KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2"

Transkript

1 KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2

2 Læsevejledning Dokumentet skal læses indenfor en ramme af social- og sundhedsassistentens arbejdsområde, der dækker grundlæggende sygepleje jf. Bekendtgørelsen om uddannelse i den erhvervsfaglige fællesindgang sundhed, omsorg og pædagogik, kapitel 4.1 kompetencemål for hovedforløbet, punkt 16. Kompleks sygepleje defineres som det, der er komplekst indenfor social- og sundhedsassistentens arbejdsområde - grundlæggende sygepleje. Når begrebet selvstændigt anvendes, tænkes det indenfor den ramme, at en elev altid er under vejledning i uddannelsesforløbet. Herudover tager dokumentet udgangspunkt i de af PASS udsendte beskrivelser af præstationsstandarder. Ved bedømmelse af eleven i P1 og P2 skal der tages stilling til hvorvidt eleven har opnået begynder, rutineret eller avanceret niveau. I P3 skal eleven samlet set mellem alle praktikker være på avanceret niveau, da det svarer til slutmålet for eleven. Begynder Rutineret Avanceret Niveauer 1 Hjælpeord 2 Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation Kendskab til eller ud fra en kendt problemstilling eller kan udføre en mere Reagere på kompliceret aktivitet under vejledning. På dette niveau lægges der Forholde sig til vægt på personlig kompetence til at sætte sig ind i uddannelsens Udvikler ansvarlighed fundamentale kundskabs- og færdighedsområder og kompetence til Udvikler grundlag for at udvikle ansvarlighed og grundlag for fortsat læring. På fortsat læring begynderniveauet grundlægges ligeledes selvstændighed i Grundlægger opgaveløsning. selvstændighed i opgaveløsning Eleven kan planlægge og gennemføre en opgave eller aktivitet eller løse et problem i en rutinemæssig eller kendt situation og omgivelse, alene og i samarbejde med andre. På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til selvstændigt at sætte sig ind i mere komplicerede problemstillinger og til at kommunikere med andre om løsningen heraf. Yderligere lægges vægt på fleksibilitet og omstillingsevne. Eleven kan vurdere et problem, kan planlægge, løse og gennemføre en opgave eller aktivitet eller løse et problem også i ikkerutinesituationer alene eller i samarbejde med andre under hensyn til opgavens art. På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til at tage selvstændigt ansvar og vise initiativ samt kompetence til selv at formulere og løse faglige og sociale opgaver og problemer. Yderligere lægges vægt på kvalitetssans og kreativitet. Selvstændigt sige fra Viden om Viser fleksibilitet og omstillingsevne i forbindelse med arbejdet Refleksion Have indsigt i Arbejder selvstændigt Tager selvstændigt ansvar Viser initiativ Lægger vægt på kvalitetssans og kreativitet Arbejder bevidst med Udvikle Argumenterer 1 Niveauerne svarer til præstationsstandarderne fra PASS 2 Reference til Vibeke Nielsen (2003), PASS og BEK nr. 816 af 20/07/2012, inspireret af Håndbog i praktikuddannelsen fra Sosu C 2

3 Mål 1 Eleven kan arbejde inden for sit kompetenceområde i overensstemmelse med relevante love inden for social service, sundhed og psykiatri og ud fra arbejdspladsens værdier. Være opsøgende i forhold til praktikstedets værdigrundlag Være opsøgende i forhold til praktikstedets politikker, vejledninger og instrukser Vise omhu og respekt, i plejen af patienten/borgeren Dokumentere udført pleje og omsorg Være bevidst om patientens/borgerens ret til aktindsigt under dokumentationen Have kendskab til informeret samtykke Overholde tavshedspligten Har kendskab til patientrettigheder i forhold til patienter/borgere Videregive informationer om patienten/borgeren Have kendskab til praktikstedets værdigrundlag, kvalitetsstandarder, og patientsikkerhedsprocedurer samt assistentens arbejdsopgaver og ansvarsområder. Gøre sig grundlæggende etiske overvejelser over patient/borgersituationer. Redergøre for patientrettigheder Har forståelse for sociale problemstillinger Kunne samarbejde med relevante fagpersoner omkring sociale problemstillinger Have viden om Lov om Retssikkerhed hvis patienten/borgeren er dømt til behandling/anbringelse eller anden retslig foranstaltning Have viden om praktikstedets værdigrundlag, kvalitetsstandarder, og patientsikkerhedsprocedurer samt assistentens arbejdsopgaver og ansvarsområder. Reflektere over etiske regler i relation til patient- /borgersituationer. Arbejde bevidst med patienten/borgerenes evne til egenomsorg Arbejde bevidst med patienten/borgerens mestringsevne Have indsigt i praktikstedets værdigrundlag, kvalitetsstandarder, og patientsikkerhedsprocedurer samt assistentens arbejdsopgaver og ansvarsområder. Selvstændigt kunne arbejde bevidst med at inddrage etiske og lovmæssige regler i plejen. 3

4 Mål 2 Eleven kan selvstændigt identificere behov og begrunde behov for og udføre grundlæggende sygepleje til borgere/ patienter ud fra en metodisk tilgang indeholdende dataindsamling, planlægning, handling, evaluering og dokumentation. Etablere, fastholde og afslutte samarbejdet med patient/borger/pårørende Deltage i at identificere og vurdere patientens/borgerens behov for grundlæggende sygepleje Deltage i udarbejdelse af plejeplaner/handleplaner/funktionsvurderinger Udføre grundlæggende sygepleje Kunne evaluere sygeplejehandlinger Dokumentere den grundlæggende sygepleje Have kendskab til sygeplejeprocessen som metode, og kunne reagere på ændringer i patientens tilstand. Under vejledning og i samarbejde med andre sundhedsprofessionelle kunne dokumentere udført sygepleje, herunder udarbejde en dataindsamling indenfor et afgrænset område Have kendskab til og kunne anvende de mest almindelige fagudtryk. I samarbejde med andre på praktikstedet udarbejde indledende sygeplejevurdering Have viden om sygeplejeprocessen som metode, og kunne reagere på, samt reflektere over ændringer i patientens/borgerens tilstand. I samarbejde med andre sundhedsprofessionelle kunne dokumentere udført sygepleje. Have viden om og kunne anvende de mest almindelige fagudtryk. Have indsigt i og arbejde bevidst med sygeplejeprocessen som metode, og kunne vurdere og handle på ændringer i patient/borgerens tilstand. Dokumentere udført sygepleje. Anvende relevante fagudtryk. Forberede, gennemføre, evaluere og dokumentere et kommunikationsforløb med en patient/borger. Forberede, gennemføre, evaluere og dokumentere et grundlæggende kommunikationsforløb med en patient/borger. Forberede, gennemføre, evaluere og dokumentere et grundlæggende kommunikationsforløb med en patient/borger. 4

5 Mål 3 Eleven kan reflektere over de etiske dilemmaer, der følger arbejdet som professionel sundhedsperson, og varetage opgaver i relation til patientrettigheder samt procedurer for patientsikkerhed herunder indberetning af utilsigtede hændelser jf. Sundhedsstyrelsens gældende vejledning. Reflektere over de regler, rammer og procedurer, der arbejdes under Reflektere over dilemmaer i forhold til opfyldelse af patientens/borgerens behov Være bevidst om anvendelsen af egne professionelle kompetencer Have kendskab til praktikstedets værdigrundlag, kvalitetsstandarder, og patientsikkerhedsprocedurer samt assistentens arbejdsopgaver og ansvarsområder. Have viden om praktikstedets værdigrundlag, kvalitetsstandarder, og patientsikkerhedsprocedurer samt assistentens arbejdsopgaver og ansvarsområder. Have indsigt i praktikstedets værdigrundlag, kvalitetsstandarder, og patientsikkerhedsprocedurer samt assistentens arbejdsopgaver og ansvarsområder. Gøre sig grundlæggende etiske overvejelser over patient- /borgersituationer. Reflektere over etiske regler i relation til patient- /borgersituationer. Selvstændigt kunne arbejde bevidst med at inddrage etiske og lovmæssige regler i plejen, herunder egen adfærd i forhold til patienten/borgeren. 5

6 Mål 4 Eleven kan dokumentere og videregive relevante informationer og observationer vedrørende tildelte borgere/patienter til plejepersonale og andre faggrupper, herunder til fagpersoner i andre sektorer, og dermed medvirke til at sikre sammenhæng og helhed i borgerens/patientens forløb. Have kendskab til organiseringen af det tværfaglige arbejde Kunne indgå i det tværfaglige samarbejde Inddrage relevante faggrupper i forhold til patientens/borgerens situation og behov Kunne forklare og inddrage teoretisk viden i forbindelse med indsamling af data Kunne inddrage relevante dokumenter i forbindelse med tværfagligt samarbejde Deltage i tværfaglige konferencer/møder Have kendskab til relevante samarbejdspartners arbejds- og ansvarsområder samt kende til praktikstedets interne/eksterne samarbejdsrelationer og kommunikationsformer i forhold til sammenhængende patient- /borgerforløb. Redegøre for teoretisk viden Kunne udarbejde relevante dokumenter i forbindelse med tværfagligt samarbejde Deltage i tværfaglige konferencer/møder med indlæg om tildelt patient/borger Have viden om relevante samarbejdspartners arbejds- og ansvarsområder samt indgå i samarbejde med praktikstedets interne/eksterne samarbejdspartnere Under vejledning og i samarbejde med andre kunne anvende relevante kommunikationsformer i forhold til sammenhængende patient-/borgerforløb. Være bevidst om den teoretiske viden og kunne inddrage teorien i praksis Kunne indsamle data selvstændigt ved kendte patienter/borgere Kunne udarbejde relevante dokumenter i forbindelse med tværfagligt samarbejde Kunne deltage i tværfaglige konferencer/møder og selvstændigt præsentere tildelte patienter/borger Have indsigt i relevante samarbejdspartners arbejds- og ansvarsområder samt indgå i samarbejde med praktikstedets interne/eksterne samarbejdspartnere Selvstændigt kunne anvende relevante kommunikationsformer i forhold til sammenhængende patient-/borgerforløb. 6

7 Mål 5 Eleven kan identificere komplekse problemstillinger hos borgeren/patienten og reagere hensigtsmæssigt på ændringer i borgerens/patientens psykiske, fysiske eller sociale tilstand og samspillet mellem disse faktorer. Kommunikere målrettet med patienten/borgeren med udgangspunkt i vedkomnes situation Observere egne tildelte patienter Indgå i at revurdere plejeplan/handleplan/indsatsområder Tilkalde/kontakte relevante fagpersoner Etablere relation til tildelt(e) patient(er)/borger(e) Møde patienter/borgere med flere grundlæggende behov og problemstillinger Møde patienter/borgere med flere grundlæggende behov og problemstillinger Møde patient/borgere med flere grundlæggende behov og problemstillinger Indgå i et samarbejde med andre sundhedsprofessionelle om at identificere, vurdere, tilrettelægge, udføre og evaluere sygeplejen Kendskab til faktorer der indgår i etableringen af en faglig professionel relation Etablere en faglig professionel relation Indgå i at vedligeholde og afslutte en relation i samarbejde med fagprofessionelle. Selvstændigt og i et samarbejde med andre sundhedsprofessionelle identificere, vurdere, tilrettelægge, udføre og evaluere sygeplejen Viden om faktorer der indgår i etableringen af en faglig professionel relation Etablere en faglig professionel relation og vedligeholde denne Indgå i at afslutte en relation i samarbejde med fagprofessionelle. Selvstændigt identificere, vurdere, tilrettelægge, udføre og evaluere sygeplejen Kunne arbejde bevidst og målrettet med at etablere, vedligeholde og afslutte en faglig professionel relation. 7

8 Mål 6 Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse med social- og sundhedsassistentens kompetenceområde. Anvende praktikstedets dokumentationssystemer Dokumentere og mundtligt formidle egne observationer med brug af relevant fagsprog i forhold til patientens/borgerens situation Dokumentere og mundtligt formidle egne sygeplejehandlinger med brug af relevant fagsprog Indgå i at udarbejde indledende sygeplejevurdering Under vejledning indgå i at udarbejde plejeplaner/handleplaner på en kendt tildelt patient/borger indenfor et afgrænset område Læse og forstå den sygeplejefaglige dokumentation. Under vejledning udarbejde indledende sygeplejevurdering Under vejledning udarbejde status dokumenter på kendte tildelte patienter/borgere Under vejledning udføre og dokumentere udskrivningssamtaler Under vejledning udarbejde plejeplaner/handleplaner for kendte tildelte patienter/borgere. Udarbejde evaluering af indsatsområder indenfor grundlæggende sygepleje Selvstændigt give og modtage rapport om patienter/borgere under hensyntagen til situationens kompleksitet Selvstændigt udarbejde og følge op på plejeplaner/handleplaner/funktionsbeskrivelser omkring tildelte kendte patienter/borgere. 8

9 Mål 7 Eleven kan som led i behandlingen og med udgangspunkt i borgerens/patientens behov anvende relevant kommunikationsform herunder lytte, anerkende, støtte, vejlede og følge op. Udvise empati i relationen med patienten/borgeren Reflektere over kommunikationens betydning for patienten/borgeren og vedkomnes pleje Planlægge og udføre målrettet kommunikation med udgangspunkt i en anerkendende tilgang Være aktivt lyttende Kunne beskrive rollen som kontaktperson for patienten/borgerene Kunne fungere som medkontaktperson for patienten/borgeren Kunne fungere som medkontaktperson for en patient/borger Redegøre for kommunikationens betydning som led i plejen af patienten/borgeren. Under vejledning være i stand til at ændre den kommunikative strategi under samtalen med en patient/borger. Reflektere over kontaktpersonens betydning for patient/borgerforløbet Være i stand til at ændre den kommunikative strategi under samtalen med patienten/borgerene. 9

10 Mål 8 Eleven kan indlede og afslutte en sundhedsfaglig ydelse til en borger/patient herunder gennemføre samtaler i relation til modtagelse, udskrivning og hjemkomst. Have kendskab til samarbejdspartneres arbejdsområder og samarbejde med relevante fagpersoner Indgå i plejen vedrørende modtagelse, udskrivelser og hjemkomst af patienter/borgere ud fra praktikstedets lokale vejledninger og instrukser Indgå i plejen omkring at observere, iværksætte, udføre og evaluere relevante sygeplejehandlinger indenfor den grundlæggende sygepleje ud fra praktikstedets vejledninger og instrukser samt egne faglige overvejelser Indgå i at identificere, observere, udføre og evaluere grundlæggende sygepleje Udføre en dataindsamling omkring en kendt patient indenfor et afgrænset område Etablere en kontakt og relation i den ikke komplekse situation Under vejledning identificere kliniske sygeplejefaglige problemer, observere, udføre og evaluere grundlæggende sygepleje Udføre en dataindsamling omkring en kendt patient/borger indenfor flere afgrænsede områder Kan planlægge løse og gennemføre instrumentelle sygeplejehandlinger i ikke kendte situationer indenfor grundlæggende sygepleje Selvstændigt identificere og observere komplekse problemstillinger indenfor grundlæggende sygepleje Kan løse opgaver indenfor instrumentel sygepleje i kendte situationer indenfor grundlæggende sygepleje Have kendskab til procedurer og metoder relateret til indlæggelse og udskrivelse. Kunne forberede, gennemføre, evaluere og dokumentere et grundlæggende kommunikationsforløb med en patient relateret til modtagelse, udskrivelse og hjemkomst. Etablere, vedligeholde og afslutte en kontakt og relation i den ikke komplekse situation Kan planlægge og gennemføre instrumentel sygepleje indenfor grundlæggende sygepleje Have viden om procedurer og metoder relateret til indlæggelse og udskrivelse. Kunne forberede, gennemføre, evaluere og dokumentere et grundlæggende kommunikationsforløb med en patient/borger relateret til modtagelse, udskrivelse og hjemkomst. Indgå i vurdering, udførsel og evaluering af kompleks grundlæggende sygepleje Etablere, vedligeholde og afslutte en kontakt og relation indenfor grundlæggende sygepleje Have indsigt i og kunne indgå i samarbejde omkring procedurer og metoder relateret til indlæggelse, udskrivelse og hjemkomst. Kunne forberede, gennemføre, evaluere og dokumentere et grundlæggende kommunikationsforløb med en patient/borger relateret til indlæggelse, udskrivelse og hjemkomst. 10

