Beløb i mio. kr. / Euro Resultatopgørelse Balance Pengestrømme Nøgletal ordinær drift

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beløb i mio. kr. / Euro 2001 2000 1999 1998 1997 Resultatopgørelse Balance Pengestrømme Nøgletal ordinær drift"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Hovedtal og nøgletal Virksomhedspræsentation Bestyrelse og direktion Organisations- og ledelsesstruktur Ledelsens årsberetning Finansielle resultater Regnskabskommentarer Anvendt regnskabspraksis Årsregnskab 2001 Ledelsens påtegning Revisionspåtegninger Strategi og lederskab Kunder og marked Medarbejdere Samfund Opgørelsesmetoder ikke finansielle data Revisorerklæringer ikke finansielle data Delregnskaber for Post Danmarks hovedforretninger Frimærker Postområder og øvrige enheder 3

2 Hovedtal og nøgletal Beløb i mio. kr. / Euro (Euro*) Resultatopgørelse Nettoomsætning , Årlig stigning i procent (1,0%) (1,0%) 1,1% 7,1% 3,9% 3,8% Resultat før afskrivninger (EBITDA) , Resultat efter afskrivninger men før amortisering af goodwill (EBITA) , Resultat før finansielle poster m.m.(ebit) , Fin.poster, inkl. res. dat/ass. virks. 18 2,4 (1) (39) (30) (73) Resultat før ekstraordinære poster og skat , Skat af ordinært resultat (168) (22,6) (176) (184) (172) (176) Ordinært resultat efter skat , Ekstraordinære poster efter skat** (471) (63,3) Årets resultat (167) (22,4) Balance Anlægsaktiver , Omsætningsaktiver , Aktiver i alt , Egenkapital , Hensættelser , Langfristet gæld , Kortfristet gæld , Pengestrømme Ordinære driftsaktiviteter , Ekstraordinære driftsposter (549) (73,8) Investeringsaktiviteter (599) (80,6) (405) (593) (724) (618) Finansieringsaktiviteter 10 1,3 (591) (126) (718) (301) Ændring i likviditet , (270) 223 Nøgletal ordinær drift Overskudsgrad 4% 4% 4% 5% 5% 5% Egenkapitalens forrentning (5%) (5%) 9% 9% 9% 8% Soliditetsgrad 40% 40% 44% 46% 45% 43% Udbytteprocent før skat 0% 0% 35% 36% 44% 45% 4

3 Beløb i mio. kr. / Euro (Euro*) Værdiskabelse Nettoresultat operativt (NOPAT) , Gns. kapitalomkostninger (WACC) 9% 9% 9% 8% 8% 9% Afkast inv. kapital (ROIC) efter skat 15% 15% 16% 17% 18% 17% Værdiskabelse % 7% 7% 8% 9% 9% 9% Værdiskabelse mio. kr , Regnskabspraksis m.v. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsregnskabet for * Ved omregning fra DKK til Euro er anvendt Danmarks Nationalbanks noteringskurs (743,57) pr. 31. december ** Ekstraordinære poster efter skat: Ekstraordinære omk.til tjenestemænd (549) Skat af ekstraordinære omkostninger 165 Efterregulering af skat for 1998 (87) I alt ekstraordinære poster efter skat (471) 5

4 V irksomhedspræsentation Post Danmark indsamler, sorterer og distribuerer i gennemsnit på hverdage ca. otte mio. nationale og internationale forsendelser fordelt på breve, pakker, adresseløse forsendelser og blade. Den samlede omsætning er på knap 11 mia. kr., og over halvdelen stammer fra andre områder end eneretsområdet, der omfatter indenlandske breve under 250 gram. En stor del af Post Danmarks omsætning skabes således i fri konkurrence inden for de to markedsområder; kommunikation, samt transport og logistik. økonomiske afmatning, som har fået mange virksomheder til at reducere deres samlede markedsførings- og reklamebudgetter. Adresseløse forsendelser udgør et andet medie, der er velegnet til at bearbejde et marked med information om produkter, varer og serviceydelser. Det adresseløse medie er meget velegnet til at skabe opmærksomhed om forskellige tilbud i markedet, og produktet repræsenterer således en anden måde end direct mail-forsendelsen, der mere er målrettet markedsføring. KOMMUNIKATIONSMARKEDET Post Danmarks væsentligste produkt er fortsat det fysiske brev. Brevmarkedet er nogenlunde konstant, men det udgør en stadig mindre del af kommunikationsmarkedet, som er i stærk vækst. Både nationalt og internationalt øges mængden af alle former for informationer, der flyttes mellem afsendere og modtagere. Den udvikling vil fortsætte i de kommende år. TRANSPORT- OG LOGISTIKMARKEDET Det indenlandske transport- og logistikmarked har de senere år været kraftigt påvirket af den alliance- og opkøbsbølge, der har fundet sted på internationalt plan. De fleste af Post Danmarks primære konkurrenter på det danske pakke- og logistikmarked er således i dag ejet af udenlandske postselskaber, og der sker fortsat ændringer i ejer- og allianceforholdene. Post Danmark har i dag en enestående stærk position som betroet tredjepart på markedet for fysisk kommunikation. Den position ønsker Post Danmark også at udbygge på markedet for elektronisk tekstkommunikation, som er i hastig udvikling. Post Danmark gør også en vedvarende indsats for at styrke brevets position som medie. Post Danmark satser i stigende grad på at udvikle kompetence inden for reklame og markedsføring for at tydeliggøre virksomhedens position på markedet for direct mail. Indsatsen er besværliggjort af den Markedets virksomheder har i de seneste år haft fokus på konsolidering. Der er således en tydelig tendens til at samle fragtcentraler og pakketerminaler i færre, men større enheder. En strategi som Post Danmark også selv har valgt og offentliggjort i I løbet af 2004 samles således de fem vestdanske pakkecentre i et nyt stort pakkecenter i Midtjylland. 6

5 Bestyrelse og direktion BESTYRELSE Direktør Palle Simonsen Formand. Født Næstformand i Finansieringsinstituttet for Industri og Håndværk A/S. Næstformand i Ejendomsselskabet Norden A/S. Adm. direktør Mogens Bundgaard-Nielsen Næstformand. Født Adm. direktør for A/S Sund og Bælt Holding siden Bestyrelsesformand i Junckers Industrier A/S. Næstformand i bestyrelsen i A/S Stålvalseværket og medlem af Polaris Management A/S. Adm. direktør, generalkonsul Fritz H. Schur Adm. direktør for eller bestyrelsesformand for selskaberne i Fritz Schur Gruppen. Født Bestyrelsesformand for Det Danske Klasselotteri A/S. Bestyrelsesnæstformand for Brd. Klee A/S. Medlem af bestyrelsen i D.L. Clements Eftf. A/S, Dagmar Sørensen Holding A/S, Continental Investment Company A/S og BlueCom Holding A/S, SAS AB og SAS A/S. Adm. direktør Lars Henrik Munch Adm. direktør for A/S Dagbladet Politiken siden Født Medlem af bestyrelsen for Nordic Biotech Advisors A/S, Move on A/S og Træmadsen A/S. Afdelingschef Christian Kettel Thomsen Afdelingschef i Finansministeriet. Født Afdelingschef Per Jacobsen Afdelingschef i Trafikministeriet. Født MEDARBEJDERVALGTE MEDLEMMER Konsulent Jan Svendsen Konsulent i SiD-Post. Født Medlem af bestyrelsen i Forsikringsagenturforeningen (TRYG). Formand Isa Rogild Formand for HK/Post & Kommunikation. Født Medlem af bestyrelsen i Forsikringsagenturforeningen (TRYG). Personalekonsulent Willy Sørensen Personalekonsulent i Post Danmark. Født DIREKTION Adm. direktør Helge Israelsen Født Viceadm. direktør K.B. Pedersen Født Formand for bestyrelsen for BILLETnet A/S. Medlem af bestyrelsen for International Data Post A/S. Medlem af bestyrelsen for gatetrade.net a/s. Direktør Palle Juliussen Født Direktør Bjarne Wind Født Næstformand i Eurogiro A/S. BESTYRELSE Fra venstre: Lars Henrik Munch, Christian Kettel Thomsen, Per Jacobsen, Fritz Schur, Palle Simonsen, Jan Svendsen, Mogens Bundgaard- Nielsen, Willy Sørensen, Isa Rogild (fraværende) DIREKTION Fra venstre: Bjarne Wind, Helge Israelsen, Palle Juliussen, K.B. Pedersen 7

6 Organisations- og ledelsesstruktur Økonomistyring Regnskab & Finans Post Danmark Informationsteknologi Direktionen består af: Administrerende direktør Helge Israelsen, Direktionssekretariatet, Kommunikation, TIK- Staben, International Post, Auditørfunktionen. Viceadministrerende direktør K. B. Pedersen, Salg & Marketing, Kommunikationsløsninger. Kommunikationsløsninger Brevpostcentre Kurér, Ekspres, Pakker Pakkepostcentre Budstikken Personale Udvikling Transport Uddannelse Intern Produktion & Service Resultatcentre Servicecentre Hovedkontoret består af en direktion og et antal vice- og underdirektørområder samt stabe, som refererer til direktionen. Direktør Palle Juliussen, Personale, Intern Produktion & Service, Kurér, Ekspres, Pakker. Direktør Bjarne Wind, Økonomistyring, Regnskab & Finans, Post Danmark Informationsteknologi, Filialer. 8

7 GRUNDLAGET FOR POST DANMARK Post Danmark er en selvstændig offentlig virksomhed med en bestyrelse og direktion som øverste ledelse. Den til enhver tid siddende minister med ansvar for Post Danmark udøver som repræsentant for staten via et årligt virksomhedsmøde eller på ekstraordinære virksomhedsmøder de ejerbeføjelser, der normalt tilkommer generalforsamlingen i et aktieselskab. Lovgrundlaget for Post Danmark er "Lov om Post Danmark" samt "Lov om postvirksomhed". Begge love blev vedtaget i Folketinget den 31. januar Senest ændret ved lov nr af 29. december Bestyrelse Intern Revision Direktion Administrerende direktør Helge Israelsen Viceadm. direktør K.B. Pedersen Direktør Palle Juliussen Direktør Bjarne Wind (tiltrådt 1. marts 2002) Filialer International Post Salg & Marketing Direktionssekretariat TIK-Staben Kommunikation BILLETnet A/S INC Postområder Auditørfunktionen Internationale Selskaber Ledende medarbejdere i Hovedkontoret: Mogens Madsen, vicedirektør, Kommunikationsløsninger. Carsten Dalbo Pedersen, vicedirektør, Kurér, Ekspres, Pakker. Søren Ravn Jensen, vicedirektør, Filialer. Finn Yde-Andersen, international direktør, International Post. Anders Due, vicedirektør, Salg & Marketing. Herman Petersson, underdirektør, Økonomistyring. Torsten Fels (tilræder 15. april 2002), underdirektør, Regnskab & Finans. Hans Erik Nielsen, underdirektør, Personale. Sune Stausholm, underdirektør, Intern Produktion & Service. Jørn Schmidt, sekretariatschef, Direktionssekretariatet. Anders Jeppesen, TIK-stabschef, TIK-staben. Ole Schmidt Pedersen, kommunikationschef, Kommunikation. Grethe Møller, auditør, Auditørfunktionen. Søren Kongsbo, koncernrevisionschef, Intern Revision. 9

8 Ledelsens årsberetning Post Danmarks resultat før ekstraordinære poster og skat udgjorde i mio. kr. mod 489 mio. kr. i 2000, et fald på 17 mio. kr. Resultatet er i overensstemmelse med forventningerne som udtrykt i halvårsmeddelelsen pr. 30. juni Nettoresultatet er, i overensstemmelse med meddelelse af 21. november 2001, præget af aftalen om overgang til overenskomstansættelse af 96% af Post Danmarks tjenestemænd, hvilket har ført til en engangsbetaling på 549 mio. kr. før skat, dels efterreguleringen af skat for 1998 på 87 mio. kr. Årets resultat bliver i 2001 dermed negativt med 167 mio. kr. mod et overskud på 313 mio. kr. i 2000, et fald på 480 mio. kr. Afkastet af den investerede kapital efter skat (ROIC) faldt i 2001 fra 16% til 15%, mens egenkapitalforrentningen især som følge af engangsbetaling til tjenestemænd faldt til (5%). Afkastet af den investerede kapital er fortsat på et rimeligt niveau. Målt på værdiskabelse er der skabt merværdi på 254 mio. kr. i Værdiskabelsen er et udtryk for den skabte værdi ud over forrentning af fremmedkapital og egenkapital på 9% (WACC). Omsætningen udgjorde i mio. kr. mod mio. kr. i 2000, et fald på 104 mio. kr. eller 1,0%. En væsentlig del af omsætningsfaldet skyldes overførsel af udlandspakkerne til Pan Nordic Logistics AB (PNL) i september Overførslen af udlandspakkerne betyder, at PNL står for omsætningen overfor kunderne og samtidig afholder betalingen til internationale distributører for pakker afsendt til udlandet. Post Danmark modtager betaling fra PNL for det salg og den distribution, der udføres. Omsætningen er som følge heraf faldet med ca. 100 mio. kr. Ligeledes er Post Danmarks Jetpost produkter overført til Budstikken Transport A/S pr. 1. januar 2001, hvilket har medført et fald i omsætningen på ca. 27 mio. kr. Tages der højde for de to ovennævnte forhold er omsætningen steget med ca. 23 mio. kr. Generelt kan det konstateres, at der er afsætningsmæssigt fald på alle hovedproduktgrupper i forhold til 2000, på nær pakker. Udviklingen er et resultat af en svag aktivitetsudvikling i samfundet, skærpede konkurrenceforhold samt øget anvendelse af elektronisk kommunikation. Anvendelsen af elektronisk kommunikation forventes løbende at lægge et pres på udviklingen i brevmængden. Post Danmark vurderer fortsat ikke at have mistet markedsandele på fysisk kommunikation og distribution. De samlede eksterne udgifter udgjorde i mio. kr. mod mio. kr. i Det er en reduktion på 174 mio. kr. eller 5,8%. 108 mio. kr. af reduktionen kan henføres til de aktiviteter, som er overført til henholdsvis Pan Nordic Logistics AB og Budstikken Transport A/S. En lang række effektiviseringsinitiativer herudover har sikret, at omkostningerne er blevet tilpasset i forhold til den vigende omsætning. Personaleudgifterne udgjorde i mio. kr. mod mio. kr. i 2000, svarende til en stigning på 88 mio. kr. eller 1,3%. I stigningen indgår en hensættelse på 75 mio. kr., som væsentligst skyldes mere forsigtige hensættelsesprincipper vedrørende overtallige medarbejdere. Den tilsvarende hensættelse i 2000 udgjorde 35,5 mio. kr. Antal medarbejdere omregnet til årsværk var i og i , et fald på 972 eller 3,9%. Set i forhold til en gennemsnitlig lønstigning på 4,5% må udviklingen i personaleudgifterne betegnes som tilfredsstillende. Udviklingen er dels en konsekvens af en tilpasning til afsætningens størrelse, dels et resultat af de fortsatte procesforbedringer. Ledelsesprogrammet TIK Total Involvering i Kvalitet og de deraf igangsatte initiativer som selvbærende team og løbende forbedringer af virksomhedens processer, har bidraget til produktivitetsstigningerne både i produktionen og i administrationen. TIK, der til stadighed vil være af afgørende betydning for styringen af virksomheden, er baseret på European Foundation for Quality Management s Excellence Model, som er den grundlæggende ledelsesmodel i Post Danmark. Modellen rubricerer indsatsområder og resultater med øget fokus på kunde- og medarbejdertilfredshed. Årsrapporten for 2001 indeholder resultaterne af kunde- og medarbejdertilfredshedsmålingerne, der viser tilfredsstillende udviklinger. Udviklingen af Post Danmarks processer og produktionsapparat er i 2001 fortsat på et højt aktivitetsniveau. Der er i 2001 investeret 626 mio. kr. som ny- og geninvesteringer mod 406 mio. kr. i Nyinvesteringer har væsentligst omfattet nyt transportmateriel og produktionsudstyr til sortering og distribution. Udviklings- og projekt- 10

9 omkostninger, der er ført over resultatopgørelsen, ligger under niveauet sidste år. På årsbasis lever det ordinære resultat for 2001 op til forventningerne. Den uændrede overskudsgrad på 4% viser, at den vigende omsætning i år 2001 har kunnet opvejes af forbedringerne i produktiviteten og reduktion i kapacitetsomkostningerne, hvilket er tilfredsstillende. Det er tillige glædeligt, at der nu ikke mindst som følge af den store tilslutning blandt de tidligere tjenestemænd til overgang til overenskomstansættelse er udsigt til at Post Danmark gennem en tilpasning af de gældende rammevilkår får forbedrede muligheder for at imødegå det voksende konkurrencepres. Udviklingen i 2001 understreger betydningen af, at Post Danmark konstant og hurtigt udvikler og forbedrer processer og produktionsapparat med henblik både på effektivisering og markedstilpasning af produktudbud. FORSLAG TIL OVERSKUDSDISPONERING Udbyttet beregnes i henhold til Lov om Post Danmark som 50% af årets nettoresultat, dog mindst 5% af den gennemsnitlige egenkapital primo og ultimo året, men maksimalt årets resultat. Som følge af det negative resultat har Post Danmarks bestyrelse indstillet, at der ikke betales udbytte i Af årets resultat på (167) mio. kr. foreslås 2 mio. kr. overført til opskrivningshenlæggelser vedr. urealiserede kursgevinster, og (169) mio. kr. foreslås overført til frie reserver under egenkapitalen. VÆSENTLIGE AKTIVITETER OG BEGIVENHEDER I 2001 STRATEGI Post Danmark offentliggjorde i april 2000 Strategi Virksomhedens udgangspunkt er et avanceret produktionsapparat, et højt serviceniveau og en stærk markedsposition. Udfordringerne er liberalisering, skærpet konkurrence, strukturændringer i branchen og den teknologiske udvikling. I denne konkurrencesituation er det vigtigt at være såvel markedsmæssigt som omkostningsmæssigt rede til at imødegå udfordringerne. I Strategi 2003 er Post Danmarks vision formuleret: At være markedsleder i et liberaliseret marked med lønsom vækst inden for vores kerneområder i Danmark At sikre en international styrkeposition på pakke- og logistikmarkedet gennem alliancer og tilkøb At levere økonomiske resultater på linie med branchens bedste At være branchens mest udfordrende og attraktive arbejdsplads. Det er i Strategi 2003 anbefalet, at Post Danmark omdannes til aktieselskab. Det er ligeledes konstateret, at en forudsætning herfor er, at der indgås aftaler med de tjenestemandsansatte om nye ansættelsesformer. Dette er nu lykkedes. I efteråret 2001 blev Post Danmarks knap tjenestemænd tilbudt ansættelse på overenskomst på særlige vilkår. 96% sagde i december 2001 ja til overgangen, mens 4% valgte at forblive som tjenestemænd. Langt hovedparten af de, der sagde ja til tilbuddet, valgte den model, der gav et engangsbeløb på kr. før skat. De accepterer samtidig en udvidet fortolkning af, hvilke arbejdsopgaver, de kan overføres til. Samlet beløber Post Danmarks engangsomkostning sig som følge heraf til 549 mio. kr. før skat. Alle, der har sagt ja, vil være omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven og vil dermed kunne følge med deres stilling, når der sker ændringer i form af aktieselskabsdannelse eller lignende. Gennem ovennævnte initiativer er vejen åbnet for Post Danmarks omdannelse til aktieselskab. Regeringen har 4. april 2002 fremsat lovforslag herom, og Post Danmark forventes på den baggrund omdannet til aktieselskab med tilbagevirkende kraft fra 1. januar I EU's ministerråd er der i 2001 opnået fælles holdning til rammerne for den videre liberalisering af posttjenesterne i EU. Rammerne betyder, at vægtgrænsen for eneretten for breve nedsættes til 100 gram pr. 1. januar 2003, og at denne grænse yderligere nedsættes til 50 gram pr. 1. januar Det skal i de efterfølgende år nærmere drøftes, om posttjenesterne fuldt ud skal liberaliseres fra ORGANISATION Med virkning fra 1. januar 2001 har Post Danmark forenklet den decentrale organisation. Således er 28 postområder reduceret til 19. Formålet er at styrke den lokale ledelse og organisation, så virksomheden hurtigere og mere effektivt kan gennemføre forandringer. Forenklingen har samtidig gjort det muligt at effektivisere de administrative arbejdsgange. 11

10 Med virkning fra 1. januar 2002 er Post Danmarks pakkeforretning udskilt som et selvstændigt forretningsområde. Dette er sket for at styrke fokuseringen og lønsomheden af aktiviteterne indenfor kurer, ekspres og pakkevirksomhed. Post Danmarks kurerprodukter under navnet Jetpost er pr. 1. januar 2001 overført til dattervirksomheden Budstikken Transport A/S. I forbindelse med omstruktureringen af pakkeforretningen er der med virkning fra 1. januar 2002 sket en opsplitning af postcentrene i brevcentre og pakkecentre. Opsplitningen forventes at være første skridt i en yderligere tilpasning af centerstrukturen på både brev- og pakkesiden. Med virkning fra 1. december 2000 blev Post Danmarks transportaktiviteter samlet i en intern enhed benævnt Post Danmark Transport. Dette er sket for at sikre et yderligere fokus på at optimere den interne logistik i virksomheden og logistikken i forhold til kunderne. Transportenheden har i 2001 arbejdet med denne optimering, og der forventes væsentlige effektiviseringer som følge af dette arbejde med procesforbedringer. Post Danmark Mailhouse, der bl.a. beskæftigede sig med print- og kuverteringsydelser, er efter en længere periode med underskud afviklet. Printog kuverteringsaktiviteterne er med virkning fra 1. december 2001 solgt til Strålfors A/S. De øvrige aktiviteter er overført til andre enheder i Post Danmark. Med virkning fra 1. januar 2002 er Post Danmark Auto udskilt i et aktieselskab, Post Danmark Leasing A/S. KUNDERNE OG MARKEDET Samarbejdet mellem de nordiske postvirksomheder på pakkemarkedet via selskabet Pan Nordic Logistics AB (PNL) har ændret karakter i I oktober 2001 besluttede Posten AB (Sverige) at udtræde af samarbejdet. Post Danmark og Posten Norge BA fortsætter samarbejdet og har i februar 2002 købt Posten AB s aktier i PNL. Post Danmark og Posten Norge BA ejer herefter hver 50% af aktierne i PNL. Købet er godkendt af såvel de danske som de svenske konkurrencemyndigheder. Efter at Posten AB er udtrådt af samarbejdet, har PNL erhvervet AB Expressgods med henblik på at sikre en bedre dækning på det svenske marked. Expressgods håndterer pakker til og fra Sverige til PNL s partnere over hele verden. På det svenske marked har Expressgods 300 ind- og udleveringssteder fordelt over hele landet. Det er fortsat intentionen, at Post Danmark og Posten Norge BA i PNL-regi finder en yderligere alliancepartner. Der er i 2001 ført drøftelser med flere mulige partnere, men der er ikke indgået en aftale. Samarbejdet i PNL er et vigtigt element til at sikre Post Danmark en international position. Selvom Posten AB er udtrådt af samarbejdet i PNL, er postsamarbejdet mellem Post Danmark og Posten AB fortsat på andre områder. Dette gælder eksempelvis samarbejdet i Øresundsregionen. Post Danmark har pr. 1. januar 2002 ændret sin prisstruktur for pakker til at omfatte en kombination af vægt- og volumentaksering. Ændringerne i prissætningen gør denne mere overensstemmende med gældende praksis i transportbranchen. Den del af Post Danmarks pakker, der sendes fra erhverv til erhverv, er fremover ikke omfattet af befordringspligten. Post Danmark har en stærk position som betroet tredjepart på kommunikationsmarkedet. Den position vil være udgangspunktet for virksomhedens e-kommunikationsstrategi, der tager sigte på at etablere en elektronisk kanal mellem afsendere og modtagere og udvikle nye value-added services for begge grupper. Strategien har desuden til formål at optimere samspillet mellem den elektroniske og fysiske kommunikation. UDVIKLINGSPROJEKTER OG INVESTERINGER Post Danmark har i 2001 fortsat fokuseret kraftigt på udviklingsprojekter og procesforbedringer med henblik på at øge effektivitet samt kundeog medarbejdertilfredshed. Et af de vigtigste udviklingsprojekter er Sætteprojektet, der omfatter maskinel sortering og sætning af breve i omdelingsorden. Knap 70% af standardbrevene sorteres ved årsskiftet i omdelingsorden. Post Danmark forventer, at tæt ved 80% af brevene vil blive sat i omdelingsorden i løbet af Procesforbedringer er realiseret i 2001 via Gennemførelsesprogrammet. Programmet har målrettet salget og reduceret omkostningerne. Endvidere har programmet på en række områder bidraget til at øge kunde- og medarbejdertilfredsheden. Gennemførelsesprogrammets første fase blev igangsat i september 2000 og er afsluttet i sommeren Anden fase dækker distributions- og 12

11 produktionsområdet, og her vil aktiviteterne være afsluttet i 2002/2003. Med Gennemførelsesprogrammets standardiseringsarbejde er der sket en væsentlig reduktion af de administrative omkostninger. Disse forventes yderligere reduceret via etablering af servicecentre. Formålet er at forbedre de administrative processers effekt og kvalitet for derigennem at give de lokale ledelser mulighed for at fokusere maksimalt på salg og produktion. KVALITET Kvalitetsniveauet for breve blev i 2001 på 94,9% mod 95,0% i Målet er et kvalitetsniveau på 97%. For økonomibreve er kvaliteten markant forbedret i 2001 til 97,8% mod 96,1% i 2000 og overstiger nu det målsatte kvalitetsniveau. I international sammenhæng er Post Danmarks kvalitetsniveau fortsat blandt de allerhøjeste. Brevkvaliteten har været negativt påvirket af mistanken om breve indeholdende miltbrandbakterier i forlængelse af hændelserne i USA. Disse "pulverbreve" har betydet, at produktionen på postcentrene i en række tilfælde er blevet standset. ikke i Post Danmark opstå omkostninger som følge heraf. Told & Skat har i forbindelse med ligningen af Post Danmarks selvangivelser for 1997 og 1998 truffet en afgørelse om den skattemæssige udgiftsførelse af forudbetalt løn. Afgørelsen vil betyde en væsentlig regulering af skatten for Reguleringen udgiftsføres i 2001 med 87 mio. kr. som hensættelse til udskudt skat. Der pågår drøftelser med Told & Skat om at få ændret afgørelsen. EFTERFØLGENDE BEGIVENHEDER Regeringens fremsættelse af lovforslag om omdannelse af Post Danmark til aktieselskab med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2002 kan påvirke virksomhedens økonomiske stilling, idet der er optaget forhandlinger med staten om betaling af et betydelig engangsbeløb for nedbringelse af de løbende pensionsbetalinger til staten vedrørende nuværende og tidligere tjenestemænd. Der sigtes mod en nedbringelse af den løbende pensionsbetaling fra 20% til 12% og den forventede engangsbetaling hertil skønnes at udgøre ca. 1,7 mia. kr. FREMTIDEN Strukturtilpasningen i markedet forventes at fortsætte med virksomhedssammenlægninger på tværs af landegrænser og produktgrupper, og der forventes en fortsat hård konkurrence på markedet for Post Danmarks hovedprodukter. Hertil kommer et forventet pres på afsætningen fra den teknologiske udvikling med stigende anvendelse af elektroniske kommunikationsløsninger. Post Danmark vil udnytte den teknologiske udvikling til produktudvikling og søge at indgå alliancer og partnerskaber for at forbedre markedspositionen og øge omsætningen. Forventningerne til omsætningen i 2002 er imidlertid fortsat beherskede, og der forventes kun en begrænset vækst. Løbende procesforbedringer og justeringer af omkostninger og kapacitet er fortsat et mål. Det forventes, at den i år 2001 opnåede tilpasning kan fortsættes i På denne baggrund forventer Post Danmark, at årets ordinære resultat i 2002 vil blive på niveau med ØVRIGE FORHOLD Som en følge af fusionen mellem BG Bank og Danske Bank er aftalen mellem BG Bank og Post Danmark om fællesfilialer blevet ændret i februar Ændringen indebærer, at de eksisterende 37 fællesfilialer afvikles. Samtidigt er det aftalt, at Danske Banks kunder har fået mulighed for at foretage almindelige bankforretninger i Post Danmarks filialer. Afviklingen af fællesfilialer er påbegyndt i 2001 og forventes afsluttet i Der vil Der er ikke derudover indtruffet begivenheder siden statusdagen, som har påvirket virksomhedens økonomiske stilling væsentligt. Med virkning fra 1. marts 2002 har Post Danmark ansat Bjarne Wind som direktør og medlem af direktionen. Den nye direktørs ansvarsområde omfatter økonomi og finans, IT og Post Danmarks filialer. 13

12 Finansielle resultater Regnskabskommentarer NETTOOMSÆTNING Post Danmarks nettoomsætning udgjorde i mio. kr., et fald på 104 mio. kr. eller 1,0% set i forhold til Omsætningens fordeling på hovedproduktgrupper samt udvikling fra 2000 til 2001 fremgår nedenfor. Tilsvarende er vist udviklingen i afsætningen. Omsætningsnedgangen kan hovedsageligt henføres til aktiviteter overført til Pan Nordic Logistics AB (ca. 100 mio. kr.) samt Budstikken Transport A/S (ca. 27 mio. kr.). Der kan konstateres et afsætningsmæssigt fald på alle hovedproduktgrupper med undtagelse af pakker. Omsætningen på breve udgjorde i mio. kr., en stigning på 8 mio. kr. eller 0,1% set i forhold til Stigningen kan henføres til den vækst, der har været i gennemsnitprisen for Omsætning Regnskab Regnskab Ændring Ændring % Mio. kr Breve ,1 Pakker (103) (9,0) Blade ,2 Adresseløse forsendelser og lokale ugeaviser (5) (0,6) Filialer ,1 Øvrige indtægter (77) (12,5) Omsætning i alt (104) (1,0) Afsætning Regnskab Regnskab Ændring Ændring % Mio. stk Breve 1.414, ,2 (29,5) (2,0) Pakker 31,8 31,7 0,1 0,3 Blade 270,5 279,5 (9,0) (3,2) Adresseløse forsendelser og lokale ugeaviser 1.048, ,4 (23,1) (2,2) Ind- og udbetalinger på posthuse 46,1 51,0 (4,9) (9,6) breve. Afsætningen var vigende set i forhold til 2000 med et fald på 2,0%. Brevmængdens udvikling har en væsentlig sammenhæng med aktiviteten i samfundet. Udviklingen bør dog også tolkes som et signal, om at nye kommunikationsmåder og -midler indtager deres plads i det samlede kommunikationsbillede. At en løbende substitution finder sted er et faktum, men hidtil er denne trend blevet kompenseret af nye måder at anvende brevet på. Omsætningen på pakker udgjorde i mio. kr., et fald på 103 mio. kr. eller 9,0% set i forhold til Afsætningen steg med 0,3%. Pakkemarkedet i Danmark er præget af en intensiv konkurrence. Udviklingen i pakkeomsætningen har især været påvirket af en række tekniske omlægninger. Således er de udenlandske pakker i september 2000 overført til Pan Nordic Logistics AB, hvilket har ført til en ændret afregning, der medfører en omsætningsnedgang på ca. 100 mio. kr. Omsætningen på blade udgjorde i mio. kr., en stigning på 19 mio. kr. eller 2,2%. Afsætningen faldt med 3,2%. Bladtilskuddet fra staten er 466 mio. kr. i 2001 mod 437 mio. kr. i En væsentlig årsag til faldet i afsætningen er, at bekendtgørelsen om blade blev ændret med virkning fra den 1. april 2000, således at en række blade ikke længere er berettiget til at modtage portostøtte. Samtidig besluttede staten en forhøjelse af bladportoen med 13,5%. For Post Danmark har forhøjelsen ingen direkte betydning, idet der er sket en tilsvarende reduktion i bladtilskuddet. Der føres for tiden drøftelser med Trafikministeriet om et nyt reguleringsgrundlag for bladtilskuddet for perioden

13 Omsætningen på adresseløse forsendelser og lokale ugeaviser, der distribueres i et stærkt konkurrencepræget marked, udgjorde i mio. kr., et fald på 5 mio. kr. eller 0,6% set i forhold til Afsætningen faldt med 2,2%. Årsagen til faldet i omsætning og afsætning kan primært henføres til ændringer i markedet for lokale ugeaviser, hvor der bl.a. er sket sammenlægning og lukning af enkelte ugeaviser. Omsætningen i Filialer (bortset fra salget af postprodukter) steg fra 485 mio. kr. i 2000 til 539 mio. kr. i Selvom salget af taletidskort og forenklingen af posthusenes produktsortiment har givet et tilfredsstillende resultat, kan den omsætningsmæssige fremgang overvejende henføres til den engangskompensation, som BG Bank/Danske Bank har betalt Post Danmark i forbindelse med afviklingen af fællesfilialerne. Den teknologiske udvikling har som forventet medført en fortsat nedgang i antallet af giroindbetalingskort, svarende til 9,6% i 2001 i forhold til Udviklingen har påvirket omsætningen i negativ retning, men nedgangen er stort set opvejet af en prisregulering af betalinger fra BG Bank/Danske Bank vedrørende ekspeditioner. Omsætningen på øvrige indtægter udgjorde i mio. kr., et fald på 77 mio. kr. eller 12,5% set i forhold til Øvrige indtægter indeholder bl.a. indtægter vedrørende r virksomhed og serviceprodukter som Postens Service System, og Postens Kontraktkørsel m.m. Nedgangen skyldes blandt andet, at Post Danmark pr. 1. januar 2001 har overført Jetpost produkterne til Budstikken Transport A/S. ANDRE EKSTERNE UDGIFTER Eksterne udgifter omfatter salgs- og distributionsomkostninger, omkostninger til bildrift, udviklings- og projektomkostninger, ejendomsdrift, forsikringer m.v. De samlede eksterne udgifter udgjorde i mio. kr. mod mio. kr. i 2000, svarende til et fald på 174 mio. kr. eller 5,8%. Faldet kan hovedsageligt henføres til ændring af afregning af udenlandspakker, jævnfør afsnittet om pakker ovenfor. Det samme forhold gør sig gældende for de aktiviteter, der er overført til Budstikken Transport A/S. Herudover har Post Danmark gennemført effektiviseringer og generel tilbageholdenhed med udgifterne. Salget af Mailhouse har medført omkostninger til afvikling af aktiviteterne. PERSONALEUDGIFTER Personaleudgifterne steg med 88 mio. kr. fra mio. kr. i 2000 til mio. kr. i 2001 svarende til en stigning på 1,3%. I stigningen indgår en hensættelse på 75 mio. kr. som væsentligst skyldes mere forsigtige hensættelsesprincipper vedrørende overtallige medarbejdere. Den tilsvarende hensættelse i 2000 udgjorde 35,5 mio. kr. Korrigeret for hensættelser vedrørende overtallige medarbejdere i begge årene udgør stigningen 48,5 mio. kr. eller 0,7%. Set i forhold til en gennemsnitlig lønstigning på 4,5 % kan det konstateres, at de gennemførte aktiviteter som f.eks. sætteprojektet, generelle procesforbedringer, Total Involvering i Kvalitet og selvbærende team har ført til produktivitetsstigninger. Antal medarbejdere omregnet til årsværksforbrug var i og i , et fald på 972 eller 3,9%. RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER Resultatet før finansielle poster udgjorde 454 mio. kr. i 2001 mod 490 mio. kr. i Overskudsgraden beregnet som resultat før finansielle poster i procent af nettoomsætningen udgjorde i ,2% mod 4,5% i Den svage omsætningsudvikling er dermed omtrent blevet opvejet ved forbedringer i produktivitet og fald i kapacitetsomkostninger. FINANSIELLE POSTER Finansielle indtægter udgjorde 112 mio. kr. i 2001 mod 99 mio. kr. i Eksklusiv valutakursreguleringerne er de finansielle indtægter i 2001 steget med 14 mio. kr. set i forhold til 2000, hvilket væsentligst skyldes stigende overskudslikviditet i Finansielle udgifter udgjorde 84 mio. kr. i 2001 mod 95 mio. kr. i Eksklusive valutakursreguleringer er de finansielle udgifter faldet med 5 mio. kr. set i forhold til Det samlede resultat af valutastyringen er en nettogevinst på 2 mio. kr. i 2001 mod et nettotab på 3 mio. kr. i SKAT AF ORDINÆRT RESULTAT Skat af ordinært resultat udgør 168 mio. kr. i 2001 mod 176 mio. kr. i Skatteprocenten udgør 35,6% i 2001 mod 36,0% i Indregning af skatteaktiver i dattervirksomheder i 2001 har medført, at skatteprocenten er faldet. De realiserede skatteprocenter er højere end selskabsskatteprocenten primært som følge af reduceret afskrivningsfradrag af initialgoodwill etableret ved virksomhedens stiftelse i EKSTRAORDINÆRE POSTER EFTER SKAT Ekstraordinære udgifter omfatter omkostninger på 549 mio. kr. til tjenestemænd, der har accepteret at blive ansat på overenskomst på særlige vil- 15

14 kår. Ved overgang fra tjenestemandsansættelse til overenskomstansættelse på særlige vilkår, er der blevet betalt et engangsbeløb på kr. til den enkelte medarbejder, såfremt der er valgt den model, der giver Post Danmark større muligheder for at finde egnet beskæftigelse. Denne model er valgt af langt de fleste. Resten har valgt en model, som ikke ændrer ved de gældende retningslinier for omplacering. Skat af ekstraordinære udgifter udgør en indtægt på 30% af 549 mio. kr. svarende til 165 mio. kr. I forbindelse med ligning af Post Danmarks selvangivelse for 1997 og 1998 har Told & Skat truffet en afgørelse om den skattemæssige udgiftsførelse af forudbetalt løn. På grund af den generelle forældelsesfrist vil dette betyde en væsentlig regulering af skatten for Denne regulering udgiftsføres med 87 mio. kr., som hensættelse til udskudt skat i Post Danmarks regnskab for Der pågår drøftelser med Told & Skat om at få ændret afgørelsen. BALANCEN ANLÆGSAKTIVER Immaterielle anlægsaktiver, der hovedsageligt består af goodwill i forbindelse med etableringen af Post Danmark, er reduceret fra mio. kr. i 2000 til 925 mio. kr. væsentligst som følge af afskrivninger på den nævnte goodwill. Materielle anlægsaktiver er i 2001 forøget fra mio. kr. til mio. kr. Der er i år 2001 foretaget investeringer i materielle anlægsaktiver på 566 mio. kr. Herudover er der foretaget afskrivninger på 478 mio. kr., samt afgang på 30 mio. kr. De finansielle anlægsaktiver udgøres af kapitalinteresser i datter- og associerede virksomheder. Opgjort til indre værdi udgør disse pr. 31. december mio. kr. mod 74 mio. kr. i I årets løb er der i alt tilkøbt aktier for 8 mio. kr. i disse virksomheder, og der er realiseret et tab på 3 mio. kr. efter skat. Reguleringer ført over egenkapitalen udgør et tab på 2 mio. kr. TILGODEHAVENDER Tilgodehavender er i 2001 forøget med 224 mio. kr. fra i 2000 til mio. kr., væsentligst som følge af stigende tilgodehavende selskabsskat. Tilgodehavender hos dattervirksomheder og associerede virksomheder er steget fra 4 mio. kr. i 2000 til 120 mio. kr. VÆRDIPAPIRER OG LIKVIDE BEHOLDNINGER Af den samlede beholdning på mio. kr. er 512 mio. kr. placeret i let omsættelige værdipapirer i henhold til den valgte finansielle strategi. EGENKAPITAL Egenkapitalen udgør pr. 31. december mio. kr. og er faldet med 169 mio. kr. Soliditeten, beregnet som egenkapitalen i procent af balancesummen, er som konsekvens heraf faldet til 40% i 2001 mod 44% i Faldet i egenkapitalen skyldes hovedsageligt, at årets resultat er negativt med 167 mio. kr. HENSÆTTELSER Den udskudte skat er steget fra 80 mio. kr. i 2000 til 125 mio. kr. i 2001, væsentligst som følge af efterregulering af skat for 1998 på 87 mio. kr., jf. førnævnte skattesag. Der er i 2001 foretaget en forøgelse af hensættelserne vedrørende overtallige medarbejdere i Jobbørsen. Hensættelsen udgør pr. 31. december mio. kr. Herudover er der hensat 10 mio. kr. til afviklingsomkostninger vedrørende salg af MailHouse. LANGFRISTET GÆLD Til finansiering af engangsbetalingen i forbindelse med tjenestemænds overgang til overenskomstansættelse er der optaget et fastforrentet lån hos Den Europæiske Investeringsbank på 201 mio. kr. Realkreditbelåningen er omlagt til et stående lån. Den langfristede gæld er således forøget fra mio. kr. i 2000 til mio. kr. i PENGESTRØMSOPGØRELSEN Likviditetsvirkning fra ordinære driftsaktiviteter er steget med 81 mio. kr. fra mio. kr. i 2000 til mio. kr. i Stigningen skyldes dels en positiv virkning i den betalbare skat på 136 mio. kr. fra 186 mio. kr. i 2000 til 50 mio. kr. i 2001, og dels det lavere resultat samt øvrige reguleringer med netto 9 mio. kr. fra mio. kr. i 2000 til mio. kr. i Modsat påvirker ændringen i driftskapitalen negativt med 64 mio. kr. fra 181 mio. kr. i 2000 til 117 mio. kr. i Likviditetsvirkningen fra ekstraordinære driftsposter udgjorde et likviditetsbehov på 549 mio. kr. Likviditetsvirkning fra investeringsaktiviteter udgjorde et likviditetsbehov på 599 mio. kr. i 2001 mod 405 mio. kr. i En stigning i nettoinvesteringsbeløb på 248 mio. kr. vedrørende køb og salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver er den væsentligste årsag til stigningen i likviditetsbehovet. Modsat er investeringer i og lån til datter- og associerede virksomheder faldet med 54 mio. kr. 16

15 Likviditetsvirkning fra finansieringsaktiviteter udgjorde et likviditetstilskud i 2001 på 10 mio. kr. mod et likviditetsbehov på 591 mio. kr. i Dette skyldes fald i udbetalt udbytte på 299 mio. kr. og ændret nettolåneoptagelse på 302 mio. kr. fra 2000 til Likviditetsvirkningen fra driftsaktiviteterne er større end den samlede effekt på investerings- og finansieringsaktiviteter. De likvide beholdninger er derfor øget med 169 mio. kr. fra mio. kr. i 2000 til mio. kr. i VÆRDISKABELSE I POST DANMARK (ECONOMIC PROFIT) GENERELT Som supplement til resultatopgørelsen opgøres værdiskabelsen i Post Danmark, benævnt Economic Profit. Udgangspunktet for denne opgørelse er en antagelse om, at der først tjenes penge, når den samlede kapitalomkostning til fremmedkapital og egenkapital er dækket. Den konventionelle resultatopgørelse medtager ikke forrentning til egenkapitalen. I opgørelsen af Economic Profit foretages der en del reguleringer. Bl.a. aktiveres goodwill, og der foretages korrektioner for ekstraordinære poster og poster af engangskarakter, herunder udgiften til tjenestemænds overgang til overenskomstansættelse. For definitioner på de elementer, der indgår i opgørelsen, se side 20. NETTORESULTAT PÅ OPERATIVT NIVEAU NOPAT opgøres som resultat før skat og finansieringsrenter justeret for ikke operative driftsposter fratrukket en justeret betalbar skat. Resultat før skat og renter (EBIT) justeres for goodwillafskrivninger, der tilbageføres. Tilsvarende for ikke operative driftsposter, såsom væsentlig fortjeneste/tab ved salg af ejendomme m.v. samt sekundære hensættelser. Renteindtægter på de samlede likvide beholdninger medtages i den justerede EBIT. Den justerede betalbare skat opgøres som den betalbare skat i det eksterne regnskab justeret for skatteværdien af justeringerne i forhold til det eksterne regnskab tillagt skatteværdien af nettofinansieringsudgiften. INVESTERET KAPITAL Den investerede kapital omfatter anlægsaktiver ekskl. initialgoodwill i forbindelse med omdannelsen til Post Danmark tillagt omsætningsaktiver inkl. de samlede likvide beholdninger og værdipapirer. Ikke rentebærende gæld ekskl. udbytte modregnes i den investerede kapital. Investeret kapital beregnes som et gennemsnit primo og ultimo året. KAPITALOMKOSTNINGER Kapitalomkostninger beregnes som den gennemsnitlige investerede kapital gange den gennemsnitlige kapitalomkostningssats (WACC). Post Danmarks værdiskabelse Mio. kr Resultat før ekstraord.poster og skat Tilbageførte goodwill afskrivninger Tilbageførte finansieringsudgifter Tilbageførte reguleringer (5) (21) 19 Justeret EBIT Beregnet betalbar skat heraf (290) (275) (234) (217) (266) Nettoresultat operativt (NOPAT) Investeret kapital Afkast på investeret kapital (ROIC)% 15,2 16,1 17,1 17,6 17,4 Gns. kapitalomkostninger (WACC) % 8,5 8,6 8,2 8,2 8,9 Værdiskabelse i mio. kr. (Economic Profit) Værdiskabelse i % (Economic Profit) 6,7 7,5 8,9 9,4 8,5 NOPAT har været stigende siden Den investerede kapital har været stigende i alle årene. Afkastet på den investerede kapital har været svagt faldende siden 1998 væsentligst som følge af stigende likvide beholdninger. Det kan overordnet konkluderes, at Post Danmark har gode evner til at skabe værdi og reelle resultater. Såvel afkast på den investerede kapital som værdiskabelsen er i alle årene på et tilfredsstillende niveau. I år 2001 skabes merværdi på 254 mio. kr. eller 6,7% ud over forrentning til fremmedkapital og egenkapital. Afkastet af den investerede kapital er på 15,2%. 17

16 RISICI FINANSIELLE RISICI Post Danmarks forretningsmæssige aktiviteter indebærer en række risici bl.a. i form af rente- og valutaudsving, som kan få indflydelse på virksomhedens finansielle beholdninger, lån i udenlandsk valuta samt betalinger og balanceposter i forbindelse med afregningen af post til og fra udlandet. De finansielle risici styres centralt af finansafdelingen på baggrund af instrukser og godkendte retningslinier fra direktionen og bestyrelsen. RENTERISIKO Renterisikoen opstår i et samspil mellem Post Danmarks rentebærende likvider og finansiering med variabel rente, der matches således, at den samlede regnskabsmæssige renterisiko begrænses. Obligationsporteføljens markedsværdi udgør pr. 31. december 2001 ca. 512 mio. kr., og en renteændring på 1 procentpoint vil give en resultatpåvirkning på 2,7 mio. kr. før skat. Fastforrentede lån med en gennemsnitlig varighed på 9 år udgør 66% af finansieringen. Renterisikoen på låntagningen i den korte ende af rentekurven cibor 6 måneder opvejes tilnærmelsesvis af en modsatrettet renterisiko på de likvide beholdninger placeret som kortfristede pengemarkedsindskud. VALUTARISIKO Post Danmarks valutakursrisiko opstår primært som følge af betalinger i forbindelse med afregningen af post til og fra udlandet, samt låneoptagelse i Euro. Køb af varer og tjenesteydelser fra udlandet aftales primært i danske kroner. Valutakursrisikoen for dette område er derfor beskeden. Det er Post Danmarks politik at begrænse valutakursændringers indflydelse på resultatet ved valutaterminsforretninger. Valutakursrisikoen i forbindelse med afregning af post til og fra udlandet er i SDR (Speciel Drawings Rights), Euro samt norske og svenske kroner. Der foretages en afdækning af balanceposterne (hensættelserne pr. 31. december 2001) samt delvist budgetpositioner for Sidstnævnte afdækkes dog ikke fuldt ud. Politikken er, at kun de volatile valutaer i SDR-kurven afdækkes (USD, JPY og GBP). Euro-delen afdækkes ikke. KREDITRISIKO Kreditrisikoen omfatter varetilgodehavender, indestående i pengeinstitutter, obligationsbeholdning og finansielle instrumenter. Varetilgodehavenderne har en sådan sammensætning, at risikoen anses for være på et acceptabelt niveau. Der foretages en systematisk kreditvurdering af alle kreditkunder. En del er sikret ved forudbetalinger, og ca. 35% vedrører tilgodehavender hos andre postvirksomheder. Post Danmark foretager løbende en kreditvurdering af de finansielle samarbejdspartnere. Det er virksomhedens politik alene at have samarbejde med finansielle samarbejdspartnere, der har en høj kreditrating. Kreditrisikoen på obligationer er begrænset ved, at der kun investeres i danske statsobligationer/skatkammerbeviser, realkreditobligationer samt erhvervsobligationer med statsgaranti. TILFÆLDIGE RISICI (HAZARD RISKS) Dette omfatter naturkatastrofer, tingskader, erstatningskrav, arbejdsskader, miljøskader. Det er Post Danmarks politik, at virksomhedens risici på disse områder højst må udgøre 5% af egenkapitalen. RISIKOANALYSER Post Danmarks bygninger og anlæg er indrettet efter gældende lovgivning, men også efter en individuel vurdering af den samlede sårbarhed ved skade på den enkelte bygning og det enkelte produktionsanlæg. Post Danmark gennemfører kontinuerlige kvantitative risikoanalyser og auditering på hazard risks. Formålet med risikoanalyserne er at identificere og måle virksomhedens risikoniveau og overføre uacceptable restrisici til forsikringsselskaber og leverandører. Risikoanalyserne gennemføres inden for rammerne af standarden DS/INF 85. BEREDSKAB Post Danmark har opbygget en central og decentral beredskabsstruktur. Beredskabsstrukturen sikrer, at der hurtigt kan iværksættes centrale og/eller decentrale initiativer i forbindelse med uventede hændelser, der udløser behov for hurtig ledelsesmæssig reaktion. FORSIKRING Post Danmark har etableret lovpligtige forsikringer og øvrige forsikringer ud fra et forretningsmæssigt synspunkt. Etablering af forsikringsaftalerne sikrer, at Post Danmark bevarer sin økonomiske handlefrihed, selv om der skulle indtræde uventede tingskader eller blive rejst erstatningskrav mod Post Danmark. 18

17 Anvendt regnskabspraksis Post Danmarks årsregnskab for 2001 er udarbejdet i henhold til årsregnskabsloven, danske regnskabsvejledninger og Københavns Fondsbørs retningslinier for børsnoterede selskaber. Årsregnskabet er aflagt efter samme praksis som sidste år. Der udarbejdes ikke koncernregnskab, idet dattervirksomhedernes aktivitet er uvæsentlig set i forhold til Post Danmarks samlede aktiviteter. NETTOOMSÆTNING Som indtægtskriterium anvendes leveringstidspunktet, dog indtægtsføres frimærkesalg på salgstidspunktet. Rabatter i forbindelse med salget er fratrukket i nettoomsætningen. Størstedelen af Post Danmarks ydelser er fritaget for merværdiafgift. Som følge heraf har Post Danmark ikke fuldt fradrag for indgående moms. RESULTAT AF DATTERVIRKSOMHEDER OG ASSOCIEREDE VIRKSOMHEDER De forholdsmæssige andele af nettoresultaterne i dattervirksomheder og associerede virksomheder indgår i resultatopgørelsen efter fradrag af af- og nedskrivning på koncerngoodwill. SKAT AF ÅRETS RESULTAT SAMT UDSKUDT SKAT Post Danmark er underlagt samme beskatning som aktieselskaber. Den beregnede skat af årets resultat udgiftsføres i resultatopgørelsen tillige med resultatføring af ændringen i hensættelse til udskudt skat opgjort efter gældsmetoden. Hensættelse til udskudt skat omfatter midlertidige forskelle mellem den regnskabs- og skattemæssige værdi af aktiv- og passivposter på balancedagen. IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER Goodwill fremkommet ved etableringen af Post Danmark afskrives lineært over den forventede økonomiske levetid på ti år. Større projekter, hvor software er en hovedbestanddel, værdiansættes til anskaffelsespris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Afskrivninger foretages som hovedregel lineært over fem år. Mindre anskaffelser udgiftsføres i anskaffelsesåret. Indretning af lejede lokaler vedrørende posthuskoncepter samt øvrige væsentlige projekter optages til anskaffelsespris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Afskrivninger foretages som hovedregel lineært over ti år. MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER Materielle anlægsaktiver værdiansættes til anskaffelsespris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Afskrivninger foretages lineært over aktivernes forventede brugstid. Der afskrives ikke på grunde. Afskrivningsperioderne er som følger: Posthus- og administrationsbygninger 40 år Installationer heri 15 år Bygninger med postsorteringsanlæg og anden produktion 25 år Installationer heri 10 år Ombygninger vedrørende posthuskoncepter 10 år Tekniske anlæg og maskiner 8 år Driftsmateriel og inventar 3-5 år Anlægsaktiver, der afhændes eller skrottes, fragår i den akkumulerede anskaffelsessum og i de akkumulerede afskrivninger. Avance eller tab føres i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre eksterne udgifter. Større projekter, hvor software indgår som en integreret del af et maskinanlæg, aktiveres og afskrives sammen med de tilhørende aktiver. Postsorteringsanlæg og andre tekniske anlæg samt driftsmidler og inventar overtaget i forbindelse med etableringen af Post Danmark afskrives med udgangspunkt i ovenstående brugstider, dog således at den resterende brugstid er fastsat under hensyntagen til aktivernes oprindelige anskaffelsestidspunkt. Småaktiver under kr. udgiftsføres som hovedregel i anskaffelsesåret. Småaktiver anskaffet i forbindelse med større projekter aktiveres og afskrives over tre til fem år. FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder værdiansættes efter den indre værdis metode til den forholdsmæssigt ejede andel af virksomhedernes egenkapital med tillæg af koncerngoodwill. Koncerngoodwill afskrives som hovedregel over fem år. Mindre goodwillbeløb udgiftsføres i resultatopgørelsen ved anskaffelsen. Såfremt disse virksomheder har negativ indre værdi, fratrækkes den forholdsmæssige andel i eventuelle tilgodehavender hos virksomhederne. En eventuel yderligere negativ værdi hensættes under passiverne. Andre værdipapirer og kapitalandele værdiansættes til anskaffelsespris eller til en eventuelt lavere værdi på balancedagen. 19

Året kort. Post Danmarks nettoomsætning udgjorde i 2000 10.936 mio. kr., en stigning på 119 mio. kr. eller 1,1 % i forhold til 1999.

Året kort. Post Danmarks nettoomsætning udgjorde i 2000 10.936 mio. kr., en stigning på 119 mio. kr. eller 1,1 % i forhold til 1999. Årsberetning og regnskab 2000 Indholdsfortegnelse 5 6 8 12 14 26 32 38 39 40 42 66 67 68 70 Hovedtal og nøgletal Virksomhedspræsentation Ledelsens årsberetning Strategi og lederskab Kunderne og markedet

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2004 POST DANMARK KONCERNEN

ÅRSRAPPORT 2004 POST DANMARK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2004 POST DANMARK KONCERNEN INDHOLDSFORTEGNELSE 4 6 7 8 10 12 16 18 20 22 28 34 36 40 45 66 67 68 70 71 72 74 Virksomhedspræsentation Hovedtal og nøgletal Året 2004 Forventninger til 2005 Kunder

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 POST DANMARK EN DEL AF POSTNORD

ÅRSRAPPORT 2013 POST DANMARK EN DEL AF POSTNORD ÅRSRAPPORT 23 POST DANMARK EN DEL AF POSTNORD DESIGN: HEDDABANK.DK FORSIDEFOTO: MORTEN BENGTSSON FEBRUAR 24, 4.5 ISSN 97393 INDHOLD 4 6 8 3 4 5 6 HOVEDTAL OG NØGLETAL ÅRET 23 POST DANMARKS AKTIVITETER

Læs mere

tid til forandring 07 ÅrSraPPort 2007 PoSt danmark KonCErnEn

tid til forandring 07 ÅrSraPPort 2007 PoSt danmark KonCErnEn tid til forandring 7 ÅRSRAPPORT 2007 POST DANMARK KONCERNEN Organisation Bestyrelse Intern Revision Koncernrevisionschef Søren Kongsbo direktion Administrerende direktør Helge Israelsen Viceadministrerende

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 - EN DEL AF POSTNORD. Den 21. februar 2014

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 - EN DEL AF POSTNORD. Den 21. februar 2014 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 FOR POST DANMARK (IKKE REVIDERET) - EN DEL AF POSTNORD Den 21. februar 2014 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 Post Danmarks samlede indtægter er faldet fra 8.858 mio. kr. i 2012 til

Læs mere

Driftsresultatet forventes samlet at udvise en pæn stigning primært som følge af de lavere omkostninger. www.postdanmark.dk

Driftsresultatet forventes samlet at udvise en pæn stigning primært som følge af de lavere omkostninger. www.postdanmark.dk ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 2/2008 MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 2/2008 Den 14. marts 2008 RESUMÉ FOR ÅRET 2007

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009 POST DANMARK KONCERNEN

ÅRSRAPPORT 2009 POST DANMARK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 29 POST DANMARK KONCERNEN en del af posten norden Indhold 4 6 8 2 4 5 6 7 Hovedtal og nøgletal Året 29 Post Danmarks aktiviteter Håndtering af forsendelser i post danmark Koncernens øvrige

Læs mere

Mission, mål og strategi. Indhold

Mission, mål og strategi. Indhold Det er således vores mål, at være en solid og innovativ samarbejdspartner for de mange virksomheder, der nu og i fremtiden ønsker at effektivisere og målrette deres markedsføringsindsats... Indhold Mission,

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2005 POST DANMARK KONCERNEN

ÅRSRAPPORT 2005 POST DANMARK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2005 POST DANMARK KONCERNEN LEDELSESBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 6 8 9 10 12 14 20 24 26 28 34 40 42 44 49 59 86 87 88 90 91 92 Virksomhedspræsentation Hovedtal og nøgletal Året 2005 De Post

Læs mere

Årsberetning og regnskab 1999

Årsberetning og regnskab 1999 Årsberetning og regnskab 1999 Forordning Om Post-Budde Vi Christian den Fierde / med Guds Naade / Danmarckis / Norgis / Wendis oc Gottis Konning Hertug udi Slessvig / Holsten / Stormarn oc Dithmersken

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2006 POST DANMARK KONCERNEN

ÅRSRAPPORT 2006 POST DANMARK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2006 POST DANMARK KONCERNEN LEDELSESBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE 5 6 9 10 11 12 14 16 22 26 28 31 36 42 44 46 51 61 85 98 99 100 103 104 Forord Virksomhedspræsentation Hovedtal og nøgletal

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008 POST DANMARK KONCERNEN

ÅRSRAPPORT 2008 POST DANMARK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 28 POST DANMARK KONCERNEN Organisation pr 31. december 28 Bestyrelse Intern Revision Koncernrevisionschef Søren Kongsbo direktion Administrerende direktør Helge Israelsen Viceadministrerende

Læs mere

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03 TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE 1. HALVÅR FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Resultatopgørelse og balance Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2008. Skandinavisk Data Center A/S. CVR-nr. 16 98 81 38 09-r001 TRE HJE 004462 08001.docx

Årsrapport 2008. Skandinavisk Data Center A/S. CVR-nr. 16 98 81 38 09-r001 TRE HJE 004462 08001.docx KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 09-r001 TRE HJE 004462 08001.docx KPMG Statsautoriseret

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 3 / 0 4

Å r s r a p p o r t 2 0 0 3 / 0 4 Årsrapport 2003/04 Årets resultat Resumé Resultatet efter skat steg med 11% til 11,3 mio. kr. mod 10,2 mio. kr. i 2002/03, hvilket svarer til ledelsens forventninger efter 3. kvartal. Resultatet af primær

Læs mere

Årsrapport 2006. Indhold. Kort om Grontmij Carl Bro A/S

Årsrapport 2006. Indhold. Kort om Grontmij Carl Bro A/S Indhold Kort om Grontmij Carl Bro A/S Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Hoved og nøgletal Ledelsesberetning Regnskabsberetning Resultatopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 05/2006 MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 01/2006 HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS 2006

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S

Carlsberg Breweries A/S Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2002 (3. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 ÅRSBERETNING... 4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS...

Læs mere

Ledelse. Bestyrelse. Direktion. Revisorer. Registrering. Adresse

Ledelse. Bestyrelse. Direktion. Revisorer. Registrering. Adresse Indhold 2 3 4 5 8 9 10 14 15 16 20 21 22 23 24 39 41 43 Ledelse Koncernoversigt Hoved- og nøgletal Beretning Mål og strategier Fremtiden Koncernens forretningsaktiviteter Medarbejdere Aktionærforhold Regnskabspraksis

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S. Årsrapport for 2004

Carlsberg Breweries A/S. Årsrapport for 2004 Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2004 (5. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 ÅRSBERETNING... 4 OVERGANG

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2011 RESUMÉ FOR ÅRET 2011 - EN DEL AF POSTNORD. Den 23. februar 2012

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2011 RESUMÉ FOR ÅRET 2011 - EN DEL AF POSTNORD. Den 23. februar 2012 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2011 FOR POST DANMARK KONCERNEN (IKKE REVIDERET) - EN DEL AF POSTNORD Den 23. februar 2012 RESUMÉ FOR ÅRET 2011 Post Danmarks samlede omsætning er faldet fra 10.485 mio. kr.

Læs mere

IT InterGroup A/S ÅRSRAPPORT 2007

IT InterGroup A/S ÅRSRAPPORT 2007 IT InterGroup A/S ÅRSRAPPORT 2007 ÅRSRAPPORT 2007 IT InterGroup A/S IT InterGroup A/S Lyngby Hovedgade 4, 3. CVR nr. 25 53 66 06 2800 Kongens Lyngby Årsrapport for 1. januar 2007-31. december 2007 i 1.000

Læs mere

Semler holding A/S. Årsrapport 2013 CVR-NR. 16 94 91 75

Semler holding A/S. Årsrapport 2013 CVR-NR. 16 94 91 75 Semler holding A/S Årsrapport 2013 CVR-NR. 16 94 91 75 INDHOLD Ledelsesberetning side 4 Koncernoversigt side 4 Hoved- og nøgletal for Semler Gruppen (koncernen) side 5 Selskabsoplysninger side 7 Beretning

Læs mere

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

SCANVAEGT INTERNATIONAL A/S. (CVR nr. 25 01 37 19) ÅRSRAPPORT FOR 2005/2006

SCANVAEGT INTERNATIONAL A/S. (CVR nr. 25 01 37 19) ÅRSRAPPORT FOR 2005/2006 SCANVAEGT INTERNATIONAL A/S (CVR nr. 25 01 37 19) ÅRSRAPPORT FOR 2005/2006 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE RESUME OM VIRKSOMHEDEN 1-2 LEDELSESPÅTEGNING 3 REVISIONSPÅTEGNING 4 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

Læs mere

Årsrapport 2012 ent (03.13) (1158) epartm D Graphics Branding -nr. 27225993 Corporate R /S CV A olding H ets N

Årsrapport 2012 ent (03.13) (1158) epartm D Graphics Branding -nr. 27225993 Corporate R /S CV A olding H ets N Årsrapport 2012 Nets i tal 2.861 MEDARBEJDERE 975 Mio Dankort: 975 Millioner transaktioner 1,2 mia Bankaxept: 1,2 milliarder transaktioner 33 Mio Nets servicerer 33 millioner kort 7,8 Mio Nets har udstedt

Læs mere

Å r s b e r e t n i n g 19 97 / 9 8

Å r s b e r e t n i n g 19 97 / 9 8 Årsberetning 19/98 Indhold 2 Coloplast kort fortalt og nøgletal 3 10 års hoved- og nøgletal 4 Direktion og bestyrelse 5 Bestyrelsens beretning 10 Regnskabsberetning 14 Risikofaktorer 16 Aktionærforhold

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2004. DSV A/S 28. regnskabsår Offentliggjort 4. marts 2005 Årsrapport 1. januar 2004 31. december 2004

ÅRSRAPPORT 2004. DSV A/S 28. regnskabsår Offentliggjort 4. marts 2005 Årsrapport 1. januar 2004 31. december 2004 ÅRSRAPPORT 2004 DSV A/S 28. regnskabsår Offentliggjort 4. marts 2005 Årsrapport 1. januar 2004 31. december 2004 Kumlehusvej 1 Øm 4000 Roskilde CVR nr. 58233528 www..dk HOVED- OG NØGLETAL Hovedtal 1999/00

Læs mere

Årsrapport. Københavns Lufthavne A/S

Årsrapport. Københavns Lufthavne A/S Årsrapport Københavns Lufthavne A/S 1999 Indhold 2 Bestyrelse 3 Direktion 4 Hovedtal 5 Nøgletal 5 Nøgletalsdefinitioner 6 Bestyrelsens beretning 15 Regnskabspraksis 17 Resultatopgørelse 18 Balance 20 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

TMK A/S CVR-nr. 75924712. Årsrapport 2013

TMK A/S CVR-nr. 75924712. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk TMK A/S CVR-nr. 75924712 Årsrapport Godkendt på selskabets

Læs mere