DANSK LÆRERFORENING SYDSLESVIG GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 17. MARTS 2009 KL HANVED DANSKE SKOLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK LÆRERFORENING SYDSLESVIG GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 17. MARTS 2009 KL. 18.45 HANVED DANSKE SKOLE"

Transkript

1 DANSK LÆRERFORENING I SYDSLESVIG GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 17. MARTS 2009 KL HANVED DANSKE SKOLE Husk tilmelding til kredskontoret, hvis du vil deltage i spisningen kl

2 FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN 1. Dirigenten påser, at forhandlingerne fremmes, og at god parlamentarisk orden opretholdes. Medlemmerne må i alle tilfælde rette sig efter dirigentens afgørelse. 2. Talere får ordet i den rækkefølge, hvori de indtegnes hos dirigenten. Dog kan formanden, udvalgsformanden og forslagsstilleren når som helst efter et indlæg begære ordet, ligesom dirigenten kan tillade korte svarreplikker. Dirigenten kan tildele indbudte repræsentanter fra DLF, GEW, BUPL og GL ordet ved generalforsamlingen. Når forsamlingen går til afstemning, kan ordet ikke begæres af noget medlem. Undtaget herfra er alene ordet til forretningsordenen. 3. Dirigenten kan bestemme, at taletiden begrænses. Dog vil formanden og forslagsstilleren kunne være undtaget fra denne bestemmelse. 4. Dirigenten eller fem medlemmer kan stille forslag om, at debatten afsluttes straks eller efter de indtegnede talere. Stilles der forslag om, at debatten afsluttes straks, er der dog mulighed for at foreslå, at debatten først afsluttes efter de indtegnede talere. Beslutter generalforsamlingen at afslutte debatten straks, kan kun formanden, udvalgsformanden og forslagsstilleren yderligere tildeles ordet. 5. Alle forslag og ændringsforslag skal indleveres skriftligt til dirigenten i underskrevet stand. 6. Alle afstemninger foregår efter dirigentens anvisning, med mindre valgproceduren er fastsat i vedtægter el. lign. 7. Skriftlige afstemninger kan kun foregå på de af Kredsstyrelsen udleverede stemmesedler. Dirigenten afgør spørgsmål om gyldighed/ugyldighed af afgivne stemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Stemmetællerne må kun modtage en stemmeseddel fra hvert tilstedeværende medlem. Ingen kredsstyrelsesmedlemmer eller kandidater kan vælges til stemmetællere. 8. Når ti medlemmer kræver det, skal en afstemning foregå skriftligt, dog skal der altid fortages skriftlig afstemning, når der til tillidsposter er opstillet flere kandidater, end der skal vælges. 9. Under generalforsamlingens forhandlinger kan formanden eller Kredsstyrelsen forlange debatten afbrudt for at holde et kort kredsstyrelsesmøde. 10. Kredsstyrelsen kan beslutte, at en del af generalforsamlingen afholdes som lukket møde. Kun medlemmer af Danmarks Lærerforening kan deltage i lukket møde. 11. Protokolførerne udformer et beslutningsreferat. Dette udsendes til skolerne. 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 DAGSORDEN... 2 BILAG TIL DAGSORDEN... 3 INDLEDNING... 4 DANSK LÆRERFORENING I SYDSLESVIG... 5 Kredsstyrelsen m.fl... 5 Udvalg... 6 Kredsstyrelsesmøder... 6 Kurser m.v. for kredsstyrelsesmedlemmer... 6 Kredskontoret... 7 Løn/vederlag og arbejdsfordeling... 7 TR og TR-møder... 8 Møde for nyansatte lærere... 8 Skolelederne... 8 Fraktion Pensionistarrangementer... 9 Sagsbehandlingen... 9 Kontingentforhøjelse... 9 Driftsrådet Driftsrådsstruktur Hjemmesiden 10 Tilfredshedsundersøgelser Plejehjemsplads i Danmark Forsinket levering af Folkeskolen DANMARKS LÆRERFORENING Det forpligtende kredssamarbejde GEW FAGLIGT UDVALG Overenskomstfornyelsen 2008 i Sydslesvig Kravopstilling De nye overenskomstforhandlinger Projektopgaven Forhandlinger om ændring af driftsrådsstrukturen PÆDAGOGISK UDVALG OVERFØRTE MIDLER DRIFTSREGNSKAB I EURO STATUS I EURO... 20

4 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Vedtagelse af forretningsorden 3. Valg af protokolførere 4. Valg af stemmetællere 5. Beretning 6. Regnskab 7. Indkomne forslag - ingen 8. Budget - herunder fastsættelse af vederlag og kontingent 9. Eventuelt 2

5 BILAG TIL DAGSORDEN Ad. 1 Valg af dirigent Kredsstyrelsen foreslår Elisabeth Baecker Ad. 2 Vedtagelse af forretningsorden Kredsstyrelsen foreslår vedlagte forretningsorden Ad. 3 Valg af protokolførere Kredsstyrelsen foreslår Ad. 4 Valg af stemmetællere Kredsstyrelsen foreslår a) Erik Andresen b) Henriette Nøiers Hesse a) Jytte Byg b) Klavs Nørtoft c) Lis Andersen d) Henning Gammelgaard Ad. 5 Beretning side 4 Ad. 6 Regnskab side 19 Ad. 7 Indkomne forslag - ingen Ad. 8 Budget side 19 Kredsstyrelsen foreslår følgende månedlige lokalkredskontingent: Lokalkredskontingent + (kontingent til DLF) = samlet kontingent Fraktion ,75 + (25,25 ) = 56,00 Fraktion ,75 + (35,35 ) = 66,10 Fraktion ,90 + (10,10 ) = 14,00 Fraktion ,85 + (13,15 ) = 20,00 3

6 INDLEDNING Et kredsstyrelsesmedlem, Kjeld Bonato, er blevet ansat som viceskoleinspektør og måtte derfor forlade kredsstyrelsen. Kjeld er blevet afløst af Jannie Zerbster fra Duborg-Skolen. Arbejdsåret har været præget af overenskomstforhandlinger. Den første del af året var det afslutningen af overenskomstfornyelsen, der for Lærerforeningens vedkommende bestod af Generel overenskomst 2006, Speciel overenskomst 2006 og Tjenestetidsaftale Straks efter sommerferien blev arbejdet med kravopstilling til den næste overenskomstfornyelse intensiveret, så der kunne tages hul på den næste overenskomstrunde sidst i På det organisatoriske område er der også sket fornyelse, idet en ny samarbejdsaftale med Skolelederne medfører, at Skolelederne fremover selv forhandler deres løn og arbejdstidsforhold. Udviklingen i retning af større selvstændighed for ledernes organisation ser ud til at fortsætte i de kommende år. Det er gennem de senere år blevet vanskeligere at tiltrække danske lærere til skolevæsenet i Sydslesvig. Det er måske ikke umiddelbart en katastrofe, men på bare lidt længere sigt, vil vi ved et stigende antal skoler komme væk fra den ideelle sammensætning af lærerpersonalet med nogenlunde lige mange danske og sydslesvigske lærere. Der er således allerede nu behov for en øget indsats for at rekruttere lærere fra Danmark. 4

7 DANSK LÆRERFORENING I SYDSLESVIG Kredsstyrelsen m.fl. Kredsstyrelsen har følgende sammensætning: Niels A. Nielsen - formand tlf. 0461/74102 Westerstr. 30B fax 0461/ Harrislee Henriette Nøiers Hesse - næstformand tlf / Im Winkel Wees Lars Mølhave Pedersen - kasserer tlf / An de Wurth Rieseby Erik Andresen tlf. 0461/95260 Wedinger Weg 3 fax 0461/ Jarplund-Weding Per Dammann tlf. 0461/ Marienstr Flensburg Tue Küssner tlf. 0461/ Hans Christian Andersen Weg Flensburg Jannie Zerbster tlf. 0461/ Trögelsbyer Weg Flensburg Jytte Andresen - Skolelederne tlf /7286 Norderstr /228 (skolen) Braderup Per Sand Pedersen - hovedstyrelsen tlf Egevænget 34 fax DK-6392 Bolderslev Suppleanter til Kredsstyrelsen 1. suppleant Theis Cornelsen 2. suppleant Sven Reincke Revisorer: Knud-Vagn Budde John Nielsen 5

8 Revisorsuppleanter: Danny Hansen Willi Petersen Udvalg Kredsstyrelsen har konstitueret sig som følger: Fagligt udvalg: Pædagogisk udvalg: Overførte midler: Niels A. Nielsen (formand) Henriette Nøiers Hesse Erik Andresen Tue Küssner Henriette Nøiers Hesse (formand) Lars Mølhave Pedersen Per Dammann Jannie Zerbster Lars Mølhave Pedersen (formand) Niels A. Nielsen Henriette Nøiers Hesse Ud over de faste udvalg har vi en forhandlingsdelegation, der sammensættes af medlemmer i Fagligt Udvalg. Vedrørende udvalgenes arbejde i årets løb henvises til beretningerne. Kredsstyrelsesmøder Kredsstyrelsen holder normalt møde med 3 ugers mellemrum. I dette arbejdsår er der pr. 24. februar 2009 afholdt 13 kredsstyrelsesmøder, og der er planlagt endnu et møde inden generalforsamlingen. Møderne afvikles ud fra en udsendt dagsorden. Sammen med indkaldelsen udsendes relevante bilag, for at kredsstyrelsesmedlemmerne kan forberede sig til drøftelse af og beslutning om de enkelte dagsordenspunkter. Møderne varer som regel fra kl til kl Kurser m.v. for kredsstyrelsesmedlemmer Kredsstyrelsen har i årets løb været repræsenteret på følgende af DLF s kurser m.v.: Tue Küssner Organisationsuddannelsen, 3. modul Per Dammann Organisationsuddannelsen Jannie Zerbster Organisationsuddannelsen Henriette Nøiers Hesse Konflikthåndtering Henriette Nøiers Hesse Konference om ledelse Niels A. Nielsen Niels A. Nielsen Konference om arbejdsmiljø

9 Formanden deltager i kredsformandsmøderne, hvor der bliver orienteret om aktuelle emner inden for DLF. Disse møder afholdes normalt i København. Kredskontoret Kredskontoret er åbent for medlemshenvendelser 4 dage om ugen på skoledage: Siden 1. maj 2008 har åbningstiderne været: Mandag: Tirsdag: Torsdag: Fredag: Ud over åbningstiden på skoledage etableres der en telefonvagtsordning i sommerferien. Alle henvendelser i løbet af sommerferien, der kræver hurtig behandling, skal ske telefonisk, idet telefonen stilles om til den vagthavendes privattelefon. Kredskontoret er lukket, og postkasse og fax tømmes kun lejlighedsvist. Kredskontoret er bemandet efter følgende plan: Mandag: Niels A. Nielsen og Henriette Nøiers Hesse Tirsdag: Niels A. Nielsen, Henriette Nøiers Hesse og Lars Mølhave Pedersen Torsdag: Niels A. Nielsen og Henriette Nøiers Hesse Fredag: Niels A. Nielsen og Henriette Nøiers Hesse Løn/vederlag og arbejdsfordeling Ligesom de tidligere år har der i indeværende arbejdsår dels været tale om nedsat arbejdstid ved Skoleforeningen kombineret med ansættelse ved Lærerforeningen, dels om ansættelse ved Lærerforeningen som bibeskæftigelse. Kredsformand Niels A. Nielsen er ansat med en beskæftigelsesgrad på 80 % ved Lærerforeningen og aflønnes med udgangspunkt i satserne for sagsbehandlere/konsulenter i Danmark. Næstformand Henriette Nøiers Hesse, der har kontortid 4 dage om ugen og er i DLS forhandlingsdelegation, er ansat med en beskæftigelsesgrad på 50 % og aflønnes efter grundlønsatsen for en viceskoleinspektør. Kredskasserer Lars Mølhave Pedersen er ansat med en beskæftigelsesgrad på 20 % og aflønnes efter løntrin 44. De øvrige kredsstyrelsesmedlemmer får et vederlag svarende til 6 % af lønnen på løntrin 44. De to almindelige kredsstyrelsesmedlemmer i Fagligt Udvalg får vederlaget forhøjet med 2 procentpoint for deltagelsen i forhandlingsdelegationen. For kredsstyrelsesmedlemmer, der har nedsat tjenestetid ved Skoleforeningen indbetales pensionsbidrag til P51. Der betales fortsat bidrag til arbejdsløshedsforsikringen for de kredsstyrelsesmedlemmer, der tjener mere end 400 EUR om måneden ved Lærerforeningen. I de tilfælde, hvor der skal betales bidrag til tyske sociale forsikringer, forhøjes lønnen, så nettolønnen bliver den samme som ved beskæftigelse ved Skoleforeningen. For kredsstyrelsesmedlemmer, der tjener op til 400 EUR pr. måned, anvendes Mini-Job - reglerne. Lærerforeningen har i længere tid arbejdet på at blive registreret til indbetaling af ATP. Det er desværre endnu ikke lykkedes. Derfor besluttede Kredsstyrelsen i januar 2008 at bede Dan- 7

10 marks Lærerforening undersøge, om der er en mulighed for, at DLS kan komme til at indbetale ATP-bidrag for de kredsstyrelsesmedlemmer, der er på nedsat tjenestetid ved Skoleforeningen. Der er desværre endnu ingen løsning i sigte. TR og TR-møder Tillidsrepræsentanterne er et værdifuldt bindeled mellem det enkelte tjenestested og Kredsstyrelsen. Så godt som alle skoler har valgt en tillidsrepræsentant. De fleste steder har ligeledes valgt en suppleant for tillidsrepræsentanten. Indeværende funktionsperiode udløber pr. 31. juli Der har siden sidste generalforsamling været afholdt 4 TR-møder. Møderne holdes som regel på Oksevejens Skole. Et gennemgående tema på TR-møderne er overenskomstforhandlinger. Før sommerferien var det afslutningen af forhandlingerne om overenskomstfornyelsen på baggrund af OK 2005 i Danmark. Siden denne overenskomst blev underskrevet, har det været forberedelserne og kravopstilling til overenskomstfornyelse på grundlag af OK 2008 i Danmark. Desuden har ændring af driftsrådsstrukturen været et dagsordenspunkt på flere møder. Endvidere er møderne et forum for debat tillidsrepræsentanterne indbyrdes og mellem Kredsstyrelsen og tillidsrepræsentanterne. Møde for nyansatte lærere Den 25. november 2008 inviterede Kredsstyrelsen traditionen tro de nyansatte lærere ved Skoleforeningen til et informationsmøde. De fremmødte fik en orientering om de særlige forhold i Sydsles-vig, herunder vore overenskomster samt en orientering om lærernes fagforening, det være sig den centrale, den lokale og GEW. Skolelederne Skoleledernes formand, Jytte Andresen, har en stående invitation til at deltage i kredsstyrelsesmøder. Det er med til at vedligeholde kontakten mellem Skolelederne og Kredsstyrelsen. Ved årsskiftet 2007/2008 blev skolelederne samlet i en fælles fagforening med navnet Skolelederne. Ved overenskomstfornyelsen i 2008 fik Skolelederne i Danmark en egen speciel overenskomst. Denne model ønsker Skolelederne i Sydslesvig også. Der er derfor indgået en ny samarbejdsaftale mellem Dansk Lærerforening i Sydslesvig og Skolelederne, Sydslesvig afdeling. Aftalen betyder, at Skolelederne fremover selv forhandler speciel overenskomst og arbejdstid for skolelederområdet. Indtil videre fortsætter Lærerforeningen med at opkræve kontingent og føre regnskab for Skolelederne Sydslesvig afdeling, ligesom vi fortsat forhandler fællesoverenskomsten og den generelle overenskomst. Skolelederne har for nylig rettet en ny henvendelse til DLS vedrørende samarbejdsrelationerne. På et møde i februar fremførte Skolelederne ønske om større selvstændighed. Hvordan og hvornår skal fortsat drøftes. Hvis Skolelederne helt forlader Lærerforeningen, får det betydning for Lærerforeningens økonomi, idet lederne nu betaler lokalkredskontingent til DLS. 8

11 Fraktion 4 Pensionistudvalget består af Anders Schaltz Andersen, Jytte Vester og Peter Bang. Udvalget tilrettelægger nogle spændende og afvekslende pensionisteftermiddage, en julefrokost og en udflugt for vore pensionerede medlemmer. I forbindelse med omstruktureringen i Danmarks Lærerforening er der under det forpligtende kredssamarbejde oprettet et pensionistforum. Jytte Vester og Anders Schaltz Andersen repræsenterer kredsen i dette forum. Pensionistarrangementer Pensionistudvalget har arrangeret følgende udflugter og arrangementer for medlemmerne af fraktion 4: Besøg på Dansk Sundhedstjeneste Besøg på Simonsens køreskole Besøg af repræsentant fra SKAT i Tønder Udflugt til Dybbøl, Frydendal Kro og Danfoss Universe Besøg på A.P. Møller Skolen Julefrokost på Dansk Senior-Center Tarp Foredrag om Dødehavsrullerne Der deltager mellem 20 og 50 pensionister i arrangementerne. Årets store tilløbsstykke var besøget på A.P. Møller Skolen, men årets julefrokost var i lighed med tidligere år også velbesøgt. Information om planlagte pensionistarrangementer findes på under Pensionister arrangementer. Ca.14 dage før et arrangement lægges en pdf-fil med indbydelsen på hjemmesiden. Sagsbehandlingen Sagsbehandlingen i kredsen varetages af Niels Nielsen assisteret af Henriette Nøiers Hesse. Omfanget har været på nogenlunde samme niveau som i Der har i det væsentlige været samme sagstyper som i de foregående år. Kredskontoret får dog et stigende antal henvendelser fra lærere på deltid, der føler, at der ved fordelingen af arbejdsopgaverne f.eks. i forbindelse med emneuger og andre arrangementer tages for lidt hensyn til, at de er på nedsat tid,. I tjenestetidsaftalen står der, at der ved fordelingen af arbejdsopgaverne skal tages hensyn til lærere på nedsat tjenestetid. Der ser dog ud til at være problemer på en del skoler med at omsætte det i praksis. Kredsstyrelsen har derfor rettet henvendelse til Skoleforeningen om problemet. Der er fortsat en hel del henvendelser om pensionsberegning og rådgivning i forbindelse med overvejelser om pensionering. Det er en helt naturlig konsekvens af medlemsskarens aldersammensætning. Kontingentforhøjelse Kredsstyrelsen foreslår, at det samlede kontingent forhøjes med 4,00 pr. måned for aktive medlemmer og 1,00 for pensionerede medlemmer med virkning fra 1. maj

12 Kontingentet blev sidste gang forhøjet pr. 1. maj 2005, hvor det steg med 3,00. Denne forhøjelse er i mellemtiden næsten spist op af forhøjelser af det centrale kontingent, der i denne periode har været på 2,40. Der er udsigt til, at lederne forlader kredsen pr. 1. august Det vil betyde en nedgang i kontingentindtægterne. Driftsrådet Kredsstyrelsen har i kraft af personsammenfald en god kontakt til Driftsrådet. Det er meget vigtigt, at der er et godt samarbejde med Driftsrådet, så fagforening og Driftsråd kan trække på samme hammel i arbejdet for at sikre medarbejderne gode arbejdsvilkår. Gode vilkår er en forudsætning for også fremover at kunne tiltrække den fornødne arbejdskraft til mindretallets skolevæsen. Og det er en nødvendighed med kvalificeret arbejdskraft for at opretholde den fornødne kvalitet i skolevæsenet. Driftsrådsstruktur Efter oprettelsen af A.P. Møller Skolen trænger det sig på med en ændring af driftsrådsstrukturen, idet GL - og for den sags skyld også Skoleforeningen - ønsker et magisterdriftsråd ved såvel Duborg-Skolen som A.P. Møller Skolen. Lærerforeningen ønsker i forbindelse med disse ændringer, at lærere m.fl. får et eget driftsråd. I efteråret besluttede vi i Forhandlingsfællesskabet at gå i gang med forberedelserne til en ændring af driftsrådsoverenskomsten fra I den indledende fase blev der afholdt medlemsmøder på Duborg-Skolen og A.P. Møller Skolen, idet medlemmerne på de to skoler omend kun indirekte ville blive berørt af oprettelsen af 2 magisterdriftsråd. I forlængelse af disse medlemsmøder besluttede Kredsstyrelsen at acceptere GL s ønske om 2 driftsråd for magistre. Pædagoggruppen og gruppen for det teknisk-administrative personale og pædagogmedhjælperne besluttede sig for at ville fortsætte i et fælles driftsråd. På et møde i december, hvor Forhandlingsfællesskabet og ver.di deltog, blev det besluttet at udarbejde et forslag til en ny overenskomst om driftsråd ved Skoleforeningen. Forslaget, der blev færdigt i begyndelsen af januar 2009, er midt i januar afleveret til Skoleforeningen. Den 2. februar 2009 blev forhandlingerne indledt. Hjemmesiden I foråret 2008 blev kredsens hjemmeside klar til at blive lagt på nettet. Siden indeholder oplysninger om kredsen, kredsens arbejde, gældende overenskomster, kommende arrangementer. m.m. Det er målet, at kredsens hjemmeside skal være dynamisk og vi bestræber os på en hyppig nyhedsopdatering i skolernes åbningsperioder. Da det er hensigten, at hjemmesiden skal bruges til at informere om kredsens arbejde, er antallet af udgivelser af Fagligt Nyt reduceret lidt i Man kan overveje, om vi på sigt skal satse mere på hjemmesiden i informationsformidlingen til medlemmerne. Tilfredshedsundersøgelser Lærerforeningen er blevet gjort opmærksom på et par tilfælde, hvor samarbejdsrådet har gennemført en tilfredshedsundersøgelse med mulighed for anonymt at klage over lærerne. 10

13 Samarbejdsrådene er ikke berettiget til at modtage og behandle klager over skolens ansatte eller for den sags skyld elever. Eventuelle klager over skolens ansatte skal i stedet rettes til skolelederen. Da der er tale om, at samarbejdsrådene med undersøgelser af denne karakter overskrider deres beføjelser har Lærerforeningen rettet henvendelse til Skoleforeningen. Lærerforeningens skrivelse af 18. juni 2008 afsluttes med følgende opfordring: Idet Lærerforeningen går ud fra, at Skoleforeningen er enig i, at det ikke er samarbejdsrådenes opgave at modtage og/eller behandle klager over de ansatte, opfordres Skoleforeningen til at indskærpe dette over for skolelederne og samarbejdsrådene. Hensigten med vores henvendelse er fremover at undgå tilfredshedsundersøgelser fra samarbejdsrådenes side med mulighed for at klage over skolens ansatte. Plejehjemsplads i Danmark I februar rettede Lærerforeningen henvendelse til velfærdsminister Karen Jespersen, om mulighed for en lettere adgang til at komme på plejehjem i Danmark. Anledningen var Henningsen-sagen. Karen Jespersen ønskede ikke at ændre reglerne, idet en rundspørge til kommunerne i det sydlige Jylland havde vist, at der kun har været få tilfælde, hvor personer fra Sydslesvig havde ønsket en plejehjemsplads i Danmark, og at der altid var blevet fundet en løsning. Forsinket levering af Folkeskolen Indtil midt i september 2008 fik medlemmerne i Sydslesvig Folkeskolen leveret i samme uge, som den udkom. I september skiftede man til en anden distributør, der kunne udføre opgaven billigere. Desværre opstod der straks problemer med leveringen, der blev op til flere uger forsinket. Kredsen rettede første gang henvendelse til Danmarks Lærerforening i begyndelsen af oktober om leveringsproblemerne. Tilbagemeldingen var, at der ville blive rettet op på problemet efter efterårsferien. Siden har medlemmerne som regel modtaget bladet mandag, tirsdag eller onsdag i ugen efter udgivelsen, men efter årsskiftet modtog kredsen igen klager over sen eller manglende levering, hvilket igen blev drøftet med Danmarks Lærerforening. Danmarks Lærerforening har efterfølgende opsagt aftalen med distributøren, men parterne er endnu ikke nået til enighed om, hvornår aftalen kan udløbe. Der skulle således være udsigt til bedring af leveringen inden for en overskuelig fremtid. 11

14 DANMARKS LÆRERFORENING Overenskomstforhandlingerne blev afsluttet med et godt resultat i Siden har Danmarks Lærerforening arbejdet på implementeringen af overenskomsten. Her har især den nye professionsorienterede arbejdstidsaftale fyldt meget det sidste års tid. Der arbejdes også stadig for en afbureaukratisering af folkeskolen. Kredsen var på Danmarks Lærerforenings kongres i 2008 repræsenteret ved de delegerede Henriette Nøiers Hesse og Niels A. Nielsen. Erik Andresen deltog som gæst. De vigtigste punkter på dagsordenen var Fremtidens skole og Foreningens strategiske fokus i det politiske arbejde 2008/09. Kredsens kontaktperson i hovedstyrelsen har siden januar 2008 været Per Sand Pedersen fra Åbenrå. Vi har et godt samarbejde med Per i både stort og småt. Fra småtingsafdelingen kan nævnes, at Per har lovet at fremføre vores ønske om, at lærerkalenderen slutter med juli måned, så vi i Sydslesvig ikke skal skifte kalender før sommerferien. Kontorchef Yvonne Hindsberg, der i en årrække har været sekretariatets kontaktperson til Kreds 163, er pr. 1. december gået på pension. Der skal også her lyde en tak til Yvonne for hendes engagerede indsats for medlemmerne i Sydslesvig. Efterfølgeren er Andreas Bang, der allerede er godt i gang som kontaktperson til kredsen. Sidst i oktober havde Kredsstyrelsen besøg af Andreas, der gennemgik de nye overenskomster for os. Et arrangement kredsstyrelsesmedlemmerne var meget tilfreds med. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med Danmarks Lærerforenings sekretariat og ikke mindst Andreas Bang som kontaktperson. Det forpligtende kredssamarbejde Dansk Lærerforening i Sydslesvig danner sammen med Sønderborg Lærerkreds, Åbenrå Lærerkreds, Haderslev Lærerkreds, Tønder Lærerkreds og Kolding Lærerkreds et forpligtende kredssamarbejde. Arbejdet i det forpligtende kredssamarbejde er fortsat efter den model, der blev indført i forlængelse af kommunalreformen. Den eneste ændring, der er sket i årets løb, er, at antallet af faste møder for de kongresdelegerede fra august 2008 er reduceret fra 10 til 8 om året, samt at møderne fremover alle holdes i Aabenraa. Det forpligtende kredssamarbejde er med til at holde kontakten til kredsene nord for grænsen ved lige. Erfaringsudveksling på møderne er en værdifuld inspiration til arbejdet i Dansk Lærerforening i Sydslesvig. 12

15 GEW Antallet af dobbeltmedlemmer stiger langsomt, men støt. Der er nu 442 medlemmer, der har et dobbeltmedlemskab. I sagens natur er dobbeltmedlemskabet mest relevant for de aktive medlemmer, men der er også en del pensionerede medlemmer, der opretholder dobbeltmedlemskabet. GEW s sekretariat i Kiel er til stor hjælp, når vi står over for spørgsmål i relation til tyske regler og lovgivning. En opringning hjælper os hurtigt videre. Dobbeltmedlemmer er som en del af medlemskabet omfattet af GEW s Berufshaftpflichtversicherung og nøgleforsikring, Dobbeltmedlemskabet er stadig uden ekstra omkostninger. 13

16 FAGLIGT UDVALG Udvalgets ansvarsområde er løn- og ansættelsesforhold. Udvalget forbereder og fører forhandlinger evt. via Forhandlingsfællesskabet med Skoleforeningen. Kredsstyrelsen giver udvalget mandat til at indgå aftaler. Desuden arrangerer udvalget generalforsamlingerne. Overenskomstfornyelsen 2008 i Sydslesvig Et par uger før sommerferien blev forhandlingerne om overenskomstfornyelserne afsluttet. Straks efter, at overenskomstteksterne var færdige blev de sendt til urafstemning i BUPL GL og DLS. Resultatet blev gjort op torsdag den 17. juli. I Lærerforeningen stemte 292 JA og 20 NEJ til forhandlingsresultatet. BUPL og GL fik også et klart JA ved deres urafstemninger. Da Skoleforeningens styrelse havde godkendt forhandlingsresultatet den 16. juli, var parterne klar til at underskrive de nye overenskomster fredag den 18. juli, sidste skoledag inden sommerferien. Her følger en kort oversigt over de vigtigste ændringer i overenskomsterne for lærere og ledere m.fl. Generel overenskomst Fælles regler om tidsbegrænsning hidtil den specielle overenskomst for lærere m.fl. 2. Sydslesvigtillægget fortsætter uændret 3. Lokale lønmidler udmøntes i samme omfang som i kommunerne i Danmark 4. Forhøjelse af den særlige feriegodtgørelse til 1,7 % 5. Nyt afsnit om overførsel af ferie/udbetaling af løn/feriegodtgørelse uden at ferie holdes på grund af særlige forhold. 6. Forbedringer i paragraffen om fravær i forbindelse med graviditet, barsel.. a. I forbindelse med behandling for barnløshed b. I forbindelse med modtagelse af adoptivbarn i bopælslandet c. Ret til frihed med løn ved børns hospitalsindlæggelse d. Pasning af børn med nedsat funktionsevne m.v. e. Pasning af døende i hjemmet 7. Formalisering af reglerne omkring indslusning efter alvorlig sygdom 8. Opdatering af reglerne om afskedigelse på grund af sygdom for medlemmer af Pensionsfonden af 1951, så de svarer til reglerne for tjenestemænd i Danmark under hensyntagen til lovgivningen i Tyskland. Speciel overenskomst Forhøjelse af grund- og anciennitetslønnen, - jf. OK 05 i Danmark 2. Forhøjelse af grundlønnen for ikke læreruddannede fra løntrin 19 til løntrin Ansatte med en relevant afsluttet uddannelse kan indplaceres højere, såfremt parterne er enige herom 4. Undervisningstillæg m.v. forhøjes med 500 kr. a. Lærere på grundløn fra 3 løntrin kr. til 3 løntrin kr. b. Lærere på anciennitetsløn fra 1 løntrin kr. til 1 løntrin kr. 5. For lærere på grundløn konverteres funktionstillægget på kr. til 1 løntrin kr. 6. Forhøjelse af funktionstillægget til skolekonsulenter med 1 løntrin kr. pr. 1. juli

17 7. Forhøjelse af funktionstillægget til skolekonsulenter i Centraladministrationen fra 3 løntrin kr. til 4 løntrin kr. pr. 1. juli Forhøjelse af funktionstillægget til skolepsykologer, viceskoleinspektører, skoleinspektører m.fl. pr. 1. juli Hel eller delvis medregning af erfaring fra tidligere tilsvarende stillinger i forbindelse med kvalifikationsløn til skoleledere og skolekonsulenter. 10. Sædvanlig løn under sygdom i hele sygdomsperioden Tjenestetidsaftale Omlægning af rettereduktionen på 9. og 10. klassetrin dansk og tysk forhøjes fra 0,025 til 0,035 ugtl. løntime pr. elev, og rettereduktionen for latin og fransk bortfalder. 2. Mulighed for deling af skolevejlederopgaven, hvis timereduktionen udgør mindst 4,5 ugtl. løntime 3. Forhøjelse af timereduktionen til lærerrepræsentanter i skolens samarbejdsråd fra 0,33 til 0,40 ugtl. løntime 4. Forhøjelse af ledelsestiden ved skoler med elever på hovedskolens 9. klassetrin og realog fællesskolens 9. og 10. klassetrin 5. Minimumstimetal til ledelse af skolen pr. 1. august 2009 på 7 ugtl. løntimer ved skoler med mindst 30 elever minimum 1/3 af det pligtige ugentlige løntimetal 6. Forhøjelse af minimumsledelsestiden for viceskoleinspektører til 6 ugtl. løntimer 7. Bortfald af timereduktionen ved det fyldte 60. år for skoleledere pr. 1. august 2009 som en delvis finansiering af forbedringerne på ledelsestiden 8. Dataudstyr: Ny model ved skoler (A.P. Møller og Duborg) med tilknyttet EDB-tekniker 9. Der optages forhandlinger om fornyelse af aftalen i begyndelsen af skoleåret 10/11 Kravopstilling I foråret 2008 blev overenskomsterne for de offentligt ansatte i Danmark fornyet. Det er de overenskomster, der er udgangspunktet for den næste overenskomstfornyelse i Sydslesvig. Umiddelbar efter sommerferien gik Forhandlingsfællesskabet i gang med at opstille krav til OK 2009 i Sydslesvig primært med vægt på den generelle overenskomst. Forslag til krav blev præsenteret og drøftet på et TR-møde i oktober. I november fik kravene deres endelige form: Generelle lønstigninger og puljer til lokal udmøntning primært fra OK08 i Danmark Pension af hele lønnen til basisstillingerne / alternativt et tillæg til lønnen Ferie - tilpasning til den nye, danske ferieaftale Fravær fra tjenesten i forbindelse med graviditet, barsel, adoption, omsorg og tvingende familiemæssige årsager overførsel af forbedringerne i den nye, danske aftale Barns 2. sygedag Indførelse af seniordage Afsnit om kompetenceudvikling i overenskomsten Forbedring af tillidsrepræsentanternes vilkår, herunder funktionsløn til tillidsrepræsentanterne Afsnit om tilfredshed og trivsel Højere ATP-bidrag Forhøjelse af bidraget til gruppelivsforsikring Rammeaftale om seniorpolitik 15

18 Siden har Kredsstyrelsen arbejdet videre med kravene til en speciel overenskomst for lærere m.fl. I kravene indgår bl.a. lønforbedringerne fra overenskomstfornyelsen i Danmark, konvertering af Ny Løn-tillæg til løntrin, ophævelse af 70-årsgrænsen, mulighed for oprettelse af funktionen undervisningsvejledere, tillæg for skiftende arbejdssteder, kvalifikationstillæg til lærere uden læreruddannelse. Der er endnu ikke aftalt en dato for udveksling af krav til den specielle overenskomst. De nye overenskomstforhandlinger Kravene til den generelle overenskomst blev i november udvekslet pr. mail. Der blev holdt et møde den 18. december 2008, hvor forhandlingerne om den generelle overenskomst blev åbnet. Efter de indledende bemærkninger blev kravene gennemgået, og Skoleforeningen meddelte, at de på deres side ville nedsætte nogle arbejdsgrupper. Det tog Forhandlingsfællesskabet til efterretning. Det har efterfølgende vist sig, at disse arbejdsgrupper ikke har fået tillagt den fornødne kompetence til at indgå aftale på de områder, de skulle forhandle. Set fra Forhandlingsfællesskabets side er møder med arbejdsgrupper uden forhandlingskompetence meget lidt befordrende for et effektivt forhandlingsforløb. Der er da foreløbigt heller ingen resultater at skrive om. Projektopgaven I forbindelse med forhandlingerne om fornyelsen af tjenestetidsaftale, blev det aftalt, at vilkårene for arbejdet med projektopgaven skulle aftales, når opgaven var nærmere beskrevet. I november meddelte Skoleforeningen, at den var klar til at forhandle. Der har været forhandlet et par gange inden årsskiftet, men uden konkrete forslag på bordet. I januar fremsendte Lærerforeningen inden det aftalte møde et forslag til vilkår for klasselærere, vejledningslærere og skoleledelse (fremsendt på Skoleledernes vegne). Desværre blev forhandlingsmødet aflyst på grund af sygdom. Der er aftalt et nyt møde den 12. marts. Forhandlinger om ændring af driftsrådsstrukturen Der har været forhandlet den 2. og den 17. februar med udgangspunkt i det forslag, der er udarbejdet af Forhandlingsfællesskabet og ver.di i fællesskab. Skoleforeningen har i forhandlingerne været tilbageholdende med konkret stillingtagen til vores forslag. Der har fra Skoleforeningens side været udtrykt en generel bekymring for, at den nye driftsrådsstruktur vil blive dyrere end den nuværende. Det er umuligt på forhånd at lave eksakte beregninger over omkostningerne ved strukturændringen, men Skoleforeningens bekymringer i den forbindelse er overdrevne. Forhandlingsfællesskabet og ver.di har lovet, at se på muligheden for en billigere model, inden næste forhandlingsmøde den 16. marts. 16

19 PÆDAGOGISK UDVALG Udvalget varetager kredsens interesser på det pædagogiske område. Det er udvalgets arbejde at fremme DLS pædagogiske mål. Det sker dels direkte gennem repræsentation i nævn m.v., dels gennem afholdelse af pædagogiske arrangementer. Udvalget gennemfører selv sine arrangementer. Udvalget arrangerer kredsens kurser. Pædagogisk Udvalg repræsenterer Lærerforeningen følgende steder: Pædagogisk Udvalg i det forpligtende kredssamarbejde: Henriette Nøiers Hesse og Erik Andresen Repræsentantskabet for voksenundervisningsnævnet: Henriette Nøiers Hesse og Erik Andresen Voksenundervisningsnævnet: Erik Andresen. Dansk Skoleidræt i Sydslesvig: gæstestatus ved repræsentantskabsmøderne. Pædagogisk udvalg er pt. i gang med at arrangere en eftermiddag om konfliktløsning med konsulent i DLF, Jakob Munk Jensen. 17

20 OVERFØRTE MIDLER Udvalget for overførte midler består af de tre personer, der juridisk tegner foreningen, nemlig formanden, næstformanden samt kassereren. Sidstnævnte er formand for udvalget. Der har i årets løb været afholdt en række uformelle møder. I 2008 fortsat uroen på obligations- og aktiemarkedet. Ultimo 2008 fik på grund af uroen i bankverdenen en meget lav rente, som har medført en kursstigning på vores obligationer på , som vi har realiseret over driftsregnskabet. Vi har i udvalget for overførte midler besluttet os for ikke at investerer i obligationer på nuværende tidspunkt, da vi ved at indsætte pengene på diverse aftalekonti kan opnå en bedre forrentning af vores penge. Vi har derfor i 2008 foretaget følgende investeringer: Indsat på en konto hos Dresdner Bank til en forrentning på 5,25 %. Med en bindingsperiode på 4 år. Indsat DKK ( ) på en konto hos Lån og Spar Bank til en forrentning på 5,5 %. Med en bindingsperiode på 2 år. Samt pr. 5. januar 2009 DKK ( ) på en konto hos Lån og Spar Bank til en forrentning på 5,15 %. Med en bindingsperiode på 1 år. Vi havde kun et Sparbrief tilbage hos Union Bank på , dette kom til udbetaling ultimo december

21 DRIFTSREGNSKAB I EURO INDTÆGTER BUDGET 2008 REGNSKAB 2008 BUDGET 2009 KONTINGENT , , ,00 RENTER OG UDBYTTE 50000, , ,00 KURSGEVINSTER 0, ,65 0,00 LEDERFORENINGEN 5000, , ,00 DIV. INDTÆGTER 0,00 0,00 0,00 INDTÆGTER TOTAL , , ,00 UDGIFTER KONTINGENT/DLF , , ,00 LØN/VEDERLAG , , ,00 KS, UDVALG 5000, , ,00 TR, MEDLEMSMØDER 4000, , ,00 FAGLIGE KLUBBER 500,00 0,00 500,00 GENERALFORSAMLING 800,00 516,00 800,00 KONGRES 600,00 455, ,00 KURSER 4000,00 146, ,00 PENSIONISTARRANGEMENTER 3000, , ,00 HUSLEJE, EL, VARME 9000, , ,00 RENGØRINGSARTIKLER M.M. 150,00 12,01 150,00 FORSIKRINGER 1400, , ,00 KONTORARTIKLER 2000,00 935, ,00 TELEFON OG FAX 1200,00 981, ,00 PORTO 2250, , ,00 ABONNEMENT/FAGLITTERATUR 700,00 691,23 700,00 PÆDAGOGISKE ARRANGEMENTER 2000,00 0, ,00 GAVER 1250,00 888, ,00 NYANSKAFFELSER/VEDLIGEHOLD 5000, , ,00 REVISION/LØNAFREGNING 2500, , ,00 SAGKYNDIG BISTAND 1000, , ,00 LEDERFORENINGEN 4000, , ,00 HANDELSOMKST./DEPOTGEBYRER 2500, , ,00 KURSTAB 0,00 0,00 0,00 HENSÆTTELSE/SKYLDIG FRIKØB 1000, , ,00 HENSÆTTELSER 8000, , ,00 DIV. UDGIFTER 100,00 66,24 100,00 UDGIFTER TOTALT , , ,00 DRIFTSOVERSKUD 50,00 257,29 100,00 BALANCE , , ,00 19

22 STATUS I EURO AKTIVER kurs kurs BANKKONTO , UB 15265, ,92 BANKKONTO LSB/DK 40227, ,18 FESTGELDKONTO , UB ,82 0, STK. INTER-RENTA ANTEILE 75816,00 12, ,50 12,87 SPARBRIEFF UB 3%, ,00 0,00 4% REALKREDIT DK. 43D, ,84 86, ,03 90,50 5% NYKREDIT DK ,38 93, ,48 95,45 DRESDNER BANK SPARBRIEF 0, ,00 LÅN & SPAR BANK GARANTIKONTO 0, ,68 UB NAMENSAKTIEN 14375,00 575, ,00 575,00 SUM AKTIVER , ,79 PASSIVER EGENKAPITAL , ,39 HENLÆGGELSER , ,11 ÅRETS OVERSKUD 448,11 257,29 SUM EGENKAPITAL , ,79 SKYLDIGT FRIKØB 51000, ,00 SUM PASSIVER , ,79 Valutakurs den : 1 Euro = 7,4583 DKK Valutakurs den : 1 Euro = 7,4506 DKK 20

Generalforsamling. Mandag den 19. marts 2012 kl. ca. 18.45 på Jens Jessen-Skolen

Generalforsamling. Mandag den 19. marts 2012 kl. ca. 18.45 på Jens Jessen-Skolen Dansk Lærerforening i Sydslesvig Generalforsamling Mandag den 19. marts 2012 kl. ca. 18.45 på Jens Jessen-Skolen Husk tilmelding til kredskontoret, hvis du vil deltage i spisningen kl. 18.00 Tlf. 0461-773230

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS 1 NAVN. Stk. 1 Kredsen har navnet Næstved Lærerkreds og udgør kreds nr. 61 af Danmarks Lærerforening, omfattende Næstved Kommune. 2 FORMÅL Stk. 1 Kredsens formål er inden

Læs mere

DANSK LÆRERFORENING SYDSLESVIG GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 11. MARTS 2008 KL. 18.45 CORNELIUS HANSEN-SKOLEN

DANSK LÆRERFORENING SYDSLESVIG GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 11. MARTS 2008 KL. 18.45 CORNELIUS HANSEN-SKOLEN DANSK LÆRERFORENING I SYDSLESVIG GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 11. MARTS 2008 KL. 18.45 CORNELIUS HANSEN-SKOLEN Husk tilmelding til kredskontoret, hvis du vil deltage i spisningen kl. 18.00 FORSLAG TIL

Læs mere

Generalforsamling. Mandag den 11. marts 2013 kl. ca. 18.45 på Lyksborg Danske Skole

Generalforsamling. Mandag den 11. marts 2013 kl. ca. 18.45 på Lyksborg Danske Skole Dansk Lærerforening i Sydslesvig Generalforsamling Mandag den 11. marts 2013 kl. ca. 18.45 på Lyksborg Danske Skole Husk tilmelding til kredskontoret, hvis du vil deltage i spisningen kl. 18.00 Tlf. 0461-773230

Læs mere

Generalforsamling. Mandag den 17. marts 2014 kl. ca. 18.45 på Cornelius Hansen-Skolen

Generalforsamling. Mandag den 17. marts 2014 kl. ca. 18.45 på Cornelius Hansen-Skolen Dansk Lærerforening i Sydslesvig Generalforsamling Mandag den 17. marts 2014 kl. ca. 18.45 på Cornelius Hansen-Skolen Husk tilmelding til kredskontoret, hvis du vil deltage i spisningen kl. 18.00 Tlf.

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 ONSDAG DEN 12. MARTS KL. 17.30 TRE FALKE SKOLEN SØNDERJYLLANDS ALLÉ 4 2000 FREDERIKSBERG DET HANDLER OM DIN HVERDAG Indholdsfortegnelse: Dagsorden Fastlæggelse af forretningsorden

Læs mere

DANSK LÆRERFORENING SYDSLESVIG GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. MARTS 2011 KL. 18.45 GOTTORP-SKOLEN

DANSK LÆRERFORENING SYDSLESVIG GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. MARTS 2011 KL. 18.45 GOTTORP-SKOLEN DANSK LÆRERFORENING I SYDSLESVIG GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. MARTS 2011 KL. 18.45 GOTTORP-SKOLEN Husk tilmelding til kredskontoret, hvis du vil deltage i spisningen kl. 18.00 FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN

Læs mere

DANSK LÆRERFORENING SYDSLESVIG GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 2. MARTS 2010 KL GUSTAV JOHANNSEN-SKOLEN

DANSK LÆRERFORENING SYDSLESVIG GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 2. MARTS 2010 KL GUSTAV JOHANNSEN-SKOLEN DANSK LÆRERFORENING I SYDSLESVIG GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 2. MARTS 2010 KL. 18.45 GUSTAV JOHANNSEN-SKOLEN Husk tilmelding til kredskontoret, hvis du vil deltage i spisningen kl. 18.00 FORSLAG TIL

Læs mere

Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016

Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016 Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016 CVR. Nr.: 50 56 70 28 1 Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen 1. Mødet åbnes af formanden, der leder valget af dirigent. Kredsstyrelsen sørger for optagelse

Læs mere

Generalforsamling. Mandag den 16. marts 2015 kl. ca. 18.45 på Husum Danske Skole

Generalforsamling. Mandag den 16. marts 2015 kl. ca. 18.45 på Husum Danske Skole Dansk Lærerforening i Sydslesvig Generalforsamling Mandag den 16. marts 2015 kl. ca. 18.45 på Husum Danske Skole Husk tilmelding til kredskontoret, hvis du vil deltage i spisningen kl. 18.00 Tlf. 0461-773230

Læs mere

Kredsstyrelsen foreslog Jytte Byg, Sven Reinke, Nina Mau Jensen og Daniel Lies, som blev valgt

Kredsstyrelsen foreslog Jytte Byg, Sven Reinke, Nina Mau Jensen og Daniel Lies, som blev valgt Protokol over DLS ordinære generalforsamling den 13. marts 2017 Dagsorden 1. Valg af dirigent Kredsstyrelsen foreslog Kirsten la Cour, som blev valgt 2. Vedtagelse af forretningsorden Kredsstyrelsen foreslog

Læs mere

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF.

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. VEDTÆGTER Vallensbæk Lærerkreds/ Kreds 9: 1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser

Læs mere

6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kredskontingent. 7. Valg Det er ikke valgår, men vi skal have valgt nye suppleanter.

6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kredskontingent. 7. Valg Det er ikke valgår, men vi skal have valgt nye suppleanter. GENERALFORSAMLING Fredag den 20. marts 2015 kl. 16.30 på UCSJ, Vordingborg Seminarium, Kuskevej 1, Vordingborg DAGSORDEN 1. Valg af dirigent Forslag til forretningsorden 2. Beretning 3. Regnskab (se særskilt

Læs mere

Generalforsamling Ordinær generalforsamling i Fjordkredsen, kreds 122 afholdes torsdag den 23. marts 2017 kl i Højmark forsamlingshus.

Generalforsamling Ordinær generalforsamling i Fjordkredsen, kreds 122 afholdes torsdag den 23. marts 2017 kl i Højmark forsamlingshus. Fjordkredsen Generalforsamling 2017 Ordinær generalforsamling i Fjordkredsen, kreds 122 afholdes torsdag den 23. marts 2017 kl. 17.00 i Højmark forsamlingshus. Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 GUL skrift = nuværende ordlyd BLÅ skrift = forslag til ny ordlyd 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør

Læs mere

5. Beslutning om frikøb, ydelser og vederlag til kredsstyrelsen Kredsstyrelsen fremsætter forslag om ændring af vederlag

5. Beslutning om frikøb, ydelser og vederlag til kredsstyrelsen Kredsstyrelsen fremsætter forslag om ændring af vederlag GENERALFORSAMLING Fredag den 11. marts 2016 kl. 16.30 på UCSJ, Vordingborg Seminarium, Kuskevej 1, Vordingborg DAGSORDEN 1. Valg af dirigent Forslag til forretningsorden 2. Beretning 3. Regnskab Støttetildeling

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

Niels erklærer under de givne regler at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Niels erklærer under de givne regler at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Vejen Lærerkreds torsdag den 20. juni 2013 kl.17.00 på Kredskontoret Vejen lærerkreds, Nørregade 58B, 6600 Vejen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Forretningsorden

Læs mere

Frederiksberg Kommunelærerforening

Frederiksberg Kommunelærerforening Frederiksberg Kommunelærerforening Generalforsamling Torsdag d. 21. marts 2013 kl. 17.30 Skolen ved Nordens Plads 1 Indholdsfortegnelse Dagsorden Side 2 Fastlæggelse af forretningsorden for FKF s generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2015 Fredag den 13. marts kl. 16.00 Koncerthuset, H.C. Andersen Hotel Endelig dagsorden Kl. 16.00: Gæstetaler: Start m/velkomst, fællessang, formalia, valg af dirigent mv. Dorte Lange,

Læs mere

Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds

Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Tirsdag den 24. marts 2015 kl. 16.00 18.00 på Pilehaveskolen Derefter spisning for tilmeldte. Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning.

Læs mere

VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143

VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143 VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143 1. Kredsens navn er Skiveegnens Lærerforening. Den udgør kreds 143 af DLF og omfatter Skive Kommune. Kredsens hjemsted er Skive Kommune. 2. Kredsens formål

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør kreds 52 af Danmarks Lærerforening. Kredsen omfatter Holbæk kommune. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

GENERALFORSAMLING Fredag d. 11. marts 2015 kl. 17.00 på Frederiksværk skole, Enghaven Dagsorden:

GENERALFORSAMLING Fredag d. 11. marts 2015 kl. 17.00 på Frederiksværk skole, Enghaven Dagsorden: Generalforsamling Kære kolleger Igen i år er der god grund til at møde op og deltage i generalforsamlingen. Selvom der i Halsnæs ikke er lang vej til TR og kredsstyrelsen, er generalforsamlingen noget

Læs mere

Protokol fra generalforsamlingen den 19. marts 2012 på Jens Jessen-Skolen

Protokol fra generalforsamlingen den 19. marts 2012 på Jens Jessen-Skolen Protokol fra generalforsamlingen den 19. marts 2012 på Jens Jessen-Skolen Formanden indledte generalforsamlingen med at byde velkommen til alle medlemmer, Per Sand fra Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse,

Læs mere

Stiftende Generalforsamling 2012

Stiftende Generalforsamling 2012 Stiftende Generalforsamling 2012 5. marts 2012 Under forudsætning af, at punktet vedr. sammenlægning bliver godkendt på generalforsamling 2012 i både Allerød Lærerforening og Hørsholm Lærerforening indkaldes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS

VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS 1. Kredsens navn er NORDFYNS LÆRERKREDS, Danmarks Lærerforenings kreds 83. Dens hjemsted er Nordfyns Kommune. Det er dens formål inden for sit område, som omfatter Nordfyns

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org Vedtægter for Slagelse Lærerkreds DLF Kreds 54 1 Kredsens navn er Slagelse Lærerkreds. Den

Læs mere

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening 1 Hvidovre Lærerforening, med hjemsted i Hvidovre Kommune, udgør kreds 14 af Danmarks Lærerforening, har til formål, - at varetage medlemmernes økonomiske, tjenstlige samt pædagogiske interesser og at

Læs mere

Greve Lærerforening. Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER. 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune.

