1. KVARTALSRAPPORT MAJ 2011 CVR-nr kvartalsrapport 2011 Nordic Tankers A/S Selskabsmeddelelse nr. 15 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. KVARTALSRAPPORT MAJ 2011 CVR-nr kvartalsrapport 2011 Nordic Tankers A/S Selskabsmeddelelse nr. 15 1"

Transkript

1 1. KVARTALSRAPPORT MAJ 2011 CVR-nr kvartalsrapport 2011 Nordic Tankers A/S Selskabsmeddelelse nr. 15 1

2 Resumé I 1. kvartal 2011 steg Nordic Tankers omsætning på time-charter basis (TCE) med USD 7,3 millioner til USD 22,6 millioner sammenlignet med 1. kvartal EBITDA var USD 1,5 millioner i 1. kvartal 2011 (USD 0,6 millioner), og resultat før skat blev et tab på USD 2,7 millioner (USD -12,1 millioner). Nettoresultatet inkluderer en engangsopskrivning på USD 5,2 millioner, som følge af købet af de resterende aktier fra Zacchello Group. Opskrivningen er foretaget i overensstemmelse med IFRS 3 og har ingen likviditetspåvirkning. Bruttoomsætningen var gradvist stigende i løbet af kvartalet for både kemikalie- og produkttankskibssegmentet. Omkostningerne blev dog negativt påvirket af stigende bunkerpriser kombineret med svækkelsen af USD gennem hele 1. kvartal. Resultatet er utilfredsstillende, men i overensstemmelse med forventningerne, de stigende bunkerpriser taqet i betragtning. Effekten af stigningen i bunkerpriserne var ca. USD 1,7 millioner. Balancen mellem udbud og efterspørgsel forventes gradvist at blive forbedret i andet halvår af 2011, hvilket forventes at påvirke fragtraterne positivt, navnligt indenfor kemikalietankskibssegmentet. Pengestrømmen var USD -6.1 million i 1. kvartal. Den negative udvikling i pengestrømmen skyldtes primært en stigning i tilgodehavender som følge af øget bruttoomsætning samt diverse engangsposter, hvoraf nogle vil blive reverseret i 2. kvartal. Forventningerne til en pengestrøm for 2011 på mellem USD 0 og USD -10 millioner fastholdes derfor. Forventningerne for 2011 til omsætning på TCE basis på USD millioner, EBITDA på USD millioner, samt et negativt resultat før skat, eventuelle op- og nedskrivninger samt valutakursreguleringer på USD millioner fastholdes. Den ovenfor nævnte gevinst på USD 5,2 millioner er ikke medregnet i forventningerne. Rederiet styrkede yderligere sit samarbejde med Womar Holdings Pte. Ltd. og har pr. 1. februar 2011 etableret en fællesejet virksomhed ved navn Nordic Womar Pte. Ltd., som er et pool managementselskab med hjemsted i Singapore. Nordic Womar driver to pools med omkring 35 coatede kemikalietankskibe i segmentet dwt. Nordic Tankers har den 14. februar 2011 gennemført en kapitalnedsættelse som autoriseret af generalforsamlingen 5. november 2010 fra nominelt DKK til nominelt DKK Det resterende beløb på DKK er henlagt til en særlig reserve, jf. selskabslovens 188, stk. 1, nr. 3. Den 28. februar 2011 opløste Nordic Tankers og Zacchello Group deres joint venture og Nordic Tankers købte Zacchello Group s ejerandel svarende til 1½ skib. Således ejer Nordic Tankers nu alle 5 handy size produkttankskibe fra dette joint venture.. Aktierne er erhvervet gennem en betinget udskudt betaling til Zacchello Group, og transaktionen blev gennemført i samarbejde med og støttet af Nordic Tankers to banker. Der var ikke behov for tilførsel af egenkapital for at finansiere købet. Den 4. marts 2011 foretog Nordic Tankers en rettet emission til tidligere minoritetsinvestorer i de fire kemikalietankskibe overtaget fra Clipper i Købet svarer til 0,25 skib samt konvertering af rentebærende gældsbreve på USD 0,6 millioner. Ved gennemførelsen af disse transaktioner har Nordic Tankers overtaget de resterende minoritetsinteresser i alle Rederiets skibe, og Rederiet ejer nu 15 skibe fuldt ud. Begge transaktioner er en positiv udvikling og i overensstemmelse med Nordic Tankers vækststrategi. Resultatet er i overensstemmelse med vores forventninger, men det er værd at bemærke, at fragtraterne er i bedring ved indgangen til 2. kvartal af 2011, hvilket kunne være en indikation af, at markedet nærmer sig det punkt i vores branchecycklus hvor fremgangen begynder. Vi har fortsat udfordringer foran os, men den nuværende markedssituation åbner muligheder for at forbedre Nordic Tankers position for fremtidig vækst og giver os lejlighed til at igangsætte yderligere aktiviteter til udvikling af forretningen samt gennemføre vores strategi - The Nordic Ambition udtaler CEO Tommy Thomsen. 1. kvartalsrapport 2011 Nordic Tankers A/S Selskabsmeddelelse nr. 15 2

3 Koncernens hoved- og nøgletal 1/1-31/3 1/1-31/3 Hele året USD millioner Nettoomsætning 34,9 19,9 104,8 Omsætning på TCE basis 22,6 15,3 72,3 EBITDA 1,5 0,6 3,5 Resultat af primær drift (EBIT) 2,2-11,3-27,6 Finansielle poster, netto -5,0-0,8-0,3 Resultat -2,7-12,2-28,1 Investeret kapital 328,0 264,9 279,8 Nettoarbejdskapital 14,5-4,4 9,3 Egenkapital 56,8 34,0 58,6 Balancesum 353,6 314,3 311,3 Investeringer i materielle aktiver 0,0 1,7 7,2 Nettorentebærende gæld 271,3 246,4 221,3 Pengestrømme fra driftsaktivitet -5,9 4,1-5,8 Årets pengestrømme -6,1 9,5 15,5 EBITDA-margin (%) 6,6% 3,8% 4,9% Nettomargin (%) -11,9% -79,5% -38,8% Soliditet (%) 16,1% 10,5% 18,5% Afkast af investeret kapital (%) 2,7% -17,1% -9,9% Egenkapitalforrentning (%) -18,8% -143,0% -47,9% Finansiel gearing 4,8 7,2 3,8 Nettoarbejdskapital/nettoomsætning (%) 8,5% -2,3% 4,8% Resultat pr. aktie, USD -0,1-1,0-1,0 Indre værdi pr. aktie, USD, ultimo 1,5 2,7 1,6 Børskurs pr. aktie, DKK, ultimo 7,0 23,4 7,2 Børskurs pr. aktie, USD, ultimo 1,3 4,2 1,3 Valutakurs USD/DKK, ultimo 5,2 5,5 5,6 Antal aktier, millioner, ultimo 38,9 12,6 37,8 Gennemsnitlig antal aktier, millioner 38,4 12,2 28,2 Nøgletal er beregnet i henhold til anvendt regnskabspraksis beskrevet i Årsrapporten Kvartalstal er annualiserede. 1. kvartalsrapport 2011 Nordic Tankers A/S Selskabsmeddelelse nr. 15 3

4 Selskabsoplysninger Selskab Nordic Tankers A/S Harbour House Sundkrogsgade København Ø CVR-nr Hjemstedskommune: København Hjemmeside: Telefon: Kontaktpersoner vedrørende halvårsrapporten: Administrerende direktør Tommy Thomsen Finansdirektør Christian Hassel Bestyrelse Knud Pontoppidan, formand Erik Bartnes, næstformand Mogens Stig Buschard Jens Fehrn-Christensen Henrik Lund Dal Sven Rosenmeyer Paulsen Saravana Sivasankaran Direktion Administrerende direktør Tommy Thomsen Finansdirektør Christian Hassel Revision Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Fremadrettede udsagn Denne rapport indeholder fremadrettede udsagn, som reflekterer Nordic Tankers nuværende syn på den fremtidige udvikling. Sådanne udsagn er i sagens natur forbundet med usikkerhed, og Nordic Tankers faktiske resultater kan derfor afvige væsentligt fra forventningerne. Forhold, som kan medføre, at de opnåede resultater afviger fra forventningerne, omfatter bl.a. ændringer i makroøkonomiske, lovgivningsmæssige og politiske forudsætninger, specielt på Rederiets hovedmarkeder, udviklingen i valutakurser, fragtrater, driftsomkostninger og skibspriser samt mulige forstyrrelser i trafik og drift som følge af udefrakommende begivenheder. 1. kvartalsrapport 2011 Nordic Tankers A/S Selskabsmeddelelse nr. 15 4

5 Ledelsesberetning The Nordic Ambition i fokus Omsætningen på TCE basis i januar og februar måned var skuffende for både kemikalie- og produkttankskibssegmentet, men blev styrket en smule igen i marts. Omkostningerne var negativt påvirket af stigende bunkerpriser svarende til ca. USD 1,7 millioner kombineret med svækkelse af USD gennem hele 1. kvartal. Trods forbedret EBITDA i forhold til 1. kvartal 2010 blev en mere udtalt forbedring holdt tilbage af et fortsat vanskeligt marked. I bestræbelserne på at eksekvere The Nordic Ambition har Nordic Tankers igangsat flere initiativer. Samarbejdet med Womar blev styrket betydeligt ved etablering en fællesejet virksomhed, Nordic Womar Pte. Ltd, som et pool management-selskab, der driver to pools med omkring 35 coatede kemikalietankskibe i segmentet dwt. Efter etableringen af dette samarbejde drives et betydeligt antal skibe nu i én af de to Nordic Womar pools, som tidligere var i kommerciel management hos Nordic Tankers. Overgangen fra kommerciel drift af skibe til pools giver bedre indtjening, set i forhold til skibe i kommerciel drift, samt mindre usikkerhed for ejerne i forhold til kommercielle beslutninger. Svage markedsbetingelser giver gode muligheder for at tage time-charter tonnage ind på attraktive vilkår og drive skibene i Rederiets kernemarkeder. I 1. kvartal 2011 steg antallet af skibe på time-charter til syv. I 1. kvartal foretog Nordic Tankers en rettet emission til tidligere minoritetsinvestorer i de fire kemikalietankskibe overtaget fra Clipper i Købet svarer til 0,25 skib samt konvertering af rentebærende gældsbreve på USD 0,6 millioner. Nordic Tankers overtog tillige en ejerandel svarende til 1½ skib fra Zacchello Group og opløste således sit joint venture med Zacchello Group, hvorigennem parterne før transaktionen ejede fem handysize produkttankskibe. Aktierne er erhvervet gennem en betinget udskudt betaling til Zacchello Group, og transaktionen blev gennemført i samarbejde med og støttet af Nordic Tankers to banker. Der var ikke behov for tilførsel af egenkapital for at finansiere købet. Ved gennemførelsen af disse transaktioner har Nordic Tankers overtaget de resterende minoritetsinteresser i alle Rederiets skibe, og Rederiet ejer nu 15 skibe fuldt ud og driver en flåde på ca. 90 skibe, herunder skibene beskæftiget i de to Nordic Womar pools. Resultatudvikling i perioden (1. januar 31. marts 2011) Sammenligningstallene for 1. kvartal 2010 er angivet i parentes. Resultatet før skat for 1. kvartal 2011 blev et underskud på USD 2,7 millioner (USD -12,2 millioner). Dette svarer til en forbedring på USD 9,5 millioner. Stigningen udgøres primært af nedskrivningen af goodwill i 1. kvartal 2010 på USD 8,1 millioner, og opskrivningen af handy-size produkttankskibene på USD 5,2 millioner, som følge af købet af de resterende aktier ejet af Zacchello Group. Disse to poster blev modvirket af en stigning i netto finansielle omkostninger på USD 4,2 millioner, primært relateret til urealiserede valutakurstab. Omsætningen på TCE basis var USD 22,6 millioner i 1. kvartal (USD 15,3 millioner), en forbedring på USD 7,3 millioner primært relateret til en stigning i kemikalietankskibssegmentet på USD 6,8 millioner som følge af stigningen i aktiviteten med time-charter skibe. Rejserelaterede omkostninger udgjorde USD 12,3 millioner (USD 4,6 millioner). Stigningen er primært drevet af stigning i aktiviteterne for kemikalietankskibssegmentet som følge af igangsatte time-charter aktiviteter samt stigende bunkerpriser. Omkostningerne til skibenes drift var på USD 7,8 millioner i 1. kvartal (USD 8,4 millioner). Time-charter hyre udgjorde USD 6,6 millioner (USD 0 millioner) som følge af stigningen i time-charter aktiviteter. 1. kvartalsrapport 2011 Nordic Tankers A/S Selskabsmeddelelse nr. 15 5

6 Personaleomkostninger udgjorde USD 4,6 millioner i 1. kvartal (USD 3,9 millioner). Stigningen skyldes en svækkelse af USD mod DKK, hvori en betydelig andel af Rederiets personaleomkostninger afholdes. Andre eksterne omkostninger udgjorde USD 2,1 millioner (USD 2,4 millioner). På den primære drift før af- og nedskrivninger (EBITDA) realiserede Rederiet i 1. kvartal et overskud på USD 1,5 millioner (USD 0,6 millioner). Stigningen er tilfredsstillende, men løbende stigning i bunkerpriser i det meste af kvartalet betød dog, at stigningen var beskeden. Afskrivninger for 1. kvartal var USD 4,4 millioner (USD 3,8 millioner), og stigningen skyldes en stigning i afskrivninger på dokninger samt tilkøbte skibe. En gevinst på USD 5,2 millioner blev indregnet i 1. kvartal som følge af opkøb af de resterende aktier i joint venture med Zacchello Group. Transaktionen er behandlet i overensstemmelse med IFRS 3, idet Rederiet har opkøbt dele af en allerede ejet enhed. Dette krævede at de aktiver og passiver, der allerede var ejet af Rederiet, revurderedes til dagsværdien på transaktionstidspunktet, og at forskellen blev indregnet som gevinst/tab i totalindkomstopgørelsen. Finansielle poster udgjorde et tab på USD 5,0 millioner i 1. kvartal (USD -0,8 millioner). Den negative udvikling på USD 4,2 millioner består primært af urealiserede kurstab for EUR-lån på USD 1,3 millioner (gevinst: USD 3,8 millioner), samt dagsværdiregulering på USD 0,5 millioner af de betingede udskudte betalinger indregnet som finansielle indtægter. Balancen pr. 31. marts 2011 Sammenligningstallene for 31. marts 2010 er angivet i parentes. Aktiver udgjorde USD 353,6 millioner pr. 31. marts 2011 (USD 314,3 millioner). De immaterielle aktiver udgjorde USD 4,4 millioner (USD 8,5 millioner), og reduktionen er sammensat af nedskrivninger foretaget i 3. kvartal 2010 og en stigning på USD 2,0 millioner indregnet i 1. kvartal 2011 i forbindelse med købet af den resterende del af Nordic Seaarland Tankers B.V. fra joint venture-partneren Marco Polo Seatrade B.V. Materielle aktiver var USD 309,9 millioner (USD 276,3 millioner), idet stigningen hidrører fra købet af den resterende del af Nordic Seaarland Tankers B.V. modsvaret af ordinære afskrivninger. Pr. 31. marts 2011, udgjorde Rederiets likvide beholdninger USD 12,0 millioner (USD 12,2 millioner). Nettopengestrømme for perioden blev USD -6,1 millioner (USD 9,5 millioner). Udviklingen i 1. kvartal skyldtes primært stigning i tilgodehavender som delvis konsekvens af øgede bruttofragtrater samt engangsomkostninger blandt andet i forbindelse med påkrævet tilførelse af arbejdskapital ved etablering af de fire 13,000 dwt. kemikalietankskibe i Nordic Womar-poolen samt organisatoriske tilpasninger. Tilgodehavender udgjorde USD 23,5 millioner pr. 31. marts 2011 (USD 14,7 millioner). Tilgodehavender steg i kvartalet med USD 4,7 millioner blandt andet som følge af stigningen i bruttofragtraterne. Andre kortfristede forpligtelser udgjorde USD 12,7 millioner pr. 31. marts 2011 (USD 21,7 millioner). Udviklingen i kvartalet var en stigning på USD 0,9 millioner, som dermed delvist begrænsede væksten i nettoarbejdskapitalen som følge af stigningen i tilgodehavender. Rederiets egenkapital pr. 31. marts 2011 var USD 56,8 millioner (USD 34,0 millioner), og udviklingen skyldtes en kombination af kapitaludvidelsen i 2. kvartal 2010 på USD 41,5 millioner, den rettede emission til tidligere minoritetsinvestorer foretaget i 1. kvartal 2011 på USD 0,7 millioner samt et fald som følge af det negative resultat efter skat. Langsigtede forpligtelser pr. 31. marts 2011 udgjorde USD 278,0 millioner (USD 253,3 millioner). Udviklingen skyldtes en stigning på USD 43,0 millioner relateret til købet af den resterende del af Nordic Seaarland Tankers B.V. samt et fald på USD 15,0 millioner relateret til konvertering af rentebærende gældsbreve i forbindelse med den gennemførte fortegningsemission. 1. kvartalsrapport 2011 Nordic Tankers A/S Selskabsmeddelelse nr. 15 6

7 Væsentligste risici og usikkerheder Fragtraterne for kemikalie- og produkttankskibe er fortsat på et meget lavt niveau. Såfremt fragtraterne forbliver på dette niveau, eller forværres yderligere, vil Rederiet fortsat generere underskud. Udsving i valutakurser har en betydelig indflydelse på Nordic Tankers resultat, som følge af omkostninger og udlån i andre valutaer end den funktionelle valuta, og det seneste fald i USD mod DKK og EUR har haft en negativ indvirkning på Nordic Tankers' resultat. Hvis USD fortsætter med at falde, vil dette få yderligere negativ effekt. Hovedparten af kursreguleringerne er urealiserede, hvorfor effekten på likviditeten er begrænset. Begivenheder efter regnskabsperiodens udløb Der er ikke indtruffet væsentlige begivenheder efter regnskabsperiodens udløb. Forventningerne til 2011 I første halvår af 2011 forventes fragtmarkedet at fortsætte på lavt niveau som oplevet i 2010, hvorefter der forventes en gradvis forbedring i balancen mellem udbud og efterspørgsel. Dette forventes at føre til forbedrede fragtrater, især inden for kemikalietankskibssegmentet. Udviklingen i bunkerpriser samt valutakurser, især udviklingen i USD mod DKK og EUR, har fortsat væsentlig indvirkning på Nordic Tankers resultat, hvorfor usikkerheden forbundet hermed fortsat er høj. Nordic Tankers fastholder forventningerne til omsætning på TCE basis på USD millioner, EBITDA på USD millioner, et negativt resultat før skat, eventuelle op- og nedskrivninger samt valutakursreguleringer på USD millioner, samt total pengestrøm på mellem USD 0 og USD -10 millioner. 1. kvartalsrapport 2011 Nordic Tankers A/S Selskabsmeddelelse nr. 15 7

8 Ledelsespåtegning Vi har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2011 for Nordic Tankers A/S. Delårsrapporten, der ikke er revideret eller reviewet, er aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber, som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2011 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar 31. marts Vi anser ledelsesberetningen for at give en retvisende redegørelse for udviklingen i og resultatet af koncernens aktiviteter og finansielle stilling som helhed samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. København, den 24. maj 2011 Direktion Tommy Thomsen Administrerende direktør Christian Hassel Finansdirektør Bestyrelse Knud Pontoppidan Erik Bartnes Mogens Stig Buschard Formand Næstformand Jens Fehrn-Christensen Henrik Lund Dal Sven Rosenmeyer Paulsen Saravana Sivasankaran 1. kvartalsrapport 2011 Nordic Tankers A/S Selskabsmeddelelse nr. 15 8

9 Totalindkomstopgørelse for koncernen (sammendraget) 1/1-31/3 1/1-31/3 Hele året USD millioner Omsætning 34,9 19,9 104,8 Rejserelaterede omkostninger -12,3-4,6-32,5 Omsætning på TCE basis 22,6 15,3 72,3 Omkostninger til drift af skibe -7,8-8,4-33,1 Time-charter hyre -6,6 - -9,3 Personaleomkostninger -4,6-3,9-17,0 Andre eksterne omkostninger -2,1-2,4-9,4 Primær drift før afskrivninger (EBITDA) 1,5 0,6 3,5 Afskrivninger -4,4-3,8-16,8 Opskrivninger 5,2 - - Nedskrivninger - -8,1-14,3 Resultat af primær drift (EBIT) 2,2-11,3-27,6 Finansielle indtægter 1,4 3,0 14,0 Finansielle omkostninger -6,4-3,8-14,3 Resultat før skat -2,7-12,1-27,9 Skat af periodens resultat 0,1-0,0-0,1 Resultat -2,7-12,2-28,1 Dagsværdiregulering af afledte finansielle instrumenter m.v. 0,1-0,3 1,8 Anden totalindkomst 0,1-0,3 1,8 Totalindkomst -2,6-12,5-26,2 Fordeling af periodens resultat Moderselskab -2,7-12,2-27,9 Minoritetsinteresser -0,0 0,0-0,2 Fordeling af periodens totalindkomst Moderselskab -2,6-12,5-26,0 Minoritetsinteresser -0,0 0,0-0,2 Antal aktier, ultimo (millioner) 38,9 12,6 37,8 Resultat pr. aktie -0,1-1,0-0,7 1. kvartalsrapport 2011 Nordic Tankers A/S Selskabsmeddelelse nr. 15 9

10 Balance (sammendraget) USD millioner 31/ / / Aktiver Immaterielle aktiver 4,4 8,5 2,3 Materielle aktiver 309,9 276,3 269,0 Finansielle aktiver 0,2 0,0 0,1 Langfristede aktiver i alt 314,4 284,8 271,5 Beholdning af smøremidler 3,7 2,6 3,0 Tilgodehavender 23,5 14,7 18,8 Likvide beholdninger 12,0 12,2 18,1 Kortfristede aktiver i alt 39,2 29,5 39,9 Aktiver i alt 353,6 314,3 311,3 Passiver Egenkapital, moderselskab 56,8 33,1 57,7 Egenkapital, minoritetsinteresser 0,0 0,9 0,9 Egenkapital i alt 56,8 34,0 58,6 Finanslån 277,2 237,8 233,4 Andre langfristede forpligtelser 0,8 15,5 0,8 Langfristede forpligtelser i alt 278,0 253,3 234,2 Finanslån 6,1 5,3 6,0 Andre kortfristede forpligtelser 12,7 21,7 12,5 Kortfristede forpligtelser i alt 18,8 27,0 18,5 Forpligtelser i alt 296,8 280,3 252,7 Passiver i alt 353,6 314,3 311,3 1. kvartalsrapport 2011 Nordic Tankers A/S Selskabsmeddelelse nr

11 Egenkapitalopgørelse (sammendraget) Egenkapital Aktie- Overført moder- Egenkapital Egenkapital USD millioner kapital Reserver resultat selskab minoritet i alt Egenkapital 1. januar ,8 32,6-24,9 20,6 0,0 20,6 Regulering 1. januar -35,3 35,4-0,1-0,1 0,0 Resultat for perioden ,2-12, ,2 Anden totalindkomst for perioden - -0,3 - -0,3 - -0,3 Kapitalforhøjelse m.v. 10,4-14,6 24,9 1,0 25,9 Egenkapital 31. marts ,1 67,6-22,5 33,1 0,9 34,0 Egenkapital 1. januar ,7-0,8-6,2 57,7 0,9 58,6 Resultat for perioden ,7-2,7 - -2,7 Anden totalindkomst for perioden - 0,1-0,1-0,1 Kapitalnedsættelse -58,3 58, Kapitalforhøjelse m.v. 0,2 1,4-1,6-0,9 0,7 Aktiebaseret vederlæggelse - - 0,1 0,1-0,1 Egenkapital 31. marts ,7 58,9-8,8 56,8 0,0 56,8 Pengestrømsopgørelse (sammendraget) 1/1-31/3 1/1-31/3 Hele året USD millioner Resultat af primær drift (EBIT) 2,2-11,3-27,6 Af-, op- og nedskrivninger -0,7 11,9 31,1 Ændringer i arbejdskapital -4,5 7,2 3,2 Modtagne finansielle indtægter -0,0 0,1 0,1 Betalte finansielle omkostninger -2,9-3,7-12,5 Betalt skat i perioden 0,0-0,1-0,1 Pengestrømme fra driftsaktivitet -5,9 4,1-5,8 Køb/salg af virksomheder, netto 1,3 8,5 8,5 Køb/salg af materielle aktiver -0,0-1,7-7,2 Køb/salg af finansielle aktiver -0,1 - -0,1 Pengestrømme fra investeringsaktivitet 1,2 6,8 1,2 Optagelse af finansiering 0,0 - - Afdrag på lånefaciliteter -1,4-1,4-5,2 Kapitaludvidelse m.v. -0,0-25,4 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet -1,4-1,4 20,2 Periodens pengestrømme -6,1 9,5 15,5 Likvide beholdninger, primo 18,1 2,6 2,6 Likvide beholdninger, ultimo 12,0 12,1 18,1 1. kvartalsrapport 2011 Nordic Tankers A/S Selskabsmeddelelse nr

12 Noter 1. Anvendt regnskabspraksis for delårsrapporten Delårsrapporten aflægges som et sammendraget regnskab i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber, som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav. Anvendt regnskabspraksis er bortset fra effekten af nedenstående ændrede standarder m.v. uændret i forhold til årsrapporten for Vi henviser til årsrapporten for 2010 for en nærmere beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis. Nye og ændrede regnskabsstandarder Nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag, der er trådt i kraft med virkning for regnskabsåret 2011, har ikke medført ændringer i anvendt regnskabspraksis, hvad angår indregning og måling. 2. Regnskabsmæssige skøn Nedskrivningstests I overensstemmelse med IAS 36 testes immaterielle aktiver for værdiforringelse mindst en gang årligt og materielle anlægsaktiver testes, hvis der er indikationer på værdiforringelse. Nordic Tankers har, baseret på den interne ledelsesrapportering, to segmenter, produkttankskibssegmentet og kemikalietankskibssegmentet, hvilke segmenter administreres separat og har separate pengestrømme. Som følge heraf er hvert segment defineret som en pengestrømsfrembringende enhed, for hvilke nedskrivningstests udføres i overensstemmelse med IAS 36. De foretagne nedskrivningstests har ikke givet anledning til nedskrivninger eller tilbageførelse af samme på selskabets aktiver for 1. kvartal Udskudt betinget vederlag I forbindelse med køb af aktiviteter er udskudte betingede vederlag blevet indregnet til dagsværdi, som revurderes kvartalsvis baseret på opdaterede budgetter. Revurdering foretaget for 1. kvartal 2011 har givet anledning til en dagsværdiregulering på USD 0,5 millioner indregnet som finansiel indtægt. 3. Til- og afgange af materielle aktiver (sammendraget) I overensstemmelse med IFRS 3, betragtes købet af de resterende aktier i joint venture med Zacchello Group overtaget i flere faser. Værdien af de tilkøbte skibe er indregnet som tilkøb i perioden, og værdien af de overtagne skibe før tilkøbet indregnet som afgang i perioden. Nettotilgang specificeres således: 1/1-31/3 1/1-31/3 Hele året USD millioner Tilgange ved virksomhedssammenslutninger 132,0 70,8 71,0 Afgange ved virksomhedssammenslutninger -86,7 - - Tilgange af skibstonnage 0,0 1,7 7,2 Periodens nettotilgange i alt 45,3 72,5 78,2 1. kvartalsrapport 2011 Nordic Tankers A/S Selskabsmeddelelse nr

13 4. Segmentoplysninger for koncernen 1/1-31/ USD millioner Produkttankskibe Kemikalietankskibe Ikke-fordelt I alt Omsætning i alt 5,6 29,2-34,9 Rejserelaterede omkostninger - -12, ,3 Omsætning på TCE basis 5,6 16,9-22,6 Omkostninger til drift af skibe -2,6-5,2 - -7,8 Time charter-hyre - -6,6 - -6,6 Personaleomkostninger - -3,6-1,0-4,6 Andre eksterne omkostninger -0,0-1,6-0,6-2,1 Primær drift før afskrivninger (EBITDA) 3,1-0,1-1,5 1,5 Afskrivninger -1,7-2,7 - -4,4 Opskrivninger 5, ,2 Nedskrivninger Resultat af primær drift (EBIT) 6,5-2,8-1,5 2,2 Finansielle indtægter - - 1,4 1,4 Finansielle omkostninger ,4-6,4 Resultat før skat 6,5-2,8-6,5-2,7 Skat af periodens resultat - - 0,1 0,1 Resultat 6,5-2,8-6,4-2,7 Segment langfristede aktiver 174,3 139,9-314,2 1/1-31/ USD millioner Produkttankskibe Kemikalietankskibe Ikke-fordelt I alt Omsætning 5,2 14,7-19,9 Rejserelaterede omkostninger - -4,6 - -4,6 Omsætning på TCE basis 5,2 10,1-15,3 Omkostninger til skibenes drift -2,7-5,7 - -8,4 Personaleomkostninger - -3,0-0,9-3,9 Andre eksterne omkostninger -0,1-1,3-0,9-2,4 Primær drift før afskrivninger (EBITDA) 2,4 0,1-1,8 0,6 Afskrivninger -1,6-2,2 - -3,8 Nedskrivninger - -8,1 - -8,1 Resultat af primær drift (EBIT) 0,7-10,2-1,8-11,3 Finansielle indtægter - - 3,0 3,0 Finansielle omkostninger ,8-3,8 Resultat før skat 0,7-10,2-2,6-12,1 Skat af periodens resultat ,0-0,0 Resultat 0,7-10,2-2,7-12,2 Segment langfristede aktiver 132,6 152,1-284,8 Der er ingen samhandel mellem segmenterne. 1. kvartalsrapport 2011 Nordic Tankers A/S Selskabsmeddelelse nr

14 5. Køb af virksomheder i 2011 Nordic Tankers har den 28. februar 2011 gennemført købet af de resterende aktier i Nordic Seearland B.V., en ejerandel der svarer til 1,5 handysize produkttankskib, og har derfor afsluttet sit joint venture med Zacchello-koncernen. Dette specificeres således: Navn Type Primære Hjemsted Ejerandel Stemmeret aktiviteter % % Nordic Seaarland Tankers B.V. Managementselskab Ejerskab og drift af skibe Holland Nordic C.V. Colombo Marine C.V. Nordic 100 C.V. Skibsejende selskab Skibsejende selskab Skibsejende selskab Ejerskab og drift af skibe Holland Ejerskab og drift af skibe Holland Ejerskab og drift af skib Holland 0 50 Delfman Shipping B.V. Komplementarselskab Komplementar i hver af de 3 købte kommanditselskaber Holland Købet omfattede den resterende del af Nordic Seaarland Tankers B.V., herunder alle stemmerettigheder. Som følge af at købet af de anførte skibsselskaber samt det anførte managementselskab er gennemført samtidig og mellem de samme parter, er erhvervelsen anset som et samlet virksomhedskøb. De overtagne aktiver og forpligtelser, den foreløbige fordeling af vederlaget på USD 0,1 millioner og pengestrømme i forbindelse med transaktionen kan specificeres således: 1. kvartalsrapport 2011 Nordic Tankers A/S Selskabsmeddelelse nr

15 Beløb i t.usd Anlægsaktiver Skibe 41,2 Anlægsaktiver i alt 41,2 Omsætningsaktiver Beholdning af smøremidler 0,1 Tilgodehavender fra salg 0,9 Likvide beholdninger 1,3 Omsætningsaktiver i alt 2,3 Aktiver i alt 43,6 Langfristede forpligtelser Finanslån 43,0 Langfristede forpligtelser i alt 43,0 Kortfristede forpligtelser Leverandørgæld 0,2 Anden gæld 1,2 Kortfristede forpligtelser i alt 1,3 Overtagne nettoaktiver -0,7 Goodwill 0,9 Minoritetsinteresser - Samlet vederlag 0,1 Udskudt betinget vederlag -0,1 Overtagne likvider 1,3 Virksomhedskøb, netto 1,3 Det udskudte betingede vederlag afhænger af m.t. Amy s økonomiske resultat, hvilket på købstidspunktet svarer til en skønnet dagsværdi på USD 0,1 millioner. Nordic Tankers indgik i joint venture med Zacchello Group i 2006, og virksomhederne har været fælles kontrolleret indtil 28. februar Dagsværdien af kapitalandelen i de købte virksomheder på overtagelsestidspunktet ansås for at være USD 0,1 millioner. Effekten af dagsværdireguleringen af de aktier, Nordic Tankers ejede før købet, forventes at være en gevinst i størrelsesordenen USD 5,2 millioner, hvor af USD 4,0 millioner relaterer sig til skibe, og USD 1,2 millioner til goodwill. Ved købet af selskaberne betales et købsvederlag, der overstiger dagsværdien af de overtagne identificerbare aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser. Denne positive forskel (goodwill) kan henføres til forventede synergier af sammenlægningen af aktiviteterne i Nordic Seaarland Tankers B.V. og Nordic Tankers. Denne goodwill er ikke skattemæssigt fradragsberettiget. 1. kvartalsrapport 2011 Nordic Tankers A/S Selskabsmeddelelse nr

3. KVARTALSRAPPORT 2011

3. KVARTALSRAPPORT 2011 3. KVARTALSRAPPORT 2011 22. NOVEMBER 2011 CVR-nr. 76 35 17 16 Delårsrapport 1. januar 30. september 2011 Nordic Tankers A/S Selskabsmeddelelse nr. 17 1 Resumé I 3. kvartal 2011 faldt Nordic Tankers' omsætning

Læs mere

1. kvartalsrapport 2010 26. maj 2010

1. kvartalsrapport 2010 26. maj 2010 1. kvartalsrapport 2010 26. maj 2010 Nordic Tankers A/S CVR-nr. 76 35 17 16 Resumé Rederiet har i 1. kvartal arbejdet videre med implementering af strategien og med integrationen af den fra Clipper overtagne

Læs mere

1. KVARTALSRAPPORT maj 2012 CVR-nr kvartalsrapport 2012 Nordic Shipholding A/S Selskabsmeddelelse nr. 7

1. KVARTALSRAPPORT maj 2012 CVR-nr kvartalsrapport 2012 Nordic Shipholding A/S Selskabsmeddelelse nr. 7 1. KVARTALSRAPPORT 2012 31. maj 2012 CVR-nr. 76 35 17 16 1. kvartalsrapport 2012 Nordic Shipholding A/S Selskabsmeddelelse nr. 7 1 Resumé Sammenligningstallene for 1. kvartal 2011 er angivet i parentes.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

3. KVARTALSRAPPORT november 2012 CVR-nr

3. KVARTALSRAPPORT november 2012 CVR-nr 3. KVARTALSRAPPORT 2012 30. november 2012 CVR-nr. 76 35 17 16 Delårsrapport 1. januar 30. september 2012 Nordic Shipholding A/S Selskabsmeddelelse nr. 14 1 Resumé Nordic Shipholding solgte i 2. kvartal

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 13/20100 Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Bestyrelsen i Erria A/S har på mødet

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Trekvartårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. september 2014 (urevideret)

Trekvartårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. september 2014 (urevideret) 29.10.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Trekvartårsrapport pr. 30. september 2014 Trekvartårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. september

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 3 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Side 1 af 11 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 for perioden 1. januar - 31. marts 2017 Resumé Brøndby

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7 1. kvartal 2016 Tivoli, den 18. april 2016 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 for perioden 1. januar - 31. marts 2016 Resumé Brøndby IF s nettoomsætning

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Tivoli, den 15. august 2010 Delårsrapport for

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr halvår 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr halvår 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10 1. halvår 2016 Tivoli, den 15. august 2016 Delårsrapport

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2010

Delårsrapport 1. halvår 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 9-2010 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2011.

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2011. Meddelelse til NASDAQ OMX Delårsrapport for Arkil Holding A/S for 3. kvartal 2011 Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 12 3. kvartal 2016 Tivoli, den 27. oktober 2016 Delårsrapport

Læs mere

Copenhagen Network A/S Cvr.nr

Copenhagen Network A/S Cvr.nr DELÅRSRAPPORT 2016 1. januar 2016 30. juni 2016 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) Tingskiftevej 5 DK-2900 Hellerup COPENHAGEN NETWORK A/S - Delårsrapport 1. januar 30.

Læs mere

EBIT-margin før kulturstøtte er 7,2 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 4,8 %.

EBIT-margin før kulturstøtte er 7,2 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 4,8 %. HALVÅRSRAPPORT FOR 2016 Resumé I 1. halvår 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 63 mio.kr. mod 98 mio.kr. i 2015. Nedgangen skyldes primært, at 2016 er et stort sportsår med stigende

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 28. oktober 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 28. oktober 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2014 et resultat før skat på 202 mio.kr. mod 164 mio.kr. i 2013. I 3. kvartal 2014 er resultatet før skat 63 mio.kr. mod

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

EBIT-margin før kulturstøtte (filmstøtte) er 14,6 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 12,3 %.

EBIT-margin før kulturstøtte (filmstøtte) er 14,6 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 12,3 %. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2017 Resumé I de første tre kvartaler af 2017 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 247 mio.kr. mod 83 mio.kr. i 2016. EBIT i 3. kvartal 2017 er 74 mio.kr.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 (urevideret)

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 (urevideret) 28.08.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2013 Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 (urevideret)

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. april 2015 behandlet og godkendt delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2015.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. april 2015 behandlet og godkendt delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2015. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2015 Tivoli, den 27. april 2015 Delårsrapport for

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Kvartalsrapporten (3.kvt.) for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2015 til 30. september 2015 (ikke revideret)

Kvartalsrapporten (3.kvt.) for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2015 til 30. september 2015 (ikke revideret) 21.10.15 RANO/BIRBE Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Kvartalsrapportering pr. 30. september 2015 Kvartalsrapporten (3.kvt.) for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2015 til

Læs mere

EBIT-margin før kulturstøtte (filmstøtte) er 14,8 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 12,4 %.

EBIT-margin før kulturstøtte (filmstøtte) er 14,8 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 12,4 %. HALVÅRSRAPPORT FOR 2017 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2017 et historisk godt resultat før finansielle poster (EBIT) på 172 mio.kr. mod 63 mio.kr. i 2016. Forbedringen i resultatet skyldes højere omsætning

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 12 2015. København, den 23. november 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 12 2015. København, den 23. november 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 12 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. november 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

Tivoli, den 31. oktober Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr

Tivoli, den 31. oktober Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2014 Tivoli, den 31. oktober 2014 Delårsrapport for

Læs mere

Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september 2013 (urevideret)

Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september 2013 (urevideret) 30.10.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Trekvartårsrapport pr. 30. september 2013 Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2017

DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2017 Fondsbørsmeddelelse nr. 10 København 30. oktober 2017 DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2017 Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for

Læs mere