herefter til forklaring r 0 Der er udarbejdet handleplan hvor det skønnes, at merforbruget er nedbragt i 2011, som følge af lønjusteringer. Årsrapport

42 sbemærkninger 2010 Udvalg 2 Udvalget for Kultur og Fritid Bevilling 02 Kulturel virksomhed Bevilling 22 Tilskud til kulturelle opgaver museer m.v. Korrigeret Udgift ndtægt Nettovirkning Skjoldungelandet projektlederandel, som er finansieret med 1/2 fra konsulentpujen og 1/2 fra oplevelsespuljen 80 Udgiften til varme vedr. Domus Feli overføres til den centrale bevilling, hvorefter tilskuddet nedskrives tilsvarende. -60 Tillægsbevillinger i alt ndstillet overførsel ift. overførselsreglerne 0 herefter til forklaring r 0 Årsrapport

43 sbemærkninger 2010 Udvalg 2 Bevilling 02 Bevilling 23 Udvalget for Kultur og Fritid Kulturel virksomhed Oplevelseskommunen Korrigeret Udgift ndtægt Nettovirkning Overført fra Overført fra udover 10% 231 Overførsel fra fratrukket kr Direktionens spareforslag -201 Overført til Skjolungelandet, projektlederandel bev Tillægsbevillinger i alt ndstillet overførsel ift. overførselsreglerne -32 herefter til forklaring r 0 Årsrapport

44 sbemærkninger 2010 Udvalg 2 Bevilling 02 Bevilling 24 Udvalget for Kultur og Fritid Kulturel virksomhed Lejre Arkiverne Korrigeret Udgift ndtægt Nettovirkning Overført fra Tillægsbevillinger i alt ndstillet overførsel ift. overførselsreglerne -54 herefter til forklaring r 0 Årsrapport

45 sbemærkninger 2010 Udvalg 2 Udvalget for Kultur og Fritid Bevilling 03 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Bevilling 30 Fritidsaktiviteter m.v under folkeoplysningsloven Korrigeret Udgift ndtægt Nettovirkning Der er en regning vedr mellem kommunale betalinger på kr. derfor søgt overførsel af resttet. 493 Forv. regnskab spareforslag -200 Tillægsbevillinger i alt ndstillet overførsel ift. overførselsreglerne 0 herefter til forklaring r 0 Lokaletilskud til foreninger er et mindreforbrug på kr., da det har været svært at vurderer hvor store udgifterne efter kommunesammenlægningen ville være. På tilskud til aktiviteter er et mindreforbrug på kr., som skyldes mindreforbrug på pulje til andre kulturelle opgaver samt uudbetalte tilskud til aktiviteter pga manglende dokumentation. På kontoen for tilskud til aftenskoler er et mindreforbrug kr. og mellemkommunale betalinger et mindreforbrug kr. Årsrapport

46 sbemærkninger 2010 Udvalg 2 Udvalget for Kultur og Fritid Bevilling 03 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Bevilling 31 Fritidsaktiviteter m.v uden for folkeoplysningsloven Korrigeret Udgift ndtægt Nettovirkning Overført fra til brug for etablering af foreningsarrangement i jan. 2010, hvor bl.a. lederprisen uddeles. 114 Tillægsbevillinger i alt ndstillet overførsel ift. overførselsreglerne 0 herefter til forklaring r 0 Folkeoplysningsudvalget arbejder med tiltag omkring udvikling, men blev ikke klar med konkrete tiltag i 2010 og ønsker derfor mindreforbruget overført til Årsrapport