Greve Lærerforening. Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER. 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune. Greve Lærerforening Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske,

Læs mere

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENINGS VEDTÆGTER

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENINGS VEDTÆGTER ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENINGS VEDTÆGTER Disse vedtægter for kreds 29, Allerød - Hørsholm Lærerforening er vedtaget på kredsens ordinære generalforsamling den 9. marts 2016. Vedlagt som bilag vedtægter

Læs mere

Kreds 60. Vedtægter for. Lærerkredsen. for Faxe og. Vordingborg

Kreds 60. Vedtægter for. Lærerkredsen. for Faxe og. Vordingborg Vedtægter for Kreds 60 Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg 1 1, s. 3: Kredsens navn og hjemsted 2, s. 3: Formål 3, s. 3: Medlemmer 4, s. 3: Kontingent og regnskab 5, s. 4: Støttetildeling 6, s. 4: Særlig

Læs mere

1 Kredsens navn er Fredericia Lærerkreds den udgør kreds 112 af Danmarks Lærerforening. Kredsens hjemsted er Fredericia Kommune.

1 Kredsens navn er Fredericia Lærerkreds den udgør kreds 112 af Danmarks Lærerforening. Kredsens hjemsted er Fredericia Kommune. VEDTÆGTER 1 Kredsens navn er Fredericia Lærerkreds den udgør kreds 112 af Danmarks Lærerforening. Kredsens hjemsted er Fredericia Kommune. 2 Kredsens formål er inden for kredsens område at varetage medlemmernes

Læs mere

Forretningsorden for Kredsstyrelsen i Øhavets Lærerkreds. b) Deltagere: Alle styrelsesmedlemmer samt konsulenten deltager i møderne.

Forretningsorden for Kredsstyrelsen i Øhavets Lærerkreds. b) Deltagere: Alle styrelsesmedlemmer samt konsulenten deltager i møderne. 1. Styrelsesmøder Ordinære møder. Forretningsorden for Kredsstyrelsen i Øhavets Lærerkreds. a) Mødetidspunkt: Mandage med 2-3 ugers mellemrum. Møderne fastlægges for 1 år ad gangen. b) Deltagere: Alle

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland

VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland 2014 1 1 Lærerkredsen udgør kreds 86 af Danmarks Lærerforening og omfatter Ærø, Langeland og Svendborg kommuner. Kredsen har hjemsted i Svendborg.

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Vedtægter for Favrskov Lærerforening

Vedtægter for Favrskov Lærerforening Vedtægter for Favrskov Lærerforening 1 Hjemsted Kredsens navn er Favrskov Lærerforening. Den udgør kreds 137 af Danmarks Lærerforening. Kredsen har hjemsted i Favrskov kommune. 2 Formål Kredsens formål

Læs mere

Vedtægter for Billund Lærerkreds

Vedtægter for Billund Lærerkreds Vedtægter for Billund Lærerkreds Kredsens formål og virksomhed: 1 Kredsens navn er Billund Lærerkreds. Den udgør kreds 105 af Danmarks Lærerforening. Hjemstedskommune er Billund Kommune. 2 Kredsens formål

Læs mere

Vedtægter for Nordfyns Lærerkreds

Vedtægter for Nordfyns Lærerkreds Vedtægter for Nordfyns Lærerkreds 1. Kredsens navn er Nordfyns Lærerkreds, Danmarks Lærerforenings kreds 83. Dens hjemsted er Nordfyns Kommune. Det er dens formål inden for sit område, som omfatter Nordfyns

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. Forslag til ændringer af vedtægter for Danske Kreds:

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. Forslag til ændringer af vedtægter for Danske Kreds: Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds ekstraordinære generalforsamling Onsdag den 5. november 2014 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg

Læs mere

Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening

Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening 1 Navn Kredsens navn er Lolland-Falsters Lærerforening, kreds 68 af Danmarks Lærerforening. Foreningen omfatter Guldborgsund kommune og Lolland kommune. Foreningens

Læs mere

Hørsholm Lærerforening

Hørsholm Lærerforening Nyhedsbr Nyhedsbrev nr. 1 marts 2012 Hørsholm Lærerforening Kredsgeneralforsamling Onsdag den 14. marts 2012 kl. 15.15 På Usserød skole (lærerværelset) Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Vedtægter for kreds 150. Foreslåede ændringer. (Gule markeringer ændres til)

Vedtægter for kreds 150. Foreslåede ændringer. (Gule markeringer ændres til) Vedtægter for kreds 150 1 Kredsens navn og hjemsted Kredsens navn er Midtvendsyssels Lærerkreds. Kredsen dækker Brønderslev Kommune og Jammerbugt Kommune og er hjemmehørende på adressen Grønnegade 52,

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 1 Februar 2005 OK 05 Lederdag og generalforsamling Fællesskrivelse tjenstlige sager Samarbejdsaftale mellem Vends Herreds Lærerkreds

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Dagsorden for. Danske Kreds ekstraordinære generalforsamling. Torsdag den 10. september 2015 kl. 9.15

Dagsorden for. Danske Kreds ekstraordinære generalforsamling. Torsdag den 10. september 2015 kl. 9.15 Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds ekstraordinære generalforsamling Torsdag den 10. september 2015 kl. 9.15 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2014 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2014 31. december 2014 Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2015

Læs mere

Vedtægter - for Lærerstuderendes Landskreds

Vedtægter - for Lærerstuderendes Landskreds Vedtægter - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse: Kapitel 1 Navn og formål... 2 Kapitel 2 Medlemskab... 2 Kapitel 3 Årsmøde... 3 Kapitel 4 Bestyrelsen... 4 Kapitel 5 Formandskabet... 6 Kapitel

Læs mere

Resultatopgørelse 2015, Lærerkreds Nord

Resultatopgørelse 2015, Lærerkreds Nord REGNSKAB 2015 BUDGET 2016-2018 Resultatopgørelse 2015, Lærerkreds Nord INDTÆGTER BUDGET REGNSKAB Kontingent 4.385.000 4.292.290 AKUT-fondsrefusion 750.000 628.840 Renteindtægter 40.000 57.001 Andre indtægter

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KREDS 93.

VEDTÆGTER FOR KREDS 93. VEDTÆGTER FOR KREDS 93. Navn og hjemsted 1. Kredsens navn er Haderslev Lærerkreds. Kredsen udgør kreds 93 af Danmarks Lærerforening. Kredsens hjemsted er Haderslev kommune. Formål og virksomhed 2. Kredsens

Læs mere

Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK

Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Bilag til love for Schæferhundeklubben for Danmark Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Kreds 30 Greve 1 Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted... 3 2. Kredsens formål... 3 3. Medlemskab...

Læs mere

Silkeborg Lærerforening

Silkeborg Lærerforening Silkeborg Lærerforening Vedtægter for Silkeborg Lærerforening Danmarks Lærerforenings kreds 132 1. Navn Kredsens navn er Silkeborg Lærerforening. Den udgør kreds 132 af Danmarks Lærerforening og omfatter

Læs mere

Generalforsamling. Mandag den 13. marts 2017 kl på Hanved Danske Skole

Generalforsamling. Mandag den 13. marts 2017 kl på Hanved Danske Skole Dansk Lærerforening i Sydslesvig Generalforsamling Mandag den 13. marts 2017 kl. 18.00 på Hanved Danske Skole Husk tilmelding til kredskontoret, hvis du vil deltage i spisningen efter generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt 1. Navn: Landsorganisationens navn er Dansk Skoleidræt med hjemsted i Nyborg. 2. Formål: 1. Dansk Skoleidræt har som mål at fremme folkesundheden ved:

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2013 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2013 31. december 2013 Generalforsamling Tirsdag den 18. marts 2014

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BORNHOLMS LÆRERFORENING

VEDTÆGTER FOR BORNHOLMS LÆRERFORENING VEDTÆGTER FOR BORNHOLMS LÆRERFORENING 1 Bornholms Lærerforening, der er hjemmehørende i Bornholms Regionskommune, udgør Danmarks Lærerforenings kreds 71. 2 Bornholms Lærerforening varetager medlemmernes

Læs mere

Vedtægter. Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C 22. maj a/uk. Godkendt på generalforsamlingen den 14.

Vedtægter. Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C 22. maj a/uk. Godkendt på generalforsamlingen den 14. Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C 22. maj 2014 090a/uk Vedtægter Godkendt på generalforsamlingen den 14. marts 2014 TELEFON 6612 6890 www.odenselaererforening.dk E-mail: 082@dlf.org

Læs mere

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds SIND Landsforeningen for psykisk sundhed Vedtægter for SIND- Hovedstadens Regionskreds 2014 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Regionskredsens navn er SIND-Hovedstadens Regionskreds. Stk. 2 Regionskredsens hjemsted

Læs mere

Nyvalg til bestyrelse, suppleanter til bestyrelsen og yderligere kongresdelegerede

Nyvalg til bestyrelse, suppleanter til bestyrelsen og yderligere kongresdelegerede Til tillidsrepræsentanten / suppleanten 22. december 2017 TR-udsendelse nr. 28: 17/18 Nyvalg til bestyrelse, suppleanter til bestyrelsen og yderligere kongresdelegerede Møde for nye kandidater til de forskellige

Læs mere

Vedtægter for Vejen Lærerkreds

Vedtægter for Vejen Lærerkreds Vedtægter for Vejen Lærerkreds samt Vedtægter for Særlig Fond Vedtægter for Vejen Lærerkreds 1. Vejen Lærerkreds, der udgør kreds 104 af Danmarks Lærerforening og omfatter Vejen Kommune, er hjemmehørende

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2016 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2016 31. december 2016 Generalforsamling Onsdag den 8. marts 2017

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Vejledende vedtægter for lokale afdelinger, der ønsker forskudt valgperiode, gældende fra 11. januar 2018

Vejledende vedtægter for lokale afdelinger, der ønsker forskudt valgperiode, gældende fra 11. januar 2018 Vejledende vedtægter for lokale afdelinger, der ønsker forskudt valgperiode, gældende fra 11. januar 2018 1 Navn Navnet er Skolelederforeningen, (Kommunenavn) afdeling. Medlemsberettiget er enhver, som

Læs mere

Generalforsamling. i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds

Generalforsamling. i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Endelig dagsorden: Onsdag den 9. marts 2016 kl. 16.10 på Vallensbæk Skole. Derefter spisning for tilmeldte kl. 18 1. Valg af dirigent. 2. Beretning.

Læs mere

MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84.

MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. 1. år med Lov 409. Så er første skoleår under Lov 409 næsten gået. Alle har i løbet af året gjort sig dyrt købte erfaringer med den arbejdssituation,

Læs mere

Protokol fra generalforsamlingen den 11. marts 2013 på Lyksborg Danske Skole

Protokol fra generalforsamlingen den 11. marts 2013 på Lyksborg Danske Skole Protokol fra generalforsamlingen den 11. marts 2013 på Lyksborg Danske Skole Formanden indledte generalforsamlingen med at byde velkommen til alle medlemmer, Per Sand fra Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse,

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

tat meddelelse J. nr

tat meddelelse J. nr tat meddelelse 15.01.01 J. nr. 0.4.3. Om: Standardvedtægt for TAT s lokalafdelinger 2001 Indledning TAT s hovedbestyrelse godkendte i 1994 en ny standardvedtægt for lokalafdelinger, der udsendtes den 18.04.

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING SENIORINFORMATION

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING SENIORINFORMATION ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING SENIORINFORMATION Marts 2017 Tanker om ophør i jobbet? På efterløn? En lang række spørgsmål kan melde sig, når man når denne alder Denne pjece forsøger at give svar på

Læs mere

Dagsorden for. Danske Kreds ekstraordinære generalforsamling. Onsdag den 9. marts 2016 kl. 17.45

Dagsorden for. Danske Kreds ekstraordinære generalforsamling. Onsdag den 9. marts 2016 kl. 17.45 Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds ekstraordinære generalforsamling Onsdag den 9. marts 2016 kl. 17.45 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg

Læs mere

Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014

Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014 Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014 **** Beslutningsreferat **** 1. Valg af dirigent Anne-Mette Jensen foreslog afdelingsleder i Danmarks Lærerforening, Palle Rom,

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Budget HLF Kasserer Merete Svalgaard Knuhtsen

Budget HLF Kasserer Merete Svalgaard Knuhtsen Budget 2016 - HLF Kasserer Merete Svalgaard Knuhtsen Som jeg netop har fremlagt er vores regnskaber under pres. Hovedårsagen er ganske enkelt, at vi mister medlemmer. Ikke fordi organisationsgraden forandre

Læs mere

Vedtægter. for. Smørumvang Grundejerforening

Vedtægter. for. Smørumvang Grundejerforening Vedtægter for Smørumvang Grundejerforening 2014 side 1 af 6 1 FORENINGENS OMRÅDE Foreningens navn er Grundejerforeningen Smørumvang og er stiftet den 13. februar 1946. Dens område omfatter parceller af

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse!

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse! Årgang 8 nr. 5 Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på. Vi var til kongres

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

GENERALFORSAMLING DAGSORDEN. Praktiske oplysninger: 1. Valg af dirigent Forslag til forretningsorden. 2. Beretning. 3. Regnskab Støttetildeling 2016

GENERALFORSAMLING DAGSORDEN. Praktiske oplysninger: 1. Valg af dirigent Forslag til forretningsorden. 2. Beretning. 3. Regnskab Støttetildeling 2016 GENERALFORSAMLING Fredag den 10. marts 2017 kl. 16.00 på UCSJ, Vordingborg Seminarium, Kuskevej 1, Vordingborg DAGSORDEN 1. Valg af dirigent Forslag til forretningsorden 2. Beretning 3. Regnskab Støttetildeling

Læs mere

Vedtægter for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn

Vedtægter for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn Vedtægter for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn. Haandværkerforeningens hjemsted er København. Formål 2 Haandværkerforeningens

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Sorø antenneforening

Referat fra generalforsamling i Sorø antenneforening Referat fra generalforsamling i Sorø antenneforening Tid og Sted Valg af dirigent Onsdag d. 9. juni 2010 - Kl. 19.00 Sorø Kultur- & Fritidscenter - Frederiksvej 27 Niels Kruuse blev valgt som dirigent

Læs mere

Skolelederforeningens vedtægter pr

Skolelederforeningens vedtægter pr Skolelederforeningens vedtægter pr. 21.10.2015 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Skolelederforeningen. Foreningen har hjemsted i København 2. Formål Skolelederforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for. Landsforeningen af Ungdomsskoleledere (LU)

Vedtægter for. Landsforeningen af Ungdomsskoleledere (LU) Vedtægter for Landsforeningen af Ungdomsskoleledere (LU) Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Navn og formål ( 1-2) Kapitel 2: Medlemmer og kontingent ( 3-5) Kapitel 3: Årsmøde og bestyrelse ( 6-8) Kapitel 4:

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd

Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Mejrup Syd og dens hjemsted er Holstebro Kommune. 2. Grundejerforeningen omfatter følgende ejendomme: Flintøksen

Læs mere

Vedtægter for kreds 150

Vedtægter for kreds 150 Vedtægter for kreds 150 Vedtægter for kreds 150 1 Kredsens navn og hjemsted Kredsens navn er Midtvendsyssel Lærerkreds. Kredsen dækker Brønderslev Kommune og Jammerbugt Kommune og er hjemmehørende på adressen

Læs mere

Vedtægter for Østsalling Idrætsforening

Vedtægter for Østsalling Idrætsforening Vedtægter for Østsalling Idrætsforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Østsalling Idrætsforening, stiftet den 17. november 1969. Dens hjemsted er i Skive Kommune. 2. Formål Foreningens formål

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand. Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt.

Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand. Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt. Forslag til vedtægtsændringer. Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt. 1 Foreningens navn er Personaleforeningen

Læs mere

Foreningen arbejder for, at Investor Relations i Danmark er på højeste internationale niveau.

Foreningen arbejder for, at Investor Relations i Danmark er på højeste internationale niveau. VEDTÆGTER 1. Navn Foreningens navn er Dansk Investor Relations Forening. Navnet forkortes DIRF. Foreningens engelske navn er Danish Investor Relations Association. 2. Formål Foreningens formål er at fremme

Læs mere

Styrelsens arbejdsform

Styrelsens arbejdsform Styrelsens arbejdsform Styrelsesmøder INDKALDELSE: Styrelsesmøder indkaldes af formanden eller næstformanden. Styrelsen vedtager en mødeplan for hele skoleåret. PLANLÆGNING/LEDELSE AF MØDERNE: Styrelsesmøderne

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum.

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum. Seniorbofællesskab Tingbjerg-Husum Vedtægter for Seniorbofællesskabsforeningen xx forslag til GF 16.7.17 1 Foreningens navn er xx. 2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ISHØJ LÆRERKREDS TORSDAG DEN 20 MARTS 2014 KL

GENERALFORSAMLING I ISHØJ LÆRERKREDS TORSDAG DEN 20 MARTS 2014 KL REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. MARTS 2014 GENERALFORSAMLING I ISHØJ LÆRERKREDS TORSDAG DEN 20 MARTS 2014 KL. 16.15 Punkt 1: Valg af dirigent valg af stemmetællere og godkendelse af forretningsorden

Læs mere