Ændringshistorik til basisbeskrivelse: Døre, vinduer og porte, montage R

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ændringshistorik til basisbeskrivelse: Døre, vinduer og porte, montage R"

Transkript

1 Ændringshistorik til basisbeskrivelse: Døre, vinduer og porte, montage R Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning mellem den nye gældende version og den tidligere publicerede version. Slettet tekst i den tidligere version er markeret med rød tekst. Tekst som er tilføjet i den nye version er markeret med blå tekst.

2 Indholdsfortegnelse Side : 1/31 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse Orientering Generelt Definitioner Omfang Generelt Bygningsdele Projektering Byggeplads Sikkerhed og sundhed Generelt Midlertidige påvirkninger Risikospecifikation Omgivende miljø Kvalitetsstyring Kvalitetsledelse Generelt CE-mærkning mv Garantierklæringer Kontroldokumentation D&V-dokumentation Autorisationsdokumentation Generelt Varmt arbejde Arbejdets planlægning Generelt Arbejdsdokumenter Undersøgelser Prøver Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Rengøring Generelle specifikationer Generelt CE-mærkning mv Byggeplads Generelt Beskyttende foranstaltninger Transport og oplagring Arbejdsdokumenter Stillads Arbejdets planlægning Generelt Leveranceprogram Montage-/håndteringsanvisning... 12

3 Indholdsfortegnelse Side : 2/ Montageplan Autorisation og uddannelse Generelt Varmt arbejde Referencer Generelt Referencer der er generelt gældende for arbejdet Referencer der er gældende for specifikke dele af arbejdet Generelt Træ Maling og lak Isolering Glas Stillads Arbejdsmiljø Brand Projektering Generelt Dokumentation Undersøgelser Generelt Dokumentation Materialer og produkter Generelt Træ Lim Stål Aluminium Plast Glas Glas Glasisætningsmateriale Beslag og besætning Generelt Til døre Til vinduer Til porte Fastgørelsesmidler Generelt Søm, skruer, bolte mv Montagebeslag Isolerings-/stopningsmateriale Generelt Mineraluld Ekspanderende skum Forkomprimeret fugeisoleringsstrimmel Fuger Kompletterende dele Generelt... 19

4 Indholdsfortegnelse Side : 3/ Tilsætninger mv Udførelse Generelt Mål og tolerancer Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Demontering GenopretningOpretning Montage af døre Montage af vinduer Montage af porte Montage af glas/ruder Fastgørelser Isolering/stopning Generelt Mineraluld Ekspanderende skum Forkomprimeret fugeisoleringsstrimmel Fugning Kompletterende dele Relationer til andre arbejder Generelt Forudgående arbejder Koordinering Overdragelse Arbejdsmiljø Kontrol Generelt Projekteringskontrol Kontrol af undersøgelser Materiale- og produktkontrol Modtagekontrol Udførelseskontrol Slutkontrol Bygningsdelsbeskrivelser Bilag 1 Udbudskontrolplan

5 1. Orientering Side : 4/31 1. Orientering 1.1 Generelt Stk. 1. Projektspecifik beskrivelse gælder frem for basisbeskrivelse. Stk. 2. Bygningsdelsbeskrivelser (kapitel 4) og tegninger/bygningsmodeller gælder frem for kapitel 3. Generelle specifikationer. Stk. 3. Arbejdsbeskrivelser gælder frem for byggesagsbeskrivelsen. Stk. 4. Hvor der i arbejdsbeskrivelser er anvendt forkortelser for bekendtgørelser og lignende henvises til byggesagsbeskrivelsen for den fulde tekst. Stk. 5. Ved genopretning forstås at bringe eksisterende bygningsdele i overensstemmelse med tidligere tilstand. Punktet Genopretning må alene anvendes ved renovering af bygningsdele og ikke ved nye bygningsdele, herunder i forbindelse med eventuel udbedring af fejl og mangleri forbindelse med renovering anvendes punkt Demontering, punkt Opretning og til færdiggørelse anvendes punkterne og frem. Stk. 6. Basisbeskrivelsers udgaveangivelse fremgår af byggesagsbeskrivelsen. Stk. 7. Stk. 6. Basisbeskrivelsers bestemmelser er gældende, uanset om der er knyttet projektspecifikke bestemmelser hertil, eller om overskriften i den projektspecifikke beskrivelse er slettet. Basisbeskrivelsers bestemmelser kan dog være reguleret via de tilføjelser og/eller fravigelser, der er indeholdt i den projektspecifikke beskrivelse. Stk. 87. Projektrelaterede forskrifter samt eventuelle tilføjelser og/eller fravigelser til basisbeskrivelsen er i den projektspecifikke beskrivelse altid angivet under det tilsvarende punkt som i basisbeskrivelsen. Stk. 98. Der kan i denne basisbeskrivelse være bestemmelser for emner, der ikke er relevante for den enkelte byggesag. Hvad, der er relevant for dette arbejde, fremgår af kapitel 2. Omfang. Stk Nærværende basisbeskrivelse gælder frem for øvrige basisbeskrivelser og referencer, der er gjort gældende for arbejdet. Stk Følgende øvrige basisbeskrivelser er genereltspecifikt gældende for dele af arbejdet: a) bips B2.280, Basisbeskrivelse glas generelt b) bips B2.320, Basisbeskrivelse fuger. 1.2 Definitioner Stk. 1. Gennemsyn defineres som en handling, hvor noget ses igennem og kommenteres.

6 1. Orientering Side : 5/31 Stk. 2. Godkendelse defineres som en handling, hvor noget gennemgås og der efterfølgende foreligger en erklæring om, hvorvidt det gennemgåede er godkendt eller kasseret. Stk. 3. Renovering defineres som istandsættelse og/eller fornyelse af eksisterende bygværker. Renovering omfatter også vedligehold, ombygning og modernisering. Stk. 4. Genopretning defineres som demontering, opretning og færdiggørelse. Stk. 5. Opretning defineres som det at bringe eksisterende bygningsdele op til et bestemt niveau eventuelt som grundlag for en færdiggørelse. Stk. 6. Færdiggørelse defineres i forbindelse med genopretning som det at afslutte/supplere eksisterende bygningsdele med nye bygningsdele til færdigt afleveringsniveau.

7 2. Omfang Side : 6/31 2. Omfang 2.1 Generelt Stk. 1. Arbejdet omfatter de i punkt 2.2 Bygningsdelebygningsdele nævnte bygningsdele og andre ydelser, som er nærmere beskrevet i arbejdsbeskrivelsen og/eller vist på tegningerne/bygningsmodellerne. Stk. 2. Arbejdet omfatter herudover forskrifterne i byggesagsbeskrivelsen samt eventuelt i tilbudslisten anførte ydelser, eksempelvis regulerbare ydelser, som er henført til dette arbejde. 2.2 Bygningsdele Stk. 1. Arbejdet omfatter alle arbejder og leverancer, der er nødvendige for den fuldstændige færdiggørelse af bygningsdelene. 2.3 Projektering Stk. 2. For demontering gælder, at samtlige bygningsdele, der ikke skal sættes i depot, betragtes som eget affald. 2.4 Byggeplads Stk. 1. Arbejdet omfatter etablering af tilkørselsforhold og aflæsningssted for leverandøren. 2.5 Sikkerhed og sundhed Generelt Midlertidige påvirkninger Stk. 1. Projektmaterialet tilgodeser funktion af bygningsdelene over for de påvirkninger, de er beregnet for i det færdige bygværk. Under udførelsen kan bygningsdelenes funktion og/eller påvirkningerne være anderledes end i det færdige bygværk afhængig af fx den valgte udførelsesrækkefølge og/eller særlig påvirkning i byggeperioden. Stk. 2. De udførelsesmåder, der påtænkes anvendt, skal gennemtænkes, og der skal tages de fornødne forholdsregler, således at sikkerheden til stedse er sikret, og at uacceptable forhold i forbindelse med udførelsen udelukkes. Stk. 3. Byggeledelsen kan forlange dokumentation for, at ovenstående krav vil blive overholdt Risikospecifikation 2.6 Omgivende miljø 2.7 KvalitetsstyringKvalitetsledelse Generelt CE-mærkning mv. Stk. 1. Leverancer og ydelser skal ledsages af den dokumentation, der er anført i de for leverancen relevante bekendtgørelser, herunder tilhørende harmoniserede standarder, Europæisk teknisk vurdering (EAD) eller relevante forordning.

8 2. Omfang Side : 7/31 Maskiner/anlæg Stk. 2. For selvstændige maskiner skal følgende dokumentation afleveres iht. BEK om maskinerindretning af tekniske hjælpemidler: a) Brugsanvisning på dansk iht. til Bilag 1 punkt b) EF-overensstemmelseserklæring med oplysninger iht. Bilag 2 afsnit A. Stk. 3. For delmaskiner skal følgende dokumentation afleveres iht. BEK om maskinerindretning af tekniske hjælpemidler: a) Brugsanvisning på dansk iht. til Bilag 1 punkt b) Inkorporeringserklæring (komponenterklæring) med oplysninger iht. Bilag 2 afsnit B. Stk. 4. For selvstændige maskiner, der er sammenbyggede af delmaskiner og/eller selvstændige maskiner, skal følgende dokumentation afleveres iht. BEK om maskinerindretning af tekniske hjælpemidler: a) Sammenhængende brugsanvisning på dansk iht. Bilag 1 punkt b) Anlæggets samlede EF-overensstemmelseserklæring med oplysninger iht. Bilag 2 afsnit A (også kaldet den afsluttende overensstemmelseserklæring) Garantierklæringer Stk. 1. Garantierklæringer for materialer og produkter skal forelægges byggeledelsen inden indbygning. Stk. 2. Der skal gives meddelelse til byggeledelsen, så snart en garantierklæring, der både omfatter materialer og produkter samt udførelse, foreligger Kontroldokumentation Stk. 1. KontroldokumentationKontroldokumentationen er følgende: a) Kontrolskemaer b) Følgesedler a) Arbejdsdokumenter c) Kalibreringsattester b) Kvalifikationer af personale, hvortil der er stillet særlige krav d) Tilsvarendeog tilsvarende dokumenter, der ikke vedrører kvaliteten af det færdige arbejde. Stk. 2. Såfremt en enkelt kontroldokumentation fylder mere end én side, skal dokumentationen være pagineret. Stk. 3. Krav til kontrol, for hvilke der kræves afleveret kontroldokumentation, fremgår af udbudskontrolplanen. Sådanne kontroller skal angives på kontrolskemaer, bortset fra modtagekontrol, der alternativt kan ske på følgeseddel D&V-dokumentation Stk. 1. Al dokumentation, der kræves leveret, og som ikke er kontroldokumentation, arkiveres i D&V-dokumentationen. Stk. 2. Hvor der er stillet krav om, at en dokumentation skal leveres til byggeledelsen, skal et tilsvarende dokument arkiveres i D&V-dokumentationen.

9 2. Omfang Side : 8/31 Stk. 3 Stk. 2. Produktdokumentation skal indeholde følgende: a) Emne b) Navn, adresse, og telefonnummer på leverandør c) Materialespecifikation/fabrikat/type d) Rengøringsmetode og -midler e) Vedligeholdelses- og reparationsanvisninger f) Forslag til vedligeholdelsesinterval g) Fremgangsmåde ved eventuel udskiftning Autorisationsdokumentation Generelt Varmt arbejde Stk. 1. Entreprenøren skal dokumentere, at de personer, der skal udføre varmt arbejde, er certificerede hertil inden arbejdet påbegyndes. Stk. 2. Entreprenøren skal dokumentere, at de personer, der skal udføre arbejde med svejsning, skæring i rustfrit stål samt slibning i tilknytning hertil, har den fornødne uddannelse iht. Svejsning, skæring mv. i metal, AT-vejledning inden arbejdet påbegyndes. Stk. 3. Certifikat for samt tilladelsesblanket til at udføre varmt arbejde skal afleveres til byggeledelsen inden arbejdet påbegyndes. 2.8 Arbejdets planlægning Generelt Arbejdsdokumenter Stk. 1. Før udførelse af arbejdet påbegyndes, skal der udarbejdes fornødne arbejdsdokumenter i form af arbejdstegninger, arbejdsinstruktioner, beskrivelser, beregninger mv. der viser, at de i projektmaterialet angivne specifikationer vil blive overholdt under udførelsen. Stk. 2. På anmodning skal arbejdsdokumenter afleveres til gennemsyn hos byggeledelsen. 2.9 Undersøgelser Stk. 1. Undersøgelser herunder prøveudtagninger, der er gængs praksis og/eller krævet i normer og standarder, er ikke oplistet Prøver Stk. 1. Prøver på materialer og produkter (produktprøver) skal forelægges så tidligt, at eventuel kassation og fremskaffelse af nye prøver ikke forsinker arbejdet. Disse prøver skal være mærkede med byggeriets navn samt entreprenørens og leverandørens navn, adresse, og telefonnummer.

10 2. Omfang Side : 9/31 Stk. 2. Prøver for fastlæggelse af udfaldskrav i forbindelse med udførelse (referencefelter) skal udføres så tidligt, at eventuel kassation og udførelse af nyt referencefelt ikke forsinker arbejdet. Stk. 3. Produktprøver og referencefelter danner efter byggeledelsens godkendelse norm for arbejdet Gennemføringer, påmonteringer og retableringer 2.12 Rengøring Stk. 1. Alle synlige bygningsdele skal ved aflevering af arbejdet for et efterfølgende arbejde/før afleveringsforretning være rengjorte og alle mærkater og beskyttelsesfilm skal være fjernet.

11 3. Generelle specifikationer Side : 10/31 3. Generelle specifikationer 3.1 Generelt CE-mærkning mv. Stk. 1. Leverancer og ydelser, der falder ind under en forordning eller et eller flere direktiver, der er implementeret i Danmark, skal være mærkede i overensstemmelse hermed. Mærkningen skal omfatte både CE-mærkning og eventuelle andre mærkningskrav Byggeplads Generelt Stk. 2. Dokumentation skal afleveres til byggeledelsen. Maskiner/anlæg Stk. 3. Dokumentation for de øvrige arbejders delmaskiner og/eller selvstændige maskiner til brug for den afsluttendesamlede EF-overensstemmelseserklæring iht. BEK om maskinerindretning af tekniske hjælpemidler udleveres af byggeledelsen Beskyttende foranstaltninger Stk. 1. Beskyttende foranstaltning dækker enhver form for interimsbeskyttelse, herunder afdækning, inddækning, overdækning, støvvægge mv. Stk. 2. Materiale til beskyttende foranstaltninger skal være egnet til formålet. Stk. 3. Beskyttende foranstaltninger skal udføres således, at tilstødende bygningsdele ikke beskadiges. Stk. 4. Beskyttende foranstaltninger skal fjernes umiddelbart inden aflevering af arbejdet som grundlag for et efterfølgende arbejde/før afleveringsforretning. Stk. 5. Beskyttende foranstaltninger skal bortskaffes efter endt brug og på en sådan måde, at blivende bygningsdele ikke beskadiges. Stk. 6. Eventuelle interimslukninger skal demonteres og bortskaffes i takt med montagen Transport og oplagring Stk. 1Stk. 1. Transport og oplagring af materialer og produkter skal følge producent- og/eller leverandøranvisninger. Det skal foregå på en sådan måde, at materialer og produkter ikke lider skade, og således at projektmaterialets krav til det færdige bygværk opfyldes. Stk. 2. Al aflæsning, transport og udpakning indenfor byggepladsen af de af bygherren leverede materialer samt returnering af eventuel emballage skal være indeholdt i arbejdet. Stk. 3. Entreprenøren skal sikre sig at materialer og bygningsdele beskyttes mod skadelig opfugtning og mod beskadigelse som følge af lave temperaturer.

12 3. Generelle specifikationer Side : 11/31 Stk. 4. Bygningskonstruktioner og materialer må ikke have et fugtindhold, der ved indflytning medfører risiko for vækst af skimmelsvamp. Stk. 5. Tilkørselsforhold for leverandørens vogne skal være jævne og med bæredygtigt underlag frem til aflæsningsstedet. Stk. 2. Aflæsnings- og oplagringsstedet6. Aflæsningsstedet skal være plant, vandret og bæredygtigt, også for sættevogne med støtteben. Stk. 3. Aflæsnings- og oplagringsstedet7. Aflæsningsstedet skal være inden for montagekranens rækkevidde. Stk. 48. Håndtering og opbevaring af glas og termoruder skal ske iht. Håndtering og opbevaring af glas og termoruder på byggepladsen. Stk. 5. Transport9. Håndtering af døre, vinduer og opbevaringporte skal ske iht. Håndværker-Branchevejledning om håndtering af facadeelementer - vinduer og brugervejledningdøre Arbejdsdokumenter2.4 Stillads Leverenceprogram Stk. 1. Stillads defineres som en midlertidig konstruktion, der enten kan fungere som understøtning, afstivning, fastgørelse mv. for de permanente konstruktioner indtil disse kan bære sig selv, og/eller virke som adgangsvej for personale, transport af materialer mv. og platform hvorpå og fra der udføres arbejder. Stk. 2. Et arbejdsstillads defineres som et stillads hvis primære funktion er, at der udføres et arbejde på og/eller fra stilladset. Stk. 3. Tekniske hjælpemidler knyttet til arbejdsstilladser er at opfatte som en del af arbejdsstilladset, hvis disse er forankret i arbejdsstilladset. Dette gælder eksempelvis i forhold til totaloverdækninger, adgangsveje, fx trappetårne, og sikringer mod nedstyrtning. Stk. 4. Arbejdsstilladser skal indrettes på en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde og iht. AT-vejledning B.3.2. Stk. 5. Arbejdsstilladser skal opstilles i overensstemmelse med almindelig praksis herfor, fx som angivet i stilladsleverandørens brugsanvisning og relevante branchevejledninger herunder AT-vejledning B.3.2. Stk. 6. Arbejdsstilladser skal indrettes således, at eventuelle ben og/eller hjul ikke beskadiger eksisterende gulve Arbejdets planlægning Generelt Stk. 1. Arbejdet må ikke påbegyndes før byggeledelsens kommentarer eller erklæringer foreligger i forbindelse med et gennemsyn eller en godkendelse.

13 3. Generelle specifikationer Side : 12/31 Stk. 2. Hvor intet er angivet projektspecifikt vil kommentarer eller erklæringer fra byggeledelsen foreligge senest 5 arbejdsdage fra modtagelsen. Stk. 3. Leverandøren oplyser kranløftepunkter til montøren Leveranceprogram Stk. 1. Elementerne bliver leveret efter leveranceprogrammet, inddelt i hele læs. Stk. 2. Leveranceprogrammet, der skal angive leverancerækkefølge og - tidspunkter, udarbejdes af montøren. Stk. 3. Leveranceprogrammet skal forelægges til accept forgodkendelse af leverandør og til gennemsyn for byggeledelsen. Stk. 4. Leveranceprogrammet kan med et rimeligt varsel og i øvrigt efter byggeledelsens afgørelse ændres, såfremt erfaringer gør dette nødvendigt Montage-/håndteringsanvisning Stk. 51. Leverandøren skal levere en produktspecifik montage- /håndteringsanvisning til montøren og byggeledelsen. Stk. 62. Anvisningen vil angive en entydig metode til sikker håndtering af elementer frem til indbygningsstedet Montageplan Stk. 71. Montøren skal bl.a. med udgangspunkt i leverandørens montage- /håndteringsanvisning i god tid inden montage udarbejde en montageplan, der som minimum skal redegøre for: a) Hejsegrej b) Fremgangsmåde ved montering c) Elementers placering markeret ved nummerering d) Placering og omfang af understøtninger og afstivninger frem til permanent indbygning har fundet sted. Stk. 82. Montageplanen skal afleveres til byggeledelsen for gennemsyn. Stk. 93. Montage af elementer må ikke påbegyndes før byggeledelsens bemærkninger til montageplanen foreligger Autorisation og uddannelse Generelt Varmt arbejde Stk. 1. De personer, der skal udføre arbejde med svejsning, skæring i rustfrit stål samt slibning i tilknytning hertil, skal have den fornødne uddannelse iht. Svejsning, skæring mv. i metal, AT-vejledning.

14 3. Generelle specifikationer Side : 13/ Referencer Generelt Stk. 1. Hvis andre basisbeskrivelser er gjort gældende for nærværende arbejde, er referencerne i disse basisbeskrivelser gældende for de dele af arbejdet, som er henført til disse basisbeskrivelser og gentages derfor ikke i nærværende beskrivelse. Stk. 2. Referencer, der indeholder byggelovgivning, er kun medtaget i nedenstående lister, hvor det er fundet hensigtsmæssigt; oplistning af byggelovgivning er således ikke udtømmende. Stk. 3. De i referencerne anførte vejledninger, noter, anbefalinger, råd mv. skal betragtes som krav, der kun må fraviges, hvis det er angivet i arbejdsbeskrivelsen eller på tegninger/bygningsmodeller eller er aftalt med byggeledelsen. Stk. 4. Ved henvisning til en reference i arbejdsbeskrivelsen, anvendes ikke nødvendigvis referencens fulde titel, men ofte en forkortet titel eller anden entydig identifikation som fx publikationsnummer. Henvisning til en reference i basisbeskrivelsen er angivet i kursiv. Stk. 5. Udvalgte referencerreferencer er i basisbeskrivelsen uden angivelse af gældende udgave (årstal) og eventuelt tilknyttede tillæg og rettelser. Gældende udgaver og eventuelt tilknyttede tillæg og rettelser fremgår af den projektspecifikke beskrivelse. Stk. 6. Ved henvisning til en Eurocode eller en standard gælder, at dette samtidig er en reference til det tilknyttede danske nationale anneks/nationale bestemmelse Referencer der er generelt gældende for arbejdet Stk. 1. Håndværker- & Brugervejledning 1. september 2009 VinduesIndustrien. Stk. 2. Branchevejledning om håndtering af facadeelementer - vinduer og døre 1. udgave, juli 2005 BrancheArbejdsmiljøRådet for Bygge & Anlæg. Stk. 3. Bygningers termiske ydeevne - Bestemmelse af luftgennemtrængelighed i bygninger - Prøvningsmetode med overtryk skabt af ventilator DS/EN 13829:2001 Dansk Standard. DS/EN Dansk Standard. Stk. 4. Vinduer og døre - Lufttæthed - Klassifikation DS/EN 12207:2000 Dansk Standard.

15 3. Generelle specifikationer Side : 14/31 Stk. 5. Porte til industri og andre erhverv samt garageporte Luftgennemtrængelighed Prøvningsmetode DS/EN 12427:2000 Dansk Standard. Stk. 6. Porte til industri og andre erhverv samt garageporte Luftgennemtrængelighed Klassifikation DS/EN 12426:2000 Dansk Standard Referencer der er gældende for specifikke dele af arbejdet Generelt Stk Træ Stk. 2. Efterfølgende er en oversigt over de referencer, der gøres brug af i basisbeskrivelsen. De angivne referencer, eller dele heraf, er specifikt angivet de steder i basisbeskrivelsen, som referencen vedrører. 1. Eurocode 5: Trækonstruktioner: a) Del 1-1: Generelt - Almindelige regler samt regler for bygningskonstruktioner DS/EN b) Del 1-2: Generelt - Brandteknisk dimensionering DS/EN Dansk Standard. Stk Nationalt anneks til Eurocode 5: Trækonstruktioner, Nationale Annekser: a) Del 1-1: Generelt - Almindelige regler samt regler for bygningskonstruktioner DS/EN AC DK NA Energistyrelsen a) Del 1-2: Generelt - Brandteknisk dimensionering DS/EN DK NA Erhvervs- og Byggestyrelsen Maling og lak Stk Maling og lak - Korrosionsbeskyttelse af stålkonstruktioner med maling a) Del 2: Klassificering af korrosionskategorier DS/EN ISO :2000 Dansk Standard Isolering Stk. 5. Byggematerialers termiske ydeevne Bestemmelse af isolans ved hjælp af beskyttet varmeplade og varmestrømsmåler Produkter med høj og middel isolans DS/EN 12667: Termisk isolering i byggeriet - Fabriksfremstillede produkter af mineraluld (MW) - Specifikation DS/EN Dansk Standard.

16 3. Generelle specifikationer Side : 15/31 Stk. 6. Stk. 2. Termisk isolering i byggeriet - Bestemmelse af vandabsorption ved delvis nedsænkning i kort tid DS/EN 1609 Dansk Standard. Stk. 3. Branchevejledning om arbejde med isoleringsmaterialer BrancheArbejdsmiljøRådet for Bygge & Anlæg Glas Stk. 1. Monteringsanvisning for termoruder Glasindustrien. Stk. 2. Håndtering og opbevaring af glas og termoruder på byggepladsen Glasindustrien Stillads Stk. 1. Opstilling og brug af stilladser At-vejledning B.3.2 Arbejdstilsynet Arbejdsmiljø Stk. 1. Svejsning, skæring mv. i metal, AT-vejledning D Arbejdstilsynet Brand Stk. 1. DBI vejledning 10 a) Del 1: Varmt arbejde Brandsikringsforanstaltninger, Planlægning og gennemførelse b) Del 2: Varmt arbejde Brandsikringsforanstaltninger, Udendørs c) Del 3: Varmt arbejde Brandsikringsforanstaltninger, Indendørs Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Stk. 2. Brandteknisk klassifikation af byggevarer og bygningsdele Del 1: Klassifikation ud fra resultater opnået ved prøvning af reaktion på brand DS/EN :2007 Dansk Standard. Stk Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen a) Teil 1: Baustoffe; Begriffe, Anforderungen und Prüfungen DIN : Deutsches Institut für Normung. Stk. 8. Arbejde med isoleringsmaterialer Juli 2009 BrancheArbejdsmiljøRådet for Bygge & Anlæg.

17 3. Generelle specifikationer Side : 16/31 Glas Stk. 9. Marts 2008 Glasindustrien. Monteringsanvisning for termoruder Stk. 10. Oktober 2003 Glasindustrien. 3.3 Projektering Håndtering og opbevaring af glas og termoruder på byggepladsen Generelt Stk. 1. Ved projekteringen skal BEK om projekterendes og rådgiveres pligter overholdes Dokumentation Stk. 1. Der skal leveres et fuldt dækkende projektmateriale til byggeledelsen. Projektmaterialet skal forelægges for byggeledelsen så tidligt, at gennemsyn og eventuelle revisioner kan udføres, inden fremstilling påbegyndes. Stk. 2. Projektmaterialet skal have en sådan form, at det kan indgå direkte eller kun med uvæsentlige redaktionelle ændringer i det materiale, der tilgår myndighederne. Stk. 3. Projektmaterialet skal som tillæg til arbejdsbeskrivelsen indeholde de fornødne supplerende specifikationer for fremstilling og udførelse. Stk. 4. Hvis kommentarer mv. medfører ændringer i ovennævnte projektmateriale, skal en revideret udgave fremsendes. 3.4 Undersøgelser Generelt Stk. 1. Der skal varsles om prøveudtagning for at give byggeledelsen mulighed for at overvære denne Dokumentation Stk. 1. Materialet skal have en sådan beskaffenhed, at det kan danne grundlag for bygherrens beslutning. 3.5 Materialer og produkter Generelt Stk. 1. Den krævede dokumentation for anvendte materialer og produkter skal forelægges byggeledelsen for gennemsyn. Stk. 2. Alle materialer og produkter, der indgår i det permanente bygværk, skal være uden fejl og/eller mangler og ikke tidligere anvendt. Stk. 3. Alle materialer og produkter, der indgår i det permanente bygværk, skal leveres på byggepladsen i originalemballage.

18 3. Generelle specifikationer Side : 17/ Træ StålLim Stål Aluminium Plast Glas Stk. 4. Opklodsninger og mellemlæg skal være bestandige over for de påvirkninger, der kan forekomme på de steder, de placeres Glas Stk. 1. Materialer og produkter skal være iht. bips B2.280, Basisbeskrivelse glas generelt Glasisætningsmateriale Beslag og besætning Generelt Stk. 1. Automatiske oplukke-/lukkesystemer skal leveres komplet med de nødvendige styringsrelæer, nødvendige kabler til strømforsyninger, lejebeslag, fastgørelsesmidler mv Til døre Stk. 1. Afstand fra dørblad til cylinderkant må ikke være større end 2 mm. Hvis Til vinduer Til porte dette ikke er muligt, skal cylinder monteres med cylinderring. Cylinderringe med tykkelse større end 2 mm skal være med skrå krave Fastgørelsesmidler Generelt Stk. 1. Fastgørelsesmidler til montage af døre, vinduer og porte skal være de af leverandørens anbefalede. Stk. 2. Fastgørelsesmidler skal være korrosionsbeskyttet til samme korrosionskategori som de emner, hvortil de skal anvendes. Stk. 3. Fastgørelsesmidler til indvendig anvendelse i træemnertræemer i almindeligt indeklima i opvarmede rum skal være til anvendelsesklasse 1 iht. DS/EN Stk. 4. Fastgørelsesmidler til udvendig anvendelse i træemner skal være til anvendelsesklasse 3 iht. DS/EN Stk. 5. Synlige fastgørelsesmidler skal være i samme farve som de elementer, hvortil de anvendes. Stk. 6. Plastpropper skal være i samme farve som overfladebehandling.

19 3. Generelle specifikationer Side : 18/31 Stk. 7. Korrosionskategori er iht. DS/EN ISO Søm, skruer, bolte mv Montagebeslag Isolerings-/stopningsmateriale Generelt Mineraluld Stk. 1. Leverandøren skal forud for montagen dokumentere følgende: a) Vandabsorption 1 % volumen. Stk. 2. Mineraluld skal have en varmeledningsevne jf. DS/EN på maks. λ deklareret = 0,037 W/mK. Stk. 3. Brandegenskaber2. Brandklasse er iht. DS/EN Stk. 3. Korttidsvandoptagelse skal være 1 % volumen iht. DS/EN Ekspanderende skum Stk. 1. LeverandørenEkspanderende skum skal forud for montagen dokumentere følgende: a) Efterekspansionhave en efterekspansion 1 % ved +20 C, 50 % RF. b) Vandabsorption Stk. 2. Ekspanderende skum skal have en vandabsorption 3 % volumen. Stk. 23. Brandklassifikation er iht. DIN Forkomprimeret fugeisoleringsstrimmel Stk. 1. Leverandøren skal forud for montagen dokumentere følgende: VandabsorptionForkomprimeret fugeisoleringsstrimmel skal have en vandabsorption 3 % volumen. Stk. 2. Hvis den forkomprimerede fugeisoleringsstrimmel er imprægneret, skal oplysning om den anvendte imprægnering fremgå af leverandørens data Fuger Stk. 1. Materialer og produkter skal være iht. bips B2.320, Basisbeskrivelse fuger. Stk. 2. For udvendige døre, vinduer og porte skal udvendige fuger være diffusionsåbne og indvendige fuger skal være diffusionstætte.

20 3. Generelle specifikationer Side : 19/ Kompletterende dele Generelt Tilsætninger mv. 3.6 Udførelse Generelt Stk. 1. Producent- og/eller leverandøranvisninger for valgte eller foreskrevne materialer og produkters korrekte anvendelse og indbygning skal følges. De i anvisningerne anførte vejledninger, noter, anbefalinger, råd mv. skal betragtes som krav, der kun må fraviges, hvis det er angivet i arbejdsbeskrivelsen eller på tegninger/bygningsmodeller eller er aftalt med byggeledelsen. Stk. 2. Dersom et fejlbehæftet eller skadet element er monteret, afgør byggeledelsen, om elementet kan forsøges repareret på stedet, eller om det skal udskiftes. Byggeledelsen kan kassere et repareret element, hvis reparationen ikke lever op til de stillede krav. Stk. 3. Håndtering af døredøre, vinduer og porte skal ske iht. Håndtering af facadeelementer - vinduermonteres i lod og dørevage. Stk. 4. Eventuelle interimslukninger skal demonteres og bortskaffes i takt med montagen. Stk. 5. Døre, vinduer og porte skal monteres i lod og vage. Stk. 6 Stk. 4. Ved samlinger, hvori der indgår forskellige legeringstyper og ved samlinger mellem to forskellige metaller, skal der anvendes mellemlæg. Stk. 75. Varmt arbejde skal udføres iht. DBI vejledning 10 - del 1, 2 og 3. Stk. 6. Åben/lukkefunktion skal efterprøves efter endt montage og om nødvendigt skal funktionen justeres. Stk. 87. Prøvningsmetode for luftgennemtrængelighed for døre, vinduer og porte skal være iht. DS/EN Stk. 98. Hvor der er krav om prøvning af døre, vinduer og/eller porte udvælger byggeledelsen hvilke elementer, der skal foretages prøvning på. Stk Viser en prøvning, at krav til tæthed ikke er opfyldt, foranlediger byggeledelsen en termografiundersøgelse af hele bygværket udført for entreprenørens regning. Stk Trykudligningskamres drænende og ventilerende funktion må ikke blokeres.

21 3. Generelle specifikationer Side : 20/ Mål og tolerancer Stk. 1. Det er kun mål, der er af særlig betydning for sammenbygning eller særlige brugskrav, der er forsynet med toleranceangivelse. Andre mål skal overholdes med en nøjagtighed under hensyntagen til målets størrelse og tilstødende/efterfølgende bygningsdele. Stk. 2. De enkelte bygningsdele skal placeres efter målafsætningslinjer, således at fejlophobninger undgås. Stk. 3. Målmarkeringer skal udføres således, at disse, når de fjernes, ikke giver anledning til nogen form for beskadigelse af bygningsdele eller forringelse af synlige overflader. Stk. 4. MålmarkeringerMålmarkeringerne skal være fjernet ved arbejdets afslutning. Stk. 5. På tegninger/bygningsmodeller samt i beskrivelse kan være angivet mål til eksisterende bygningsdele. Sådanne mål skal kontrolleres på stedet. Stk. 6. Døre, vinduer og porte skal monteres lige fordelt i åbningens top og sider. Entreprenøren er forpligtet til at kontrollere sådanne huller/udsparinger med hensyn til mål- og lodtolerancer samt planhed inden montage. Stk. 7. Fuger skal udføres i bredden 12 mm ± 2 mm Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Demontering Stk. 1. Demontering skal ske på en sådan måde, at blivende bygningsdele samt bygningsdele, der skal sættes i depot, beskadiges mindst muligt. Stk. 2. Demontering af en bygningsdel omfatter tillige samtlige bygningsdelens fastgørelsesmidler, fx beslag, skruer, rawlplugs og opklodsninger. Stk. 3. Demonterede materialer og produkter skal løbende bortskaffes eller sættes i depot i takt med demonteringen GenopretningOpretning Stk. 1. Hvor der i forbindelse med eksisterende bygningsdele er valgfrihed med hensyn til at renovere bygningsdelen på stedet eller demontere den, skal en demonteret bygningsdel sættes i depot, nødvendige interimsafdækninger indgå i arbejdet og bygningsdelen skal monteres til minimum samme stade, som da bygningsdelen blev demonteret.

22 3. Generelle specifikationer Side : 21/ Montage af døre Montage af vinduer Montage af porte Montage af glas/ruder Stk. 1. Hvor glasisætning skal udføres på byggepladsen, skal det ske iht. Monteringsanvisning for termoruder Fastgørelser Stk. 1. Montage skal være iht. Håndværker- & Brugervejledning. Dette, dette gælder for fastgørelser af stål. Stk. 2. Ved montage af limankre/bolte i beton eller murværk skal der bores med dybdestop. Stk. 3. Fastgørelser og samlinger skal kunne optage temperaturudsving mellem 20 C og +65 C. Stk. 4. Elementer skal fastgøres til tilstødende bygningsdele med afstande iht. leverandøranvisninger. Stk. 5. Fastgørelser gennem karme til tilstødende bygningsdele skal afsluttes med plastpropper Isolering/stopning Generelt Stk. 1. Arbejdet skal udføres iht. ArbejdeBranchevejledning om arbejde med isoleringsmaterialer. Stk. 2. Afskæring og spild af isoleringsmateriale, der afgiver fibre, skal lægges direkte i affaldsposer. Stk. 3. Overflader på isoleringsmaterialer, der indeholder fibre og har overflade mod indeklimaet, skal forsegles eller på anden måde sikres mod afgivelse af fibre. Stk. 4. Isoleringen må ikke fungere som fugeunderlag for fugemasse. Stk. 5. Isolering skal udføres med tætte samlinger og tilskæres stramt, hvor det er påkrævet. Isoleringen skal tilskæres og stoppes med egnet specialværktøj Mineraluld Stk. 1. Isoleringsareal/rumfang skal udfyldes helt. Stk. 2. Isoleringsmateriale skal stoppes omhyggeligt, men ikke i en grad, der medfører deformation af karme. Stk. 3. I fuger i konstruktioner indeholdende brandklassificerede døre, dvs. DSmærkede døre, skal isolering udføres med mineraluld minimum sammentrykket til

23 3. Generelle specifikationer Side : 22/31 en tæthed, der svarer til et forbrug af 3 mineraluldstrimler 60 mm x 20 mm pr. lbm 10 mm bred fuge i en dybde af 130 mm Ekspanderende skum Stk. 1. Skumning må ikke medføre efterekspansion og hulrummet må ikke overfyldes. Stk. 2. Skumning må ikke udføres ved temperaturer under 5 C uden særlige vinterforanstaltninger Forkomprimeret fugeisoleringsstrimmel Fugning Stk. 1. Udvendige døre, vinduer og porte skal fuges mellem karme og tilstødende bygningsdelefugearbejde skal udføres iht. bips B2.320, Basisbeskrivelse fuger. Stk. 2 Stk. 2. Udvendige døre, vinduer og porte skal fuges mellem karme og tilstødende bygningsdele. Stk. 3. Ved stød mellem forkomprimerede fugebånd i hjørne ved overfals skal vandrette fugebånd udføres gennemgående Kompletterende dele 3.7 Relationer til andre arbejder Generelt Stk. 1. Inden arbejdet påbegyndes, skal der rettes henvendelse til byggeledelsen, hvis forudsætningerne for et konditionsmæssigt arbejde konstateres ikke at være til stede. Stk. 2. Montøren skal samarbejde med leverandøren med henblik på om nødvendigt, at leverandøren kan supplere projektmaterialet for sikring af styrke og stivhed af elementer under løft, transport, montage og afstivning Forudgående arbejder Koordinering Stk. 1. Andre entreprenører skal, hvor det er foreskrevet, kunne udføre deres arbejder som angivet. Stk. 2. Byggeledelsen skal løbende holdes underrettet om de aktuelle forhold for arbejdet, således at andre entreprenører i god tid kan adviseres Overdragelse Stk. 1. Alle elementer vil være forsynetforsynede med en entydig identifikation. Hvis projektmaterialet indeholder en identifikation af elementerne, vil denne identifikation være anvendt. Stk. 2. Elementlæs vil blive leveretleverede med følgeseddel med angivelse af elementidentifikationer, produktionsdato og leveringsdato.

24 3. Generelle specifikationer Side : 23/31 Stk. 3. Elementer overdrages fra leverandøren til montøren, når de er løftet fra vognen og anbragt på aflæsningsstedet, og der har været fornøden tid til modtagekontrol. Stk. 4. Leverandøren skal levere elementerne på byggepladsen, så montøren ikke udsættes for ventetid ud over 1 time i forhold til det aftalte leveringstidspunkt for det enkelte læs. Stk. 5. Montøren skal modtage elementerne, så leverandøren ikke udsættes for ventetid ud over 1 time i forhold til det aftalte leveringstidspunkt for det enkelte læs. Stk. 6. Elementer med fejl og skader, der ikke umiddelbart kan repareres, skal fjernes fra pladsen af leverandøren. For sådanne elementer skal leverandøren hurtigst muligt levere erstatningselementer. Kassation af et element fritager ikke leverandøren for at overholde tidsplanen. Stk. 7. Elementerne vil blive leveret til byggepladsen i overensstemmelse med leveranceprogrammet, så elementerne kan monteres i bygningen i den planlagte orden. 3.8 Arbejdsmiljø Stk. 1. Såfremt arbejde med sundhedsfarlige stoffer ikke kan undgås, skal det udføres af personer med relevant uddannelse. Stk. 2. Arbejdet skal udføres med relevante personlige værnemidler. Stk. 3. Andre beskæftigede end de, der udfører arbejdet, må ikke opholde sig så nær arbejdsstedet, at de udsætter sig for sundhedsfarlig påvirkning. Stk. 34. Arbejdsområdet skal afspærres for uvedkommende i nødvendigt omfang. Stk. 45. Der skal opsættes advarselsskilte i nødvendigt omfang. Stk. 56. Såfremt entreprenøren bliver opmærksom på sundhedsfarlige stoffer, der ikke er angivet i projektmaterialet, skal der omgående rettes henvendelse til byggeledelsen. 3.9 Kontrol Stk. 7. Forringet luftkvalitet i lukkede rum, som følge af emission fra arbejdet, skal søges begrænset ved ventilation og/eller regulering af temperatur og luftfugtighed Generelt Stk. 1. Hvor arbejdet er opdelt i kontrolafsnit, gælder den angivne kontrol per kontrolafsnithverken et gennemsyn eller en godkendelse fritager entreprenøren for selv at føre kontrol. Stk. 2

25 3. Generelle specifikationer Side : 24/31 Stk. 2. Hvor arbejdet er opdelt i kontrolafsnit gælder den angivne kontrol per kontrolafsnit. Stk. 3. Hvis der ved kontrol konstateres fejl inden for et kontrolafsnit, udvides kontrolfrekvensen til det dobbelte. Hvis der herefter igen konstateres fejl inden for kontrolafsnittet, udvides kontrolfrekvensen efter byggeledelsens anvisning Projekteringskontrol Stk. 1. Projektmaterialet skal kontrolleres før fremsendelse til byggeledelsen Kontrol af undersøgelser Stk. 1. Materialet skal kontrolleres før fremsendelse til byggeledelsen Materiale- og produktkontrol Stk. 1. Det skal kontrolleres, at de materialer og produkter, der skal anvendes, er i overensstemmelse med de angivne specifikationer, og at dokumentationen herfor er fyldestgørende Modtagekontrol Stk. 1. Hvis der ikke har været udført materiale- og produktkontrol, kontrolleres materialer og produkter ved modtagelsen i henhold til forskrifterne i punkt Materiale- og produktkontrol. Stk. 2. Materialer og produkter, der er kontrolleret i henhold til punkt Materiale- og produktkontrol, kontrolleres ved modtagelsen for at være identiske med den foreliggende dokumentation Udførelseskontrol Stk. 1. Generelt gælder, at der skal udføres en visuel kontrol af, hvorvidt udfaldskravudfaldskravene er overholdt. Hvis der er tvivl om, hvorvidt disse er overholdt, skal udfaldskravudfaldskravene kontrolleres ved måling. Stk. 2. Viser målingen, at udfaldskravudfaldskravene ikke er overholdt, skal der rettes henvendelse til byggeledelsen. Stk. 3. Inden montage af elementer skal det kontrolleres, at forudsatte tolerancekrav til de forudgående bygningsdele er opfyldt. Dokumentation for denne kontrol skal afleveres til byggeledelsen per kontrolafsnit. Stk. 4. Før endelig placering af elementer kontrolleres, at elementers nummer og orientering stemmer overens med montageplanen. Stk. 5. Det skal kontrolleres, at monterede elementer er fri for skader Slutkontrol Stk. 1. Før aflevering af arbejdet som grundlag for et efterfølgende arbejde/før afleveringsforretning skal der gennemføres en slutkontrol. Det skal visuelt kontrolleres, at arbejdet er korrekt udført. Stk. 2. Slutkontrol indbefatter funktionskontrol og kontrol af nødvendig justering for korrekt funktion.

26 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 25/31 Paradigme for bygningsdelsbeskrivelser for døre, vinduer og porte, montage 4. Bygningsdelsbeskrivelser Paradigme for bygningsdelsbeskrivelser for døre, vinduer og porte, montage Bygningsdels-ID, titel på bygningsdelsbeskrivelse 4.1 Orientering 4.2 Omfang Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet Følgende leveres, men monteres under andet arbejde Følgende leveres og monteres under andet arbejde 4.3 Lokalisering 4.4 Tegningshenvisning 4.5 Koordinering 4.6 Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder Efterfølgende bygningsdele/arbejder 4.7 Projektering 4.8 Undersøgelser 4.9 Materialer og produkter 4.10 Udførelse 4.11 Mål og tolerancer 4.12 Prøver 4.13 Arbejdsmiljø 4.14 Kontrol 4.15 D&V-dokumentation 4.16 Planlægning og arbejdsdokumentation

27 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 26/ Vinduer type V.01, montage Vinduer type V.01, montage 4.1 Orientering 4.2 Omfang Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet Følgende leveres, men monteres under andet arbejdet Følgende leveres og monteres under andet arbejde 4.3 Lokalisering 4.4 Tegningshenvisning 4.5 Koordinering 4.6 Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder Efterfølgende bygningsdele/arbejder 4.7 Projektering 4.8 Undersøgelser 4.9 Materialer og produkter 4.10 Udførelse 4.11 Mål og tolerancer 4.12 Prøver 4.13 Arbejdsmiljø 4.14 Kontrol 4.15 D&V-dokumentation 4.16 Planlægning og arbejdsdokumentation

28 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 27/ Altandør type D.02, montage Altandør type D.02, montage 4.1 Orientering 4.2 Omfang Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet Følgende leveres, men monteres under andet arbejdet Følgende leveres og monteres under andet arbejde 4.3 Lokalisering 4.4 Tegningshenvisning 4.5 Koordinering 4.6 Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder Efterfølgende bygningsdele/arbejder 4.7 Projektering 4.8 Undersøgelser 4.9 Materialer og produkter 4.10 Udførelse 4.11 Mål og tolerancer 4.12 Prøver 4.13 Arbejdsmiljø 4.14 Kontrol 4.15 D&V-dokumentation 4.16 Planlægning og arbejdsdokumentation

29 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 28/31 -A Hejseport, type P.01, montage -A Hejseport, type P.01, montage 4.1 Orientering 4.2 Omfang Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet Følgende leveres, men monteres under andet arbejdet Følgende leveres og monteres under andet arbejde 4.3 Lokalisering 4.4 Tegningshenvisning 4.5 Koordinering 4.6 Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder Efterfølgende bygningsdele/arbejder 4.7 Projektering 4.8 Undersøgelser 4.9 Materialer og produkter 4.10 Udførelse 4.11 Mål og tolerancer 4.12 Prøver 4.13 Arbejdsmiljø 4.14 Kontrol 4.15 D&V-dokumentation 4.16 Planlægning og arbejdsdokumentation

30 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 29/31 -A Ovenlysvinduer, type OV.01, montage -A Ovenlysvinduer, type OV.01, montage 4.1 Orientering 4.2 Omfang Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet Følgende leveres, men monteres under andet arbejdet Følgende leveres og monteres under andet arbejde 4.3 Lokalisering 4.4 Tegningshenvisning 4.5 Koordinering 4.6 Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder Efterfølgende bygningsdele/arbejder, indvendige Efterfølgende bygningsdele/arbejder, udvendige 4.7 Projektering 4.8 Undersøgelser 4.9 Materialer og produkter 4.10 Udførelse 4.11 Mål og tolerancer 4.12 Prøver 4.13 Arbejdsmiljø 4.14 Kontrol 4.15 D&V-dokumentation 4.16 Planlægning og arbejdsdokumentation

31 Bilag 1 Udbudskontrolplan Bilag 1 Udbudskontrolplan

32 Bilag 1 Udbudskontrolplan Paradigme for udbudskontrolplan for døre, vinduer og porte, montage

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Døre, vinduer og porte, montage R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Døre, vinduer og porte, montage R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.371 Døre, vinduer og porte, montage R2.00 2015-12-22 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Maling R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Maling R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.330 Maling R1.01 2015-12-22 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning mellem den nye gældende

Læs mere

Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen

Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen (Lejer, Sagsnavn) Arbejdsbeskrivelse - Stinkskabsentreprisen med tilhørende rumautomatik Dato: (xx.xx.xx) Rev. dato: (xx.xx.xx) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse Indholdsfortegnelse Side : 1/13 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Definitioner... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Bygningsdele... 4 2.4 Byggeplads... 4 2.5 Sikkerhed

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

Boligforeningen Ringgaarden Nybyg KUBUS projekt. Tag Finish. Arbejdsbeskrivelse

Boligforeningen Ringgaarden Nybyg KUBUS projekt. Tag Finish. Arbejdsbeskrivelse Nybyg projekt Tag Finish Arbejdsbeskrivelse 03-01-2016 Indholdsfortegnelse Side : 1/2 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 1 1.1 Generelt...

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.2 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 5, 6, 7 2013-11-14 Blok 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/7 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt: BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tømrer - Lofter. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato:

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tømrer - Lofter. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Tømrer - Lofter Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Lofter, monteret R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Lofter, monteret R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.350 Lofter, monteret R2.01 2015-12-22 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning mellem den nye

Læs mere

AKB Kbh. afd Øbro 95

AKB Kbh. afd Øbro 95 AKB Kbh. afd. 1026 - Øbro 95 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Tømrerarbejdet Bilag 5 April 2012 Dokument nr. K 003 Revision nr. Udgivelsesdato 10.04.2012 Sags. nr. A020599 / P-76583-B-2 Udarbejdet UBJ

Læs mere

ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02.

ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Hovedprojekt Side : 1/11 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Hovedprojekt Side : 1/12 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed

Læs mere

Kjellerup Fjernvarme Dato: Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning. PC Kjellerup Fjernvarme

Kjellerup Fjernvarme Dato: Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning. PC Kjellerup Fjernvarme Dato: 2017.12.15 Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning 0 1. Orientering... 2 1.1. Generelt... 2 1.2. Definitioner... 2 2. Omfang... 3 2.1. Generelt... 3 2.2. Bygningsdele... 3 2.3. Projektering... 3 2.4.

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/9 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - X BYGGESAGSBESKRIVELSE - MILJØSANERING DATO: 2015-04-01 REVISION: 2015-04-24 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS Indholdsfortegnelse Side : 1/18 Udarbejdet: RDH Kontrolleret:

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato:

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Malerarbejde Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Konstruktionsarbejder

Arbejdsbeskrivelse Konstruktionsarbejder ATP Ejendomme Butik - Møntergade 19 Smedeentreprisen Dato: 2014.11.03 Indhold Side 1 af 8 ATP Ejendomme Butik - Møntergade 19 Smedeentreprisen Dato: 2014.11.03 Indhold Indholdsfortegnelse 01.2. Omfang...

Læs mere

VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING C. F. MØLLER HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S

VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING C. F. MØLLER HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S HADERSLEV ANDELS BOLIGFORENING VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING HOVEDENTRERISE A A.23 KØKKEN OG INVENTAR ARBEJDSBESKRIVELSE SAGSNR.: 25182-02 DATO:

Læs mere

Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Terrorsikring Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt

Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Terrorsikring Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt 2017-03-29 Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/16 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1

Læs mere

Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012

Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Indholdsfortegnelse: 1 - Omfang... 3 1.1 - Generelt... 3 1.2 - Bygningsdele... 3 1.3 - Projektering... 3 1.4 - Byggeplads...

Læs mere

ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 NY KONTORBYGNING, NUPARK D

ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 NY KONTORBYGNING, NUPARK D , NUPARK D ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER SAG NR. 12001 ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik.dk

Læs mere

HØRINGSEKSEMPLAR. Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11. Ændringshistorik fra den 2015-12- 11

HØRINGSEKSEMPLAR. Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11. Ændringshistorik fra den 2015-12- 11 Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11 Ændringshistorik fra den 2015-12- 11 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version, idet det er en sam- menskrivning

Læs mere

Hovedentreprise Dato : Arbejdsbeskrivelse Betonelementer, montage Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/16. Indholdsfortegnelse...

Hovedentreprise Dato : Arbejdsbeskrivelse Betonelementer, montage Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/16. Indholdsfortegnelse... Hovedentreprise Dato : 2015-10-2020 Indholdsfortegnelse Side : 1/16 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.1 Generelt... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.7.4 Kontroldokumentation...

Læs mere

Ændringshistorik til basisbeskrivelse: Natursten leverance R

Ændringshistorik til basisbeskrivelse: Natursten leverance R Ændringshistorik til basisbeskrivelse: 2.310 Natursten leverance R1.00 2017-10-13 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning mellem den nye gældende

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse, Bygninger og landskab

Arbejdsbeskrivelse, Bygninger og landskab Arbejdsbeskrivelse, Bygninger og landskab (A06) Poul Paghs Gade Ungdoms- og familieboliger Udgivelsesdato: 2016.05.26 Rev. dato: Danmark A/S Strandvejen 17 9000 Aalborg, Danmark Tlf. +45 9632 9797 www.cfmoller.com

Læs mere

Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen

Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen Tagentreprisen Kapitel : 1. Arbejdsbeskrivelse tagdækning Kap.-side : 1.-1 Indholdsfortegnelse Dato : 2010.06.18 Kap.-side Version 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Døre, vinduer og porte, renovering R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Døre, vinduer og porte, renovering R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.372 Døre, vinduer og porte, renovering R0.02 2016-12-16 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning

Læs mere

Alabu Bolig, afd. 10 PRÆKVALIFIKATION. A3 Bygningsarbejder. Renovering og ombygning af boliger Peter Freuchens Vej Dato:

Alabu Bolig, afd. 10 PRÆKVALIFIKATION. A3 Bygningsarbejder. Renovering og ombygning af boliger Peter Freuchens Vej Dato: Alabu Bolig, afd. 10 Renovering og ombygning af boliger Peter Freuchens Vej 1 39. PRÆKVALIFIKATION A3 Bygningsarbejder Dato: 18.11.2016 Dato rev: Arkitektfirmaet NORD as Kjellerupsgade 22 9000 Aalborg

Læs mere

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler modulært ovenlys 4.1 Orientering bips B2.285, Basisbeskrivelse glasfacader og tage er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 3 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 3.3 TEKNISK ISOLERING Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

HØRINGSEKSEMPLAR. Ventilation, Vejledning 2015-12- 08. Ændringshistorik fra den 2015-12- 08

HØRINGSEKSEMPLAR. Ventilation, Vejledning 2015-12- 08. Ændringshistorik fra den 2015-12- 08 Ventilation, Vejledning 2015-12- 08 Ændringshistorik fra den 2015-12- 08 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version, idet det er en sam- menskrivning mellem den foreliggende

Læs mere

Tagbeklædning med Trapez:

Tagbeklædning med Trapez: Tagbeklædning med : Tagbeklædning, plader i stål 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang Arbejdet

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR:

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS STÅLKONSTRUKTION (SM) Udført af: d.a.i arkitekter ingeniører Holmstrupgårdvej 20A 8220 Brabrand Tlf.: 87346600 Boligkontoret Århus Nydamsparken afd. 23 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering Velkommen til Session 1D, bips beskrivelsesværktøj til renovering Indlægsholder: Arkitekt Ole Andersen 1 bips beskrivelsesværktøj til renovering Udviklingen af bips beskrivelsesværktøj til også at understøtte

Læs mere

Facadebeklædning med Sinus:

Facadebeklædning med Sinus: Facadebeklædning med Sinus: Facadebeklædning med sinusplader i stål 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Facadebeklædning med ClickFals:

Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med falsede plader i stål 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse Indholdsfortegnelse Side : 1/18 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Definitioner... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Bygningsdele... 4 2.3 Projektering... 4 2.7 Kvalitetsledelse...

Læs mere

Ombygningsarbejder, H.C. Andersens Boulevard 2, 5. sal

Ombygningsarbejder, H.C. Andersens Boulevard 2, 5. sal ATP Ombygningsarbejder, H.C. Andersens Boulevard 2, 5. sal Tømrerentreprise Dato : 27.01.2012 Arbejdsbeskrivelse MAL Rev.dato : 02.02.20212 0. Indholdsfortegnelse Side : 1/2 Sag : 73.901.005 Udarbejdet:

Læs mere

Facadebeklædning med ClickFals:

Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med falsede plader med zinkoverflade 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse

Læs mere

Sag: Slagelse Gymnasium Sag nr.: Dato: Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9

Sag: Slagelse Gymnasium Sag nr.: Dato: Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9 Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9 Indholdsfortegnelse OMFANG 2 Generelt...2 Normer og forskrifter...2 Arbejdets omfang...2 Bygningsdele...4 Projektering...4 Byggeplads...4 Indretning og drift...4 Vejrligsforanstaltninger...4

Læs mere

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter.

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Fagbeskrivelse Fælles vinduer Thomas Sørensen, Krusågade 35, 1719 København V. Telefon 33 23 78 10 Mobil 22 95 50 52 Udgave

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.21 - Teknisk isolering ventilation 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse. Hovedentreprise Dato : Arbejdsbeskrivelse Maling Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/21

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse. Hovedentreprise Dato : Arbejdsbeskrivelse Maling Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/21 Arbejdsbeskrivelse Maling Rev.dato : 2016-08-15 Indholdsfortegnelse Side : 1/21 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Definitioner... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.2

Læs mere

ENTREPRISE 1 1.4 GLASFACADER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02.

ENTREPRISE 1 1.4 GLASFACADER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.4 GLASFACADER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 04. Pladsstøbt beton

Arbejdsbeskrivelse 04. Pladsstøbt beton Arbejdsbeskrivelse 04. Pladsstøbt beton Hovedprojekt Side : 1/16 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Radiatorer 4.1 Orientering bips B2.410, Basisbeskrivelse VVS er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN

Læs mere

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tagdækning. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato:

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tagdækning. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Tagdækning Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse................................................

Læs mere

Tagbeklædning med ClickFals:

Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning, Falsede plader med zinkoverflade 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for

Læs mere

<Identifikationskode;CCS-kode;Sfb-kode> Vinduer/Vinduespartier

<Identifikationskode;CCS-kode;Sfb-kode> Vinduer/Vinduespartier Udbudsbeskrivelse: Vinduer og vinduespartier med VELFAC 200 Energy Producent: VELFAC A/S - Bygholm Søpark 23-8700 Horsens Anvendelse: Nærværende tekst stilles til rådighed for arkitekter til inspiration

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Glasfacader og -tage R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Glasfacader og -tage R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.285 Glasfacader og -tage R2.01 2015-12-22 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning mellem den

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Dato: 2012.08.31. 7.0 VVs arbejder Østergade 36-38. 0. Indholdsfortegnelse... 1. 1. Orientering... 1 1.1 Generelt...

Arbejdsbeskrivelse Dato: 2012.08.31. 7.0 VVs arbejder Østergade 36-38. 0. Indholdsfortegnelse... 1. 1. Orientering... 1 1.1 Generelt... Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 1 1.1 Generelt... 1 2. Omfang... 1 2.1 Generelt... 1 2.2 Bygningsdele... 1 2.3 Projektering... 1 2.4 Byggeplads... 2 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

Tagbeklædning med ClickFals:

Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning, Falsede plader i stål 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet.

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 13. Blikkenslagerarbejde

Arbejdsbeskrivelse 13. Blikkenslagerarbejde Arbejdsbeskrivelse 13. Blikkenslagerarbejde Hovedprojekt Rubow Arkitekter A/S Bredgade 25F 1260 København K E-mail: info@rubowarkitekter.dk Tlf.: 3369 1122 0. Indholdsfortegnelse Side : 1/2 Udarbejdet:

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.7 - Beton, generelt og pladsstøbt 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

ØSB A/S. Leverandørbrugsanvisning. Betonelementer

ØSB A/S. Leverandørbrugsanvisning. Betonelementer Leverandørbrugsanvisning for Betonelementer Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Lovgrundlaget... 3 Brugsanvisningen... 3 Ansvarsfordeling... 4 Rådgiveren... 4 Leverandøren... 4 Montageentreprenøren... 4

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.1 Nedrivningsarbejder Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder (Tømrer/isolatør fagentrepriser) 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 014 Toftlund Skole Side:2/5 Udarbejdet: PJA Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse 015 Toftlund Skole...

Læs mere

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Fast inventar. Udgivelsesdato: Rev. dato:

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Fast inventar. Udgivelsesdato: Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Fast inventar Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.360 Tagdækning. Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.360 Tagdækning. Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.360 Tagdækning Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/18 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.7 Betonelementmontage Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse Side : 1/14 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.3 Projektering... 4 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - E ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE GULV DATO: 2015-04-01 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS Arbejdsbeskrivelse Gulve Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/24

Læs mere

Fagentreprise Dato: 11-04-2013. Maler Side 1 af 7

Fagentreprise Dato: 11-04-2013. Maler Side 1 af 7 Maler Side 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (00) Afrensning

Læs mere

Fagentreprise Dato: 14-02-2013 Arbejdsbeskrivelse Vvs Side 1 af 5

Fagentreprise Dato: 14-02-2013 Arbejdsbeskrivelse Vvs Side 1 af 5 Vvs Side 1 af 5 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (52)50.05 Nedtagning

Læs mere

ENTREPRISE 1 1.3 ALTANLUKNINGER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S

ENTREPRISE 1 1.3 ALTANLUKNINGER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.3 ALTANLUKNINGER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse GLAS TIL ELEVATORER Valg af glas til elevatorstolens vægge, elevatordøre og skaktvægge VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse af elevatorer.

Læs mere

ØSTERGADE 51. Familie- og ungdomsboliger. Ventilationsentreprisen Arbejdsbeskrivelse J.430 Ventilation. Dato : 16.05.2011 Rev.

ØSTERGADE 51. Familie- og ungdomsboliger. Ventilationsentreprisen Arbejdsbeskrivelse J.430 Ventilation. Dato : 16.05.2011 Rev. ØSTERGADE 51 Familie- og ungdomsboliger Ventilationsentreprisen Arbejdsbeskrivelse J.430 Ventilation Dato : 16.05.2011 Rev. Dato : Indholdsfortegnelse Side : 2/35 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.2 Miljøsaneringsarbejder Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.

Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12. Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/22 Udarbejdet: Kontrolleret:

Læs mere

Kloakarbejdet A02. Poul Paghs Gade Ungdoms- og familieboliger. Udgivelsesdato: 26-05-2016 Rev. dato:

Kloakarbejdet A02. Poul Paghs Gade Ungdoms- og familieboliger. Udgivelsesdato: 26-05-2016 Rev. dato: Kloakarbejdet A02 Udgivelsesdato: 26-05-2016 Rev. dato: C.F. Møller Danmark A/S Strandvejen 17 9000 Aalborg, Danmark Tlf. +45 9632 9797 www.cfmoller.com NIRAS A/S Vestre Havnepromenade 9 9100 Aalborg Tlf.

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.6 Betonelementleverance Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse Kapitel : 1 Arbejdsbeskrivelse - Jordarbejde. Side : 1/7 1. Indholdsfortegnelse Dato : 01.04.2008 Rev. : 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 3. Generelle specifikationer... 2 3.1. Referencer...

Læs mere

Bygge- og anlægsentreprise Dato : 06.06.2012 Byggesagsbeskrivelse Rev.dato : Side 1 af 6. Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC

Bygge- og anlægsentreprise Dato : 06.06.2012 Byggesagsbeskrivelse Rev.dato : Side 1 af 6. Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC Side 1 af 6 Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Byggesagen... 2 1.3 Projektorganisation... 2 1.4 Projektmaterialet... 2 1.4.1

Læs mere

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen 5 Ugers kursuspakke for byggebranchen Bygge og Anlæg 25 dage HANSENBERGteknia bygge & anlæg 1 Kurser AMU-mål Se noter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uge 43 Dampspærre, nye bygninger Dampspærre, reno.

Læs mere

KAP. 7. KVALITETSSTYRING. Byggesagsbeskrivelse Kapitel : 7. Kvalitetsstyring Kap.-side : af 6 Dato : Rev. :

KAP. 7. KVALITETSSTYRING. Byggesagsbeskrivelse Kapitel : 7. Kvalitetsstyring Kap.-side : af 6 Dato : Rev. : Kvalitetsstyring Kap.side : 7. 1 af 6 KAP. 7. KVALITETSSTYRING Kvalitetsstyring Kap.side : 7. 2 af 6 7.1 Generelt Entreprenøren skal kvalitetssikre sit arbejde, jf By og Boligstyrelsens bekendtgørelse

Læs mere

Poul P. Gade - Ungdoms- og Familieboliger

Poul P. Gade - Ungdoms- og Familieboliger 4.0 Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/7 4.0 4.1 Orientering Følgende bips basisbeskrivelse(r) er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet: bips B2.270, Basisbeskrivelse træ

Læs mere

DERBIPURE, varmt tag, hvidt tag_un Indledning

DERBIPURE, varmt tag, hvidt tag_un Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/7 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: DERBIPURE, varmt tag, hvidt tag_un Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc

Læs mere

Indhold. MOVE-MH-01-D-DA.doc 2

Indhold. MOVE-MH-01-D-DA.doc 2 Indhold Leverancens indhold... 3 Typer af vægge/befæstigelse... 3 Montage... 4 Nødvendigt værktøj for montage... 4 Kontrol af hulmål... 4 Afstande mellem væg og karm... 4 Montage af karm... 5 Montage af

Læs mere

Tilbudsliste med beskrivelse

Tilbudsliste med beskrivelse Tilbudsliste med besivelse side 1 af 10 Sagsnr. 675805A Dato 18.05.2015 Initialer PRT/THB/TEK/JRD Summationsark Pos. Emne 1. Beton Kloak og murerarbejder 2. Tømrerarbejder 3. Maler 4. Gulvbelægning 5.

Læs mere

Bygningsdel Dato : Arbejdsbeskrivelse Let facadebeklædning, HardiePlank Rev.dato : Bygningsbeskrivelse Side : 1/1

Bygningsdel Dato : Arbejdsbeskrivelse Let facadebeklædning, HardiePlank Rev.dato : Bygningsbeskrivelse Side : 1/1 Bygningsbeskrivelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Let facadebeklædning, HardiePlank Ansvarsfraskrivelse Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram

Læs mere

Montagevejledning. Der placeres blivende opklodsning bag slutblik, primært som indbrudshæmmende funktion.

Montagevejledning. Der placeres blivende opklodsning bag slutblik, primært som indbrudshæmmende funktion. 16.1.2014 1 Montagevejledning MODTAGELSE, KONTROL OG AFDÆKNING Du bedes tage imod varerne Bemærk, at varerne leveres ved vognsiden. Køberen hjælper med aflæsning husk løftegrej til store elementer. Ansvaret

Læs mere

Udførelse af betonkonstruktioner Regler for anvendelse af EN 13670 i Danmark

Udførelse af betonkonstruktioner Regler for anvendelse af EN 13670 i Danmark Dansk standard DS 2427 1. udgave 2011-02-24 Udførelse af betonkonstruktioner Regler for anvendelse af EN 13670 i Danmark Concrete execution Rules for application of EN 13670 in Denmark DS 2427 København

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

Amroc cementspånplader anvendt som facadebeklædning på underlag af træ

Amroc cementspånplader anvendt som facadebeklædning på underlag af træ Oplæg til beskrivelsespositioner for: Rev. 02.12.04 Amroc cementspånplader anvendt som facadebeklædning på underlag af træ Leverandør: Holbæk Byggemateriale Compagni A/S, tlf. 59 44 12 00 www.hbc-as.dk

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.22 - Teknisk isolering VVS 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Ombygning og renovering

Læs mere

Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter

Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter Om nærværende materiale Nærværende dokument indeholder en række 'neutrale' beskrivelsestekster udarbejdet til hjælp og inspiration til arkitekter og ingeniører

Læs mere

Derbigum, varmt tag, fladt Indledning

Derbigum, varmt tag, fladt Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/7 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Derbigum, varmt tag, fladt Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc i henhold

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Fuger

Arbejdsbeskrivelse Fuger Syddansk Universitet Naturvidenskabeligt Institut NAT V3 Entreprise A - Bygningsarbejder Arbejdsbeskrivelse Fuger Dato: 04.02.2016 Rev.dato: NATV3_K01_C08_N06-Fuger Udarbejdet: umh Kontrolleret tr Godkendt

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Arbejdsbeskrivelse 14-02-2013 Rev: ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1. Bygningsdele.

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Arbejdsbeskrivelse 14-02-2013 Rev: ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1. Bygningsdele. Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter

Læs mere

DERBIPURE, varmt tag, hvidt tag Indledning

DERBIPURE, varmt tag, hvidt tag Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/7 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: DERBIPURE, varmt tag, hvidt tag Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc

Læs mere

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse. Hovedentreprise Dato : Arbejdsbeskrivelse Murværk Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/24

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse. Hovedentreprise Dato : Arbejdsbeskrivelse Murværk Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/24 Indholdsfortegnelse Side : 1/24 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Definitioner... 4 2. Omfang... 5 2.1 Generelt... 5 2.2 Bygningsdele... 5 2.3 Projektering... 5 2.4 Byggeplads...

Læs mere

Derbigum, varmt tag, fladt_un Indledning

Derbigum, varmt tag, fladt_un Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Derbigum, varmt tag, fladt_un Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc i

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - C ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE TØMRER DATO: 2015-04-01 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS INDHOLD Arbejdsbeskrivelse for nedbrydning Arbejdsbeskrivelse for

Læs mere