INDHOLDSFORTEGNELSE. Side 2 af 14 INDLEDNING... 3 VIDENDELER Arbejdsopgaver... 7 UNDERSTØTTER TELEMEDICINSKE INITIATIVER...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE. Side 2 af 14 INDLEDNING... 3 VIDENDELER... 5. Arbejdsopgaver... 7 UNDERSTØTTER TELEMEDICINSKE INITIATIVER..."

Transkript

1 Arbejdsområder

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 VIDENDELER... 5 Arbejdsopgaver... 6 UNDERSTØTTER TELEMEDICINSKE INITIATIVER... 6 Arbejdsopgaver... 7 SAMARBEJDER PÅ TVÆRS... 7 TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE... 8 TVÆRREGIONALT SAMARBEJDE... 8 NATIONALT SAMARBEJDE... 9 INTERNATIONALT SAMARBEJDE Arbejdsopgaver BIDRAGER TIL FORSKNING OG INNOVATION Arbejdsopgaver INDDRAGER PATIENTENS PERSPEKTIV Arbejdsopgaver SYNLIGGØR TELEMEDICIN Arbejdsopgaver Side 2 af 14

3 INDLEDNING Nærværende dokument beskriver centerets arbejdsområder for at fremme telemedicin i regionen samt de overordnede arbejdsopgaver, som centeret har identificeret indenfor hvert arbejdsområde. I et andet dokument: Telemedicinsk Videncenter arbejdsplan 2014 konkretiseres centerets arbejdsopgaver for Telemedicinsk Videncenter arbejder for at fremme anvendelsen af telemedicin og skabe fokus på telemedicin i Region Hovedstaden. Det har været en klar defineret del af strategien for centeret fra start, at dette kun kunne ske gennem en bred indsats. Målsætningen var, og er, forankret i følgende områder: 1. Videndeler 2. Understøtter initiativer 3. Samarbejder på tværs 4. Bidrager til forskning og innovation 5. Inddrager patientens perspektiv 6. Synliggør telemedicin. Telemedicinsk Videncenter opererer inden for en kompleks kontekst af interessenter og beslutningstagere. Nedenstående illustration viser centerets omverden, og de faktorer der indvirker på - samt skaber rammerne for centerets arbejde (ydre cirkel). Centerets rolle afspejles i de seks dele af det indre hjul. Hver af de seks dele indeholder en række områder, som centeret arbejder indenfor. Samspillet mellem centeret og omverden udgør det udviklingsrum, hvor de idéer og opdagelser, som opstår lokalt på hospitaler, i kommuner, i almen praksis mv. kan udveksles. Det er i dette udviklingsrum nye løsninger opdages, fx områder der er oplagte for telemedicin, men som der hidtil ikke har været fokus på. Det er også her en stor del af udviklingen af telemedicin skal ske både initiativer og telemedicin som område og koncept. Side 3 af 14

4 Side 4 af 14

5 VIDENDELER Telemedicinsk Videncenter er videncenter og sikrer det fornødne overblik og koordinering af fælles regionale tiltag inden for det telemedicinske område. Ligeledes skaber centeret overblik over hensigtsmæssige tiltag på området herunder igangværende initiativer, eksisterende muligheder, erfaringer og udfordringer. Arbejdet med at sikre overblik og koordinere forudsætter en viden om, hvordan den nuværende situation ser ud. Der foretages derfor løbende kortlægning og analyse af telemedicinske initiativer i regionen. Disse data benyttes som afsæt til at skabe overblik og dele viden om eksisterende telemedicin. I forbindelse med rådgivning i forhold til telemedicinske initiativer er et væsentligt budskab om arbejdsgange og telemedicin, at det er nødvendigt at forholde sig til, hvordan processer, flow og arbejdsgange sammentænkes med telemedicin for at understøtte et effektivt patientforløb. Telemedicin skal ses som et redskab blandt mange andre i den samlede og sammenhængende patientbehandling. Da det samtidig giver nye muligheder, vil det dog stille nye krav til medarbejderne først og fremmest i forhold til de rette kompetencer til at anvende de forskellige telemedicinske værktøjer. Der kan også være behov for specialistoplæring af fx sygeplejersker til at udføre visse undersøgelser eller behandlinger, som traditionelt er lægeopgaver, hvor lægen i en telemedicinsk situation ikke befinder sig samme sted som patienten og sygeplejersken. Forud for etablering af telemedicinske initiativer skal rammer, barrierer og forudsætninger være afklaret. Der vil være behov for juridisk afklaring af, fx hvem der har behandlingsansvaret i en given situation, afregningsmæssige forhold, økonomiske incitamenter og forretningsmodeller. Det er vigtigt, at påpege at telemedicin ikke gør det alene. Det kræver organisatorisk forankring, ledelsesfokus og kontinuerlig udvikling af kompetencer. Ved etablering af telemedicinske løsninger, skal der samtidig sikres modeller og metoder til måling af effekter. Der bør udarbejdes en business case som grundlag for etablering af de enkelte telemedicinske initiativer. Der bør tages udgangspunkt i nationale eller internationale målemodeller fx MAST-modellen (Model for Assesment of Telemedicine). Det er vigtigt, at der sikres og fastholdes fokus på kvalitet og gevinster for patienten samt effekt og mulige besparelser for sundhedsvæsenet og samfundet som helhed. Herudover skal den telemedicinske behandling skabe øget kvalitet for patienten og øge eller som minimum fastholde den faglige kvalitet. Regionen har mange gode erfaringer på specifikke områder inden for kroniske sygdomme, det gælder især telemedicinsk behandling af patienter med KOL, diabetes og hjerte-karsygdomme. Her ligger et stort potentiale for at overføre gode erfaringer til andre patientgrupper. Med henblik på at understøtte rådgivning og videndeling er det vigtigt, at der stilles en værktøjskasse til rådighed på centeret hjemmeside, hvor fagfolk har mulighed for at hente viden, inspiration og hjælp til etablering af telemedicinske initiativer. Side 5 af 14

6 Arbejdsopgaver Varetagelse af daglig sekretariatsarbejde: - Betjening af politikere og administrativ ledelse, behov og udfordringer, høringssvar, mv.. Rådgive og koordinere: - Betjening af diverse indkomne henvendelser. Overblik og videndeling: - Kortlægning step 2 (opfølgning) - Årlig kortlægning. Afdække og påvirke i retning af løsning af udfordringer: - Rejse problematikker vedrørende DRG-takstsystemet med hensyn til telemedicinske ydelser - Finansieringsproblematikker ved opstart og udvikling af nye initiativer. Udvikling af værktøjskasse: - Initiativmodel, herunder nedenstående redskaber - Business case - Evalueringsmodel stor/lille - Initiativkommissorium - Information om videndeling ved national database - Modenhedsvurdering - Fra Initiativ til drift - Implementerings-/udbredelsesmodel - Behovsafdækning/forundersøgelse (flow, arbejdsgange etc.) - Brugerinddragelse (sundhedsfaglige såvel som patienter) - Regional model for tværsektoriel samarbejdsmodel - Finansieringsmodeller. Idé kasse: - Betjening af indkomne ideer. UNDERSTØTTER TELEMEDICINSKE INITIATIVER Regionen har i de senere år gennemført en række telemedicinske initiativer, og der er pt. flere igangværende initiativer. Fælles for initiativerne er, at det ofte kun er en afdeling eller et hospital, der deltager. Samtidig er det karakteristisk for initiativerne, at de gennemføres på særlige vilkår, der ikke kræver større ændringer i hospitalernes driftsorganisation, og at de telemedicinske teknologier anvendes uden integration til øvrige it-systemer. Udover data fra kortlægningen, beskrevet under området Videndeler modtager centeret input fra centerets coreteam, der har bidraget med viden til, hvilke opgaver der er relevante at løfte for centeret. Ligeledes modtager centeret henvendelser fra andre aktører, der har udtrykt et ønske om eller behov for, at centeret sætter fokus på konkrete opgaver. Dette omhandler både nationale krav samt behov udtrykt fra klinikken. Centeret har et tæt samarbejde med Center for IT, Medico og Telefoni (CIMT), idet den tekniske del af de telemedicinske initiativer er CIMT s ansvarsområde. Telemedicinsk Videncenter sikrer derfor, at centerets aktiviteter vedrørende forslag til fremtidige Side 6 af 14

7 telemedicinske initiativer bæres ind i CIMT og gennemføres i henhold til CIMT s governancemodel og nedskrevne procesveje. Tilsvarende vil være gældende for anskaffelse, drift og vedligehold af telemedicinske løsninger. I forhold til nye initiativer bør der i videst mulig omfang tages afsæt i afprøvet og kendt teknologi og eksisterende løsninger, men dog udviklede løsninger på højeste modenhedsniveau. Løsningerne bør være fleksible i en grad, som gør, at den enkelte klinik kan implementere uden at gå på væsentligt kompromis med de daglige arbejdsgange. Det har i flere telemedicinske initiativer vist sig at være sværere end antaget at involvere både patienter og klinikere. Derfor bør det sikres, at telemedicinske initiativer fremover i højere grad er behovsdrevet ikke mindst for at sikre den organisatoriske implementering. I forhold til hvert enkelt telemedicinsk initiativ bør det gøres klart, hvorfor der ønskes investering af ressourcer i denne løsning. Det har indtil videre vist sig vanskeligt at påvise egentlige økonomiske gevinster ved indførelse af telemedicinske initiativer. Gevinsterne findes oftest i mere bløde værdier som bedre kvalitet for patienten i form af fx sparet transporttid. Det skal sikres, at initiativerne har værdi for såvel borgerne som det kliniske personale, understøtter tværsektorielt samarbejde og de allerede eksisterende forløbsprogrammer. Endvidere er det vigtigt, at der er ledelsesmæssig opbakning til de telemedicinske initiativer, og at det accepteres og formidles, at telemedicin i sig selv ikke nødvendigvis er ressourcebesparende. Arbejdsopgaver Samarbejde med Center for It, Medico og Telefoni: - Sparring med Enhed for Klinisk Systemforvaltning - Input til sundhedsplatformen. Behovsafdække: - Facilitere behovsafdækning for nye initiativer, driftsmodning, udbredelse til stordrift og afdækning af hjemmesider og apps. Sætte fokus på strategiske områder: - Børneafdelinger i forlængelse af Børne- og ungepolitikken - Rehabiliteringsområdet i forlængelse af forløbsprogrammerne Facilitere projekter på forskellige niveauer: - Deltage i styregrupper - Hjælpe ved diverse problemstillinger - Bistå som proceskonsulent Finansiering eller medfinansiering - Økonomisk støtte til relevante initiativer. SAMARBEJDER PÅ TVÆRS En lang række dokumenter og forskellige fora vil have en styrende effekt på centerets opgaver og aktiviteter på både regionalt, tværregionalt og nationalt niveau. Side 7 af 14

8 Politikere, fagpersoner og borgere efterspørger alle et koordineret samarbejde på tværs, der blandt andet skal sikre sammenhængende patientforløb. Telemedicin forventes at få stor betydning for sundhedsvæsenet fremover både i forhold til, hvilke opgaver der skal løses på hospitalerne, i kommunerne, i hjemmet, på tværs af sektorer, og i forhold til hvilke faggrupper der skal løfte opgaven. Denne udvikling gør det nødvendigt, at regionen stiler mod øget samarbejde med andre sektorer samt et tværregionalt og internationalt samarbejde. Tværsektorielt samarbejde Telemedicin kan medvirke til at sikre sammenhængende patientforløb ved at involvere flere sektorer i behandlingen. Et eksempel er telemedicinsk sårvurdering, hvor hospital og den kommunale hjemmesygepleje samarbejder om behandlingen. Telemedicinsk behandling bør tilrettelægges ud fra en faglig vurdering af, hvilken sundhedsfaglig indsats og niveau den pågældende patient har behov for og hvilken arbejdsfordeling mellem de forskellige sektorer, dette vil fordre. Dette skal sikre, at der ikke anvendes specialist resurser til en behandling, der kan håndteres fx i almen praksis eller i hjemmesygeplejen. I tilrettelæggelsen og implementeringen af fremtidige telemedicinske initiativer i regionen bør der ligeledes etableres et samarbejde med andre sektorer i det omfang, det er relevant. Anvendelse af telemedicin i patientens eget hjem eller i almen praksis kræver nye samarbejdsrelationer. Eksempelvis kan det i nogle situationer være en hjemmesygeplejerske, der overtager visse opgaver i forbindelse med en hospitals specialiststyrede telemedicinsk behandling, og i andre situationer vil det være den praktiserende læge, der overtager behandlingsansvaret og bruger hospitalets specialister som rådgivningsstøtte i forhold til behandlingen. Tværregionalt samarbejde Regionerne har forpligtet sig til et tværregionalt samarbejde omkring sundheds-it, herunder telemedicin i regi af Regionernes fælles Sundheds-IT (RSI). Med et forpligtende samarbejde menes, at regionerne som udgangspunkt skal deltage i fælles regionale tiltag og fælles koordinering, med mindre der er væsentlige årsager til, at en region ikke kan deltage. RSI har formuleret en Fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet. 1 For at realisere strategien og dens målsætninger har regionerne aftalt 15 pejlemærker, som skal gennemføres i perioden fra 2014 til Strategien løber fra 2013 til 2019, og det er planlagt, at regionerne sætter flere pejlemærker i søen for perioden 2017 til Der er i regi af RSI etableret et Vidensforum for telemedicin og Patient empowerment, hvor alle fem regioner er repræsenteret. RSI har endvidere i 2011 udarbejdet en 1 Fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet RSI Side 8 af 14

9 Telemedicinstrategi, der beskriver en række anbefalinger, strategiske principper, rammer og forudsætninger samt barrierer og udfordringer for anvendelse af telemedicin. 2 Nationalt samarbejde Regeringen har sammen med Kommunernes Landsforening og Danske Regioner udarbejdet en Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 3 for perioden Hensigten med strategien er at sætte mere fart på den udvikling, der allerede er i gang. Målet er, at kerneydelser i sundhedsvæsenet, på socialområdet og på undervisningsområdet i højere grad bliver digitalt understøttet, og digitale løsninger derved bliver centrale elementer i den velfærd, der leveres til borgerne. Den fællesoffentlige strategi har syv fokusområder, hvoraf ét fokusområde omfatter udbredelse af telemedicin i hele landet. Regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner har ligeledes formuleret en national strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet: Digitalisering med effekt Strategien skal skabe bedre sammenhænge på tværs, og sikre behandling der tager afsæt i den enkeltes muligheder og behov. Strategien sætter en fælles, forpligtende og ambitiøs kurs for det videre arbejde med digitalisering af sundhedsvæsenet, og indeholder 22 konkrete initiativer, der skal realiseres frem mod Blandt de centrale mål er fortsat udbredelse af telemedicin med afsæt i et samlet nationalt program. De samme parter har ligeledes initieret udarbejdelse af en National handlingsplan for udbredelse af telemedicin 5 for perioden , der er udarbejdet af en følgegruppe bestående af centrale aktører. Handlingsplanen skal understøtte udbredelsen af telemedicinske løsninger i forlængelse af allerede støttede initiativer og har særligt fokus på at understøtte det tværsektorielle samarbejde om patienter og borgere mellem regioner og kommuner ved hjælp af telemedicin. Handlingsplanen består af fem initiativer, der alle afsluttes senest ultimo National Sundheds-IT (NSI) NSI har ansvar for at fastsætte nationale standarder og referencearkitekturer indenfor sundheds-it. I sommeren 2011 udarbejdede NSI, i samarbejde med alle aktørerne på sundhedsområdet, en rapport om det fremtidige arbejde med arkitektur og standarder, hvori forretningsområder og referencearkitekturer prioriteres frem til Af rapporten fremgår det, at telemedicin er et af tre prioriterede forretningsområder, der vil blive understøttet med en række referencearkitekturer og standarder i 2011 og I 2012 blev der udarbejdet en referencearkitektur på opsamling af helbredsdata om borgeren i samarbejde med de danske leverandørsammenslutninger. Etablering af en national infrastruktur er således undervejs dels via videreudviklingen af den Nationale Serviceplatform (NSP) i regi af NSI, og dels via de storskalainitiativer for integreret egenmonitorering som ABT-fonden påtænker at støtte. 6 2 Telemedicinstrategi RSI 3 Fællesoffentlig strategi for digital velfærd Digitalisering med effekt National strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Side 9 af 14

10 MedCom er en national Initiativorganisation. MedComs øverste organ er en styregruppe med repræsentanter for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner. MedCom udfører opgaver vedrørende national udbredelse af telemedicinske løsninger og modning af telemedicinske koncepter med henblik på senere national udbredelse. Opgaverne udføres indenfor rammerne af den nationale strategi og RSI's strategi for anvendelse af telemedicin på hospitalerne. Internationalt samarbejde Telemedicinsk Videncenter skal samarbejde med centrale internationale sundhedsorganisationer, der har opnået væsentlige erfaringer indenfor det telemedicinske område. Her tænkes blandt andet på de amerikanske forsikringsorganisationer Veteran Affairs, Kaiser Permanente samt forskningsorganisationen Citrix i Berkeley. Centeret skal derudover samarbejde med relevante europæiske forskningsprogrammer under det syvende EU Rammeprogram samt kommende rammeprogrammer. Arbejdsopgaver Tværsektorielt samarbejde: - I øget grad at tænke de tre sektorer ind i relevante telemedicinske initiativer - Etablering af tværsektorielle netværk og partnerskaber og arbejde hen imod mere integreret opgaveløsning - Udvikling af nye organisatoriske modeller for det tværsektorielle arbejde - Sikre at Telemedicin skrives ind i sundhedsaftalerne - Sikre at Telemedicin skrives ind i overenskomsterne med PLO. Tværregionalt samarbejde: - Varetage et delt formandskab for Vidensforum for telemedicin og Patient empowerment (RSI) - Varetage en halv sekretariatsbetjening af Vidensforum for Telemedicin og Patient empowerment (RSI) - Understøttelse af RSI pejlemærker - Deltagelse i Task Force gruppe under Danske Regioner - Arbejde mod at sikre samdrift af telemedicinske løsninger. Nationalt samarbejde: - Deltagelse i den nationale koordinationsgruppe under Digitaliseringsstyrelsen - Deltagelse i den nationale kortlægningsgruppe under MedCom - Deltagelse i MedCom koordinationsgruppe - Deltagelse i relevante nationale arbejdsgrupper, der er etableret i forbindelse med de nationale telemedicinske initiativer i regi af MedCom - Understøtte nationale initiativer. Internationalt samarbejde: - Sikre deltagelse i internationalt samarbejde. Side 10 af 14

11 BIDRAGER TIL FORSKNING OG INNOVATION Det forventes, at der er stort potentiale i telemedicin, men det fordrer, at der allerede nu arbejdes fokuseret og dedikeret med et innovativt udgangspunkt i forhold til optimal og udbredt anvendelse af telemedicin. Innovation bør foregå i et tæt og konstruktivt samarbejde mellem regionen, forskningsinstitutioner og private aktører. Regionens satsning på telemedicin skal understøtte en markedsdrevet innovativ udvikling, som også kommer virksomheder til gode, frem for store centrale løsninger, der låser markedet. Innovationstilgangen skal styrke det offentlig-private samarbejde i forbindelse med telemedicin. Et samarbejde med industrien sikrer lettere adgang til det nyeste teknologiske udstyr og mulighed for at deltage i udviklingsprocesserne, så udstyret er tilpasset konkrete behov. På særligt udvalgte områder skal det sikres, at der også kan gennemføres egentlige innovations- og udviklingsinitiativer inden for telemedicin. Der skal være mulighed for, at løsninger og scenarier kan simuleres og afprøves i virtuelle miljøer. Både telemedicin og innovation er relativt nye sundhedsfaglige fagområder, hvor der gennemgående savnes forskningsbaserede erfaringer og viden. Forskningsresultaterne peger i retning af, at der findes et stort behov for godt designede telemedicinske forskningsprojekter, inden for områder, hvor der er påvist kvalitets- og eller sikkerhedsbrist samt også behov for omkostningsreduktioner. Kroniske sygdomme forekommer hos 40 % af den voksne befolkning i hovedstadsregionen og ligger beslag på cirka 70 % af de samlede sundhedsomkostninger. Det er samtidigt velbeskrevet at patienter med kroniske sygdomme ofte ikke modtager den behandling der er evidens for og som en central betydning for sygdomsforløbet og risikoen for udvikling af komplikationer til sygdommen. Regionen har for at imødekomme denne udfordring udviklet og implementeret forløbsprogrammer for de store kroniske sygdomme i hospitaler og almen praksis. Telemedicin forventes at kunne blive et væsentligt redskab til, at fremme og støtte implementeringen af både de farmakologiske og non-farmakologiske dele af programmerne. Telemedicinske løsninger forventes at kunne skræddersyes til at kunne imødekomme særlige individuelle behov i blandt andet udsatte patientgrupper. Telemedicinske løsninger afprøves på nuværende tidspunkt i flere af regionens hospitaler, som hjælpemiddel til både kontrol og optimering af medicinske behandlinger, men også som støtte i rehabiliteringsprogrammer og som opfølgning på programmerne. Stratetisk vil det være væsentligt at udvikle telemedicinske løsninger indenfor området af kroniske sygdomme, i et tæt samarbejde med både universiteter og private virksomheder, støttet af anvendelsen af innovative udviklingsmodeller. Arbejdsopgaver Samarbejde med Regional Udvikling, Enhed for Innovation og Forskning: - Deltage i OPI-samarbejder - Afholde hackathon indenfor relevante områder. Sikre samarbejde med forskningsinstitutioner inden for telemedicin: - Deltagelse i forskningsinitiativer om telemedicin. Afrapportering og opsamling af viden: Side 11 af 14

12 - Rapportere udbyttet af forskning samt forskningssamarbejder - Rapportere udbytte fra konferencer og studieture. INDDRAGER PATIENTENS PERSPEKTIV Telemedicinsk behandling bør tilrettelægges ud fra en vurdering af, hvilken sundhedsfaglig indsats og telemedicinsk tilbud, som den pågældende patient har behov for. Målet er en differentieret tilgang med udgangspunkt i patientens situation. Selvom telemedicin vil få en helt central betydning i fremtidens sundhedsvæsen, er det helt afgørende, at det opfattes som et redskab til at understøtte det sammenhængende patientforløb med patienten i centrum. Der skal være tænkt over inddragelse af patienten i alle faser af telemedicin hvad end det drejer sig om ideer, udvikling, implementering eller drift. Fokus sættes på patientens eget ansvar for, deltagelse i og viden om patientforløbet for at få set mulighederne i, hvordan telemedicin kan udnyttes. Patienter er i stigende grad blevet forbrugere. De er blevet rettighedsbevidste og velinformerede og vil indlysende nok kræve den bedste behandling og stille krav til kvaliteten. Telemedicin, hjemmemonitorering og egenomsorg giver patienten nye muligheder ved pleje og behandling. Via billeder, videokonference eller værktøjer til hjemmemonitorering skabes der muligheder for, at patienten kan interagere med en sundhedsperson via internettet og uden fysisk fremmøde. For patienten betyder det, at den telemedicinske ydelse kan leveres i patientens eget hjem. Via hjemmemonitorering og de webbaserede kommunikations medier får patienten mulighed for at monitorere og indsende oplysninger om egen sundhedstilstand. Patienterne undgår både transporttid og i nogle tilfælde også indlæggelse. Arbejdsopgaver Afklare de juridiske, økonomiske og sikkerhedsmæssige aspekter ved anvendelse af patientens egne devices/eget udstyr Afdække patientsikkerhed i relation til telemedicinske initiativer: - Krydsanalysere inddaterede utilsigtet hændelser med inddaterede telemedicinske initiativer - Sagsbehandle utilsigtet hændelser i relation til telemedicinske initiativer. Afdække anvendelsen af alternative kontaktflader: - sociale medier - apps - sms med eller uden indsatte billeder. Afklaring af konceptet patient empowerment i relation til telemedicin, herunder udarbejdelse af: - Vejledning i at vælge de bedst egnede patienter/pårørende til brugerinddragelse - Vejledning der klæder patienter på til at være repræsentanter for borgerperspektivet - Værktøj til hjælp til forventningsafstemning mellem klinik og patient Side 12 af 14

13 - Model med faser og bud på, hvad brugerinddragelse kan bidrage med samt inspiration til inddragelse fra start - Links til Enhed for brugerundersøgelse og etc. andre vedrørende brugerinddragelse/inddragelse af patient/pårørende. Inddragelse af patienter og pårørende i relevant omfang: - Samarbejde med patientforeninger og andre relevante fora - Sikre differentieret tilgang med udgangspunkt i patientens situation. SYNLIGGØR TELEMEDICIN Telemedicinsk Videncenter skal øge kendskabet til telemedicin generelt og til Telemedicinsk Videncenter specifikt. Forskellige indsatser skal øge kendskabet til telemedicin som en væsentlig faktor i den daglige drift, samt ønsket om mere patient empowerment. For at nå målet skal centeret i kontakt med en målgruppe, der dækker både klinisk personale, fagfolk, politikere og borgere. Dette nås gennem en række forskellige områder som; web, nyheder, presse, info-tv, sociale medier, temamøder og konferencer. Telemedicinsk Videncenter samarbejder med et virtuelt decentralt coreteam. Det virtuelle coreteam, bestående af repræsentanter for hospitalerne, psykiatrien, relevante centre samt repræsentanter for kommunerne og praksissektor skal sikre ejerskab ude blandt slutbrugerne samt sikre, at relevant viden bliver udbredt, men også bliver givet videre til centeret. Med Center for Kommunikation er det relevant at samarbejde om opgaver såsom web, nyheder, pressemeddelelser og info-tv. Der vil herigennem løbende blive formidlet om centerets aktiviteter og initiativer inden for det telemedicinske område. Telemedicinsk Videncenter er involveret i planlægning af forskellige temadage, konferencer og workshops indenfor det sundhedsfaglige og telemedicinske område. Synliggørelse af telemedicin og centeret sikres ved, at centeret planlægger og aktivt deltager ved at stille viden om telemedicin til rådighed. På længere sigt er det i forhold til borgere relevant at overveje sociale medier, såsom Facebook, fx ved at igangsætte interessegrupper og benytte sig af mediets gode dialogfunktioner. Arbejdsopgaver Samarbejde med coreteamet: - Afholdelse af månedlige møder. Samarbejde med Center for Kommunikation: - Info-TV - Presse. Temadage, konferencer og andre arrangementer: - Afholdelse af tematiserede møder - Deltagelse i konferencer - Deltagelse i Sundhedsdage Side 13 af 14

14 - Undervisning - Afholdelse af oplæg. Hjemmeside og intranet: - Drift af hjemmesiden og intranet. Nyheder, artikler og udgivelser: - Opmærksomhed og opsamling. Brug af sociale medier Side 14 af 14

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune Organisatoriske aspekter, region refid 36, side 7: Den helt overordnede og langsigtede vision er en sammenhængende indsats på tværs af eksisterende sektorer. refid 36, side 10: Det er en ledelsesmæssig

Læs mere

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland September 2016 Indhold 1. Baggrund for projektet... 3 2. Den

Læs mere

Status på telemedicin i Danmark

Status på telemedicin i Danmark Status på telemedicin i Danmark Oplæg på Fokus på den nationale lungesatsning Herlev Hospital 25. august 2015 Susanne Duus Teamleder, Digitaliseringsstyrelsen Fællesoffentlig strategi for digital velfærd

Læs mere

Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet. Version 1.0

Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet. Version 1.0 Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Version 1.0 Begrebssammenhæng Fra vision til roadmap Roadmap et er opbygget på baggrund af en nedbrydning af visionen i et

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

Den nye digitaliseringsstrategi og de 22 initiativer, med fokus på punkt 3.2

Den nye digitaliseringsstrategi og de 22 initiativer, med fokus på punkt 3.2 Den nye digitaliseringsstrategi og de 22 initiativer, med fokus på punkt 3.2 Digitaliseringsstrategien og MedComs aktuelle arbejde med MedCom9 Organisatorisk understøttelse af MedComkommunikationen, henvendelse

Læs mere

Høringsskabelon regionernes telemedicinstrategi

Høringsskabelon regionernes telemedicinstrategi Høringsskabelon regionernes telemedicinstrategi Høringssvar bedes sendt til judith.loerup.rindum@regionh.dk senest d. 18. april 2011. Udfyldt af: Danske Patienter Afsnit 2.1. Resumé Bemærkninger Overordnet

Læs mere

Sundheds it under sundhedsaftalen

Sundheds it under sundhedsaftalen Sundheds it under sundhedsaftalen Et sammenhængende og borger nært sundhedsvæsen forudsætter hurtig præcis kommunikation mellem de forskellige aktører. Målsætningen i sundhedsaftalen for 2008 2010 (Gl.

Læs mere

Sammendrag af afrapportering fra udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Sammendrag af afrapportering fra udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Returadresse Sundhed og Omsorg Administration Rødkløvervej 4, 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Kirsten Bjerg Direkte telefon 99741243 E-post kirsten.bjerg@rksk.dk Dato 2. august 2017 Sagsnummer 17-024562

Læs mere

Vision for Fælles Sundhedshuse

Vision for Fælles Sundhedshuse 21. februar 2014 Vision for Fælles Sundhedshuse Indledning Hovedstadsregionen skal være på forkant med at udvikle fremtidens sundhedsvæsen med borgeren og patienten i centrum og med fokus på kvalitet og

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen Sagsbehandler: Ronnie Fløjbo 07-02-2013/rof Sag: 13/5906 Forvaltningens bemærkninger til Politiske målsætninger på

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Statusrapport : 6. sept. 2016

Statusrapport : 6. sept. 2016 Statusrapport : 6. sept. Region Midtjylland Organisering Styregruppe Der er nedsat en regional/kommunal programstyregruppe, der refererer til Sundhedsstyregruppen. Styregruppen holdt sit første møde den

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Beskrivelse af governance for tværsektoriel sundheds-it i Region Midtjylland

Beskrivelse af governance for tværsektoriel sundheds-it i Region Midtjylland Beskrivelse af governance for tværsektoriel sundheds-it i Region Midtjylland 1. Indledning 1 2. Governance for tværsektoriel sundheds-it - Nationalt niveau 1 3. Den nationale bestyrelse for sundheds-it

Læs mere

2.4 Initiativbeskrivelse

2.4 Initiativbeskrivelse KL Danske Regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Social- og Integrationsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finansministeriet 2.4 Initiativbeskrivelse Fuldt digitaliseret kommunikation

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom)

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Dato: 26. november 2013 Brevid: 2208309 Tværsektorielle indsatser i 2014 Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Baggrund Optimal håndtering af multisygdom er

Læs mere

Tjek temperaturen på telemedicin

Tjek temperaturen på telemedicin Tjek temperaturen på telemedicin Oplæg Kenneth Mikkelsen / Programchef @ CoLab Denmark Den 23. april er CareNet vært ved en temadag om telemedicin på Teknologisk Institut 29. april 2015 2 Erfaringsopsamling

Læs mere

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen 1. Baggrund Udviklingen i sundhedsvæsnet stiller nye krav til almen praksis, hospitalerne og kommunerne

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum Sundhed en fælles opgave Sundhedsaftalen 2010-2014 Indledning Kommunalbestyrelserne i de 17 kommuner og Region Sjælland ønsker med denne aftale at sætte sundhed som en fælles opgave på dagsordenen i såvel

Læs mere

Strategi for styrkelse af patientens rolle i egen behandling

Strategi for styrkelse af patientens rolle i egen behandling Strategi for styrkelse af patientens rolle i egen behandling PATIENTEN SOM PARTNER 2 Indledning 4 Patientens egne ressourcer skal sæt tes i spil 6 Det sundhedsfaglige personale skal være patientens guide

Læs mere

Arbejdet er afgrænset af de aftalte rammer for det samlede projekt:

Arbejdet er afgrænset af de aftalte rammer for det samlede projekt: NOTAT 2016.12.13 SDS MOWI/ABRA Version 1.0 Notat vedr. principper for telemedicin 1. Indledning Der er igennem de seneste år gennemført en række storskalaprojekter vedr. telemedicin. Især projektet TeleCare

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

Telemedicin og forandringer

Telemedicin og forandringer Telemedicin og forandringer 30. november 2016 på Koldkjærgård v/ Britta Ravn Center for Telemedicin https://www.youtube.com/watch?v=yyf415wnz0w Center for Telemedicin, 2016 09.00-09.25 Det telemedicinske

Læs mere

Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version

Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version Dato: 27. september 2017 Brevid: 3362292 Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version Udvalget har i 2016 og 2017 haft flere politiske drøftelser og haft mange forskellige temaer

Læs mere

Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet

Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet Odense d. 29 januar 2010 Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet Aftaleparter: Der er dags dato indgået samarbejdsaftale om deltagelse i: Mellem: MedCom det danske sundhedsdatanet Rugårdsvej

Læs mere

Kommunal telemedicin/telecare strategi - hvordan opnås bedst mulig understøttelse af Det Nære Sundhedsvæsen

Kommunal telemedicin/telecare strategi - hvordan opnås bedst mulig understøttelse af Det Nære Sundhedsvæsen Kommunal telemedicin/telecare strategi - hvordan opnås bedst mulig understøttelse af Det Nære Sundhedsvæsen Poul Erik Kristensen, KL, center for social og sundhed Morten Thomsen, Konsulent for KL (Devoteam)

Læs mere

Det overordnede formål med indsatsområdet sundheds-it og digitale arbejdsgange er:

Det overordnede formål med indsatsområdet sundheds-it og digitale arbejdsgange er: Version 1: er kommenteret på gruppen. Version 2 er drøftet i gruppen samt sendt til orientering i DAS. Version 3 er i høring sommeren 2014 og drøftes på augustmødet i gruppen. (Dette er version 3) Indsatsområde:

Læs mere

Telemedicin / digital velfærd

Telemedicin / digital velfærd Telemedicin / digital velfærd 2. juni 2014 Det er en udbredt opfattelse, at brug af velfærdsteknologi og telemedicin rummer et enormt potentiale for øget kvalitet i eksempelvis ældreplejen og sundhedsvæsenet

Læs mere

Regionernes nære sundhedstilbud/ Det hele sundhedsvæsen

Regionernes nære sundhedstilbud/ Det hele sundhedsvæsen Regionernes nære sundhedstilbud/ Det hele sundhedsvæsen Regionernes vision for et helt og sammenhængende sundhedsvæsen Regionerne er meget mere end sygehuse Regionerne er også en række nære sundhedstilbud:

Læs mere

Evalueringen skal bidrage med anbefalinger til en hensigtsmæssig organisering af den telemedicinske indsats i Region Midtjylland.

Evalueringen skal bidrage med anbefalinger til en hensigtsmæssig organisering af den telemedicinske indsats i Region Midtjylland. 1. Baggrund Strategi for udvikling af telemedicin i Region Midtjylland et bidrag til fremtidens sammenhængende sundhedsvæsen (2011) skitserer en række indsatsområder, der skal sikre fremdrift og udvikling

Læs mere

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed I regi af sundhedsaftalen har kommunerne, regionen og almen praksis opbygget en samarbejdsorganisation, der har kunnet løse en række

Læs mere

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Danske Fysioterapeuter Fagfestival Region Syddanmark Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsplanlægning september 2008 Hvad jeg vil sige noget om Om Sundhedsstyrelsens

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende.

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende. Status på strategi for digital velfærd Regeringen, KL og Danske Regioner har offentliggjort Strategi for digital velfærd. Strategien lægger en forpligtende kurs for digitaliseringsarbejdet på velfærdsområderne.

Læs mere

ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i

ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012 1 Ansøger 2 Titel Furesø Kommune Implementering af den kommunale del

Læs mere

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom 2010-2012 Hovedrapporten indeholder tværgående analyser og eksterne vurderinger CFK har lavet en evalueringsrapport,

Læs mere

Hvorfor bekymrer læger sig om it?

Hvorfor bekymrer læger sig om it? Hvorfor bekymrer læger sig om it? DI-ITEK, 18. november 2010 Agenda Hvad mener om Sundheds-it? Hvad mener vi om de eksisterende løsninger? Hvad mener vi om det fremadrettede arbejde? Hvad kan lægerne bidrage

Læs mere

National udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL

National udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL National udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL Mette Harbo, digitaliseringschef, Københavns Kommune Christian Boel, koncerndirektør, Region Midtjylland esundhedsobservatoriet

Læs mere

Workshop DSKS 09. januar 2015

Workshop DSKS 09. januar 2015 Workshop DSKS 09. januar 2015 Sundhedsaftalerne -gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Fra nationalt perspektiv Bente Møller, Sundhedsstyrelsen Fra midtjysk perspektiv Oversygeplejerske

Læs mere

TELECARE NORD. Nordjysk samarbejdsprojekt om telemedicin GODE OFFENTLIGE IT-PROJEKTER 24. AUGUST 2017

TELECARE NORD. Nordjysk samarbejdsprojekt om telemedicin GODE OFFENTLIGE IT-PROJEKTER 24. AUGUST 2017 TELECARE NORD Nordjysk samarbejdsprojekt om telemedicin GODE OFFENTLIGE IT-PROJEKTER 24. AUGUST 2017 LØSNINGSMODEL Asynkron Servers National infrastruktur National database Internationale standarder HL7

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

Sundhedsaftaler

Sundhedsaftaler Sundhedsbrugerrådet 2. juni 2014 Sundhedsaftaler 2015-18 Chefkonsulent Annette Lunde Stougaard, Afd. Sundhedssamarbejde og kvalitet, annette.stougaard@rsyd.dk Sundhedsloven om samarbejdet 3 Regioner og

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Sundhedsaftalen Oplæg v. Per Seerup og Ninna Thomsen

Sundhedsaftalen Oplæg v. Per Seerup og Ninna Thomsen Sundhedsaftalen 2015 2018 Oplæg v. Per Seerup og Ninna Thomsen Sundhedskoordinationsudvalget sammensætning Fra Regionen: Regionsrådsmedlem Per Seerup Knudsen (A) (formand) Regionsrådsmedlem Pia Illum (A)

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

MedCom 11 -Telemedicin. Projektforslag MedCom 10 koordineringsmøde 10/ Jan Petersen, MedCom

MedCom 11 -Telemedicin. Projektforslag MedCom 10 koordineringsmøde 10/ Jan Petersen, MedCom MedCom 11 -Telemedicin Projektforslag MedCom 10 koordineringsmøde 10/5 2107 Jan Petersen, MedCom 2 MedCom 11 Telemedicin oversigt Telemedicinsk Landkortet løbende opdatering og engelsk udgave MaTis MedCom

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

Horsens på Forkant med Sundhed

Horsens på Forkant med Sundhed Horsens på Forkant med Sundhed Mandag den 2. september 2013 begyndte projektet Horsens på Forkant med Sundhed med at tilbyde relevante borgere i Horsens Kommune deltagelse i projektet Horsens på Forkant

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer NOTAT Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer Dette notat beskriver en model for den fremtidige organisatoriske forankring af forløbsprogrammerne i regionen. Der er i dag ikke en ensartet organisering

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom

Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom Baggrund Med finansloven for 2015 tilføres sundhedsområdet i alt ca. 6,5 mia. kr. over de næste fire år til en styrket

Læs mere

Digital velfærd Visionerne for den næste offentlige digitaliseringsbølge

Digital velfærd Visionerne for den næste offentlige digitaliseringsbølge Digital velfærd Visionerne for den næste offentlige digitaliseringsbølge Nina Husfeldt Clasen Kontorchef, Kontor for digital velfærd Digitaliseringsstyrelsen 10. oktober 2013 Baggrund for strategisk arbejde

Læs mere

Sundheds-it i Danmark

Sundheds-it i Danmark Sundheds-it i Danmark Disposition Governance for sundheds it Tværregionalt (RSI) Fællesoffentligt Fællesoffentlige fokusområder for sundheds-it MedCom og sundhed.dk Sundhedsdata og datasikkerhed Regionernes

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015 Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Strategisk plan for velfærdsteknologi og digitalisering

Strategisk plan for velfærdsteknologi og digitalisering Strategisk plan for velfærdsteknologi og digitalisering 2017-2020 Indledning Om 20 år vil antallet af 80-årige være fordoblet i Danmark. Bag den gode nyhed forventes også en stigning i antallet af år med

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666110 Mail csu@regionh.dk Baggrund Regionsrådet

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Dato: 08.04.2013 2012 Ansøgningsskema

Læs mere

Strategi for styrkelse af patientens rolle i egen behandling UDKAST PAT IEN T EN SOM PA R T NER

Strategi for styrkelse af patientens rolle i egen behandling UDKAST PAT IEN T EN SOM PA R T NER Strategi for styrkelse af patientens rolle i egen behandling UDKAST PAT IEN T EN SOM PA R T NER INDLEDNING Regionsrådet besluttede i budgetaftale 2013, at der skulle udarbejdes en strategi for styrkelse

Læs mere

REFERENCEARKITEKTUR FOR OPSAMLING AF HELBREDSDATA HOS BORGEREN. Pia Jespersen Thor Schliemann

REFERENCEARKITEKTUR FOR OPSAMLING AF HELBREDSDATA HOS BORGEREN. Pia Jespersen Thor Schliemann REFERENCEARKITEKTUR FOR OPSAMLING AF HELBREDSDATA HOS BORGEREN Pia Jespersen Thor Schliemann OVERSIGT Noget om hvad en Referencearkitektur er Den konkrete Referencearkitektur for opsamling af helbredsdata

Læs mere

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Afrapportering af fremdriften. Arbejdsgruppen skal inden årets udgang afrapportere fremdriften til den administrative styregruppe.

Læs mere

Workshop 1 Telekonsultationer bedre end fysisk fremmøde?

Workshop 1 Telekonsultationer bedre end fysisk fremmøde? Workshop 1 Telekonsultationer bedre end fysisk fremmøde? Hvem er vi Hospitalsenheden Horsens Sygeplejerske på hjerte amb. Berit Falkesgaard Nørgaard Horsens Kommune Sygeplejerske i Horsens Kommune Trine

Læs mere

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL Indledning Region Syddanmark og de 22 kommuner har primo 2017 vedtaget et nyt forløbsprogram for mennesker med kronisk obstruktiv

Læs mere

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni 2008 Bruger-, patient- og pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patient- og pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter og pårørende er vigtig. Samarbejdet

Læs mere

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland 1. Indledning Cirka 50 procent af de borgere, som rammes af kræft (herefter kræftpatienter eller patienter), bliver i dag helbredt

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter 18-12-2012 Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter I udmøntningsplanen for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient fremgår

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

Region Hovedstaden. Sundhedsaftale 2015-2018

Region Hovedstaden. Sundhedsaftale 2015-2018 Region Hovedstaden Sundhedsaftale 2015-2018 1 Sundhedsaftalens opbygning Politisk aftaledel: Mål og visioner Administrativ aftaledel: Indsatsbeskrivelser Bilagsdel: Konkrete aftaler, vejledninger m.m.

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland Kommunalbestyrelsen Horsens kommune Regionsrådet Region Midtjylland modtog den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Midtjylland og

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Sundhedsaftalerne

Sundhedsaftalerne Sundhedsaftalerne 2015 2018 1 Rammer for sundhedsaftalerne 2015-2018 - Ifølge sundhedsloven skal regioner og kommuner udarbejde en sundhedsaftale. - Formålet er at bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Koncept for forløbsplaner

Koncept for forløbsplaner Dato 13-03-2015 Sagsnr. 1-1010-185/1 kiha kiha@sst.dk Koncept for forløbsplaner 1. Introduktion Der indføres fra 2015 forløbsplaner for patienter med kroniske sygdomme jf. regeringens sundhedsstrategi

Læs mere

Sammenhæng mellem sundhedsaftalerne og e-kommunikation

Sammenhæng mellem sundhedsaftalerne og e-kommunikation Sammenhæng mellem sundhedsaftalerne og e-kommunikation 27. februar 2013 Sundhedsaftalerne Sundhedskoordinationsudvalg udarbejder generelt udkast til sundhedsaftalerne Sundhedsaftaler fastsætter rammerne

Læs mere

Forløbskoordination i kommunalt regi

Forløbskoordination i kommunalt regi 21. april 2009 Forløbskoordination i kommunalt regi Martin Sandberg Buch cand.scient.adm. msb@dsi.dk Hvordan kommer man i gang? 1. Hvor er koordinationsproblemerne? 2. Hvad skal koordineres? 3. Hvilken

Læs mere

Heri ligger også, at regionernes pligt til at rådgive kommunerne på forebyggelsesområdet skal mere i spil og målrettes kommunernes behov.

Heri ligger også, at regionernes pligt til at rådgive kommunerne på forebyggelsesområdet skal mere i spil og målrettes kommunernes behov. Sygehusenes nye rolle 25-02-2013 Sag nr. 12/697 Dokumentnr. 50213/12 Dette papir beskriver, hvordan sygehusene skal have en ny og mere udadvendt rolle, hvor afdelingernes ekspertise og specialisering bruges

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Den 4. april 2013 Ref.: KRL J.nr. 1303-0002 Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Indledningsvist vil

Læs mere

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Ledelse på tværs med borgerne som samarbejdspartnere Ernæringsforbundet, 18. januar 2014 www.par3.dk Indhold o Udfordringer i ledelse tværs af sektorer o Paradigmeskift

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde om og med patienten

Tværsektorielt samarbejde om og med patienten Tværsektorielt samarbejde om og med patienten Hovedmål I et tværsektorielt samarbejde om og med patienten at realisere hjemmemonitorering af KOL patienter i stor skala At anvende og bidrage til en national

Læs mere

Status for partnerskabsprojekterne primo november 2015

Status for partnerskabsprojekterne primo november 2015 Status for partnerskabsprojekterne primo november 2015 Indsats Status Forankring Partnerskabsprojekter der er i gang 2015 1.1 Beslutningsstøtteværktøjer Der har været afholdt et afklarende møde med alle

Læs mere

Den Tværsektorielle Grundaftale

Den Tværsektorielle Grundaftale Den Tværsektorielle Grundaftale 2015-2018 Samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering Indsatsområde: Sundheds-IT Samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering Region Nordjylland og Kommuner i Region

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Koncern HR MidtSim Region Midtjylland

Koncern HR MidtSim Region Midtjylland Koncern HR MidtSim Region Midtjylland Strategi Mission, vision, værdier og strategiske indsatsområder 2017-2019 Koncern HR MidtSim Træning i Virkeligheden Udarbejdet juli 2016 Koncern HR MidtSim Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Sikkerhed i en digitaliseret sundhedssektor. Sikkerhed og Revision 8. September 2017

Sikkerhed i en digitaliseret sundhedssektor. Sikkerhed og Revision 8. September 2017 Sikkerhed i en digitaliseret sundhedssektor Sikkerhed og Revision 8. September 2017 Pia Jespersen Chefkonsulent, CISM, ESL Præsentation Sundhedsdatastyrelsen Pia Jespersen Intern driftsfunktion i Sundheds-

Læs mere