Vedtægter for Blaabjerg Rideklub

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Blaabjerg Rideklub"

Transkript

1 Vedtægter for Blaabjerg Rideklub Målsætning: Klubbens formål er at fremme interessen for ridesport ved afholdelse af ridekonkurrencer af forskellige art, samt at arbejde for kendskabet til hesten og oplære ungdommen i alt vedr. hestens brug og pleje. Arbejde for et godt og velfungerende sammenhold og klubliv. Fremme klubbens økonomi. 1 Klubbens navn er Blaabjerg Rideklub forkortes BLAAK Klubbens hjemsted er Varde Kommune. 2 Rideklubben er medlem af Dansk Ride Forbund (DRF) under Danmark, Idrætsforbund (DIF), hvorfor klubben og hvert medlem er forpligtet til at rette sig efter de nævnte Forbunds reglement og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser. 3 I klubben optages aktive og passive medlemmer. Stemmeret på generalforsamlingen har både aktive og passive medlemmer efter det fyldte 18. år. Forældre til medlemmer under 18 år har stemmeret med 1 stemme uanset antal børn og kan vælges ind i bestyrelsen på vegne af børnenes medlemsskab. Indmeldelse af medlemmer sker ved henvendelse til bestyrelsen. Optagelse eller ikke optagelse afgøres af den samlede bestyrelse. Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling. Kontingentet betales ½ årligt den 1. januar og l. juli. Endvidere kan der oprettes stævnekontingent for medlemmer under 25 år, der betales 1/1 årligt. 4

2 5 Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på 5-7 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen for 2 år., og som skal være amatører og fyldt 18 år. Genvalg kan finde sted. Derudover skal der på generalforsamlingen vælges 2 suppleanter, som har møderet, men ikke stemmeret. Suppleanterne vælges for 1 år. I tilfælde af vakance kan bestyrelsen supplere sig selv indtil næste generalforsamling. Bestyrelsen vælger selv formand, næstformand, sekretær og kasserer. 6 Bestyrelsen sammentræder på forlangende af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer. Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved almindelig stemmeflertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende og i dennes forfald næstformandens. For at en gyldig bestyrelsesbeslutning kan tages, skal mindst 4 bestyrelsesmedlemmer være til stede og deltage i afstemningen. Næstformanden træder under formandens forfald i dennes sted. Sekretæren laver referat over, hvad der bliver drøftet på bestyrelsesmøderne. 7 Bestyrelsen disponerer over klubbens midler til klubbens formål og træffer alle bestemmelser vedrørende dens virksomhed. Tegningsret meddeles formand, næstformand og kasserer. 8 Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed, og indkaldes af bestyrelsen.. 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden 3. Valg af protokolfører. 4. Formandens beretning. 5. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 6. Behandling af evt. indkomne forslag 7. Valg til bestyrelsen. 8. Valg af 2 supleanter. 9. Evt. Den ordinære generalforsamling afholdes senest den 1. april. Til generalforsamlingen

3 er en liste over aktive og passive medlemmer. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før. 3.) Tiden og stedet for generalforsamlingen skal bringes til medlemmernes kendskab i det lokale ugeblad med 14 dages varsel. Beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpelt stemmeflertal (se dog 9 og 12). Afstemningen foregår ved håndsoprækning medmindre bestyrelsen eller mindst 3 medlemmer forlanger skriftlig afstemning. 9 Til forandring af lovene og til eksklusion af medlemmer kræves en majoritet af to tredjedele af de afgivne stemmer. Enhver ændring af lovene skal indberettes til DRF til godkendelse. 10 Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max.. 2 mdr. til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen. Medlemmet skal have adgang til at udtale sig over for bestyrelsen inden afstemningen finder sted. Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inhabil.. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil. I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 mdr. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer ( blanke stemmer tæller som afgivne) Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmmet indbringes for Dansk Rideforbunds Ordens- og Amatørudvalg inden 4 uger 3.) I det af 10 stk. 2 omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning, og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Rideforbunds Orden- og Amatørudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til Danmarks Idrætsforbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Danmarks Idrætsforbund (eksklusion). 11

4 Regnskabet følger kalenderåret. Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision af 1 på den ordinære generalforsamling valgt revisor. 12 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne anser det for nødvendigt eller når mindst 20 % af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden. Der regnes med det senest opgivne medlemstal til DRF ved beregning. I sidste tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted senest 3 uger efter begæringens modtagelse. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftlig med mindst 8 dages varsel. 13 Klubbens opløsning kan kun foregå, når beslutning herom vedtages på to efter hinanden med 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. Fo at en sådan beslutning skal være gyldig, kræves at opløsningen på den første generalforsamling vedtages med ¾ af de afgivne stemmer. 2). Såfremt opløsning af klubben skal blive en realitet, afvikles på den siddende bestyrelses initiativ de klubben tilhørende ejendele, såsom rideudstyr, heste o.l., og det derved indkomne beløb indsættes tillige med klubbens øvrige likvider på bankkonto i pengeinstitut til højeste opnåelige rente. Bankbogen deponeres hos Varde Kommune med følgende prohibitiv påtegning: Indestående på denne konto skal med påløbne renter være urørlig indtil der på ny i Varde Kommune er stiftet en rideklub dækkende hele kommunen og tilsluttet DRF. Når der er sket, og lovene er godkendt af DRF skal hele den indestående kapital overdrages den nystiftede klub til anvendelse i overensstemmelse med klubbens vedtægter. Såfremt der ikke inden 10 år fra kontoens oprettelse stiftes en sådan klub, vil indestående efter nærmere bestemmelse af Varde Kommunes Familie- og Helseudvalg være at anvende til idrætsformål indenfor kommunen. Der vil dog i så fald udelukkende kunne tilses klubber, der er tilsluttet DIF og f.eks. ikke en rideklub eller lignende, der står under DRF. Ovenstående love er vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 26. oktober Ændring i 3 vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling okt Ændring i 4 og 5 vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling oktober Ændring i 8 stk. 2 vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling oktober Ændring i 3 vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling okt Ændring i 8 stk. 2 vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling oktober Ændring i 10 vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling okt

5 Ændring i 4 vedtaget på klubbens ekstraordinære generalforsamling februar Ændring i målsætning vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling februar Ændring i 3 stk. 1, 7 og 8 stk. 3 vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling februar Ændring af 3 stk. 1 og 5 stk. 1 vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling februar Ændring af 5 stk. 3 og 10 vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling februar Ændring af 1,2,8,9,10,12,13 er vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling februar På foranledning af Dansk Ride Forbunds skriftlige opfordring. Ændring af 1 stk. 2, 5 stk. 3, 6 stk. 2, 8 stk. 2, 13 stk. 2, vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling marts Ændring af 1 vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling marts Ovenstående vedtægter er ændret og godkendt af generalforsamlingen. Marts 2010.

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub

Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub Indhold: 1. Navn 2. Formål 3. Overordnede medlemskaber 4. Hvem kan blive medlem 4.stk. 1 Æresmedlemmer 5. Myndighed 5 stk. 1 Den ordinære generalforsamling 5

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter for Hjortespring Rideklub

Vedtægter for Hjortespring Rideklub Vedtægter for Hjortespring Rideklub Klubbens navn er Hjortespring Rideklub. Forkortelse: HJOR Klubbens stiftelse: 10. september 1996 Klubbens hjemsted er Herlev kommune. Klubbens formål er: 1) At fremme

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HELSINGE RIDEKLUB

VEDTÆGTER FOR HELSINGE RIDEKLUB VEDTÆGTER FOR HELSINGE RIDEKLUB 1. Klubbens navn er Helsinge Rideklub. Klubbens forkortelse er HSK Klubbens hjemsted er Gribskov kommune. 2. Klubbens formål er: - at fremme interessen for ridesporten.

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

VEDTÆGTER for HOLTE RIDE-KLUB NAVN OG FORMÅL 1

VEDTÆGTER for HOLTE RIDE-KLUB NAVN OG FORMÅL 1 VEDTÆGTER for HOLTE RIDE-KLUB NAVN OG FORMÅL 1 Klubbens navn er Holte Ride-Klub. Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten blandt beboerne i Rudersdal Kommune og omegn og gennem det forpligtende

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB ORIGINALE vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. december 2004. MÅ IKKE ÆNDRES FØR VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING ÆNDRINGER noteres med sidenr. og linie.

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

VEDT./EGTER i SLAGELSE RIDEKLUB

VEDT./EGTER i SLAGELSE RIDEKLUB VEDT./EGTER i SLAGELSE RIDEKLUB S!,AGE!.SE R {D EK I.U B frÿ'fr.5ÿ RK.Dh" 1 Klubbens navn er Slagelse Rideklub fremover forkortet SLRK. Klubbens hjemsted er: Slagelse Kommune. 2 Klubbens formal er at fremme

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker.

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker. VEDTÆGTER FOR SKIVE SVØMMEKLUB POSEIDON STIFTET D. 27. AUGUST 1953 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er " Skive Svømmeklub Poseidon". Dens hjemsted er Skive. 2. Klubbens formål: At give mulighed

Læs mere