Bilag - Praktikmål trin 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag - Praktikmål trin 1"

Transkript

1 Bilag - Praktikmål trin 1 Vejledning vedr. praktikmål Overordnet set, er alle praktikmål i spil i de tre praktikperioder. I forbindelse med bedømmelsen, anvendes taksonomi fra hhv. karakterskala og præstationsstandarder. Der gøres således brug af begreberne begynder rutineret avanceret Nedenstående oversigt har til formål at sikre ensartet brug af praktikerklæringerne. Det lokale uddannelsesudvalg anbefaler at hjælpeskema altid anvendes, samt at der ved alle elever gøres brug af bemærkningsfeltet. Læsevejledning I social- og sundhedshjælperuddannelsen er der 19 praktikmål. Disse 19 mål er gennemgående. Det betyder, at eleven i hver praktikperiode skal arbejde med ALLE målene, på enten begynder niveau, rutineret niveau eller avanceret niveau. For hvert af disse kompetenceniveauer, kan man med fordel anvende de tilhørende hjælpeord når man skal beskrive elevens standpunkt. Dette katalog angiver for hvert enkelt mål nogle generelle ideer til, hvordan eleven kan arbejde i praktikken på hvert af de tre kompetenceniveauer. Det anbefales, og vurderes som nødvendigt, at hvert praktiksted desuden mere detaljeret og konkret beskriver og udfolder de lokalt betingede læringsmuligheder, der findes på stedet i forhold til hvert enkelt praktikmål. Ved bedømmelse af eleverne i første praktikperiode, skal eleven samlet set have arbejdet med samtlige mål på mindst begynderniveau med mindst en tilstrækkelig præstation, og desuden ved udvalgte mål have arbejdet på det rutinerede niveau med udvikling hen imod det avancerede niveau. Ved bedømmelse af elever i den afsluttende praktikperiode skal eleven samlet set have arbejdet med alle målene på det avancerede niveau med mindst en tilstrækkelig præstation. Se Skematisk oversigt over Præstationsstandarder med hjælpeord og 7 trins karakterskala med hjælpeord på de næste to sider. Kilder: Praktikvejledningen i sosu uddannelsen, 2. udgave af Annette Perrild et al, Munksgaard, side 97. Pass info hjemmeside

2 Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation eller ud fra en kendt problemstilling, eller eleven kan udføre en mere kompliceret aktivitet under vejledning. På dette niveau lægges der vægt på perso nlig kompetence til at sætte sig ind i uddannelsens fundamentale kundskabs og færdighedsområder, og kompetence til at udvikle ansvarlighed og grundlag for fortsat læring. På begynderniveauet grundlægges ligeledes selvstændighed i opgaveløsning. Hjælpeord viden: Kendskab til Fakta viden Genkende Beskrive Gengive Præstationsstandarder med hjælpeord Eleven kan planlægge og gennemføre en opgave eller aktivitet, eller løse et problem i en rutinemæssig eller kendt situation og kendte omgivelser, alene og i samarbejde med andre. På dette niveau lægges der vægt på den personlige kompetence til selvstændigt at sætte sig ind i mere komplicerede problemstillinger, og til at kommunikere med andre om løsningen heraf. Yderligere lægges vægt på fleksibilitet og omstillingsevne. Hjælpeord færdigheder: Vejledes Indstillet på Kopierer Anvender Bliver klar over Kan ikke prioritere Hjælpeord holdninger: Reagere på Forholde sig til Deltager Interesseret Lytter Udviser forståelse Hjælpeord viden: Viden om Vælger Overfører Redegør Generaliserer Sammenligner Hjælpeord færdigheder: Overblik Afprøver Rutinepræget En vis sikkerhed En vis selvstændighed Overskuer eget arbejde Hjælpeord holdninger: Argumenterer Påtager sig Bevidst om Konsekvent Vælger Samarbejder Reflekterer Eleven kan vurdere et problem, kan planlægge, løse og gennemføre en opgave eller aktivitet eller løse et problem også i ikke-rutine situationer, alene eller i samarbejde med andre, under hensyn til opgavens art. På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til at tage selvstændigt ansvar og vise initiativ, samt kompetence til selv at formulere og løse faglige og sociale opgaver og problemer. Yderligere lægges vægt på kvalitetssans og kreativitet. Hjælpeord viden: Indsigt i Planlægger Kombinerer Kritiserer Overskuer Diskuterer og fremstiller Hjælpeord færdigheder: Udfører selvstændigt Udfører sikkert Udfører kreativt Ser nuancer Prioriterer mellem opgaver Overskuer større sammenhænge ud over eget arbejde Hjælpeord holdninger: Tager ansvar Har en grundholdning Beslutter Ændrer strategier Reflekterer kritisk Arbejder bevidst med Udvikle

3 7 trins karakterskalaen med hjælpeord Karakter Beskrivelse 12 Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få, uvæsentlige mangler. 10 Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler. 7 Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler. 4 Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler. 02 Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. 00 Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål. -3 Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation.

4 Eleven kan: 1. Eleven kan varetage sit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med arbejdspladsens retningslinjer for aktindsigt, tavshedspligt og utilsigtede hændelse samt kommunens fastlagte kvalitetsstandarder samt efter behov søge hjælp hertil hos relevante kolleger eller samarbejdspartnere. 2. Eleven kan møde andre mennesker på en etisk, respektfuld og anerkendende måde og begrunde sin faglige indsats for kolleger, borgere og pårørende og kan se sin egen rolle i udviklingen af mellemmenneskelige relationer. 3. Eleven kan kende forskel på personlig pleje efter Serviceloven og grundlæggende sygepleje efter Sundhedsloven og kender praktikstedets praksis for delegering af sygeplejeopgaver. 4. Eleven kan professionelt og selvstændigt udføre sengeredning, personlig pleje og omsorg ud fra hygiejniske principper i såvel borgerens eget hjem som på plejecentre. 5. Eleven kan varetage personlig og praktisk hjælp, så borgeren kan bevare sin mulighed for livsudfoldelse og livskvalitet. 6. Eleven kan arbejde sygdomsforebyggende herunder observere ændringer i en borgers fysiske, psykiske og sociale sundhedstilstand samt reagere hensigtsmæssigt herpå. 7. Eleven kan på baggrund af observationer reagere hensigtsmæssigt på ændringer i borgerens almentilstand i forhold til kost og ernæring. 8. Eleven kan skelne mellem komplekse og ikke komplekse borgerforløb og kan vurdere, hvornår en tildelt borgers forløb kræver inddragelse af relevante, fagprofessionelle kolleger. 9. Eleven kan reflektere over og forstå sin egen professionelle rolle i samarbejde med relevante fagpersoner og borgerforløb herunder understøtte borgeren i at følge træningsplaner. 10. Eleven kan under hensynstagen til borgerens selvbestemmelsesret arbejde rehabiliterende herunder motivere borgeren til egenomsorg med henblik på at bevare sin trivsel og praktiske funktionsevne i videst muligt omfang. 11. Eleven kan støtte, vejlede og igangsætte aktiviteter sammen med borgeren for at støtte borgeren i at mestre sit liv. 12. Eleven kan motivere og understøtte borgeren i forhold til sundhedsfremme under hensyn til livsstil og livsvilkår samt kan informere borgeren om relevante tilbud om service, sundhedsfremme og forebyggelse i nærmiljøet. 13. Eleven kan dokumentere den planlagte og gennemførte indsats i pleje- og/eller handleplaner i overensstemmelse med arbejdspladsens retningslinjer herunder anvende elektroniske dokumentationssystemer. 14. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse med social- og sundhedshjælperens kompetenceområde. 15. Eleven kan kommunikere relevant og professionelt i mødet med borgere, pårørende og samarbejdspartnere. 16. Eleven kan kommunikere og optræde voldsforebyggende og konfliktdæmpende i forhold til borgere og pårørende for at tage vare på egen og andres sikkerhed. 17. Eleven kan forflytte en borger i overensstemmelse med de ergonomiske principper og kan anvende relevant velfærdsteknologi. 18. Eleven har kendskab til arbejdspladsens retningslinjer for arbejdsmiljø herunder principperne for voldspolitik og kriseberedskab. 19. Eleven kan udvise interesse og initiativ til kontinuerligt at lære og samarbejde.

5 Mål 1. Eleven kan varetage sit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med arbejdspladsens retningslinjer for aktindsigt, tavshedspligt og utilsigtede hændelse samt kommunens fastlagte kvalitetsstandarder samt efter behov søge hjælp hertil hos relevante kolleger eller samarbejdspartnere. Varetage arbejdsområdet ud fra arbejdspladsens retningslinjer for aktindsigt, tavshedspligt og utilsigtede hændelser. Varetage arbejdsområdet ud fra kommunens fastlagte kvalitetsstandarder. At vide hvornår der er behov for at søge hjælp og hos hvilke kolleger/samarbejdspartnere. At handle på behov for hjælp. Har kendskab til arbejdspladsens retningslinjer for aktindsigt, tavshedspligt og utilsigtede hændelser. Har kendskab til kommunens fastlagte kvalitetsstandarder. Har kendskab til kollegers og samarbejdspartnere arbejdsområde. Kan under vejledning arbejde i overensstemmelse med retningslinjer for aktindsigt, tavshedspligt, utilsigtede hændelser og kommunens fastlagte kvalitetsstandarder hos en kendt borger Udviser forståelse for at der kan være behov for at søge hjælp i forbindelse med varetagelse af eget arbejdsområde Har viden om arbejdspladsens retningslinjer for aktindsigt, tavshedspligt og utilsigtede hændelser. Har viden om kommunens fastlagte kvalitetsstandarder. Har viden om til kollegers og samarbejdspartnere arbejdsområde. Kan med en vis selvstændighed arbejde i overensstemmelse med retningslinjer for aktindsigt, tavshedspligt, utilsigtede hændelser og kommunens fastlagte kvalitetsstandarder hos kendte borgere Er bevidst om at der kan være behov for at søge hjælp i forbindelse med varetagelse af eget arbejdsområde Har indsigt i arbejdspladsens retningslinjer for aktindsigt, tavshedspligt og utilsigtede hændelser. Har indsigt i kommunens fastlagte kvalitetsstandarder. Har indsigt i til kollegers og samarbejdspartnere arbejdsområde. Kan selvstændigt arbejde i overensstemmelse med retningslinjer for aktindsigt, tavshedspligt, utilsigtede hændelser og kommunens fastlagte kvalitetsstandarder hos borgere Tager ansvar for at søge hjælp i forbindelse med varetagelse af eget arbejdsområde

6 Mål 2. Eleven kan møde andre mennesker på en etisk, respektfuld og anerkendende måde og begrunde sin faglige indsats for kolleger, borgere og pårørende og kan se sin egen rolle i udviklingen af mellemmenneskelige relationer Begreberne etik, respekt og anerkendelse i mødet mellem mennesker Fagligt begrunde handlinger og indsatser over for kolleger, borgere og pårørende. Egen rolle i relationen mellem mennesker Har kendskab til begreberne etik, respekt og anerkendelse. Kan under vejledning møde andre mennesker på en etiske, respektfuld og anerkendende måde. Kan under vejledning begrunde egen faglig indsats. Udviser forståelse for egen rolle i relationen mellem mennesker. Kan redegøre for begreberne etik, respekt og anerkendelse. Kan med en vis sikkerhed møde andre mennesker på en etiske, respektfuld og anerkendende måde. Kan med en vis sikkerhed begrunde egen faglig indsats. Er bevidst om egen rolle i relationen mellem mennesker. Kan diskutere og fremstille begreberne etik, respekt og anerkendelse. Kan selvstændigt møde andre mennesker på en etisk, respekt og anerkendelse. Kan selvstændigt begrunde egen faglig indsats. Kan Reflektere kritisk over egen rolle i relationen mellem mennesker.

7 Mål 3. Eleven kan kende forskel på personlig pleje efter Serviceloven og grundlæggende sygepleje efter Sundhedsloven og kender praktikstedets praksis for delegering af sygeplejeopgaver. Forskellen mellem serviceloven og sundhedsloven Praktikstedets praksis for delegering af sygeplejeopgaver Har kendskab til personlig pleje efter serviceloven og grundlæggende sygepleje efter sundhedsloven Kan under vejledning arbejde ud fra henholdsvis sundhedslov og servicelov hos en kendt borger Har kendskab til praktikstedets procedure i forhold til delegering af sygeplejeopgaver. Kan forholde sig til eget ansvars og kompetenceområde. Kan redegøre for personlig pleje efter serviceloven og grundlæggende sygepleje efter sundhedsloven Kan med en vis selvstændighed arbejde ud fra henholdsvis sundhedslov og servicelov hos kendte borgere. Kan redegøre for praktikstedets praksis i forhold til delegering af sygeplejeopgaver. Er bevidst om eget ansvars og kompetenceområde. Kan diskutere og fremstille hvad der er personlig pleje efter serviceloven og grundlæggende sygepleje efter sundhedsloven Kan selvstændigt arbejde ud fra henholdsvis sundhedslov og servicelov hos borgere. Har indsigt i praktikstedets praksis i forhold til delegering af sygeplejeopgaver. Arbejder bevidst ud fra eget ansvars og kompetenceområde.

8 Mål 4. Eleven kan professionelt og selvstændigt udføre sengeredning, personlig pleje og omsorg ud fra hygiejniske principper i såvel borgerens eget hjem som på plejecentre. : Varetage sengeredning professionelt Varetage personlig pleje og omsorg professionelt Arbejde professionelt ud fra de hygiejniske principper Har kendskab til betydningen af professionel sengeredning Har kendskab til principper for personlig pleje og omsorg Har kendskab til de hygiejniske principper. Kan under vejledning varetage professionel sengeredning, personlig pleje og omsorg med anvendelse af de hygiejniske principper hos en kendt borger. Kan forholde sig til hvad det vil sige at arbejde selvstændigt og professionelt Har viden om betydningen af professionel sengeredning Har viden om principper for personlig pleje og omsorg Har viden om de hygiejniske principper. Kan med en vis sikkerhed varetage professionel sengeredning, personlig pleje og omsorg med anvendelse af de hygiejniske principper hos kendte borgere. Er bevidst om hvad det vil sige at arbejde selvstændigt og professionelt Har indsigt i betydningen af professionel sengeredning Har indsigt i principper for personlig pleje og omsorg Har indsigt i de hygiejniske principper. Kan selvstændigt varetage professionel sengeredning, personlig pleje og omsorg med anvendelse af de hygiejniske principper hos borgere også i ikke rutine situationer. Kan reflektere kritisk over hvad det vil sige at arbejde selvstændigt og professionelt

9 Mål 5. Eleven kan varetage personlig og praktisk hjælp, så borgeren kan bevare sin mulighed for livsudfoldelse og livskvalitet. Varetage personlig og praktisk hjælp Betydningen af livsudfoldelse og livskvalitet Har kendskab til begreberne livsudfoldelse og livskvalitet og hvordan disse kan skabes/bevares hos den enkelte borger. Kan under vejledning udføre opgaver inden for personlig og praktisk hjælp hos en kendt borger, så dennes livsudfoldelse og livskvalitet understøttes. Kan udvise forståelse for den enkelte borgers oplevelse af livskvalitet og forholde sig til valg af livsudfoldelse. Har viden om begreberne livsudfoldelse og livskvalitet og kan redegøre for hvordan disse kan skabes/bevares hos kendte borgere. Kan med en vis sikkerhed udføre opgaver inden for personlig og praktisk hjælp hos kendte borgere, så disses livsudfoldelse og livskvalitet understøttes. Kan reflektere over kendte borgeres oplevelse af livskvalitet og valg af livsudfoldelse Har indsigt i begreberne livsudfoldelse og livskvalitet og kan diskutere og fremstille hvordan disse kan skabes/bevares hos borgere. Kan selvstændigt udføre opgaver inden for personlig og praktisk hjælp hos borgere, så disses livsudfoldelse og livskvalitet understøttes også i ikke rutine situationer. Kan reflektere kritisk over borgeres oplevelse af livskvalitet og valg af livsudfoldelse

10 Mål 6. Eleven kan med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens Værktøjer 1 til tidlig opsporing, arbejde sygdomsforebyggende herunder observere ændringer i en borgers fysiske, psykiske og sociale sundhedstilstand samt reagere hensigtsmæssigt herpå. Forståelse for vigtigheden af at anvende Sundhedsstyrelsens Værktøjer til tidlig opsporing med henblik på. at arbejde sygdomsforebyggende. Forståelse for sammenhængen mellem borgerens fysiske, psykiske og sociale sundhedstilstand. Forståelse for social - og sundhedshjælperens rolle i at reagere hensigtsmæssigt ved ændringer i borgerens sundhedstilstand. Har kendskab til og kan gengive Sundhedsstyrelsens Værktøjer til tidlig opsporing, og dets betydning for sygdomsforebyggelse Har viden om og kan redegøre for Sundhedsstyrelsens Værktøjer til tidlig opsporing, og dets betydning for sygdomsforebyggelse Har indsigt i og kan diskutere og fremstille Sundhedsstyrelsens Værktøjer til tidlig opsporing, og dets betydning for sygdomsforebyggelse Kan Under vejledning anvende Sundhedsstyrelsens Værktøjer til at observere ændringer i en kendt borgers fysiske, psykiske og sociale tilstand, samt under vejledning reagere hensigtsmæssigt herpå. Kan med en vis sikkerhed anvende Sundhedsstyrelsens Værktøjer til at observere ændringer i kendte borgeres fysiske, psykiske og sociale tilstand, samt med en vis selvstændighed reagere hensigtsmæssigt herpå. Selvstændigt anvende Sundhedsstyrelsens Værktøjer til at observere ændringer i borgeres fysiske, psykiske og sociale tilstand, også i ikke - rutine situationer, samt reagere hensigtsmæssigt herpå. 1 Henviser til:

11 Mål 7. Eleven kan på baggrund af observationer reagere hensigtsmæssigt på ændringer i borgerens almentilstand i forhold til kost og ernæring Forståelse for kost og ernærings betydning for borgers almentilstand. Kendskab til kost og ernæring og disses betydning for almentilstanden Kan under vejledning observere og reagere hensigtsmæssigt på ændringer i en kendt borgers almentilstand. Har viden om og kan redegøre for kost og ernæring og disses betydning for almentilstanden Kan med en vis sikkerhed observere og reagere hensigtsmæssigt på ændringer i en kendte borgeres almentilstand. Har indsigt i kost og ernæring og disses betydning for almentilstanden Kan selvstændigt observere og reagere hensigtsmæssigt på ændringer i borgeres almentilstand, også i ikke - rutinesituationer.

12 Mål 8. Eleven kan skelne mellem komplekse og ikke komplekse borgerforløb og kan vurdere, hvornår en tildelt borgers forløb kræver inddragelse af relevante, fagprofessionelle kolleger. Forståelse for betydningen af tværfagligt samarbejde i komplekse og ikke komplekse borgerforløb. Forståelse for andre fagprofessionelles betydning i et borgerforløb. Har kendskab til og kan beskrive forskellen på komplekse og ikke komplekse borgerforløb. Har kendskab til andre fagprofessionelles arbejdsområder. Kan under vejledning vurdere hvornår en kendt borgers situation bliver kompleks. Kan under vejledning vurdere hvornår andre fagprofessionelle kræves inddraget i kendt borgers forløb. Har viden om og kan redegøre for forskellen på komplekse og ikke komplekse borgerforløb. Har viden om andre fagprofessionelles arbejdsområder. Kan med en vis selvstændighed vurdere hvornår kendte borgeres situation bliver komplekse. Kan med en vis sikkerhed vurdere hvornår andre fagprofessionelle kræves inddraget i kendte borgeres forløb. Har indsigt i og kan diskutere og fremstille forskellene på komplekse og ikke komplekse borgerforløb. Har indsigt i andre fagprofessionelles arbejdsområder. Kan selvstændigt vurdere hvornår borgeres situation bliver kompleks, også i ikke - rutinesituationer. Kan sikkert vurdere hvornår andre fagprofessionelle kræves inddraget i borgeres forløb.

13 Mål 9. Eleven kan reflektere over og forstå sin egen professionelle rolle i samarbejde med relevante fagpersoner og borgerforløb herunder understøtte borgeren i at følge træningsplaner. Forståelse af begrebet fagprofessionel Kendskab til tværfaglige samarbejdspartnere Kendskab til og forståelse af formålet med træningsplaner Begynder Begynder Begynder Kendskab til formålet med træningsplaner og kan under vejledning anvende disse hos kendte borgere Kendskab til formålet med træningsplaner og kan under vejledning anvende disse hos kendte borgere Kendskab til formålet med træningsplaner og kan under vejledning anvende disse hos kendte borgere Er klar over hvilke tværfaglige samarbejdspartnere der er på praktikstedet Kan udvise forståelse for egen og andres professionelle rolle i samarbejdet med borgeren Er klar over hvilke tværfaglige samarbejdspartnere der er på praktikstedet Kan udvise forståelse for egen og andres professionelle rolle i samarbejdet med borgeren Er klar over hvilke tværfaglige samarbejdspartnere der er på praktikstedet Kan udvise forståelse for egen og andres professionelle rolle i samarbejdet med borgeren

14 Mål 10. Eleven kan under hensynstagen til borgerens selvbestemmelsesret arbejde rehabiliterende herunder motivere borgeren til egenomsorg med henblik på at bevare sin trivsel og praktiske funktionsevne i videst muligt omfang. Forståelse af begreberne selvbestemmelsesret og egenomsorg Kendskab til motivationsteorier Kendskab til rehabiliterende opgaver Har kendskab til forskellige måder at motivere på og kan genkende disse i andres handlinger Kan under vejledning udføre pleje og omsorgsopgaver der understøtter borgerens egenomsorg Kan forholde sig til og udvise forståelse for borgerens ret til selv at bestemme Kan i en kendt situation, planlægge pleje og omsorgsopgaver med inddragelse af viden om rehabilitering Er bevidst om vigtigheden om at bevare borgerens funktionsevne længst muligt og kan med en vis sikkerhed inddrage dette i plejen Er bevidst om forhold der kan påvirke borgerens trivsel og praktiske funktionsevne Kan selvstændigt planlægge og gennemføre målrettede aktivitetsopgaver der bevarer og styrker borgernes egenomsorgsevne Forstår at prioritere de daglige opgaver ud fra en forståelse af borgernes ressourcer og kan inddrage kreative løsninger i opgaven Formår at ændre strategi hvis nødvendigt for at tilpasse borgernes ressourcer til de planlagte opgaver

15 Mål 11. Eleven kan støtte, vejlede og igangsætte aktiviteter sammen med borgeren for at støtte borgeren i at mestre sit liv. Kendskab til mestringsstrategier Kendskab til hvad der er en aktivitet Redegøre for betydningen af aktiviteter Kan beskrive hvad en aktivitet er (begrebsafklaring) Kan beskrive hvad det vil sige at mestre i eget liv Kan udvælge og redegøre for relevante aktiviteter med inddragelse af teori om mestring Har viden om den samlede aktivitetsproces og kan kombinere denne viden med den enkelte borgers holdning til mestring i eget liv Kan under vejledning igangsætte en aktivitet hos en kendt borger Kan forholde sig til betydningen af at borgeren aktiveres i dagligdagen. Kan med en vis selvstændighed planlægge og afprøve en aktivitet hos en kendt borger Kan argumentere for valg af aktivitet og bevidst fastholde borgeren i at mestre i eget liv Kan selvstændigt planlægge, udføre og evaluere aktiviteter, samt prioritere disse ud fra borgernes varierende ressourcer Forholder sig kritisk til mulighederne for at arbejde aktiverende i dagligdagen med henblik på øget mestringsevne hos den enkelte borger Arbejder bevidst med gennem refleksion, at udvikle egne kompetencer i forhold til aktivering

16 Mål 12. Eleven kan motivere og understøtte borgeren i forhold til sundhedsfremme under hensyn til livsstil og livsvilkår samt kan informere borgeren om relevante tilbud om service, sundhedsfremme og forebyggelse i nærmiljøet. Definere begreberne sundhedsfremme og forebyggelse Definere begreberne livsstil og livsvilkår Kendskab til relevante kommunale og private tilbud i henhold til service - og sundhedsloven Kendskab til motivationsteorier Har kendskab til forskellige måder at motivere på og kan genkende disse i andres handlinger Beskrive en sundhedsfremmende aktivitet Have kendskab til forskellen på livsstil og livsvilkår Faktaviden om pågældende kommunes tilbud om service Vejledes i at igangsætte sundhedsfremmende tiltag og anvende kendte motivationsmetoder Forholde sig til borgers valg af livsstil og udvise forståelse for dette Kan redegøre for valg af specifik motivationsstrategi i forhold til sundhedsfremmende tiltag hos udvalgte borgere Kan redegøre for ligheder og forskelle på livsstil og livsvilkår og drage sammenligninger på det generelle niveau Kan med en vis selvstændighed overføre viden om livsstil og livsvilkår i det sundhedsfremmende arbejde med borgeren Bevidst om at motivere til sundhedsfremmende aktiviteter, uanset borgers valg eller vilkår for livsførelse Kan diskutere og fremstille motivationsteorier i forhold til sundhedsfremmende aktiviteter Kan selvstændigt planlægge og udføre sundhedsfremmende aktiviteter samt prioritere og nuancere opgaven under hensyntagen til borgernes livsstil og livsvilkår Arbejder ansvarligt og bevidst med at motivere og fastholde borgere i planlagte sundhedsfremmende og målrettede aktiviteter

17 Mål 13 Eleven kan dokumentere den planlagte og gennemførte indsats i pleje- og/eller handleplaner i overensstemmelse med arbejdspladsens retningslinjer herunder anvende elektroniske dokumentationssystemer - Viden om baggrund for dokumentation - Kan logge på og har kendskab til praktikstedets elektroniske journal - Kendskab til at dokumentere i den elektroniske journal s handleplaner Kendskab til baggrund for Viden om baggrund for Indsigt i baggrunden for dokumentation dokumentation. dokumentation Kendskab til praktikstedets elektroniske journal samt øvrige arbejdsdokumenter Viden om praktikstedets journalsystem samt øvrige arbejdsdokumenter Indsigt i praktikstedets journalsystem og øvrige arbejdsdokumenter Under vejledning dokumentere mundtligt og skriftligt samt blive klar over vigtigheden herfor Reagere og deltage i drøftelser om, hvad der skal dokumenteres Udviser en vis sikkerhed og selvstændighed i at dokumentere mundtligt og skriftligt Selvstændigt dokumentere rutineprægede oplysninger Selvstændigt dokumnetere mundtligt og skriftligt samt prioritere væsentligt fra uvæsentligt i forhold til rapportering. Oprette handleplaner samt evaluere i disse. Være bevidst om, at opgaven ikke er løst for den er dokumenteret. Reflektere over og samarbejde tværfagligt om hvad der skal dokumenteres og hvor. Tager ansvar for og beslutter, hvad er væsentligt at dokumentere og hvor hvordan skal det gøres.

18 Mål 14. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse med social- og sundhedshjælperens kompetenceområde. Anvende mundtligt fagsprog Anvende skriftligt fagsprog Kender fagsproget ift. social- og sundhedshjælperens kompetenceområde Kan genkende mundtligt og skriftligt fagsprog. Udviser forståelse for social- og sundhedshjælperens fagsprog ift. kompetenceområde. Kan med en vis sikkerhed anvende mundtligt og skriftligt fagsprog. Er bevidst om social- og sundhedshjælperens fagsprog ift. kompetenceområde. Kan selvstændigt anvende, og se nuancerne i mundtligt og skriftligt fagsprog. Har indsigt i social- og sundhedshjælperens fagsprog ift. kompetenceområde. Arbejder bevidst med social- og sundhedshjælperens fagsprog ift. kompetenceområde.

19 Mål 15. Eleven kan kommunikere relevant og professionelt i mødet med borgere, pårørende og samarbejdspartnere. Kan definere grundlæggende kommunikationsbegreber Kan planlægge og gennemføre professionelle samtaler med henholdsvis borgere, pårørende og samarbejdspartnere Kan beskrive de grundlæggende kommunikationsværktøjer. Udviser forståelse for, at der er forskel på hvordan man kommunikere professionelt til henholdsvis borgere, pårørende og samarbejdspartnere. Har kendskab til, hvad hvordan man kommunikere professionelt i sit virke som social - og sundhedshjælper. Kan redegøre for og udføre professionel kommunikation. Udviser en vis sikkerhed i anvende konkrete kommunikationsværktøjer. Reflekterer over den forskel der er i at kommunikere til henholdsvis borger, pårørende og samarbejdspartnere. Kan selvstændigt planlægge og udføre professionel kommunikation i mødet med borger, pårørende og samarbejdspartnere, og anvender med stor sikkerhed de forskellige kommunikative værktøjer. Planlægger arbejdet, og ændrer strategi i relation til kommunikationen i mødet med andre. Arbejder bevidst med at udføre ens kommunikation professionelt og selvstændigt.

20 Mål 16. Eleven kan kommunikere og optræde voldsforebyggende og konfliktdæmpende i forhold til borgere og pårørende for at tage vare på egen og andres sikkerhed. Fagligt begrunde handlinger og indsatser inden for voldsforebyggelse og konfliktdæmpende adfærd Forstår hvordan professionel kommunikation kan være et værkstøj i forhold til voldsforebyggelse og konfliktdæmpende adfærd Kender til begreberne voldsforebyggelse og konfliktdæmpende adfærd, og er klar over kommunikationens i mødet mellem mennesker. Kan beskrive egne handlinger, og er klar over betydningen af at ens adfærd er voldsforebyggende og konfliktdæmpende i forhold til egen og andres sikkerhed. Udviser forståelse for egen rolle i relationen mellem mennesker. Kan redegøre for begreberne voldsforebyggelse og konfliktdæmpende adfærd anvender viden om begreberne med en vis sikkerhed i mødet mellem mennesker. Er bevidst om egne handlinger forebyggelsen af vold og virke konfliktdæmpende i mødet med andre mennesker. Reflekterer over for egen rolle og betydning af denne i udviklingen af relationen mellem mennesker. Kan diskutere begreberne voldsforebyggelse og konfliktdæmpende adfærd etik, og anvender denne viden sikkert og bevidst i mødet mellem mennesker. Kan reflektere kritisk over egne handlinger, og selvstændigt tilpasse sine handlinger i mødet med andre mennesker. Tager ansvar for egen rolle i udviklingen af relationen mellem mennesker.

21 Mål 17. Eleven kan forflytte en borger i overensstemmelse med de ergonomiske principper og kan anvende relevant velfærdsteknologi. At kunne forflytte en borger i overensstemmelse med de ergonomiske principper At kunne anvende relevant velfærdsteknologi i udførslen af forflytning Kan beskrive og under vejledning forflytte en borger, i overensstemmelse med de ergonomiske principper. Har kendskab til relevant velfærdsteknologi, og kan vejledes til at anvende det i udførslen af forflytning en kendt borger. Kan selvstændigt redegøre for, planlægge og udføre forflytning af kendte borgere, i overensstemmelse med de ergonomiske principper. Har viden om relevant velfærdsteknologi, og kan med en vis selvstændighed anvende det i udførslen af forflytninger kendte borgere. Kan selvstændigt vurdere, planlægge og gennemføre forflytninger af borgere, og anvender med stor sikkerhed de ergonomiske principper. Har overblik over relevant velfærdsteknologi, og kan stor selvstændighed anvende det i udførslen af forflytninger af borgere, også i ikke-rutine situationer.

22 Mål 18. Eleven har kendskab til arbejdspladsens retningslinjer for arbejdsmiljø herunder principperne for voldspolitik og kriseberedskab. Kender arbejdspladsens retningslinjer for arbejdsmiljø Kender principperne for voldspolitik og kriseberedskab på arbejdspladsen Har kendskab til retningslinjerne for arbejdsmiljø. Kan beskrive principperne for voldspolitik og kriseberedskab på arbejdspladsen. Kan redegøre for retningslinjerne for arbejdsmiljø. Har viden om principperne for voldspolitik og kriseberedskab på arbejdspladsen. Kan diskutere og fremlægge retningslinjerne for arbejdsmiljø. Har indsigt i principperne for voldspolitik og kriseberedskab på arbejdspladsen.

23 Mål 19. Eleven kan udvise interesse og initiativ til kontinuerligt at lære og samarbejde. Udviser interesse og initiativ Tager initiativ til at lære og samarbejde Er indstillet på at udvise interesse og initiativ. Udvise forståelse for, at skulle tage initiativ til at lære og samarbejde. Påtager sig at udvise interesse og initiativ. Er bevidst om at tage initiativ til at lære og samarbejde. Tager ansvar for at udvise interesse og initiativ. Arbejder bevidst med at tage initiativ til at lære og samarbejde.

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse:

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse: Begynde at opnå Arbejde videre med at opnå Opnået Trin 1 - Praktik mål, erhvervsfaglige kompetencer samt status for målopfyldelse. Elevnavn: Praktiksted: Praktikperiode: Vejleder: Praktikmål Erhvervsfaglig

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen Elev navn: Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Cpr : Hold : SSH Praktik 1B: d. Praktik 2: d. Praktikstedets/afdelingens navn: Disse ark er udfyldes af praktikvejleder hver gang eleven midtvejs- og

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen. Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d.

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen. Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen Elev navn: Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Cpr : Hold : SSH Praktik 1B: d. Praktik 2: d. Praktikstedets/afdelingens navn:

Læs mere

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring udstedet af praktikvejlederen og den praktikansvarlige

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Indhold Kontaktinformationer side 2 Oversigt over samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul

Læs mere

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

1. Hvilke erfaringer har I med vurderinger? 3. Er der noget der er særligt svært?

1. Hvilke erfaringer har I med vurderinger? 3. Er der noget der er særligt svært? Vurdering af eleven 2 Korte møder 1. Hvilke erfaringer har I med vurderinger? 2. Hvilke erfaringer har I med praktikerklæringer? 3. Er der noget der er særligt svært? 3 Grundlaget for vurdering af kompetenceniveau

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik 1 Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 6-8 Tiltag ved behov for særlig indsats side

Læs mere

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper)

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) 1 Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) Personer, der søger optagelse på Social- og sundhedsuddannelsen, trin

Læs mere

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik 1 Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 6-8 Tiltag ved behov for særlig indsats side

Læs mere

TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN

TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN Den erhvervsfaglige kompetence, du som elev skal opnå, omfatter såvel viden og færdigheder, samt evnen til at omsætte og anvende disse ansvarsfuldt

Læs mere

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Struktur af uddannelsen Strukturen som vi kender den i dag, bibeholdes: 1 uge skole 13 uger praktik 15 uger skole 26 uger praktik 1 uge skole Påbygning

Læs mere

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen Skole Skole Praktik Elevnavn: Holdnavn: Sidst revideret d. 1marts 2017 1 Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 3 Portfolie og logbog side 4 Hvem gør

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Indhold Kontaktinformationer side 2 Samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul til T1 og

Læs mere

TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN

TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN Den erhvervsfaglige kompetence, du som elev skal opnå, omfatter såvel viden og færdigheder, samt evnen til at omsætte og anvende disse ansvarsfuldt

Læs mere

SSH - UDDANNELSESBOG 8. juni :43

SSH - UDDANNELSESBOG 8. juni :43 Webside SOSU FVH SSH - UDDANNELSESBOG 8. juni 2017 14:43 Sådan kommer du godt i gang 1. Her på siden kan du læse om, hvordan uddannelsesbogen skal bruges. 2. Du åbner din egen uddannelsesbog ved at klikke

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Elevens navn: Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Midtmidtvejsevaluering (Praktik 1a) Midtvejsevaluering Slutevaluering (Ikke i praktik1a) Dato: Dato: Dato: Fødselsdato: Hold: SSA Praktik: Praktikstedets/afdelingens

Læs mere

Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen

Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen Overordnet konklusion Ud fra vores første spæde research, mener vi, at praktikmålene godt kan nås i skolepraktik. Det er dog en forudsætning,

Læs mere

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6 Bedømmelseskriterier Social- og sundhedshjælperuddannelsen Uddannelsesspecifikke fag ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

Læs mere

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

Praktikerklæring. for den pædagogiske assistentuddannelse

Praktikerklæring. for den pædagogiske assistentuddannelse Praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse Praktikerklæringen udstedes til eleven og til skolen. Gemmes evt. i Elevplan. Praktikområde (sæt kryds) Almen pædagogisk Special pædagogisk Andet

Læs mere

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER FRA 2017

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER FRA 2017 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER FRA 2017 LÆRINGSAKTIVITETER TIL PRAKTIKMÅL Læringsaktiviteterne skal hjælpe dig til at opfylde dine praktikmål. Når du opfylder praktikmålene, har du fået erhvervsfaglige

Læs mere

Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Skoleforløbets opbygning fordelt på temaer, valgfag og valgfri uddannelsesspecifikke

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 2. oktober 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

MÅL OG LÆRINGSAKTIVITETER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN

MÅL OG LÆRINGSAKTIVITETER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN MÅL OG LÆRINGSAKTIVITETER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN Den erhvervsfaglige kompetence, som eleven skal opnå, omfatter såvel viden, færdigheder som evnen til at omsætte og anvende disse

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. Begynderniveau 2. Rutineret niveau 3. Avanceret niveau De enkelte niveauer defineres således:

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Trin 1, januar 2013 Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 3 Læring i uddannelsen... 5 At læring... 5 Læringsmiljø... 5 Læringsrum...

Læs mere

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Særlig version til SSA1408-optaget Tillæg vedr. overgangssamtaler og læringspraktik kommer efterfølgende Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Samlede praktikøvelser

Samlede praktikøvelser Samlede praktikøvelser ud fra praktikmål for social- og sundhedshjælpere Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan varetage sit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med arbejdspladsens

Læs mere

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier for arbejdsmiljø og ergonomi... 2 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation (Avanceret niveau)... 5 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. niveau 2. niveau 3. niveau De enkelte niveauer defineres således: 1. niveau Eleven kan løse

Læs mere

Social- og sundhedsassistentuddannelsen Læringsaktiviteter tema 1: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering læringsark 1

Social- og sundhedsassistentuddannelsen Læringsaktiviteter tema 1: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering læringsark 1 1. praktikperiode Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Præstationsstandard: Begynderniveau Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation

Læs mere

LÆRINGSAFTALEN. Underviserhåndbog

LÆRINGSAFTALEN. Underviserhåndbog LÆRINGSAFTALEN Vejledning til Læringsaftalen Elevernes hæfter Idé-katalog i forhold til emner/kompetencemål 1 Projekt Læringsaftalen Vejledning til arbejdet med Læringsaftalen Formål At der arbejdes systematisk

Læs mere

Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende

Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende skoleperioder er under udarbejdelse medio foråret 2017 3. Læringsaktiviteter:

Læs mere

Vurderingsskema til godskrivning for praktik på pædagogisk assistentuddannelse

Vurderingsskema til godskrivning for praktik på pædagogisk assistentuddannelse Ansøger: Navn: Cpr. nr.: Arbejdsgiver/arbejdssted (stempel): Navn: Adresse: Tlf. nr.: Mailadresse: Ansøger har været ansat fra (dato/år) til (dato/år) i (timer/uge) Med sin underskrift bekræfter nærmeste

Læs mere

Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Kompetencemål Mål for obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri uddannelsesspecifikke fag

Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Kompetencemål Mål for obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen Mål for obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri uddannelsesspecifikke fag Gældende for hold startet efter 1. januar 2017 Indhold 1. KOMPETENCEMÅL...

Læs mere

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode:

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: : Målet skal nås som en færdighed A. Mål for praktikuddannelsen selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

De nye hjælpeskemaer kræver, at det lokale uddannelsesudvalg aktivt tager stilling til, hvordan skemaerne skal anvendes lokalt.

De nye hjælpeskemaer kræver, at det lokale uddannelsesudvalg aktivt tager stilling til, hvordan skemaerne skal anvendes lokalt. Vejledning til lokale uddannelsesudvalg om praktikerklæring og hjælpeskema PASS har på baggrund af revision af den pædagogiske assistentuddannelse udarbejdet nye praktikerklæringer. Praktikerklæringerne

Læs mere

Praktikerklæring. for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent

Praktikerklæring. for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent Praktikerklæring for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent Praktikerklæringen udstedes til eleven og til skolen. Gemmes evt. i Elevplan. Praktikområde (sæt kryds) Somatisk

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3 2. MÅL FOR FAGENE - TRIN 1...

Læs mere

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 Læsevejledning Dokumentet skal læses indenfor en ramme af social- og sundhedsassistentens arbejdsområde, der dækker grundlæggende

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring for SSA

Lokalt bilag til praktikerklæring for SSA Elev navn: midtvejsevaluering slutevaluering Fødselsdato: Hold: SSA Praktik 3: d. Praktik 4: d. Praktik 5: d. Praktikstedets/afdelingens navn: Disse ark er udarbejdet for at understøtte evalueringen. De

Læs mere

Lokal Undervisningsplan Social- og sundhedshjælperuddannelsen Juni 2016 Sidst redigeret maj 2016

Lokal Undervisningsplan Social- og sundhedshjælperuddannelsen Juni 2016 Sidst redigeret maj 2016 Lokal Undervisningsplan Social- og sundhedshjælperuddannelsen Juni 2016 Sidst redigeret maj 2016 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Udvikling og vurdering af erhvervsfaglige

Læs mere

Nyt indhold i LUP for trin 1

Nyt indhold i LUP for trin 1 Trin 1 1.2.2016 Nyt indhold i LUP for trin 1 Generelt afsnit tilpasset den nye EUD reform og skolens pædagogiske strategi Afsnit om tilrettelæggelse af undervisningen på Trin 1 Opbyggelsen af uddannelsen:

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 KOMPETENCEMÅL FOR

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Afsluttende prøve Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Prøven er en mundtlig gruppeeksamen.

Afsluttende prøve Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Prøven er en mundtlig gruppeeksamen. Afsluttende prøve Social- og sundhedshjælperuddannelsen Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen er reguleret af: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (nr. 367 af 19/04/2016) (hovedbekendtgørelsen)

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 KOMPETENCEMÅL FOR

Læs mere

Afsluttende prøve Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Pa baggrund af eksaminationsgrundlaget vurderes elevens evne til at:

Afsluttende prøve Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Pa baggrund af eksaminationsgrundlaget vurderes elevens evne til at: Afsluttende prøve Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014. Bekendtgørelse

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring, PA

Lokalt bilag til praktikerklæring, PA Elevens navn: Lokalt bilag til praktikerklæring, PA Midtvejsevaluering Slutevaluering Fødselsdato: Hold: Praktik 1: d. Praktik 2: d. Praktikstedets navn: Disse ark er udarbejdet for at understøtte evalueringen.

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppepsykologi - Gruppedynamik

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

ret april 2013 Første udgav e redige ret april 2013 Praktikmappe for Social & Sundhedshjælperelever Tilhører

ret april 2013 Første udgav e redige ret april 2013 Praktikmappe for Social & Sundhedshjælperelever Tilhører ret april 2013 Første udgav e redige ret april 2013 Praktikmappe for Social & Sundhedshjælperelever Tilhører 0 Kære SSH elev Hermed en praktikmappe for Social og Sundhedshjælperelever. Den er blevet til

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 Kompetencemål for

Læs mere

Afsluttende prøve Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Afsluttende prøve Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsluttende prøve Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Formål Eksaminationsgrundlag Prøven har til formål at skabe grundlag for at kunne bedømme elevens opfyldelse af de kompetencemål, som er fastsat

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 Maj 2016 Samarbejde mellem skole og praktiksted Skolen og praktikstedet samarbejder med henblik på at skabe

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Fagprofil - Social- og sundhedsassistent.

Fagprofil - Social- og sundhedsassistent. Odder Kommune Fagprofil - Social- og sundhedsassistent. For social- og sundhedsassistenter ansat ved Odder Kommunes Ældreservice I Odder Ældreservice arbejder medarbejderne ud fra: en rehabiliterende tilgang.

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Social- og sundhedshjælperuddannelsen SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION... 5 PSYKOLOGI OG KOMMUNIKATION... 10 REHABILITERING OG SOCIAL- OG SUNDHEDSFAGLIG INDSATS...

Læs mere

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og Sundhedshjælper

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og Sundhedshjælper Baggrunden PASS 1 har decentraliseret beslutningen om godskrivning af praktikmål og afkortning af uddannelsestiden for bl.a. social og sundhedselever. Hovedprincipperne for den fremtidige procedure for

Læs mere

Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold

Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold Bedømmelseskriterier for farmakologi og medicinhåndtering (avanceret niveau)... 2 Bedømmelseskriterier for forebyggelse og rehabilitering (avanceret niveau)... Bedømmelseskriterier

Læs mere

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen Skole Skole Praktik Elevnavn: Holdnavn: Sidst revideret d. 1 marts 2017 1 Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 3 Portfolie og logbog side 4 Hvem

Læs mere

I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene?

I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene? I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene? 1. Eleven kan ud fra viden om borgeres behov for intellektuelle, sociale, fysiske, kulturelle og kreative aktiviteter forklare anvendelsen heraf i den tværprofessionelle

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen Skole Skole Praktik Elevnavn: Holdnavn: Sidst revideret d. 6. juli 2017 1 Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 3 Portfolie og logbog side 4 Hvem

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløbet - Afsluttende prøve AFSLUTTENDE PRØVE GF FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 2 AFSLUTTENDE PRØVE GF SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL SOSU... 5 AFSLUTTENDE PRØVE GF - SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL PA...

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Uddannelsen... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse 2. praktik Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Præstationsstandard: Rutineret niveau Eleven kan planlægge og gennemføre

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Revideret den 20.august 2015 Indhold 2.0 Uddannelsen...

Læs mere

Social og sundhedsassistenter Social og sundhedsassistenternes virksomhedsområde fremgår af Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen.

Social og sundhedsassistenter Social og sundhedsassistenternes virksomhedsområde fremgår af Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen. 1 Social og sundhedsassistenter Social og sundhedsassistenternes virksomhedsområde fremgår af Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen. BEK. Nr. 270 af 15/03/2016 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=179139

Læs mere

Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger

Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger Opsat efter målene i den nye Bekendtgørelse (marts 2012) Mens vi venter på de nye bøger, kan de eksisterende bøger sagtens bruges. Her kommer

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus.

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus. Faglige mål for social og sundhedsassistent elever. Indhold Læringsmetode Læringsudbytte Evalueringsmetode Mål 1 : Kompetencer og lovgivning. Eleven skal arbejde inden for sit kompetence område i overensstemmelse

Læs mere

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2.

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2. Gældende fra marts 01 Godkendt i LUU November 01 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Skoleperiode 1 uger 0-0-01 11:51 Skoleperiode. Grundfag og områdefag Social - og sundhedssektoren

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppedynamik - Motivation

Læs mere

Elevmateriale Kommunal praktik Social- og sundhedsassistentelever

Elevmateriale Kommunal praktik Social- og sundhedsassistentelever Elevmateriale Kommunal praktik Social- og sundhedsassistentelever SSA Elevmateriale - TRIN 2/PRAKTIK 3 Dok. 149704-15 - Nov. 2015 1 af 20 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed

Læs mere

Dagsorden. LUU møde. Onsdag den 26. juni 2013 fra klokken 8.30 til 11.30. Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa Lokale 0.8

Dagsorden. LUU møde. Onsdag den 26. juni 2013 fra klokken 8.30 til 11.30. Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa Lokale 0.8 Dagsorden LUU møde Onsdag den 26. juni 2013 fra klokken 8.30 til 11.30 Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa Lokale 0.8 LUU udvalget: 3 fagkyndige medlemmer repræsenterende kommunerne i Sønderjylland:

Læs mere

Læringsark O4. 1. Praktik: Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient

Læringsark O4. 1. Praktik: Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Læringsark O4 1. Praktik: Kompetenceområde: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation eller ud fra en kendt problemstilling eller kan

Læs mere

assistent Om formål, temaer og mål

assistent Om formål, temaer og mål Om formål, temaer og mål Formålet med praktikuddannelsen er, at eleven tilegner sig erhvervsfaglige kompetencer i et fagligt funderet praksisfællesskab ved at udføre og reflektere over daglige arbejdsopgaver

Læs mere

Mål for praktikuddannelsen - Støttecenter

Mål for praktikuddannelsen - Støttecenter Mål for praktikuddannelsen - Støttecenter Generelt Opfyldelse af målene for praktikperioden, er beskrevet i den til enhver tid gældende Uddannelseshåndbog, og elevens Uddannelsesbog, begge udgivet af Social-

Læs mere

Eleven stiller sig en opgave inden for uddannelsens overordnede område. Temaet kan ligge såvel inden for normalområdet som inden for specialområdet:

Eleven stiller sig en opgave inden for uddannelsens overordnede område. Temaet kan ligge såvel inden for normalområdet som inden for specialområdet: Prøve Afsluttende PAU Den afsluttende prøve Uddannelsen afsluttes med en individuel mundtlig prøve. Eleven udarbejder alene eller i samarbejde med andre elever et projekt, som danner grundlag for eksaminationen

Læs mere

Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev.

Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale. Materialet skal du bruge i din praktik. Det vedlagte materiale

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Juni 2013 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Lokal Undervisningsplan Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2017 Sidst redigeret i november 2016

Lokal Undervisningsplan Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2017 Sidst redigeret i november 2016 Lokal Undervisningsplan Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2017 Sidst redigeret i november 2016 Indhold Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Udvikling og vurdering

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

3. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb

3. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb 3. praktik Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Præstationsstandard: Avanceret

Læs mere

1. praktik. Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient

1. praktik. Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient 1. praktik Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Kompetenceområde: Kommunikation, dokumentation og vejledning Præstationsstandard: Begynderniveau Eleven kan løse

Læs mere

Afsluttende prøve. Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Afsluttende prøve. Social- og sundhedsassistentuddannelsen Afsluttende prøve Social- og sundhedsassistentuddannelsen Formål med prøven -i henhold til gældende bekendtgørelse for social- og sundhedsassistentuddannelsen BEK nr. 41 af 16/01/2014 Social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Social- og sundhedshjælperprofil

Social- og sundhedshjælperprofil Social- og sundhedshjælperprofil for social- og sundhedshjælpere ansat ved Thisted Kommunes Sundheds- og ældreafdeling Uddrag - Virginia Henderson, 1897-1996 Social og sundhedshjælperprofilen er udarbejdet

Læs mere