11 Mål 9 Eleven kan arbejde rehabiliterende, sundhedsfremmende og forebyggende ud fra refleksioner over borgerens/patientens autonomi og mestringsstrategier samt vejlede borgeren/patienten i sundhedsfaglige spørgsmål, der understøtter egenomsorgsevnen, livsstil og livskvalitet. Reflektere over egne holdninger, principper og metoder Lære patienten/borgerens opfattelse af livskvalitet og muligheder for livsudfoldelse at kende gennem samtaler og samvær Indgå i at identificere, analysere og vurdere behov for sundhedsfremme, sygdomsforebyggelse og mestring med henblik på at støtte patienten/borgeren i sin recoveryproces ved rehabiliterende tiltag i samarbejde med patienten/borgeren Indgå i at identificere, vurdere behov for vejledning samt forberede, planlægge, udføre og evaluere konkret vejledning til patienten/borgeren og pårørende Foretage screeninger ud fra det enkelte praktiksteds instrukser Kunne løse opgaver omkring et kendt patient/borgerforløb indenfor et afgrænset område med fokus på konkrete tiltag f.eks. rygestop, kostændringer, behov for motion, alkoholforbrug og stress (KRAMS) Have kendskab til hyppigst forekommende sygdomme og funktionsnedsættelser patienter/borgere på praktikstedet Have kendskab til begreberne sygdomsforebyggelse og rehabilitering med fokus på patients egen oplevelser og mestring af situationen herunder livsvilkår. Planlægge og gennemføre opgaver indenfor konkrete tiltag f.eks. rygestop, kostændringer, behov for motion, alkoholforbrug og stress (KRAMS) Arbejde målrettet med at styrke egen kendt patients/borgers motivation til at tage initiativ til nye eller til at genoptage tidligere aktiviteter, der øger livskvaliteten og styrker den enkeltes recoveryproces Have viden om og kunne reflektere over de hyppigst forekommende sygdomme og funktionsnedsættelser på praktikstedet. Have viden om og reflektere over begreberne samt handle sygdomsforebyggende og rehabiliterende med fokus på patients egen oplevelser og mestring af situationen, herunder livsvilkår. Arbejde målrettet at styrke patienters/borgeres motivation til at tage initiativ til nye eller til at genoptage tidligere aktiviteter, der øger livskvaliteten og styrker den enkeltes mestringsevne Have indsigt i og kunne reflektere over de hyppigst forekommende sygdomme og funktionsnedsættelser på praktikstedet. Have indsigt i og reflektere over begreberne samt handle bevidst sygdomsforebyggende og rehabiliterende med fokus på patients egen oplevelser og mestring af situationen, herunder livsvilkår. 11

12 Mål 10 Eleven kan indgå aktivt i borgeres/patienters genoptræningsforløb efter vejledning fra relevante fagpersoner. Kende til praktikstedets aktuelle muligheder og tilbud for genoptræning Deltage i tværfaglige og tværsektorielle møder/konferencer Reflektere over og handle på ændringer i genoptræningsforløbet Reflektere over egen rolle i samarbejdet Kendskab til Sundhedsloven og Lov om social service Have kendskab til tværfagligt og sektorielt samarbejde i forhold til patientens/borgerens genoptræningsforløb og vedligeholdelsesforløb Have kendskab til egen rolle og ansvar. Viden om Sundhedsloven og Lov om social service Have viden om og kunne indgå i tværfagligt og sektorielt samarbejde i forhold til patientens/borgerens genoptræningsforløb og vedligeholdelsesforløb Have kendskab til egen rolle og ansvar. Have indsigt i Sundhedsloven og Lov om social service og reflektere over disse Have indsigt i og bevidst kunne indgå i tværfagligt og sektorielt samarbejde i forhold til patientens/borgerens genoptræningsforløb og vedligeholdelsesforløb Have kendskab til egen rolle og ansvar. 12

13 Mål 11 Eleven kan aktivt indgå i og motivere borgere/ patienter til at deltage i aktiviteter ud fra relevante tilgange, som fx recovery eller rehabilitering, samt vejlede og informere om relevante tilbud inden for rehabilitering, sygepleje og service- og botilbud. Afklare den enkelte patient/borgers aktuelle behov for aktivitet i hverdagen Identificere ressourcer og begrænsninger i forhold til individuelle og grupperelateret funktionsniveau Identificere sociale, kulturelle og kreative tilbud, der findes på praktikstedet eller i patienten/borgerens lokalområde Sætte fokus på patientens/borgerens nuværende, tidligere og fremtidige ønsker og behov Samarbejde med patient/borger samt tværprofessionelle samarbejdspartnere om tilrettelæggelsen af relevante aktiviteter Tilrettelægge aktiviteter for enkeltpersoner og grupper ud fra en rehabiliterende tilgang Forholde sig bevidst til social- og sundhedsassistentens ansvar og patientens/borgerens ret til selvbestemmelse Udføre en aktivitet med patienter/borgere Undervise, vejlede og medinddrage de pårørende i relation til patientens/borgerns behov for aktiviteter I en kendt situation tilrettelægge, iværksætte samt evaluere aktiviteter i samarbejdet med patienten/borgeren Have kendskab til sociale, kulturelle, fysiske og kreative aktiviteter for enkeltpersoner og små grupper samt motivationsfaktorer. Under vejledning i en ukendt situation tilrettelægge, iværksætte samt evaluere relevante aktiviteter f.eks. opstart i væresteder og lokale foreninger og samarbejde med patienten/borgeren Have viden om, planlægge samt gennemføre sociale, kulturelle, fysiske og kreative aktiviteter for enkeltpersoner og grupper, samt inddrage overvejelser om motivationsfaktorer. Selvstændigt tilrettelægge, iværksætte samt evaluere relevante aktiviteter eksempelvis daghjem, dagcenter og lokale foreninger og samarbejde med patient/borger i en for eleven ukendt situation Have indsigt i og selvstændigt kunne planlægge samt gennemføre sociale, kulturelle, fysiske og kreative aktiviteter for enkeltpersoner og grupper, samt inddrage overvejelser om motivationsfaktorer. 13

14 Mål 12 Eleven kan efter praktikstedets retningslinjer og efter delegation selvstændigt ophælde og uddele medicinen samt observere virkning/bivirkninger, informere om medicinen, dokumentere og medvirke til, at borgere/patienter samarbejder omkring medicinindtag. Være bevidst om og reflektere over social- og sundhedsassistentens ansvar og kompetence vedrørende medicin ved hjælp af praktikstedets medicininstruks Arbejde med patientens/borgerens retsstilling herunder ret til selvbestemmelse Observere virkning og bivirkning af patientens/borgerens medicin og handle hensigtsmæssigt på observationerne, herunder dokumentere observationerne og tilknyttede sygeplejehandlinger Orientere sig om patientens/borgerens tilgang til medicin og reflektere over egne etiske overvejelser Redegøre for tildelt kendt patients medicinstatus Redegøre for tildelte kendte patienters medicinstatus Redegøre for tildelte kendte patienters medicinstatus Dosere og uddele medicin under konstant opsyn af en ansvarlig fagperson til udvalgt kendt patient i ikke komplicerede forløb, under forudsætning af at præparaterne kendes teoretisk svarende til indikation, virkning, bivirkning, interaktion, kontraindikation og dosering. Herunder anvendelse af korrekt dokumentation og registrering af medicinhåndteringen. Dosere og uddele medicin under konstant opsyn af en ansvarlig fagperson til udvalgte kendte patienter i ikke komplicerede forløb, under forudsætning af at præparaterne kendes teoretisk svarende til indikation, virkning, bivirkning, kontraindikation og dosering. Dosere og uddele medicin under vejledning af en ansvarlig fagperson til udvalgte kendte patienter i ikke komplicerede forløb, under forudsætning af at præparaterne kendes teoretisk svarende til indikation, virkning, bivirkning, kontraindikation og dosering. Herunder administrere subcutane injektioner. 14

15 Mål 13 Eleven kan anvende generelle principper for hygiejne herunder særlige regimer og teknikker, fx steril teknik i forbindelse med sårpleje og kateter-anlæggelse, samt vejlede borgere/patienter, pårørende og kolleger herom. Undersøge og bevidst anvende de hygiejniske principper, særlige regimer og teknikker på det enkelte praktiksted Arbejde bevidst med retningslinjer og procedurer for smittemåder og smitteveje Undervise og vejlede patienter/borgere, pårørende og kolleger i hygiejniske principper herunder smittemåder og smitteveje Bevidst arbejde forebyggende i forhold til smittespredning Kendskab til at finde relevante vejledninger og instrukser for praktikstedet og bevidst arbejde med disse Kunne følge gældende basale hygiejniske principper og retningslinjer, herunder korrekt udført håndhygiejne. Have viden om smitteveje og konsekvenser for patienterne/borgerne. Viden om relevante vejledninger og instrukser for praktikstedet og bevidst arbejde med disse Kunne følge gældende basale hygiejniske principper og retningslinjer, herunder korrekt udført håndhygiejne. Have viden om og kunne handle i forhold til smitteveje og konsekvenser for patienterne/borgere. Indsigt i relevante vejledninger og instrukser for praktikstedet og bevidst arbejde med disse Kunne følge og have indsigt i gældende hygiejniske principper og retningslinjer, herunder korrekt udført håndhygiejne, samt have indsigt i, og kunne handle relevant i forhold til afbrydelse af smitteveje og forstå konsekvenser for patienten/borgeren. Kunne tilpasse hygiejnevejledning til målgruppen. Kunne tilpasse hygiejnevejledning til målgruppen. 15

16 Mål 14 Eleven kan forholde sig kritisk til egne og andres arbejdsstillinger og arbejdsstedets indretning i forhold til forebyggelse af arbejdsskader og voldsomme episoder samt kan følge gældende ergonomiske principper og sikkerhedsforanstaltninger både i forhold til borgerne/patienterne og sig selv. Samarbejde med relevante fagpersoner omkring hjælpemidler Arbejde bevidst med de fysiske rammers betydning for sundhed og trivsel Anvende korrekte arbejdsstillinger i arbejdet med patienter/borgere Være opmærksom på risici i patientens/borgerens miljø Kende procedurer for anmeldelse af arbejdsskader Have viden om arbejdsmiljøorganisationens opbygning og procedure på det enkelte praktiksted Have kendskab til og anvende gældende vejledninger, instrukser og politiker for praktikstedet Have viden om og anvende gældende vejledninger, instrukser og politiker for praktikstedet Have indsigt i og anvende gældende vejledninger, instrukser og politiker for praktikstedet Arbejde bevidst med patientsikkerhed Arbejde bevidst med patienten/borgerens ret til selvbestemmelse Kendskab til konfliktnedtrappende kommunikation samt eget kommunikative udtryk og dettes betydning for relationen til patienten/borgeren/pårørende Have kendskab til ergonomi, hjælpemidler og arbejdsmiljø samt praktikstedets gældende retningslinjer i forhold til arbejdsskadeforebyggelse og patientsikkerhed, samt eget ansvarsområde. Viden om konfliktnedtrappende kommunikation samt eget kommunikative udtryk og dettes betydning for relationen til patienten/borgeren/pårørende Reflektere over kommunikationens betydning for relationen Have viden om ergonomi, hjælpemidler og arbejdsmiljø samt praktikstedets gældende retningslinjer i forhold til arbejdsskadeforebyggelse og patientsikkerhed. Kunne handle relevant i forhold til ovenstående samt eget ansvarsområde. Indsigt i konfliktnedtrappende kommunikation samt eget kommunikative udtryk og dettes betydning for relationen til patienten/borgeren/pårørende Have indsigt i og kunne handle ergonomisk, anvende hjælpemidler og arbejde bevidst med arbejdsmiljø efter praktikstedets gældende retningslinjer i forhold til arbejdsskadeforebyggelse og sikkerhed for borgerne. Have indsigt i gældende kvalitetsstandarder og eget ansvarsområde. 16

17 Mål 15 Eleven kan tilrettelægge og følge op på både egne og andres arbejdsprocesser i forhold til såvel administrative som sygeplejefaglige opgaver omkring den enkelte borger. Instruere, vejlede og undervise patienter/borgere, pårørende og kolleger Dokumentere sygeplejefaglige opgaver Indgå i samarbejdet omkring fordelingen af sygeplejefaglige opgave for en gruppe af patienter/borgere Kendskab til at lede og prioritere egen tid omkring arbejdet i forhold til en tildelt patient/borger i en kendt situation i en afgrænset periode Viden om at lede og prioritere egen tid omkring arbejdet i forhold til tildelte patient/borgere i en kendt situation Indsigt i at lede og prioritere egen og andres tid omkring arbejdet i forhold til tildelte patient/borgere i en ikke kendt situation Have kendskab til praktikstedets arbejdsprocesser, metoder og opgaver med fokus på eget arbejds-, kompetence- og ansvarsområde. Have viden om praktikstedets arbejdsprocesser, metoder og opgaver samt handle relevant indenfor eget arbejds-, kompetence- og ansvarsområde. Have indsigt i, kunne tilrettelægge og udfører sygepleje i henhold til praktikstedets arbejdsprocesser, metoder og opgaver samt handle bevidst indenfor eget arbejds-, kompetence- og ansvarsområde. 17

18 Mål 16 Eleven kan identificere behov for velfærdsteknologiske hjælpemidler i borgerens hjem herunder anvende og vejlede i brugen samt tage højde for eventuelle dilemmaer forbundet hermed. Samarbejde med relevante samarbejdspartnere i forhold til ændring af strategier for hjælpemidler Opmærksomhed på patientens/borgerens forhold i hjemmet og disse forholds betydning for patientens/borgerens udskrivelse/hjemkomst Under vejledning reflektere over kendte situationer over etiske og praktiske dilemmaer i forhold til anvendelse af velfærdsteknologi Have kendskab til praktikstedets teknologiske hjælpemidler samt indgå i vejledning af patienter/borgere desangående. Viden om patienten/borgerens forhold i hjemmet og disse forholds betydning for patientens/borgerens udskrivelse/hjemkomst Reflektere i kendte situationer over etiske og praktiske dilemmaer i forhold til anvendelse af velfærdsteknologi Have viden om praktikstedets teknologiske hjælpemidler samt indgå i vejledning af patienter/borgere desangående. Indsigt i patienten/borgerens forhold i hjemmet og disse forholds betydning for patientens/borgerens udskrivelse/hjemkomst Reflektere selvstændigt i ukendte situationer over etiske og praktiske dilemmaer i forhold til anvendelse af velfærdsteknologi Kunne anvende og deltage i implementering af praktikstedets velfærdsteknologiske hjælpemidler samt vejlede patienter/borgere og kollegaer desangående. 18

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse:

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse: Begynde at opnå Arbejde videre med at opnå Opnået Trin 1 - Praktik mål, erhvervsfaglige kompetencer samt status for målopfyldelse. Elevnavn: Praktiksted: Praktikperiode: Vejleder: Praktikmål Erhvervsfaglig

Læs mere

SOCIAL OG SUNDHEDSASSISTENT UDDANNELSEN

SOCIAL OG SUNDHEDSASSISTENT UDDANNELSEN SOCIAL OG SUNDHEDSASSISTENT UDDANNELSEN Praktikmål med tiltag og tegn efter uddannelsesordning a 2013 Mål1: Eleven kan arbejde inden for sit kompetenceområde i overensstemmelse med relevante love inden

Læs mere

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 1 Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne. Beskrivelse af det gode praktikforløb 3 Erhvervsfaglig kompetence 4 Pejlemærker og eks. på anvendelse

Læs mere

Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne i 3. praktik

Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne i 3. praktik 0 Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne i 3. praktik Beskrivelse af det gode praktikforløb 2 Erhvervsfaglig kompetence 3 Pejlemærker og eks. på anvendelse 3 Faglige standarder Modtagelse af elever Forventningssamtaler

Læs mere

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18.

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. august 2015 Formål og forberedelse Læringsforløbet i Læringscenter Midt

Læs mere

Praktikøvelser fra Somatisk Sygdomslære og farmakologi 2

Praktikøvelser fra Somatisk Sygdomslære og farmakologi 2 Praktikøvelser fra Somatisk Sygdomslære og farmakologi 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan arbejde inden for sit kompetenceområde i overensstemmelse

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Uge: Ugesamtaler: Planlagt dato: Ny dato: Navn: 1 Forventning

Uge: Ugesamtaler: Planlagt dato: Ny dato: Navn: 1 Forventning Navn: 1 Forventning Uge: Ugesamtaler: Planlagt dato: Ny dato: 2 Ugesamtale 3 Ugesamtale Hold: 4 Ugesamtale 5 Ugesamtale 6 Ugesamtale Periode: 7 Ugesamtale 8 Midtvejs/bilag til praktikerklæring 9 Ugesamtale

Læs mere

for elever på Social- og Sundhedsuddannelsen Trin 2 Praktik 3

for elever på Social- og Sundhedsuddannelsen Trin 2 Praktik 3 Mål og læringsaktiviteter for elever på Social- og Sundhedsuddannelsen Trin 2 Praktik 3 Primær kommunal praktik Elevens navn: Praktikvejleders navn: Praktikansvarligs navn: Kære elev Du bydes velkommen

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3 2. MÅL FOR FAGENE - TRIN 1...

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper)

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) 1 Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) Personer, der søger optagelse på Social- og sundhedsuddannelsen, trin

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode:

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: : Målet skal nås som en færdighed A. Mål for praktikuddannelsen selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde

Læs mere

Forventede samtaler: Initialer: 1 Forventning 2 Komp.kort 3 Refleksion. Planlagt: Dato. Aflyst: Dato. Navn: Hold: Periode: Komp.kort/ prøvetidseval.

Forventede samtaler: Initialer: 1 Forventning 2 Komp.kort 3 Refleksion. Planlagt: Dato. Aflyst: Dato. Navn: Hold: Periode: Komp.kort/ prøvetidseval. Kompetencekort Til opnåelse af erhvervsfaglige kompetencer for Social- og sundhedsassistentelever Praktik 3 Navn: Hold: Periode: Et lærings- og evalueringsredskab i praktikuddannelsen Uge Forventede samtaler:

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse.

14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse. Læringsaktiviteter GF 2 SOSU Tema 1: Intro Fag Mål Beskrivelse af mål Vidensmål 13 Grundlæggende pædagogisk teori, herunder faktorer der fremmer eller hæmmer motivation for egenomsorg, samt metoder til

Læs mere

for elever på Social- og Sundhedsuddannelsen Trin 2 Praktik 2 Psykiatripraktik

for elever på Social- og Sundhedsuddannelsen Trin 2 Praktik 2 Psykiatripraktik Mål og læringsaktiviteter for elever på Social- og Sundhedsuddannelsen Trin 2 Praktik 2 Psykiatripraktik Elevens navn: Praktikvejleders navn: Praktikansvarligs navn: Mål og Læringsaktiviteter Psykiatripraktik

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 2. oktober 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger

Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger Opsat efter målene i den nye Bekendtgørelse (marts 2012) Mens vi venter på de nye bøger, kan de eksisterende bøger sagtens bruges. Her kommer

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Det nye i praktikken Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Forord Fra januar 2013 følger nye elever på socialog sundhedsuddannelsen en ny uddannelsesordning.

