Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal loka le1 38/ 139

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal loka le1 38/ 139"

Transkript

1 Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal loka le1 38/ 139 Delt ager e: Ulrik San d Lars en, Med hat Khat tab, Jesp er Ulle mos e, G rete Sch ødts

2 , Ar ne Ebse n, C hrist ian Kaa stru p Afbu d: Jørg en Ples s Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. SFU - Budget Pulje til frivilligt sundhedsarbejde Satspuljemidler for svært overvægtige voksne Til efterretning...35

3 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget s møde den SFU - Budget /5941 Beslutningstema: Drøftelse af budget Sagsfremstilling: Med henvisning til budgetproceduren behandlede Økonomiudvalget den 24. marts 2009 den økonomiske strategi og udvalgsrammer for budget Byrådet forventes at behandle sagen den 31. marts På baggrund heraf drøftes udvalgets budgetbidrag. Indstilling: Administrationen indstiller, at sagen drøftes. Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den : Drøftet. 2. Pulje til frivilligt sundhedsarbejde 09/12120 Beslutningstema: Drøftelse af pulje til frivilligt sundhedsarbejde Sagsfremstilling: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget besluttede både i 2007 og 2008, at udmønte en pulje på kr., for at understøtte det frivillige sundhedsarbejde. I 2007 bevilgede man via to ansøgningsrunder tilskud til 6 ansøgninger på sammenlagt kr. Der er fremsendt anmodning til de foreninger som modtog tilskud i 2007, om regnskab samt en kort evaluering af aktiviteten senest den I 2008 blev der foretaget redaktionelle ændringer og præciseret, at midlerne kun tildeles til frivilligt sundhedsarbejde, og kriterierne for 2008 blev således: Til aktiviteter, der støtter og bakker op om kommunens sundhedspolitik i dens mangfoldighed 32

4 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget s møde den Til initiativer i forhold til børn og unge og/eller fysisk aktivitet, og gerne til afprøvning af nye idéer Til borgere, der yder frivilligt sundhedsarbejde i organisationer og foreninger eller på eget initiativ Til grupper af borgere, netværk eller foreninger, der er hjemmehørende i Svendborg Kommune Til frivilligt sundhedsarbejde, som enten kommer en væsentlig del af kommunens borgere til gode, eller som er målrettet en speciel gruppe borgere Primært til ansøgere, der ikke modtager anden kommunal støtte Uddeling sker som udgangspunkt for 1 år I 2008 bevilgede man via én ansøgningsrunde i august 2008 tilskud til frivilligt sundhedsarbejde til 5 ansøgninger på sammenlagt kr. I bevillingsskrivelserne for 2008 er der anmodet om, at vi senest den forventer at modtage regnskab samt en kort beskrivelse af projektets evaluering. Da regnskaber og beskrivelser således først foreligger i august 2009 kan det overvejes, om puljens udmøntning bør afvente disse. Indstilling: Administrationen indstiller, at pulje til frivilligt sundhedsarbejde drøftes. Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den : Puljen drøftes igen til efteråret. 3. Satspuljemidler for svært overvægtige voksne 09/6864 Beslutningstema: Drøftelse af Sundhedsstyrelsens satspulje for indsats mod svært overvægtige voksne Sagsfremstilling: Antallet af overvægtige og svært overvægtige voksne danskere er støt stigende. Mere end hver anden voksen dansker vejer for meget. 33

5 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget s møde den De nyeste undersøgelser peger på, at knap 40 % af de voksne danskere er overvægtige og knap 20 % er svært overvægtige, en tilstand der er forbundet med en lang række følgesygdomme. En undersøgelse har anslået, at fjernede man svær overvægt som risikofaktor, er det muligt at reducere forekomsten af type-2 diabetes med over 50 %, hjerte-kar sygdomme med over 20 % og lignende tal ses ved andre følgesygdomme af fedme. Derfor har Regeringen og satspuljepartierne som et led i udmøntningen af satspuljemidlerne for afsat 57,5 mio. kroner til en indsats overfor svært overvægtige voksne. Sundhedsstyrelsen har netop udmeldt 2. udmøntning af satspuljen på i alt 19 mio. til projektansøgninger der etablerer en vægtstoprådgiverordning. Puljen har deadline den 8. maj Formålet med puljen er at afprøve et specifikt koncept i indsatsen overfor overvægtige voksne. Konceptet er forholdsvis afgrænset og skal indeholde en vægtstoprådgiver. Vægtstoprådgiverfunktionen er inspireret af den veletablerede ordning med rygestopinstruktører. Vægtstoprådgiveren skal være en sundhedsfaglig kommunalt ansat, der uddannes som vægtstoprådgiver, og i samtalen med den overvægtige skal metoden "små skridt" anvendes. Projektet/tilbuddet skal som nævnt være bygget op om vægtstoprådgiveren og det skal igangsættes i 2009 og afsluttes senest med udgangen af Desuden skal projektet målrettes en af nedenstående fire målgrupper: Personer uden for arbejdsmarkedet Svært overvægtige gravide (både før og efter fødsel) Særligt udsatte erhvervsgrupper, herunder især ufaglærte Personer med anden etnisk baggrund end dansk Forebyggelsessekretariatet har i samarbejde med Væksthuset i Byparken drøftet muligheden for at beskrive et projekt rettet mod overvægtige kvinder med anden etnisk baggrund end dansk. Netop denne målgruppe er udvalgt af flere grunde: Personer med anden etnisk herkomst end dansk har ofte en lavere socioøkonomisk status end personer med dansk herkomst. Socioøkonomisk status er en af de sundhedsdeterminanter der bl.a. har betydning for overvægt og mange af de følgesygdomme der er knyttet til svær overvægt. Forekomsten af overvægt blandt kvinder med anden etnisk baggrund end dansk er højere end hos kvinder med dansk etnisk baggrund I Byparken og Skovparken bor mellem personer, hvoraf 52 % er beboere med anden etnisk herkomst end dansk. Det er således muligt at igangsætte aktiviteter der når mange i målgruppen og samtidig er placeret indenfor en overkommelig geografisk afstand fra beboernes hjem 34

6 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget s møde den Svendborg Kommune har etableret et væksthus i området, som fungerer indtil udgangen af 1. kvartal Væksthuset har faciliteter der rummer mulighed for at indeholde mange af de aktiviteter, der skal foregå i det nærværende projekt og skaber således nogle fordelagtige rammer for at møde målgruppen i deres eget miljø. Projektets aktiviteter er ikke endeligt besluttet, men det vil med stor sandsynlighed tage udgangspunkt i diætistvejledning, fysisk aktivitet og mulighed for psykologbistand og motivationssamtaler og desuden individuelle og familiesamtaler med vægtstoprådgiveren (krav fra Sundhedsstyrelsen). Desuden skal der tilknyttes tolke. Projektet foreslås igangsat omkring september 2009 og afsluttes medio Økonomiske konsekvenser: Puljen kræver en medfinansiering på minimum 30 %. Da projektet ikke er endeligt beskrevet tages udgangspunkt i, at projektet vil have et samlet budget på 2-3 mio. kroner fordelt over ca. 3 år. Dette svarer til, at Svendborg Kommune skal bidrage med en medfinansiering på maksimalt fordelt over 4 budgetår med følgende anslåede fordeling: 2009: : : : Indstilling: Det indstilles, at udvalget tilkendegiver, om der kan arbejdes videre med en projektansøgning. Bilag: Åben - Vejledning til 2. udmøntning af puljen Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den : Der arbejdes videre. Ansøgningen forelægges i et senere møde. 4. Til efterretning 09/10481 Beslutningstema: Til efterretning 35

7 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget s møde den Sagsfremstilling: 1. Orientering ved formanden 2. Orientering fra udvalgets medlemmer 3. Orientering fra direktørområdet 1. Den kommunale tandpleje, Centralklinikken 2. Hospice på Sydfyn 3. Kollegie for unge mødre 4. Projektbevilling til dagbehandlingstilbud for svært belastede alkoholmisbrugere (bevillingsskrivelse vedlagt) 4. Pjecer 1. Servicestyrelsen: "Social Fokus", marts Sundhedsstyrelsen, Komiteen for Sundhedsoplysning: "Små skridt til vægttab - der holder" 5. Konferencer 1. Kliniske ekspertsygeplejersker - bedre sundhedstilbud til kroniske syge 2. Sundhed med borgeren i centrum (en workshopdag på Frederiksberg Rådhus, hvor værktøjskassen til praktisk forebyggelse fyldes op) Bilag: Åben - Bilag til pkt : Bevillingsskrivelse fra Velfærdsministeriet Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den : Taget til efterretning. 36

8 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget s møde den Underskriftsblad: Ulrik Sand Larsen Medhat Khattab Jesper Ullemose Jørgen Pless Grete Schødts Arne Ebsen Christian Kaastrup 37

9 Bilag: 3.1. Vejledning til 2. udmøntning af puljen Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Mødedato: 02. april Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 41672/09

10 2. udmøntning af tilskudspuljen til iværksættelse af kommunalt og regionalt forankrede vægtstoprådgivere og nøglepersoner på særligt udsatte arbejdspladser Sundhedsstyrelsen udmønter nu ca. 21 mio. kr. af tilskudsmidlerne fra satspuljen til indsatser overfor svært overvægtige voksne. Satspuljens tilskudsmidler er afsat med formålet: At sikre at der udvikles støttefunktioner, der øger kompetencerne blandt svært overvægtige voksne til at opnå og vedligeholde et vægttab. At kompetencerne øges hos de personer, der skal støtte op om de overvægtige voksne. Støttefunktionerne iværksættes med henblik på at nå overvægtige voksne særligt inden for følgende målgrupper: Personer uden for arbejdsmarkedet Svært overvægtige gravide (både før og efter fødsel) Særligt udsatte erhvervsgrupper, herunder især ufaglærte Personer med anden etnisk baggrund end dansk Hvad kan der søges om støtte til? Under tilskudspuljens 2. udmøntning kan der ansøges om midler til følgende tre typer af projekter: 1) Etablering af vægtstoprådgiverordning i kommuner og regioner hertil udmøntes der et samlet beløb på ca. 19 mio. kr. 2) Etablering af en nøglepersonordning på særligt udsatte arbejdspladser hertil udmøntes der et samlet beløb på ca. 2 mio. kr. 3) Ansøgning om ekstra pladser på vægtstoprådgiveruddannelsen hertil udmøntes der i alt 100 pladser, som fordeles af to omgange i foråret 2009 og i efteråret ad 1. Vægtstoprådgiverordning i kommuner og regioner Tilskudspuljen støtter projekter til etablering af tilbud, der er målrettet svært overvægtige voksne inden for de fire ovenfor nævnte målgrupper. Projekterne skal være opbygget omkring en vægtstoprådgiverordning. Vægtstoprådgiverordningen er inspireret af den veletablerede ordning med rygestop-instruktører, der fungerer som et nationalt tiltag, hvor kommunale medarbejdere kompetenceudvikles til at motivere og ruste borgeren til at gennemgå en livsstilsændring. Der kan ansøges om tilskud til projekter, der etablerer kommunalt og/eller regionalt forankrede tilbud afhængigt af, hvilke af satspuljens målgrupper projektet henvender sig til. Projekterne vil organisatorisk være forskellige afhængigt af målgruppen, men projekterne skal have følgende elementer i fokus: Udvikling af tilbud opbygget omkring vægtstoprådgivning målrettet de fire ovenfor nævnte målgrupper Rekruttering af målgruppen Opfølgning af målgruppen Projektets organisering lokalt herunder hvordan projektet inddrages i andre af kommunens/regionens funktioner som jobcenter, jordmodercenter etc.

11 Hvordan projektet støtter netværksdannelse for personer med svær overvægt efter afslutning af tilbud i kommualt/regionalt regi Etablering af tværgående samarbejde mellem vægtstoprådgivere herunder særligt mellem kommunale og regionale vægtstoprådgivere i forhold til målgruppen gravide Samarbejde mellem vægtstoprådgivere og særligt udsatte arbejdspladser om etablering af nøglepersonordning (se punkt 2 nedenfor) herunder samarbejde mellem vægtstoprådgivere og nøglepersoner om tilbud og sundhedsfremme på arbejdspladsen. Dette er særligt relevant for projekter med målgruppen særligt udsatte erhvervsgrupper Implementering og forankring af projektet efter satspuljens ophør Kvalitetssikring af projektet Uddannelse til vægtstoprådgiver Det er et krav for at modtage midler fra tilskudspuljen til et projekt, at de kommunale/regionale medarbejdere gennemfører uddannelsen til vægtstoprådgiver, og at vægtstoprådgivningen indgår i projektets planlagte aktiviteter. Vægtstoprådgiveruddannelsen er udviklet til at ruste de kommunale og regionale medarbejdere til at varetage vægttabsforløb for grupper såvel som individuelle forløb. Der undervises i Små skridt konceptet, som skal være grundstammen i et vægtstoprådgiverforløb. Se mere i bilag 1. Uddannelsen har fokus på de tre områder; kost, fysisk aktivitet og motivation. Kompetenceudviklingen af kommunale/regionale medarbejdere finansieres af satspuljemidlerne og foregår fra centralt hold ved vægtstoprådgiveruddannelsen. Sundhedsstyrelsen har etableret uddannelsen i samarbejde med konsortiet Det Nationale Udviklingscenter mod Overvægt. Omfanget af uddannelsen er et forløb på uddannelsesdage. De to første moduler afholdes som internat på hhv. Gerlev eller Århus Idrætshøjskole. Udover de 6 hele dage selve uddannelsen varer, skal der afsættes ca. 4 hele dage til e-læring-øvelser før og efter deltagelse på de tre moduler. Disse øvelser kan laves alle steder med internetopkobling. Det samlede tidsforbrug til udannelsen er således minimum 10 dage. Uddannelsesforløbet blev etableret i dec og udbydes løbende gennem 2009 samt starten af De kommunale og regionale medarbejdere, der kompetenceudvikles til at blive vægtstoprådgivere skal have en relevant sundhedsfaglig baggrund. Medarbejdere med anden faglig baggrund, som arbejder med en eller flere af satspuljens primære målgrupper, kan gennemgå kurset med ekstra forberedelse. Minimumskrav for projekter til etablering af vægtstoprådgiverordningen For at projekterne kan leve op til forpligtelsen om at medarbejderen bruger de nyerhvervede kompetencer i arbejdsrelaterede situationer skal vægtstoprådgivningen tage udgangspunkt i små skridt -konceptet, som der undervises i på uddannelsen. Målinger af højde, vægt og taljeomkreds (taljemål gælder ikke for gravide) skal rapporteres ved personlig kontakt med vægtstopperen ved påbegyndelse af et vægtstopforløb, efter 12 uger og efter 12 måneder (såfremt projektet ikke er afsluttet inden). Udover tre fastlagte face-to-face -møder skal et vægtstopforløb som minimum bestå af yderligere 3 dialogbaserede møder. Med dialogbaserede møder menes enten i grupper, individuelle møder eller telefonrådgivning. Et vægtstopforløb skal altså som minimum bestå af 6 kontakter mellem vægtstopper og vægtstoprådgiver. De 6 møder skal strække sig over minimum et år. Varigheden af det samlede forløb er vigtig for at vægtstopperen opnår og bevarer et vægttab. Det estimerede tidsforbrug på et vægtstopforløb for en vægtstoprådgiver inklusiv forberedelse er ca. 30

12 timer. Det anbefales derudover, at projekterne har tilknyttet en psykolog til at imødekomme de overvægtige borgere, som har behov for psykologisk hjælp for at opnå en ændret sundhedsadfærd. ad 2. Nøglepersonordning på særligt udsatte arbejdspladser Tilskudspuljen støtter projekter med henblik på udvikling, etablering og evaluering af en ordning med nøglepersoner på særligt udsatte arbejdspladser. Arbejdspladser, der kan få støtte Særligt udsatte arbejdspladser med en høj forekomst af overvægt blandt de ansatte, og arbejdspladser, der beskæftiger erhvervsgrupper, hvor der er høj forekomst af overvægt herunder især grupper af ufaglærte kan få støtte fra tilskudspuljen. Såvel kommunale, regionale som private virksomheder kan ansøge om et beløb på maksimalt kr. fra tilskudspuljens midler til etablering af en nøglepersonordning. Midlerne skal anvendes til etablering af sundhedsfremmende tilbud og aktiviteter på arbejdspladsen, men midlerne kan ikke anvendes som lønmidler. Nøglepersonens opgaver Nøglepersonens opgaver er at støtte op om vægttab og vægtvedligeholdelse blandt overvægtige kollegaer. Nøglepersonen skal ikke agere sundhedsprofessionel og rådgive om kost, fysisk aktivitet og psykosociale aspekter. Derimod er det nøglepersonens opgave at være en form for kontaktperson som overvægtige kollegaer kan henvende sig til, og som kender mulighederne og tilbuddene i forbindelse med vægttab og vægtvedligeholdelse. Nøglepersonen kan desuden være med til at opbygge netværk for overvægtige kollegaer på arbejdspladsen. Derudover kan nøglepersonen sørge for at der etableres tilbud til de svært overvægtige medarbejdere evt. i samarbejde med private aktører. Forudsætninger for at blive nøgleperson Nøglepersonen skal være medarbejder på arbejdspladsen, men behøver ikke at have en sundhedsfaglig baggrund. Ansøgning om midler til nøglepersonordningen kan foregå på to måder: 1. I kommuner hvor vægtstoprådgiverordningen er etableret/skal etableres, kan kommunen søge midler til specifikke arbejdspladser der vurderes egnet til at indgå i nøglepersonordningen eller tage uopfordret kontakt til arbejdspladsen, og motivere denne arbejdsplads til selv at ansøge om midler. I denne form for projekt skal nøglepersonerne facilitere kontakten mellem de svært overvægtige på arbejdspladsen og de kommunalt forankrede vægtstoprådgivere, samt indhente informationer om de tilbud, der findes i kommunen eller på arbejdspladsen. 2. En særligt udsat arbejdsplads ansøger selv om midler til etablering af nøglepersonordningen, uafhængigt af kommunen og uafhængigt af om kommunen har ansøgt om midler til etablering af vægtstoprådgiverordningen. Ad 3. Ekstra pladser på vægtstoprådgiveruddannelsen Under tilskudspuljen kan der også ansøges om midler til finansiering af deltagelse på vægtstoprådgiveruddannelsen, uden at søge midler til deciderede projekter. Der er afsat 100 pladser

13 på uddannelsen til dette formål. De første ledige pladser er i april Disse kan søges af kommuner og regioner. Forudsætning for at modtage finansiering af uddannelse til vægtstoprådgiver De uddannede kommunale/regionale medarbejdere skal fungere som vægtstoprådgivere i relevante vægttabs- og vægtvedligeholdelsesprojekter. Disse projekter kan både være allerede etablerede vægtstoprådgiverordninger eller andre lokale tiltag til svært overvægtige voksne målrettet en eller flere af satspuljens primære målgrupper. Hvem kan søge tilskudspuljemidlerne? Tilskudspuljen kan søges af kommuner, regioner eller særligt udsatte arbejdspladser til iværksættelse af de ovenfor beskrevne støttefunktioner, henholdsvis kommunalt eller regionalt forankrede vægtstoprådgivere eller nøglepersoner på særligt udsatte arbejdspladser. Kommunerne kan opfordre eller søge om midler til særligt udsatte arbejdspladser til etablering af nøglepersonordningen. Derudover kan kommuner og regioner ansøge om midler til finansiering af deltagelse på vægtstoprådgiveruddannelsen, uden at søge midler til projekter. Hvilke udgifter kan der gives støtte til? Udgiftsposter, der kan støttes i forbindelse med vægtstoprådgiverordningen: Løn til projektledelse, samt til tilknyttet psykolog, diætist eller lign. Udgifter til uddannelse af vægtstoprådgivere (Der forventes en kursusudgift på kr. pr deltager i uddannelsen) Løn til vægtstoprådgiverne i projektperioden Formidling og materialer (f.eks. tryksager og annoncering) Transport Kvalitetssikring og egenevaluering af indsatsen Revision og administration, herunder overhead Udgiftsposter, der kan støttes i forbindelse med nøglepersonordningen: Udgifter forbundet med indførelse og opfølgning af nøglepersonordningen på særligt udsatte arbejdspladser, dog ikke løn til nøglepersoner Tilbud og aktiviteter til at fremme vægttab eller vægtvedligeholdelse blandt overvægtige på arbejdspladsen Sundhedsfremmende tiltag der fordrer til bedre fysisk udfoldelse og sundere kost for alle medarbejdere Følgende udgiftsposter kan ikke støttes for begge typer af støttefunktioner: Større forskningsprojekter Ordninger, aktiviteter og lønmidler, der har karakter af almindelig drift Køb af it-udstyr, maskiner og apparatur Udgiftsposter, der kan støttes i forbindelse med ekstra pladser på uddannelsen: Fuld dækning af hele uddannelsesforløbet på kr./deltager

14 Betingelser for at modtage støtte Det er en betingelse for at få en ansøgning vurderet, at ansøgningen opfylder følgende indholdsmæssige og formelle krav: Indsatsen omfatter projekter, der udvikler tilbud baseret på en vægtstoprådgiverordning eller projekter til etablering af en nøglepersonordning i henholdsvis en kommune, en region eller på en arbejdsplads. Det er et krav for at modtage midler til etablering af vægtstoprådgiverordningen, at vægtstoprådgiveruddannelsen indgår i de planlagte aktiviteter og gennemføres. Sundhedsstyrelsen prioriterer indsatser, der er målrettet de ovenfor nævnte målgrupper, samt indsatser der tager sigte på forankring i kommunen, region eller på arbejdspladsen. Der skal derfor anføres en plan for implementering og forankring af indsatsen. Støttefunktionen skal igangsættes i 2009 og forløbet skal være afsluttet i Der kan ikke ansøges om finansiering udover Indsatsen skal bidrage til at opfylde satspuljens overordnede målsætninger Sundhedsstyrelsens ansøgningsskema, aktivitetsskema og budgetskemaer skal anvendes og skal være korrekt og fuldstændigt udfyldt. Der skal anvendes separate ansøgningsskemaer for ansøgning om midler til vægtstoprådgiver- og nøglepersonordningen samt til ansøgning om de ekstra pladser på vægtstoprådgiveruddannelsen. Ansøgningen må maximalt fylde 10 sider inklusiv projektbeskrivelse og budget for indsatsen, men eksklusiv eventuelle bilag Indsatsen kan tidligst starte den dato, hvor Sundhedsstyrelsens tilsagnsbrev er dateret Indsatsen skal kvalitetssikres og evalueres. Der foretages desuden en tværgående evaluering fra centralt hold Ansøgere til etablering af vægtstoprådgiverordningen forventes at bidrage med egenfinansiering på minimum 30 % af det totale budgetterede beløb. Arbejdspladser og kommuner, der ansøger om tilskud til nøglepersonordningen, forventes at bidrage med et tilsvarende beløb i egenfinansiering. Der ydes maksimalt et tilskud på kr. til nøglepersonordningen pr. arbejdsplads. Kommuner og regioner, der ansøger om de ekstra pladser på vægtstoprådgiveruddannelsen kan søge om fuld finansiering af uddannelsesforløbet. Ansøgningsprocedure Ansøgningsfristen for ansøgning af midler til vægtstoprådgiver- eller nøglepersonordningen er den 8. maj kl Ansøgningsfrist for ansøgning om ekstra pladser på vægtstoprådgiveruddannelsen er hhv. 15. marts 2009 kl og 15. oktober 2009 kl Ansøgningen sendes til: Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Mrk. Satspulje til indsatser overfor svært overvægtige voksne Islands Brygge København S eller sendes elektronisk pr. til:

15 Yderligere oplysninger Spørgsmål vedrørende økonomi og administration: Kasper Dahl, tlf Faglige spørgsmål: Marie Asserhøj, tlf eller Karina Arnberg Sundhedsstyrelsen forventer at give svar ultimo juni Om satspuljen Regeringen og satspuljepartierne har som et led i udmøntningen af satspuljemidlerne for afsat 57,5 mio. kr. til en målrettet indsats overfor vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne. Satspuljen støtter indsatser, der bidrager til at udvikle overvægtiges handlekompetencer og motivation i forhold til at tabe sig på en hensigtsmæssig måde og vedligeholde vægttabet. Puljen udmøntes til tre underliggende formål: 1) Etablering af en uddannelse af vægtstoprådgivere (er etableret) 2) Tilskudspulje til iværksættelse af kommunalt og regionalt forankrede vægtstoprådgivere og etablering af nøglepersoner på særligt udsatte arbejdspladser 3) Tværgående evaluering af den etablerede vægtstoprådgiveruddannelse, samt de støttede indsatser i kommuner, regioner og på særligt udsatte arbejdspladser Ca. 31 mio. kr. er udmøntet på 1. udmøntning til projekter, der forløber i perioden

16 Bilag: 4.1. Bilag til pkt : Bevillingsskrivelse fra Velfærdsministeriet Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Mødedato: 02. april Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 67910/09

17

18

19

Hvad kan der søges om støtte til? Under tilskudspuljens 2. udmøntning kan der ansøges om midler til følgende tre typer af projekter:

Hvad kan der søges om støtte til? Under tilskudspuljens 2. udmøntning kan der ansøges om midler til følgende tre typer af projekter: 2. udmøntning af tilskudspuljen til iværksættelse af kommunalt og regionalt forankrede vægtstoprådgivere og nøglepersoner på særligt udsatte arbejdspladser Sundhedsstyrelsen udmønter nu ca. 21 mio. kr.

Læs mere

Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den 02-04- 200 9 Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal loka le1 38/ 139

Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den 02-04- 200 9 Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal loka le1 38/ 139 Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den 02-04- 200 9 Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal loka le1 38/ 139 Delt ager e: Ulrik San d Lars en, Med hat Khat tab, Jesp er Ulle

Læs mere

Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den 13-08- 200 9 Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal, Lok ale 138 /13 9

Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den 13-08- 200 9 Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal, Lok ale 138 /13 9 Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den 13-08- 200 9 Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal, Lok ale 138 /13 9 Delt ager e: Ulrik San d Lars en, Med hat Khat tab, Jesp er Ulle

Læs mere

Uddannelse af yderligere 95 vægtstoprådgivere som del af satspuljen Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne

Uddannelse af yderligere 95 vægtstoprådgivere som del af satspuljen Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne OPSLAG PLADSER PÅ VÆGTSTOPRÅDGIVERUD- DANNELSEN j.nr. 7-311-38/78/MAE Uddannelse af yderligere 95 vægtstoprådgivere som del af satspuljen Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne

Læs mere

Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den 04-06- 200 9 Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal, loka le 138 /13 9

Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den 04-06- 200 9 Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal, loka le 138 /13 9 Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den 04-06- 200 9 Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal, loka le 138 /13 9 Delt ager e: Ulrik San d Lars en, Med hat Khat tab, Jesp er Ulle

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Svinget 14, 1. sal, Mødelokale 138/139

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Svinget 14, 1. sal, Mødelokale 138/139 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-09-2008 Kl. 16:00 Svinget 14, 1. sal, Mødelokale 138/139 Deltagere: Ulrik Sand Larsen, Medhat Khattab, Jesper Ullemose, Jørgen Pless, Grete

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-10-2007 Kl. 16:00 Svinget 14, mødelokale 138, 1. sal

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-10-2007 Kl. 16:00 Svinget 14, mødelokale 138, 1. sal Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-10-2007 Kl. 16:00 Svinget 14, mødelokale 138, 1. sal Deltagere: Ulrik Sand Larsen, Jesper Ullemose, Jørgen Pless, Grete Schødts, Curt Sørensen,

Læs mere

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Pia Bjerregaard (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V)

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Pia Bjerregaard (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V) Sundhedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 07/2008 Sted : Mødelokale 3 rådhuset i Grenaa Dato : 19. august 2008 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.15 Sundhedsudvalget Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 13-09-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Gæstekantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 13-09-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Gæstekantinen Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 13-09-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Gæstekantinen Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Bo Hansen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Dato 24-02-2017 Sagsnr. 4-1613-205/1 bpse bpse@sst.dk Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Hermed inviteres regioner til at søge om midler

Læs mere

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte Til de kommunale sundheds- og socialforvaltninger samt kommunale og kommunalt støttede væresteder Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af

Læs mere

Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne

Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne Skema 1: Revideret projektbeskrivelse for Mariagerfjord Kommunes indsats 25. september 2009 Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne Efter forespørgsel fra Kasper Dahl 1. Titel på

Læs mere

Dato Sagsnr /1 og /1

Dato Sagsnr /1 og /1 Dato 23-11-2017 Sagsnr. 4-1214-391/1 og 4-1214-392/1 Puljeopslag: Udmøntning af midler til understøttelse af udarbejdelse af genoptræningsplaner og metoder til patientinddragelse for patienter med erhvervet

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 06-12-2007 Kl. 16:00 Svinget 14, 1. sal, l. 138/139

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 06-12-2007 Kl. 16:00 Svinget 14, 1. sal, l. 138/139 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 06-12-2007 Kl. 16:00 Svinget 14, 1. sal, l. 138/139 Deltagere: Ulrik Sand Larsen, Medhat Khattab, Jesper Ullemose, Jørgen Pless, Grete Schødts,

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-08-2007 Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-08-2007 Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-08-2007 Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14 Deltagere: Ulrik Sand Larsen, Jesper Ullemose, Jørgen Pless, Grete Schødts, Curt Sørensen, Arne

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 07-06-2007 Kl. 16:00 udvalgsværelse 3

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 07-06-2007 Kl. 16:00 udvalgsværelse 3 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 07-06-2007 Kl. 16:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Ulrik Sand Larsen, Jesper Ullemose, Jørgen Pless, Grete Schødts, Curt Sørensen, Arne Ebsen

Læs mere

Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet

Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 07-01-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 07-01-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 07-01-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Deltagere: Masoum Moradi, Bo Hansen, Ulrik Sand Larsen Afbud: Ulla Larsen, Gert Rasmussen Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDMØNTNING AF SATSPULJEN. Forebyggende indsats for overvægtige børn og unge april 2012 j.nr /1/ANP

UDMØNTNING AF SATSPULJEN. Forebyggende indsats for overvægtige børn og unge april 2012 j.nr /1/ANP UDMØNTNING AF SATSPULJEN Forebyggende indsats for overvægtige børn og unge 2012-2015 Kommuner inviteres hermed til at indsende ansøgninger om deltagelse i modelprojekt på området Forebyggende indsats for

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 07-11-2013 Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14 Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Afbud: Bo Hansen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse Indenrigs- og Sundhedsministeriet 27. oktober 2006 Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse 2007-2010 Regeringen og satspuljepartierne er enige om at styrke sundhedsfremme

Læs mere

Dagsorden Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Dagsorden Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Dagsorden Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Bo Hansen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

SUNDHEDSTJEK: STYRKET REKRUTTERING TIL KOMMUNALE SUNDHEDSTILBUD

SUNDHEDSTJEK: STYRKET REKRUTTERING TIL KOMMUNALE SUNDHEDSTILBUD SUNDHEDSTJEK: STYRKET REKRUTTERING TIL KOMMUNALE SUNDHEDSTILBUD I forbindelse med aftalen om satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2016-2019, er det besluttet at udbyde en ansøgningspulje til gennemførelse

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Lokale og landsdækkende aktiviteter skal understøtte et demensvenligt samfund Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Læs mere

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Projekt SMUK Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48 Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Slutevaluering projekt SMUK (resumé) Side 2 Projektperiode: 01.09.2009 31.05.2012 Sundhedsstyrelsens satspulje: Vægttab

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Rådgivnings- og aktivitetscentre til mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Evaluering af Faxe Kommunes overvægtsprojekt for voksne 2009-2011

Evaluering af Faxe Kommunes overvægtsprojekt for voksne 2009-2011 Evaluering af Faxe Kommunes overvægtsprojekt for voksne 2009-2011 Indhold 1.0 Indledning...1 1.1 Formål...1 1.2 Datagrundlag...2 1.3 Begrebsafklaring...2 2.0 Organisering og aktiviteter...2 2.1 Organisering

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 12-09-2013 Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14 Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Bo Hansen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Udmøntning af satspuljen Styrket sammenhæng for de svageste ældre

Udmøntning af satspuljen Styrket sammenhæng for de svageste ældre BILAG 4 Dato 02-02-2016 Sagsnr. 1-1010-251/1 kiha kiha@sst.dk Udmøntning af satspuljen Styrket sammenhæng for de svageste ældre Hermed inviteres regioner og kommuner til i samarbejde at søge om midler

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Overvægt blandt børn og unge erfaringer og udfordringer

Overvægt blandt børn og unge erfaringer og udfordringer Overvægt blandt børn og unge erfaringer og udfordringer 29. Oktober 2007 Maria Winther Koch: mwk@sst.dk Center for Forebyggelse Sundhedsstyrelsen www.sst.dk 1 Disposition Forekomsten af overvægt i Danmark

Læs mere

Bilag 3: Uddybelse af aktiviteter og indsatser for de fire målgrupper

Bilag 3: Uddybelse af aktiviteter og indsatser for de fire målgrupper Bilag 3: Uddybelse af aktiviteter og indsatser for de fire målgrupper Personer uden for arbejdsmarkedet Arbejdet med målgruppen bør gribes an på en utraditionel og holistisk måde, som tager udgangspunkt

Læs mere

Skema 2, der beskriver og begrunder kommunens ønske om at deltage i projektet må højst fylde 8 sider med punkt 12.

Skema 2, der beskriver og begrunder kommunens ønske om at deltage i projektet må højst fylde 8 sider med punkt 12. N O T A T Vejledning til ansøgningsskema om projektstøtte til satspuljen Styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema (skema 1),

Læs mere

Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3

Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3 Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den 07-04- 200 9 Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3 Delt ager e: Lars Erik Hor nem ann, Sve nd Ros ager, Jes per Ulle mos e, Fi nn Olse n, B runo Han sen, Arn

Læs mere

Nøglepersonsordningen for overvægtige ansatte på arbejdspladsen

Nøglepersonsordningen for overvægtige ansatte på arbejdspladsen Skema 1: Ansøgningsskema til nøglepersonsordning Nøglepersonsordningen for overvægtige ansatte på arbejdspladsen Ansøgningsfrist Fredag d. 16. april 2010 kl. 12.00 Sendes til: Sundhedsstyrelsen Islands

Læs mere

Vejledning til ansøgning for satspuljen. Kultur på Recept

Vejledning til ansøgning for satspuljen. Kultur på Recept Vejledning til ansøgning for satspuljen Kultur på Recept Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

Puljeopslag: Forbedret brug af livshistorier i plejen og omsorgen for mennesker med demens.

Puljeopslag: Forbedret brug af livshistorier i plejen og omsorgen for mennesker med demens. Puljeopslag: Forbedret brug af livshistorier i plejen og omsorgen for mennesker med demens. Regeringen og satspuljepartierne har som led i satspuljeaftalen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020 afsat

Læs mere

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Pia Bjerregaard (A) Hans Erik Husum (V)

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Pia Bjerregaard (A) Hans Erik Husum (V) Sundhedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 06/2009 Sted : Grenaa Rådhus, mødelokale 18/lokale 101 Dato : 18. august 2009 Start kl. : 13:45 Slut kl. : 15.20 Sundhedsudvalget Jens Peter Jellesen (V) (Formand)

Læs mere

Pulje til fremme af lighed i sundhed og sundhedsvæsenet

Pulje til fremme af lighed i sundhed og sundhedsvæsenet Pulje til fremme af lighed i sundhed og sundhedsvæsenet Der afsættes en ansøgningspulje på 20 mio. kr. til at gennemføre indsatser, der kan reducere den sociale ulighed i behandling. BAGGRUND Det er velkendt

Læs mere

Frivillighedspolitik i Thisted Kommune

Frivillighedspolitik i Thisted Kommune Frivillighedspolitik i Thisted Kommune Formålserklæring Thisted Kommune ønsker med baggrund i Servicelovens paragraf 18 at fremme det frivillige sociale arbejde i kommunen i gensidig respekt mellem det

Læs mere

Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009

Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009 Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009 Alle landets kommuner kan søge om at blive en breddeidrætskommune. Bag initiativet med breddeidrætskommuner står Kulturministeriet i partnerskab

Læs mere

Opslag af satspulje: Den gode psykiatriske afdeling. Udvikling af modelafdelinger i psykiatrien

Opslag af satspulje: Den gode psykiatriske afdeling. Udvikling af modelafdelinger i psykiatrien Opslag af satspulje: Den gode psykiatriske afdeling Udvikling af modelafdelinger i psykiatrien Som led i satspuljeaftalen på sundhedsområdet 2010-2013 har fået til opgave at forestå satspuljeprojektet

Læs mere

- Lighed i håndteringen af børn og unge med kronisk somatisk sygdom

- Lighed i håndteringen af børn og unge med kronisk somatisk sygdom Udmøntning af satspuljen - Lighed i håndteringen af børn og unge med kronisk somatisk sygdom Sundhedsstyrelsen inviterer hermed kommuner, i samarbejde med regioner, til at ansøge om satspuljemidler til

Læs mere

Vejledning til ansøgning for Storrygerindsats, Organisationspulje

Vejledning til ansøgning for Storrygerindsats, Organisationspulje Vejledning til ansøgning for Storrygerindsats, Organisationspulje I denne vejledning er der vejledning til udfyldelse af: Skema 1: Ansøgningsskema til støtte til storrygerindsats Skema 2: Projektbeskrivelsesskema

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Den 25. januar 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Den 25. januar 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Den 25. januar 2006 1. Resume Med strukturreformen får kommunerne et større ansvar for forebyggelse og sundhedsfremme

Læs mere

Vejledning til ansøgning for Styrket indsats mod ensomhed blandt ældre mennesker, der modtager meget hjemmehjælp

Vejledning til ansøgning for Styrket indsats mod ensomhed blandt ældre mennesker, der modtager meget hjemmehjælp Vejledning til ansøgning for Styrket indsats mod ensomhed blandt ældre mennesker, der modtager meget hjemmehjælp Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema

Læs mere

Vejledning om ansøgning til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90

Vejledning om ansøgning til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Socialministeriet Vejledning om ansøgning til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist 9. maj 2011 kl. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål og

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Revideret den 6. juli 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 2 yde støtte til følgende formål:... 3 1.1. Prioriterede

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Udmøntning af satspuljen Styrket sammenhæng for de svageste ældre

Udmøntning af satspuljen Styrket sammenhæng for de svageste ældre Dato 31-03-2016 Sagsnr. 1-1010-251/1 abmo abmo@sst.dk Udmøntning af satspuljen Styrket sammenhæng for de svageste ældre Hermed inviteres regioner og kommuner til i samarbejde at søge om midler til forsøg

Læs mere

Vejledning til ansøgning for kommunepulje, forstærket indsats over for storrygere

Vejledning til ansøgning for kommunepulje, forstærket indsats over for storrygere Vejledning til ansøgning for kommunepulje, forstærket indsats over for storrygere Ansøgningsskema, beskrivelsesskema for indsatsen og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 06-05-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, kantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 06-05-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, kantinen Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 06-05-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, kantinen Deltagere: Ulrik Sand Larsen, Masoum Moradi, Bo Hansen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Praksisnært kompetenceløft i kommuner og regioner Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside (www.sst.dk). De udfyldte

Læs mere

Ansøgningsskema 1 til projektstøtte

Ansøgningsskema 1 til projektstøtte Ansøgningsskema 1 til projektstøtte Ny projektbeskrivelse Satspulje 2005 Ansøgningsfrist 1. marts 2005 Oprindelig ansøgning revideret oktober 2005 efter aftale med Projektkoordinator Sune Krarup-Pedersen.

Læs mere

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den Kl. 15:00 udvalgsværelse 5

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den Kl. 15:00 udvalgsværelse 5 Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 14-06-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 5 Deltagere: Knud Albertsen, Mogens Johansen, Niels Høite Hansen, Medhat Khattab, Jens Munk, Hanne Klit Afbud: Jesper Kiel

Læs mere

Bilag 2 - Kravspecifikation. 1. Indledning. 2. Baggrund. 3. Beskrivelse af evalueringsopgaven. Dato

Bilag 2 - Kravspecifikation. 1. Indledning. 2. Baggrund. 3. Beskrivelse af evalueringsopgaven. Dato Dato 16-06-2014 Sagsnr. 1-1010-147/6 MAHA maha@sst.dk Bilag 2 - Kravspecifikation 1. Indledning Sundhedsstyrelsen inviterer hermed alle interesserede aktører til at afgive tilbud på evaluering af satspuljen

Læs mere

Udmøntning af satspuljen Udbygning af de regionale selvmordsforebyggende

Udmøntning af satspuljen Udbygning af de regionale selvmordsforebyggende Dato 31-01-2017 Sagsnr. 4-1613-176/2 Udmøntning af satspuljen Udbygning af de regionale selvmordsforebyggende centre Hermed inviteres regionerne til at søge om midler til udbygning af de regionale centre

Læs mere

Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne

Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne Skema : Ansøgningsskema til vægtstoprådgiver-ordningen Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne Ansøgningsfrist 8. maj 2009 kl. 2.00 Sendes til: Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67

Læs mere

Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne

Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne Skema 1: Ansøgningsskema til nøglepersonordning Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne Ansøgningsfrist 7. juli 28 kl. 12. Sendes til: Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 Postboks

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-10:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Marianne Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Tilskud til frivilligt arbejde på ældreområdet. En guide til ansøgning af 79-midler

Tilskud til frivilligt arbejde på ældreområdet. En guide til ansøgning af 79-midler Tilskud til frivilligt arbejde på ældreområdet En guide til ansøgning af 79-midler Kriterier for fordeling af 79-puljen til frivilligt arbejde på ældreområdet I det følgende kan du læse mere om 79-midler,

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Udmøntning af satspuljen Forsøg med medicinfrit afsnit i psykiatrien

Udmøntning af satspuljen Forsøg med medicinfrit afsnit i psykiatrien Dato 03-02-2017 Sagsnr. 4-1613-177/1 Udmøntning af satspuljen Forsøg med medicinfrit afsnit i psykiatrien Hermed inviteres regioner til at søge om midler til forsøg med et medicinfrit afsnit i psykiatrien.

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 186 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 186 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 186 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

Slagelse kommunes Frivilligpolitik

Slagelse kommunes Frivilligpolitik April 2011 Slagelse kommunes Frivilligpolitik Frivilligt Socialt Arbejde 1 1 Indholdsfortegnelse Frivilligpolitik for Slagelse kommune 2 Formål med Frivilligpolitikken 2 Mål for tildeling af midler til

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region:

Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region: Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region: 1 Ansøger Lyngby-Taarbæk Kommune, de praktiserende læger i Lyngby-Taarbæk Kommune og Diabetesskolen

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Møde 6. oktober 2010 kl. 13:00 i mødelokale 4

Møde 6. oktober 2010 kl. 13:00 i mødelokale 4 Sundhedsudvalg Referat Møde 6. oktober 2010 kl. 13:00 i mødelokale 4 Afbud/fraværende: Helle Lyng Pkt. Tekst Side 59 Orientering 42 60 Ansøgning om levering af vederlagsfri fysioterapi 43 61 Projekt SundhedscenterThyholm,

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Evaluering af. Vægtvejledning i Silkeborg og Skanderborg kommuner. Projektet er støttet af Sundhedsstyrelsen fra 2008 til 2011

Evaluering af. Vægtvejledning i Silkeborg og Skanderborg kommuner. Projektet er støttet af Sundhedsstyrelsen fra 2008 til 2011 1 Evaluering af Vægtvejledning i Silkeborg og Skanderborg kommuner Projektet er støttet af Sundhedsstyrelsen fra 2008 til 2011 2 Indhold Evaluering af Vægtvejledning... 5 Rapporten er bygget op på følgende

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 11-10-2010 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 11-10-2010 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat Socialudvalget's møde Mandag den 11-10-2010 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Tina Petersen Afbud: Lars

Læs mere

Ansøgningsskema 1 til projektstøtte. Kommunens plan mod overvægt

Ansøgningsskema 1 til projektstøtte. Kommunens plan mod overvægt Ansøgningsskema 1 til projektstøtte Kommunens plan mod overvægt Sendes til Ansøgningsfrist Fredag d. 14. november 2008 kl. 12.00 Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Mrk. Ansøgning 3. udmøntning af

Læs mere

Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur

Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur Hvem uddeler tilskuddet Kulturstyrelsen uddeler midlerne på baggrund af en faglig

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

Indhold. Vejledning til ansøgning om støtte til puljen efteruddannelse af medarbejdere ved danskuddannelserne m.fl

Indhold. Vejledning til ansøgning om støtte til puljen efteruddannelse af medarbejdere ved danskuddannelserne m.fl Vejledning til ansøgning om støtte til puljen efteruddannelse af medarbejdere ved danskuddannelserne m.fl. 14.62.07.10 Indhold 1. Indledning... 1 2. Puljens formål... 2 3. Puljens prioriterede temaer i

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. XX kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. XX kl. 12 Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb Ansøgningsfrist d.

Læs mere

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved NOTAT Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved Baggrund Regionsrådet har afsat 2 mio. kr. i 2014 og 2015 til opstart af et pilotprojekt om integreret psykiatri, som skal muliggøre en mere

Læs mere

Vejledning til ansøgningspulje om tilskud til indretning af demensegnede plejeboliger Ansøgningsfrist den 15. marts 2018.

Vejledning til ansøgningspulje om tilskud til indretning af demensegnede plejeboliger Ansøgningsfrist den 15. marts 2018. Vejledning til ansøgningspulje om tilskud til indretning af demensegnede plejeboliger 28.81.13.10 Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Ansøgningsfrist

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspuljen til uddeling af julehjælp Finanslovens

Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspuljen til uddeling af julehjælp Finanslovens Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspuljen til uddeling af julehjælp 2016 Finanslovens 15.75.78.10. Ansøgningsfrist den 8. august 2016 kl. 12:00 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Ansøgningspuljens

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud til?...

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Task force på handicapområdet Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Ansøgningsfrist torsdag

Læs mere

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011 Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Frivilligrådet og Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Udmøntning af Storrygerpuljen del af Regeringens Sundhedspolitiske udspil Mere borger, mindre patient et stærkt fælles sundhedsvæsen

Udmøntning af Storrygerpuljen del af Regeringens Sundhedspolitiske udspil Mere borger, mindre patient et stærkt fælles sundhedsvæsen Den 28. april 2014 Udmøntning af Storrygerpuljen 2014 2017 - del af Regeringens Sundhedspolitiske udspil Mere borger, mindre patient et stærkt fælles sundhedsvæsen Patientforeninger, sygdomsbekæmpende

Læs mere

Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde

Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde Formål og mål Odense Byråd ønsker med formuleringen af en overordnet og fælles frivillighedspolitik at styrke, synliggøre, forbedre samt koordinere

Læs mere

Fredag den 28. august 2009

Fredag den 28. august 2009 Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser Til alle efteruddannelsesudvalg Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600

Læs mere

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Jytte Schmidt (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V)

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Jytte Schmidt (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V) Sundhedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 07/2007 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. september 2007 Start kl. : 12.00 Slut kl. : Sundhedsudvalget Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand)

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE 25-11-2015 CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE Baggrundsnotat til Sundhedskoordinationsudvalgets temadrøftelse om forebyggelse den 9. december 2015 Baggrund Et afgørende aspekt

Læs mere

Forslag til 2 modeller for fremtidig drift af rehabiliteringsforløb til borgere med KOL, iskæmisk hjertesygdom og diabetes type 2.

Forslag til 2 modeller for fremtidig drift af rehabiliteringsforløb til borgere med KOL, iskæmisk hjertesygdom og diabetes type 2. Forslag til 2 modeller for fremtidig drift af rehabiliteringsforløb til borgere med KOL, iskæmisk hjertesygdom og diabetes type 2. En tredjedel af den danske befolkning lider af en eller flere kroniske

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60 Ansøgningsfrist d. 23.

Læs mere

Livsstilscafe. Livsstilscafe. For mennesker med kroniske sygdomme eller længerevarende psykisk sygdom. Sundhed i balance. Information til personalet

Livsstilscafe. Livsstilscafe. For mennesker med kroniske sygdomme eller længerevarende psykisk sygdom. Sundhed i balance. Information til personalet Information til personalet Livsstilscafe For mennesker med kroniske sygdomme eller længerevarende psykisk sygdom Samtaler, vejledning og holdundervisning om sund mad, bevægelse og rygning Livsstilscafe

Læs mere

Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom.

Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Tilskudsmodtageren skal i forbindelse med puljeprojektets afslutning besvare følgende spørgsmål

Læs mere