IT-sikkerhedspolitik. for. Gladsaxe Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT-sikkerhedspolitik. for. Gladsaxe Kommune"

Transkript

1 IT-sikkerhedspolitik for Gladsaxe Kommune

2 INDHOLD 1. IT-sikkerhedspolitik 1.1 Baggrund for IT-sikkerhedspolitikken 2. Begreber og definitioner 3. IT-sikkerhedspolitikken 3.1 Hovedmålsætninger med IT-sikkerhedspolitikken Beskyttelse af information om borgerne Tillid, sund fornuft og ansvarlighed Adfærdsregulerende Proaktiv og målrettet indsats Overholdelse af gældende lovgivning Beskyttelse af kommunalt IT-udstyr Fremstå som værende en kommune der agerer proaktivt inden for IT-sikkerhed IT-sikkerhedsprocedurer skal understøttes af teknologien Afbalanceret IT-sikkerhed 3.2 Gyldighed og omfang 3.3 Ansvar for/godkendelse af IT-sikkerhedspolitik 3.4 Sikkerhedsdokumentation og dokumenthåndtering 3.5 Overtrædelse af IT-sikkerhedspolitik og retningslinier 4. Mål på hovedområder 4.1 Organisering og ansvar 4.2 Krav til eksterne parter og leverandører 4.3 Klassifikation af data 4.4 Medarbejdere 4.5 Håndtering af konfigurationsændringer 4.6 Brugeradministration 4.7 Udvikling og anskaffelse af hard- og software 4.8 Beredskabsplanlægning 4.9 Lovgivning 4.10 Håndtering af IT-problemer 4.11 Fysisk sikkerhed 4.12 Driftsafvikling og overvågning 4.13 Adgangskontrol til IT-ressourcer 4.14 Sikkerhedskopiering 4.15 Beskyttelse mod ondsindet programmel

3 1. IT-sikkerhedspolitik 1.1 Baggrund for IT-sikkerhedspolitikken Anvendelsen af IT i den kommunale forvaltning er med tiden blevet mere kompleks. Gladsaxe Kommune anvender på flere områder og i større omfang med fordel IT, for at leve op til de krav som borgere, samfundet og lovgivningen stiller til en effektiv administration, til kvalitet og til en hurtig og korrekt service. Gladsaxe Kommune har som et naturligt led i den generelle udbygning af den kommunale IT-anvendelse set det formålstjenstligt at få samlet og præciseret eksisterende ITsikkerhedsmæssige retningslinier, som er gældende for kommunen. Denne ITsikkerhedspolitik skal med andre ord ikke ses som en stramning af retningslinierne for ITanvendelsen, men derimod som en samling og dokumentation af eksisterende retningslinier. 2. Begreber og definitioner Fastlæggelsen af IT-sikkerhedsniveauet er foretaget med udgangspunkt i fire overordnede kategorier, som har indflydelse på IT-anvendelsen hos Gladsaxe Kommune. Disse omfatter: a) Fortrolighed: omfatter en sikring af, at information kun er tilgængelig for personer, som er berettigede hertil. b) Pålidelighed: omfatter sikring af, at systemer og data er korrekte og fuldstændige. c) Tilgængelighed: omfatter sikring af nødvendig tilgang til systemer og data. d) Ægthed: også kaldet autenticitet omfatter sikring af, at kommunikerende parter har vished for, hvem den anden part er.

4 3. IT-sikkerhedspolitikken 3.1 Hovedmålsætninger med IT-sikkerhedspolitikken Beskyttelse af information om borgerne Gladsaxe Kommune har, i overensstemmelse med de almindelige forvaltningsretlige regler, en målsætning om at beskytte informationer om kommunens borgere mod at komme til uvedkommendes kendskab. Det er nødvendigt for Gladsaxe Kommune, at samtlige medarbejdere forstår betydningen af at beskytte informationer om borgere på behørig vis Tillid, sund fornuft og ansvarlighed Det er kommunens politik, at IT-sikkerheden bygger på tillid, sund fornuft og ansvarlighed hos kommunens medarbejdere frem for kontrol, overvågning og mistanke. Ansvaret for de enkelte elementer i IT-sikkerheden skal altid være entydigt placeret Adfærdsregulerende Gladsaxe Kommune ønsker, at nærværende IT-sikkerhedspolitik skal fungere som adfærdsregulerende snarere end kontrollerende for de kommunalt ansatte. IT-sikkerhedsniveauet skal være med til at forbedre arbejdsdagen for medarbejderne, så disse ikke udsættes for unødvendig stress forårsaget af fejl, mangler og uhensigtsmæssigheder i informationsteknologien, herunder at der ikke uberettiget rettes mistanke om medarbejdernes pålidelighed og integritet Proaktiv og målrettet indsats Gladsaxe Kommune vil igennem denne IT-sikkerhedspolitik signalere en proaktiv og målrettet indsats på IT-sikkerhedsområdet, for derigennem at forebygge, at fejl, problemer og uhensigtsmæssigheder i informationsteknologien opstår Overholdelse af gældende lovgivning IT-sikkerhedsniveauet i Gladsaxe Kommune skal til enhver tid være i overensstemmelse med gældende lovgivning og myndighedskrav til landets kommuner Beskyttelse af kommunalt IT-udstyr Som en del af en overordnet målsætning er det Gladsaxe Kommunes mål, at al IT-udstyr skal beskyttes mod såvel person- som naturskabte skader. Ved IT-udstyr skal der i denne sammenhæng forstås såvel fysiske enheder, programmel, konfiguration, netværk og kabling samt informationer, der lagres og bearbejdes i denne infrastruktur.

5 3.1.7 Fremstå som værende en kommune der agerer proaktivt inden for ITsikkerhed Det er væsentligt for Gladsaxe Kommune, at såvel medarbejdere, byrådspolitikere, borgere, samt andre myndigheder har tillid til Gladsaxe Kommunes administration og ITsikkerhedsniveau. Denne tillid skal opbygges på baggrund af en professionel, effektiv og proaktiv indsats over for IT-sikkerhedsrelaterede aspekter IT-sikkerhedsprocedurer skal understøttes af teknologien Det tilstræbes, at de procedurer, som implementeringen af IT-sikkerhedspolitikken medfører, ikke er unødigt tidskrævende og administrativt belastende for den enkelte medarbejder. Implementeringen af IT-sikkerhedspolitikkens krav skal derfor understøttes af IT-systemer, der kan lette medarbejdernes arbejde med sikkerhed. Systemerne skal endvidere gøre det muligt uden et urimeligt stort ressourceforbrug dagligt at få et hurtig overblik over effektiviteten af den etablerede IT-sikkerhed og de interne kontroller i Gladsaxe Kommune Afbalanceret IT-sikkerhed Gladsaxe Kommune har også som målsætning, at IT-sikkerheden er naturligt afbalanceret i forhold til de værdier og informationer, som skal beskyttes. 3.2 Gyldighed og omfang IT-sikkerhedspolitikken specificerer detaljerede regler og krav om intern kontrol og sikkerhed inden for følgende områder: Administrative områder 1. Organisering og ansvar 2. Krav til eksterne parter og leverandører 3. Klassifikation af data 4. Medarbejdere 5. Håndtering af konfigurationsændringer 6. Brugeradministration 7. Udvikling og anskaffelse af hard- og software 8. Beredskabsplanlægning 9. Lovgivning Tekniske områder 10. Håndtering af IT-problemer 11. Fysisk sikkerhed 12. Driftsafvikling og overvågning 13. Logisk adgangskontrol til IT-ressourcer 14. Sikkerhedskopiering 15. Beskyttelse mod ondsindet programmel

6 Gladsaxe Kommunes IT-sikkerhedspolitik er gældende i alle af kommunens institutioner og forvaltninger, hvor der sker en anvendelse og eventuelt bearbejdning af digitale informationer, der er underlagt kommunal kontrol. Der foreligger dog specielle retningslinier for ITsystemer på de kommunale skolers undervisningsnet samt på offentlig tilgængelige ITsystemer på bibliotekerne. IT-politikken gælder tillige for byrådspolitikere og for medarbejdere, der - fra eksterne lokaliteter, f.eks. supplerende IT-arbejdspladser i hjemmet - ad elektronisk vej etablerer forbindelse vej til Gladsaxe Kommunes systemer og data. For leverandører, som har adgang til Gladsaxe Kommunes systemer, gælder det, at de skal have defineret og implementeret et IT-sikkerhedsniveau, der mindst svarer til Gladsaxe Kommunes. Gladsaxe Kommune skal have mulighed for at sikre sig, at institutioner, herunder selvejende institutioner, leverandører o.l. reelt lever op til det påkrævede ITsikkerhedsniveau. 3.3 Ansvar for/godkendelse af IT-sikkerhedspolitik Gladsaxe Byråd har det overordnede ansvar for, at sikkerhedsreglerne overholdes i kommunen. Vicekommunaldirektøren er af Byrådet udpeget til at være ansvarlig for overholdelse af sikkerhedsreglerne i Gladsaxe Kommune. Lederen af byrådssekretariatet er stedfortræder. Denne IT-sikkerhedspolitik er under udarbejdelsen forelagt de personer i den daglige drift og ledelse af kommunen, som har med den daglige IT-sikkerhed at gøre. Nærværende politik er godkendt af vicekommunaldirektøren. 3.4 Sikkerhedsdokumentation og dokumenthåndtering For at gøre IT-sikkerhedspolitikken praktisk anvendelig, skal der udarbejdes tilhørende retningslinier, som præciserer sikkerhedsmæssige tiltag på enkeltområder. Alle medarbejdere i Gladsaxe Kommune skal have kendskab til IT-sikkerhedspolitikken og de retningslinier, som er relevante for deres arbejde i kommunen. Implementeringen af politikker og retningslinier kan medføre, at der udarbejdes underliggende procedurer, der på instruksniveau beskriver medarbejderens konkrete arbejdsopgaver. Det skal til hver en tid være muligt for relevante medarbejdere at få fat i retningslinier og underliggende procedurer, hvis der måtte være brug for dette. IT-sikkerhedspolitikken og retningslinier skal være tilgængelige på Gladsaxe Kommunes intranet. Nye medarbejdere skal ved ansættelsen introduceres til de væsentligste sikkerhedskrav, samt informeres om den forventede adfærd i relation til IT-anvendelsen.

7 Alle brugere, kunder, samarbejdspartnere, institutioner o.l. samt leverandører med fysisk eller logisk adgang til Gladsaxe Kommunes systemer skal være bekendt med ITsikkerhedspolitikken. 3.5 Overtrædelse af IT-sikkerhedspolitik og retningslinier Bevidst eller ubevidst overtrædelse af sikkerhedsbestemmelserne i Gladsaxe Kommune kan medføre, at kommunens brugere, samarbejdspartnere, borgere mv. oplever ustabilitet, uregelmæssigheder og uhensigtsmæssigheder i Gladsaxe Kommunes aktiviteter. Dette kan medføre dels økonomiske tab og dels forringelse af tilliden til Gladsaxe Kommune, hvilket er uacceptabelt. Det er Gladsaxe Kommunes politik, at eventuelle overtrædelser af gældende IT-sikkerhedspolitik bør håndteres af de områdeansvarlige, for eksempel i form af kontakt til de involverede medarbejdere med henblik på en nærmere afdækning af hændelsesforløb, baggrund og karakteren af overtrædelsen. I alvorlige eller gentagelsestilfælde vil overtrædelse kunne få ansættelsesmæssige konsekvenser. I situationer, hvor ikke alene kommunens IT-sikkerhedspolitik bliver overtrådt, men også lovgivning, kan gældende straffelov få konsekvenser for de involverede medarbejdere. 4. Mål på hovedområder I de efterfølgende afsnit beskrives de specifikke delpolitikker for de i afsnit 3.2 nævnte hovedområder. 4.1 Organisering og ansvar Byrådet har udpeget vicekommunaldirektøren som den øverste ansvarlige for kommunens IT-sikkerhed. Der er etableret en sikkerhedsorganisation, der under ansvar overfor vicekommunaldirektøren skal varetage de daglige opgaver i relation til IT-sikkerheden. Arbejdet i sikkerhedsorganisationen skal sikre, at IT-sikkerhedspolitikken og tilhørende retningslinier implementeres effektivt i Gladsaxe Kommune. Organisationen skal sikre, at ITsikkerhedsniveauet altid er i overensstemmelse med IT-sikkerhedspolitikken, og skal derfor etablere og vedligeholde rutiner der overvåger, hvor effektivt IT-sikkerheden er implementeret i kommunen.

8 Sikkerhedsorganisationen skal specifikt sikre, at der mindst en gang årligt foretages en gennemgang af IT-sikkerhedspolitikken og den tekniske og faktiske implementering. Forvaltningscheferne er overfor vicekommunaldirektøren ansvarlig for de enkelte forvaltningers behandling af informationer, herunder overholdelse af Gladsaxe Kommunes ITsikkerhedsregler. Forvaltningscheferne kan overlade nærmere afgrænsede dele af deres funktioner til områdeansvarlige, der derefter varetager disse funktioner under ansvar overfor den pågældende forvaltningschef. 4.2 Krav til eksterne parter og leverandører Samarbejdspartnere med adgang til systemer skal være underlagt de samme krav, som beskrives i IT-sikkerhedspolitikken og tilhørende retningslinier. Andre eksterne parter og leverandører skal ligeledes leve op til de IT-sikkerhedskrav, som Gladsaxe Kommune stiller. Det skal som udgangspunkt sikres, at: samarbejdspartnere, som har adgang til Gladsaxe Kommunes systemer, er underlagt sikkerhedskrav svarende til mindst sikkerhedsniveauet hos Gladsaxe Kommune, og sikkerheden i leverancer fra outsourcing partnere/leverandører er på et niveau mindst svarende til sikkerhedsniveauet hos Gladsaxe Kommune. 4.3 Klassifikation af data For at kunne opretholde et ønsket sikkerhedsniveau, er det væsentligt at kunne identificere og klassificere de data, som skal beskyttes. I forbindelse med ændringer der påvirker ITmiljøet skal det sikres, at berørte systemer og data fortsat kan beskyttes i overensstemmelse med gældende krav. For at få overblik over eksisterende data og deres anvendelse, skal disse data registreres og klassificeres, og der skal tilknyttes en systemansvarlig, som har ansvaret for vedligeholdelse af databeskrivelsen og en områdeansvarlig, som har ansvar for tildelingen af adgang til data. Dataklassifikationen skal stille krav til håndteringen og opbevaringen for de pågældende data. Eksempelvis skal det ved introduktion af et nyt system sikres, at sikkerheden i systemet er i stand til at beskytte de data, som systemet anvender i overensstemmelse med datas sikkerhedsklassifikation. alle data grupperes og klassificeres i forhold til ønsket sikkerhedsniveau, alle data registreres og tildeles et ejerskab på en hensigtsmæssig og overskuelig måde, og

9 krav efter persondataloven eksplicit fremgår af klassificeringen. 4.4 Medarbejdere Medarbejdere i Gladsaxe Kommune skal på baggrund af deres kendskab til - og deres ansvar for sikkerhed - motiveres til at bidrage til en opretholdelse af sikkerheden i Gladsaxe Kommune. medarbejderne har kendskab til Gladsaxe Kommunes IT-sikkerhedspolitik, medarbejderne forelægges begrundelse for opretholdelse af gældende sikkerhedsniveau, medarbejderne uddannes i nødvendig omfang til at kunne anvende Gladsaxe Kommunes IT-systemer i overensstemmelse med gældende sikkerhedspraksis, medarbejdere motiveres til at bidrage til den samlede sikkerhed i Gladsaxe Kommune, medarbejderne er bekendt med potentielle personlige og kommunale konsekvenser for bevidst og ubevist brud på sikkerheden. 4.5 Håndtering af konfigurationsændringer Ændringer i konfigurationen af hardware og software kan have konsekvenser for sikkerheden i IT-anvendelsen. Derfor bør sådanne ændringer kun implementeres, hvis der er tilstrækkelig sikkerhed for, at disse ikke medfører svagheder i IT-sikkerheden. Derfor skal der være en klar formel retningslinie for håndtering af konfigurationsændringer for at forhindre fejl. konfigurationsændringer planlægges, kvalitetssikres og godkendes. 4.6 Brugeradministration For at kunne fastholde IT-sikkerheden omkring systemer og data, skal det sikres, gennem en hensigtsmæssig administration af brugerne, at brugere kun kan få adgang til de specifikke data og systemer, som de er autoriseret til, og som deres arbejdsfunktion kræver for at kunne levere den rigtige ydelse til f.eks. borgerne i Gladsaxe Kommune. den overordnede adgangspolitik skal udstikke rammerne for kontrol af logisk adgang til systemer og data, og der er implementeret en hensigtsmæssig brugeradministration, hvor system/områdeansvarlig autoriserer adgang til data. 4.7 Udvikling og anskaffelse af hard- og software IT-systemerne og netværk indgår som et væsentlig element i det daglige arbejde i Gladsaxe Kommune. Det er derfor af vital betydning, at nyanskaffelser og opdateringer af hardware og software lever fuldt op til den eksisterende kvalitets- og sikkerhedsstandard. Da Gladsaxe

10 Kommune samtidig har valgt ikke at påtage sig udvikling af eget programmel i nævneværdig omfang, vil det være nødvendigt at sikre, at Gladsaxe Kommune udelukkende anvender pålidelige og kompetente leverandører, samt at der anvendes standardprodukter fra pålidelige leverandører i størst muligt omfang. der indarbejdes en tilstrækkelig IT-sikkerhed og kontrol i alle systemer såvel standardsystemer som specialudviklede eller tilrettede systemer, al IT-udstyr godkendes af IT-afdelingen, alle applikationer, der behandler personhenførbare data, vurderes af byrådssekretariatet, med henblik på en afgørelse om, hvorvidt applikationerne skal anmeldes til Datatilsynet, krav til nye systemer eller ændring af eksisterende systemer omfatter krav om kontrol- og transaktionsspor, automatiske kontroller, samt den generelle IT-sikkerhed, og der er sikkerhed og kontrol i udviklings- og vedligeholdelsesprocessen. 4.8 Beredskabsplanlægning Der skal etableres et beredskab, som skal sikre, at Gladsaxe Kommune i tilfælde af større driftsnedbrud eller egentlige katastrofer er i stand til at genoptage kritiske forvaltningsmæssige aktiviteter inden for en acceptabel tidshorisont. De større driftsnedbrud eller katastrofer betyder tab af tilgængelighed af væsentlige systemer, udstyr og/eller faciliteter, hvorfor retablering af tilgængeligheden af disse er et centralt område i beredskabsplanlægningen. kritiske forvaltningsmæssige aktiviteter kan fortsætte inden for rimelig tidshorisont i tilfælde af større driftsforstyrrelser, nedbrud, større sikkerhedsbrud eller større katastrofer, og beredskabet altid er ajourført og testet. 4.9 Lovgivning IT-anvendelsen i kommunen skal til enhver tid være i overensstemmelse med gældende lovgivning. IT-anvendelsen er i overensstemmelse med lovgivningskrav, Gladsaxe Kommune til enhver tid har de fornødne licenser til kommunens aktuelle ITanvendelse Håndtering af IT-problemer Opståede IT-problemer skal håndteres på en måde, så det pågældende problem umiddelbart korrigeres alt efter graden af alvor i problemet. Alvorlige problemer skal endvidere være genstand for en analyse med henblik på at korrigere eventuelle årsager og uhensigtsmæssighe-

11 der, og dermed bidrage til den løbende forbedring af IT-sikkerheden. Alvorlige problemer kan for eksempel være uautoriseret netværksadgang eller gentagne servernedbrud. IT-problemer håndteres efter en vurdering af væsentligheden af problemet, således at såvel problem og eventuelle dybere liggende årsager og evt. sikkerhedsbrister korrigeres, medarbejdere og brugere deltager aktivt i rettelse af fejl, løsning af problemer og forbedring af IT-sikkerheden, og IT-afdelingen fører log over alvorlige hændelser med henblik på at opretholde dokumentation af hændelsesforløb Fysisk sikkerhed Der skal etableres en fysisk sikkerhed i og omkring Gladsaxe Kommunes IT-systemer, som reducerer risikoen for ekstern påvirkning af systemer og data samt uautoriseret fysisk adgang til Gladsaxe Kommunes IT-udstyr. centralt IT-udstyr og netværkskomponenter er sikret mod uautoriseret fysisk adgang og fysisk skade Driftsafvikling og overvågning Gladsaxe Kommune anser det for væsentligt, at kommunen kan levere en god service og kvalitet over for brugerne af IT-systemerne og dermed de borgere, som er afhængige af kommunens service. Det er derfor vigtigt, at driftsafviklingen foretages på en stabil, kvalificeret og sikker måde således, at tilgængeligheden og pålideligheden af systemerne sikres. Dette nødvendiggør en formalisering omkring procedurer og instrukser for driftsafvikling og planlægning. Endvidere bør det tilstræbes, at der er en klar funktionsadskillelse for at forhindre tilsigtede fejl og misbrug. IT-systemerne som minimum er tilgængelige for brugerne inden for normal arbejdstid, procedurer for driftsafvikling dokumenteres og godkendes, datamedier håndteres og opbevares på en sikker og forsvarlig måde Adgangskontrol til IT-ressourcer Det er Gladsaxe Kommunes IT-politik, at samtlige IT-ressourcer og kritiske data, skal beskyttes mod uautoriseret logisk adgang. Det gælder såvel de dele, der udgør Gladsaxe Kommunes IT-netværk, men også centrale og decentrale servere, applikationer og tilhørende data. Adgangskontrol til pc-arbejdspladser skal sikre beskyttelse i det omfang det måtte være muligt. Målet med at etablere logisk adgangskontrol er således at mindske risikoen for tab af

12 integritet og fortrolighed af data, samt tilgængelighed af Gladsaxe Kommunes IT-systemer. Krav til logisk adgangskontrol skal stemme overens med de IT-sikkerhedsmæssige krav, som de involverede data og systemerne som helhed måtte stille. adgangen til informationer styres ved logisk adgangskontrol på baggrund af informationernes sikkerhedsklassifikation, der er tilstrækkelig logisk adgangskontrol på bærbare enheder og fjernarbejdspladser, alle adgangsmuligheder til komponenter koblet til Gladsaxe Kommunes IT-netværk er kendte og kontrolleret af IT-afdelingen, al trådløs kommunikation godkendes af IT-afdelingen inden etablering, udvekslingen af information og systemer mellem medarbejdere eller organisationer foretages på en måde, der sikkerhedsmæssigt lever op til de krav, som de berørte data måtte kræve, uautoriseret adgang og forsøg på adgang til netværk, systemer og data logges og undersøges Sikkerhedskopiering Det er væsentligt, at Gladsaxe Kommune til en hver tid kan fremfinde de informationer, som anvendes i forbindelse med kommunens aktiviteter. Derfor skal der etableres procedurer for sikkerhedskopiering og backup, som sikrer, at data og systemer kan retableres i tilfælde af tab af systemer og data. data sikkerhedskopieres i overensstemmelse med dataklassifikationen, lovgivningskrav og beredskabsplanlægningen, der foretages tilstrækkelig verifikation af, at sikkerhedskopier kan genindlæses, når der er behov herfor, sikkerhedskopier opbevares sikkert og udenfor Gladsaxe Kommunes lokaliteter således, at disse altid kan fremfindes ved igangsættelse af nødplaner eller i forbindelse med andet behov Beskyttelse mod ondsindet programmel Ondsindet programmel udgør en stor trussel mod tilgængelighed af systemer og integriteten af data. Der skal derfor på samtlige relevante punkter være etableret en veldefineret og effektiv beskyttelse mod ondsindede programmer. der etableres og vedligeholdes foranstaltninger mod skadelige programmer.

IT-sikkerhedspolitik for Gladsaxe Kommune. 2. Del (RETNINGSLINIER)

IT-sikkerhedspolitik for Gladsaxe Kommune. 2. Del (RETNINGSLINIER) IT-sikkerhedspolitik for Gladsaxe Kommune 2. Del (RETNINGSLINIER) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ORGANISATION OG ANSVAR 5 1.1. MÅLSÆTNING 5 1.2 RETNINGSLINIER 5 1.2.1 SIKKERHEDSORGANISATIONEN 5 1.2.2 IT-SIKKERHEDSUDVALGET

Læs mere

Ny IT sikkerhedspolitik. for. Jammerbugt Kommune

Ny IT sikkerhedspolitik. for. Jammerbugt Kommune Ny IT sikkerhedspolitik for Jammerbugt Kommune Udkast november 2104 IT Sikkerhedspolitik, Jammerbugt Kommune Side 1 af 22 Versionsstyring Version nr. Dato for version Ændring Årsag Ansvar 01.02 26.11.2014

Læs mere

Informationssikkerhedspolitik for

Informationssikkerhedspolitik for <organisation> 1 Informationssikkerhedspolitik for Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 4 1.1 Formål med informationssikkerhedspolitikken 4 1.2 Hovedmålsætninger i informationssikkerhedspolitikken 4

Læs mere

IT sikkerhedspolitik. for. Fredericia Kommune

IT sikkerhedspolitik. for. Fredericia Kommune IT sikkerhedspolitik for Fredericia Kommune Side 1 af 17 Versionsstyring Versionsnummer Dato for version Ændring Årsag Ansvar 1.00 01.06.2013 Ny politik godkendt i byrådet PerToftdahl Side 2 af 17 Versionsstyring...

Læs mere

IT-politikkens sikkerhedsområde i Trafikselskabet Movia

IT-politikkens sikkerhedsområde i Trafikselskabet Movia Bestyrelsen den 9. august 2007 Dagsordenens punkt 07 IT-politik for Movia Bilag 2 IT-politikkens sikkerhedsområde i Trafikselskabet Movia Version 1.0 15. januar 2007 CBL / SCE-IUa Indholdsfortegnelse INDLEDNING...

Læs mere

Aarhus Kommune. IT-sikkerhedspolitik. Politik 25-04-2014

Aarhus Kommune. IT-sikkerhedspolitik. Politik 25-04-2014 Aarhus Kommune IT-sikkerhedspolitik Politik 25-04-2014 Indholdsfortegnelse Politik 1 Indledning 1 Formål 1 Politikkens omfang 2 Ledelsesansvar 2 IT-sikkerhedsorganisationen 2 IT-sikkerhedsniveau 3 IT-sikkerhedshåndbogen

Læs mere

it sikkerhed UCC IT-Sikkerhedspolitik 2011 IT

it sikkerhed UCC IT-Sikkerhedspolitik 2011 IT it sikkerhed UCC IT-Sikkerhedspolitik 2011 IT It-sikkerhedspolitik i UCC It-sikkerhedspolitikken gælder for alle medarbejdere (uanset ansættelsesforhold), studerende og gæster, der anvender UCC s it-resurser.

Læs mere

Region Syddanmark Politik for it-sikkerhed Oktober 2009 Version 0.6

Region Syddanmark Politik for it-sikkerhed Oktober 2009 Version 0.6 Indholdsfortegnelse Generelt 3 Formål 3 Omfang 4 It-sikkerhedsniveau 4 Styring 5 Sikkerhedsbevidsthed 6 Brud på it-sikkerheden 6 Anvendelse af politik for it-sikkerhed i praksis 6 Bilag 1. Anvendelse af

Læs mere

Albertslund Kommune. Albertslund. Samlet politik Virksomhedens samlede it-sikkerhedshåndbog 1.0

Albertslund Kommune. Albertslund. Samlet politik Virksomhedens samlede it-sikkerhedshåndbog 1.0 Albertslund Kommune Albertslund Samlet politik Virksomhedens samlede it-sikkerhedshåndbog 1.0 03-05-2011 Indholdsfortegnelse Politik 2 Indledning 2 Overordnet Informationssikkerhedspolitik for Albertslund

Læs mere

Informationssikkerhedshåndbog

Informationssikkerhedshåndbog Aarhus Universitet Informationssikkerhedshåndbog Regler 1.0.4 13-10-2011 Indholdsfortegnelse Politik 2 Rektors forord 2 Informationssikkerhedspolitik - Aarhus Universitet 3 Regler 8 Indledning 8 1. Organisation

Læs mere

ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING

ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING JUNI 2014 COOLSMS A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af SMS-service. RSM plus P/S statsautoriserede revisorer Kalvebod Brygge

Læs mere

IT-sikkerhedsvejledning for sygehuse

IT-sikkerhedsvejledning for sygehuse IT-sikkerhedsvejledning for sygehuse København, 17. juli 2002 INDLEDENDE DEL Forfatter: Sundhedsstyrelsen Udgiver: Sundhedsstyrelsen Ansvarlig institution: Sundhedsstyrelsen Copyright: Sundhedsstyrelsen

Læs mere

FRONT-DATA DANMARK A/S

FRONT-DATA DANMARK A/S MARTS 2014 FRONT-DATA DANMARK A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af Front-data Danmarks hostingaktiviteter. RSM plus P/S statsautoriserede

Læs mere

FRONT-DATA DANMARK A/S

FRONT-DATA DANMARK A/S FEBRUAR 2015 FRONT-DATA DANMARK A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af Front-data Danmarks hostingaktiviteter. RSM plus P/S

Læs mere

Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225

Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225 Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med hostingydelse i perioden 01-08-2014 til 31-01-2015 Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225

Læs mere

Front-data Danmark A/S

Front-data Danmark A/S plus revision skat rådgivning Front-data Danmark A/S ISAE 3402 type 2 erklæring Februar 2013 Revisionserklæring af de generelle it-kontroller for driften af Front-data Danmarks hosting-aktiviteter. Kalvebod

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt. Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt. Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift August 2014 Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede

Læs mere

WWI A/S Indholdsfortegnelse

WWI A/S Indholdsfortegnelse Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med leverance af Hosted Desktop og hosting-infrastrukturydelser i perioden 1.

Læs mere

Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer

Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i - Punkt 1.1 - Punkt 2 - Punkt 8 - Krav 16.1 - Krav 16.4 - Krav 16.5 - Krav 16.6 - Krav 16.7 - Krav 16.8 - Krav 16.9 - Krav 16.11 - Krav

Læs mere

Syddansk Universitet. IT-sikkerhedspolitik. IT-sikkerhedshåndbog Universitetets regler for informationssikkerhed. Version 2010.4

Syddansk Universitet. IT-sikkerhedspolitik. IT-sikkerhedshåndbog Universitetets regler for informationssikkerhed. Version 2010.4 Syddansk Universitet IT-sikkerhedspolitik IT-sikkerhedshåndbog Universitetets regler for informationssikkerhed Version 2010.4 17-11-2010 Indholdsfortegnelse Generelt 2 1 Indledning 2 2 Termer og definitioner

Læs mere

Afsnit 1 any.cloud A/S ledelseserklæring. Afsnit 2 any.cloud A/S beskrivelse af hostingydelse og interne kontroller

Afsnit 1 any.cloud A/S ledelseserklæring. Afsnit 2 any.cloud A/S beskrivelse af hostingydelse og interne kontroller Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med hostingydelse i perioden 1. maj til 30. november 2013 ISAE 3402, type II any.cloud

Læs mere

FRONT-SAFE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING

FRONT-SAFE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING MAJ 2015 FRONT-SAFE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af Front-safes Remote Backup. RSM plus P/S statsautoriserede revisorer

Læs mere

any.cloud A/S CVR nr.: DK 31161509

any.cloud A/S CVR nr.: DK 31161509 Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med hostingydelse i perioden 01-12-2013 til 30-11-2014 any.cloud A/S CVR nr.:

Læs mere

Sikker. Inform. Informationssikkerhedspolitik og regler Version 2.0. Informationssikkerhed

Sikker. Inform. Informationssikkerhedspolitik og regler Version 2.0. Informationssikkerhed Sikker Inform hed ations Informationssikkerhed Informationssikkerhedspolitik og regler Version 2.0 Dataklassifikation: Offentlig Aarhus Unversitet 2013 Aarhus Universitet 2013 Indholdsfortegnelse Rektors

Læs mere

DANDOMAIN A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING

DANDOMAIN A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING APRIL 2014 DANDOMAIN A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af DanDomains hostingaktiviteter. RSM plus P/S statsautoriserede revisorer

Læs mere

FRONT-SAFE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING

FRONT-SAFE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING MAJ 2014 FRONT-SAFE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af Front-safes Remote Backup. RSM plus P/S statsautoriserede revisorer

Læs mere

MULTIHOUSE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING

MULTIHOUSE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING FEBRUAR 2015 MULTIHOUSE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af MultiHouses hostingaktiviteter. RSM plus P/S statsautoriserede

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK TEKNOLOGISK INSTITUT

IT-SIKKERHEDSPOLITIK TEKNOLOGISK INSTITUT IT-SIKKERHEDSPOLITIK TEKNOLOGISK INSTITUT V4.1 april 2011 Baseret på DS484-2005. Gældende overalt i danske og udenlandske afdelinger og datterselskaber af Teknologisk Institut. Indhold 1 INDLEDNING...

Læs mere

pwc EG Data Inform A/S

pwc EG Data Inform A/S i EG Data Inform A/S ISAE 3402-erklæring, type 2, fra uafhængig revisor vedrørende generelle it-kontroller i relation til EG Data Informs driftsydelser Januar 2015 pwc PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

ITS (IT-Supportcentret) ISAE 3402 Type 2

ITS (IT-Supportcentret) ISAE 3402 Type 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk ITS (IT-Supportcentret) ISAE

Læs mere