En elektronisk Nøgle.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En elektronisk Nøgle."

Transkript

1 oz NR. 2. FEBRUAR ÅRGANG En elektronisk Nøgle. Af Bo Brøndum-Nielsen, OZ7BO. For ikke saa forfærdelig mange Aar siden var Vibroplexen et Særsyn paa en Amatørstation. Pumpen dominerede i hvert fald i Europa endnu saa sent som i Slutningen af Trediverne. Amerikanerne lærte os imidlertid, at med Buggen (som Vibroplexen jo populært kaldes) vil de fleste kunne sende hurtigere og med betydelig mindre Anstrengelse, uden at det derfor gaar væsentlig ud over Tegnkvaliteten. En førsteklasses Bug er imidlertid langtfra nogen Garanti for god Morse. Den almindeligt forekommende fejl er vel nok Forcering af Prikhastigheden udover enhver rimelig Grænse. Det skal lyde flot, og saa er Resultatet i Virkeligheden det stik modsatte. Andre indstiller Buggen, saa den giver sylespidse Prikker. Til Gengæld gøres Stregerne kilometerlange. Det lyder heller ikke kønt. Saa er der Mellemrummene indenfor de enkelte Tegn: et Tretal bliver til SM, et U bliver IT, O til TTT etc. Endelig skal nævnes den sjuskede Bugsending med halve Prikker, for mange Prikker eller Kontaktprel. Dette sidste skyldes hyppigt Anvendelse af Buggen direkte i Senderens Nøglekredsløb. Et Nøglerelæ kan meget sjældent undværes. Selv ved fornuftig Brug af en Vibroplex kan man let henfalde til Vaner og Ukorrektheder i Morsningen, uden at man selv gør sig det klart. Dette gælder forøvrigt ogsaa Pumpe-Telegrafister. Med den saakaldte Electronic-Key, lad os kalde den El-Buggen, der baade giver Prik- De Fone-Amatører, for hvem en Morsenøgle er en Art Museumsgenstand, kan roligt springe denne Artikel over. Mangen helbefaren Gnist vil utvivlsomt ogsaa ryste paa Hovedet af dette nymodens Pjank. Alligevel tror vi, at Beskrivelsen af OZ7BO s EL-BUG vil interessere de fleste CW-Folk. ker og Streger til en vis Grad ogsaa Mellemrum af korrekt Længde, er der afgjort en Mulighed for at opnaa en Sending meget nær op ad Transmitterskrift. Der har under og efter Krigen været beskrevet et Utal af disse Nøgler i amerikanske Blade. Forfatteren har prøvet de fleste og er altid blevet skuffet. I Oktober QST vistes imidlertid en Opstilling, der, trods sin Simpelhed, saa overmaade lovende ud. Den blev prøvet opbygget af Komponenter tilgængelige her og, efter at forskellige Modifikationer var indført, fungerede den faktisk helt efter Ønske. Lægges Nøglen i Prikstilling, dannes der korrekte Prikker. Slippes Nøglen inden en Prik er afsluttet, fuldender Nøglen selv Prikken. Det samme er Tilfældet med Stregerne. Berøres Stregkontakten nok saa kort, dannes der mindst een Streg af korrekt Længde. Lægger man Nøglen fra Stregside til Prikside umiddelbart efter, en Streg er paabegyndt, fuldender El Buggen denne Streg, sørger for korrekt Mellemrum og starter saa Prikkerne. 25

2 Lad det være sagt med samme: El-Buggen vil ved de første Forsøg sikkert forekomme de fleste vanskelig at bruge. Men ret mange Timer gaar der ikke, før man bliver fortrolig med den. Og saa er den en sand Nydelse at sende paa. Der er det morsomme ved den, at man meget hurtigt bliver klar over de Fejl, man tidligere har begaaet. Søger man nemlig at bibeholde sin gamle Stil, faar man prompte at vide, at det maa man ikke. Saa gaar det nemlig rivende galt. En absolut Betingelse for, at man skal føle sig hjemme paa en El-Bug er, at den fungerer helt perfekt. Ved fornuftig Indregulering kan den her beskrevne Nøgle opfylde dette Krav. Diagrammet. Der er anvendt en Dobbelttriode. Begge Triodesystemer faar en fast negativ Forspænding, idet Katoderne er hævet saaledes, at Anodestrømmen er Nul. I hver Anode er indskudt et Relæ. A-Relæet er forsynet med en Brydekontakt (a), B-Relæet, der er selve Nøglerelæet, har Sluttekontakt (b). Nøglens mekaniske Del (N) bestaar af en simpel Skiftekontakt som i den velkendte Side-swiper. Lægges Nøglen til Stregkontakten (S), vil Kondensatoren (C) oplades med den fulde Anodespænding. Ri er en Begrænsermodstand for Opladestrømmen. Dens eneste Funktion er at skaane Kontakterne mod alt for voldsomme Gnistdannelser. Naar C oplades, bliver samtidig begge Gitre stærkt positive, saaledes at der flyder Anodestrøm. Begge Relæer vil derfor trække. A-Relæet afbryder Opladekredsen, og Kondensatoren vil derfor begynde at aflades gennem P 2 med en Hastighed, der er bestemt af denne Modstands Værdi. Naar Spændingen over C er sunket til en vis Størrelse, vil A-Relæet falde, a- Kontakten slutte og Opladningen begynde paany. Lægges Nøglen i Prikstilling, vil noget lignende ske. Forskellen er blot, at C nu ikke vil blive opladet til den fulde Anodespæding, men til en Spænding, der er bestemt af Spændingsdeleren R2-P1. R3 begrænser Rørenes Gitterstrøm. Med Nøglen i Prik- eller Stregstilling vil A-Relæet arbejde enten i Prik- eller Stregtakt, men dog saaledes, at Relæet praktisk talt er trukket (a- Kontakten afbrudt) hele Tiden og kun falder i de faa Millisekunder, det tager Relæet at falde og trække igen. Benyttede vi derfor en ekstra Kontakt paa A-Relæet til at nøgle Senderen, vil vi nok faa Prikker og Streger, men ikke Mellemrum. Derfor anvender vi endnu en Triode, hvis Gitter er direkte forbundet med Impulsrøret V 1. I Stedet for at give V2 en positiv Katodespænding ligesaa stor som den, vi bruger til V 1, saa gør vi Spændingen noget større. Herved opnaar vi, at det i Anoden indskudte B- 26

3 Relæ starter samtidig med A-Relæet, men falder lidt tidligere. Denne Tidsforskel, der skal repræsentere Mellemrummet. mellem Prikker eller mellem Streger, kan vi variere efter Ønske ved at ændre Katodespændingen (P4). Gør vi Katodespændingen større, bliver Mellemrummet større, og omvendt. Det er værd at bemærke, at har man for Eksempel startet en Streg ved at lægge N til Stregkontakten, saa er- det ganske ligegyldigt, om man holder Nøglen lukket i hele Stregens Længde eller slipper den straks. a-kontakten har nemlig afbrudt Nøglen lige saa længe Tegnet varer. Saafremt vi, uden at afvente Fuldendelsen af en Streg, straks lægger Nøglen i Prikstiling, hvad sker da? Simpelthen det, at Stregen gøres færdig, og naar a-kontakten slutter (efter det korrekte Mellemrum) oplades C til Prikspænding og en Prik paabegyndes. For kort at rekapitulere: Med P 1 bestemmer vi Forholdet mellem Prik- og Stregtakt, P2 er Fartreguleringen, P 3 indstilles een Gang for alle, saaledes at A-Relæet ikke trækker, saalænge Nøglen er i Ro, P4 indstilles, saa man opnaar passende Mellemrum. Den praktiske Udformning. I den foreliggende Konstruktion er anvendt et 6SN7GT. Rør som ECC40 og ECC34 er begge prøvet med nøjagtig ligesaa godt Resultat. ECC35 er mindre velegnet. 6J6 kan ikke anvendes, da det ikke har adskilte Katoder. To helt adskilte Trioder kan naturligvis ogsaa benyttes. Har man et Par Pentoder liggende, kan de bruges, naar de triodeforbindes. Alle Potentiometre er traadviklede med Undtagelse af P2, der er et Kulpotentiometer. For at begrænse Hastigheden er 200 kohm indskudt i Serie med P2. De to 35 kohm Modstande er af 5-Watt Typen (Vitrohm Type H). Relæerne er tyske Vinkelank errelæer, der ikke behøver at være særlig følsomme. De skal blot trække hurtigt og sikkert ved en Strøm paa en halv Snes Milliampere. De i Konstruktionen benyttede Relæer havde en Jævnstrømsmodstand paa Ohm. Har man kun Relæer med relativ lav Modstand, er det en let Sag at omvikle dem. Bruger man en Traaddiameter paa 0,07 0,08 mm, kommer det til at passe. For Fuldstændighedens Skyld skal det nævnes, at saavel P 1 som P 3 udmærket kan erstattes af faste Modstande, naar først de rigtige Værdier er fundet. Eengang indstillet skal de jo ikke røres mere. El-Buggen kræver ca. 250 Volt ma. Hverken Filtrering eller Stabilitet behøver at være særlig fin. Hvis man agter at indrette El-Buggen for Universal- eller Jævnstrømsdrift, kan dette ogsaa lade sig gøre, f. Eks. med to triodeforbundne UBL21 og UY1N, men man maa i saa Fald erindre, at Nøglens mekaniske Del er berøringsfarlig. Nemmest er det nok at sammenbygge selve Nøglen med Resten og bygge det hele i en Trækasse. Indregulering. P 3 og P4 indstilles saaledes, at ingen Anodestrøm flyder i Rørene. Med Nøglen i Stregstilling indstilles P2, til A-Relæet arbejder i passende Stregrytme. P4 indstilles derefter saaledes, at man faar korrekt Mellemrum mellem Stregerne. For at kunne foretage denne Indstilling, maa B-Relæet nøgle enten en Tonegenerator eller en Oscillator. Derefter lægges Nøglen i Prikstilling og Pi indstilles til rigtig Priklængde, som jo skal være den samme som Mellemrummene. Og saa er Nøglen klar til Brug. Det maa paa det indstændigste tilraades, at man venter med at gaa i Luften med den, til man føler sig nogenlunde sikker. Der skal selv for en øvet Bug-Bruger adskillige Timers Træning til. Højst sandsynligt vil man paa et vist Tidspunkt være paa Fortvivlelsens Rand. Men kommer man først over dette Punkt, gaar det hurtigt fremad, og man vil snart kunne fryde sig over en Rytme og Regelmæssighed, som ikke kan opnaas med nogen anden Nøgletype. OZ7BO. Fra testudvalget. 2-meter test. 2 meter hjemmedag finder i år sted den 6. marts kl. 16,30 18,00 dnt. 1. Der udveksles fircifrede kodegrupper bestående af QSO-løbenummer og RS-rapport, f. eks.: Der gives 1 point pr. godkendt kilometer. 3. Hver station må kun QSO es een gang i perioden. 4. Logs må indeholde: Tid, call, afsendt og modtaget nummer samt afstanden mellem stationerne. Logs skal sendes til OZ7EU, P. Størner, Vesterbyvej 9, Gentofte, senest den 20. marts for at komme i betragtning ved bedømmelsen. 27

4 Variometret fra SK 10. Af OZ8T. Da dette variometer rummer mulighed for eksperimenter, har OZ8T målt det igennem og redegør nedenfor for måleresultaterne. Foretager man imidlertid er simpel omkobling, hvorved de faste spolér L1 og L3 vel er serieforbundne, men forbundet i parallel over den bevægelige spole L2, altså således: Variometret for Fug 10 anlægets sender SK 10 består i sin naturlige form af to faste spoler LI og L3, hver på 5 vindinger af 1,8 X 1,0 mm firkantet blank kobbertråd viklet på en keramisk form. Den bevægelige spole L2 har 10 vindinger af samme trådmateriale og er forsynet med jernkærne. Strømskemaet ser således ud: Fig. 1. Målingerne viser, at den maksimale resulterende selvinduktion ligger på ca. 35 uh og den minimale på 5,6 uh. Selvkapaciteten varierer mellem 12,5 og 8 pf. For de to bånd, 3,5 og 7 MHz, som variometret i sin naturlige form kan anvendes på, gælder nedenstående værdier: f C L Q khz pf uh ca , ,8 140» 280 5, , , ,8 100» 79 5,6 85 f = frekvensen. C = afstemningskapaciteten udenfor variometret. L = selvinduktionen. Q = godheden. Fig. 2. bliver det resulterende selvinduktionsområde ændret nedad, nemlig til max. 8,6 uh og min. 1,5 uh. Selvkapaciteten ligger omkring pf. Variometret kan i denne form anvendes på 7 og 14 MHz, og de målte værdier er: f C L Q khz pf uh ,6 ca. 115» 335 1, , , , ,5 " 110 Ved 21 MHz bliver afstemningskapaciteten udenfor variometret ved den minimale selvinduktion 1,5 uh kun ca. 25 pf, så der skal passes godt på med montage- og rørkapaciteter, hvis variometret i denne kobling skal kunne komme op på dette bånd. Ved endnu en simpel omkobling, der forbinder alle tre spoler parallelt, (pas på, at ikke L1 og L3 kobles mod hinanden!) således: (De anførte værdier er eksempler på, hvorledes der kan opnås resonnans for en given frekvens. Indenfor grænserne ligger alle mulighederne. C = 45 pf er valgt som en passende værdi for den nedre kapacitetsgrænse her ved målingerne.) Fig

5 Farvekoder for modstande og kondensatorer. Af OZ2SV og OZ6K. I England og USA har man i længere tid angivet størrelsen af modstande og kondensatorer ved farvede ringe eller prikker. Da nu også en dansk fabrik har udsendt kulmodstande efter dette system, vil nedenstående forklaring sikkert have interesse. 1) Fælles eng elsk-amerikansk mod standskode. Modstandens størrelse og fabrikationstolerance angives ved hjælp af fire farvede ringe eller felter anbragt på modstanden efter et af de systemer, som ér vist på figur 1, og koden aflæses i rækkefølgen 1, 2, 3, 4. (Disse tal findes ikke i virkeligheden, ligesom farve 4 mangler på visse modstande). Engelsk-amerikansk modstandskode. Placering Farve 1. ciffer 2. ciffer Antal nuller Tolerance Sort 0 0 ingen Brun % Rød Orange Gul Grøn Blå Violet Grå Hvid Guld X 0,1 5 Sølv X 0,01 10 fås et nyt resulterende selvinduktionsområde, nemlig max. 2,3 uh og min. 0,75 uh. Selvkapaciteten er ca pf. Anvendelsesområderne er nu 14, 21 og til nød 28 MHz, og de målte værdier er: f C L Q khz pf uh ( ,3 ca. 105) , , , ,75 Hvor det er af betydning at kunne skifte let fra bånd til bånd, og hvor tabene ikke spiller en altfor stor rolle, kan SK 10-variometret gøre fyldest, især hvis det bliver kombineret med en god omskifter, der foretager de nødvendige omkoblinger. Som den induktive del af et antenneafstemningsled rummer det mange muligheder for eksperimenter. OZ8T Modstandsværdien fremgår af farverne 1, 2 og 3, idet farve 1 bestemmer 1. ciffer, farve 2 bestemmer 2. ciffer og farve 3 antallet af nuller efter 2. ciffer. Det fjerde og sidste farvede felt angiver fabrikationstolerancen. Hvis dette felt mangler, er tolerancen +/ 20 %. Betydningen af farverne fremgår iøvrigt af ovenstående tabel. Eksempel 1: En modstand er mærket som øverste venstre billede på fig. 1, og farverne er i rækkefølge fra venstre: grøn, sort, gul og sølv. Værdien er 50 efterfulgt af firé nuller, altså Ohm eller 0,5 Megohm. Tolerancen er +/ 10 %. Eksempel 2: En modstand er mærket som midterste billede i nederste række på fig. 1. Bundfarven er orange, venstre ende sort og pletten brun. Højre ende er ikke farvet. Modstanden er 300 Ohm og tolerancen ikke opgivet, dvs. +/ 20 %. Eksempel 3: Til slut et tilfælde, hvor mærkningen er sket efter venstre billede i midterste række. Farverne er violet, grøn og guld. 29

6 Fig. 1. Modstanden er 7,5 Ohm. Tolerancen ikke opgivet. NB, Andre farver end guld. og sølv anvendes meget sjældent som toleranceangivelse for almindelige kulmodstande. -2) Fælles eng elsk-amerikansk kode for keramiske kondensatorer. Mærkningen omfatter fire farvede prikker samt kondensatorens ene ende, og farverne aflæses i den rækkefølge, som er angivet på fig. 2. Farvernes betydning er ikke helt den samme som for modstandenes vedkommende, hvorfor vi bringer en særlig tabel. Farve 1 angiver temperaturkoefficienten, farve 2, 3 og 4 kapacitetsværdien og endelig farve 5 fabrikationstolerancen. Eksempel 1: En kondensator har violet endeflade og iøvrigt i rækkefølge farverne brun, grøn, brun og grøn. Temperaturkoefficienten er 750 milliontedele pr. grad. Kapaciteten er 150 pf og tolerancen +/ 5 %. Eksempel 2: Sort endeflade og farver gul, violet, sort og rød. Temperaturkoefficient nul, kapacitet 47 pf og tolerance +/ 2 %. Eksempel 3: Hvid endeflade og farver orange, sort, rød og sort. Temperaturkoefficienten kan ikke afgøres, før kapaciteten er bestemt. Kapaciteten er 3000 pf og tolerancen +/ 20 %. Når kapaciteten er større end 300 pf, betyder hvid endeflade, at kondensatoren er af Hi-K typen Fig. 2. Engelsk-amerikansk kode for keramiske kondensatorer. Placering Farve TK1) 1. ciffer 2. ciffer Antal nuller Tolerance 2 ) Sort +/ ingen 20 % Brun Rød Orange ,5 Gul Grøn Blå Violet Grå Hvid ) Temperaturkoefficienten er angivet i milliontedele pr. grad celsius. 2 ) For kondensatorer under 10 pf er tolerancen ikke %, men tiendedele pf. 3 ) Hvis kondensatorer over 300 pf har hvid tolerancefarve, betyder det, at kondensatoren er af Hi-K typen, dvs. meget stor negativ TK, kun anvendelig som afkoblingskondensator. For Erie kondensatorer er hvid det samme som ingen farve, da bundfarven er hvid. 30

7 VHF-RUBRIKKEN Redigeret af OZ7G og OZ9ROS. Der er to Kategorier af Amtører, der arbejder med VHF. Der er dels de, der arbejder med saa simpelt Grej som muligt (og dog faar straalende Resultater), dels de, der sætter en hel Del Tid og Materiel ind paa at konstruere saa gode Apparater til VHF som muligt. Hvem der har det største Udbytte af Kortbølgehobbyen er umuligt at sige, Udbyttet er jo den Tilfredsstillelse, der følger med at lave Tingene, som man personlig synes de skal være, for at der er rimeligt Forhold mellem den ofrede Energi og Pengesum paa den ene Side og Resultatet paa den anden Side. Og Maalestokken for Bedømmelse af disse Ting er jo individuel. Nedenstaaende egner sig vel nærmest for dem, der gør meget ud af Sagen, rent materielt set. Ved Arbejdet med Sendere for VHF har man som Regel med en hel Række Trin at gøre, der fungerer som Frekvensmultiplikatorer. Da det ofte kan være vanskeligt at ramme Frekvensen, der ønskes, ved Beregning af Kredsens Resonans dels paa Grund af, at det ikke er muligt at beregne Spolen med tilstrækkelig Nøjagtighed, idet Formlerne er unøjagtige ved smaa Selvinduktioner, dels paa Grund af, at det er vanskeligt at bedømme, hvor stor Selvinduktion der haves i Kredsløbet uden for Spolen, og endelig paa Grund af, at Tillægskapaciteterne, der maa regnes med fra Ledningsføringen, er saa store i Forhold til den ønskede Kredskapacitet, at en Fejlbedømmelse paa faa pf, kan medføre, at man maaske slet ikke kan ramme den ønskede Frekvens med de Variationsmuligheder, der findes paå Kredsens variable Elementer, det være sig Spolekerne eller Kondensator. Det er ogsaa ofte Tilfældet, at de Effekter, man arbejder med f. Eks. i Fordoblertrin er saa smaa, at det er vanskeligt at konstatere Resonans med Absorptionsindikator af vanlig Art. Anodestrømsdyk i Frekvensmultiplikatorer er særdeles lidet udprægede, saa snart der arbejdes over Triplerindstilling. Et følsomt Rørvoltmeter, der er egnet til VHF, er en dyr Sag at købe, og en vanskelig Ting at bygge for Gennemsnitsamatøren. Heldigvis kan man klare sig med et Instrument af anden Art, som tilmed de fleste enten har i Forvejen eller ogsaa har Komponenter liggende til. Tilmed har Instrumentet den Fordel, at det hvad selv det dyreste Rørvolmeter ikke kan kan vise direkte, hvor mange Gange man faar multipliceret Frekvensen med fra eet Punkt i Kredsløbet til et vilkaarligt andet. At dette er af Interesse vil en Del Amatører, der forgæves har kaldt CQ paa den 16. Harmoniske af deres Krystal i Stedet for paa den 18., give mig Ret i. Har man først doblet Frekvensen op over de halvhundred Megahertz, skal der nemlig ikke mange pf s Forskel til, før man tripler i Stedet for at doble eller kvadrupier i Stedet for at triple. Det omtalte Instrument er i al sin Simpelhed et Katodestraalerør, der fra et lille Netaggregat forsynes med de nødvendige Elektrodespændinger og med den nødvendige Glødestrøm. De to Afbøjningsplader er ført ud til Tilslutningsklemmer paa en saadan Maade, at deres indbyrdes Kapacitet og deres Kapacitet til Kassen, der bør være af Metal eller Jern, er saa ringe som overhovedet muligt. Det er normalt at anbringe Afledningsmodstande fra Afbøjningspladerne, for at disse ikke ved de tilførte Spændinger skal lade sig op til eet eller andet vilkaarligt Potential, saaledes at Pletten paa Skærmen maaske forsvinder ud til højre. Disse Afledningsmodstande bør være saa store som muligt for at de Kredse, der kobles til Røret, ikke skal belastes for haardt, eller for at der ikke skal fremkomme Integrering af Spændingerne ved Kombinationen Koblingskondensator Afledningsmodstand. Apparatet minder meget stærkt om den i forrige Nummer af OZ beskrevne Modulationsindikator (OZ2R), og ved en passende Mulighed for intern Omskiftning er der intet i Vejen for, at det kan benyttes til begge Funktioner. Derfor bringes intet Diagram af Opstillingen og heller ingen indgaaende Beskrivelse, idet der blot henvises til OZ2R s udmærkede Artikel. Et Par Ord om Tilslutningen af Apparatet vil imidlertid være paa sin Plads. 31

8 X- og y-pladerne forbindes til Stel, som er Pluspolen paa Ensretteren. Ønsker man at anvende Apparatet som Rørvoltmeter for HF for at konstatere Resonans af en Kreds, naar dennes Kondensator eller Spole varieres kobles Y-Pladen til Stel paa Apparatet og Stel paa Apparatet forbindes til Stel paa det Apparat, der skal undersøges. Eventuelt sættes Stel paa Jord. X-Pladen forbindes gennem en ganske lille Koblingskondensator til det Punkt, hvor man ønsker at konstatere Spænding. Kondensatoren behøver som Regel ikke at være større end 5 pf, og man gør klogt i ikke at vælge den for stor, da Kredsen saa forstemmes, og man faktisk er lige vidt med Hensyn til at finde frem til Resonans. Arbejdes der paa Frekvenser over 100 MHz; 'vil en endnu mindre Kondensator kunne overføre en tilstrækkelig Spænding til, at et rimeligt Udslag paa Røret faas. Skal Apparatet bruges til at undersøge, hvor mange Gange der dobles mellem to Punkter i Opstillingen, kobles X-Pladen gennem en lille Kondensator ind paa det ene Punkt, og Y-Pladen paa samme Maade ind paa det andet Punkt. Der vil da paa Skærmen af Katodestraaleden mærkelig Kurve, der nærmest ligner et Stakit. Antallet af Stave i Stakittet angiver da direkte, hvor mange Gange der dobles. Lissajou-Figurerne er særdeles velkendte, naar det gælder Sammenligning af Lavfrekvens, men der er mange, der ikke er klar over, at Katodestraalen kan skrive fantastisk hurtigt og derfor er lige saa velegnet til at lave Figurerne ved 144 MHz som ved 50 Hz. Apparatet kan bruges, til mange andre Ting, f. Eks. til Maaling af Faseforhold. Dette har speciel Interesse i VHF-Arbejdet, naar der arbejdes med Fasemodulatorer. Det vil være kendt, at man ved Fasemodulation arbejder med 2 HF-Spændinger af samme Frekvens, men 90 Grader ude af Fase med hinanden. Hvordan man frembringer saadanne to Spændinger er i og for sig en anden Historie. Naar det er vist i Diagrammet, er det, fordi det her er gjort paa en anden Maade end den, der normalt anvendes. Normalt lægger man en Modstand/Kondensator Kombination over Oscillatorens Udgangskreds (hvis Oscillatoren er krystalstyret ellers over et Buffertrins Anodekreds) og faar paa denne Maade de to ønskede Spændinger frem. Imidlertid vil denne Fremgangsmaade medføre en kraftig Belastning af Kredsen, som ved svage Oscillatorer f. Eks. ved mobile Anlæg ikke er velkommen. En anden Maade at gøre det paa, er vist paa Tegningen. Oscillatorens Anodespole er her som vanligt afstemt med en Kondensator til Resonans. Spolen kobler induktivt med to andre Spoler een for hver Modulatorrørs Gitterkreds. Disse Spoler har samme Vindingstal og har hver en god Afstemningskondensator shuntet. Den ene af disse Afstemningskondensatorer stilles lidt paa den ene Side af Resonans og den anden stilles lidt paa den anden Side af Resonans. Herved faas ved passende Indstil 32

