6. februar DR DR Byen Emil Holms Kanal København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "6. februar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi"

Transkript

1 6. februar 2015 DR DR Byen Emil Holms Kanal København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. Att.: DR Jura, Politik og Strategi Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s EPG Sammendrag Henrik Tange har ved mail af 21. december 2013 klaget over skjult reklame for Danske Spil på DR s elektroniske programguide (herefter EPG). Radio- og tv-nævnet har nu taget stilling i sagen og truffet afgørelse om, at DR s udsendelse af tekst i en EPG, der udsendes i DTT-nettet, er omfattet af definitionen på udøvelse af programvirksomhed som fastsat i 2, stk. 1, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed jf. lovbekendtgørelse nr. 255 af 20. marts 2014 (radio- og fjernsynsloven). Herefter har nævnet truffet afgørelse om, at teksten Tænk hvis du vandt, som den fremgik af DR s EPG den 21. december 2013, er skjult reklame for Danske Spil i strid med 2, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 801 af 21. juni 2013 om reklamer og sponsorering mv. af programmer i radio, fjernsyn og on demand-audiovisuelle medietjenester samt indgåelse af partnerskaber (reklamebekendtgørelsen). Sagens oplysninger Klagen vedrører teksten Tænk hvis du vandt, som fremgik af DR s EPG under programbeskrivelsen til programmet Held og Lotto den 21. december Klager anfører, at teksten Tænk hvis du vandt ikke er relevant for programinformationen, og at der derfor er tale om skjult reklame i strid med reklamebekendtgørelsens 2, stk. 1. Jour.nr.:

2 Side 2 Klager har vedlagt en udskrift fra Patent- og Varemærkestyrelsens rettighedsregister, hvoraf det fremgår, at Danske Lotteri Spil A/S har registreret teksten Tænk hvis du vandt som et af sine varemærker. Om de tekniske forhold oplyser klager, at han modtager sit tv-signal via antenne. Således er der ingen tv-udbyder mellem klager og DR udover DIGI-TV, der står for free-to-air-mux. Beskrivelse af EPG ens skærmbillede Klager har vedlagt skærmbilledet fra DR s EPG, som det så ud den 21. december Øverst i skærmbilledet står med store, gule typer programmets navn Held og Lotto. Umiddelbart nedenunder vises med store, hvide typer teksten: DTV Luft 1 DR1. Herunder vises programmets klokkeslæt , og genren show/quiz ses med små, blå typer ved siden af. Nederst med store, hvide typer vises teksten Tænk hvis du vandt, se også vindertallene på tekst-tv side 291 og 292. Sagens gang Radio- og tv-nævnet modtog klagen over skjult reklame for Danske Spil på DR s EPG den 21. december Radio- og tv-nævnet fandt, at sagen af flere grunde havde principiel karakter. For det første reguleres elektroniske programguider (EPG er) ikke eksplicit i radio- og fjernsynsloven. For det andet kan de antage mange forskellige former og være af forskellig detaljeringsgrad. Og for det tredje kan EPG-data, der videreleveres, ændres undervejs i distributionskæden, hvilket får betydning for ansvarsplaceringen ved en afgørelse over indhold på en EPG. Efter at have behandlet sagen på sit møde den 21. marts 2014, forelagde Radio- og tv-nævnet den 25. april 2014 de principielle fortolkningsspørgsmål for Kulturministeriet med henblik på at få departementets fortolkningsbidrag. Efter konsultationer mellem nævnets sekretariat og Kulturministeriet meddelte ministeriet, at man var mest tilbøjelig til at mene, at udsendelse af en EPG er omfattet af definitionen på udøvelse af programvirksomhed i radio- og fjernsynslovens 2, stk. 1. Høringssvar Radio- og tv-nævnet sendte herefter sagen i høring hos DR den 18. november Høringsfristen blev forlænget grundet sagens kompleksitet. DR svarede i sagen den 12. januar 2015.

3 Side 3 DR: DR opdeler sit høringssvar af 12. januar 2015 i to dele: 1. hvorvidt udsendelse af data i en EPG efter DR s opfattelse kan siges at være udøvelse af programvirksomhed. 2. DR s stillingtagen til den konkrete klage. Proceduren for DR s udsendelse af EPG-data: DR oplyser indledningsvis om proceduren for udsendelse, at EPG en er en service, der giver oplysninger om nuværende og kommende tvprogrammer på en række forskellige kanaler. I DR s Planafdeling samles alle programinformationer om DR s programmer i en Master EPG. Denne samlede programoversigt sendes som en Live EPG til Boxer, der styrer DTT-udsendelse 1 af alle tvkanaler, herunder DR s. Informationerne samles endvidere i en programoversigt til tryk, der udleveres til enhver, der melder sig til servicen i den tilhørende DRfællespostkasse. Modtagere er eksempelvis Reuters Bureau, der leverer informationerne videre til de trykte dagblade, aviser mv., samt øvrige EPG-indholdsudbydere, som f.eks. Red Bee, der leverer informationerne videre til udbyderne, Stofa og Canal Digital. DR leverer også indholdet direkte videre til YouSee og Stofa, dog med en smule forsinkelse. Når DR har videregivet og stillet disse EPG-data til rådighed, har DR ikke længere nogen faktisk eller redaktionel kontrol over informationerne eller ansvar for, hvad der videre sker med indholdet. Der foreligger ikke skriftlige aftaler mellem DR og de øvrige parter, og det er uden for DR s ansvar og kontrol, hvordan de forskellige modtagere vælger at anvende informationerne. Ad 1: DR s vurdering af, om udsendelse af EPG-data er udøvelse af programvirksomhed i radio- og fjernsynslovens forstand: DR anfører, at DR s udsendelse af data i en EPG i visse tilfælde er omfattet af definitionerne i radio- og fjernsynslovens 2 med følgende begrundelse: Definitionen af en on demand-audiovisuel medietjeneste: 1 DTT står for Digital Terrestrisk Transmission, dvs. det jordbaserede digitale sendenet.

4 Side 4 Det fremgår af radio- og fjernsynslovens 2, stk. 3, at der ved en on demand-audiovisuel medietjeneste i denne lov forstås en audiovisuel medietjeneste, der udbydes af en medietjenesteudbyder med henblik på, at programmer kan modtages på et brugervalgt tidspunkt og på den enkelte brugers anmodning på grundlag af en programkatalog udvalgt af medietjenesteudbyderen. Endvidere fremgår følgende af lovbemærkningerne til lovforslag L25, fremsat den 7. oktober 2009, om radio- og fjernsynslovens 2, stk. 3: Således foreslås fastsat i lovens 2, stk. 3, at der»ved en ondemand audiovisuel medietjeneste forstås i loven en audiovisuel medietjeneste, der udbydes af en medietjenesteudbyder med henblik på, at programmer kan modtages på et brugervalgt tidspunkt og på den enkelte brugers anmodning på grundlag af et programkatalog udvalgt af medietjenesteudbyderen. Med udtrykket»audiovisuel«henvises til levende billeder med eller uden lyd, herunder således stumfilm, men ikke lydtransmission eller radiotjenester. Hovedformålet med en audiovisuel medietjeneste er at udbyde programmer, men definitionen af en sådan tjeneste dækker i overensstemmelse med direktivets betragtninger også tekstbaseret indhold, der ledsager programmer, såsom undertekstningstjenester og elektroniske programoversigter. Selvstændige tekstbaserede tjenester omfattes ifølge direktivets betragtninger ikke af direktivet«. Lovbemærkningernes henvisning til elektroniske programoversigter viser, at det var lovgivers hensigt, at en EPG, der ledsager programmer, skal være omfattet af radio- og fjernsynslovens definition af on demand-audiovisuel medietjeneste. Definitionen af en medietjenesteudbyder: Definitionen af en medietjenesteudbyder fremgår af radio- og fjernsynslovens 2, stk. 4, hvorefter der ved en medietjenesteudbyder i denne lov forstås den fysiske eller juridiske person, der har det redaktionelle ansvar for valget af indholdet i den audiovisuelle medietjeneste, og som bestemmer, hvordan det audiovisuelle indhold tilrettelægges. DR forstår ovenstående således, at DR s udsendelse af data i en EPG er omfattet af definitionen på programvirksomhed i tilfælde, hvor det er DR, der er den ansvarlige medietjenesteudbyder. Dette afføder to situationer:

5 Side 5 1. Tilfælde, hvor EPG-data, der knytter sig til DR s udsendelsesvirksomhed, ikke er videreleveret. Her er der konkret tale om udsendelse i DTT-nettet som et led i samarbejdet omkring den fælles EPG, som DIGI TV og Boxer har. Her er DR den ansvarlige medietjenesteudbyder og har selv ansvaret for de programoplysninger, der udsendes til EPG en i DTT-nettet. 2. Tilfælde, hvor sådanne EPG-data er videreleveret. Her er der tale om tilfælde, hvor data er videreleveret til andre tv-udbydere, som f.eks. Stofa og Canal Digital. Her har DR som nævnt ikke længere redaktionel kontrol over videreformidlingen, og DR bestemmer derfor ikke, hvordan data tilrettelægges. DR er altså ikke den ansvarlige medietjenesteudbyder af det endelige EPGindhold, som disse virksomheder stiller til rådighed. Ad 2: DR s stillingtagen til den konkrete klage: DR oplyser, at man af det påklagede skærmbillede kan konstatere, at klager modtager sit tv-signal via DTT-nettet, fordi ordene DTV Luft 1 DR1 fremgår af skærmbilledet. DR anser på den baggrund oplysningerne i EPG en som omfattet af DR s udøvelse af programvirksomhed, da DR er den ansvarlige medietjenesteudbyder, jf. radio- og fjernsynslovens 2, stk. 3 og 4. DR anfører, at det er en fejl, at teksten Tænk hvis du vandt var skrevet i EPG ens tekst. DR beklager fejlen. DR bemærker, at selve tv-udsendelsen af lottotrækningerne i den form, hvor man i et studie viser trækningen af de enkelte lottotal, er ophørt i Den påklagede tekst blev alene vist fire gange. I januar 2014 blev teksten ændret til Se også vindertallene på tekst-tv side 291 og 292. I oktober 2014 ophørte DR med at vise lottotal på tv, og DR har siden alene vist lottotal på tekst-tv. Radio- og tv-nævnets vurdering Radio- og tv-nævnet har i henhold til 44, nr. 1, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 255 af 20. marts 2014, på sit møde den 27. januar 2015 behandlet sagen og skal udtale: Indledningsvis kan fastslås, at den generelle retstilstand for udsendelse af en EPG endnu ikke er klarlagt. Der er en række principielle spørgsmål, som bl.a. kompliceres af, at en EPG i praksis kan antage

6 Side 6 flere forskellige former, være af forskellig detaljeringsgrad og eventuelt også indeholde data, der er ændret undervejs i distributionskæden. I den konkrete sag tager Radio- og tv-nævnet stilling til det principielle spørgsmål, om DR s udsendelse af data til en EPG, der udsendes i DTTnettet, er omfattet af definitionen på udøvelse af programvirksomhed i radio- og fjernsynslovens 2, stk. 1. Klager oplyser, at han modtager sit tv-signal via DIGI TV på DTTnettet. Det er efter det af DR oplyste derfor DR, der er den ansvarlige medietjenesteudbyder og DR, der har stået for udarbejdelsen og indsættelsen af den påklagede programbeskrivelse med reklameteksten Tænk hvis du vandt. EPG ens programbeskrivelser har en direkte sammenhæng med DR s tv-programmer. Eksempelvis ledsager teksten Tænk hvis du vandt DR s tv-program Held og Lotto. Radio- og tv-nævnet finder på denne baggrund, at indholdet på EPG en er accessorisk i forhold til DR s almindelige programvirksomhed. Radio- og tv-nævnet finder samlet set, at DR s udsendelse af tekstindhold i en EPG, der som tjeneste ledsager DR s almindelige programvirksomhed, skal betragtes som en del af denne programvirksomhed. DR s udsendelse af tekstindhold i en EPG, der udsendes i DTT-nettet, er således omfattet af definitionen på udøvelse af programvirksomhed, jf. radio- og fjernsynslovens 2, stk. 1. Herefter er spørgsmålet, om visningen af teksten Tænk hvis du vandt går ud over, hvad der er redaktionelt berettiget og dermed udgør skjult reklame for Danske Spil. Det følger af 72 i radio- og fjernsynsloven og 2, stk. 1, i reklamebekendtgørelsen, at reklamer klart skal kunne identificeres som sådanne, således at de i indhold og præsentation adskiller sig fra ordinære programmer. Reklamer, der udsendes i strid med reglerne, udgør skjult reklame. Det fremgår af Radio- og tv-nævnets praksis på området, som er baseret på reglerne herom i artikel 1, litra j), i direktiv 2010/13/EU, at præsentationer i ord eller billeder af varer eller tjenesteydelser m.v. udgør skjult reklame, når denne fra medietjenesteudbyderens side er ment som en reklame og vil kunne vildlede offentligheden med hensyn til sin art. Eftersom det kan være svært at afgøre, hvorvidt en given

7 Side 7 henvisning m.v. er tilsigtet, er det i henhold til Kommissionens fortolkningsmeddelelse 2004/C 102/02 om visse aspekter ved bestemmelserne i direktivet om Fjernsyn uden grænser 2, berettiget at anvende kriteriet uberettiget fremhævelse. I den konkrete vurdering kan der således lægges vægt på, hvorvidt en fremhævelse af en vare eller tjenesteydelse mv. er berettiget under hensyntagen til udsendelsens redaktionelle indhold. Spørgsmålet er derfor, om der er sket en fremhævelse af Danske Spil gennem teksten Tænk hvis du vandt, der går ud over, hvad der er redaktionelt berettiget. EPG ens programbeskrivelse er udarbejdet af DR med det redaktionelle formål at informere seerne om de fakta, der knytter sig til programmet Held og Lotto, herunder hvornår programmet vises, hvor længe det varer mv. Imidlertid er teksten Tænk hvis du vandt et velkendt varemærke og dermed ikke en neutral og saglig oplysning til seerne. Teksten er hverken af informativ eller faktuel karakter men har karakter af reklame. Radio- og tv-nævnet finder på denne baggrund, at visningen af teksten Tænk hvis du vandt går ud over, hvad der er redaktionelt berettiget. EPG ens skærmbillede indeholder dermed skjult reklame for Danske Spil i strid med reklamebekendtgørelsens 2, stk. 1. På baggrund heraf har Radio- og tv-nævnet truffet følgende 2 Direktiv 89/552/EØF, som senere ændret ved direktiv 2010/13/EU om audiovisuelle medietjenester.

8 Side 8 AFGØRELSE DR s udsendelse af tekst i en EPG, der udsendes i DTT-nettet, er omfattet af definitionen på udøvelse af programvirksomhed, som fastsat i radio- og fjernsynslovens 2, stk. 1. Visningen af teksten Tænk hvis du vandt på DR s EPG, som den så ud den 21. december 2013, går ud over, hvad der er redaktionelt berettiget. EPG ens skærmbillede indeholder dermed skjult reklame for Danske Spil i strid med reklamebekendtgørelsens 2, stk. 1. Nævnet har noteret sig, at DR har beklaget fejlen, og at den påklagede tekst alene blev vist fire gange, inden DR ændrede den. Mads Bryde Andersen Formand Louise Nygaard Andersen Nævnssekretær Kopi sendt til: Henrik Tange

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 28. januar 2015 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr.: 2013-013880 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand. jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

29. august 2014. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

29. august 2014. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 29. august 2014 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33 73 33 51 Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

28. maj 2015. TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro. Att.: Mikael Justesen

28. maj 2015. TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro. Att.: Mikael Justesen 28. maj 2015 TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Mikael Justesen Klage over den fortsatte

Læs mere

Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør

Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør Radio- og tv-nævnet 22. november 2013 Sagsnr. 2013-008563 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

19. juni 2015. Radio24syv Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov

19. juni 2015. Radio24syv Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov 19. juni 2015 Radio24syv Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Jørgen Ramskov

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 3. september 2012 Sagsnr: 2012-007952 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand. jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 31. januar 2012 Sagsnr: 2011-014198 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat RADIO- OG TV-NÆVNET Radio og TV 7. december 2011 Sagsnr: 2011-010742 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand.jur. mma@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi. Klage over skjult reklame for Cult i programmet Cultpigerne

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi. Klage over skjult reklame for Cult i programmet Cultpigerne DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 22. august 2013 Sagsnr: 2013-007734 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr. 2013-014118 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

TV 2 SPORT A/S Jenagade 22 2300 København S. Klage over produktplacering i NFL-programmer sendt på TV 2 SPORT

TV 2 SPORT A/S Jenagade 22 2300 København S. Klage over produktplacering i NFL-programmer sendt på TV 2 SPORT TV 2 SPORT A/S Jenagade 22 2300 København S Radio- og tv-nævnet 2. juli 2012 Sagsnr: 2012-000227 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand.jur. mma@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3335 Klage over produktplacering

Læs mere

15. oktober 2014. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

15. oktober 2014. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 15. oktober 2014 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 12. juni 2012 Sagsnr: 2012-006222 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Klage over skjult reklame for Cocio i Go morgen Danmark sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Klage over skjult reklame for Cocio i Go morgen Danmark sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 1. oktober 2012 Sagsnr: 2012-009024 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand. jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over henvisning til Sputnik.dk i en udsendelse på TV 2 NEWS.

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over henvisning til Sputnik.dk i en udsendelse på TV 2 NEWS. TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 2. juli 2012 Sagsnr.: 2011-027308 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura. Klager over skjult reklame for Danske Spil A/S under sportskampe sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura. Klager over skjult reklame for Danske Spil A/S under sportskampe sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. Reklamejura RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 27. august 2009 Sagsnr: - 2009-006663 - 2009-003384 - 2009-012046 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig,

Læs mere

Københavns Miljø TV Allégade 12, st. 2000 Frederiksberg. Att. Peter Marsling

Københavns Miljø TV Allégade 12, st. 2000 Frederiksberg. Att. Peter Marsling Københavns Miljø TV Allégade 12, st. 2000 Frederiksberg Att. Peter Marsling RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 2. juli 2009 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 16. oktober 2007. Klage over ulovlig reklame på TV 2 News

TV 2/DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 16. oktober 2007. Klage over ulovlig reklame på TV 2 News RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 16. oktober 2007 Klage over ulovlig reklame på TV 2 News Hans-Peter Degn har ved mail af 19. januar 2007 indgivet en klage

Læs mere

dk4 SportMedia ApS Rådmandsgade 55 2200 København N Att.: Frank Christensen

dk4 SportMedia ApS Rådmandsgade 55 2200 København N Att.: Frank Christensen dk4 SportMedia ApS Rådmandsgade 55 2200 København N Att.: Frank Christensen Radio- og tv-nævnet 3. april 2012 Sagsnr: 2011-014468 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV Danmark V/Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 21. oktober 2004

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV Danmark V/Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 21. oktober 2004 TV Danmark V/Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. RADIO- OG TV-NÆVNET København den 21. oktober 2004 Reklameafbrydelser og skjult reklame i Forunderlig forandring sendt på TV Danmark

Læs mere

Digital Broadcast ApS c/o Mediehuset København Reventlowsgade 14, 3. 1651 København V

Digital Broadcast ApS c/o Mediehuset København Reventlowsgade 14, 3. 1651 København V Digital Broadcast ApS c/o Mediehuset København Reventlowsgade 14, 3. 1651 København V RADIO- OG TV-NÆVNET 8. november 2011 Sagsnr: 2010-004537 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over tv-reklame for Waoo! sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over tv-reklame for Waoo! sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 2. juli 2012 Sagsnr: 2012-008980 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:

Læs mere

TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N. København den 6. marts 2007. Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND

TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N. København den 6. marts 2007. Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N København den 6. marts 2007 Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND Kirsten Sparre har ved mail af 14. september

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Klage over tekst-tv reklame for Fotovogn vist på TV 2 s tekst-tv side 751.

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Klage over tekst-tv reklame for Fotovogn vist på TV 2 s tekst-tv side 751. TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura RADIO- OG TV-NÆVNET 8. november 2011 Sagsnr. 2011-010737 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand.jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over reklame for Zendium sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over reklame for Zendium sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 2. maj 2013 Sagsnr: 2012-007136 Kaspar D. Lindhardt Chefkonsulent kdl@kulturstyrelsen.dk Klage over reklame for Zendium

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Hanne Bolbjerg. København den 4. juni 2008

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Hanne Bolbjerg. København den 4. juni 2008 RADIO- OG TV-NÆVNET DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Hanne Bolbjerg København den 4. juni 2008 Klage over skjult reklame i radioprogrammet "Vinmagasinet" sendt på P1 Olav Willadsen

Læs mere

Foreningen TV København c/o advokat Jørgen Reipuert Christiansen Zolas Allé 7 2860 Søborg

Foreningen TV København c/o advokat Jørgen Reipuert Christiansen Zolas Allé 7 2860 Søborg Foreningen TV København c/o advokat Jørgen Reipuert Christiansen Zolas Allé 7 2860 Søborg RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 28. januar 2009 Sagsnr: 2008-0132 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur.

Læs mere

30. oktober 2014. TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Klage over tv-reklame for Kræftens Bekæmpelse

30. oktober 2014. TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Klage over tv-reklame for Kræftens Bekæmpelse 30. oktober 2014 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: TV 2 Jura Klage

Læs mere

SBS Radio H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V. Att.: Anne Schyum. Klage over reklamer for 3F sendt på NOVA fm og på Radio 100

SBS Radio H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V. Att.: Anne Schyum. Klage over reklamer for 3F sendt på NOVA fm og på Radio 100 SBS Radio H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V Att.: Anne Schyum Radio- og tv-nævnet 21. marts 2013 Sagsnr: 2012-017748 Henrik Bang Nielsen Chefkonsulent, cand.jur. hbn@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere