VEDTÆGTER FOR HELSINGE RIDEKLUB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER FOR HELSINGE RIDEKLUB"

Transkript

1 VEDTÆGTER FOR HELSINGE RIDEKLUB 1. Klubbens navn er Helsinge Rideklub. Klubbens forkortelse er HSK Klubbens hjemsted er Gribskov kommune. 2. Klubbens formål er: - at fremme interessen for ridesporten. - at formidle undervisning af klubbens medlemmer og afholde ridekonkurrencer af forskellig art. - at arbejde for udbredelse og kendskab til ridesporten - samt at oplære medlemmerne i alt vedrørende hestens brug og pleje. 3. Helsinge Rideklub er medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks Idræts Forbund, hvorfor klubben og hvert enkelt at dens medlemmer er forpligtet til at rette sig efter de to forbunds reglementer og bestemmelser, derunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser. 4. I klubben optages senior- og junior medlemmer. Unge mennesker kan kun optages som junior medlemmer til og med det år de fylder 18 år. De er ikke valgbare til bestyrelsen og har først stemmeret fra det tidspunkt, de er fyldt 18 år. Senior medlemmer kan optages som aktive eller passive medlemmer. Passivt medlemskab er uden ret til at deltage i ridesportslige aktiviteter. Anmodning om medlemskab stiles til klubbens kontor eller bestyrelse. Enhver der ønsker at blive optaget som medlem er berettiget til at blive gjort bekendt med indholdet af klubbens vedtægter før indmeldelse finder sted. Medlemskabet er gældende fra den dag, hvor betaling af kontingent har fundet sted. Udmeldelse af klubben kan kun ske skriftligt enten til klubbens kontor eller bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel. Æresmedlemmer kan på forslag fra bestyrelsen eller fra de i 9 anførte 4 faste udvalg udnævnes med retsvirkning fra førstkommende ordinære generalforsamling. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, har stemmeret på generalforsamling og er valgbare til bestyrelsen. 5. Det årlige kontingent vedtages på generalforsamlingen for det næstfølgende regnskabsår. Kontingentet er forfaldent til betaling for det næstfølgende regnskabsår den 1. januar.

2 Er kontingentet ikke betalt en måned efter forfaldsdato, slettes vedkommende medlem, der kun kan optages på ny mod betaling af restance. Start i ridearrangementer kan kun finde sted når kontingentet er betalt. Nye medlemmer der optages i 4. kvartal af regnskabsåret skal kun betale halvt kontingent. Der føres en fortegnelse over klubbens medlemmer. 6. Udmeldelse af klubben kan kun ske når et medlem skriftligt enten til klubbens kontor eller bestyrelsen, fremsætter begæring herom. Midlertidig bortvisning af et medlem kan under rekurs til generalforsamlingen besluttes af den samlede bestyrelse. Eksklusion af et medlem kan kun ske efter en beslutning af generalforsamlingen. Et af bestyrelsen slettet medlem kan indanke bestyrelsens beslutning for den ordinære generalforsamling, og beslutningen omstødes, såfremt ¾ af de afgivne stemmer er i det slettede medlems favør. 6.A Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen. Medlemmet skal have adgang til at udtale sig over for bestyrelsen, inden afstemning finder sted. Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. et evt. forretningsudvalgsmedlem fra HSK er inhabil. 6.B. I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tælles som afgivne). Medlemmet har krav på at være til stede og forsvaret sig. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Ordens- og Amatørudvalg inden 4 uger. 6.C. I det af 6.B omhandlede tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Ordens- og Amatørudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til Danmarks Idræts-Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund (eksklusion).

3 7. Klubbens regnskabsår går fra d. 1. januar til d. 31. december. Årsregnskabet opgøres under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser. Regnskabet forelægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision af 2 på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen valgte interne revisorer + en ekstern. Én revisor afgår hvert år. Genvalg kan finde sted. 8. Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på op til 9 medlemmer: formand, næstformand, kasserer, sekretær og centerudvalgsformand, samt formændene for de 4 faste udvalg. Generalforsamlingen vælger formand, sekretær og centerudvalgsformand på ulige årstal og næstformand og kasserer på lige årstal. Genvalg kan finde sted. Såfremt bestyrelsesmedlemmer fratræder midt i en periode, konstituerer bestyrelsen sig med nye medlemmer, indtil næste generalforsamling. Bestyrelsen antager og afskediger det af klubben ansatte personale. Klubben tegnes af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen har ledelsen af klubben og ansvaret for, at vedtægter og generalforsamlingens lovlige beslutninger bliver overholdt. Klubbens repræsentation i Gribskov Kommunes Idrætsunion vælges af bestyrelsen. Denne repræsentant behøver ikke at være medlem af bestyrelsen. Klubbens repræsentation i Dansk Ride Forbunds Distrikt 2 vælges af bestyrelsen. Denne repræsentant behøver ikke være medlem af bestyrelsen. Formanden sammenkalder bestyrelsen, leder dens forhandlinger og drager omsorg for, at der føres protokol over dens beslutninger. Næstformanden træder under formandens forfald i dennes sted. (Protokollen oplæses på det nærmest følgende møde og underskrives af de på det pågældende møde tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen). Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er tilstede. Afstemning sker ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Flertallet af bestyrelsen kan forlange, at der afholdes bestyrelsesmøde i løbet af 8 dage, efter at de skriftligt har anmodet formanden eller dennes stedfortræder herom. 9. På generalforsamlingen vælges hvert år, for 1 år ad gangen og efter indstilling fra de respektive udvalg, formændene for de 4 faste udvalg. 1. Stævneudvalg 2. Rideskoleudvalg 3. Oldboys- og Kørselsudvalg 4. Klubudvalg

4 De af de 4 faste udvalg foretagne indstillinger af udvalgsformænd kan på generalforsamlingen kun forkastes med en majoritet på ¾ af de afgivne stemmer. Udvalgene har det fulde ansvar over for klubbens bestyrelse for deres respektive aktiviteter og har deres egen kasse, hvis regnskab skal opgøres umiddelbart efter hver afholdt aktivitet, hvorefter afregning straks foretages over for klubbens kasserer, således at udvalgets kasse igen har det på det pågældende udvalg fastsatte rådighedsbeløb. Bestyrelsen fastsætter de enkelte udvalgs rådighedsbeløb efter udvalgsformændenes forventede aktivitets niveau. Hvert udvalg vælger selv sine suppleanter og konstituerer sig selv. Såfremt yderligere behov for udvalg måtte opstå, kan disse oprettes af bestyrelsen. Indstilling til formand for de enkelte udvalg skal indsendes til klubbens bestyrelse inden udgangen af januar måned. Ved den ordinære generalforsamling aflægger udvalgsformændene beretning. 10. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed og indkaldes af bestyrelsen Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af februar måned. Møde og stemmeberettigede er alle medlemmer over 18 år der har været medlem af klubben i mindst 3 måneder, og rettidigt har betalt kontingent for det regnskabsår, der skal aflægges regnskab for. Hvert af medlemmerne, der er stemmeberettigede, har 1 stemme. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt. Hvert medlem dog med højst 2 stemmer ud over sin egen. Valgbare til bestyrelsen er alle medlemmer, der har opnået den til en hver tid gældende myndighedsalder, og har været medlem af klubben i mindst 3 måneder, samt er medlem på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse. Det er muligt at kompensere for reglen om 3 måneders medlemskab for valg til bestyrelsen, såfremt kandidaten kan godkendes af 2/3 af de stemmeberettigede deltagere ved den ordinære generalforsamling. Hvis kandidaten vælges ind i bestyrelsen, skal medlemskab dog betales senest 14 dage efter generalforsamlingens godkendelse. Sker dette ikke, udpeger bestyrelsen selv en erstatning, hvis den indvalgte person ikke betaler medlemskontingent. Forslag fra medlemmerne må for at blive behandlet, være indsendt til formanden inden udgangen af januar. Forslag der indkommer senere, henvises til behandling under dagsordenens punkt 8. Tiden og stedet for generalforsamlingen varsles efter bestyrelsens valg, enten ved skriftlig meddelelse til klubbens stemmeberettigede medlemmer eller ved bekendtgørelse i dagspressen senest med 14 dages varsel. Eventuelle ændringsforslag til vedtægterne skal samtidig fremlægges på ridecentret til afhentning. Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden:

5 1. Formanden og udvalgsformændenes beretninger 2. Fremlæggelse af regnskab 3. Indkomne forslag 4. Fastsættelse af kontingent 5. Valg af bestyrelse: a. formand b. næstformand c. kasserer d. sekretær e. centerudvalgsformand 6. Valg af 2 interne revisorer 7. Valg af fanebærer + suppleant Valg af udvalgsformænd: a. stævneudvalgsformand b. rideskoleudvalgsformand c. oldboysudvalgsformand d. klubudvalgsformand 8. Eventuelt 9. Honnør for rideklubben Under punkt 8 kan behandles alt vedrørende rideklubben, men der kan ikke træffes beslutninger. Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent, og afstemning herom sker ved håndsoprækning. Bestyrelsen udpeger sin protokolførere for generalforsamlingen. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset deltagerantal. Afstemningsresultatet afgøres ved simpel stemmeflerhed bortset fra de i 6, 12 og 13 nævnte undtagelsestilfælde. Afstemning kan foregå ved håndsoprækning, men såfremt det forlanges af et stemmeberettiget medlem, foregår den skriftlig. Optællingen foretages af 4 af forsamlingen valgte stemmetællere. Ved afstemning betragtes blanke stemmesedler som ugyldige. Ved stemmelighed bortfalder forsalget. 11. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med angivelse af dagsorden og i henhold til bestemmelserne for indkaldelse til ordinær generalforsamling, når flertallet af bestyrelsen finder afholdelse af en sådan aktuel, eller senest 14 dage efter anmodning herom skriftligt fra mindst 25 stemmeberettigede medlemmer er afgivet til formanden. I sidst nævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 30 dage efter anmodningens aflevering. 12.

6 Ændringer og tilføjelser til vedtægterne kræver, at mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer er afgivet til fordel for forslagene. Enhver ændring af lovene skal indberettes til DRF til godkendelse. 13. Klubben kan opløses, når dette besluttes på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum, såfremt ¾ af de på hver generalforsamling afgivne gyldige stemmer afgives for opløsningen. Den generalforsamling der endeligt vedtager klubbens opløsning vælger tillige en eller flere likvidatorer til snarest at realisere klubbens aktiver og afvikle alle dens forpligtelser. Fremkommer der som resultatet af likvidationen et overskud, tilfalder dette ridesportens aktiviteter i det distrikt under Dansk Ride Forbund klubben tilhører, og fordeles ved distriktets foranstaltning. Forsåvidt angår værdier tilvejebragt ved tilskud fra Gribskov Kommune, skal de så vidt muligt overføres til Gribskov Kommunes Idrætsunion. 14. Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtelser. 15. Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dennes tarv på bedste måde. Prokura kan meddeles to i foreningen, f.eks. formand/-næstformand - kasserer, der er bemyndiget til at underskrive de dokumenter om køb, salg og anden afhændelse samt pantsætning, som er følge af generalforsamlinger, der er truffet i medfør af lovens 10. Der bør ikke meddeles eneprokura. Den ovenstående ordlyd af vedtægterne for Helsinge Rideklub er ajourført på grundlag af de på den ordinære generalforsamling af den 6. februar 2007 trufne beslutninger Helsinge Rideklub Husebyvej 13, Skærød 3200 Helsinge tlf

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub

Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub Indhold: 1. Navn 2. Formål 3. Overordnede medlemskaber 4. Hvem kan blive medlem 4.stk. 1 Æresmedlemmer 5. Myndighed 5 stk. 1 Den ordinære generalforsamling 5

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

VEDTÆGTER for HOLTE RIDE-KLUB NAVN OG FORMÅL 1

VEDTÆGTER for HOLTE RIDE-KLUB NAVN OG FORMÅL 1 VEDTÆGTER for HOLTE RIDE-KLUB NAVN OG FORMÅL 1 Klubbens navn er Holte Ride-Klub. Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten blandt beboerne i Rudersdal Kommune og omegn og gennem det forpligtende

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

Vestjyllands Andel A.m.b.a. Vesterkær 16 6950 Ringkøbing Tlf. 9732 1011 Fax 9732 2350 www.vja.dk E-mail: vja@vja.dk CVR-nr. 61 72 96 15.

Vestjyllands Andel A.m.b.a. Vesterkær 16 6950 Ringkøbing Tlf. 9732 1011 Fax 9732 2350 www.vja.dk E-mail: vja@vja.dk CVR-nr. 61 72 96 15. V E D T Æ G T E R Hovedkontor: Vestjyllands Andel A.m.b.a. Vesterkær 16 6950 Ringkøbing Tlf. 9732 1011 Fax 9732 2350 www.vja.dk E-mail: vja@vja.dk CVR-nr. 61 72 96 15 1 1. Foreningens navn er Vestjyllands

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

F O D B O L D A F D E L I N G E N

F O D B O L D A F D E L I N G E N AFDELINGSREGULATIV FOR F O D B O L D A F D E L I N G E N UNDER POLITIETS IDRÆTSFORENING, KØBENHAVN. 2 1: FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er POLITIETS IDRÆTSFORENING, KØBENHAVN, FODBOLDAFDE-

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013.

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. 1. Navn, hjemsted og adresse. Klubbens navn er Aalborg Studenternes Idrætsforening fork. AASI (Student

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB.

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1.1 Foreningens navn er: Aarhus Døveforening (i periode marts 2006 marts 2009 hed foreningen Århus Tegnsprogforening) 1.2 Foreningen er stiftet den 18. september

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

Vedtægter for Forboma

Vedtægter for Forboma Vedtægter for Forboma CVR-NR 89 98 69 15 Foreningens navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er Forboma. 2. Foreningens formål er at varetage medlemmernes forsikringsmæssige interesser. Medlemskab

Læs mere