Specifikke bemærkninger til ændring af godkendelsesbekendtgørelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Specifikke bemærkninger til ændring af godkendelsesbekendtgørelsen"

Transkript

1 KL s bemærkninger til ændring af godkendelsesbekendtgørelsen m.fl. Regeringen ønsker at begrænse virksomhedernes administrative byrder, og vil fritage visse typer af virksomheder fra godkendelsespligt. Miljøstyrelsen har derfor fremsendt forslag til ændring af bekg om godkendelse af listevirksomhed i høring. Forslaget fjerner 28 kategorier af virksomheder fra godkendelsespligt. Fra at være omfattet af forhåndsdialog med kommunen, miljøgodkendelse og otte års retsbeskyttelse af vilkår, kan de ca. 320 virksomheder udvide eller begynde produktion uden miljøgodkendelse, og deres miljøforhold skal alene sikres ved tilsyn og påbud. Side 1 af 9 KL må advare mod det skift i praksis, som forslaget er udtryk for. Fra den igangværende udvikling af forhåndsdialog og hjælp til ansøgning, den fælles udvikling af servicemål, samt retsbeskyttelse for virksomheden i otte år, ændres praksis til bagudrettet kontrol og påbud. KL påskønner initiativer til at rydde op i forældede procedurer og administrative rutiner, som ikke længere kan forklares med hensyn til miljø og sundhed. Særlig hvor det letter erhvervslivets administrative opgaver og belaster de kommunale forvaltninger unødigt. Men KL opfatter forslag til ændringer i godkendelsesbekendtgørelsen som forhastet. Forslaget savner den faglige begrundelse, der som regel kendetegner ændringer i miljøbeskyttelseslovgivningen. Miljø- og Fødevareministeriet meddelte 15. april 2016, at kategori D201: Virksomheder med oplag af organiske og uorganiske kemiske stoffer alligevel ikke undtages, men at kun mindre oplag undtages. Oplagets størrelse er på ingen måde behandlet i ændringsforslaget. KL har sammen med Kommunal Teknisk Chefforening (KTC) gennemgået de kategorier af virksomheder, der ønskes fjernet fra listen. I gennemgangen under afsnittet Specifikke bemærkninger til ændring af godkendelsesbekendtgørelsen fremgår det, at adskillige virksomheder har en karakter som Dan Gødning A/S s tankoplag på Fredericia Havn havde. KL skal opfordre Miljø- og Fødevareministeren til at tage den nødvendige tid til en faglig vurdering, blandt andet en nøjere vurdering af bagatelgrænser for virksomheder i kategorierne, der kan udtages af Godkendelsesbekendtgørelsen.

2 KL og KTC medvirker meget gerne i denne vurdering, og ser meget gerne, at de igangværende landvindinger med dialog og samarbejde mellem kommuner og virksomheder styrkes med de ændringer, der måtte komme. KL er desuden ikke enig i, at forslaget medfører en besparelse på 0,6 mio. kr. årligt. Tvært imod. De virksomheder, som forslaget vil fjerne fra bilag 2 i Godkendelsesbekendtgørelsen, er ofte meget komplekse virksomheder, og påbudssager er meget tidskrævende, og kræver efterfølgende flere tilsyn. Dertil kommer oprydning efter miljøforurening, som kræver mange kommunale ressourcer, som det nu ses i Fredericia Kommune. Endelig gør Miljø- og Fødevareministeriets udmelding om, at tankoplag alligevel ikke er med, hele beregningsgrundlaget usikkert. Side 2 af 9 KL tager forbehold for den efterfølgende politiske behandling af høringen. KL s generelle bemærkninger Miljøstyrelsen (MST) har 18. marts 2016 sendt forslag til ændring af bekendtgørelse 1447, Godkendelsesbekendtgørelsen, i høring sammen med tre bekendtgørelser, der ønskes ændret, som følge at ændringer i Godkendelsesbekendtgørelsen. Det er bekendtgørelse om brugerbetaling, miljøtilsyn og om standardvilkår i godkendelse af listevirksomheder. Baggrunden for ændringsforslaget er at reducere de administrative byrder for virksomheder, således at virksomheder hurtigere kan etablere sig eller foretage ændringer eller udvidelser. MST oplyser i høringsbrevet, at der er foretaget en vurdering på baggrund af overordnede miljøparametre med udgangspunkt i bl.a. anbefalinger fra Virksomhedsudvalg II (2010). Men den aktuelle fjernelse af 28 kategorier af virksomheder er foretaget af MST uden inddragelse af faglig viden fra kommuner, som har erfaringen med godkendelse og tilsyn med de omhandlede virksomheder. Resultatet af MST s vurdering er, at ca. 320 virksomheder på landsplan, fordelt på 28 listepunkter, ikke længere vil være godkendelsespligtige men fremover vil skulle reguleres med påbud efter 42 i Miljøbeskyttelsesloven, hvis virksomheden giver anledning til væsentlig forurening eller risiko for forurening. MST har kun på stikordsform og ganske overordnet redegjort for Styrelsens vurdering af de enkelte listepunkter. Det er bekymrende, at en sådan væsentlig ændring af listen over godkendelsespligtige virksomheder ikke understøttes af mere faglig dokumentation og vurdering af hvert listepunkt. Det er overordnet KL s vurdering, at fjernelse af 28 kategorier på så tyndt et grundlag er at går for vidt. En række af de virksomhedstyper, som foreslås undtaget fra godkendelsespligt, er af en miljømæssig kompleksitet, størrelse og karakter, som ikke er foreneligt med, at disse aktiviteter ikke er underkastet en forhåndsvurdering og dialog, en godkendelse eller i det mindste en anmeldeordning, som fx autoværksteder er underkastet. At disse relativt tunge virksomheder fremover skal reguleres alene på baggrund af eventuelle påbud efter 42, kan være til stor gene for miljøet, og føre til uvarslede store omkostninger for virksomhederne. Vilkår i en godkendelse eller anmeldeordning kan virksomheden tage højde for. Påbud kræver

3 øjeblikkelige ændringer, måske produktionsstop. For miljøet er påbud heller ikke en god løsning, da de ofte gives på baggrund af uheld og utilsigtede udledninger. Endeligt vil disse virksomheder ikke fremover have retssikkerhedsreglen på 8 år fra meddelelse af en godkendelse, som gældende i dag. Flere af disse virksomheder håndterer og opbevarer større mængder af kemikalier, der er klassificeret som miljøfarlige, giftige, brandfarlige og/eller ætsende. Såfremt disse virksomheder ikke fremover skal have en miljøgodkendelse, vil det ikke være muligt at stille krav om indretning og egenkontrol forud for etablering af virksomheder. Det betyder, at muligheden for at lave en forebyggende indsats i forhold til miljøuheld fra disse virksomheder forsvinder. Helt generelt benyttes listepunkt D201 til at opstille forebyggelsesvilkår for større oplag af kemikalier. Det er typisk virksomheder, hvor de på grund af mængdeoplag eller type af stof ikke er risikovirksomhed. Men der er, trods dette, risiko for uheld med spild til jord eller grundvand eller udslip af farlige stoffer til luft, hvis kemikalierne ikke håndteres og opbevares på en sikker måde. Forebyggelsesvilkår i godkendelser er med til at forhindre større udslip af farlige stoffer, som kan forurene drikkevand og jord eller give naboer sundhedsskadelige påvirkninger. Lige netop listepunkt D201 omfatter en række virksomheder, hvor der er en reel risiko for flere uheld, hvis de tages ud af godkendelsesbekendtgørelsen. Det anføres endvidere i høringsbrevet, at myndighederne altid har mulighed for hurtigt at gribe ind via 42. Men 42-håndhævelse medfører ikke en hurtig proces. Med 42 skal det først konstateres, at der er en væsentlig forurening. I høringsbrevet lægges der op til, at 42, stk. 5 tages i anvendelse nærmest som en erstatning for den tidligere godkendelse og som sikring af, at miljøforholdene ikke forringes ved en eventuel lovændring. Hvis det bliver tilfældet, vil der ikke, hverken for virksomhederne eller for kommunerne, være tid at spare ved den nye lovændring. Med udvikling af forhåndsdialog, hjælp til ansøgning, miljøgodkendelse eller i visse tilfælde anmeldelse, har virksomheden en sikker investeringsramme for de følgende år. I høringsbrevet er også anført, at begrundelsen for at 28 listepunkter tages ud af Godkendelsesbekendtgørelsen er, at den væsentligste miljøpåvirkning reguleres andet steds, fx via spildevandstilladelsen. Dette er ikke helt korrekt. Reguleringen via spildevandstilladelsen skal i dag ses i sammenhæng med hele den regulering, der sker i miljøgodkendelsen. Flere forhold er nødvendige at sammenstille og regulere via godkendelsen. Skal virksomheden ikke miljøgodkendes, vil det ikke automatisk betyde, at en øget forurening kan reguleres via spildevandstilladelsen. MST s forslag indebærer, at selv store og miljøkomplekse virksomheder fremover skal reguleres efter 42 i miljøbeskyttelsesloven. Det vil derfor være af afgørende betydning, at rækkevidden i et 42 påbud afklares nærmere. MST bruger i sit høringsbrev selv formuleringen, s. 2, at Myndigheden har dermed altid mulighed for hurtigt at gribe ind over for den konkrete forurening og stille vilkår for den fortsatte drift. Mens den tidsmæssige udstrækning af vilkår i en miljøgodkendelse, eller i en branchebekendtgørelse for den sags skyld, i princippet er tidsubegrænset (indtil godkendelse revurderes eller der foregår ændring af bekendtgørelse), så må der drages tvivl om den tidsmæssige rækkevidde af et 42 påbud. 42 i mbl. siger: Side 3 af 9

4 42. Hvis erhvervsvirksomheder, herunder private eller offentlige bygge- og anlægsarbejder, eller faste anlæg til energiproduktion, som ikke er optaget på den i 35 nævnte liste, medfører uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening, herunder affaldsfrembringelse, kan tilsynsmyndigheden give påbud om, at forureningen skal nedbringes, herunder påbud om gennemførelse af bestemte foranstaltninger. Stk. 2. Påbud kan endvidere gives over for aktiviteter, som skønnes at indebære en nærliggende risiko for væsentlig forurening eller uhygiejniske forhold. Påbuddet vil således være rettet mod en konkret forurening, som skal nedbringes. Når dette er sket, er påbuddet som sådant efterlevet. Påbuddet kan derfor ikke sidestilles med et vilkår i en godkendelse, som i princippet er tidsubegrænset, uanset om en virksomhed over tid overholder/ikke overholder vilkåret. Der kan henvises til Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse fra 2011: læs her, hvor det bl.a. fremgår: Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 42 er, som alle andre påbud efter denne lov, underlagt det almindelige forvaltningsretlige bestemthedskrav. Efter nævnets praksis indebærer dette bestemthedskrav blandt andet, at det ved påbud i nødvendigt og tilstrækkeligt omfang angives, hvilke forurenende aktiviteter påbuddet er rettet imod Med vilkår i en godkendelse skal kommunen håndhæve kravene i form af indskærpelser, mens håndhævelse i form af påbud efter 42 har flere step involveret (varsel af påbud, virksomhedens udtalelse, endeligt påbud). Det gør det dermed hverken hurtigere eller lettere for kommunerne. Alle de forhold, som i dag klares af med virksomheden i forbindelse med forhåndsdialog og samarbejde om miljøgodkendelse, skal fremadrettet klares i forbindelse med tilsynet vel at mærke efter, at virksomheden har etableret sig og dermed har færre muligheder for at rette ind, fordi de allerede har investeret i bestemte løsninger, lokaliteter osv. Side 4 af 9 Specifikke bemærkninger Her redegøres for de listepunkter, som ikke bør udgå af listen som foreslået af MST, men bør beholdes på listen, enten uændret eller med en tærskelgrænse. De listepunkter, som helt eller delvist udgår, bør medtages i bilaget til brugerbetalingsbekendtgørelsen. A 206. Akkumulatorfabrikker og kabelfabrikker. Hvorfor slettes A206 med begrundelsen at akkumulatorfabrikker henhører under listepunkt A 209, mens kabelfabrikker henhører under listepunkt A 207, samtidig med at der oprettes nyt punkt A 57 Akkumulatorfabrikker og kabelfabrikker - på brugerbetalingsbekendtgørelsen. D 201. Virksomheder, der ved fysiske processer fremstiller organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer, hvor fremstillingen kan give anledning til væsentlig forurening. Oplag af flydende organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer, hvor oplaget kan give anledning til væsentlig forurening.

5 Dette listepunkt er i sin natur meget bredt formuleret, og det er tidligere anbefalet MST, blandt andet i Virksomhedsudvalg II, at fastsætte tærskelværdier eller bagatelgrænser. Listepunktet omfatter i dag fx flere store tankoplag af organiske stoffer og vegetabilske olier. Blandt disse virksomheder er der de seneste år set store og væsentlige udslip blandt andet i forbindelse med brand. Om end brandrisiko mv. ikke reguleres gennem miljølovgivningen, så er forebyggelse og afværgelse af miljøkonsekvenser ved uheld dog et væsentligt punkt. Dette bør reguleres via en miljøgodkendelse, og egner sig ikke til at blive reguleret bagudrettet med et 42 påbud. I tilfælde af uheld på virksomhederne er det uklart, om virksomhederne kan drages til ansvar, idet miljøerstatningsloven måske ikke længere vil kunne bringes i anvendelse. Miljøerstatningsloven gælder fortrinsvis i forhold til listevirksomheder. Når virksomhederne ikke længere er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen og dermed også miljøerstatningsloven, vil de måske ikke længere være omfattet af regler i forhold til objektiv ansvar i forhold til en miljøskade. Derved sker der en bevægelse væk fra forureneren betaler - princippet, som har været et bærende princip i dansk miljølovgivning igennem mange år. I Fredericia har der netop været et stort miljøuheld på Dan Gødning A/S (oplag af gødning). Det skete den 3. februar, hvor en stor tank med flydende gødning kollapsede, og en brand efterfølgende opstod. Store mængder af gødning slap ud i Lillebælt. Dan Gødning A/S har haft en miljøgodkendelse med en række vilkår for at forebygge et evt. uheld: Vilkår om tætte tankgårde Vilkår om ekstern inspektion af tanke (er tanken i en god stand?) Opsyn ved fyldning af tankene Egenkontrol som dokumentation for, at vilkårene var overholdt, og som skal bruges i forbindelse med kommunens miljøtilsyn hvert 3 år. Lige nu foregår der drøftelser blandt miljømyndigheder og beredskabsmyndigheder om, hvordan man fremover kan undgå, at et sådant uheld kan ske. Disse drøftelser bør komme mulige ændringer af Godkendelsesbekendtgørelsen til gode. Miljø- og Fødevareministeriet har ikke i pressemeddelelsen af 15. april 2016 foreslået, hvor grænsen mellem virksomheder i kategori D201 skal gå. Men i kølvandet på uheldet i Fredericia er det begrundet at sætte fokus på tankoplag. I særdeleshed alternativ anvendelse af tanke, der oprindelig er konstrueret til oplag af mineralolieprodukter. Der har været to meget alvorlige uheld inden for en kortere årrække. Først i Aabenraa og nu senest i Fredericia, hvor ståltanke er kollapset, efter de har været anvendt til henholdsvis oplag af fiskeensilage og flydende gødning. For nogle af virksomhederne i D201 kan standardvilkår eller en anmeldeordning være vejen frem. Standardvilkår betyder, at virksomhederne på forhånd ved, hvilke vilkår de kan forvente, at miljømyndighederne stiller til dem. Det betyder også ensartede vilkår på tværs af kommunegrænserne, hvilket DI efterspørger. Alternativt kan Miljøstyrelsen udarbejde en branchebekendtgørelse, som fx autoværkstedbekendtgørelsen eller nu også maskinværkstedsbekendtgørelsen. I Aalborg er der en tilsvarende D201 virksomhed, hvor der har været en lang række uheld og flere ulovlige forhold, og det er den virksomhed, der har den højeste risikoscore i Aalborg Kommune. Disse forhold omfatter: Side 5 af 9

6 Udslip af sojaolie til Limfjorden Modtagelse og oplagring af produkt, der ikke var omfattet af miljøgodkendelsen. Opdaget ved tilsyn. Manglende udskiftning af for gammel produktslange Gentagne tilfælde af tankinspektioner, der ikke er foretaget indenfor maksimal tidsinterval Revner med åbne huller i tankgård Ulovlige oplag af affald I perioden er der meddelt 7 indskærpelser, 9 henstillinger og 1 aftale. Der er endvidere varslet påbud til virksomheden om maksimale gødningsoplag i de enkelte tanke. Der er tale om et ældre anlæg, og dermed et mere vedligeholdelseskrævende anlæg. Minimumsintervaller for tilsyn på 6 år, som foreslås, vil på den baggrund være uacceptable. I Esbjerg Kommune er der 17 virksomheder, der er registreret under brugerbetalingsbekendtgørelsen bilag 2, hhv. punkt D51 og D56. Indplaceringen i brugerbetalingsbekendtgørelsen er foretaget ud fra en vurdering af, at disse virksomheder ikke kan give anledning til væsentlig forurening. På baggrund af de uheld der har været de seneste år med tankanlæg til andre produkter, overvejer Esbjerg Kommune imidlertid om yderligere 1-2 virksomheder skal meddeles miljøgodkendelse (D 201). Det foreslås at bibeholde D 201 men at sætte en tærskelværdi for samlet oplagsstørrelse. Side 6 af 9 D202. Virksomheder, der ved fysiske processer, og hvor fremstillingen kan give anledning til væsentlig forurening, fremstiller lægemidler. Aalborg Kommune har 2 virksomheder, der er godkendt efter D202. Begge steder opbevares, håndteres og bortskaffes affald af antibiotikalignende stoffer samt cytostatika. I godkendelserne er der lagt særlig vægt på, at disse stoffer ikke må komme ud i omgivelserne, hverken gennem luftafkast eller ved håndtering/bortskaffelse af affald. Ifølge KTC er der ikke krav i anden lovgivning, som kan modsvare de vilkår, der er stillet i godkendelserne. Derfor bør virksomheder i D202 ikke generelt fjernes fra listen over godkendelsespligtige virksomheder. Listepunktet foreslås bibeholdt uændret. D 205. Sæbefabrikker, vaskemiddelfabrikker og rengøringsmiddelfabrikker med en produktionskapacitet på mindst tons pr. år. Da denne type aktiviteter typisk vil omfatte ret store oplag, håndtering og anvendelse af kemikalier, syrer og baser og evt. klor, synes det risikabelt, at disse produktioner ikke skal individuelt miljøgodkendes, men blot reguleres med påbud efter 42. Listepunktet foreslås bibeholdt uændret. D 209. Virksomheder, der foretager overfladebehandling af plast, når kapaciteten til forbrug af organiske opløsningsmidler overstiger 6 kg pr. time, bortset fra virksomheder der er omfattet af listepunkt 6.7 i bilag 1

7 Og E 203. Rotations-, offset-, serigrafiske trykkerier, bogtrykkerier samt trykkerier på papirvarefabrikker, kartonnagefabrikker og plastfabrikker, når kapaciteten til forbrug af organiske opløsningsmidler er på mindst 6 kg pr. time, bortset fra virksomheder, der er omfattet af listepunkt 6.7 i bilag 1. Her er tale om typisk store og komplekse virksomheder med en række emissioner og håndtering og opbevaring af kemikalier. I bemærkningerne henviser MST til, at disse virksomheder mht. VOC emission er omfattet af VOC bekendtgørelsen, og dermed er dette tilstrækkeligt reguleret. Men VOC bekendtgørelsens primære formål er, at reducere den samlede emission af VOC til omgivelserne, altså typisk regnet på årsbasis. Selve reduktionen kan bestå i at reducere indholdet af VOC i de anvendte stoffer og/eller benytte et renseanlæg. Typerne af vilkår/krav er dog afhængig af, om der benyttes Emissionsgrænseværdi eller Reduktionsprogrammet. Typisk anvendes reduktionsprogrammet, hvor det er årsemissionen, der er i centrum. Men helt afgørende for omgivelserne, så regulerer VOC bekendtgørelsen ikke emissionen af VOC, og dermed nødvendig skorstenshøjde og lign parametre. Dernæst giver VOC bekendtgørelsen ingen driftsvilkår. Desuden er der ofte støvemission ved denne produktion, og det reguleres ikke af VOC bekendtgørelsen. Listepunktet foreslås bibeholdt uændret. Side 7 af 9 D 211. Virksomheder, der fremstiller skumplastprodukter ved brug af polyurethan eller andre polymere materialer og som ikke er omfattet af listepunkt 4.1 i bilag 1. Da den nedre grænse i nuværende listepunkt D 211 i princippet er nul kg, så findes det rimeligt, at de mindste af disse virksomheder kan udtages fra godkendelseslisten. IE Direktivet (listepunkt 4.1 i bilag 1 i Godkendelsesbekendtgørelsen) sigter mod produktion af grundkemikalierne, der benyttes i skumplastproduktionen. De udgør derfor ingen overordnet tærskel for, hvornår der indtræder IED godkendelsespligt for produktion af skumplastprodukter. Der er derfor ikke noget referenceloft givet gennem IED (eller bilag 1 i godkendelsesbekendtgørelsen). Ved skumplastproduktion anvendes en række farlige kemikalier, f.eks. TDI (giftigt), aminer, MDI og polyol. Ved større produktioner er der typisk krav om aktiv kulfiltre eller tilsvarende renseforanstaltninger. Når der anvendes og oplagres større mængder af farlige kemikalier, er der store krav til opbevaring og øvrige sikringsforhold for at afværge miljøkonsekvenser ved uheld. Det anbefales at D211 bibeholdes som listepunkt, men at der sættes en tærskelværdi for godkendelsespligt. E204. Savværker med kapacitet for produktion af råtræ på mindst m3 fast masse pr. år af nåletræ eller på mindst m3 fast masse af løvtræ pr. år. Virksomheder der fremstiller finerplader eller fiberplader, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 6.1 e i bilag 1. *

8 og E207. Foderstofvirksomheder med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mindst 6 tons pr. time, men mindre end eller lig med 300 tons pr. dag i gennemsnit eller mindre end eller lig med 600 tons pr. dag, hvis anlægget er i drift højst 90 på hinanden følgende dage. Grønttørring og grøntpilleproduktion, trætørring eller brændselspilleproduktion. * Det kan undre, at E204 og E207 udgår, når de er *-markeret, hvilket indikerer mulighed for væsentlige støjgener. Samtidig er der ofte også lugt- og støvemission. Det anbefales at E204 og E207 bibeholdes som listepunkter. Side 8 af 9 Brugerbetalingsbekendtgørelse Det er angivet i ændringen af brugerbetalingsbekendtgørelsens ( 22, stk. 7), at myndighederne fra 1. jan til 10. jan skal opdatere virksomhedernes stamdata. Det er en kort frist. En mere hensigtsmæssig frist kunne være januar. Bekendtgørelse om miljøtilsyn I tilsynsbekendtgørelsen er der en uhensigtsmæssighed mellem 4, stk. 3 Tilsynsmyndigheden opdaterer miljørisikovurderingen i nødvendigt omfang efter ethvert tilsyn. og i bilag 1 i afsnit b om regelefterlevelse Risikoscoren kan ikke ændres efter tilsyn jf. bilaget, hvilket er uhensigtsmæssigt, da et tilsyn kan have til hensigt jf. 9, pkt. 3, at sikre at en håndhævelse er blevet overholdt. Følgevirkninger (herunder økonomiske): Økonomiske følgevirkninger bør undersøges nærmere. Det ser ikke ud til, at der i besparelsen på de kr. er taget højde for den ekstra tid, der skal anvendes på at udstede 42-påbud. Der er kun beskrevet en reduktion i antallet af miljøgodkendelser, der skal udarbejdes og i antallet af tilsynsbesøg (inkl. færre risikoscorer, offentliggørelser mv.). Det er ikke korrekt, at der skal udarbejdes færre risikoscorer, da også virksomheder omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen skal risikoscores, jf. 1, stk. 2 pkt. 6. Der er ofte et betydeligt tidsforbrug i forbindelse med sandsynliggørelse af, at der foreligger væsentlig forurening, som er forudsætningen for et 42-påbud. Så tidsforbruget flyttes fra rådgivning og udarbejdelse af miljøgodkendelser til udarbejdelse af 42 påbud. Yderligere foranstaltninger: Det anbefales, at MST udarbejder et juridisk responsum til brug for kommunernes anvendelse af 42 påbud efter mbl. rækkevidde, tid og omfang. Med venlig hilsen

9 Tom Elmer Christensen Specialkonsulent KL/ Teknik og Miljø Side 9 af 9

Høring om ændring af godkendelsesbekendtgørelsen, standardvilkårsbekendtgørelsen, tilsynsbekendtgørelsen og brugerbetalingsbekendtgørelsen

Høring om ændring af godkendelsesbekendtgørelsen, standardvilkårsbekendtgørelsen, tilsynsbekendtgørelsen og brugerbetalingsbekendtgørelsen Til høringspartnerne Erhverv Ref. KRRST Den 6. oktober 2016 Høring om ændring af godkendelsesbekendtgørelsen, standardvilkårsbekendtgørelsen, tilsynsbekendtgørelsen og brugerbetalingsbekendtgørelsen Miljøstyrelsen

Læs mere

Miljøstyrelsen sender hermed udkast til ændringer i følgende bekendtgørelser i høring:

Miljøstyrelsen sender hermed udkast til ændringer i følgende bekendtgørelser i høring: Til høringsparterne Erhverv J.nr. MST-1212-00025 Ref. tived Den 18. marts 2016 Høring vedrørende ændring af bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (godkendelsesbekendtgørelsen) m.fl., der fritager

Læs mere

NOTAT. Erhverv J.nr.: MST Ref. mamae/sezce Den 30. november 2016

NOTAT. Erhverv J.nr.: MST Ref. mamae/sezce Den 30. november 2016 NOTAT Erhverv J.nr.: MST 1210-00145 Ref. mamae/sezce Den 30. november 2016 Høringsnotat vedrørende udkast til ændring af godkendelsesbekendtgørelsen, standardvilkårsbekendtgørelsen, tilsynsbekendtgørelsen

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed 1) Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed 1) 21. Vilkårene skal sikre, at kravene i 18 opfyldes, og skal i relevant omfang fastsætte følgende: 1) Emissionsgrænseværdier, maksimal luftmængde og afkasthøjde

Læs mere

Ishøj Kommune. Tilsynsberetning Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013

Ishøj Kommune. Tilsynsberetning Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013 Ishøj Kommune Tilsynsberetning Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013 Plan-, Bygge- og Miljøcenter Februar 2014 Indledning Plan-, Bygge- og Miljøcenter i Ishøj Kommune varetager Ishøj og Vallensbæk Kommuners

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

3. Anmeldevirksomheder inkl. 42 virksomheder

3. Anmeldevirksomheder inkl. 42 virksomheder 3. Anmeldevirksomheder inkl. 42 virksomheder Indledning Anmeldevirksomheder og 42 virksomheder er et bredt spekter af virksomheder, små som store, med vidt forskellig produktion. Ud over at de begge reguleres

Læs mere

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8 NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige dyrehold overholder

Læs mere

1 Plan for miljøtilsyn 2013-2016

1 Plan for miljøtilsyn 2013-2016 Udkast til Hørsholm Kommunes Miljøtilsynsplan for 203-206 Plan for miljøtilsyn 203-206 Hvad er en tilsynsplan Tilsynsplanen fortæller virksomheder, borgere og andre myndigheder, hvordan Hørsholm Kommune

Læs mere

FORSLAG TIL PLAN FOR MILJØTILSYN GENTOFTE KOMMUNE

FORSLAG TIL PLAN FOR MILJØTILSYN GENTOFTE KOMMUNE NATUR OG MILJØ FORSLAG TIL PLAN FOR MILJØTILSYN 2017-2020 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige

Læs mere

5.1 Godkendelsespligt

5.1 Godkendelsespligt 5.1 Godkendelsespligt Bilag 1- og bilag 2-virksomheder Bilag 1 og 2 er lister over de virksomheder, der er omfattet af godkendelsespligt. Bilag 1 indeholder virksomheder, der reguleres efter et regelsæt

Læs mere

5. Godkendelsespligtige landbrug

5. Godkendelsespligtige landbrug 5. Godkendelsespligtige landbrug Indledning Godkendelsespligtige landbrug har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljøet. Landbrugene

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Miljøregulering af virksomheder. Advokat (H), Partner Håkun Djurhuus

Miljøregulering af virksomheder. Advokat (H), Partner Håkun Djurhuus Miljøregulering af virksomheder Advokat (H), Partner Håkun Djurhuus Kategorisering 1. Godkendelsespligtige a) Bilag 1-virksomheder ( de store ) a1) IPPC a2) Få andre typer b) Bilag 2 ( de forenklede )

Læs mere

Tilsynsplan for miljøtilsyn 2013-2017

Tilsynsplan for miljøtilsyn 2013-2017 Tilsynsplan for miljøtilsyn 2013-2017 Indholdsfortegnelse UDKAST: Ballerup Kommunes Tilsynsplan 2013-2017... 3 1. INDLEDNING... 3 INTRODUKTION TIL TILSYNSPLANEN... 3 BALLERUP KOMMUNES MILJØ- OG UDVIKLINGSMÅLSÆTNINGER...

Læs mere

Konkret sagsbehandlingstider for virksomheder omfattet af servicedirektivet

Konkret sagsbehandlingstider for virksomheder omfattet af servicedirektivet Konkret sagsbehandlingstider for virksomheder omfattet af servicedirektivet Fastsættelse af sagsbehandlingstider er et krav i Miljøministeriets bekendtgørelse nr 1447 af den 2 december 2015 Aalborg Kommunes

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Lolland Kommune 2013 2016

Miljøtilsynsplan for Lolland Kommune 2013 2016 Miljøtilsynsplan for Lolland Kommune 2013 2016 31. juli 2013 Revideret 28.2.14 Lolland Kommune, Teknik- og Miljømyndigheden, Jernbanegade 7, 4930 Maribo Telefon 5467 6767, TMM@lolland.dk, www.lolland.dk

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4. Notat 11. marts 2015 Vejledning i udfyldelse af skemaet til indberetning af kommunernes tilsyns- og godkendelsesindsats fra 1. januar. 31. december. 2014 efter tilsynsbekendtgørelsens kap. 4. Skema 1.

Læs mere

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Vestas Northern Europe A/S Industrivej 20 6900 Skjern Att.: Jane Berwald, jabew@vestas.com Sagsbehandler Pernille Nielsen

Læs mere

Opbevaring af farlige stoffer

Opbevaring af farlige stoffer Opbevaring af farlige stoffer Undgå uheld og forureninger Virksomheden bør altid ved opbevaring af farlige stoffer forsøge at reducere risikoen for uheld med efterfølgende forureninger. Ved at følge de

Læs mere

Miljølovgivningen. Hvilke miljøregler gælder for virksomheder

Miljølovgivningen. Hvilke miljøregler gælder for virksomheder Miljølovgivningen Hvilke miljøregler gælder for virksomheder Miljølovgivningen Program Præsentation Lovstof Miljøgodkendelse Forureningsbegrænsning Grønt regnskab Uheld Lovgivning Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4. Notat 12. marts 2014 Vejledning i udfyldelse af skemaet til indberetning af kommunernes tilsyns- og godkendelsesindsats fra 23. maj 2013 31. dec. efter tilsynsbekendtgørelsens kap. 4. Skema 1. Indberetning

Læs mere

Ishøj Kommune Ishøj, den 8. marts 2012

Ishøj Kommune Ishøj, den 8. marts 2012 Ishøj Kommune Ishøj, den 8. marts 2012 Tilsynsberetning for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2011 Plan-, Bygge- og Miljøcenter i Ishøj Kommune varetager Ishøj og Vallensbæk Kommuners miljøtilsyn med virksomheder

Læs mere

Miljøtilsynsplan

Miljøtilsynsplan Miljøtilsynsplan 2013 2016 Hvorfor en miljøtilsynsplan og hvad skal den indeholde? I maj 2013 trådte en ny miljøtilsynsbekendtgørelse i kraft med krav om, at kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for

Læs mere

TILSYNSPLAN. Miljøtilsyn på virksomheder og landbrug Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013-2016 UDKAST I HØRING

TILSYNSPLAN. Miljøtilsyn på virksomheder og landbrug Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013-2016 UDKAST I HØRING TILSYNSPLAN Miljøtilsyn på virksomheder og landbrug Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013-2016 UDKAST I HØRING Indhold 1. Indledning... 2 2. Geografisk område... 2 3. Virksomheder og landbrug som Ishøj Kommune

Læs mere

NOTAT. Erhverv J.nr. MST Ref. krrst Den 4. maj 2016

NOTAT. Erhverv J.nr. MST Ref. krrst Den 4. maj 2016 NOTAT Erhverv J.nr. MST-1220-00012 Ref. krrst Den 4. maj 2016 Høringsnotat vedr. udkast til ændring af bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter Miljøstyrelsen sendte 7. oktober 2015 udkast

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013

Miljøtilsynsplan 2013 Miljøtilsynsplan 2013 udarbejdet af Land, By og Kultur, 18. juli 2013 M i l j ø t i l s y n s p l a n 2 0 1 3 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Indledning... 3 2. Planens geografiske område...

Læs mere

MILJØTILSYNSPLAN 2013

MILJØTILSYNSPLAN 2013 MILJØTILSYNSPLAN 2013 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Mette Fjellerad D 4646 4945 E mefj@lejre.dk Dato: 31. juli 2013 J.nr.: 13/9845 Hvad er en miljøtilsynsplan

Læs mere

Eksisterende såvel som nye tanke skal mindst med et interval på 10 år kontrolleres for utætheder og korrosion.

Eksisterende såvel som nye tanke skal mindst med et interval på 10 år kontrolleres for utætheder og korrosion. Returadresse: Teknik og Miljø - Team Natur og Miljø Postboks 50, 4400 Kalundborg BRENNTAG NORDIC A/S Borupvang 5 B 2750 Ballerup DATO 1. april 2014 SAGS NR. 326-2014-3955 BETJE N D IG SELV www.kalundborg.dk

Læs mere

Miljøtilsyn er det blevet enklere? Bekendtgørelsen om miljøtilsyn v. Lone Kielberg, Miljøstyrelsen

Miljøtilsyn er det blevet enklere? Bekendtgørelsen om miljøtilsyn v. Lone Kielberg, Miljøstyrelsen Miljøtilsyn er det blevet enklere? Bekendtgørelsen om miljøtilsyn v. Lone Kielberg, Miljøstyrelsen Formål med ny tilsynsbek. Formål At implementere IE-direktivets regler At gennemføre VU II s anbefalinger

Læs mere

1. Bemærkning om manglende fremsendelse af skriftlig orientering på første levering, jævnfør vilkår 10.

1. Bemærkning om manglende fremsendelse af skriftlig orientering på første levering, jævnfør vilkår 10. TEKNIK OG MILJØ Miljøservice AS Skjernvej 151 7280 Sønder-Felding Att: [thorkild@miljoeservice.dk] CVR-nr.: 13683891 P-nr.: 1000606116 Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 www.herning.dk

Læs mere

Oplægsholder. Vibeke Vestergaard Nielsen. Miljøstyrelsen. Cand. scient. funktionsleder. Kommunernes værktøjskasse og sanktionsmuligheder

Oplægsholder. Vibeke Vestergaard Nielsen. Miljøstyrelsen. Cand. scient. funktionsleder. Kommunernes værktøjskasse og sanktionsmuligheder Kommunernes værktøjskasse og sanktionsmuligheder Det Økologiske Råds konference om brændefyring og alternative løsninger 15. marts 2010 på Christiansborg Oplægsholder Cand. scient. funktionsleder Vibeke

Læs mere

PAULI VESTERGAARD RASMUSSEN Tarpvej 7 7280 Sønder Felding. CVR-nr.: 21980609 P-nr.: 1006361251 CHR-nr.: 58054

PAULI VESTERGAARD RASMUSSEN Tarpvej 7 7280 Sønder Felding. CVR-nr.: 21980609 P-nr.: 1006361251 CHR-nr.: 58054 TEKNIK OG MILJØ PAULI VESTERGAARD RASMUSSEN Tarpvej 7 7280 Sønder Felding Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8097 mikcp@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.60-K08-222-15

Læs mere

Miljøtilsynsplan. For miljøtilsyn med virksomheder og landbrug

Miljøtilsynsplan. For miljøtilsyn med virksomheder og landbrug Miljøtilsynsplan For miljøtilsyn med virksomheder og landbrug Indledning Haderslev Kommune, Teknik og Miljø, har på baggrund af den nye Miljøtilsynsbekendtgørelse nr. 497 af 15. maj 2013, udarbejdet en

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 501 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 501 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 501 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 21. juni 2017 Sagsnummer: 2017-439./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat til

Læs mere

virksomheder ved tilsynsårets begyndelse (pr. 1. januar)

virksomheder ved tilsynsårets begyndelse (pr. 1. januar) Indberetning af godkendelses - og tilsynsindsatsen med der og i 2014, for perioden 1. januar 31. december. 2014 (efter tilsynsbekendtgørelsens kapitel 4), Del 1/3 Kommunenavn Viborg Kommunens bemærkninger

Læs mere

START AF NY VIRKSOMHED..?

START AF NY VIRKSOMHED..? START AF NY VIRKSOMHED..? i Holstebro Kommune.Tænk på miljøet fra start! Går du med overvejelser om at starte en ny virksomhed i Holstebro Kommune? Har du hovedet fuld af tanker omkring forretningsplan,

Læs mere

Silkeborg Kommunalbestyrelse Søvej 1 8600 Silkeborg. Vedrørende henvendelse om Silkeborg Kommunes tilsynspligt efter miljøbeskyttelsesloven

Silkeborg Kommunalbestyrelse Søvej 1 8600 Silkeborg. Vedrørende henvendelse om Silkeborg Kommunes tilsynspligt efter miljøbeskyttelsesloven Silkeborg Kommunalbestyrelse Søvej 1 8600 Silkeborg 17-03- 2011 TILSYNET Vedrørende henvendelse om Silkeborg Kommunes tilsynspligt efter miljøbeskyttelsesloven A har ved mail af 26. oktober 2010 rettet

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Sønderborg Indledning (max 1500 Dette er Sønderborg Kommunes

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune Hvad er en miljøtilsynsplan I 2013 træder en ny tilsynsbekendtgørelse på miljøområdet i kraft. Kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn med virksomheder

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune 1. Baggrund og lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og

Læs mere

Oplysninger. Hedegaard A/S Caspar Müllers Gade Kolding CVR nr Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed 2

Oplysninger. Hedegaard A/S Caspar Müllers Gade Kolding CVR nr Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed 2 Hedegaard A/S Caspar Müllers Gade 13 6000 Kolding CVR nr. 34728712 By- og Udviklingsforvaltningen Industri Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 79 79 79 79 Telefax 79 79 13 70 EAN 5798005310464 E-mail byogudvikling@kolding.dk

Læs mere

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé Del 1: Forslag til kommuneplantillæg Del 2: VVM-redegørelse Del 3:Ikke

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 06.11.2015 CVR-nummer 34076456 P-nummer 1017318531 Virksomhed Solbjerg Tømrer- og Murerforretning A/S Adresse

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Fredericia Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Fredericia Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Fredericia Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 4 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: St. Vognsbæk Vognsbækvej 42 9900 Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Slustrupvej

Læs mere

MILJØTILSYNSPLAN 2013-2016

MILJØTILSYNSPLAN 2013-2016 MILJØTILSYNSPLAN 2013-2016 Indhold 1. Indledning... 3 2. Nye regler for miljøtilsyn... 5 3. Mål og indsatsområder... 7 3.1 Generelle mål... 7 3.2 Mål for tilsynsindsatsen 2013-2016... 8 3.3 Særlige indsatsområder...

Læs mere

virksomheder ved tilsynsårets begyndelse (pr. 1. januar) 0 0 0.00 0.00 Godkendelse efter 12, stk. 2, i lov om miljøgodkendelse 0 0 0.00 0.

virksomheder ved tilsynsårets begyndelse (pr. 1. januar) 0 0 0.00 0.00 Godkendelse efter 12, stk. 2, i lov om miljøgodkendelse 0 0 0.00 0. Indberetning af godkendelses - og tilsynsindsatsen med virksomheder og i 2014, for perioden 1. januar 31. december. 2014 (efter tilsynsbekendtgørelsens kapitel 4) Kommunenavn Lyngby-Taarbæk Kommunens bemærkninger

Læs mere

Miljømæssigt drives ejendommen særdeles pænt. Preben S. Boisen Slustrupvej 7 9900 Frederikshavn

Miljømæssigt drives ejendommen særdeles pænt. Preben S. Boisen Slustrupvej 7 9900 Frederikshavn Preben S. Boisen Slustrupvej 7 9900 Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn

Læs mere

VVM for A. Henriksen Shipping A/S, Hundested Havn

VVM for A. Henriksen Shipping A/S, Hundested Havn VVM for A. Henriksen Shipping A/S, Hundested Havn Idéoplæg Forslag til kommuneplantillæg og VVM-redegørelse Sammenfattende redegørelse Juni 2013 Maj 2015 Oktober 2015 INDHOLD 1. Den sammenfattende redegørelse

Læs mere

Miljøtilsyn med virksomheder. - herunder husdyrbrug

Miljøtilsyn med virksomheder. - herunder husdyrbrug Miljøtilsyn med virksomheder - herunder husdyrbrug INFORMATION OM TILSYN MED VIRKSOMHEDER OG HUSDYRBRUG Kerteminde Kommune 9. udgave 10/2015 Tekst, billeder og layout: Kerteminde Kommune, Miljø- og Kulturforvaltningen.

Læs mere

Ansøgning om miljøgodkendelse

Ansøgning om miljøgodkendelse Sendes til: Sønderborg Kommune Miljøafdelingen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Ansøgning om miljøgodkendelse Du må ikke anlægge eller påbegynde etableringen af en virksomhed, anlæg eller en indretning,

Læs mere

Miljøtilsynsplan år for Dragør Kommune

Miljøtilsynsplan år for Dragør Kommune Miljøtilsynsplan år 2013-2017 for Dragør Kommune Indledning Den 15. maj 2013 trådte Miljøtilsynsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 497 af 15. maj 2013, i kraft med krav om, at kommunen skal udarbejde

Læs mere

Erhverv J.nr. MST-1230-00066 Ref. Riksb Den 21. maj 2015. Til høringsparterne

Erhverv J.nr. MST-1230-00066 Ref. Riksb Den 21. maj 2015. Til høringsparterne Til høringsparterne Erhverv J.nr. MST-1230-00066 Ref. Riksb Den 21. maj 2015 Høring over udkast 5 bekendtgørelser, til 5 bekendtgørelser, der følger der op implementerer på lov om lov nr. xx om anmeldeordning

Læs mere

Bekendtgørelse om miljøtilsyn 1)

Bekendtgørelse om miljøtilsyn 1) BEK nr 518 af 27/05/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 28. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-1212-00025 Senere ændringer

Læs mere

Peter Borgen Hjørringvej Østervrå. Miljøtilsyn med Hjørringvej 529, i henhold til miljøbeskyttelsesloven

Peter Borgen Hjørringvej Østervrå. Miljøtilsyn med Hjørringvej 529, i henhold til miljøbeskyttelsesloven Peter Borgen Hjørringvej 529 9750 Østervrå Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Hjørringvej

Læs mere

Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Natur- og Miljøkonference 20. maj 2014 Anette Dodensig Pedersen

Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Natur- og Miljøkonference 20. maj 2014 Anette Dodensig Pedersen Miljøtilsynsbekendtgørelsen Natur- og Miljøkonference 20. maj 2014 Anette Dodensig Pedersen Hvad skal vi opnå med tilsynsmodellen? Hovedformålet er at føre tilsyn med de virksomheder og husdyrbrug, hvor

Læs mere

Miljøtilsynsplan

Miljøtilsynsplan Miljøtilsynsplan 017-00 Indhold Indledning... 3 1. Geografisk område... 3. Væsentlige miljøproblemer... 3 3. Tilsynsindsatsen i 017-00... 4 4. Samarbejdsrelationer med andre myndigheder... 5 Bilag 1 -

Læs mere

Pkt.nr. 2. Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune Indstilling:

Pkt.nr. 2. Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune Indstilling: Pkt.nr. 2 Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 402851 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget 1. at principgodkende udkast til forskrift om varelevering

Læs mere

Høring over 12 bekendtgørelser vedrørende miljøregulering af virksomheder og husdyrbrug (IED-implementering)

Høring over 12 bekendtgørelser vedrørende miljøregulering af virksomheder og husdyrbrug (IED-implementering) Miljøstyrelsen Jord og Affald Strandgade 29 1401 København K erhverv@mst.dk 10. oktober 2012 Høring over 12 bekendtgørelser vedrørende miljøregulering af virksomheder og husdyrbrug (IED-implementering)

Læs mere

Miljøtilsynsrapport. O.H. Pels Chinchilla Aps Bygade Stenløse

Miljøtilsynsrapport. O.H. Pels Chinchilla Aps Bygade Stenløse O.H. Pels Chinchilla Aps Bygade 29 3660 Stenløse Miljøtilsynsrapport Hermed fremsendes miljøtilsynsrapporten for det gennemførte miljøtilsyn den 13. oktober 2015. Miljøtilsynsrapporten beskriver om virksomheden

Læs mere

BAT og revurdering af miljøgodkendelser for biomasseanlæg. www.energiogmiljo.dk

BAT og revurdering af miljøgodkendelser for biomasseanlæg. www.energiogmiljo.dk BAT og revurdering af miljøgodkendelser for biomasseanlæg 1 BAT og revurdering af miljøgodkendelser for biomasseanlæg Problemstillingen: Hvornår skal kommunen revidere en eksisterende miljøgodkendelse,

Læs mere

TILSYNSPLAN FOR INDUSTRI 2013

TILSYNSPLAN FOR INDUSTRI 2013 TILSYNSPLAN FOR INDUSTRI 2013 I maj 2013 er en ny tilsynsbekendtgørelse trådt i kraft med krav om, at alle kommuner skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn med virksomheder herunder landbrug. Tilsynsplanen

Læs mere

Finn Rasmussen Kobberholmvej Østervrå. Miljøtilsyn med minkfarm, i henhold til miljøbeskyttelsesloven

Finn Rasmussen Kobberholmvej Østervrå. Miljøtilsyn med minkfarm, i henhold til miljøbeskyttelsesloven Finn Rasmussen Kobberholmvej 16 9750 Østervrå Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med minkfarm,

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 28.06.2016 CVR-nummer 35947817 P-nummer Virksomhed Jyllands-Posten A/S Adresse Gunnar Clausens Vej 60 Postnummer

Læs mere

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning Opbevaring af olier og kemikalier Vejledning Indledning Ved opbevaring af olie og kemikalier er der risiko for forurening af jord, grundvand, søer og vandløb samt utilsigtet tilledning til kloaksystemer.

Læs mere

Virksomheder og landbrug

Virksomheder og landbrug Teknik og Miljø Virksomheder og landbrug Miljøtilsynsrapport 2013 Året der gik 2013 Miljøtilsyn og godkendelser Denne tilsynsberetning beskriver Slagelse Kommunes indsats inden for arbejdsområderne miljøgodkendelse

Læs mere

Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg

Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg NOTAT Erhverv MST-1200-00046Ref. krrst/supop/tanak Den 4. maj 2016 Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg Bekendtgørelsen blev sendt i høring

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. 13/ (Miljøsagsnr.: 2968 og 2969 (Kystpromenaden) 13/026243

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. 13/ (Miljøsagsnr.: 2968 og 2969 (Kystpromenaden) 13/026243 Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 15. september 2016 CVR-nummer 55 13 30 18 edoc TS-journal nr. edoc GS-journal nr. 13/020988 (Miljøsagsnr.: 2968

Læs mere

Kristine Kragkær Wadsholt Bjergetsvej 13 st 9750 Østervrå. Miljøtilsyn med Fuglsangvej 10, i henhold til miljøbeskyttelsesloven

Kristine Kragkær Wadsholt Bjergetsvej 13 st 9750 Østervrå. Miljøtilsyn med Fuglsangvej 10, i henhold til miljøbeskyttelsesloven Kristine Kragkær Wadsholt Bjergetsvej 13 st 9750 Østervrå Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

Genanvendelsesprojekter med jord regler og nævnspraksis

Genanvendelsesprojekter med jord regler og nævnspraksis Genanvendelsesprojekter med jord regler og nævnspraksis Oplæg på den nationale konference natur & miljø 2012, spor J, 2. session Peter Randrup, cand.jur., fuldmægtig, Natur- og Miljøklagenævnet Disposition

Læs mere

Struer Kommune Plan - og Miljøafdelingen. Tilsynsberetning 2012 for virksomheder indenfor industrimiljøområdet

Struer Kommune Plan - og Miljøafdelingen. Tilsynsberetning 2012 for virksomheder indenfor industrimiljøområdet Struer Kommune Plan - og Miljøafdelingen Tilsynsberetning 2012 for virksomheder indenfor industrimiljøområdet Tilsynsberetningen for 2012 indenfor industrimiljøområdet Tilsynsberetningen for 2012 omfatter

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Kommunenavn Vordingborg Kommune Indledning (max 1500 Vordingborg Kommune har i planlægningen af tilsynsindsatsen i 2011 porioriteret

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 Tårnby kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 Tårnby kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 Tårnby kommune Den 23. maj 2013 trådte miljøtilsynsbekendtgørelsen 1 i kraft med krav om, at kommunen skal udarbejde en plan for miljøtilsyn på virksomheder og husdyrbrug. Miljøtilsynsplanen

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 15.09.2015 CVR-nummer 77559515 P-nummer 1002523931 Virksomhed Adresse Jack Pot-Auto ApS Skanderborgvej 118A Postnummer

Læs mere

Lotte P. H. Nørbak Ørtoftvej Sæby. Miljøtilsyn med Ørtoftvej 16, i henhold til miljøbeskyttelsesloven

Lotte P. H. Nørbak Ørtoftvej Sæby. Miljøtilsyn med Ørtoftvej 16, i henhold til miljøbeskyttelsesloven Lotte P. H. Nørbak Ørtoftvej 16 9300 Sæby Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Ørtoftvej

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Hvad er en miljøtilsynsplan Den 23. maj 2013 trådte en ny tilsynsbekendtgørelse i kraft med krav om, at kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00979 Ref. kalar Dato: 03. november 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00979 Ref. kalar Dato: 03. november 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00979 Ref. kalar Dato: 03. november 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 31080258 Virksomhedstype Tidspunkt

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 1, 3, 4 og 9.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 1, 3, 4 og 9. Indberetning af godkendelses - og tilsynsindsatsen med er og i 2015, for perioden 1. jan. 31. dec. 2015 efter tilsynsbekendtgørelsens (nr. 497 af 15. maj 2013) kapitel 4. Kommunenavn Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 04.12.2015 CVR-nummer 14773908 P-nummer 1012405533 Virksomhed TDC Adresse Sletvej 30 Postnummer og by 8310 Tranbjerg

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af miljøbeskyttelsesloven og planloven

Forslag. til. Lov om ændring af miljøbeskyttelsesloven og planloven Forslag til Lov om ændring af miljøbeskyttelsesloven og planloven (Bemyndigelse til at fastsætte regler om anmeldeordninger, om sagsbehandling, herunder samtidighed m.v.) 1 I lov om miljøbeskyttelse, jf.

Læs mere

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Click here to enter text. UdUdkast 2 til tilsynsplankast 2 til tilsynsplan Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Alle kommuner skal have en tilsynsplan, som det fremgår af Tilsynsbekendtgørelsens

Læs mere

som fremmede tjeneste ydelser i kr. Virksomheder omfattet af bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af

som fremmede tjeneste ydelser i kr. Virksomheder omfattet af bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af Indberetning af godkendelses - tilsynsindsatsen med i 2014, for perioden 1. januar 31. december. 2014 (efter tilsynsbekendtgørelsens kapitel 4), Del 1/3 Kommunenavn Holbæk Kommunens bemærkninger til de

Læs mere

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen 4. november 2005 JKR/htk 190283 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion omfattende 249 DE på ejendommen matrikel nr. 4A, Ravnebjerg by, Sanderum Ravnebjerggyden 75, 5491 Blommenslyst (CVR-nr.: 15777990)

Læs mere

Miljøtilsynsrapport. Ølstykke Hegn og Tråd Niels Olsens Vej Ølstykke

Miljøtilsynsrapport. Ølstykke Hegn og Tråd Niels Olsens Vej Ølstykke Ølstykke Hegn og Tråd Niels Olsens Vej 9 3650 Ølstykke Miljøtilsynsrapport Hermed fremsendes miljøtilsynsrapporten for det gennemførte miljøtilsyn den 6. oktober 2015. Miljøtilsynsrapporten beskriver om

Læs mere

Skanderborg Kommune 3. maj 2016 Advokat Mads Kobberø

Skanderborg Kommune 3. maj 2016 Advokat Mads Kobberø Skanderborg Kommune 3. maj 2016 Advokat Mads Kobberø Virksomhedstyper 1. Godkendelsespligtige Reguleres af miljøgodkendelser med vilkår. Dvs. upfront regulering 2. Ikke-godkendelsespligtige virksomheder

Læs mere

Vilkår 6 ændres til: 6. (*10) Der må maksimalt oplagres 10 ikke-miljøbehandlede køretøjer og 300 miljøbehandlede køretøjer på virksomheden.

Vilkår 6 ændres til: 6. (*10) Der må maksimalt oplagres 10 ikke-miljøbehandlede køretøjer og 300 miljøbehandlede køretøjer på virksomheden. H J Biler v/henrik Jensen Vestre Kobbelvej 11 7000 Fredericia 01-05-2014 Sags id.: 14/2408 Sagsbehandler: Mette Schjødt KS: Inger Pabst Påbud om ændring af vilkår i miljøgodkendelse af H.J. Biler, Vestre

Læs mere

Miljøgodkendelse til opbevaring af affald i form af batterier, elektronik og lyskilder

Miljøgodkendelse til opbevaring af affald i form af batterier, elektronik og lyskilder M. Larsen Vognmandsfirma A/S Att.: Kim Dich Hejreskovvej 12 3490 Kvistgård kd@mlarsen.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Cvr nr. 64 50 20 18 Sagsnr. 16/ Sagsbeh.

Læs mere

VVM for Schultz Stevedoring A/S, Kalundborg

VVM for Schultz Stevedoring A/S, Kalundborg VVM for Schultz Stevedoring A/S, Kalundborg Idéoplæg Oktober 2015 VVM-redegørelse Marts 2016 Sammenfattende redegørelse Juli 2016 INDHOLD 1. Den sammenfattende redegørelse 3 1.1 Indhold 3 1.2 Den videre

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Henrik Juul Nielsen Hybholtvej 16 9352 Dybvad Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Ørtoftvej

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Birgit Skovsgaard Burskov1@gmail.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 7. september 2015 Center

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4. Indberetning af godkendelses - og tilsynsindsatsen med er og i 2014, for perioden 1. januar 31. december. 2014 (efter tilsynsbekendtgørelsens kapitel 4), Del 1/3 Kommunenavn Egedal Kommunens bemærkninger

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4. Indberetning af godkendelses - og tilsynsindsatsen med g i 2013, for perioden 23. maj 2013 31. dec. 2013 (efter tilsynsbekendtgørelsens kapitel 4), Del 1/3 Kommunenavn Skive Kommunens bemærkninger til

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Lyngby-Taarbæk Indledning (max 1500 Kommunen har i lighed med sidste år valgt kun at indberette kommunens miljøtilsyn og meddelte

Læs mere

Preben S. Boisen Slustrupvej Frederikskhavn. Miljøtilsyn med Gravensmindevej 20, i henhold til miljøbeskyttelsesloven

Preben S. Boisen Slustrupvej Frederikskhavn. Miljøtilsyn med Gravensmindevej 20, i henhold til miljøbeskyttelsesloven Preben S. Boisen Slustrupvej 7 9900 Frederikskhavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Maria og Jens Lie jenslie@live.dk Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 15. september 2015 Center for

Læs mere

NOTAT. Erhverv J.nr.: MST Ref. mamae/latha/sezce Den 31. oktober 2016

NOTAT. Erhverv J.nr.: MST Ref. mamae/latha/sezce Den 31. oktober 2016 NOTAT Erhverv J.nr.: MST 1222-00054 Ref. mamae/latha/sezce Den 31. oktober 2016 Høringsnotat vedrørende udkast til ændring af bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder

Læs mere