9 ling af Kondensatorerne en Faseforskydning for Signalspændingen over den ene Kreds paa plus 45 Grader i Forhold til Resonans og over den anden Spole en Spænding, der er minus 45 Grader i Forhold til Resonans. D.v.s. at Spændingen paa de to Gitre ligger 90 Grader indbyrdes faseforskudt. Nu gælder det imidlertid at sikre sig, at vi virkelig har den ønskede Faseforskydning. Dette opnaas let og elegant ved at tilkoble Katodestraalerøret med X-Pladen gennem en meget lille Kondensator til det ene Modulatorrørs Gitter, og Y-Pladen til det andet Modulatorrørs Gitter. Forudsætter vi ens Følsomhed paa de to Pladesæt (dette er ikke Tilfældet), vil Billedet paa Skærmen, naar vi har rigtig Indstilling af Kredsene, være en Cirkel, idet dette jo bliver Banen for Elektronstraalen, naar vi tilfører Pladesættene lige store Spændinger med en indbyrdes Faseforskel paa nøjagtig 90 Grader. Imidlertid er Følsomheden for de to Pladesæt ikke lige stor hvor stor Forskellen er afhænger af Røret, Dataene kan ses i Rørkataloget. D.v.s., at det Pladesæt, der er mest følsomt, vil give større Afbøjning for den bestemte Spænding, der paatrykkes det. Derved vil Cirklen fra det ideelle Tilfælde blive en Ellipse i det praktiske Tilfælde. Da en Ellipse ogsaa kan fremkomme ved en vis Fejlindstilling af Kredsene, tilraades det at gøre en Prøve paa, om Opstillingen arbejder korrekt, ved at ombytte X- og Y-Pladens Tilledninger. Hvis rigtige Forhold er opnaaet, vil Ellipsen stadig have samme Orientering og Størrelse. Apparatet kan ogsaa anvendes til at konstatere selve Fasemodulationen, naar det tilsluttes paa passende Maade. (De korrigerede Talespændinger føres ind paa Fasemodulatorrørenes tredie Gitre.) Men det vil føre for vidt at komme ind paa i denne Rubrik, Ovenstaaende er blot ment som smaa Tips for Arbejdet med flertrins Sendere for VHF. Og da der sikkert er mange, der har flere og værdifuldere Tips, opfordrer vi herved Læserne til at komme frem af Busken og lade andre nyde godt af disse. Hvad mener Struer-Afdelingen? vy 73 de OZ9ROS. Sekretærens adresse er nu: OZ8O, Erik Langgaard, Hørsholmvej 49, Gentofte. VHF-konferencen i Struer Søndag den 30. januar afholdt Struer afdelingen sin VHF konference i B&O s biografsal. Der var her samlet 70 amatører, heraf 41 lieenserede, som kom fra hele det mellemste Jylland. Mødet åbnedes kl. 13 af 2IZ, som derefter gav en kortfattet oversigt over afdelingens VHF arbejde i den forløbne tid. Derpå holdt 3LM et foredrag, der omhandlede VHF materiel og de krav, der må stilles til dette. Kl. 14,30 foretoges en demonstration af forskelligt grej. Herunder arbejdedes der sammen med 2 stationer på 145 mhz, som i dagens anledning var udstationerede. Under kaffebordet gik sludderen livligt om VHF og andre problemer, og kl. 16 åbnedes den egentlige konference, hvorunder der under god deltagelse blev diskuteret modtagere, sendere, antenner, faste sendetider og meget andet. Den livligste diskussion udspandt sig om modtagerne, og resultatet blev vedtagelsen af en resolution til alle VHF interesserede med følgende ordlyd: Det anbefales at anvende specielle VHF supere eller convertere i forbindelse med modtagere med forholdsvis stor båndbredde. Superregenerative modtagere med hf-trin må anses for fuldt anvendelige, medens brugen af superregenerative modtagere uden hf-trin må frarådes, og disse sidste bør ikke under nogen omstændigheder anvendes ved tests eller på field-days. Der var enighed om, at større sendere må være styrede, hvilket jo forøvrig't vil være nødvendigt, når flere og flere kommer i gang med selektive modtagere. Mindre sendere kan bygges som selvsvingere, men der må da træffes forholdsregler for at gøre dem frekvensstabile og for at holde den utilsigtede frekvensmodulation så lille som mulig ved bl. a. at anvende højt C og lav modulationsgrad. Hvad antenner angår, enedes man om at anbefale yagi retningsantenner og andre former for retningsantenner, vandret polariserede, til det mere alvorlige VHF arbejde. Endelig vedtog man som faste VHF arbejdstider søndag kl for 145 mhz og onsdag kl for 60 mhz. Efter et rundspørge blandt deltagerne kan det skønnes at arbejdet på disse tider bliver effektivt efter ca. 1. marts. 5LBC foreslog iøvrigt, når arbejdet er kommet godt i gang, at søge oprettet en landsomfattende relækæde på 145 mhz. 3LM foreslog, at man gennem VHF rubrikken i OZ 33

10 skulde give meddelelse om, når man er klar til at gå i gang på 145 eller 60 mhz. Under konferencen oplystes det endvidere, at Struer afdelingen for at øge interessen for VHF-arbejdet i indeværende år agter at afholde en 145 mhz og en 145 og 60 mhz fieldday ud over de af EDR arrangerede. Tidspunktet og regler vil snarest fremkomme i OZ; men det kan dog allerede nu røbes, at 3EDR og Struer, amatørerne deltager, men er udelukkede fra at vinde de af afdelingen udsatte præmier. Efter forslag fra 2RA blev der sendt en hilsen til 2RI, som var fraværende på grund af hospitalsophold. Idet vi takker mødedeltagerne, fordi de kom hertil, håber vi, at dagen har givet et tilfredsstillende udbytte. For Struer afdelingen. Vy 73, OZ21Z. Jeg beder hermed alle deltagerne fra V.H.F.-konferecen i Struer d. 30. januar modtage min hjerteligste tak for den smukke opmærksomhed ved mit sygeleje. 73 OZ2RI Forudsigelser. Tabellens tal angiver, i hvilke tidsrum maksimalfrekvensen er over det pågældende bånds nedre grænse. Hvis maksimalfrekvensen kun nærmer sig denne grænse uden dog at komme over den, er i stedet angivet dens største værdi og det tilsvarende tidspunkt. Tal i parentes gælder for sporadisk E-lag og er derfor mindre pålidelige. Forudsigelserne er beregnet ud fra et forventet Zührichsolplettal på 111 efter de metoder, der har været beskrevet i OZ 10. årgang side 12 (januar 1947). Alle tidsangivelser.er dansk normaltid; træk een time fra, hvis der regnes med GMT. Forudsigelser for februar: Se januar OZ side 22. Forholdene omkring jævndøgn ventes at medføre noget højere værdier for maksimalfrekvensen om natten, medens dagfrekvensen, dels på grund af den normale årlige variation og fferls på grund af det stadigt aftagende solpletal ikke når helt så højt som i de foregående måneder. Dette betyder for amatørerne, at 28 MHz-båndet kun vil være åbent om dagen, medens 14 MHz-båndet vil være det mest anvendelige i aften- og morgentimerne; kun i den tid, hele transmissionsstrækningen ligger i mørke, vil også 14 MHz-båndet være lukket. På 28 MHz høres om morgenen først Indien og Sydafrika efterfulgt af Ægypten, ved middagstid høres Sydamerika og sent på eftermiddagen USA s østkyst. Derimod vil hverken Japan, Sibirien, Australien eller de fjernere dele af Nordamerika kunne nås på dette bånd før til efteråret. Samtidig med, at USA begynder at høres, vil forbindelsen til Indien og lidt senere til Afrika fra nord til syd blive afbrudt, og efter kl. 20 vil der næppe kunne høres fjernere stationer på dette bånd. 14 MHz er stadig det bedste DX-bånd; for de fleste strækningers vedkommende vil det være bedst om morgenen og om aftenen til over midnat. Forbindelser med danske amatører bør kunne gennemføres på 3,5 MHz hele natten, medens man om dagen med fordel vil kunne anvende højere frekvenser, således er springafstanden på 14 MHz under 200 km fra kl ȯz8o. Forudsigelser for marts. Rute Afstand Pejling 30 MHz 14 MHz KalcUSig. Mm Grader DNT DNT W W6 8,5 320 ca. 24 MHz kl. (2) og (0700) YV 8, CP SU 3, ZS VU VK6 13,5 90 ca. 26 MHz kl J-UØ 8 40 ca. 25 MHz kl ZL over 24 MHz (0000) (2400) OZ 0,2 alle 7 MHz:

11 Nytårsstævnet i Odense. 170 medlemmer og YW var den 9. januar samlede til nytårsstævnet i Odense. Det blev en i alle måder interessant og fornøjelig dag. Nogle benyttede week-end en og rejste til Odense lørdag, hvor de besøgte gamle venner. Søndag morgen kl. 9,00 samledes hovedbestyrelsen på Industripalæet, og kl. 10,00 åbnedes udstillingen. Der var i år 20 stands, for hovedpartens vedkommende virkelig kvalitetsarbejde, der lover godt for fremtiden. Det er vanskeligt at fremhæve det ene for det andet, men en bånd-mikrofon, bygget af OZ5AM, var et virkeligt fint stykke arbejde, og Home-made i ordets egentlige forstand, idet selv forkromning og frostlakering var foretaget i 5AM s køkken. Man lagde endvidere mærke til en ualmindelig fiks absorbtionsbølgemåler, bygget af OZ2IZ. Firma Victory", Odense, havde en stand med de nyeste komponenter for amatører samt en dejlig samling måleinstrumenter, og der var meget af det, en amatør gerne vilde være i besiddelse af. Kl. 12,00 gik man til et veldækket middagsbord, hvor 91 hams og YW havde et par gemytlige timer. Under middagen havde flere ordet, således talte OZ2R for EDR, OZ9WO for damerne, OZ8T for stævnet og OZ3FL for kassen". Kl. 15,00 holdt OZ6K et meget interessant foredrag om fjernsyn. Ved det efterfølgende kaffebord var der præmieuddeling fra testerne og udstillingen samt uddeling af den nyindstiftede æresnål, der blev tildelt: OZ2FR, OZ7WJ samt Struer-afdelingen ved OZ2IZ. Der var derefter lejlighed til endnu en rundtur på udstillingen og til at få en sludder med de forskellige Hams YL og YW samt få afregnet med hensyn til de i året uddelte 88. Derefter spillede en trio op til dans, og man havde et par gemytlige timer med en gammeldaws" ind imellem. * OZ3A ligger endnu med to uafhentede gevinster fra det amerikanske loteri, nemlig: 1 stk. P35 og en pakke amerikanske cigaretter, der er vundet på orange-sedler, henholdsvis nr. 80 og 21. * Til aftenunderholdningen var en ret stor del af de tilrejsende desværre forhindret i at deltage, da de måtte tidlig afsted for at nå hjem samme dag. De optrædende høstede et velfortjent bifald. Adskillige fik et lille hip og et ord med på vejen, og lattermusklerne blev ikke sparet, navnlig da manden med gummiansigtet viste sig på scenen. OZ2ED jun. med sin flotte sender. 35

12 Fra læserne. Det går tilbage! Jeg har netop siddet og bladet nogle årgange af OZ igennem en både interessant og fornøjelig underholdning da det slår mig, at årgang 1948 ser noget tynd ud i forhold til sine forgængere. Sidetallet viser da også kun 168 mod 208 for 1947 og 280 for Går man endnu længere tilbage, nemlig til krigsårene, er sidetallene 160 for 1945, 148 for 1944, 144 for 1943 og 164 for Her må man imidlertid erindre, at formatet for disse årgange var ca. 1% gange det nuværende, så omregnet til det nye format, bliver sidetallene for årgangene henholdsvis 246, 216, 222, 240. Tilbagegangen er således stor for 1947 s vedkommende og helt katastrofal for 1948 s vedkommende, hvor man i forhold til 1946 er blevet snydt" for 9 10 sider i hvert nummer. Hvis så kvaliteten stod i omvendt forhold til kvantiteten, kunne der måske være rimelighed i det, men det synes nu ikke at være tilfældet. Man kan så spørge, hvad årsagen kan være. Det kan vel ikke længere skyldes papirrestriktionen, og det kan vel heller ikke skyldes dårlig økonomi, da foreningen vist nu har flere medlemmer end tidligere. Jeg gætter på, at det skyldes stofmangel. Redaktøren har tidligere og med rette henstillet, at afdelingsreferater indskrænkedes til det mindst mulige, og der er vist heller ingen tvivl om, at det, de fleste medlemmer ønsker, er konstruktionsartikler og beskrivelser af nyheder inden for kortbølgeteknikken. Måske kunne der fyres" lidt under teknisk stab, selv om jeg erkender, at den har det vanskeligste job indenfor E. D. R. Imidlertid ved jeg, at foreningen får tilsendt et stort antal udenlandske kortbølgeblade. Mon man ikke der kunne hente inspiration eller evt. direkte låne" diagrammer med data derfra, det er vel lovligt, når man angiver kilden. Ja, det er kun et forslag, som jeg håber må blive læst af rette vedkommende, og så vil jeg for øvrigt ønske den samlede bestyrelse et godt nytår. OZ3K. Udkigshjørnet. Der er foretaget følgende ændringer i listen over prefixes: Syrien bruger nu YK i stedet for ARI. Tyskland har to bogstaver, DL2 for den britiske zone, DL4 for den amerikanske, DL5 for den franske og DL tildeles tyske amatører. Nogle amatører i Israel anvender 4X som prefix. Følgende svenske amatører er for tiden i FN s tjeneste: SM5LR, 5JQ, 5AWD. Calls er henholdsvis ZC6XY, 6UNT, 6MS. Følgende bånd er åbnet for amatører i lande under United Kingdom: , , og Mc. En unlis igen. Da der tilsyneladende er en unlis, som benytter mit kaldesignal, gøres opmærksom på, at OZ7GC på grund af ophold i udlandet ikke har været i gang siden september 1947 og ikke vil være klar til qso før engang til sommer. OZ7GC arbejder desuden kun med cw. Vy 73 OZ7GC. KØBENHAVN FRA AFDELINGERNE Formand: Kai Nielsen, OZ3U, Ulrich Birchs Allé 17, Kbh. S. Afdelingen har normalt møde hver mandag aften kl. 19,30 i Foreningen af 1860 s lokaler. Nørrevoldgade 90. Alle oplysninger om afdelingens virksomhed faas paa mødeaftenerne hos Formanden, OZ3U. 21. februar. OZ7SL: NFM med demonstrationer. 28. februar. Amerikansk filmsaften, entré 50 øre. Overskudet går til byggefonden. Tag YW eller YL med. 7. marts. Auktion. Entré 50 øre, der går til byggefonden. 14. marts. Begynderserien og klubaften. 21. marts. Ordinær generalforsamling. Dagsorden iflg. vedtægterne. 28. marts. Afslutningsfest for morsekursus. Tilmelding til OZ7R. Også andre end demittenderne har adgang. 6P, Brahni2. E.D.E. Købhvn. Afd. Byggefond. Da vi som bekendt har oprettet et byggefond, og i den anledning har startet et lotteri, har vi, da vi ikke kan komme i kontakt med alle medlemmerne i Københavns afd., tilladt os at tilsende jer et antal sedler, og beder jer gøre et stykke arbejde for at afsætte dem, eventuelt overskud går ubeskåret til byggefondet. NB. Husk at afregne senest den 1. marts 49, da lodtrækningen finder sted den 15. marts 49. P. B. V. OZ7NS. Esbjerg: Afdelingen afholder selskabelig sammenkomst for medlemmer med husstand. Der bliver fælles kaffebord og en engelsk tone- og talefilm, optaget af det engelske krigsministerium, og viser faldskærmsagenter og deres arbejde i Frankrig under besættelsen. Spilletiden er ca. 2 timer. Som forfilm har vi en amerikansk film om fjernsynet med titlen Se og Hør. Medlemmer med venner er velkomne. Pris pro persona 2 kr. for medlemmer, 3 kr. for gæster. Af hensyn til spilletiden bedes medlemmerne møde præcis kl. 19,30 og det er fredag den 25. februar. På gensyn OZ8Q. Odense. Afdelingens månedsmøde afholdes det sædvanlige sted tirsdag den 22. februar kl. 20. OZ6L vil forevise sin sender og fortælle om FM. Da dette emne er aktuelt, bedes alle interesserede give møde. OZ2KG. Struer: Afdelingen holder månedsmøde torsdag d. 24. februar kl. 20,15 på B&O. OZ2IZ. 36

13 Fra P&T har EDR modtaget: Teknisk prøve. Man skal herved til underretning meddele, at teknisk prøve til opnåelse af amatør-radiosendetilladelse, som hidtil har været afholdt i København og visse større provinsbyer i månederne juni og december, fremtidigt agtes afholdt i månederne maj og november. Præmierne fra udstillingen i Odense: Bedømmelseskommissionen bestod af OZ3FM, OZ2R og OZ1W. Resultaterne blev: 1. præmie: 1 sølvfad vundet af 5AM for en båndmike. 2. præmie: 1 sølvskål vundet af 3HR for en super. 3. præmie: 1 sølvskål vundet af 3X for micromatch og universalmeter. Indregistrerede modtagerstationer. OZ DR 851 Georg R. Bruun, Valby Langgade 88 B, København, Valby. OZ DR 852 Hans Chr. Hansen, Nørrebrogade 6, Vejle Kaj H. Hansen, Gunløgsgade 52, 3. s., Kbh. S Hans Hansen, Skødstrup Sv. Chr. Eggert Hansen, Anemonevej 63, Odense Torben Ehlert, Gylfesvej 8, Viborg Jørgen Nielsen, Refshammersvej 44, Nykøbing M Hedde-Gwy Ehlers, Strandboulevarden 54, 2. sal, Nyk. Falster H. Bjerre Petersen, OZ3BP, Frøbels Allé 2, København F, Axel Løgstrup, Rud. Wulffsgade 18, Aarhus Anker Heller Christoffersen, Syrenevej 8, Risskov. Tidligere medlemmer: Ditlev Jensen, OZ9MG, St. Pottergade 12, 2. sal, Aabenraa Helge Persson, Sandhusvej 39, 2. sal, København, Valby Gunnar Grubach, OZ6BR, Vestergade, Brørup. Såfremt der ikke inden denne måneds udgang til kassereren er fremsat motiveret indvending mod de pågældendes optagelse i EDR, betragtes de som medlemmer af foreningen. NYE MEDLEMMER Følgende har anmodet om optagelse i EDR: Oluf Jørgensen, Overdrevsvej 9, Hundested K. Harder Mortensen, Graven 23, Aarhus Bent Christensen, Jupitervej 14, Vanløse K. Orup Dyrnits, Gandrup Eddy Kallmeyer, Huslodsvej 7 a, Fredericia Kay-Flemming Brockhusen, Havepladsvej 144, Fredericia Gunnar Overgård, OX3MF, Kangerdlugssuak Leo E. Pedersen, Nørregade 23, Hundested Oluf Rønde Petersen, OZ1OR, Amtsvej, Hundested Olav Sørensen, Jac. Møllersgade, Hadsund Sven Lunn, Olesvej 4, Holte A. Bach, Taulov Frede Nielsen, Vestervigsvej 11, Bedsted Anker Pedersen, Faistersgade 8, Horsens Knud E. Reinh. Jensen, Farveg. 20, Horsens Leif B. Rasmussen, Svensgade 21, Horsens Arne Frederiksen, Bederslev, Kappendrup Egon Larsen, Annavej 21, Fredericia Ib Jensen, Glentevej 30, Fredericia Povl Nordvang, Lykkesholms Allé 1 A, 3, sal, København V Max Egesø, Ravnsborggade 6, 5. s., Kbhvn. N Helmer Kruse Rasmussen, Dronningensgade 4 B, København K. Kontingentet. Omkring den 1. marts vil alle medlemmer i EDR modtage opkrævning på kontingentet for året fra 1. april 1949 til 31. marts 1950 i overensstemmelse med de nye vedtægter, der blev vedtaget på generalforsamlingen i Odense i januar Beløbet er for medlemmer under en lokalafdeling, som EDR opkræver kontingent til, 20 kr. -f porto og for andre steder i landet 16 kr. + porto. Opmærksomheden henledes på, at den kupon, der udleveres af postvæsenet, når opkrævningen er betalt, på den ene side bære påtryk om det pågældende medlems navn og adresse og på den anden side er påtrykt medlemskort til EDR for tiden fra 1. april 49 til 31. marts 50. Dette medlemskort vil efter 1. april S, a. blive brugt til kontrol med medlemmerne ved alle møder og sammenkomster landet over, hvorfor det anbefales altid at have det i tegnebogen! 73 KASSEREREN, O. HAVN ERIKSEN, OZ3FL, FUGLSANGSVEJ 18, SUNDBY, NYKØBING F. QTH-RUBRIKKEN 1 - A. Christmas Eskildsen, Evaldsvej 4, Kbh. F OZ5H, H. Herden, Lønborg OZ5CC, W. D. Bøwadt, Mejerigaarden, Skibhusvej, Odense OZ9ROS, G. Niros, Lindevangen 50, Lyngby. 37

14 887 - OZ2W, V. Thorstensson, Godthaabsvej 123. Kbh. F OZ2B, M. Lehmann, Poulsen, Decca St., Højer H. Dannemann Jensen. Rudolf Bergsgade 34 st., Kbh. Ø OZ1FD, O. G. Thomsen, Thuresensvej 16 st., Nørresundby OZ8AZ, Sv. Bech-Hansen, Søndervej 29, Virum, Holte OZ4FJ, Frode Jensen, Bøoevejen 18, Nærum OZ5JM, Johs. Madsen, Strandvejen 18, 3. sal, Kbh. Ø OZ1FG, F. Gadmar, Kirkegade 6, Brande OZ3PO, P. Schnaek Nielsen, Haandværkerhøjskolen, Haslev OZ2BB, Chr. Bro Bystrup, Hjertingvejen 62, Esbjerg OZ3JL, J. Petersen Lauritsen, Vestergade 55, Tønder OZ2SN, Sv. Nielsen, Holmevej 21, Ribe Anr. Johnsen, Møntmestervej 17, Kbh. NV O. Holst, Brigadegaarden 6, 4. sal, Kbh. S Torben G. Christensen, Orebyvej 24, Sakskøbing Jørn Lützhøft, Høyrups Allé 6, 2. sal, Hellerup OZ6PK, Poul Knudsen, c/o Jul. Sørensen, Hørning Kaj Jensen, Vestsjællands Landbrugsskole, Høng P. Larsen, Ebberup Kurt Jacobsen, Ommel pr. Marstal Arne Andersen, An-ni Radio, Holbækvej 22, Sorø OZ9EF, E. Frederiksen, Langtoftevej 1, Viby J E. Zachariassen, Fjordsgade skole, Aarhus Frode Hansen, Webersgade 7, 5. sal tv., Kbh. Ø Hans Carl Nielsen, Grønnegade 40, Aarhus Ragnar Thomåssen, Ansgarvej 26, Fredericia Willy Thuren Jensen, Kong Christians Allé 21, Aalborg OZ8KC, E. Eriksen, Nærumgaardsvej 7, Nærum Cote Cuculiza, Langdraget 31, Vanløse Lenard Krantz, Vintergæks vej 28, Kastrup H. E. E. Petersen, c/o P. E. Jensen, Odinsvej 24, Esbjerg OZ2AA, K. J. Møller, Vesetrbrogade 161, 2. sal th., Kbh. V Jens Petersen, Vesterbrogade 107 D., 1. sal tv., Kbh. V Enrico M. Iversen, KFUM, Klosterbakken 3, Odense OZ7BR, J. K. Rasmussen, c/o F. L. Smidth & Co. Ltd., 105 Piccadilly, London W OZ7D, Arne Hammer, Kanalvej 130, Odense (ex. OX3RC) OZ7SA, S. A. Petersen, Ole Jørgensensvej 7, st., Kbh. N. (ex. OX3SE) /Bue Bøgeskov, Gribskovlejren, Maarum /Hansen, H. t. K., Bøssemagerværkstedet, Jydske Dragonregiment, Randers l/petersen, 8. ing. komp., Værløselejren OZ4EJ, 28801/Johansen, 12. ing. komp., Kbh. Ø. * Februar OZ, 11. årgang nr. 2: Lederens emne er Amatørforstyrrelser og lyttervrede". OZ9R overtager nu posten som OZ s tekniske redaktør.. Der er nu givet samtlige amatører tilladelse til at sende telefoni på 2,5 og 5 m båndene. Det foredrag, som en tjenestemand fra generaldirektoratet holdt om BCL-QRM på nytårsstævnet, er aftrykt i OZ". Der slås her bl. a. til lyd for, at EDR foranlediger iværksat en fabrikation af billige og effektive bølgefælder. OZ7F Raymond Christensen, Ledagervej 22, Roskilde Kornet C. C. Frederiksen, 12. ing. komp., Kbh. Ø /Langemark, 12. ing. komp., Kbh. Ø /Larsen, 11943, 14. batl., 4, komp., Brigaden, Tyskland /539-Steen Hansen, Søværnets Kaserne, Radioskolen, Holmen, Kbh. K OZ8RG, 28711/Guldmann, 12. ing. komp., Kbh. Ø PPoul Erik Knude, Ryesgade 34, Kbh. N /Ohms, 4. kamp., Mølholmlejren, Vejle. OZ udgives af Landsforeningen EKSPERIMENTE RENDE DANSKE RADIOAMATØRER", Fostbox 79, København K. Teknisk stof sendes til box 79, København K. Hovedredaktør (ansvarlig overfor presseloven): A. Clausen, Enighedsvej 30, Odense, telefon Hertil sendes alt øvrigt stof, som ønskes optaget i bladet. Formand: C. Reitz, OZ2R, Søpassagen 3, København 0. Kassereren: O. Havn Eriksen, OZ3FL, Fuglsangsvej 18, Sundby, Nykøbing F. Sekretær: Erik Langgaard, OZ8O, Hørsholmsvej 49. Gentofte. QSL-ekspeditør: Paul Heinemann, Vanløse allé 100, Vanløse. Telefon Damsø QSL-kort kan sendes til box 79, København K, giro nr Træffes i EDR s Københavns afdeling 1. og 3. mandag i hver måned. DR-leder; Henry Larsen, OZ7HL. Maagevej 81. Kbhvn. NV. Annoncer: Dyva & Jeppesens Forlag, Akts., Sølvgade 10, København K. Tlf. central 230. Ekspedition: Fyns Tidendes Bogtrykkeri, Odense. Klager vedrørende tilsendelsen af OZ rettes til postvæsenet, og hvis dette ikke hjælper, da til kassereren. Annoncepriser: 1/1 side 150 kr., ½ side 80 kr., 1/4 side 45 kr. og 1 /8 side 30 kr. For 6 indrykninger ydes 5 pct. rabat, for 12 indrykninger 10 pct. rabat. tydelig kilde Eftertryk af OZ s indhold er tilladt med angivelse. Fyns Tidendes Bogtrykkeri. 38

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004 OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004 Indhold Information 2 Leder 3 Forsidebilledet 4 Ny bestyrelse 4 Campingvogn 5 Hjemmesiden 5 Fordrag

Læs mere

EDR Frederikssund afdeling Almen elektronik kursus. Afsnit 9-9B-10. EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus. Joakim Soya OZ1DUG Formand

EDR Frederikssund afdeling Almen elektronik kursus. Afsnit 9-9B-10. EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus. Joakim Soya OZ1DUG Formand Afsnit 9-9B-10 EDR Frederikssund Afdelings Joakim Soya OZ1DUG Formand 1 Opgaver fra sidste gang Pico, nano, micro, milli,, kilo, mega Farvekode for modstande og kondensatorer. 10 k 10 k m A Modstanden

Læs mere

Krystalapparatet, den glemte modtager.

Krystalapparatet, den glemte modtager. Da vi havde byttedag i Thisted fortalte Erik Hedegård Jacobsen om hans arbejde med krystalapparater. Han viste os et flot hjemmebygget apparat der var lavet sådan at det var egnet til at eksperimenterer.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Grundlæggende. Elektriske målinger

Grundlæggende. Elektriske målinger Grundlæggende Elektriske målinger Hvad er jeres forventninger til kurset? Hvad er vores forventninger til jer 2 Målbeskrivelse - Deltageren kan: - kan foretage simple kontrolmålinger på svagstrømstekniske

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Bulletin 08-2001. Vestfyn Afdelingen OZ5VF: Onsdag den 29 august vil afdelingen arrangere kursus til den nye

Bulletin 08-2001. Vestfyn Afdelingen OZ5VF: Onsdag den 29 august vil afdelingen arrangere kursus til den nye Side 1 af 5 Bulletin 08-2001 Foredrag og andet fra Afdelingerne: Kreds 1: Københavns Afdelingen OZ5EDR: I afdelingen er der stor interesse for PIC 16 programmering til div. projekter, så som frekvenstællere

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Velkommen til. EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus. Joakim Soya OZ1DUG Formand. EDR Frederikssund afdeling Almen elektronik kursus

Velkommen til. EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus. Joakim Soya OZ1DUG Formand. EDR Frederikssund afdeling Almen elektronik kursus Velkommen til EDR Frederikssund Afdelings Joakim Soya OZ1DUG Formand 2012-09-01 OZ1DUG 1 Kursus målsætning Praksisorienteret teoretisk gennemgang af elektronik Forberedelse til Certifikatprøve A som radioamatør

Læs mere

Referat af delegatmøde i DAU 22.10.2006. 01. Valgt til dirigent, Finn Pedersen, Langeland. Referant J. V. Bruun.

Referat af delegatmøde i DAU 22.10.2006. 01. Valgt til dirigent, Finn Pedersen, Langeland. Referant J. V. Bruun. Referat af delegatmøde i DAU 22.10.2006 01. Valgt til dirigent, Finn Pedersen, Langeland. Referant J. V. Bruun. 02. Til stede var Horsens, KA, KAK, Avedøre, Silkeborg, Ålborg, Århus, Randers, Viborg, Slagelse,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

EDR Roskilde afdelingens første år. Oplevet via mødeprotokollen. 1945.

EDR Roskilde afdelingens første år. Oplevet via mødeprotokollen. 1945. EDR Roskilde afdelingens første år. Oplevet via mødeprotokollen. Forord. Som en af de ældre Medlemmer af E.D.R. havde jeg længe næret Ønske om at der blev oprettet en Afdeling i Roskilde; men det viste

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Øvelse 1.5: Spændingsdeler med belastning Udført af: Kari Bjerke Sørensen, Hjalte Sylvest Jacobsen og Toke Lynæs Larsen.

Øvelse 1.5: Spændingsdeler med belastning Udført af: Kari Bjerke Sørensen, Hjalte Sylvest Jacobsen og Toke Lynæs Larsen. Øvelse 1.5: Spændingsdeler med belastning Udført af: Kari jerke Sørensen, Hjalte Sylvest Jacobsen og Toke Lynæs Larsen. Formål: Formålet med denne øvelse er at anvende Ohms lov på en såkaldt spændingsdeler,

Læs mere

Landsdækkende Præmieflyvning

Landsdækkende Præmieflyvning K Æ M P E K O N T A N T E P R Æ M I E R A L L E K A N V Æ R E M E D Landsdækkende Præmieflyvning fra LIMBURG I T YSKLAND s ø n d a g d. 1 9. a u g u s t 2 0 0 7 K Æ M P E K O N T A N T E P R Æ M I E R

Læs mere

Udgivet af EDR Århus Afdelingen Juli 2003 Nr. 3

Udgivet af EDR Århus Afdelingen Juli 2003 Nr. 3 Nyhedsbrev Udgivet af EDR Århus Afdelingen Juli 2003 Nr. 3 OZ2EDR 50. årgang Redaktionelt Dette er første udgave efter ændring af formen for udsendelse af information fra EDR Århus afdelingen til medlemmerne.

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Staalbuen teknisk set

Staalbuen teknisk set Fra BUEskydning 1948, nr 10, 11 og 12 Staalbuen teknisk set Af TOMAS BOLLE, Sandviken Fra vor Kollega hinsides Kattegat har vi haft den Glæde at modtage følgende meget interessante Artikel om det evige

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Hermed indkaldes alle EDR-medlemmer og RM-er i kreds 1 til ordinære kredsmøder. Det finder sted tirsdag d. 6 marts 2001 kl.

Hermed indkaldes alle EDR-medlemmer og RM-er i kreds 1 til ordinære kredsmøder. Det finder sted tirsdag d. 6 marts 2001 kl. Side 1 af 5 EDR s Bulletin 2-2001. EDR s Bulletin omhandler information om Kredsmøder, EDR Foredrag, Foredrag i afdelingerne, Aflysninger og rettelser, Byggeprojekter, Auktioner, Oldtimer aftner, og endelig

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Af: Valle Thorø Fil.: Oscilloscopet Side 1 af 10

Af: Valle Thorø Fil.: Oscilloscopet Side 1 af 10 Oscilloscopet Kilde: http://www.doctronics.co.uk/scope.htm Følgende billede viser forsiden på et typisk oscilloskop. Nogle af knapperne og deres indstillinger forklares i det følgende.: Blokdiagram for

Læs mere

Nyhedsbrev september 2015

Nyhedsbrev september 2015 Forsiden Nyhedsbrev september 2015 Når dette nyhedsbrev når frem til medlemmerne, er vi ved starten af den første efterårsmåned, hvilket betyder at tilbuddene til jer kommer i en lind strøm. Jeg kan kun

Læs mere

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 12. Årgang Nr. 4 AKTIVITETSPLAN 4. Kvartal 2002

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 12. Årgang Nr. 4 AKTIVITETSPLAN 4. Kvartal 2002 OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører 12. Årgang Nr. 4 AKTIVITETSPLAN 4. Kvartal 2002 Indhold Information 2 Leder 3 Forsidebillede 3 ILLW 2002 3 20 gange JOTA 5 Silent key OZ9QH 6

Læs mere

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R DTC2100 Danotek Generel beskrivelse DTC2100 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og en relæudgang.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Skæve modstandsværdier

Skæve modstandsværdier Modstande: Næsten alle materialer yder et vist modstand imod elektronflow. Ledere har lav modstand, isolatorer stor modstand, midt imellem findes halvledere, fx silicium. En halvleder skal ikke opfattes

Læs mere

Analog Øvelser. Version. A.1 Afladning af kondensator. Opbyg følgende kredsløb: U TL = 70 % L TL = 50 %

Analog Øvelser. Version. A.1 Afladning af kondensator. Opbyg følgende kredsløb: U TL = 70 % L TL = 50 % A.1 Afladning af kondensator Opbyg følgende kredsløb: U TL = 70 % L TL = 50 % Når knappen har været aktiveret, ønskes lys i D1 i 30 sekunder. Brug formlen U C U start e t RC Beskriv kredsløbet Find komponenter.

Læs mere

D-Star. En moderne kommunikations form

D-Star. En moderne kommunikations form D-Star En moderne kommunikations form Indhold Problemformulering... 2 Starten på D-Star... 3 Om D-Star nettet... 4 Udstyr til D-Star... 8 Kilde angivelse... 10 Konklusion... 11 1 Problemformulering Jeg

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Ford V8 Nyt. Nr. 23 september 2012

Ford V8 Nyt. Nr. 23 september 2012 Kære Medlemmer i Dansk Ford V8 Klub. Som de fleste af jer sikkert har erfaret, så er klubbladet udeblevet. Dette skyldes at vores formand og redaktør, Hans Pedersen har valgt at trække sig helt ud af klubben

Læs mere

RØDOVRE SKAK KLUB. Nr10/11 Oktober -November 1989. 26. Argang. Sæsonen 1989/90 er godt igang, og INTERNE TRÆK er atter tilbage i rampelyset

RØDOVRE SKAK KLUB. Nr10/11 Oktober -November 1989. 26. Argang. Sæsonen 1989/90 er godt igang, og INTERNE TRÆK er atter tilbage i rampelyset RØDOVRE SKAK KLUB INTERNE TRÆK Nr10/11 Oktober -November 1989 0 26. Argang Sæsonen 1989/90 er godt igang, og INTERNE TRÆK er atter tilbage i rampelyset INTERNE TRÆK PROGRAM-ÆNDRING. Grundet Kommunevalget

Læs mere

OZ9HBO. EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 13. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2003

OZ9HBO. EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 13. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2003 OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører 13. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2003 Indhold Information 2 Leder 3 Forsidebilledet 3 Referat fra generalforsamlingen 4 Vedtægter 10

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Døgnets Begivenheder: Af OZ8ACJ. www.qsl.net/oz8acj - oz8acj@c.dk - 8652 4077

Døgnets Begivenheder: Af OZ8ACJ. www.qsl.net/oz8acj - oz8acj@c.dk - 8652 4077 Døgnets Begivenheder: Af OZ8ACJ www.qsl.net/oz8acj - oz8acj@c.dk - 8652 4077 Dansk Normaltid. Uden kaldesignaler. Tid Frekvens S M T O T F L Hvem 5.00 3,714 S M T O T F L Morgen Klubben: Ordstyrer: OZ5KD,

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Generalforsamling, Antennelauget Pedersholm

Generalforsamling, Antennelauget Pedersholm Generalforsamling, Antennelauget Pedersholm Mandag d. 9/5 2016, Vejle bibliotek Stemmeberettigede: 27 personer inklusiv bestyrelsen. Start: 19.00 Slut: 20.05 1. Valg af dirigent: Kaj Rodding blev valgt.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Droske- og Kaperkørsel Foreninger Kørsel Regulativer, Reglementer m. m. Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Vognmandsforeninger Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Februar 2007 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Sidste tilmelding til Foredrag onsdag den 28. februar FOREDRAG Kostkompasset mandag den 5. marts kl. 19.00 Generalforsamling torsdag den 15. marts kl. 19.30

Læs mere

Forsøg med Mag. Loop antenner.

Forsøg med Mag. Loop antenner. Mag. Loop Antenner Okt. 2012 Mar. 2015 OZ7BQ Forsøg med Mag. Loop antenner. -Formålet med mine forsøg: -At få afklaret hvordan Mag. Loop en - fungerer under forskellige betingelser. -Om Mag. Loop en er

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 23. februar 2016 i Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 23. februar 2016 i Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 23. februar 2016 i Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

Struer jernbaneklub. Oktober 2005

Struer jernbaneklub. Oktober 2005 Struer jernbaneklub Oktober 2005 Så er Ag 68 kommet ud af remisen efter den har fået lavet rust i vognkassen og på taget samt blevet malet op og har fået DSB litrering med nummer 50 86 17-44 0 50-0. Bestyrelsen:

Læs mere

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC FORTY INFO? --- generalforsamling Medlem af Dansk Cricket-Forbund siden 1963 Kære medlem af Dansk XL Cricket Club 17.september 2015 Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC lørdag den 10.oktober

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Ejendomme og Inventar Erhvervelse og Afstaaelse af Ejendomme Foreninger Forsørgelsesvæsen Forsørgelsesvæsen i Almindelighed Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen i Almindelighed

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

Fredag den 15. november 2013 holder vi igen LAN Party!

Fredag den 15. november 2013 holder vi igen LAN Party! Nr. 4, Oktober 2013 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Fredag den 15. november 2013 holder vi igen LAN Party! 2 OZ6HR nyt, Oktober 2013 OZ6HR nyt Nr. 4, Oktober 2013 Medlemsblad for OZ6HR - EDR

Læs mere

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Unionsmesterskaber 2011 10 og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Resultatliste Dansk Skytte Union 18. - 19. marts 2011 Særslev 1 10m luftriffel Senior 1 1 Poul Lamhauge Gundsølille 94 92 95 97 378

Læs mere

DEN 2008. KNU Januar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr.306. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU Januar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr.306. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU Januar DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr.306 Side 1 Henning Christensen Arny Juul Munch Jytte Normann Andersen 8. Januar 13. Januar 18. Januar Redaktionen

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R E DTC2102 Danotek Generel beskrivelse DTC2102 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og to relæudgange.

Læs mere

Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vindmøllen Fredericia 02.12-07 Kl. 12.00

Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vindmøllen Fredericia 02.12-07 Kl. 12.00 MØDEREFERAT Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vindmøllen Fredericia 02.12-07 Kl. 12.00 Pkt. 01: Sindsrobøn. Gennemført. Pkt. 02: Oplæsning af Na s 12 koncepter samt én retningslinjeparagraf

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Kollektor. Teknisk skole Ringsted Fysikrapport Af Kenneth René Larsen Afleveret d.26. maj 1999. Emitter

Kollektor. Teknisk skole Ringsted Fysikrapport Af Kenneth René Larsen Afleveret d.26. maj 1999. Emitter Kollektor Teknisk skole Ringsted Fysikrapport Af Kenneth René Larsen Afleveret d.26. maj 1999 Basis Emitter 1 Indholdsfortegnelse Problemformulering 3 Transistorens opbygning 4 Transistoren DC forhold

Læs mere

Aarhus Julemærkesamler Forening. Caritas

Aarhus Julemærkesamler Forening. Caritas Aarhus Julemærkesamler Forening Caritas Nr. 25 / Februar 2014 Aarhus Julemærkesamler Forening Caritas Stiftet 16.7.1981 Bestyrelse / Telefon / Adresseliste / Bankkonto Formand & konstitueret kasserer:

Læs mere

Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 2-2013. 32. årgang. Fir sugeslanger

Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 2-2013. 32. årgang. Fir sugeslanger Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening Nr. 2-2013 32. årgang Fir sugeslanger Maj 2013 CTIF Brandmandskonkurrenceforening Bestyrelsen 2013 Formand: Henning Bobsin Elmelundsvej 16, Ø. Alling 8963 Auning

Læs mere

Møde om bredbånd i Lyset

Møde om bredbånd i Lyset Møde om bredbånd i Lyset Informationsmøde mandag den 8. januar kl. 19.30. P.gr. julen har vi ikke kunnet reservere mødelokale endnu. Formentlig bliver det i Medborgerhuset eller på Vigerslev Allé Skole.

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Velkommen til. EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus. Steen Gruby OZ9ZI

Velkommen til. EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus. Steen Gruby OZ9ZI Emne 18: Måleteknik Velkommen til EDR Frederikssund Afdelings Steen Gruby 1 Emne 18: Måleteknik I øvrigt Tidsrum :1900 2200 I pause ca. i midten Toilettet er i gangen mellem køkken og dette lokale De der

Læs mere

Dagspressen og Amatørerne.

Dagspressen og Amatørerne. E.D.R. er den danske Afdeling af International Amateur Radio Union", hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages

Læs mere

L-F Airsport maj 2008

L-F Airsport maj 2008 L-F Airsport maj 2008 Indhold: Nyt fra Lolland-Falsters Motorflyveklub Formanden orienterer Shell Flyvekort anno 1960 Kommende arrangementer: 1. januar 2008 Maribo Radio fik ny frekvens: 130,575 MHz. 17.

Læs mere

Tilpasset dansk mesterskab i 11-

Tilpasset dansk mesterskab i 11- Tiderne skifter og som ofte nævnt gennem det sidste halvandet år, er der sket mange store forandringer i den danske politisport. Det traditionsrige politifodboldmesterskab blev desværre, pga af et sent

Læs mere

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus 100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers 20.06.65 10.5 Peter Rasmussen, 40 Århus 09.06.58 10.6 Jens Pedersen, 43 Randers 31.05.64 10.7 Ove Reimers, 58 Århus 13.09.78 10.8 Preben

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

POWER GRID SPILLEREGLER

POWER GRID SPILLEREGLER POWER GRID SPILLEREGLER FORMÅL Hver spiller repræsenterer et energiselskab som leverer elektricitet til et antal byer. I løbet af spillet køber hver spiller et antal kraftværker i konkurrence med andre

Læs mere

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 50 stemmeberettigede medlemmer var mødt, hvilket svarer til 25 %. Inden

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 505-1928) Originalt emne Ejendomme og Inventar Forskellige Næringsdrivende Kommunens Malerforretning Næringsvæsen Uddrag fra byrådsmødet den 10. januar 1929 - side 2

Læs mere

SPRINGEREN Aug. 2010. Nr. 1. Medlemsblad for Vojens Skakklub. Læs bagsiden først!

SPRINGEREN Aug. 2010. Nr. 1. Medlemsblad for Vojens Skakklub. Læs bagsiden først! Nr. 1 SPRINGEREN Aug. 2010 Medlemsblad for Vojens Skakklub Læs bagsiden først! Redaktionelt Al begyndelse er svær. Det må den nye redaktør sande. Men kampen med edb-programmet har foreløbig resulteret

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig.

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må

Læs mere

Klub Hold Point Hold Point Hold Point I alt JFM

Klub Hold Point Hold Point Hold Point I alt JFM Tak fordi I kom. Ved indsamling af skilte var alle til stede. Der er ikke indløbet klager af nogen art. Det tager vi som tegn på fornuftig kørsel, og især vejstykker med hastighedsbegrænsninger bærer præg

Læs mere

Projekt. Analog Effektforstærker.

Projekt. Analog Effektforstærker. Projekt. Analog Effektforstærker. Udarbejdet af: Klaus Jørgensen. Gruppe: Klaus Jørgensen Og Morten From Jacobsen. It og Elektronikteknolog. Erhvervsakademiet Fyn Udarbejdet i perioden: 7/0-03 /-03 Vejledere:

Læs mere

DEN FØRSTE FM-TEST TIDSSKRIFT FOR KORTBØLGE-TEKNIK OG AMATØR-RADIO

DEN FØRSTE FM-TEST TIDSSKRIFT FOR KORTBØLGE-TEKNIK OG AMATØR-RADIO TIDSSKRIFT FOR KORTBØLGE-TEKNIK OG AMATØR-RADIO E.D.R. er den danske Afdeling af»international Amateur Radio Union", hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage

Læs mere

TIDSSKRIFT FOR KORTBØLGE-TEKNIK OG AMATØR-RADIO

TIDSSKRIFT FOR KORTBØLGE-TEKNIK OG AMATØR-RADIO Oplag: 1 1 OO Eksemplarer TIDSSKRIFT FOR KORTBØLGE-TEKNIK OG AMATØR-RADIO E.D.E. er den danske Afdeling af»international Amateur Radio Union", hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

Chess House Nyhedsbrev Juni 2013

Chess House Nyhedsbrev Juni 2013 Chess House Nyhedsbrev Juni 2013 Kontingent Nu håber vi alle er kommet godt i gang med 2013, og gad vide om du har husket Chess House kontingentet. Som tidligere beskrevet har økonomien været presset i

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skole- og Undervisningsvæsen Skoletandklinik Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. juni 1915 2) Byrådsmødet den 24. juni 1915 3) Byrådsmødet den 8. juli 1915

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU8 den 02/12 2011 Rødovre den 29. december 2011 Til stede: Ikke til stede: Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS)

Læs mere

Hr. Norlev og hans Venner

Hr. Norlev og hans Venner Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

SDR Projekt Byggevejledning #3 15102011

SDR Projekt Byggevejledning #3 15102011 SDR Projekt Byggevejledning #3 15102011 Dette er en rettet og ajourført udgave pr. ovennævnte dato. Den vil blive opdateret, når noget nyt dukker op. Vi er i gang med at bygge en flertrins raket. I har

Læs mere

DANSK VINDØ KLUB. NR. 8 Januar 2004. Vindøtræf i Fåborg

DANSK VINDØ KLUB. NR. 8 Januar 2004. Vindøtræf i Fåborg DANSK VINDØ KLUB NR. 8 Januar 2004 Vindøtræf i Fåborg DANSK VINDØ KLUB NR. 7 December 2002 rigtig mange kom sejlende til. Vi FORMANDEN HAR havde vejret med os, hvilket gav os en pragtfuld grillaften ned

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Tag med til Belgien til løb. 2. Klubmesterskab 2014. 1. Absolut sidste chance!!! 2. Klubmesterskab 2014

INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Tag med til Belgien til løb. 2. Klubmesterskab 2014. 1. Absolut sidste chance!!! 2. Klubmesterskab 2014 NYHEDSBREV 20-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Absolut sidste chance!!! 2. Klubmesterskab 2014 3. Tilmelding til Vättern Rundt 2015. NU! 4. HJÆLP til Herlevugen! 5. Tønder/Bov turen 2014 6. Efterårets motionsløbstilbud

Læs mere

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske Første opfordring til sabotage John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske radio BBC s udsendelser sendt til Danmark og på det danske sprog. Talen blev

Læs mere

REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen

REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen D A G S O R D E N 1. Valg af dirigent 2. Beretning for 1982 3. Regnskab for

Læs mere

Saa blæser det op igen

Saa blæser det op igen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 9. april 2014 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere