Beløb i mio. kr. / Euro Resultatopgørelse Balance Pengestrømme Nøgletal ordinær drift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beløb i mio. kr. / Euro 2001 2000 1999 1998 1997 Resultatopgørelse Balance Pengestrømme Nøgletal ordinær drift"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Hovedtal og nøgletal Virksomhedspræsentation Bestyrelse og direktion Organisations- og ledelsesstruktur Ledelsens årsberetning Finansielle resultater Regnskabskommentarer Anvendt regnskabspraksis Årsregnskab 2001 Ledelsens påtegning Revisionspåtegninger Strategi og lederskab Kunder og marked Medarbejdere Samfund Opgørelsesmetoder ikke finansielle data Revisorerklæringer ikke finansielle data Delregnskaber for Post Danmarks hovedforretninger Frimærker Postområder og øvrige enheder 3

2 Hovedtal og nøgletal Beløb i mio. kr. / Euro (Euro*) Resultatopgørelse Nettoomsætning , Årlig stigning i procent (1,0%) (1,0%) 1,1% 7,1% 3,9% 3,8% Resultat før afskrivninger (EBITDA) , Resultat efter afskrivninger men før amortisering af goodwill (EBITA) , Resultat før finansielle poster m.m.(ebit) , Fin.poster, inkl. res. dat/ass. virks. 18 2,4 (1) (39) (30) (73) Resultat før ekstraordinære poster og skat , Skat af ordinært resultat (168) (22,6) (176) (184) (172) (176) Ordinært resultat efter skat , Ekstraordinære poster efter skat** (471) (63,3) Årets resultat (167) (22,4) Balance Anlægsaktiver , Omsætningsaktiver , Aktiver i alt , Egenkapital , Hensættelser , Langfristet gæld , Kortfristet gæld , Pengestrømme Ordinære driftsaktiviteter , Ekstraordinære driftsposter (549) (73,8) Investeringsaktiviteter (599) (80,6) (405) (593) (724) (618) Finansieringsaktiviteter 10 1,3 (591) (126) (718) (301) Ændring i likviditet , (270) 223 Nøgletal ordinær drift Overskudsgrad 4% 4% 4% 5% 5% 5% Egenkapitalens forrentning (5%) (5%) 9% 9% 9% 8% Soliditetsgrad 40% 40% 44% 46% 45% 43% Udbytteprocent før skat 0% 0% 35% 36% 44% 45% 4

3 Beløb i mio. kr. / Euro (Euro*) Værdiskabelse Nettoresultat operativt (NOPAT) , Gns. kapitalomkostninger (WACC) 9% 9% 9% 8% 8% 9% Afkast inv. kapital (ROIC) efter skat 15% 15% 16% 17% 18% 17% Værdiskabelse % 7% 7% 8% 9% 9% 9% Værdiskabelse mio. kr , Regnskabspraksis m.v. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsregnskabet for * Ved omregning fra DKK til Euro er anvendt Danmarks Nationalbanks noteringskurs (743,57) pr. 31. december ** Ekstraordinære poster efter skat: Ekstraordinære omk.til tjenestemænd (549) Skat af ekstraordinære omkostninger 165 Efterregulering af skat for 1998 (87) I alt ekstraordinære poster efter skat (471) 5

4 V irksomhedspræsentation Post Danmark indsamler, sorterer og distribuerer i gennemsnit på hverdage ca. otte mio. nationale og internationale forsendelser fordelt på breve, pakker, adresseløse forsendelser og blade. Den samlede omsætning er på knap 11 mia. kr., og over halvdelen stammer fra andre områder end eneretsområdet, der omfatter indenlandske breve under 250 gram. En stor del af Post Danmarks omsætning skabes således i fri konkurrence inden for de to markedsområder; kommunikation, samt transport og logistik. økonomiske afmatning, som har fået mange virksomheder til at reducere deres samlede markedsførings- og reklamebudgetter. Adresseløse forsendelser udgør et andet medie, der er velegnet til at bearbejde et marked med information om produkter, varer og serviceydelser. Det adresseløse medie er meget velegnet til at skabe opmærksomhed om forskellige tilbud i markedet, og produktet repræsenterer således en anden måde end direct mail-forsendelsen, der mere er målrettet markedsføring. KOMMUNIKATIONSMARKEDET Post Danmarks væsentligste produkt er fortsat det fysiske brev. Brevmarkedet er nogenlunde konstant, men det udgør en stadig mindre del af kommunikationsmarkedet, som er i stærk vækst. Både nationalt og internationalt øges mængden af alle former for informationer, der flyttes mellem afsendere og modtagere. Den udvikling vil fortsætte i de kommende år. TRANSPORT- OG LOGISTIKMARKEDET Det indenlandske transport- og logistikmarked har de senere år været kraftigt påvirket af den alliance- og opkøbsbølge, der har fundet sted på internationalt plan. De fleste af Post Danmarks primære konkurrenter på det danske pakke- og logistikmarked er således i dag ejet af udenlandske postselskaber, og der sker fortsat ændringer i ejer- og allianceforholdene. Post Danmark har i dag en enestående stærk position som betroet tredjepart på markedet for fysisk kommunikation. Den position ønsker Post Danmark også at udbygge på markedet for elektronisk tekstkommunikation, som er i hastig udvikling. Post Danmark gør også en vedvarende indsats for at styrke brevets position som medie. Post Danmark satser i stigende grad på at udvikle kompetence inden for reklame og markedsføring for at tydeliggøre virksomhedens position på markedet for direct mail. Indsatsen er besværliggjort af den Markedets virksomheder har i de seneste år haft fokus på konsolidering. Der er således en tydelig tendens til at samle fragtcentraler og pakketerminaler i færre, men større enheder. En strategi som Post Danmark også selv har valgt og offentliggjort i I løbet af 2004 samles således de fem vestdanske pakkecentre i et nyt stort pakkecenter i Midtjylland. 6

5 Bestyrelse og direktion BESTYRELSE Direktør Palle Simonsen Formand. Født Næstformand i Finansieringsinstituttet for Industri og Håndværk A/S. Næstformand i Ejendomsselskabet Norden A/S. Adm. direktør Mogens Bundgaard-Nielsen Næstformand. Født Adm. direktør for A/S Sund og Bælt Holding siden Bestyrelsesformand i Junckers Industrier A/S. Næstformand i bestyrelsen i A/S Stålvalseværket og medlem af Polaris Management A/S. Adm. direktør, generalkonsul Fritz H. Schur Adm. direktør for eller bestyrelsesformand for selskaberne i Fritz Schur Gruppen. Født Bestyrelsesformand for Det Danske Klasselotteri A/S. Bestyrelsesnæstformand for Brd. Klee A/S. Medlem af bestyrelsen i D.L. Clements Eftf. A/S, Dagmar Sørensen Holding A/S, Continental Investment Company A/S og BlueCom Holding A/S, SAS AB og SAS A/S. Adm. direktør Lars Henrik Munch Adm. direktør for A/S Dagbladet Politiken siden Født Medlem af bestyrelsen for Nordic Biotech Advisors A/S, Move on A/S og Træmadsen A/S. Afdelingschef Christian Kettel Thomsen Afdelingschef i Finansministeriet. Født Afdelingschef Per Jacobsen Afdelingschef i Trafikministeriet. Født MEDARBEJDERVALGTE MEDLEMMER Konsulent Jan Svendsen Konsulent i SiD-Post. Født Medlem af bestyrelsen i Forsikringsagenturforeningen (TRYG). Formand Isa Rogild Formand for HK/Post & Kommunikation. Født Medlem af bestyrelsen i Forsikringsagenturforeningen (TRYG). Personalekonsulent Willy Sørensen Personalekonsulent i Post Danmark. Født DIREKTION Adm. direktør Helge Israelsen Født Viceadm. direktør K.B. Pedersen Født Formand for bestyrelsen for BILLETnet A/S. Medlem af bestyrelsen for International Data Post A/S. Medlem af bestyrelsen for gatetrade.net a/s. Direktør Palle Juliussen Født Direktør Bjarne Wind Født Næstformand i Eurogiro A/S. BESTYRELSE Fra venstre: Lars Henrik Munch, Christian Kettel Thomsen, Per Jacobsen, Fritz Schur, Palle Simonsen, Jan Svendsen, Mogens Bundgaard- Nielsen, Willy Sørensen, Isa Rogild (fraværende) DIREKTION Fra venstre: Bjarne Wind, Helge Israelsen, Palle Juliussen, K.B. Pedersen 7

6 Organisations- og ledelsesstruktur Økonomistyring Regnskab & Finans Post Danmark Informationsteknologi Direktionen består af: Administrerende direktør Helge Israelsen, Direktionssekretariatet, Kommunikation, TIK- Staben, International Post, Auditørfunktionen. Viceadministrerende direktør K. B. Pedersen, Salg & Marketing, Kommunikationsløsninger. Kommunikationsløsninger Brevpostcentre Kurér, Ekspres, Pakker Pakkepostcentre Budstikken Personale Udvikling Transport Uddannelse Intern Produktion & Service Resultatcentre Servicecentre Hovedkontoret består af en direktion og et antal vice- og underdirektørområder samt stabe, som refererer til direktionen. Direktør Palle Juliussen, Personale, Intern Produktion & Service, Kurér, Ekspres, Pakker. Direktør Bjarne Wind, Økonomistyring, Regnskab & Finans, Post Danmark Informationsteknologi, Filialer. 8

7 GRUNDLAGET FOR POST DANMARK Post Danmark er en selvstændig offentlig virksomhed med en bestyrelse og direktion som øverste ledelse. Den til enhver tid siddende minister med ansvar for Post Danmark udøver som repræsentant for staten via et årligt virksomhedsmøde eller på ekstraordinære virksomhedsmøder de ejerbeføjelser, der normalt tilkommer generalforsamlingen i et aktieselskab. Lovgrundlaget for Post Danmark er "Lov om Post Danmark" samt "Lov om postvirksomhed". Begge love blev vedtaget i Folketinget den 31. januar Senest ændret ved lov nr af 29. december Bestyrelse Intern Revision Direktion Administrerende direktør Helge Israelsen Viceadm. direktør K.B. Pedersen Direktør Palle Juliussen Direktør Bjarne Wind (tiltrådt 1. marts 2002) Filialer International Post Salg & Marketing Direktionssekretariat TIK-Staben Kommunikation BILLETnet A/S INC Postområder Auditørfunktionen Internationale Selskaber Ledende medarbejdere i Hovedkontoret: Mogens Madsen, vicedirektør, Kommunikationsløsninger. Carsten Dalbo Pedersen, vicedirektør, Kurér, Ekspres, Pakker. Søren Ravn Jensen, vicedirektør, Filialer. Finn Yde-Andersen, international direktør, International Post. Anders Due, vicedirektør, Salg & Marketing. Herman Petersson, underdirektør, Økonomistyring. Torsten Fels (tilræder 15. april 2002), underdirektør, Regnskab & Finans. Hans Erik Nielsen, underdirektør, Personale. Sune Stausholm, underdirektør, Intern Produktion & Service. Jørn Schmidt, sekretariatschef, Direktionssekretariatet. Anders Jeppesen, TIK-stabschef, TIK-staben. Ole Schmidt Pedersen, kommunikationschef, Kommunikation. Grethe Møller, auditør, Auditørfunktionen. Søren Kongsbo, koncernrevisionschef, Intern Revision. 9

8 Ledelsens årsberetning Post Danmarks resultat før ekstraordinære poster og skat udgjorde i mio. kr. mod 489 mio. kr. i 2000, et fald på 17 mio. kr. Resultatet er i overensstemmelse med forventningerne som udtrykt i halvårsmeddelelsen pr. 30. juni Nettoresultatet er, i overensstemmelse med meddelelse af 21. november 2001, præget af aftalen om overgang til overenskomstansættelse af 96% af Post Danmarks tjenestemænd, hvilket har ført til en engangsbetaling på 549 mio. kr. før skat, dels efterreguleringen af skat for 1998 på 87 mio. kr. Årets resultat bliver i 2001 dermed negativt med 167 mio. kr. mod et overskud på 313 mio. kr. i 2000, et fald på 480 mio. kr. Afkastet af den investerede kapital efter skat (ROIC) faldt i 2001 fra 16% til 15%, mens egenkapitalforrentningen især som følge af engangsbetaling til tjenestemænd faldt til (5%). Afkastet af den investerede kapital er fortsat på et rimeligt niveau. Målt på værdiskabelse er der skabt merværdi på 254 mio. kr. i Værdiskabelsen er et udtryk for den skabte værdi ud over forrentning af fremmedkapital og egenkapital på 9% (WACC). Omsætningen udgjorde i mio. kr. mod mio. kr. i 2000, et fald på 104 mio. kr. eller 1,0%. En væsentlig del af omsætningsfaldet skyldes overførsel af udlandspakkerne til Pan Nordic Logistics AB (PNL) i september Overførslen af udlandspakkerne betyder, at PNL står for omsætningen overfor kunderne og samtidig afholder betalingen til internationale distributører for pakker afsendt til udlandet. Post Danmark modtager betaling fra PNL for det salg og den distribution, der udføres. Omsætningen er som følge heraf faldet med ca. 100 mio. kr. Ligeledes er Post Danmarks Jetpost produkter overført til Budstikken Transport A/S pr. 1. januar 2001, hvilket har medført et fald i omsætningen på ca. 27 mio. kr. Tages der højde for de to ovennævnte forhold er omsætningen steget med ca. 23 mio. kr. Generelt kan det konstateres, at der er afsætningsmæssigt fald på alle hovedproduktgrupper i forhold til 2000, på nær pakker. Udviklingen er et resultat af en svag aktivitetsudvikling i samfundet, skærpede konkurrenceforhold samt øget anvendelse af elektronisk kommunikation. Anvendelsen af elektronisk kommunikation forventes løbende at lægge et pres på udviklingen i brevmængden. Post Danmark vurderer fortsat ikke at have mistet markedsandele på fysisk kommunikation og distribution. De samlede eksterne udgifter udgjorde i mio. kr. mod mio. kr. i Det er en reduktion på 174 mio. kr. eller 5,8%. 108 mio. kr. af reduktionen kan henføres til de aktiviteter, som er overført til henholdsvis Pan Nordic Logistics AB og Budstikken Transport A/S. En lang række effektiviseringsinitiativer herudover har sikret, at omkostningerne er blevet tilpasset i forhold til den vigende omsætning. Personaleudgifterne udgjorde i mio. kr. mod mio. kr. i 2000, svarende til en stigning på 88 mio. kr. eller 1,3%. I stigningen indgår en hensættelse på 75 mio. kr., som væsentligst skyldes mere forsigtige hensættelsesprincipper vedrørende overtallige medarbejdere. Den tilsvarende hensættelse i 2000 udgjorde 35,5 mio. kr. Antal medarbejdere omregnet til årsværk var i og i , et fald på 972 eller 3,9%. Set i forhold til en gennemsnitlig lønstigning på 4,5% må udviklingen i personaleudgifterne betegnes som tilfredsstillende. Udviklingen er dels en konsekvens af en tilpasning til afsætningens størrelse, dels et resultat af de fortsatte procesforbedringer. Ledelsesprogrammet TIK Total Involvering i Kvalitet og de deraf igangsatte initiativer som selvbærende team og løbende forbedringer af virksomhedens processer, har bidraget til produktivitetsstigningerne både i produktionen og i administrationen. TIK, der til stadighed vil være af afgørende betydning for styringen af virksomheden, er baseret på European Foundation for Quality Management s Excellence Model, som er den grundlæggende ledelsesmodel i Post Danmark. Modellen rubricerer indsatsområder og resultater med øget fokus på kunde- og medarbejdertilfredshed. Årsrapporten for 2001 indeholder resultaterne af kunde- og medarbejdertilfredshedsmålingerne, der viser tilfredsstillende udviklinger. Udviklingen af Post Danmarks processer og produktionsapparat er i 2001 fortsat på et højt aktivitetsniveau. Der er i 2001 investeret 626 mio. kr. som ny- og geninvesteringer mod 406 mio. kr. i Nyinvesteringer har væsentligst omfattet nyt transportmateriel og produktionsudstyr til sortering og distribution. Udviklings- og projekt- 10

9 omkostninger, der er ført over resultatopgørelsen, ligger under niveauet sidste år. På årsbasis lever det ordinære resultat for 2001 op til forventningerne. Den uændrede overskudsgrad på 4% viser, at den vigende omsætning i år 2001 har kunnet opvejes af forbedringerne i produktiviteten og reduktion i kapacitetsomkostningerne, hvilket er tilfredsstillende. Det er tillige glædeligt, at der nu ikke mindst som følge af den store tilslutning blandt de tidligere tjenestemænd til overgang til overenskomstansættelse er udsigt til at Post Danmark gennem en tilpasning af de gældende rammevilkår får forbedrede muligheder for at imødegå det voksende konkurrencepres. Udviklingen i 2001 understreger betydningen af, at Post Danmark konstant og hurtigt udvikler og forbedrer processer og produktionsapparat med henblik både på effektivisering og markedstilpasning af produktudbud. FORSLAG TIL OVERSKUDSDISPONERING Udbyttet beregnes i henhold til Lov om Post Danmark som 50% af årets nettoresultat, dog mindst 5% af den gennemsnitlige egenkapital primo og ultimo året, men maksimalt årets resultat. Som følge af det negative resultat har Post Danmarks bestyrelse indstillet, at der ikke betales udbytte i Af årets resultat på (167) mio. kr. foreslås 2 mio. kr. overført til opskrivningshenlæggelser vedr. urealiserede kursgevinster, og (169) mio. kr. foreslås overført til frie reserver under egenkapitalen. VÆSENTLIGE AKTIVITETER OG BEGIVENHEDER I 2001 STRATEGI Post Danmark offentliggjorde i april 2000 Strategi Virksomhedens udgangspunkt er et avanceret produktionsapparat, et højt serviceniveau og en stærk markedsposition. Udfordringerne er liberalisering, skærpet konkurrence, strukturændringer i branchen og den teknologiske udvikling. I denne konkurrencesituation er det vigtigt at være såvel markedsmæssigt som omkostningsmæssigt rede til at imødegå udfordringerne. I Strategi 2003 er Post Danmarks vision formuleret: At være markedsleder i et liberaliseret marked med lønsom vækst inden for vores kerneområder i Danmark At sikre en international styrkeposition på pakke- og logistikmarkedet gennem alliancer og tilkøb At levere økonomiske resultater på linie med branchens bedste At være branchens mest udfordrende og attraktive arbejdsplads. Det er i Strategi 2003 anbefalet, at Post Danmark omdannes til aktieselskab. Det er ligeledes konstateret, at en forudsætning herfor er, at der indgås aftaler med de tjenestemandsansatte om nye ansættelsesformer. Dette er nu lykkedes. I efteråret 2001 blev Post Danmarks knap tjenestemænd tilbudt ansættelse på overenskomst på særlige vilkår. 96% sagde i december 2001 ja til overgangen, mens 4% valgte at forblive som tjenestemænd. Langt hovedparten af de, der sagde ja til tilbuddet, valgte den model, der gav et engangsbeløb på kr. før skat. De accepterer samtidig en udvidet fortolkning af, hvilke arbejdsopgaver, de kan overføres til. Samlet beløber Post Danmarks engangsomkostning sig som følge heraf til 549 mio. kr. før skat. Alle, der har sagt ja, vil være omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven og vil dermed kunne følge med deres stilling, når der sker ændringer i form af aktieselskabsdannelse eller lignende. Gennem ovennævnte initiativer er vejen åbnet for Post Danmarks omdannelse til aktieselskab. Regeringen har 4. april 2002 fremsat lovforslag herom, og Post Danmark forventes på den baggrund omdannet til aktieselskab med tilbagevirkende kraft fra 1. januar I EU's ministerråd er der i 2001 opnået fælles holdning til rammerne for den videre liberalisering af posttjenesterne i EU. Rammerne betyder, at vægtgrænsen for eneretten for breve nedsættes til 100 gram pr. 1. januar 2003, og at denne grænse yderligere nedsættes til 50 gram pr. 1. januar Det skal i de efterfølgende år nærmere drøftes, om posttjenesterne fuldt ud skal liberaliseres fra ORGANISATION Med virkning fra 1. januar 2001 har Post Danmark forenklet den decentrale organisation. Således er 28 postområder reduceret til 19. Formålet er at styrke den lokale ledelse og organisation, så virksomheden hurtigere og mere effektivt kan gennemføre forandringer. Forenklingen har samtidig gjort det muligt at effektivisere de administrative arbejdsgange. 11

10 Med virkning fra 1. januar 2002 er Post Danmarks pakkeforretning udskilt som et selvstændigt forretningsområde. Dette er sket for at styrke fokuseringen og lønsomheden af aktiviteterne indenfor kurer, ekspres og pakkevirksomhed. Post Danmarks kurerprodukter under navnet Jetpost er pr. 1. januar 2001 overført til dattervirksomheden Budstikken Transport A/S. I forbindelse med omstruktureringen af pakkeforretningen er der med virkning fra 1. januar 2002 sket en opsplitning af postcentrene i brevcentre og pakkecentre. Opsplitningen forventes at være første skridt i en yderligere tilpasning af centerstrukturen på både brev- og pakkesiden. Med virkning fra 1. december 2000 blev Post Danmarks transportaktiviteter samlet i en intern enhed benævnt Post Danmark Transport. Dette er sket for at sikre et yderligere fokus på at optimere den interne logistik i virksomheden og logistikken i forhold til kunderne. Transportenheden har i 2001 arbejdet med denne optimering, og der forventes væsentlige effektiviseringer som følge af dette arbejde med procesforbedringer. Post Danmark Mailhouse, der bl.a. beskæftigede sig med print- og kuverteringsydelser, er efter en længere periode med underskud afviklet. Printog kuverteringsaktiviteterne er med virkning fra 1. december 2001 solgt til Strålfors A/S. De øvrige aktiviteter er overført til andre enheder i Post Danmark. Med virkning fra 1. januar 2002 er Post Danmark Auto udskilt i et aktieselskab, Post Danmark Leasing A/S. KUNDERNE OG MARKEDET Samarbejdet mellem de nordiske postvirksomheder på pakkemarkedet via selskabet Pan Nordic Logistics AB (PNL) har ændret karakter i I oktober 2001 besluttede Posten AB (Sverige) at udtræde af samarbejdet. Post Danmark og Posten Norge BA fortsætter samarbejdet og har i februar 2002 købt Posten AB s aktier i PNL. Post Danmark og Posten Norge BA ejer herefter hver 50% af aktierne i PNL. Købet er godkendt af såvel de danske som de svenske konkurrencemyndigheder. Efter at Posten AB er udtrådt af samarbejdet, har PNL erhvervet AB Expressgods med henblik på at sikre en bedre dækning på det svenske marked. Expressgods håndterer pakker til og fra Sverige til PNL s partnere over hele verden. På det svenske marked har Expressgods 300 ind- og udleveringssteder fordelt over hele landet. Det er fortsat intentionen, at Post Danmark og Posten Norge BA i PNL-regi finder en yderligere alliancepartner. Der er i 2001 ført drøftelser med flere mulige partnere, men der er ikke indgået en aftale. Samarbejdet i PNL er et vigtigt element til at sikre Post Danmark en international position. Selvom Posten AB er udtrådt af samarbejdet i PNL, er postsamarbejdet mellem Post Danmark og Posten AB fortsat på andre områder. Dette gælder eksempelvis samarbejdet i Øresundsregionen. Post Danmark har pr. 1. januar 2002 ændret sin prisstruktur for pakker til at omfatte en kombination af vægt- og volumentaksering. Ændringerne i prissætningen gør denne mere overensstemmende med gældende praksis i transportbranchen. Den del af Post Danmarks pakker, der sendes fra erhverv til erhverv, er fremover ikke omfattet af befordringspligten. Post Danmark har en stærk position som betroet tredjepart på kommunikationsmarkedet. Den position vil være udgangspunktet for virksomhedens e-kommunikationsstrategi, der tager sigte på at etablere en elektronisk kanal mellem afsendere og modtagere og udvikle nye value-added services for begge grupper. Strategien har desuden til formål at optimere samspillet mellem den elektroniske og fysiske kommunikation. UDVIKLINGSPROJEKTER OG INVESTERINGER Post Danmark har i 2001 fortsat fokuseret kraftigt på udviklingsprojekter og procesforbedringer med henblik på at øge effektivitet samt kundeog medarbejdertilfredshed. Et af de vigtigste udviklingsprojekter er Sætteprojektet, der omfatter maskinel sortering og sætning af breve i omdelingsorden. Knap 70% af standardbrevene sorteres ved årsskiftet i omdelingsorden. Post Danmark forventer, at tæt ved 80% af brevene vil blive sat i omdelingsorden i løbet af Procesforbedringer er realiseret i 2001 via Gennemførelsesprogrammet. Programmet har målrettet salget og reduceret omkostningerne. Endvidere har programmet på en række områder bidraget til at øge kunde- og medarbejdertilfredsheden. Gennemførelsesprogrammets første fase blev igangsat i september 2000 og er afsluttet i sommeren Anden fase dækker distributions- og 12

11 produktionsområdet, og her vil aktiviteterne være afsluttet i 2002/2003. Med Gennemførelsesprogrammets standardiseringsarbejde er der sket en væsentlig reduktion af de administrative omkostninger. Disse forventes yderligere reduceret via etablering af servicecentre. Formålet er at forbedre de administrative processers effekt og kvalitet for derigennem at give de lokale ledelser mulighed for at fokusere maksimalt på salg og produktion. KVALITET Kvalitetsniveauet for breve blev i 2001 på 94,9% mod 95,0% i Målet er et kvalitetsniveau på 97%. For økonomibreve er kvaliteten markant forbedret i 2001 til 97,8% mod 96,1% i 2000 og overstiger nu det målsatte kvalitetsniveau. I international sammenhæng er Post Danmarks kvalitetsniveau fortsat blandt de allerhøjeste. Brevkvaliteten har været negativt påvirket af mistanken om breve indeholdende miltbrandbakterier i forlængelse af hændelserne i USA. Disse "pulverbreve" har betydet, at produktionen på postcentrene i en række tilfælde er blevet standset. ikke i Post Danmark opstå omkostninger som følge heraf. Told & Skat har i forbindelse med ligningen af Post Danmarks selvangivelser for 1997 og 1998 truffet en afgørelse om den skattemæssige udgiftsførelse af forudbetalt løn. Afgørelsen vil betyde en væsentlig regulering af skatten for Reguleringen udgiftsføres i 2001 med 87 mio. kr. som hensættelse til udskudt skat. Der pågår drøftelser med Told & Skat om at få ændret afgørelsen. EFTERFØLGENDE BEGIVENHEDER Regeringens fremsættelse af lovforslag om omdannelse af Post Danmark til aktieselskab med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2002 kan påvirke virksomhedens økonomiske stilling, idet der er optaget forhandlinger med staten om betaling af et betydelig engangsbeløb for nedbringelse af de løbende pensionsbetalinger til staten vedrørende nuværende og tidligere tjenestemænd. Der sigtes mod en nedbringelse af den løbende pensionsbetaling fra 20% til 12% og den forventede engangsbetaling hertil skønnes at udgøre ca. 1,7 mia. kr. FREMTIDEN Strukturtilpasningen i markedet forventes at fortsætte med virksomhedssammenlægninger på tværs af landegrænser og produktgrupper, og der forventes en fortsat hård konkurrence på markedet for Post Danmarks hovedprodukter. Hertil kommer et forventet pres på afsætningen fra den teknologiske udvikling med stigende anvendelse af elektroniske kommunikationsløsninger. Post Danmark vil udnytte den teknologiske udvikling til produktudvikling og søge at indgå alliancer og partnerskaber for at forbedre markedspositionen og øge omsætningen. Forventningerne til omsætningen i 2002 er imidlertid fortsat beherskede, og der forventes kun en begrænset vækst. Løbende procesforbedringer og justeringer af omkostninger og kapacitet er fortsat et mål. Det forventes, at den i år 2001 opnåede tilpasning kan fortsættes i På denne baggrund forventer Post Danmark, at årets ordinære resultat i 2002 vil blive på niveau med ØVRIGE FORHOLD Som en følge af fusionen mellem BG Bank og Danske Bank er aftalen mellem BG Bank og Post Danmark om fællesfilialer blevet ændret i februar Ændringen indebærer, at de eksisterende 37 fællesfilialer afvikles. Samtidigt er det aftalt, at Danske Banks kunder har fået mulighed for at foretage almindelige bankforretninger i Post Danmarks filialer. Afviklingen af fællesfilialer er påbegyndt i 2001 og forventes afsluttet i Der vil Der er ikke derudover indtruffet begivenheder siden statusdagen, som har påvirket virksomhedens økonomiske stilling væsentligt. Med virkning fra 1. marts 2002 har Post Danmark ansat Bjarne Wind som direktør og medlem af direktionen. Den nye direktørs ansvarsområde omfatter økonomi og finans, IT og Post Danmarks filialer. 13

12 Finansielle resultater Regnskabskommentarer NETTOOMSÆTNING Post Danmarks nettoomsætning udgjorde i mio. kr., et fald på 104 mio. kr. eller 1,0% set i forhold til Omsætningens fordeling på hovedproduktgrupper samt udvikling fra 2000 til 2001 fremgår nedenfor. Tilsvarende er vist udviklingen i afsætningen. Omsætningsnedgangen kan hovedsageligt henføres til aktiviteter overført til Pan Nordic Logistics AB (ca. 100 mio. kr.) samt Budstikken Transport A/S (ca. 27 mio. kr.). Der kan konstateres et afsætningsmæssigt fald på alle hovedproduktgrupper med undtagelse af pakker. Omsætningen på breve udgjorde i mio. kr., en stigning på 8 mio. kr. eller 0,1% set i forhold til Stigningen kan henføres til den vækst, der har været i gennemsnitprisen for Omsætning Regnskab Regnskab Ændring Ændring % Mio. kr Breve ,1 Pakker (103) (9,0) Blade ,2 Adresseløse forsendelser og lokale ugeaviser (5) (0,6) Filialer ,1 Øvrige indtægter (77) (12,5) Omsætning i alt (104) (1,0) Afsætning Regnskab Regnskab Ændring Ændring % Mio. stk Breve 1.414, ,2 (29,5) (2,0) Pakker 31,8 31,7 0,1 0,3 Blade 270,5 279,5 (9,0) (3,2) Adresseløse forsendelser og lokale ugeaviser 1.048, ,4 (23,1) (2,2) Ind- og udbetalinger på posthuse 46,1 51,0 (4,9) (9,6) breve. Afsætningen var vigende set i forhold til 2000 med et fald på 2,0%. Brevmængdens udvikling har en væsentlig sammenhæng med aktiviteten i samfundet. Udviklingen bør dog også tolkes som et signal, om at nye kommunikationsmåder og -midler indtager deres plads i det samlede kommunikationsbillede. At en løbende substitution finder sted er et faktum, men hidtil er denne trend blevet kompenseret af nye måder at anvende brevet på. Omsætningen på pakker udgjorde i mio. kr., et fald på 103 mio. kr. eller 9,0% set i forhold til Afsætningen steg med 0,3%. Pakkemarkedet i Danmark er præget af en intensiv konkurrence. Udviklingen i pakkeomsætningen har især været påvirket af en række tekniske omlægninger. Således er de udenlandske pakker i september 2000 overført til Pan Nordic Logistics AB, hvilket har ført til en ændret afregning, der medfører en omsætningsnedgang på ca. 100 mio. kr. Omsætningen på blade udgjorde i mio. kr., en stigning på 19 mio. kr. eller 2,2%. Afsætningen faldt med 3,2%. Bladtilskuddet fra staten er 466 mio. kr. i 2001 mod 437 mio. kr. i En væsentlig årsag til faldet i afsætningen er, at bekendtgørelsen om blade blev ændret med virkning fra den 1. april 2000, således at en række blade ikke længere er berettiget til at modtage portostøtte. Samtidig besluttede staten en forhøjelse af bladportoen med 13,5%. For Post Danmark har forhøjelsen ingen direkte betydning, idet der er sket en tilsvarende reduktion i bladtilskuddet. Der føres for tiden drøftelser med Trafikministeriet om et nyt reguleringsgrundlag for bladtilskuddet for perioden

13 Omsætningen på adresseløse forsendelser og lokale ugeaviser, der distribueres i et stærkt konkurrencepræget marked, udgjorde i mio. kr., et fald på 5 mio. kr. eller 0,6% set i forhold til Afsætningen faldt med 2,2%. Årsagen til faldet i omsætning og afsætning kan primært henføres til ændringer i markedet for lokale ugeaviser, hvor der bl.a. er sket sammenlægning og lukning af enkelte ugeaviser. Omsætningen i Filialer (bortset fra salget af postprodukter) steg fra 485 mio. kr. i 2000 til 539 mio. kr. i Selvom salget af taletidskort og forenklingen af posthusenes produktsortiment har givet et tilfredsstillende resultat, kan den omsætningsmæssige fremgang overvejende henføres til den engangskompensation, som BG Bank/Danske Bank har betalt Post Danmark i forbindelse med afviklingen af fællesfilialerne. Den teknologiske udvikling har som forventet medført en fortsat nedgang i antallet af giroindbetalingskort, svarende til 9,6% i 2001 i forhold til Udviklingen har påvirket omsætningen i negativ retning, men nedgangen er stort set opvejet af en prisregulering af betalinger fra BG Bank/Danske Bank vedrørende ekspeditioner. Omsætningen på øvrige indtægter udgjorde i mio. kr., et fald på 77 mio. kr. eller 12,5% set i forhold til Øvrige indtægter indeholder bl.a. indtægter vedrørende r virksomhed og serviceprodukter som Postens Service System, og Postens Kontraktkørsel m.m. Nedgangen skyldes blandt andet, at Post Danmark pr. 1. januar 2001 har overført Jetpost produkterne til Budstikken Transport A/S. ANDRE EKSTERNE UDGIFTER Eksterne udgifter omfatter salgs- og distributionsomkostninger, omkostninger til bildrift, udviklings- og projektomkostninger, ejendomsdrift, forsikringer m.v. De samlede eksterne udgifter udgjorde i mio. kr. mod mio. kr. i 2000, svarende til et fald på 174 mio. kr. eller 5,8%. Faldet kan hovedsageligt henføres til ændring af afregning af udenlandspakker, jævnfør afsnittet om pakker ovenfor. Det samme forhold gør sig gældende for de aktiviteter, der er overført til Budstikken Transport A/S. Herudover har Post Danmark gennemført effektiviseringer og generel tilbageholdenhed med udgifterne. Salget af Mailhouse har medført omkostninger til afvikling af aktiviteterne. PERSONALEUDGIFTER Personaleudgifterne steg med 88 mio. kr. fra mio. kr. i 2000 til mio. kr. i 2001 svarende til en stigning på 1,3%. I stigningen indgår en hensættelse på 75 mio. kr. som væsentligst skyldes mere forsigtige hensættelsesprincipper vedrørende overtallige medarbejdere. Den tilsvarende hensættelse i 2000 udgjorde 35,5 mio. kr. Korrigeret for hensættelser vedrørende overtallige medarbejdere i begge årene udgør stigningen 48,5 mio. kr. eller 0,7%. Set i forhold til en gennemsnitlig lønstigning på 4,5 % kan det konstateres, at de gennemførte aktiviteter som f.eks. sætteprojektet, generelle procesforbedringer, Total Involvering i Kvalitet og selvbærende team har ført til produktivitetsstigninger. Antal medarbejdere omregnet til årsværksforbrug var i og i , et fald på 972 eller 3,9%. RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER Resultatet før finansielle poster udgjorde 454 mio. kr. i 2001 mod 490 mio. kr. i Overskudsgraden beregnet som resultat før finansielle poster i procent af nettoomsætningen udgjorde i ,2% mod 4,5% i Den svage omsætningsudvikling er dermed omtrent blevet opvejet ved forbedringer i produktivitet og fald i kapacitetsomkostninger. FINANSIELLE POSTER Finansielle indtægter udgjorde 112 mio. kr. i 2001 mod 99 mio. kr. i Eksklusiv valutakursreguleringerne er de finansielle indtægter i 2001 steget med 14 mio. kr. set i forhold til 2000, hvilket væsentligst skyldes stigende overskudslikviditet i Finansielle udgifter udgjorde 84 mio. kr. i 2001 mod 95 mio. kr. i Eksklusive valutakursreguleringer er de finansielle udgifter faldet med 5 mio. kr. set i forhold til Det samlede resultat af valutastyringen er en nettogevinst på 2 mio. kr. i 2001 mod et nettotab på 3 mio. kr. i SKAT AF ORDINÆRT RESULTAT Skat af ordinært resultat udgør 168 mio. kr. i 2001 mod 176 mio. kr. i Skatteprocenten udgør 35,6% i 2001 mod 36,0% i Indregning af skatteaktiver i dattervirksomheder i 2001 har medført, at skatteprocenten er faldet. De realiserede skatteprocenter er højere end selskabsskatteprocenten primært som følge af reduceret afskrivningsfradrag af initialgoodwill etableret ved virksomhedens stiftelse i EKSTRAORDINÆRE POSTER EFTER SKAT Ekstraordinære udgifter omfatter omkostninger på 549 mio. kr. til tjenestemænd, der har accepteret at blive ansat på overenskomst på særlige vil- 15

14 kår. Ved overgang fra tjenestemandsansættelse til overenskomstansættelse på særlige vilkår, er der blevet betalt et engangsbeløb på kr. til den enkelte medarbejder, såfremt der er valgt den model, der giver Post Danmark større muligheder for at finde egnet beskæftigelse. Denne model er valgt af langt de fleste. Resten har valgt en model, som ikke ændrer ved de gældende retningslinier for omplacering. Skat af ekstraordinære udgifter udgør en indtægt på 30% af 549 mio. kr. svarende til 165 mio. kr. I forbindelse med ligning af Post Danmarks selvangivelse for 1997 og 1998 har Told & Skat truffet en afgørelse om den skattemæssige udgiftsførelse af forudbetalt løn. På grund af den generelle forældelsesfrist vil dette betyde en væsentlig regulering af skatten for Denne regulering udgiftsføres med 87 mio. kr., som hensættelse til udskudt skat i Post Danmarks regnskab for Der pågår drøftelser med Told & Skat om at få ændret afgørelsen. BALANCEN ANLÆGSAKTIVER Immaterielle anlægsaktiver, der hovedsageligt består af goodwill i forbindelse med etableringen af Post Danmark, er reduceret fra mio. kr. i 2000 til 925 mio. kr. væsentligst som følge af afskrivninger på den nævnte goodwill. Materielle anlægsaktiver er i 2001 forøget fra mio. kr. til mio. kr. Der er i år 2001 foretaget investeringer i materielle anlægsaktiver på 566 mio. kr. Herudover er der foretaget afskrivninger på 478 mio. kr., samt afgang på 30 mio. kr. De finansielle anlægsaktiver udgøres af kapitalinteresser i datter- og associerede virksomheder. Opgjort til indre værdi udgør disse pr. 31. december mio. kr. mod 74 mio. kr. i I årets løb er der i alt tilkøbt aktier for 8 mio. kr. i disse virksomheder, og der er realiseret et tab på 3 mio. kr. efter skat. Reguleringer ført over egenkapitalen udgør et tab på 2 mio. kr. TILGODEHAVENDER Tilgodehavender er i 2001 forøget med 224 mio. kr. fra i 2000 til mio. kr., væsentligst som følge af stigende tilgodehavende selskabsskat. Tilgodehavender hos dattervirksomheder og associerede virksomheder er steget fra 4 mio. kr. i 2000 til 120 mio. kr. VÆRDIPAPIRER OG LIKVIDE BEHOLDNINGER Af den samlede beholdning på mio. kr. er 512 mio. kr. placeret i let omsættelige værdipapirer i henhold til den valgte finansielle strategi. EGENKAPITAL Egenkapitalen udgør pr. 31. december mio. kr. og er faldet med 169 mio. kr. Soliditeten, beregnet som egenkapitalen i procent af balancesummen, er som konsekvens heraf faldet til 40% i 2001 mod 44% i Faldet i egenkapitalen skyldes hovedsageligt, at årets resultat er negativt med 167 mio. kr. HENSÆTTELSER Den udskudte skat er steget fra 80 mio. kr. i 2000 til 125 mio. kr. i 2001, væsentligst som følge af efterregulering af skat for 1998 på 87 mio. kr., jf. førnævnte skattesag. Der er i 2001 foretaget en forøgelse af hensættelserne vedrørende overtallige medarbejdere i Jobbørsen. Hensættelsen udgør pr. 31. december mio. kr. Herudover er der hensat 10 mio. kr. til afviklingsomkostninger vedrørende salg af MailHouse. LANGFRISTET GÆLD Til finansiering af engangsbetalingen i forbindelse med tjenestemænds overgang til overenskomstansættelse er der optaget et fastforrentet lån hos Den Europæiske Investeringsbank på 201 mio. kr. Realkreditbelåningen er omlagt til et stående lån. Den langfristede gæld er således forøget fra mio. kr. i 2000 til mio. kr. i PENGESTRØMSOPGØRELSEN Likviditetsvirkning fra ordinære driftsaktiviteter er steget med 81 mio. kr. fra mio. kr. i 2000 til mio. kr. i Stigningen skyldes dels en positiv virkning i den betalbare skat på 136 mio. kr. fra 186 mio. kr. i 2000 til 50 mio. kr. i 2001, og dels det lavere resultat samt øvrige reguleringer med netto 9 mio. kr. fra mio. kr. i 2000 til mio. kr. i Modsat påvirker ændringen i driftskapitalen negativt med 64 mio. kr. fra 181 mio. kr. i 2000 til 117 mio. kr. i Likviditetsvirkningen fra ekstraordinære driftsposter udgjorde et likviditetsbehov på 549 mio. kr. Likviditetsvirkning fra investeringsaktiviteter udgjorde et likviditetsbehov på 599 mio. kr. i 2001 mod 405 mio. kr. i En stigning i nettoinvesteringsbeløb på 248 mio. kr. vedrørende køb og salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver er den væsentligste årsag til stigningen i likviditetsbehovet. Modsat er investeringer i og lån til datter- og associerede virksomheder faldet med 54 mio. kr. 16

15 Likviditetsvirkning fra finansieringsaktiviteter udgjorde et likviditetstilskud i 2001 på 10 mio. kr. mod et likviditetsbehov på 591 mio. kr. i Dette skyldes fald i udbetalt udbytte på 299 mio. kr. og ændret nettolåneoptagelse på 302 mio. kr. fra 2000 til Likviditetsvirkningen fra driftsaktiviteterne er større end den samlede effekt på investerings- og finansieringsaktiviteter. De likvide beholdninger er derfor øget med 169 mio. kr. fra mio. kr. i 2000 til mio. kr. i VÆRDISKABELSE I POST DANMARK (ECONOMIC PROFIT) GENERELT Som supplement til resultatopgørelsen opgøres værdiskabelsen i Post Danmark, benævnt Economic Profit. Udgangspunktet for denne opgørelse er en antagelse om, at der først tjenes penge, når den samlede kapitalomkostning til fremmedkapital og egenkapital er dækket. Den konventionelle resultatopgørelse medtager ikke forrentning til egenkapitalen. I opgørelsen af Economic Profit foretages der en del reguleringer. Bl.a. aktiveres goodwill, og der foretages korrektioner for ekstraordinære poster og poster af engangskarakter, herunder udgiften til tjenestemænds overgang til overenskomstansættelse. For definitioner på de elementer, der indgår i opgørelsen, se side 20. NETTORESULTAT PÅ OPERATIVT NIVEAU NOPAT opgøres som resultat før skat og finansieringsrenter justeret for ikke operative driftsposter fratrukket en justeret betalbar skat. Resultat før skat og renter (EBIT) justeres for goodwillafskrivninger, der tilbageføres. Tilsvarende for ikke operative driftsposter, såsom væsentlig fortjeneste/tab ved salg af ejendomme m.v. samt sekundære hensættelser. Renteindtægter på de samlede likvide beholdninger medtages i den justerede EBIT. Den justerede betalbare skat opgøres som den betalbare skat i det eksterne regnskab justeret for skatteværdien af justeringerne i forhold til det eksterne regnskab tillagt skatteværdien af nettofinansieringsudgiften. INVESTERET KAPITAL Den investerede kapital omfatter anlægsaktiver ekskl. initialgoodwill i forbindelse med omdannelsen til Post Danmark tillagt omsætningsaktiver inkl. de samlede likvide beholdninger og værdipapirer. Ikke rentebærende gæld ekskl. udbytte modregnes i den investerede kapital. Investeret kapital beregnes som et gennemsnit primo og ultimo året. KAPITALOMKOSTNINGER Kapitalomkostninger beregnes som den gennemsnitlige investerede kapital gange den gennemsnitlige kapitalomkostningssats (WACC). Post Danmarks værdiskabelse Mio. kr Resultat før ekstraord.poster og skat Tilbageførte goodwill afskrivninger Tilbageførte finansieringsudgifter Tilbageførte reguleringer (5) (21) 19 Justeret EBIT Beregnet betalbar skat heraf (290) (275) (234) (217) (266) Nettoresultat operativt (NOPAT) Investeret kapital Afkast på investeret kapital (ROIC)% 15,2 16,1 17,1 17,6 17,4 Gns. kapitalomkostninger (WACC) % 8,5 8,6 8,2 8,2 8,9 Værdiskabelse i mio. kr. (Economic Profit) Værdiskabelse i % (Economic Profit) 6,7 7,5 8,9 9,4 8,5 NOPAT har været stigende siden Den investerede kapital har været stigende i alle årene. Afkastet på den investerede kapital har været svagt faldende siden 1998 væsentligst som følge af stigende likvide beholdninger. Det kan overordnet konkluderes, at Post Danmark har gode evner til at skabe værdi og reelle resultater. Såvel afkast på den investerede kapital som værdiskabelsen er i alle årene på et tilfredsstillende niveau. I år 2001 skabes merværdi på 254 mio. kr. eller 6,7% ud over forrentning til fremmedkapital og egenkapital. Afkastet af den investerede kapital er på 15,2%. 17

16 RISICI FINANSIELLE RISICI Post Danmarks forretningsmæssige aktiviteter indebærer en række risici bl.a. i form af rente- og valutaudsving, som kan få indflydelse på virksomhedens finansielle beholdninger, lån i udenlandsk valuta samt betalinger og balanceposter i forbindelse med afregningen af post til og fra udlandet. De finansielle risici styres centralt af finansafdelingen på baggrund af instrukser og godkendte retningslinier fra direktionen og bestyrelsen. RENTERISIKO Renterisikoen opstår i et samspil mellem Post Danmarks rentebærende likvider og finansiering med variabel rente, der matches således, at den samlede regnskabsmæssige renterisiko begrænses. Obligationsporteføljens markedsværdi udgør pr. 31. december 2001 ca. 512 mio. kr., og en renteændring på 1 procentpoint vil give en resultatpåvirkning på 2,7 mio. kr. før skat. Fastforrentede lån med en gennemsnitlig varighed på 9 år udgør 66% af finansieringen. Renterisikoen på låntagningen i den korte ende af rentekurven cibor 6 måneder opvejes tilnærmelsesvis af en modsatrettet renterisiko på de likvide beholdninger placeret som kortfristede pengemarkedsindskud. VALUTARISIKO Post Danmarks valutakursrisiko opstår primært som følge af betalinger i forbindelse med afregningen af post til og fra udlandet, samt låneoptagelse i Euro. Køb af varer og tjenesteydelser fra udlandet aftales primært i danske kroner. Valutakursrisikoen for dette område er derfor beskeden. Det er Post Danmarks politik at begrænse valutakursændringers indflydelse på resultatet ved valutaterminsforretninger. Valutakursrisikoen i forbindelse med afregning af post til og fra udlandet er i SDR (Speciel Drawings Rights), Euro samt norske og svenske kroner. Der foretages en afdækning af balanceposterne (hensættelserne pr. 31. december 2001) samt delvist budgetpositioner for Sidstnævnte afdækkes dog ikke fuldt ud. Politikken er, at kun de volatile valutaer i SDR-kurven afdækkes (USD, JPY og GBP). Euro-delen afdækkes ikke. KREDITRISIKO Kreditrisikoen omfatter varetilgodehavender, indestående i pengeinstitutter, obligationsbeholdning og finansielle instrumenter. Varetilgodehavenderne har en sådan sammensætning, at risikoen anses for være på et acceptabelt niveau. Der foretages en systematisk kreditvurdering af alle kreditkunder. En del er sikret ved forudbetalinger, og ca. 35% vedrører tilgodehavender hos andre postvirksomheder. Post Danmark foretager løbende en kreditvurdering af de finansielle samarbejdspartnere. Det er virksomhedens politik alene at have samarbejde med finansielle samarbejdspartnere, der har en høj kreditrating. Kreditrisikoen på obligationer er begrænset ved, at der kun investeres i danske statsobligationer/skatkammerbeviser, realkreditobligationer samt erhvervsobligationer med statsgaranti. TILFÆLDIGE RISICI (HAZARD RISKS) Dette omfatter naturkatastrofer, tingskader, erstatningskrav, arbejdsskader, miljøskader. Det er Post Danmarks politik, at virksomhedens risici på disse områder højst må udgøre 5% af egenkapitalen. RISIKOANALYSER Post Danmarks bygninger og anlæg er indrettet efter gældende lovgivning, men også efter en individuel vurdering af den samlede sårbarhed ved skade på den enkelte bygning og det enkelte produktionsanlæg. Post Danmark gennemfører kontinuerlige kvantitative risikoanalyser og auditering på hazard risks. Formålet med risikoanalyserne er at identificere og måle virksomhedens risikoniveau og overføre uacceptable restrisici til forsikringsselskaber og leverandører. Risikoanalyserne gennemføres inden for rammerne af standarden DS/INF 85. BEREDSKAB Post Danmark har opbygget en central og decentral beredskabsstruktur. Beredskabsstrukturen sikrer, at der hurtigt kan iværksættes centrale og/eller decentrale initiativer i forbindelse med uventede hændelser, der udløser behov for hurtig ledelsesmæssig reaktion. FORSIKRING Post Danmark har etableret lovpligtige forsikringer og øvrige forsikringer ud fra et forretningsmæssigt synspunkt. Etablering af forsikringsaftalerne sikrer, at Post Danmark bevarer sin økonomiske handlefrihed, selv om der skulle indtræde uventede tingskader eller blive rejst erstatningskrav mod Post Danmark. 18

17 Anvendt regnskabspraksis Post Danmarks årsregnskab for 2001 er udarbejdet i henhold til årsregnskabsloven, danske regnskabsvejledninger og Københavns Fondsbørs retningslinier for børsnoterede selskaber. Årsregnskabet er aflagt efter samme praksis som sidste år. Der udarbejdes ikke koncernregnskab, idet dattervirksomhedernes aktivitet er uvæsentlig set i forhold til Post Danmarks samlede aktiviteter. NETTOOMSÆTNING Som indtægtskriterium anvendes leveringstidspunktet, dog indtægtsføres frimærkesalg på salgstidspunktet. Rabatter i forbindelse med salget er fratrukket i nettoomsætningen. Størstedelen af Post Danmarks ydelser er fritaget for merværdiafgift. Som følge heraf har Post Danmark ikke fuldt fradrag for indgående moms. RESULTAT AF DATTERVIRKSOMHEDER OG ASSOCIEREDE VIRKSOMHEDER De forholdsmæssige andele af nettoresultaterne i dattervirksomheder og associerede virksomheder indgår i resultatopgørelsen efter fradrag af af- og nedskrivning på koncerngoodwill. SKAT AF ÅRETS RESULTAT SAMT UDSKUDT SKAT Post Danmark er underlagt samme beskatning som aktieselskaber. Den beregnede skat af årets resultat udgiftsføres i resultatopgørelsen tillige med resultatføring af ændringen i hensættelse til udskudt skat opgjort efter gældsmetoden. Hensættelse til udskudt skat omfatter midlertidige forskelle mellem den regnskabs- og skattemæssige værdi af aktiv- og passivposter på balancedagen. IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER Goodwill fremkommet ved etableringen af Post Danmark afskrives lineært over den forventede økonomiske levetid på ti år. Større projekter, hvor software er en hovedbestanddel, værdiansættes til anskaffelsespris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Afskrivninger foretages som hovedregel lineært over fem år. Mindre anskaffelser udgiftsføres i anskaffelsesåret. Indretning af lejede lokaler vedrørende posthuskoncepter samt øvrige væsentlige projekter optages til anskaffelsespris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Afskrivninger foretages som hovedregel lineært over ti år. MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER Materielle anlægsaktiver værdiansættes til anskaffelsespris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Afskrivninger foretages lineært over aktivernes forventede brugstid. Der afskrives ikke på grunde. Afskrivningsperioderne er som følger: Posthus- og administrationsbygninger 40 år Installationer heri 15 år Bygninger med postsorteringsanlæg og anden produktion 25 år Installationer heri 10 år Ombygninger vedrørende posthuskoncepter 10 år Tekniske anlæg og maskiner 8 år Driftsmateriel og inventar 3-5 år Anlægsaktiver, der afhændes eller skrottes, fragår i den akkumulerede anskaffelsessum og i de akkumulerede afskrivninger. Avance eller tab føres i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre eksterne udgifter. Større projekter, hvor software indgår som en integreret del af et maskinanlæg, aktiveres og afskrives sammen med de tilhørende aktiver. Postsorteringsanlæg og andre tekniske anlæg samt driftsmidler og inventar overtaget i forbindelse med etableringen af Post Danmark afskrives med udgangspunkt i ovenstående brugstider, dog således at den resterende brugstid er fastsat under hensyntagen til aktivernes oprindelige anskaffelsestidspunkt. Småaktiver under kr. udgiftsføres som hovedregel i anskaffelsesåret. Småaktiver anskaffet i forbindelse med større projekter aktiveres og afskrives over tre til fem år. FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder værdiansættes efter den indre værdis metode til den forholdsmæssigt ejede andel af virksomhedernes egenkapital med tillæg af koncerngoodwill. Koncerngoodwill afskrives som hovedregel over fem år. Mindre goodwillbeløb udgiftsføres i resultatopgørelsen ved anskaffelsen. Såfremt disse virksomheder har negativ indre værdi, fratrækkes den forholdsmæssige andel i eventuelle tilgodehavender hos virksomhederne. En eventuel yderligere negativ værdi hensættes under passiverne. Andre værdipapirer og kapitalandele værdiansættes til anskaffelsespris eller til en eventuelt lavere værdi på balancedagen. 19

18 TILGODEHAVENDER Tilgodehavender optages til nominel værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Nøgletalsdefinitioner Overskudsgrad = Resultat før renter x 100 Nettoomsætning VÆRDIPAPIRER Børsnoterede værdipapirer optages til børskursen ultimo året. Kursgevinster og kurstab, der fremkommer ved værdiansættelse og realisation af værdipapirer, medtages i resultatopgørelsen under finansielle poster. Ikke realiserede kursgevinster henlægges via overskudsdisponeringen til opskrivningshenlæggelser under egenkapitalen. Egenkapitalens forrentning = Soliditetsgrad = Udbytteprocent før skat = Årets resultat x 100 Gennemsnitlig egenkapital Egenkapital x 100 Samlede aktiver Udbytte x 100 Resultat før skat VALUTAFORHOLD Transaktioner i udenlandsk valuta omregnes til danske kroner efter transaktionsdagens kurs eller afdækningskurs. Tilgodehavender og gæld i fremmed valuta samt investering i udenlandske virksomheder omregnes til danske kroner efter balancedagens kurs. Valutareguleringen af investeringen i udenlandske virksomheder reguleres over egenkapitalen. Øvrige realiserede og urealiserede valutakursbevægelser indgår i resultatopgørelsen under finansielle poster. FINANSIELLE INSTRUMENTER Finansielle instrumenter anvendes udelukkende som led i sikring og behandles i overensstemmelse med de regnskabsposter, der sikres. PENGESTRØMSOPGØRELSEN Pengestrømsopgørelsen er opstillet efter den indirekte metode med udgangspunkt i resultat før skat. Pengestrømsopgørelsen viser pengestrømmen for året opdelt i driftsaktiviteter, investeringer og finansiering, samt viser den likviditetsmæssige stilling ved årets udgang. NOPAT = Justeret driftsresultat efter skat Afkast på den investerede = NOPAT x 100 kapital (ROIC) Gennemsnitlig investeret kapital Værdiskabelse i kr. = NOPAT - kapitalomkostninger (Economic Profit) Værdiskabelse i % = ROIC efter skat WACC (Economic Profit i %) Kapitalomkostninger = Gennemsnitlig investeret kapital x gennemsnitlig kapitalomkostningssats Kapitalomkostningssats = Vægtede gennemsnitlige (WACC) kapitalomkostninger af fremmed kapital og egenkapital i procent. 20

19 Resultatopgørelse for 2001 Note Mio. kr Nettoomsætning Andre driftsindtægter Andre eksterne udgifter (2.834) (3.008) 4 Personaleudgifter (6.790) (6.702) Andre driftsudgifter (16) (15) Resultat før afskrivninger ,11 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver (763) (756) Resultat før finansielle poster m.m Resultatandel af datter-/associerede virksomheder før skat (10) (5) 6 Finansielle indtægter Finansielle udgifter (84) (95) Resultat før ekstraordinære poster og skat Skat af ordinært resultat (168) (176) Ordinært resultat efter skat Ekstraordinære poster efter skat (471) 0 Årets resultat (167) 313 Forslag til resultatdisponering Udbytte Overført til egenkapitalen: Opskrivningshenlæggelse vedrørende værdipapirer 2 2 Overført resultat (169) 140 I alt (167)

20 Balance pr. 31. december 2001 Note Mio. kr. 31/ / Aktiver Anlægsaktiver 10 Immaterielle anlægsaktiver Goodwill Indretning af lejede lokaler Software Immaterielle anlægsaktiver under opførelse Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Tekniske anlæg og maskiner Driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver under opførelse Finansielle anlægsaktiver 5 Kapitalinteresser i datter-/associerede virksomheder m.v Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Tilgodehavender 12 Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser Tilgodehavender hos dattervirksomheder 36 1 Tilgodehavender hos associerede virksomheder Andre tilgodehavender Tilgodehavende skat Periodeafgrænsningsposter Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Forventninger til 2004

Læs mere

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03 TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE 1. HALVÅR FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Resultatopgørelse og balance Pengestrømsopgørelse

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 9/ MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 9/ HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS Resultatet for 1.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

DANSK FERIEBOLIG A/S. Liseborg Høje Viborg. Årsrapport 1. januar december 2015

DANSK FERIEBOLIG A/S. Liseborg Høje Viborg. Årsrapport 1. januar december 2015 DANSK FERIEBOLIG A/S Liseborg Høje 20 8800 Viborg Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/07/2016 Bryan Göddert

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SETRA ANLÆG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/07/2014 Niels Yde Nielsen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

ICOMON ApS. Hobrovej Aalborg SV. Årsrapport 1. januar december 2015

ICOMON ApS. Hobrovej Aalborg SV. Årsrapport 1. januar december 2015 ICOMON ApS Hobrovej 372 9200 Aalborg SV Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2016 Bjarne Bilenberg Dirigent

Læs mere

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lindberg Økonomi ApS Årsrapport 10. august 2014-31. oktober 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/12/2014 Kristina Lindberg Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 FORTIUM A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 Christian Worm Mortensen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår)

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR 26 26 21 19 ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19 / 6 2013. Karsten Buchhave Dirigent 1

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS

MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/06/2015 Gry Hafstrøm Dirigent Side 2 af

Læs mere

DNO BUSINESS SOLUTIONS ApS

DNO BUSINESS SOLUTIONS ApS DNO BUSINESS SOLUTIONS ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/02/2015 Erik Hübertz Sørensen Dirigent Side 2

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K CVR-nr. 11 62 62 89 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens ordinære generalforsamling den 2.

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Tvillingernes Håndværkerservice IVS

Tvillingernes Håndværkerservice IVS Tvillingernes Håndværkerservice IVS Søndervigvej 52 2720 Vanløse Årsrapport 2. maj 2016-1. maj 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/07/2017 Rasmus Haugaard

Læs mere

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Per Simoni Dirigent Side 2 af

Læs mere

KÆRBÆK SMEDEN ApS. Kærbækvej Ansager. Årsrapport 10. oktober december 2015

KÆRBÆK SMEDEN ApS. Kærbækvej Ansager. Årsrapport 10. oktober december 2015 KÆRBÆK SMEDEN ApS Kærbækvej 21 6823 Ansager Årsrapport 10. oktober 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2016 Martin Bjerg Dirigent

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR GBH REVISION & RÅDGIVNING A/S Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 K

Læs mere

HVILEBAKKEGAARD ApS. Dragstrupvej Gilleleje. Årsrapport 8. maj oktober 2015

HVILEBAKKEGAARD ApS. Dragstrupvej Gilleleje. Årsrapport 8. maj oktober 2015 HVILEBAKKEGAARD ApS Dragstrupvej 12 3250 Gilleleje Årsrapport 8. maj 2014-31. oktober 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/03/2016 Mette Aistrup Dirigent

Læs mere

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2015 Hans Chr. Schmidt Dirigent (Urevideret)

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

Din Revisor Partner ApS

Din Revisor Partner ApS Din Revisor Partner ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/05/2013 Svend Erik Underbjerg Dirigent Side 2 af

Læs mere

PACTA SUNT SERVANDA ApS

PACTA SUNT SERVANDA ApS Halsskovgade 4 3 305 2100 København Ø CVR-nr. 31170672 Årsrapport for 2016 9. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. maj 2017 Christian Petri

Læs mere

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 PC APPS ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 Peter Carlslund Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

MMO INVEST ApS. Klampenborgvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016

MMO INVEST ApS. Klampenborgvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016 MMO INVEST ApS Klampenborgvej 9 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11/2016 Michael Mortensen Dirigent

Læs mere

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015 LK HARBOØRE ApS Havnegade 26, 1 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider

Læs mere

CITY AUTOSERVICE ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CITY AUTOSERVICE ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CITY AUTOSERVICE ApS Årsrapport 1. januar 2014 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2015 Shima Ali Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Årslev Entreprenørforretning ApS

Årslev Entreprenørforretning ApS Årslev Entreprenørforretning ApS Peder Wessels Vej 21 5220 Odense SØ Årsrapport 14. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2017

Læs mere

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg CVR-nr. 14 38 84 43 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider

Læs mere

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HUA DENMARK ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/05/2015 De Hua Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

BOGHOLDERIET AF 2012 ApS

BOGHOLDERIET AF 2012 ApS BOGHOLDERIET AF 2012 ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/12/2014 Peter Houlberg Dirigent Side 2 af 9 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

KompetencePsykologerne IVS Prinsesse Maries Allé 11, st. th., 1908 Frederiksberg C

KompetencePsykologerne IVS Prinsesse Maries Allé 11, st. th., 1908 Frederiksberg C KompetencePsykologerne IVS Prinsesse Maries Allé 11, st. th., 1908 Frederiksberg C CVR-nr. 36 40 89 28 Årsrapport 16. oktober 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

JJ BYG VVS CONSULT ApS. Årsrapport for 2014

JJ BYG VVS CONSULT ApS. Årsrapport for 2014 JJ BYG VVS CONSULT ApS c/o Ole Engelsen Søndermarken 27 3060 Espergærde CVR-nr. 32068375 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS

TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/03/2014 René Steenfelddt Sørensen Dirigent

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB Storegade 37 8700 Horsens Årsrapport 1. maj 2015-30. april 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/09/2016

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

REDLION EQUITY A/S. Årsrapport for Harald Jensens Plads 17, 2. TV Aarhus C. CVR-nr (8. regnskabsår)

REDLION EQUITY A/S. Årsrapport for Harald Jensens Plads 17, 2. TV Aarhus C. CVR-nr (8. regnskabsår) REDLION EQUITY A/S Harald Jensens Plads 17, 2. TV. 8000 Aarhus C CVR-nr. 31 41 30 44 Årsrapport for 2015 (8. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Pædagogisk Vikarbureau ApS

Pædagogisk Vikarbureau ApS Rovsinggade 88 2 2200 København N CVR-nr. 10 09 13 57 Årsrapport for 2015 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. februar 2016 Rasmus Thornval

Læs mere

KBS HOLDING HEDENSTED ApS

KBS HOLDING HEDENSTED ApS KBS HOLDING HEDENSTED ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/12/2013 Kenneth Sørensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/04/2015

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

PACTA SUNT SERVANDA ApS

PACTA SUNT SERVANDA ApS Halsskovgade 4 3 305 2100 København Ø CVR-nr. 31170672 Årsrapport for 2015 8. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. februar 2016 Christian Petri

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk ES ÅRSRAPPORT 2014 Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk CVR nr. 27394671 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Søren Riis Dirigent Side 2 af 12

Læs mere

PLACE2LIVE ERHVERV A/S

PLACE2LIVE ERHVERV A/S PLACE2LIVE ERHVERV A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2013 Henrik Høegh Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

PROTICA PRIVATE EQUITY APS

PROTICA PRIVATE EQUITY APS Årsrapport for 2014 PROTICA PRIVATE EQUITY APS CVR-nr. 35 04 42 13 2. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Peter

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere