Resume og vurdering af bemærkninger til Indsatsplan for en del af OSD 1432 Aalborg SV

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resume og vurdering af bemærkninger til Indsatsplan for en del af OSD 1432 Aalborg SV"

Transkript

1

2 ! "#$%&'()*'++),-.( "/#.

3 ! Resume og vurdering af bemærkninger til Indsatsplan for en del af OSD 142 Aalborg SV!" # $$ %$# $& 01 2 % %45'.,.6 7() 5 5 (85 / )!% / (!% - 2 '/ / 5 8) 58)5 5 8 (/# 6 *0!9% (5( 7)8 ) 8)!%)5!% 8) 8!%!%!% - 8 / 57

4 ! %"& " ; 2 / %45'.,.6 ' ,..%(7? 7 (!% :!%/ ) + (85 / ( 2 / 5 %7 4(0!1 7 6 * 0 %'7 ) ( ;!% : (' + 8) /, )/ 5 <' '2='.> ;50!1 7 ;;' /()//) ;'

5 ! %( 97 (-,... % *':,.. # ; &'(7A =/ /5> 9 ;' (' 5 / 7 ) ( ; # ; &'(7A =/ /5> 9 ;' (' 5 / 7 7)5 ( )B ;&'(7A =//5>)5 55/ B ;;' /()//) ;' )B ;&'(7A =//5>)5 55/ B / -

6 ! ) * 9 ($$ +.( + / ( ( 4 5 7?/ 57// / ( ) /' 2% ''.=,> 5'7A

7

8 Rebild Kommune Grundvandskortlægning J.nr. NST Ref. Peder Møller Den 28. juni 201 Høringssvar vedrørende forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for OSD 142 Aalborg SV Naturstyrelsen har den 12. april 201 modtaget Rebild Kommunes forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for OSD 142 Aalborg SV Naturstyrelsen har alene gennemgået indsatsplanerne i forhold til de formelle krav til indsatsplaners indhold i Vandforsyningsloven og Bekendtgørelse om indsatsplaner. Naturstyrelsen har ikke forholdt sig til indsatsplanernes faglige vurderinger herunder rækkevidden og nødvendigheden af de foreslåede indsatser. Naturstyrelsen har følgende bemærkninger: Resumé af kortlægning En indsatsplan skal ifølge Miljøministeriets bekendtgørelse om indsatsplaner nr. 119 fra 2011, stk. 1, nr.1, indeholde et resumé af den kortlægning, der lægges til grund for indsatsplanen. Naturstyrelsen kan konstatere, at statens kortlægning er resumeret sammen med dele af kommunens egen kortlægning og vurderinger. Bl.a. er der udpeget nye indvindingsoplande og en række oplysninger er opdateret f.eks. grundvandskemi og forurenede grunde. Det er Naturstyrelsens vurdering, at det tydeligt bør fremgå i indsatsplanen, hvilke resultater, der stammer fra den statslige grundvandskortlægning og hvilke resultater, der stammer fra kommunens egen kortlægning, beskrivelser og vurderinger. Angivelse af de områder hvor en indsats skal gennemføres En indsatsplan skal ifølge Miljøministeriets bekendtgørelse om indsatsplaner nr. 119 fra 2011, stk. 1, nr. 2, indeholde en angivelse af de områder, hvor en indsats skal gennemføres. Af indsatsplanen fremgår, at planen dækker området ved Øster Hornum og Guldbæk samt den del af OSD som ligger i Rebild Kommune. Naturstyrelsen Niels Bohrs Vej Aalborg Øst Tlf Fax CVR EAN

9 Naturstyrelsen finder, at det bør præciseres, at indsatsplanen omfatter indvindingsoplandene til Øster Hornum Vandværk og Guldbæk Vandværk og OSD. En del af indvindingsoplandet til Øster Hornum Vandværk er beliggende uden for OSD og er ifølge statens kortlægning ikke udpeget som ION. Ifølge indsatsplanen er hele indvindingsoplandet udpeget som ION. Indsatsområder med hensyn til nitrat udpeges kun af staten. Kommunen eller vandværket kan på baggrund af egen kortlægning udpege prioriterede områder, hvor der er behov for en indsats. Områderne bør ikke benævnes som indsatsområder med hensyn til nitrat. Retningslinjer og foranstaltninger En indsatsplan skal ifølge Miljøministeriets bekendtgørelse om indsatsplaner nr. 119 fra 2011, stk. 1, nr., indeholde en angivelse af de foranstaltninger, der skal gennemføres i indsatsområdet, samt retningslinjer for de tilladelser og andre afgørelser, der kan meddeles, og som har betydning for beskyttelsen af vandressourcen. Af retningslinjerne for planlægning og sagsbehandling fremgår, at Rebild Kommune vil friholde indvindingsoplande for byudvikling. Til orientering kan oplyses, at i følge vandplanernes retningslinje 41, som nu er i fornyet høring, skal både områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandværker så vidt muligt friholdes for udlæg af arealer til byudvikling. Der kan dog udlægges arealer til byudvikling, hvis det kan godtgøres, at der ikke er alternative placeringer og at byudvikling ikke indebærer en væsentlig risiko for forurening af grundvandet. Detaljeret opgørelse af behovet for beskyttelse En indsatsplan skal ifølge Miljøministeriets bekendtgørelse om indsatsplaner nr. 119 fra 2011, stk. 1, nr. 5, indeholde en detaljeret opgørelse over behovet for beskyttelse. Indsatsplanen indeholder en detaljeret redegørelse over behovet for beskyttelse indenfor ION og indvindingsoplandene til de enkelte vandværker. Der savnes tilsvarende en begrundelse for at gennemføre indsatser i OSD uden for indvindingsoplande og ION. Behovet for beskyttelse bør beskrives på et niveau, så det er muligt for omverdenen at vurdere, om de angivne foranstaltninger opfylder behovet for beskyttelse. 2

10 Naturstyrelsen anbefaler, at ION indgår i den generelle indsatsprioritering side 2. Overvågning En indsatsplan skal ifølge Miljøministeriets bekendtgørelse om indsatsplaner nr. 119 fra 2011, stk. 1, nr. 4, indeholde en angivelse af i hvilket omfang, der skal gennemføres overvågning, og hvem, der skal gennemføre overvågningen. Naturstyrelsen kan konstatere, at det af indsatsplan for OSD 142 Aalborg SV fremgår, at der skal ske overvågning af grundvandskvaliteten men ikke hvem der skal udføre overvågningen. Det bør beskrives, hvem der udfører overvågningen. Tidsplan for gennemførelse af indsatsplan En indsatsplan skal ifølge Miljøministeriets bekendtgørelse om indsatsplaner nr. 119 fra 2011, stk. 2, indeholde en tidsplan for gennemførelse af indsatsplanen. Flere af de nævnte indsatser er angivet uden tidsplan. Naturstyrelsen finder, at indsatsplanen bør indeholde en tidsplan som omfatter alle de angivne indsatser. Naturstyrelsen bemærker afslutningsvis, at det forudsættes, at der tages højde for ovennævnte bemærkninger ved udarbejdelse af den endelige indsatsplan. Med venlig hilsen Peder Møller Landinspektør

11

12

13

14

15

16 #BREVFLET# Click here to enter text. Høringssvar - Rebild Kommunes indsatsplan for OSD 142 Rebild Kommune Att.: Aneta Agnieszka Achmirowicz Mail: Vandforsyningsplanlægning - Indsigelse mod Rebild Kommunes indsatsplan for OSD 142 Aalborg SV Rebild Kommunes indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for OSD 142 er i offentlig høring fra den 12. april juni 201. Aalborg Byråd har på deres møde den 24. juni 201 behandlet Rebild Kommunes forslag til indsatsplan for OSD 142 Aalborg SV. OSD 142 Aalborg SV strækker sig over kommunegrænsen mellem Aalborg Kommune og Rebild Kommune. Aalborg Kommunes indsigelse mod forslaget til indsatsplanen fremsendes hermed. Generelle bemærkninger Sagsnr.: Dok.nr.: Init.: BA/cni Cvr nr.: EAN nr.: Åbningstider: Mandag-fredag 8-15 Torsdag 8-17 I Aalborg Kommune, tæt på kommunegrænsen til Rebild Kommune, ligger der to vandværker, Sønderholm Vandværk og Aalborg Forsyning, Vand A/S kildeplads AFV Nibe, hvor dele af indvindingsoplandene strækker sig ind i Rebild Kommune, jf. nedenstående kort. «edocaddressname» Stigsborg Brygge Postboks Nørresundby

17 Sønderholm Vandværk og AFV Nibe er ikke medtaget i Rebild Kommunes forslag til indsatsplan for OSD 142 Aalborg SV. Indsigelse Aalborg Byråd vil hermed gøre indsigelse mod Rebild Kommunes forslag til indsatsplan for OSD 142 Aalborg SV, men er åben overfor at finde en løsning på problemstillingen, så det sikres, at der kan gennemføres den nødvendige beskyttelse overfor nitrat m.m. ved kildepladsen AFV Nibe beliggende i Rebild Kommune. Af Vandforsyningslovens 1b, stk. 2 fremgår det, at: En indsatsplan udarbejdet af en kommunalbestyrelse efter 1 eller 1 a kan ikke vedtages endeligt, hvis berørte kommunalbestyrelser har modsat sig dette skriftligt over for kommunalbestyrelsen inden 12 uger efter, at de berørte kommunalbestyrelser har modtaget det færdige udkast til planen. Forslaget kan herefter først vedtages, når der er opnået enighed mellem parterne om de nødvendige ændringer. Baggrund for indsigelse Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne har beregnet en sårbar nærzone for de to berørte vandværker, for på den måde at fastslå inden for hvilke områder vandværkerne skal pålægge dyrkningsdeklarationer. Sårbar nærzone beregnes med udgangspunkt i, at arealer placeret tæt på boringerne pålægges deklarationer med en maksimal udvaskning fra rodzonen på 25 mg nitrat/l, og samtidig medtages det i beregningen, at nitratreduktionskapacitet i jordmatricen er opbrugt. På den måde opnås en gennemsnitlig nitratudvaskning i indvindingsoplandet på under 50 mg/l, og dermed sikres det, at vandet, der i fremtiden leveres til forbrugerne, overholder vandkvalitetskravet for nitrat. Beregningen af sårbar nærzone viser, at Sønderholm Vandværk ikke skal pålægge dyrkningsdeklarationer i Rebild Kommune, mens AFV Nibe skal pålægge dyrkningsdeklarationer inden for dele af indvindingsoplandet i Rebild Kommune. Hjemmel Det er derfor essentielt, at hjemmelen til at pålægge dyrkningsdeklarationer via Miljøbeskyttelseslovens 26a er til stede i Rebild Kommunes indsatsplan. På side 2 fremgår følgende sætning: Rebild Kommune kan anvende Miljøbeskyttelseslovens 26a (pålæg af rådighedsindskrænkninger), hvis et vandværk ikke har mulighed for at indgå frivillig aftale. Aalborg Kommune opfordre til, at formuleringen ændres til følgende: Rebild Kommune vil anvende Miljøbeskyttelseslovens 26a (pålæg af rådighedsindskrænkninger), hvis et vandværk ikke har mulighed for at indgå frivillig aftale. Formuleringen skal vise Rebild Kommunes vilje til ekspropriation og er altafgørende for lodsejernes mulighed for skattefritagelse i forbindelse med pålæg om dyrkningsdeklarationer. Målsætninger I Administrationsgrundlaget i Rebild Kommunes forslag til indsatsplan for OSD 142 Aalborg SV fremgår målsætningen for nitrat. Rebild Kommune har valgt, at der først skal iværksættes en indsats overfor nitrat, når nitratindholdet i grundvandsmagasinet overskrider 7,5 mg/l. I Aalborg Kommune iværksættes der en indsats overfor nitrat, hvis vandværket er placeret i indsatsområde med hensyn til nitrat uafhængigt af nitratindholdet i grundvandsmagasinet. Målsætningen i Aalborg Kommunes indsatsplaner er dermed en maksimal udvaskning af nitrat fra rodzonen på 25 mg/l. Den generelle målsætning for nitrat i Rebild Kommunes forslag til indsatsplan er efter Aalborg Kommunes beregning og vurdering ikke nok til at sikre, at AFV Nibe kan overholde grænseværdien for nitrat på sigt. 2/

18 AFV Nibe Vandværk AFV Nibe er en ny kildeplads, der er under etablering. Kildepladsen skal forsyne borgerne i Nibe by med drikkevand og erstatte tre eksisterende kildepladser i Nibe by. Aalborg Forsyning, Vand A/S har tilladelse til at indvinde m grundvand pr. år på kildepladsen og har ved udgangen af 201 investeret 18,1 mio. kr. i etableringen. Kildepladsen er derfor en essentiel fremtidig kildeplads til forsyning af borgerne i Nibe by med rent drikkevand. Forslag til løsning Aalborg Kommune foreslår, at Aalborg Forsyning, Vand A/S sideløbende med Aalborg Kommunes udarbejdelse af en indsatsplan for OSD 142 i løbet af udarbejder en indsatsplan for indvindingsoplandet til AFV Nibe placeret i Rebild Kommune. Aalborg Forsyning, Vand A/S udarbejder dermed et forslag til indsatsplan for den del af indvindingsoplandet, der er placeret i Rebild Kommune, og Rebild Kommune behandler forslaget til indsatsplanen politisk. Målsætningerne i Aalborg Forsyning, Vand A/S forslag til en indsatsplan vil formentlig adskille sig fra målsætningerne i Rebild Kommunes administrationsgrundlag. Baggrunden for en skærpet målsætning i indvindingsoplandet til AFV Nibe skal ses i lyset af, at det ikke er muligt at flytte kildepladsen, der allerede er en udflytning af en eksisterende kildeplads, og dermed er en del af den fremtidige forsyning af Aalborg Kommunes borgere med rent drikkevand. Samtidig er hele OSD 142 i Aalborg Kommune sårbart overfor nitrat, hvorfor det ikke er en mulighed at flytte kildepladsen til et område, der ikke er sårbart overfor nitrat. Det foreslås, at Rebild Kommune tager initiativ til en dialog med Aalborg Kommune og Aalborg Forsyning, Vand A/S med henblik på at finde en løsning, hvor det sikres, at der tages hånd om beskyttelsen af indvindingsoplandet til AFV Nibe i Sønderholm Plantage. Øvrige bemærkninger Er der spørgsmål til ovenstående kan Birgitte A. Hollænder kontaktes på tlf.: eller Venlig hilsen Tommy Eggers Rådmand Nils Ove Konstitueret direktør /

19

20 Rebild Kommune Hobrovej 88 Dato: Sagsnr.: Dok. nr.: Direkte telefon: Initialer: LDN Mandag-fredag kl Vand A/S Sønderbro Aalborg Tlf Fax CVR-nr: Indsigelse mod Rebild Kommunes Indsatsplan for OSD 142 Aalborg SV Rebild Kommunes indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for OSD 142 er i offentlig høring fra den 12. april til den 28. juni 201. Aalborg forsyning, Vand A/S (AFV) har på bestyrelsesmøde, den 6. juni 201, besluttet at gøre indsigelse mod indsatsplanen. Indsigelsen fremsendes hermed. Generelle bemærkninger AFV har i OSD 142 et vandværk, AFV Nibe, der fysisk er beliggende i Aalborg Kommune, men hvor indvindingsoplandet strækker sig ind i Rebild Kommune. Det samme gør sig gældende for det private vandværk; Sønderholm vandværk, jf. nedenstående kort. AFV Nibe og Sønderholm Vandværk er ikke medtaget i Rebild Kommunes forslag til indsatsplan for OSD 142 Aalborg SV.

21 Indsigelse AFV vil hermed gøre indsigelse mod Rebild Kommunes forslag til indsatsplan for OSD 142 Aalborg SV. AFV er positiv over for at indgå i en dialog med Rebild Kommune om at finde en løsning på problemstillingen, så det sikres, at der kan gennemføres de nødvendige tiltag for at beskytte såvel AFV Nibe som det private Sønderholm vandværk, som AFV Nibe har en sikkerhedsforbindelse til. Af Vandforsyningsloven 1a fremgår det, at En kommunalbestyrelse eller ejeren af et alment vandforsyningsanlæg kan vedtage en indsatsplan for et område, hvis kommunalbestyrelsen eller ejeren af vandforsyningsanlægget finder, at retningslinjerne eller prioriteringen i vandressourceplanlægningen og regionplanen, er utilstrækkelige til at sikre kommunens eller vandforsyningsanlæggets interesser, jf. dog 1 b, stk. 2. Bestemmelserne i 1, stk. 2 og, finder tilsvarende anvendelse. Baggrund for indsigelse Rebild Kommunes forslag til indsatsplan for OSD 142 omhandler alene de to private vandværker Guldbæk og Øster Hornum. AFV Nibe og Sønderholm Vandværk er ikke omfattet, og der er således ikke udarbejdet en indsatsplan for den del af indvindingsoplandene til disse 2 vandværker, der er beliggende i Rebild Kommune. AFV er dermed ikke via indsatsplanen sikret, at Rebild Kommune og i visse situationer AFV/Sønderholm vandværk kan udføre/indgå aftaler om grundvandsbeskyttende tiltag i den del af indvindingsoplandene, der er beliggende i Rebild Kommune. AFVs behov for tiltag over for nitrat Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne har beregnet en sårbar nærzone for AFV Nibe, der viser, at der er behov for at pålægge dyrkningsdeklarationer inden for dele af indvindingsoplandet til AFV Nibe i Rebild Kommune for at sikre, at vandværket også på sigt kan overholde grænseværdien for indholdet af nitrat i drikkevand på 50 mg/liter. Det er derfor essentielt, at hjemmelen til at pålægge dyrkningsdeklarationer via Miljøbeskyttelseslovens 26a er til stede i Rebild Kommunes indsatsplan. På side 2 fremgår følgende sætning: Rebild Kommune kan anvende Miljøbeskyttelseslovens 26a (pålæg af rådighedsindskrænkninger), hvis et vandværk ikke har mulighed for at indgå frivillig aftale. AFV opfordrer til, at formuleringen ændres til følgende: Rebild Kommune vil anvende Miljøbeskyttelseslovens 26a (pålæg af rådighedsindskrænkninger), hvis et vandværk ikke har mulighed for at indgå frivillig aftale. Formuleringen skal vise Rebild Kommunes vilje til ekspropriation og er i øvrigt afgørende for lodsejernes mulighed for skattefritagelse i forbindelse med udbetaling af erstatning for tinglysning af dyrkningsdeklarationer. Målsætninger I Administrationsgrundlaget i Rebild Kommunes forslag til indsatsplan for OSD 142 Aalborg SV fremgår målsætningen for nitrat. Rebild Kommune har valgt, at der først skal iværksættes en indsats overfor nitrat, når nitratindholdet i grundvandsmagasinet overskrider 7,5 mg/liter. I Aalborg Kommune iværksættes der en indsats overfor nitrat, hvis vandværket er placeret i indsatsområde med hensyn til nitrat uafhængigt af nitrat- Side 2 af

22 indholdet i grundvandsmagasinet. Målsætningen i Aalborg Kommunes indsatsplaner er dermed en maksimal udvaskning af nitrat fra rodzonen på 25 mg/liter. Med det kendskab AFV har til nitratindholdet i grundvandet, vurderer AFV, at det er afgørende med en tidlig og effektiv indsats over for nitrat for at sikre, at nitratindholdet i drikkevandet fra AFV ikke på sigt kommer til at overskride drikkevandskriteriet, på 50 mg/l. AFV Nibe Vandværk AFV Nibe er en ny kildeplads, der er under etablering. Kildepladsen skal forsyne borgerne i Nibe by med drikkevand og erstatte tre eksisterende kildepladser. AFV har tilladelse til at indvinde m grundvand pr. år på kildepladsen, og har ved udgangen af 201 investeret 18,1 mio. kr. i etableringen. Kildepladsen udgør en essentiel fremtidig kildeplads til forsyning af borgerne i Nibe med rent drikkevand. Der er etableret sikkerhedsforbindelse mellem AFV Nibe og Sønderholm Vandværk. Forslag til løsning AFV foreslår, at AFV sideløbende med Aalborg Kommunes udarbejdelse af en indsatsplan for OSD 142 i løbet af , udarbejder en indsatsplan for den del af indvindingsoplandet til AFV Nibe, der er placeret i Rebild Kommune, og at Rebild Kommune herefter behandler forslaget til indsatsplanen politisk. Målsætningerne i AFV s forslag til en indsatsplan vil formentlig adskille sig fra målsætningerne i Rebild Kommunes administrationsgrundlag. Baggrunden for en skærpet målsætning er, at det ikke er muligt at flytte kildepladsen AFV Nibe, da kildepladsen allerede er en udflytning af en eksisterende kildeplads, og dermed er en del af den fremtidige forsyning af Aalborg Kommunes borgere med rent drikkevand. Samtidig er hele OSD 142 i Aalborg Kommune sårbart over for nitrat, hvorfor det ikke er en mulighed at flytte kildepladsen til et område, der ikke er sårbart over for nitrat. Det foreslås, at Rebild Kommune tager initiativ til en dialog mellem Aalborg Kommune, AFV og Rebild Kommune med henblik på at finde en løsning, hvor det sikres, at der tages hånd om beskyttelsen af indvindingsoplandet til AFV Nibe. Øvrige bemærkninger Er der spørgsmål til ovenstående kan Lene Dehn Nielsen kontaktes på tlf.: eller Venlig hilsen Side af

23

24

25

26

27

28

29

30 !! "#$#% & '#% '( ) * +'( * *, ( ' &!- $ & *'*. ' )! * ( ($..!'&"$ / 0 &' + &.. * $ -&1"! 0 &! & '(! 22! & 4#54%6.! &$ 45 '( 4## # ##! & '(! &'! (.!' &. '( '%, '9 '%". 2* (.2$ $(. 47! & * (.'( ' ( ' ):2*2 (.*.'% *

31 !*. ; *6<'$ - &.. (.+:$( &! &$! ' ( & =>>>! & = * (.?$! * (. ' +$ ( $ '$ * (! & "!!** (..:$( ". *.' (! & (! " # &'( ).! * ' & )( $ $(. 47 +!$ & 4#%. ( & * + 4#%..*." :$(..!$' '( #%#5<## &! 8 4% #%'( (.(.' $(' & 4.! * ( * ).' $(' & 4!!$ & 4#%. (.'!!$ & 4#% #$A'(.'. ( & * $ & 4 #%. *..' &. '( )

32 $ % +&'( )... * $! '( 4 %"... 4 %.. '( 4% *.. 4A.. '$ )." :$( & '( ) & ' ( +&'( ).!'. *!.. * $$ $ 4 ## B (!'.* $ 4A. *." :$( * *. * 1.." :$( &'( ). ( ' (. $. $ 4 %'! & & )." :$( ) * +, " $. ' &! * ( & '#2 $#!'&* 1.*" 1"6 2 C* )!' <+& '( ). (.6 '# '( * '&*. *. " :$( &'( ) %

Hvidbog Resume og vurdering af bemærkninger til indsatsplan for en del af OSD 1432 Aalborg SV

Hvidbog Resume og vurdering af bemærkninger til indsatsplan for en del af OSD 1432 Aalborg SV Hvidbog Resume og vurdering af bemærkninger til indsatsplan for en del af OSD 1432 Aalborg SV Side 1 af 6 HVIDBOG Til Indsatsplan for en del af OSD 1432 Aalborg SV Udgiver: Center Natur og Miljø, Hobrovej

Læs mere

Godkendelse af 2. behandling af revision af indsatsplan for OSD 1476, Hvorup

Godkendelse af 2. behandling af revision af indsatsplan for OSD 1476, Hvorup Punkt 4. Godkendelse af 2. behandling af revision af indsatsplan for OSD 1476, Hvorup 2018-062489 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender, at at revision af indsatsplan for OSD 1476,

Læs mere

Pålæg af rådighedsindskrænkninger, Gl. Hvorupvej 120, Hvorup.

Pålæg af rådighedsindskrænkninger, Gl. Hvorupvej 120, Hvorup. Punkt 14. Pålæg af rådighedsindskrænkninger, Gl. Hvorupvej 120, Hvorup. 2013-1974. Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der træffes beslutning om pålæg af rådighedsindskrænkninger

Læs mere

Hvidbog til Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum. En plan for beskyttelse af drikkevandet. Side 1 af 15

Hvidbog til Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum. En plan for beskyttelse af drikkevandet. Side 1 af 15 Hvidbog til Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum En plan for beskyttelse af drikkevandet Side 1 af 15 HVIDBOG til Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum

Læs mere

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne, marts 2008 Forord Dette tillæg til delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Aalborg Sydøst

Læs mere

Hovedpunkter fremgår af nedenstående tabel. De enkelte høringssvar kan ses i deres fulde udstrækning sidst i dette dokument.

Hovedpunkter fremgår af nedenstående tabel. De enkelte høringssvar kan ses i deres fulde udstrækning sidst i dette dokument. Indsatsplan Orø - Hvidbog Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse har været i offentlig høring i perioden 19. august 2015 til 11. november 2015. Der er indkommet 3 høringssvar i perioden. Der har ikke været

Læs mere

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Koordinationsforum, Haderslev, 3. oktober 2013 Naturstyrelsens BNBO-rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen

Læs mere

Godkendelse af forslag til revison af indsatsplan for OSD 1475, Hammer Bakker og Tylstrup

Godkendelse af forslag til revison af indsatsplan for OSD 1475, Hammer Bakker og Tylstrup Punkt 11. Godkendelse af forslag til revison af indsatsplan for OSD 1475, Hammer Bakker og Tylstrup 2018-062490 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til revision af indsatsplan

Læs mere

Agri Nords høringssvar fra den offentlige høring af indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst samt Miljøog Energiforvaltningens bemærkninger hertil

Agri Nords høringssvar fra den offentlige høring af indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst samt Miljøog Energiforvaltningens bemærkninger hertil #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Til Indtast til Kopi til Indtast Kopi til Fra Birgitte A. Hollænder Sagsnr./Dok.nr. 2016-056296 / 2016-056296-7 Miljø- og Energiplanlægning

Læs mere

Indsatsplanlægning Kontaktgruppemøde - Hals

Indsatsplanlægning Kontaktgruppemøde - Hals Indsatsplanlægning Kontaktgruppemøde - Hals oktober 2015 Status for indsatsplanlægning Hvad er der sket siden sidst? Byrådet har vedtaget: Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, Tylstrup Vandværk Indsatsplan

Læs mere

Erfaringer med grundvandsbeskyttelse. Møde den 18. juni 2014

Erfaringer med grundvandsbeskyttelse. Møde den 18. juni 2014 Erfaringer med grundvandsbeskyttelse Møde den 18. juni 2014 2 Hvad er målet? Hvad er målet med Statens kortlægning? Hvad er målet med kommunernes indsatsplaner? Hvad er Vandværkerne skal gøre? Beskyttelse

Læs mere

Godkendelse af 2. behandling af revision af indsatsplan for OSD 1475, Hammer Bakker og Tylstrup

Godkendelse af 2. behandling af revision af indsatsplan for OSD 1475, Hammer Bakker og Tylstrup Punkt 5. Godkendelse af 2. behandling af revision af indsatsplan for OSD 1475, Hammer Bakker og Tylstrup 2018-062490 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender, at at revision af indsatsplan

Læs mere

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Bilag 2 Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Målsætning for grundvandsbeskyttelse Det er Rebild Kommunes mål at drikkevandsforsyningen, nu og i fremtiden, er baseret på uforurenet

Læs mere

Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst

Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst Punkt 4. Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst 2016-056296 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til tillæg til indsatsplan for

Læs mere

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a.

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a. Indsatsplan for Vandcenter Djurs a.m.b.a. Dolmer Kildeplads Indledning: Ifølge vandforsyningslovens 13 skal kommunalbestyrelsen vedtage en indsatsplan i områder, som i vandplanen er udpeget som indsatsplanområder

Læs mere

Ny bekendtgørelse om indsatsplanlægning. og status for vejledning om indsatsplaner

Ny bekendtgørelse om indsatsplanlægning. og status for vejledning om indsatsplaner Ny bekendtgørelse om indsatsplanlægning og status for vejledning om indsatsplaner EnviNa - Temadag om indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, Middelfart 8. februar 2017 Helga Ejskjær, Vandforsyning Indsatsbekendtgørelsen

Læs mere

Nr. Afsender Resumé af indkomne kommentar til forslag til Grundvandsbeskyttelsesplan for Sønderborg Øst

Nr. Afsender Resumé af indkomne kommentar til forslag til Grundvandsbeskyttelsesplan for Sønderborg Øst Opsummering af høringssvar til forslag til Plan for grundvandsbeskyttelse for Sønderborg Øst, med forvaltningens bemærkninger og henvisning til rettelser, som det har medført i den endelige plan Nr. Afsender

Læs mere

Indsatsplanen set i et juridisk lys

Indsatsplanen set i et juridisk lys Indsatsplanen set i et juridisk lys Regelgrundlaget Den konkrete sagsbehandling Kursus om indsatsplanlægning til beskyttelse af drikkevandet den 20. august 2014 v/sten W. Laursen Områdeudpegning (VFL 11

Læs mere

Grundvandsbeskyttelse og målretning - hvordan arbejder Odense Kommune? Geolog Hans Peter Birk Hansen Odense Kommune

Grundvandsbeskyttelse og målretning - hvordan arbejder Odense Kommune? Geolog Hans Peter Birk Hansen Odense Kommune Grundvandsbeskyttelse og målretning - hvordan arbejder Odense Kommune? Geolog Hans Peter Birk Hansen Odense Kommune DISPOSITION Lovstof Målretning Case fra Odense Kommune Konklusion LOVSTOF Bekendtgørelse

Læs mere

Hvorfor er det vigtigt med et vandsamarbejde? Møde med vandværker og byråd den 16. maj 2013

Hvorfor er det vigtigt med et vandsamarbejde? Møde med vandværker og byråd den 16. maj 2013 Hvorfor er det vigtigt med et vandsamarbejde? Møde med vandværker og byråd den 16. maj 2013 Præsentation Tina Callesen, Afdelingsleder, Vand & Jord Henrik Züricho, Geolog, Vand & Jord Louise Appel Bjergbæk,

Læs mere

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for OSD Aalborg Sydøst

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for OSD Aalborg Sydøst Punkt 3. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for OSD 1435 - Aalborg Sydøst 2012-50100 Miljø- og Energiudvalget indstiller til byrådet, at udkast til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for OSD 1435

Læs mere

Varmeplanlægning - Godkendelse af projekt for forblivelsespligt til fjernvarme for ejendomme tilsluttet Ulsted Varmeværk A.m.b.a.

Varmeplanlægning - Godkendelse af projekt for forblivelsespligt til fjernvarme for ejendomme tilsluttet Ulsted Varmeværk A.m.b.a. #BREVFLET# Click here to enter text. Ulsted Varmeværk A.m.b.a. - Ejeren af Lucernehaven 42, Ulsted orienteres om Aalborg godkendelse Kommune, af projekt for forblivelsespligt Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby

Læs mere

VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG

VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG Afsnitsleder Lise Højmose Kristensen Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne ATV Jord og Grundvand Praktiske

Læs mere

Høringsnotat. Vedrørende

Høringsnotat. Vedrørende Miljøudvalget 2013-14 L 72 Bilag 1 Offentligt NOTAT Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-4200-00024 Den 24. oktober 2013 Høringsnotat Vedrørende Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v., lov om vurdering

Læs mere

Godkendelse af pålæg af dyrkningsrestriktioner - Gravsholtvej 34, Vodskov (matr. nr. 14c Horsens By, Horsens)

Godkendelse af pålæg af dyrkningsrestriktioner - Gravsholtvej 34, Vodskov (matr. nr. 14c Horsens By, Horsens) Punkt 25. Godkendelse af pålæg af dyrkningsrestriktioner - Gravsholtvej 34, Vodskov (matr. nr. 14c Horsens By, Horsens) 2016-024061 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender, at der

Læs mere

Jane Stampe bød velkommen og mødets deltagere blev præsenteret.

Jane Stampe bød velkommen og mødets deltagere blev præsenteret. #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Møde Grundvandsrådsmøde Miljø- og Energiplanlægning Tid 6. december 2016 kl. 14:30 Sted Mødelokale 160 Miljø- og Energiforvaltningen Stigsborg

Læs mere

Bilag 1. Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Bilag 1. Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Bilag 1 Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Målsætning for grundvandsbeskyttelse Det er Rebild Kommunes mål at drikkevandsforsyningen, nu og i fremtiden, er baseret på uforurenet

Læs mere

Dato: 13.10.2011 Sagsnr.: 2011-20611 Dok. nr.: 2011-299466 Direkte telefon: Initialer: LBJ/me. Referat fra Grundvandsrådsmøde den 19.

Dato: 13.10.2011 Sagsnr.: 2011-20611 Dok. nr.: 2011-299466 Direkte telefon: Initialer: LBJ/me. Referat fra Grundvandsrådsmøde den 19. Referat Dato: 13.10.2011 Sagsnr.: 2011-20611 Dok. nr.: 2011-299466 Direkte telefon: Initialer: LBJ/me Aalborg Forsyning Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby Referat

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

Aalborg Kommunes høringssvar til Region Nordjyllands fornyede offentlige høring af Råstofplan Hvorupområdet

Aalborg Kommunes høringssvar til Region Nordjyllands fornyede offentlige høring af Råstofplan Hvorupområdet #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Aalborg Kommune, Direktøren Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst raastoffer@rn.dk 13-12-2016

Læs mere

Godkendelse af pålæg af dyrkningsrestriktioner - Gravsholtvej 25, Vodskov (matr. nr. 13s, 43d og 100 samt del af 13a Horsens By, Horsens

Godkendelse af pålæg af dyrkningsrestriktioner - Gravsholtvej 25, Vodskov (matr. nr. 13s, 43d og 100 samt del af 13a Horsens By, Horsens Punkt 13. Godkendelse af pålæg af dyrkningsrestriktioner - Gravsholtvej 25, Vodskov (matr. nr. 13s, 43d og 100 samt del af 13a Horsens By, Horsens 2016-024069 By- og Landskabsforvaltningen indstiller,

Læs mere

Med baggrund i ovennævnte har Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne til hensigt:

Med baggrund i ovennævnte har Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne til hensigt: Click here to enter text. (ingen korrespondent) Vandforsyningsplanlægning - Varsling af påbud om sløjfning af boringer (DGU nr. 33.628 og 33.409) tilhørende Erik Henning Staun, Binderupvej 20 A, 9240 Nibe

Læs mere

Godkendelse af overdragelse af pålæg af dyrkningsrestriktioner

Godkendelse af overdragelse af pålæg af dyrkningsrestriktioner Punkt 5. Godkendelse af overdragelse af pålæg af dyrkningsrestriktioner 2016-010011 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender, at Miljø- og Energiudvalgets indstillinger

Læs mere

Vandforsyningsplanlægning - Kontrol med vandkvaliteten for almene vandværker i Aalborg Kommune, kontrol for pesticider, nitrat mv.

Vandforsyningsplanlægning - Kontrol med vandkvaliteten for almene vandværker i Aalborg Kommune, kontrol for pesticider, nitrat mv. Notat Dato: 4.11.13 Sagsnr.: 13-35582 Dok. nr.: 13-299812 Direkte telefon: 9931 9369 Initialer: SIKR/cni Aalborg Forsyning Administration Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9 Nørresundby Vandforsyningsplanlægning

Læs mere

Notat. Til: Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse Kopi til: Fra: Per Hans Hansen

Notat. Til: Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse Kopi til: Fra: Per Hans Hansen Notat Til: Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse Kopi til: Fra: Per Hans Hansen Høringssvar til Forslag til indsatsplan for grundvand, Assens med kommentarer. Følgende har indgivet høringssvar:

Læs mere

Afgørelse om ikke at gennemføre miljøvurdering af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst

Afgørelse om ikke at gennemføre miljøvurdering af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst #BREVFLET# Click here to enter text Dokument: Neutral titel Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Annoncering på Aalborg Kommunes hjemmeside 08-02-2017 Afgørelse om ikke at gennemføre miljøvurdering

Læs mere

Notat 1 BAGGRUND 2 RÅDIGHEDSINDSKRÆNKNINGER I DE ENKELTE KOMMUNER

Notat 1 BAGGRUND 2 RÅDIGHEDSINDSKRÆNKNINGER I DE ENKELTE KOMMUNER Notat Aarhus kommune GRUNDVANDSBESKYTTELSE Status for frivillige dyrkningsaftaler og påbud af rådighedsindskrænkninger i danske kommuner og vandforsyninger 29. marts 2016 Projekt nr. 223526 Dokument nr.

Læs mere

Forslag til Indsatsplan for StautrupÅbo til beskyttelse af drikkevand

Forslag til Indsatsplan for StautrupÅbo til beskyttelse af drikkevand Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 17. december 2014 Forslag til Indsatsplan til beskyttelse af drikkevand Forslag til Indsatsplan StautrupÅbo er klar til vedtagelse

Læs mere

Forsyningernes forventninger til indsatsplaner

Forsyningernes forventninger til indsatsplaner Forsyningernes forventninger til indsatsplaner Natur og Miljø 2017 Christian Ammitsøe Disposition 1.Indsatsplaner i Odense Kommune Odense Vest 2.Finansiering 3.Konkrete formuleringer Nitrat Pesticider

Læs mere

Anbefaling: Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for OSD Aalborg Sydøst (2. behandling)

Anbefaling: Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for OSD Aalborg Sydøst (2. behandling) Punkt 6. Anbefaling: Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for OSD 1435 - Aalborg Sydøst (2. behandling) 2012-50100 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller til byrådet, at udkast til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer

Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer I medfør af 3, stk. 7, og 7 i lov nr. 571 af 24. juni 2005 om lov om ændring af lov om planlægning, som ændret ved lov nr. 571 af 9. juni 2006 samt

Læs mere

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Notat Til: Kommunerne Vandsektor, Byer og Klimatilpasning J.nr. NST-467-00052 Ref.: maskr Den 12. december 2011 Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Dette vejledende notat har til hensigt

Læs mere

3.1 Målsætning for grundvandsbeskyttelse

3.1 Målsætning for grundvandsbeskyttelse 3.1 Målsætning for grundvandsbeskyttelse Det er Rebild Kommunes miljømål at drikkevandsforsyningen, nu og i fremtiden, er baseret på uforurenet grundvand. For at opfylde dette, er Kommunens målsætning

Læs mere

Vandværksmøde i Brovst Hallen den 29. marts 2011

Vandværksmøde i Brovst Hallen den 29. marts 2011 Vandværksmøde i Brovst Hallen den 29. marts 2011 PAUSE Kaffe og kage og Jammerbugt Information fra kommunen Status for vandforsyningsplanen Status for indsatsplanlægningen PAUSE Kaffe og kage og Jammerbugt

Læs mere

Referatet har været i 14 dages høring, og er blevet tilrettet med bemærkninger.

Referatet har været i 14 dages høring, og er blevet tilrettet med bemærkninger. #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Møde Grundvandsrådsmøde Miljø- og Energiplanlægning Tid 18. maj 2017 kl. 14 Sted Stigsborg Brygge 5, Nørresundby - Mødelokale 161 Miljø- og

Læs mere

Ændringsbekendtgørelsen følger bl.a. op på ændringerne af vandforsyningsloven, som følge af vandsektorforliget 1, idet

Ændringsbekendtgørelsen følger bl.a. op på ændringerne af vandforsyningsloven, som følge af vandsektorforliget 1, idet NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4600-00082 Ref. radko/annrj Den 17. juni 2016 Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelsen om indsatsplaner Naturstyrelsen

Læs mere

Program. 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål

Program. 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål Program 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål Indsatsplan for beskyttelse af grundvandet i Slagelse Ved Brian Badike Thomsen,

Læs mere

Sønderborg Kommune

Sønderborg Kommune Sønderborg Kommune post@sonderborg.dk hzyr@sonderborg.dk Ribe vand J.nr. NST-463-00554 Ref. Jedbe/jarei Den 10. maj 2012 Udpegning af nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og indsatsområder mht. nitrat

Læs mere

Ved høringsfristen udløb den 27. oktober 2017, var der indkommet seks skriftlige høringssvar med bemærkninger.

Ved høringsfristen udløb den 27. oktober 2017, var der indkommet seks skriftlige høringssvar med bemærkninger. Solrød Kommune Teknik og Miljø Team Natur og Miljø Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse SOLRØD Dato: 30.10. 2017 HØRINGSNOTAT Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse SOLRØD, har været sendt i høring i 12

Læs mere

Vandforsyningsplanlægning - Bemærkninger til forslag til Vandforsyningsplan for Hals Kommune

Vandforsyningsplanlægning - Bemærkninger til forslag til Vandforsyningsplan for Hals Kommune Hals Kommune Borgergade 39 9362 Gandrup (raadhus@halskom.dk) Vandforsyningsplanlægning - Bemærkninger til forslag til Vandforsyningsplan for Hals Kommune Sammenlægningsudvalget har på mødet den 18. september

Læs mere

Indsatsplan Skive-Stoholm. Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området. Stoholm Fritids- og Kulturcenter

Indsatsplan Skive-Stoholm. Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området. Stoholm Fritids- og Kulturcenter Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området Stoholm Fritids- og Kulturcenter d. 12. august 2014 Kl. 19.00 side 1 Dagsorden: Velkomst Torsten Nielsen, Formand for Klima

Læs mere

Hermed indsigelse mod lokalplanen. Indsigelsen berører adgangsveje til boligerne.

Hermed indsigelse mod lokalplanen. Indsigelsen berører adgangsveje til boligerne. Fra: Plan og Byg, TM (Fællespostkasse) Til: Ulla Kristensen; Jane Bjerg Emne: VS: 1-2-110 lokalplan forslag / indsigelse Dato: 18. september 2013 08:35:35 -----Oprindelig meddelelse----- Fra: Søren Walentin

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af Indsatsplan Beder. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Aarhus Kommune

Indstilling. Endelig vedtagelse af Indsatsplan Beder. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 14. december 2012 Aarhus Kommune Natur og Miljø Teknik og Miljø 1. Resume Valdemarsgade 18 8000 Aarhus C Indsatsplan Beder skal sikre, at

Læs mere

Stigsborg Brygge 5, Nr. Sundby Svenstrup d. 7/6-17

Stigsborg Brygge 5, Nr. Sundby Svenstrup d. 7/6-17 Aalborg Kommune Stigsborg Brygge 5, Nr. Sundby Svenstrup d. 7/6-17 Ang. offentlig høring omkring vandboring Flødal i Svenstrup. Min broder, Jens Buus Jensen og jeg er ejer af Runesvinget 25, Svenstrup.

Læs mere

2 Godkendelse af referat fra møde den 19. september 2011 Referatet godkendtes uden bemærkninger.

2 Godkendelse af referat fra møde den 19. september 2011 Referatet godkendtes uden bemærkninger. Referat Dato: 19-07-2012 Sagsnr.: 2011-20611 Dok. nr.: 2012-201182 Direkte telefon: Initialer: LBJ/me Aalborg Forsyning Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby Referat

Læs mere

Oplæg på plandag i Odense for kommuner og regioner om OSD og byudvikling. Ved kontorchef Sanne Kjær, Tværgående Planlægning, Naturstyrelsen

Oplæg på plandag i Odense for kommuner og regioner om OSD og byudvikling. Ved kontorchef Sanne Kjær, Tværgående Planlægning, Naturstyrelsen Oplæg på plandag i Odense for kommuner og regioner om OSD og byudvikling Ved kontorchef Sanne Kjær, Tværgående Planlægning, Naturstyrelsen Regulering af OSD I Den danske grundvandsressource beskyttes mod

Læs mere

KOMMUNEPLAN/ VANDFORSYNINGSPLAN

KOMMUNEPLAN/ VANDFORSYNINGSPLAN KOMMUNEPLAN/ VANDFORSYNINGSPLAN DEN 28.08.2018 CLAUS VANGSGAARD, DANVA ULLA LYNGS LADEKARL, NIRAS Disposition Præsentation Planhieraki Styrker og begrænsninger i planer Indsatsplan Kommuneplan Vandforsyningsplan

Læs mere

Velkommen til temamøde om kvælstofudvaskning

Velkommen til temamøde om kvælstofudvaskning Velkommen til temamøde om kvælstofudvaskning Dagens program Kl. 13:00 Velkomst Kl. 13:10 Baggrund for indsatsplanlægning og grundvandsbeskyttelse i Aalborg Kommune. v/ Birgitte A. Hollænder, Aalborg Kommune

Læs mere

Hvidbog til Indsatsplan for indsatsområdet omkring Mejlby, Ravnkilde og Rørbæk. En plan for beskyttelse af drikkevand.

Hvidbog til Indsatsplan for indsatsområdet omkring Mejlby, Ravnkilde og Rørbæk. En plan for beskyttelse af drikkevand. Hvidbog til Indsatsplan for indsatsområdet omkring Mejlby, Ravnkilde og. En plan for beskyttelse af drikkevand. 0 Udgiver: Rebild Kommune, Center Natur og Miljø, Hobrovej 110, 9530 Støvring Udgivelsesår:

Læs mere

Indsatsplanlægning. Indsatsplanlægning skal sikre, at der udarbejdes en plan til beskyttelse af grundvandet mod forurening.

Indsatsplanlægning. Indsatsplanlægning skal sikre, at der udarbejdes en plan til beskyttelse af grundvandet mod forurening. Indsatsplanlægning Indsatsplanlægning skal sikre, at der udarbejdes en plan til beskyttelse af grundvandet mod forurening. En indsatsplan har en høj placering i planhierakiet, som vist på figur 1. Figur

Læs mere

Niels Peter Arildskov, COWI

Niels Peter Arildskov, COWI Indsatsplanlægning i Brønderslev Kommune Opdaterede udkast til indsatsplaner for Brønderslev Kommune Niels Peter Arildskov, COWI 1 Lovgrundlag og indsatser Lovgrundlaget for indsatsplanlægningen For de

Læs mere

Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING

Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING Tommy Koefoed, civilingeniør, Koordinator for miljø ATV 28. november 2017 Behov for revurdering af indsatsplan Eksisterende

Læs mere

Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Heden Aslundve j Øs te rh a ss in lun As er g t Øs Ve j in Sk db am Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Vester Hassing Vandværk, Øster Hassing Vej Juni 2013 ej gv jer Bro d d Udgiver: Aalborg Kommune,

Læs mere

Ny vandboring til Hornumgårdvej 2, Tranten, 9530 Støvring

Ny vandboring til Hornumgårdvej 2, Tranten, 9530 Støvring Center Natur og Miljø NOTAT Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 13.02.01-P19-3-18 13.02.02-K08-46-14 Ref.: Mark Bech Højfeldt Højfeldt Telefon: 99887641

Læs mere

Notat - ang. bemærkninger fra Landboforeningen Odder-Skanderborg

Notat - ang. bemærkninger fra Landboforeningen Odder-Skanderborg Notat - ang. bemærkninger fra Landboforeningen Odder-Skanderborg Skanderborg Kommune vil gerne kvitterer for nogle gode og konstruktive møder med landboforeningen i forbindelse med udarbejdelse af planer

Læs mere

Vandsamarbejder i Aalborg Kommune. v/louise Appel Bjergbæk Forsyningsvirksomhederne Aalborg Kommune

Vandsamarbejder i Aalborg Kommune. v/louise Appel Bjergbæk Forsyningsvirksomhederne Aalborg Kommune Vandsamarbejder i Aalborg Kommune v/louise Appel Bjergbæk Forsyningsvirksomhederne Aalborg Kommune Disposition - Introduktion til vandsamarbejderne i Aalborg - Opstart af et nyt vandsamarbejde i Nibe-området

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Åben dagsorden Hjørring Byråd 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 18:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus, Springvandspladsen 5 Fraværende: 09.08.24-P16-1-11

Læs mere

Status på kommunernes brug af miljøbeskyttelseslovens regler til grundvandsbeskyttelse. Center for Miljø og Energi Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Status på kommunernes brug af miljøbeskyttelseslovens regler til grundvandsbeskyttelse. Center for Miljø og Energi Teknik og Miljø Aarhus Kommune Status på kommunernes brug af miljøbeskyttelseslovens regler til grundvandsbeskyttelse Oversigt Status Resultater spørgerunde Udfordringer Status på indsatsplanarbejdet i HVOR BRUGES MBL 24 OG 26A? 26a

Læs mere

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning og administration af

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning og administration af NOTAT Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning og administration af drikkevandsressourcer mv. Hermed fremsender KL s sekretariat høringssvar. Der tages forbehold for en politisk behandling

Læs mere

Regulering af nitratbelastning i indsatsplaner. Landskabsforvalter Nikolaj Ludvigsen

Regulering af nitratbelastning i indsatsplaner. Landskabsforvalter Nikolaj Ludvigsen Regulering af nitratbelastning i indsatsplaner Landskabsforvalter Nikolaj Ludvigsen Fremadrettet beskyttelses via husdyrbrugloven kontra MBL 26 a? Ekspropriation - hvornår skal indsatsplanerne tage dette

Læs mere

Boringsnære beskyttelsesområder BNBO

Boringsnære beskyttelsesområder BNBO Boringsnære beskyttelsesområder BNBO Vordingborg Vandråd den 1. oktober 2012 Naturstyrelsens rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen PAGE 1 Indhold Hvem er vi? Hvorfor

Læs mere

Opfølgning på Indsatsplan Beder påbud mod anvendelse af pesticider

Opfølgning på Indsatsplan Beder påbud mod anvendelse af pesticider Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 17.11.2015 påbud mod anvendelse af pesticider For at følge op på Indsatsplan Beder foreslås der gennemført åstedsforretninger og høringsprocesser

Læs mere

Miljøbeskyttelseslovens 26 a, stk. 1

Miljøbeskyttelseslovens 26 a, stk. 1 Lovhjemmel til anvendelse af påbud i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 26 a v/ Sten W. Laursen Miljøbeskyttelseslovens 26 a, stk. 1 Når der er vedtaget en indsatsplan for et område efter vandforsyningslovens

Læs mere

Rebild Kommunes høringssvar til forslag til råstofplan 2016 samt forslag til Miljøvurdering og miljørapport.

Rebild Kommunes høringssvar til forslag til råstofplan 2016 samt forslag til Miljøvurdering og miljørapport. Center Natur og Miljø Region Nordjylland Råstofgruppen Niels Bohrsvej 30 9220 Aalborg Øst Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 01.09.00-A00-2-14 Ref.:

Læs mere

Indsatsplan for Grundvandsbeskyttelse, Aalborg Sydøst

Indsatsplan for Grundvandsbeskyttelse, Aalborg Sydøst Indsatsplan for Grundvandsbeskyttelse, Aalborg Sydøst Dagsorden - Velkomst - Kommentarer til Rapport - Konsekvenser for landbrugsproduktionen - Alternative og Supplerende muligheder - Erstatning - Forslag

Læs mere

Velkommen til møde i den tekniske arbejdsgruppe for beskyttelse af grundvand Kortlægningsområde Odense Syd 6 november 2014

Velkommen til møde i den tekniske arbejdsgruppe for beskyttelse af grundvand Kortlægningsområde Odense Syd 6 november 2014 Velkommen til møde i den tekniske arbejdsgruppe for beskyttelse af grundvand Kortlægningsområde Odense Syd 6 november 2014 Dagsorden til teknisk arbejdsgruppe Velkomst og præsentation 1. Orientering om:

Læs mere

Rebild Kommunes foreløbige høringssvar i forbindelse med forslag til råstofplan 2016 samt forslag til Miljøvurdering og miljørapport.

Rebild Kommunes foreløbige høringssvar i forbindelse med forslag til råstofplan 2016 samt forslag til Miljøvurdering og miljørapport. Center Natur og Miljø Region Nordjylland Råstofgruppen Niels Bohrsvej 30 9220 Aalborg Øst Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 01.09.00-A00-2-14 Ref.:

Læs mere

HVOR LYKKES DET MED GRUNDVANDSBESKYTTELSE?

HVOR LYKKES DET MED GRUNDVANDSBESKYTTELSE? HVOR LYKKES DET MED GRUNDVANDSBESKYTTELSE? STATUS PÅ KOMMUNERNES BRUG AF MILJØBESKYTTELSES- LOVENS REGLER TIL GRUNDVANDSBESKYTTELSE Ulla Lyngs Ladekarl og Eike Stubsgaard NIRAS/Aarhus Kommune og Aarhus

Læs mere

Orienteringsmøde om dyrkningsdeklarationer i Aalborg Sydøst

Orienteringsmøde om dyrkningsdeklarationer i Aalborg Sydøst Aalborg, den 26. april 2006 LHK Referat Emne Orienteringsmøde om dyrkningsdeklarationer i Aalborg Sydøst Tid Onsdag den 22. marts 2006 kl. 19.30 Sted Deltagere Hobro-Aalborg Landboforening, Skalborggård

Læs mere

Henvendelse om Skanderborgs Kommunes beslutning om inhabilitet

Henvendelse om Skanderborgs Kommunes beslutning om inhabilitet Skanderborg kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Henvendelse om Skanderborgs Kommunes beslutning om inhabilitet 27. juni 2018 Et byrådsmedlem og medlem af økonomiudvalget i Skanderborg Kommune [XX] har

Læs mere

Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger. Eksempler fra hovedstadsområdet

Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger. Eksempler fra hovedstadsområdet Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger Eksempler fra hovedstadsområdet Møde den 1. november

Læs mere

Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 34 Offentligt

Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 34 Offentligt Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 34 Offentligt NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4600-00052 Ref. sahhe Den 4. oktober 2013 Høringsnotat vedrørende bekendtgørelse om udpegning

Læs mere

Rådgivningen. Vi rådgiver i spørgsmål inden for jura, administration, tekniske og praktiske spørgsmål samt økonomi og regnskab.

Rådgivningen. Vi rådgiver i spørgsmål inden for jura, administration, tekniske og praktiske spørgsmål samt økonomi og regnskab. Temamøde Region Øst Rådgivningen Vi rådgiver i spørgsmål inden for jura, administration, tekniske og praktiske spørgsmål samt økonomi og regnskab. Det er typisk sager, der er omfattet af vandforsyningsloven,

Læs mere

Indsatsplan Beder. Gennemgang af Forslag. Beder Gartnerskole 14. maj NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Indsatsplan Beder. Gennemgang af Forslag. Beder Gartnerskole 14. maj NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Indsatsplan Beder Gennemgang af Forslag Beder Gartnerskole 14. maj 2012 s oplæg Formål og baggrund for indsatsplanen Parter i indsatsplanen Tidsplan for høring v/ Mogens Bjørn Nielsen Geologi og sårbare

Læs mere

Skanderborg Kommunes overvejelser om udpegning af indsatsområder for pesticider. TM 50 - Temadage for indsatsplanlæggere d. 8.

Skanderborg Kommunes overvejelser om udpegning af indsatsområder for pesticider. TM 50 - Temadage for indsatsplanlæggere d. 8. Skanderborg Kommunes overvejelser om udpegning af indsatsområder for pesticider TM 50 - Temadage for indsatsplanlæggere d. 8. oktober 2014 Overvejelser om udpegning af indsatsområder for pesticider Hvorfor

Læs mere

Udvikling af byområder i kommuneplanerne og statslig beskyttelse af grundvandet.

Udvikling af byområder i kommuneplanerne og statslig beskyttelse af grundvandet. Udvikling af byområder i kommuneplanerne og statslig beskyttelse af grundvandet. Hvad var udgangspunktet? Regionplaner med status af landsplandirektiv. Eksisterende OSD områder. Kortlægning af grundvandet,

Læs mere

Gennemførelse af indsatsplanen. Forhandling af frivillige aftaler om grundvandsbeskyttelse for opfyldelse af målsætning for nitrat og pesticid

Gennemførelse af indsatsplanen. Forhandling af frivillige aftaler om grundvandsbeskyttelse for opfyldelse af målsætning for nitrat og pesticid Gennemførelse af indsatsplanen Forhandling af frivillige aftaler om grundvandsbeskyttelse for opfyldelse af målsætning for nitrat og pesticid Grundvandssamarbejder 1. Omfatter samtlige vandværker i den

Læs mere

V E J L EDNING VEDR. 25 M

V E J L EDNING VEDR. 25 M V E J L EDNING VEDR. 25 M B E SKYTTELSESZONE. H Ø R INGSSVAR KL takker for det fremsendte udkast. I det følgende gøres rede for KL s bemærkninger til udkastet til vejledning vedr. 25 m beskyttelseszoner,

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst & præsentationsrunde Indsatsplanområder i Hvorfor skal der laves indsatsplaner? Hvad indeholder en grundvandskortlægning? Hvad indeholder en indsatsplan?

Læs mere

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. OSD 1435 - Aalborg Sydøst

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. OSD 1435 - Aalborg Sydøst FO RS L AG Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse OSD 1435 - Aalborg Sydøst Juni 2015 Udgiver: Aalborg Kommune Udgivelse: juni 2015 Sagsnr.: 2011-52573 Dok.nr.: 2011-52573-28 Titel: Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Høringssvar til Region Syddanmark angående råstofområder i Varde Kommune

Høringssvar til Region Syddanmark angående råstofområder i Varde Kommune Dato 27.01.2012 Dok.nr. 1064969 Sagsnr. 134497 Ref. AGSC Høringssvar til Region Syddanmark angående råstofområder i Varde Kommune Varde Kommune har modtaget Region Syddanmarks Forslag til råstofplan 2012.

Læs mere

Endelig vedtagelse af Indsatsplan Hundslund samt afgørelse om ikke VVM-pligt

Endelig vedtagelse af Indsatsplan Hundslund samt afgørelse om ikke VVM-pligt Brev sendt til lodsejere indenfor Indsatsplan Hundslund Teknik & Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Endelig vedtagelse af Indsatsplan Hundslund samt afgørelse om ikke VVM-pligt Indsatsplan Hundslund Odder Kommunes

Læs mere

Fastlæggelse af beskyttelsesbehov pesticider

Fastlæggelse af beskyttelsesbehov pesticider Fastlæggelse af beskyttelsesbehov pesticider Overvismand Hans Jørgen Whitta- Jacobsen, 26. februar 2015: Hvis vi skal holde fast i muligheden for, at vi kan drikke urenset grundvand, er det nødvendigt

Læs mere

FRA KORTLÆGNING TIL INDSATSPLAN EKSEMPEL FRA ODENSE KOMMUNE

FRA KORTLÆGNING TIL INDSATSPLAN EKSEMPEL FRA ODENSE KOMMUNE FRA KORTLÆGNING TIL INDSATSPLAN EKSEMPEL FRA ODENSE KOMMUNE Hans Peter Birk Hansen Geolog Odense Kommune Grundvandsbeskyttelsesplaner Bornholm Svendborg Ærø Odense 11/01 2015 SIDE 1 PLANER FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE

Læs mere

Opstart på Indsatsplanlægning Silkeborg Syd

Opstart på Indsatsplanlægning Silkeborg Syd Opstart på Indsatsplanlægning Silkeborg Syd Medborgerhuset i Silkeborg 13. april 2016 Velkomst og præsentation Kortlægningen resumé og vurdering af oplande Pause m. sandwich Elementer i Indsatsplanlægningen

Læs mere

Naturstyrelsens tanker om grundvandsbeskyttelse over for pesticider. Funktionsleder Martin Skriver

Naturstyrelsens tanker om grundvandsbeskyttelse over for pesticider. Funktionsleder Martin Skriver Naturstyrelsens tanker om grundvandsbeskyttelse over for pesticider Funktionsleder Martin Skriver Eksisterende håndtag i MBL 21 b. Anvendelse af pesticider, dyrkning og gødskning til erhvervsmæssige og

Læs mere

Indsatsplaner i Kolding Kommune fokus på kvælstoftrinmodellen

Indsatsplaner i Kolding Kommune fokus på kvælstoftrinmodellen Indsatsplaner i Kolding Kommune fokus på kvælstoftrinmodellen Indsatsplaner i Kolding Kommune 8 indsatsplaner - vedtaget Follerup Kongsted Vonsild og Agtrup (2012) Trudsbro Viuf-Bramdrupdam Christiansfeld

Læs mere

NOTAT Høringsnotat vedrørende vejledning om indsatsplaner Definitionen af indsatsområder

NOTAT Høringsnotat vedrørende vejledning om indsatsplaner Definitionen af indsatsområder NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4600-00052 Ref. sahhe Den 17. marts 2014 Høringsnotat vedrørende vejledning om indsatsplaner Naturstyrelsen sendte den 30. juli 2013 udkast til

Læs mere

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Udvalgsmøde

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Udvalgsmøde Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Udvalgsmøde 31-05-2016 STATENS GRUNDVANDSKORTLÆGNING Historik Amtet udpegede områder med særlig drikkevandsinteresse (OSD) i Regionplan 1997 Drikkevandsbetænkningen

Læs mere