47 Udvalget for Børn og Ungdom Årsrapport

48 sbemærkninger 2010 Udvalg 3 Børn og Unge Bevilling 01 Folkeskolen Bevilling 10 Fællesudgifter og indtægter skolerne Korrigeret Udgift ndtægt Nettovirkning Overførsel fra regnskab 2009 til 2010 (skolebibliotek) 57 Klassedannelse -696 Ændret ledelsesstruktur Kr.Hyllinge SFO -363 Afbureaukratisering -47 KB Bramsnæsvig - sammenlægning 2 klasser -200 Modeltilpasning elevtal -311 ADLS-forbindelser 9 Konkurrenceudsættelse T -300 Omplacering lederløn Lageret -60 Tillægsbevillinger i alt ndstillet overførsel ift. overførselsreglerne herefter til forklaring Skolerne fælleskonto 968 Skolebibliotek 34 Aktivitetsbaserede udgifter -60 T-drift på skolerne Fællespulje (Gl.Lejre bygninger) 74 Pedeller 56 Udgifter til elever i 10. klasse på Tiende Klasse Center Roskilde -37 Frit skolevalg Lederløn (skoleledere, SFO-ledere, Ungdomsskolens leder) -495 Lederløn Firkløverskolen inden skolens opstart -308 Syge- og hjemmeundervisning -186 r -574 Samlet er der et merforbrug på kr. n skyldes som vist ovenfor en række forskellige forhold, hvoraf de største er følgende: a. Budgettet til frit skolevalg har de senere år ikke været tilrettet ændringer som følge af at flere børn i Lejre Kommune vælger skoler i andre kommuner og færre børn i andre kommuner vælger Lejre Kommunes skoler. Desuden er der tale om at nogle kommuner i 2010 har valgt at opkræve betalingen for hele skoleåret i b. Dette merforbrug er delvist kompenseret ved at midlerne til T-drift på skolerne ikke er brugt i 2010 pga skole-t projektets forsinkelse. c. For- Årsrapport

49 øgede udgifter til lederløn er delvist kompenseret af mindreforbrug på skolernes fælleskonto bl.a. p.g.a.færre elever i skolerne. d. Lederløn til skolelederen af Firkøverskolen i opstartfasen 1.1. til er placeret på denne bevilling. e. Udgiften på kr. til hjemmeundervisning af elever fra andre kommuner bliver opkræves i Årsrapport

50 sbemærkninger 2010 Udvalg 3 Bevilling 01 Bevilling 11 Børn og Unge Folkeskolen Fællesudgifter og indtægter SFO Korrigeret Udgift ndtægt Nettovirkning Ungdomsklub -836 Demografiregulering -114 Udmøntning af lukketimer 576 Faktisk børnetal og ændret skolefunktionstimer 203 Fritvalgsområdet 250 Tillægsbevillinger i alt ndstillet overførsel ift. overførselsreglerne herefter til forklaring r 0 Ændringer i SFO udgiften som følge af at flere børn i Lejre Kommune vælger skoler i andre kommuner og færre børn i andre kommuner vælger Lejre Kommunes skoler. Årsrapport

51 sbemærkninger 2010 Udvalg 3 Bevilling 01 Bevilling 12 Børn og Unge Folkeskolen Allerslev skole Korrigeret Udgift ndtægt Nettovirkning Overførsel fra regnskab 2009 til Klassedannelse -27 Modeltilpasning elevtal 38 Udmøntning af lukketimer -80 Faktisk børnetal og ændret skolefunktionstimer 404 Ungdomsklub 346 Omplacering lerløn/pædagog 60 Tillægsbevillinger i alt ndstillet overførsel ift. overførselsreglerne 111 herefter til forklaring Merforbrug til vejmænd overføres ikke -1 r -1 Årsrapport

52 sbemærkninger 2010 Udvalg 3 Bevilling 01 Bevilling 13 Børn og Unge Folkeskolen Bramsnæsvig skole Korrigeret Udgift ndtægt Nettovirkning Overførsel fra regnskab 2009 til Klassedannelse -744 Modeltilpasning elevtal 145 Udmøntning af lukketimer -61 Faktisk børnetal og ændret skolefunktionstimer -207 Pædagogisk løft i forbindelse med to klassesammenlægninger 200 Tillægsbevillinger i alt ndstillet overførsel ift. overførselsreglerne herefter til forklaring Merforbrug til vejmænd overføres ikke 6 r 6 Der er et merforbrug på kr. Skolen alene har et merforbrug på kr. Hvilket er kr. mindre en forventet. Merforbruget indeholder en negativ overførsel fra regnskab 2009 til 2010, således at det reelle merforbrug er kr. som skyldes mange barsler og flere medarbejdere har været langtidssyge. Der er sparet kr. ved indkøbsstop i oktober og året ud. Endvidere er sygefraværet/refusion af dagpenge blevet bedre end forventet. SFO-Gørnhøjgård har et merforbrug på kr. hvilket er kr. mindre end forventet. Af dette beløb er kr. en bedring af lønudgifterne, mens kr. er besparelser på driften. Merforbruget på SFO indeholder en negativ overførsel fra regnskab 2009 til 2010 på kr. således at det reelle merforbrug for 2010 er kr.som kan henfører til indkøb af bus i april til kr. Handleplan for nedbringelse af merforbruget er udarbejdet for både skole og SFO Grønhøjgård Årsrapport

53 sbemærkninger 2010 Udvalg 3 Bevilling 01 Bevilling 14 Børn og Unge Folkeskolen Glim skole Korrigeret Udgift ndtægt Nettovirkning Overførsel fra regnskab 2009 til Klassedannelse 87 Modeltilpasning elevtal -7 Udmøntning af lukketimer -26 Faktisk børnetal og ændret skolefunktionstimer 74 Tillægsbevillinger i alt ndstillet overførsel ift. overførselsreglerne herefter til forklaring Merforburg til vejmænd overføres ikke 4 r 4 Årsrapport

54 sbemærkninger 2010 Udvalg 3 Bevilling 01 Bevilling 15 Børn og Unge Folkeskolen Hvalsø Korrigeret Udgift ndtægt Nettovirkning Overførsel fra regnskab 2009 til Klassedannelse 573 Modeltilpasning elevtal 66 Udmøntning af lukketimer -118 Faktisk børnetal og ændret skolefunktionstimer 577 Eftergivelse af merforbrug fra 2009 over 7,5% 342 Tillægsbevillinger i alt ndstillet overførsel ift. overførselsreglerne herefter til forklaring Rest vejmænd overføres ikke 9 r 9 Der er et merforbrug på 2,111 mio. kr. hvilket svarer til en forbedring på 0,8 mio. kr. i forhold til sresultatet er opnået ved en stram økonomistyring bl.a. er skolens kantine blevet nedlagt, færre lærertimer, samt at det er lykkes SFOen at have et lille mindreforbrug. Der er udarbejdet handleplan for afvikling af merforbrug Årsrapport

55 sbemærkninger 2010 Udvalg 3 Bevilling 01 Bevilling 16 Børn og Unge Folkeskolen Kirke Saaby Skole Korrigeret Udgift ndtægt Nettovirkning Overførsel fra regnskab 2009 til Klassedannelse 140 Modeltilpasning elevtal 137 Udmøntning af lukketimer -72 Faktisk børnetal og ændret skolefunktionstimer -618 Eftergivelse af merforbrug fra 2009 over 7,5% Trepartsmidler Tillægsbevillinger i alt ndstillet overførsel ift. overførselsreglerne herefter til forklaring Rest vejmænd overføres ikke 96 r 96 Kirke Saaby Skoles regnskab viser et merforbrug på 1,303 mil. Der blev fra regnskab 2009 til 2010 overført netto kr. 1,572 mil. For yderligere nedbringelse af merforbruget arbejdes der efter handleplan, som er politisk godkendt 8. juni Der udarbejdes ny handleplan til politisk vedtagelse. Årsrapport

Side - 1 - Anvendt regnskabspraksis Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystemet for kommuner.

Side - 1 - Anvendt regnskabspraksis Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystemet for kommuner. Side - 1 - Anvendt regnskabspraksis Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystemet for kommuner. Med virkning fra regnskab 2010 er regnskabspraksis ændret for det omkostningsbaserede

Læs mere

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Bilag - Principper for økonomisk styring

Bilag - Principper for økonomisk styring Bilag - Principper for økonomisk styring Anvendt regnskabspraksis Udkast til økonomiudvalgsmøde den 18. januar 2011 Allerød Kommune Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Regnskabsopgørelse

Læs mere

Tvillingernes Håndværkerservice IVS

Tvillingernes Håndværkerservice IVS Tvillingernes Håndværkerservice IVS Søndervigvej 52 2720 Vanløse Årsrapport 2. maj 2016-1. maj 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/07/2017 Rasmus Haugaard

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fem Stjerner Service ApS

Fem Stjerner Service ApS Fem Stjerner Service ApS Birkedommervej 29 2400 København NV Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2017 Belal

Læs mere

Sammenhæng til Økonomiregulativet Dette bilag er en uddybning af afsnit 11.1 i økonomiregulativet om registrering af kommunens

Sammenhæng til Økonomiregulativet Dette bilag er en uddybning af afsnit 11.1 i økonomiregulativet om registrering af kommunens Bilag 16 Anvendt regnskabspraksis Sammenhæng til Økonomiregulativet Dette bilag er en uddybning af afsnit 11.1 i økonomiregulativet om registrering af kommunens aktiver Indledende bemærkninger: Formålet

Læs mere

MARTINS TØMRERFORRETNING ApS

MARTINS TØMRERFORRETNING ApS MARTINS TØMRERFORRETNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2014 Martin Böing Dirigent Side 2 af 10

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

Hot N' Tot ApS. Årsrapport 1. oktober september 2016

Hot N' Tot ApS. Årsrapport 1. oktober september 2016 Råvænget 21 2880 Bagsværd CVR-nr. 27093124 Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 13. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13. februar 2017

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

BILAG 2011 Årsrapport

BILAG 2011 Årsrapport BILAG Årsrapport 2011 INDHOLD GENERELLE OPLYSNINGER... 2 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS... 3 REGNSKABSOVERSIGT... 7 1 ØKONOMIUDVALGET... 7 2 UDVALGET FOR KULTUR & FRITID... 9 3 UDVALGET FOR BØRN & UNGDOM...

Læs mere

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2015 Anne Mette Skytte Dirigent Side 2

Læs mere

SIGNIFLY ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SIGNIFLY ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SIGNIFLY ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/05/2014 Patrick Lundstrøm Rønning Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

Årsrapport 1. januar december 2016

Årsrapport 1. januar december 2016 RT RUDE ApS Huggetvej 36 Gungerne 5400 Bogense Årsrapport 1. januar - 31. december 2016 (5. regnskabsår) Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 01/05 2017 Lar

Læs mere

Jørgensen og Andersen Ejendomme ApS CVR-nr Hvidovregade 25 B 2650 Hvidovre. Årsrapport 2015/16. Dirigent

Jørgensen og Andersen Ejendomme ApS CVR-nr Hvidovregade 25 B 2650 Hvidovre. Årsrapport 2015/16. Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Jørgensen og Andersen Ejendomme

Læs mere

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Abildvej 5 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2016

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 FORTIUM A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 Christian Worm Mortensen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14 Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond Indholdsfortegnelse Fondsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

PROTICA PRIVATE EQUITY APS

PROTICA PRIVATE EQUITY APS Årsrapport for 2014 PROTICA PRIVATE EQUITY APS CVR-nr. 35 04 42 13 2. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Peter

Læs mere

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16 c/o Cafe Emma Gammel Kongevej 142 1850 Frederiksberg C CVR-nr. 37218006 Årsrapport 2015/16 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. juni 2017

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

TRØJBORG EL-SERVICE ApS

TRØJBORG EL-SERVICE ApS TRØJBORG EL-SERVICE ApS Peder Skrams Gade 54 8200 Aarhus N Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/01/2016 Bo Larsen

Læs mere

SUNWRAP.DK ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SUNWRAP.DK ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SUNWRAP.DK ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/02/2015 Jesper Sølager Sørensen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

Halvårsrapport 2012. Barsel.dk

Halvårsrapport 2012. Barsel.dk Halvårsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning på

Læs mere

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Generelt Odense Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinier, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem

Læs mere

ORLOFF ERHVERV A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ORLOFF ERHVERV A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ORLOFF ERHVERV A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/04/2013 Kurt Keilberg Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lindberg Økonomi ApS Årsrapport 10. august 2014-31. oktober 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/12/2014 Kristina Lindberg Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SETRA ANLÆG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/07/2014 Niels Yde Nielsen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

JACOBSEN VVS VIBORG ApS

JACOBSEN VVS VIBORG ApS JACOBSEN VVS VIBORG ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013 Kim Jacobsen Dirigent (Urevideret) Side 2 af 11

Læs mere

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 06-02-2014 Sagsnr. 2013-0264522 Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk Halvårsrapport 2013 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning

Læs mere

Årsrapport Grimnir Invest ApS. Aslundvej 81, Vester Hassing 9310 Vodskov CVR-nr Dirigent

Årsrapport Grimnir Invest ApS. Aslundvej 81, Vester Hassing 9310 Vodskov CVR-nr Dirigent Grimnir Invest ApS Aslundvej 81, Vester Hassing 9310 Vodskov CVR-nr. 27364721 Årsrapport 2015 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 21.06.2016 Dirigent Navn: Lisbeth Rytter Grimnir Invest ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere

PACTA SUNT SERVANDA ApS

PACTA SUNT SERVANDA ApS Halsskovgade 4 3 305 2100 København Ø CVR-nr. 31170672 Årsrapport for 2016 9. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. maj 2017 Christian Petri

Læs mere

SOLDAL HUSE 2010 ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SOLDAL HUSE 2010 ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SOLDAL HUSE 2010 ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2015 Niels Ole Jensen Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

JACOBSEN VVS VIBORG ApS

JACOBSEN VVS VIBORG ApS JACOBSEN VVS VIBORG ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/11/2014 Kim Jacobsen Dirigent (Urevideret) Side 2 af 11

Læs mere

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Håbets Allé 18 2700 Brønshøj CVR-nr.: 73 29 25 14 Årsrapport for året 2011/2012 (28. regnskabsår) 1 Årsrapport Indholdsfortegnelse: Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

DANNERHØJ SAVVÆRK ApS

DANNERHØJ SAVVÆRK ApS DANNERHØJ SAVVÆRK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2013 Bo Sørensen Dirigent (Urevideret) Side 2 af

Læs mere

MALERFIRMA MARTIN SKAARUP THOMSEN ApS

MALERFIRMA MARTIN SKAARUP THOMSEN ApS MALERFIRMA MARTIN SKAARUP THOMSEN ApS Årsrapport 3. februar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/05/2013 Martin Skaarup Thomsen Dirigent

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

MY INSTORE APPS ApS. Passagerterminalen Billund. Årsrapport 1. januar december 2015

MY INSTORE APPS ApS. Passagerterminalen Billund. Årsrapport 1. januar december 2015 MY INSTORE APPS ApS Passagerterminalen 10 7190 Billund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/01/2016 Poul Mark

Læs mere

PACTA SUNT SERVANDA ApS

PACTA SUNT SERVANDA ApS Halsskovgade 4 3 305 2100 København Ø CVR-nr. 31170672 Årsrapport for 2015 8. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. februar 2016 Christian Petri

Læs mere

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Søren Riis Dirigent Side 2 af 12

Læs mere

Thisted Entreprenørforretning ApS

Thisted Entreprenørforretning ApS Thisted Entreprenørforretning ApS CVR-nr. 25 19 30 16 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/05 2013 Hanne Vester Dirigent Telefon +45

Læs mere

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for Netdania Markets ApS Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 06 48 29 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2. juni 2016. Jonas

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

DRX A/S. Søndergade Vejen. Årsrapport 1. november oktober 2015

DRX A/S. Søndergade Vejen. Årsrapport 1. november oktober 2015 DRX A/S Søndergade 28 6600 Vejen Årsrapport 1. november 2014-31. oktober 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/03/2016 Morten Peterson Dirigent Side

Læs mere

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016 c/o Tune Erhvervspark Tune Parkvej 5 4030 Tune CVR-nr. 14738444 Årsrapport for 2016 26. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, hvor revision fremover

Læs mere

Smedjen af 2015 APS. Lundbyvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016

Smedjen af 2015 APS. Lundbyvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016 Smedjen af 2015 APS Lundbyvej 69 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/09/2016 Kåre Nielsen Dirigent

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Foreningen Ørstedspavillonen

Foreningen Ørstedspavillonen Ryttervej 4 Torvet 2 CVR-nr. 26 06 36 55 5700 Svendborg 5900 Rudkøbing www.tranberg.nu Telefon 62 17 21 40 Telefon 62 51 32 66 info@tranberg.nu Denne rapport indeholder11 sider 5083-r001-13.doc Indholdsfortegnelse

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION HOLBO HERREDS KULTURHISTORISKE CENTRE VESTREBROGADE 56, GILLELEJE ÅRSREGNSKAB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION HOLBO HERREDS KULTURHISTORISKE CENTRE VESTREBROGADE 56, GILLELEJE ÅRSREGNSKAB DEN SELVEJENDE INSTITUTION HOLBO HERREDS KULTURHISTORISKE CENTRE VESTREBROGADE 56, GILLELEJE ÅRSREGNSKAB 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om museet Oplysninger om museet... 2 Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/04/2015

Læs mere

KØBENHAVNS LÆRERFORENINGS KOLONIER. Frydendalsvej Frederiksberg

KØBENHAVNS LÆRERFORENINGS KOLONIER. Frydendalsvej Frederiksberg KØBENHAVNS LÆRERFORENINGS KOLONIER Frydendalsvej 20 1809 Frederiksberg ÅRSREGNSKAB FOR 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning Side 3 Revisionspåtegning - 4 Anvendt regnskabspraksis - 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12 Baunebjergvej 367 3050 Humlebæk CVR-nr. 29521360 Årsrapport for 2011/12 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts 2013 Bjørn Pedersen Dirigent

Læs mere

NEHM VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NEHM VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NEHM VVS ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/06/2014 Poul Neumeyer Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

BOGHOLDERIET AF 2012 ApS

BOGHOLDERIET AF 2012 ApS BOGHOLDERIET AF 2012 ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/12/2014 Peter Houlberg Dirigent Side 2 af 9 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Forslag til Regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiver i Mariagerfjord kommunes omkostningsregnskab.

Forslag til Regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiver i Mariagerfjord kommunes omkostningsregnskab. Forslag til Regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiver i Mariagerfjord kommunes omkostningsregnskab. Mariagerfjord kommunes regnskabspraksis for aflæggelse af det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2014

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16 Palægade 3, 4. th. 1261 København K CVR-nr. 32478786 Årsrapport 2015/16 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2017 Johnny Hast Hansen

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

DM Entreprise ApS. Kongevejen Helsingør. Årsrapport 1. januar december 2015

DM Entreprise ApS. Kongevejen Helsingør. Årsrapport 1. januar december 2015 DM Entreprise ApS Kongevejen 80 3000 Helsingør Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/04/2016 Dusan Maric Dirigent

Læs mere

PRAGMATIC BUSINESS SOLUTIONS ApS

PRAGMATIC BUSINESS SOLUTIONS ApS PRAGMATIC BUSINESS SOLUTIONS ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2015 Jytte Trolle Dirigent Side 2 af

Læs mere

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk ES ÅRSRAPPORT 2014 Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk CVR nr. 27394671 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

EMG Invest ApS CVR-nr Grædstrupvej Brædstrup. Årsrapport 2014/15

EMG Invest ApS CVR-nr Grædstrupvej Brædstrup. Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk EMG Invest ApS CVR-nr. 26868378 Grædstrupvej 45 8740

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016 MC REVISION A/S Havnegade 26 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/12/2016 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

Henrik Petersen ApS. Årsrapport for 2011/12

Henrik Petersen ApS. Årsrapport for 2011/12 Kratmosevej 20 2950 Vedbæk CVR-nr. 70164019 Årsrapport for 2011/12 30. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. februar 2013 Henrik Petersen Dirigent

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015 LK HARBOØRE ApS Havnegade 26, 1 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

Københavns Kommunes regnskabspraksis

Københavns Kommunes regnskabspraksis Indhold 1. Indledning... 1 2. God bogføringsskik... 2 3. Drifts- og anlægsregnskabet... 2 3.1 Indregning af indtægter og udgifter... 2 4. Præsentation af balancen... 2 5. Materielle anlægsaktiver... 2

Læs mere

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 PC APPS ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 Peter Carlslund Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Østre Messegade 4 ApS

Østre Messegade 4 ApS Østre Messegade 4 ApS CVR: 29227292 2014-15 01.10.2014 30.09.2015 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 28. februar 2016 Østre Messegade 4 ApS Ved Bommen 7 2820 Gentofte

Læs mere

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016 Ravnsøvej 52 8240 Risskov CVR-nr: 29 31 50 00 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2016 (11. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 15. februar 2017 Dirigent, Claus Loldrup Nielsen INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

MMO INVEST ApS. Klampenborgvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016

MMO INVEST ApS. Klampenborgvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016 MMO INVEST ApS Klampenborgvej 9 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11/2016 Michael Mortensen Dirigent

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere