~ Rapport J. A. Thomes ornitologiske notater fra Østfold Fylkesmannen i Østfold Miljøvernavdelingen ~ ~---

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "~ Rapport 1-1995. J. A. Thomes ornitologiske notater fra Østfold 1875 1910. Fylkesmannen i Østfold Miljøvernavdelingen ~----- --- ~---"

Transkript

1 ~ Rapport ~----- J. A. Thomes ornitologiske notater fra Østfold ~--- Fylkesmannen i Østfold Miljøvernavdelingen

2 MILJØVERNAVDELINGEN Fylkesmannen i Østfold POSTADRESSE: STATENS HUS, POSTBOKS 325, 1502 MOSS TLF: Dato: Rapport nr: l /1995 ISBN nr: o 2. opplag 1999 Rapportens tittel: Forfatter( e): Oppdragsgiver: J. A. Thomes ornitologiske notater fra Østfold Laila Cumming og Geir Hardeng (red.) Miljøvernavdelingen, fylkesmannen i Østfold Ekstrakt: Rapporten er et sammendrag av Johan Andreas Thomes ( ) meget omfattende fuglenotater, overveiende fra "kyst- Østfold " og skjærgården. Perioden omfatter de 37 årene han bodde i fylket, fra Materialet er kronologisk- og er identisk med Thomes egne årlige sammendrag av nitidig førte dagbok-notater gjennom året. Sammendragene i rapporten er i en del tilfeller supplert med mindre utdrag (i kursiv) fra selve dagbok-notatene. Mange fuglearters status og forekomst i fylket er endret siden Thomes dager. Materialet er derfor verdifullt med tanke på dokumentasjon av fauna-endringer og bestandsutvikling hos en del fuglearter i Østfold. Det viser også hvilken betydning en del våtmarksområder hadde tidligere. For å lette bruken av rapporten, er det utarbeidet artsindeks og stedsnavn-register bak i rapporten. Biografiske opplysninger om Thome er tatt inn foran. Stort sett er gjeldende nomenklatur (navn-setting) og systematikk benyttet.

3

4 Forord l innledning Miljøvernavdelingen har i ulike sammenhenger nytte av eldre naturfaglig materiale fra fylket. Dette gjelder ikke minst i forbindelse med ulike arters status og bestandsutvikling, som danner grunnlaget for dagens forvaltning av artene og deres levesteder. I løpet av det siste århundre har det skjedd til dels omfattende endringer for en del fuglearters vedkommende, ved at flere arter som tidligere var vanlige, nå ikke lenger hekker i fylket. Tilsvarende har flere nye hekkefugler etablert seg. Det er en glede å presentere Johan Andreas Thomes ( ) egne sammendrag fra Østfold- som i seg selv er omfattende - gjennom 35 år ( ). Thome begynte å føre notater i 1865, bar~ 16 år gammel. Han kom til Fredrikstad den , i forbindelse med sin verneplikt. Kanskje var det dette som ga "mersmak", for den begynte farmsøyt Thonie sitt virke på "Oxalsyrefabrikken på Græsvig ved Fredrikstad". Det meste av notatene er derfor fra Østfold-skjærgården og fylkets kyststrøk. Hans egne publikasjoner for årene er tatt inn i rapporten ifak.simile. Fra Thomes siste leveår, , foreligger det ikke notater fra hans hånd. Opprinnelig planla vi å utgi Thomes dagbok-notater fra Østfold uavkortet. Dette viste seg snart å bli alt for omfattende. Vi har derfor måttet nøye oss med å presentere Thomes årlige sammendrag av hans grundige dagbok-notater. Der Thome i sine sammendrag har henvist til selve dagbok-notatene, er imidlertid utdrag derfra tatt med. -Det hadde vært ønskelig å bearbeide materialet artsvis, for bedre å kunne sammenlikne med dagens bestandssituasjoner i fylket. Avdelingen har dessverre ikke hatt kapasitet til dette. Thomes notater forelå i mange år i kopi hos viltforskeren Yngvar Hagen ( ). Hagen var Thomes barnebarn (dattersønn), og Hagen har selv benyttet noe av hans materiale i enkelte av sine publikasjoner. Hagens kopi-sett av Thomes notater har dannet utgangspunktet for prosjektet. Thomes notater har sporadisk blitt benyttet som kildemateriale i ulike sammenhenger. Foreliggende presentasjon øker tilgjengeligheten av notatene fra Østfold, og sikrer at opplysningene ikke går tapt. I Thomes notater foreligger også tallrike opplysninger fra andre landsdeler, fra f.eks. Dovre (bl.a. Fokstumyra), Trøndelag, Lofoten (jf. Vår Fuglefauna nr. 2, 1993) og Finnmark. Disse er ikke tatt med i rapporten. Laila Cumming har vært engasjert ved avdelingen, og har utført et nitidig arbeid med å skrive inn materialet fra kopier av Thomes håndskrevne notater. Dette har også inkludert noen besøk ved Zoologisk museum, Universitetet i Oslo, der Thomes orginal-dagbøker var oppbevart. Vi takker professor Jan Lijjeld ved museet for velvillig assistanse. Thomes notater er nå overtatt av Håndskriftsamlingen ved Universitetsbibliotetet i Oslo. Førstekonsulent Geir Hardeng, miljøvernavdelingen, har vært initiativtager og fagansvarlig for prosjektet. W"-a.r ~ ~ Ottar Krohn Fylkesmiljøvernsjef I foreliggende 2.opplag av rapporten høsten 1999 er det ikke foretatt noen vesentlige endringer er for øvrig 150-årsdagen for Thomes fødsel.

5

6 INNHOLD Johan Andreas Thome Thomes "vandprøve" Thomes notater Årstall er anført øverst på hver side lndex fugler, sidehenvisning Index fugler, latin-norsk Stedsnavn- register, sidehenvisning Johan Andreas Thome,

7

8 JOHAN ANDREAS THOME Johan Andreas Thome ble født i Stjørdal , og døde Han giftet seg med Alfhild Schrøder( ) fra Steinkjer. De flkk 9 barn, bl.a. senere forstkandidat Wilhelm Adolf( ), også han ivrig ornitolog og jeger, og FransiskaAntonette ( ), gift Hagen, mor til viltforskeren dr. Yngvar Hagen ( ). J.A. Thome var en foregangsmann i utforskningen av fuglelivet i Østfold. Før hans tid foreligger mer tilfeldige data, og Thome var blant de første som systematisk samlet og skrev ned sine observasjoner. J.A. Thomes omhyggelig føne notatbøker er et eksempel til etterfølgelse. Observasjoner, ankomstdatoer for trekkfugl, eggm!u, form, farge og eggantall i ulike kull o.s.v kan ennå lett leses i originalversjon. Thomes mange data er et meget verdifullt kildemateriale. Fra årene da han fartet omkring i fylkets kyststrøk, foreligger ellers få opplysninger. De betydelige endringene i faunaen siden den gang anes ved lesing av hans notater. De er fra tider da havørn, heilo, åkerrikse, hortulan og flere alkefugler hekket langs Østfold kysten; arter som mennesket i dag har utryddet herfra. Det er i så måte med vemod nåtidens ornitologer tenker seg bakover i tiden til dager Thome fikk gleden av å oppleve. Han besøkte steder som Øra, Arekilen på Hvaler, SkMakilen, Seutelva, og Ålekilene ved Fredrikstad som idag er ødelagt av utfylling og industri. Det var ellers øyene i skjærgården han hadde forkjærlighet til. Det er nok a. nevne Akerøya, Søsterøyene, Asmaløy, Rauøy og Missingene. Onsøy-bonden undret seg nok: En voksen mann med børse, lang kikkert og samleveske, som midt i travleste våronna var ute for å se etter fugler i Ålekilene nær Gressvik, der Thome var bosatt. Ålekilene var tidligere en meget rik våtmarlcslokalitet. LikesA. er de fleste av Onsøys sma.bekker, som Thome drakk av med sitt lille sammenleggbare sølvbeger, forlengst spolert som drikkevannskilder. Thomes materiale omfatter en av landet største og mest verdifulle egg samlinger. Han målte, veide og journalførte eggene og bidratt med solide data-mengder, se f.eks. Hagen (1942). Det meste av hans store samling er skjenket Zoologisk museum i Oslo. Store eggsamlinger har med rette dårlig klang hos dagens ornitologer, men Thome virket i en tid da naturen var utsatt for liten grad av miljøpåvirkning. Den gang var innsamling av egg og utstopping av fugl akseptert. Thome vokste opp i Trøndelag og foreldrene het Frantz Anton Wilhehn ( ) og Bertha Sophie ( ), født Richter (Thome og Johannesen 1966). Johan Andreas var den eldste av 12 barn. Han interesserte seg allerede fra guttedagene for naturen, en arv han videreførte fra faren som var ivrig insektsamler. Johan utdannet seg til fannasøyt og ble bestyrer for "oxalsyrefabrikken paa Græsvik ved Fredrikstad" fra , der han virket til sin død sommeren Det var kanskje ikke underlig at Thome egenhendig bare rakk a. gi ut et par større fugleartikler (Thome 1882 og 1883). Arbeidet på fabrikken, eggsamlingen som han 4

9 nitidig stelte og 9 barn i årene med hustruen Alfhild krevde mye tid og omtanke. Thomes venn, ornitologen doktor Andreas Bredal Wessel ( ) skriver: "Og det må betegnes som et virkelig tap for norsk ornithologi, at det ikke blev ham selv forundt å gi en samlet oversikt over de resultater som forelå fra hans nitide utmålinger og veiinger av norske egg-kull, eller et bearbeidet utdrag av den lange række dagbøker, som han helt siden år 1881 hadde ført over sine iakttagelser innen fugleverdenen" Wessel ). (Anm. beg. i 1865 så smått, omfanget utvidet etter hvert). Thome brevvekslet med Wessel, som var en fetter av hans kone, og besøkte ham i Finnmark eksempelvis i Wessel ( ) publiserte en del utdrag av Thomes notater. - Likevel er det nok først og fremst Collett som Thome korresponderte med, som bidro til at deler av hans materiale er innlemmet i litteraturen. I flere arbeider nevnes ofte Thome, f.eks. i Collett (1894). Collen fikk i høy grad hjelp av ham, og i "Norges Fugle" (1921) fmner vi Thomes iakttagelsr vevd inn i stoffet. Han har like stor del i flere av Colletts arbeider som Collett selv (Broch 1954).- Thome hadde forøvrig kontakt med ornitologene Hans Biler Støren Bahr ( ) i Stavanger og Even Anthon Thomas Landmark ( ). Til tross for arbeid og stor familie, rakk han ekskursjoner rundt om i landet, eksempelvis Fokstumyra på Dovre, der han gjorde verdifulle iakttagelser (Berntsen 1977). Thome er et eksempel på en amatør-ornitolog som har fått betydning for vår rikholdige ornitologiske tradisjon og litteratur. Tradisjonen tro ble også J.A. Thomes sønn Wilhelm AdolfTh.ome ornitolog. Han var forstmann, pelsjeger i Kanada og senere pelsdymppretter (Thome og Johannesen 1966). Wilhelm Thome har i likhet faren etterlatt seg fyldige notater fra fylket, særlig fra de siste årtier av sitt liv. Dessverre er opplysningene i liten grad kommet inn i litteraturen, og selv publiserte han bare en notis om mulig hekking av lomvi på Søster i Onsøy (Stema 7:43). Det ble flere ornitologer i familien Thome. Jaktkonsulent og senere leder av Statens Viltundersøkelser (nå en del av Norsk inst. for naturforvaltning), dr. Yngvar Hagen. I forordet til boka, "Rovfuglene og viltpleien" (Hagen 1952) sier han: "Det er for meg en særlig glede også å nevne den norske ornitolog, min bestefar, fabrikkbestyrer Joh. A. Thome (død 1912). De samlede opptegnelser fra hans lange forskerliv er stilt til min disposisjon av hans sønn, forstkandidat W. Thome." Hagen har i 1950 og 60-årene gitt spredte ornitologiske bidrag fra fylket. En del eldre opplysninger er inkludert i Hagen (1942 og 1952). LITfERATUR Berntsen, B. 1977: Naturvernets historie i Norge. Oslo. 216 s. Broch, H. 1954: Zoologiens historie i Norge til annen verdenskrig. (Akademisk forlag), Oslo. 157 s. (J.A. Thome s. 79, 133, 142). Collett, R. 1894: Tillæg, (overveiende data fra J.A. Thome), s i: Mindre meddelelser vedrørende Norges fuglefauna i aarene Nyt mag. naturvid. 35:

10 Hagen, Y. 1942: Totalgewichts-studien bei norwegischen Vogelarten. Archiv fur Naturgeschichte 11: (EndeldatafraJ.A. Thome). Hagen, Y. 1952: Rovfuglene og viltpleien. Oslo 603 s. Hardeng, G. 1977: Joh. A. Thome ( ). En pioner-ornitolog i Østfold. Østfold-Ornitologen 4 (3-4): : Pionerene som utforsket Østfold-naturen. Natur i Østfold 2 (1): : Pion~rene. s. 138 i Bugge, P., Eilertsen, R.M., Hardeng, G., Sandersen, E. og Ådnem, A. : Vandringer i Østfold naturen. Universitetsforlaget, Oslo. 144 s. (2. reviderte opplag 1989, Valdisholm forlag A/S Rakkestad). Thome, J. A. 1882: Iagttagelser fra dyreverdenen ved Fredrikstad i Norsk jæger- og fisker-forenings tidsskr. (NJFI') 11: Ses. 17 Thome, J.A. 1883: Iagttagelser fra dyreverdenen ved Fredrikstad i 1882 samt vinteren NJFT 12: Ses. 25 Thome, W.A. og Johanesen, E.T. 1966: Stamtavle over slekten Thome s. Wessel, A.B : Joh. A. Thome. En avdød norsk omitologs optegnelser. Norsk Ornitologisk Tidsskrift, 2. series , og 3.serie s (Bilde og faksimile av notater). Kap. er redigert utfra: - G. Hardeng 1982: Fra fogder og prester- tilja. Thome og Øra naturreservat. Et historisk tilbakeblikk pd ornitologien i Østfold. s i Soul, J. (red.): Norsk ornitologisk JUstorie. Norsk Ornitologisk Forening Trondheim. 168 s : Pionerene som utforsket plante- og dyrelivet i Fredrikstad-distriktet. Årbok Fredrikstad Museum (Mindre Alv): (J.A. Thome s ). Noen tegninger av Thome, se s.271. http ://www.hiof.no/finlmindrealv/84/84-61.htm J. A. Thome på jakt i fjellet 6

11 THOMES "V AND PRØVE" Er meget instruktiv og er, sammenholdt med de under udbhisningen gjorte iagttagelser, meget veiledende til at bestemme i hvilken orden :lggene i et kuld er lagt, hvilket ofte har sin store interesse. L:lngre tids erfaring har vist, at lig lagt i vand temmelig constant forholde sig meget forskjellig på de forskjellige rugningsstadier. Helt friske og nylagte lig vil således gå til bunds og indtage en liggende, så at sige, horizontal stilling eller omtrent den samme stilling, som om de var lagt på et bord. Altså noget afvigende efter :iggets form. Et ovalt eller ovat lig vil saledes indtage en fuldkommen horizontal stilling = -9-, medens et pareformigt eller i den ene ende st!rkt uddraget :tg vil ligge nedadvendt med den spidse ende =Ø, således at :lggets Htngdeaksel darmer en vinkel på crc l O Men efterhvert som rugningen skrider frem, og ligget bliver lettere, samtidig som luftbuiren ved basis udvider sig, og derigjennem lettest i denne ende, vil det mere og mere indtage en opreist, indtil helt lodret stilling = ~, og endelig fl yde op i vandskmpen, høiere og høiere over denne, jo mere det er ruget= U O Ved hjelp af dette forhold kan det ofte med lethed bestemmes, i hvilken orden liggene er lagt, slirlig i sådarme tilfto.der, hvor rugningen er begyndt, før kuldet er fuldlagt, og denne endnu ikke er alt for langt fremskreden, og kuldet ikke er større end på 3-4 lig. I kuld på f.ex. 6 lig, hvor rugningen er begyndt, efter at 4 Kg er lagt, vil det selvfølgelig vlire vanskeligt at afgjøre rlikkefølgen for de 4 første fig, medens dog sjelden i et uruget k:uld på 6 lig alle ville ligge helt horizont.alt, idet et eller flere af de første lig allerede uden egentlig rugning vil have undergået nogen forandring, så de løfte den butte ende mere eller mindre, ja endog helt lodret. I almindelighed er l dags rugning lidet marlcbar på indholdet, idet noget tegn til embryo endnu ikke er synlig, og kun kan marlces på hvidens noget stivere consistens, men små ag ville dog allerede efter l dags rugning stå lodrette. Hos store lig er der endog efter 2-3 dages rugning intet synligt tegn til embryo, kun hviden antager efter hvert en faster consistens, og sådanne ville heller ikke før efter 3-4 dages rugning indtage en lodret stilling. Også hos ubefrugtede!ig udvider luftblliren sig ved rugningens påvirlcning, så man også for sådannes vedkommende kan slutte sig til dets plads i rlikke.n.. (For noen dr er faksimile av Tlwmts egne nota~r tatt inn. En tallre/ch,f.e/cs.l,0,0,1,1. viser antall dager hvert egg er ruget.) Beskrivelse av en expedition til Vandsjø 12. juni 1886: Reiste jeg sammen med Ryan på en expedition til Vandsj(). Vi opsloge vott standkvarter hos Hans Starengen i Råde og foretog derfra ture til ()erne. 13de. Med N.tls Hansen Starengen til rors reiste vi indover s&n til Dilling()en. I Våler besogte vi et tjern kaldet Brtsnner&ltjemet, der ligger i nord for gården Kjlresund. V ed denne gard voxede en stor prltgtig ener, den swrste jeg ved nogensinde at have seel Den havde fulds~dig trti'orm med!igformet t:lt krone og målte 18 1(2. fod i hffiden og 12ll3 fod i diameter. Stammen, der var omtr. 3 alen htn til kronen havde en omkreds af 2 fod 4" i b!ysthffide tt'kaa. w.l 'f~~... ØL-dk-. Slci.sse av J. A. Thn~M 7

12 Thomes notater Korn kråke ="blåkråke" Con us frugilegus: Apotheker Jentoft fandt et dodt exemplar på Krageraen i midten af decem ber. Der skal vare seet store flokker af dem på forskjellige steder i n!lrheden ai Fredrikstad lige til jul, og hold bestandig til på jordeme. Myrhauk(blåbOken) Circus cyaneus: Et aldre exemplar skal i hosten 1870 vllre skudt i n!lrheden af Fredrikstad. Efter den beskrivelse jeg dog har fået af formand Pedersen der en tid var i besiddelse al dette udstoppede exemplar synes det at have varet en gammel spurvemk. Fossekall Cinclus aqua deus: SkjOd jeg ved Seudelven ved Fredrikstad den 31 oktober. Gråsisik Fringilla linaria: SkjM jeg et exemplar på Ålejordeme ved Grllsvik, den 27 decem ber, hvor de holdt til i store flokke. Vaktel Ortygion coturnu:: Et exemplar blev fanget eller skudt på Ellinggård om Msten. Da det var en ungfugl er det trolig at den har hakket der. Enkeltbekkasin Scolopax gallinago: Enkeltbekk:asinen holdt sig her i hele oktober måned Alkekonge Mergulus alle: Jan. 25. Blev et exemplar som drevet af stormen blev fort ind over land og af udmattelse ikke formåede at komme videre, taget levende i narheden af Gra.svik brug. Grå hegre ="heire" Ardea cinerea: l midten af september slag 2 hllgrer ned på en Oi lige ved Fredrikstad mek. v!lrksted. Den ene blev strax skudt, den anden streifede nagle dage senere om på forskjellige steder og viste sig blandt anden også på Ålestranden og i Enhuskilen(Kråkerøy). Myrrikse Gallinula potzjlna: Den 11 september skjod jeg et exemplar af denne på Ålestranden. Den floi op Ult foran mine fodder, jeg sendte begge skud efter den uden at ramme, da jeg nemlig tog den for en bekkasin, og ikke, for jeg havde sendt det andet skud, m!lrkede at den ikke på langt n!lr havde bekkasinens raske flu gt. Jeg gik imidlertid efter hvor jeg så den slå ned, den floi atter op lige foran mine fmder, men denne gang tog jeg hensyn til dens sagtne flugt og flllde den. Rugde Scolopax rusticolll: Ankom den 18 april. Skogsnipe ="Grå benet sneppe" Totanus ochropus: Den 30 april skjod jeg et exemplar ved Seudelven imellem Skårekilen og KjOlberg. Dverglo ="den lille strandrjle" Charadrius minor: I Fjeldskilen i OnsO skjodjeg den 18 juni et exemplar. Dverg(alk (Stenfalk) Fal co lithofalco: På mastetoppen af Swift som lå ved Grllsvik pir for kullosning skjm jeg den 4 oktober et exemplar Stær Sturnus vulgaris: Sta.ren ankom 25 marts. Sanglerke = lerke Alauda arvensis: Samme dag hfute jeg IJlrken. Duen (Ringdue) Columba: Så jeg 7 april. Linerle Motacilla alba: Lin!rlen ankom den 8 april. Rødstrupe Luscinia rubecula: RØdkjlUken viste sig samme dag. Tjeld Haematopus ostralegus: Kjelden ankom 4 marts. Rugde Scolopax rusticola: Rugden var meget sparsomt tilstede på aftentrakkel Kvartbekkasin Gallinago gallinula: Isar den halvenkelte var meget talrig om høsten (ankom midt i september), men pågrund af den tidlig indtradende kulde ttak de allerede bort i midten af oktober. Myrrikse Galllnula potzjlna: SumpMnen, holdt hele sommeren lil på Ålestranden i et vas af Scirpus lacustris(sjøsivaks), hvor man om aftenen og natten kunde hore dens eiendommelig hvislende floitetoner. 22 august skjod jeg et ungt exemplar, hvilket tyder på at den må have hakket der. Snepperne.ft : Vare nesten ikke at se hverken på vår eller hosttrllk. Sandsynligvis har de valgt en anden vei. Toppand Fuligulll cristata: l oktober blev en topand skudt ved Åsgårdstranden n!r Fredrikstad. Dobbeltbekkasin Scolopax major: 28 august skjod jeg en dobbeltbekkasin på Ålestranden. Jeg så ingen flere. 8

13 Thomes notater Sanglerke =lerke Alauda ørvensis: Larken ankom 18 februar. Tjeld HaeiTUltopus ostrali!gus: Kjelden ankom 11 marts. Kaie = kaje Corvus monedula: Kajen ankom 11 marts. Bokf1nk Fringilla coeli!bs: Bogfinken ankom 12 marts. Stær Sturnus vulgaris: Staren ankom 23 mans. Rugde Scolopax rusdcola: Rugden ankom 23 marts. Duetrost Turdus "Viscivorus: Jeg sk:jlkl den 7 april en duetrost inllrheden af Kj()lberg. Der var en tiden flok som befandt sig på ttak. Due=Ringdue Columba: Duen ankom 7 april. Linerle Mota.cilla alba: Linerlen ankom 9 april. Steinskvett Saxicola oenanlhe: Stendulpen ankom 20 april. Nattravn Caprimulgus europaeus: Kveldknarren ankom 24 april. Hagefluesnapper (Svart og hvit nuesnapper) Muscicapa atricapultz: Den sorte og hvite fluesnapper ankom4 mai. LAvesvale Hirundo rustica: Ladesvalen ankom 12 mai. Gjøk Cuculus canorus: Gjøken ankom 14 mai. Vendehals Iynx torquultz: Vendehalsen ankom 15 mai. Tårnseiler Cypselus apus: Tårnsvalen ankom 26 mai. Vaktel Ortygion coturnix: Vagtelen bar hakket ved Kj()lberg. 3 Wlger blev ihjlilslået den 2 september af slåttemaslånen. VepsevAk Pernis apivorus: VepsehOken er den 23 juli skudt ved KjOlberg. Exemplaret var en han. Fjellerle = 11 alpelerke" Alauda alpestrls: Apotheker Jentaft skj&l i Mst (antagelig i september) blandt en liden fl ok et exemplar af B jerglarken. Jaktfalk Falco gyrfalco: Et Wlgt exemplar af jagtfalken sk:udt ved Orebak i Onso l oktober. Vannrikse Rallus aquaticus: Vandrixen har iår hakket i Ålekilen. Jeg skj&l et ungt exemplar den 13 oktober på samme sted. Jeg så flere af den og de holdt sig der til den 27 oktober. Vandrefalk = 11 pilegrimsfalk" Falco peregrinus: Skudt ved sokanten i det 89dlige OnsO, hvor den har rede. Tiden var juni eller juli. Enkeltbekkasin Scolopax gauinago: Enkeltbekkasinen hidck:er tahigt i Arelålen på KirkeOen. Kvartbekkasin = "smabekkasin" Scolopax galunula: Srnåbekkasineme reiste i de sidste dage af oktober. 9

14 Tbomes notater STORFUGL TillOrdag den 23 august havde jeg meldt mig til forvalter Magelsen på Ellinggård for om sondagen at gå påjagt i Ellinggårdskoven, hvor der iår ikke skulde mangle på fuglevildt, efter hva man måue formode efter det uslidvanlig livlige spil, som islr tiuren ivår havde holdt der, og da ligeledes såvel våren som sommeren må siges at have varet heldig for rugningen og opfostringen, turde det bedste h.åbes. Jeg reiste da om eftenniddagen til Ellinggård og den folgende morgen kl. 7 drog Magelsen og jeg til sk:ovs. Vi fulgte en vei gjennem den temmelig svllre skov, henimod en stor m9r", hvor vi troede at finde kold, og hvor der vilde vl1re nogenlunde let at skyde. Det varede ikke lllnge for vi også fandt fugl, idet 3 a 4 I()ier med naget mellemrum floi op inl1rheden af veien uden at Pluto kunde få stand. Jeg skod på en af dem, idet den svingede over veien på henved 80 alens hold uden at trll.ffe. Vi kom imidlertid til m)iren, og i noget hoit lyng i myrkanten, hvor der stod nagle spredte furulliler, begyndte Pluto at tnilcke an. Jeg holdt mig umiddelbart efter af fr9gt for at fuglene ikke vilde tr)'kke tilstrlikkelig, og ganske rigtig, idetsamme Pluto fauede stand floi en tiur op langt foran ham, for langt til at skyde, derpå floi den ene op efter den anden idethele 6, og endelig tilsidst en roi, den Pluto stod for, og som havde ligget ganske nllr foran ham og tr)'kkel Denne, den eneste der fltsi op på skudhold, vidste dog at passe sit snit, så den strax fik en furu imellem sig og mig. Jeg slcjod dog igjennem lrllet og det traf. Dette bragte den rent ud af concepteme, så den steilede lodret i veiret over trlltoppene og jeg troede et Oieblik at den vilde falde, men turde dog ikke se det an, hvorfor jeg gav den det andet JOb, hvorpå den tumlede rundt i luften og faldt til marken. Det var en voxen I()i på 8 mark?. Imidlertid floi flokken Mlit over m)iren og over en ås på den anden side så vi fandt det meningslost at opsoge den mere. I den ene ende af myren på en åsrabbe, der lå for sig selv ligesom en O i myren fik atter Pluto stand lige i myrkanten imellem meget t!lt småskov, så al den anledning, som her frem bod sig til at få slcjde var inden fuglen kom så Mit at den var daklcet ac trfuoneme og dertil var neppe 2 alen fra marken. Fuglen trykkede hårdt, og Pluto stod fast, så jeg gik den på nagle B alen nllr, inden den floi op. Meddetsamme den brusede op. kastede jeg til Oiet og skjod akkurat i det Oieblik, den havde nået i hoide med trltkroneme. Foran mig stod en tyk rog der skjulte alt foran mig og intet horte jeg til fuglens fortsatte flugt, jeg vidste ikke hvad enten det var trllf eller bom. Den havde dog ikke hivet sig over trleme, men jeg havde heller ikke hort naget dump. Heller ikke så eller horte jeg noget til Pluto, og jeg blev bange for at en ulykke var ha.tdt, alt var så stille og Pluto havde befundet sig lige under slcuddets retning. Med ånden i halsen gik jeg da frem, men så her til min gllide Pluto soge et st)lkke fra, ligesom den skulde have Mrt eller seet fuglen falde, men det blev dog forgjaves, der var ingen fugl at fmde, og rimeligvis havde jeg også skudt en bom, idet skudet fonnodentlig var gået under den. Det hele gik så hurtig for sig at jeg ikke ved enten det var en roi eller århone, jeg havde skudt på. Vi kom nu oppå en tiden ås i kanten ac myren og havde netop gjordt hold for al bestemme i hvilken retning vi skulde drage, da jeg blev opmarksom på slc9ggen af en fugl, der kom bag os. ldetsamme jeg vendte mig om fik jeg se to store vinger ac en fugl, der slog til i en grantop omtrent 150 alen bag os. Vi kunde dog ikke langer se den, da de foranstående tra.er skjulte den, jeg formodede at det var en bog og tilbod Magelsen at prove sin lykke. Han vilde ikke modtage tilbudet og jeg listede mig derfor selv ihold med den bag trlleme, der gav ypperlig dakning. lmellem grenene på en gran der stod imellem mig og den, hvor i den sad, kunde jeg skimte al den var en Mg. Jeg lagde til Oiet, tr)lkkede los og den faldt dod til marken. Det var en gammel hvepsehoghan (Pernis apivorus), et nyt tillilg til de fugle jeg forben har havt anledning til at skyde. Da jeg kom hen til Magelsen, der havde ventet på det sted hvor vi havde gjordt hold, havde han tod.supen fi1rdig og just som jeg tom te den sprang en hare op lige ved os, hvor den den hele tid havde ligget i en klovt kun nagle få alen fra os, den fulgte klovten og forsvandt strax, jeg fik ikke engang se den. Vi kom imidlertid til den trakt, hvor vi havde seet Jruldet drage hen, men skoven var her så stor og tat at der ikke kunde vare tale om nogen jagt. Pluto fandt også kuldet, med meddetsamme som han markerede og beg}>ndte at lrllkke an floi samtlige op omtrent 100 alen fra os. Lidt senere trac vi også et stort dtjuglkuld i den samme trakt uden at få anledning til skud. Da vi detnastkom i mere åben skav og atter fulgte en vei så jeg Pluto markere et stykke fra veien, vi standsede for at afvente, men inden han fik stand rusede 2 I()ier op, og den ene kom farende ret imod Magelsen. Han sigtede efter den og roien var allerede over ham og endnu intet skud, så jeg blev bange for at han skulle blive for sen, da den et Oieblik senere vilde vl1re imellem ldeme på den anden side veien, hvorfra jeg ilcke lurde vente med mit sk:ud. Den faldt ned lige foran Magelsen. Det var en ungroi på 6 mark?. Vi trac endnu flere enkeltvise fugle, men uden held, da de ikke vilde tr)llcke. Det viste sig at ungeme allerede vare så store at flere ikke langer fulgte moderen. Et par gange traf vi også en enkelt årfugl. Da vi kom ind i naget t:lt blandingsskov (or og gran) horte jeg pludselig lige over mig et gak!gakl. lo

15 Tbomes notater 1879 Jeg fllc også strax ~ie på en ungr~i i toppen af en hoi gran. ldetsamme jeg kastede til Oiet strakte den sig forover til flugt, men det blev en flugt ned igjennem grenene. Endnu tlafpluto et kuld storfugl, han var langt fra os, men vi kunde godt holde Oie med ham, da skoven var åben. Også disse floi op til alle kanter for han file stand. Gamlemutter floi lige imod os og satte sig from i en furu på et snes alen fra os. Jeg syntes nu det kunde vl!.re Magelsens tur at sky de en fugl, og da tilbudet var så pent anmodede jeg ham også derom, men han var endnu galant nok til at lade mig have retten, hvilket noble tilbud jeg alligevel ikke vilde modtage. Men denne akkorderen: om dens liv fandt roien ikke behag i, og afsted for den som en pil bag det n!lnneste tra. Der var nu ikke tid til mere akkordering og eftel" den sendte jeg en ladning haggel netop som den kom frem i en åbning mellem to tr.ier. Den havde sådan fart at den forst nåede marken flere alen bortenfor åbningen med et tungt dump, der tilkjendegav at det var en lrllf. Jeg havde nu skudt l hvepsehog og 4 roier, hvoraf 2 vo:me på hver 8 mark? og 2 unge på hver 6 mark?. Vi vendte nu tilbage til Ellinggård, da det allerede var middag. Om eftermiddagen reiste vi til AmundrOd, hvor Fredrik Werenskjold feirede sin 42-årsdag og havde der en behagelig aften. 26 august (Tirsdag) var Hauge og jeg om morgenen en tur i Ålefjeldene, hvor vi tlaf et storfuglkuld, hvoraf jeg skjod en ungroi ( i fl.) medens Hauge anskjod en tiur. Denne floi blot en 200 h 300 alen til en mjr hvor den slog ned og hvor Pluto fik fast stand for den. Vi gik hen til og jeg limte den op, men aldrig har jeg gjort et dårligere skud. Den rusede op lige imod mig og var vel neppe mer end 6 h 8 alen fra mig da jeg gav ild, uden at tage sigte blot rettende lobet efter den. Hauge brll.ndte så på, men da heller ikke dette traf, sendte jeg mit andet skud ret efter den og vel sigtet, idet den holdt på at forsvinde over tratoppene. Den var endnu da neppe mer end 40 alen borte og kom dog fra al denne ild. Jeg ved ikke hvad der denne gang kunde forlede mig til at skjde uden at sigte, noget jeg aldrig tilfom? ved at have gjordt. Men det var også et eiendommeligt tilflllde at have en sådan stor skive på så nart hold og nasten ret over sig, man måtte nasten blive tilboielig til at tro at det måtte trllffe selv om man ikke sigtede. Inde i storskoven traf vi den endnu flere gange, men lod os ikke mere komme sig på livet, indtil den endelig forsvandt for os. Også de Ovrige af kuldet fandt vi igjen, men flk ikke mere skud på dem. 31 august (sondag) vare vi auer ude, men trai da tiurkuldet i storskoven, så vi ikke flk s.k:ud på dem, uagtet Pluto fflrste gang havde god stand. Ligeledes traf vi et årfuglkuld i så W skov at det blev umulig. Jeg fl.k gjordt et sulngeskud, der udentvil blev en bom. Mår Muste!JJ martes: En skovmår skudt i Ellinggardsskoven i begyndelsen af januar. TafTeland Fuligula ferina: 2 taffelander er iår skudt her. En hun den 4 februar og en han den 12 oktober. Den Wrste blev skudt ved Grasvik i en råk, den anden i Seudelven. Sangsvane Cygnus musicus: Sangsvanen holdt sig her i månedeme januar og februar. Den er seet på flere steder, ved Øren, ved Kråka og ved Krosnls, hvor der på en gang blev seet12 stk i folge. Grå gas Anser cin.ereus: Grågåsen ankom 26 februar. Sanglerke =lerke Alauda a111ensis: Llrken ankom 2 marts. Jeg så den sidste gang 12 oktober. Stær Stumus vulgaris: Staren ankom 9 marts. Kaie = kaje Co111us monedu/jz: Kajen ankom 9 marts. Bokfink Fringil!JJ coelebs: Bogfinken ankom 19 marts Tjeld Haematopus ostralegus: Kjelden ankom 26 marts. Den holdt sig herlige til6 december. Due=Ringdue Columba: Duen ankom l april. Linerle Motacilla alba: Linerlen ankom 2 april. Afreiste 12 oktober. Senere seet l linerle 5 november og 17 november. Rugde Scolopax rusticola: Rugden ankom S april. Afreisen 29 og 30 oktober. Endnu seet 9 november. Måltrost Turdus musicus: Sangtrosten ankom 9 april. Rødstrupe Luscinill rubecula: R.Odkjllken ankom 12 april. Heilo Charadrius apricilrius: Heiloen ankom 16 april. Steinskvett Saxicola oenanthe: Stendulpen ankom 25 april. Hagenuesnapper 11 Svart og hvit nuesnapper" MusciCilpa atricapilllz: Den sorte og kvide fluesnapper ankom4 mai. Taksvale Hirundo urbicil: Tagsvalen ankom 11 mai. Nattravn Caprimulgus europaeus: Kveldknarren ankom 12 mai. Gjøk Cuculus canorus: GjOken ankom 12 mai. Tårnseiler Cypselus opus: Tårnsvalen ankom 18 mai. Afreise i midten af september. Kornkrlke ="blåkråke" Co111usfrugiløgus: BJJkråken. En tiden flok på 617 stk:r holdt til ved Ålegårdene i midten af april En blev skudt. Tre lerke AIJJuda arborea: Den 26 april skjod jeg en trrul!.rke i Ålebjergene. 11

IRLAND 24. 30. august 2009

IRLAND 24. 30. august 2009 IRLAND 24. 30. august 2009 Atlanterhavet i oprør. T. S. DOF-Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark John Speich og Ole Geertz-Hansen Forord Fra den 24 30/8 2009 afholdt DOF-Travel sin tredie

Læs mere

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 1. 1 15. jan. - 30. april 2014

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 1. 1 15. jan. - 30. april 2014 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 1. 1 15. jan. - 30. april 2014 Se, Herren lever! Salig morgenstund! Mørkets makter bever. Trygg er troens grunn. Jubelropet runger: Frelseren er her!

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Fag: Dansk, norsk som nabosprog Målgruppe: 2. 4. klasse Titel: Verdens beste SFO, 7 x 21 min. Vejledning Lærer/elev

www.cfufilmogtv.dk Tema: Fag: Dansk, norsk som nabosprog Målgruppe: 2. 4. klasse Titel: Verdens beste SFO, 7 x 21 min. Vejledning Lærer/elev Billederne i den pædagogiske vejledning er fra tv-udsendelserne Verdens beste SFO Norsk humoristisk børne-tv-serie om livet i en SFO. Serie i 7 dele, hver episode varer 21 min. Episoderne er: 1. Ingen

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Tyrkiet. Bosporus/Istanbul 19. - 27. september 2010. DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark John Speich

Tyrkiet. Bosporus/Istanbul 19. - 27. september 2010. DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark John Speich Tyrkiet Bosporus/Istanbul 19. - 27. september 2010 Steppevåge Foto: Arne DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark John Speich Forord Fra søndag den 19. - mandag den 27. september 2010 afholdt

Læs mere

HARVARD UNIVERSITY. LIBRARY. MUSEUM or OOMPAEATIVE ZOOLOGY. ^C^" JfcjJZüJ^^t^-^xJzjL. \Hîfr\iL.- .-\ÄAr>^ 'boa^x^o^ I^Cj^

HARVARD UNIVERSITY. LIBRARY. MUSEUM or OOMPAEATIVE ZOOLOGY. ^C^ JfcjJZüJ^^t^-^xJzjL. \Hîfr\iL.- .-\ÄAr>^ 'boa^x^o^ I^Cj^ ïfc^-'^. HARVARD UNIVERSITY. LIBRARY MUSEUM or OOMPAEATIVE ZOOLOGY. ^C^" JfcjJZüJ^^t^-^xJzjL \Hîfr\iL.- o..-\äar>^ 'boa^x^o^ I^Cj^ MU Yidenskabelige leddeleiser fra den natuphistopiske Fopening i Kjøbenhavn

Læs mere

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel Juni 2009 Af Bjarke Huus Jensen 1, Jens Gregersen 2, Kjeld Tommy Pedersen 3 & Thomas Bregnballe 4 1 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel,

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 14 16 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov1 Flyv, smukke svaler, flyv! Europa-Kommissionen BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov2 Denne publikation udgives

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

TYRKIET 18. 26. september 2011. Krüpers spætmejse (Eigil) DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark John Speich

TYRKIET 18. 26. september 2011. Krüpers spætmejse (Eigil) DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark John Speich TYRKIET 18. 26. september 2011 Krüpers spætmejse (Eigil) DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark John Speich Forord I perioden 18. til 26. september 2011 afholdt DOF-Travel atter stortur

Læs mere

EN KRØNIKE. Fra år 1940 til år 1959. Thorbjørn. familierne. Margrethe og Mathias Berg, Sandefjord og Louise og Odmund Larsen, Sand pr.

EN KRØNIKE. Fra år 1940 til år 1959. Thorbjørn. familierne. Margrethe og Mathias Berg, Sandefjord og Louise og Odmund Larsen, Sand pr. EN KRØNIKE Fra år 1940 til år 1959 Thorbjørn og familierne Margrethe og Mathias Berg, Sandefjord og Louise og Odmund Larsen, Sand pr. Berger ( Bergen 1943 ) Far Thomas Thorbjørn Mor Asta 2 Forord Skæbnen

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK TEL (+299) 36 12 00 / FAX (+299) 36 12 12

PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK TEL (+299) 36 12 00 / FAX (+299) 36 12 12 PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 57, DK-39 NUUK TEL (+299) 36 12 / FAX (+299) 36 12 12 Til: Departementet for Fiskeri, Fangst & Landbrug Styrelse for Fiskeri, Fangst & Landbrug Departamentet

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

[Bl. 23r] Vi sad i kupeen jeg Horneman og Dansken Vi skulde[?]... Rivieraen Vi for forbi landskaber fremmed for os skjønne underlige som i eventyrerne Et feland fra tusind og en nat Blændende hvide villaer

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame På jagttur til Mayogi-safaris i Sydafrika 100 For et år siden tog fire danske par på jagt efter bl.a. springbuk, bleesbuk, duiker, black wildebeest og kudu nær Port Elisabet, og den tur kom de ikke til

Læs mere

Data for svaler og mursejler

Data for svaler og mursejler Svaler I Danmark yngler tre svalearter, bysvale (Delichon urbicum), digesvale (Riparia riparia) og landsvale (Hirundo rustica). Desuden ses årligt rødrygget svale (Ceropis dauruca) (Sydeuropa) og meget

Læs mere

Test din viden om Konjunktioner

Test din viden om Konjunktioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Konjunktioner 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

Kære læser Dette er en tekstboks dem vil du kunne finde mange af. Forfatter: Nicklas Kristian Holm Brødsgaard.

Kære læser Dette er en tekstboks dem vil du kunne finde mange af. Forfatter: Nicklas Kristian Holm Brødsgaard. Kolofon Kære læser Dette er en tekstboks dem vil du kunne finde mange af. Forfatter: Nicklas Kristian Holm Brødsgaard. Billeder: også Nicklas Kristian Holm Brødsgaard. Denne bog er skrevet i 2014. Forlag

Læs mere

Ivar Aasen og Universitas Regia Fredericiana. Kjetil Gundersen og Dagfinn Worren 12. konferansen om leksikografi i Norden Oslo, 16.

Ivar Aasen og Universitas Regia Fredericiana. Kjetil Gundersen og Dagfinn Worren 12. konferansen om leksikografi i Norden Oslo, 16. Ivar Aasen og Universitas Regia Fredericiana Kjetil Gundersen og Dagfinn Worren 12. konferansen om leksikografi i Norden Oslo, 16. august 2013 Ivar Aasen 1871 Universitas Regia Fredericiana 1854 23.08.2013

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge

Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge Med et vingefang på næsten halvanden meter er sølvmågen en af vores største måger. Den voksne sølvmåge er nem at kende med

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Test din viden om Præpositioner

Test din viden om Præpositioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Præpositioner 9 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Høringssvar angående forhøjelse af kvoten for narhvalbestanden i Melville Bugt i 2014, samt svar til spørgsmål angående hvid- og narhvalbestande.

Høringssvar angående forhøjelse af kvoten for narhvalbestanden i Melville Bugt i 2014, samt svar til spørgsmål angående hvid- og narhvalbestande. PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK TEL (+299) 36 12 00 / FAX (+299) 36 12 12 Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Afdelingen for Fangst og Jagt Kopi til: Departementet

Læs mere

Skatten. Kapitel 1 Jeg er Mads. Og ham der er Stuart. Vi er i et skib på vej til Mombasa. Wow hvor er hun lækker. Stuart det der er min kæreste, din forræder. Men Stuart hørte ikke noget han var bare så

Læs mere

Marianne Olina Bertelsdtr (Fitje) Ulleland Frå

Marianne Olina Bertelsdtr (Fitje) Ulleland Frå http://naustdal.slekt.name/ Edited by Sigmund Svoen Marianne Olina Bertelsdtr (Fitje) Ulleland Frå Marianne, gift på Fitje 1888 med Kristoffer Ullaland frå bruk nr. 1. på Ullaland. Dei reiste til Amerika

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger Det er ingen beretning fra Sel, men noen dokumenter som gir innsyn i en situasjon som kunne oppstå for husmenn. Jo Hansson Urdalsliden Forklaring af Jo Hansson Urddalsliden. ( 95 Aar gammel ). Min fader

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen 5 PROLOG Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen sit pensionatsværelse og gik ned til torvet. Her stillede han sig op og så på menneskene. Han så straks at det er kærligheden der er vidunderet.

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Gatta-fisken var enorm. Meget større end nogen anden flyvefisk Sirius nogensinde havde set.

Gatta-fisken var enorm. Meget større end nogen anden flyvefisk Sirius nogensinde havde set. LÆS STARTEN AF 1 Dræberfisken Sirius holdt godt fast i sit svævebræt mens han spejdede nervøst gennem skyerne. Han frøs, for han havde holdt udkig i mange timer. Skyerne var tætte. Hver gang han drev gennem

Læs mere

Spirens store ønske. - en tegnet fortælling om spirer. Martin Frøsig & Miriam Sasha Sommer Forlaget Friske Spirer

Spirens store ønske. - en tegnet fortælling om spirer. Martin Frøsig & Miriam Sasha Sommer Forlaget Friske Spirer Spirens store ønske - en tegnet fortælling om spirer Martin Frøsig & Miriam Sasha Sommer Forlaget Friske Spirer Spirens store Ønske Forlaget Friske Spirer info @ friskespirer.dk www.forlagetfriskespirer.dk

Læs mere

musefangst NATUREN PÅ KROGERUP

musefangst NATUREN PÅ KROGERUP musefangst NATUREN PÅ KROGERUP På Krogerup lægger vi stor vægt på, at det økologiske landbrug arbejder sammen med naturen. Blandt andet derfor bruger vi i det økologiske landbrug ikke sprøjtegifte og kunstgødning.

Læs mere

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige.

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige. Breve fra fronten Læs originale breve skrevet af soldater ved fronten eller til soldater ved fronten. Ved at læse brevene kan du få viden om soldaterne og deres pårørende. Om hvem de var som mennesker

Læs mere

Desuden kan Tjørnuvik og Saksun anbefales med flot natur,vandfald og fugle.

Desuden kan Tjørnuvik og Saksun anbefales med flot natur,vandfald og fugle. Færøerne: 13-20 juli 2001 Turen til Færøerne var ikke en fugletur, men der blev alligevel tid til mange gode natur og fugleobs. Vi var en gruppe, og klassiske smukke natursteder skulle beses. Vi boede

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

I;r'"ff:#, 031206 il? ffi; il;r'"ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt.

I;r'ff:#, 031206 il? ffi; il;r'ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt. En tur itivoli Julie inviterer pd sin l6 Ars i-odselsdag sin soster C'harlotte pd 11 Ar en tur itrvoli. Dc bor i Nastvcd og skal kore med to_r:et 1il Kobenhavn og tilbage. Julie kigger pa Rc'jseplanen.

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Modul 1. 1. a Hvad er økologi?

Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Se på øko-mærket herunder. Det henviser til økologisk mad fra økologisk dyrkning af jorden. Men økologisk betyder andet end det. Økologisk landbrug har lånt ordet økologisk

Læs mere

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2 Tællesange TÆLLERIM Tælleremser indhold 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej........................... Side 2 5. Ente bente 6. Skorstensfejer Iverlund

Læs mere

Estland 10. - 16. april 2014

Estland 10. - 16. april 2014 Estland 10. - 16. april 2014 DOF Travel Birdlife Denmark John Speich Forord Fra torsdag den 10. til onsdag den 16. april 2014 afholdt DOF Travel sin femte stortur til Estland. Turen var atter tilrettelagt

Læs mere

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København StilladsInformation nr. 80 - august 2006 om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København Det lyder, som om det drejer sig om en sygdom men mine tanker går i helt andre retninger - nemlig at være

Læs mere

I Kajak fra Sverige til Finland via Märket og Ålandsøerne 2013

I Kajak fra Sverige til Finland via Märket og Ålandsøerne 2013 I Kajak fra Sverige til Finland via Märket og Ålandsøerne 2013 Bodil, Peter, Jørgen og Jan Märket Sidste overnatning Turku-Åbo Ryssö ön Inderskär Stora Furuholm slut Understen Märket Ängeskär r Singö start

Læs mere

Velkommen til Sommerstevnet. 28.juni 6.juli

Velkommen til Sommerstevnet. 28.juni 6.juli Velkommen til Sommerstevnet. 28.juni 6.juli Sommerstevnet 2014 Side 1 Rytterne har ordet! Sommerstevnet arrangeres den først uken i juli. Stevnet strekker seg over en periode på 9 dager. Uten frivillig

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

Vinter på HUNDESTED HAVN

Vinter på HUNDESTED HAVN Vinter på HUNDESTED HAVN En billedkunstners dagbog Fredag d. 26. november 2010 kl. 13.25 Vinter Vinteren er kommet tidligt og uden varsel midt i november. Det er minusgrader og Hundested Havn har

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Projektet er financeres af amtet og kasserne er lavet af det beskyttet værksted Hybenhøj i Næstved.

Projektet er financeres af amtet og kasserne er lavet af det beskyttet værksted Hybenhøj i Næstved. Stor Skallesluger i DOF-Storstrøm. Projektet blev startet op i samarbejde med Landskabskontoret i Storstrøms amt, som i efteråret 1993 tog initiativ til opsætning af kasser i vores kystnære skove. Selve

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0206 Klageren: XX på vegne YY 0590 Oslo, Norge. Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører:

Læs mere

Lærkefalken i Århus amt Historisk baggrund

Lærkefalken i Århus amt Historisk baggrund Lærkefalken i Århus amt Historisk baggrund Accipiter 1995-2 Af Jørgen Terp Laursen Indledning Igennem hele dette århundrede har Lærkefalken (Falco subbuteo) været en sjælden dansk ynglefugl, hvor der næppe

Læs mere

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen Metodeopgave Denne opgave har jeg valgt at inddele i tre afsnit: Erik Dahlbergs rolle Karl X Gustavs rolle Corfitz Ulfelds rolle Jeg vil undersøge og diskutere hver af de tre personers roller i overgangen

Læs mere

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave.

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave. Sandheden om stress Ifølge Lars Lautrup-Larsen 1. Udgave. Copyright 2013 by Lars Lautrup-Larsen Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet af dette hæfte må ikke gengives helt eller delvist uden forfatterens

Læs mere

Bjørnesafari. Finland

Bjørnesafari. Finland Bjørnesafari til Finland Juni 2008 med Politikken Plus Indledning I perioden 13. 17. juni 2008 var jeg så heldig at få lov at lede en naturrejse til Finland for Politiken Plus, arrangementsafdeling i et

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Alexander L. Kielland

Alexander L. Kielland Alexander L. Kielland Garman & Worse 1880 bokselskap.no, 2013. Alexander L. Kielland: Garman & Worse (1880) Teksten i bokselskap.no følger 1. utgave, 1880. Digitaliseringen er basert på skannet og ocr-lest

Læs mere

Helgoland i den Tyske Bugt

Helgoland i den Tyske Bugt Helgoland i den Tyske Bugt Tekst og fotos af Dieter Maaszen Helgoland med Lange Anne yderst mod vest Besøg øen om foråret - ved påsketiden - herefter er der frit slag for fuglefolk og fotografer og andet

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Atter en Besværing over offentlige Fruentimres Nærgaaenhed Det er paafaldende at see, hvorledes Antallet af logerende og ledigtliggende Fruentimre stedse alt mere og mere tiltager i Hovedstaden; men det

Læs mere

Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn

Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn Plantning & Landskab, Landsforeningen Levende hegn skal vedligeholdes Det danske kulturlandskab er de fleste steder et hegnslandskab.

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening

o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening BLAD NR 2 / 2009 Karlebo Jæger post FORÅR o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening Formanden har ordet! Uge 15. Så er det blevet forår!

Læs mere

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Inspireret af Tour de France s start på Korsika i 2012 havde 6 ryttere fra Ballerup Cykelmotion tilmeldt sig Dan Frost cykelrejers tur

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu!

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu! Kapitel 1 Allerede ved havelågen kunne Hedda mærke, at der var noget galt. Hun og Elin sagde farvel, under megen fnis som altid, men ud ad øjenkrogen så hun, at mor og far sad ret op og ned i hængesofaen

Læs mere

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Opgavesæt til Gruppe 2: Jens Rasmussen, den gamle træskomager, er netop afgået ved døden efter et langt godt liv som træskomager.

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Rockerne på DMJU s udstilling. Ih se! Man kan også lave noget af det selv. et netblad, en hjemmeside og en mailgruppe. ModelBane Piger, redigeres af

Rockerne på DMJU s udstilling. Ih se! Man kan også lave noget af det selv. et netblad, en hjemmeside og en mailgruppe. ModelBane Piger, redigeres af et netblad, en hjemmeside og en mailgruppe MBP netblad nr. 15, efterår 2004 Rockerne på DMJU s udstilling. Bag enhver tilfreds modeljernbane mand står en tålmodig kvinde. En mor, en søster, en veninde,

Læs mere

Sange for de helt små

Sange for de helt små Sange for de helt små Hjulene på bussen Hjulene på bussen drejer rund,rundt,rundt, rundt, rundt, rundt, rundt, rundt, rundt, Hjulene på bussen drejer rund,rundt,rundt, gennem hele byen. Dørene i bussen

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Pilgrimsvandring 2010. Ole Førster Petersen Ellen og Arne Gundel

Pilgrimsvandring 2010. Ole Førster Petersen Ellen og Arne Gundel Pilgrimsvandring 2010 Ole Førster Petersen Ellen og Arne Gundel 1 Vi vil, vi kan og vi gør det Vi er tre unge mennesker, på tilsammen 200 år, som valgte at gå den 800 km lange Pilgrimsvandring. De 800

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

Et pædagogisk eventyr

Et pædagogisk eventyr Et pædagogisk eventyr af Ib Goldbach KISII 1. Udgave 2012 KISII & Ib Goldbach Et pædagogisk eventyr er fortællingen om Nerpik og Neqi Der var en gang en bygd. Den hed Eqaluit. Og en gang for mange, mange

Læs mere

l. kapitel Som fortæller lidt om, hvem der er med i historien, og hvor den foregår.

l. kapitel Som fortæller lidt om, hvem der er med i historien, og hvor den foregår. l. kapitel Som fortæller lidt om, hvem der er med i historien, og hvor den foregår. Her ligger TUMLETOFTEN, en almindelig dansk by. Den er ikke særlig stor, men den er heller ikke helt lille. Egentlig

Læs mere

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant.

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. 1 David Livingstone fortæller om farlig tur i kano ved Victoria Falls David Livingstone

Læs mere

Kaupanger, Bergen og Leikanger eit embete på vandring

Kaupanger, Bergen og Leikanger eit embete på vandring Kaupanger, Bergen og Leikanger eit embete på vandring Jan Anders Timberlid Innlegg i Sogndal 18. september 2013 Efter anførte Omstændigheder Approbere Vi allernaadigst, at det Bergenhuusiske Amt deeles

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

nyt fra pensionist idræt

nyt fra pensionist idræt nyt fra pensionist idræt Nr. 1 2008 Kulturelle Vandreture i maj og juni 2008 Således ser der ud en sommerdag i Ishøj Strandpark. Vidste du for eksempel at: vand er nødvendig for al hjerneaktivitet og dermed

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere