LEDELSE OG SELSKABSOPLYSNINGER 1 HOVEDTAL 2. LEDELSESBERETNING 3 Resumé og hovedtal 3 Forventninger til ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEDELSE OG SELSKABSOPLYSNINGER 1 HOVEDTAL 2. LEDELSESBERETNING 3 Resumé og hovedtal 3 Forventninger til 2009 5 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 9"

Transkript

1 Årsrapport 2008

2 INDHOLD LEDELSE OG SELSKABSOPLYSNINGER 1 HOVEDTAL 2 LEDELSESBERETNING 3 Resumé og hovedtal 3 Forventninger til PÅTEGNINGER 6 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 9 ÅRSREGNSKAB Resultatopgørelse 12 Balance 13 Noter 14 Serieregnskaber 23 Pengestrømsopgørelse 24 Likviditetsrisici 25 Afledte finansielle instrumenter 26 Solvens, hoved- og nøgletal 27 LÅNEFORMIDLENDE PENGEINSTITUTTER 28 TOTALKREDIT ÅRSRRAPPORT 2008

3 Ledelse og selskabsoplysninger BESTYRELSE Niels Tørslev, formand Koncerndirektør i Nykredit Realkredit A/S Direktør i Nykredit Holding A/S Bestyrelsesmedlem i: Nykredit Mægler A/S Værdipapircentralen A/S Bent Naur, næstformand Adm. direktør i Ringkjøbing Landbobank A/S Bestyrelsesmedlem i: Nykredit Holdning A/S PRAS A/S (formand) Karen Frøsig, Bankdirektør i Sydbank A/S Bestyrelsesmedlem i: Ejendomsselskabet af 1. juni 1986 A/S Søren Holm Koncerndirektør i Nykredit Realkredit A/S Direktør i Nykredit Holding A/S Bestyrelsesmedlem i: Nykredit Administration V A/S Nykredit Bank A/S Nykredit Ejendomme A/S Nykredit Forsikring A/S Nykredit Mægler A/S JN Data A/S Forstædernes Bank A/S * Frank Kristensen Bankdirektør i vestjyskbank A/S Bestyrelsesmedlem i: ATRIUM fondsmæglerselskab A/S PRAS A/S Værdipapircentralen A/S e-nettet A/S PBS A/S PBS Holdning A/S MultiData Holding A/S Bestyrelsesmedlem i: AL Finans A/S Ejendomsselskabet Lautrupbjerg A/S Multidata A/S Multidata Holding A/S LR Realkredit A/S PBS A/S PBS Holding A/S Johnna Bechsøfft ** Kreditmedarbejder Jari Loch Jensen ** Gruppeleder Merete Nilausen ** PI-kompetencechef * Indtrådt i 2008 ** Valgt af medarbejderne DIREKTION Direktør Troels Bülow-Olsen Direktør Hans Henrik Andersen Selskabsoplysninger Totalkredit A/S Helgeshøj Allé Taastrup Telefon: CVR-nr Ejerforhold Nykredit Realkredit A/S ejer aktiekapitalen 100% REVISORER Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Weidekampsgade København S SELSKABSMEDDELELSER Offentliggjorte selskabsmeddelelser mv. findes på Totalkredits hjemmeside: totalkredit.dk samt på nykredit.dk/presse Gert Jonassen Ordførende direktør i Arbejdernes Landsbank A/S TOTALKREDIT ÅRSRAPPORT

4 Hovedtal BASISINDTJENING OG PERIODENS RESULTAT Basisindtægter af Forretningsdrift Fonds I alt Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån mv Basisindtjening efter nedskrivninger Beholdningsindtjening Resultat før skat Skat Periodens resultat BALANCEN I SAMMENDRAG ULTIMO AKTIVER Tilgodehavender hos kreditinstitutter Realkreditudlån Obligationer og aktier Øvrige aktiver Aktiver i alt PASSIVER Gæld til kreditinstitutter Udstedte obligationer Supplerende kapital Øvrige passiver Egenkapital Passiver i alt NØGLETAL Årets resultat i procent af gnsn. egenkapital 7,4 8,1 8,9 10,9 8,5 Basisindtjening efter nedskrivninger i procent af gnsn. egenkapital 10,3 10,8 11,7 14,3 10,6 Omkostninger i procent af basisindtægter 23,8 23,8 21,8 21,5 30,1 Solvensprocent* 26,7 9,5 9,7 10,1 9,4 Kernekapitalprocent* 20,5 7,1 6,4 5,1 6,1 *) Solvens- og kernekapitalprocent er fra 2008 opgjort efter CRD 2 TOTALKREDIT ÅRSRAPPORT 2008

5 Ledelsesberetning RESUMÉ OG HOVEDTAL Totalkredit realiserede i 2008 sit hidtil bedste resultat med et overskud før skat på mio. kr. mod mio. kr. i Totalkredits udlånsbestand fortsatte i 2008 tidligere års kraftige vækst og steg med nom. 38 mia. kr. til nom. 401 mia. kr. Resultat og udlånsbestand svarer til forventningen udmeldt i årsrapporten for I forhold til resultatforventningen i kvartalsrapport 2008 er resultatet ca. 200 mio. kr. højere, idet beholdningsindtjeningen i 4. kvartal 2008 blev bedre end forudsat. Markedskontakten målt som en andel af lånebestand fortsatte de foregående års fremgang og steg fra 29,8% til 31,3%. Resultat efter skat blev 823 mio. kr. mod 754 mio. kr. året før. Totalkredit forbedrede dermed igen i 2008 såvel sin økonomiske som markedsmæssige position. Totalkredits strategiske placering og forretningskoncept Totalkredit er et 100% ejet datterselskab af Nykredit Realkredit A/S. Totalkredit formidler lån til ejerboligområdet gennem sine partnere - de lokale og regionale pengeinstitutter. Udlånet finansieres gennem obligationsudstedelse, der sker i koncernintern funding mellem Totalkredit A/S og Nykredit Realkredit A/S, hvilket giver låntagerne den lavest mulige fundingomkostning. Obligationerne er af de internationale ratingbureauer Moody's Investors Service og Standard and Poor's rated Aaa henholdsvis AAA, hvilket er de højest opnåelige karakterer. På det strategiske område er der sket en fortsat intensivering af samarbejdet med partnerne. Nykredit/Totalkredit har således i 2008 indgået en ny og bredere samarbejdsaftale med partnerne, der blandt andet indebærer, at det hidtidige garantisystem er afløst af en modregningsmodel. I den ny model kan konstaterede tab svarende til den kontante del af lånet, der er placeret ud over 60% af ejendommens belåningsværdi på låneudmålingstidspunktet, modregnes i fremtidige provisionsbetalinger fra Totalkredit til partneren. Totalkredits forretningskoncept bygger på, at partnerne har ansvaret for kundebetjening og risikoafdækning af lånebestanden. Forretningskonceptet giver mulighed for minimering af distributionsomkostninger og tab, samtidig med at Totalkredit sikres en stærk markedsmæssig placering. Omkostningsforbrug og tab placeres i stedet for hos partnerne, der får en løbende honorering for kundebetjening og risikoafdækning. Denne honorering beløb sig i 2008 til mio. kr. mod 981 mio. kr. i Forretningskonceptet kræver en betydelig itunderstøttelse. Ultimo 2007 blev Totalkredits nye rådgivningsplatform integreret med Totalkredits nye produktionssystemer i en portalløsning benævnt Xportalen. Portalløsningen er nu fuldt implementeret og giver partnerne en mere effektiv itplatform ved rådgivning og produktion af realkreditlån. I 2008 blev forretningskonceptet tilført nye partnere, men måtte også registrere en afgang som følge af fusioner og ophør af virksomhed. Samlet set er Totalkredits distributionskraft upåvirket af disse forhold. Totalkredit gennemførte ultimo 2008 en organisationsændring med henblik på at understøtte forretningskonceptet mere målrettet og effektivt. Fortsat vækst i markedsandele og lånebestand Udlånsaktiviteten i 2008 var lavere end i forrige år, men lå på niveau med de forventninger der var udtrykt i årsrapporten for Bruttonyudlånet blev 87 mia. kr. og nettonyudlånet 43 mia. kr. Udlånsbestanden udgjorde ultimo 2008 nom. 401 mia. kr. mod nom. 363 mia. kr. primo året. Totalkredits markedsposition målt ved andel af bestand steg til 31,3%. TOTALKREDIT ÅRSRAPPORT

6 LEDELSESBERETNING Bruttonyudlån Mia. kr Forbedret driftsbillede Totalkredits resultat før skat steg i 2008 med 96 mio. kr. til mio. kr., hvilket er det hidtil bedste resultat, Totalkredit har realiseret. Resultatfremgangen kan tilskrives vækst i udlånsbestand og basisindtægter af fonds, hvorimod øgede driftsomkostninger, nedskrivninger på udlån og et fald i beholdningsindtjeningen påvirkede resultatet negativt Basisindtjening Totalkredits basisindtjening før nedskrivninger steg i 2008 med 19% til mio. kr. mod mio. kr. i Realkreditudlån ultimo, nominel værdi Mia. kr Andel af udlånsbestand % Basisindtægter af forretningsdrift blev mio. kr. mod 999 mio. kr. året før. Basisindtægter af fonds blev 433 mio. kr. mod 322 mio. kr. i Basisindtægterne af fonds indeholder renteudgiften vedrørende efterstillet kapital. Driftsomkostninger og afskrivninger steg fra 314 mio. kr. i 2007 til 375 mio. kr. i Omkostningsudviklingen er mindre end budgetteret og stigningen vedrører primært it-omkostninger, der understøtter Totalkredits forretningskoncept. Nedskrivninger på udlån Totalkredit anvender Nykredits internt udviklede modeller for opgørelse af kreditrisici, hvor sandsynligheden for, at et ejerboliglån bliver misligholdt, beregnes ud fra kundens kreditscore og betalingsadfærd ,9 27,9 29,8 31,3 Totalkredit registrerede i 2008 en stigning i antallet af lån, hvor terminsydelserne ikke blev betalt rettidigt, hvilket sammen med et generelt dårligere kreditmiljø har medført øgede nedskrivninger på udlån Nedskrivninger på realkreditudlån blev 55 mio. kr. svarende til 0,01% af det nominelle udlån ultimo Af nedskrivningerne udgjorde konstaterede tab under 1 mio. kr. Gruppevise nedskrivninger ultimo 2008 blev 32 mio. kr. og individuelle nedskrivninger blev 22 mio. kr., hvoraf 18 mio. kr. ventes dækket via modregning i Totalkredits provisionsbetaling til partnerne. 4 TOTALKREDIT ÅRSRAPPORT 2008

7 LEDELSESBERETNING Beholdningen af overtagne ejendomme ultimo udgjorde 4 ejendomme mod 1 ultimo Beholdningsindtjening Beholdningsindtjeningen viste et tab på 44 mio. kr. mod et tab på 2 mio. kr. året før. Solvens Basiskapital og solvens opgøres efter de nye kapitaldækningsregler (Basel II). Overgangen til Basel II reglerne betød en stigning i solvensprocenten fra 9,5 til 26,7 primo 2008, mens kapitalkravet ændredes fra 12,1 mia. kr. til 4,2 mia. kr. Ultimo 2008 udgjorde basiskapitalen 14,8 mia. kr. og kapitalkravet efter de nye principper 4,5 mia. kr., svarende til en solvensprocent på 26,7. Den ny samarbejdsaftale med Totalkredits partnere har som konsekvens, at Totalkredit bærer det fulde kapitalkrav for udlånet. Kapitalkravet for kreditrisiko udgjorde 4,0 mia. kr. ultimo I 2008 og 2009 er der overgangsregler, der medfører, at kapitalkravet maksimalt kan falde med henholdsvis 10% og 20% i forhold til de hidtidige regler. Med disse overgangsregler er kapitalkravet ultimo året 13,3 mia. kr., svarende til en solvensprocent på 24,0. Ændringer i ledelsen På ekstraordinær generalforsamling i maj 2008 er bankdirektør Preben Lund Hansen, Sydbank udtrådt af bestyrelsen og erstattet af bankdirektør Karen Frøsig, Sydbank. Ultimo december 2008 er direktør Per Nykjær fratrådt sin stilling i Totalkredit A/S. i overensstemmelse med gældende regnskabsregler og ud fra historiske erfaringer og forudsætninger, som ledelsen anser for forsvarlige og realistiske. De områder, som indebærer antagelser og skøn der er væsentlige for regnskabet, omfatter nedskrivninger på udlån og tilgodehavender samt hensatte forpligtelser, jf. omtale i anvendt regnskabspraksis. Det er ledelsens opfattelse, at de usikkerheder, der er knyttet til ovennævnte forhold, er af uvæsentlig betydning for årsrapporten. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning I perioden frem til offentliggørelse af årsrapporten er der ikke indtruffet væsentlige begivenheder. FORVENTNINGER TIL 2009 Den økonomiske situation i Danmark ventes at blive forværret, hvilket vil påvirke låneaktiviteten og driftsbilledet negativt. For 2009 budgetteres således med et brutto- og nettonyudlån, der er lavere end det realiserede udlån i Totalkredits udlånsbestand vil fortsat vise vækst, men med en svagere stigningstakt end forrige år. Driftsomkostningerne for 2009 ventes at blive på samme niveau som i Nedskrivninger ventes at ligge på et højere niveau end i 2008, medens de konstaterede tab fortsat vil være beskedne som følge af modregningsmodellen. For 2009 ventes et positivt resultat før skat, men på et niveau under resultatet for Usikkerhed ved indregning og måling Måling af visse aktiver er baseret på regnskabsmæssige skøn, der foretages af selskabets ledelse TOTALKREDIT ÅRSRAPPORT

8 Påtegninger Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2008 for Totalkredit A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Årsrapporten er herudover udarbejdet i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for udstedere af børsnoterede obligationer. Det er vores opfattelse, at årsrapporten indeholder en retvisende gennemgang af udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold samt en fyldestgørende beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som selskabet påvirkes af. Det er endvidere vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2008 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december Taastrup, 5. februar 2009 DIREKTION BESTYRELSE Troels Bülow-Olsen Niels Tørslev, formand Hans Henrik Andersen Bent Naur, næstformand Johnna Bechsøfft Karen Frøsig Søren Holm Jari Loch Jensen Gert R. Jonassen Frank Kristensen Merete Nilausen 6 TOTALKREDIT ÅRSRAPPORT 2008

9 PÅTEGNINGER INTERN REVISIONS PÅTEGNING Vi har revideret årsrapporten for Totalkredit A/S for regnskabsåret 1. januar 31. december Årsrapporten aflægges efter den danske lovgivnings krav til regnskabsaflæggelsen. Den udførte revision Revisionen er udført på grundlag af Finanstilsynets bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder mv. samt finansielle koncerner og efter danske og internationale revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen er udført i henhold til den arbejdsdeling, der er aftalt med ekstern revision, og har omfattet vurdering af etablerede forretningsgange og interne kontroller, herunder den af ledelsen tilrettelagte risikostyring, der er rettet mod rapporteringsprocesser og væsentlige forretningsmæssige risici. Ud fra væsentlighed og risiko har vi stikprøvevis efterprøvet grundlaget for beløb og øvrige oplysninger i årsrapporten, herunder undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen har endvidere omfattet stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at de etablerede forretningsgange og interne kontroller, herunder den af ledelsen tilrettelagte risikostyring, der er rettet mod selskabets rapporteringsprocesser og væsentlige forretningsmæssige risici, fungerer tilfredsstillende. Det er tillige vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2008 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2008 i overensstemmelse med den danske lovgivnings krav til regnskabsaflæggelsen. Taastrup, 5. februar 2009 Claus Okholm revisionschef Kim Stormly Hansen vicerevisionschef Vi har deltaget i revisionen af de væsentlige og risikofyldte områder, og det er vores opfattelse, at TOTALKREDIT ÅRSRAPPORT

10 PÅTEGNINGER DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Til aktionæren i Totalkredit A/S Vi har revideret årsrapporten for Totalkredit A/S for regnskabsåret 1. januar 31. december 2008 omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter. Årsrapporten aflægges efter den danske lovgivnings krav til regnskabsaflæggelsen. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med den danske lovgivnings krav til regnskabsaflæggelsen. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske og internationale revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2008 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2008 i overensstemmelse med den danske lovgivnings krav til regnskabsaflæggelsen. København, 5. februar 2009 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Erik Holst Jørgensen statsaut. revisor Henrik Wellejus statsaut. revisor 8 TOTALKREDIT ÅRSRAPPORT 2008

11 Anvendt regnskabspraksis Generelt Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Årsrapporten er herudover udarbejdet i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede finansielle selskaber. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til forrige år. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde Totalkredit, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå Totalkredit, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor, men hovedreglen for måling af balanceposter er dagsværdi. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. RESULTATOPGØRELSEN I Regnskabsbekendtgørelsen anføres det, at der skal oplyses om netto rente- og gebyrindtægter og kursreguleringer fordelt på aktiviteter og geografiske markeder, hvis aktiviteterne henholdsvis markederne afviger indbyrdes. Totalkredit har alene én aktivitet på ét geografisk marked, hvorfor sådanne oplysninger ikke er angivet. Basisindtjening og beholdningsindtjening Basisindtjening omfatter basisindtjening fra udlånsvirksomhed og basisindtjening fra fonds. Basisindtjening fra udlånsvirksomhed omfatter resultatet af de kundevendte aktiviteter. Basisindtjening fra fonds omfatter forrentning af egenbeholdningen til den risikofrie pengemarkedsrente. Beholdningsindtjeningen omfatter resultatet af egenbeholdning af værdipapirer mv., som overstiger den risikofrie rente. Resultatet er opgjort efter handels- og administrationsomkostninger vedrørende forvaltning af egenbeholdningen. Renter og bidrag mv. Renter omfatter såvel forfaldne som beregnede renter samt terminspræmier af fonds- og valutaforretninger. Der er således beregnet renter fra sidste forfaldsdag til balancedag. Stiftelsesprovisioner, gebyrer mv. indtægtsføres på erhvervelsestidspunktet. Administrationsbidrag periodiseres, således at resultatopgørelsen omfatter regnskabsårets bidrag. Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender Der foretages løbende en individuel gennemgang og risikovurdering af alle væsentlige engagementer med henblik på at afdække objektive indikatorer for værdiforringelse. Såfremt der er indtruffet objektive indikatorer for værdiforringelse, og den eller de pågældende begivenheder har en virkning på størrelsen af de forventede fremtidige betalinger fra engagementet, der kan måles pålideligt, nedskrives engagementet med forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi før nedskrivning og nutidsværdien af de forventede fremtidige betalinger fra engagementet. Objektive indikatorer anses som indtruffet for eksempel, når låntager ikke overholder sin betalingspligt i henhold til lånebetingelserne. Der foretages hver balancedag en gruppevis vurdering af udlån, hvorpå der ikke er foretaget individuelle nedskrivninger, og der foretages nedskrivninger på gruppeniveau, hvis der konstateres objektiv indikation for værdiforringelse i en eller flere grupper. Beregningen sker ved anvendelse af en såkaldt ratingmodel, hvor der anvendes korrigerede Basel-parametre ved tabsrækkeberegningen. Basel-parametrene er tilpasset regnskabsreglerne således, at disse tager udgangspunkt i indtrufne hændelser, betalingsstrømme frem til udlånenes udløb og tilbagediskontering af tabsrækkerne til nutidsværdi. TOTALKREDIT ÅRSRAPPORT

12 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Som supplement til ratingmodellen beregnes de gruppevise nedskrivninger endvidere på basis af en segmenteringsmodel, der justerer ratingmodellen for indtrufne hændelser, der, som følge af pludselige konjunkturskift mv., endnu ikke er inddraget i ratingmodellen. Hvis nutidsværdien af tabsrækkeberegningen overstiger det tab, som var beregnet ved låneetableringen, beregnes nedskrivningen som forskellen mellem nutidsværdien af tabsrækkeberegningen og forventet tab ved låneetableringen. Såfremt der efter individuelle eller gruppevise nedskrivninger indtræffer begivenheder, der viser, at værdiforringelsen er reduceret helt eller delvist, tilbageføres nedskrivningen tilsvarende. Nedskrivninger fragår i de aktivposter, nedskrivningen vedrører. Skat I resultatopgørelsen udgiftsføres beregnet skat med den aktuelle skattesats af årets skattepligtige indkomst samt regulering af udskudt skat og tidligere års beregnet skat. Rentetillæg i acontoskatteordningen indgår i nettorenteindtægter. Der hensættes til udskudt skat af alle tidsmæssige forskelle mellem det regnskabsmæssige og det skattemæssige resultat. Den udskudte skat optages i balancen under posten "Aktuelle skatteforpligtigelser" eller "Udskudte skatteaktiver". Årets ændringer i udskudt skat udgifts- eller indtægtsføres i resultatopgørelsen. Omregning af fremmed valuta Indtægter og udgifter i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter de på bogføringstidspunktet gældende kurser. Beholdninger og mellemværender samt ikkebalanceførte poster i fremmed valuta er optaget til de pr. ultimo året af Danmarks Nationalbank offentliggjorte valutakurser. Afledte finansielle instrumenter Valuta- og fondsterminsforretninger indregnes til markedsværdi ultimo året. Kursregulering som følge af ændringer i rente eller valutakurser føres under "Kursreguleringer". Rente- og valutaswaps indregnes til markedsværdien ultimo året. Samtlige urealiserede såvel som realiserede kursgevinster/kurstab medtages i resultatopgørelsen. Urealiserede gevinster og tab modposteres under "Andre aktiver" eller "Andre passiver". AKTIVER Realkreditudlån Realkreditudlån inklusive amortisationskonti udstedt mod realkreditobligationer måles i balancen til dagsværdi. Posten reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af tab samt egne lån overført til overtagne ejendomme. Øvrige udlån Øvrige udlån måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Tilgodehavender på udlån i ikke overtagne ejendomme Tilgodehavender på disse udlån omfatter forfaldne, ikke betalte terminsydelser mv., der er reduceret med nedskrivninger til imødegåelse af tab. Aktier og obligationer mv. Aktier og obligationer indregnes generelt til dagsværdi på transaktionsdatoen og måles efterfølgende til dagsværdi svarende til en skønnet dagsværdi opgjort på grundlag af markedsdata samt anerkendte værdiansættelsesmetoder. Ændringer i dagsværdien indregnes løbende i resultatopgørelsen under kursreguleringer. Totalkredits egenbeholdning af egne udstedte obligationer modregnes i de udstedte obligationer (forpligtelsen), og tilgodehavende renter vedrørende egne obligationer modregnes ligeledes i skyldige renter. Immaterielle aktiver Immaterielle aktiver, bortset fra goodwill, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives over den forventede brugstid, dog maksimalt 20 år. Udviklingsomkostninger indregnes som et aktiv, hvis der er sammenhæng mellem de afholdte omkostninger og den fremtidige indtjening. Materielle aktiver Driftsmidler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives 10 TOTALKREDIT ÅRSRAPPORT 2008

13 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS over den forventede brugstid, som for de enkelte kategorier af driftsmidler er: Edb-udstyr og maskiner 4 år Inventar og biler 4 år Midlertidigt overtagne aktiver Midlertidigt overtagne aktiver måles til det laveste beløb af regnskabsmæssig værdi og dagsværdi med fradrag af omkostninger ved salg. Posten omfatter Totalkredits pantebrevstilgodehavender i disse ejendomme overført fra posten "Realkreditudlån". Desuden indgår forfaldne ydelser og afholdte udlæg på tvangsauktionstidspunktet samt indtægter og udgifter mv., efter overtagelsestidspunktet. PASSIVER Udstedte obligationer mv. Udstedte obligationer måles til dagsværdi. Beholdningen af egne udstedte obligationer modregnes i posten "Udstedte obligationer". Gæld til kreditinstitutter Gæld vedrørende koncernintern funding via Nykredit Realkredit A/S måles til dagsværdi. Efterstillede kapitalindskud Efterstillede kapitalindskud er gældsforpligtigelser i form af ansvarlig lånekapital, som i tilfælde af selskabets likvidation eller konkurs først fyldestgøres efter de almindelige kreditorkrav. Efterstillede kapitalindskud medregnes i basiskapitalen i henhold til lov om finansiel virksomhed 136. Pengestrømsopgørelse Opgørelsen efter den indirekte metode viser årets pengestrømme fra henholdsvis driften, investeringer og finansieringen. Endvidere vises, hvorledes disse pengestrømme har påvirket den likviditetsmæssige stilling ved årets udgang. Likviditeten ved årets udgang udgøres af posterne "Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker" og "Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker". TOTALKREDIT ÅRSRAPPORT

14 Resultatopgørelse for 1. januar 31. december Note Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier mv. 2 2 Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter 2 1 Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på materielle aktiver Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv Resultat før skat Skat Årets resultat Forslag til resultatdisponering Årets resultat I alt til disposition Henlagt til egenkapital I alt anvendt TOTALKREDIT ÅRSRAPPORT 2008

15 Balance pr. 31. december Note AKTIVER Kassebeholdning og anfordringstilg. hos centralbanker 0 0 Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier mv Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver 0 20 Udskudte skatteaktiver 1 1 Midlertidigt overtagne aktiver Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter 7 5 Aktiver i alt PASSIVER Gæld til kreditinstitutter Udstedte obligationer til dagsværdi Aktuelle skatteforpligtelser 46 0 Andre passiver Efterstillede kapitalindskud Hensættelse til forpligtelser 4 6 Egenkapital: 19 Aktiekapital Reserver: Reserver i serier Øvrige reserver Egenkapital i alt Passiver i alt IKKE-BALANCEFØRTE POSTER Garantier mv. 0 0 Andre forpligtelser Ikke-balanceførte poster i alt TOTALKREDIT ÅRSRAPPORT

16 Noter RENTEINDTÆGTER Tilgodehavender hos kreditinstitutter Udlån Bidrag Obligationer: - Egne realkreditobligationer Andre realkreditobligationer Statsobligationer Andre obligationer 0 1 Afledte finansielle instrumenter: - Rentekontrakter 7-2 Øvrige renteindtægter 0 0 I alt Renter af egne realkreditobligationer modregnes i renteudgifter af udstedte obligationer I alt RENTEUDGIFTER Funding af realkreditudlån via Nykredit Realkredit A/S Udstedte obligationer Modregning af renter af egne realkreditobligationer Efterstillede kapitalindskud Øvrige renteudgifter 0 2 I alt GEBYRER OG PROVISIONSINDTÆGTER Lånesagsgebyrer ved nyudlån Kurtage og øvrige gebyrer I alt AFGIVNE GEBYRER OG PROVISIONSUDGIFTER Gebyr for lånesagsbehandling Provisioner til låneformidlere Kurtage og øvrige gebyrer I alt TOTALKREDIT ÅRSRAPPORT 2008

17 Noter 5. KURSREGULERINGER Realkreditudlån Udstedte obligationer, herunder obligationer udstedt af Nykredit Realkredit i forbindelse med funding af realkreditudlån ydet af Totalkredit Obligationer Aktier mv Valuta -1 2 Valuta-, rente- og andre kontrakter samt afledte finansielle instrumenter I alt UDGIFTER TIL PERSONALE OG ADMINISTRATION Aflønning bestyrelse og direktion 10 8 Personaleudgifter Administrationsomkostninger I alt Aflønning af bestyrelse og direktion Bestyrelse: Honorar mv. 1 1 Direktion: Lønninger 8 6 Pension mv. 0 0 Andre udgifter til social sikring og afgifter 1 1 I alt 9 7 Personaleudgifter: Lønninger Pensioner 2 7 Andre udgifter til social sikring og afgifter 4 6 I alt Vilkår for bestyrelsen Bestyrelsens medlemmer oppebærer et fast vederlag. Hertil kommer refusion af eventuelle omkostninger i forbindelse med mødedeltagelse. Der er ikke etableret pensionsordninger, bonusordninger eller særlige fratrædelsesvilkår for bestyrelsens medlemmer. Årligt vederlag ultimo 2008 er for formand 200 tkr., næstformand 150 tkr. og medlem 100 tkr. Bestyrelsesmedlemmer ansat i Nykredit Realkredit A/S oppebærer ikke vederlag. TOTALKREDIT ÅRSRAPPORT

18 Noter Vilkår for direktionen Som følge af, at Totalkredit A/S er 100% ejet af Nykredit Realkredit A/S, er det ledelsens vurdering, at en opdeling af direktionens aflønning på individuel basis ikke tjener saglige hensyn. Selskabet fraviger derfor anbefalingen om at afgive lønoplysninger på individuelt niveau. Medlemmer af direktionen aflønnes med en fast gage. Der er ikke etableret faste bonusordninger. Pensionsalderen for direktionsmedlemmer er 70 år. Direktionen kan vælge at gå på pension ved alder 65 år, hvorefter der tilkommer direktørerne efterløn i 10 år svarende til ca. 20% af bruttogagen. Efterlønsperioden reduceres med 1 år for hvert år ansættelsesforholdet måtte fortsætte udover det fyldte 65. år. Der er et gensidigt opsigelsesvarsel på 12 måneder. Ved fratræden foranlediget af Totalkredit A/S er medlemmer af direktionen berettiget til en fratrædelsesgodtgørelse på 12 måneders bruttogage Lån til direktion og bestyrelse Realkreditlån, restgæld pr. ultimo regnskabsåret: Direktion 0 0 Bestyrelse 4 4 Revisionshonorar Samlet honorar til den generalforsamlingsvalgte revisionsvirksomhed, der udfører den lovpligtige revision 1 1 Heraf vedrørende andre ydelser end revision 0 0 Antal beskæftigede Antal gennemsnitligt beskæftigede i regnskabsåret omregnet til heltidsbeskæftigede SKAT Beregnet skat af årets indkomst Ændring i udskudt skat 0 0 Efterregulering af tidligere års beregnet skat 0 0 I alt Aktuel skatteprocent 25,0% 25,0% Ikke skattepligtig værdiregulering vedrørende aktier 0,2% -0,1% Ej fradragsberettigede omkostninger 0,0% 0,0% Effektiv skatteprocent 25,2% 24,9% 16 TOTALKREDIT ÅRSRAPPORT 2008

19 Noter TILGODEHAVENDER HOS KREDITINSTITUTTER OG CENTRALBANKER Tilgodehavender hos kreditinstitutter I alt UDLÅN Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris I alt Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi Realkreditudlån Tilgodehavender på udlån i ikke-overtagne ejendomme I alt Realkreditudlån Saldo primo nominel værdi Nye lån Ordinære afdrag Indfrielser og ekstraordinære afdrag Saldo ultimo nominel værdi Lån udgået ved midlertidig overtagelse af ejendomme -3 0 Regulering til dagsværdi Regulering for kreditrisiko Individuelle nedskrivninger - -1 Gruppevise nedskrivninger Saldo ultimo dagsværdi Tilgodehavender på udlån i ikke-overtagne ejendomme Restancer før nedskrivninger Udlæg før nedskrivninger -1-1 Nedskrivninger på restancer og udlæg I alt Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Realkreditudlån I alt TOTALKREDIT ÅRSRAPPORT

20 Noter UDLÅN fortsat Realkreditudlån Saldo primo nominel værdi - - Nye lån Ordinære afdrag 0 - Indfrielser og ekstraordinære afdrag 2 - Saldo ultimo nominel værdi Realkreditudlån fordelt på ejendomskategorier Udlån i procent ultimo året Ejerboliger 96% 96% Fritidshuse 4% 4% I alt 100% 100% Antal lån ultimo regnskabsåret For realkreditudlån er der stillet følgende pengeinstitutgarantier: Supplerende garanti ud over pant i ejendommen Lovbestemt garanti for forhåndslån Garanti for lån udbetalt inden der foreligger tinglyst pantebrev I alt OBLIGATIONER TIL DAGSVÆRDI - Egne realkreditobligationer Andre realkreditobligationer Statsobligationer Andre obligationer I alt Modregning i egne udstedte obligationer Obligationer i alt AKTIER MV. TIL DAGSVÆRDI Noteret på NASDAQ OMX København A/S 2 7 Unoterede aktier I alt TOTALKREDIT ÅRSRAPPORT 2008

21 Noter ØVRIGE MATERIELLE AKTIVER Samlet anskaffelsespris 5 5 Tilgang 1 1 Afgang 1 1 Samlet anskaffelsespris ultimo 5 5 Afskrivninger primo 3 3 Årets afskrivning 1 1 Tilbageførte afskrivninger 1 1 Afskrivninger ultimo 3 3 Bogført værdi ultimo 2 2 Årets straksafskrivninger på driftsmidler MIDLERTIDIGT OVERTAGNE AKTIVER Restgæld, ultimo 3 0 Udlæg 0 0 Nedskrivning, ultimo -1 0 I alt ANDRE AKTIVER Positiv markedsværdi af afledte finansielle instrumenter 4 49 Tilgodehavende renter og provision på udlån Tilgodehavende renter fra obligationer og kreditinstitutter Øvrige aktiver I alt TOTALKREDIT ÅRSRAPPORT

22 Noter GÆLD TIL KREDITINSTITUTTER Gæld til kreditinstitutter, anden gæld Funding af realkreditlån via Nykredit Realkredit A/S I alt Heraf funding af realkreditlån via Nykredit Realkredit A/S: Saldo primo nominel værdi Tilgang Udtrækning og opsigelse Indfrielser og ekstraordinære afdrag Saldo ultimo nominel værdi Regulering til dagsværdi I alt UDSTEDTE OBLIGATIONER Realkreditobligationer udstedt mod pant i fast ejendom Saldo primo nominel værdi Tilgang 0 24 Udtrækning og opsigelse Indfrielser og ekstraordinære afdrag Saldo ultimo Modregning egne obligationer Regulering til dagsværdi I alt Heraf præemitteret 0 0 Obligationer udtrukket til førstkommende kreditortermin ANDRE PASSIVER Negativ markedsværdi af afledte finansielle instrumenter Rente til udstedte realkreditobligationer, herunder obligationer udstedt af Nykredit Realkredit til funding af realkreditudlån i Totalkredit Øvrige passiver I alt TOTALKREDIT ÅRSRAPPORT 2008

23 Noter 18. EFTERSTILLEDE KAPITALINDSKUD Efterstillede kapitalindskud er ansvarlig lånekapital i henhold til 136 i lov om finansiel virksomhed. Der er optaget 3 lån med Nykredit Realkredit A/S som långiver. Lånene er variabelt forrentede. 1. Lån stort mio. kr. optaget i juni 2005 med maks. løbetid på 13 år 2. Lån stort 500 mio. kr. optaget i juni 2007 med maks. løbetid på 8 år 3. Lån stort 500 mio. kr. optaget i december 2007 med maks. løbetid på 5 år 19. EGENKAPITAL Aktiekapital Reserver i serier Øvrige reserver I alt Saldo primo Overført resultat Egenkapital ultimo Reserver i serier er en bunden fondsreserve etableret ved selskabets omdannelse til aktieselskab. Aktiekapitalen består af stk. á 100 kr. Aktierne er ikke opdelt i klasser IKKE-BALANCEFØRTE POSTER Garantier Finansgarantier 0 0 Garantier i alt 0 0 Andre forpligtelser Øvrige forpligtelser Andre forpligtelser i alt Ikke-balanceførte poster i alt TOTALKREDIT ÅRSRAPPORT

24 Noter 21. TRANSAKTIONER OG MELLEMVÆRENDER MED NÆRTSTÅENDE PARTER Som nærtstående parter anses moderselskabet Nykredit Realkredit A/S samt de tilknyttede og associerede virksomheder til Nykredit Realkredit A/S. I 2008 har der ikke været usædvanlige transaktioner med nærtstående parter. Salg af varer og tjenesteydelser mellem parterne er sket på markedsvilkår. Af væsentlige transaktioner med nærtstående parter, som har været gældende/er indgået i 2008, skal følgende nævnes: Aftaler mellem Totalkredit A/S og Nykredit Realkredit A/S Hovedaftaler om vilkår for transaktioner på fondsområdet Aftale om fælles funding af realkreditudlån Aftale om it-udvikling og it-drift. Aftaler mellem Totalkredit A/S og Nykredit Mægler A/S Aftale om provision i forbindelse med tilgående lånesager. 22 TOTALKREDIT ÅRSRAPPORT 2008

25 Serieregnskaber * Instituttet i øvrigt Kapitalcenter PRL Kapitalcenter C Kapitalcenter D Kapitalcenter E Kapitalcenter F I alt Resultatopgørelse Udlånsindtægter Rente til efterstillede kapitalindskud Renter mv. netto Administrationsudgifter Tab og nedskrivninger på fordringer Skat Årets resultat Balance aktiver Realkreditudlån mv Øvrige aktiver Aktiver i alt Balance passiver Gæld til kreditinstitutter Udstedte realkreditobligationer Øvrige passiver Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Passiver i alt Forskellen mellem balancen i årsrapporten og serieregnskaberne kan forklares således: Aktiver i årsrapporten Aktiver i serieregnskaber Forskel, der forklares således -603 Egne udstedte obligationer er modregnet i passivposten "Udstedte obligationer" -594 Tilgodehavende rente af egne udstedte obligationer er modregnet i "Andre passiver" -9 I alt -603 * Fuldstændige serieregnskaber for de enkelte serier kan rekvireres ved henvendelse til Totalkredit A/S. TOTALKREDIT ÅRSRAPPORT

26 Pengestrømsopgørelse Årets resultat efter skat Regulering for ikke-kontante driftsposter, afskrivninger og nedskrivninger Af- og nedskrivninger på materielle aktiver 1 1 Nedskrivninger på udlån 54 0 Periodeafgrænsningsposter, netto -3-2 Beregnet skat af årets resultat Regulering i øvrigt -3-2 I alt Årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter Ændring i driftskapital Udlån Indlån og gæld til kreditinstitutter Udstedte realkreditobligationer Anden driftskapital I alt Betalt selskabsskat netto Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrøm fra investerings- og finansieringsaktivitet Finansielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver -1-1 Efterstillet kapitalindskud Kapitalforhøjelse I alt Pengestrøm i alt Likvider primo Likvider ultimo TOTALKREDIT ÅRSRAPPORT 2008

27 Likviditetsricisi Løbetidsfordeling efter restløbetid Tilgodehavende hos kreditinstitutter Anfordringstilgodehavender Til og med 3 måneder I alt Udlån Til og med 3 måneder Over 3 måneder og til og med 1 år Over 1 år og til og med 5 år Over 5 år I alt Regulering til dagsværdi I alt jf. note Funding af realkreditudlån via Nykredit Realkredit A/S Til og med 3 måneder Over 3 måneder og til og med 1 år Over 1 år og til og med 5 år Over 5 år I alt Regulering til dagsværdi I alt jf. note Udstedte obligationer Til og med 3 måneder Over 3 måneder og til og med 1 år Over 1 år og til og med 5 år Over 5 år I alt Regulering til dagsværdi Modregning af egne obligationer I alt jf. note TOTALKREDIT ÅRSRAPPORT

28 Afledte finansielle instrumenter Til og med 3 måneder Over 3 måneder til og med 1 år Over 1 år og til og med 5 år I alt 2008 Fordeling efter restløbetid Nominel værdi Netto markedsværdi Nominel værdi Netto markedsværdi Nominel værdi Netto markedsværdi Nominel værdi Netto markedsværdi Rentekontrakter Terminer/futures, køb Terminer/futures, salg Valutakontrakter Terminer/futures, salg Markedsværdi af Markedsværdi ikke-garanterede kontrakter Positiv Negativ Positiv Negativ Rentekontrakter Terminer/futures, køb 2 2 Terminer/futures, salg Valutakontrakter Terminer/futures, salg TOTALKREDIT ÅRSRAPPORT 2008

29 Solvens, hoved- og nøgletal Solvens Kernekapital efter fradrag Basiskapital Vægtede poster i alt heraf vægtede poster med markedsrisiko Solvensprocent * 26,7 9,5 Kernekapitalprocent * 20,5 7,1 Individuelt solvensbehov ved mild lavkonjunktur 13,6 - *) Solvens- og kernekapitalprocent er fra 2008 opgjort efter CRD Hovedtal Nettorente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på materielle aktiver Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv Årets resultat Realkreditudlån til dagsværdi Egenkapital Aktiver i alt Nøgletal Solvensprocent 26,7 9,5 9,7 10,1 9,4 Kernekapitalprocent 20,5 7,1 6,4 5,1 6,1 Egenkapitalens forrentning før skat, % 9,9 10,7 12,3 15,2 12,1 Egenkapitalens forrentning efter skat, % 7,4 8,1 8,9 10,9 8,5 Indtjening pr. omkostningskrone 3,6 kr. 4,2 kr. 4,7 kr. 4,8 kr. 3,7 kr. Valutaposition, % 0,1 0,3 0,0 0,0 0,0 Akkumuleret nedskrivningsprocent 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets tabs- og nedskrivningsprocent 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets udlånsvækst, % 11,8 14,1 18,1 31,7 20,1 Udlån i forhold til egenkapital 33,8 32,6 38,4 48,2 40,4 TOTALKREDIT ÅRSRAPPORT

30 Låneformidlende pengeinstitutter Alm. Brand Bank Amagerbanken Aktieselskab A/S Arbejdernes Landsbank Bodum-Ydby Sparekasse Borbjerg Sparekasse Broager Sparekasse Brørup Sparekasse Danske Andelskassers Bank Den Jyske Sparekasse DiBa Bank Aktieselskab Djurslands Bank A/S Dragsholm Sparekasse Dronninglund Sparekasse EBH Bank A/S Fanø Sparekasse Faster Andelskasse Finansbanken A/S Fionia Bank A/S Flemløse Sparekasse Folkesparekassen Forstædernes Bank A/S Frørup Andelskasse Frøs Herreds Sparekasse Frøslev-Mollerup Sparekasse Fælleskassen Hals Sparekasse Hunstrup-Østerild Sparekasse Hvidbjerg Bank Aktieselskab Jyske Bank A/S Klim Sparekasse Kongsted Sparekasse Kreditbanken A/S Langå Sparekasse Lokalbanken i Nordsjælland A/S Lollands Bank A/S Løkken Sparekasse Lån og Spar Bank A/S Max Bank A/S MERKUR, Den Almennyttige Andelskasse Middelfart Sparekasse A/S Morsø Bank Morsø Sparekasse A/S Møns Bank A/S Nordfyns Bank Nordjyske Bank A/S A/S Nørresundby Bank Refsnæs Sparekasse Ringkjøbing Landbobank A/S Rise Spare- og Lånekasse Roskilde Bank A/S Ryslinge Andelskasse Rønde og Omegns Sparekasse Salling Bank A/S Aktieselskabet Skjern Bank Skælskør Bank Aktieselskab Spar Nord Bank A/S Spar Salling Sparekasse Sparbank A/S Sparekassen Balling Sparekassen Bredebro Sparekassen Djursland Sparekassen Farsø Sparekassen for Arts Herred Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn Sparekassen Faaborg A/S Sparekassen Himmerland Sparekassen Hobro Sparekassen Hvetbo Sparekassen i Skals Sparekassen Kronjylland Sparekassen Limfjorden Sparekassen Lolland Sparekassen Løgumkloster Sparekassen Midtdjurs Sparekassen Midtfjord Sparekassen Sjælland Sparekassen Thy Sparekassen Vendsyssel Sparekassen Østjylland Svendborg Sparekasse A/S Sydbank A/S Søby-Skader-Halling Spare- og Laanekasse Sønderhå-Hørsted Sparekasse Totalbanken A/S Tved Sparekasse Tønder Bank A/S Vestfyns Bank A/S Vestjysk Bank A/S A/S Vinderup Bank Vistoft Sparekasse Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse Vordingborg Bank A/S Ø. Brønderslev Sparekasse Østjydsk Bank A/S Aarhus Lokalbank A/S 28 TOTALKREDIT ÅRSRAPPORT 2008

PERIODEN KORT FORTALT

PERIODEN KORT FORTALT Til NASDAQ OMX København og pressen 6. november 2008 KVARTALSRAPPORT 2008 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2008) PERIODEN KORT FORTALT Resultat før skat 711 mio. kr. er på niveau med resultatet

Læs mere

PERIODEN KORT FORTALT

PERIODEN KORT FORTALT Til OMX Den Nordiske Børs, København og pressen 14. august 2008 HALVÅRSRAPPORT 2008 Totalkredit A/S (1. januar 30. juni 2008) PERIODEN KORT FORTALT Fremgang i resultatet i forhold til Basisindtægterne

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

19. maj 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen

19. maj 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 19. maj 2010 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 1. KVARTALSRAPPORT 2010 Totalkredit A/S (1. januar 31. marts 2010) PERIODEN KORT FORTALT Resultat før skat blev 388 mio. kr. mod 270 mio. kr. i 1.

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs, København 15. maj 2008 og pressen. KVARTALSRAPPORT 2008 Totalkredit A/S (1. januar 31. marts 2008)

Til OMX Den Nordiske Børs, København 15. maj 2008 og pressen. KVARTALSRAPPORT 2008 Totalkredit A/S (1. januar 31. marts 2008) Til OMX Den Nordiske Børs, København 15. maj 2008 og pressen KVARTALSRAPPORT 2008 Totalkredit A/S (1. januar 31. marts 2008) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtægterne steg med 82 mio. kr. til 373 mio. kr.

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

PERIODEN KORT FORTALT

PERIODEN KORT FORTALT Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 11. november 2010 KVARTALSRAPPORT 2010 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2010) PERIODEN KORT FORTALT Resultat før skat blev 931 mio. kr. mod 803 mio. kr.

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 16. august HALVÅRSRAPPORT 2007 Totalkredit A/S (1. januar 30. juni 2007)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 16. august HALVÅRSRAPPORT 2007 Totalkredit A/S (1. januar 30. juni 2007) Til Københavns Fondsbørs og pressen 16. august 2007 HALVÅRSRAPPORT 2007 Totalkredit A/S (1. januar 30. juni 2007) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtægterne steg med 143 mio. kr. til 599 mio kr. Driftsomkostningerne

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

12. maj NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen. 1. KVARTALSRAPPORT 2011 Totalkredit A/S (1. januar 31. marts 2011)

12. maj NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen. 1. KVARTALSRAPPORT 2011 Totalkredit A/S (1. januar 31. marts 2011) Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 12. maj 2011 1. KVARTALSRAPPORT 2011 Totalkredit A/S (1. januar 31. marts 2011) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening før nedskrivninger blev 245 mio. kr. mod 265

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

PERIODEN KORT FORTALT

PERIODEN KORT FORTALT Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 18. august 2011 HALVÅRSRAPPORT 2011 Totalkredit A/S (1. januar 30. juni 2011) PERIODEN KORT FORTALT Totalkredits markedsposition målt på andel af bestand blev styrket

Læs mere

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012.

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. Selskabsmeddelelse 7. februar 2013 Regnskabsmeddelelse for FIH Realkredit A/S for 2012 Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. FIH Realkredit A/S er et 100 % ejet datterselskab af FIH Erhvervsbank

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon CVR-nr 22 59 04 13, Vesterbrogade 5, 1502 København V Handels ApS Panoptikon Beretning for 2008 Selskabet indgår korttidskontrakter med forskellige ferieudbydere,

Læs mere

TOTALKREDIT A/S ET DATTERSELSKAB I NYKREDIT REALKREDIT A/S OG INDGÅR I NYKREDIT-KONCERNENS REGNSKAB

TOTALKREDIT A/S ET DATTERSELSKAB I NYKREDIT REALKREDIT A/S OG INDGÅR I NYKREDIT-KONCERNENS REGNSKAB Til Nasdaq Copenhagen og pressen 13. maj 2015 TOTALKREDIT A/S ET DATTERSELSKAB I NYKREDIT REALKREDIT A/S OG INDGÅR I NYKREDIT-KONCERNENS REGNSKAB KVARTALSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS 2015 Perioden

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser

Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser GRUPPEINDDELING Gruppeinddelingen består af: Gruppe 1: Pengeinstitutter med en arbejdende kapital på 50 mia.kr. og derover Gruppe 2: Pengeinstitutter

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg CVR-nr. 50 81 10 18 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. marts 2016. Asger Bach-Larsen Dirigent

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Pædagogisk Vikarbureau ApS

Pædagogisk Vikarbureau ApS Rovsinggade 88 2 2200 København N CVR-nr. 10 09 13 57 Årsrapport for 2015 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. februar 2016 Rasmus Thornval

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2008 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Hovedtal Regnskabsoversigt for perioden 2004-2008 (mio. kr.) 2008 2007 2006 2005 2004 Nettorenteindtægter Udbytter Nettogebyrindtægter Driftsudgifter

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser

Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser GRUPPEINDDELING Gruppeinddelingen består af: Gruppe 1: Pengeinstitutter med en arbejdende kapital på 50 mia.kr. og derover Gruppe 2: Pengeinstitutter

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015 GASA GRUPPEN A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 25 86 42 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /5 2016 Torben Mølkjær Dirigent

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2013 Karl Tavs Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008. (8. regnskabsår)

Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008. (8. regnskabsår) Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 09 68 63 Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008 (8. regnskabsår) Side 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet omfatter investering

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016 Ravnsøvej 52 8240 Risskov CVR-nr: 29 31 50 00 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2016 (11. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 15. februar 2017 Dirigent, Claus Loldrup Nielsen INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19 Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening Indholdsfortegnelse side Ledelsespåtegning 1 Revisorpåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Kræmmer Consulting ApS

Kræmmer Consulting ApS CVR-nummer 26 23 01 44 Årsrapport 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. juni 2013 Michael Kræmmer dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer 33 24 17 63 Kongevejen

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GELMEDIC HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Anders Dam Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

Beierholm, Statsautoriseret Revisionskomplementaraktieselskab Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV CVR-nr

Beierholm, Statsautoriseret Revisionskomplementaraktieselskab Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV CVR-nr Beierholm, Statsautoriseret Revisionskomplementaraktieselskab Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV CVR-nr. 32 88 52 92 Årsrapport for regnskabsåret 01.05.15-30.04.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

CETONIA TRADING APS 2012/13

CETONIA TRADING APS 2012/13 Tlf: 87 25 58 00 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11, 1. sal DK-8800 Viborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CETONIA TRADING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

TORVESTRÆDET 3-10 ApS

TORVESTRÆDET 3-10 ApS TORVESTRÆDET 3-10 ApS Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/04/2016

Læs mere

Næstved Erhverv A/S CVR-nr

Næstved Erhverv A/S CVR-nr CVR-nr. 32 34 87 42 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Kim Ulrik Larsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Resultat før skat blev 1.481 mio. kr. mod 1.425 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2014, svarende til en fremgang på 4%.

Resultat før skat blev 1.481 mio. kr. mod 1.425 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2014, svarende til en fremgang på 4%. Til Nasdaq Copenhagen 5. november 2015 TOTALKREDIT A/S ET DATTERSELSKAB AF NYKREDIT REALKREDIT A/S OG INDGÅR I NYKREDIT-KONCERNENS REGNSKAB KVARTALSRAPPORT 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2015 Perioden kort fortalt

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SETRA ANLÆG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/07/2014 Niels Yde Nielsen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere