Arbejdsbeskrivelse Skeletkonstruktioner Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsbeskrivelse 2.290 Skeletkonstruktioner Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029"

Transkript

1 Arbejdsbeskrivelse Skeletkonstruktioner Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag

2 Indholdsfortegnelse Side : 1/ Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt: BM Indholdsfortegnelse Orientering Generelt Omfang Generelt Bygningsdele Projektering Risikospecifikation Omgivende miljø D&V-dokumentation Autorisationsdokumentation Arbejdets planlægning Prøver Generelle specifikationer Projektering Udførelse Fastgørelse Kontrol Generelt Bygningsdelsbeskrivelser jf tilbudsliste... 7 Særlige nedbrydninger, asbest... 7 Åbning og reetablering af tag og etagedæk for badekabiner... 9 Nyt tag/nye udhæng på facader Ny facade og gavlbeklædning, inklusiv opretning bæreunderlag samt tilpasning af vindueshuller Brandsikring af udhæng og gavle Renovering af skur; ny beklædning, nyt tag og tagdækning Efterisolering af tagrum Gipsvægge og skaktkonstruktioner og gipstilpasninger Bilag 1 Udbudskontrolplan... 25

3 1. Orientering Side : 2/ 1. Orientering 1.1 Generelt bips B2.290, Basisbeskrivelse skeletkonstruktioner er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. Herudover er følgende basisbeskrivelser gældende: bips B223, Basisbeskrivelse Beklædninger, monteret bips B2.279, Basisbeskrivelse Træ generelt

4 2. Omfang Side : 3/ 2. Omfang 2.1 Generelt 2.2 Bygningsdele Arbejdet omfatter følgende bygningsdele: Særlige nedbrydninger, asbest Åbning og reetablering af tag og etagedæk for badekabiner Nyt tag/nye udhæng på facader Ny facade og gavlbeklædning, inklusiv opretning bæreunderlag samt tilpasning af vindueshuller Brandsikring af udhæng og gavle Renovering af skur; ny beklædning, nyt tag og tagdækning Efterisolering af tagrum Gipsvægge og skaktkonstruktioner og gipstilpasninger 2.3 Projektering Den udførende entreprenør dimensioner og levere alle fastgørelser hvor dette måtte være angivet i bygningsdelsbeskrivelserne. Endvidere skal den udførende entreprenør dimensionere og projektere efter hovedprincipper såfremt dette ligeledes er angivet i bygningsdelsbeskrivelserne. Dokumentation af, at projekteringsydelser er kontraktmæssigt udført, skal afleveres til byggeledelsen i 2 eksemplarer. Projektmaterialet vil blive kommenteret inden for 8 arbejdsdage fra modtagelsen. Nærværende og udførende entreprenør har det fulde ansvar for tætheden af boligerne samt sikring af boligerne mod indtrængning nedbør og lignende mens boligerne ombygges. Nærværende og udførende entreprenør har det fulde ansvar for tæt afdækning af tag, og entreprenøren skal dække udgifter til udbedring eventuelle skader på bygninger og bygningsdele, der er forårsaget af fugt på grund af manglende afdækning. Entreprenøren skal anvende en stærk presenningsafdækning, der er designet til vindlaster jf. DS/EN DK NA Vindlast Risikospecifikation Der henvises til Plan for Sikkerhed og Sundhed. Der gøres opmærksom på følgende særlige risici: Arbejder i højden Arbejde på tage Ved arbejdet på taget skal der være en afskærmning, som med sikkerhed kan standse en person, som skrider ned ad taget. Ved oplægning af tage skal man sikre sig, at underlaget kan bære. Vær opmærksom på, at der findes en brancheaftale om mærkning, kontrol og brug af taglægter, som det pålægger entreprenøren at kende

5 2. Omfang Side : 4/ Rækværker og afdækning Stilladsgulve, gangbroer o.l. er mere end 2 meter over terræn, skal der opsættes et rækværk eller anden afspærring. Åbne facader og huller i dæk skal altid afdækkes. Øvrige arbejder ifbm renoveringsarbejdet Nedrivning Nedrivningsarbejde skal ledes og overvåges af en erfaren person. Inden nedrivningen går i gang, skal bygningen eller konstruktioner gennemgås for at sikre sig mod bl.a. sammenstyrtning, farlige materialer og forurening. Mineraluld Der skal altid bruges åndedrætsværn og øjenværn ved arbejde med mineraluld. Spild og affald skal løbende pakkes væk, og arbejdsstedet skal gøres grundigt rent. De ansatte skal have adgang til omklædningsrum og bad. Loftsrum mv. Arbejdet i loftsrum er forbundet med bl.a. store fysiske belastninger, og arbejdet må derfor kun ske i kortere perioder, og der skal være adgang til frisk luft eller åndedrætsværn 2.6 Omgivende miljø D&V-dokumentation D&V-dokumentation skal leveres i 4 eksemplarer. Ad stk. 1. Herudover omfatter D&V-dokumentation følgende: Nyt tag/nye udhæng på facader Ny facade og gavlbeklædning Brandsikring af udhæng og gavle Renovering af skur; ny beklædning, nyt tag og tagdækning Gipsvægge og skaktkonstruktioner og gipstilpasninger Autorisationsdokumentation Der henvises til Plan for Sikkerhed og Sundhed. Asbest Der henvises til Plan for Sikkerhed og Sundhed. Entreprenøren skal dokumentere, at de personer, der skal udføre arbejde med asbest, har den fornødne uddannelse iht. Asbest, AT-vejledning inden arbejdet påbegyndes. 2.8 Arbejdets planlægning Der skal påregnes deltagelse i 5 projektgennemgangsmøder. Arbejdsdokumenter Arbejdsdokumenter vil blive kommenteret inden for 10 arbejdsdage fra modtagelsen.

6 2. Omfang Side : 5/ 2.10 Prøver Følgende prøver på materialer og produkter skal forelægges byggeledelsen til godkendelse: Tagpap Ny facade og gavlbeklædning Skurbeklædning Prøver vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagelsen/meddelelse om, at prøven er udført.

7 3. Generelle specifikationer Side : 6/ 3. Generelle specifikationer 3.3 Projektering Se punkt Udførelse Entrepriseafgrænsning Den egentlige og endelig entrepriseafgrænsning er internt i hovedentreprisen og pålægger alene hovedentreprenøren. Der er dog, som en vejledende service, specifikt i detaljemappen, 1.800, angivet i tekster til en bygningsdel eller en materialekomponent, en forkortelse for hvilket fag/arbejde bygningsdelen/komponenten skal leveres og monteres under. Eksempelvis; Elastisk fuge på bagstop (TØ), er en præcisering af bygningsdelen/komponenten skal leveres og monteres under tømrerarbejdet Fastgørelse Med mindre andet er angivet, leveres og monteres alle fastgørelser af arbejdets udførende entreprenør. Eventuelle dimensioneringer og udførelses metoder ved fastgørelser mv. udføres iht. entreprenørens leverandører. 3.9 Kontrol Generelt Se udbudskontrolplan

8 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 7/ 4. Bygningsdelsbeskrivelser jf tilbudsliste 4.1 Orientering Særlige nedbrydninger, asbest 4.2 Omfang Nedbrydninger, håndtering og korrekt bortskaffelser af: Eternit tagplader indeholdende asbestmateriale Betontagsten Eksisterende nedløb og tagrender, samtlige Total og løbende afdækning af hele tagfladen efter endt nedbrydning 4.3 Lokalisering Tagbelægningen på samtlige længehustyper, 205 stk. (Det skal påregnes at samtlige tage er eternit tagplader indeholdende asbest, men forekomst af tage med betontagesten, i stedet, kan også forekomme, og et selvsyn er nødvendigt for præcist omfang for prisafgivelse) Nedbrydning af samtlige eksisterende nedløb og tagrender på samtlige længehustyper, 205 stk. 4.4 Tegningshenvisning Oversigtstegninger: Plantegninger: 42-LH > 42-LH Snittegninger: 42-LH Facadetegninger: 42-LH > 42-LH Koordinering Koordineres med øvrige aktører på byggepladsen Det skal være en forudsætning at presenninger til tagafdækninger overtages af efterfølgende bygningsdelsbeskrivelser i nærværende arbejdsbeskrivelse for tømrerarbejdet Udførelse Asbest Det skal påregnes at samtlige tage er eternit tagplader indeholdende asbest, men forekomst af tage med betontagesten, i stedet, kan også forekomme, og et selvsyn er nødvendigt for præcist omfang for prisafgivelse Entreprenøren skal dokumentere, at de personer, der skal udføre arbejde med asbest, har den fornødne uddannelse iht. Asbest, AT-vejledning inden arbejdet påbegyndes. Entreprenøren skal endvidere sikre, den fulde og korrekte nedbrydning, håndtering og bortskaffelse af eternittagplader indeholdende asbestmateriale iht. gældende vejledninger om asbest. Nedbrydning Nedrivningsarbejdet udføres som selektiv nedrivning, således at materialer og affald udtages og sorteres med henblik på størst mulig genanvendelse og mindst mulig deponering, i overensstemmelse med Vejle kommunes regulativer for bygge- og anlægsaffald. Al bortskaffelse af nedbrudte materialer henhører under nærværende entreprise. Alle materialer fra nedrivningen sorteres på stedet i fraktioner, der skal holdes adskilt i fx containere.

9 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 8/ Alle offentlige afgifter i forbindelse med deponering af bygningsaffald m.v. skal være indeholdt i tilbud. Ligeledes skal alle udgifter til nødvendige containere inkl. bortkørsel m.v. være indeholdt i tilbudet. Presenninger til afdækning af tage Udførende entreprenør skal afdække håndværksmæssigt korrekt og gøre brug af korrekte og godkendte presenninger. Kravet er, at der skal anvendes min. 700 g/m2 presenninger. Alt efter vejrudsigten bør taget heller ikke helt blottes. Kun i sådant et omfang at der hurtigt kan afdækkes, hvis der kommer nedbør. Reetableringer og øvrige efterreperationer Konstruktioner, som ikke nedbrydes skal under udførelsen sikres mod beskadigelse eller slidtage. Eventuelle skader på bygningsdele vil kræves udbedret af nærværende entreprenør for dennes egen regning.

10 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 9/ 4.1 Orientering Åbning og reetablering af tag og etagedæk for badekabiner 4.2 Omfang Arbejdet vedrørende åbning af tag omfatter: Åbning af tagkonstruktion for udveksling og midlertidig understøtning af spærkonstruktion for pladskrav til nedsænkning af badekabine Reetablering af spærkonstruktion til ny tagkonstruktion Klæbning af PVC folie og efterisolering af loft ned til OK badekabine Arbejdet vedrørende åbning af etagedæk ned til krybekælder omfatter: Åbning af etagedækkonstruktion (hele badeværelset) for udveksling og permanent understøtning jf. ingeniørprojekt Åbning af loftkonstruktion (hele badeværelset) Isolering af nyt bærelag (bærelag leveres og monteres under stålarbejdet) Udførelse af dampspærre overlæg fra eksisterende etagedæk til klæbning under badekabine Tilpasning af eksisterende gulv med ny 22 mm gulvspånplade i kommende dørhul indtil badekabine 4.3 Lokalisering Samtlige tagflader og etagedæk over krybekældre hvor der udføres kommende badekabiner i alle længehusetyper, 205 stk. 4.4 Tegningshenvisning Oversigtstegninger: Plantegninger: 42-LH > 42-LH Snittegninger: 42-LH Facadetegninger: 42-LH > 42-LH Detaljetegninger: 42-LH Koordinering Arbejdet koordineres nøje med badekabinemontagen for montage og pladskrav. Presenninger til afdækning af tage Udførende entreprenør skal afdække håndværksmæssigt korrekt og gøre brug af korrekte og godkendte presenninger. Kravet er, at der skal anvendes min. 700 g/m2 presenninger. Alt efter vejrudsigten bør taget heller ikke helt blottes. Kun i sådant et omfang at der hurtigt kan afdækkes, hvis der kommer nedbør. Presenningerne er medtaget under anden bygningsdelsbeskrivelse Særlige nedbrydninger, asbest i nærværende arbejdsbeskrivelse for tømrerarbejdet er skal således også være indeholdt for nærværende arbejder. 4.9 Materialer og produkter Skeletkonstruktion Udføres generelt iht. snit og detailtegninger

11 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 10/ Åbning af tagkonstruktion for udveksling og midlertidig understøtning af spærkonstruktion samt reetablering af spærkonstruktion til ny tagkonstruktion. Understøtninger og udvekslinger iht. ingeniørprojekt. Stikspær Anvendelsesklasse: 1 Styrkeklasse: C18 Træart: Fyr Klæbning af PVC folie og efterisolering af loft ned til OK badekabine Efterisolering mineraluld Dimension: mm PVC folie: Eksisterende, opskåret med passende overlæg tilreetablering/klæbning Klæber: Godkendt klæber til PVC folie/letbeton Åbning af etagedækkonstruktion for udveksling og permanent understøtning jf. ingeniørprojekt. Stikspær Anvendelsesklasse: 1 Styrkeklasse: C18 Træart: Fyr Isolering af nyt bærelag (bærelag leveres og monteres under stålarbejdet) Isolering af bærelag under kabine mineraluld Dimension: mm + lodret hulrumsisolering mellem kabine og eksisterende dæk Udførelse af dampspærre overlæg fra eksisterende etagedæk til klæbning under badekabine. Udføres som anvist på detaljer Isolering, skumprofil og fugemasse Type og dimension: Trykfast mineraluld, 40 mm Rundt skumplastprofil, Ø10 mm Fugemasse, godkendt til klæbning af damspærre Tilpasning af eksisterende gulv med ny 22 mm gulvspånplade i kommende dørhul indtil badekabine Gulvplade til underlag for linoelumsbelægning Gulvspånplade Dimension : 22 mm 4.10 Udførelse Generelt udføres arbejdets iht. det viste og beskrevne på snit og detailtegninger. Arbejdet skal udføres i fuld overensstemmelse med gældende anvisninger og vejledninger. Alle fastgørelser og montagebeslag skal monteres iht ingeniørprojektet forskrifter.

12 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 11/ 4.1 Orientering Nyt tag/nye udhæng på facader 4.2 Omfang Nedbrydninger Nedbrydning af eksistrende taglægter Spær renses for søm og skruer mv. Ny underlagskonstruktion for tagdækning T1 taglægter på eksisterende spærkonstruktion Opklodsning / opretning Tagplade i krydsfiner Udførelse af ventilationsindtag til tag, ved tagfod og ved kip Total og løbende afdækning af hele tagfladen under udførelsen Udhængskonstruktion for facade: Al nødvendig nedbrydning og tilpassning af eksisterende konstruktion Underlagskonstruktion Alupladebeklædning, sider og bund Vindbræt -konstruktion ved tagtod Etablering luftpassage/ventilation Brandsikring af udhæng (se anden bygningsdelsbeskrivelse) Følgende leveres ikke, men monteres under nærværende arbejde Rendejern leveres af tagdækker til montering under nærværende arbejder 4.4 Lokalisering Tagflader og udhæng på samtlige længehusetyper, 205 stk. 4.4 Tegningshenvisning Oversigtstegninger: Plantegninger: 42-LH > 42-LH Snittegninger: 42-LH Facadetegninger: 42-LH > 42-LH Detaljetegninger: 42-LH Koordinering Presenninger til afdækning af tage Udførende entreprenør skal afdække håndværksmæssigt korrekt og gøre brug af korrekte og godkendte presenninger. Kravet er, at der skal anvendes min. 700 g/m2 presenninger. Alt efter vejrudsigten bør taget heller ikke helt blottes. Kun i sådant et omfang at der hurtigt kan afdækkes, hvis der kommer nedbør. Presenningerne er medtaget under anden bygningsdelsbeskrivelse Særlige nedbrydninger, asbest i nærværende arbejdsbeskrivelse for tømrerarbejdet er skal således også være indeholdt for nærværende arbejder. 4.9 Materialer og produkter Skeletkonstruktion Udføres generelt iht. snit og detailtegninger

13 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 12/ Lægter, T1 Anvendelsesklasse: 1 Træart: Fyr Dimension: T1 lægter, 38 mm x 73 mm Afstand: Efter tagpladeleverandørens anvisninger Opklodsninger/tildannelse mv/afstandslister for beklædning Anvendelsesklasse: 1 Træart: Fyr, og hård vandfast masonit Undertag, underlag for zink Tagplade, underlag for lægter, vindbrædde mv. Vandfast krydsfiner Dimension : 19 mm 22 mm (som zinkunderlag og rendjern) nedfældet i spær Beklædning af udhæng Aluplade Forsidelak: Mat grå, champagnegrå, anodizeret look Glans: 3% Aluminium: 0,5mm Kerne: 3mm Polyethylene PE Aluminium: 0,5mm Bagsidelak: 6µm Primer. Vægt: 5,5 kg/m2 Brandegenskab: B-s2,d0 (Klasse B) Inddækninger Zink nr. 14 Som anvist på detailtegninger Der udføres insektnet / netlonrør i ventilationsspalter Presenninger til afdækning af tage Se pkt. 4.5 i nærværende bygningsdelsbeskrivelse Udførende entreprenør skal afdække håndværksmæssigt korrekt og gøre brug af korrekte og godkendte presenninger. Kravet er, at der skal anvendes min. 700 g/m2 presenninger. Alt efter vejrudsigten bør taget heller ikke helt blottes. Kun i sådant et omfang at der hurtigt kan afdækkes, hvis der kommer nedbør Udførelse Generelt udføres arbejdet iht. snit og detailtegninger Bygningsdelen skal udføres i fuld overensstemmelse med gældende anvisninger og vejledninger fra leverandører. Alle fastgørelser og montagebeslag skal monteres iht leverandørens forskrifter.

14 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 13/ Udhænget sikres med luftindtag/ventilationsspalte langs facaden og under tagrende. Ventilationsspalten i tagfod udføres 20 mm høj med fastklemt netlonrør. Spalten skal være min. 300 mm dyb. Materialer og produkter Gældende anvisninger og vejledninger fra leverandører skal overholdes.

15 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 14/ 4.1 Orientering Ny facade og gavlbeklædning, inklusiv opretning bæreunderlag samt tilpasning af vindueshuller 4.2 Omfang Nedbrydning og bortskaffelse af eksistrende beklædning, underlagslister og vindplast/pap Ny alupladebeklædning på lette facadebånd Ny alupladebeklædning i 3 bredformater 25 mm afstandlister Inddækninger Vindspærre Opretning af eksisterende bærelag/underlag for vindspærre Ny alupladebeklædning på lette trekantsgavle, jf. 42-LH-1.501: Ny alupladebeklædning, front (gavl) og underside, i 3 bredformater 25 mm afstandslister 8 mm cementspånplade som vindspærre Inddækningsprofil i bund Brandsikring af gavle (se anden bygningsdelsbeskrivelse) Tilpasning og flytninger af vindueshuller: Nedbrydning og tilpasning af eksisterende træskelet Ny lægtekonstruktion Hulrumsisolering og damspærre Ny alupladebeklædning jf. ovenstående Indvendigt og i lysninger, 2-lag gips Levering og montering af nye husnummere 4.5 Lokalisering Facade og gavlbeklædning på samtlige længehusetyper, 205 stk. Tilpasning og flytninger af vindueshuller, hvor det på plantegninger er vist 205 stk husnummer tal, monteret på 205 udvalgte steder 4.4 Tegningshenvisning Oversigtstegninger: Plantegninger: 42-LH > 42-LH Snittegninger: 42-LH Facadetegninger: 42-LH > 42-LH Bygningsdelstegninger: 42-LH Detaljetegninger: 42-LH Koordinering Det kan eventuelt koordineres med nedbrydningsarbejdet omkring overtagelse af presenninger til tagafdækninger. OBS på krav til presenningafdækninger af tage. Stikspær og højkantslægte malerbehandles under malerarbejdet.

16 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 15/ 4.9 Materialer og produkter Gældende anvisninger og vejledninger fra leverandører skal overholdes. Skeletkonstruktion Udføres generelt iht. snit og detailtegninger Ny alupladebeklædning på lette facadebånd og gavle Beklædningsplade: Aluplade Forsidelak: Mat grå, champagnegrå, anodizeret look Glans: 3% Aluminium: 0,5mm Kerne: 3mm Polyethylene PE Ved stipuleredet ydelse i gavle: B-s1,d0 (Klasse A) 3mm Polyethylene FR Aluminium: 0,5mm Bagsidelak: 6µm Primer. Vægt: 5,5 kg/m2 Ved stipuleredet ydelse i gavle: 7,5 kg/m2 Brandegenskab: B-s2,d0 (Klasse B) Afstandslister Afstandlister som hatteprofiler til alubeklædning Varmforzinket koldvalset tyndplade, i min. tykkelsen 0,70 Dimension : 25 mm varmforzinket hatteprofiler; Iht. alupladeleverandørens krav til underlagslister Vindspærre Dimension : Vindspærre Cementplade 4,5 mm på facader og 8 mm i gavle Inddækninger Zink nr. 14 Som anvist på detailtegninger Der udføres insektnet / netlonrør i ventilationsspalter Tilpasning og flytninger af vindueshuller: Træskelet Anvendelsesklasse: 1 Styrkeklasse: C18 Træart: Fyr Dimension: Dimensioner iht. tegningsmateriale Hulrumsisolering og damspærre Dampsspærre, type: Armeret polyethylenfolie. Isoleringsmaterialer Mellem stolper og lægter Mineraluld

17 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 16/ Maksimal varmeledningsevne: 0,034 W/mK Tykkelse: Dimensioner iht. tegningsmateriale Indvendig beklædning Pladetype: Langkanter: Kortkanter: Dimension: Vægt: Indvendig beklædning, Lysninger EH2, glasfiberarmeret gipskartonplade. Alle plader skal leveres i robustpladetype, som skolegips Forsænket, kartonklædte Ret skåret 12,5 mm x 900 mm x 2500 mm 9,2 kg/m² Brandmæssige egenskaber: A2-s1, d0(b1) Beklædningsklasse: k Husnummer Ny husnummertal til den enkelte bolig I rustfrit stålkvalitet, cm høje tal Monteret på nye facadebeklædninger, dog efter endelige aftale med arkitekt. Fastgørelsesmidler I rustfri kvalitet 4.10 Udførelse Generelt udføres arbejdet iht. plan, - snit og detailtegninger. Bygningsdelen skal udføres i fuld overensstemmelse med gældende anvisninger og vejledninger fra leverandører. Alle fastgørelser og montagebeslag skal monteres iht leverandørens forskrifter. Aluplader udføres i 3 bredder 150, 300 og 450mm, dog hvor disse formater tilstøder vinduer og murværk, skal disse påregnes at udføres i tilpassede formater +/- 40 mm.

18 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 17/ 4.1 Orientering Brandsikring af udhæng og gavle 4.2 Omfang Brandsikring af udhæng i lejlighedskel (anvist af COWI) 2 lag vindgips, lodret på eksisterende spærside i udhæng, lejlighedsside 1 Hulrum mellem spær udfyldes med isolering 2 lag vindgips, lodret på eksisterende spærside i udhæng, lejlighedsside 2 2 lag vindgips, vandret fra spærside til spærside Brandsikring af gavle, 20 stk. (kun som stipuleret ydelse) jf 42-LH-1.501: Eksisterende gips fjernes og 2 nye lag 15 mm brandgips på indvendige side af udhængsspær, forlænges i sider (udhænget), top (mod tagfiner) og lukkes vandret i bund med 2 lag brandgips Hulrummet i eksis. udhængsspær, fra eksisterende gips og ud til vindspærren (vindspærre beskrevet under anden bygningsdelsbeskrivelse) udfyldes med isolering Brandsikring af eksistrende brandkam i lejlighedsskel (anvises af COWI) Trykfastisolering under ny tagplade 4.6 Lokalisering Alle udhæng i lejlighedskel på alle længehusetyper der måtte være sammensatte Alle gavle der ligger inden for 2,5 meter af nabolængehus (kun efter aftale med byggeledelsen) 4.4 Tegningshenvisning Oversigtstegninger: Plantegninger: 42-LH > 42-LH Snittegninger: 42-LH Facadetegninger: 42-LH > 42-LH Bygningsdelstegninger: 42-LH Detaljetegninger: 42-LH Materialer og produkter Udføres generelt iht. snit og detailtegninger Brandsikring i udhæng Pladetype: MK-godkendt, 15 mm vejrbestandig brandgips Isolering: Mineralduldsisolering Udføres iht. detailtegnigner Brandsikring i gavle (kun som stipuleret ydelse) Pladetype: MK-godkendt, 15 mm vejrbestandig brandgips Isolering: Mineralduldsisolering Udføres iht. bygningsdels og detailtegninger Brandsikring af eksis. brandkam Isoleringsmateriale

19 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 18/ Tykkelse: Isolering mellem underside tagplade og eksisterende brandkamme i tagrum Mineraluld x 300 mm Materialer og produkter Gældende anvisninger og vejledninger fra leverandører skal overholdes Udførelse Generelt udføres arbejdet iht. snit og detailtegninger Bygningsdelen skal udføres i fuld overensstemmelse med gældende anvisninger og vejledninger fra leverandører. Alle fastgørelser og montagebeslag skal monteres iht leverandørens forskrifter. Brandsikring af eksisterende brandkam Der udlægges mineraluld i spalte mellem spærfag på hver side af eksisterende brandkam. Isoleringslaget skal, efter montering af tagplade, slutte helt tæt til alle tilstødende bygningsdele.

20 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 19/ 4.1 Orientering Renovering af skur; ny beklædning, nyt tag og tagdækning 4.2 Omfang Renovering af skure: Nedbrydning og bortskaffelse af eksisterende bygningsdele*: Bortskæring af eksist. nederste 200 mm træbeklædning (indgreb udefra) Fjernelse af nederst forskalling/fodbræt mod terræn Nedtagning af eksisterende tagbelægning, lægter, undertag og spær, inddækninger og sternbrædder Nedtagning af eksisterende overdækning mellem skur og længehus Demontering af dør, greb, hængsler og beslag De og genmontage af postkasser (monteret på skur) Ny underlagskonstruktion for tagdækning, iht. tegning 42-LH Tagplade i krydsfiner Tværgående taglægter på bjælkespærkonstruktion Bjælkespær Udførelse af ventilationsindtag ved tagfod Løbende afdækning af åbne tagflader under udførelsen Ny facade og skeletkonstruktion for tagplade/tag, iht. tegning 42-LH-1.501: Al nødvendig nedbrydning og tilpassning af eksisterende konstruktion Skeletkonstruktion i spærtræ monteret ovenpå eksistrende rem i skur Afstandslister på eksis. træbeklædning og ny skeletkonstruktion Netlonrør Alu pladebeklædning Nedgravning langs skur af uorganisk sokkelplade og efterfyld med søsten Omforandring af skurdør, ny alubeklædning jf. ovenstående, nye hængsler og greb/beslag samt genmontering 4.7 Lokalisering Samtlige skure tilhørerende længehusetyper, 205 stk. 4.4 Tegningshenvisning Oversigtstegninger: Plantegninger: 42-LH > 42-LH Snittegninger: 42-LH Facadetegninger: 42-LH > 42-LH Bygningsdelstegninger: 42-LH Detaljetegninger: 42-LH Koordinering * Det skal være en forudsætning for prisafgivelse at al renovering af, og indgreb i, skurene, planlægges og udføres afnærværende og udførende entreprenør til at foretages ud fra. 4.9 Materialer og produkter Gældende anvisninger og vejledninger fra leverandører skal overholdes. Skeletkonstruktion Udføres generelt iht. tegning 42-LH-1.501

21 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 20/ Stikspær Anvendelsesklasse: 1 Styrkeklasse: C18 Træart: Fyr Dimension: Dimensioner iht. tegningsmateriale Lægter, tværgående med fald mod huset tagrende Anvendelsesklasse: 1 Træart: Fyr Dimension: 45 mm x udføres i kiler med fald mod længehusets tagrende Afstand: Efter tagpladeleverandørens anvisninger Undertag og underlag for zink Tagplade, underlag for lægter, vindbrædde mv. Vandfast krydsfiner Dimension : 19 mm 22 mm (for zinkunderlag) Der udføres insektnet / netlonrør i ventilationsspalter Ny alupladebeklædning på skur og dør: Beklædningsplade: Aluplade Forsidelak: Mat grå, champagnegrå, anodizeret look Glans: 3% Aluminium: 0,5mm Kerne: 3mm Polyethylene PE Aluminium: 0,5mm Bagsidelak: 6µm Primer. Vægt: 5,5 kg/m2 Brandegenskab: B-s2,d0 (Klasse B) Afstandslister Afstandlister som hatteprofiler til alubeklædning Varmforzinket koldvalset tyndplade, i min. tykkelsen 0,70 Dimension : 25 mm varmforzinket hatteprofiler, iht. alupladeleverandørens krav til underlagslister Sokkelplade og søsten Uorganisk plade Cementplade Dimension : 8 mm Sten: Kl. søsten Inddækninger Zink nr. 14 Som anvist på detailtegninger

22 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 21/ Døraptering, beslag og hænglser mv. udføres som varmforzinket stål. Dørbeslag til skal være godkendte til SKARFOR grøn Udførelse Generelt Bygningsdelen skal udføres i fuld overensstemmelse med gældende anvisninger og vejledninger fra leverandører. Alle fastgørelser og montagebeslag skal monteres iht leverandørens forskrifter. Arbejdet udføres generelt iht. tegning 42-LH Gældende anvisninger og vejledninger fra leverandører skal overholdes.

23 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 22/ 4.1 Orientering Efterisolering af tagrum 4.2 Omfang Fjernelse og bortskaffelse af eksisterende defekt isolering Ny underlagskonstruktion for hævning af gangbro Hævning og ny gangbro 4.3 Lokalisering Tagrum i samtlige længehustyper, 205 stk. 4.4 Tegningshenvisning Oversigtstegninger: Plantegninger: 42-LH > 42-LH Snittegninger: 42-LH Facadetegninger: 42-LH > 42-LH Detaljetegninger: 42-LH Tilstødende bygningsdele Eksisterende isoleringsmateriale 4.9 Materialer og produkter Isoleringsmateriale Maks. varmeledningsevne: Tykkelse: Loftisolering i tagrum Stenuld 0,0034 W/mK 2 x 150 mm Udførelse Der udlægges 2 x 150 mm isolering med forskudte samlinger ud på eksisterende 100 mm isoleringslag Gangbro hæves således at der fremtidigt er sikret 20 mm luftpassage mellem isoleringslag og gangbro

24 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 23/ 4.1 Orientering Gipsvægge og skaktkonstruktioner og gipstilpasninger 4.2 Omfang 120 mm lette gipsvægge Skaktkonstruktioner Gipsoverstykker og tilpasninger 4.3 Lokalisering 120 mm lette gipsvægge hvor der på plantegninger er vist ny gipsvæg Nye tilpasninger i gipsvæg og gipsoverstykker, hvor der på plantegninger er vist Ny skaktkonstruktioner hvor der på plantegninger er vist ny skaktinddækning 4.4 Tegningshenvisning -> Oversigtstegninger: Plantegninger: 42-LH > 42-LH Snittegninger: 42-LH Facadetegninger: 42-LH > 42-LH Detaljetegninger: 42-LH Materialer og produkter Gipsvægge: mm lette gipsvægge: MK-godkendt, vægtype: Skeletkonstruktion: Gipsvægge, internt i boligen Ingen krav Stålskelet, U-skinner og C- stolper i opbygning og dimensioner iht. systemleverandørens MKgodkendte produkt Beklædning: 2 lags gips, 2 sider, A2-s1,d0(B1), k 1 10 Forsænket langkant. Pladevægt: Robuste plader 11,7 kg/m2, normalplader 9,0 kg/m2 Isoleringsmaterialer Mellem stolper Mineraluld Maksimal varmeledningsevne: 0,037 W/mk Tykkelse: 45 mm Lydabsorbtionsevne, a w : 0, Nye tilpasninger i gipsvæg og gipsoverstykker: Gipsvægge, internt i boligen MK-godkendt, vægtype: Ingen krav Skeletkonstruktion: Lægte og skeletkonstruktion, tilpasset eksisterende og tilstødende vægtykkelse Beklædning: 2 lags gips, 2 sider, A2-s1,d0(B1), k 1 10 Forsænket langkant. Pladevægt: Robuste plader 11,7 kg/m2, normalplader 9,0 kg/m2

25 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 24/ Isoleringsmaterialer Hulrummet Mineraluld Maksimal varmeledningsevne: 0,037 W/mk Tykkelse: 45 mm eller tilpasset eksisterende og tilstødende vægtykkelse Lydabsorbtionsevne, a w : 0, Skaktkonstruktioner: Skaktkonstruktion, over - og bundstykke til låge Skaktinddækning, samlet tykkelse 70 mm Skeletkonstruktion: 45/45 mm stålskelet, U-skinner og C- stolper i opbygning og dimensioner iht. systemleverandøren Beklædning: 2 lags gips, 1 sider, A2-s1,d0(B1), k 1 10 Pladevægt: Robuste plader 11,7 kg/m2 Låge: 24 mm Sandwichpanelplade i 2,0 mm laminat på 2 sider, hulrum i polyurethan, 630X2045 mm, med click montage (ikke synlig) OK kant låge skal flugte med OK kant dørhuller Isoleringsmaterialer Mellem stolper Mineraluld Maksimal varmeledningsevne: 0,037 W/mk Tykkelse: 45 mm, fastholdt med tråd Lydabsorbtionsevne, a w : 0, Udførelse Generelt Gipsskillevægge udføres generelt i nøje overensstemmelse med leverandørens systembeskrivelser for de enkelte vægtyper samt tilslutningsdetaljer, montageprincipper, skruetyper, kantafslutninger, samlingsdetaljer m.v. Stålskelet udføres med forstærkningsskinner omkring dørhuller og al montage skal udføres i.h.t. foreskriftet Gipsmontage og overfladebehandling, Hvor går grænsen?, 4 udgave Gipsplader opsættes med forsænket kant for tapening og spartling under malerarbejdet. Pladerne skal være uden skader ved hjørner og kanter. Karton skal være glat, helt, uden oprivninger og lignende bortset fra huller fra montageskruer. Åbning i samlinger max. 4 mm. Gipsvægge føres med ind i alle dørlysninger

26 Bilag 1 Udbudskontrolplan Bilag 1 Udbudskontrolplan

27 Bilag 1 Udbudskontrolplan Paradigme for udbudskontrolplan for skeletkonstruktioner Der henvises generelt til bips Basisbeskrivelserne pkt. 3.9 Nr. Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium 1 Projekteringskontrol 1.1 Tegninger / beskrivelser Basisbeskrivelserne Projektgranskning Hele materialet Før opstart Granskningsdokument pkt Materiale- og produktkontrol 3.1 Jf. pkt 2.2 i nærværende dokument Basisbeskrivelserne pkt Modtagekontrol 4.1 Jf. pkt 2.2 i nærværende dokument Basisbeskrivelserne pkt Varedeklaration / Prøve Kontrolskema / følgeseddel Ved hver type Før opstart Jf. basisbeskrivelserne pkt. 3.5 Ved hver type. Minimum ved 1. modtagelse Ved modtagelsen Jf. basisbeskrivelserne pkt Udførelseskontrol 5.1 Jf. pkt 2.2 i nærværende dokument Basisbeskrivelserne pkt. 3.7 samt Slutkontrol 6.1 Jf. pkt 2.2 i nærværende dokument Basisbeskrivelserne pkt Visuel / fotodokumentation Kontrolskema Visuel / fotodokumentation Kontrolskema Ved opstart samt efterfølgende Stikprøvevis Jf. pkt 2.2 i nærværende dokument Løbende under udførelsen Basisbeskrivelserne pkt Jf. basisbeskrivelserne pkt. 3.6 Udført arbejde jf. kontrolskema

Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.

Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12. Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/22 Udarbejdet: Kontrolleret:

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/30 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt: BM

Læs mere

ENTREPRISE 1 1.1 TØMRERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S

ENTREPRISE 1 1.1 TØMRERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.1 TØMRERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) B. TØMRERENTREPRISEN (TØ)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) B. TØMRERENTREPRISEN (TØ) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) B. TØMRERENTREPRISEN (TØ) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) B. TØMRERENTREPRISEN

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - C ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE TØMRER DATO: 2015-04-01 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS INDHOLD Arbejdsbeskrivelse for nedbrydning Arbejdsbeskrivelse for

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.1 Nedrivningsarbejder Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE STORENTREPRISE 1 DOMINIA AS MEDLEM AF FRI KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK. Henrik Jørgensen landskab as

ARBEJDSBESKRIVELSE STORENTREPRISE 1 DOMINIA AS MEDLEM AF FRI KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK. Henrik Jørgensen landskab as Henrik Jørgensen landskab as VIMMELSKAFTET 42 A DK-1161 KØBENHAVN K T. +45 3332 3104 KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK RYESGADE 19 C, 2. SAL DK-2200 KØBENHAVN N T. +45 77325700 F. +45 77325777 DOMINIA

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - A ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE MURER DATO: 2015-04-01 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS INDHOLD Arbejdsbeskrivelse for murer, stål og belægningsarbejder

Læs mere

B. Tømrer-/snedkerentreprisen

B. Tømrer-/snedkerentreprisen 1.0 Tømrer-/snedkerarbejder Tønder Kommune Udarbejdet af: ATRA arkitekter a/s arkitekter m.a.a. Vestergade 6 DK - 7500 Holstebro Telefon: 97 42 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail atra@atra.dk Internet www.atra.dk

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.2 Miljøsaneringsarbejder Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

IV - Særlige betingelser SÆRLIGE BETINGELSER. a) Særbeskrivelser

IV - Særlige betingelser SÆRLIGE BETINGELSER. a) Særbeskrivelser IV - Særlige betingelser IV. SÆRLIGE BETINGELSER a) Særbeskrivelser Omstående særbeskrivelse er opdelt efter 20-punkt skemaet, som bl.a. benyttes af Københavns Kommune. Nummerering af de enkelte delarbejder

Læs mere

FAGBESKRIVELSE OG FÆLLES BETINGELSER

FAGBESKRIVELSE OG FÆLLES BETINGELSER FAGBESKRIVELSE OG FÆLLES BETINGELSER E/F Ungarnsgade 35-41/Albaniensgade 2-4/Østrigsgade 32-38 UDSKIFTNING AF TAG SAMT REPARATION AF FACADER M.V.. JANUAR 2012 FALKON A/S, Rådgivende Ingeniører F.R.I. Nordre

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN

Læs mere

LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE

LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE FAGBESKRIVELSE LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE OM- OG TILBYGNING ELEVVÆRELSER MV. 2013 SAGS NR. 4039 DATO: 01.05.13!! ÅBOULEVARDEN 28-6880 TARM - TLF. 97371800 - POST@THORUPGRUPPEN.DK!! WWW.THORUPGRPPEN.DK

Læs mere

Foreløbigt tryk 2008-11-06

Foreløbigt tryk 2008-11-06 byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Lautrupvang 1 B 2750 Ballerup Telefon 70 23 22 37 Fax 70 23 42 37 E-mail bips@bips.dk Internet www.bips.dk Denne publikation/eksempelsamling er udarbejdet

Læs mere

Skive Kommune. Til- & Ombygning af SIK Klubhus. Hovedbeskrivelsen

Skive Kommune. Til- & Ombygning af SIK Klubhus. Hovedbeskrivelsen Skive Kommune Til- & Ombygning af SIK Klubhus Hovedbeskrivelsen 2012 0.1 ALMINDELIG ORIENTERING 2 0.2 FÆLLESBETINGELSER 7 0.3 SÆRLIGE BETINGELSER 11 1.0 MURERARBEJDET 15 1.01 NEDBRYDNINGER 16 1.02 JORD,

Læs mere

4.2 Omfang og lokalisering Arbejdet omfatter alle nødvendige arbejder og leverancer for nedrivning og bortskaffelse af:

4.2 Omfang og lokalisering Arbejdet omfatter alle nødvendige arbejder og leverancer for nedrivning og bortskaffelse af: Slagelse Boligselskab, Afdeling 05, Byvangen og Bjergtoften, Slots Bjergby, 4200 Slagelse Beskrivelse 2013.06.12 Nedrivning af udvendige vinduer og døre, del 1 af 4. 4.1 Orientering Arbejdet udføres i

Læs mere

ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY

ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY 2.02.13 Side 1 2.0 ALMEN ORIENETERING TIL SAMTLIGE ARBEJDER 3.0 AB 92 MED ÆNDRINGER OG TILFØJELSER 4.0 TEGNINGSLISTE 5.0 ENTREPRISEBESKRIVELSER

Læs mere

Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO

Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO MONTERINGSANVISNING Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO more power to your roof Indhold Fra understrygning til undertag 4 Klassifikation af undertagsprodukter på det danske marked 5 Diffusionsåbne

Læs mere

Altaner, facader, vinduer, døre og gårdbelægn.

Altaner, facader, vinduer, døre og gårdbelægn. RIOS A/S Rådgivende Ingeniører Ole Søndergaard A/S Classensgade 11C 2100 København Ø Telefon 3538 7988 Fax 3538 7938 e-mail: post@rios.dk www.rios.dk Projektering Projektledelse Bygherrerådgivning Energikonsulent

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

Norddjurs Kommune. Renovering af facade og reparation efter vandskade, samt malerbehandling Torvet 1 8500 Grenaa. Arbejdsbeskrivelse

Norddjurs Kommune. Renovering af facade og reparation efter vandskade, samt malerbehandling Torvet 1 8500 Grenaa. Arbejdsbeskrivelse Norddjurs Kommune. Renovering af facade og reparation efter vandskade, samt malerbehandling Torvet 1 8500 Grenaa. Arbejdsbeskrivelse Ejendomsgruppen, Kirkestien 1 8961 Allingåbro 1 ORIENTERING Bygherre:

Læs mere

GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING

GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING BvB BYGGETEKNIK TEMAHÆFTE MAJ 2005 1 GODE TAGE din genvej til god tagrenovering En vejledning for bygherrer, rådgivere og entreprenører. Udgiver: BvB (Byggeskadefonden

Læs mere

Inventarudbud ARBEJDSBESKRIVELSE - INVENTAR. Tilbygning til Patologisk Institut Randers

Inventarudbud ARBEJDSBESKRIVELSE - INVENTAR. Tilbygning til Patologisk Institut Randers ARBEJDSBESKRIVELSE - INVENTAR Randers Inventarudbud 18. april 2010 Bygherre: Regionshospitalet Randers og Grenå Regionmidtjylland Udført af: Aarhus Arkitekterne A/S Europaplads 16 8100 Århus C 2.0 omfang

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.18 VVS-installationer 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Læs mere

BILAG 1 ELLEKILDEHAVE BYGGESAGSBESKRIVELSE. Renovering af afd. 31 Ellekildehave, 3140 Ålsgårde 2015.08.24

BILAG 1 ELLEKILDEHAVE BYGGESAGSBESKRIVELSE. Renovering af afd. 31 Ellekildehave, 3140 Ålsgårde 2015.08.24 BILAG 1 ELLEKILDEHAVE, 3140 Ålsgårde BYGGESAGSBESKRIVELSE 2015.08.24 Totalrådgiver: Jørgen Nielsen Rådgivende ingeniører A/S, Lille Kongensgade 34, 1074 København K Arkitekt: NOVA5 Arkitekter A/S, Æbeløgade

Læs mere

Bygningsstyrelsen. KU 782-70 UNILAB - Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Hovedentreprise. Kloak - Afløb i jord. Dato: 2014-11-21 Rev.

Bygningsstyrelsen. KU 782-70 UNILAB - Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Hovedentreprise. Kloak - Afløb i jord. Dato: 2014-11-21 Rev. Bygningsstyrelsen ARB - Arbejdsbeskrivelse Hovedentreprise Kloak - Afløb i jord Dato: 2014-11-21 Rev. dato: KU782-70_13_0064_K13_C08_N010_Kloak Teknikerbyen 34 2830 Virum Tlf: +45 8819 1000 Indholdsfortegnelse

Læs mere