Indsatsplaner for Em, Hundelev og Lørslev Vandværker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indsatsplaner for Em, Hundelev og Lørslev Vandværker"

Transkript

1 Indsatsplaner for Em, Hundelev og Lørslev Vandværker

2 Indholdsfortegnelse Hundelev Vandværk, forslag 4 Handlingsplan 5 Prioriterede områder 8 Om indsatsplanen 10 Om Hundelev Vandværk 11 Vandkvalitet 12 Boringsdata 14 Statens kortlægning 15 Geologien og grundvandsmagasinet 16 Indvindingsopland og grundvandsdannende opland 17 Sårbarhed, forureningskilder og indsatsområder 18 Miljøvurdering 20 Lørslev Vandværk, forslag 21 Handlingsplan 22 Prioriterede områder 26 Om indsatsplanen 28 Om Lørslev Vandværk 29 Vandkvalitet 30 Boringsdata 32 Statens kortlægning 34 Geologien og grundvandsmagasinet 35 Indvindingsopland og grundvandsdannende opland 36 Sårbarhed, forureningskilder og indsatsområder 38 Miljøvurdering 40 Em Vandværk, forslag 41 Handlingsplan 42 Prioriterede områder 45 Om indsatsplanen 46 Om Em Vandværk 47 Vandkvalitet 48 Boringsdata 50 Statens kortlægning 51 Grundvandsressourcen 52 2

3 Indvindingsopland og grundvandsdannende opland 53 Sårbarhed, forureningskilder og indsatsområder 54 Miljøvurdering 56 3

4 Hundelev Vandværk, forslag Hjørring Kommune har i samarbejde med Hundelev Vandværk udarbejdet et forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, der skal sikre, at vandværket fortsat kan levere rent drikkevand til forbrugerne. Indsatsplanen kort fortalt Generelt er der et behov for at beskytte de boringsnære områder(bnbo) ved Hundelev Vandværk og følge nitratudviklingen nøje. Der har igennem en længere årrække været udfordringer med nitrat på vandværket, som heldigvis ser ud til at være faldet i løbet af de sidste 7 år. Der har også være konstateret pesticider i form af bentazon, men fundene er godt under grænseværdien. Indsatserne er rettet mod de boringsnære områder for at begrænse muligheden for spild og uheld med pesticider mm. nær boringerne. Herudover sker der udvidet overvågning af nitrat for at kunne vurdere, om det er nødvendigt at lave yderligere tiltag ift. nitratudvaskningen. Indsatsplanen er i offentlig høring i perioden Planen er indstillet til endelig godkendelse i byrådet i xxxxxx. Indsatsplanen er den første udgave for Hundelev Vandværk. 4

5 Handlingsplan HK = Hjørring Kommune HV = Hundelev Vandværk LO = Lodsejere RN = Region Nordjylland Indsats emne Ansvar Tidsplan Økonomi Beskrivelse Vandindvinding Indvindingsstrategi Gennemgang af boringer. HV 2019 Vurdering af boringerne ift. vandkemi. Pesticider og øvrige miljøfremmede stoffer Dyrkningsaftaler overfor brug af pesticider i BNBO. HV I alt: 0,2 ha BNBO skal friholdes for pesticider. I alt ca. 1,2 ha: Se fodnote ift. økonomi Det er kun i den lille del (0,2 ha) af BNBO, som er landbrugsareal, hvor der skal laves dyrkningsrestriktioner. På resten er arealet, der er privat ejendom og vandværkets grund, skal der via dialog og kompagner laves aftaler ift. ikke at bruge pesticider. 5

6 Kampagner for borgere, HV Opstart Vandværket gennemfører virksomheder og andre 2019 kr. oplysningskampagner. Alle aktører. Løbende ejere, lejere og brugere af arealerne opfordres til ikke at anvende pesticider eller andre miljøfremmede stoffer i haver, indkørsler og på andre udenomsarealer. Tilsyn med virksomheder og landbrug HK 2019 Hjørring Kommune vil have fokus på grundvandsbeskyttelse ifm. tilsyn af virksomheder i indvindingsoplandet. Forurenede grunde Løkkensvej 672, 9800 Nr: HK RN 2019 Tidl. smedeværksted, V1-kortlagt Regionen udfører en indledende forureningsundersøgelse til afklaring af, om der findes en grundvandstruende forurening på ejendommen i Overvågning Monitering af grundvandets kvalitet i indsatsområdet. Sker på baggrund af den administrationspraksis, der ses i rammeplanen. HV kr. Der skal være øget overvågning af nitrat, er allerede lagt ind i vandværkets kontrolprogram for Opfølgning 6

7 Opfølgning på indsatser. HK møde Vandværket indkaldes til HV (løbende) årligt Flere møder, hvis der møde 1 år efter planens vedtagelse. Hjørring Kommune indkalder til møderne. er behov Status for gennemførelse af indsatser samt resultater af den løbende overvågning af vandkvalitet drøftes. Det vurderes, om forudsætningerne for de konkrete indsatser stadig er aktuelle, og om der er behov for justering af indsatserne. Note vedr. økonomi ift. dyrkningsaftaler: Erfaringstal fra andre aftaler er ca kr./ha. for ingen anvendelse af pesticider. Ifm. den politiske aftale, der er indgået om beskyttelse af BNBO, kommer staten med et udspil til en takstmodel. Meget kan tyde på, at der bliver tale om opkøb/fuld kompensation, så det lige nu noget usikkert, hvad det kan koste vandværket at beskytte overfor pesticider i BNBO. Vi må vente og se, hvad der kommer fra staten. 7

8 Prioriterede områder I indsatsplanen er BNBO udpeget som prioriteret område overfor pesticider. Indenfor de boringsnære beskyttelsesområder(bnbo) skal der ske en indsats, der fjerner risikoen for forurening af grundvandet med pesticider. Det er vurderet, at der indenfor BNBO er en særlig risiko for forurening af grundvandet, hvis der sker spild eller uheld med pesticider. For at fjerne risikoen for forurening af grundvandet i BNBO vil restriktionerne indenfor området være ingen anvendelse af pesticider. Selve BNBO udgør ca. 1,2 ha rundt om Hundelev Vandværks boringer. Kun ca. 0,2 ha af BNBO er landbrugsarealer mens resten privat ejendom, bygninger og vandværksgrund. På landbrugsarealer skal der laves dyrkningsrestriktioner ift. brug af pesticider. På de øvrige arealer, skal der ligeledes laves aftaler om ikke at bruge pesticider, dette sker via kampagner og dialog. BNBO kan ses i kortet. Det er vigtigt at pointere, at stregerne er modelberegnet, og at der ved aftaler skal tages højde for naturlige afgrænsninger og matrikelskel. 8

9 9

10 Om indsatsplanen Indsatsplanen for Hundelev Vandværk er udarbejdet af Hjørring Kommune i samarbejde med Vandværket. Der er afholdt møde med Hundelev Vandværk den 24. oktober 2018 og den 19. marts Direkte berørte lodsejere har haft planen i partshøring fra den 1. maj til den 15. maj Hjørring Kommunes Grundvandsråd fungerer som koordinationsforum, og har bistået kommunen i drøftelser af de nødvendige indsatser for området. Hundelev Vandværk har deltaget i grundvandsrådsmøderne på lige fod med de øvrige repræsentanter. Se mere om Grundvandsrådet i Rammeplanen. Foruden den konkrete handlingsplan i Hundelev Vandværks indsatsplan vil kommunen arbejde ud fra de målsætninger og overordnede indsatser og retningslinjer, der er præsenteret i rammeplanen. Under afsnittet Aftaler med lodsejere i rammeplanen er der beskrevet, hvilken betydning indsatsplanen har for lodsejere, og hvordan kommunen kan anvende lovgivningen til gennemførsel af indsatsplanen. Indsatsplanen er udarbejdet efter 13 i Vandforsyningsloven. De af kommunen udpegede prioriterede områder ligger alle indenfor statens indsatsområder. 10

11 Om Hundelev Vandværk Hundelev Vandværk ligger i Hundelev By. Vandværket blev grundlagt i 1949 og forsyner i dag 170 forbrugere. Vandværket har tilladelse til at indvinde m 3 /år fra 3 boringer, der alle ligger nær vandværket. Kontaktinformationer til Hundelev Vandværk og øvrige informationer om nuværende drift og bestyrelse kan ses på vandværkets hjemmeside. Vandværkets hjemmeside er under opbygning. På kortet ses Hundelev Vandværks 3 boringer: DGU nr , og

12 Vandkvalitet Det grundvand der indvindes på Hundelev Vandværk, har i mange år indeholdt nitrat, se nedenstående figur med nitratudviklingen. Det højeste indhold på 43 mg/l er målt i en nu sløjfet boring i Generelt var der en stigende tendens i boringerne frem til 2007, og derfor fik vandværket lavet nye boringer samt ændrede på deres indvindingsstrategi. De nye boringer er etableret i 2007, og der ses en stagnerende tendens for nitratudviklingen i de nye boringer. De seneste analyser viser henholdsvis 16, 19 og 25 mg/l i boring DGU nr , og Mængden i afgang vandværk ligger stabilt mellem mg/l. Selvom nitratudviklingen ser ud til at være stabil, er det vigtigt at følge den nøje, for hurtigt at kunne lave en indsats, hvis det vurderes nødvendigt. Se iøvrigt de overordnede retningslinjer og indsatser overfor nitrat i Rammeplanen. Der er fundet pesticider i alle boringer, men ingen over grænseværdien i de seneste målinger: Nedenstående skema viser de seneste analyser af pesticider på henholdsvis afgang vandværk, ledningsnet og boringer. For hver analyse er angivet, hvad der er fundet og hvad der er analyseret for. Det kan enten være et enkelt pesticid, eller en pakke af pesticider jf. den daværende bekendtgørelse. Der er noteret, hvilke pesticider der ikke er analyseret for. Hvis analysepakken er fastsat i bekendtgørelsen om vandkvalitet, er der nævnt de pesticider, som efterfølgende er kommet med i bekendtgørelsen ift. den dato analysen er udtaget. Det nyeste pesticid, Chlorothalonil-amidsulfonsyre, er forkortet til CAS. 12

13 Sted Dato Pesticider (ug/l) Analysepakke Ikke målt for Vandværk Ingen CAS Vandværk DMS: 0,05 DMS Ledningsnet BAM: 0,01 DMS: 0,03 Bekendtgørelse CAS DMS: 0,02 Bekendtgørelse CAS BAM: 0,03 Bekendtgørelse Chloridazon, triazol, DMS, CAS BAM: 0,01 Bekendtgørelse Chloridazon, triazol, DMS, CAS I drikkevandet ses der til tider overskridelser af nitrit i forhold til grænseværdien. Der er ikke fundet øvrige miljøfremmede stoffer. 13

14 Boringsdata Oversigt over indvindingsboringer til Hundelev Vandværk. Kildeplads Boring Ydelse Filter Vandspejl Magasin Udført Vandtype DGU nr. (m 3 /t) (m.u.t.) (m.u.t.) ,11 Sand 2007 B ,87 Sand 2007 B ,11 Sand 2007 B Som det ses af skemaet indvinder Hundelev Vandværk fra 3 boringer. Indvindingen fordeles ved at boring kører alene og boring og altid kører samtidig. Boringerne er filtersat i et sandmagasin, der primært består af smeltevandssand. Der er stort set sand til terræn ved boringerne., mens der længere ude i oplandet optræder et lille lerlag som kun må formodes at yde en begrænset beskyttelse af magasinet. På figuren nedenfor er vist et overordnet geologisk profilsnit fra vandværket og mod nord igennem det område, hvorfra grundvandet strømmer mod boringerne. 14

15 Statens kortlægning Statens grundvandskortlægning for Hundelev Vandværk er afleveret til Hjørring Kommune i I de følgende afsnit findes et kort resume af resultaterne, der dog er opdateret med nyeste viden om boringer og vandkemi. Yderligere beskrivelse af statens kortlægning kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside. Opsummering af problemstillinger ved Hundelev Vandværk Nitrat Kortlægningen har vist, at det primære grundvandsmagasin i hele indvindingsoplandet har stor nitratsårbarhed, bl.a. fordi der kun er et begrænset beskyttende lerlag over magasinerne. Dette afspejles også i vandkemien med et indhold af nitrat i vandværkets boringer på 16, 19 og 25 mg/l. Modelberegninger viser ligeledes, at der er grundvandsdannende opland på landbrugsarealer uden for byen. Hele indvindingsoplandet er udpeget som indsatsområde overfor nitrat. Siden 2007, hvor der blev etableret erstatningsboringer for alle tre indvindingsboringer, har nitratindholdet været stagnerende med et indhold på mg/l i afgangsvandet fra vandværket. Det vurderes nødvendigt, at overvåge indholdet af nitrat, med henblik på at kunne lave en indsats overfor indholdet om nødvendigt. Sprøjtemidler Der er fundet pesticider i alle boringer. I boring og er der fundet BAM med en enkelt måling på 0,15 μg/l i De seneste analyse fra 2016 og 2017 viser 0,01 og 0,03 μg/l. I boring er der fundet DMS på 0,02 μg/l i 2018, der er ikke målt for DMS i de andre boringer. De seneste målinger på afgang vandværk viser 0,01 μg/l BAM og 0,03 μg/l DMS. Andre stoffer Sulfatindholdet er højt i vandværkets boringer med koncentrationer mellem 60 og 70 mg/l, hvilket indikerer, at der er nitratreduktionskapacitet til stede i form af pyrit i jordlagene. Reduktionskapaciteten er dog ikke tilstrækkelig til at holde magasinet fri for nitrat. Der har tidligere været problemer med overskridelser af nitrit, men de sidste 4 år har der ikke være problemer. 15

16 Geologien og grundvandsmagasinet Boringerne er filtersat i et sandmagasin, der primært består af smeltevandssand. Der er stort set sand til terræn ved boringerne, mens der længere ude i oplandet optræder et mindre lerlag, som kun må formodes at yde begrænset beskyttelse af magasinet. Sandmagasinet har en udbredelse i nordlig retning og en tykkelse på meter. På nedenstående figur er vist et overordnet geologisk profilsnit fra vandværket og gennem det område, hvorfra grundvandet strømmer mod boringerne. De blå pile angiver grundvandets strømningsretning. 16

17 Indvindingsopland og grundvandsdannende opland Med udgangspunkt i en indvinding på m 3 /år er der beregnet og optegnet et indvindingsopland, og et grundvandsdannende opland til vandværkets boringer vha. en opstillet grundvandsmodel for området, se nedenstående figur. Indvindingstilladelsen er fornyet i 2018 med en mængde på m 3 /år, hviklet betyder, at udbredelsen af både indvindingsopland og det grundvandsdannende opland er en lille smule mindre i virkeligheden. Der er dog ikke nogen ændringer på formen på oplandene og heller ikke ift. indsatser, hvor fokus er overvågning af nitrat og beskyttelse tæt på boringerne. Indvindingsoplandene omfatter de arealer, hvor modellen viser, at der strømmer grundvand til vandværkets indvindingsboringer. De grundvandsdannende oplande er de infiltrationsområder, hvor der siver grundvand ned fra de terrænnære lag, og strømmer hen til indvindingsboringerne. Størrelsen af såvel indvindingsoplandene som de grundvandsdannende oplande er afhængig af indvindingsmængdens størrelse. På figuren er endvidere vist den omtrentlige alder af det vand, der strømmer mod boringerne. En stor del af vandet er forholdsvis kort tid om at nå boringerne, således er stort set alle partikler mindre end 100 år undervejs. 17

18 Sårbarhed, forureningskilder og indsatsområder Sårbarhed Området omkring Hundelev er karakteriseret ved en ringe geologisk beskyttelse på grund af manglende beskyttende lerlag, hvilket afspejles i nitratindholdet på 16, 19 og 25 mg/l i hhv. DGU nr , og Andre boringer i området indeholder flager af hhv. yoldialer og vekslende lag, så sandet i dette område indeholder formentligt lokalt andre sedimenter, hvorfor der her forventes en bedre reduktionskapacitet pga. lagenes indhold af organisk materiale og ler. Et forhøjet sulfatindhold på mellem 60 og 70 mg/l i boringer indikerer også, at der er nitratreduktionskapacitet til stede i form af pyrit i jordlagene. Reduktionskapacitet er dog ikke tilstrækkelig til at holde magasinet fri for nitrat. Med udgangspunkt i lerdæklagene over grundvandsmagasinet, de grundvandskemiske forhold og potentialeforholdene (opad- eller nedadrettet gradient) er der lavet en sårbarhedszonering af magasinet i forhold til nitrat. Denne sårbarhedszonering ligger til grund for afgrænsningen af nitratfølsomme indvindingsområder (NFI), så der afgrænses nitratfølsomme indvindingsområder over magasiner, der er kortlagt til at have stor eller nogen sårbarhed over for nitrat. På nedenstående figur er vist sårbarhedszoneringen sammen med de afgrænsede nitratfølsomme indvindingsområder i indvindingsoplandet til Hundelev vandværk. Hele magasinet indenfor indvindingsoplandet er kortlagt til stor sårbarhed overfor nitrat og 18

19 hele indvindingsoplandet er udpeget som nitratfølsomt indvindingsområde. Forureningskilder Arealanvendelsen indenfor indvindingsoplandet udgøres dels af byområde i form af Hundelev dels af landbrugsarealer. På figuren nedenfor er vist forureningslokaliteterne indenfor indvindingsoplandet, sammen med den potentielle nitratudvaskning. Der er primært tale om intensivt landbrug med en forholdsvis stor potentiel nitratudvaskning over 75 mg/l i store dele af indvindingsoplandet. Der er én forureningslokalitet indenfor indvindingsoplandet. Der er tale om lokalitet nr (Hundelev Brugs). Indsatsområder På figuren ses også det nitratfølsomme indvindingsområde (NFI) og det udpegede indsatsområde (IO). Indsatsområdet er den del af det nitratfølsomme indvindingsområde, hvor det ud fra en samlet vurdering af sårbarheden og arealanvendelsen, er vurderet nødvendigt at gøre en særlig indsats mht. grundvandsbeskyttelsen overfor nitrat. Magasinet er kortlagt til stor sårbarhed overfor nitrat, og hele indvindingsoplandet er udpeget som indsatsområde overfor nitrat. 19

20 Miljøvurdering I forbindelse med udarbejdelse af forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Hundelev Vandværk har Hjørring Kommune gennemført en screening for at vurdere, hvorvidt indsatsplanen er omfattet af "Lov om miljøvurdering af planer og programmer", (LBK nr af 25. oktober 2018). Planen fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser, da den er omfattet af bilag 2 ( 8, stk. 2, nr. 1). Derfor er der foretaget en screening til vurdering af, om planen er omfattet af kravet om miljøvurdering. Det vurderes, at der ikke skal laves en miljøvurdering af planforslaget, da planen ikke antages at få væsentlig indvirkning på miljøet ( 8, stk. 1, nr. 1), Miljøvurderingen kan læses her. Afgørelsen er offentliggjort på kommunens hjemmeside den XX. XXXXX. XXXX. 20

21 Lørslev Vandværk, forslag Hjørring Kommune har i samarbejde med Lørslev Vandværk udarbejdet et forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, der skal sikre, at Lørslev Vandværk fortsat kan levere rent drikkevand til forbrugerne. Indsatsplanen kort fortalt Generelt er der et behov for at beskytte de boringsnære områder(bnbo) ved Lørslev Vandværk og følge nitratudviklingen nøje. Der har igennem en længere årrække været udfordringer med nitrat på vandværket, som heldigvis ser ud til at være faldet i løbet af de sidste 7 år. Der har også været konstateret pesticider i form af bentazon, men fundene er godt under grænseværdien. Indsatserne er rettet mod de boringsnære områder for at begrænse muligheden for spild og uheld med pesticider mm. nær boringerne. Herudover sker der udvidet overvågning af nitrat, for bedre at kunne vurdere, om det er nødvendigt at lave yderligere tiltag ift. nitratudvaskningen. Indsatsplanen er i offentlig høring i perioden Planen er indstillet til endelig godkendelse i byrådet i xxxxxx. Indsatsplanen er den første udgave for Lørslev Vandværk. 21

22 Handlingsplan HK = Hjørring Kommune LV = Lørslev Vandværk LO = Lodsejere RN = Region Nordjylland Indsats emne Ansvar Tidsplan Økonomi Beskrivelse Vandindvinding Indvindingsstrategi Gennemgang af boringer. LV 2019 Vurdering af boringerne ift. vandkemi. Driften skal følges og evt. justeres på baggrund af overvågning af vandkemi. Pesticider og øvrige miljøfremmede stoffer Dyrkningsaftaler overfor brug af pesticider i BNBO. LV I alt: 0,5 ha + øvrige aftaler Se fodnote ift. økonomi BNBO skal friholdes for pesticider. I alt ca. 1,5 ha: På landbrugsarealer (ca. 0,5 ha )skal der laves dyrkningsaftaler over brug af pesticider. På resten er arealet, der er privat ejendom og vandværkets grund, skal der via dialog og kompagner laves aftaler ift. ikke at bruge pesticider. 22

23 Yderligere indsats i BNBO Nørregårdsvej 30 HK LV Indsats overfor risikoaktiviteter på ejendom indenfor BNBO. Der er muligvis risiko ift. opbevaring af kemikalier mv. indenfor BNBO. Dette skal undersøges nærmere og afklares med ejer og vandværk. Kampagner for borgere, LV Opstart kr. Vandværket gennemfører virksomheder og andre 2019 oplysningskampagner. Alle aktører. Løbende ejere, lejere og brugere af arealerne opfordres til ikke at anvende pesticider eller andre miljøfremmede stoffer i haver, indkørsler og på andre udenomsarealer. Tilsyn med virksomheder og landbrug HK 2019 Hjørring Kommune vil have fokus på grundvandsbeskyttelse ifm. tilsyn. i indvindingsopland Forurenede grunde Ugiltvej 881, 9800 HK Skole, olieoplag, V2-kortlagt Nr: RN Der skal udføres en udvidet forureningsundersøgelse, til afklaring af, om forureningen udgør en grundvandsrisiko. Sagen indgår i regionens årlige prioritering. 23

24 Møjensvej 21, 9800 Nr: HK RN Smede- og maskinværksted, V1-kortlagt Regionen udfører en indledende forureningsundersøgelse til afklaring af, om der findes en grundvandstruende forurening på ejendommen i Spildevandsforhold mv. i kildepladszone Nørregårdsvej 34 HK 2020 Ældre nedsivningsanlæg uden renseklasse, undersøg placering og alder. Øvrige forhold Sløjfning af boring HK 2019 Ubenyttet boring , tilhørte det tidligere mejeri. Undersøg status og placering. Bør sløjfes. Overvågning Monitering af grundvandets kvalitet i indsatsområdet. Sker på baggrund af den administrationspraksis, der ses i rammeplanen. LV kr. Der skal være øget overvågning af nitrat, er allerede lagt ind i vandværkets kontrolprogram for Opfølgning 24

25 Opfølgning på indsatser. HK møde Vandværket indkaldes til møde LV (løbende) årligt Flere møder, 1 år efter planens vedtagelse. Hjørring Kommune indkalder til møderne. hvis der er Status for gennemførelse af behov indsatser samt resultater af den løbende overvågning af vandkvalitet drøftes. Det vurderes, om forudsætningerne for de konkrete indsatser stadig er aktuelle, og om der er behov for justering af indsatserne. Note vedr. økonomi ift. dyrkningsaftaler: Erfaringstal fra andre aftaler er ca kr./ha. for ingen anvendelse af pesticider. Ifm. den politiske aftale, der er indgået om beskyttelse af BNBO, kommer staten med et udspil til en takstmodel. Meget kan tyde på, at der bliver tale om opkøb/fuld kompensation, så det lige nu noget usikkert, hvad det kan koste vandværket at beskytte overfor pesticider i BNBO. Vi må vente og se, hvad der kommer fra staten. 25

26 Prioriterede områder I indsatsplanen er de boringsnære beskyttelsesområder(bnbo) udpeget som prioriteret område overfor pesticider. Indenfor BNBO skal der ske en indsats, der fjerner risikoen for forurening af grundvandet med pesticider. Det er vurderet, at der indenfor BNBO er en særlig risiko for forurening af grundvandet, hvis der sker spild eller uheld med pesticider. For at fjerne risikoen for forurening af grundvandet i BNBO vil restriktionerne indenfor området være ingen anvendelse af pesticider. Selve BNBO udgør ca. 1,5 ha rundt om Lørslev Vandværks boringer. Ca. 0,5 ha af BNBO er landbrugsarealer, mens resten består af vandværksgrund, og andre bebyggede arealer. På landbrugsarealer skal der laves dyrkningsrestriktioner ift. brug af pesticider. På de øvrige arealer, skal der ligeledes laves aftaler om ikke at bruge pesticider, dette sker via kampagner og dialog. BNBO kan ses i kortet. Det er vigtigt at pointere, at stregerne er modelberegnet, og at der ved aftaler skal tages højde for naturlige afgrænsninger og matrikelskel. 26

27 27

28 Om indsatsplanen Indsatsplanen for Lørslev Vandværk er udarbejdet af Hjørring Kommune i samarbejde med Vandværket. Der er afholdt møde med Lørslev Vandværk den 24. oktober 2018 og den 19. marts Direkte berørte lodsejere har haft planen i partshøring fra den 1. maj til den 15. maj Hjørring Kommunes Grundvandsråd fungerer som koordinationsforum, og har bistået kommunen i drøftelser af de nødvendige indsatser for området. Lørslev Vandværk har deltaget i grundvandsrådsmøderne på lige fod med de øvrige repræsentanter. Se mere om Grundvandsrådet i Rammeplanen. Foruden den konkrete handlingsplan i Lørslev Vandværks indsatsplan vil kommunen arbejde ud fra de målsætninger og overordnede indsatser og retningslinjer, der er præsenteret i rammeplanen. Under afsnittet Aftaler med lodsejere i rammeplanen er der beskrevet, hvilken betydning indsatsplanen har for lodsejere, og hvordan kommunen kan anvende lovgivningen til gennemførsel af indsatsplanen. Indsatsplanen er udarbejdet efter 13 i Vandforsyningsloven. De af kommunen udpegede prioriterede områder ligger alle indenfor statens indsatsområder. 28

29 Om Lørslev Vandværk Lørslev Vandværk ligger nord for Lørslev By. Vandværket blev grundlagt i 1936, og forsyner i dag 176 forbrugere fordelt mellem private og erhverv. Vandværket har tilladelse til at indvinde m 3 /år fra 3 boringer, der alle ligger nær vandværket. Kildepladsen er omgivet af marker og landbrugsejendomme, men indvindingsoplandet strækker sig også ind over Lørslev By. Kontaktinformationer til Lørslev Vandværk og øvrige informationer om nuværende drift og bestyrelse kan ses på vandværkets hjemmeside. På kortet ses placering af Lørslev Vandværk og de 3 indvindingsboringer nord for Lørslev. 29

30 Vandkvalitet Lørslev Vandværk har i mange år indvundet grundvand, der indholder nitrat, og i nogle perioder er der fundet nitrat over grænseværdien i boringerne. Der har dog aldrig været overskridelser på afgang vandværk, og det højeste nitratniveau på 99 mg/l er kun fundet en gang i boring Som det ses på figuren er nitratindholdet varierende, og de seneste prøver viser et nitratinhold i boringerne fra mg/l. Det er svært at sige om indholdet af nitrat er faldende eller stigende, og derfor er det vigtigt at følge udvklingen nøje. Se iøvrigt de overordnede retningslinjer og indsatser overfor nitrat i Rammeplanen. Der er tidligere fundet pesticider i grundvandet, men kun i en enklet boring i de seneste analyser. Nedenstående skema viser de seneste analyser af pesticider på henholdsvis afgang vandværk, ledningsnet og boringer. For hver analyse er angivet, hvad der er fundet og hvad der er analyseret for. Det kan enten være et enkelt pesticid, eller en pakke af pesticider jf. den daværende bekendtgørelse. Der er noteret, hvilke pesticider der ikke er analyseret for. Hvis analysepakken er fastsat i bekendtgørelsen om vandkvalitet, er der nævnt de pesticider, som efterfølgende er kommet med i bekendtgørelsen ift. den dato analysen er udtaget. 30

31 Det nyeste pesticid, Chlorothalonil-amidsulfonsyre, er forkortet til CAS. Sted Dato Pesticider (ug/l) Analysepakke Ikke målt for Ledningsnet Ingen DMS Ledningsnet Ingen Bekendtgørelse CAS Ingen Bekendtgørelse CAS Bentazon: 0,01 Bekendtgørelse Chloridazon, triazol, DMS, CAS Ingen Bekendtgørelse Chloridazon, triazol, DMS, CAS I 2015 blev der fundet 0,07 ug/l glyphosat på afgang vandværk, men det er ikke genfundet efterfølgende. Der er ikke fundet andre miljøfremmede stoffer i grundvandet, men på grund af nitratindholdet må grundvandet karakteriseres som vandtype A eller B, der indikerer, at grundvandet er direkte påvirket fra overfladen. Generelt er det dog lidt vanskeligt at vurdere sammensætningen af grundvandskemien, da Lørselv Vandværk bruger et nitratredox-anlæg på kildepladsen. Se nærmere beskrivelse under boringsdata. 31

32 Boringsdata Oversigt over indvindingsboringer samt boringer tilhørende nedpumpningsanlæg til Lørslev Vandværk. Kildeplads Boring Ydelse Filter Vandspejl Magasin Udført Vandtype DGU nr. (m 3 /t) (m.u.t.) (m.u.t.) Indvindingsboringer ,21 Sand 1993 B ,09 Sand 2000 A/B ,62 Sand 2012 B Nedpumpnings-anlæg ,16 Ler/Sand 1993 D ,12 Sand ,06 Sand ,11 Sand 2012 Lørslev Vandværk indvinder fra én kildeplads med 3 boringer: DGU nr , og Boringerne er beliggende nord for Lørslev By. Vandværket indvinder endvidere fra DGU nr til et nedpumpningsanlæg, hvorfra vandet pumpes ned i magasinet igen via 3 boringer. Generelt er det dog vanskeligt at sige noget om vandtypen på grund af nitrat-redoxanlægget. Lørslev Vandværk har siden 1993 kørt med et nitrat-redox-anlæg, hvor der oppumpes reduceret vand fra dybereliggende grundvand, der nedpumpes igen til de magasiner, hvor vandværksboringerne indvinder fra. Teorien er, at det reducerede vand er med til at omsætte nitrat i magasinet og dermed sænke nitratindholdet i det grundvand, der pumpes op. Udviklingen af nitratindholdet har både været stigende og faldende i den periode, hvor nitrat-redox-anlægget har kørt. Det er derfor svært, at sige om det nuværende nitratindhold skyldes nitrat redox-anlægget, eller at der sker ændret arealanvendelse over boringerne. 32

33 Boringerne er filtersat i et sandmagasin (Mellem Sand i den hydrostratigrafiske model). Magasinet består primært af smeltevandssand. Der er stort set sand til terræn ved boringerne. Længere ude i oplandet optræder et lerlag, som formodes at yde en vis beskyttelse af magasinet. På nedenstående figur er vist et overordnet geologisk profilsnit fra vandværket og gennem det område, hvorfra grundvandet strømmer hen mod boringerne. 33

34 Statens kortlægning Statens grundvandskortlægning for Lørslev Vandværk er afleveret til Hjørring Kommune i I de følgende afsnit findes et kort resume af resultaterne, der dog er opdateret med nyeste viden om boringer og vandkemi. Yderligere beskrivelse af statens kortlægning kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside. Opsummering af problemstillinger ved Lørslev Vandværk Nitrat Der findes nitrat i alle 3 indvindingsboringer med indhold på henholdsvis 11, 31 og 37 mg/l, det er dog lavere end tidligere, hvor indholdet har været helt oppe på 99 mg/l i boring Nitratindholdet forklares med den ringe geologiske beskyttelse tæt ved boringerne, hvor der også har været landbrugsdrift i mange år. Generelt er hele indvindingsoplandet kortlagt med nogen nitratsårbarhed pga. begrænset beskyttende lerlag over magasinerne. Hele indvindingsoplandet er ligeledes udpeget til nitratfølsomt indvindingsområde og indsatsområde overfor nitrat. Der sker allerede ændringer i arealanvendelsen i indvindingsoplandet tæt på boringerne i form af skovrejsning og ekstensiv dyrkning, hvilket er positivt for nitratudvaskningen. Sprøjtemidler Der er fundet glyphosat på 0,07 ug/l i afgang vandværk i 2015, dette er dog ikke fundet igen hverken i boringer eller på vandværket. Der er dog fundet bentazon i boring DGU nr to gange på hhv. 0,025 og 0,01 ug/l. De seneste prøver på ledningsnettet viser ingen fund af pesticider. Andre stoffer Der er ikke fundet andre miljøfremmede stoffer i grundvandet. 34

35 Geologien og grundvandsmagasinet Boringerne er filtersat i et sandmagasin primært bestående af smeltevandssand. Der er stort set sand til terræn ved boringerne. Sandmagasinet har en stor udbredelse i sydøstlig retning og en tykkelse på mellem 40 og 70 meter. I oplandet væk fra boringerne optræder et lerlag, som formodes at yde en vis beskyttelse af magasinet. På nedenstående figur er vist et overordnet geologisk profilsnit fra vandværket og gennem det område, hvorfra grundvandet strømmer mod boringerne. De blå pile angiver grundvandets strømningsretning. 35

36 Indvindingsopland og grundvandsdannende opland På figuren nedenfor ses de beregnede indvindingsoplande og grundvandsdannende oplande for Lørslev Vandværks boringer. Der er ved beregningerne taget udgangspunkt i en tilladt indvindingsmængde på m 3 /år. Den nuværende tilladelse er på m 3 /år, hvilket betyder, at både indvindingsoplandet og det grundvandsdannende opland er lidt mindre i virkeligheden. Det betyder ikke noget for formen på oplandene og heller ikke ift. denne indsatsplan, hvor fokus er overvågning af nitrat og beskyttelse tæt på boringerne. Indvindingsoplandene omfatter de arealer, hvor modellen viser, at der strømmer grundvand til vandværkernes indvindingsboringer. De grundvandsdannende oplande er de infiltrationsområder, hvor der siver grundvand ned fra de terrænnære lag og strømmer hen til indvindingsboringerne. Størrelsen af såvel indvindingsoplandene som de grundvandsdannende oplande er afhængig af indvindingsmængdens størrelse. På figuren er endvidere vist den omtrentlige alder af det grundvand, der strømmer mod boringerne. Modelberegningerne for aldersfordelingen viser, at indenfor det grundvandsdannende område er store dele af grundvandet forholdsvis kort tid om at nå boringerne, det er næsten alle beregningspartikler, der er mindre end 100 år undervejs. Forskellen mellem udstrækning af indvindingsoplandet og aldersfordelingen skyldes, at beregningerne er foretaget på forskellige måder. Der er brugt en statistisk metode med mange beregninger til bestemmelse af indvindingsoplandet og det grundvandsdannende opland. Disse område-afgrænsninger er derfor det bedste bud på grundvandets strømning hen til boringerne. 36

37 37

38 Sårbarhed, forureningskilder og indsatsområder Sårbarhed Området omkring Lørslev er karakteriseret ved en ringe geologisk beskyttelse på grund af manglende beskyttende lerlag, hvilket bl.a. resulterer i de høje nitratniveauer i grundvandet. Der er stort set sand til terræn ved boringerne, mens der længere ude i oplandet optræder et lerlag, som formodes at yde en vis beskyttelse af magasinet. Grundvandet er således mindst beskyttet tættest på boringerne, hvor der også dannes grundvand. Med udgangspunkt i tykkelsen af lerdæklagene over grundvandsmagasinet, de grundvandskemiske forhold og potentialeforholdene (opad- eller nedadrettet gradient) er der lavet en sårbarhedszonering af magasinet i forhold til nitrat. Denne sårbarhedszonering ligger til grund for afgrænsningen af nitratfølsomme indvindingsområder (NFI), så der afgrænses nitratfølsomme indvindingsområder over magasiner, der er kortlagt til at have stor eller nogen sårbarhed over for nitrat. Grundvandsmagasinet indenfor indvindingsoplandet er kortlagt til nogen og stor sårbarhed overfor nitrat. Da sårbarhedszoneringen tager højde for, at der sker grundvandsdannelse til magasinet i hele indvindingsoplandet, er dette også afgrænset som nitratfølsomt indvindingsområde. På figuren nedenfor er vist sårbarhedszoneringen sammen med de afgrænsede nitratfølsomme indvindingsområder i indvindingsoplandet til vandværket. 38

39 Forureningskilder Arealanvendelsen indenfor indvindingsoplandet udgøres primært af landbrugsarealer og i mindre omfang af Lørslev By. På nedenstående figur er vist forureningslokaliteterne indenfor indvindingsoplandet sammen med den potentielle nitratudvaskning. Der er tale om landbrug med moderat til høj potentiel nitratudvaskning. Der er én V2-forureningslokalitet i indvindingsoplandet. Der er tale om en skole med olieoplag (lokalitet nr ). Indsatsområder På kortet ovenfor er endvidere vist de nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og indsatsområder (IO). Sidstnævnte indsatsområder er de dele af de nitratfølsomme indvindingsområder, hvor det ud fra en samlet vurdering af sårbarheden og arealanvendelsen er vurderet nødvendigt at gøre en særlig indsats mht. grundvandsbeskyttelsen overfor nitrat. Da hele magasinet er kortlagt til nogen og stor sårbarhed overfor nitrat, er hele indvindingsoplandet afgrænset til såvel nitratfølsomme indvindingsområder og indsatsområder. 39

40 Miljøvurdering I forbindelse med udarbejdelse af forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Lørslev Vandværk har Hjørring Kommune gennemført en screening for at vurdere, hvorvidt indsatsplanen er omfattet af "Lov om miljøvurdering af planer og programmer", (LBK nr af 25. oktober 2018). Planen fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser, da den er omfattet af bilag 2 ( 8, stk. 2, nr. 1). Derfor er der foretaget en screening til vurdering af, om planen er omfattet af kravet om miljøvurdering. Det vurderes, at der ikke skal laves en miljøvurdering af planforslaget, da planen ikke antages at få væsentlig indvirkning på miljøet ( 8, stk. 1, nr. 1), Miljøvurderingen kan læses her. Afgørelsen er offentliggjort på kommunens hjemmeside den XX. XXXXX. XXXX. 40

41 Em Vandværk, forslag Hjørring Kommune har i samarbejde med Em Vandværk udarbejdet et forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, der skal sikre, at Em Vandværk fortsat kan levere rent drikkevand til forbrugerne. Indsatsplanen kort fortalt Generelt er der et behov for at beskytte de boringsnære områder(bnbo) ved Em Vandværk og følge nitratudviklingen nøje. Nitratindholdet har været stigende, men ser nu ud til at være stagneret, det er dog usikkert om dette niveau holder, hvorfor der er behov for øget overvågning. Der er ikke konstateret pesticider hverken ved forbrugere eller i boringerne. Indsatserne er rettet mod BNBO for at begrænse muligheden for spild og uheld med pesticider mm. nær boringerne. Herudover skal der ske en udvidet overvågning af nitrat for bedre at kunne vurdere, om det er nødvendigt at lave yderligere tiltag ift. nitratudvaskningen. Indsatsplanen er i offentlig høring i perioden Planen er indstillet til endelig godkendelse i byrådet i xxxxxx. Indsatsplanen er den første udgave for Em Vandværk. 41

42 Handlingsplan HK = Hjørring Kommune EV = Em Vandværk LO = Lodsejere RN = Region Nordjylland Indsats emne Ansvar Tidsplan Økonomi Beskrivelse Vandindvinding Indvindingsstrategi Gennemgang af boringer. EV 2019 Vurdering af boringerne ift. vandkemi. Kildeplads, undersøge muligheder for forbedringer. Pesticider og øvrige miljøfremmede stoffer Dyrkningsaftaler overfor brug af pesticider i BNBO. EV I alt: ca. 2 ha BNBO skal friholdes for pesticider. I alt ca. 2 ha: Se fodnote ift. økonomi BNBO er 1 ha, men det er nok nødvendigt at lave en mere praktisk afgrænsning på marken, så det bliver ca. 2 ha., hvor der skal laves dyrkningsaftaler. Kampagner for borgere, EV Opstart kr. Vandværket gennemfører virksomheder og andre 2019 oplysningskampagner. Alle aktører. Løbende ejere, lejere og brugere af arealerne opfordres til ikke at anvende pesticider eller andre miljøfremmede stoffer i haver, indkørsler og på andre udenomsarealer. Tilsyn med virksomheder og landbrug HK 2019 Hjørring Kommune vil have fokus på grundvandsbeskyttelse ifm. tilsyn i indvindingsopland. 42

43 Forurenede grunde Hedelundsvej 55, 9760 Nr: HK RN 2019 Tidligere maskinstation, V1 kortlagt Regionen udfører en indledende forureningsundersøgelse til afklaring af om der findes en grundvandstruende forurening på ejendommen i Spildevandsforhold mv. i kildepladszone Vollerupvej 49 HK 2020 Løbende Nedsivningsanlæg fra 1992 placeret ca. 175 m fra nærmeste boring i udkanten af indvindingsopland. Hedegårdsvej 25 HK Udleder til vandløb, undersøge hvordan det sker. Afstand til boring fra hus er 165 m. Overvågning Monitering af grundvandets kvalitet i indsatsområdet. Sker på baggrund af den administrationspraksis, der ses i rammeplanen. HV 2019 Der skal være øget overvågning af nitrat Opfølgning 43

44 Opfølgning på indsatser. HK møde Vandværket indkaldes til møde EV (løbende) årligt Flere møder, 1 år efter planens vedtagelse. Hjørring Kommune indkalder til møderne. hvis der er Status for gennemførelse af behov indsatser samt resultater af den løbende overvågning af vandkvalitet drøftes. Det vurderes, om forudsætningerne for de konkrete indsatser stadig er aktuelle, og om der er behov for justering af indsatserne. Note vedr. økonomi ift. dyrkningsaftaler: Erfaringstal fra andre aftaler er ca kr./ha. for ingen anvendelse af pesticider. Ifm. den politiske aftale, der er indgået om beskyttelse af BNBO, kommer staten med et udspil til en takstmodel. Meget kan tyde på, at der bliver tale om opkøb/fuld kompensation, så det lige nu noget usikkert, hvad det kan koste vandværket at beskytte overfor pesticider i BNBO. Vi må vente og se, hvad der kommer fra staten. 44

45 Prioriterede områder I indsatsplanen er de boringsnære beskyttelsesområder(bnbo) udpeget som prioriteret område overfor pesticider. Indenfor BNBO skal der ske en indsats, der fjerner risikoen for forurening af grundvandet med pesticider. Det er vurderet, at der indenfor BNBO er en særlig risiko for forurening af grundvandet, hvis der sker spild eller uheld med pesticider. For at fjerne risikoen for forurening af grundvandet i BNBO vil restriktionerne indenfor området være ingen anvendelse af pesticider. Selve BNBO udgør ca. 1 ha rundt om Em Vandværks boringer, se området i kortet. Det er vigtigt at pointere, at stregerne er modelberegnet, og at der ved aftaler skal tages højde for naturlige afgrænsninger og matrikelskel. 45

46 Om indsatsplanen Indsatsplanen for Em Vandværk er udarbejdet af Hjørring Kommune i samarbejde med Vandværket. Der er afholdt møde med Em Vandværk den 24. oktober 2018 og den 19. marts Direkte berørte lodsejere har haft planen i partshøring fra den 1. maj til den 15. maj Hjørring Kommunes Grundvandsråd fungerer som koordinationsforum, og har bistået kommunen i drøftelser af de nødvendige indsatser for området. Em Vandværk har deltaget i grundvandsrådsmøderne på lige fod med de øvrige repræsentanter. Se mere om Grundvandsrådet i Rammeplanen. Foruden den konkrete handlingsplan i Em Vandværks indsatsplan vil kommunen arbejde ud fra de målsætninger og overordnede indsatser og retningslinjer, der er præsenteret i rammeplanen. Under afsnittet Aftaler med lodsejere i rammeplanen er der beskrevet, hvilken betydning indsatsplanen har for lodsejere, og hvordan kommunen kan anvende lovgivningen til gennemførsel af indsatsplanen. Indsatsplanen er udarbejdet efter 13 i Vandforsyningsloven. De af kommunen udpegede prioriterede områder ligger alle indenfor statens indsatsområder. 46

47 Om Em Vandværk Em vandværk ligger lidt sydvest for Vrå By. Vandværket er etableret i 1963, og forsyner omkring 93 forbrugere fordelt på private og erhverv. Em Vandværk har tilladelse til at indvinde m3/år fra to boringer, der ligger lige ved vandværket. Kildepladsen er omgivet af landbrugsarealer. Kontaktinformationer til Em Vandværk og øvrige informationer om nuværende drift og bestyrelse kan ses på vandværkets hjemmeside. På kortet ses placering af Em Vandværk og de 2 indvindingsboringer syd for Em. 47

48 Vandkvalitet Ved Em Vandværk er der målt nitratindhold på op til 34 mg/l (2003) i DGU nr Indholdet har været stigende siden 1990, hvor der blev målt 18 mg/l. Indholdet er faldet til 29 mg/l i Årsagen til fund af nitrat skal bl.a. ses i den manglende geologiske beskyttelse i området. I boring DGU nr er der ikke registreret et lerlag, og derfor kan nitratholdigt grundvand nemmere sive ned igennem jorden. I vandværkets anden boring er der målt 9,5 mg/l nitrat i 2010 og Indholdet er steget fra 2 mg/l ved boringens etablering i Nitratudviklingen er præsenteret på nedenstående figur, hvor det også fremgår at der i de sidste 8 år er en stagnerende tendens, og at niveauet holder sig under 25 mg/l i afgang vandværk. Det er dog vigtigt at følge nitratudviklingen nøje, og derfor sættes der i indsatsplanen fokus på øget overvågning ift. nitrat. Se iøvrigt de overordnede retningslinjer og indsatser overfor nitrat i Rammeplanen. Der er ikke fundet pesticider hverken hos forbrugere/afgang vandværk eller i grundvandet. Nedenstående skema viser de seneste analyser af pesticider på henholdsvis afgang vandværk, ledningsnet og boringer. For hver analyse er angivet, hvad der er fundet og hvad der er analyseret for. Det kan enten være et enkelt pesticid, eller en pakke af pesticider jf. den daværende bekendtgørelse. Der er noteret, hvilke pesticider der ikke er analyseret for. Hvis analysepakken er fastsat i bekendtgørelsen om vandkvalitet, er der nævnt de pesticider, som efterfølgende er kommet med i bekendtgørelsen ift. den dato analysen er udtaget. 48

49 Det nyeste pesticid, Chlorothalonil-amidsulfonsyre, er forkortet til CAS. Sted Dato Pesticider (ug/l) Analysepakke Ikke målt for Ledningsnet Ingen DMS Ledningsnet Ingen Bekendtgørelse+ 4 estra pesticider (Aldrin-gruppe) DMS, CAS Ingen Bekendtgørelse CAS Alle Der har flere gange været overskridelser af fosforindholdet i drikkevandet, som formodes at skylde geologisk betinget fosfor. Herudover ses et kloridindhold på omkring 75 mg/l, men ikke nogen stigende tendens. Der er ikke fundet øvrige miljøfremmede stoffer i grundvandet. 49

50 Boringsdata Oversigt over indvindingsboringer til Em Vandværk. Kildeplads Boring Ydelse Filter Vandspejl Magasin Udført Vandtype DGU nr. (m 3 /t) (m.u.t.) (m.u.t.) ,5-43,5 3,26 Sand 1987 B ,24 Silt/Sand 2009 B Boringerne er filtersat i et sandmagasin, der primært består af smeltevandssand. Inde omkring boringerne er der usikkerhed om tykkelsen af dæklaget. Boring indeholder ca. 3 m silt og ingen ler, mens den nye boring har ca. 1 m ler og ca. 6 m silt tæt ved terræn. Der er således ikke meget beskyttelse lige ved boringerne, men geofysikken viser at dæklaget bliver tykkere længere ude i oplandet, og yder magasinet en rimelig beskyttelse. Figuren viser et overordnet geologisk profilsnit (nord til syd) for vandværket, der dog ikke afspejler den manglende beskyttelse tæt på boringerne. På figuren angiver de blå pile grundvandets strømningsretning. 50

51 Statens kortlægning Statens grundvandskortlægning for Em Vandværk er afleveret til Hjørring Kommune i I de følgende afsnit findes et kort resume af resultaterne, der dog er opdateret med nyeste viden om boringer og vandkemi. Yderligere beskrivelse af statens kortlægning kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside. Opsummering af problemstillinger ved Em Vandværk Nitrat Der findes nitrat i begge indvindingsboringer med indhold på henholdsvis 9 og 29 mg/l, det er dog lidt lavere end tidligere, hvor indholdet har været på 34 mg/l i boring Nitratindholdet forklares med den ringe geologiske beskyttelse tæt ved boringerne, hvor der også har været landbrugsdrift i mange år. Generelt er hele indvindingsoplandet kortlagt med stor nitratsårbarhed pga. begrænset beskyttende lerlag. Hele indvindingsoplandet er ligeledes udpeget til nitratfølsomt indvindingsområde og indsatsområde overfor nitrat. Indenfor de sidste ca. 8 år er der en stagnerende tendens, og nitratindholdet ligger under 25 mg/l i prøver fra afgang vandværk. Sprøjtemidler Der er ikke fundet pesticider i grundvandet eller i de seneste prøver fra ledningsnettet. Den nyeste boring er ikke analyseret for pesticider, men den tidligere boring, som den erstattede i 2009 indeholdt ikke pesticider. Andre stoffer Der er ikke fundet andre miljøfremmede stoffer i grundvandet. 51

52 Grundvandsressourcen Boringerne er filtersat i et sandmagasin. Magasinet består primært af smeltevandssand. Inde omkring boringerne er dæklaget af silt/ler 3-9 m, mens det ude i oplandet bliver tykkere, og yder magasinet en rimelig beskyttelse. Det skal bemærkes, at den ene boring DGU nr stort set ikke indeholder ler, men sand og silt til terræn. Lerlaget kan således lokalt være fraværende. Sandmagasinet har en stor udbredelse i både vestlig, østlig og nordlig retning. Magasinet har en tykkelse på mellem 30 og 80 meter, og er tykkest ved og omkring indvindingsoplandet. På figuren nedenfor er vist et overordnet geologisk profilsnit fra vandværket og mod syd gennem det område, hvorfra grundvandet strømmer mod boringerne. De geologiske lag afspejler dog ikke den manglende beskyttelse tæt på boringerne. På figuren angiver de blå pile grundvandets strømningsretning. 52

53 Indvindingsopland og grundvandsdannende opland På figuren nedenfor ses de beregnede indvindingsoplande og grundvandsdannende oplande for Em Vandværks boringer. Der er ved beregningerne taget udgangspunkt i en tilladt indvindingsmængde på m 3 /år, og denne tilladelse er stadig gældende. Indvindingsoplandene omfatter de arealer, hvor modellen viser, at der strømmer grundvand til vandværkernes indvindingsboringer. De grundvandsdannende oplande er de infiltrationsområder, hvor der siver grundvand ned fra de terrænnære lag, og strømmer hen til indvindingsboringerne. Størrelsen af såvel indvindingsoplandene som de grundvandsdannende oplande er afhængig af indvindingsmængdens størrelse. På figuren er endvidere vist den omtrentlige alder af det grundvand, der strømmer mod boringerne. Modelberegningerne for aldersfordelingen viser, at indenfor det grundvandsdannende område er store dele af grundvandet forholdsvis kort tid om at nå boringerne, mindre end 50 år undervejs. Forskellen mellem udstrækning af indvindingsoplandet og aldersfordelingen skyldes, at beregningerne er foretaget på forskellige måder. Der er brugt en statistisk metode med mange beregninger til bestemmelse af indvindingsoplandet og det grundvandsdannende opland. Disse område-afgrænsninger er derfor det bedste bud på grundvandets strømning hen til boringerne. 53

54 Sårbarhed, forureningskilder og indsatsområder Sårbarhed Området omkring Em Vandværk er karakteriseret ved en ringe til middel geologisk beskyttelse af grundvandet. Specielt er der tæt ved boringerne manglende beskyttende lerlag, hvilket bl.a. resulterer i de høje nitratniveauer i grundvandet. Inde omkring boringerne er dæklaget af silt/ler 3-9 m, mens der længere ude i oplandet optræder et lerlag som formodes at yde en vis beskyttelse af magasinet. Grundvandet er således mindst beskyttet tættest på boringerne, hvor der også dannes grundvand. Med udgangspunkt i tykkelsen af lerdæklagene over grundvandsmagasinet, de grundvandskemiske forhold og potentialeforholdene (opad- eller nedadrettet gradient) er der lavet en sårbarhedszonering af magasinet i forhold til nitrat. Denne sårbarhedszonering ligger til grund for afgrænsningen af nitratfølsomme indvindingsområder (NFI), så der afgrænses nitratfølsomme indvindingsområder over magasiner, der er kortlagt til at have stor eller nogen sårbarhed over for nitrat. Grundvandsmagasinet indenfor indvindingsoplandet er kortlagt til stor sårbarhed overfor nitrat. Da sårbarhedszoneringen tager højde for, at der sker grundvandsdannelse til magasinet i hele indvindingsoplandet er det hele oplandet, der er afgrænset som nitratfølsomt indvindingsområde. På figuren nedenfor er vist sårbarhedszoneringen sammen med de afgrænsede nitratfølsomme indvindingsområder i indvindingsoplandet til Em vandværk. 54

55 Forureningskilder Arealanvendelsen indenfor indvindingsoplandet består i langt overvejende grad af landbrugsarealer. Der er primært tale om intensivt landbrug med en forholdsvis stor potentiel nitratudvaskning større end 75 mg/l. På kortet nedenfor er vist forureningslokaliteterne og den potentielle nitratudvaskning, vurderet som et gennemsnit for perioden Der er ingen forureningslokaliteter indenfor oplandet, men umiddelbart nord for er der en V2-kortlagt forureningslokalitet i Em by. Der er tale om lokalitet , et nedlagt autoværksted med autolakering. Indsatsområder På kortet er endvidere vist de nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og indsatsområder (IO). Sidstnævnte indsatsområder er de dele af de nitratfølsomme indvindingsområder, hvor det ud fra en samlet vurdering af sårbarheden og arealanvendelsen er vurderet nødvendigt at gøre en særlig indsats mht. grundvandsbeskyttelsen overfor nitrat. Hele indvindingsoplandet er afgrænset til indsatsområde. 55

Indsatsplan for Løkken Vandværk

Indsatsplan for Løkken Vandværk Indholdsfortegnelse Løkken Vandværk 3 Handlingsplan 4 Prioriterede områder 10 Om Løkken Vandværk 12 Kildepladser 13 Vandkvalitet 14 Boringsdata 15 Om indsatsplanen 16 Statens kortlægning 17 Grundvandsressourcen

Læs mere

Indsatsplan for Løkken Vandværk

Indsatsplan for Løkken Vandværk Indsatsplan for Løkken Vandværk Indholdsfortegnelse Indsatsplan for Løkken Vandværk 3 Handlingsplan 4 Prioriterede områder 11 Om Løkken Vandværk 13 Kildepladser 14 Vandkvalitet 15 Boringsdata 16 Om indsatsplanen

Læs mere

Redegørelse for GKO Odsherred. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015

Redegørelse for GKO Odsherred. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015 Redegørelse for GKO Odsherred Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015 7.2.7 Sammenfattende beskrivelse ved Bøsserup Vandværk Bøsserup Vandværk indvinder fra 2 boringer, henholdsvis DGU.nr: 191.124

Læs mere

Indsatsplan for Bredkær Vandværk

Indsatsplan for Bredkær Vandværk Indsatsplan for Bredkær Vandværk Indholdsfortegnelse Indsatsplan for Bredkær Vandværk 3 Handlingsplan 4 Prioriterede områder 10 Om Bredkær Vandværk 13 Kildepladser 15 Vandkvalitet 16 Boringsdata 17 Om

Læs mere

Bilag 1 Kragelund Vandværk

Bilag 1 Kragelund Vandværk ligger i den sydlige del af Kragelund by. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 70.000 m 3 og indvandt i 2016 55.362 m 3. Udviklingen i vandværkets indvinding fremgår

Læs mere

Der er på figur 6-17 optegnet et profilsnit i indvindingsoplandet til Dejret Vandværk. 76 Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD Syddjurs

Der er på figur 6-17 optegnet et profilsnit i indvindingsoplandet til Dejret Vandværk. 76 Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD Syddjurs Sammenfattende beskrivelse ved Dejret Vandværk Dejret Vandværk har 2 aktive indvindingsboringer, DGU-nr. 90.130 og DGU-nr. 90.142, der begge indvinder fra KS1 i 20-26 meters dybde. Magasinet er frit og

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

Bilag 1 Hedensted Vandværk

Bilag 1 Hedensted Vandværk ligger nordvest for Hedensted. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 600.000 m 3 og indvandt i 2015 492.727 m 3. Udviklingen i vandværkets indvinding fremgår af figur

Læs mere

Bilag 1 TREFOR Vand Hedensted

Bilag 1 TREFOR Vand Hedensted Bilag 1 ligger sydvest for Hedensted. Figur 1: TREFOR Vands kildeplads ved Hedensted. Billedet til venstre viser boring 116.1419, til højre ses boring 116.1528 i baggrunden. Kildepladsen har en indvindingstilladelse

Læs mere

Delindsatsplan. Asferg Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Asferg Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Asferg Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet på vandværket...

Læs mere

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a.

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a. Indsatsplan for Vandcenter Djurs a.m.b.a. Dolmer Kildeplads Indledning: Ifølge vandforsyningslovens 13 skal kommunalbestyrelsen vedtage en indsatsplan i områder, som i vandplanen er udpeget som indsatsplanområder

Læs mere

UDPEGNING AF PRIORITEREDE OMRÅDER TIL

UDPEGNING AF PRIORITEREDE OMRÅDER TIL INDLEDNING UDPEGNING AF PRIORITEREDE OMRÅDER TIL BESKYTTELSE OVERFOR NITRAT OG PESTICIDER Staten har i 2013 udpeget ca. 900 ha indvindingsopland (se bilag 1) for Løkken Vandværk, som er følsom overfor

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

Rårup Vandværk er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen.

Rårup Vandværk er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen. er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen. Vandværket har en indvindingstilladelse på 77.000 m 3 og indvandt i 2013 58.000 m 3. Indvindingen har

Læs mere

Bilag 1 Båstrup-Gl.Sole Vandværk

Bilag 1 Båstrup-Gl.Sole Vandværk er beliggende mellem Øster Snede og Gammel Sole by ved en landbrugsejendom. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 47.000 m 3 og indvandt i 2016 31.982 m 3. Udviklingen

Læs mere

UDPEGNING AF PRIORITEREDE OMRÅDER

UDPEGNING AF PRIORITEREDE OMRÅDER UDPEGNING AF PRIORITEREDE OMRÅDER INDLEDNING Staten har i 2013 udpeget ca. 900 ha indvindingsopland (se figur 9 side 9) for Løkken Vandværk, som er følsom overfor nitrat. Området er endvidere udpeget som

Læs mere

Bilag 1 Øster Snede Vandværk

Bilag 1 Øster Snede Vandværk Bilag 1 ligger i den sydvestlige del af Øster Snede by. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 46.000 m 3 og indvandt i 2016 34.832 m 3. Udviklingen i vandværkets

Læs mere

Delindsatsplan. Enslev & Blenstrup Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Enslev & Blenstrup Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Enslev & Blenstrup Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet

Læs mere

Bilag 1 Solkær Vandværk

Bilag 1 Solkær Vandværk Bilag 1 ligger i Solekær, vest for Gammelsole by. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 60.000 m 3 og indvandt i 2016 50.998 m 3. Udviklingen i vandværkets indvinding

Læs mere

Delindsatsplan. Udbyneder Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Udbyneder Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Udbyneder Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet på

Læs mere

Bilag: Faktaark om vandværker - Hvidebæk

Bilag: Faktaark om vandværker - Hvidebæk Bilag: Faktaark om vandværker - Hvidebæk Bjerge Vandværk Tilladelse Indvinding Boringer Magasin Råvandkvalitet Vandtype Nitratsårbarhed BNBO-areal, i alt Potientielle forureningskilder Anbefalinger og

Læs mere

Bilag 1 Løsning Vandværk

Bilag 1 Løsning Vandværk Bilag 1 ligger midt i Løsning by og vandværksdriften udføres af Løsning Fjernvarme. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 240.000 m 3 og indvandt i 2016 206.008 m

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst & præsentationsrunde Indsatsplanområder i Hvorfor skal der laves indsatsplaner? Hvad indeholder en grundvandskortlægning? Hvad indeholder en indsatsplan?

Læs mere

Bilag 1 Båstrup By Vandværk

Bilag 1 Båstrup By Vandværk Bilag 1 er beliggende midt i Båstrup By, som udgøres af tætliggende landbrugsejendomme med mellemliggende dyrkede marker. er et ældre vandværk, som forsyner 15 husstande i nærområdet. Vandværket ligger

Læs mere

Bjerre Vandværk ligger i den vestlige udkant af Bjerre by.

Bjerre Vandværk ligger i den vestlige udkant af Bjerre by. ligger i den vestlige udkant af Bjerre by. Vandværket har en indvindingstilladelse på 75.000 m 3 og indvandt i 2014 godt 47.000 m 3. I 2006 og 2007 har indvindingen været knap 58.000 m 3. Dette hænger

Læs mere

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Maj 2011 Forord Forord Indsatsplan Venø beskriver problemer med drikkevandet, en gennemgang af de geologiske og hydrogeologiske forhold på Venø, kortlægningsresultaterne af grundvandsressourcen, en gennemgang

Læs mere

Fig. 1: Hornsyld Vandværk samt graf med udviklingen af indvindingsmængden (til 2011).

Fig. 1: Hornsyld Vandværk samt graf med udviklingen af indvindingsmængden (til 2011). Vandværk Vandværket, der er placeret centralt i by, er et stort og centralt placeret vandværk for områdets vandforsyning. Området ved er under vækst og et stigende vandforbrug må forventes fremover. Vandværket

Læs mere

Bilag 1 Daugård Vandværk

Bilag 1 Daugård Vandværk Bilag 1 er beliggende i den vestlige del af Daugård by. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket er opført i 1997 og har en indvindingstilladelse på 66.000 m 3 og indvandt i 2016 64.743 m 3. Udviklingen

Læs mere

As Vandværk og Palsgård Industri

As Vandværk og Palsgård Industri og Palsgård Industri ligger i det åbne land i den østlige del af Overby. Vandværket har 2 indvindingsboringer beliggende tæt ved hinanden, ca. 10 meter fra vandværket, se figur 2. Vandværket har en indvindingstilladelse

Læs mere

Vandværket har en indvindingstilladelse på m 3 og indvandt i 2013 omkring m 3.

Vandværket har en indvindingstilladelse på m 3 og indvandt i 2013 omkring m 3. Vandværket er beliggende i det åbne land. Vandværket har 3 indvindingsboringer, som er beliggende tæt ved hinanden i en mindre skov ca. 100 m fra vandværket. Vandværket har en indvindingstilladelse på

Læs mere

Bilag 1 Lindved Vandværk

Bilag 1 Lindved Vandværk Bilag 1 ligger midt i Lindved by. 200.000 180.000 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 Indvinding

Læs mere

Vandforsyningsplan 2013 Randers Kommune

Vandforsyningsplan 2013 Randers Kommune Kommunens vurdering af tilstanden af Verdo s vandværker Vandværk Bunkedal Vandværk Oust Mølle Vandværk Vilstrup Vandværk Østrup Skov Vandværk Beliggenhed Mellem Tjærby og Albæk Ved Oust Møllevej i Randers

Læs mere

Indsatsplanlægning Kontaktgruppemøde - Hals

Indsatsplanlægning Kontaktgruppemøde - Hals Indsatsplanlægning Kontaktgruppemøde - Hals oktober 2015 Status for indsatsplanlægning Hvad er der sket siden sidst? Byrådet har vedtaget: Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, Tylstrup Vandværk Indsatsplan

Læs mere

Kortlægningen af grundvandsforholdene på Als

Kortlægningen af grundvandsforholdene på Als Kortlægningen af grundvandsforholdene på Als Resultater Peter Erfurt Geolog, By- og Landskabsstyrelsen, 4.5.2010 Hvad vil jeg fortælle? - Om grundvandet på Als med fokus på Nordals De store linjer - Om

Læs mere

Velkommen til møde i den tekniske arbejdsgruppe for beskyttelse af grundvand Kortlægningsområde Odense Syd 6 november 2014

Velkommen til møde i den tekniske arbejdsgruppe for beskyttelse af grundvand Kortlægningsområde Odense Syd 6 november 2014 Velkommen til møde i den tekniske arbejdsgruppe for beskyttelse af grundvand Kortlægningsområde Odense Syd 6 november 2014 Dagsorden til teknisk arbejdsgruppe Velkomst og præsentation 1. Orientering om:

Læs mere

Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage

Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage Dokumentationsrapport, november 2009 Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage

Læs mere

DEL 3 GRØNBJERG-LANGELUND VANDVÆRK OG ØGELUND VANDVÆRK 2016

DEL 3 GRØNBJERG-LANGELUND VANDVÆRK OG ØGELUND VANDVÆRK 2016 DEL 3 GRØNBJERG-LANGELUND VANDVÆRK OG ØGELUND VANDVÆRK 2016 TEKNIK Indsatsplan & MILJØ for Grønbjerg-Langelund Vandværk og Øgelund Vandværk 01 Grønbjerg-Langelund Vandværk Grønbjerg-Langelund Vandværk

Læs mere

Ved høringsfristen udløb den 27. oktober 2017, var der indkommet seks skriftlige høringssvar med bemærkninger.

Ved høringsfristen udløb den 27. oktober 2017, var der indkommet seks skriftlige høringssvar med bemærkninger. Solrød Kommune Teknik og Miljø Team Natur og Miljø Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse SOLRØD Dato: 30.10. 2017 HØRINGSNOTAT Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse SOLRØD, har været sendt i høring i 12

Læs mere

RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Præsentation af den afsluttede kortlægning

RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Præsentation af den afsluttede kortlægning Image size: 7,94 cm x 25,4 cm RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Præsentation af den afsluttede kortlægning Grundvandsrådsmøde i Næstved Kommune 3/9-2014 RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Kortlægningsområde:

Læs mere

Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst

Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst Punkt 4. Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst 2016-056296 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til tillæg til indsatsplan for

Læs mere

Delindsatsplan. Knejsted Mark Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Knejsted Mark Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Knejsted Mark Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet

Læs mere

Program. 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål

Program. 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål Program 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål Indsatsplan for beskyttelse af grundvandet i Slagelse Ved Brian Badike Thomsen,

Læs mere

Stenderup Vandværk er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by.

Stenderup Vandværk er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by. er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by. Vandværket har en indvindingstilladelse på 35.000 m 3 og indvandt i 2013 omkring 42.000 m 3 årligt. Indvindingen har været faldende frem til 1998, hvorefter

Læs mere

Delindsatsplan. Kastbjerg Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Kastbjerg Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Kastbjerg Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet på

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst Indsatsplanområder i Hvorfor og hvad er en indsatsplan? Kort om områdeudpegninger Indsatser Nitrat, pesticider, m. flere Hvad betyder det så for dig

Læs mere

3.5 Private vandværker i Århus Kommune

3.5 Private vandværker i Århus Kommune 3.5 Private vandværker i Århus Kommune Kvottrup Vandværk (751.2.24) Vandværket har en indvindingstilladelse på 6. m 3 /år. Tilladelsen er gebyrnedsat fra oprindelig 18. m 3 / år den 16. februar 2. Vandværkets

Læs mere

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Bilag 2 Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Målsætning for grundvandsbeskyttelse Det er Rebild Kommunes mål at drikkevandsforsyningen, nu og i fremtiden, er baseret på uforurenet

Læs mere

Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Heden Aslundve j Øs te rh a ss in lun As er g t Øs Ve j in Sk db am Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Vester Hassing Vandværk, Øster Hassing Vej Juni 2013 ej gv jer Bro d d Udgiver: Aalborg Kommune,

Læs mere

Orientering fra Miljøcenter Aalborg

Orientering fra Miljøcenter Aalborg Orientering fra Miljøcenter Aalborg Miljøcenter Aalborg har afsluttet grundvandskortlægningen i kortlægningsområderne 1426 Bagterp og 1470 Lønstrup, Hjørring Kommune Peder Møller Landinspektør, Miljøcenter

Læs mere

Velkommen til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst & præsentationsrunde Indsatsplanområder i Hvorfor skal der laves indsatsplaner? Hvad indeholder en grundvandskortlægning? Hvad indeholder en indsatsplan?

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Naturstyrelsen Aalborg har afsluttet grundvandskortlægningen i kortlægningsområderne 1426 Bagterp og 1470 Lønstrup, Hjørring Kommune Anna Maria Nielsen Geolog, Naturstyrelsen

Læs mere

Delindsatsplan. Vinstrup Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Vinstrup Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Vinstrup Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet på

Læs mere

Delindsatsplan. Dalbyneder Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Dalbyneder Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Dalbyneder Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet

Læs mere

Delindsatsplan. Dalbyover Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Dalbyover Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Dalbyover Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet på

Læs mere

Bilag 2. Bilag 2. Barrit Stationsby Vandværk samt kort med vandværk og borings placering. Udviklingen i indvindingsmængde.

Bilag 2. Bilag 2. Barrit Stationsby Vandværk samt kort med vandværk og borings placering. Udviklingen i indvindingsmængde. Bilag 2 Barrit Stationsby vandværk Barrit Stationsby Vandværk indvinder knap 13.000 m³ årligt. Indvindingen har været svagt stigende de sidste 10 år, men dog faldende i 2009 og 2010 og stigende igen i

Læs mere

INDSATSPLAN FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE BREDKÆR VANDVÆRK

INDSATSPLAN FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE BREDKÆR VANDVÆRK INDSATSPLAN FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE BREDKÆR VANDVÆRK 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for indsatsplanen...3 Lovgrundlag...3 2. Præsentation af området...5 3. Målsætninger, prioriteringer og baggrund

Læs mere

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Naturstyrelsen har afsluttet grundvandskortlægning i kortlægningsområdet 1435 Aalborg SØ Søren Bagger Landinspektør, Naturstyrelsen Aalborg Tlf.: 72 54 37 21 Mail:sorba@nst.dk

Læs mere

Godkendelse af forslag til revison af indsatsplan for OSD 1475, Hammer Bakker og Tylstrup

Godkendelse af forslag til revison af indsatsplan for OSD 1475, Hammer Bakker og Tylstrup Punkt 11. Godkendelse af forslag til revison af indsatsplan for OSD 1475, Hammer Bakker og Tylstrup 2018-062490 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til revision af indsatsplan

Læs mere

Pålæg af rådighedsindskrænkninger, Gl. Hvorupvej 120, Hvorup.

Pålæg af rådighedsindskrænkninger, Gl. Hvorupvej 120, Hvorup. Punkt 14. Pålæg af rådighedsindskrænkninger, Gl. Hvorupvej 120, Hvorup. 2013-1974. Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der træffes beslutning om pålæg af rådighedsindskrænkninger

Læs mere

Rammeplan for Indsatsplanlægning

Rammeplan for Indsatsplanlægning Rammeplan for Indsatsplanlægning Indholdsfortegnelse Rammeplan 3 Målsætninger og indsatser 4 Overordnede indsatser 5 Retningslinjer 9 Om indsatsplaner 10 Opbygning 11 Udarbejdelse 12 Statens kortlægning

Læs mere

INDSATSPLAN FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE BREDKÆR VANDVÆRK

INDSATSPLAN FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE BREDKÆR VANDVÆRK INDSATSPLAN FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE BREDKÆR VANDVÆRK Forslag til indsatsplan 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for indsatsplanen...3 Lovgrundlag...3 2. Præsentation af området...5 3. Målsætninger, prioriteringer

Læs mere

3D Sårbarhedszonering

3D Sårbarhedszonering Projekt: kvalitetsledelsessystem Titel: 3D sårbarhedszonering Udarbejdet af: Rambøll Kvalitetssikret af: AMNIE Godkendt af: JEHAN Dato: 03-02-2017 Version: 1 3D Sårbarhedszonering ANVENDELSE AF 3D TYKKELSER

Læs mere

Udtalelse til miljøansøgning for Lynggård Biogasanlæg, Peder Andersen, Over Lyngen 4, 4720 Præstø, Matr.nr. 9a mfl., Stavreby By.

Udtalelse til miljøansøgning for Lynggård Biogasanlæg, Peder Andersen, Over Lyngen 4, 4720 Præstø, Matr.nr. 9a mfl., Stavreby By. NOTAT Sagsnr.: 15-12874 Dokumentnr.: 94238/15 Udtalelse til miljøansøgning for Lynggård Biogasanlæg, Peder Andersen, Over Lyngen 4, 4720 Præstø, Matr.nr. 9a mfl., Stavreby By. Lynggård Biogasanlæg har

Læs mere

Udkast til Indsatsplan Hundslund,

Udkast til Indsatsplan Hundslund, Indsatsplan Hundslund Indledning Formål med planen Baggrund for planen Behov for indsats Oversigt over indsatser Indsatsprogram og tidsplan Indsatser ved vandværkerne Alrø Vandværk Hadrup Vandværk Hundslund

Læs mere

Følgegruppemøde Vesthimmerland Kommune

Følgegruppemøde Vesthimmerland Kommune Følgegruppemøde Vesthimmerland Kommune - Arealanvendelse og forureningskilder - Beskyttelsesbehov og anbefalinger -Find materialet 18. maj 2010 Arealanvendelse og forureningskilder 1. Den overordnede arealanvendelse

Læs mere

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne, marts 2008 Forord Dette tillæg til delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Aalborg Sydøst

Læs mere

Indvindingsforhold Geologiske forhold

Indvindingsforhold Geologiske forhold Sorring By Vandværk Indvindingsforhold Sorring By Vandværk blev sat i drift i 1897 og har pr. 2000 en indvindingstilladelse på 84.000 m3/år. De sidste 10 år har indvindingen ligget på omkring 70.000 m3.

Læs mere

Notat. Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS INDHOLD 1 INDLEDNING...2

Notat. Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS INDHOLD 1 INDLEDNING...2 Notat Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS 20. december 2012 Projekt nr. 211702 Dokument nr. 125930520 Version 1 Udarbejdet af NCL Kontrolleret af AWV

Læs mere

Kontornotits. Emne: Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse indsatser

Kontornotits. Emne: Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse indsatser Kontornotits By- og Udviklingsforvaltningen Dato 21. marts 2016 Sagsnr. 14/3594 Løbenr. 51400-16 Sagsbehandler Ole Stokholm Lauridsen Direkte telefon 79 79 74 60 E-mail olla@kolding.dk Emne: Indsatsplaner

Læs mere

DEL - 3 VANDVÆRKER I BREDSTEN-GADBJERG OG HVEJSEL-OMRÅDET 2017

DEL - 3 VANDVÆRKER I BREDSTEN-GADBJERG OG HVEJSEL-OMRÅDET 2017 DEL - 3 VANDVÆRKER I BREDSTEN-GADBJERG OG HVEJSEL-OMRÅDET 2017 Indsatsplan TEKNIK & for MILJØ Bredsten-Gadbjerg og Hvejsel-området 01 Bjerlev Vandværk Bjerlev Vandværk Vandværksboring Vandværkets generelle

Læs mere

Niels Peter Arildskov, COWI

Niels Peter Arildskov, COWI Indsatsplanlægning i Brønderslev Kommune Opdaterede udkast til indsatsplaner for Brønderslev Kommune Niels Peter Arildskov, COWI 1 Lovgrundlag og indsatser Lovgrundlaget for indsatsplanlægningen For de

Læs mere

Planens indhold Vandværkerne Indsatskatalog Specifikke indsatser Retningslinjer 1 / 38

Planens indhold Vandværkerne Indsatskatalog Specifikke indsatser Retningslinjer 1 / 38 Planens indhold Vandværkerne Indsatskatalog Specifikke indsatser Retningslinjer 2 1 / 38 Planens indhold Find dit vandværk Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse på Orø Det overordnede formål med grundvandskortlægningen

Læs mere

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Koordinationsforum, Haderslev, 3. oktober 2013 Naturstyrelsens BNBO-rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen

Læs mere

Kort over kortlægningsområdet i Jammerbugt Kommune

Kort over kortlægningsområdet i Jammerbugt Kommune Kort over kortlægningsområdet i Jammerbugt Kommune GRUNDVANDSKORTLÆGNING Hvad er det? Hvorfor gør vi det? Hvordan gør vi det? Lovgrundlag og formål Miljømålslovens 6 og 8a Den afgiftsfinansierede grundvandskortlægning

Læs mere

Offentligt møde om indsatsplanlægning Selde - Junget. Mandag, 5. februar 2018 Kl Fursund Hallen

Offentligt møde om indsatsplanlægning Selde - Junget. Mandag, 5. februar 2018 Kl Fursund Hallen Offentligt møde om indsatsplanlægning Selde - Junget Mandag, 5. februar 2018 Kl. 19-21 Fursund Hallen 1 Indsatsplaner til beskyttelse af grundvandet Kommunen SKAL udarbejde indsatsplaner På baggrund af

Læs mere

3.1 Målsætning for grundvandsbeskyttelse

3.1 Målsætning for grundvandsbeskyttelse 3.1 Målsætning for grundvandsbeskyttelse Det er Rebild Kommunes miljømål at drikkevandsforsyningen, nu og i fremtiden, er baseret på uforurenet grundvand. For at opfylde dette, er Kommunens målsætning

Læs mere

Solvarmeanlæg ved Kværndrup

Solvarmeanlæg ved Kværndrup Solvarmeanlæg ved Kværndrup Supplerende redegørelse efter Statens udmelding til Vandplanernes retningslinier 40 og 41 Udarbejdet af: Olav Bojesen Dato: 22. januar 2015 Naturstyrelsens j.nr.: NST-122-430-00034

Læs mere

Indsatsplan. VIBORG AMT Miljø & Teknik. for at sikre drikkevandet ved Sejerslev

Indsatsplan. VIBORG AMT Miljø & Teknik. for at sikre drikkevandet ved Sejerslev Indsatsplan VIBORG AMT Miljø & Teknik for at sikre drikkevandet ved Sejerslev J. nr. 8-52-2-773-1-03 Indsatsplanen der skal sikre forsyningen af drikkevand ved Sejerslev er udarbejdet af: Viborg Amt i

Læs mere

Nr. Afsender Resumé af indkomne kommentar til forslag til Grundvandsbeskyttelsesplan for Sønderborg Øst

Nr. Afsender Resumé af indkomne kommentar til forslag til Grundvandsbeskyttelsesplan for Sønderborg Øst Opsummering af høringssvar til forslag til Plan for grundvandsbeskyttelse for Sønderborg Øst, med forvaltningens bemærkninger og henvisning til rettelser, som det har medført i den endelige plan Nr. Afsender

Læs mere

»Hvad kan forsyninger også bruge grundvandskortlægningen til? v. Tina Halkjær Andersen, Teamleder Vand, ALECTIA

»Hvad kan forsyninger også bruge grundvandskortlægningen til? v. Tina Halkjær Andersen, Teamleder Vand, ALECTIA »Hvad kan forsyninger også bruge grundvandskortlægningen til? v. Tina Halkjær Andersen, Teamleder Vand, ALECTIA »Disposition 1) Baggrund Naturstyrelsens grundvandskortlægning 2) Eksempler på anvendelse

Læs mere

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Herning Nordvest. Bilag 1. Abildå Vandværk

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Herning Nordvest. Bilag 1. Abildå Vandværk Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Herning Nordvest Bilag 1 Abildå Vandværk 1 Abildå Vandværk Abildå Vandværk forsyner ca. 160 forbrugere og leverer knap 140.000 m 3 vand om året. En stor del af vandet

Læs mere

Bilag 1. Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Bilag 1. Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Bilag 1 Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Målsætning for grundvandsbeskyttelse Det er Rebild Kommunes mål at drikkevandsforsyningen, nu og i fremtiden, er baseret på uforurenet

Læs mere

7. BILAG: FAKTAARK OM VANDVÆRKERNE

7. BILAG: FAKTAARK OM VANDVÆRKERNE 7. BILAG: FAKTAARK OM VANDVÆRKERNE 1 Bregninge Vandværk Bregninge vandværk forsyner ca. 111 forbrugere med drikkevand og har en indvindingstilladelse på 16.000 m 3 per år. n er gældende til den 30-09-2023.

Læs mere

Delindsatsplan. Havndal Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Havndal Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Havndal Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet på

Læs mere

Sammentolkning af data i grundvandskortlægningen i forhold til en kortlægningsstrategi. Susie Mielby, Lærke Thorling og Birgitte Hansen, GEUS

Sammentolkning af data i grundvandskortlægningen i forhold til en kortlægningsstrategi. Susie Mielby, Lærke Thorling og Birgitte Hansen, GEUS Sammentolkning af data i grundvandskortlægningen i forhold til en kortlægningsstrategi Susie Mielby, Lærke Thorling og Birgitte Hansen, GEUS Fokuspunkter i mit indlæg: 1. Baggrund: Lovgrundlag, Zoneringsvejledningen,

Læs mere

Tillæg til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Tillæg til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse UDKAST Tillæg til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse OSD 1435 - Aalborg Sydøst Miljø- og Energiforvaltningen Indholdsfortegnelse Forside 4 Forord 5 Planens opbygning 6 Lovgrundlag 7 Kortlægning, zonering

Læs mere

Godkendelse af 2. behandling af revision af indsatsplan for OSD 1476, Hvorup

Godkendelse af 2. behandling af revision af indsatsplan for OSD 1476, Hvorup Punkt 4. Godkendelse af 2. behandling af revision af indsatsplan for OSD 1476, Hvorup 2018-062489 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender, at at revision af indsatsplan for OSD 1476,

Læs mere

»Nitrat-prognose og omkostningseffektiv beskyttelse

»Nitrat-prognose og omkostningseffektiv beskyttelse »Nitrat-prognose og omkostningseffektiv beskyttelse Christian Thirup, agronom, chefkonsulent Tina Andersen, geolog, seniorkonsulent ALECTIA A/S ATV Jord og Grundvand Beskyttelse og forvaltning af grundvand

Læs mere

Informationsmøde om indsatsplan Sundeved 30. Juni 2015

Informationsmøde om indsatsplan Sundeved 30. Juni 2015 Informationsmøde om indsatsplan Sundeved 30. Juni 2015 Indsatsplan Sundeved Naturstyrelsens kortlægning. Geologiske profiler Naturstyrelsens kortlægning, sulfatmålinger Naturstyrelsens kortlægning, vandtyper

Læs mere

Offentligt møde om indsatsplanlægning Durup - Balling

Offentligt møde om indsatsplanlægning Durup - Balling Offentligt møde om indsatsplanlægning Durup - Balling Torsdag, 8. februar 2018 Kl. 19-21 Sallinghallen 1 Indsatsplaner til beskyttelse af grundvandet Kommunen SKAL udarbejde indsatsplaner På baggrund af

Læs mere

Indsatsplanlægning. Indsatsplanlægning skal sikre, at der udarbejdes en plan til beskyttelse af grundvandet mod forurening.

Indsatsplanlægning. Indsatsplanlægning skal sikre, at der udarbejdes en plan til beskyttelse af grundvandet mod forurening. Indsatsplanlægning Indsatsplanlægning skal sikre, at der udarbejdes en plan til beskyttelse af grundvandet mod forurening. En indsatsplan har en høj placering i planhierakiet, som vist på figur 1. Figur

Læs mere

Bilag til byrådsindstilling. Drikkevandsbeskyttelse - Opfølgning på Indsatsplan Beder

Bilag til byrådsindstilling. Drikkevandsbeskyttelse - Opfølgning på Indsatsplan Beder Bilag 4. Fund af pesticider Fra Dato Teknik og Miljø Klik her for at angive en dato. Bilag til byrådsindstilling. Drikkevandsbeskyttelse - Opfølgning på Indsatsplan Beder RESUMÉ En gennemgang af fund i

Læs mere

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Udvalgsmøde

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Udvalgsmøde Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Udvalgsmøde 31-05-2016 STATENS GRUNDVANDSKORTLÆGNING Historik Amtet udpegede områder med særlig drikkevandsinteresse (OSD) i Regionplan 1997 Drikkevandsbetænkningen

Læs mere

Agri Nords høringssvar fra den offentlige høring af indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst samt Miljøog Energiforvaltningens bemærkninger hertil

Agri Nords høringssvar fra den offentlige høring af indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst samt Miljøog Energiforvaltningens bemærkninger hertil #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Til Indtast til Kopi til Indtast Kopi til Fra Birgitte A. Hollænder Sagsnr./Dok.nr. 2016-056296 / 2016-056296-7 Miljø- og Energiplanlægning

Læs mere

Forslag til Indsatsplan Boulstrup

Forslag til Indsatsplan Boulstrup Forslag til Indsatsplan Boulstrup Indledning Indsatsplanen er en handlingsplan, der beskriver de nødvendige indsatser for at beskytte grundvandet i et nærmere afgrænset område, så der også i fremtiden

Læs mere

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0002 / 116353 Navn: Adresse: Nylandsvej 16 Kontaktperson: Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september

Læs mere

INDSATSPLAN FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSEN I SORØ-STENLILLE OG FJENNESLEV OMRÅDET

INDSATSPLAN FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSEN I SORØ-STENLILLE OG FJENNESLEV OMRÅDET INDSATSPLAN FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSEN I SORØ-STENLILLE OG FJENNESLEV OMRÅDET SORØ KOMMUNE 2018 INDSATSPLAN FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSEN I SORØ-STENLILLE OG FJENNESLEV OMRÅDET Dato 2018-12-05 Udarbejdet

Læs mere

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 20. september 2016 Udarbejdet af: Strategiteamet Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Indledning

Læs mere