Dok. nr Sag nr FORSLAG LOKALPLAN NR. 5028

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dok. nr. 995584 Sag nr. 986112 FORSLAG LOKALPLAN NR. 5028"

Transkript

1 Dok. nr Sag nr FORSLAG ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR For Hov Færgehavn

2 Dette hæfte er et forslag til lokalplan for et område til havneformål på Hov Færgehavn. En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang kan fastlægge placering og udformning af bebyggelse, veje, stier, beplantning m.m. inden for det område, som er omfattet af planen. Lokalplanen har sin baggrund i planloven. Hensigten med loven er blandt andet at sikre borgerne indsigt i kommunens planlægning. Derfor skal kommunen udarbejde en lokalplan, før større anlægs- og byggearbejder kan igangsættes. Inden lokalplanen kan vedtages endeligt af Byrådet, skal lokalplanen som et forslag fremlægges for borgerne i en nærmere angiven periode. Inden udløbet af denne periode kan enhver borger fremkomme med indsigelser, ændringsforslag eller bemærkninger til lokalplanforslaget. Sådanne eventuelle kommentarer til et lokalplanforslag skal behandles af Byrådet, inden lokalplanen kan vedtages endeligt. Ifølge planloven skal der udarbejdes en plan for hele kommunen, en kommuneplan, som skal tjene som grundlag for udarbejdelsen af lokalplaner. Kommuneplanen for Odder Kommune blev endeligt vedtaget af Byrådet den Kommuneplanen udgør de rammer inden for hvilke, lokalplaner skal udarbejdes. Lokalplaner må ikke være i strid med en kommuneplans bestemmelser. Lokalplanens bestemmelser kan udmærket være strammere end kommuneplanens, f. eks. kan der vedtages lavere bygningshøjder og udnyttelsesgrad. Ønsker Byrådet alligevel, at der skal udarbejdes en lokalplan i strid med kommuneplanens bestemmelser, må Byrådet også ændre kommuneplanen og sørge for, at der udarbejdes et tillæg til den. Nærmere oplysninger om nærværende lokalplan kan fås ved henvendelse på Rådhuset i Teknisk Afdeling.

3 Odder Kommune Lokalplan nr Lokalplan for Hov Færgehavn. Indholdsfortegnelse Bilag til lokalplanen Lokalplanens indhold...a Lokalplanens forhold til anden planlægning...b Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger...c Frist for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag...c Tillæg nr. 57 til kommuneplan D Lokalplanens bestemmelser 1. Lokalplanens formål Områdets afgrænsning og zonestatus Områdets anvendelse Udstykninger Veje og parkeringsforhold Tekniske anlæg og forsyning Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse Tilladelse fra andre myndigheder Servitutter m.m Beskrivelse af lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegning...7 Kortbilag nr. 1 Kortbilag nr. 2 Kortbilag nr. 3 Kortbilag nr. 4 Eksisterende forhold Fremtidige forhold Illustrationsplan Opfyldningsplan - søterritoriet Udarbejdet af Odder Kommune ved Planteam, Teknisk Afdeling i samarbejde med NIRAS Konsulenterne A/S januar 2008.

4

5 Bilag til lokalplanen

6 A Bilag Lokalplan nr Lokalplanens indhold Eksisterende forhold og beskrivelse af området Lokalplanområdet omfatter den eksisterende færgehavn samt et område, som i dag er en del af søterritoriet. Lokalplanområdet er på landsiden omkranset af Hov By, lystbådehavn og Nordstranden. Ud over Nordstranden er der ingen uberørte kyststrækninger i nærheden af Havnen. Det nuværende havneområde er et plant asfaltbelagt areal med til- og frakørselsveje, opmarcharealer og parkeringspladser. Der er enkelte bygninger på arealet med tilknytning til færgedriften. Det fremtidige havneareal, som i dag er søterritorium, udgøres dels af det nuværende havnebassin og mindre arealer udenfor de nuværende moler. Nord for det nuværende havneanlæg findes den vigtigste badestrand i Hov (Nordstranden). Der sker ingen indgreb i strandens arealer ved havneudvidelsen. Lokalplanområdets beliggenhed og forhold til omgivelserne fremgår af luftfotoet nedenfor. Fremtidige forhold Planens baggrund og formål Fra 1. oktober 2008 er der en ny operatør på overfarten Hov - Sælvig. Den nye operatør ønsker færgelejet udvidet, så kapaciteten kan øges med en ny og større færge. Hov Færgehavn har desuden i 2006 udarbejdet en 25 års udviklingsplan med en vurdering af de fremtidige kapacitetsbe-

7 A Bilag Lokalplan nr hov for færgedriften. Ønsket om at indsætte større færger har sammen med vurderinger af trafikkens udvikling været baggrunden for et projekt for udvidelsen af Hov Færgehavn. Formålet med lokalplanen er at tilvejebringe det planlægningsmæssige grundlag for havneudvidelsen. Planens hovedtræk Insættelsen af nye færger og den forventede trafikudvikling kan således ikke ske inden for de eksisterende fysiske rammer af Hov Færgehavn. Der er derfor planlagt 2 nye færgelejer til henholdsvis Samsøfærgen og til Tunøfærgen. De to færgelejer er placeret med Samsøfærgen i et nordligt leje og Tunøfærgen i et sydligt leje. Der etableres et helt nyt havnebassin uden for det eksisterende ved forlængelse af den eksisterende sydmole og ved udførelse af ny nordre mole nordøst for den eksisterende. Det eksisterende bassin fyldes op, og der etableres opmarcharealer, p-pladser, køreveje, servicebygninger og andre nødvendige funktioner og faciliteter knyttet til færgehavnens drift på arealerne omkring det nuværende bassin. Havneudvidelsen medfører en arealudvidelse af færgeterminalen på ca m 2 og skaber endvidere et areal på ca m 2 syd for færgeterminalen til havnerelaterede formål. Hovedadgangen til færgehavnen vil fortsat ske fra krydset mellem Houvej og Strandgade. For at fremme en effektiv og sikker trafikafvikling indeholder lokalplanen bestemmelser om etablering af en rundkørsel i krydset. Indvundne arealer det røde område til færgeterminal og det blå til havnerelaterede formål

8 B Bilag Lokalplan nr Lokalplanens forhold til anden planlægning Planloven - Zonestatus Den eksisterende landfaste del af lokalplanområdet er beliggende i byzone. Den del af lokalplanområdet, der forinden lokalplanens realisering ligger på søterritoriet og som følge af lokalplanen opfyldes, overføres ved lokalplanens endelige vedtagelse til byzone. VVM og SMV I følge Planlovens 11g må visse typer af virksomheder og anlæg ikke påbegyndes, før kommunen eller Miljøministeriet har fastsat retningslinjer for virksomhedens eller anlæggets udformning og beliggenhed. Disse retningslinjer skal være tilvejebragt i kommuneplanen og ledsages af en VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet). I redegørelsen beskrives, hvordan et projekt vil påvirke det omgivende miljø. VVM-reglerne i Planloven udspringer af EU s VVM-direktiv. Reglerne for godkendelse af VVM-pligtige anlæg er fra 1. januar 2007 ændret således, at kommunen overtager ansvaret for godkendelsen af en stor del af VVM-anlæggene. Visse VVM-anlæg skal dog godkendes af enten Miljøministeriet eller Transport- og Energiministeriet. I det konkrete tilfælde skal anlægget godkendes af Kystdirektoratet på vegne af Transport- og Energiministeren, idet der er tale om anlæg på søterritoriet. Havneudvidelsen kræver derimod ikke fastlæggelse af nye retningslinier for anlægget, idet havneudvidelsen er i overensstemmelse med de gældende retningslinier for området i Regionplan For en redegørelse om dette henvises til afsnittet Regionplan I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer skal lokalplanen og kommuneplantillægget endvidere ledsages af en strategisk miljøvurdering af planforslaget (SMV), idet der er tale om havneformål, der evt. kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Odder Kommune har således vurderet, at projektet og plangrundlaget har et omfang, som betyder at der skal tilvejebringes VVM redegørelse, kommuneplantillæg og lokalplan samt SMVaf planforslagene. Samspillet og fælles delelementer for planer og VVM-redegørelse samt SMV er vist herefter:

9 B Bilag Lokalplan nr Planarbejde, VVM-redegørelse og SMV. VVM redegørelsen med SMV er udarbejdet i et samarbejde mellem Odder Kommune og Kystdirektoratet, således at den både behandler forhold på land i henhold til bekendtgørelse nr af 6. december 2006 (Miljøministeriet, 2006a) om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, og forhold på søterritoriet i medfør af bekendtgørelse nr. 809 af 22. august 2005 (Miljøministeriet, 2005) om miljømæssig vurdering af visse anlæg og foranstaltninger på søterritoriet (VVM). Desuden dækker redegørelsen strategisk miljøvurdering af planforslagene (SMV) i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer nr. 316 af 5, maj 2004 (Miljøministeriet, 2004). Planloven - Kystnærhedszonen Ifølge planlovens 5b gælder det for planlægningen i kystnærhedszonen, at der kun må inddrages nye arealer i byzone og planlægges for anlæg i landzone, såfremt der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering. Bortset fra trafikhavneanlæg og andre overordnede infrastrukturanlæg kan der kun i ganske særlige tilfælde planlægges for bebyggelse og anlæg på land, som forudsætter inddragelse af arealer på søterritoriet eller særlig kystbeskyttelse. Udvidelsen af Hov Færgehavn er et trafikhavneanlæg, der begrunder inddragelse af arealer fra søterritoriet samt planlægning i kystnærhedszonen. Desuden skal der jf. planlovens 16, stk. 3 og 4 redegøres for den visuelle påvirkning af kystlandskabet. I VVM-redegørelsen indgår visualiseringer af det nye havneanlæg med udgangspunkt i fotostandpunkterne vist på kortet nedenfor. Disse visualiseringer erstatter visualiseringerne i lokalplanen, og der henvises således til VVM-redegørelsen.

10 B Bilag Lokalplan nr Eksisterende havneanlæg med fotostandpunkter for visualiseringer i VVM-redegørelsen. Internationale naturbeskyttelsesområder Iht. bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter nr. 408 af 1. maj 2007 må der ikke planlægges eller administreres, så der åbnes mulighed for byggeri, anlæg eller aktiviteter i og uden for de internationale naturbeskyttelsesområder, hvis denne påvirkning kan indebære forringelser af områdernes naturtyper og levesteder for de arter, områderne er udpeget for, eller kan medføre forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for samme. Planforslag, som enten i sig selv eller i forbindelse med andre planer kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentlig, skal konsekvensvurderes. Dette gælder både for planer inden for og uden for udpegede internationale naturbeskyttelsesområder. Planområdet ligger ca. 100 m fra et ramsarområde, som er ét af tre internationale naturbeskyttelsesområder, der samlet betegnes Natura Natura 2000 omfatter: EF - fuglebeskyttelsesområder, EF - habitatområder samt Ramsarområder. Ramsarområder er beskyttede vådområder med særlig betydning for fugle.

11 B Bilag Lokalplan nr Ramsarområdet ved Horsens Fjord I forbindelse med høring af myndighederne i opstartsfasen for VVM processen, har Skov- og Naturstyrelsen udtalt, at nærheden til det internationale naturområde kræver, at der udføres en konsekvensvurdering i forhold til habitatdirektivet. Konsekvensvurderingen indgår i VVMredegørelsen. Det vurderes, at der efter anlægsarbejderne ikke vil være en påvirkning af flora og fauna i forbindelse med den almindelige færgedrift. Der sker ingen væsentlige ændringer i sejlrute, hastighed, støjudsendelse eller andre forhold der kan påvirke dyre og plantelivet. Lov om havne Udvidelse af en havn reguleres af 2 i lov om havne. Loven gælder for havne, der anvendes til erhvervsmæssig ekspedition af gods, køretøjer, personer og landinger af fisk. I det konkrete tilfælde skal anlægsprojektet godkendes af Kystdirektoratet. Lov om offentlige veje Lokalplanen indeholder et delområde II til etablering af en rundkørsel i krydsningen mellem Houvej og Strandgade. Realiseringen af rundkørslen sker iht. lov om offentlige veje med de høringsprocedurer dette indebærer.

12 B Bilag Lokalplan nr Miljøbeskyttelsesloven - støjhensyn VVM-redegørelsen indeholder en redegørelse for støjforholdene i området som følge af lokalplanens realisering. For en detaljeret redegørelse henvises derfor til denne. Støjen fra havneaktiviteterne kan kategoriseres som virksomhedsstøj og trafikstøj. Virksomhedsstøj Aktiviteterne på havnens område i lokalplanens delområde I betragtes som virksomhedsstøj. Støjkilder udgøres af støj fra færger under havneophold samt trafik med trailere, lastbiler, køletrailere, personbiler, en el-truck der lodser og laster mv. Havneaktiviteterne må således ikke påføre støjfølsom anvendelse i nærheden et støjniveau, der overstiger de grænseværdier, der er gældende i henhold til kommuneplanens støjbestemmelser, der modsvarer Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Grænseværdierne fastsættes såvel i forhold til lokalplanområdet som i forhold til naboområder, afhængig af områdernes faktiske og planlagte anvendelse. Der er støjfølsom anvendelse i form af boligområde og rekreativt område mod nord samt blandet bolig og erhverv mod vest. Støjberegninger i VVM-redegørelsen viser, at der vil ske en dæmpning af støjen med 2 db i forhold til situationen før færgehavnens ombygning. Ændringen skyldes hovedsageligt, at færgerne efter havneudvidelsen er flyttet længere væk fra beboelse og det rekreative område. Støjberegningerne indikerer dog, at de fremtidige aktiviteter på den nye operatørs færger vil medføre et støjniveau, der overskrider Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser i aften og natperioden. Såfremt der opstår støjgener kan kommunen meddele operatøren påbud om afbødende foranstaltninger. Trafikstøj Trafikken udenfor havneområdet på de offentlige veje og i den nye rundkørsel omfattet af lokalplanens delområde II betragtes som trafikstøj. VVM-redegørelsen indeholder en detaljeret vurdering af trafikstøjforholdene. Det meste af kørslen til og fra færgerne i delområde II foregår via Houvej, hvor der vil blive etableret en ny rundkørsel mellem Houvej og færgeterminalen. Rundkørslen er dog ikke vurderet at have væsentlig indflydelse på trafikstøjbelastningen, da hastighederne her er meget lave. Ifølge gældende lovgivning skal der etableres støjdæmpende foranstaltninger ved nyanlæg af veje, hvis trafikstøjen ved boliger overstiger Lden 58 db(a). Lden, svarer til den gennemsnitlige støjbelastning over et døgn, med et 10 db tillæg til støjen i natperioden og et 5 db tillæg til støjen i aftenperioden. VVM-redegørelsens støjkortlægning påpeger en lille stigning i støjpåvirkningen ved Houvej. Da den øgede støjbelastning udelukkende skyldes en øget trafik på det eksisterende vejnet, er der i henhold til gældende lovgivning ingen forpligtigelse til at udføre afværgende foranstaltninger.

13 B Bilag Lokalplan nr Lov om forurenet jord Arealer med jordforurening administreres efter Lov om forurenet jord. Der skelnes mellem to niveauer af forurening: vidensniveau 1 (måske forurenet) og vidensniveau 2 (dokumenteret forurening). Jordforurening V1: Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau 1 (V1), hvis der er tilvejebragt en faktisk viden om aktiviteter på arealet eller aktiviteter på andre arealer, der kan have været kilde til jordforurening på arealet. Jordforurening V2: Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau 2 (V2), hvis der er tilvejebragt et dokumentationsgrundlag, der gør, at det med høj grad af sikkerhed kan lægges til grund, at der på arealet er en jordforurening af en sådan art og koncentration, at forureningen kan have skadelig virkning på mennesker og miljø. Inden for lokalplanområdet er der kortlagt forurening på vidensniveau 2, jf. nedenstående kort. Området kortlagt på vidensniveau 2 har lokalitetsnummer Områder i lokalplanområdet med kortlagt forurening

14 B Bilag Lokalplan nr Lokalplanområdet er områdeklassificeret i Odder Kommunes jordflytningsregulativ, hvorved det gælder, at al jordtransport bort fra en ejendom skal anmeldes til kommunen. Den fremtidige anvendelse af lokalplanområdet er ikke forureningsfølsom, hvorfor der ikke skal søges om tilladelse til ændret anvendelse, jf. jordforureningslovens 8. Ifølge Regionplanen skal grundvandet beskyttes mod forurening i områder med drikkevandsinteresser. Det skal derfor sikres, at der ikke sker nedsivning af overfladevand på områder med forurenet jord. Dette sker ved at befæste arealet og aflede overfladevandet til havnebassinet. Drikkevandsinteresser Lokalplanområdet ligger ifølge regionplanen i område med almindelige drikkevandsinteresser. Ifølge Regionplanen bør arealanvendelse, der kan true grundvandet henlægges til områder med begrænsede drikkevandsinteresser. I lokalplanområdet skønnes grundvandet dog ikke brugbart på grund af den kystnære placering. Museumsloven Hvis der ved kommende anlægsarbejder påtræffes jordfaste fortidsminder (bopladser, gravpladser, kulturlag mv.), skal arbejdet standses og fundet anmeldes til Moesgaard museum, jf. Museumslovens 26. Regionplan 2005 Regionplan 2005 har status som landsplandirektiv er bindende som administrationsgrundlag for kommunerne, indtil de nye kommuneplaner er tilvejebragt. Hovedregelen er, at der kun kan tilvejebringes kommuneplantillæg indenfor rammerne af regionplan Regionplanens retningslinie 5.4, stk. 2, indeholder følgende: Der skal i kommuneplanerne disponeres på en måde, så der er mulighed for at opretholde de eksisterende færgeruter i Århus, Grenaa, Ebeltoft (Færgehavnen), Hov, Sælvig, Kolby Kås, Tunø og Anholt. Havneudvidelsen kræver ikke ændring eller dispensation fra Regionplan 2005, idet den er i overensstemmelse med retningslinierne. Der skal således kun udarbejdes et plangrundlag bestående af et tillæg til kommuneplanen vedr. rammeområdets afgræsning og bestemmelser samt en lokalplan. Kommuneplanen Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Kommuneplanen og kommuneplantillæg nr. 37, hvad angår afgrænsningen af de enkelte rammeområder. Der inddrages arealer fra søterritoriet, ligesom der er behov for at foretage mindre justeringer af grænsen mod tilstødende rammeområder.

15 B Bilag Lokalplan nr Der er derfor udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 57, der justerer grænserne mellem de eksisterende rammeområder og medtager det opfyldte vandareal. Forud for udarbejdelse af VVM og kommuneplantillæg for udvidelsen af Hov Færgehavn har der været annonceret med henblik på at indkalde idéer og forslag i henhold til planlovens 23c. Foroffentlighedsperioden varede 14 dage og startede den 19. september Fristen for bemærkninger, idéer og forslag udløb den 3. oktober Kommuneplantillæg nr. 37 og byomdannelsesområdet Hov Færgehavn Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af byrådets beslutning om at udpege dele af Hov Færgehavn til byudviklingsområde baseret på boliger, erhverv og rekreative områder. Odder Kommune har udarbejdet en visionsplan der illustrerer mulige udviklingspotentialer i havneområdet. Med afsæt i kommuneplantillægget er der iværksat udarbejdelse af en helhedsplan for områderne, der grænser op til Hov Færgehavn. Kommuneplantillægget er udarbejdet for at kunne realisere helhedsplanen og hovedformålet er derfor at ændre områdets anvendelsesbestemmelser fra havne- og erhvervsformål til boligområde og blandet bolig- og erhvervsområde. Således er der etableret rammeområder til strandvillaer og offentlig strand nord for færgehavnsområdet samt blandet bolig og erhverv vest for færgehavnsområdet. Kommuneplantillæg nr. 57 foretager mindre justeringer i rammegrænserne mod disse områder. Lokalplaner Den eksisterende havn er omfattet af lokalplan nr. 5003, der ophæves for arealet omfattet af nærværende lokalplan nr Som følge af etableringen af rundkørslen i lokalplanens delområde II ophæves mindre dele af lokalplanerne 5008 og Varmeplan Området er omfattet af varmeplanen for Odder Kommune. Der er forbud mod etablering af elvarme. Lokalplanen indeholder bestemmelse om tilslutningspligt til Boulstrup-Hov Kraftvarmeværk. Spildevandsplan Lokalplanområdet er under Odder Kommunes kloakopland. Området forudsættes kloakeret med separat system, der tilsluttes offentlig kloak. Vandforsyningsplan Området er omfattet af Odder Kommunes vandforsyningsplan. I vandforsyningsplanen er området medtaget i området for Hov Vandforsyning. Kystdirektoratets anbefalinger til mindste sokkelkote Kystdirektoratet anbefaler, at der for nybyggeri i Hov i Odder Kommune fastsættes en laveste sokkelkote på 1,50 m DVR90. Vandstanden i havet vil nå eller overskride denne kote i gennemsnit én gang pr. 50 år (50 års vandstand). Dermed vil en af forudsætningerne for at kunne få erstattet oversvømmelsesskader i henhold til "Lov om stormflod og stormfald" være opfyldt. Den

16 B Bilag Lokalplan nr endelige afgørelse herom henhører under Stormrådet, jf. lov nr. 349 af 17. maj 2000 om stormflod og stormfald. Den anbefalede sokkelkote er baseret på Kystdirektoratets seneste vandstandsstatistik fra 2007, stationerne Århus og Fredericia, se "Højvandsstatistikker 2007", Den anbefalede sokkelkote er i niveau med et roligt vandspejl uden bølger og bølgestuvning. Ved fastsættelsen af sokkelkoten, er der ikke taget hensyn til den lokale relative havspejlsstigning som følge af land- og vandstandsændringer. Hvad den fremtidige relative havspejlsstigning bliver, vides ikke, men ifølge Intergovernmental Panel on Climate Change (kilde: IPCC, 2007) kan der forventes en accelereret havspejlsstigning på mellem 18 og 59 cm frem til år Det kan oplyses, at der i den nævnte rapport findes data til brug for en mere detaljeret beregning. Bæredygtig udvikling Byrådet har en målsætning om, at gøre Odder Kommune til en grøn kommune blandt andet ved at formindske energiforbruget. Målet gælder kommunens eget energiforbrug, men Byrådet vil herigennem gerne inspirere og motivere erhvervslivet samt private til at arbejde for samme målsætning. Bygninger kan placeres og udformes, så solvarmen udnyttes som et supplement til opvarmning uden brug af komplicerede anlæg. Sådan passiv solvarme kan reducere energiforbruget til opvarmning betydeligt. Såvel inde som ude kan der anvendes lavenergibelysning, og der kan anvendes hårde hvidevarer m.v., som har et lavt energiforbrug. Ikke kun varme og el, men også affald, vandforsyning og spildevandsrensning har betydning for den miljøbelastning, de enkelte bygninger medfører. Anvendelse af gode byggematerialer, der skaber sunde bygninger har generel betydning for sundhedstilstanden. Tilgængelighed Den fysiske tilgængelighed er en nødvendig forudsætning for deltagelse i sociale, kulturelle og erhvervsmæssige aktiviteter i samfundet. Det er vigtigt at sikre, at gældende regler bliver overholdt, så der fortsat sker en tilgang af nyt tilgængeligt byggeri og tilgængelige anlæg. Bygherre og rådgivere er forpligtet til at sikre, at alle byggelovgivningens krav om tilgængelighed for alle er opfyldt i det enkelte projekt. Forpligtelsen gælder også i ansøgninger om byggetilladelse og anmeldelser. Tilgængelighedskravene har samme juridiske gyldighed som f.eks. kravene til konstruktioner og brandsikkerhed. Det vil sige at overholdelse af tilgængelighedskravene skal påses i byggesagsbehandlingen. Lovgivningens krav er minimumskrav. Bygherre og rådgivere opfordres til at gå endnu videre, f.eks. ved at benytte Dansk Standard 3028 Tilgængelighed for alle eller Dansk Standard 105 Udearealer for alle eller Vejdirektoratet Færdselsarealer for alle. Formålet med tilgængelighedskravene i lovgivningen er at sikre, at ingen medborgere udelukkes fra at kunne færdes ved egen hjælp. Det gælder ude på de ubebyggede arealer og adgangsarea-

17 B Bilag Lokalplan nr lerne. Det gælder inde i bygninger mellem etager, rum og i rum m.m., og det gælder muligheden for at komme hurtigt ud af bygninger igen, flugtveje. Tilgængelighedskravene skal f.eks. overholdes ved opførelse og indretning af boliger, herunder enfamiliehuse, fælleshuse, helseklinikker, børneinstitutioner, uddannelsesinstitutioner, hoteller. restaurationer, caféer, kontor- og administrationsbygninger, andre erhvervslokaler som værksteder, butikker m.fl. Teknisk forsyning (Pligtige) Elforsyning: Elforsyning kan ske fra Østjysk Energi Erhverv A/S. Der henvises i øvrigt til det liberaliserede el-marked. Vandforsyning: Hov Vandforsyning. Varmeforsyning: Boulstrup Hov Kraftvarmeværk A.m.b.A. Kloakforsyning: Skal ske i henhold til gældende regler for afledning af spildevand inden for spildevandsplanens område efter aftale med Driftsafdelingen, Teknisk Afdeling. Regnvand: Brandhaner: Antenner: Afledes til havnebassinet. Odder Kommune, Beredskabsafdelingen (Brandvæsenet). Ved tilslutning til fælles antenneanlæg, Odder Antenneforening.

18 Bilag Lokalplan nr C Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger Indtil det er offentliggjort, at forslaget er endeligt vedtaget af Byrådet, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter lov om planlægning 17 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra den indtil ovennævnte offentliggørelse, dog højst indtil den Frist for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag De endelige retsvirkninger fremgår af 11 i lokalplanteksten. I overensstemmelse med 24 i lov om planlægning har Odder Byråd fastsat en frist på 8 uger for fremsendelse af indsigelser mod eller ændringsforslag til lokalplanforslaget. Sådanne indsigelser skal være kommunen i hænde senest den

19 D Bilag Lokalplan nr ODDER KOMMUNE FORSLAG TILLÆG NR. 57 TIL KOMMUNEPLAN TEKNISK AFDELING

20 D Bilag Lokalplan nr Forord Forslag til tillæg nr. 57 til kommuneplan er en udvidelse af planens rammedel. Forud for udarbejdelse af VVM og kommuneplantillæg for udvidelsen af Hov Færgehavn har der været annonceret med henblik på at indkalde idéer og forslag i henhold til planlovens 23c. Foroffentlighedsperioden varede 14 dage og startede den 19. september Fristen for bemærkninger, idéer og forslag udløb den 3. oktober Ved offentlighedsperiodens udløb var der indkommet i alt 6 skriftlige henvendelser. Bemærkningerne er indgået i arbejdet med kommuneplantillægget. Tillægget offentliggøres i henhold til 23c, stk. 1 i lov om planlægning med en frist på 8 uger til fremsættelse af bemærkninger. Når offentlighedsfasen er udløbet, kan Byrådet ved en fornyet behandling vedtage forslaget endeligt. Tillægget indgår i lokalplanforslaget som bilag og offentlighedsfasen holdes sammen med lokalplanforslaget. Indsigelser mod lokalplanforslaget, som også berører forslaget til kommuneplan betragtes også som indsigelser herimod. Eventuelle bemærkninger eller ændringsforslag skal være kommunen i hænde senest den Tillæg nr. 57 til Kommuneplan for Odder Kommune er udarbejdet af Planteam, Teknisk Afdeling, Odder Kommune i samarbejde med NIRAS Konsulenterne A/S.

21 Bilag Lokalplan nr D Forhold til anden planlægning Baggrund for kommuneplantillægget. Ændringen ønskes gennemført i forbindelse med omlægning og udvidelse af Hov Færgehavn samt etablering af rundkørsel ved Houvej og Færgeterminalen. Samtidig er der udarbejdet lokalplan for området. Kommuneplantillægget indgår som bilag i lokalplanforslaget under offentlighedsfasen. Planloven kystnærhedszonen Ifølge planlovens 5b gælder det for planlægningen i kystnærhedszonen, at der kun må inddrages nye arealer i byzone og planlægges for anlæg i landzone, såfremt der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering. Bortset fra trafikhavneanlæg og andre overordnede infrastrukturanlæg kan der kun i ganske særlige tilfælde planlægges for bebyggelse og anlæg på land, som forudsætter inddragelse af arealer på søterritoriet eller særlig kystbeskyttelse. Udvidelsen af Hov Færgehavn er et trafikhavneanlæg, der begrunder inddragelse af arealer fra søterritoriet samt planlægning i kystnærhedszonen. Hele lokalplanområdet overføres til byzone ved lokalplanlægning. Regionplanen Tillægget er i overensstemmelse med Regionplan Kommuneplan Tillægget fastsætter en ny afgræsning mellem rammeområderne. Dette indebærer justeringer af afgrænsningen af rammeområde 5.HA.1 mod rammeområde 5.BE.1. Kommunal sektorplanlægning Kommuneplantillægget medfører ingen konflikt med anden kommunal sektorplanlægning såsom vej- og spildevandsplanlægning m.v. eller planlægning inden for det sociale og undervisningsmæssige område. Rammebestemmelser Ud over Kommuneplanens generelle bestemmelser gælder følgende reviderede bestemmelser for nedennævnte rammeområder: For rammeområde 5.HA.1 skal lokalplanlægningen sikre: a. at områdets anvendelse fastlægges til havneformål, som havneplads, kajareal, parkerings- og opmarcharealer, adgangsarealer, opholdsarealer og lignende formål, som efter Byrådets skøn naturligt hører hjemme på eller ved en havn, b. at der i området kun tillades opført sådanne bygninger til betjening af havnen, de rejsende og besøgende, som f.eks. billetkontor, venterum, mandskabsrum, toiletter, kiosk og lign., c. at bebyggelse indenfor området højst opføres med et samlet bebygget areal på m 2, d. at bebyggelse ikke opføres med mere end 1 etage, e. at der indenfor området reserveres areal til opmarch for køretøjer til overførsel mindst svarende til 500 m opmarchbaner. f. at bebyggelse opføres med en mindste sokkelkote iht. Kystdirektoratets anbefalinger.

22 Bilag Lokalplan nr D Eksisterende afgrænsning af rammeområder i tillæg nr. 37 til Odder Kommuneplan Ny afgrænsning af rammeområder i tillæg nr. 57 Eksisterende afgrænsning af rammeområde 5.HA.1 Ny afgrænsning af rammeområde 5.HA.1. Således vedtaget som forslag af Odder Byråd den Vedtaget endeligt af Odder Byråd den Niels-Ulrik Bugge borgmester / Jesper Hjort kommunaldirektør Retsvirkningerne af det endeligt vedtagne kommuneplantillæg indtræder ved tillæggets offentlige bekendtgørelse den

23 Lokalplanens bestemmelser

24 1 Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr for Hov Færgehavn I henhold til lov om planlægning lovbekendtgørelse nr. 813 af med senere ændringer - fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2 nævnte område. 1. Lokalplanens formål Lokalplanens formål er: At sikre områdets anvendelse til havneformål, herunder virksomheder, som har en naturlig tilknytning til havnen, At fastsætte bestemmelser om omfanget af nye havneanlæg, At fastsætte bestemmelser om bebyggelsens omfang, placering og udformning, At overføre landvundne arealer til byzone. At tilskynde, at der opføres ressourcebesparende bebyggelse med økologiske hensyn inden for energi og miljø (se redegørelsens afsnit om en bæredygtig udvikling) 2. Områdets afgrænsning og zonestatus 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag 1 og omfatter matr. nr. 23al, del af 22bx samt del af litra i, p, x og æ, Halling By, Halling, samt alle parceller, der efter den udstykkes, sammenlægges eller arealoverføres fra nævnte ejendomme. Herunder regnes arealerne, der inddrages fra søterritoriet. 2.2 Lokalplanområdet opdeles i 2 delområder som vist på kortbilag Med Byrådets offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan overføres nyindvundne og nyopfyldte land- og kajarealer til byzone. Hele lokalplanområdet vil herefter være i byzone i princippet som vist på kortbilag Områdets anvendelse Delområde Området må kun anvendes til havneformål. Havneformål er færgevirksomhed med tilhørende terminalanlæg, moler, ramper, ventesale, billetteringsanlæg, lagerhal, veje og parkeringsarealer

25 Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr og lignende servicefunktioner og faciliteter samt offentlige formål, som har en naturlige driftsmæssig tilknytning til havneområdets og færgehavnens drift. 3.2 Der kan etableres anlæg og byggeri, som er nødvendig for færgefarten og for havnen i øvrigt med hensyn til sikkerhed og drift. Delområde Området må kun anvendes til offentlig vej, herunder anlæg af en rundkørsel eller anden form for regulering af krydset mellem Houvej og Strandgade. Fællesbestemmelser 3.4 Inden for området kan opføres de nødvendige transformerstationer og lignende mindre bygninger til områdets tekniske forsyninger, ligesom der kan opføres mindre læskure, overdækninger og lignende. Placering og udformning skal godkendes af Odder Kommune. 4. Udstykninger 4.1 Odder Kommune skal godkende udstykning (arealoverførsel/sammenlægning). 4.2 Landvundne arealer overføres til matr.nr. 23al, Halling By, Halling. 5. Veje og parkering Vej 5.1 Vejadgang til delområde I skal ske fra krydset mellem Houvej og Strandgade med placering som vist på kortbilag Der etableres interne veje i området med en principiel beliggenhed som vist op kortbilag 2. Parkering, opmarch og manøvrearealer 5.3 Der udlægges arealer til parkering, opmarch og manøvrer i princippet som vist på kortbilag 2 og Parkeringsbåse skal udføres med mål i minimum 2,5 x 5 m. 5.5 Ved eventuel opmarch af containere må dette kun ske i et lag. 6. Tekniske anlæg og forsyning 6.1 El-ledninger, herunder til vejbelysning, må alene udføres som jordkabler.

26 Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr Ny bebyggelse skal tilsluttes Boulstrup Hov Kraftvarmeværk A.m.b.A Bebyggelsens omfang og placering 7.1 Bebyggelse skal placeres inden for de på kortbilag 2 viste byggefelter. 7.2 Bebyggelse skal opføres med en sokkelkote på mindst 1,50 m DVR90 efter anbefaling fra Kystdirektoratet. 7.3 Bebyggelse må opføres med max. 1 etage og med en max. højde på 6,0 m målt ud fra et niveauplan, som fastsættes i forbindelse med byggetilladelsen. 7.4 Mindre bygninger som er nødvendige for områdets drift kan opføres udenfor byggefelterne. Placering og udformning skal godkendes af Odder Kommune. 8. Bebyggelsens ydre fremtræden 8.1 Byggeansøgning skal ledsages af en beskrivelse af bygningers ydre fremtræden, herunder redegørelse for materiale og farvevalg. Bebyggelsens ydre fremtræden som helhed skal godkendes af Odder Kommune. 8.2 Bebyggelsen skal arkitektonisk fremstå med et gennemgående og maritimt udtryk med hensyn til voluminer, materiale- og farvevalg 8.3 Ydervægge skal udføres i træ. 8.4 Tage skal fremstå sorte og udføres med tagpap. 8.5 Tage i byggefelt A, C, D og E skal udføres som symmetriske saddeltage 8.6 Tage i byggefelt B skal udføres som symmetriske saddeltage eller med ensidig hældning. 8.7 Tage i byggefelt A skal udføres med en hældning på 0-15 grader. 8.8 Tage i byggefelt B, C, D og E skal udføres med en hældning på grader 8.9 Blanke og reflekterende materialer med en glansværdi over 30 må ikke anvendes på hverken ydervægge eller tagflader. 1 Efter varmeforsyningslovens bestemmelser kan der dispenseres fra tilslutningspligten til en kollektiv varmeforsyning, hvis mindst 50% af varmebehovet kan dækkes af procesvarme.

27 Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr Lysmaster kan etableres i op til 8,5 meters højde Belysning skal fokuseres, således at områder udenfor lokalplanområdet ikke belyses Odder Kommune kan godkende, at bestemmelserne om bebyggelsens ydre fremtræden fraviges, hvor det er nødvendigt at forsyne bygninger med vedvarende energi. De anlægsdele, der anbringes udvendigt på bygninger, skal indgå som en del af tagfladen eller en del af bygningers ydervægge Skiltning på bygninger skal så vidt muligt samles og koordineres for hver enkelt operatør på færgetrafikken til hhv. Tunø og Samsø. 9. Ubebyggede arealer 9.1 Lokalplanområdets ubebyggede arealer må anvendes til veje, parkering, oplag og opmarch- og manøvreareal, som vist på kortbilag Færgehavnens område kan hegnes med gråt trådhegn, som tilplantes, så det fremstår grønt. 9.3 Skiltning i området skal så vidt muligt samordnes og der skal udarbejdes en samlet skilteplan til godkendelse i Odder Kommune. 9.4 Der etableres beplantning i området i princippet som vist på kortbilag Øvrige ubebyggede arealer befæstes og anlægges, så de fremtræder i ordentlig stand. 9.6 Udendørs oplag ved bygning A skal afgrænses af hegn. Odder Kommune kan stille krav om lukket hegn omkring oplaget. 10. Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse 10.1 Ny bebyggelse skal tilsluttes Boulstrup Hov Kraftvarmeværk. Bebyggelsen må ikke tages i brug, før tilslutningen har fundet sted Adgangsveje og parkering skal være etableret. 11. Tilladelse fra andre myndigheder 11.1 Uanset foranstående bestemmelser må der ikke foretages ændringer af eksisterende lovlige forhold, før der er opnået tilladelse hertil: Kystdirektoratet: Tilladelse til havneanlæg, opfyld samt anlæg på søterritoriet.

28 Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr Søfartsstyrelsen: Tilladelse til farvandsafmærkning. 12. Servitutter og lokalplaner 12.1 Servitutter, lokalplaner og deklarationer, som er i strid med indholdet i denne lokalplan aflyses i forbindelse med tinglysning af lokalplanen. Det gælder: Tinglyst den 7. december 1986 på matr.nr. 22bk, Halling By, Halling: Lokalplan 5008 aflyses for lokalplanområdet. Tinglyst den 18. marts 2003 på matr.nr. 22bx, Halling By, Halling: Lokalplan 5023 aflyses for lokalplanområdet. Tinglyst den 29. juli 2003 på matr.nr. 22cd, Halling By, Halling: Lokalplan 5003 aflyses for lokalplanområdet. Tinglyst den 18. marts 2003 på matr.nr. 23al, Halling By, Halling: Lokalplan 5023 aflyses for lokalplanområdet. 13. Beskrivelse af lokalplanens retsvirkninger. Lov om Planlægning Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, ifølge lov om planlægning 18 kun udstykkes bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planen Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af anlæg med videre, der er indeholdt i planen Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen.

29 Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr Lov om planlægning Byrådet kan modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen Inden for byzoner og sommerhusområder kan Byrådet modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

30 7 Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr Vedtagelsespåtegning Således vedtaget som forslag af Odder Byråd den Lokalplanen har som forslag været til offentlig høring i perioden til den Vedtaget endeligt af Byrådet, den Niels-Ulrik Bugge borgmester / Jesper Hjort kommunaldirektør Retsvirkningerne af den endeligt vedtagne lokalplan indtræder ved lokalplanens offentlige bekendtgørelse den Lokalplanen tinglyst, den

31

32

33

34

35

36

37

38

39

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5024

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5024 Sag nr. 703727 Dok nr. 708096 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5024 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL SYD FOR ESPELUNDEN, HOV BY, TEKNISK AFDELING JUNI 2006 Odder Kommune Lokalplan nr. 5021 Lokalplan for et område

Læs mere

Bilag Lokalplan nr. 5028 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 57 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 TEKNISK AFDELING 9.6.20085

Bilag Lokalplan nr. 5028 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 57 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 TEKNISK AFDELING 9.6.20085 D Bilag Lokalplan nr. 5028 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 57 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 TEKNISK AFDELING 9.6.20085 Bilag Lokalplan nr. 5028 D Forord Forslag til tillæg nr. 57 til kommuneplan 1994-2006 er en udvidelse

Læs mere

Sag. nr. 2009-85491 Dok. nr. 2010-1939

Sag. nr. 2009-85491 Dok. nr. 2010-1939 Sag. nr. 2009-85491 Dok. nr. 2010-1939 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1109 For et område til boligformål ved Randlevvej i Odder by 21.6.2010 Lokalplan nr. 1109 Lokalplan for et område til boligformål ved

Læs mere

Sags. nr. 727-2011-5940. Lokalplan nr. 1116

Sags. nr. 727-2011-5940. Lokalplan nr. 1116 Sags. nr. 727-2011-5940 Lokalplan nr. 1116 Boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder Marts 2012 Lokalplan nr. 1116 for boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder er udarbejdet af: Odder Kommune

Læs mere

Forslag til Lokalplan FRE.H.14.08.02 Kommuneplantillæg 09.62 Udvidelse af Frederikshavn Havn

Forslag til Lokalplan FRE.H.14.08.02 Kommuneplantillæg 09.62 Udvidelse af Frederikshavn Havn Forslag til Lokalplan FRE.H.14.08.02 Kommuneplantillæg 09.62 Udvidelse af Frederikshavn Havn Kragholmen Jernbane Station Nordre Skanse Fiskeri- og trafikhavnen Trafikhavnen Havnepladsen Nordhavnen Eksisterende

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 8 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at udvide rammeområdet

Forslag til Tillæg nr. 8 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at udvide rammeområdet Offentlig bekendtgørelse den 10.11. 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 387 - Område til dagligvarebutik ved Vestergade, Ryomgård og Kommuneplantillæg nr. 8 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Forslag til Lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

Sags. nr. 727-2013-44060. Lokalplan nr. 1121

Sags. nr. 727-2013-44060. Lokalplan nr. 1121 Sags. nr. 727-2013-44060 Lokalplan nr. 1121 Område til centerformål ved Holsteinsgade 24 og 28 i Odder Marts 2014 Lokalplan nr. 1121 for et centerområde ved Holsteinsgade 24 og 28 i Odder er udarbejdet

Læs mere

Biogasanlæg og kraftvarmeværk Ved Skivumvej, Vegger

Biogasanlæg og kraftvarmeværk Ved Skivumvej, Vegger Lokalplan nr. 1003 Biogasanlæg og kraftvarmeværk Ved Skivumvej, Vegger September 2011 1 REDEGØRELSE... 6 BAGGRUND FOR LOKALPLANLÆGNINGEN... 6 Indledning... 6 Lokalplanens område... 6 Zoneforhold... 6 Eksisterende

Læs mere

Lokalplan 11-8 Tekniske anlæg og erhversområde ved Tingvejen, Vojens

Lokalplan 11-8 Tekniske anlæg og erhversområde ved Tingvejen, Vojens Lokalplan 11-8 Tekniske anlæg og erhversområde ved Tingvejen, Vojens Marts 2014 Lokalplan 11-8 Tekniske anlæg og erhvervsområde ved Tingvejen, Vojens. Udarbejdet af Haderslev Kommune, Erhvervs- og Borgerservice,

Læs mere

Offentlig bekendtgørelse den 06.11.2011:

Offentlig bekendtgørelse den 06.11.2011: Offentlig bekendtgørelse den 06.11.2011: Forslag til Lokalplan nr. 325 - Område til bolig-, center- og kontorformål ved Tingvej i Hornslet og forslag til Kommuneplantillæg nr. 26 til Syddjurs Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan nr. 2007-2 - Boligområde ved Rosenhaven i Bogense

Lokalplan nr. 2007-2 - Boligområde ved Rosenhaven i Bogense Lokalplan nr. 2007-2 - Boligområde ved Rosenhaven i Bogense Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvor Kommunalbestyrelsen kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om: Anvendelse

Læs mere

Sags. nr. 727-2012-3729. Lokalplan nr. 1120

Sags. nr. 727-2012-3729. Lokalplan nr. 1120 Sags. nr. 727-2012-3729 Lokalplan nr. 1120 Boligområde ved Randlevvej og Præstevænget i VitaPark i Odder April 2013 Lokalplan nr. 1120 for boligområde ved Randlevvej og Præstevænget i VitaPark i Odder

Læs mere

FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib

FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib FORSLAG LOKALPLAN NR. 155 og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib August 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en detaljeret

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag 1: Eksisterende forhold Kortbilag 2: Lokalplankort: Delområder og byggefelter Kortbilag 3: Illustrationsplan

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag 1: Eksisterende forhold Kortbilag 2: Lokalplankort: Delområder og byggefelter Kortbilag 3: Illustrationsplan INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE... 4 INDLEDNING... 4 OFFENTLIG HØRING... 4 BORGERMØDE... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. LOKALPLANOMRÅDET... 5 LOKALPLANENS INDHOLD... 6 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan 360-58 og Kommuneplantillæg 19. Solcelleanlæg ved Energilandsbyen Horslunde

FORSLAG. Lokalplan 360-58 og Kommuneplantillæg 19. Solcelleanlæg ved Energilandsbyen Horslunde FORSLAG Lokalplan 360-58 og Kommuneplantillæg 19 Solcelleanlæg ved Energilandsbyen Horslunde Maj 2013 Annoncering på hjemmesiden www.lolland.dk den 11. juni 2013. Offentlig høring fra den 11. juni til

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Forslag LOKALPLAN nr. 44 Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Hvad er en lokalplan? En lokalplan er kommunens plan for et bestemt område med bestemmelser

Læs mere

fff Varde Kommune LOKALPLAN 05.01.L02 Område til camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand, Blåvand

fff Varde Kommune LOKALPLAN 05.01.L02 Område til camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand, Blåvand fff Varde Kommune Område til camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand, Blåvand VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra d. 6. februar

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.2-7 FOR KYSTNÆRE BOLIGER VED STENSLEDGÅRDSVEJ I ASSENS UDKAST

LOKALPLAN NR. 1.2-7 FOR KYSTNÆRE BOLIGER VED STENSLEDGÅRDSVEJ I ASSENS UDKAST UDKAST Forslag til Lokalplan nr. 1.2-7 for kystnære boliger ved Stensledgårdsvej i Assens Indholdsfortegnelse Redegørelse for planen Lokalplanens baggrund og formål... 6 Beskrivelse af lokalplanområdet...

Læs mere

Lokalplan 340 FORSLAG. for Skovshoved Havn. Med miljøvurdering

Lokalplan 340 FORSLAG. for Skovshoved Havn. Med miljøvurdering Lokalplan 340 for Skovshoved Havn Med miljøvurdering FORSLAG ! INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 340 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD

Læs mere

Lokalplan 10.64.1-4 Område til offentlige formål på Haderslev havn Kommuneplantillæg nr. 12-08

Lokalplan 10.64.1-4 Område til offentlige formål på Haderslev havn Kommuneplantillæg nr. 12-08 Lokalplan 10.64.1-4 Område til offentlige formål på Haderslev havn Kommuneplantillæg nr. 12-08 November 2008 2 Lokalplan 10.64.1-4OmrådE til OFFENTLIGE FORMÅL PÅ HADERSLEV HAVN r. X Ch Vej j ve s vn ha

Læs mere

Forslag til Lokalplan 10-7 og kommuneplantillæg 12-2009, Område til offentlige formål, erhverv og boliger på Haderslev Havn.

Forslag til Lokalplan 10-7 og kommuneplantillæg 12-2009, Område til offentlige formål, erhverv og boliger på Haderslev Havn. Haderslev Kommune Plan og Ejendomsudvikling Honnørkajen 1 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 20. december 2010 Sagsident: 10/14206 Sagsbehandler: Anders

Læs mere

Lokalplan nr. 237 Refsvindinge Bryggeri

Lokalplan nr. 237 Refsvindinge Bryggeri Lokalplan nr. 237 Refsvindinge Bryggeri Udarbejdet i Teknik- og Miljøafdelingen november 2012 Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt

Læs mere

Lokalplan nr. 220. Konferencehotel Sinatur Hotel Storebælt, Østerøvej 119-121. Nyborg.

Lokalplan nr. 220. Konferencehotel Sinatur Hotel Storebælt, Østerøvej 119-121. Nyborg. Lokalplan nr. 220 Konferencehotel Sinatur Hotel Storebælt, Østerøvej 119-121. Nyborg. Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område.

Læs mere

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m.

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m. FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA den 23, maj 20 til den 18. juli 20 LOKALPLAN 264 BOLIGOMRÅDE Brøndumvej, Stadionvej m.m., Blenstrup REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr. 74 Sommerhusområderne på Samsø Baggrund Om lokalplanen Lokalplanens formål Eksisterende forhold Lokalplanområdets afgrænsning Redegørelse Lokalplanens

Læs mere

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping Offentlig høring Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013 Forslag til Lokalplan nr. 277 Centerområde Rytters plads, Skørping Læsevejledning Lokalplanen indeholder følgende 1. En Redegørelse - der beskriver

Læs mere

Miljøscreeningen foreligger i et selvstændigt notat, der kan rekvireres i Planafdelingen ved Ringkøbing-Skjern Kommune.

Miljøscreeningen foreligger i et selvstændigt notat, der kan rekvireres i Planafdelingen ved Ringkøbing-Skjern Kommune. Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Jeanette Jeppesen Direkte telefon 99 74 10 40 E-post planlagning@rksk.dk Dato 25. juni 2009 Sagsnummer 2009022733A Forslag

Læs mere