Bedre solcelleøkonomi med multifunktionel klimaskærm

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bedre solcelleøkonomi med multifunktionel klimaskærm"

Transkript

1 503 Bedre solcelleøkonomi med multifunktionel klimaskærm Danmarks første forsøgsprojekt med facademonterede solceller viser, at der er gode muligheder for at opnå en samlet forbedring af solcellers økonomi ved multifunktionelle anvendelser af solcellevægge. Konceptet, der kan karakteriseres som solbaseret kraftvarme med ventilation, er specielt interessant ved erhvervsejendomme. Peder Vejsig Pedersen og Søren Østergård Jensen Solcelleprojektet på ejendommen Viktoriagade 10B i København drejer sig om etablering af og måling på en multifunktionel solcellegavl, hvor solcellerne udnyttes som facadebeklædning i forbindelse med renovering af ejendommen. Solcellegavlen udnyttes her til produktion af både strøm og varme. Det var blandt andet ideen, at undersøge et koncept hvor solcellernes spildvarme skulle anvendes som forvarmet friskluft til et mekanisk ventilationsanlæg, der bidrager til et godt indeklima i erhvervslejemålene. Projekt giver som det første i Danmark en meget detaljeret redegørelse for mulighederne med hensyn til at forvarme ventilationsluft i forbindelse med facademonterede solceller. Sådanne løsninger kan måske især til nybyggeri være interessante f.eks. også når man satser på at indpasse solceller der kan designes til at matche det årlige reducerede elforbrug til nye typer af mekaniske ventilationsanlæg med varmegenvinding. Samlet bør forbruget for to ventilatorer kunne holdes så lavt som 0,24-0,28 W pr. m³ luft i timen. Her vil det i mange tilfælde være muligt med fordel at trække friskluften ind via solcellepaneler. Den nævnte solcellegavl blev opført i sommeren og efteråret 1998 i samarbejde med byfornyelsesrådgiver Bjarne Lundt og byfornyelsesselskabet SBS, med delvis støtte fra EU og Energistyrelsen. Er samtidig ny klimaskærm Solcelleanlægget fungerer som en klimabeskyttende kappe af den oprindelige gavlvæg og kan derved delvist erstatte en ellers tiltrængt klimaskærmende beklædning af gavlen. Endvidere blev gavlen beriget æstetisk ved hjælp af solcellerne. Denne integration af de elproducerende solceller var en del af byfornyelsen af ejendommen og kørte i regi med den øvrige byfornyelse. Den multifunktionelle solcellegavl er opsat på den sydvendte gavl af et 5 etagers baghus i Viktoriagade 10(B). Gavlen vender 22,5 væk fra syd mod øst. Figur 1 viser solcellefeltet på den sydvendte gavl. Figur 2 viser en tegning af bygning og solcellefelt. Som det fremgår af figur 2 består solcellefeltet af i alt 86 såkaldte PV-paneler opsat i et asymmetrisk mønster udfra et arkitektonisk hensyn. Solcellefelterne er på i alt 75 m². Figur 1. Den multifunktionelle solcellegavl samt selve bygningen i Viktoriagade 10B. Figur 2. Placeringen af de enkelte PV-paneler i solcellefeltet samt indløbsåbninger til bygning bag solcellefeltet. PV-panelerne består af monokrystalinske solceller fra Gaia Solar type SE 100 med sort baggrund. PV-panelernes nominelle ydelse er 100 W p dvs. en samlet nominel 20 VVS

2 Figur 3. Indløbet til luftspalten bag PV-panelerne. ydelse på 8,6 kw p. PV-panelerne er via fem invertere i kælderen tilsluttet det offentlige el-net Forvarmet friskluft Solcellefeltet er som vist med den røde lodrette streg i figur 2 opdelt i to separate termiske felter. Feltet til Peder Vejsig Pedersen er civilingeniør fra DTU og medstifter af firmaet Cenergia i Projektleder for flere europæiske forsknings- og udviklingsprojekter inden for energibesparelser i bygninger, med særlig vægt på solvarme- og solcelleanlæg. Søren Østergård Jensen er civilingeniør fra DTU og leder af BuildVISION på Teknologisk Institut i Taastrup hvor han primært arbejder med bygningsintegreret solenergi, termiske forhold i bygninger og naturlig ventilation. højre på ca. 17,5 m² forsyner det mekaniske ventilationssystem på fjerde sal med forvarmet friskluft indtaget på fjerde sal er vist med den runde røde ring. Feltet på ca. 57,5 m² til venstre forsyner første til femte sal med forvarmet frisk luft gennem passive friskluftventiler. Placeringen af friskluftventilerne er i figur 2 angivet med fire små sorte ringe udfor første-fjerde sal samt tre ringe udfor femte sal. Desuden forsyner feltet til venstre det mekaniske ventilations system på tredje sal med forvarmet friskluft indtaget på tredje sal er også her vist med en rund rød ring. Den friske luft suges ind i bunden af solcellefeltet som antydet med små pile i figur 2. Figur 3 viser en del af indløbsåbningen i bunden af den multifunktionelle solcellegavl. Der er placeret et grovmasket net i indløbet for at forhinder fugle og større objekter som f.eks. blade i at komme ind i luftspalten bag PV-panelerne. Køling øger ydelsen Kun en del af solens stråler bliver af PV-panelerne omdannet til elektricitet. Den resterende del af solindfaldet bliver omdannet til varme i solcellerne. Når den friske luft til bygningen passerer bag PV-panelerne, køles PVpanelerne, og luften opvarmes. Når den opvarmede luft anvendes som friskluft i VVS

3 bygningen, reduceres bygningens opvarmningsbehov. Solcellers ydelse falder med temperaturen af solcellerne omkring 0.4% pr. K. Det er derfor fordelagtigt at køle PV-panelerne for at holde deres ydelse oppe. Etableringen af en luftstrøm bag PVpanelerne tjener derfor to formål: solcellernes ydelse stiger, og opvarmningsbehovet falder. Desuden erstatter solcellefeltet en ellers tiltrængt udvendig efterisolering af gavlen solcellefeltet reducerer varmetabet gennem gavlen ved at etablere en bufferzone, som begrænser varmetabet i perioder med ingen eller ringe solindfald, og giver et energitilskud til bygningen i perioder, hvor luften bag PVpanelerne er varmere end rumluften i bygningen. Figur 4. Toppen af solcellefeltet med Orbesen-ventiler til udluftning af spalten bag PV-panelerne, når lufttemperaturen her bliver for høj. Energi Uge 13 Uge 14 Tilført friskluften 18,1 kw/h 13,2 kw/h Hævning af rumtemperaturen 2,9 kw/h 1,3 kw/h Tabel 1. Energi tilført tredje sal i bygningen. Udenfor fyringssæsonen er der ikke behov for en forvarmning af luften til bygning, hvorfor der ikke vil være en luftstrøm bag PVpanelerne. Derfor er der blevet etableret udluftning i toppen af solcellefeltet som vist i figur 4. Der er her placeret ventiler fra Orbesen Teknik, der åbner, når temperaturen i toppen af spalten bag PV-panelerne når en ønsket sætværdi. Herved kan der etableres naturlig ventilation af luftspalten bag PVpanelerne, som vil køle PVpanelerne. Indblæsningsanlæg på tredje sal Ventilationsanlægget til 3. sal er et indblæsningsanlæg. Dvs. der blæses kun frisk luft ind i lejligheden. Den brugte luft bliver presset ud af lejligheden gennem revner og sprækker i klimaskærmen. Det kan være uheldigt, hvis fugtig luft herved kondenserer inde i klimaskærmens konstruktioner. Der blæses dog kun frisk luft ind, når temperaturen i luftspalten er højere end sætpunktet for termostaten, der starter og stopper ventilatoren.anlægget skaber derfor kun overtryk i lejligheden en mindre del af året. Ventilationsanlægget er udstyret med et røgspjæld for at hindre spredning af Ikke den perfekte solvæg Forsøget med den multifunktionelle solvæg og forvarmning af ventilationsluft i denne, er udført på basis af de muligheder der var med den aktuelle solcellegavl i Viktoriagade 10B. Denne solcellevæg kan derfor ikke bruges som dokumentation for, hvorledes den perfekte kombination af solceller til at producere el og levere varme til ventilationsluft skal udføres. Dette ville kræve en optimal dimensionering af ventilationsløsninger i forhold til solcellevæggens størrelse, f.eks. med ventilation af alle lejemål, og det har ikke været muligt. Alligevel er der opnået meget interessante resultater som vil være værdifulde ved fremtidige anvendelser af multifunktionelle solvægge. De kan mest ideelt udføres i forbindelse med nybyggeri eller ved renovering hvor der samtidigt etableres en gennemgribende ventilationsløsning. De fine resultater skyldes ikke mindst en meget fin indsats for relativt få midler fra SolEnergi- Center Danmark på Teknologisk Institut. Således er der både udført målinger og gennemført simuleringsberegninger af mulighederne under mere ideelle betingelser. Indledende beregninger har vist, at for en multifunktionel solcellevæg hvor solceller bruges til forvarmning af ventilationsluft bør en lodret facade ideelt set kunne levere op til 88 kwh pr. m² solceller om året i elydelse og 150 kwh pr. m² i varmeydelse. Målingerne der er gennemført i nærværende projekt viser at det vil være svært at nå mere end 60 kwh pr. m² om året i elydelse selv når der ingen skyggeproblemer er. Med hensyn til varmeydelsen så kan denne typisk ligge mellem 100 kwh pr. m² og 180 kwh pr. m² afhængigt af om ventileringen er 40 m³/h pr. m² eller 100 m³/h pr. m². I nærværende projekt var den væsentlig mindre på grund af de lave luftmængder, som solvæggen blev ventileret med, men beregninger viser at dette burde være muligt. Opnås der årligt f.eks. 55 kwh/ m² i elydelse og 140 kwh pr. m² i varmeydelse, så bliver den årlige besparelse i kr. henholdsvis 90 kr./m² for eldelen og 70 kr./m² for varmedelen. Dette betyder at varmedelen kan blive næsten ligeså betydningsfuld med hensyn til det økonomiske bidrag til besparelsen som eldelen. For tyndfilm solceller som har en lavere elydelse vil varmedelen endda give en væsentlig større del af besparelsen end elydelsen vil. Samtidig har solcellevæggen en isolerende effekt der næsten kan hamle op med en 100 mm efterisolering. Nyt forsøg igang Dermed er der ganske gode muligheder for at multifunktionelle anvendelser af solcellevægge kan give en samlet forbedring af solcelleøkonomien. Især i forbindelse med nyt erhvervsbyggeri bør der således være gode perspektiver for denne kombinerede anvendelse af solceller. I den forbindelse kan det nævnes at Cenergia i samarbejde med firmaet SolarVent nu gennemfører et nyt forsøg med brug af solceller til at forvarme ventilationsluft. Det sker i bebyggelsen Folehaven i Valby hvor solcellerne monteres uden på en metalplade afdækning med små huller i, som der trækkes frisk luft igennem. De er igen monteret uden på et Rockwool facade- og tagisoleringssystem ved navn ProRock, som er meget velegnet til at montere solceller på. Fornuftige nicheanvendelser Det kan endvidere nævnes, at når der ses på de nuværende markedsmæssige muligheder for at anvende solceller i kombination med ventilationsløsninger, så kan der allerede i dag peges på fornuftige nicheanvendelser, hvor solceller kan installeres til at matche det årlige elforbrug til ventilation. Her vil den mest økonomiske løsning være at reducere elforbruget så meget som muligt, og så opsætte solceller der svarer til dette niveau. Til ventilationsanlæg med varmegenvinding har Cenergia til boligbebyggelsen Farumsøgård projekteret et ventilationsanlæg, der kun bruger 20 W i el når begge ventilatorer er i drift. Her vil 1,5 m 2 solceller kunne matche det årlige elforbrug, så men opnår en CO 2 -neutral ventilationsløsning. Den samlede løsning kan udføres med en acceptabel totaløkonomi. [Slutrapport Multifunktionel solcellegavl til forvarmning af friskluft kan erhverves hos Cenergia, , 22 VVS

4 Sammenhæng mellem solcellers ydelse og temperatur eftervist En regressionsanalysen udført af Cenergia på basis af målinger af elydelse og temperaturer i solcellevæggen viser, at der er en sammenhæng mellem solcellernes ydelse og solenergien samt solcellernes temperatur, se figur 10. Solcellernes ydelse stiger med stigende solenergi svarende til en nyttevirkning på 7,8%. Solcellernes ydelse falder når temperaturen af solcellerne stiger. Ydelsen falder således 0,17W/m²K. En temperaturstigning af solcellerne på 20 C giver således 3,4W/m 2 mindre ydelse fra solcellerne. Hvis solenergien som rammer fladen er 500W/m² svarer det til en reduceret ydelse på 8-9%. Denne undersøgelse bekræfter laboratorieundersøgelser som viser at solcellernes ydelse falder med stigende temperatur. Undersøgelsen her er dog behæftet med en vis usikkerhed som skygger fra omkringliggende bygninger, ikke stationære tilstande, variation af solcelletemperaturen i vertikal retning etc. røg via ventilationsanlægget og solcellegavlen En termostat sørger for, at ventilatoren først går i gang, når temperaturen i luftspalten bag PV-panelerne når sætværdien under målingerne ca. 20 C. Via kontrolpanelet for volumenstrøm kan volumenstrømmen af friskluft indstilles mellem fire niveauer: 0, minimum, normal og maksimum. Disse fire værdier er ved målinger fastlagt til 0, 80, 150 og 200 m³/h. Balanceret anlæg på fjerde sal Ventilationsanlægget på fjerde sal er et balanceret anlæg med både ind- og udsugning samt varmegenvinding mellem friskluft og afkastluft fra lejligheden. Figur 6 viser en plan over lejligheden på fjerde sal med ventilationsanlæg. Afkastluften suges fra toilet og arbejdsrum, mens friskluften tilføres arbejdsrummet ca. ¾ inde og langt væk fra udsugningen i samme rum. Ventilationsanlægget fødes med friskluft enten fra spalten bag PV-panelerne eller direkte udefra. Det sidste for at hindre overophedning, når temperaturen bag PVpanelerne er for høj til, at luften kan anvendes som friskluft. Ventilationsanlægget har også et røgspjæld ved intaget fra solcellegavlen. Intentionen var, at volumenstrømmen af friskluft skulle være 90% af volumenstrøm- se dit fagblad på netter Det er ikke alle målinger der er lige præcise Brunata leverer de eneste elektroniske varmemålere, som præcist kan måle varmeforbrug i lavtemperaturanlæg og hvor der er efterisoleret. Nogle varmemålere begynder at registrere forbrug ved en bestemt radiatortemperatur (fx. 29 ºC). De fleste begynder ved en bestemt forskel mellem radiator- og rumtemperatur (fx 5 grader). Men begge disse måleprincipper er upræcise fordi en del af varmeforbruget ikke bliver målt. Brunatas elektroniske varmemåler er den eneste der begynder at registrere forbrug, så snart der er et forbrug. Samtidig sikrer den at man ikke kommer til at betale for varmen fra sol eller brændeovn. Og begge dele er vigtige forudsætninger for at varmeregnskabet bliver retfærdigt. Kig ind på eller ring til os på , hvis du vil vide mere om varmemålinger og hvordan du forhindrer at de går i fisk. Vibevej København NV Tlf VVS

5 men af afkastluft, for at skabe et mindre undertryk i lejligheden for at hindre fugtig luft i at blive presset ud i klimaskærmens konstruktioner. Balanceringen er næsten lykkedes. Ved minimum, normal og maksimum er udgør volumenstrømmen af friskluft henholdsvis 94, 84 og 81% af volumenstrømmen af afkastluft. Varmeveksler og ventilatorer er fra firmaet Eco- Vent. Disse er for varmevekslerens vedkommende karakteriseret ved en høj effektivitet omkring 80% og ventilatorerne er dcventilatorer med lavt strømforbrug. Begge dele blev udviklet i forbindelse med EU-forskningsprojektet PV- VENT. Måleresultater og simuleringsberegninger I figur 7 er vist elydelsen fra den multifunktionelle solcellegavl, som er målt af Københavns Energi. Her ses hvordan nogle vekselrettere sætter senere ind om morgenen d. 21 april sandsynligvis pga. skygger. I figur 8 er vist typiske temperaturer i den multifunktionelle solcellegavl når der er sol. Af tabel 1 ses tilført Indstilling Varmetilskud fra Genvundet varme i Udsuget Af ventilator solcellefelt systemet i alt energi KWh KWh KWh ved sol ikke sol i alt Uden solvæg Med solvæg forskel Min Normal Max Tabel 2. Beregnede ydelser for varmetilskuddet til bygningen fra ventilationsanlæg på fjerde sal inklusiv solcellegavl. ved sol : Energitilførsel når solindfaldet fra solfangerfelt er så højt, at der tilføres mere varme til luften i solvæggen end fra varmetabet fra væggen bagved. ikke sol : Omvendt af ved sol, typisk om natten. i alt : Værdierne fra ved sol og ikke sol summeret. I alt genvundet uden : Her forvarmes den friske luft til varmeveksleren ydelsen er derfor den samlede ydelse af varmeveksler og solcellefelt, forskel : forskellen mellem med og uden. Udsuget : Den udsugede energimængde med afkastluften i fyringssæsonen minus perioder, hvor udelufttemperaturen er højere end 17 0 C. Det ses, at ekstraværdien ved at udnytte varmen fra solcellegavlen reduceres, når der også er varmegenvinding i systemet. Det er derfor vigtigt i hvert enkelt tilfælde nøje at overveje, om kombinationen af solforvarmning og varmegenvinding er rentabel. energi fra solcellegavlen til 3. sal. Denne viser helt klart, at anlægget skal anvendes til forvarmning af friskluft og ikke som rumopvarmningssystem. Af tabel 2 ses på basis af målinger i en kortere periode beregnede ydelser for varmeenergi for et helt år af ventilationsanlæg incl. solcellegavl på 4. sal. Og i tabel 3 ses sparet varmetab der er beregnet for et år for den multifunktionelle solcellegavl. Elforbrug til ventilatorer Der er opsat elmålere til registrering af ventilatorernes elforbrug, men noget egentlig logning af effektfor- bruget har ikke været gennemført. Målerne blev aflæst den 7. maj 2002 altså et lille år efter opsætningen af ventilationsanlæggene. Måleren på tredje sal viste et elforbrug for indblæsningsventilation på 6,8 kwh, mens elmåleren på fjerde sal viste 20,3 kwh for 2 stk ventilatorer for varmegenvindingsanlægget. Dette er ikke er meget og viser tydeligt, at man godt kan opnå et meget lavt elforbrug til ventilation hvis man satser på det. Til sammenligning vil en 15 W elsparepære, der brænder to timer dagligt bruge 11 kwh årligt. Målinger og konklusion Målinger fra Københavns Energi fra d. 24. april 2002 viser at solcellerne i Viktoriagade 10B udnytter ialt 6,6% af den indfaldne solenergi. Dette er lidt mindre end de 8-9% man ideelt burde kunne regne med. Målingerne viser dog samtidigt en indflydelse fra skygger fra nabobygning om morgenen, hvilket nok er en væsentlig del af forklaringen på den lidt lavere ydelse. Nye målinger d. 10 maj 2002 viser en lidt højere samlet soludnyttelse på 7%. Her er solen også lidt højere på himlen. Den valgte placering af solcellerne blev fundet ved en nøje analyse af de bedste placeringsmuligheder i forbindelse med byfornyelsen på Vesterbro, men det var ikke muligt at finde en placering helt uden skygger, og dette må nok vurderes at være en generel svaghed ved facademonterede solceller på bygninger, at det er svært helt at undgå skygger. Figur 5. Ventilationsanlæg på tredje sal. Figur 6. Plan over fjerde sal med ventilationsanlæg. (1) Brandspjæld, (2) Indtag, (3) Afkast føres til tag (4) Indtag (5) Termostatisk bypass (spjæld) Ud over målingerne fra Københavns Energi så er der gennemført en række meget interessante målinger i løbet af foråret 2002 af SolEnergi- Center Danmark, Teknologisk Institut. Disse er sammenholdt med en række simuleringsberegninger så det er muligt at forudsige den årlige termiske ydelse for den multifunktionelle solcellegavl i Viktoriagade. Konklusion Fra slutrapporten fra projektet i Viktoriagade 15 kan konkluderes at: 24 VVS

6 Felt Sparet varmetab Areal af felt Samlet varmetab kwh pr. år m² kwh/m² pr. år T ,2 10,6 T ,2 15,5 T ,2 17,9 T ,4 21,6 T6 81 3,5 23,2 Traditionel isolering ,5 24,1 Tabel 3. Sparet varmetab gennem gavlen som følge af solcellefeltet sammenlignet med traditionel isolering. Der ses at solcellevæggen har en ganske god funktion som isolerende facade. T1 er ud for midten af 1. sal, R2 ud for toppen af 1. sal, T3 ud for toppen af 2. sal, T4 er ud for toppen af 3. sal, T5 er ud for toppen af 4. sal og T6 ud for toppen af 5. sal. o Figur 7. Ydelsesdata fra de 5 vekselrettere. Figur 8 Lufttemperaturerne i luftspalten bag solcellefeltet til venstre i uge 13, 2002 (25. marts 1. april). Solcellefeltets funktion som luftsolfanger er mindst så god som forventet. Toppen af solcellefeltet har samme isoleringsværdi som traditionel efterisolering med 100 mm mineraluld, mens bunden er halvt så god. effektiviteten af varmegenvinderen på fjerde sal er som forventet høj: 75-83% (temperaturvirkningsgrad)ved samme volumenstrøm på begge sider. Den termiske ydelse for den multifunktionelle solcellegavl vurderes på baggrund af beregningerne, at ligge et sted mellem i samme størrelsesorden og fire gange højere end traditionel efterisolering med 100 mm mineraluld afhængig af temperatursætpunkter og volumenstrømme af luft. Den ventilerede luftspalte bag PV-panelerne vurderes at kunne reducere solcelletemperaturen i toppen af feltet med omkring 20 K, hvilket vil øge solcellefeltets ydelse med 8-9%. VVS

Dalgasparken i Herning Lavenergiboligbyggeri med målsætning om CO 2 neutral ventilation med varmegenvinding ved hjælp af solceller.

Dalgasparken i Herning Lavenergiboligbyggeri med målsætning om CO 2 neutral ventilation med varmegenvinding ved hjælp af solceller. Dalgasparken i Herning Lavenergiboligbyggeri med målsætning om CO 2 neutral ventilation med varmegenvinding ved hjælp af solceller. Dalgasparken boligbyggeriet i Herning består af i alt 72 boliger, som

Læs mere

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Røde Vejmølle Parken Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Krav Forudsætninger Bygningen er opført 1971 Opvarmet etageareal Før 160 m2 Efter 172 m2 Derudover er der følgende arealer,

Læs mere

SOLTAG CO2 neutrale tagboliger

SOLTAG CO2 neutrale tagboliger Peder Vejsig Pedersen Direktør, Civ.ing. Cenergia Energy Consultants Herlev Hovedgade 195, 2730 Herlev, Danmark Tlf.: +45 44 66 00 99, fax: +45 44 66 01 36, e-mail: pvp@cenergia.dk, www.cenergia.dk. Præsentation

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

ALBERTSLUND VEST 2010.06.21

ALBERTSLUND VEST 2010.06.21 , PLAN klinker indblæsning udsugning ventilationsanlæg nedhængt loft FORSLAG TIL VENTILATION EKSISTERENDE FORHOLD 9,6 m 2 19,6 m 2 7,0 m 2 4,1 m 2 12,3 m 2 11,9 m 2 7,8 m 2 12,4 m 2 Plan mål 1:50 GÅRDHAVE-FACADER

Læs mere

Ventilation Hvorfor hvordan, hvad opnås, hvad spares

Ventilation Hvorfor hvordan, hvad opnås, hvad spares Ventilation Hvorfor hvordan, hvad opnås, hvad spares 1 Hvorfor ventilere for at opnå god komfort (uden træk, kontrolleret luftskifte derfor tæthed) For at minimere energiforbruget til dette. 4 Når tæthed

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter Til et murstensbyggeri fra 1950 erne i Gladsaxe er

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme

Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme Analyse af radiatoranlæg til eksisterende byggeri Denne rapport er en undersøgelse for mulighed for realisering af lavtemperaturfjernvarme i eksisterende

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter løsninger til energirigtig boligventilation, der

Læs mere

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT ÅR. Kilde iea Trods det at Danmark er placeret rimelig

Læs mere

Checkliste for nye bygninger

Checkliste for nye bygninger Checkliste for nye bygninger Bygningsreglement 2015 Bygningens tæthed Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5

Læs mere

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grænsevej 50 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE Climawin bruger varme, normalt tabt gennem et vindue, til at forvarme den friske luft som konstruktionen tillader at passere gennem vinduet. Dette giver en

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Møllebankevej 2 Postnr./by: 4840 Nørre Alslev BBR-nr.: 376-014415 Energikonsulent: Søren Surrow Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

Checkliste for nye bygninger BR10

Checkliste for nye bygninger BR10 Checkliste for nye bygninger Bygningens tæthed. Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5 l/s pr. m² ved 50 Pa.

Læs mere

Fakta omkring passivhuse - termisk komfort-

Fakta omkring passivhuse - termisk komfort- Fakta omkring passivhuse - termisk komfort- Thermografier af passivhus, æblehaven - samt standard nabo huse. Thermokamera venligts udlånt af nord energi Thermofotografier viser gennemgående varme overfladetemperatur

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Karenvej 7 Postnr./by: 3060 Espergærde BBR-nr.: 217-061040 Energikonsulent: Marie-Louise Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

Naturlig ventilation med varmegenvinding

Naturlig ventilation med varmegenvinding Naturlig ventilation med varmegenvinding af Line Louise Overgaard og Ebbe Nørgaard, Teknologisk Institut, Energi Teknologisk Institut har udviklet en varmeveksler med lavt tryktab på luftsiden til naturlig

Læs mere

Bygningsgennemgang: Ved gennemsynet var det muligt at besigtige hele boligen samt de tekniske installationer.

Bygningsgennemgang: Ved gennemsynet var det muligt at besigtige hele boligen samt de tekniske installationer. SIDE 1 AF 7 Adresse: Boelsvej 14 Postnr./by: 4750 Lundby BBR-nr.: 390-025725-001 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller

Læs mere

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT ÅR. Kilde iea Trods det at Danmark er placeret rimelig

Læs mere

Målinger og analyser, D26

Målinger og analyser, D26 Målinger og analyser, D26 Jesper Simonsen, 1. jan. 2014 Projektet skal følge op på erfaringerne med energirenoveringsprojektet ved en række målinger (2014-2015) der kan give andre beboere og offentligheden

Læs mere

Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding UDGIVET OKTOBER 2009 - REVIDERET NOVEMBER 2010 Det anbefales at installere et ventilationsanlæg med varmegenvinding, hvis et hus er relativt nyt, velisoleret

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift Praktiske erfaringer med de nye energiregler Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk 1 Energiforbruget i den eksisterende

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vidars Alle 8 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-187541 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R

Læs mere

Dimensioneringsværktøj for brændeovne

Dimensioneringsværktøj for brændeovne Dimensioneringsværktøj for brændeovne Uwe Zielke, Christian Drivsholm, Per T. Jespersen, Thue Møller Jensen, Jes S. Andersen Teknologisk Institut Miljøprojekt Nr. 1344 2010 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Splitunits udedel Installation af udedel Står den rigtigt Er der god

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Søndergade 37 Postnr./by: 9480 Løkken BBR-nr.: 860-029525-001 Energikonsulent: Brian Demuth Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

De nye energibestemmelser giver mere spændende huse og mere dialog mellem arkitekt og ingeniør!

De nye energibestemmelser giver mere spændende huse og mere dialog mellem arkitekt og ingeniør! De nye energibestemmelser giver mere spændende huse og mere dialog mellem arkitekt og ingeniør! af Projektleder Ole Alm, Det Grønne Hus og EnergiTjenesten i Køge De fleste ved godt, at det er en god ide

Læs mere

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy Hadsten Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Trompeterbakken 11 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-144316 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

VENTILATION = VELVÆRE

VENTILATION = VELVÆRE VENTILATION = VELVÆRE COMFORT by nilan Sundt indeklima året rundt Ventilation med varmegenvinding Lad frisk luft fylde din bolig fordele i overflod Tag med os ind i en verden af ventilation med varmegenvinding,

Læs mere

Præsentation af Nordic Energy Group. - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt

Præsentation af Nordic Energy Group. - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt Præsentation af Nordic Energy Group - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt Kort om Nordic Energy Group Nordic Energy Group er producent af design solfangere og har forhandlingen

Læs mere

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt!

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! lindab ventilation Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! BR10 krav og løsninger Bygningsreglementet BR10, 2013 stiller følgende krav til ventilation: 6.3.1.2. Beboelsesbygninger

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovvej 14 Postnr./by: 2635 Ishøj BBR-nr.: 183-015834 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Som et vigtigt element demonstreres der her for første gang i København en solcelleløsning, som tydeligt kan ses fra gadeplanet.

Som et vigtigt element demonstreres der her for første gang i København en solcelleløsning, som tydeligt kan ses fra gadeplanet. Herlev, d. 10. januar 2012 Innovativt solcelleanlæg til andelsboligforeningen Søpassagen i København. Med støtte fra ForskVE projektet, PV Cities 2012, er der med udgangen af år 2011 etableret et meget

Læs mere

SOLCELLER energi for alle

SOLCELLER energi for alle SOLCELLER energi for alle 1 LAD SOLEN SKINNE PÅ DIN EL-REGNING Interessen for solcelleanlæg er steget markant de senere år og denne interesse ser ud til at fortsætte ikke mindst fordi det forventes at

Læs mere

Solcelleanlæg til elproduktion

Solcelleanlæg til elproduktion Energiløsning Solcelleanlæg til elproduktion SEPTEMBER 2011 Solcelleanlæg til elproduktion Det anbefales at overveje installation af solcelleanlæg mod syd. Især hvis de ikke er udsat for nævneværdig skygge

Læs mere

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy Korsholm Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 10 Adresse: Østerhøjvej 66 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2750 Ballerup BBR-nr.: 151-143865-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

VENTILATION = VELVÆRE

VENTILATION = VELVÆRE VENTILATION = VELVÆRE COMFORT by nilan Sundt indeklima året rundt Ventilation med varmegenvinding Certificeret til brug i passivhuse Lad frisk luft fylde din bolig fordele i overflod Tag med os ind i en

Læs mere

3 Eksempler. Renovering eller energirenovering? o Boligblok i Langkærparken Tilst o 5 rækkehuse i Albertslund Syd o 4 parcelhuse i Tilst

3 Eksempler. Renovering eller energirenovering? o Boligblok i Langkærparken Tilst o 5 rækkehuse i Albertslund Syd o 4 parcelhuse i Tilst 3 Eksempler o Boligblok i Langkærparken Tilst o 5 rækkehuse i Albertslund Syd o 4 parcelhuse i Tilst Ved Claus Poulsen, seniorkonsulent, AL2bolig Energirenovering af klimaskærm i Langkærparken Formål:

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand Energimærke nr.: E 6-1875-65 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 16. maj 26 Ejendommens BBR nr.: 253 37261 1 Byggeår: 1974 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Hinbjerg 15, 269 Karlslunde Forudsætninger

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovbakkevej 12 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-185378 Energikonsulent: Ing. Ib Borregaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Vmi-ingeniørfirma

Læs mere

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group.

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. HRUC-E Ventilationsaggregat med varmegenvinding Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. Ventilair Group forbeholder sig retten til at ændre offentliggjorte informationer uden varsel. Besøg derfor

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus UDGIVET DECEMBER 2012 Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Ombygning og energirenovering af Gladsaxe Rådhus Nænsom

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hyldebjerg 10 Postnr./by: 4330 Hvalsø BBR-nr.: 350-007711 Energikonsulent: Niels T. Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Bygningskontoret

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Indhold Hvilke typer varmepumper findes der I hvilke situationer er

Læs mere

Måleprogram EU-støttet solvarme-lavenergi renoveringsprojekt på Østerbro. 1. INDLEDNING 2 2. KONKLUSION. 4 3. FJERNVARMEFORBRUG 6 4.

Måleprogram EU-støttet solvarme-lavenergi renoveringsprojekt på Østerbro. 1. INDLEDNING 2 2. KONKLUSION. 4 3. FJERNVARMEFORBRUG 6 4. Måleprogram EU-støttet solvarme-lavenergi renoveringsprojekt på Østerbro. 1. INDLEDNING 2 2. KONKLUSION. 4 3. FJERNVARMEFORBRUG 6 4. VARMT BRUGSVAND 7 5. ENERGISIGNATUR 9 6. SOLVARME 15 7. VENTILATION

Læs mere

Be06-beregninger af et parcelhus energiforbrug

Be06-beregninger af et parcelhus energiforbrug Be06-beregninger af et parcelhus energiforbrug Center for Køle- og Varmepumpeteknologi, Teknologisk Institut har besluttet at gennemføre sammenlignende beregninger af energiforbruget for et parcelhus ved

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af toiletter 32 m³ vand 1120 kr. 8860 kr. 7.9 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af toiletter 32 m³ vand 1120 kr. 8860 kr. 7.9 år SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tårnvej 6 Postnr./by: 6510 Gram BBR-nr.: 510-001430 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Haderslev

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER INDHOLD LEJLIGHEDENS RUM.................................. 3 TEMPERATUREN..................................... 4 BRUG ALLE RADIATORER..............................

Læs mere

BL danmarks almene boliger weekendkonference i kreds 9 workshop_passivhuse 01 lørdag d. 3 marts 2013

BL danmarks almene boliger weekendkonference i kreds 9 workshop_passivhuse 01 lørdag d. 3 marts 2013 BL danmarks almene boliger weekendkonference i kreds 9 workshop_passivhuse 01 lørdag d. 3 marts 2013 tegnestuen tegnestuen københavn// aalborg// 1987-2012 19 medarbejdere pt. tegnestuer/ københavn hjørring

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING Nilan VPM 120-560 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 120-560 Erhvervsventilation med varmegenvinding og køling (luft/luft) VPM

Læs mere

VARME RÅD. Fjernvarme

VARME RÅD. Fjernvarme VARME RÅD Fjernvarme HOLD HUS MED FJERNVARMEN Her finder du råd og vejledning om, hvordan du bedst udnytter fjernvarmen. Hvis du har god føling med dit anlæg og husstandens måde at bruge varme på, er det

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 10709 kwh Elvarme, -46 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 10709 kwh Elvarme, -46 kwh el SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mejerivej 3 Postnr./by: 6510 Gram BBR-nr.: 510-001760 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Haderslev

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Idrætsvej 3 Postnr./by: 4050 Skibby BBR-nr.: 250-015746 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Høj effekt, høj kvalitet og lavt energiforbrug - det bedste valg

Læs mere

BBR-nr.: 561-015007 Energimærkning nr.: 100080702 Gyldigt 5 år fra: 20-05-2008 Energikonsulent: Martin Jessen Firma: Martin Jessen Rådg. ing.

BBR-nr.: 561-015007 Energimærkning nr.: 100080702 Gyldigt 5 år fra: 20-05-2008 Energikonsulent: Martin Jessen Firma: Martin Jessen Rådg. ing. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bryndumdamvej 36 Postnr./by: 6715 Esbjerg N BBR-nr.: 561-015007 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

BedreBolig-plan BOLIGEJER

BedreBolig-plan BOLIGEJER KLADDE Rapportnr: 0 Firmanr: 40 Dato: 04-11-2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Dansk Bygningsrådgivning Kurt Lynge Christensen Visborgvej 6 9560 Hadsund E-mail info@danskbygningsraadgivning.dk Tlf.nr

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 7 Adresse: Thorkildsgade 28 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-402011-001 Energikonsulent: Jesper Evald Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Runevænget 6 3300 Frederiksværk Bygningens energimærke: Gyldig fra 12. juni 2013 Til den 12. juni 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 18 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-073952 Energikonsulent: Ing. Ib Borregaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Vmi-ingeniørfirma

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug.

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hoptrup Hovedgade 60 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-006065 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Princip beskrivelse. - mere end funktionel

Princip beskrivelse. - mere end funktionel Princip beskrivelse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Øbyvej 12 6990 Ulfborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. september 2012 Til den 24. september 2022. Energimærkningsnummer 310005802

Læs mere

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Konstruktørdag fremtidens byggestile Konstruktørdag Fremtidens byggestile Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Fremtiden? Fremtidens byggestile lavenergi Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden?

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3003 m³ Naturgas - 7536 kwh Elvarme, -88 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3003 m³ Naturgas - 7536 kwh Elvarme, -88 kwh el SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Uge Bygade 14 Postnr./by: 6360 Tinglev BBR-nr.: 580-015061 Energikonsulent: Henry Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: INTSCICON

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hyldebjerg 77 Postnr./by: 4330 Hvalsø BBR-nr.: 350-008239 Energikonsulent: Robert Grünberger Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Komfortabelt indeklima uanset årstiden

Komfortabelt indeklima uanset årstiden Komfortabelt indeklima uanset årstiden VPL by nilan Varme og køl i ét anlæg med varmegenvinding Gør hjemmet til din komfort-zone Mærkbare fordele Tag et aktivt skridt mod et behageligt indeklima i hjemmet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallundbækvej 7 Postnr./by: 7361 Ejstrupholm BBR-nr.: 756-000756 Energikonsulent: J. Ulrik Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bystrædet 3B Postnr./by: 4050 Skibby BBR-nr.: 250-018443 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Nilan VP 18 Compact. Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING

Nilan VP 18 Compact. Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Indbyggede filtre Filterskuffe til pollenfilter

Læs mere

Håndbog til kælderen. Privat. Vælg den passende SolarVenti kælderløsning

Håndbog til kælderen. Privat. Vælg den passende SolarVenti kælderløsning Privat Vælg den passende SolarVenti kælderløsning Vers. 12/06/2014 Indhold: Generel information om SolarVenti kælderaffugtning Affugtning af kælderen.3 SolarVenti kældermodellerne..3 SolarVenti kældersæt...3

Læs mere

NÅR DU VIL OPSÆTTE SOLCELLER GODE RÅD

NÅR DU VIL OPSÆTTE SOLCELLER GODE RÅD NÅR DU VIL OPSÆTTE SOLCELLER GODE RÅD NÅR DU VIL OPSÆTTE SOLCELLER København C02-neutral i 2025 København Kommune skal være CO2-neutral i 2025. Teknik- og Miljøforvaltningen vil derfor gerne hjælpe københavnerne

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Viaduktvej 6 Postnr./by: 6360 Tinglev BBR-nr.: 580-015339 Energikonsulent: Knud Midtgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Knud Midtgaard

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Granbakkevej 14 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107983-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma:

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma: SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ribstonvænget 10 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-315194 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Klostergårdsvej 5A 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009882 Energikonsulent: Klaus Lund Nielsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Baunehøjvænge 5 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-001742 Energikonsulent: Fayha Fadhil Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gothersgade 23 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-034582 Energikonsulent: Ing. Ib Borregaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Vmi-ingeniørfirma

Læs mere

Lavtemperaturfjernvarme

Lavtemperaturfjernvarme Lavtemperaturfjernvarme Om Lavtemperaturfjernvarme Hvorfor Lavtemperaturfjernvarme før klimaskærm Løsningen Resultater Målinger og test Kontakter Et forsøg i SFO Højkær i Brøndby Kommune har vist, hvordan

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Rye Gade 1A 4060 Kirke Såby Bygningens energimærke: Gyldig fra 12. september 2014 Til den 12. september 2024. Energimærkningen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 13 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113235 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Anette Schack Strøyer

Anette Schack Strøyer Anette Schack Strøyer 1 Fordi her fastsættes regler og krav til energiforbrug til opvarmning også ved renovering De forslag enhver energikonsulent udarbejder skal overholde gældende regler og normer Her

Læs mere

Varmemåling og varmeregnskaber I etageejendomme og tætlav med fokus på lavenergibyggeri

Varmemåling og varmeregnskaber I etageejendomme og tætlav med fokus på lavenergibyggeri Varmemåling og varmeregnskaber I etageejendomme og tætlav med fokus på lavenergibyggeri Forsyningsselskab og varmeleverandør Varmefordelingsmålere og varmeenergimålere Korrektion for udsat beliggenhed

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 13 Adresse: Grønnevang 1 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-106902-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bygaden 26 Postnr./by: 4300 Holbæk BBR-nr.: 316-001182 Energikonsulent: Niels T. Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Bygningskontoret

Læs mere

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Energirenovering A-Z I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Emner til i aften Få overblik før du går i gang Målsætning og bygningsreglement Krav til uværdier

Læs mere

Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger. Hvordan du kommer i gang i morgen - februar 2014 - Janus Hendrichsen - Energirådgiver

Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger. Hvordan du kommer i gang i morgen - februar 2014 - Janus Hendrichsen - Energirådgiver Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger Overskrifter Varmetab fra bygninger Opvarmningssystemer Energirenovering Processen Perspektiv energiforbruget i Europa Bygningers Kyoto pyramide: Passive

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere