Tillæg til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillæg til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse"

Transkript

1 UDKAST Tillæg til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse OSD Aalborg Sydøst Miljø- og Energiforvaltningen

2 Indholdsfortegnelse Forside 4 Forord 5 Planens opbygning 6 Lovgrundlag 7 Kortlægning, zonering og udpegning 8 Aalborg Kommunes zonering 9 Statens udpegning 11 Screening for miljøvurdering 12 Indsatsplan 13 Indsatsområde 14 Målsætninger 15 Retningslinjer for tilladelser og afgørelser 16 Indsatsprogram - Aalborg Kommune 17 Aalborg Vand, Lundby Krat 18 Indsatsprogram 19 Klarup Vandværk, Kochs Vase 21 Indsatsprogram 22 Redegørelse 24 Indsatsområdets nitratsårbarhed 25 Sårbar nærzone 26 Boringsnære beskyttelsesområder 27 Mulige forureningskilder 28 Aalborg Vand, Lundby Krat 29 Grundvandskvalitet 30 Nitratsårbarhed 31 Samlet vurdering 32 Klarup Vandværk, Kochs Vase 33 Grundvandskvalitet 35 Nitratsårbarhed 36 Samlet vurdering 38 Litteraturliste 39 Bilag 40 Indsatsplan for OSD Aalborg Sydøst 41 2

3 Mulige forureningskilder 42 Indsatsområde udpeget af Staten 43 Grundvandsdannende oplande 44 Ordforklaring 45 3

4 Forside Aalborg Kommunes forslag til tillæg til indsatsplan for OSD Aalborg Sydøst Hvad er en indsatsplan En indsatsplan for grundvandsbeskyttelse er en plan, der beskriver hvilke indsatser, der skal iværksættes for at beskytte grundvandet i et bestemt område. Planen angiver, hvem der er ansvarlig for gennemførelse af de forskellige indsatser, og hvornår de skal gennemføres. Planens formål Planens formål er, gennem beskyttende aktiviteter, fortsat at sikre grundvandsressourcens fremtidige anvendelighed som drikkevand. Dette supplerer Aalborg Kommunes målsætning om at sikre, at vandforsyningen i kommunen er baseret på rent grundvand uden brug af rensning. Indsigelser og bemærkninger til planen kan indtastes via kommentar-linket "Din kommentar" øverst på denne side, eller kan fremsendes til: Hvad gælder for mig? Hvis du vil vide hvad indsatsplanen betyder for dig, kan du søge på din adresse på planens digitale kort. Klik her. Aalborg Kommune Miljø- og Energiforvaltningen Stigsborg Brygge Nørresundby Eventuelle indsigelser og bemærkninger skal være kommunen i hænde senest den xx.xx

5 Forside > Forord Planens udarbejdelse Indsatsplan for OSD Aalborg Sydøst Forslag til Tillæg til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for OSD Aalborg Sydøst er udarbejdet af Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen. Planen er et tillæg til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for OSD 1435, Aalborg Sydøst, som blev vedtaget af Aalborg Byråd den 8. juni Se indsatsplanen for OSD 1435, Aalborg Sydøst her. Til udarbejdelsen af tillægget har Aalborg Kommune bistået sig med Klarup Vandværk og Aalborg Vand A/S. Grundvandsrådet Tillægget er ligeledes blevet forelagt Aalborg Kommunes koordinationsforum, kaldet "Grundvandsrådet", til drøftelse. Grundvandsrådet består af repræsentanter fra forskellige organisationer og er rådgivende. Det er kommunen, som vedtager den endelige indsatsplan. Vedtagelse af indsatsplanen efter 13 og 13a Tillæget er udarbejdet i henhold til 13 og 13a i Lovbekendtgørelse nr af 29. september 2016 om vandforsyning mv. (Vandforsyningsloven) samt bekendtgørelse nr. 912 af 27. juni 2016 om indsatsplaner, der fastlægger minimumskrav til indsatsplaner. Indsatsplanen er vedtaget efter Vandforsyningslovens 13, hvor Staten har udpeget indsatsområder mht. nitrat. Aalborg Kommune har suppleret Statens kortlægning med udpegning af sårbare områder over for pesticider. Samtidig er der udpeget et indsatsområde i Lundby Krat for at sikre fastholdelsen af en arealanvendelse med lav tilførsel af nitrat og miljøfremmede stoffer. I disse områder er der vedtaget en indsatsplan efter Vandforsyningslovens 13a. Vedtagelse af indsatsplanen Forslaget sendes i 12 ugers offentlig høring. Efter høringsfasen behandler Byrådet planen med henblik på en endelig vedtagelse. Alle, som er direkte berørt af planens indsatser, får brev om indholdet i den endelige indsatsplan. Aalborg Kommune vedtog i juni 2015 Indsatsplan for OSD Aalborg Sydøst. Klarup Vandværk var en del af indsatsplanen. På vedtagelsestidspunktet var indvindingsoplandet til Aalborg Vands kildeplads i Lundby Krat ikke endeligt fastlagt, og det var tydeligt, at indvindingen i Lundby Krat ville få betydning for udformningen af indvindingsoplandet til Klarup Vandværk, Kochs Vase. I forbindelse med beregningen af indvindingsoplandet til Aalborg Vand, Lundby Krat blev indvindingsoplandet til Klarup Vandværk, Kochs Vase derfor genberegnet, og det viste sig, at indvindingsoplandet ændrede sig væsentligt. På baggrund af ovenstående er der derfor udarbejdet et tillæg til indsatsplanen for OSD Aalborg Sydøst gældende for indvindingsoplandet til Aalborg Vand, Lundby Krat og indvindingsoplandet til Klarup Vandværk. 5

6 Forside > Planens opbygning Planens opbygning Indsatsplanen består af følgende dele: En indsatsplan, som indeholder en afgrænsning af indsatsområdet og dets målsætninger samt retningslinjer for tilladelser og afgørelser inden for indsatsområdet. Desuden findes en beskrivelse af de omfattede vandværker og deres indsatsprogrammer samt indsatsprogrammet for Aalborg Kommune. En redegørelse, som indeholder baggrunden for indsatsplanen konkret for Klarup Vandværk, Kochs Vase og Aalborg Vand, Lundby Krat. Kortlægningen af geologi, arealanvendelse og forureningskilder for indsatsområdet fremgår af indsatsplanen for OSD 1435, Aalborg Sydøst, jf. kapitel i indsatsplanen. Et interaktivt kort, som giver mulighed for at se hvilke zoner og arealudpegninger, som gælder på din adresse, via en søgefunktion - klik her. 6

7 Forside > Lovgrundlag Lovgrundlag Indsatsplanen er udarbejdet i henhold til 13 og 13a i Lovbekendtgørelse nr af 29. september 2016 om vandforsyning mv. (Vandforsyningsloven) samt bekendtgørelse nr. 912 af 27. juni 2016 om indsatsplaner. I områder hvor Staten har udpeget indsatsområde mht. nitrat, er indsatsplanen udarbejdet og vedtaget med hjemmel i Vandforsyningslovens 13. I områder hvor Aalborg Kommune har suppleret Statens kortlægning med en udpegning af sårbare områder og indsatsområder, er indsatsplanen udarbejdet og vedtaget med hjemmel i Vandforsyningslovens 13a. Indholdet og den nærmere udarbejdelse af indsatsplaner er reguleret af bekendtgørelse nr. 912 af 27. juni 2016 om indsatsplaner, der fastlægger minimumskrav til indsatsplanerne. Tillægget til indsatsplan for OSD 1435 er i overensstemmelse med Aalborg Kommunes Vandforsyningsplan

8 Forside > Kortlægning, zonering og udpegning Kortlægning, zonering og udpegning Tillægget til Indsatsplan for OSD 1435 er udarbejdet med udgangspunkt i det tidligere Nordjyllands Amts grundvandskortlægning og Aalborg Kommunes supplerende kortlægning. Samtidig er der til udarbejdelsen benyttet andre relevante rapporter. Statens grundvandskortlægning Grundvandskortlægning gennemføres i områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Staten har gennemført en detaljeret kortlægning af geologi/hydrogeologi, arealanvendelse og forureningskilder inden for indsatsområdet. Ligeledes er der udført en sårbarhedskortlægning i forhold til forureningskilder. Kortlægningen danner baggrund for en række arealudpegninger. Aalborg Kommunes supplerende kortlægning Aalborg Kommune har suppleret kortlægningen med en udpegning af sårbare områder og BNBO. Aalborg Kommunes supplerende kortlægning danner, ligesom Statens kortlægning, baggrund for nogle zoner og arealudpegninger. 8

9 Forside > Kortlægning, zonering og udpegning > Aalborg Kommunes zonering Aalborg Kommunes zonering Indvindingsopland Indvindingsoplandet definerer det område i grundvandsmagasinet, hvor grundvandet strømmer hen imod indvindingsboringen. Kildepladszone Aalborg Kommune har beregnet en kildepladszone for begge vandværker. En kildepladszone er beregnet, hvis vandværket har en indvindingstilladelse over m3/år, hvilket gør sig gældende for både Klarup Vandværk, Kochs Vase og Aalborg Vand, Lundby Krat. Zonen er beregnet svarende til 5 års transporttid i grundvandsmagasinet. Kildepladszonen benyttes hovedsageligt som et prioriteringsværktøj i forhold til grundvandsbeskyttelse. Se mere om de to vandværker i redegørelsen. Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Er beregnet af Aalborg Kommune med udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledning for BNBO. I BNBO er det muligt at benytte Miljøbeskyttelseslovens 24 til at forbyde aktiviteter, der udgør en risiko for forurening af et vandindvindingsanlæg. Sårbar nærzone Er beregnet af Aalborg Kommune som den del af indvindingsoplandet, der skal sikres ved dyrkningsrestriktioner, så koncentrationen af nitrat i grundvandet, der indvindes, nu og på sigt overholder grænseværdien for nitrat i drikkevand på 50 mg/l. Læs mere her. Sårbart område over for pesticider Aalborg Kommune har suppleret Statens kortlægning med fastlæggelse af sårbare områder over for pesticider. Det gælder for områder, hvor grundvandsdannelsen er særlig stor, og hvor risikoen for forurening af grundvandet derfor alt andet lige er større end andre steder. En indsatsplan skal omfatte og tage hånd om alle relevante forureningsricisi. Det er derfor uhensigtmæssigt, at et vandværk, hvor der er gennemført en stor indsats for at sikre mod forurening med nitrat, lukker sine boringer med baggrund i anvendelse af pesticider eller andre potentielle forureningskilder. Det er ligeledes væsentligt at vurdere, hvor der vil være en øget risiko for forurening med pesticider. Baggrunden for at udpege et område som sårbart over for pesticider skal findes i Miljøministeriets breve af den 6. oktober 2011 og 21. august 2015 inkl. bilag. Miljøministeriet gør opmærksom på følgende: For pesticider kan man derfor være nødt til at udpege de områder, hvor grundvandsdannelsen er særlig stor, og hvor risikoen for forurening af grundvandet derfor alt andet lige er større end andre steder. Staten udpeger nitratfølsomme indvindingsområder i forbindelse med den statslige kortlægning. Områder med stor grundvandsdannelse kan udledes på baggrund af denne kortlægning. Miljøministeriet gør samtidig opmærksom på følgende: "Der kan herudover være særligt pesticidfølsomme jordtyper, som kun findes i begrænset del af landet, som der ikke tages højde for i godkendelsesordningen og i varslingssystemet for udvaskning af pesticider til grundvandet (VAP). På sådanne arealer kan der være behov for særlige begrænsninger. Disse særligt pesticidfølsomme arealer kan beskyttes af kommunerne gennem reglerne i Miljøbeskyttelsesloven, fx gennem indsatsplanlægning." I de sårbare områder over for pesticider har Aalborg Kommune vurderet, at der er et behov for en særlig indsats for at begrænse pesticidudvaskningen. Her vedtager Aalborg Kommune en indsatsplan efter Vandforsyningslovens 13a. Hele OSD 1435, Aalborg Sydøst er af Staten udpeget som nitratfølsomt indvindingsområde med undtagelse af et område nord for Gunderup. Områder udpeget som nitratfølsomme indvindingsområder har pr. definition stor grundvandsdannelse og er dermed udpeget som områder, der er sårbare over for 9

10 pesticider. 10

11 Forside > Kortlægning, zonering og udpegning > Statens udpegning Statens udpegning Nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) NFI er udpeget af Staten som led i grundvandskortlægningen. NFI er de områder inden for OSD og Indvindingsoplande uden for disse, hvor grundvandet vurderes at være sårbart over for forurening med nitrat. Indsatsområder mht. nitrat (IO) IO er udpeget af Staten og udgør de områder inden for NFI, hvor Staten har vurderet, at der er et behov for en særlig indsats for at begrænse nitratudvaskningen. Her skal kommunen vedtage en indsatsplan efter Vandforsyningslovens

12 Forside > Screening for miljøvurdering Strategisk Miljøvurdering Der er gennemført en screening for at vurdere, hvorvidt tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst er omfattet af "Lov om miljøvurdering af planer og programmer" Lovbekendtgørelse nr af 10. december Ud fra screeningen er det vurderet, at det ikke er nødvendigt at gennemføre en miljøvurdering af tillægget til indsatsplanen for OSD Ifølge Lovens 3 stk. 2 skal der kun gennemføres en miljøvurdering for en plan, der fastsætter rammer for mindre områder på lokalt plan eller alene indeholder mindre ændringer i vedtagne planer, hvis den antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Det er vurderet, at tillæg til Indsatsplan for OSD 1435 omfatter et mindre område på lokalt plan, og samtidig er et tillæg, der indeholder tilføjelser til en vedtaget plan, som er miljøvurderet. I forbindelse med screeningen for at vurdere, hvorvidt tillægget til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst skal miljøvurderes, er der udarbejdet et miljøvurderingsskema. I miljøvurderingsskemaet er der gennemført en vurdering af, om tillægget påvirker miljøet. Miljøvurderingsskemaet findes her. Miljøvurderingen for indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst er samlet i en miljørapport som kan ses her. 12

13 Indsatsplan Indsatsplan I Danmark baserer vi vores drikkevand på grundvand, som dannes af regnvand, der siver fra jordens overflade og ned til grundvandsmagasinet. Forurening fra forureningskilder på overfladen eller i jorden kan trækkes ned til grundvandet via regnen. Det er derfor nødvendigt med en langsigtet planlægning af grundvandsbeskyttelsen for at sikre, at også de fremtidige generationer har rent drikkevand. Udgifterne til gennemførelse af indsatsplanen betales dels af Aalborg Kommune og dels af de berørte vandværker. Aalborg Kommune finansierer indsatserne i det kommunale indsatsprogram, mens vandværkerne finansierer udgifterne til vandværkernes indsatser. Alle vandværker omfattet af indsatsplanen er med i et grundvandssamarbejde, således at en del af udgifterne til grundvandsbeskyttelse afholdes af 'Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse'. Vandværker omfattet af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst Vandværk Kildeplads Kategori Aalborg Vand Lundby Krat Land Klarup Vandværk Kochs Vase Land Vandværker inden for indsatsområdet Indsatsplanen omfatter to almene vandværker med egen vandindvinding. De to kildepladser er kategoriseret som land kildepladser og ligger med en indbyrdes afstand på ca meter. For vandværker kategoriseret som land vandværker er det muligt at gennemføre en langsigtet grundvandsbeskyttelse, fx ved at tingslyse dyrkningsdeklarationer. Ved Aalborg Vand, Lundby Krat kildeplads skal der beskyttes arealer inden for det boringsnære beskyttelsesområde, som er på 113 ha. Klik her for boringsnært beskyttelsesområde. Ved Klarup Vandværk, Kochs Vase skal der beskyttes arealer inden for den sårbare nærzone som er på 72 ha. Klik her for sårbar nærzone. Det samlede areal for de to vandværkers indvindingsoplande er 1164 ha. 13

14 Indsatsplan > Indsatsområde Indsatsområde (IO) og nitratfølsomt indvindingsområde (NFI) Indsatsområder (IO) Indsatsområder (IO) er udpeget af Staten og udgør de områder inden for NFI, hvor Staten har vurderet, at der er et behov for en særlig indsats for at begrænse nitratudvaskningen. Her skal kommunen vedtage en indsatsplan efter Vandforsyningslovens 13. Det område Staten har udpeget fremgår af bilag - Klik her Aalborg Vand, Lundby Krat og Klarup Vandværk, Kochs Vase er begge beliggende inden for OSD 1435, Aalborg Sydøst (område med særlige drikkevandsinteresser nr. 1435). Staten har udpeget det meste af OSD 1435 til nitratfølsomt indvindingsområde (NFI) - Se mere om NFI her. Indsatsområdet (IO) fremgår på kortet som den del af indvindingsoplandene, der er udpeget som NFI. En mindre del af indvindingsoplandet til Aalborg Vand, Lundby Krat strækker sig ud i et område, der ikke er udpeget som NFI. Dette område er dermed ikke en del af indsatsområdet. Aalborg Kommune har i en supplerende kortlægning udpeget sårbare områder over for pesticider. I denne indsatsplan er de sårbare områder over for pesticider sammenfaldende med NFI. De generelle målsætninger for indsatsområdet kan læses i indsatsplanen for OSD 1435, Aalborg Sydøst her. 14

15 Indsatsplan > Indsatsområde > Målsætninger Målsætninger for nitrat og miljøfremmede stoffer Indsatsområdet er generelt sårbart over for både nitrat og miljøfremmede stoffer, herunder pesticider. Den naturlige beskyttelse af grundvandet fra lerlag er begrænset, og arealanvendelsen udgør flere steder en potentiel risiko for forurening af grundvandsressourcen. For at sikre den fremtidige forsyning af rent drikkevand fra vandværkerne inden for indsatsområdet er det nødvendigt at begrænse udvaskningen af forurenende stoffer til grundvandet. For yderligere information omkring de zoner, der skal beskyttes i - Klik her. Udstrækningen af den sårbare nærzone og de boringsnære beskyttelsesområder fremgår af følgende links - Klik her og klik her. Klarup Vandværk, Kochs Vase Målsætningerne for gennemførelsen af grundvandsbeskyttelse ved Klarup Vandværk, Kochs Vase er tilsvarende målsætningerne i Indsatsplan for OSD Aalborg Sydøst. Se målsætningerne for nitrat og miljøfremmede stoffer i afsnit 2.2 i rapporten - Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for OSD 1435, Aalborg Sydøst - Klik her. Aalborg Vand, Lundby Krat Målsætningerne for grundvandsbeskyttelse ved Aalborg Vand, Lundby Krat er følgende: Nitrat Miljøfremmede stoffer, herunder pesticider Boringsnært beskyttelsesområde Følger husdyrbekendtgørelsens minimumskrav (2) Inden anvendelse og håndtering (1) Øvrigt indvindingsopland Følger husdyrbekendtgørelsens minimumskrav (2) Begrænses mest muligt (1) Håndtering omfatter ligeledes opbevaring. (2) Følger den til enhver tid gældende husdyrbekendtgørelse. Målsætningerne i tabellen er gældende for de arealer, der ligger inden for det aktuelle område/zone. 15

16 Indsatsplan > Retningslinjer for tilladelser og afgørelser Retningslinjer for tilladelser og afgørelser I forhold til gældende lovgivning eksisterer der en lang række retningslinjer som byrådet lægger til grund for planlægning, sagsbehandling og andre myndighedsopgaver, og som har betydning for beskyttelsen af grundvandet. For andre myndigheder udgør indsatsplanen en vigtig del af deres beslutningsgrundlag. Retningslinjerne er anvisninger på, hvordan byrådet vil administrere det pågældende område. Retningslinjerne for tilladelser og afgørelser gældende for Klarup Vandværk og Aalborg Vand, Lundby Krat er tilsvarende retningslinjerne i Indsatsplan for OSD Aalborg Sydøst, jf. kapitel 3 i indsatsplanen. 16

17 Indsatsplan > Indsatsprogram - Aalborg Kommune Indsatsprogram Aalborg Kommune Aalborg Kommune har ansvaret for en række indsatser for grundvandsbeskyttelse. De kommunale indsatser er opstillet i et skema, hvor der ud over en række indsatser er angivet, hvornår indsatserne senest skal igangsættes. Det er altid muligt at gennemføre en indsats forud for det planlagte tidspunkt. Indsatsprogrammet for Aalborg Kommune gældende for denne indsatsplan svarer til indsatsprogrammet for den vedtagne indatsplan for OSD Aalborg Sydøst, jf. kapitel 4 i indsatsplanen, samt nedenstående indsats: Indsats Bemærkninger Tidsplan Løbende evaluering af indsatsplanens målsætninger og indsatser i forhold til nitrat Udviklingen i grundvandskvaliteten ved Aalborg Vand, Lundby Krat kildeplads skal evalueres løbende med baggrund i analyseresultater indhentet af vandværket. Hvis det vurderes nødvendigt med yderligere tiltag, er det Aalborg Kommunes ansvar at revidere indsatsplanen eller vedtage et tillæg til indsatsplanen, som beskriver de nødvendige tiltag Mulige forureningskilder fremgår af bilag - Klik her. 17

18 Indsatsplan > Aalborg Vand, Lundby Krat Aalborg Vand, Lundby Krat Aalborg Vand A/S er i gang med at etablere et vandværk i Lundby Krat. Vandværket skal levere vand til det østlige Aalborg og det fremtidige universitetshospital, og vandværket forventes at blive sat i drift i På kildepladsen er der 4 indvindingsboringer. Kildepladsen er kategoriseret som land vandværk. Se mere om Aalborg Vand, Lundby Krat Vandværk her. 18

19 Indsatsplan > Aalborg Vand, Lundby Krat > Indsatsprogram Indsatsprogram - Aalborg Vand, Lundby Krat Nedenstående indsatsprogram er gældende for Aalborg Vand, Lundby Krat og skal gennemføres som en del af denne indsatsplan. Aalborg Vand A/S er ansvarlig for at gennemføre indsatserne i indsatsprogrammet. Det er ud for indsatsen angivet, hvornår den skal igangsættes. Det er muligt, at gennemføre en indsats forud for det planlagte tidspunkt. Indsats Bemærkninger Tidsplan Mindske risiko for forurening fra boringer i indvindingsoplandet Når nye ejendomme tilsluttes vandværket skal vandværket informere kommunen om dette. Nye forbrugere skal informeres om deres pligt til at sløjfe ubenyttede boringer og brønde. Opsporing af ubenyttede boringer og brønde i indvindingsopland Vandværket skal generelt informere om, at ikke-benyttede boringer og brønde skal sløjfes. Lodsejeren skal sikre, at brøndboreren, der udfører arbejdet, efterfølgende dokumenterer sløjfningerne med en sløjfningserklæring. Der skal gennemføres en kampagne for at opspore gamle boringer og brønde beliggende i indvindingsoplande. Gamle ikke-benyttede boringer og brønde skal sløjfes, og sløjfningerne skal efterfølgende dokumenteres med en sløjfningserklæring fra den brøndborer, der udfører arbejdet I BNBO skal det sikres, at der ikke anvendes pesticider og miljøfremmede stoffer, jf. målsætninger. Der skal gennemføres forhandlinger med lodsejere efter Vandforsyningslovens 13d om indgåelse af frivillige aftaler om grundvandsbeskyttelse. Det anbefales, at der indgås varige aftaler, der tinglyses * Erstatning i henhold til rådighedsindskrænkning efter Miljøbeskyttelseslovens 24 og 26a Tilsyn med indgåede aftaler og tinglyste dyrkningsdeklarationer Risikovurdering af afskærende spildevandsledninger i kildepladszone Reducere risikoen for grundvandsforurening ved udsivning fra private spildevandsanlæg i kildepladszone Der gives fuldstændig erstatning i forbindelse med rådighedsindskrænkninger. Der skal løbende føres tilsyn med indgåede aftaler og tinglyste dyrkningsdeklarationer. Der løber en afskærende spildevandsledning gennem kildepladszonen til Brunsted-Engkilden. Der gennemføres en risikovurdering med udgangspunkt i grundvandsspejlets beliggenhed. Hvis nødvendigt udarbejdes overvågningsplan for grundvandsspejlets fluktuering. Information til ejere og brugere af spildevandsanlægget om risikoen i forhold til vandindvindingen ved brug af miljøfremmede stoffer ved rengøring m.v. Beliggenheden af spildevandsanlæg inden for kildepladszonen til Aalborg Vand, Lundby Krat, fremgår af bilag - klik her Vandværket kan i samarbejde med ejeren undersøge, om spildevandsanlægget kan 19

20 Information til grundejere med egen olietank i kildepladszonen Etablering af moniteringsboring ved vandværker Der udarbejdes og iværksættes et overvågningsprogram for nitrat, pesticider og andre miljøfremmede stoffer flyttes uden for kildepladszonen, eller om der kan etableres et alternativt spildevandsanlæg. Ejerne af olietanke i kildepladszonen skal informeres omkring risikoen for olieforurening. Beliggenheden af olietanke inden for kildepladszonen til Aalborg Vand, Lundby Krat, fremgår af bilag - Klik her. Der skal etableres en moniteringsboring opstrøms kildepladsens indvindingsboringer, så udviklingen i grundvandets indhold af relevante parametre kan følges. Ud over det lovpligtige analyseprogram skal der fastlægges et analyseprogram ud fra en konkret vurdering af arealanvendelsen og forureningskilder i oplandet. Analyserne kan udtages fra moniteringsboringer eller fx hos enkeltindvindere og skal betales af vandværket Moniteringsprogram for nitrat Fordi der ikke gennemføres en indsats over for nitrat, skal der gennemføres monitering af udviklingen af grundvandskvaliteten * Tidsplanen afhænger af afklaring af mulighed for jordfordeling, jf. det kommunale indsatsprogram Tinglyste dyrkningsdeklarationer Der er tinglyst dyrkningsdeklarationer for følgende matrikler inden for indvindingsoplandet til Aalborg Vand, Lundby Krat: Matr. nr. 5l Skovstrup By, Gunderup og matr. nr. 5m Skovstrup By, Gunderup. 20

21 Indsatsplan > Klarup Vandværk, Kochs Vase Klarup Vandværk, Kochs Vase Fakta Klarup Vandværks kildeplads ved Kochs Vase er etableret i Der er to indvindingsboringer på kildepladsen, som er placeret på en mark sydvest for Klarup by. Kildepladsen leverer vand til Klarup by. Klarup Vandværk har planer om at etablere en tredje boring midt i mellem de to eksisterende indvindingsboringer. Der søges ikke om en større indvindingstilladelse. Aalborg Kommune har vurderet, at etableringen af en tredie boring ikke vil påvirke udformningen af indvindingsoplandet og det grundvandsdannende opland m.m. Kildepladsen er kategoriseret som land vandværk. Informationer om bl.a. grundvandskvalitet, nitratsårbarhed og en samlet vurdering af vandværket fremgår af Indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst, jf. afsnit Informationer om den sårbare nærzone fremgår af redegørelsen. 21

22 Indsatsplan > Klarup Vandværk, Kochs Vase > Indsatsprogram Indsatsprogram - Klarup Vandværk, Kochs Vase Nedenstående indsatsprogram er gældende for Klarup Vandværk, Kochs Vase og erstatter indsatsprogrammet i indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst. Indsatsprogrammet skal gennemføres som en del af denne indsatsplan. Klarup Vandværk er ansvarlig for at gennemføre indsatserne i indsatsprogrammet. Det er ud for indsatsen angivet, hvornår den skal igangsættes. Det er muligt, at gennemføre en indsats forud for det planlagte tidspunkt. Indsats Bemærkninger Tidsplan Mindske risiko for forurening fra boringer i indvindingsoplandet Når nye ejendomme tilsluttes vandværket skal vandværket informere kommunen om dette. Nye forbrugere skal informeres om deres pligt til at sløjfe ubenyttede boringer og brønde. Opsporing af ubenyttede boringer og brønde i indvindingsopland Gennemførelse af målsætninger for nitrat, pesticider og miljøfremmede stoffer i sårbar nærzone, jf. målsætninger i afsnit 2.2 i den vedtagne indsatsplan Erstatning i henhold til rådighedsindskrænkning efter Miljøbeskyttelses-lovens 24 og 26a Tilsyn med indgåede aftaler og tinglyste dyrkningsdeklarationer Reducere risikoen for grundvandsforurening ved udsivning fra private spildevandsanlæg i kildepladszone Vandværket skal generelt informere om, at ikke-benyttede boringer og brønde skal sløjfes. Lodsejeren skal sikre, at brøndboreren, der udfører arbejdet, efterfølgende dokumenterer sløjfningerne med en sløjfningserklæring. Der skal gennemføres en kampagne for at opspore gamle boringer og brønde beliggende i indvindingsoplande. Gamle ikkebenyttede boringer og brønde skal sløjfes, og sløjfningerne skal efterfølgende dokumenteres med en sløjfningserklæring fra den brøndborer, der udfører arbejdet. Der skal gennemføres forhandlinger med lodsejere efter Vandforsyningslovens 13d om indgåelse af frivillige aftaler om grundvandsbeskyttelse. Det anbefales, at der indgås varige aftaler, der tinglyses. Der gives fuldstændig erstatning i forbindelse med rådighedsindskrænkninger. Der skal løbende føres tilsyn med indgåede aftaler og tinglyste dyrkningsdeklarationer. Information til ejere og brugere af spildevandsanlægget om risikoen i forhold til vandindvindingen ved brug af miljøfremmede stoffer ved rengøring m.v. Beliggenheden af spildevandsanlæg inden for kildepladszonen til Klarup Vandværk, Kochs Vase, fremgår af bilag - klik her * Vandværket kan i samarbejde med 22

23 Information til grundejere med egen olietank i kildepladszonen Etablering af moniteringsboring ved vandværker Der udarbejdes og iværksættes et overvågningsprogram for nitrat, pesticider og andre miljøfremmede stoffer ejeren undersøge, om spildevandsanlægget kan flyttes uden for kildepladszonen, eller om der kan etableres et alternativt spildevandsanlæg. Ejerne af olietanke i kildepladszonen skal informeres omkring risikoen for olieforurening. Beliggenheden af olietanke inden for kildepladszonen til Klarup Vandværk, Kochs Vase, fremgår af bilag - Klik her. Der skal etableres en moniteringsboring opstrøms kildepladsens indvindingsboringer, så udviklingen i grundvandets indhold af relevante parametre kan følges. Ud over det lovpligtige analyseprogram skal der fastlægges et analyseprogram ud fra en konkret vurdering af arealanvendelsen og forureningskilder i oplandet. Analyserne kan udtages fra moniteringsboringer eller fx hos enkeltindvindere og skal betales af vandværket * Tidsplanen afhænger af afklaring af mulighed for jordfordeling, jf. det kommunale indsatsprogram. Tinglyste dyrkningsdeklarationer Der er tinglyst dyrkningsdeklarationer for følgende matrikler inden for indvindingsoplandet til Klarup Vandværk, Kochs Vase: Matr. nr. 5l Skovstrup By, Gunderup og matr. nr. 5m Skovstrup By, Gunderup. 23

24 Redegørelse Redegørelse Baggrunden for indsatsplanen, herunder den kortlægning med vurderinger og konklusioner, der har indflydelse på de konkrete indsatser, er opsummeret i redegørelsen i indsatsplanen for OSD 1435, Aalborg Sydøst. De detaljerede undersøgelser, der ligger bag indsatsplanen for OSD 1435, er afrapporteret separat, og fremgår af indsatsplanens litteraturliste. Se redegørelse og litteraturliste i indsatsplanen for OSD 1435, Aalborg Sydøst her. Efter udarbejdelse af indsatsplanen for OSD 1435 er der foretaget en beregning af indvindingsoplandet for Aalborg Vand, Lundby Krat kildeplads og genberegning af indvindingsoplandet for Klarup Vandværk, Kochs Vase. For Klarup Vandværk, Kochs Vase er der desuden beregnet en sårbar nærzone. Mht. vandforsyningsforhold og arealanvendelsen i området henvises der til indsatsplanen for OSD 1435, Aalborg Sydøst her. 24

25 Redegørelse > Indsatsområdets nitratsårbarhed Indsatsområdets nitratsårbarhed Indsatsområdets nitratsårbarhed Staten har gennemført en sårbarhedskortlægning i forhold til nitrat. På baggrund heraf er et stort område, som blandt andet omfatter kildepladsen til Klarup Vandværk, Kochs Vase og til Aalborg Vand, Lundby Krat, udpeget som nitratfølsomt indvindingsområde. Overordnet er stort set hele indsatsområdet sårbart over for nitrat, hvilket hænger sammen med, at der indvindes fra kalksedimenter, og at kalkoverfladen generelt ligger terrænnært. I de overfladenære jordlag må der nogle steder formodes at være en lokal nitratreduktionskapacitet, men mange steder i området vurderes nitratreduktionskapaciteten at være opbrugt, således at der ikke ydes nogen naturlig beskyttelse i forhold til nedsivende nitrat. På baggrund af ovenstående og en vurdering af arealanvendelsen har Staten udpeget størstedelen af indvindingsoplandene til de to vandværker som indsatsområde (IO). Staten har undtaget to områder af indsatsområdet, et der ikke er vurderet nitratsårbart, samt en del af skov- og naturområdet Lundby Krat. Området i Lundby Krat er udtaget på baggrund af den nuværende arealanvendelse som blandt andet fredet område. Se områderne her. I indsatsplanen for OSD 1435, Aalborg Sydøst vedtog Aalborg Kommune, at inddrage Lundby Krat i indsatsområdet. Se mere her. De dele af indvindingsoplandene til Aalborg Vand, Lundby Krat og Klarup Vandværk, Kochs Vase, der er udpeget som nitratfølsomt indvindingsområde, er derfor indsatsområde. 25

26 Redegørelse > Sårbar nærzone Sårbar nærzone Sårbar nærzone Der er i forbindelse med indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse optegnet sårbare nærzoner. Den sårbare nærzone er beregnet af Aalborg Kommune som den del af indvindingsoplandet, der skal sikres ved dyrkningsrestriktioner, så koncentrationen af nitrat i det grundvand, der indvindes, nu og på sigt overholder grænseværdien på 50 mg/l. Denne indsats er med til sikre at indsatsplanens målsætning for nitrat overholdes. Det er ligeledes besluttet, at der ikke må anvendes pesticider m.m. i den sårbare nærzone - Se målsætningen for nitrat og pesticider i afsnit 2.2 i rapporten - Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for OSD 1435, Aalborg Sydøst - Klik her. Det betyder, at ejerne af de arealer, der er inden for den sårbare nærzone, vil blive kontaktet af det lokale vandværk eller vandsamarbejde med henblik på en forhandling om en frivillig aftale om grundvandsbeskyttelse. Hvis der ikke kan opnås en frivillig aftale på rimelige vilkår, vil Aalborg Byråd pålægge dyrkningsrestriktioner efter Miljøbeskyttelseslovens 24 og 26a for at opfylde målene i indsatsplanen. Aalborg Kommune har optegnet en sårbar nærzone for de vandværker, hvor der i henhold til Vandforsyningsplan er en forventning om, at der skal gennemføres en langsigtet grundvandsbeskyttelse og hvor der er behov for en indsats over for nitrat. Se Vandforsyningsplanens bilag 5. Da indvindingsoplandet for Klarup Vandværk, Kochs Vase er ændret, har Aalborg Kommune i 2015 foretaget en genoptegning af sårbar nærzone for denne kildeplads. 26

27 Redegørelse > Boringsnære beskyttelsesområder Boringsnære beskyttelsesområder Hvad er BNBO? Aalborg Kommune har udpeget boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) for både Aalborg Vand, Lundby Krat og Klarup Vandværk, Kochs Vase. BNBO er afgrænset af indvindingsoplandet og opstrøms af en transporttid i magasinet svarende til 1 år. Nær en vandværksboring kan der være øget grundvandsdannelse og dermed øget risiko for forurening. Derfor bør der inden for nærområdet omkring boringerne være særlig opmærksomhed på aktiviteter, der indebærer en risiko for forurening af grundvandet. Kommunerne har efter Miljøbeskyttelseslovens 24 mulighed for, på baggrund af en konkret vurdering at give påbud eller nedlægge forbud for at undgå fare for forurening af bestående eller fremtidige vandforsyninger. Eksempelvis kan kommunen forbyde anvendelse af pesticider. Det er ikke kun erhverv, der kan pålægges rådighedsindskrænkninger inden for BNBO, dette gælder også private haveejere. Ejerne af arealer inden for det boringsnære beskyttelsesområde vil blive kontaktet af det lokale vandværk eller vandsamarbejde med henblik på en forhandling om en frivillig aftale om grundvandsbeskyttelse. Hvis der ikke kan opnås en frivillig aftale på rimelige vilkår, vil Aalborg Byråd pålægge dyrkningsrestriktioner efter Miljøbeskyttelseslovens 24 og 26a for at opfylde målene i indsatsplanen. Se målsætning for pesticider og miljøfremmede stoffer her. BNBO beregnes efter Miljøstyrelsens vejledning nr. 2, De beregnes med baggrund i indvindingsmængde, geologiske og hydrogeologiske forhold omkring den enkelte boring, og vil derfor variere i størrelse. 27

28 Redegørelse > Mulige forureningskilder Mulige forureningskilder Aalborg Kommune har gennemført en kortlægning af arealanvendelse, fladekilder og punktkilder samt en kortlægning af øvrige mulige forureningskilder i indsatsområdet. Kortlægningen omfatter både konkrete forureninger, som kan udgøre en trussel over for grundvandet, samt aktiviteter, som kan udgøre en risiko for en fremtidig forurening af grundvandsressourcen. En gennemgang af mulige forureningskilder fremgår af Indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst, jf. afsnit

29 Redegørelse > Aalborg Vand, Lundby Krat Aalborg Vand, Lundby Krat Aalborg Vand, Lundby Krat vandværk og kildeplads ligger i et skovområde i den østlige del af Lundby Krat, sydøst for Gistrup by. Vandværket forventes taget i brug i Det planlægges at indvinde vand fra fire indvindingsboringer, som ligger med en indbyrdes afstand på m. (Klik på billedet for større visning) (Klik på billedet for større visning) For Aalborg Vand, Lundby Krat Kildeplads har Aalborg Kommune fastlagt følgende: Vandværkets indvindingsopland ligger i henholdsvis skov og landbrugsområde, og arealet er 478 ha. En mindre del af indvindingsoplandet lapper delvist over med indvindingsoplandene til Aalborg Vand, Brunsted-Engkilden og Klarup Vandværk, Kochs Vase. Arealet af det boringsnære beskyttelsesområde for Aalborg Vand, Lundby Krat er 113 ha. Boring (DGU nr.) Udførelsesår Filter (m u.t.)* Bemærkninger * m u.t. = meter under terræn 29 Et indvindingsopland, som afspejler det område i grundvandsmagasinet, hvorfra vandværket indvinder grundvand, og hvor grundvandet strømmer hen imod boringen. Indvindingsoplandet er beregnet på baggrund af en indvinding på m3 /år. En kildepladszone, som er afgrænset af en transporttid i grundvandsmagasinet svarende til 5 år. Et boringsnært beskyttelsesområde, som er den del af indvindingsoplandet, der skal sikres ved dyrkningsrestriktioner, så vandværket nu og på sigt kan indvinde grundvand, der overholder grænseværdierne for drikkevand.

30 Redegørelse > Aalborg Vand, Lundby Krat > Grundvandskvalitet Grundvandskvalitet Fra boringerne på Aalborg Vand, Lundby Krat Kildeplads kan der indvindes en reduceret vandtype (vandtype CD). Sulfatindholdet er lavt til moderat (2-49 mg/l), mens der ikke ved den seneste analyse er påvist nitrat i indvindingsboringerne. Der ses dermed ikke påvirkning af grundvandet i indvindingsboringerne fra arealanvendelsen på jordoverfladen. En lav forvitringsgrad af vandet fra indvindingsboringerne indikerer ligeledes, at der ikke er påvirkning fra overfladen. I en moniteringsboring med DGU nr , beliggende ca. 50 meter syd for indvindingsboringen med DGU nr , er der dog påvist en høj koncentration af nitrat (98 mg/l i 2013). Koncentrationen er påvist i en grundvandsprøve, der er udtaget kun m u.t., hvilket er langt mere terrænnært end det niveau, der skal indvindes fra. Der er ved et enkelt tilfælde, i 2007, påvist pesticidet Hexazinon i grundvandet fra DGU nr Det er ikke påvist siden. Derudover er der ikke påvist pesticider eller miljøfremmede stoffer i indvindingsboringerne på Aalborg Vand, Lundby Krat Kildeplads. Sulfatudvikling i grundvandet (klik på billedet for større visning). Signaturer Grå: DGU nr Grøn: DGU nr Rød: DGU nr Blå: DGU nr Grænseværdi for sulfat: 250 mg/l Der er i to af indvindingsboringerne, DGU nr og DGU nr , påvist en koncentration af strontium i grundvandet, der indikerer, at hvis der bores dybere, kan der blive problemer med at overholde den vejledende grænseværdi for strontium ved afgang vandværk. I den ene af indvindingsboringerne, DGU nr , er der påvist et højt chloridindhold. Geofysiske og geokemiske data indikerer dog, at det sandsynligvis ikke er et problem i forhold til ressourcens størrelse. 30

31 Redegørelse > Aalborg Vand, Lundby Krat > Nitratsårbarhed Nitratsårbarhed I Statens kortlægning er stort set hele indvindingsoplandet til Aalborg Vand, Lundby Krat udpeget som nitratfølsomt indvindingsområde, og størstedelen er desuden udpeget til indsatsområde. Geologi og hydrologi Indvindingsboringerne er filtersat i et magasin af skrivekridt. På kildepladsen er der istidsaflejringer over skrivekridtet. Skrivekridtets overflade tegner et billede af en dalstruktur, som er skåret dybt ned i den oprindelige kalkoverflade. På grund af dalstrukturen varierer tykkelsen af de overliggende istidsaflejringer markant, og der er på kildepladsen mellem 10 m og 60 m istidssedimenter. Istidssedimenterne består af moræneler og smeltevandssand, -grus og -ler. Der er i alt m ler i lagpakken af istidssedimenter over skrivekridtmagasinet. Toppen af skrivekridtmagasinet er overgangen til ovenliggende lag. De steder, hvor der er grus og sand over skrivekridtet må der forventes at være hydraulisk kontakt mellem skrivekridtmagasinet og ovenliggende grundvandsmagasiner i sand og grus. Nedadtil er skrivekridtmagasinet afgrænset af overgangen til underliggende salt grundvand. Dog forekommer der i skrivekridtet et interval med mange mergellag, hvor grundvandsstrømningen er begrænset. Derfor kan skrivekridtmagasinet nogle steder betragtes som to magasiner, adskilt af intervallet med de mange mergellag, og disse yder en vis naturlig beskyttelse af den nedre del af skrivekridtmagasinet. De filtre, der skal indvindes fra, rækker ned i denne nedre del af skrivekridtet. Intervallet med de mange mergellag er dog ikke gennemgående på hele kildepladsen, og derfor er der stedvist hydraulisk kontakt mellem det nedre skrivekridtmagasin og det mere terrænnære grundvand, med en ringere naturlig beskyttelse af den nedre del af magasinet til følge. Grundvandsspejlet er spændt og står omkring kote 8 m. Ved kildepladsen er grundvandets strømningsretning fra sydvest mod nordøst. 31

32 Redegørelse > Aalborg Vand, Lundby Krat > Samlet vurdering Samlet vurdering Kildepladsen i Lundby Krat er etableret i et skovområde, mens den øvrige del af indvindingsoplandet er domineret af opdyrket landbrugsjord. De geologiske og grundvandskemiske forhold viser en vis naturlig beskyttelse af grundvandsmagasinet i indvindingsoplandet, idet der over grundvandsmagasinet forekommer lerlag af varierende tykkelse, og desuden forekommer der stedvist mergellag over den nedre del af grundvandsmagasinet. Leret vurderes dog ikke at yde mere beskyttelse, end at området er udpeget til nitratsårbart indvindingsområde. Grundvandskvaliteten i indvindingsboringerne er god. Der er i 2003 i forbindelse med en prøvepumpning på kildepladsen foretaget en vurdering af lokal hydraulik og vandkvalitet (klik her for litteraturliste). Det vurderes i den forbindelse at ville vare år, før der kan blive gennembrud af nitrat i indvindingsboringerne. På baggrund af vandtypen, den aktuelle arealanvendelse, den naturlige beskyttelse af grundvandsmagasinet samt ovenstående tidsmæssige perspektiv i forhold til nitratgennembrud, vurderes en moniteringsindsats på nuværende tidspunkt at være tilstrækkelig med henblik på at overholde de generelle målsætninger for nitrat. Det er nødvendigt løbende at monitere og evaluere udviklingen i grundvandets kemi i forhold til risiko for nitratgennembrud, særligt i lyset af, at der er påvist nitrat i grundvandet mere terrænnært på kildepladsen. For at sikre kildepladsen fremadrettet er der behov for at gennemføre en indsats over for miljøfremmede stoffer, herunder pesticider. Det er på grund af strontiumkoncentrationen i grundvandet ikke muligt at bore dybere. Kildepladsen forventes at indgå i den fremtidige drikkevandsforsyning i området. Det er derfor nødvendigt for vandværket at gennemføre indsatsprogrammet og dermed blive omfattet af langsigtet grundvandsbeskyttelse. 32

33 Redegørelse > Klarup Vandværk, Kochs Vase Klarup Vandværk, Kochs Vase Kildepladsen til Klarup Vandværk, Kochs Vase ligger sydvest for Romdrup, 1,7 km sydvest for Klarup by. På kildepladsen indvinder vandværket fra to indvindingsboringer, som ligger i et landbrugsområde. (Klik på billedet for større visning) (Klik på billedet for større visning) For Klarup Vandværk, Kochs Vase har Aalborg Kommune udpeget følgende: Kildepladsens indvindingsopland er på 687 ha, hvoraf størstedelen ligger i et landbrugsområde, og en mindre del ligger i et skovområde. Desuden er der i indvindingsoplandet bymæssig bebyggelse ved Gistrup og Lundby. Dele af indvindingsoplandet har overlap med indvindingsoplandet til Aalborg Vand, Lundby Krat kildeplads. Arealet af den sårbare nærzone for Klarup Vandværk, Kochs Vase er 72 ha. Boring Udførelsesår (DGU nr.) Filter (m u.t.)* Bemærkninger m u.t. = meter under terræn Et indvindingsopland, som afspejler det område i grundvandsmagasinet, hvorfra vandværket indvinder grundvand, og hvor grundvandet strømmer hen imod boringen. Indvindingsoplandet er beregnet på baggrund af en indvindingstilladelse på m3 /år En kildepladszone, som udgør den boringsnære del af oplandet afgrænset af indvindingsoplandet og opstrøms 300 m fra boringerne. En sårbar nærzone, som er den del af indvindingsoplandet, der skal sikres ved dyrkningsrestriktioner, så vandværket nu og på sigt kan indvinde drikkevand, der overholder grænseværdien for nitrat. Den sårbare nærzone ved Klarup Vandværk, Kochs Vase omfatter et boringsnært område samt en del af det grundvandsdannende opland. Det grundvandsdannende oplands udformning fremgår af bilag. Det boringsnære område er inddraget i 33

34 34 sårbar nærzone på trods af, at grundvandsmodellen ikke viser grundvandsdannelse i dette område. Lokale grundvandssænkninger som fx en sænkningstragt kan være usikkert bestemt i modellen. For at sikre den boringsnære beskyttelse inddrages det boringsnære område i sårbar nærzone.

35 Redegørelse > Klarup Vandværk, Kochs Vase > Grundvandskvalitet Grundvandskvalitet Der indvindes i boringerne DGU nr og en reduceret vandtype (vandtype D). Der er i 2007 påvist nitrat i lave koncentrationer i begge indvindingsboringer, mens der ikke ved efterfølgende analyser er påvist nitrat i grundvandet. Sulfatkoncentrationen i grundvandet er lav og forholdsvis konstant. Der ses kun en svag påvirkning af grundvandet fra arealanvendelsen. Vandprøver fra begge indvindingsboringer viser en forholdsvis høj forvitringsgrad og samtidig en forholdsvis lav ionbytning, hvilket kan indikere, at den naturlige beskyttelse af magasinet er begrænset, i overensstemmelse med at de eksisterende lerlag over magasinet ikke er gennemgående. Nitratudvikling i grundvandet (klik på billedet for større visning). I den af indvindingsboringerne, der er filtersat i det laveste niveau, DGU nr , er chloridindholdet højt. Chloridindholdet er under grænseværdien, men det kan være en begrænsende faktor i forhold til indvinding fra boringen. Der er ikke i indvindingsboringerne påvist indhold af pesticider eller andre miljøfremmede stoffer. Sulfatudvikling i grundvandet (klik på billedet for større visning). Signaturer Grå: DGU nr Grøn: DGU nr Grænseværdi for nitrat: 50 mg/l Grænseværdi for sulfat: 250 mg/l 35

36 Redegørelse > Klarup Vandværk, Kochs Vase > Nitratsårbarhed Nitratsårbarhed I Statens grundvandskortlægning er hovedparten af kildepladszonen til Klarup Vandværk, Kochs Vase udpeget som nitratfølsomt indvindingsområde og som indsatsområde med hensyn til nitrat. Principskitse af geologien i kildepladszonen til Klarup Vandværk, Kochs Vase. Retning: nordvest-sydøst. (Klik på billedet for større visning). På Kochs Vase kildeplads indvinder Klarup Vandværk fra et magasin af skrivekridt, som har en tykkelse på ca m. Bunden af magasinet afgrænses af salt grundvand, som formodentlig starter m under jordoverfladen. Magasinets top er grænsen mellem skrivekridt og et øvre lag af ler. Hvor der ikke forekommer ler, definerer grundvandsspejlet magasinets top. Lokalt ved den ene indvindingsboring er der fra jordoverfladen og til skrivekridtet i alt 22 m ler, henholdsvis saltvandsler, smeltevandsler og moræneler. Men i retning mod øst stiger kalkoverfladen, og tykkelsen af overliggende lerdæklag aftager. I den østlige del afkildepladszonen er der slet intet lerdæklag over kalken, og dermed er den naturlige beskyttelse af skrivekridtmagasinet begrænset. Også i den resterende del af indvindingsoplandet er der stor variation i tykkelsen af ler over skrivekridtmagasinet, og de eksisterende lerlag er usammenhængende. Ved indvindingsboringerne er grundvandsspejlet spændt og står omkring kote 4, hvilket er ca. 1 m over jordoverfladen. Grundvandsspejlet forventes lokalt at være spændt, mens det, hvor der ikke forekommer lerlag over skrivekridtmagasinet, forventes at være frit. Ved Kochs Vase kildeplads er grundvandets strømningsretning fra vest-sydvest mod øst-nordøst. Der foreligger kun geologiske 36

37 37 oplysninger for den ene af kildepladsens indvindingsboringer.

38 Redegørelse > Klarup Vandværk, Kochs Vase > Samlet vurdering Samlet vurdering Klarup Vandværk, Kochs Vase er placeret i et landbrugsområde. De geologiske forhold viser, at der lokalt forekommer en naturlig beskyttelse af grundvandsmagasinet i form af lerlag, men at lerlagene er usammenhængende og stedvist forsvinder helt over meget korte afstande. Derfor er grundvandsmagasinet generelt sårbart over for forurenende stoffer som fx nitrat og pesticider. De grundvandskemiske forhold afspejler kun en svag påvirkning fra arealanvendelsen, og der indvindes i dag grundvand af tilfredsstillende kvalitet. Grundet de geologiske forhold er området generelt følsomt over for forurenende stoffer som fx nitrat og pesticider. Nitratindholdet i det indvundne grundvand er lavt, og der indvindes en reduceret vandtype. Der vurderes at være behov for en beskyttelsesindsats over for nitrat, pesticider og miljøfremmede stoffer i den sårbare nærzone. Det skyldes, at der i dele af det grundvandsdannende opland slet ikke forkommer beskyttende lag over grundvandsmagasinet, men der er kalk umiddelbart fra jordoverfladen og ned til indvindingsniveau. Den sårbare nærzone for Klarup Vandværk, Kochs Vase er defineret som henholdsvis dele af det grundvandsdannende opland, der ligger sydøst for kildepladsen, samt det boringsnære beskyttelsesområdet. Det boringsnære område har en naturlig beskyttelse i form af lerlag, men boringsnært vil der være en sænkningstragt, som vil udgøre en risiko for at føre forurening fra arealanvendelsen til drikkevandet. Indvindingsoplandet til kildepladsen Kochs Vase ligger delvist inden for et af Region Nordjylland udpeget interesseområde for råstofgravning. Vandværket forventes at indgå i den fremtidige drikkevandsforsyning i området. Det er derfor nødvendigt for vandværket at gennemføre indsatsprogrammet og dermed blive omfattet af langsigtet grundvandsbeskyttelse. 38

39 Redegørelse > Litteraturliste Litteraturliste 1. Bekendtgørelse om indsatsplaner nr. 912 af 271/06/2016, Miljøministeriet. 2. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. OSD Aalborg Sydøst. Aalborg Kommune, juni Lov om miljøvurdering af planer og programmer nr. 939 af 03/07/2013, Miljøministeriet. 4. Bestemmelse af sårbar nærzone for Klarup Vandværks kildsplads med udgangspunkt i nitratudvaskningsdata for perioden NIRAS, september Bestemmelse af sårbar nærzone for AFV Lundby Krat Vandværks kildeplads. NIRAS, juni Boringsnære beskyttelsesområder - BNBO, vejledning nr. 2, 2007, Miljøministeriet. 7. Lundby Krat kildepladsundersøgelse. Fase 2 Påvirkning af omgivelserne. Aalborg Kommune, Vandforsyningen, juni AFV Lundby Krat kildeplads. Prøvepumpning og udredning - Vurdering af lokal hydraulik og vandkvalitet. Aktor innovation APS, oktober

40 Bilag Bilag 40

41 Bilag > Indsatsplan for OSD Aalborg Sydøst Indsatsplan for OSD Aalborg Sydøst Klik her for at se indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - OSD 1435, Aalborg Sydøst 41

42 Bilag > Mulige forureningskilder Mulige forureningskilder Klik her for at se mulige forureningskilder ved Aalborg Vand, Lundby Krat og Klarup Vandværk, Kochs Vase. 42

43 Bilag > Indsatsområde udpeget af Staten Indsatsområde udpeget af Staten 43

44 Bilag > Grundvandsdannende oplande Grundvandsdannende oplande 44

Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst

Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst Punkt 4. Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst 2016-056296 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til tillæg til indsatsplan for

Læs mere

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne, marts 2008 Forord Dette tillæg til delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Aalborg Sydøst

Læs mere

Delindsatsplan. Asferg Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Asferg Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Asferg Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet på vandværket...

Læs mere

Godkendelse af forslag til revison af indsatsplan for OSD 1475, Hammer Bakker og Tylstrup

Godkendelse af forslag til revison af indsatsplan for OSD 1475, Hammer Bakker og Tylstrup Punkt 11. Godkendelse af forslag til revison af indsatsplan for OSD 1475, Hammer Bakker og Tylstrup 2018-062490 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til revision af indsatsplan

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

Indsatsplanlægning Kontaktgruppemøde - Hals

Indsatsplanlægning Kontaktgruppemøde - Hals Indsatsplanlægning Kontaktgruppemøde - Hals oktober 2015 Status for indsatsplanlægning Hvad er der sket siden sidst? Byrådet har vedtaget: Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, Tylstrup Vandværk Indsatsplan

Læs mere

Agri Nords høringssvar fra den offentlige høring af indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst samt Miljøog Energiforvaltningens bemærkninger hertil

Agri Nords høringssvar fra den offentlige høring af indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst samt Miljøog Energiforvaltningens bemærkninger hertil #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Til Indtast til Kopi til Indtast Kopi til Fra Birgitte A. Hollænder Sagsnr./Dok.nr. 2016-056296 / 2016-056296-7 Miljø- og Energiplanlægning

Læs mere

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a.

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a. Indsatsplan for Vandcenter Djurs a.m.b.a. Dolmer Kildeplads Indledning: Ifølge vandforsyningslovens 13 skal kommunalbestyrelsen vedtage en indsatsplan i områder, som i vandplanen er udpeget som indsatsplanområder

Læs mere

Delindsatsplan. Udbyneder Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Udbyneder Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Udbyneder Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet på

Læs mere

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse til sikring af rent drikkevand

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse til sikring af rent drikkevand UDKAST Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse til sikring af rent drikkevand OSD 1476 - Hvorup Miljø- og Energiforvaltningen Indholdsfortegnelse Forside 5 Planens udarbejdelse 6 Planens opbygning 7 Lovgrundlag

Læs mere

Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Heden Aslundve j Øs te rh a ss in lun As er g t Øs Ve j in Sk db am Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Vester Hassing Vandværk, Øster Hassing Vej Juni 2013 ej gv jer Bro d d Udgiver: Aalborg Kommune,

Læs mere

Godkendelse af 2. behandling af revision af indsatsplan for OSD 1476, Hvorup

Godkendelse af 2. behandling af revision af indsatsplan for OSD 1476, Hvorup Punkt 4. Godkendelse af 2. behandling af revision af indsatsplan for OSD 1476, Hvorup 2018-062489 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender, at at revision af indsatsplan for OSD 1476,

Læs mere

Delindsatsplan. Enslev & Blenstrup Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Enslev & Blenstrup Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Enslev & Blenstrup Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet

Læs mere

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Koordinationsforum, Haderslev, 3. oktober 2013 Naturstyrelsens BNBO-rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen

Læs mere

Pålæg af rådighedsindskrænkninger, Gl. Hvorupvej 120, Hvorup.

Pålæg af rådighedsindskrænkninger, Gl. Hvorupvej 120, Hvorup. Punkt 14. Pålæg af rådighedsindskrænkninger, Gl. Hvorupvej 120, Hvorup. 2013-1974. Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der træffes beslutning om pålæg af rådighedsindskrænkninger

Læs mere

Rammeplan for Indsatsplanlægning

Rammeplan for Indsatsplanlægning Rammeplan for Indsatsplanlægning Indholdsfortegnelse Rammeplan 3 Målsætninger og indsatser 4 Overordnede indsatser 5 Retningslinjer 9 Om indsatsplaner 10 Opbygning 11 Udarbejdelse 12 Statens kortlægning

Læs mere

Redegørelse for GKO Odsherred. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015

Redegørelse for GKO Odsherred. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015 Redegørelse for GKO Odsherred Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015 7.2.7 Sammenfattende beskrivelse ved Bøsserup Vandværk Bøsserup Vandværk indvinder fra 2 boringer, henholdsvis DGU.nr: 191.124

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Maj 2011 Forord Forord Indsatsplan Venø beskriver problemer med drikkevandet, en gennemgang af de geologiske og hydrogeologiske forhold på Venø, kortlægningsresultaterne af grundvandsressourcen, en gennemgang

Læs mere

Indsatsplan for Løkken Vandværk

Indsatsplan for Løkken Vandværk Indholdsfortegnelse Løkken Vandværk 3 Handlingsplan 4 Prioriterede områder 10 Om Løkken Vandværk 12 Kildepladser 13 Vandkvalitet 14 Boringsdata 15 Om indsatsplanen 16 Statens kortlægning 17 Grundvandsressourcen

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst & præsentationsrunde Indsatsplanområder i Hvorfor skal der laves indsatsplaner? Hvad indeholder en grundvandskortlægning? Hvad indeholder en indsatsplan?

Læs mere

Bilag 1 Hedensted Vandværk

Bilag 1 Hedensted Vandværk ligger nordvest for Hedensted. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 600.000 m 3 og indvandt i 2015 492.727 m 3. Udviklingen i vandværkets indvinding fremgår af figur

Læs mere

Der er på figur 6-17 optegnet et profilsnit i indvindingsoplandet til Dejret Vandværk. 76 Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD Syddjurs

Der er på figur 6-17 optegnet et profilsnit i indvindingsoplandet til Dejret Vandværk. 76 Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD Syddjurs Sammenfattende beskrivelse ved Dejret Vandværk Dejret Vandværk har 2 aktive indvindingsboringer, DGU-nr. 90.130 og DGU-nr. 90.142, der begge indvinder fra KS1 i 20-26 meters dybde. Magasinet er frit og

Læs mere

Bilag 1 Lindved Vandværk

Bilag 1 Lindved Vandværk Bilag 1 ligger midt i Lindved by. 200.000 180.000 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 Indvinding

Læs mere

Rårup Vandværk er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen.

Rårup Vandværk er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen. er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen. Vandværket har en indvindingstilladelse på 77.000 m 3 og indvandt i 2013 58.000 m 3. Indvindingen har

Læs mere

Bilag 1 Solkær Vandværk

Bilag 1 Solkær Vandværk Bilag 1 ligger i Solekær, vest for Gammelsole by. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 60.000 m 3 og indvandt i 2016 50.998 m 3. Udviklingen i vandværkets indvinding

Læs mere

Bilag 1 Kragelund Vandværk

Bilag 1 Kragelund Vandværk ligger i den sydlige del af Kragelund by. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 70.000 m 3 og indvandt i 2016 55.362 m 3. Udviklingen i vandværkets indvinding fremgår

Læs mere

Notat - ang. bemærkninger fra Landboforeningen Odder-Skanderborg

Notat - ang. bemærkninger fra Landboforeningen Odder-Skanderborg Notat - ang. bemærkninger fra Landboforeningen Odder-Skanderborg Skanderborg Kommune vil gerne kvitterer for nogle gode og konstruktive møder med landboforeningen i forbindelse med udarbejdelse af planer

Læs mere

Godkendelse af pålæg af dyrkningsrestriktioner - Gravsholtvej 34, Vodskov (matr. nr. 14c Horsens By, Horsens)

Godkendelse af pålæg af dyrkningsrestriktioner - Gravsholtvej 34, Vodskov (matr. nr. 14c Horsens By, Horsens) Punkt 25. Godkendelse af pålæg af dyrkningsrestriktioner - Gravsholtvej 34, Vodskov (matr. nr. 14c Horsens By, Horsens) 2016-024061 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender, at der

Læs mere

Bilag 1 Øster Snede Vandværk

Bilag 1 Øster Snede Vandværk Bilag 1 ligger i den sydvestlige del af Øster Snede by. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 46.000 m 3 og indvandt i 2016 34.832 m 3. Udviklingen i vandværkets

Læs mere

Velkommen til møde i den tekniske arbejdsgruppe for beskyttelse af grundvand Kortlægningsområde Odense Syd 6 november 2014

Velkommen til møde i den tekniske arbejdsgruppe for beskyttelse af grundvand Kortlægningsområde Odense Syd 6 november 2014 Velkommen til møde i den tekniske arbejdsgruppe for beskyttelse af grundvand Kortlægningsområde Odense Syd 6 november 2014 Dagsorden til teknisk arbejdsgruppe Velkomst og præsentation 1. Orientering om:

Læs mere

Bilag 1 TREFOR Vand Hedensted

Bilag 1 TREFOR Vand Hedensted Bilag 1 ligger sydvest for Hedensted. Figur 1: TREFOR Vands kildeplads ved Hedensted. Billedet til venstre viser boring 116.1419, til højre ses boring 116.1528 i baggrunden. Kildepladsen har en indvindingstilladelse

Læs mere

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. OSD 1435 - Aalborg Sydøst

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. OSD 1435 - Aalborg Sydøst FO RS L AG Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse OSD 1435 - Aalborg Sydøst Juni 2015 Udgiver: Aalborg Kommune Udgivelse: juni 2015 Sagsnr.: 2011-52573 Dok.nr.: 2011-52573-28 Titel: Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Fig. 1: Hornsyld Vandværk samt graf med udviklingen af indvindingsmængden (til 2011).

Fig. 1: Hornsyld Vandværk samt graf med udviklingen af indvindingsmængden (til 2011). Vandværk Vandværket, der er placeret centralt i by, er et stort og centralt placeret vandværk for områdets vandforsyning. Området ved er under vækst og et stigende vandforbrug må forventes fremover. Vandværket

Læs mere

Indsatsplan for Løkken Vandværk

Indsatsplan for Løkken Vandværk Indsatsplan for Løkken Vandværk Indholdsfortegnelse Indsatsplan for Løkken Vandværk 3 Handlingsplan 4 Prioriterede områder 11 Om Løkken Vandværk 13 Kildepladser 14 Vandkvalitet 15 Boringsdata 16 Om indsatsplanen

Læs mere

Godkendelse af pålæg af dyrkningsrestriktioner - Gravsholtvej 25, Vodskov (matr. nr. 13s, 43d og 100 samt del af 13a Horsens By, Horsens

Godkendelse af pålæg af dyrkningsrestriktioner - Gravsholtvej 25, Vodskov (matr. nr. 13s, 43d og 100 samt del af 13a Horsens By, Horsens Punkt 13. Godkendelse af pålæg af dyrkningsrestriktioner - Gravsholtvej 25, Vodskov (matr. nr. 13s, 43d og 100 samt del af 13a Horsens By, Horsens 2016-024069 By- og Landskabsforvaltningen indstiller,

Læs mere

Bilag 1 Båstrup-Gl.Sole Vandværk

Bilag 1 Båstrup-Gl.Sole Vandværk er beliggende mellem Øster Snede og Gammel Sole by ved en landbrugsejendom. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 47.000 m 3 og indvandt i 2016 31.982 m 3. Udviklingen

Læs mere

UDPEGNING AF PRIORITEREDE OMRÅDER

UDPEGNING AF PRIORITEREDE OMRÅDER UDPEGNING AF PRIORITEREDE OMRÅDER INDLEDNING Staten har i 2013 udpeget ca. 900 ha indvindingsopland (se figur 9 side 9) for Løkken Vandværk, som er følsom overfor nitrat. Området er endvidere udpeget som

Læs mere

UDPEGNING AF PRIORITEREDE OMRÅDER TIL

UDPEGNING AF PRIORITEREDE OMRÅDER TIL INDLEDNING UDPEGNING AF PRIORITEREDE OMRÅDER TIL BESKYTTELSE OVERFOR NITRAT OG PESTICIDER Staten har i 2013 udpeget ca. 900 ha indvindingsopland (se bilag 1) for Løkken Vandværk, som er følsom overfor

Læs mere

Godkendelse af 2. behandling af revision af indsatsplan for OSD 1475, Hammer Bakker og Tylstrup

Godkendelse af 2. behandling af revision af indsatsplan for OSD 1475, Hammer Bakker og Tylstrup Punkt 5. Godkendelse af 2. behandling af revision af indsatsplan for OSD 1475, Hammer Bakker og Tylstrup 2018-062490 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender, at at revision af indsatsplan

Læs mere

Vandværket har en indvindingstilladelse på m 3 og indvandt i 2013 omkring m 3.

Vandværket har en indvindingstilladelse på m 3 og indvandt i 2013 omkring m 3. Vandværket er beliggende i det åbne land. Vandværket har 3 indvindingsboringer, som er beliggende tæt ved hinanden i en mindre skov ca. 100 m fra vandværket. Vandværket har en indvindingstilladelse på

Læs mere

Bilag: Faktaark om vandværker - Hvidebæk

Bilag: Faktaark om vandværker - Hvidebæk Bilag: Faktaark om vandværker - Hvidebæk Bjerge Vandværk Tilladelse Indvinding Boringer Magasin Råvandkvalitet Vandtype Nitratsårbarhed BNBO-areal, i alt Potientielle forureningskilder Anbefalinger og

Læs mere

Vandforsyningsplan 2013 Randers Kommune

Vandforsyningsplan 2013 Randers Kommune Kommunens vurdering af tilstanden af Verdo s vandværker Vandværk Bunkedal Vandværk Oust Mølle Vandværk Vilstrup Vandværk Østrup Skov Vandværk Beliggenhed Mellem Tjærby og Albæk Ved Oust Møllevej i Randers

Læs mere

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Naturstyrelsen har afsluttet grundvandskortlægning i kortlægningsområdet 1435 Aalborg SØ Søren Bagger Landinspektør, Naturstyrelsen Aalborg Tlf.: 72 54 37 21 Mail:sorba@nst.dk

Læs mere

Indsatsplan for Bredkær Vandværk

Indsatsplan for Bredkær Vandværk Indsatsplan for Bredkær Vandværk Indholdsfortegnelse Indsatsplan for Bredkær Vandværk 3 Handlingsplan 4 Prioriterede områder 10 Om Bredkær Vandværk 13 Kildepladser 15 Vandkvalitet 16 Boringsdata 17 Om

Læs mere

FORSLAG. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. OSD Aalborg Sydøst. Aalborg Storvorde. Vaarst

FORSLAG. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. OSD Aalborg Sydøst. Aalborg Storvorde. Vaarst Aalborg Storvorde FORSLAG Vaarst Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse OSD 1435 - Aalborg Sydøst August 2013 Forord Aalborg Kommune fremlægger hermed forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for

Læs mere

Program. 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål

Program. 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål Program 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål Indsatsplan for beskyttelse af grundvandet i Slagelse Ved Brian Badike Thomsen,

Læs mere

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Udvalgsmøde

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Udvalgsmøde Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Udvalgsmøde 31-05-2016 STATENS GRUNDVANDSKORTLÆGNING Historik Amtet udpegede områder med særlig drikkevandsinteresse (OSD) i Regionplan 1997 Drikkevandsbetænkningen

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst Indsatsplanområder i Hvorfor og hvad er en indsatsplan? Kort om områdeudpegninger Indsatser Nitrat, pesticider, m. flere Hvad betyder det så for dig

Læs mere

RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Præsentation af den afsluttede kortlægning

RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Præsentation af den afsluttede kortlægning Image size: 7,94 cm x 25,4 cm RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Præsentation af den afsluttede kortlægning Grundvandsrådsmøde i Næstved Kommune 3/9-2014 RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Kortlægningsområde:

Læs mere

As Vandværk og Palsgård Industri

As Vandværk og Palsgård Industri og Palsgård Industri ligger i det åbne land i den østlige del af Overby. Vandværket har 2 indvindingsboringer beliggende tæt ved hinanden, ca. 10 meter fra vandværket, se figur 2. Vandværket har en indvindingstilladelse

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

Offentligt møde om indsatsplanlægning Selde - Junget. Mandag, 5. februar 2018 Kl Fursund Hallen

Offentligt møde om indsatsplanlægning Selde - Junget. Mandag, 5. februar 2018 Kl Fursund Hallen Offentligt møde om indsatsplanlægning Selde - Junget Mandag, 5. februar 2018 Kl. 19-21 Fursund Hallen 1 Indsatsplaner til beskyttelse af grundvandet Kommunen SKAL udarbejde indsatsplaner På baggrund af

Læs mere

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Bilag 2 Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Målsætning for grundvandsbeskyttelse Det er Rebild Kommunes mål at drikkevandsforsyningen, nu og i fremtiden, er baseret på uforurenet

Læs mere

Bilag 1 Løsning Vandværk

Bilag 1 Løsning Vandværk Bilag 1 ligger midt i Løsning by og vandværksdriften udføres af Løsning Fjernvarme. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 240.000 m 3 og indvandt i 2016 206.008 m

Læs mere

Naturstyrelsens tanker om grundvandsbeskyttelse over for pesticider. Funktionsleder Martin Skriver

Naturstyrelsens tanker om grundvandsbeskyttelse over for pesticider. Funktionsleder Martin Skriver Naturstyrelsens tanker om grundvandsbeskyttelse over for pesticider Funktionsleder Martin Skriver Eksisterende håndtag i MBL 21 b. Anvendelse af pesticider, dyrkning og gødskning til erhvervsmæssige og

Læs mere

Byudvikling i OSD det muliges kunst

Byudvikling i OSD det muliges kunst Dansk Vand Konference 2016 Byudvikling i OSD det muliges kunst Gunnar Larsen, geolog 01/11/2016 Råstofårsmøde 2015 1 Statslige udmeldinger Ny bekendtgørelse Statslige interesser i kommuneplanlægningen

Læs mere

Hvorfor er det vigtigt med et vandsamarbejde? Møde med vandværker og byråd den 16. maj 2013

Hvorfor er det vigtigt med et vandsamarbejde? Møde med vandværker og byråd den 16. maj 2013 Hvorfor er det vigtigt med et vandsamarbejde? Møde med vandværker og byråd den 16. maj 2013 Præsentation Tina Callesen, Afdelingsleder, Vand & Jord Henrik Züricho, Geolog, Vand & Jord Louise Appel Bjergbæk,

Læs mere

Resume og vurdering af bemærkninger til Indsatsplan for en del af OSD 1432 Aalborg SV

Resume og vurdering af bemærkninger til Indsatsplan for en del af OSD 1432 Aalborg SV ! "#$%&'()*'++),-.( "/#. ! Resume og vurdering af bemærkninger til Indsatsplan for en del af OSD 142 Aalborg SV!" # $$ %$# $& 01 2 % 1 1...- %45'.,.6 7() 5 5 (85 / )!% / (!% - 2 '/ / 5 8) 58)5 5 8 (/#

Læs mere

Delindsatsplan. Kastbjerg Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Kastbjerg Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Kastbjerg Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet på

Læs mere

Stenderup Vandværk er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by.

Stenderup Vandværk er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by. er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by. Vandværket har en indvindingstilladelse på 35.000 m 3 og indvandt i 2013 omkring 42.000 m 3 årligt. Indvindingen har været faldende frem til 1998, hvorefter

Læs mere

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for OSD Aalborg Sydøst

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for OSD Aalborg Sydøst Punkt 3. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for OSD 1435 - Aalborg Sydøst 2012-50100 Miljø- og Energiudvalget indstiller til byrådet, at udkast til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for OSD 1435

Læs mere

Delindsatsplan. Knejsted Mark Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Knejsted Mark Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Knejsted Mark Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet

Læs mere

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Naturstyrelsen Aalborg har afsluttet grundvandskortlægningen i kortlægningsområderne 1426 Bagterp og 1470 Lønstrup, Hjørring Kommune Anna Maria Nielsen Geolog, Naturstyrelsen

Læs mere

Indsatsplaner for Em, Hundelev og Lørslev Vandværker

Indsatsplaner for Em, Hundelev og Lørslev Vandværker Indsatsplaner for Em, Hundelev og Lørslev Vandværker Indholdsfortegnelse Hundelev Vandværk, forslag 4 Handlingsplan 5 Prioriterede områder 8 Om indsatsplanen 10 Om Hundelev Vandværk 11 Vandkvalitet 12

Læs mere

Fastlæggelse af beskyttelsesbehov pesticider

Fastlæggelse af beskyttelsesbehov pesticider Fastlæggelse af beskyttelsesbehov pesticider Overvismand Hans Jørgen Whitta- Jacobsen, 26. februar 2015: Hvis vi skal holde fast i muligheden for, at vi kan drikke urenset grundvand, er det nødvendigt

Læs mere

Delindsatsplan. Vinstrup Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Vinstrup Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Vinstrup Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet på

Læs mere

Sønderborg Kommune

Sønderborg Kommune Sønderborg Kommune post@sonderborg.dk hzyr@sonderborg.dk Ribe vand J.nr. NST-463-00554 Ref. Jedbe/jarei Den 10. maj 2012 Udpegning af nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og indsatsområder mht. nitrat

Læs mere

Nr. Afsender Resumé af indkomne kommentar til forslag til Grundvandsbeskyttelsesplan for Sønderborg Øst

Nr. Afsender Resumé af indkomne kommentar til forslag til Grundvandsbeskyttelsesplan for Sønderborg Øst Opsummering af høringssvar til forslag til Plan for grundvandsbeskyttelse for Sønderborg Øst, med forvaltningens bemærkninger og henvisning til rettelser, som det har medført i den endelige plan Nr. Afsender

Læs mere

3.5 Private vandværker i Århus Kommune

3.5 Private vandværker i Århus Kommune 3.5 Private vandværker i Århus Kommune Kvottrup Vandværk (751.2.24) Vandværket har en indvindingstilladelse på 6. m 3 /år. Tilladelsen er gebyrnedsat fra oprindelig 18. m 3 / år den 16. februar 2. Vandværkets

Læs mere

Offentligt møde om indsatsplanlægning Durup - Balling

Offentligt møde om indsatsplanlægning Durup - Balling Offentligt møde om indsatsplanlægning Durup - Balling Torsdag, 8. februar 2018 Kl. 19-21 Sallinghallen 1 Indsatsplaner til beskyttelse af grundvandet Kommunen SKAL udarbejde indsatsplaner På baggrund af

Læs mere

Kort- og Matrikelstyrelsen DDOland, COWI. Udgivet af Vejle Amt Damhaven Vejle November Redaktion Grundvandsgruppen Vejle Amt

Kort- og Matrikelstyrelsen DDOland, COWI. Udgivet af Vejle Amt Damhaven Vejle November Redaktion Grundvandsgruppen Vejle Amt Udgivet af Vejle Amt Damhaven 12 7100 Vejle November 2006. Redaktion Grundvandsgruppen Vejle Amt Kortmaterialet er bearbejdet af Vejle Amt og fremstillet med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen og

Læs mere

Kortlægningen af grundvandsforholdene på Als

Kortlægningen af grundvandsforholdene på Als Kortlægningen af grundvandsforholdene på Als Resultater Peter Erfurt Geolog, By- og Landskabsstyrelsen, 4.5.2010 Hvad vil jeg fortælle? - Om grundvandet på Als med fokus på Nordals De store linjer - Om

Læs mere

GUDENÅ VANDVÆRK NORDSKOVEN

GUDENÅ VANDVÆRK NORDSKOVEN GUDENÅ VANDVÆRK NORDSKOVEN GUDENÅ VANDVÆRK NORDSKOVEN Forsidefoto fra Vandforsyningsplan /1-1/. INDHOLD 1. Generelt 1 2. Boringer 2 3. Vandindvinding 3 3.1 Hydrologi 3 4. Arealanvendelse 5 5. Vandkvalitet

Læs mere

DEL 3 GRØNBJERG-LANGELUND VANDVÆRK OG ØGELUND VANDVÆRK 2016

DEL 3 GRØNBJERG-LANGELUND VANDVÆRK OG ØGELUND VANDVÆRK 2016 DEL 3 GRØNBJERG-LANGELUND VANDVÆRK OG ØGELUND VANDVÆRK 2016 TEKNIK Indsatsplan & MILJØ for Grønbjerg-Langelund Vandværk og Øgelund Vandværk 01 Grønbjerg-Langelund Vandværk Grønbjerg-Langelund Vandværk

Læs mere

Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Resume af teknisk version

Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Resume af teknisk version Gentofte og Lyngby-Taarbæk Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Resume af teknisk version 1. FORORD I store dele af Lyngby-Taarbæk og Gentofte Kommuner indvinder vi drikkevand af høj kvalitet. Vandindvinding

Læs mere

Afgørelse om ikke at gennemføre miljøvurdering af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst

Afgørelse om ikke at gennemføre miljøvurdering af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst #BREVFLET# Click here to enter text Dokument: Neutral titel Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Annoncering på Aalborg Kommunes hjemmeside 08-02-2017 Afgørelse om ikke at gennemføre miljøvurdering

Læs mere

Anbefaling: Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for OSD Aalborg Sydøst (2. behandling)

Anbefaling: Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for OSD Aalborg Sydøst (2. behandling) Punkt 6. Anbefaling: Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for OSD 1435 - Aalborg Sydøst (2. behandling) 2012-50100 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller til byrådet, at udkast til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Velkommen til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst & præsentationsrunde Indsatsplanområder i Hvorfor skal der laves indsatsplaner? Hvad indeholder en grundvandskortlægning? Hvad indeholder en indsatsplan?

Læs mere

Ved høringsfristen udløb den 27. oktober 2017, var der indkommet seks skriftlige høringssvar med bemærkninger.

Ved høringsfristen udløb den 27. oktober 2017, var der indkommet seks skriftlige høringssvar med bemærkninger. Solrød Kommune Teknik og Miljø Team Natur og Miljø Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse SOLRØD Dato: 30.10. 2017 HØRINGSNOTAT Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse SOLRØD, har været sendt i høring i 12

Læs mere

Bilag 1 Båstrup By Vandværk

Bilag 1 Båstrup By Vandværk Bilag 1 er beliggende midt i Båstrup By, som udgøres af tætliggende landbrugsejendomme med mellemliggende dyrkede marker. er et ældre vandværk, som forsyner 15 husstande i nærområdet. Vandværket ligger

Læs mere

Informationsmøde om indsatsplan Sundeved 30. Juni 2015

Informationsmøde om indsatsplan Sundeved 30. Juni 2015 Informationsmøde om indsatsplan Sundeved 30. Juni 2015 Indsatsplan Sundeved Naturstyrelsens kortlægning. Geologiske profiler Naturstyrelsens kortlægning, sulfatmålinger Naturstyrelsens kortlægning, vandtyper

Læs mere

Bemærkninger til forslag til Rammeplan og forslag til indsatsplan Ry

Bemærkninger til forslag til Rammeplan og forslag til indsatsplan Ry Odder, d. 30. august 2016 Bemærkninger til forslag til Rammeplan og forslag til indsatsplan Ry I de forløbne år har Landboforeningen med stor interesse deltaget i konstruktive møder med Skanderborg Kommunes

Læs mere

Bemærkninger og indsigelser - tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst

Bemærkninger og indsigelser - tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Bilag 3 Sagsnr./Dok.nr. 2016-056296 / 2016-056296-24 Miljø- og Energiplanlægning Miljø- og Energiforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby

Læs mere

Delindsatsplan. Dalbyover Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Dalbyover Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Dalbyover Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet på

Læs mere

Delindsatsplan. Dalbyneder Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Dalbyneder Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Dalbyneder Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet

Læs mere

Indsatsplan Beder. Gennemgang af Forslag. Beder Gartnerskole 14. maj NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Indsatsplan Beder. Gennemgang af Forslag. Beder Gartnerskole 14. maj NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Indsatsplan Beder Gennemgang af Forslag Beder Gartnerskole 14. maj 2012 s oplæg Formål og baggrund for indsatsplanen Parter i indsatsplanen Tidsplan for høring v/ Mogens Bjørn Nielsen Geologi og sårbare

Læs mere

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Område med Særlig Drikkevandsinteresse nr. 17 - Hals Maj 2010 Omfatter vandværkerne: Vester Hassing, Gandrup, Skindbjerg, Ulsted, Ulsted-Ålebæk og Gettrup Forord Aalborg

Læs mere

Indsatsplan Skive-Stoholm. Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området. Stoholm Fritids- og Kulturcenter

Indsatsplan Skive-Stoholm. Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området. Stoholm Fritids- og Kulturcenter Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området Stoholm Fritids- og Kulturcenter d. 12. august 2014 Kl. 19.00 side 1 Dagsorden: Velkomst Torsten Nielsen, Formand for Klima

Læs mere

VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG

VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG Afsnitsleder Lise Højmose Kristensen Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne ATV Jord og Grundvand Praktiske

Læs mere

Notat. 1. Resumé. Vurdering af geologi og hydrologi i forbindelse med placering af boligområde 1.B.19 ved Auning. Strategisk Miljøvurdering

Notat. 1. Resumé. Vurdering af geologi og hydrologi i forbindelse med placering af boligområde 1.B.19 ved Auning. Strategisk Miljøvurdering Notat Projekt Kunde Vurdering af geologi og hydrologi i forbindelse med placering af boligområde 1.B.19 ved Auning Norddjurs Kommune Rambøll Danmark A/S Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Århus N Danmark Emne

Læs mere

3.1 Målsætning for grundvandsbeskyttelse

3.1 Målsætning for grundvandsbeskyttelse 3.1 Målsætning for grundvandsbeskyttelse Det er Rebild Kommunes miljømål at drikkevandsforsyningen, nu og i fremtiden, er baseret på uforurenet grundvand. For at opfylde dette, er Kommunens målsætning

Læs mere

Erfaringer med BNBO og mbl. 24 i Egedal Kommune v. Eva Birch Karlsen. ATV Gå-hjem-møde Øst d. 6. maj 2019 Roskilde Rådhus

Erfaringer med BNBO og mbl. 24 i Egedal Kommune v. Eva Birch Karlsen. ATV Gå-hjem-møde Øst d. 6. maj 2019 Roskilde Rådhus Erfaringer med BNBO og mbl. 24 i Egedal Kommune v. Eva Birch Karlsen ATV Gå-hjem-møde Øst d. 6. maj 2019 Roskilde Rådhus BNBO i Egedal Kommune I Egedal Kommune er der 73 almene drikkevandsboringer. Vandet

Læs mere

Grundvandsbeskyttelse og målretning - hvordan arbejder Odense Kommune? Geolog Hans Peter Birk Hansen Odense Kommune

Grundvandsbeskyttelse og målretning - hvordan arbejder Odense Kommune? Geolog Hans Peter Birk Hansen Odense Kommune Grundvandsbeskyttelse og målretning - hvordan arbejder Odense Kommune? Geolog Hans Peter Birk Hansen Odense Kommune DISPOSITION Lovstof Målretning Case fra Odense Kommune Konklusion LOVSTOF Bekendtgørelse

Læs mere

Forsyningernes forventninger til indsatsplaner

Forsyningernes forventninger til indsatsplaner Forsyningernes forventninger til indsatsplaner Natur og Miljø 2017 Christian Ammitsøe Disposition 1.Indsatsplaner i Odense Kommune Odense Vest 2.Finansiering 3.Konkrete formuleringer Nitrat Pesticider

Læs mere

Pesticidfund i Aarhus og reviderede indsatsplaner

Pesticidfund i Aarhus og reviderede indsatsplaner Pesticidfund i Aarhus og reviderede indsatsplaner ATV i Aarhus 14. september 2011 Eike Stubsgaard Cand.techn.soc Indsatsområder 17 indsatsområder i 7 indsatsplaner fra Århus Amt Pesticider i Aarhus GEUS

Læs mere

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Notat Til: Kommunerne Vandsektor, Byer og Klimatilpasning J.nr. NST-467-00052 Ref.: maskr Den 12. december 2011 Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Dette vejledende notat har til hensigt

Læs mere

Orientering fra Miljøcenter Aalborg

Orientering fra Miljøcenter Aalborg Orientering fra Miljøcenter Aalborg Miljøcenter Aalborg har afsluttet grundvandskortlægningen i kortlægningsområderne 1426 Bagterp og 1470 Lønstrup, Hjørring Kommune Peder Møller Landinspektør, Miljøcenter

Læs mere

Boringsnære beskyttelsesområder BNBO

Boringsnære beskyttelsesområder BNBO Boringsnære beskyttelsesområder BNBO Vordingborg Vandråd den 1. oktober 2012 Naturstyrelsens rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen PAGE 1 Indhold Hvem er vi? Hvorfor

Læs mere