Naturlig ventilation med varmegenvinding

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Naturlig ventilation med varmegenvinding"

Transkript

1 Naturlig ventilation med varmegenvinding af Line Louise Overgaard og Ebbe Nørgaard, Teknologisk Institut, Energi Teknologisk Institut har udviklet en varmeveksler med lavt tryktab på luftsiden til naturlig ventilation med varmegenvinding. Samtidig er der udviklet et beregningsværktøj, NVX2000, til beregning af sådanne vekslere/genvindingssystemer. Baggrund for udvikling af veksler/beregningsværktøj Den første forudsætning for at kunne etablere varmegenvinding i forbindelse med naturlig ventilation er, at luftstrømningerne kan kontrolleres, dvs. at luften kommer ind og ud af veldefinerede indtag- og afkaståbninger. For at opnå størst mulig fleksibilitet er det desuden et krav, at de naturlige ventilationsindtag og -afkast kan placeres uafhængig af hinanden (dvs. at de to luftstrømme ikke behøver at krydse hinanden). Derudover er det et absolut krav, at komponenterne i varmegenvindingssystemet kun introducerer minimale trykfald, idet der kun er et begrænset drivtryk at gøre godt med. Til opfyldelse af disse krav har et genvindingssystem med to væskekoblede luft-/væskevarmevekslere, placeret i hhv. indtag og afkast, vist sig velegnet. I forbindelse med undersøgelserne vedr. naturlig og hybrid ventilation til København Universitets nye bygninger på Amager viste det sig, at det ikke var muligt at købe sådanne luft-/ væskevarmevekslere med tilstrækkelige lave trykfald. Det var heller ikke muligt at få specialfremstillet en sådan varmeveksler, idet strømningsforholdene omkring varmeveksleren er så forskellige fra traditionelle varmevekslere, og derfor er det ikke muligt at anvende eksisterende beregningsværktøjer og erfaringer. Energistyrelsen bevilgede derfor et projekt med det formål at udvikle og demonstrere, at det er muligt at producere og regne på effektive luft/væske varmevekslere med et lavt trykfald på luftsiden og således muliggøre varmegenvinding i forbindelse med naturlig ventilation. Veksleren/genvindingssystemet til naturlig ventilation samt det tilhørende beregningsværktøj er således blevet udviklet som et led i Energistyrelsens EnergiForskningsProgram, EFP 2001 J. nr. 1213/ , under projektet Komponenter til naturlig ventilation, del II. (Den afsluttende rapport for projektet kan rekvireres ved henvendelse til Teknologisk Institut). Genvindingssystemets princip Der er tale om et fleksibelt (samt evt. solassisteret) varmegenvindingssystem med indirekte varmeoverføring med væskekobling, hvor et vandbaseret kølemiddel (evt. rent vand) cirkuleres mellem to luft/væske varmevekslere placeret ved den naturlige ventilations indtag hhv. afkast, se figur 1. 1

2 evt. vindfanger evt. luftsolfanger/solskorsten luft/væske varmeveksler (køleflade) pumpet væskekredsløb luft/væske varmeveksler (varmeflade) evt. luftsolfanger/ solvæg Figur 1: Principskitse af varmegenvindingssystem til naturlig ventilation. Systemet består af: En luft/væske varmeveksler (varmeflade) i friskluftindtaget kan evt. kombineres med luftsolfanger/solvæg for yderligere forvarmning af friskluften. En luft/væske varmeveksler (køleflade) i afkastet kan evt. kombineres med luftsolfanger/solskorsten og/eller vindfang til forøgelse af drivtrykket i systemet. Et spjæld i afkastkanalen til styring af ventilationsmængden samt evt. et bypass uden om varme og kølefladerne (til brug i sommermånederne). Systemet har flere fordele i forhold til andre varmegenvindingssystemer til naturlig ventilation: Der er valgfrihed med hensyn til placering af vekslerkredsens køle- og varmeflade. Frisk- og afkastluften skal ikke mødes. Det er muligt at styre luftskiftet. Det er muligt yderligere at reducere opvarmningsbehovet til forvarmning af friskluften ved at anbringe en solfanger/solvæg foran indtaget til friskluft. Det er muligt at øge drivtrykket ved hjælp af en solfanger/solskorsten i afkastet (hvis solfangeren er placeret før vekslerkredsens kølekreds). Det er muligt at eftervarme friskluften efter vekslerens varmeflade i indblæsningen til en temperatur, der ikke giver trækgener. Vekslerdesign med ovale rør Det er valgt at opbygge luft/væske varmeveksleren af ovale rør frem for af traditionelle cirkulære rør, idet der herved både kan opnås lavere tryktab samtidig med bedre varmeoverføringsevne. Det skyldes bl.a., at afløsningen omkring ovale rør er langt mindre end ved cirkulære rør, når de ovale rør orienteres med den længste tværakse parallelt med strømningsretningen (se figur 2). 2

3 Luft Luft Figur 2: Strømningsmønstre på luftsiden ved anvendelse af hhv. cirkulære og ovale rør. Det ovale rørs areal er mindre i strømningsretningen, mens det samlede varmeoverførende areal er større. Dette betyder samtidig, at finnevirkningsgraden bliver bedre. Merker og Bähr påviste /1/, at ovalrørslamelvarmevekslere brugt til væske-/luftvarmeveksling resulterer i 60 % bedre volumenspecifik termisk ydelse end rundrørslamelvarmevekslere. En undersøgelse fra Brauer foretaget i 1964 /2/ viste, at overgangen fra runde til ovale rør førte til ca. 15 % bedre varmeovergang samtidig med et reduceret ventilatoreffektforbrug på ca. 25 %. Det eneste, som umiddelbart taler imod brugen af ovale rør kontra cirkulære rør, er sammenføjningsvanskeligheder, hvilket i praksis betyder højere priser. Resultater fra test af veksleren Som en del af det nævnte EFP-projekt blev der på baggrund af et teoretisk udviklede vekslerdesign med ovale rør specificeret og fremstillet en prototype af det pågældende design. Herefter blev denne prototype af veksleren testet i et laboratorium under realistiske betingelser, og på baggrund af målinger ved forskellige luftmængder blev der foretaget en sammenligning med udførte teoretiske beregninger. Resultaterne fra målingerne (og beregningerne) på det første vekslerdesign (prototypen) viste sig at være så tilfredsstillende, at det ikke var nødvendigt at modificere og videreudvikle vekslerdesignet til en andengenerations-varmeveksler. Ved luftmængder på m³/h (svarende til lufthastigheder gennem veksleren på 0,3-1,2 m/s) er det målte tryktab over veksleren nede på omkring 0,5-2,7 Pa, svarende til et tryktab på i alt 1,0-5,4 Pa for begge vekslere (figur 1). Samtidig er varmegenvindingsgraden for det samlede genvindingssystem oppe på de ønskede % (den maksimalt opnåelige genvindingsgrad for indirekte varmeoverføring ved væskekobling er ca %). Ved en indetemperatur på 25 C, en udetemperatur på 5 C og en luftmængde på 200 m³/h er genvindingsgraden fx oppe på 42 %. Se de målte tryktab for prototypen i figur 3. Bemærk, at der er tale om meget lave tryktab, der medfører en relativ stor spredning på måleresultaterne. Der er anvendt to forskellige målemetoder, der, som det fremgår, giver forskellige måleresultater. Desuden afhænger tryktabet selvfølgelig af temperaturniveauet i veksleren (dvs. om den fungerer som køle- eller varmeflade). Endvidere er de beregnede tryktab vha. det udviklede beregningsværktøj NVX2000 angivet i figuren. 3

4 Tryktab over veksler Tryktab [Pa] Målt Målt, varmefl. Målt, Debro NVX2000 Potens (Målt, varmefl.) Potens (Målt, Debro) Potens (Målt) Luftmængde [m³/h] Figur 3: Målte tryktab ved test af prototypen på 500 x 500 mm, dybde 192 mm. Beregningsværktøjet NVX2000 De opnåede testresultater er blevet anvendt til udvikling af et brugervenligt edb-simuleringsprogram, NVX2000, som kan anvendes til dimensionering af varmegenvindingssystemer til naturlig ventilation. Se udsnit fra programmets brugerflade i figur 4. Ved hjælp af programmet kan fx tryktab og genvindingsgrader for et varmegenvindingssystem, som vist i figur 1, beregnes ved forskellige luftmængder, temperaturforhold mv., ligesom det er muligt at eksperimentere med forskellige udformninger af de to vekslere i systemet (dog kun med ovale rør). Testresultaterne er desuden blevet overført til det tidligere udviklede edb-program SolVENT2000 til beregning af naturlig ventilation med solassistance og varmegenvinding (der blev opbygget i et forprojekt til omtalte EFP-projekt /3/). SolVENT2000 og NVX2000 kan frit erhverves ved henvendelse til Teknologisk Institut, BuildVISION (www.buildvision.dk). Yderligere oplysninger kan fås hos Trine Dalsgaard Jacobsen, Teknologisk Institut, Energi 4

5 Figur 4: Udsnit af brugergrænseflade i NVX2000 til dimensionering af genvindingssystem til naturlig ventilation. Referencer /1/: Merker G P, Bähr M: Ovalrohr-Wärmeübertrager. Strömungsmechanik-Druckverlust- Stoffübergang. I Wärmeaustauscher: Energieeinsparung durch Optimierung von Wärmeprozessen. Handbuch, 1. Ausgabe. Vulkan Verlag. /2/: Webb R.L: Principles of enhanced heat transfer. John Wiley & Sons, New York, /3/: Jacobsen T.D., Jensen S.Ø. og Poulsen C.S: Naturlig ventilation med varmegenvinding og solassistance, forundersøgelser. EFP97-projekt, journal nr. 1213/ ISBN: Teknologisk Institut, januar,

Den lille blå om Varmepumper

Den lille blå om Varmepumper Fremtiden tilhører varmepumperne Varmepumper kommer til at spille en central rolle i en fremtid, hvor vi bevæger os væk fra de fossile brændsler og hen imod at bruge mere og mere vedvarende energi. Der

Læs mere

RESULTATER OG ERFARINGER FRA ENERGIRENOVERING AF RYESGADE 30

RESULTATER OG ERFARINGER FRA ENERGIRENOVERING AF RYESGADE 30 JULI 2014 EUDP SEKRETARIATET RESULTATER OG ERFARINGER FRA ENERGIRENOVERING AF RYESGADE 30 EUDP 2009: "UDVIKLING OG 1:1-DEMONSTRATION AF KONCEPTER TIL RENOVERING AF ÆLDRE ETAGEBOLIGER TIL LAVENERGIKLASSE

Læs mere

MicroVent Home System

MicroVent Home System MicroVent Home System MicroVent Home system Beregningseksempel 2 l/s 2 l/s 5 l/s 5 l/s 2 l/s 15 l/s Emhætte 20 l/s Fig. 1 Grundventilation MicroVent i boliger Mikroventilation dimensioneres således at

Læs mere

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel Høj effektivitet med CO2 varmegenvinding Køleanlæg med transkritisk CO 2 har taget markedsandele de seneste år. Siden 2007 har markedet i Danmark vendt sig fra konventionelle køleanlæg med HFC eller kaskade

Læs mere

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser Danfoss varmepumper Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag 20+ år med energibesparelser Med en forventet levetid på mere end 20 år sikrer en investering i en Danfoss varmepumpe

Læs mere

Udvikling af værktøjer til at fremme energieffektiv anvendelse af solafskærmninger.

Udvikling af værktøjer til at fremme energieffektiv anvendelse af solafskærmninger. Udvikling af værktøjer til at fremme energieffektiv anvendelse af solafskærmninger. Slutrapport for ELFORSK-projekt 337-094 DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport DTU Byg R-187 2008 ISBN 9788778772626 1

Læs mere

Den lille blå. om ventilation

Den lille blå. om ventilation Den lille blå om ventilation 1 Indholdsfortegnelse Side Den lille blå om ventilation Forfatter: Claus M. Hvenegaard (Teknologisk Institut) Redaktionsgruppe: Jens Erik Pedersen (Teknologisk Institut), Arne

Læs mere

Passivhuse i dansk kontekst

Passivhuse i dansk kontekst Energiforskningsprogrammet EFP Programområde EFP07-II - Energieffektivisering vejledning, hjælpeværktøj og eksempler Journalnr.: 33033-0182 November 2008 Energiforsknings-programmet EFP Programområde

Læs mere

Varmepumper i områder uden for kollektiv energiforsyning

Varmepumper i områder uden for kollektiv energiforsyning Elforprojekt nr. 335-48 Journal nr. 464-01 Projektrapport August 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 4 1. Indledning... 5 1.1 Eksperimentel undersøgelse... 5 1.2 Konceptudvikling... 6 2. Sammenfatning...

Læs mere

Branchevejledning for energiberegninger

Branchevejledning for energiberegninger Branchevejledning for energiberegninger Forord Denne branchevejledning er udarbejdet i InnoBYG regi, som er byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri. Initiativet til branchevejledningen

Læs mere

en Fremtid uden Olie Og gas VARMEPUMPER GIVER UAFHÆNGIGHED

en Fremtid uden Olie Og gas VARMEPUMPER GIVER UAFHÆNGIGHED en Fremtid uden Olie Og gas VARMEPUMPER GIVER UAFHÆNGIGHED Varmepumper til varmekilderne luft, jord og grundvand Varmepumper til nybyggeri og modernisering Varmepumper opvarmning eller varme/køle-kombination

Læs mere

Solfangerkreds med stor ekspansionsbeholder og fordampning i solfanger ved faretruende høje temperaturer til sikring af solfangervæske og anlæg

Solfangerkreds med stor ekspansionsbeholder og fordampning i solfanger ved faretruende høje temperaturer til sikring af solfangervæske og anlæg Solfangerkreds med stor ekspansionsbeholder og fordampning i solfanger ved faretruende høje temperaturer til sikring af solfangervæske og anlæg Janne Dragsted Simon Furbo Bengt Perers Ziqian Chen Sagsrapport

Læs mere

Konsekvenser af ny beregningsmetode for skorstenshøjder ved lugtemission

Konsekvenser af ny beregningsmetode for skorstenshøjder ved lugtemission Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser Konsekvenser af ny beregningsmetode for skorstenshøjder ved lugtemission Faglig rapport fra DMU, nr. 327 Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

Hedebygadekarréen. Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter i Hedebygadekarréen, Ydre Vesterbro, København ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN

Hedebygadekarréen. Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter i Hedebygadekarréen, Ydre Vesterbro, København ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN Hedebygadekarréen Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter i Hedebygadekarréen, Ydre Vesterbro, København Projekt nr. 2 ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN Hedebygadekarréen Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter

Læs mere

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser F& U rapport nr. 5 ISBN: 87-90455-74-6 DANVA Rapport Marts 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...1 1.1

Læs mere

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration 19/7 2014 af Jakob Worm 4.2.1 Opsummering Dette afsnit handler primært om fremtidens fjernvarme

Læs mere

www.spareventilator.dk

www.spareventilator.dk www.spareventilator.dk Den lille blå om Ventilation Forfatter: Claus M. Hvenegaard (Teknologisk Institut) Redaktionsgruppe: Jens Erik Pedersen (Energirådgiveren) Jørn Borup Jensen (Dansk Energi) og Thomas

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Ventilation med varmegenvinding i eksisterende etageejendomme GUIDE. etageejendomme

Ventilation med varmegenvinding i eksisterende etageejendomme GUIDE. etageejendomme GUIDE Ventilation med varmegenvinding i eksisterende etageejendomme 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. ANLÆGSTYPER... 4 3. MULIGE LØSNINGER FOR OPGRADERING... 6 3.1 Decentrale ventilationsanlæg... 6 3.2 Centrale

Læs mere

Fordele. Afkast fra ventilationsaggregat

Fordele. Afkast fra ventilationsaggregat Energiløsning UDGIVET OKTOBER 2009 - REVIDERET DECEMBER 2014 Ventilationsanlæg med varmegenvinding Det anbefales at installere et ventilationsanlæg med varmegenvinding, hvis et hus er relativt nyt, velisoleret

Læs mere

Super lavenergihuse uden problemer

Super lavenergihuse uden problemer Super lavenergihuse uden problemer -klimaskærm, installationer og indeklima PSO projekt nr.: 344-065 Ekolab UCN, act2learn Bjerg Arkitektur Nilan Develco Marts 2014 Superlavenergihuse uden problemer Side

Læs mere

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Indhold Indhold... 1 Baggrund... 1 DEL 1: DIMENSIONERING AF LAR-ANLÆG VED HJÆLP AF REGNEARK... 2 LAR afløbsteknik eller bydesign...

Læs mere

Sne og is på tage. Tidligere Chalmers Tekniske Universitet Bygg og Miljöteknologi Byggnadsteknologi Göteborg Sverige

Sne og is på tage. Tidligere Chalmers Tekniske Universitet Bygg og Miljöteknologi Byggnadsteknologi Göteborg Sverige Sne og is på tage Professor Anker Nielsen Statens Byggeforskningsinstitut Aalborg Universitetet Dr. Neergårdsvej 15 DK-2970 Hørsholm Danmark E-mail: ani@sbi.dk Tidligere Chalmers Tekniske Universitet Bygg

Læs mere

Udredning vedrørende varmelagringsteknologier og store varmepumper til brug i fjernvarmesystemet

Udredning vedrørende varmelagringsteknologier og store varmepumper til brug i fjernvarmesystemet Udredning vedrørende varmelagringsteknologier og store varmepumper til brug i fjernvarmesystemet November 2013 Projektdeltagere PlanEnergi (projektleder) Jyllandsgade 1 9520 Skørping Kontakt: Per Alex

Læs mere

N O T AT 1. juli 2014. Elproduktionsomkostninger for 10 udvalgte teknologier

N O T AT 1. juli 2014. Elproduktionsomkostninger for 10 udvalgte teknologier N O T AT 1. juli 2014 J.nr. 4005/4007-0015 Klima og energiøkonomi Ref: RIN/JLUN Elproduktionsomkostninger for 10 udvalgte teknologier Med udgangspunkt i Energistyrelsens teknologikataloger 1 samt brændsels-

Læs mere

Analyse af solafskærmninger mht. termiske og visuelle egenskaber samt udsyn

Analyse af solafskærmninger mht. termiske og visuelle egenskaber samt udsyn Analyse af solafskærmninger mht. termiske og visuelle egenskaber samt udsyn BYG DTU, Danmarks Tekniske Universitet Eksamensprojekt udført af: Marianne Hornuff Helle Rasmussen Maj 2003 Vejledere: Svend

Læs mere

Pilotprojekt for ny målrettet arealregulering

Pilotprojekt for ny målrettet arealregulering Pilotprojekt for ny målrettet arealregulering Afprøvning af prototyper for kvælstofreguleringsmodeller 2015 ddd Der Der 2 Pilotprojekt for ny målrettet arealregulering Titel: Pilotprojekt for ny målrettet

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Udvikling af brændeovn med tokammer. forbrænding. Miljøprojekt nr. 1528, 2014

Udvikling af brændeovn med tokammer. forbrænding. Miljøprojekt nr. 1528, 2014 Udvikling af brændeovn med tokammer katalytisk forbrænding Miljøprojekt nr. 1528, 2014 Titel: Udvikling af brændeovn med to-kammer katalytisk forbrænding Redaktion: Teknologisk Institut og Rais A/S Udgiver:

Læs mere

VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER

VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER Rørcenter-anvisning 019 Maj 2013 Vandbremser Regulering af vandstrømme i afløbssystemer Rørcenter-anvisning 019 1. udgave, 1. oplag 2013 Rørcentret,

Læs mere