Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal, loka le 138 /13 9

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den 04-06- 200 9 Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal, loka le 138 /13 9"

Transkript

1 Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal, loka le 138 /13 9 Delt ager e: Ulrik San d Lars en, Med hat Khat tab, Jesp er Ulle mos e, Jø rgen Ples

2 s, Ar ne Ebse n, C hrist ian Kaa stru p Afbu d: Gret e Sch ødts Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Budgetopfølgning Budget udvidelses og reduktionsblokke Budgetoplæg Service og Økonomi Bevægelsespolitik Børn og Unge i Svendborg Kommune 0-16 år Alkoholkampagne - Uge Stress på arbejdspladsen Til efterretning...53

3 1. Budgetopfølgning /6804 Drøftelse af rammebesparelse i 2009 jf. Byrådets beslutning af 26. maj Byrådet godkendte den 26. maj 2009 direktionens indstilling om udmøntning af rammebesparelse på 15 mio. kr., der fordeles forholdsmæssigt ud fra direktørområdernes driftsbudget. For Sundheds- og Forebyggelsesudvalget betyder det at regnskabsresultatet skal forbedres med 1.1 mio., hvoraf de kr. findes i den generelle nedjustering af prisskøn. Det foreslås, at de resterende kr. til forbedring af regnskabsresultatet findes ved at reducere i puljen til mad og måltidskultur med kr., samt at reducere den samlede ramme/puljen til sundhedsfremme og forebyggelse med kr. Mindreforbruget på mad og måltidskultur fremkommer ved at de første uddannelser af dagplejerne først starter i efteråret 2009, hvorfor vi kun skal bruge de kr. i år. Det betyder at det forventes at vi i 2009 kan reducere med kr. Økonomiske konsekvenser: Reduktion i 2009 i puljen til mad og måltidskultur med kr., og den samlede ramme/pulje med kr. Administrationen indstiller, at forbedringen af regnskabsresultatet for 2009 findes ved reduktion af puljen til mad og måltidskultur med kr., samt den samlede ramme/pulje reduceres med kr. Indstilling følges. 2. Budget udvidelses og reduktionsblokke 09/

4 Budget for udvalget forelægges til drøftelse med henblik på fremsendelse til de videre budgetforhandlinger. Udvalgets reduktions- og udvidelsesblokke til budget forelægges til drøftelse. Reduktion: Der fremlægges forskellige forslag til udmøntning af besparelseskravet på kr. Reduktionen kan være på rammen/puljen til sundhedsfremme og forebyggelse, sundhedsplejen eller en kombination. Det kan oplyses, at der i 2010 er ikke-disponerede midler på sundhedsfremme og forebyggelses rammen/puljen på ca. 1,2 mio. kr. Derudover antages det, at det forventede mindre forbrug i 2009 på ca. 1,5 mio. kr. bliver overført til På den baggrund anbefaler administrationen, at besparelsen tages fra rammen/puljen til sundhedsfremme og forebyggelse. Udvidelse: Mødrerådgivningen har ansøgt om udvidelse på kr. til fædregrupper. Mødrerådgivningen får driftstilskud fra kommunen, og i 2009 er deres budget på ca. 1,1 mio. kr. Set i lyset af kommunens samlede økonomiske situation, kan administrationen ikke anbefale udvidelsen. Administrationen indstiller, at budget 2010 drøftes og fremsendes til de videre budgetforhandlinger. Bilag: Åben - Udvidelsesblokke - drift Åben - Reduktionsblokke Åben - Puljeoversigt Fremsendes til de videre budgetforhandlinger, idet Sundheds- og Forebyggelsesudvalget kan pege på følgende reduktionsblok: Reduktion i puljen til fremme af sundhed og forebyggelse. Der fremsendes ikke forslag til udvidelsesblokke. 3. Budgetoplæg Service og Økonomi 09/

5 Udkast til udvalgets bidrag til budgetpublikationen "Service og Økonomi 2010" vedlægges. I henhold til budgetproceduren for 2010 skal fagudvalgene behandle budgetmaterialet inden Byrådets 1. behandling af budgettet. Udkastet til "Service og Økonomi 2010" indeholder beskrivelse af politikområdernes serviceniveau og indstasområder, foreløbig økonomioversigt, aktivitets- og nøgletal samt bencmarking af udvalgte nøgletal. Lovgrundlag: Kommunenes egen procedure samt Styrelseslovens 37, stk. 1. Direktionen indstiller, at den tekstmæssige del af "Service og Økonomi 2010" godkendes. Bilag: Åben - Rigtig Service og Økonomi 2010 SFU Godkendt. 4. Bevægelsespolitik Børn og Unge i Svendborg Kommune 0-16 år. 08/16263 Bevægelsespolitik for Børn og Unge i Svendborg Kommune 0-16 år - delpolitik til Børn og Ungepolitik og Sundhedspolitikken. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har prioriteret at sætte særlig fokus på børn og unges aktivitetsniveau. Der er et ønske om at udarbejde en politik der har til opgave - at sætte særlig fokus på indsatsen omkring motion - at harmonisere den samlede forebyggende indsats, omkring fysisk aktivitet for børn og unge - at udvikle en politik for fysisk aktivitet for børn og unge på tværs af foreningslivet. Beslutningen bygger på et ønske om, at der skabes lige mulighed for, at alle kan være aktive som barn og ung. Det handler således om at skabe helhed i indsatsen og styrke dagtilbuddenes, skolernes, SFO ernes, børne- og ungdomsklubbernes 49

6 og de frivillige foreningers rolle som aktiv medspiller i det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde, sammen med kommune og forældre. Med udgangspunkt i ovenstående er Bevægelsespolitikken formuleret med - formål - overordnede mål - principper - understøttende ideer til handlinger Som en del af arbejdet med at sikre en langsigtet og tværsektoriel planlægning er bevægelsespolitikken blevet udarbejdet. Politikken tager udgangspunkt i Sundhedspolitikken og Den sammenhængende børn- og unge politik. De overordnede emner som er beskrevet er - Den daglige bevægelse - Vi sætter fokus på, at alle børn og unge får muligheder for at være aktive. - Samarbejdet mellem foreninger, dagtilbud, skoler/sfo - Svendborg - en bevægelsesaktiv kommune Arbejdet med at fremme børn og unge s aktivitetsniveau er en langsigtet og tværsektoriel opgave internt i kommunen, men i høj grad også en opgave som kommunen ikke kan løfte uden medvirken fra forældre, de frivillige foreninger samt andre, der har berøring med børn og unge. Bevægelsespolitikken er udarbejdet i et samarbejde mellem bl.a. Sundhedsafdelingen, Kultur og Plan og Børn og Unge området herunder repræsentanter fra børnehaver, dagpleje, SFO, kommunale skoler, private skoler, specialskoler og ungdomsskolen. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Udvalget for Børn og Unge og Udvalget for Kultur og Planlægning besluttede i marts at udsende Bevægelsespolitikken i høring frem til 15. april Der er modtaget 30 høringssvar fra dagtilbud, skoler, specialinstitutioner, Ergo- fysioterapien, Handicaprådet og Folkeoplysningsudvalget. Høringssvarene, der ligger på kommunens hjemmeside og er vedlagt som bilag, har givet anledning til tilretninger i politikken, som er anført i vedlagte bilag. Det indstilles, at Bevægelsespolitikken godkendes. Bilag: Åben - Bevægelsespolitik_efter_høring og til politisk behandling.pdf Åben - Bevægelsespolitikkens tilretning efter høring. Åben - Høringssvar bevægelsespolitikken 50

7 Godkendt. 5. Alkoholkampagne - Uge /19058 Alkoholkampagne - Uge Som opfølgning på Rusmiddelpolitikken, og i overensstemmelse med målene i Sundhedspolitikken, foreslås det, at alkoholkampagnen 2009 (Uge 40) sætter fokus på unge på ungdomsuddannelserne. Formålet med kampagnen er at skabe en god debat med de unge om, hvor meget de selv drikker, og hvor meget de tror, andre drikker - mange tror, at de andre drikker meget mere, end de i virkeligheden gør. Der planlægges flg. indsatser afhængig af skolernes tilslutning: udarbejdelse af en quiz med særlig fokus på unge besøg i de enkelte klasser med mulighed for at få direkte dialog om alkohol i klasserne fælles oplæg for hele årgange med fx alkoholkonsulent stande med tombola, information, quiz mm. på de enkelte ungdomsuddannelser mediedækning for at skabe en bredere debat og viden blandt borgerne Uge 40 kampagnen tilrettelægges som tidligere af Forebyggelsessekretariatet i et samarbejde med Alkoholbehandlingen. Desuden er det aftalt at involvere Ungdomsvejledningen, SSPkonsulenterne, de enkelte ungdomsuddannelser mfl. Økonomiske konsekvenser: De anslåede udgifter til Uge 40 aktiviteterne er kr. Udgifterne skal bl.a. dække: præmier til quiz en (T-shirts mm.) tryk og opsætning af quiz tombolapræmier og lodder promillebriller frugt til uddeling ved standene radiospots Det indstilles, at 51

8 der arbejdes videre med planlægningen af den lokale alkoholkampagne der bevilliges kr. til afholdelse af aktiviteter i Uge 40 Indstillingen imødekommes. 6. Stress på arbejdspladsen 09/19096 Indsats mod stress på private virksomheder i Svendborg Kommune Stress er blevet et gradvist større problem for danskerne gennem de seneste år. Folkesundhedsrapporten fra 2007 viser, at andelen af især kvinder der ofte føler sig stresset er steget. Ca. 12 % af de danske kvinder i den arbejdsdygtige alder føler sig ofte stressede og ca. 9 % af mændene føler sig ofte stresset. Stress forårsages af en belastning, som individet kan have vanskeligt ved at håndtere. Stress er en tilstand der er karakteriseret ved uhensigtsmæssige tilstande både fysiologiske og psykologiske i kroppen. Stress er ikke en sygdom i sig selv, men kan medføre sygdom og er således en risikofaktor for bl.a. iskæmisk hjertesygdom og depressive tilstande. Videncenter for Arbejdsmiljø har de seneste 5 måneder kørt en kampagne mod stress på offentlige arbejdspladser i Danmark. I løbet af kampagneperioden har offentlige arbejdspladser i staten, regioner og kommuner på institutions- og forvaltningsniveau modtaget kampagnematerialet. Kampagnen søger at forebygge stress og fremme trivsel, ud fra en positiv tilgang, hvor det handler om at fremme trivsel på arbejdspladsen. Kampagnen retter sig, med udgangspunkt i IGLO princippet, mod flere niveauer og henvender sig derfor til både Individet, Gruppen, Ledelsen og Organisationen. Til kampagnen er udarbejdet 3 meget informative hæfter om stress og trivsel. Kampagnematerialet er praktisk anvendeligt med forslag til, hvordan en arbejdsplads angriber stress- og trivselsspørgsmål og fremmer trivsel ved gode trivselsprocesser i virksomheden. Arbejdsmiljø er et af de 7 prioriteringsområder beskrevet i Svendborg Kommunes Sundhedspolitik. Samarbejdet mellem kommune og virksomheder om arbejdsmiljø er en af de metoder Sundhedspolitikken beskriver. 52

9 Kampagnematerialet kan med fordel benyttes til private virksomheder og udsendes kampagnematerialet til private virksomheder med mere end 10 ansatte i Svendborg Kommune vil ca. 250 virksomheder modtage materialet. Udsendelsen af kampagnematerialet til private virksomheder i Svendborg Kommune skal skabe fokus på stress, men også ses som et første skridt, til at etablere en dialog mellem kommunen og virksomhederne om sundhed. Økonomiske konsekvenser: Udgift for indkøb og udsendelse af 250 kampagnepakker kroner Administrationen indstiller, at kampagnematerialet udsendes til private virksomheder med mere end 10 ansatte i Svendborg Kommune Bilag: Åben - Gode trivselsprocesser.pdf Åben - Kort og godt om trivsel Åben - Fra stress til trivsel.pdf Indstillingen tiltrædes, idet materialet udsendes elektronisk. 7. Til efterretning 09/19280 Til efterretning 1. Orientering ved formanden 2. Orientering fra udvalgets medlemmer 3. Orientering fra direktørområdet 1. Den kommunale tandpleje, Centralklinikken 2. Solkampagne i uge GetMoving katalog 4. Svendborg-løbet 4. Pjecer 53

10 1. "Mønsterbryder" Et debatoplæg om fysioterapeuter i fremtidens sundhedsvæsen Taget til efterretning. 54

11 Underskriftsblad: Mødet sluttede kl.: 18:00 Ulrik Sand Larsen Medhat Khattab Jesper Ullemose Jørgen Pless Grete Schødts Arne Ebsen Christian Kaastrup 55

Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den 07-05- 200 9 Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal, Lok ale 138 /13 9

Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den 07-05- 200 9 Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal, Lok ale 138 /13 9 Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den 07-05- 200 9 Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal, Lok ale 138 /13 9 Delt ager e: Ulrik San d Lars en, Med hat Khat tab, Jesp er Ulle

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Hanne Klit,

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 13-09-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Gæstekantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 13-09-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Gæstekantinen Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 13-09-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Gæstekantinen Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Bo Hansen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ref erat Soci alu dval get' s mø de Ons dag den 11-03- 200 9 Kl. 15: 00 Svi nge t 14, 1. sal L.1 39

Ref erat Soci alu dval get' s mø de Ons dag den 11-03- 200 9 Kl. 15: 00 Svi nge t 14, 1. sal L.1 39 Ref erat Soci alu dval get' s mø de Ons dag den 11-03- 200 9 Kl. 15: 00 Svi nge t 14, 1. sal L.1 39 Delt ager e: Ulla Lars en, Gret e Sch ødts, Ka ren Stra ndh ave, Mas oum Mor adi, Stee n Gun dert ofte,

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 15-08-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 15-08-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 15-08-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 05-11-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 05-11-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 05-11-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen, Hanne Klit

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 27-08-2013, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Tirsdag den 27 august 2013 kl 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-08-2011 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-08-2011 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-08-2011 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Bo Hansen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård 1 of 18 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 21-08-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 21-08-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 21-08-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Knud Albertsen, Mogens Johansen, Niels Høite Hansen, Jens Munk, Jesper Kiel, Hanne Klit Afbud: Medhat Khattab

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 07-11-2011 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 07-11-2011 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat 's møde Mandag den 07-11-2011 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen Afbud: Bente Bondebjerg,

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 05-12-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 05-12-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 05-12-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jesper Ullemose, Lærke Jensen, Jeppe Ottosen

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 14-11-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 14-11-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 14-11-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Jesper Ullemose, Lærke Jensen Afbud: Christian Kaastrup, Jeppe

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 3. juni 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobs 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen, Ingvard Ladefoged,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 05-10-2011 Kl. 14:00 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 05-10-2011 Kl. 14:00 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 05-10-2011 Kl. 14:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Claes Bidstrup, Solveig Christensen, Anne

Læs mere

Åbent referta for Børne- og skoleudvalgets møde den 02. maj 2012 kl. 08:30 i Aalestrup

Åbent referta for Børne- og skoleudvalgets møde den 02. maj 2012 kl. 08:30 i Aalestrup Åbent referta for Børne- og skoleudvalgets møde den 02. maj 2012 kl. 08:30 i Aalestrup Indholdsfortegnelse 054. Budgetorientering 3 055. Regnskab 2011 4 056. Regnskab 2011 for Aalestrup Realskole 6 057.

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden 12-03-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen

Læs mere

REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 10-11-2009 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:25. Fraværende: Ingen Bemærkninger:

REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 10-11-2009 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:25. Fraværende: Ingen Bemærkninger: REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 10-11-2009 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:25 Afbud: Ingen Fraværende: Ingen Bemærkninger: Udvalget for Børn og

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED Det skal være nemt at vælge det sunde ! Fakta om Slagelse Kommune Der er 76.949 borgere fordelt på følgende aldersgrupper: 17.085 i alderen 0-17 år 41.834 i alderen 18-59

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. november 2011. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. november 2011. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. november 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse...2 3. KF - Orientering...3 4. KF - Frigivelsessag

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og : Tirsdag den 07. oktober 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram (C) Betina Svinggaard (A) Morten Westergaard

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 08-04-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 08-04-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat Socialudvalget's møde Mandag den 08-04-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg Afbud:

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. juni 2011 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Rødt Mødelokale Annette Møller Sjøbeck, Helle Adelborg, Ivan Fogtmann, Kenneth

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 19. marts 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:40 Mødested: Mødelokale 4, Bytoften Deltagere: Karl Haahr, Keld Jacobsen,

Læs mere