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2 Klinik Medicin Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Klinik Medicin...2 1.1 Syn på læring... 2 1.2 Rammer

Læs mere

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Udarbejdet i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.8 2014 1 Revideret juli 2014 og ikrafttrædelse 1.8 2014 Generelle oplysninger

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedsassistentelever. Ikast-Brande Kommune

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedsassistentelever. Ikast-Brande Kommune Inspirationskatalog for skriftlige opgaver Social- og sundhedsassistentelever Ikast-Brande Kommune Indledning Velkommen til dette inspirationskatalog med forslag til opgaver i elevtiden for social og sundhedsassistenter.

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Dato: 28.2.2012 Udkast til uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Myndigheds person 1. Følgende indhold kan vi tilbyde i forhold til det enkelte mål:

Myndigheds person 1. Følgende indhold kan vi tilbyde i forhold til det enkelte mål: Myndigheds person 1 Idé- og værdigrundlag for Skovsbovej : Fælles referenceramme for alle medarbejdere på Skovsbovej, som beskriver vores mission og overordnede holdninger til arbejdet Vejledningstimer

Læs mere

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2.

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2. Gældende fra marts 01 Godkendt i LUU November 01 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Skoleperiode 1 uger 0-0-01 11:51 Skoleperiode. Grundfag og områdefag Social - og sundhedssektoren

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold, der er startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL - TRIN 2... 3 2. MÅL FOR FAGENE

Læs mere

TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN

TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN Den erhvervsfaglige kompetence, du som elev skal opnå, omfatter såvel viden og færdigheder, samt evnen til at omsætte og anvende disse ansvarsfuldt

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Social- og sundhedsassistentuddannelsen KOORDINERING, KVALITETSSIKRING OG DOKUMENTATION... 2 SYGEPLEJE... 8 SOMATISK SYGDOMSLÆRE OG FARMAKOLOGI... 12 PSYKIATRISK SYGDOMSLÆRE OG FARMAKOLOGI...

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløbet - Afsluttende prøve AFSLUTTENDE PRØVE GF FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 2 AFSLUTTENDE PRØVE GF SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL SOSU... 5 AFSLUTTENDE PRØVE GF - SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL PA...

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Trin 1, januar 2013 Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 3 Læring i uddannelsen... 5 At læring... 5 Læringsmiljø... 5 Læringsrum...

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Side: Side 1 af 10 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET MODUL I (3 uger): INTRODUKTION TIL GRUNDFORLØBET Velkomst og introduktion - Skolen - Rundvisning - Grundforløbet Introduktion til uddannelsen og arbejdsområdet

Læs mere

MÅL OG LÆRINGSAKTIVITETER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN

MÅL OG LÆRINGSAKTIVITETER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN MÅL OG LÆRINGSAKTIVITETER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN Den erhvervsfaglige kompetence, som eleven skal opnå, omfatter såvel viden, færdigheder som evnen til at omsætte og anvende disse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene?

I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene? I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene? 1. Eleven kan ud fra viden om borgeres behov for intellektuelle, sociale, fysiske, kulturelle og kreative aktiviteter forklare anvendelsen heraf i den tværprofessionelle

Læs mere

Samlede praktikøvelser

Samlede praktikøvelser Samlede praktikøvelser ud fra praktikmål for social- og sundhedshjælpere Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan varetage sit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med arbejdspladsens

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 5 Overgangsordning... 5 Undervisningen... 5 Undervisnings-

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. For dig over 25 år (EUV) Social- og sundhedsuddannelsen

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. For dig over 25 år (EUV) Social- og sundhedsuddannelsen Undervisningsplan Læringsaktiviteter For dig over 25 år (EUV) Gældende for elever der starter efter 1. august 2015 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN... 3 SKOLEPERIODE 1...

Læs mere

SSH - UPDATE. Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere uddannet før 2013. Afholdes som splitforløb på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

SSH - UPDATE. Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere uddannet før 2013. Afholdes som splitforløb på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg SSH - UPDATE Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere uddannet før 2013 Afholdes som splitforløb på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Udarbejdet i et samarbejde mellem landets social- og sundhedsskoler,

Læs mere

Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler

Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler Merit bevilliges på baggrund af en individuel vurdering af dine kompetencer i forhold til det læringsudbytte/mål du søger merit for. Navn: Generelle oplysninger

Læs mere

Læringsaktiviteter Sprog & kultur

Læringsaktiviteter Sprog & kultur Læringsaktiviteter Sprog & kultur målrettet social- og sundhedsuddannelsen 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET SPROG & KULTUR - 40 UGER... 3 1.2 TEMAER FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 4 1.3 TEMAER

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse juli 2013 Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 4 Læring i uddannelsen... 6 Læring i praktikken... 6 Læringsstile... 7 Metoder til læring

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Social- og sundhedshjælperuddannelsen SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION... 5 PSYKOLOGI OG KOMMUNIKATION... 10 REHABILITERING OG SOCIAL- OG SUNDHEDSFAGLIG INDSATS...

Læs mere

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Den nuværende organisatoriske situation Lov om social service stiller krav om sammenhæng i den indsats som tilbydes borgerne i

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 30. juni 2009 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til

Læs mere

Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert

Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert SOCIAL-OG SUNDHEDSASSISTENS FAGLIG KOMPETENCE Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert Har faglig indsigt, varetager grundlæggende sygepleje- og aktiveringsopgaver. arbejder regelbaseret

Læs mere

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Forventninger til et godt praktikforløb - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Indledning Denne pjece har til formål at bidrage til at skabe optimale

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter sig mod enkelte eller grupper af patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme samt disses sociale

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbets anden del PA Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. august 2015 Indhold Generelt om skolen... 2 2.0 grundforløbets anden del...

Læs mere

SSH - UPDATE. Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere. uddannet før 2013

SSH - UPDATE. Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere. uddannet før 2013 SSH - UPDATE Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere uddannet før 2013 Udarbejdet i et samarbejde mellem landets Social- og Sundhedsskoler December 2012 revideret november 2013 S. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Opgave 1 (dag 1), På hospital, bedømmelsesskema

Opgave 1 (dag 1), På hospital, bedømmelsesskema Opgave 1 (dag 1), På hospital, bedømmelsesskema Dommer: Deltagere: og 1. Planlægning (i alt maks. 3 ) Maks. 1A: Planlægning og fordeling af arbejdsopgaverne (maks. 10 ) 1B: Arbejdet planlægges i en hensigtsmæssig

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedsassistent-uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedsassistent-uddannelsen Juni 2013 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedsassistent-uddannelsen Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Fremtidens kliniske uddannelse, marts 2011 Sygeplejestuderende modul 11-12 Afd.

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10)

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10) Side 1 af 14 Fag fælles for hovedforløb 270 Praktikmål social og sundhedshjælper, trin 1 Uden niveau 0,0 uger Praktikmål Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven kan i samarbejde med borgeren arbejde støttende,

Læs mere

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik.

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik. Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. Forventninger til 1. praktik: 1. Praktik. Det forventes, at du agerer respektfuldt og ordentligt over for værkstedets

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedelsesdato: 16. april 2008 Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Pædagogisk Grunduddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet DSR Kreds Hovedstaden FagiDentiteten er UdFORdRet Behovet for at styrke den faglige identitet udspringer blandt andet af, at sygeplejerskers arbejdspladser er under konstante forandringer. der indføres

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 6 Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 6, Sygepleje, kronisk syge patienter

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Kriterier skal medvirke til gennemsigtighed i processen og vise grundlaget for vurderingen omkring godskrivning.

Kriterier skal medvirke til gennemsigtighed i processen og vise grundlaget for vurderingen omkring godskrivning. Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Pædagogisk Assistent Baggrunden PASS 1 har decentraliseret beslutningen om godskrivning af praktikmål og afkortning af uddannelsestiden for bl.a. pædagogisk

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedshjælperelever. Ikast-Brande Kommune

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedshjælperelever. Ikast-Brande Kommune Indledning Inspirationskatalog for skriftlige opgaver Social- og sundhedshjælperelever Ikast-Brande Kommune Velkommen til dette inspirationskatalog med forslag til opgaver i elevtiden for social og sundhedshjælperne.

Læs mere

Valgfrie Specialefag. På de næste sider er der en uddybelse af indholdet i fagene

Valgfrie Specialefag. På de næste sider er der en uddybelse af indholdet i fagene Valgfrie Specialefag På trin 1 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme anbefales især på T1 Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen Socialpædagogik anbefales især på T3 Ældrepædagogik Psykiatri På trin

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Valgfrie Specialefag. Folkesundhed og sundhedsfremme. På trin 1 udbydes: Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen. Socialpædagogik.

Valgfrie Specialefag. Folkesundhed og sundhedsfremme. På trin 1 udbydes: Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen. Socialpædagogik. Valgfrie Specialefag På trin 1 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen Socialpædagogik Ældrepædagogik Psykiatri På trin 2 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Social-og sundhedshjælper

Lokal Undervisningsplan for social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Social-og sundhedshjælper Lokal Undervisningsplan for social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Social-og sundhedshjælper Indhold 1. Den lokale undervisningsplan (LUP) omhandler organiseringen og tilrettelæggelsen af Social-og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Kompetencer for den professionelle palliative indsats. Marianne Mose Bentzen

Kompetencer for den professionelle palliative indsats. Marianne Mose Bentzen Kompetencer for den professionelle palliative indsats Marianne Mose Bentzen Disposition 1. Formål og organisering 2. Udfordringer 3. Kommunikatorrollen 4. Ideer til implementering WHO s mål for den palliative

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Pædagogisk assistentuddannelse Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2014 1. KOMPETENCEMÅL FOR PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE... 3 2. MÅL

Læs mere

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Forflytning og speciallejring 1,0 uge Niveau: Rutineret Hygiejnestandarden 1,0 uge Niveau: Avanceret Brancherelateret

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet Institutionens navn: VEGA Adresse: Godhavnsvej 2 B 3220 Tisvilde Tlf.: 72 49 92 10 E-mailadresse: acril@gribskov.dk Hjemmesideadresse: www.vega-vega.dk Åbningstider:

Læs mere

Praktik i udlandet: Social-og sundhedsassistentog Pædagogisk assistentelever

Praktik i udlandet: Social-og sundhedsassistentog Pædagogisk assistentelever Praktik i udlandet: Social-og sundhedsassistentog Pædagogisk assistentelever 1 INDHOLD MÅL FOR PRAKTIK I UDLANDET SSA OG PAU REGLER OG RAMMER FOR PRAKTIK I UDLANDET: PIU, LEONARDO MOBILITY INFORMATION

Læs mere

Skoleperiode 1 = 7 uger

Skoleperiode 1 = 7 uger Side: Side 1 af 11 5.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆL- PERUDDANNELSEN Skoleperiode 1 = 7 uger Velkomst Fronter Godskrivning/PIU Praktik Brandøvelse Mentorordning Motion Hvorfor fysisk aktivitet Muligheder

Læs mere

Uddannelsesordning for Den pædagogiske assistentuddannelse

Uddannelsesordning for Den pædagogiske assistentuddannelse Uddannelsesordning for Den pædagogiske assistentuddannelse 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og Social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Lokale uddannelsesplaner

Lokale uddannelsesplaner Lokale uddannelsesplaner For social- og sundhedsuddannelserne 2013 KURSER AKADEMIUDDANNELSE N Socia l- og sundh ed hjælp ser Social- og sundhedsassistent Ambulancebehandler Grundforløbet Pædagogisk assistent

Læs mere