LEDELSE OG SELSKABSOPLYSNINGER 1 HOVEDTAL 2. LEDELSESBERETNING 3 Resumé og hovedtal 3 Forventninger til ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 9

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEDELSE OG SELSKABSOPLYSNINGER 1 HOVEDTAL 2. LEDELSESBERETNING 3 Resumé og hovedtal 3 Forventninger til 2009 5 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 9"

Transkript

1 Årsrapport 2008

2 INDHOLD LEDELSE OG SELSKABSOPLYSNINGER 1 HOVEDTAL 2 LEDELSESBERETNING 3 Resumé og hovedtal 3 Forventninger til PÅTEGNINGER 6 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 9 ÅRSREGNSKAB Resultatopgørelse 12 Balance 13 Noter 14 Serieregnskaber 23 Pengestrømsopgørelse 24 Likviditetsrisici 25 Afledte finansielle instrumenter 26 Solvens, hoved- og nøgletal 27 LÅNEFORMIDLENDE PENGEINSTITUTTER 28 TOTALKREDIT ÅRSRRAPPORT 2008

3 Ledelse og selskabsoplysninger BESTYRELSE Niels Tørslev, formand Koncerndirektør i Nykredit Realkredit A/S Direktør i Nykredit Holding A/S Bestyrelsesmedlem i: Nykredit Mægler A/S Værdipapircentralen A/S Bent Naur, næstformand Adm. direktør i Ringkjøbing Landbobank A/S Bestyrelsesmedlem i: Nykredit Holdning A/S PRAS A/S (formand) Karen Frøsig, Bankdirektør i Sydbank A/S Bestyrelsesmedlem i: Ejendomsselskabet af 1. juni 1986 A/S Søren Holm Koncerndirektør i Nykredit Realkredit A/S Direktør i Nykredit Holding A/S Bestyrelsesmedlem i: Nykredit Administration V A/S Nykredit Bank A/S Nykredit Ejendomme A/S Nykredit Forsikring A/S Nykredit Mægler A/S JN Data A/S Forstædernes Bank A/S * Frank Kristensen Bankdirektør i vestjyskbank A/S Bestyrelsesmedlem i: ATRIUM fondsmæglerselskab A/S PRAS A/S Værdipapircentralen A/S e-nettet A/S PBS A/S PBS Holdning A/S MultiData Holding A/S Bestyrelsesmedlem i: AL Finans A/S Ejendomsselskabet Lautrupbjerg A/S Multidata A/S Multidata Holding A/S LR Realkredit A/S PBS A/S PBS Holding A/S Johnna Bechsøfft ** Kreditmedarbejder Jari Loch Jensen ** Gruppeleder Merete Nilausen ** PI-kompetencechef * Indtrådt i 2008 ** Valgt af medarbejderne DIREKTION Direktør Troels Bülow-Olsen Direktør Hans Henrik Andersen Selskabsoplysninger Totalkredit A/S Helgeshøj Allé Taastrup Telefon: CVR-nr Ejerforhold Nykredit Realkredit A/S ejer aktiekapitalen 100% REVISORER Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Weidekampsgade København S SELSKABSMEDDELELSER Offentliggjorte selskabsmeddelelser mv. findes på Totalkredits hjemmeside: totalkredit.dk samt på nykredit.dk/presse Gert Jonassen Ordførende direktør i Arbejdernes Landsbank A/S TOTALKREDIT ÅRSRAPPORT

4 Hovedtal BASISINDTJENING OG PERIODENS RESULTAT Basisindtægter af Forretningsdrift Fonds I alt Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån mv Basisindtjening efter nedskrivninger Beholdningsindtjening Resultat før skat Skat Periodens resultat BALANCEN I SAMMENDRAG ULTIMO AKTIVER Tilgodehavender hos kreditinstitutter Realkreditudlån Obligationer og aktier Øvrige aktiver Aktiver i alt PASSIVER Gæld til kreditinstitutter Udstedte obligationer Supplerende kapital Øvrige passiver Egenkapital Passiver i alt NØGLETAL Årets resultat i procent af gnsn. egenkapital 7,4 8,1 8,9 10,9 8,5 Basisindtjening efter nedskrivninger i procent af gnsn. egenkapital 10,3 10,8 11,7 14,3 10,6 Omkostninger i procent af basisindtægter 23,8 23,8 21,8 21,5 30,1 Solvensprocent* 26,7 9,5 9,7 10,1 9,4 Kernekapitalprocent* 20,5 7,1 6,4 5,1 6,1 *) Solvens- og kernekapitalprocent er fra 2008 opgjort efter CRD 2 TOTALKREDIT ÅRSRAPPORT 2008

5 Ledelsesberetning RESUMÉ OG HOVEDTAL Totalkredit realiserede i 2008 sit hidtil bedste resultat med et overskud før skat på mio. kr. mod mio. kr. i Totalkredits udlånsbestand fortsatte i 2008 tidligere års kraftige vækst og steg med nom. 38 mia. kr. til nom. 401 mia. kr. Resultat og udlånsbestand svarer til forventningen udmeldt i årsrapporten for I forhold til resultatforventningen i kvartalsrapport 2008 er resultatet ca. 200 mio. kr. højere, idet beholdningsindtjeningen i 4. kvartal 2008 blev bedre end forudsat. Markedskontakten målt som en andel af lånebestand fortsatte de foregående års fremgang og steg fra 29,8% til 31,3%. Resultat efter skat blev 823 mio. kr. mod 754 mio. kr. året før. Totalkredit forbedrede dermed igen i 2008 såvel sin økonomiske som markedsmæssige position. Totalkredits strategiske placering og forretningskoncept Totalkredit er et 100% ejet datterselskab af Nykredit Realkredit A/S. Totalkredit formidler lån til ejerboligområdet gennem sine partnere - de lokale og regionale pengeinstitutter. Udlånet finansieres gennem obligationsudstedelse, der sker i koncernintern funding mellem Totalkredit A/S og Nykredit Realkredit A/S, hvilket giver låntagerne den lavest mulige fundingomkostning. Obligationerne er af de internationale ratingbureauer Moody's Investors Service og Standard and Poor's rated Aaa henholdsvis AAA, hvilket er de højest opnåelige karakterer. På det strategiske område er der sket en fortsat intensivering af samarbejdet med partnerne. Nykredit/Totalkredit har således i 2008 indgået en ny og bredere samarbejdsaftale med partnerne, der blandt andet indebærer, at det hidtidige garantisystem er afløst af en modregningsmodel. I den ny model kan konstaterede tab svarende til den kontante del af lånet, der er placeret ud over 60% af ejendommens belåningsværdi på låneudmålingstidspunktet, modregnes i fremtidige provisionsbetalinger fra Totalkredit til partneren. Totalkredits forretningskoncept bygger på, at partnerne har ansvaret for kundebetjening og risikoafdækning af lånebestanden. Forretningskonceptet giver mulighed for minimering af distributionsomkostninger og tab, samtidig med at Totalkredit sikres en stærk markedsmæssig placering. Omkostningsforbrug og tab placeres i stedet for hos partnerne, der får en løbende honorering for kundebetjening og risikoafdækning. Denne honorering beløb sig i 2008 til mio. kr. mod 981 mio. kr. i Forretningskonceptet kræver en betydelig itunderstøttelse. Ultimo 2007 blev Totalkredits nye rådgivningsplatform integreret med Totalkredits nye produktionssystemer i en portalløsning benævnt Xportalen. Portalløsningen er nu fuldt implementeret og giver partnerne en mere effektiv itplatform ved rådgivning og produktion af realkreditlån. I 2008 blev forretningskonceptet tilført nye partnere, men måtte også registrere en afgang som følge af fusioner og ophør af virksomhed. Samlet set er Totalkredits distributionskraft upåvirket af disse forhold. Totalkredit gennemførte ultimo 2008 en organisationsændring med henblik på at understøtte forretningskonceptet mere målrettet og effektivt. Fortsat vækst i markedsandele og lånebestand Udlånsaktiviteten i 2008 var lavere end i forrige år, men lå på niveau med de forventninger der var udtrykt i årsrapporten for Bruttonyudlånet blev 87 mia. kr. og nettonyudlånet 43 mia. kr. Udlånsbestanden udgjorde ultimo 2008 nom. 401 mia. kr. mod nom. 363 mia. kr. primo året. Totalkredits markedsposition målt ved andel af bestand steg til 31,3%. TOTALKREDIT ÅRSRAPPORT

6 LEDELSESBERETNING Bruttonyudlån Mia. kr Forbedret driftsbillede Totalkredits resultat før skat steg i 2008 med 96 mio. kr. til mio. kr., hvilket er det hidtil bedste resultat, Totalkredit har realiseret. Resultatfremgangen kan tilskrives vækst i udlånsbestand og basisindtægter af fonds, hvorimod øgede driftsomkostninger, nedskrivninger på udlån og et fald i beholdningsindtjeningen påvirkede resultatet negativt Basisindtjening Totalkredits basisindtjening før nedskrivninger steg i 2008 med 19% til mio. kr. mod mio. kr. i Realkreditudlån ultimo, nominel værdi Mia. kr Andel af udlånsbestand % Basisindtægter af forretningsdrift blev mio. kr. mod 999 mio. kr. året før. Basisindtægter af fonds blev 433 mio. kr. mod 322 mio. kr. i Basisindtægterne af fonds indeholder renteudgiften vedrørende efterstillet kapital. Driftsomkostninger og afskrivninger steg fra 314 mio. kr. i 2007 til 375 mio. kr. i Omkostningsudviklingen er mindre end budgetteret og stigningen vedrører primært it-omkostninger, der understøtter Totalkredits forretningskoncept. Nedskrivninger på udlån Totalkredit anvender Nykredits internt udviklede modeller for opgørelse af kreditrisici, hvor sandsynligheden for, at et ejerboliglån bliver misligholdt, beregnes ud fra kundens kreditscore og betalingsadfærd ,9 27,9 29,8 31,3 Totalkredit registrerede i 2008 en stigning i antallet af lån, hvor terminsydelserne ikke blev betalt rettidigt, hvilket sammen med et generelt dårligere kreditmiljø har medført øgede nedskrivninger på udlån Nedskrivninger på realkreditudlån blev 55 mio. kr. svarende til 0,01% af det nominelle udlån ultimo Af nedskrivningerne udgjorde konstaterede tab under 1 mio. kr. Gruppevise nedskrivninger ultimo 2008 blev 32 mio. kr. og individuelle nedskrivninger blev 22 mio. kr., hvoraf 18 mio. kr. ventes dækket via modregning i Totalkredits provisionsbetaling til partnerne. 4 TOTALKREDIT ÅRSRAPPORT 2008

7 LEDELSESBERETNING Beholdningen af overtagne ejendomme ultimo udgjorde 4 ejendomme mod 1 ultimo Beholdningsindtjening Beholdningsindtjeningen viste et tab på 44 mio. kr. mod et tab på 2 mio. kr. året før. Solvens Basiskapital og solvens opgøres efter de nye kapitaldækningsregler (Basel II). Overgangen til Basel II reglerne betød en stigning i solvensprocenten fra 9,5 til 26,7 primo 2008, mens kapitalkravet ændredes fra 12,1 mia. kr. til 4,2 mia. kr. Ultimo 2008 udgjorde basiskapitalen 14,8 mia. kr. og kapitalkravet efter de nye principper 4,5 mia. kr., svarende til en solvensprocent på 26,7. Den ny samarbejdsaftale med Totalkredits partnere har som konsekvens, at Totalkredit bærer det fulde kapitalkrav for udlånet. Kapitalkravet for kreditrisiko udgjorde 4,0 mia. kr. ultimo I 2008 og 2009 er der overgangsregler, der medfører, at kapitalkravet maksimalt kan falde med henholdsvis 10% og 20% i forhold til de hidtidige regler. Med disse overgangsregler er kapitalkravet ultimo året 13,3 mia. kr., svarende til en solvensprocent på 24,0. Ændringer i ledelsen På ekstraordinær generalforsamling i maj 2008 er bankdirektør Preben Lund Hansen, Sydbank udtrådt af bestyrelsen og erstattet af bankdirektør Karen Frøsig, Sydbank. Ultimo december 2008 er direktør Per Nykjær fratrådt sin stilling i Totalkredit A/S. i overensstemmelse med gældende regnskabsregler og ud fra historiske erfaringer og forudsætninger, som ledelsen anser for forsvarlige og realistiske. De områder, som indebærer antagelser og skøn der er væsentlige for regnskabet, omfatter nedskrivninger på udlån og tilgodehavender samt hensatte forpligtelser, jf. omtale i anvendt regnskabspraksis. Det er ledelsens opfattelse, at de usikkerheder, der er knyttet til ovennævnte forhold, er af uvæsentlig betydning for årsrapporten. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning I perioden frem til offentliggørelse af årsrapporten er der ikke indtruffet væsentlige begivenheder. FORVENTNINGER TIL 2009 Den økonomiske situation i Danmark ventes at blive forværret, hvilket vil påvirke låneaktiviteten og driftsbilledet negativt. For 2009 budgetteres således med et brutto- og nettonyudlån, der er lavere end det realiserede udlån i Totalkredits udlånsbestand vil fortsat vise vækst, men med en svagere stigningstakt end forrige år. Driftsomkostningerne for 2009 ventes at blive på samme niveau som i Nedskrivninger ventes at ligge på et højere niveau end i 2008, medens de konstaterede tab fortsat vil være beskedne som følge af modregningsmodellen. For 2009 ventes et positivt resultat før skat, men på et niveau under resultatet for Usikkerhed ved indregning og måling Måling af visse aktiver er baseret på regnskabsmæssige skøn, der foretages af selskabets ledelse TOTALKREDIT ÅRSRAPPORT

8 Påtegninger Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2008 for Totalkredit A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Årsrapporten er herudover udarbejdet i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for udstedere af børsnoterede obligationer. Det er vores opfattelse, at årsrapporten indeholder en retvisende gennemgang af udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold samt en fyldestgørende beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som selskabet påvirkes af. Det er endvidere vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2008 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december Taastrup, 5. februar 2009 DIREKTION BESTYRELSE Troels Bülow-Olsen Niels Tørslev, formand Hans Henrik Andersen Bent Naur, næstformand Johnna Bechsøfft Karen Frøsig Søren Holm Jari Loch Jensen Gert R. Jonassen Frank Kristensen Merete Nilausen 6 TOTALKREDIT ÅRSRAPPORT 2008

9 PÅTEGNINGER INTERN REVISIONS PÅTEGNING Vi har revideret årsrapporten for Totalkredit A/S for regnskabsåret 1. januar 31. december Årsrapporten aflægges efter den danske lovgivnings krav til regnskabsaflæggelsen. Den udførte revision Revisionen er udført på grundlag af Finanstilsynets bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder mv. samt finansielle koncerner og efter danske og internationale revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen er udført i henhold til den arbejdsdeling, der er aftalt med ekstern revision, og har omfattet vurdering af etablerede forretningsgange og interne kontroller, herunder den af ledelsen tilrettelagte risikostyring, der er rettet mod rapporteringsprocesser og væsentlige forretningsmæssige risici. Ud fra væsentlighed og risiko har vi stikprøvevis efterprøvet grundlaget for beløb og øvrige oplysninger i årsrapporten, herunder undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen har endvidere omfattet stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at de etablerede forretningsgange og interne kontroller, herunder den af ledelsen tilrettelagte risikostyring, der er rettet mod selskabets rapporteringsprocesser og væsentlige forretningsmæssige risici, fungerer tilfredsstillende. Det er tillige vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2008 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2008 i overensstemmelse med den danske lovgivnings krav til regnskabsaflæggelsen. Taastrup, 5. februar 2009 Claus Okholm revisionschef Kim Stormly Hansen vicerevisionschef Vi har deltaget i revisionen af de væsentlige og risikofyldte områder, og det er vores opfattelse, at TOTALKREDIT ÅRSRAPPORT

10 PÅTEGNINGER DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Til aktionæren i Totalkredit A/S Vi har revideret årsrapporten for Totalkredit A/S for regnskabsåret 1. januar 31. december 2008 omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter. Årsrapporten aflægges efter den danske lovgivnings krav til regnskabsaflæggelsen. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med den danske lovgivnings krav til regnskabsaflæggelsen. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske og internationale revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2008 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2008 i overensstemmelse med den danske lovgivnings krav til regnskabsaflæggelsen. København, 5. februar 2009 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Erik Holst Jørgensen statsaut. revisor Henrik Wellejus statsaut. revisor 8 TOTALKREDIT ÅRSRAPPORT 2008

11 Anvendt regnskabspraksis Generelt Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Årsrapporten er herudover udarbejdet i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede finansielle selskaber. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til forrige år. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde Totalkredit, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå Totalkredit, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor, men hovedreglen for måling af balanceposter er dagsværdi. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. RESULTATOPGØRELSEN I Regnskabsbekendtgørelsen anføres det, at der skal oplyses om netto rente- og gebyrindtægter og kursreguleringer fordelt på aktiviteter og geografiske markeder, hvis aktiviteterne henholdsvis markederne afviger indbyrdes. Totalkredit har alene én aktivitet på ét geografisk marked, hvorfor sådanne oplysninger ikke er angivet. Basisindtjening og beholdningsindtjening Basisindtjening omfatter basisindtjening fra udlånsvirksomhed og basisindtjening fra fonds. Basisindtjening fra udlånsvirksomhed omfatter resultatet af de kundevendte aktiviteter. Basisindtjening fra fonds omfatter forrentning af egenbeholdningen til den risikofrie pengemarkedsrente. Beholdningsindtjeningen omfatter resultatet af egenbeholdning af værdipapirer mv., som overstiger den risikofrie rente. Resultatet er opgjort efter handels- og administrationsomkostninger vedrørende forvaltning af egenbeholdningen. Renter og bidrag mv. Renter omfatter såvel forfaldne som beregnede renter samt terminspræmier af fonds- og valutaforretninger. Der er således beregnet renter fra sidste forfaldsdag til balancedag. Stiftelsesprovisioner, gebyrer mv. indtægtsføres på erhvervelsestidspunktet. Administrationsbidrag periodiseres, således at resultatopgørelsen omfatter regnskabsårets bidrag. Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender Der foretages løbende en individuel gennemgang og risikovurdering af alle væsentlige engagementer med henblik på at afdække objektive indikatorer for værdiforringelse. Såfremt der er indtruffet objektive indikatorer for værdiforringelse, og den eller de pågældende begivenheder har en virkning på størrelsen af de forventede fremtidige betalinger fra engagementet, der kan måles pålideligt, nedskrives engagementet med forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi før nedskrivning og nutidsværdien af de forventede fremtidige betalinger fra engagementet. Objektive indikatorer anses som indtruffet for eksempel, når låntager ikke overholder sin betalingspligt i henhold til lånebetingelserne. Der foretages hver balancedag en gruppevis vurdering af udlån, hvorpå der ikke er foretaget individuelle nedskrivninger, og der foretages nedskrivninger på gruppeniveau, hvis der konstateres objektiv indikation for værdiforringelse i en eller flere grupper. Beregningen sker ved anvendelse af en såkaldt ratingmodel, hvor der anvendes korrigerede Basel-parametre ved tabsrækkeberegningen. Basel-parametrene er tilpasset regnskabsreglerne således, at disse tager udgangspunkt i indtrufne hændelser, betalingsstrømme frem til udlånenes udløb og tilbagediskontering af tabsrækkerne til nutidsværdi. TOTALKREDIT ÅRSRAPPORT

12 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Som supplement til ratingmodellen beregnes de gruppevise nedskrivninger endvidere på basis af en segmenteringsmodel, der justerer ratingmodellen for indtrufne hændelser, der, som følge af pludselige konjunkturskift mv., endnu ikke er inddraget i ratingmodellen. Hvis nutidsværdien af tabsrækkeberegningen overstiger det tab, som var beregnet ved låneetableringen, beregnes nedskrivningen som forskellen mellem nutidsværdien af tabsrækkeberegningen og forventet tab ved låneetableringen. Såfremt der efter individuelle eller gruppevise nedskrivninger indtræffer begivenheder, der viser, at værdiforringelsen er reduceret helt eller delvist, tilbageføres nedskrivningen tilsvarende. Nedskrivninger fragår i de aktivposter, nedskrivningen vedrører. Skat I resultatopgørelsen udgiftsføres beregnet skat med den aktuelle skattesats af årets skattepligtige indkomst samt regulering af udskudt skat og tidligere års beregnet skat. Rentetillæg i acontoskatteordningen indgår i nettorenteindtægter. Der hensættes til udskudt skat af alle tidsmæssige forskelle mellem det regnskabsmæssige og det skattemæssige resultat. Den udskudte skat optages i balancen under posten "Aktuelle skatteforpligtigelser" eller "Udskudte skatteaktiver". Årets ændringer i udskudt skat udgifts- eller indtægtsføres i resultatopgørelsen. Omregning af fremmed valuta Indtægter og udgifter i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter de på bogføringstidspunktet gældende kurser. Beholdninger og mellemværender samt ikkebalanceførte poster i fremmed valuta er optaget til de pr. ultimo året af Danmarks Nationalbank offentliggjorte valutakurser. Afledte finansielle instrumenter Valuta- og fondsterminsforretninger indregnes til markedsværdi ultimo året. Kursregulering som følge af ændringer i rente eller valutakurser føres under "Kursreguleringer". Rente- og valutaswaps indregnes til markedsværdien ultimo året. Samtlige urealiserede såvel som realiserede kursgevinster/kurstab medtages i resultatopgørelsen. Urealiserede gevinster og tab modposteres under "Andre aktiver" eller "Andre passiver". AKTIVER Realkreditudlån Realkreditudlån inklusive amortisationskonti udstedt mod realkreditobligationer måles i balancen til dagsværdi. Posten reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af tab samt egne lån overført til overtagne ejendomme. Øvrige udlån Øvrige udlån måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Tilgodehavender på udlån i ikke overtagne ejendomme Tilgodehavender på disse udlån omfatter forfaldne, ikke betalte terminsydelser mv., der er reduceret med nedskrivninger til imødegåelse af tab. Aktier og obligationer mv. Aktier og obligationer indregnes generelt til dagsværdi på transaktionsdatoen og måles efterfølgende til dagsværdi svarende til en skønnet dagsværdi opgjort på grundlag af markedsdata samt anerkendte værdiansættelsesmetoder. Ændringer i dagsværdien indregnes løbende i resultatopgørelsen under kursreguleringer. Totalkredits egenbeholdning af egne udstedte obligationer modregnes i de udstedte obligationer (forpligtelsen), og tilgodehavende renter vedrørende egne obligationer modregnes ligeledes i skyldige renter. Immaterielle aktiver Immaterielle aktiver, bortset fra goodwill, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives over den forventede brugstid, dog maksimalt 20 år. Udviklingsomkostninger indregnes som et aktiv, hvis der er sammenhæng mellem de afholdte omkostninger og den fremtidige indtjening. Materielle aktiver Driftsmidler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives 10 TOTALKREDIT ÅRSRAPPORT 2008

13 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS over den forventede brugstid, som for de enkelte kategorier af driftsmidler er: Edb-udstyr og maskiner 4 år Inventar og biler 4 år Midlertidigt overtagne aktiver Midlertidigt overtagne aktiver måles til det laveste beløb af regnskabsmæssig værdi og dagsværdi med fradrag af omkostninger ved salg. Posten omfatter Totalkredits pantebrevstilgodehavender i disse ejendomme overført fra posten "Realkreditudlån". Desuden indgår forfaldne ydelser og afholdte udlæg på tvangsauktionstidspunktet samt indtægter og udgifter mv., efter overtagelsestidspunktet. PASSIVER Udstedte obligationer mv. Udstedte obligationer måles til dagsværdi. Beholdningen af egne udstedte obligationer modregnes i posten "Udstedte obligationer". Gæld til kreditinstitutter Gæld vedrørende koncernintern funding via Nykredit Realkredit A/S måles til dagsværdi. Efterstillede kapitalindskud Efterstillede kapitalindskud er gældsforpligtigelser i form af ansvarlig lånekapital, som i tilfælde af selskabets likvidation eller konkurs først fyldestgøres efter de almindelige kreditorkrav. Efterstillede kapitalindskud medregnes i basiskapitalen i henhold til lov om finansiel virksomhed 136. Pengestrømsopgørelse Opgørelsen efter den indirekte metode viser årets pengestrømme fra henholdsvis driften, investeringer og finansieringen. Endvidere vises, hvorledes disse pengestrømme har påvirket den likviditetsmæssige stilling ved årets udgang. Likviditeten ved årets udgang udgøres af posterne "Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker" og "Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker". TOTALKREDIT ÅRSRAPPORT

14 Resultatopgørelse for 1. januar 31. december Note Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier mv. 2 2 Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter 2 1 Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på materielle aktiver Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv Resultat før skat Skat Årets resultat Forslag til resultatdisponering Årets resultat I alt til disposition Henlagt til egenkapital I alt anvendt TOTALKREDIT ÅRSRAPPORT 2008

15 Balance pr. 31. december Note AKTIVER Kassebeholdning og anfordringstilg. hos centralbanker 0 0 Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier mv Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver 0 20 Udskudte skatteaktiver 1 1 Midlertidigt overtagne aktiver Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter 7 5 Aktiver i alt PASSIVER Gæld til kreditinstitutter Udstedte obligationer til dagsværdi Aktuelle skatteforpligtelser 46 0 Andre passiver Efterstillede kapitalindskud Hensættelse til forpligtelser 4 6 Egenkapital: 19 Aktiekapital Reserver: Reserver i serier Øvrige reserver Egenkapital i alt Passiver i alt IKKE-BALANCEFØRTE POSTER Garantier mv. 0 0 Andre forpligtelser Ikke-balanceførte poster i alt TOTALKREDIT ÅRSRAPPORT

16 Noter RENTEINDTÆGTER Tilgodehavender hos kreditinstitutter Udlån Bidrag Obligationer: - Egne realkreditobligationer Andre realkreditobligationer Statsobligationer Andre obligationer 0 1 Afledte finansielle instrumenter: - Rentekontrakter 7-2 Øvrige renteindtægter 0 0 I alt Renter af egne realkreditobligationer modregnes i renteudgifter af udstedte obligationer I alt RENTEUDGIFTER Funding af realkreditudlån via Nykredit Realkredit A/S Udstedte obligationer Modregning af renter af egne realkreditobligationer Efterstillede kapitalindskud Øvrige renteudgifter 0 2 I alt GEBYRER OG PROVISIONSINDTÆGTER Lånesagsgebyrer ved nyudlån Kurtage og øvrige gebyrer I alt AFGIVNE GEBYRER OG PROVISIONSUDGIFTER Gebyr for lånesagsbehandling Provisioner til låneformidlere Kurtage og øvrige gebyrer I alt TOTALKREDIT ÅRSRAPPORT 2008

17 Noter 5. KURSREGULERINGER Realkreditudlån Udstedte obligationer, herunder obligationer udstedt af Nykredit Realkredit i forbindelse med funding af realkreditudlån ydet af Totalkredit Obligationer Aktier mv Valuta -1 2 Valuta-, rente- og andre kontrakter samt afledte finansielle instrumenter I alt UDGIFTER TIL PERSONALE OG ADMINISTRATION Aflønning bestyrelse og direktion 10 8 Personaleudgifter Administrationsomkostninger I alt Aflønning af bestyrelse og direktion Bestyrelse: Honorar mv. 1 1 Direktion: Lønninger 8 6 Pension mv. 0 0 Andre udgifter til social sikring og afgifter 1 1 I alt 9 7 Personaleudgifter: Lønninger Pensioner 2 7 Andre udgifter til social sikring og afgifter 4 6 I alt Vilkår for bestyrelsen Bestyrelsens medlemmer oppebærer et fast vederlag. Hertil kommer refusion af eventuelle omkostninger i forbindelse med mødedeltagelse. Der er ikke etableret pensionsordninger, bonusordninger eller særlige fratrædelsesvilkår for bestyrelsens medlemmer. Årligt vederlag ultimo 2008 er for formand 200 tkr., næstformand 150 tkr. og medlem 100 tkr. Bestyrelsesmedlemmer ansat i Nykredit Realkredit A/S oppebærer ikke vederlag. TOTALKREDIT ÅRSRAPPORT

18 Noter Vilkår for direktionen Som følge af, at Totalkredit A/S er 100% ejet af Nykredit Realkredit A/S, er det ledelsens vurdering, at en opdeling af direktionens aflønning på individuel basis ikke tjener saglige hensyn. Selskabet fraviger derfor anbefalingen om at afgive lønoplysninger på individuelt niveau. Medlemmer af direktionen aflønnes med en fast gage. Der er ikke etableret faste bonusordninger. Pensionsalderen for direktionsmedlemmer er 70 år. Direktionen kan vælge at gå på pension ved alder 65 år, hvorefter der tilkommer direktørerne efterløn i 10 år svarende til ca. 20% af bruttogagen. Efterlønsperioden reduceres med 1 år for hvert år ansættelsesforholdet måtte fortsætte udover det fyldte 65. år. Der er et gensidigt opsigelsesvarsel på 12 måneder. Ved fratræden foranlediget af Totalkredit A/S er medlemmer af direktionen berettiget til en fratrædelsesgodtgørelse på 12 måneders bruttogage Lån til direktion og bestyrelse Realkreditlån, restgæld pr. ultimo regnskabsåret: Direktion 0 0 Bestyrelse 4 4 Revisionshonorar Samlet honorar til den generalforsamlingsvalgte revisionsvirksomhed, der udfører den lovpligtige revision 1 1 Heraf vedrørende andre ydelser end revision 0 0 Antal beskæftigede Antal gennemsnitligt beskæftigede i regnskabsåret omregnet til heltidsbeskæftigede SKAT Beregnet skat af årets indkomst Ændring i udskudt skat 0 0 Efterregulering af tidligere års beregnet skat 0 0 I alt Aktuel skatteprocent 25,0% 25,0% Ikke skattepligtig værdiregulering vedrørende aktier 0,2% -0,1% Ej fradragsberettigede omkostninger 0,0% 0,0% Effektiv skatteprocent 25,2% 24,9% 16 TOTALKREDIT ÅRSRAPPORT 2008

19 Noter TILGODEHAVENDER HOS KREDITINSTITUTTER OG CENTRALBANKER Tilgodehavender hos kreditinstitutter I alt UDLÅN Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris I alt Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi Realkreditudlån Tilgodehavender på udlån i ikke-overtagne ejendomme I alt Realkreditudlån Saldo primo nominel værdi Nye lån Ordinære afdrag Indfrielser og ekstraordinære afdrag Saldo ultimo nominel værdi Lån udgået ved midlertidig overtagelse af ejendomme -3 0 Regulering til dagsværdi Regulering for kreditrisiko Individuelle nedskrivninger - -1 Gruppevise nedskrivninger Saldo ultimo dagsværdi Tilgodehavender på udlån i ikke-overtagne ejendomme Restancer før nedskrivninger Udlæg før nedskrivninger -1-1 Nedskrivninger på restancer og udlæg I alt Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Realkreditudlån I alt TOTALKREDIT ÅRSRAPPORT

20 Noter UDLÅN fortsat Realkreditudlån Saldo primo nominel værdi - - Nye lån Ordinære afdrag 0 - Indfrielser og ekstraordinære afdrag 2 - Saldo ultimo nominel værdi Realkreditudlån fordelt på ejendomskategorier Udlån i procent ultimo året Ejerboliger 96% 96% Fritidshuse 4% 4% I alt 100% 100% Antal lån ultimo regnskabsåret For realkreditudlån er der stillet følgende pengeinstitutgarantier: Supplerende garanti ud over pant i ejendommen Lovbestemt garanti for forhåndslån Garanti for lån udbetalt inden der foreligger tinglyst pantebrev I alt OBLIGATIONER TIL DAGSVÆRDI - Egne realkreditobligationer Andre realkreditobligationer Statsobligationer Andre obligationer I alt Modregning i egne udstedte obligationer Obligationer i alt AKTIER MV. TIL DAGSVÆRDI Noteret på NASDAQ OMX København A/S 2 7 Unoterede aktier I alt TOTALKREDIT ÅRSRAPPORT 2008

21 Noter ØVRIGE MATERIELLE AKTIVER Samlet anskaffelsespris 5 5 Tilgang 1 1 Afgang 1 1 Samlet anskaffelsespris ultimo 5 5 Afskrivninger primo 3 3 Årets afskrivning 1 1 Tilbageførte afskrivninger 1 1 Afskrivninger ultimo 3 3 Bogført værdi ultimo 2 2 Årets straksafskrivninger på driftsmidler MIDLERTIDIGT OVERTAGNE AKTIVER Restgæld, ultimo 3 0 Udlæg 0 0 Nedskrivning, ultimo -1 0 I alt ANDRE AKTIVER Positiv markedsværdi af afledte finansielle instrumenter 4 49 Tilgodehavende renter og provision på udlån Tilgodehavende renter fra obligationer og kreditinstitutter Øvrige aktiver I alt TOTALKREDIT ÅRSRAPPORT

22 Noter GÆLD TIL KREDITINSTITUTTER Gæld til kreditinstitutter, anden gæld Funding af realkreditlån via Nykredit Realkredit A/S I alt Heraf funding af realkreditlån via Nykredit Realkredit A/S: Saldo primo nominel værdi Tilgang Udtrækning og opsigelse Indfrielser og ekstraordinære afdrag Saldo ultimo nominel værdi Regulering til dagsværdi I alt UDSTEDTE OBLIGATIONER Realkreditobligationer udstedt mod pant i fast ejendom Saldo primo nominel værdi Tilgang 0 24 Udtrækning og opsigelse Indfrielser og ekstraordinære afdrag Saldo ultimo Modregning egne obligationer Regulering til dagsværdi I alt Heraf præemitteret 0 0 Obligationer udtrukket til førstkommende kreditortermin ANDRE PASSIVER Negativ markedsværdi af afledte finansielle instrumenter Rente til udstedte realkreditobligationer, herunder obligationer udstedt af Nykredit Realkredit til funding af realkreditudlån i Totalkredit Øvrige passiver I alt TOTALKREDIT ÅRSRAPPORT 2008

23 Noter 18. EFTERSTILLEDE KAPITALINDSKUD Efterstillede kapitalindskud er ansvarlig lånekapital i henhold til 136 i lov om finansiel virksomhed. Der er optaget 3 lån med Nykredit Realkredit A/S som långiver. Lånene er variabelt forrentede. 1. Lån stort mio. kr. optaget i juni 2005 med maks. løbetid på 13 år 2. Lån stort 500 mio. kr. optaget i juni 2007 med maks. løbetid på 8 år 3. Lån stort 500 mio. kr. optaget i december 2007 med maks. løbetid på 5 år 19. EGENKAPITAL Aktiekapital Reserver i serier Øvrige reserver I alt Saldo primo Overført resultat Egenkapital ultimo Reserver i serier er en bunden fondsreserve etableret ved selskabets omdannelse til aktieselskab. Aktiekapitalen består af stk. á 100 kr. Aktierne er ikke opdelt i klasser IKKE-BALANCEFØRTE POSTER Garantier Finansgarantier 0 0 Garantier i alt 0 0 Andre forpligtelser Øvrige forpligtelser Andre forpligtelser i alt Ikke-balanceførte poster i alt TOTALKREDIT ÅRSRAPPORT

24 Noter 21. TRANSAKTIONER OG MELLEMVÆRENDER MED NÆRTSTÅENDE PARTER Som nærtstående parter anses moderselskabet Nykredit Realkredit A/S samt de tilknyttede og associerede virksomheder til Nykredit Realkredit A/S. I 2008 har der ikke været usædvanlige transaktioner med nærtstående parter. Salg af varer og tjenesteydelser mellem parterne er sket på markedsvilkår. Af væsentlige transaktioner med nærtstående parter, som har været gældende/er indgået i 2008, skal følgende nævnes: Aftaler mellem Totalkredit A/S og Nykredit Realkredit A/S Hovedaftaler om vilkår for transaktioner på fondsområdet Aftale om fælles funding af realkreditudlån Aftale om it-udvikling og it-drift. Aftaler mellem Totalkredit A/S og Nykredit Mægler A/S Aftale om provision i forbindelse med tilgående lånesager. 22 TOTALKREDIT ÅRSRAPPORT 2008

25 Serieregnskaber * Instituttet i øvrigt Kapitalcenter PRL Kapitalcenter C Kapitalcenter D Kapitalcenter E Kapitalcenter F I alt Resultatopgørelse Udlånsindtægter Rente til efterstillede kapitalindskud Renter mv. netto Administrationsudgifter Tab og nedskrivninger på fordringer Skat Årets resultat Balance aktiver Realkreditudlån mv Øvrige aktiver Aktiver i alt Balance passiver Gæld til kreditinstitutter Udstedte realkreditobligationer Øvrige passiver Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Passiver i alt Forskellen mellem balancen i årsrapporten og serieregnskaberne kan forklares således: Aktiver i årsrapporten Aktiver i serieregnskaber Forskel, der forklares således -603 Egne udstedte obligationer er modregnet i passivposten "Udstedte obligationer" -594 Tilgodehavende rente af egne udstedte obligationer er modregnet i "Andre passiver" -9 I alt -603 * Fuldstændige serieregnskaber for de enkelte serier kan rekvireres ved henvendelse til Totalkredit A/S. TOTALKREDIT ÅRSRAPPORT

26 Pengestrømsopgørelse Årets resultat efter skat Regulering for ikke-kontante driftsposter, afskrivninger og nedskrivninger Af- og nedskrivninger på materielle aktiver 1 1 Nedskrivninger på udlån 54 0 Periodeafgrænsningsposter, netto -3-2 Beregnet skat af årets resultat Regulering i øvrigt -3-2 I alt Årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter Ændring i driftskapital Udlån Indlån og gæld til kreditinstitutter Udstedte realkreditobligationer Anden driftskapital I alt Betalt selskabsskat netto Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrøm fra investerings- og finansieringsaktivitet Finansielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver -1-1 Efterstillet kapitalindskud Kapitalforhøjelse I alt Pengestrøm i alt Likvider primo Likvider ultimo TOTALKREDIT ÅRSRAPPORT 2008

27 Likviditetsricisi Løbetidsfordeling efter restløbetid Tilgodehavende hos kreditinstitutter Anfordringstilgodehavender Til og med 3 måneder I alt Udlån Til og med 3 måneder Over 3 måneder og til og med 1 år Over 1 år og til og med 5 år Over 5 år I alt Regulering til dagsværdi I alt jf. note Funding af realkreditudlån via Nykredit Realkredit A/S Til og med 3 måneder Over 3 måneder og til og med 1 år Over 1 år og til og med 5 år Over 5 år I alt Regulering til dagsværdi I alt jf. note Udstedte obligationer Til og med 3 måneder Over 3 måneder og til og med 1 år Over 1 år og til og med 5 år Over 5 år I alt Regulering til dagsværdi Modregning af egne obligationer I alt jf. note TOTALKREDIT ÅRSRAPPORT

28 Afledte finansielle instrumenter Til og med 3 måneder Over 3 måneder til og med 1 år Over 1 år og til og med 5 år I alt 2008 Fordeling efter restløbetid Nominel værdi Netto markedsværdi Nominel værdi Netto markedsværdi Nominel værdi Netto markedsværdi Nominel værdi Netto markedsværdi Rentekontrakter Terminer/futures, køb Terminer/futures, salg Valutakontrakter Terminer/futures, salg Markedsværdi af Markedsværdi ikke-garanterede kontrakter Positiv Negativ Positiv Negativ Rentekontrakter Terminer/futures, køb 2 2 Terminer/futures, salg Valutakontrakter Terminer/futures, salg TOTALKREDIT ÅRSRAPPORT 2008

29 Solvens, hoved- og nøgletal Solvens Kernekapital efter fradrag Basiskapital Vægtede poster i alt heraf vægtede poster med markedsrisiko Solvensprocent * 26,7 9,5 Kernekapitalprocent * 20,5 7,1 Individuelt solvensbehov ved mild lavkonjunktur 13,6 - *) Solvens- og kernekapitalprocent er fra 2008 opgjort efter CRD Hovedtal Nettorente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på materielle aktiver Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv Årets resultat Realkreditudlån til dagsværdi Egenkapital Aktiver i alt Nøgletal Solvensprocent 26,7 9,5 9,7 10,1 9,4 Kernekapitalprocent 20,5 7,1 6,4 5,1 6,1 Egenkapitalens forrentning før skat, % 9,9 10,7 12,3 15,2 12,1 Egenkapitalens forrentning efter skat, % 7,4 8,1 8,9 10,9 8,5 Indtjening pr. omkostningskrone 3,6 kr. 4,2 kr. 4,7 kr. 4,8 kr. 3,7 kr. Valutaposition, % 0,1 0,3 0,0 0,0 0,0 Akkumuleret nedskrivningsprocent 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets tabs- og nedskrivningsprocent 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets udlånsvækst, % 11,8 14,1 18,1 31,7 20,1 Udlån i forhold til egenkapital 33,8 32,6 38,4 48,2 40,4 TOTALKREDIT ÅRSRAPPORT

30 Låneformidlende pengeinstitutter Alm. Brand Bank Amagerbanken Aktieselskab A/S Arbejdernes Landsbank Bodum-Ydby Sparekasse Borbjerg Sparekasse Broager Sparekasse Brørup Sparekasse Danske Andelskassers Bank Den Jyske Sparekasse DiBa Bank Aktieselskab Djurslands Bank A/S Dragsholm Sparekasse Dronninglund Sparekasse EBH Bank A/S Fanø Sparekasse Faster Andelskasse Finansbanken A/S Fionia Bank A/S Flemløse Sparekasse Folkesparekassen Forstædernes Bank A/S Frørup Andelskasse Frøs Herreds Sparekasse Frøslev-Mollerup Sparekasse Fælleskassen Hals Sparekasse Hunstrup-Østerild Sparekasse Hvidbjerg Bank Aktieselskab Jyske Bank A/S Klim Sparekasse Kongsted Sparekasse Kreditbanken A/S Langå Sparekasse Lokalbanken i Nordsjælland A/S Lollands Bank A/S Løkken Sparekasse Lån og Spar Bank A/S Max Bank A/S MERKUR, Den Almennyttige Andelskasse Middelfart Sparekasse A/S Morsø Bank Morsø Sparekasse A/S Møns Bank A/S Nordfyns Bank Nordjyske Bank A/S A/S Nørresundby Bank Refsnæs Sparekasse Ringkjøbing Landbobank A/S Rise Spare- og Lånekasse Roskilde Bank A/S Ryslinge Andelskasse Rønde og Omegns Sparekasse Salling Bank A/S Aktieselskabet Skjern Bank Skælskør Bank Aktieselskab Spar Nord Bank A/S Spar Salling Sparekasse Sparbank A/S Sparekassen Balling Sparekassen Bredebro Sparekassen Djursland Sparekassen Farsø Sparekassen for Arts Herred Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn Sparekassen Faaborg A/S Sparekassen Himmerland Sparekassen Hobro Sparekassen Hvetbo Sparekassen i Skals Sparekassen Kronjylland Sparekassen Limfjorden Sparekassen Lolland Sparekassen Løgumkloster Sparekassen Midtdjurs Sparekassen Midtfjord Sparekassen Sjælland Sparekassen Thy Sparekassen Vendsyssel Sparekassen Østjylland Svendborg Sparekasse A/S Sydbank A/S Søby-Skader-Halling Spare- og Laanekasse Sønderhå-Hørsted Sparekasse Totalbanken A/S Tved Sparekasse Tønder Bank A/S Vestfyns Bank A/S Vestjysk Bank A/S A/S Vinderup Bank Vistoft Sparekasse Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse Vordingborg Bank A/S Ø. Brønderslev Sparekasse Østjydsk Bank A/S Aarhus Lokalbank A/S 28 TOTALKREDIT ÅRSRAPPORT 2008

PERIODEN KORT FORTALT

PERIODEN KORT FORTALT Til NASDAQ OMX København og pressen 6. november 2008 KVARTALSRAPPORT 2008 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2008) PERIODEN KORT FORTALT Resultat før skat 711 mio. kr. er på niveau med resultatet

Læs mere

PERIODEN KORT FORTALT

PERIODEN KORT FORTALT Til OMX Den Nordiske Børs, København og pressen 14. august 2008 HALVÅRSRAPPORT 2008 Totalkredit A/S (1. januar 30. juni 2008) PERIODEN KORT FORTALT Fremgang i resultatet i forhold til Basisindtægterne

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

TOTALKREDIT A/S ET DATTERSELSKAB I NYKREDIT REALKREDIT A/S OG INDGÅR I NYKREDIT-KONCERNENS REGNSKAB

TOTALKREDIT A/S ET DATTERSELSKAB I NYKREDIT REALKREDIT A/S OG INDGÅR I NYKREDIT-KONCERNENS REGNSKAB Til Nasdaq Copenhagen og pressen 13. maj 2015 TOTALKREDIT A/S ET DATTERSELSKAB I NYKREDIT REALKREDIT A/S OG INDGÅR I NYKREDIT-KONCERNENS REGNSKAB KVARTALSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS 2015 Perioden

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser

Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser GRUPPEINDDELING Gruppeinddelingen består af: Gruppe 1: Pengeinstitutter med en arbejdende kapital på 50 mia.kr. og derover Gruppe 2: Pengeinstitutter

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser

Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser GRUPPEINDDELING Gruppeinddelingen består af: Gruppe 1: Pengeinstitutter med en arbejdende kapital på 50 mia.kr. og derover Gruppe 2: Pengeinstitutter

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008. (8. regnskabsår)

Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008. (8. regnskabsår) Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 09 68 63 Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008 (8. regnskabsår) Side 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet omfatter investering

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19 Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening Indholdsfortegnelse side Ledelsespåtegning 1 Revisorpåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Resultat før skat blev 1.481 mio. kr. mod 1.425 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2014, svarende til en fremgang på 4%.

Resultat før skat blev 1.481 mio. kr. mod 1.425 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2014, svarende til en fremgang på 4%. Til Nasdaq Copenhagen 5. november 2015 TOTALKREDIT A/S ET DATTERSELSKAB AF NYKREDIT REALKREDIT A/S OG INDGÅR I NYKREDIT-KONCERNENS REGNSKAB KVARTALSRAPPORT 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2015 Perioden kort fortalt

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

N H C A/S ÅRSRAPPORT 6. REGNSKABSÅR. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015. Dirigent CVR-NR.

N H C A/S ÅRSRAPPORT 6. REGNSKABSÅR. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015. Dirigent CVR-NR. N H C A/S ÅRSRAPPORT 2014 6. REGNSKABSÅR Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015 Dirigent CVR-NR. 30 53 43 52 S i e r s b æ k A p S, S t a t s a u t o r i s e

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT Tlf: 63 21 6000 svendborg@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Frederiksø 2, 2 DK-5700 Svendborg CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT 2014 CVR-NR. 8261 0928 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S Årsrapport 2014 Strandgade 7 A/S Strandgade 7 A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 25 84 50 72 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Palads Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 92 71 02. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (6. regnskabsår)

Palads Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 92 71 02. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (6. regnskabsår) Palads Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 92 71 02 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (6. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Solrød Strands Grundejerforening. samt. Strandfonden. Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008

Solrød Strands Grundejerforening. samt. Strandfonden. Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008 Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008 1 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse har dags dato aflagt årsrapporten for tiden 1. januar -

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Ejendomsselskabet Vangede A/S

Ejendomsselskabet Vangede A/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Vangede A/S Ejendomsselskabet Vangede A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 32 78 71 77 (6. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N CVR-nummer: 30 70 29 72 ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 8/6 2013 Brian Madsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95QU +DOYnUVUHVXOWDWPLRNU 8GOnQVY NVWPLDNU 6DPOHWXGOnQPLDNU 0DUNHGVDQGHOIRUWVDW JHW 5HVXOWDW Nordea Kredit opnåede i 1. halvår 2005 et resultat på

Læs mere

Nørrebro Fysioterapi ApS ÅRSRAPPORT 2012/2013

Nørrebro Fysioterapi ApS ÅRSRAPPORT 2012/2013 Nørrebro Fysioterapi ApS Thorsgade 59, st. tv. 2200 København N CVR.nr.: 31 26 96 36 ÅRSRAPPORT 2012/2013 (5. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002 Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Totalkredit A/S s bestyrelse har på et møde den 6. februar 2002 behandlet årsrapport og regnskab

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Strandborg Bolig A/S. CVR nr. 25 58 04 27. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (6. regnskabsår)

Strandborg Bolig A/S. CVR nr. 25 58 04 27. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (6. regnskabsår) Strandborg Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 25 58 04 27 Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006 (6. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2006 1 Beretning 2006 Hoved aktivitet Selskabets

Læs mere

Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest.

Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest. 2 Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest.dk, e-mail: nicholas@niroinvest.dk. Nærværende rapport er baseret

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2003 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2003 2002 2002 Netto

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Aros Bolig Aps. Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (8. regnskabsår)

Aros Bolig Aps. Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (8. regnskabsår) Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865 CVR nr. 21 57 67 00 Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006 (8. regnskabsår) www.arosbolig.dk Aros regnskab 2006 Side 1 Beretning 2006

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

Rønne Vand A/S. CVR nr. 32 94 33 57. Årsrapport 2011-12. 3. regnskabsår

Rønne Vand A/S. CVR nr. 32 94 33 57. Årsrapport 2011-12. 3. regnskabsår Rønne Vand A/S Sandemandsvej 1A 3700 Rønne Tlf: 5691 0404 E-mail: rvv@rvv.dk www: www.rvv.dk CVR: 32 94 33 57 Danske Bank: 4720-4720 052 520 Rønne Vand A/S CVR nr. 32 94 33 57 Årsrapport 2011-12 3. regnskabsår

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

KE Varmeforsyning Komplementar A/S. Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011. CVR-nr. 28 51 00 98

KE Varmeforsyning Komplementar A/S. Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011. CVR-nr. 28 51 00 98 KE Varmeforsyning Komplementar A/S Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011 CVR-nr. 28 51 00 98 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning

Læs mere

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14 Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond Indholdsfortegnelse Fondsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2014. Bruno Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Østre Messegade 4 ApS

Østre Messegade 4 ApS Østre Messegade 4 ApS CVR: 29227292 2014-15 01.10.2014 30.09.2015 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 28. februar 2016 Østre Messegade 4 ApS Ved Bommen 7 2820 Gentofte

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Til NASDAQ OMX København. Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer. 5. februar 2009

Til NASDAQ OMX København. Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer. 5. februar 2009 Til NASDAQ OMX København Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer 5. februar 2009 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

JOB INWEST VIKAR ApS. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

JOB INWEST VIKAR ApS. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den JOB INWEST VIKAR ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/04/2015 Johnny West Hansen Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6. 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Ledelsespåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance 7 Noter 8 Selskabsoplysninger 1 LEDELSENS BERETNING CARNEGIE

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Hexa-Cover A/S. Årsrapport for 2014

Hexa-Cover A/S. Årsrapport for 2014 Vilhelmsborgvej 5 7700 Thisted CVR-nr. 27606555 Årsrapport for 2014 11. regnskabsår Vi er tættere på dig Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4. februar 2015

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november 2006. Kvartalsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 2006 30.

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november 2006. Kvartalsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 2006 30. Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november 2006 Kvartalsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 2006 30. september 2006) PERIODEN KORT FORTALT Normaliseret realkreditmarked i 2006 Markedets

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere