VEDT./EGTER i SLAGELSE RIDEKLUB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDT./EGTER i SLAGELSE RIDEKLUB"

Transkript

1 VEDT./EGTER i SLAGELSE RIDEKLUB S!,AGE!.SE R {D EK I.U B frÿ'fr.5ÿ RK.Dh" 1 Klubbens navn er Slagelse Rideklub fremover forkortet SLRK. Klubbens hjemsted er: Slagelse Kommune. 2 Klubbens formal er at fremme interesse for ridesporten og at samle medlemmerne til udcvelse af denne idraet pÿ alle niveauer, bÿde for bredden og for eliten. 2A Rideklubben saetter sikkerheden meget hcjt, hvorfor alle ryttere uanset alder skal baere ridehjeim, nÿr de faerdes til hest pÿ Idubbens omrÿde. Undtagelse ved staevner, hvor internationale regler kraever anden hovedbeklaedning. 3 Rideklubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Dansk Idraetsforbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to naevnte forbunds love, reglementer og bestemmelser, herunder de af de p,ÿgaeldende forbund fastsatte voldgiftsbestem melser. 4 I rideklubben kan optages senior- og juniormedlemmer. Unge mennesker kan kun optages som juniormedlemmer til og med det ÿr de fylder 18. De er ikke valgbare til bestyrelsen fcr de fylder 18 ÿr, men har stemmeret fra det tidspunkt de er fyldt 16 ÿr, se dog 8. En af indehaverne af foraeldremyndigheden til et medlem under 16 ÿr, er stemmeberettiget til at afgive en stemme for samtlige sine medlemmer. Pÿgaeldende er ikke valgbar til bestyrelsen med mindre vedkommende selv er medlem. Er vedkommende selv stemmeberettiget kan p&gaeldende ikke afgive stemme for medlemmer under 16 ÿr. Passive medlemmer kan optages i klubben uden ret til at deltage i konkurrencer, men de har stemmeret. Medlemskabet er gaeldende fra den dato, skriftlig anmodning herom modtages af bestyrelsen. Optagelse af umyndige kraever samtykke fra foraeldre/vaerge. Udmeldelse kan ske skriftligt til bestyrelsen med mindst en mÿneds varsel til 1. december. 5 /Eresmedlemmer kan pÿ bestyrelsens forslag udnaevnes pÿ en generalforsamling. Diskussion om forslaget kan ikke finde sted, men forslaget kan pÿ begaering underkastes skriftlig afstemning. For vedtagelse kraeves en majoritet pÿ 2/3 af de afgivne stemmer. /Eresmedlemmer betaler ikke kontingent, har stemmeret p& generalforsamlingen og er valgbare til bestyrelsen, se dog 8. 6A Bestyrelsen kan meddele karantaene af naermere fastsat omfang, dog max. 2 mÿneder, til et medlem, der gcr sig skyldig i usportslig optraeden, eller pÿ anden mÿde opfcrer sig til skade

2 for klubben. For at denne beslutning kan vaere gyldig kraeves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantaene. Medlemmet skal have adgang til at udtale sig overfor bestyrelsen inden afstemning finder sted. Denne afgcrelse er inappellabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra den pÿgaeldende klub er inhabil. 6B I saerlige tilfaelde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et naermere angivet tidsrum over 2 mgneder. Pÿ generalforsamlingen afgcres sagen ved skriftlig afstemning og for vedtagelse kraeves et flertal pÿ 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer taeller som afgivne). Medlemmet har krav pÿ at vaere til stede og forsvare sig. Generalforsamlingen; bestemmelsen om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds AmatCr- og Ordensudvalg inden 4 uger. 6C I det af 6B omhandlende tilfaelde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning og med et flertal pÿ 2/3 af de afgivne stemmer, afgcre, at sagen via hovedbestyrelsen, indbringes for Dansk Ride Forbunds AmatCr- og Ordensudvalg til afgcrelse af, om der tillige skal ske udelukkelse af andre rideklubber eller evt. indstilles til Dansk Idraetsforbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Dansk Idraetsforbund (eksklusion}. 7 Medlemskontingent for naestf lgende ÿr fastsaettes for et ÿr ad gangen og forelaegges den ordinaere generalforsamling til endelig godkendelse. For aktive og passive medlemmer opkraeves medlemskontingentet ÿrligt forud og er forfaldent til betaling red udgangen af marts mÿned. Er kontingentet ikke betalt senest 3 m&neder efter forfaldsdag, ophcrer vedkommendes medlems rettigheder, og vedkommende kan kun optages pÿ ny mod betaling af restance samt kontingentpglcb, indtil Iovlig udmeldelse har fundet sted. Forfaldent kontingent skal betales uanset ophcr af medlemsrettigheder. Bestyrelsen kan slette et medlem, der ikke har betalt kontingent, og som heller ikke har betalt senest 14 dage efter at have modtaget pÿkrav herom. Alle som benytter ridecentret skal betale centerleje/kort for 1 dag, i md., 3 mdr., 6 mdr. eller 12 mdr. samt betale medlemskontingent til klubben (dette gaelder dog ikke ved 1 dagskort). 8 Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse pÿ mindst 5 medlemmer og max. 7 medlemmer, der alle skal vaere fyldt 18 ÿr.

3 Pÿ generalforsamlingen vaelges bestyrelsen samt 2 suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, naestformand, kasserer og sekretaer. Der afgÿr hvert ÿr henholdsvis 2 og 3 bestyrelsesmedlemmer eller forholdsvis samme antal, dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer overstiger 5. I tilfaelde af formandens eller andet bestyrelsesmedlems fravaer indtraeder en af suppleanterne i bestyrelsen. Sÿfremt suppleanternes pladser er ubesatte supplerer bestyrelsen sig selv indtil naeste generalforsamling. Efter indtraeden eller supplering konstituerer bestyrelsen sig pÿ ny. Bestyrelsen nedsaetter efter behov et antal primaerudvalg med et bestyreisesmedlem som formand. Genvalg kan finde sted. F lgende grupper af mennesker mÿ ikke sidde i en klubs bestyrelse: Generelt undervisere, dog ikke amatcrtraenere. Ansatte pÿ etablissementet, hvor rideklubben holder til. Hvert udvalg kan efter behov for kortere eiler laengere tid tilknytte sekundaere udvalg, som da repraesenteres i det primaere udvalg, men ikke i bestyrelsen. Hvert udvalgs arbejdsomrÿde, ansvar og befcjelser skal praeciseres i en til hvert udvalg hcrende funktionsbeskrivelse. 9 Bestyrelsesmcder afholdes mindst 4 gange ÿrligt, men i Cvrigt efter behov p& forlangende af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen indkaldes skriftligt reed dagsorden:, Godkendelse af referat. Meddelelser ved formanden. Rapport fra udvalgene. Forretningsudvalg, herunder ckonomisk rapport. Sportsudvalg. Eventuelt. Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpelt flertal, se dog 6. Stÿr stemmerne lige, er formandens stemme afgcrende og i dennes forfald naestformandens. For at gyldig bestyrelsesbeslutning kan tages, mÿ mindst ½ af bestyrelsens medlemmer vaere til stede og deltage i afstemningen. Naestformanden traeder under formandens forfald i dennes sted. Sekretaeren fcrer protokol over forhandlingerne pÿ bestyrelsesmcderne, og et beslutningsreferat underskrives ved det enkelte mcdes afslutning. Ved mcder reed enkeltpersoner eller offentlige myndigheder m.m. underskrives protokollen af bestyrelsen pÿ fcrstkommende bestyrelsesmcde.

4 10 Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dennes tarv pÿ bedste mÿde. Klubbens formand og kasserer tegner klubben udadtil ved underskrift og er bemyndiget til at underskrive dokumenter om kcb og salg. 11 Generalforsamlingen er klubbens hcjeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, sgfremt den er Iovlig indvarslet. Den ordinaere generalforsamling afholdes inden udgangen af februar mÿned. Forslag, der cnskes behandlet pÿ generalforsamlingen skal vaere bestyrelsen i haende senest 15. januar. Tiden og stedet for generalforsamlingen skal, tiilige med dagsorden og de af bestyrelsen fremsatte forslag og indkomne forslag, meddeles klubbens medlemmer med mindst 14 dages varsel, red orientering som opslag i rytterstuen og pÿ klubbens hjemmeside. Medlemmer over 16 ÿr har stemmeret, hvis de har betalt kontingent og vaeret medlem af Idubben i mindst 3 mgneder. Se dog 4 og 8. Dagsorden skal indeholde f lgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflaegger beretning til godkendelse 3. Det reviderede regnskab fremlaegges til godkendelse. 4. Fastsaettelse af medlemskontingent. 5. Behandling af indkomne forslag. 6. Valg af bestyrelse. 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 8. Valg af juniorudvalg. 9. Valg af 2 revisorer og i revisorsuppleant. 10. Eventuelt. Pÿ generalforsamlingen vaelges personer ved almindeligt flertal. ÿvrige beslutninger red simpelt flertal, se dog 12 og 15. Afstemning foregÿr red hgndsopraekning med mindre bestyrelsen eller mindst 2 medlemmer kraever skriftlig afstemning, se dog 6. St,ÿr stemmerne lige, er forslaget forkastet. Der kan ikke stemmes red fuldmagt. Juniorudvalget fastsaetter selv sine vedtaegter. Ved simpelt flertal forstÿs: Over halvdelen af de afgivne stemmer. 12 Til forandring af Iovene kraeves en majoritet pÿ 2/3 af de afgivne stemmer. Enhver aendring af Ioven skal indberettes til DRF til godkendelse. 13 Regnskabsÿret gÿr fra 1.januar til 31. december. Regnskabet forelaegges den ordinaere generalforsamling til godkendelse efter revision af 2 pÿ den ordinaere generalforsamling for 1,ÿr ad gangen, valgte revisorer. Det reviderede regnskab skal foreligge senest 8 dage fcr generalforsamlingens afholdelse og kan rekvireres af klubbens medlemmer.

5 14 Ekstraordinaer generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, nÿr denne anser det for ncdvendigt, eller nÿr mindst 15 % af de stemmeberettigede medlemmer indgiver en skriftlig begaering heroin reed angivelse af dagsorden. Der regnes med det senest opgivne medlemstal til DRF ved beregningen. I sidste tilfaelde skal den ekstraordinaere generalforsamling finde sted senest 3 uger efter begaeringens modtagelse. Ekstraordinaer generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel. 15 Klubbens oplcsning kan kun finde sted, nÿr beslutning herom vedtages pÿ to efter hinanden, med mindst 14 dages mellemrum, afholdte generalforsamlinger. Ved den fcrste af disse generalforsamlinger skal beslutningen om oplcsning vedtages med mindst ¾ af de afgivne stemmer. Ved den anden generalforsamling I<an oplcsning vedtages ved simpelt flertal. Eventuelle aktivers anvendelse afgcres pÿ den oplcsende generalforsamling. Eventuel formue anvendes til almennyttigt formal. Vedtaegterne traeder i kraft, efter forelaeggelse og godkendelse, pÿ SLRKs stiftende generalforsamling torsdag den 3. august 1989 samt ordinaere generalforsamling den 20. november 1990 og ordinaer generalforsamling den 23. januar , 7A og 11 er aendret ved generalforsamling er aendret ved generaiforsamling , 8 og 11 er aendret ved generalforsamling er aendret ved generalforsamlingen og 11 er aendret ved generalforsamlingen og 15 er aendret og 2A er tilfcjet ved generalforsamlingen ÿsserer, " $ÿoÿb Sjÿrslev Karen SCrensen