Byggesagsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byggesagsbeskrivelse"

Transkript

1 Århus Universitetshospital Skejby Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( bygn. F- G H ) Byggesagsbeskrivelse GENNEMGÅENDE RÅDGIVER: Rådgivergruppen DNU Hedeager Århus N

2 Byggesagsbeskrivelse Side : 1 af 92 Indholdsfortegnelse Dato : Udarb.: Kontrol: Godk.: Indholdsfortegnelse Version Paradigme, BPS Basisbeskrivelse Orientering Generelt Byggesagen Oversigt over entrepriser/arbejder Projektmaterialet Projektorganisation AB A. Aftalegrundlaget... 7 B. Sikkerhedsstillelse og forsikring C. Entreprisens udførelse D. Bygherrens betalingsforpligtelse E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse F. Arbejdets aflevering G. Mangler ved arbejdet H. 1- og 5-års eftersyn I. Særligt om ophævelse J. Tvister Byggeplads Generelt Bestemmelser Overdragelse og aflevering Eksisterende forhold Bygherrens afsætninger Byggepladsens indretning Byggepladsens færdselsarealer Skurby og oplagsplads Arbejdsområder Tekniske hjælpemidler Forsyning til byggeplads Særlige forhold ved bygninger i brug Sikkerhed og sundhed Generelt Plan for sikkerhed og sundhed Arbejdsmiljø... 79

3 Byggesagsbeskrivelse Side : 2 af 92 Indholdsfortegnelse Dato : Indholdsfortegnelse Version 5.4. Forholdsregler ved farligt arbejde Omgivende miljø Generelt Støj Vibrationer Støv Emissioner til atmosfæren Kvalitetsstyring Generelt Byggeledelsen Kvalitetsplan Entreprenørens kontrol og dokumentation Projektgennemgang Myndighedernes tilsyn Garantierklæringer Aflevering Kvalitetssikring efter aflevering Tidsstyring Generelt Tidsplan Vejrligsdage... 91

4 Byggesagsbeskrivelse Side : 3 af 92 Orientering Dato : Paradigme, BPS Basisbeskrivelse Projektspecifik beskrivelse 2. Orientering 2. Orientering 2.1. Generelt 2.1. Generelt Forskrifterne i arbejdsbeskrivelserne gælder altid fremfor for bestemmelserne i byggesagsbeskrivelsen. For arbejdsbeskrivelsen gælder bygningsdelsbeskrivelserne (kapitel 4) og tegningerne fremfor specifikationerne i arbejdsbeskrivelsens kapitel 3. BPS Basisbeskrivelse byggesag, publikation B201, udgave er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for byggesagen. De projektspecifikke bestemmelser gælder fremfor Basisbeskrivelsen Love og bekendtgørelser m.v. Arbejdet udbydes i overensstemmelse med gældende love, andre offentlige forskrifter og, cirkulærer i nyeste udgaver herunder: 1. Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed, AB Bek. nr. 937 af Bekendtgørelse om fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige varekøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og bygge- og anlægskontrakter. 3. Bolig- og Byministeriets bygningsreglement BR 08, samt alle øvrige relevante cirkulærer, bestemmelser, vejledninger og lignende, herunder Arbejdstilsynets krav til arbejdets udførelse samt gældende regulativer fra forsyningsselskaber. 4. Dansk Ingeniørforenings til enhver tid gældende normer og forskrifter, samt danske standardblade og leverandørvejledninger for konstruktioner, materialer, monteringer m.v. i nyeste udgaver, med mindre andet udtrykkeligt fremgår af arbejdsbeskrivelserne.

5 Byggesagsbeskrivelse Side : 4 af 92 Orientering Dato : Bygge- og Boligstyrelsens cirkulære nr. 174 af den 10. oktober 1991 om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder. 6. Bek. nr. 169 af Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder. Tilhørende vejledninger. 7. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 589 af om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder med senere ændringer og tilføjelser ved bek. nr af og bek. nr. 53 af Bek. nr. 995 af Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejder i vinterperioden Afgivelse af tilbud Byggesagen udbydes i EU-udbud i fagdelt entrepriser med forgående prækvalifikation. I alle entrepriser er tildelingskriteriet økonomisk mest fordelagtigt Følgende entrepriser udbydes: 01. Terræn- og haveanlæg 02. Råhusentreprise 03. Tømrerentreprise 04. Facadelukningsentreprise 05. Malerentreprise 06. Gulventreprise 07. VVS-entreprise 08. Sprinklerentreprise 09 Ventilationsentreprise El-entreprise 11 EDB cabling 12. Elevatorentreprise 13. Fast inventar 14. Rusyfri stålinventar 15. Loftlifte 16. Intensiv søjler 17. Sengestuepaneler

6 Byggesagsbeskrivelse Side : 5 af 92 Orientering Dato : Alle tilbud skal afgives i henhold til Byggestyrelsens cirkulære af 10. oktober 1991 om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder. Tilbudet skal være fast i 12 måneder, regnet fra Tilbudsdagen (cir 174) Tilbud skal afleveres i lukket kuvert forsynet med firmanavn og fagentreprisebetegnelse. Tidspunkt for afholdelse af licitation fremgår af udbudsbrev Byggesagen 2.2. Byggesagen Arbejdet omfatter om- og tilbygning af intensiv bygning F-G-H ca 7000 m 2 nybyggeri samt ombygning Forud for nærværende fagentreprise udbud er der gennemført en grave og ledningsentreprise, hvor eksisterende ledninger under bygningen er omlagt og byggegruben er etableret. Der vil dog til stadighed skulle foregå gravearbejder i nærværende entreprise jf. beskrivelser og tegninger Oversigt over entrepriser/arbejder 2.3. Oversigt over entrepriser/arbejder Se under punkt 2.1.3, Afgivelse af tilbud 2.4. Projektmaterialet 2.4. Projektmaterialet Projektmaterialet er struktureret i overensstemmelse med BPS Beskrivelses Struktur, udgave Tilbudet skal afgives i henhold til de i udbudsbrevet anførte dokumenter, der danner grundlag for såvel afgivelse af tilbud samt overdragelse og udførelse af arbejdet

7 Byggesagsbeskrivelse Side : 6 af 92 Orientering Dato : Projektorganisation 2.5. Projektorganisation Bygherre Århus Universitetshospital, Skejby Brendstrupgårdsvej Århus N Tlf Gennemgående rådgiver Rådgivergruppen DNU Hedeager Århus N Tlf Byggeplads Århus Universitetshospital, Skejby Brendstrupsgårdsvej Århus N Tlf Byggeleder Rådgivergruppen DNU Att. Thomas Højgaard Hedeager Århus N Tlf Sikkerhedskoordinator Rådgivergruppen DNU Att. Thomas Højgaard Hedeager Århus N Tlf

8 Byggesagsbeskrivelse Side : 7 af 92 AB 92 Dato : AB AB 92 A. Aftalegrundlaget A. Aftalegrundlaget Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed, AB 92, er gældende for samtlige arbejder med supplerende bestemmelser som angivet i det følgende. Supplerende bestemmelser til AB 92 er i det følgende anført i højre kolonne og fremhævet med kursiv skrift. Almindelige bestemmelser 1. Almindelige betingelser finder anvendelse på aftaler om arbejder og leverancer i byggeog anlægsvirksomhed. Almindelige bestemmelser 1. Stk. 2. Ved leverancer skal "bygherren" forstås som køberen og "entreprenøren" som sælgeren. Ved underentrepriseforhold skal "bygherren" forstås som hovedentreprenøren og "entreprenøren" som underentreprenøren. Stk. 3. Fravigelse af betingelserne gælder kun, når det tydeligt og udtrykkeligt angives, på hvilke punkter fravigelse skal ske. 1 - stk. 3. Nærværende Byggesagsbeskrivelse supplerer, undtager eller fraviger de i Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- /anlægs-virksomhed AB 92 angivne betingelser. Alle sådanne supplerende bestemmelser, undtagelser eller fravigelser er gældende forud for det i AB 92 anførte. Stk. 4. Medmindre andet er angivet, indbefatter beløbsangivelser ikke merværdiafgift

9 Byggesagsbeskrivelse Side : 8 af 92 AB 92 Dato : (moms). Stk. 5. Hvis ikke andet er bestemt, forstås ved arbejdsdage alle mandage til og med fredage, der ikke er helligdage. Stk. 6. Alle dokumenter affattes på dansk, og alle betegnelser med hensyn til mønt, mål og vægt er danske. Forhandlinger, herunder på byggemøder, skal foregå på dansk. Hvis der tillige udfærdiges dokumenter på et andet sprog, og der er uoverensstemmelse i forhold til den danske tekst, gælder den danske tekst. Stk. 7. Retsforholdet skal i det hele behandles efter dansk rets regler. Bygherrens udbud 2. Ved udbud forstås bygherrens opfordring til at fremkomme med tilbud. Bygherrens udbud 2. Stk. 2. Der bydes på grundlag af de oplysninger, som indeholdes i udbudsmaterialet. Dette materiale skal være entydigt og således udformet, at der er klarhed over ydelsernes omfang og indhold. 2 - stk. 2. Byggesagsbeskrivelser, Arbejdsbeskrivelser, og tegninger gælder hver for sig, således at ydelser skal medtages i tilbud selvom de kun er angivet et af stederne. Projektdokumenternes rangorden fremgår af afsnit 3 4, stk 1- Entrepriseaftalen Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde en tidsplan. 2 stk. 3. Se kapitel 8 i denne byggesagsbeskrivelse. Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysning om eventuelle fortidsminder på ejendommen, jf. 16.

10 Byggesagsbeskrivelse Side : 9 af 92 AB 92 Dato : Stk. 5. Det skal i forbindelse med udbudet oplyses, hvorvidt der ønskes sikkerhedsstillelse for tilbagelevering af udbudsmaterialet. Ved tilbagelevering af udbudsmaterialet i hel og ubeskadiget stand inden udløbet af en rimelig frist skal sikkerhedsstillelsen straks frigives, uanset om den pågældende har afgivet tilbud. Stk. 6. Bygherren kan med henblik på en vurdering af de indkomne tilbud i udbudsmaterialet stille krav om tilbudets form og kan herunder forlange, at tilbud udfærdiges med rimelig specifikation af tilbudssummen på dertil leverede tilbudslister. 2 - stk. 6 Ved tilbudsafgivning skal tilbudslister udfyldes i sin helhed. Alle positionerne i tilbudslisten skal være udfyldte. Forbehold skal være angivet tydeligt på tilbudsliste for af være gældende. Alternative tilbud accepteres ikke. Stk. 7. Skal tilbudet eller dele heraf afgives som enhedspriser, skal bygherren angive, hvilken vægt der ved vurderingen af tilbudets samlede størrelse vil blive tillagt de enkelte enhedspriser. Entreprenørens tilbud 3. Når flere i forening giver tilbud, er dette bindende én for alle og alle for én. Entreprenørens tilbud 3 stk. 1. Hvis flere entreprenører i fællesskab giver tilbud, skal det i forbindelse hermed oplyses, hvem der har fuldmagt til at repræsentere samtlige tilbudsgivere overfor bygherre/byggeledelse/tilsyn. Stk. 2. Hvis et arbejde er udbudt således, at der foruden en pris på arbejdet som helhed skal angives priser på dele af arbejdet, kan priserne på de enkelte dele kun betragtes som selvstændigt tilbud, hvis dette udtrykkeligt er foreskrevet i udbudsmaterialet eller tilkende- 3 - stk. 2. Delpriser, som angivet på bilag til tilbudsblanket, skal betragtes som selvstændige tilbud. Alle positionerne skal være udfyldte.

11 Byggesagsbeskrivelse Side : 10 af 92 AB 92 Dato : givet ved tilbudet. Stk. 3. Hvis tilbud foruden en samlet sum skal indeholde enhedspriser, er begge dele bindende for tilbudsgiveren. Enhedspriser kommer til anvendelse ved betalingsregulering på grund af større eller mindre ydelser, end bygherren har angivet i udbudsmaterialet. Ved bedømmelsen af tilbuds indbyrdes rækkefølge gælder alene det samlede tilbud. 3 - stk. 3. Opgivet mængder i udbudsmaterialet skal kontrolleres af entreprenøren inden accepten underskrives. Derefter vil der ikke blive ydet merpris for variation i mængder. Stk. 4. Tilbudet omfatter kun ydelser, der er angivet som hørende til entreprisen på tegninger, der er udleveret entreprenøren som grundlag for tilbudsafgivelsen, eller som er nævnt i de afsnit af arbejdsbeskrivelsen, der gælder for den pågældende entreprise. 3 - stk. 4. Entreprenører er forpligtiget til at besigtige de eksisterende forhold på stedet, forinden afgivelse af tilbud. Ekstraregninger som følge af manglende kendskab til eksisterende forhold vil ikke blive honoreret. Stk. 5. Vedståelsesfristen for licitationstilbud er 20 arbejdsdage fra licitationsdagen. Vedståelsesfristen for andre skriftlige tilbud er 20 arbejdsdage fra tilbudets datering. 3 - stk. 5. Vedståelsesfristen for licitationsbud er 90 arbejdsdage fra licitationsdagen. Stk. 6. Den, hvis tilbud ikke antages, kan forlange sit tilbud samt sine tegninger, beregninger og beskrivelser tilbageleveret. 3 stk. 6. Der betales ikke udregningsvederlag til tilbudsgivere. Stk. 7. Bygherren skal snarest muligt underrette tilbudsgivere, hvis tilbud ikke antages. Entrepriseaftalen 4. Aftale om udførelse af en entreprise eller om en leverance træffes ved et særligt dokument. Der skal henvises til de dokumenter, som har dannet grundlag for aftalen. Entrepriseaftalen 4 - stk. 1. Aftale om udførelse af en entreprise træffes skriftlig ved accept af det afgivne tilbud med henvisning til følgende prioritetsrækkefølge: 1. Accept inkl. eventuelle afklarende

12 Byggesagsbeskrivelse Side : 11 af 92 AB 92 Dato : drøftelser 2. Eventuelle rettelsesblade til udbudsmaterialet 3. Udbudsmaterialet 4. Entreprenørens tilbud Stk. 2. Eventuel stempelpligt påhviler bygherren. Overdragelse af rettigheder og forpligtelser mv. 5. Parterne kan overdrage deres rettigheder i henhold til aftalen. Overdragelse af rettigheder og forpligtelser mv. 5. Stk. 2. Overdrager entreprenøren uforfaldne krav i henhold til aftalen, går transporter, der står i forbindelse med arbejdets udførelse, forud for andre transporter. 5 stk. 2. Transport på entreprisesummen kan kun gives som hovedtransport til bank eller sparekasse, og skal i så fald gælde for hele entreprisesummen eller restentreprisesummen. Transporten skal anmeldes til bygherren. Bygherren noterer kun een transport pr. entrepriseaftale. Stk. 3. Uden den anden parts samtykke kan parterne ikke overføre deres forpligtelser til andre. Stk. 4. Entreprenøren kan overlade arbejdets udførelse til andre i det omfang, det er sædvanligt eller naturligt, at arbejdet udføres i underentreprise. Stk. 5. Hvis det må anses for godtgjort, at et krav vedrørende mangler ikke eller kun med stor vanskelighed kan gennemføres mod entreprenøren, er bygherren berettiget til at

13 Byggesagsbeskrivelse Side : 12 af 92 AB 92 Dato : gøre kravet gældende direkte mod entreprenørens underentreprenører og leverandører, jf. 10, stk. 4. B. Sikkerhedsstillelse og forsikring B. Sikkerhedsstillelse og forsikring Entreprenørens sikkerhedsstillelse 6. Medmindre andet fremgår af udbudsmaterialet, skal entreprenøren senest 8 arbejdsdage efter entrepriseaftalens indgåelse stille sikkerhed for opfyldelse af sine forpligtelser over for bygherren. Sikkerheden stilles i form af betryggende bank- eller sparekassegaranti, kautionsforsikring eller på anden betryggende måde. Entreprenørens sikkerhedsstillelse 6. stk. 1. For arbejder og leverancer, hvis acceptsum eksklusive merværdiafgift er mindre end kr , skal der ikke stilles sikkerhed. Skal der stilles sikkerhed, skal alle hertil hørende udgifter være indeholdt i tilbudet. Sikkerhedsstillelsen udføres som angivet i vedlagte bilag.. Stk. 2. Indtil aflevering har fundet sted, skal den stillede sikkerhed svare til 15 pct. af entreprisesummen. Herefter skal sikkerheden svare til 10 pct. af entreprisesummen. Stk. 3. For leverancer, som præsteres fuldt færdige i rater, skal sikkerheden svare til 10 pct. af købesummen. Stk. 4. Sikkerheden nedskrives, jf. dog 36, stk. 3, nr. 1, til 2 pct. af entreprisesummen 1 år efter afleveringstidspunktet, medmindre bygherren forinden skriftligt har fremsat krav om afhjælpning af mangler. I så fald nedskrives sikkerheden, når manglerne er afhjulpet. Stk. 5. Sikkerheden ophører 5 år efter afleveringstidspunktet, jf. dog 36, stk. 3, nr. 1, medmindre bygherren forinden skriftligt har

14 Byggesagsbeskrivelse Side : 13 af 92 AB 92 Dato : fremsat krav om afhjælpning af mangler. I så fald ophører sikkerheden, når manglerne er afhjulpet. Stk. 6. Forholdsmæssig frigivelse af sikkerheden skal ske ved afsnitsvis aflevering, jf. 28, stk. 4, sidste punktum. Stk. 7. Hvis bygherren ønsker udbetaling i henhold til den stillede sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt meddeles til entreprenøren og garanten med nøje angivelse af arten og omfanget af den påståede misligholdelse samt størrelsen af det krævede beløb. Dette udbetales til bygherren inden 10 arbejdsdage fra meddelelsens fremkomst, medmindre entreprenøren forinden over for Voldgiftsnævnet har fremsat begæring om beslutning specielt med henblik på, om bygherrens udbetalingskrav er berettiget. I så fald gælder reglerne i 46. Stk. 8. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle krav, som bygherren har i anledning af aftaleforholdet, herunder krav vedrørende eventuelle ekstraarbejder og tilbagebetaling af for meget udbetalt entreprisesum. Bygherrens sikkerhedsstillelse 7. Hvis entreprenøren kræver det, skal bygherren ved private arbejder senest 8 arbejdsdage efter kravets fremsættelse stille sikkerhed for opfyldelse af sine betalingsforpligtelser over for entreprenøren. Sikkerheden stilles i form af betryggende bank- eller sparekassegaranti, kautionsforsikring eller på anden, Bygherrens sikkerhedsstillelse 7 - stk. 1. Bygherren stiller ikke sikkerhed.

15 Byggesagsbeskrivelse Side : 14 af 92 AB 92 Dato : betryggende måde. Stk. 2. Sikkerheden skal svare til 3 måneders gennemsnitsbetaling - dog mindst 10 pct. af entreprisesummen - udregnet således, at entreprisesummen fordeles ligeligt på det antal måneder, som i aftalen er fastsat for arbejdets udførelse. Entreprenøren kan ved udvidelse af aftalen med ekstraarbejder i henhold til 14 kræve sikkerheden forøget, hvis vederlaget for samtlige ekstraarbejder - bortset fra de allerede betalte overstiger det halve af 1 måneds gennemsnitsbetaling ifølge den oprindelige aftale. Stk. 3. Hvis entreprenøren ønsker udbetaling i henhold til den stillede sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt meddeles til bygherren og garanten med angivelse af størrelsen af det krævede beløb. Dette udbetales til entreprenøren inden 10 arbejdsdage fra meddelelsens fremkomst, medmindre bygherren forinden over for Voldgiftsnævnet har fremsat begæring om beslutning specielt med henblik på, om entreprenørens udbetalingskrav er berettiget. I så fald gælder reglerne i 46. Stk. 4. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle de krav, som entreprenøren har i anledning af aftaleforholdet, herunder krav vedrørende eventuelle ekstraarbejder. Forsikring 8. Bygherren tegner og betaler sædvanlig brand- og stormskadeforsikring fra arbejdets påbegyndelse, indtil mangler, der er påvist Forsikring 8 - stk. 1. Bygherren tegner all-risk forsikring med en selvrisiko på kr ,- pr. skade.

16 Byggesagsbeskrivelse Side : 15 af 92 AB 92 Dato : ved afleveringen, er afhjulpet. På entreprenørens Entreprenøren hæfter for selvrisikoen. anmodning skal denne og eventuelle underentreprenører medtages som sikrede på forsikringspolicen. Forsikringen skal omfatte samtlige entreprenørers arbejde på den bygning eller det anlæg, entrepriseaftalen vedrører. Ved om- eller tilbygning skal forsikringen dække skade på arbejdet samt på den bygning eller det anlæg, der er genstand for omeller tilbygning. Stk. 2. Offentlige bygherrer kan kræve sig stillet som selvforsikrer. Stk. 3. Entreprenøren og eventuelle underentreprenører skal have sædvanlig ansvarsforsikring for skader, for hvilke der er ansvar efter dansk rets almindelige regler. Entreprenøren skal på anmodning dokumentere, at forsikringen er i kraft. C. Entreprisens udførelse C. Entreprisens udførelse Arbejdsplan og afsætning 9. Entreprenøren skal snarest muligt i samarbejde med bygherren udarbejde en arbejdsplan. Arbejdsplan og afsætning 9 - stk. 1. Bygherren kan forlange ændringer af de enkelte aktiviteters længde og rækkefølge, uden at dette ændrer den faste pris. Stk. 2. Bygherren lader foretage afsætninger af de bestemmende hovedlinier og højder (koter), medens al øvrig afsætning foretages af entreprenøren. 9 stk. 2. Bygherren lader landinspektør afsætte hovedlinier og fixpunkt for byggeriet. Såfremt entreprenøren påfører skader mv. på bygherrens afsætning skal entreprenøren foretage ny afsætning uden omkostning for

17 Byggesagsbeskrivelse Side : 16 af 92 AB 92 Dato : bygherre. Alle øvrige afsætning foretages af entreprenøren. Entreprenørens ydelse 10. Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med aftalen, fagmæssigt korrekt eller i overensstemmelse med bygherrens eventuelle anvisninger efter 15. Materialer skal - for så vidt disses beskaffenhed ikke er anført - være af sædvanlig god kvalitet. Entreprenørens ydelse 10 - stk Hvis der i udbudsmaterialet forekommer henvisninger til specifikke varemærker etc., fabrikater eller produkter, beskrevet "som" "eller dermed ligestillet" sker dette alene for at gøre henvisningen tilstrækkelig nøjagtig og forståelig for alle, da det i udbudsmaterialet nævnte danner norm for kravene til funktion, kvalitet, æstetik og geometri 10 - stk Forinden udførelse skal der fremlægges prøver, samt udførlig og fyldestgørende dokumentation for at den/de evt. tilbudte produkter opfylder udbudets specifikationer og øvrige krav, jvf. ovenstående. Stk. 2. Entreprenøren skal levere alle materialer og præstere alle fornødne biydelser til arbejdets færdiggørelse stk. 2. Forbrug af El og vand til anvendelse ved, kraner, hejs, værktøjer og materialer mv. betales af bygherren. Forbrug af el til mandskabsvogne betales af den enkelte entreprenør. Stk. 3. Materialer og andre leverancer, som er bestemt til indføjelse i arbejdet, skal leveres af entreprenøren uden ejendomsforbehold. Når de pågældende genstande er leveret på byggepladsen, tilhører de bygherren. Stk. 4. Materialer og andre leverancer til arbejdet skal være leveret med 5 års leverandøransvar for mangler ved leverancen, jf. dog 36, stk. 3, nr. 2. Ansvarsperioden regnes fra

18 Byggesagsbeskrivelse Side : 17 af 92 AB 92 Dato : afleveringen af arbejdet og begrænses således, at leverandørens ansvar ophører senest 6 år efter levering til lager eller videresalg. Leverandøren skal endvidere have anerkendt, dels at mangelskrav under de i 5, stk. 5 nævnte omstændigheder skal kunne gøres gældende direkte mod leverandøren, dels at tvister vedrørende mangler ved en leverance kan behandles ved Voldgiftsretten for byggeog anlægsvirksomhed. Stk. 5. Entreprenøren kan undlade at opfylde bestemmelsen i stk. 4, hvis dette vil medføre betydelig merudgift for ham eller væsentlig forsinkelse af arbejdet, eller det ved mindre omfattende leverancer vil være besværligt at kontrollere overholdelsen af bestemmelsen. Bygherren skal ved væsentlige leverancer have meddelelse om undladelsen stk. 5. Hvis leverandøransvaret ændres eller fraviges for materialer og andre leverancer skal dette skriftligt meddeles bygherren inden accept. Projektgennemgang, dokumentation og prøver 11. Bygherren kan i udbudsmaterialet bestemme, at entreprenøren skal deltage i projektgennemgang. Der kan endvidere fastsættes bestemmelser om arten og omfanget af prøver og om den dokumentation for arbejdets udførelse, for udførte anlæg, for anvendte materialers oprindelse og egenskaber og for udførte prøver, som entreprenøren skal afgive. Bestemmelser herom kan indgå i en udbudskontrolplan. Deltagelse i projektgennemgangen samt tilvejebringelse af dokumentationen og prøverne er et led i entreprenørens ydelse. Projektgennemgang, dokumentation og prøver 11 - stk. 1. Entreprenører skal deltage i projektgennemgangsmøder, der afholdes som angivet i kapitel om kvalitetsstyring i denne byggesagsbeskrivelse. Krav til entreprenørens kvalitetssikring af egne arbejder fremgår af kapitel om kvalitetsstyring i denne byggesagsbeskrivelse samt af udbudskontrolplanen, som er indeholdt i arbejdsbeskrivelse for den enkelte entreprise. Stk. 2. Bygherren kan under arbejdets udfø-

19 Byggesagsbeskrivelse Side : 18 af 92 AB 92 Dato : relse og ved afleveringen forlange yderligere prøver. Også i sådanne tilfælde skal entreprenøren stille fornødent mandskab til disposition ved prøvernes udtagning og undersøgelse. Hvis de yderligere prøver viser kontraktmæssig ydelse, skal bygherren betale herfor som ekstraarbejde. I modsat fald skal entreprenøren betale bygherrens udgifter. Stk. 3. Entreprenøren skal give bygherren og dennes tilsyn adgang til de arbejdspladser og produktionssteder, hvor arbejdet udføres. Bygherren kan endvidere kræve de oplysninger, der er nødvendige til at bedømme ydelsen stk. 3. Entreprenøren skal underrette byggeledelsen, inden produktionen påbegyndes, og inden materialeleverancer bestilles. Stk. 4. Bygherren og dennes tilsyn kan under arbejdets gang kassere ikke kontraktmæssige arbejder eller materialer. Denne kassation skal ske så hurtigt som muligt stk. 4. Kassation af arbejdet giver ikke entreprenøren ret til tidsfristforlængelse. Stk. 5. Entreprenøren skal løbende foretage oprydning og rømning og skal omgående fjerne kasserede materialer fra byggepladsen. Arbejdets forringelse mv. Vedligeholdelse 12. Forringes, ødelægges eller bortkommer arbejdet eller dele af dette inden afleveringen, skal entreprenøren for egen regning sørge for kontraktmæssig ydelse, medmindre forholdet kan henføres til bygherren. Hvis bygherren leverer materialer til entreprenørens arbejde, gælder det samme vedrørende disse i tiden fra entreprenørens modtagelse heraf og indtil arbejdets aflevering. Arbejdets forringelse mv. Vedligeholdelse 12. Forholdene i nærværende paragraf er gældende for kontraktarbejder såvel som ekstraarbejder.

20 Byggesagsbeskrivelse Side : 19 af 92 AB 92 Dato : Stk. 2. Skader, som entreprenører forvolder på hinandens arbejde, materialer og materiel, er bygherren uvedkommende. Stk. 3. Entreprenøren skal vedligeholde det udførte arbejde indtil afleveringen. Stk. 4. For arbejder eller dele af disse, der tages i brug før afleveringen, gælder reglerne i stk. 1-3 indtil ibrugtagningen. Forhold til myndigheder 13. Bygherren sørger for nødvendig godkendelse af projektet og afholder udgifterne herved. Forhold til myndigheder 13. Stk. 2. Entreprenøren sørger for anmeldelser, ansøger om tilladelser, rekvirerer syn og fremskaffer attester, der vedrører selve arbejdets udførelse, og afholder udgiften herved stk. 2. Entreprenøren er ansvarlig for henvendelse til ledningshavere i LER registret for påvisning af ledninger i jord. Bygherren, eller dennes teknikere påtager sig intet ansvar for skader på rør og ledninger i jord. Entreprenøren skal fremskaffe oplysninger om ledninger. Ændringer i arbejdet 14. Bygherren kan forlange ændringer i arbejdets art og omfang, når ændringen har naturlig sammenhæng med de aftalte ydelser. Entreprenøren har ret til at udføre sådanne ændringer, medmindre bygherren påviser særlige forhold, der begrunder, at bygherren lader andre udføre arbejdet. Ændringer i arbejdet 14 - stk. 1. Intet ekstraarbejde må udføres uden skriftlig aftale mellem entreprenøren og bygherren. Bygherrens aftaleseddel skal anvendes.. Ved særlige forhold forstås også en uretmæssig høj pris der afviger mere end 15% i forhold til markedsprisen (Bygherren forbeholder sig ret til indhentning af alternative tilbud fra andre entreprenører på det pågældende ar-

21 Byggesagsbeskrivelse Side : 20 af 92 AB 92 Dato : bejde). Stk. 2. Bygherrens krav om ændring skal fremsættes skriftligt. Det samme gælder parternes eventuelle krav om forandringer i aftalen med hensyn til pris, tid og sikkerhed som følge af ændringen. Der træffes snarest skriftlig tillægsaftale om ændringen. Forhandlinger herom må ikke medføre forsinkelse af arbejdets udførelse. Stk. 3. Vedrører ændringerne arbejder, hvorom der gælder enhedspriser, reguleres den aftalte entreprisesum i overensstemmelse hermed, medmindre der træffes anden aftale, jf. stk. 2. Regulering efter enhedspriser skal dog kun ske, inden for +/- 15 pct. af entreprisesummen og inden for +/- 100 pct. af de enkelte poster i tilbudslisten. Stk. 4. Udover tilfældene nævnt i stk. 3, udføres ændringsarbejde som regningsarbejde, medmindre andet er aftalt. Stk. 5. Ved formindskelse af arbejdets omfang skal entreprenøren godskrive bygherren de udgifter, som spares eller burde have været sparet. Vedrører formindskelsen arbejder, hvorom der gælder enhedspriser, jf. stk. 3, skal dette dog kun ske i det omfang, mindrearbejdet medfører, at entreprisesummen formindskes med mere end 15 pct. Uklarheder, hindringer eller lignende forhold Uklarheder, hindringer eller lignende forhold 15. Entreprenøren skal indhente bygherrens 15.

22 Byggesagsbeskrivelse Side : 21 af 92 AB 92 Dato : afgørelse, hvis aftalen og dennes grundlag ikke yder tilstrækkelig vejledning til udførelse af arbejdet. Såfremt der er uoverensstemmelse imellem arbejdsbeskrivelsen og tilhørende tegningssæt, skal største ydelse leveres uden regulering af entreprisesummen. Stk. 2. Finder entreprenøren, at arbejdet ikke kan udføres i overensstemmelse med den indgåede aftale, skal entreprenøren snarest muligt underrette bygherren og følge dennes anvisninger. Stk. 3. Entreprenøren skal snarest muligt underrette bygherren, hvis der opstår forhold, som hindrer eller vanskeliggør arbejdet eller gør det nærliggende, at bygherren påføres ulempe eller tab, herunder pådrager sig ansvar over for tredjemand. Hvis der ikke er tid til at indhente bygherrens anvisninger, skal entreprenøren - mod fornøden forlængelse af tidsfrister og mod betaling herfor bedst muligt træffe foranstaltninger for at undgå, at bygherren lider tab stk. 3. Dersom der under arbejdets udførelse viser sig mangler, der kræver øjeblikkelig afhjælpning, er bygherren i entreprenørens fravær berettiget til at foretage afhjælpning for dennes regning. Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysninger om foretagne undersøgelser vedrørende grundvands- og jordbundsforhold, forurening eller andre hindringer. I det omfang udbudsmaterialet ikke indeholder fyldestgørende oplysninger om hindringerne, skal foranstaltningerne herimod og ulemperne herved betales som ekstraarbejder. Stk. 5. Hvis der trods gennemførelse af sådanne forundersøgelser, der er rimelige eller sædvanlige under hensyntagen til grundens karakter, beliggenhed og tidligere anvendelse, viser sig uforudsete forhold, som medfører

23 Byggesagsbeskrivelse Side : 22 af 92 AB 92 Dato : offentlige påbud eller forbud, der hindrer arbejdets videreførelse eller gør denne urimelig byrdefuld for bygherren, kan denne afbestille entreprisen mod godtgørelse til entreprenøren. Godtgørelsen omfatter ikke entreprenørens mistede fortjeneste ved ikke at fuldføre arbejdet, men alene det øvrige tab, entreprenøren lider. Fortidsminder 16. Entreprenøren skal drage omsorg for, at jordfaste fortidsminder ikke beskadiges, ændres eller flyttes. Fortidsminder 16. Stk. 2. Entreprenøren skal straks anmelde fund af fortidsminder til rigsantikvaren og bygherren, og arbejdet skal standses i det omfang, det berører fortidsmindet. Stk. 3. Entreprenøren skal sørge for, at genstande, der findes under arbejdet, afleveres til bygherren. Stk. 4. Stk. 1-3 gælder også ved fund af vrag og faste fortidsminder på havbunden. Bygherrens tilsyn 17. Ved bygherrens tilsyn forstås dennes byggeledelse, fagtilsyn eller andre tilsynsførende, særligt udpeget af bygherren. Bygherrens tilsyn 17. Der henvises til afsnit Projektorganisation i nærværende byggesagsbeskrivelse. Stk. 2. Bygherren eller dennes tilsyn skal være til stede på arbejdspladsen eller skal kunne tilkaldes. Stk. 3. Bygherrens tilsyn repræsenterer byg-

24 Byggesagsbeskrivelse Side : 23 af 92 AB 92 Dato : herren over for entreprenøren med hensyn til arbejdets tilrettelæggelse og udførelse. Tilsynet kan give og modtage meddelelser vedrørende arbejdet, godkende eller kassere materialer eller arbejder samt give anvisninger med hensyn til tilrettelæggelsen af de forskellige entreprenørers arbejde i deres indbyrdes forhold. Stk. 4. Tilsyn fra bygherrens side fritager ikke entreprenøren for selv at føre kontrol. Entreprenørens arbejdsledelse 18. Entreprenøren skal lede arbejdet personligt eller ved en stedfortræder som repræsentant over for bygherren og tilsynet med hensyn til arbejdets tilrettelæggelse og udførelse. Entreprenørens arbejdsledelse 18. Stk. 2. Entreprenøren eller dennes stedfortræder skal være til stede på arbejdspladsen eller skal kunne tilkaldes. Byggemøder 19. Bygherren eller tilsynet indkalder til byggemøder og udarbejder mødereferater, der snarest muligt sendes til de entreprenører, bygherren har kontraheret med. Stk. 2. Entreprenøren skal selv eller ved sin stedfortræder deltage i byggemøderne. Byggemøder 19 - stk. 1. Der afholdes byggemøder min hver anden uge og maksimalt 1 gang om ugen. Mødereferater tilsendes entreprenørerne. Indsigelse mod referatets indhold skal ske snarest og senest ved næst følgende byggemøde, idet referatet betragtes som godkendt og bindende for parterne. Foruden byggemøder skal entreprenørerne påregne at deltage i diverse koordineringsmøder.

25 Byggesagsbeskrivelse Side : 24 af 92 AB 92 Dato : Stk. 3. På hvert byggemøde opgøres med angivelse af årsag det antal arbejdsdage - spilddage - hvor arbejdet helt eller delvis har ligget stille stk. 3. Der vil ikke blive givet tidsfristforlængelse for spilddage, der ikke er registreret som godkendt og anført i byggemødereferaterne. Samvirke med andre entreprenører 20. Entreprenøren skal samvirke med andre entreprenører på byggepladsen og i tide forhandle med tilsynet, således at fejl og forsinkelser ved manglende samvirke mellem entreprenørerne undgås. Samvirke med andre entreprenører 20. Tilkaldelse af bygherren og entreprenøren. Parternes ophold i udlandet 21. Bygherren og entreprenøren skal over for hinanden angive, hvortil henvendelse kan ske, og hvorfra bygherren og dennes tilsyn, henholdsvis entreprenøren eller dennes stedfortræder, skal kunne tilkaldes. Tilkaldelse af bygherren og entreprenøren. Parternes ophold i udlandet 21. Stk. 2. Hvis bygherren eller entreprenøren er bosat i udlandet, eller bosætter sig der efter aftalens indgåelse, skal den pågældende part opgive en person med bopæl eller hjemsted her i landet, der kan foretage økonomisk bindende dispositioner på partens vegne, mod hvem søgsmål kan rettes på partens vegne, og med hvem alle forhandlinger på den pågældende parts vegne kan føres med bindende virkning.

26 Byggesagsbeskrivelse Side : 25 af 92 AB 92 Dato : D. Bygherrens betalingsforpligtelse D. Bygherrens betalingsforpligtelse Betaling 22. Efter skriftlig anmodning til bygherren har entreprenøren én gang hver måned ret til betaling for udført arbejde mv. Bygherren skal senest 15 arbejdsdage fra modtagelse af anmodningen, jf. stk. 11, betale det beløb, der på byggepladsen er ydet kontraktmæssige arbejder og materialer for. Betaling 22 - stk. 1. Bygherrens frist til at betale fremsendte a contobegæringer forlænges til 20 arbejdsdage fra byggeledelsens modtagelse af anmodning. Anmodning om A contobegæring ekspederes af bygherren en gang månedligt. A contobegæring skal stiles til bygherren men fremsendes til bygherrens byggeledelse senest den 10. i hver måned. En begæring, der er indkommet efter den 10. i måneden, henligger ubetalt til næste måneds udbetaling. Ved begæring af udbetalinger skal entreprenøren benytte de af byggeledelsen udleverede formularer med eventuelle underbilag. Stk. 2. Entreprenøren kan - efter samme regler som anført i stk. 1 tillige kræve betaling for materialer mv., som er købt af entreprenøren og ikke er leveret på byggepladsen. Hvis bygherren kræver det, skal entreprenøren stille sikkerhed for kontraktmæssig levering, jf. 6. Sikkerhedsstillelsens størrelse skal svare til den krævende betaling inklusive moms for de ikke-leverede materialer. Stk. 3. Betaling for materialer mv. mere end 20 arbejdsdage før deres anvendelse på byggepladsen kan alene kræves, hvis der er oplyst herom i tilbudet. Stk. 4. I stedet for betaling efter stk. 1 kan det aftales, at betaling skal ske efter en beta stk. 4. Er ikke gældende

27 Byggesagsbeskrivelse Side : 26 af 92 AB 92 Dato : lingsplan. Betalingsplanen følger tidsplanen og fastsætter, til hvilke tidspunkter entreprisesummen eller dele deraf skal udbetales. Betalingsplanen kan i stedet angive, ved hvilke stadier og med hvilke beløb entreprisesummen eller dele deraf skal udbetales. Betaling skal finde sted til de aftalte tidspunkter mv., forudsat at det arbejde, betalingen angår, er præsteret. Stk. 5. Hvis der ved et ekstraarbejde ikke træffes aftale om tidspunktet for betaling, kan betaling kræves efter reglen i stk. 1. Stk. 6. Hvis aftalen bestemmer, at entreprisesummen skal reguleres som følge af ændringer i indeks, overenskomstmæssige arbejdslønnin-ger, materialepriser mv., finder reguleringen sted i forbindelse med betalingen for de dele af arbejdet, der berøres af ændringen. Reguleringen sker på grundlag af entreprenørens dokumenterede opgørelse. 22 stk. 6. Arbejdet udbydes i henhold til cirkulære om fast pris og tid. Ved regulering af entreprisesum efter fastprisperioden anvendes Byggeomkostningsindeks for boliger - delindeks i alt for det enkelte fag. For så vidt angår CTS-entreprisen reguleres denne efter indeks for El-arbejdet. Entreprisen vedr. Sengevægspaneler reguleres ligeledes efter indeks for El-arbejdet Smedeentreprisen reguleres efter indeks for Råhus. Gulventreprisen reguleres efter indeks for Snedkerarbejdet. Stk. 7. Efter afleveringen fremsender entreprenøren en endelig og fuldstændig opgørelse, herunder over tilgodehavender for alle ekstraarbejder. Efter at bygherren har modtaget denne slutopgørelse, kan entreprenøren ikke fremkomme med yderligere krav bortset fra sådanne, der er taget specificeret forbehold om i slutopgørelsen.

28 Byggesagsbeskrivelse Side : 27 af 92 AB 92 Dato : Stk. 8. Ved byggearbejder, herunder også grundmodningsarbejder, skal slutopgørelsen fremsendes til bygherren senest 25 arbejdsdage efter afleveringen for hovedentrepriser dog senest 35 arbejdsdage efter afleveringen. Ved anlægsarbejder bortset fra dem, der er nævnt i 36, stk. 1 er fristen for fremsendelse af slutopgørelse 60 arbejdsdage. Stk. 9. Hvis slutopgørelsen ikke er kommet frem til bygherren inden udløbet af tidsrummet nævnt i stk. 8, kan denne skriftligt kræve opgørelsen fremsendt inden 10 arbejdsdage. Fremsendes opgørelsen herefter ikke til bygherren inden udløbet af denne frist, fortaber entreprenøren krav på vederlag for ekstraarbejder, der udføres som regningsarbejder, samt for løn- og prisstigninger. Stk. 10. Entreprenørens slutopgørelse skal betales senest 15 arbejdsdage fra modtagelsen. Stk. 11. Entreprenørens tilgodehavende forrentes fra forfaldsdagen med rentelovens rentesats. Fristen i stk. 1 er løbedage. Stk. 12. Finder bygherren, at et krævet beløb ikke er forfaldent, skal han straks give entreprenøren skriftlig meddelelse herom. Stk. 13. I tilfælde af uenighed om en opgørelse skal bygherren betale tilgodehavender, som parterne er enige om. Stk. 14. Hvis der mellem parterne er uenighed om bygherrens adgang til at holde betalinger tilbage eller foretage modregning i entrepre-

29 Byggesagsbeskrivelse Side : 28 af 92 AB 92 Dato : nørens betalingskrav, finder reglerne i 46 anvendelse, hvis en part begærer det. Stk. 15. Hvis det er nødvendigt for at forhindre arbejdets standsning, kan bygherren for entreprenørens regning udbetale arbejdsløn, som entreprenørens ansatte har til gode. Entreprenørens ret til at standse arbejdet 23. Hvis bygherren ikke har betalt forfaldne beløb ved betalingsfristens udløb, kan entreprenøren efter skriftligt varsel på 5 arbejdsdage standse arbejdet. Entreprenørens ret til at standse arbejdet 23. Stk. 2. Entreprenøren kan endvidere straks standse arbejdet ved bygherrens konkurs eller betalingsstandsning, eller hvis der åbnes forhandlinger om tvangsakkord, eller bygherrens økonomiske forhold i øvrigt viser sig at være sådanne, at denne må antages at være ude af stand til at opfylde entrepriseaftalen. Det er dog en betingelse, at bygherren ikke har stillet eller på entreprenørens opfordring ikke straks stiller betryggende sikkerhed for opfyldelsen af den resterende del af aftalen. E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse 24. Entreprenøren har ret til forlængelse af tidsfrister ved forsinkelse af arbejdet, der er en følge af 1) ændringer i arbejdets art og omfang, som kræves af bygherren, jf. 14, 2) bygherrens forhold eller anden entrepre- Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse 24 - stk. 1. En ændring inden for de i 14 stk. 1 og 3 grænser berettiger ikke til tidsfristforlængelse, forudsat at ændringerne er varslet i tide. 24 stk. 1. Pkt. 4. Tidsforlængelse gives

30 Byggesagsbeskrivelse Side : 29 af 92 AB 92 Dato : nørs forsinkelse, 3) forhold, der opstår uden entreprenørens skyld, og over hvilke entreprenøren ikke er kun for dage udover de under vejrligsdage anførte spilddage. Se kapitel om tidsstyring i denne byggesagsbeskrivelse. herre, f.eks. krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejker, lock-out eller hærværk, 4) nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet, når sådant vejrlig forekommer i væsentligt større omfang, end det er sædvanligt for den pågældende årstid og egn, eller 5) offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes entreprenørens egne forhold. Stk. 2. Entreprenøren skal dog søge forsinkelsen undgået eller begrænset ved sådanne dispositioner, som med rimelighed kan kræves. Stk. 3. Anser entreprenøren sig berettiget til forlængelse af en frist, skal bygherren snarest muligt underrettes skriftligt. Entreprenøren skal på forlangende godtgøre, at den indtrådte forsinkelse skyldes det påberåbte forhold. Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse 25. Forsinkelse, som ikke giver entreprenøren ret til tidsfristforlængelse, er ansvarspådragende. Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse 25. Stk. 2. Hvis der er fastsat dagbod eller andre særlige sanktionsbestemmelser, kan erstatningskrav for forsinkelse ikke rejses herudover stk. 2. Ved overskridelse af slutfrister på de enkelte etaper betales en dagbod på 2,0 promille af entreprenørens samlede entreprisesum dog min ,- kr. pr. arbejdsdag.foroverskridelse de saktsionsgivende

31 Byggesagsbeskrivelse Side : 30 af 92 AB 92 Dato : mellemterminerer betales en dagbod på 2,0 promille af den samlede entreprisesum dog min. 10,000,. pr. arbejdsdag Der henvises til tidsplanens dagbodsgivende terminer og mellemterminer. Stk. 3. Er der ikke fastsat dagbod eller andre særlige sanktionsbestemmelser, opgøres bygherrens tab efter dansk rets almindelige erstatningsregler stk. 3. Bygherren forbeholder sig ret til at modregne dagbod eller erstatning i entreprenørens tilgodehavende, jfr. 22, stk. 1. Bygherrens ret til tidsfristforlængelse 26. Bygherren har ret til forlængelse af tidsfrister ved forsinkelse af arbejdet, der er en følge af, at bygherren eller anden entreprenør udsættes for forholdene nævnt i 24, stk. 1, nr. 3), 4) eller 5). Bygherren har samme ret ved ændringer som nævnt i 24, stk. 1, nr. 1. Bygherrens ret til tidsfristforlængelse 26. Stk. 2. Bygherren skal dog søge forsinkelsen undgået eller begrænset ved sådanne dispositioner, som med rimelighed kan kræves. Stk. 3. Anser bygherren sig berettiget til forlængelse af en frist, skal entreprenøren snarest muligt underrettes skriftligt. Bygherren skal på forlangende godtgøre, at den indtrådte forsinkelse skyldes det påberåbte forhold. Bygherrens hæftelse ved forsinkelse 27. Entreprenøren har ret til erstatning for det lidte tab, hvis forsinkelsen skyldes 1) bygherrens forhold, jf. 24, stk. 1, nr. 2, og denne har udvist fejl eller forsømmelse, Bygherrens hæftelse ved forsinkelse 27 stk. 1. Såfremt en entreprenør vil kræve erstatning for tab på grund af forsinkelse, skal kravet omgående fremsættes skriftligt overfor bygherren.

32 Byggesagsbeskrivelse Side : 31 af 92 AB 92 Dato : eller 2) anden entreprenørs ansvarspådragende For forsinkelser indtil 15 arbejdsdage, vil der ikke kunne kræves erstatning. forsinkelse, jf. 25, stk. 1, eller anden aftaleparts ansvarspådragende forsinkelse. Stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelsen kan henføres til 1) 24, stk. 1, nr. 1, og nr. 5 eller 2) 24, stk. 1, nr. 2, uden at være omfattet af nærværende bestemmelses stk. 1 eller stk. 3. Godtgørelsen udgør det tab, entreprenøren har lidt, dog uden entreprenørens mistede fortjeneste ved ikke at kunne udføre andre arbejder i forsinkelsesperioden eller lignende videregående tab. Stk. 3. Kan forsinkelsens årsag henføres til 24, stk. 1, nr. 3, eller nr. 4, har entreprenøren hverken ret til erstatning eller til godtgørelse. F. Arbejdets aflevering F. Arbejdets aflevering Afleveringsforretningen 28. Umiddelbart inden arbejdets færdiggørelse skal entreprenøren give bygherren skriftlig meddelelse om tidspunktet herfor (færdigmelding). Bygherren indkalder derefter entreprenøren til en afleveringsforretning, der skal finde sted senest 10 arbejdsdage efter det angivne tidspunkt, jf. dog stk. 4. Afleveringsforretningen 28 stk. 1. Sammen med færdigmelding skal entreprenøren aflevere kopi af krævede produktdokumentation (drift og vedligeholdelsesmateriale) mens kvalitets- og kontroldokumentation skal være byggeledelsen i hænde 2 uger efter afleveringsforretningen. Stk. 2. Arbejdet anses for afleveret til bygherren, når afleveringsforretning har fundet sted, medmindre der ved denne er påvist væsentlige mangler. Er dette tilfældet, afholdes ny 28 stk. 2. Bygherrens ibrugtagning af bygningerne med tilhørende friarealer påvirker ikke bestemmelserne om aflevering.

33 Byggesagsbeskrivelse Side : 32 af 92 AB 92 Dato : afleveringsforretning, når entreprenøren har givet bygherren skriftlig meddelelse om, at manglerne er afhjulpet, jf. stk. 1. Stk. 3. Indkalder bygherren ikke som anført i stk. 1 til afleveringsforretning, anses arbejdet for afleveret 10 arbejdsdage efter det angivne tidspunkt for færdiggørelse. Tilsvarende gælder for ny afleveringsforretning som nævnt i stk. 2, 2. punktum. Stk. 4. Omfatter arbejdet flere entrepriser, skal samtlige entrepriser være færdiggjort, før bygherren skal indkalde til afleveringsforretning. Det kan dog være aftalt eller fremgå af omstændighederne, at entrepriser eller dele af disse skal afleveres på forskellige tidspunkter, eller at byggeafsnit afleveres hver for sig stk. 4. Der afholdes etapevis afleveringsforretning.?jja bør der ikke stå : etapevis samlet Stk. 5. Ved anlægsarbejder bortset fra dem, der er nævnt i 36, stk. 1 afleveres de enkelte entrepriser særskilt, medmindre andet er aftalt eller fremgår af omstændighederne. Afleveringsprotokol 29. Ved afleveringsforretningen udfærdiges et dokument (afleveringsprotokol), hvori anføres påberåbte mangler ved arbejdet og eventuelle andre forhold, påpeget af bygherren. I tilknytning hertil anføres entreprenørens mulige bemærkninger. Parternes stillingtagen til, om arbejdet er afleveret, skal fremgå af dokumentet. Afleveringsprotokol 29. Stk. 2. Dokumentet underskrives af bygherren og entreprenøren.

34 Byggesagsbeskrivelse Side : 33 af 92 AB 92 Dato : Stk. 3. Hvis en part ikke er repræsenteret ved afleveringsforretningen, kan denne gennemføres uden den pågældende parts medvirken. Den mødte part skal snarest muligt give den anden part skriftlig underretning om afleveringsforretningens gennemførelse og om indholdet af afleveringsprotokollen. G. Mangler ved arbejdet G. Mangler ved arbejdet Mangelsbegrebet 30. Er arbejdet ikke udført i overensstemmelse med aftalen, fagmæssigt korrekt eller i overensstemmelse med bygherrens eventuelle anvisninger efter 15, foreligger der en mangel. Det samme gælder, hvis entreprenøren ikke har leveret anden aftalt ydelse i forbindelse med arbejdet. Mangelsbegrebet 30 stk. 1. Manglende aftalt dokumentation for kvalitetssikring og manglende aftalte oplysninger til brug for driften betragtes som en mangel. Manglen vil blive kapitaliseret i forhold til det arbejde, der vurderes at skulle anvendes til udførelse af undersøgelser og opbygning af manglende dokumentation. Stk. 2. Hvis materialer ikke er som aftalt eller af sædvanlig god kvalitet, jf. 10, stk. 1, foreligger der mangler. Dette gælder dog ikke 1) når entreprenøren i tilfælde af frit materialevalg godtgør, at kontraktmæssige materialer ikke findes eller ikke kan skaffes på grund af krig, indførselsforbud eller lignende, eller 2) når bygherren har krævet anvendelse af bestemte materialer, og entreprenøren godtgør, at muligheden for at fremskaffe disse i kontraktmæssig stand må anses for udelukket ved forhold, som entreprenøren

35 Byggesagsbeskrivelse Side : 34 af 92 AB 92 Dato : ved aftalens indgåelse ikke burde have taget i betragtning. I tilfældene 1) og 2) skal entreprenøren snarest muligt underrette bygherren om opståede eller mulige hindringer, jf. 15. Stk. 3. Arbejdet skal i alle tilfælde have de egenskaber, som er tilsikret ifølge aftalen. 30 stk. 3. Enhver begrænsning af de i udbudsmaterialet foreskrevne garantier for materialeegenskaber, skal oplyses og nøje specificeres i tilbuddet, for at de kan indgå i tilbudsbedømmelsen. Stk. 4. Afleveringstidspunktet er afgørende for, om arbejdet lider af mangler, hvad enten disse på dette tidspunkt kan konstateres eller er skjulte. Mangler påvist ved afleveringen 31. Entreprenøren har pligt og ret til at afhjælpe mangler, der påvises ved afleveringen. Mangler påvist ved afleveringen 31. Stk. 2. Bygherren skal skriftligt fastsætte en frist til afhjælpning af påviste mangler. Fristens længde fastsættes under hensyntagen til manglernes art og omfang samt forholdene i øvrigt. Entreprenøren skal give bygherren skriftlig meddelelse, når manglerne er afhjulpet. Stk. 3. Hvis bygherren efter udløbet af fristen nævnt i stk. 2 eller efter at have modtaget entreprenørens meddelelse om, at afhjælpning har fundet sted mener, at manglerne 31 stk. 3. Såfremt den af bygherren fastsatte frist for afhjælpning af mangler ikke overholdes, eller såfremt tilsynet finder, at de påtalte mangler ikke er behørigt afhjulpet, vil

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92 27, stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelse kan henføres til 1) 24, stk. 1, nr. 1, (*** og nr. ***) 5 og 6 eller Tilføjelsen af»og 6«er en følge af ændringen af 24,

Læs mere

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 EF SCHELENBORG UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 Sagsadr.: Kastrupvej 67, 69/ Italiensvej 2 Projektleder: Katrine Strodtmann Sag nr.: 01.1653.03 Dato: 19. april 2013 Udbudsskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Praktiserende Arkitekters Råd og Foreningen af Rådgivende Ingeniører

Praktiserende Arkitekters Råd og Foreningen af Rådgivende Ingeniører Oktober 2012 AB 92 med et begrænset antal fravigelser, tilføjelser og præciseringer samt bemærkninger til brug for de almene boligorganisationer i nybyggeri og renoveringssager. BL Danmarks Almene Boliger

Læs mere

BSB - light. Byggesagsbeskrivelse. jf. bips B2.010

BSB - light. Byggesagsbeskrivelse. jf. bips B2.010 Udbudsparadigme Ballerup Kommune Center for Ejendomme Center for Miljø og Teknik C Vers. 2014-1 Sagsid: 82.00.00-P21-1-13 BSB - light Byggesagsbeskrivelse jf. bips B2.010 Indholdsfortegnelse Byggesag Indholdsfortegnelse

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB 92 Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB92 Udfærdiget af Boligministeriet den 10. december 1992 Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge-

Læs mere

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92 AB 92 "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES

Læs mere

Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift

Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift UCH tilbygning Telefon: 97 45 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail lape@lape.dk Internet www.lape.dk CVR nr. 29 12 12 6512 UCH tilbygning

Læs mere

ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE

ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE SÆRLIGE BETINGELSER LØBENDE VEJDRIFT oktober 2012 ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE ÆNDRINGSLOG Rev. Dato for ændring Indhold af ændring

Læs mere

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE Rebild Kommune Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 Beskrivelse af entreprisen AB 92 med tillæg (TAB) Arbejdsbeskrivelse, jordarbejde

Læs mere

Almindelige Betingelser for Totalentreprise ABT 93

Almindelige Betingelser for Totalentreprise ABT 93 Almindelige Betingelser for Totalentreprise ABT 93 Udfærdiget af Boligministeriet den 22. december 1993 Almindelige Betingelser for Totalentreprise er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK Henrik Jørgensen landskab as VIMMELSKAFTET 42 A DK-1161 KØBENHAVN K T. +45 3332 3104 KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK RYESGADE 19 C, 2. SAL DK-2200 KØBENHAVN N T. +45 77325700 F. +45 77325777 DOMINIA

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA NHH

Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA NHH Kolding Sygehus, Udbygning Blok 4 Fas se 4 Prøvetagning og Dialysee Byggesagsbeskrivelse Dato: 15. september 20144 0 Udgave Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA Dato Udført APU Kontrol NHH Godkendt

Læs mere

SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET BYGGESAGSBESKRIVELSE MAJ 2014

SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET BYGGESAGSBESKRIVELSE MAJ 2014 SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET BYGGESAGSBESKRIVELSE MAJ 2014 SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET BYGGESAGSBESKRIVELSE MAJ 2014 PROJEKTNR. DOKUMENTNR. A041924 A041924-BSB VERSION UDGIVELSESDATO 21.05.2014 UDARBEJDET LRO

Læs mere

03-11-2011 SL97. Salgs og Leveringsbetingelser a 97

03-11-2011 SL97. Salgs og Leveringsbetingelser a 97 1 SL97 Salgs og Leveringsbetingelser a 97 2 Indholdsfortegnelse: AFTALE GRUNDLAG... 3 1. Almindelige bestemmelser... 3 2. Nyhusprojektet... 4 3. Byggegrunden... 4 4. Hindringer på byggegrunden... 5 5.

Læs mere

SL 97. Salgs- og leveringsbetingelser for nyhuse, udarbejdet af Nyhussektionen under Dansk Byggeri

SL 97. Salgs- og leveringsbetingelser for nyhuse, udarbejdet af Nyhussektionen under Dansk Byggeri SL 97 Salgs- og leveringsbetingelser for nyhuse, udarbejdet af Nyhussektionen under Dansk Byggeri Indhold AFTALEGRUNDLAGET 1. Almindelige bestemmelser... 3 2. Nyhusprojektet... 3 3. Byggegrunden... 3 4.

Læs mere

DANSK INDUSTRI (TIDLIGERE INDUSTRlRADET) OG DET DANSKE HANDELSKAMMER ,:-'. ENTREPREN(2jRFORENINGEN HANDV IERKSRADET

DANSK INDUSTRI (TIDLIGERE INDUSTRlRADET) OG DET DANSKE HANDELSKAMMER ,:-'. ENTREPREN(2jRFORENINGEN HANDV IERKSRADET "Alminde1ige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlregsvirksomhed" er udfrerdigetefter indstilling af et udvalg, nedsat af Bo1igministeriet, med reprresentation for:. DANSK INDUSTRI (TIDLIGERE

Læs mere

Entreprisekontrakt salgs- og leveringsbetingelser Nyhusforeningen

Entreprisekontrakt salgs- og leveringsbetingelser Nyhusforeningen Entreprisekontrakt salgs- og leveringsbetingelser Nyhusforeningen 1. Almindelige bestemmelser Stk. 1. Salgs- og leveringsbetingelser for nyhuse er udarbejdet af Nyhusforeningen og finder anvendelse ved

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst Side 1 af 74 Vejledning om AB 92 Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i Bygge- og anlægsvirksomhed af 10.12.1992 Bygge- og Boligstyrelsen, januar 1994 VEJ nr 22 af 31/01/1994 (Gældende) LOV

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER Denne vejledning er en hjælp til forbrugere og entreprenører, der benytter AB-Forbruger til et byggearbejde, f.eks. en tilbygning eller renovering af et badeværelse.

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB)

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Entreprise 1220.400 Færdsels- og vejvisningstavler 12 København - Frederikssund 1220 Motorring 4 - Tværvej N April 2015 2 af 47 Indhold 1220.400 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE

TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE JUNI 2013 Tømning af bundfældningstanke Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Orientering om entreprisen... 3 2 Særlige betingelser...

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse (BSB)

Byggesagsbeskrivelse (BSB) Byggesagsbeskrivelse (BSB) Statens Serum Institut Bygning 84 Ombygning af laboratorier Udarbejdet af SSI 19. marts 2014 Indholdsfortegnelse Side : 1/26 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S ANLÆGSENTREPRISE

Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S ANLÆGSENTREPRISE Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S 18. april 2011 Projekt nr. 204443 Udarbejdet af GRO Kontrolleret af Godkendt af ANLÆGSENTREPRISE KLOAKFORNYELSE I TARM STATIONSVEJ, BAUNBÆKVEJ, ENGVEJ M.FL. Beskrivelse

Læs mere

Særlige betingelser. Sønderborg Kommune Vintertjeneste 2015 2019 Særlige Betingelser. Supplerende betingelser til AB-Service 2003

Særlige betingelser. Sønderborg Kommune Vintertjeneste 2015 2019 Særlige Betingelser. Supplerende betingelser til AB-Service 2003 Særlige betingelser AB- Service2003 A Indledende bestemmelser Anvendelsesområde 1 Almindelige Betingelser for levering af Serviceydelser (ABService) gælder ved aftaler om levering af serviceydelser, når

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB)

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Genmarkering af kørebaneafmærkning 2016-2017 September 2015 GEN-KA-SD-3 Syddanmark GEN-KA-OD-4 Østdanmark Sjælland GEN-KA-OD-5 Østdanmark Hovedstaden Genmarkering

Læs mere

Mogens V. Zeltner a/s

Mogens V. Zeltner a/s Mogens V. Zeltner a/s Generelle betingelser for underentreprenører 4. udgave 23. Oktober 2014 Mogens V. Zeltner a/s Rugmarken 14 3520 Farum Tlf: 44 95 07 44 Fax: 44 95 46 34 Mail: mvz@mvz.dk Http://www.mvz.dk

Læs mere