Ændringshistorik til basisbeskrivelse: Natursten leverance R

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ændringshistorik til basisbeskrivelse: Natursten leverance R"

Transkript

1 Ændringshistorik til basisbeskrivelse: Natursten leverance R Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning mellem den nye gældende version og den tidligere publicerede version. Slettet tekst i den tidligere version er markeret med rød tekst. Tekst som er tilføjet i den nye version er markeret med blå tekst.

2 Indholdsfortegnelse Side : 1/29 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse Orientering Generelt Definitioner Omfang Generelt Bygningsdele Projektering Byggeplads Sikkerhed og sundhed Generelt...6 og særlige risici Omgivende miljø Kvalitetsledelse Generelt CE-mærkning mv Garantierklæringer Kontroldokumentation D&V-dokumentation Autorisation og uddannelse Generelt Arbejdets planlægning Undersøgelser Prøver Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Rengøring Generelle specifikationer Generelt CE-mærkning mv Byggeplads Generelt Beskyttende foranstaltninger Transport og oplagring Arbejdets planlægning Generelt Leveranceprogram Montage-/håndteringsanvisning Referencer Generelt Referencer der er generelt gældende for arbejdet Referencer der er gældende for specifikke dele af arbejdet Generelt Projektering Projektering... 17

3 Indholdsfortegnelse Side : 2/ Generelt Dokumentation Undersøgelser Generelt Dokumentation Materialer og produkter Generelt Brydning af natursten Gulv- og trappebelægning Vægbeklædning Generelt Udvendig beklædning Indvendig beklædning Skiferbeklædning Terrænmure Udendørs belægning Generelt Fliser Kantsten Brosten Tagdækning Udførelse Generelt Mål og tolerancer Generelt Vægbeklædning Terrænmure Udendørs belægninger Tagdækning Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Demontering Opretning Forarbejdning Generelt Overfladebehandling mv Relationer til andre arbejder Generelt Forudgående arbejder Koordinering Overdragelse Sikkerhed og sundhed Generelt Særlig farligt arbejde og særlige risici Kontrol Generelt Projekteringskontrol Kontrol af undersøgelser Materiale- og produktkontrol Modtagekontrol... 28

4 Indholdsfortegnelse Side : 3/ Udførelseskontrol Slutkontrol... 28

5 1. Orientering Side : 4/29 1. Orientering 1.1 Generelt Stk. 1. Projektspecifik beskrivelse gælder frem for basisbeskrivelse. Stk. 2. Bygningsdelsbeskrivelser (kapitel 4) og tegninger/bygningsmodeller samt eventuelle grænsefladeskemaer gælder frem for kapitel 3. Generelle specifikationer. Stk. 32. Arbejdsbeskrivelser gælder frem for byggesagsbeskrivelsen og plan for sikkerhed og sundhed henholdsvis arbejdsmiljøbeskrivelse for mindre byggepladser. Stk. 3. Projektspecifik beskrivelse gælder frem for basisbeskrivelse. Stk. 4. Hvor der i arbejdsbeskrivelser er anvendt forkortelser for bekendtgørelser og lignende henvises til byggesagsbeskrivelsen samt plan for sikkerhed og sundhed henholdsvis arbejdsmiljøbeskrivelse for mindre byggepladser for den fulde tekst. Stk. 5. I forbindelse med renovering anvendes punkt Demontering, punkt Opretning og til færdiggørelse anvendes punkterne og frem. Stk. 6. Basisbeskrivelsers udgaveangivelse fremgår af byggesagsbeskrivelsen. Stk. 7. Basisbeskrivelsers bestemmelser er gældende, uanset om der er knyttet projektspecifikke bestemmelser hertil eller om overskriften i den projektspecifikke beskrivelse er slettet. Basisbeskrivelsers bestemmelser kan dog være reguleret via de tilføjelser og/eller fravigelser, der er indeholdt i den projektspecifikke beskrivelse. Stk. 87. Projektrelaterede forskrifter samt eventuelle tilføjelser og/eller fravigelser til basisbeskrivelsen er i den projektspecifikke beskrivelse altid angivet under det tilsvarende punkt som i basisbeskrivelsen. Stk. 98. Der kan i denne basisbeskrivelse være bestemmelser for emner, der ikke er relevante for den enkelte byggesag. Hvad der er relevant for dette arbejde, fremgår af kapitel 2. Omfang. Stk Nærværende basisbeskrivelse gælder frem for øvrige basisbeskrivelser og referencer, der er gældende for arbejdet. 1.2 Definitioner Stk. 1. Gennemsyn defineres som en handling, hvor noget ses igennem og kommenteres. Stk. 2. Godkendelse defineres som en handling, hvor noget gennemgås og der efterfølgende foreligger en erklæring om, hvorvidt det gennemgåede er godkendt eller kasseret.

6 1. Orientering Side : 5/29 Stk. 3. Renovering defineres som istandsættelse og/eller fornyelse af eksisterende bygværker. Renovering omfatter også vedligehold, ombygning og modernisering. Stk. 4. Genopretning defineres som demontering, opretning og færdiggørelse. Stk. 5. Opretning defineres som det at bringe eksisterende bygningsdele op til et bestemt niveau eventuelt som grundlag for en færdiggørelse. Stk. 6. Færdiggørelse defineres i forbindelse med genopretning som det at afslutte/supplere eksisterende bygningsdele med nye bygningsdele til færdigt afleveringsniveau. Stk. 7. I denne basisbeskrivelse defineres terrænmure som udendørs og ikke-bærende konstruktioner opbygget af/med natursten. Stk. 8. I denne basisbeskrivelse defineres en flise som enhver natursten, der anvendes som belægningsmateriale, og hvis nominelle bredde er større end 150 mm og generelt også er større end to gange tykkelsen. Stk. 9. I denne basisbeskrivelse defineres en kantsten som enhver natursten, der anvendes som kantstensbelægning på vej eller fortov, og hvis nominelle længde er større end 300 mm. Stk. 10. I denne basisbeskrivelse defineres en brosten som enhver natursten, der anvendes som brostensbelægning, og hvis nominelle mål er mellem 50 mm og 300 mm, og hvor ingen flademål generelt overstiger to gange tykkelsen. Mindste nominelle tykkelse er 50 mm. Stk. 11. I denne basisbeskrivelse defineres skifertyper til tagbeklædninger som værende såkaldte lavmetamorfe og let spaltelige skifertyper. Ved lavmetamorfe skifertyper forstås alene de typer af naturskifer, der er omfattet af DS/EN Stk. 12. Begrebet "entreprenør" er anvendt hvor der ikke kan herske tvivl om hvorvidt det vedrører leverandøren eller montøren. Alene hvor der kan herske tvivl om der menes leverandøren eller montøren, er disse begreber anvendt. Stk. 13. Hvor der er angivet "arbejde" skal dette forstås som "arbejder og leverancer" som angivet i AB 92.

7 2. Omfang Side : 6/29 2. Omfang 2.1 Generelt Stk. 1. Arbejdet omfatter de i punkt 2.2 Bygningsdele nævnte bygningsdele og andre ydelser, som er nærmere beskrevet i arbejdsbeskrivelsen og/eller vist på tegningerne/bygningsmodellerne samt eventuelle ydelser angivet i grænsefladeskemaer. Stk. 2. Arbejdet omfatter herudover forskrifterne i byggesagsbeskrivelsen og i plan for sikkerhed og sundhed eller i arbejdsmiljøbeskrivelse for mindre byggepladser samt eventuelt i tilbudslisten anførte ydelser, eksempelvis regulerbare ydelser, som er henført til dette arbejde. 2.2 Bygningsdele Stk. 1. Arbejdet omfatter alle arbejder og leverancer, der er nødvendige for den fuldstændige færdiggørelse af bygningsdelene. Stk. 2. For demontering gælder, at samtlige bygningsdele, der ikke skal sættes i depot, betragtes som eget affaldarbejdet omfatter levering af elementer/natursten på byggepladsen. 2.3 Projektering Stk. 1. Statisk dokumentation skal være i overensstemmelse med Bygningsreglementet og SBi-anvisning Byggeplads 2.5 Sikkerhed og sundhed Generelt Midlertidige påvirkningersærlig farligt arbejde Stk. 1. Projektmaterialet tilgodeser funktion af bygningsdelene over for de påvirkninger, de er beregnet for i det færdige bygværk. Under udførelsen kan bygningsdelenes funktion og/eller påvirkningerne være anderledes end i det færdige bygværk afhængig af fx den valgte udførelsesrækkefølge og/eller særlig påvirkning i byggeperioden. særlige risici Stk. 2. De udførelsesmåder, der påtænkes anvendt, skal gennemtænkes, og der skal tages de fornødne forholdsregler, således at sikkerheden til stedse er sikret, og at uacceptable forhold i forbindelse med udførelsen udelukkes. Stk. 3. Byggeledelsen kan forlange dokumentation for, at ovenstående krav vil blive overholdt.

8 2. Omfang Side : 7/ Risikospecifikation 2.6 Omgivende miljø 2.7 Kvalitetsledelse Generelt CE-mærkning mv. Stk. 1. Leverancer og ydelser skal ledsages af den dokumentation, der er anført i de for leverancen relevante bekendtgørelser, herunder tilhørende harmoniserede standarder, Europæisk teknisk vurdering (EAD) eller relevante forordning Garantierklæringer Stk. 1. Garantierklæringer for materialer og produkter skal forelægges byggeledelsenfor bygherrens tilsyn inden indbygning. Stk. 2. Der skal gives meddelelse til byggeledelsenbygherrens tilsyn, så snart en garantierklæring, der både omfatter materialer og produkter samt udførelse, foreligger Kontroldokumentation Stk. 1. Kontroldokumentation er følgende: Kontrolskemaer Følgesedler Kalibreringsattester a) Kvalifikationer af personale, hvortil der er stillet særlige krav Tilsvarende og tilsvarende dokumenter, der ikke vedrører kvaliteten af det færdige arbejde. Stk. 2. Såfremt en enkelt kontroldokumentation fylder mere end én side, skal dokumentationen være pagineret. Stk. 3. Krav til kontrol, for hvilke der kræves afleveret kontroldokumentation, fremgår af udbudskontrolplanen. Sådanne kontroller skal angives på kontrolskemaer, bortset fra modtagekontrol, der alternativt kan ske på følgeseddel D&V-dokumentation Stk. 1. Al dokumentation, der kræves leveret til byggeledelsen, og som ikke er kontroldokumentation, arkiveres i D&V-dokumentationen. Stk. 2. Såfremt der anvendes en generel produktdokumentation, der omfatter flere forskellige emner, skal det markeres og anføres i materialet, hvilke emner, der er anvendt og hvor i bygværket. Stk. 3 Stk. 2. Produktdokumentation skal indeholde følgende: a) Emne b) Navn, adresse, og telefonnummer på leverandør c) Materialespecifikation/fabrikat/type - Naturstenens petrografisk navn - Naturstenens handelsnavn

9 2. Omfang Side : 8/29 - Naturstenens oprindelse a) Rengøringsmetode og -midler b) Vedligeholdelses- og reparationsanvisninger c) Forslag til vedligeholdelsesinterval d) Fremgangsmåde ved eventuel udskiftning. Stk. 4. Til D&V-dokumentation hører ligeledes registreringer udført i forbindelse med arbejdet Autorisation og uddannelse Generelt 2.8 Arbejdets planlægning Stk. 1. Før udførelse af arbejdet påbegyndes, skal der udarbejdes fornødne arbejdsdokumenter i form af arbejdstegninger, arbejdsinstruktioner, beskrivelser, opmålinger, beregninger mv. der viser, at de i projektmaterialet angivne specifikationer vil blive overholdt under udførelsen. Stk. 2. På anmodning skal arbejdsdokumenter leveres til gennemsyn hos byggeledelsenbygherrens tilsyn. 2.9 Undersøgelser Stk. 1. Undersøgelser herunder prøveudtagninger, der er gængs praksis og/eller krævet i normer og standarder, er ikke oplistet. Stk. 2. Ved renoveringsarbejde skal foretages en registrering af de bygningsdele, der findes i eller grænser op til det arbejdsområde, der er knyttet til arbejdet således, at eventuelle skader er registrerede og dokumenterede. Stk. 3. Arbejdet må ikke påbegyndes før byggeledelsens bemærkninger til registreringen foreligger fra bygherrens tilsyn. Stk. 4. Hvor der er stillet krav om registrering ud over det i stk. 2 angivne, kan en sådan registrering også have til formål at fastlægge arbejdets endelige omfang. I givet fald skal det endelige omfang aftales med bygherrens tilsyn inden arbejdet påbegyndes Prøver Stk. 1. Prøver på materialer og produkter (produktprøver) skal forelægges så tidligt, at eventuel kassation og fremskaffelse af nye prøver ikke forsinker arbejdet. Disse prøver skal være mærket med byggeriets navn samt entreprenørens og leverandørens navn, adresse, og telefonnummer. Stk. 2. Prøver for fastlæggelse af udfaldskrav i forbindelse med udførelse (referencefelter) skal udføres så tidligt, at eventuel kassation og udførelse af nyt referencefelt ikke forsinker arbejdet. Stk. 3. Produktprøver og referencefelter danner efter byggeledelsens godkendelse fra bygherrens tilsyn norm for arbejdet.

10 2. Omfang Side : 9/29 Stk. 4. Referencefelter skal bestå af et passende antal natursten for at vise det færdige produkts omtrentlige udseende. Med produktets udseende menes farve/nuance (fremherskende farvespil), åremønster, den påtænkte fysiske bearbejdning og overfladefinish samt øvrige visuelle karakteristika. Referenceprojekter Stk. 5. Henvisning til referenceprojekter og den medfølgende dokumentation skal afleveres sammen med tilbud. Stk. 6. Referenceprojekter skal være med præcis samme stentype som angivet projektspecifikt. Stk. 7. Referenceprojekter skal være fra tilsvarende eller evt. fra mere aggressive miljøer end det projektspecifikke - set i relation til eksponering for fugt og salte (inkl. tøsalte) samt evt. risiko for frost-tø påvirkninger og fysiske (trafik)belastninger. Stk. 8. Ingen af de undersøgte/fremviste referenceprojekter må fremvise skader (revner, afskalninger mv.), misfarvninger, farve- eller strukturændringer i et omfang, der på nogen måde forringer det undersøgte stenmateriales funktion, æstetik eller holdbarhed. Stk. 9. Til de enkelte referenceprojekter skal der leveres dokumentation indeholdende oplysninger om referencens navn, beliggenhed, naturstenens alder, stentype, klimatiske forhold, drifts- og vedligeholdelsesforhold samt tidspunkt for evt. besigtigelse og/eller optagne fotos Gennemføringer, påmonteringer og retableringer 2.12 Rengøring Stk. 1. Alle synlige bygningsdele skal ved aflevering af arbejdet for et efterfølgende arbejde/før afleveringsforretning være rengjorte.

11 3. Generelle specifikationer Side : 10/29 3. Generelle specifikationer 3.1 Generelt CE-mærkning mv. Stk. 1. Leverancer og ydelser, der falder ind under en forordning eller et eller flere direktiver, der er implementeret i Danmark, skal være mærketmærkede i overensstemmelse hermed. Mærkningen skal omfatte både CE-mærkning og eventuelle andre mærkningskrav Byggeplads Generelt Stk. 2. Dokumentation skal afleveres til byggeledelsenbygherrens tilsyn Beskyttende foranstaltninger Transport og oplagring Stk. 1. Transport og oplagring af materialer og produkter skal følge producentog/eller leverandøranvisninger. Det skal foregå på en sådan måde, at materialer og produkter ikke lider skade, og således at projektmaterialets krav til det færdige bygværk opfyldes. Stk. 2. Arbejdet indbefatter transport frem til aflæsningsstedet på byggepladsen. Montøren forestår aflæsningen. Stk. 3. Tilkørselsforhold for leverandørens vogne vil være jævne og med bæredygtigt underlag frem til aflæsningsstedet. Stk. 2. Aflæsnings- og oplagringsstedet4. Aflæsningsstedet vil være plant, vandret og bæredygtigt, også for sættevogne med støtteben. Stk. 3. Aflæsnings- og oplagringsstedet5. Aflæsningsstedet vil være inden for montagekranens rækkevidde. Stk. 46. Frem til montørens overtagelse af elementer påhviler det leverandøren at sikre elementerne mod alle former for skader. Stk. 57. Hvis der er eller kan være risiko for transportskader på naturstenselementer/ -plader, skal de pakkes omhyggeligt i kraftige trækasser. Kasser skal være foret indvendigt med stødabsorberende materiale og alle kanter og hjørner på natursten skal beskyttes. Ingen jernbånd eller andre materialer, som kan misfarve naturstenene må kunne komme i berøring med nogen frie/synlige stenoverflader. Der skal være afstandsklodser eller kraftige plaststrimler mellem de enkelte natursten for at beskytte overflader, og elementer/plader skal ligeledes beskyttes mod fugt og væsker, som kan give anledning til misfarvning, fx i form af rustpletter.

12 3. Generelle specifikationer Side : 11/ Arbejdets planlægning Generelt Stk. 1. Arbejdet må ikke påbegyndes før byggeledelsens kommentarer fra bygherrens tilsyn foreligger i forbindelse med et gennemsyn eller en godkendelse. Stk. 2. Hvor intet er angivet projektspecifikt vil kommentarer fra byggeledelsenbygherrens tilsyn foreligge senest 5 arbejdsdage fra modtagelsen. Stk. 3. Leverandøren skal om nødvendigt supplere projektmaterialet for sikring af styrke og stivhed af elementer under løft, transport, montage og afstivning. Leverandøren har ansvaret for, at sådanne supplementer indarbejdes i projektet Leveranceprogram Stk. 1. Elementerne/natursten skal leveres efter et leveranceprogram inddelt i hele læs. Stk. 2. Leveranceprogrammet, der angiver leverancerækkefølge og -tidspunkter, udarbejdes af montøren. Stk. 3. Leveranceprogrammet vil blive forelagt til godkendelse af leverandør og til gennemsyn for byggeledelsenbygherrens tilsyn. Stk. 4. Leveranceprogrammet skal med et rimeligt varsel og i øvrigt efter byggeledelsens afgørelse fra bygherrens tilsyn kunne ændres, såfremt erfaringer gør dette nødvendigt. Stk. 5. Natursten skal leveres efter et leveranceprogram inddelt i hele læs Montage-/håndteringsanvisning Stk. 1. Leverandøren skal levere en produktspecifik montage-/håndteringsanvisning til montøren og byggeledelsenbygherrens tilsyn. 3.2 Referencer Stk. 2. Anvisningen skal angive en entydig metode til sikker håndtering af naturstensproduktet frem til indbygningsstedet Generelt Stk. 1. Hvis andre basisbeskrivelser er gjort gældende for nærværende arbejde, er referencerne i disse basisbeskrivelser gældende for de dele af arbejdet, som er henført til disse basisbeskrivelser og gentages derfor ikke i nærværende beskrivelse. Stk. 2. Referencer, der indeholder byggelovgivning, er kun medtaget i nedenstående lister, hvor det er fundet hensigtsmæssigt; oplistning af byggelovgivning er således ikke udtømmende. Stk. 3. De i referencerne anførte vejledninger, noter, anbefalinger, råd mv. skal betragtes som krav, der kun må fraviges, hvis det er angivet i arbejdsbeskrivelsen

13 3. Generelle specifikationer Side : 12/29 eller på tegninger/bygningsmodeller eller er aftalt med byggeledelsenbygherrens tilsyn. Stk. 4. Ved henvisning til en reference i arbejdsbeskrivelsen, anvendes ikke nødvendigvis referencens fulde titel, men ofte en forkortet titel eller anden entydig identifikation som fx publikationsnummer. Henvisning til en reference i basisbeskrivelsen er angivet i kursiv. Stk. 5. Referencer i basisbeskrivelsen er uden angivelse af gældende udgave (årstal) og eventuelt tilknyttede tillæg og rettelser. Gældende udgaver og eventuelt tilknyttede tillæg og rettelser fremgår af den projektspecifikke beskrivelse. Stk. 6. Ved henvisning til en Eurocode eller en standard gælder, at dette samtidig er en reference til det tilknyttede danske nationale anneks/nationale bestemmelse Referencer der er generelt gældende for arbejdet Stk. 1. Brandteknisk klassifikation af byggematerialer. Byggematerialer. Ubrændbarhed. DS : Stk. 2. Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner DS/EN 1990 Stk. 3. Nationalt anneks til Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner, Nationalt Anneks DS/EN 1990 DK NA Erhvervs- og Byggestyrelsen. DS/EN 1990 DK NA Energistyrelsen. Stk. 4. Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner: a) Del 1-1: Generelle laster Densiteter, egenlast og nyttelast for bygninger DS/EN b) Del 1-2: Generelle laster Brandlast DS/EN c) Del 1-3: Generelle laster Snelast DS/EN d) Del 1-4: Generelle laster Vindlast DS/EN e) Del 1-5: Generelle laster Termiske laster DS/EN f) Del 1-6: Generelle laster Last på konstruktioner under udførelse DS/EN g) Del 1-7: Generelle laster Ulykkeslast DS/EN

14 3. Generelle specifikationer Side : 13/29 Stk. 5. Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bygværker, Nationale Annekser:bærende konstruktioner a) Del 1-1: Generelle laster Densiteter, egenlast og nyttelast for bygninger DS/EN DK NA b) Del 1-2: Generelle laster Brandlast DS/EN DK NA c) Del 1-3: Generelle laster Snelast DS/EN DK NA Trafik -og Byggestyrelsen d) Del 1-4: Generelle laster Vindlast DS/EN DK NA e) Del 1-5: Generelle laster Termiske laster DS/EN DK NA f) Del 1-6: Generelle laster Last på konstruktioner under udførelse DS/EN DK NA Erhvervs- og Byggestyrelsen g) Del 1-7: Generelle laster Ulykkeslast DS/EN DK NA Erhvervs- og Byggestyrelsen. Energistyrelsen Referencer der er gældende for specifikke dele af arbejdet Generelt Stk. 1. Efterfølgende er en oversigt over de referencer, der gøres brug af i basisbeskrivelsen. De angivne referencer, eller dele heraf, er specifikt angivet de steder i basisbeskrivelsen, som referencen vedrører. Stk. 2. Natursten - PladerSten til udendørs og indendørs beklædning - Krav DS/EN 1469 Stk. 3. Fliser af natursten til udendørs belægning - Krav og prøvningsmetoder DS/EN 1341 Stk. 4. Brosten af natursten til udendørs belægning - Krav og prøvningsmetoder DS/EN 1342 Stk. 5. Kantsten af natursten til udendørs belægning - Krav og prøvningsmetoder DS/EN 1343 Stk. 6. Natursten - FliserModulfliser - Krav DS/EN Stk. 7. Natursten - FliserSten til gulve og trapper - Krav DS/EN 12058

15 3. Generelle specifikationer Side : 14/29 Stk. 8. Forskrifter for byggesten til murværk a) Del 6: Natursten DS/EN Stk. 9. Natursten - Plader til udendørs og indendørs beklædning - KravMetoder til prøvning af byggesten til murværk: DS/EN 1469 a) Bestemmelse af vandabsorption i betonbyggesten, porebeton, industribyggesten og natursten som følge af kappilarvirkning samt af teglbyggestens begyndende vandabsorption DS/EN Stk. 10. Prøvningsmetoder for byggesten til murværk a) Del 11: Bestemmelse af vandabsorption i betonbyggesten, fabriksfremstillet sten og natursten grundet kapillaritet og begyndende hastighed for vandabsorption i teglbyggesten DS/EN Stk. 11. Prøvningsmetode for natursten. Bestemmelse af vandabsorptionskoefficient grundet kapillaritet DS/EN 1925 Stk Prøvningsmetode for natursten. - Bestemmelse af trykstyrke DS/EN 1926 Stk Skifer og andre naturstensprodukter til tagdækning og beklædning af ydervægge - a) Del 1: Specifikationer for skifer og kulstofholdig skifer DS/EN Del 2: prøvningsmetoder a) Produktspecifikation DS/EN a)b) Prøvningsmetoder til skifer og kulstofholdig skifer DS/EN Stk Prøvninger af natursten. Bestemmelse af modstandsevne overfor saltkrystallisation DS/EN 12370

16 3. Generelle specifikationer Side : 15/29 Stk Prøvningsmetoder til natursten - Bestemmelse af frostmodstandsevnefrostmodstand DS/EN Stk Prøvningsmetoder for natursten - Bestemmelse af bøjningsstyrke ved punktbelastning DS/EN Stk Prøvning af natursten - Petrografisk undersøgelse DS/EN Stk Natursten - Betegnelseskriterier DS/EN Stk Natursten - Terminologi DS/EN Stk Prøvningsmetoder for natursten - Bestemmelse af bøjningsstyrke under konstant moment DS/EN Stk Prøvning af natursten - Bestemmelse af brudlast ved dyvelhul DS/EN Stk Prøvningsmetoder for natursten - Bestemmelse af vandabsorption ved atmosfærisk tryk DS/EN Stk. 23. Natursten, prøvningsmetoder22. Prøvningsmetoder for natursten - Bestemmelse af ældningsmodstand ved varmechoktermisk chok DS/EN Stk Prøvningsmetoder for natursten - Bestemmelse af skridmodstandsevne ved pendulprøvning DS/EN Stk Prøvningsmetoder for natursten - Bestemmelse af reel vægtfylde og tilsyneladende vægtfylde samt total og åben porøsitet DS/EN 1936

17 3. Generelle specifikationer Side : 16/29 Stk Brandklassifikation af byggevarer og bygningsdele - a) Del 1: Klassifikation ud fra resultater opnået ved prøvning af brandreaktion DS/EN Stk Natursten - Bestemmelse af slidmodstandsevne DS/EN Stk. 27. Byggematerialer og -produkter - Hygrotermiske egenskaber - Tabeldesignværdier og procedurer til bestemmelse af termiske deklarerede værdier og termiske designværdier DS/EN ISO Stk. 28. PrøvningsmetoderPrøvningsmetode for natursten - Bestemmelse af reel vægtfylde og tilsyneladende vægtfylde samt total og åben porøsitet marmors modstandsevne over for termiske cykler og fugtighedscykler DS/EN Stk. 29. Byggematerialer og -produkter - Hygrotermiske egenskaber - Tabeldesignværdier og procedurer til bestemmelse af termiske deklarerede værdier og termiske designværdier DS/EN ISO Stk. 30. Prøvningsmetoder til natursten Bestemmelse af følsomhed over for ændringer i udseende frembragt ved termisk cyklus DS/EN ISO Stk. 30. Natural stones test methods: Determination of resistance of marble to thermal and moisture cycling DSF/prEN Projektering Stk. 1. Tegningstandarder: a) C213, Tegningsstandarder, Del 1, Generelt b) C213, Tegningsstandarder, Del 2, Arkitekt bips. Stk. 2. Dokumentation af bærende konstruktioner - Udarbejdelse og kontrol af statisk dokumentation

18 3. Generelle specifikationer Side : 17/ Projektering SBi-anvisning 223 Statens Byggeforskningsinstitut Generelt Stk. 1.Stk. 1. Ved projekteringen skal BEK om projekterendes og rådgiveres pligter overholdes. Stk. 2. Tegninger/bygningsmodeller skal udarbejdes iht.: a) C213, Tegningsstandarder, Del 1, Generelt b) C213, Tegningsstandarder, Del 2, Arkitekt Dokumentation Stk. 1. Der skal leveres et fuldt dækkende projektmateriale til byggeledelsen.bygherrens tilsyn. Projektmaterialet skal forelægges for byggeledelsenbygherrens tilsyn så tidligt, at gennemsyn og eventuelle revisioner kan udføres, inden fremstilling påbegyndes. Stk. 2. Projektmaterialet skal have en sådan form, at det kan indgå direkte eller kun med uvæsentlige redaktionelle ændringer i det materiale, der tilgår myndighederne. Stk. 3. Projektmaterialet skal som tillæg til arbejdsbeskrivelsen indeholde de fornødne supplerende specifikationer for fremstilling og udførelse. Stk. 4. Hvis kommentarer mv. medfører ændringer i ovennævnte projektmateriale, skal en revideret udgave fremsendes. 3.4 Undersøgelser Generelt Stk. 1. Der skal varsles om prøveudtagning for at give byggeledelsenbygherrens tilsyn mulighed for at overvære denne Dokumentation Stk. 1. Materialet skal have en sådan beskaffenhed, at det kan danne grundlag for bygherrens beslutning. 3.5 Materialer og produkter Generelt Stk. 1. Den krævede dokumentation for anvendte materialer og produkter skal forelægges byggeledelsenbygherrens tilsyn for gennemsyn. Stk. 2. Alle materialer og produkter, der leveres og som skal indgå i det permanente bygværk, skal være uden fejl og/eller mangler og ikke tidligere anvendt. Stk. 3. Alle materialer og produkter skal effektivt kunne modstå de omgivende klimaforhold, som de monteres eller anvendes i. Det betyder en effektiv korrosionsbestandig udførelse i områder, hvor bygningsdelen er udsat for fugt og/eller vand.

19 3. Generelle specifikationer Side : 18/29 Stk. 4. De anvendte naturstenstermer og -betegnelser, herunder petrografisk navn, handelsnavn og oprindelse skal være iht. DS/EN og DS/EN Stk. 45. Den petrografiske beskrivelse af natursten skal være baseret på en petrografisk undersøgelse iht. DS/EN , afsnit 17 for lavmetamorfe skifertyper og DS/EN for alle øvrige naturstenstyper. Stk. 56. Den petrografiske analyse skal udføres af en erfaren petrograf, som har et godt kendskab til den aktuelle bjergart og den angivne prøvningsmetode. Stk. 67. Naturstens vandabsorption ved atmosfærisk tryk skal bestemmes iht. DS/EN Stk. 78. Tidligere analyse- og prøvningsresultater kan anvendes som dokumentationsgrundlag under forudsætning af: a) at det kan dokumenteres, at der er tale om en identisk stentype, fra samme stenbrud og lagserie i bruddet b) at prøvningens alder ikke er større end det, der fremgår af den pågældende produktstandard Brydning af natursten Stk. 1. Bruddet, hvorfra naturstensproduktet leveres, skal have en sådan størrelse og kapacitet, at ensartede leverancer mht. farvenuancer, fysiske og holdbarhedsmæssige egenskaber kan opnås. Stk. 2. Naturstensproduktet skal leveres fra ét og samme brud. Hvis dette ikke er muligt, skal der foretages prøvning, kontrol og godkendelse af materialerne for samtlige brud, som der påtænkes leveret fra. Fair handel og "social ansvarlighed" Stk. 3. Brydning og bearbejdning af natursten skal ske iht. de nationale/lokale myndigheders krav Gulv- og trappebelægning Stk. 1. Natursten til gulv- og trappebelægning med en nominel tykkelse 12 mm skal være iht. DS/EN Stk. 2. Natursten til gulve- og trappebelægninger med en nominel tykkelse > 12 mm skal være iht. DS/EN Stk. 3. Naturstens karakteristiske bøjetrækstyrke skal bestemmes iht. DS/EN eller DS/EN Stk. 4. Naturstens skridsikkerhed skal bestemmes iht. DS/EN Stk. 5. Naturstens vandabsorption skal bestemmes iht. DS/EN Stk. 6. Naturstens tilsyneladende densitet og åben porøsitet skal bestemmes iht. DS/EN 1936.

20 3. Generelle specifikationer Side : 19/29 Stk. 7. Naturstens brandmodstandsevnen skal bestemmes iht. DS/EN Stk. 8. For fliser, som kan henføres til produktstandarden DS/EN (tykkelse > 12 mm), skal slidstyrke bestemmes iht. DS/EN Stk. 9. Naturstens angivelse af tabelværdi for vanddamppermeabiliteten, skal være iht. DS/EN ISO Frostmodstand Stk Stenmaterialets krav til frostmodstandsevne skal være iht. DS/EN Vægbeklædning Generelt Stk. 1. Natursten til vægbeklædning skal være iht. DS/EN 1469, DS/EN eller DS/EN Stk. 2. Natursten med en tykkelse på 80 mm. fx til terrænmure skal være iht. DS/EN Udvendig beklædning Stk. 1. Naturstens karakteristiske bøjetrækstyrke skal bestemmes iht. DS/EN eller DS/EN Stk. 2. Naturstens karakteristiske brudlast ved dornhuller skal bestemmes iht. DS/EN Stk. 3. Naturstens densitet og åben porøsitet skal bestemmes iht. DS/EN Stk. 4. Naturstens vandabsorption ved atmosfærisk tryk skal bestemmes iht. DS/EN Stk. 5. Naturstens vandabsorption ved kapillaritet skal bestemmes iht. DS/EN Stk. 6. Naturstens angivelse af tabelværdi for vanddamppermeabiliteten, skal være iht. DS/EN ISO Stk. 7. Naturstens ældningsmodstand skal bestemmes iht. DS/EN Stk. 8. For natursten af typen marmor skal deformationsegenskaber bestemmes iht. DSF/prEN DS/EN Udbøjning må efter 50 cykler max. være 0,4 mm/m. Ændring i udbøjning (Delta U) mellem 25 og 50 cykler, må max. være 0,1 mm/m. Styrketab (bøjetrækstyrken) efter 50 cykler må max. være 30 %. Styrketabet må dog aldrig være større end at den tilbageværende styrke efter test altid er større end den dimensioneringsgivende last fra vind/vindsug, egenvægt mv.

21 3. Generelle specifikationer Side : 20/29 Stk. 9. Marmorens kornstruktur (AGA-værdi), skal bestemmes iht. DSF/prEN DS/EN 16306, annex C som et supplement til DS/EN Stk. 10. Bestemmelse af følsomhed over for ændringer i udseende er iht. DS/EN Frostmodstand Stk. 10. Stenmaterialets krav til frostmodstandsevne skal være iht. DS/EN Indvendig beklædning Stk. 1. Naturstens karakteristiske bøjetrækstyrke skal bestemmes iht. DS/EN eller DS/EN Stk. 2. Naturstens karakteristiske brudlast ved dornhuller skal bestemmes iht. DS/EN Stk. 3. For naturstensfliser med tykkelse < 12 mm skal der foretages en bestemmelse af: Vandabsorption ved atmosfærisk tryk iht. DS/EN Densitet og åben porøsitet iht. DS/EN Stk. 4. Naturstens angivelse af tabelværdi for vanddamppermeabiliteten, skal være iht. DS/EN 12524ISO Skiferbeklædning Stk. 1. Naturskifer til udvendig og indvendig beklædning skal være iht. DS/EN Stk. 2. Naturskifer til udvendig og indvendig beklædning skal egenskabstestes iht. DS/EN Stk. 3. Naturskifers karakteristiske bøjningsstyrke skal bestemmes iht. DS/EN , afsnit 10. Stk. 4. Naturskifers vandabsorption skal bestemmes iht. DS/EN , afsnit 11. Stk. 5. Naturskifers bestandighed overfor kombinerede fugt- og temperaturvariationer (thermal cycle test) skal bestemmes iht , afsnit 11. Stk. 5. Naturskifers bestandighed overfor kombinerede fugt- og temperaturvariationer (thermal cycle test) skal bestemmes iht. DS/EN , afsnit 5.9. Stk. 6. Naturskifers karbonatindhold skal bestemmes iht. DS/EN , afsnit 14. Stk. 7. Naturskifers bestandighed overfor svovldioxid eksponering skal bestemmes iht. DS/EN , afsnit 16.

22 3. Generelle specifikationer Side : 21/29 Stk. 8. Naturskifers indhold af ikke-karbonat kulstof skal bestemmes iht. DS/EN , afsnit 13. Stk. 9. Naturskiferens indhold af skader, defekter og/eller fejl skal bestemmes iht. DS/EN , afsnit Frostmodstand Stk. 10. Skiferens krav til frostbestandigheden skal være iht. DS/EN Stk. 11. Frosttest skal gennemføres iht. DS/EN , afsnit 12. Der skal gennemføres minimum 100 cykler. Stk. 12. I forbindelse med frosttest skal der foretages en ensidig Student's t-test på et 2, , afsnit 13. Stk. 9. Naturskiferens indhold af skader, defekter og/eller fejl skal bestemmes iht. DS/EN , afsnit Frostmodstand Stk. 10. Skiferens krav til frostbestandigheden skal være iht. DS/EN Stk. 11. Frosttest skal gennemføres iht. DS/EN , afsnit 12. Der skal gennemføres minimum 100 cykler. Stk. 12. I forbindelse med frosttest skal der foretages en ensidig Student's t-test på et 2,5 % signifikantniveau. Student's t-testen behøver dog ikke blive udført, hvis styrken (middelværdien) af prøveemnerne er lig med eller større efter frosttesten. Stk. 13. Skiferens bøjningsstyrke må efter Student's t-testen ikke være signifikant reduceret når den sammenlignes med bøjningsstyrken før test. Stk. 14. Skiferens krav til vægt- og volumentab samt visuel beskrivelse skal være iht. DS/EN Terrænmure Stk. 1. Natursten med en tykkelse på 80 mm til byggesten i/til terrænmure skal være iht. DS/EN Stk. 2. Naturstens vandabsorption ved kapillaritet skal bestemmes iht. DS/EN Frostmodstand Stk. 3. Stenmaterialets krav til frostmodstandsevne skal være iht. DS/EN Stk. 4. Naturstens modstandsevne overfor saltkrystallisation skal bestemmes iht. DS/EN

23 3. Generelle specifikationer Side : 22/ Udendørs belægning Generelt Fliser Stk. 1. Natursten til flisebelægninger skal være iht. DS/EN Stk. 2. Naturstens karakteristiske bøjetrækstyrke skal bestemmes iht. DS/EN eller DS/EN Stk. 3. Skridsikkerhed skal bestemmes iht. DS/EN eller DS/EN 1341, annex D. Stk. 4. Slidstyrken skal bestemmes iht. DS/EN eller DS/EN 1341, annex C. Stk. 5. Naturstens karakteristiske trykstyrke skal bestemmes iht. DS/EN Stk. 6. Vandabsorption skal bestemmes iht. DS/EN Stk. 7. Beregning af flisers brudlast skal være iht. DS/EN 1341, Anneks B. Frostmodstand Stk. 78. Stenmaterialets krav til frostmodstandsevne skal være iht. DS/EN Kantsten Stk. 1. Kantsten af natursten skal være iht. DS/EN Stk. 2. Naturstens karakteristiske bøjetrækstyrke skal bestemmes iht. DS/EN eller DS/EN Stk. 3. Beregning af kantstens brudlast skal være iht. DS/EN 1343, Anneks B. Frostmodstand Stk. 34. Stenmaterialets frostmodstandsevne skal være iht. DS/EN Brosten Stk. 1. Brosten af natursten skal være iht. DS/EN Stk. 2. Naturstens karakteristiske trykstyrke skal bestemmes iht. DS/EN Stk. 3. Skridsikkerhed skal bestemmes iht. DS/EN eller DS/EN 1341, annex D. Stk. 4. Slidstyrken skal bestemmes iht. DS/EN eller DS/EN 1341, annex C. Stk. 5. Vandabsorption skal bestemmes iht. DS/EN Frostmodstand Stk. 6. Stenmaterialets krav til frostbestandigheden skal være iht. DS/EN Tagdækning Stk. 1. Naturskifer til tagdækning skal være iht. DS/EN

24 3. Generelle specifikationer Side : 23/29 Stk. 2. Naturskifer til udvendig og indvendig beklædning skal egenskabstestes iht. DS/EN Stk. 3. Naturskifers gennemsnitlige brudlast og karakteristiske bøjningsstyrke skal bestemmes iht. DS/EN , afsnit 10. Stk. 4. Naturskifers vandabsorption ved atmosfærisk tryk skal bestemmes iht. DS/EN , afsnit 11. Stk. 5. Naturskifers bestandighed overfor kombinerede fugt- og temperaturvariationer (thermal cycle test) skal bestemmes iht , afsnit 10. Stk. 4. Naturskifers vandabsorption ved atmosfærisk tryk skal bestemmes iht. DS/EN , afsnit 11. Stk. 5. Naturskifers bestandighed overfor kombinerede fugt- og temperaturvariationer (thermal cycle test) skal bestemmes iht. DS/EN Stk. 6. Naturskifers karbonatindhold skal bestemmes iht. DS/EN , afsnit 14. Stk. 7. Naturskifers bestandighed overfor svovldioxid eksponering skal bestemmes iht. DS/EN , afsnit 16. Stk. 8. Naturskifers indhold af ikke-karbonat kulstof skal bestemmes iht. DS/EN , afsnit 13. Stk. 9. Naturskiferens indhold af skader, defekter og/eller fejl skal bestemmes iht. DS/EN , afsnit Frostmodstand Stk. 10. Skiferens krav til frostbestandigheden skal være iht. DS/EN Stk. 11. Frosttest skal gennemføres iht. DS/EN , afsnit 12. Der skal gennemføres minimum 100 cykler. Stk. 12. I forbindelse med frosttest skal der foretages en ensidig Student's t-test på et 2, , afsnit 13. Stk. 9. Naturskiferens indhold af skader, defekter og/eller fejl skal bestemmes iht. DS/EN , afsnit Frostmodstand Stk. 10. Skiferens krav til frostbestandigheden skal være iht. DS/EN Stk. 11. Frosttest skal gennemføres iht. DS/EN , afsnit 12. Der skal gennemføres minimum 100 cykler.

25 3. Generelle specifikationer Side : 24/29 Stk. 12. I forbindelse med frosttest skal der foretages en ensidig Student's t-test på et 2,5 % signifikantniveau. Student's t-testen behøver dog ikke blive udført, hvis styrken (middelværdien) af prøveemnerne er lig med eller større efter frosttesten. Stk. 13. Skiferens bøjningsstyrke må efter Student's t-testen ikke være signifikant reduceret, når den sammenlignes med bøjningsstyrken før test. 3.6 Udførelse Stk. 14. Skiferens krav til vægt- og volumentab samt visuel beskrivelse skal være iht. DS/EN Generelt Stk. 1. Producent- og/eller leverandøranvisninger for valgte eller foreskrevne materialer og produkters korrekte anvendelse og indbygning skal følges. De i anvisningerne anførte vejledninger, noter, anbefalinger, råd mv. skal betragtes som krav, der kun må fraviges, hvis det er angivet i arbejdsbeskrivelsen eller på tegninger/bygningsmodeller eller er aftalt med byggeledelsenbygherrens tilsyn. Stk. 2. ByggeledelsenBygherrens tilsyn skal holdes informeret om planlagt og igangværende produktion uden for byggepladsen. Stk. 3. Produktionen af de projektspecifikke stenelementer må ikke opstartes før end der foreligger en skriftlig acceptgodkendelse fra bygherrens tilsyn af prøver og/eller eventuelle referencefelter. Mærkning Stk. 34. Hvert pallelæs skal indeholde en pakkeliste samt bære et tydeligt mærkat med oplysning om: a) Projektnavn b) Stentype og oprindelse/producent c) Anvendelse (fx belægningsområde/facadeafsnit) d) Fortløbende nummerering. Stk. 45. Mærkning af de enkelte sten må ikke være synlig i det færdige byggeri Mål og tolerancer Generelt Stk. 1. Det er kun mål, der er af særlig betydning for sammenbygning eller særlige brugskrav, der er forsynet med toleranceangivelse. Andre mål skal overholdes med en nøjagtighed under hensyntagen til målets størrelse og tilstødende/efterfølgende bygningsdele. Stk. 2. De enkelte bygningsdele skal placeres efter målafsætningslinjer, således at fejlophobninger undgås.

26 3. Generelle specifikationer Side : 25/29 Stk. 3. Målmarkeringer skal udføres således, at disse, når de fjernes, ikke giver anledning til nogen form for beskadigelse af bygningsdele eller forringelse af synlige overflader. Stk. 4. Målmarkeringer skal være fjernet ved arbejdets afslutning. Stk. 5. På tegninger/bygningsmodeller samt i beskrivelse kan være angivet mål til eksisterende bygningsdele. Sådanne mål skal kontrolleres på stedet Vægbeklædning Stk. 1. Den maksimalt tilladelige afvigelse på tykkelsen skal være iht. DS/EN 1469 afsnit 4.1.2, tabel 1. Stk. 2. Den maksimalt tilladelige afvigelse på pladernes planhed skal være iht. DS/EN 1469 afsnit Stk. 3. De maksimalt tilladelige afvigelser på længde og bredde skal være iht. DS/EN 1469 afsnit 4.1.4, tabel 2. Stk. 4. Den maksimalt tilladelige afvigelse på hjørner/vinkler og særlige former skal være iht. DS/EN 1469 afsnit Stk. 5. Krav til tolerancer for placering og udformning (diameter og dybde) af dornhuller skal være iht. DS/EN 1469 afsnit Stk. 6. For naturskifer med kløvede overflader og til opsætning med søm og kroge, med eller uden overlap gælder følgende krav til mål og tolerancer: a) Krav til skiferpladernes individuelle tykkelse skal være iht. DS/EN , afsnit 5.2 b) Krav til skiferpladernes individuelle dimensioner og tolerancer skal være iht. DS/EN , afsnit Terrænmure Stk. 1. De maksimalt tilladelige afvigelser på dimensionerne skal være iht. DS/EN afsnit 5.3.2, tabel Udendørs belægninger Stk. 1. Krav til tolerancer og tilladelige afvigelser på fliser skal være iht. DS/EN Stk. 2. Krav til tolerancer og tilladelige afvigelser på kantsten skal være iht. DS/EN Stk. 3. Krav til tolerancer og tilladelige afvigelser på brosten skal være iht. DS/EN Tagdækning Stk. 1. Krav til skiferpladernes individuelle tykkelse skal være iht. DS/EN , afsnit 5.2.

27 3. Generelle specifikationer Side : 26/29 Stk. 2. Krav til skiferpladernes individuelle dimensioner og tolerancer skal være iht. DS/EN , afsnit Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Demontering Opretning Forarbejdning Generelt Stk. 1. Råblokke som skal anvendes til plader (facadeplader, fliser mv.) skal tildannes ved brug af rammesave eller diamantsav. Stk. 2. Al forarbejdning og håndtering af materialer skal ske med omhu således at der ikke sker skader på hjørner, kanter eller overflader. Såvel for- som bagsider skal være fri for misfarvninger fx efter rust fra savblade mv. Stk. 3. Ingen synlige stenoverflader må have gennemgået en kemisk overfladebehandling i forbindelse med produktionen af færdige produkter og/eller forud for stenleverancen medmindre dette skriftligt er aftalt med byggeledelsenbygherrens tilsyn eller beskrevet projektspecifik Overfladebehandling mv. 3.7 Relationer til andre arbejder Generelt Stk. 1. Inden arbejdet påbegyndes, skal der rettes henvendelse til byggeledelsenbygherrens tilsyn, hvis forudsætningerne for et konditionsmæssigt arbejde konstateres ikke at være til stede. Stk. 2. Leverandøren skal samarbejde med montøren med henblik på om nødvendigt at supplere projektmaterialet for sikring af styrke og stivhed af elementer under løft, transport, montage og afstivning Forudgående arbejder Koordinering Stk. 1. Andre entreprenører skal, hvor det er foreskrevet, kunne udføre deres arbejder som angivet. Stk. 2. ByggeledelsenBygherrens tilsyn skal løbende holdes underrettet om de aktuelle forhold for arbejdet, således at andre entreprenører i god tid kan adviseres Overdragelse Stk. 1. Alle element- og pallelæs skal forsynes med en entydig identifikation, der skal anvendes såvel på tegninger/bygningsmodeller, i beregninger som på elementer. Hvis projektmaterialet indeholder en identifikation af stenmaterialet, skal denne identifikation anvendes. Stk. 2. Elementlæs skal leveres med følgeseddel med angivelse af elementidentifikationer, produktionsdato og leveringsdato.

28 3. Generelle specifikationer Side : 27/29 Stk. 3. Elementlæs overdrages fra leverandøren til montøren, når de er løftet fra vognen og anbragt på aflæsningsstedet, og der har været fornøden tid til modtagekontrol. Stk. 4. Leverandøren skal levere elementlæs på byggepladsen, så montøren ikke udsættes for ventetid ud over 1 time i forhold til det aftalte leveringstidspunkt for det enkelte læs. Stk. 5. Montøren skal modtage elementlæs, så leverandøren ikke udsættes for ventetid ud over 1 time i forhold til det aftalte leveringstidspunkt for det enkelte læs. Stk. 6. Elementlæs/sten med fejl og skader, der ikke umiddelbart kan repareres, skal fjernes fra pladsen af leverandøren. For sådanne elementer skal leverandøren hurtigst muligt levere erstatningselementer. Kassation af et element fritager ikke leverandøren for at overholde tidsplanen. Stk. 7. Elementlæs skal leveres til byggepladsen i overensstemmelse med leveranceprogrammet, så stenene kan monteres i bygningen i den planlagte orden. 3.8 ArbejdsmiljøSikkerhed og sundhed Stk. 1. Såfremt arbejde med sundhedsfarlige stoffer ikke kan undgås, skal det udføres af personer med relevant uddannelse Generelt Stk. 2. Andre beskæftigede end de, der udfører arbejdet, må ikke opholde sig så nær arbejdsstedet, at de udsætter sig for sundhedsfarlig påvirkning Særlig farligt arbejde og særlige risici Stk. 1. Såfremt arbejde med sundhedsfarlige stoffer ikke kan undgås, skal det udføres af personer med relevant uddannelse. 3.9 Kontrol Stk. 2. Andre beskæftigede end de, der udfører arbejdet, må ikke opholde sig så nær arbejdsstedet, at de udsætter sig for sundhedsfarlig påvirkning Generelt Stk. 1. Hverken et gennemsyn eller en godkendelse fritager entreprenøren for selv at føre kontrol. Stk. 2. Hvor arbejdet er opdelt i kontrolafsnit, gælder den angivne kontrol per kontrolafsnit. Stk. 3. Hvis der ved kontrol konstateres fejl inden for et kontrolafsnit, udvides kontrolfrekvensen til det dobbelte. Hvis der herefter igen konstateres fejl inden for kontrolafsnittet, udvides kontrolfrekvensen efter byggeledelsens anvisning fra bygherrens tilsyn.

29 3. Generelle specifikationer Side : 28/ Projekteringskontrol Stk. 1. Projektmaterialet skal kontrolleres før fremsendelse til byggeledelsen. bygherrens tilsyn Kontrol af undersøgelser Stk. 1. Materialet skal kontrolleres før fremsendelse til byggeledelsenbygherrens tilsyn Materiale- og produktkontrol Stk. 1. Det skal kontrolleres, at de materialer og produkter, der skal anvendes, er i overensstemmelse med de angivne specifikationer, og at dokumentationen herfor er fyldestgørende. Stk. 2. Materiale- og produktkontrol indbefatter også den produktionskontrol, der foretages af produktionen hos leverandøren Modtagekontrol Stk. 1. Hvis der ikke har været udført materiale- og produktkontrol, kontrolleres materialer og produkter ved modtagelsen i henhold til forskrifterne i punkt Materiale- og produktkontrol. Stk. 2. Materialer og produkter, der er kontrolleret i henhold til punkt Materiale- og produktkontrol, kontrolleres ved modtagelsen for at være identiske med den foreliggende dokumentation Udførelseskontrol Stk. 1. Generelt gælder, at der skal udføres en visuel kontrol af, hvorvidt udfaldskrav er overholdt. Hvis der er tvivl om, hvorvidt disse er overholdt, skal udfaldskrav kontrolleres ved måling. Stk. 2. Viser måling, at udfaldskrav ikke er overholdt, skal der rettes henvendelse til byggeledelsenbygherrens tilsyn Slutkontrol Stk. 1. Før aflevering af arbejdet som grundlag for et efterfølgende arbejde/før afleveringsforretning skal der gennemføres en slutkontrol. Det skal visuelt kontrolleres, at arbejdet er korrekt udført.

30

Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen

Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen (Lejer, Sagsnavn) Arbejdsbeskrivelse - Stinkskabsentreprisen med tilhørende rumautomatik Dato: (xx.xx.xx) Rev. dato: (xx.xx.xx) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Maling R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Maling R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.330 Maling R1.01 2015-12-22 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning mellem den nye gældende

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/7 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt: BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Døre, vinduer og porte, montage R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Døre, vinduer og porte, montage R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.371 Døre, vinduer og porte, montage R2.00 2015-12-22 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning

Læs mere

Kjellerup Fjernvarme Dato: Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning. PC Kjellerup Fjernvarme

Kjellerup Fjernvarme Dato: Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning. PC Kjellerup Fjernvarme Dato: 2017.12.15 Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning 0 1. Orientering... 2 1.1. Generelt... 2 1.2. Definitioner... 2 2. Omfang... 3 2.1. Generelt... 3 2.2. Bygningsdele... 3 2.3. Projektering... 3 2.4.

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

Boligforeningen Ringgaarden Nybyg KUBUS projekt. Tag Finish. Arbejdsbeskrivelse

Boligforeningen Ringgaarden Nybyg KUBUS projekt. Tag Finish. Arbejdsbeskrivelse Nybyg projekt Tag Finish Arbejdsbeskrivelse 03-01-2016 Indholdsfortegnelse Side : 1/2 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 1 1.1 Generelt...

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.2 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 5, 6, 7 2013-11-14 Blok 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Hovedprojekt Side : 1/12 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed

Læs mere

Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Terrorsikring Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt

Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Terrorsikring Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt 2017-03-29 Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/16 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse, Bygninger og landskab

Arbejdsbeskrivelse, Bygninger og landskab Arbejdsbeskrivelse, Bygninger og landskab (A06) Poul Paghs Gade Ungdoms- og familieboliger Udgivelsesdato: 2016.05.26 Rev. dato: Danmark A/S Strandvejen 17 9000 Aalborg, Danmark Tlf. +45 9632 9797 www.cfmoller.com

Læs mere

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tømrer - Lofter. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato:

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tømrer - Lofter. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Tømrer - Lofter Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Hovedprojekt Side : 1/11 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed

Læs mere

Ændringshistorik til basisbeskrivelse: Døre, vinduer og porte, montage R

Ændringshistorik til basisbeskrivelse: Døre, vinduer og porte, montage R Ændringshistorik til basisbeskrivelse: 2.371 Døre, vinduer og porte, montage R2.00 2015-12-22 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning mellem den

Læs mere

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse Indholdsfortegnelse Side : 1/13 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Definitioner... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Bygningsdele... 4 2.4 Byggeplads... 4 2.5 Sikkerhed

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02.

ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012

Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Indholdsfortegnelse: 1 - Omfang... 3 1.1 - Generelt... 3 1.2 - Bygningsdele... 3 1.3 - Projektering... 3 1.4 - Byggeplads...

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/9 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - X BYGGESAGSBESKRIVELSE - MILJØSANERING DATO: 2015-04-01 REVISION: 2015-04-24 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS Indholdsfortegnelse Side : 1/18 Udarbejdet: RDH Kontrolleret:

Læs mere

VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING C. F. MØLLER HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S

VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING C. F. MØLLER HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S HADERSLEV ANDELS BOLIGFORENING VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING HOVEDENTRERISE A A.23 KØKKEN OG INVENTAR ARBEJDSBESKRIVELSE SAGSNR.: 25182-02 DATO:

Læs mere

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering Velkommen til Session 1D, bips beskrivelsesværktøj til renovering Indlægsholder: Arkitekt Ole Andersen 1 bips beskrivelsesværktøj til renovering Udviklingen af bips beskrivelsesværktøj til også at understøtte

Læs mere

Tagbeklædning med ClickFals:

Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning, Falsede plader med zinkoverflade 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for

Læs mere

HØRINGSEKSEMPLAR. Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11. Ændringshistorik fra den 2015-12- 11

HØRINGSEKSEMPLAR. Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11. Ændringshistorik fra den 2015-12- 11 Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11 Ændringshistorik fra den 2015-12- 11 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version, idet det er en sam- menskrivning

Læs mere

AKB Kbh. afd Øbro 95

AKB Kbh. afd Øbro 95 AKB Kbh. afd. 1026 - Øbro 95 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Tømrerarbejdet Bilag 5 April 2012 Dokument nr. K 003 Revision nr. Udgivelsesdato 10.04.2012 Sags. nr. A020599 / P-76583-B-2 Udarbejdet UBJ

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR:

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS STÅLKONSTRUKTION (SM) Udført af: d.a.i arkitekter ingeniører Holmstrupgårdvej 20A 8220 Brabrand Tlf.: 87346600 Boligkontoret Århus Nydamsparken afd. 23 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tagbeklædning med Trapez:

Tagbeklædning med Trapez: Tagbeklædning med : Tagbeklædning, plader i stål 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang Arbejdet

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Konstruktionsarbejder

Arbejdsbeskrivelse Konstruktionsarbejder ATP Ejendomme Butik - Møntergade 19 Smedeentreprisen Dato: 2014.11.03 Indhold Side 1 af 8 ATP Ejendomme Butik - Møntergade 19 Smedeentreprisen Dato: 2014.11.03 Indhold Indholdsfortegnelse 01.2. Omfang...

Læs mere

Hovedentreprise Dato : Arbejdsbeskrivelse Betonelementer, montage Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/16. Indholdsfortegnelse...

Hovedentreprise Dato : Arbejdsbeskrivelse Betonelementer, montage Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/16. Indholdsfortegnelse... Hovedentreprise Dato : 2015-10-2020 Indholdsfortegnelse Side : 1/16 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.1 Generelt... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.7.4 Kontroldokumentation...

Læs mere

DS-HÅNDBOG 134.4.1:2005. Betonvarer. Belægningssten, fliser og kantsten af beton

DS-HÅNDBOG 134.4.1:2005. Betonvarer. Belægningssten, fliser og kantsten af beton DS-HÅNDBOG 134.4.1:2005 1. UDGAVE Betonvarer Belægningssten, fliser og kantsten af beton DS-håndbog 134.4.1 Betonvarer Del 4.1 Belægningssten, fliser og kantsten af beton Betonvarer Del 4.1: Belægningssten,

Læs mere

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato:

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Malerarbejde Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Sag: Slagelse Gymnasium Sag nr.: Dato: Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9

Sag: Slagelse Gymnasium Sag nr.: Dato: Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9 Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9 Indholdsfortegnelse OMFANG 2 Generelt...2 Normer og forskrifter...2 Arbejdets omfang...2 Bygningsdele...4 Projektering...4 Byggeplads...4 Indretning og drift...4 Vejrligsforanstaltninger...4

Læs mere

Prøvningsdokumentation for natursten Monsoon Black til udendørs belægning

Prøvningsdokumentation for natursten Monsoon Black til udendørs belægning Prøvningsdokumentation for natursten Monsoon Black til udendørs belægning Rekvirent: Lithos Natursten ApS Bødkervej 12 7480 Vildbjerg Udført af geolog Claes Christiansen og ingeniør Tine Aarre Taastrup,

Læs mere

Tagbeklædning med ClickFals:

Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning, Falsede plader i stål 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet.

Læs mere

HØRINGSEKSEMPLAR. Ventilation, Vejledning 2015-12- 08. Ændringshistorik fra den 2015-12- 08

HØRINGSEKSEMPLAR. Ventilation, Vejledning 2015-12- 08. Ændringshistorik fra den 2015-12- 08 Ventilation, Vejledning 2015-12- 08 Ændringshistorik fra den 2015-12- 08 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version, idet det er en sam- menskrivning mellem den foreliggende

Læs mere

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tagdækning. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato:

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tagdækning. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Tagdækning Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse................................................

Læs mere

Facadebeklædning med ClickFals:

Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med falsede plader i stål 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Ombygningsarbejder, H.C. Andersens Boulevard 2, 5. sal

Ombygningsarbejder, H.C. Andersens Boulevard 2, 5. sal ATP Ombygningsarbejder, H.C. Andersens Boulevard 2, 5. sal Tømrerentreprise Dato : 27.01.2012 Arbejdsbeskrivelse MAL Rev.dato : 02.02.20212 0. Indholdsfortegnelse Side : 1/2 Sag : 73.901.005 Udarbejdet:

Læs mere

Facadebeklædning med ClickFals:

Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med falsede plader med zinkoverflade 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse

Læs mere

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse. Hovedentreprise Dato : Arbejdsbeskrivelse Murværk Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/24

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse. Hovedentreprise Dato : Arbejdsbeskrivelse Murværk Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/24 Indholdsfortegnelse Side : 1/24 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Definitioner... 4 2. Omfang... 5 2.1 Generelt... 5 2.2 Bygningsdele... 5 2.3 Projektering... 5 2.4 Byggeplads...

Læs mere

KAP. 7. KVALITETSSTYRING. Byggesagsbeskrivelse Kapitel : 7. Kvalitetsstyring Kap.-side : af 6 Dato : Rev. :

KAP. 7. KVALITETSSTYRING. Byggesagsbeskrivelse Kapitel : 7. Kvalitetsstyring Kap.-side : af 6 Dato : Rev. : Kvalitetsstyring Kap.side : 7. 1 af 6 KAP. 7. KVALITETSSTYRING Kvalitetsstyring Kap.side : 7. 2 af 6 7.1 Generelt Entreprenøren skal kvalitetssikre sit arbejde, jf By og Boligstyrelsens bekendtgørelse

Læs mere

ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 NY KONTORBYGNING, NUPARK D

ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 NY KONTORBYGNING, NUPARK D , NUPARK D ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER SAG NR. 12001 ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik.dk

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 04. Pladsstøbt beton

Arbejdsbeskrivelse 04. Pladsstøbt beton Arbejdsbeskrivelse 04. Pladsstøbt beton Hovedprojekt Side : 1/16 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse Kapitel : 1 Arbejdsbeskrivelse - Jordarbejde. Side : 1/7 1. Indholdsfortegnelse Dato : 01.04.2008 Rev. : 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 3. Generelle specifikationer... 2 3.1. Referencer...

Læs mere

Tagelementers styrke. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 5.00/ udgave januar Telefax

Tagelementers styrke. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 5.00/ udgave januar Telefax MK 5.00/004 5. udgave januar 2014 Tagelementers styrke MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 72245900 Telefax 45 72245904 Forudsætninger...

Læs mere

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014 Ikke-bærende vægge MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

Alabu Bolig, afd. 10 PRÆKVALIFIKATION. A3 Bygningsarbejder. Renovering og ombygning af boliger Peter Freuchens Vej Dato:

Alabu Bolig, afd. 10 PRÆKVALIFIKATION. A3 Bygningsarbejder. Renovering og ombygning af boliger Peter Freuchens Vej Dato: Alabu Bolig, afd. 10 Renovering og ombygning af boliger Peter Freuchens Vej 1 39. PRÆKVALIFIKATION A3 Bygningsarbejder Dato: 18.11.2016 Dato rev: Arkitektfirmaet NORD as Kjellerupsgade 22 9000 Aalborg

Læs mere

Fagentreprise Dato: 11-04-2013. Maler Side 1 af 7

Fagentreprise Dato: 11-04-2013. Maler Side 1 af 7 Maler Side 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (00) Afrensning

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Lofter, monteret R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Lofter, monteret R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.350 Lofter, monteret R2.01 2015-12-22 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning mellem den nye

Læs mere

Facadebeklædning med Sinus:

Facadebeklædning med Sinus: Facadebeklædning med Sinus: Facadebeklædning med sinusplader i stål 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

Forkortet udgave af Eurocode 1 Last på bærende konstruktioner

Forkortet udgave af Eurocode 1 Last på bærende konstruktioner DS/EN 1991 FU:2010 1.UDgavE 2010 Forkortet udgave af Eurocode 1 Last på bærende konstruktioner UROCODESEUROCODESEUROCODESEUROCO ODESEUROCODESEUROCODESEUROCODESE Forkortet udgave af Eurocode 1 Last på bærende

Læs mere

Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen

Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen Tagentreprisen Kapitel : 1. Arbejdsbeskrivelse tagdækning Kap.-side : 1.-1 Indholdsfortegnelse Dato : 2010.06.18 Kap.-side Version 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen kommer på kontrolbesøg i juni og juli 2011

Erhvervs- og Byggestyrelsen kommer på kontrolbesøg i juni og juli 2011 Erhvervs- og Byggestyrelsen kommer på kontrolbesøg i juni og juli 2011 Vi kontrollerer, om de fritbærende undertagsprodukter, du sælger eller anvender, er CE-mærkede, og om de egenskaber, der kræves i

Læs mere

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse GLAS TIL ELEVATORER Valg af glas til elevatorstolens vægge, elevatordøre og skaktvægge VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse af elevatorer.

Læs mere

Udførelsesstandard for betonarbejder

Udførelsesstandard for betonarbejder Byggelovgivning (Byggeloven + BR 10) DS/ Nationalt anneks EN 1990 DK NA DS 409 DS/ Nationalt anneks EN 1992 DK NA DS 411 Udførelsesstandard for betonarbejder DS/EN 13670 og DS 2427 DS 2426 DS481 DS/ DS/

Læs mere

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER 1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION Byggesag: Bygherre: Entreprise:

Læs mere

Entreprise 8800.01 Viborg Station Levering af tunnelelementer

Entreprise 8800.01 Viborg Station Levering af tunnelelementer Entreprise 8800.01 Viborg Station Levering af tunnelelementer Udbudskontrolplan (UKP) August 2015 Entreprise: 8800.01 Arbejde: Slap armering : 10.08.2015 Acceptkriterium Krav dokumentation Bemærkninger

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.6 Betonelementleverance Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

Brandteknisk Vurdering

Brandteknisk Vurdering Dato : 2014-06-30 Version: : 2 Projektnummer : RE30071 Projektansvarlig : HOL/AND Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 2 PRODUKTSPECIFIKATION 3 3 VURDERING 3 4 ANVENDELSESMULIGHEDER I DANMARK 3 5 ØVRIGE

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLAN Bilag 2

UDBUDSKONTROLPLAN Bilag 2 Bilag 2 Generelle bestemmelser Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan for entreprisen, jfr. SB ad 11, stk. 1. Kontrolplanen skal udarbejdes på grundlag af: - Udbudskontrolplan for entreprisen - Resultater

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Dato: 2012.08.31. 7.0 VVs arbejder Østergade 36-38. 0. Indholdsfortegnelse... 1. 1. Orientering... 1 1.1 Generelt...

Arbejdsbeskrivelse Dato: 2012.08.31. 7.0 VVs arbejder Østergade 36-38. 0. Indholdsfortegnelse... 1. 1. Orientering... 1 1.1 Generelt... Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 1 1.1 Generelt... 1 2. Omfang... 1 2.1 Generelt... 1 2.2 Bygningsdele... 1 2.3 Projektering... 1 2.4 Byggeplads... 2 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 3 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 3.3 TEKNISK ISOLERING Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

Lauritz Sørensens Vej Etablering af nyt El og HPFI relæ Fagentreprise Dato: 11-04-2013. EL Side 1 af 6

Lauritz Sørensens Vej Etablering af nyt El og HPFI relæ Fagentreprise Dato: 11-04-2013. EL Side 1 af 6 EL Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (01) HPFI relæ

Læs mere

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Radiatorer 4.1 Orientering bips B2.410, Basisbeskrivelse VVS er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang

Læs mere

Amroc cementspånplader anvendt som facadebeklædning på underlag af træ

Amroc cementspånplader anvendt som facadebeklædning på underlag af træ Oplæg til beskrivelsespositioner for: Rev. 02.12.04 Amroc cementspånplader anvendt som facadebeklædning på underlag af træ Leverandør: Holbæk Byggemateriale Compagni A/S, tlf. 59 44 12 00 www.hbc-as.dk

Læs mere

Natursten i det danske byggeri Anvisning nr. 3. Valg af natursten

Natursten i det danske byggeri Anvisning nr. 3. Valg af natursten Natursten i det danske byggeri Anvisning nr. 3 Realdania Natursten i det danske byggeri Anvisning nr. 3-2006-2009 Final version Dato 2009-02-27 Udarbejdet af: Claes Christiansen, Teknologisk Institut og

Læs mere

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse Side : 1/14 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.3 Projektering... 4 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

Fagentreprise Dato: 14-02-2013 Arbejdsbeskrivelse Vvs Side 1 af 5

Fagentreprise Dato: 14-02-2013 Arbejdsbeskrivelse Vvs Side 1 af 5 Vvs Side 1 af 5 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (52)50.05 Nedtagning

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 05. Betonelementleverence

Arbejdsbeskrivelse 05. Betonelementleverence Arbejdsbeskrivelse 05. Betonelementleverence Hovedprojekt Side : 1/12 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.3 Projektering... 3 2.4 Byggeplads...

Læs mere

Forkortet udgave af Eurocode 1 Last på bærende konstruktioner

Forkortet udgave af Eurocode 1 Last på bærende konstruktioner Forkortet udgave af Eurocode 1 Last på bærende konstruktioner Forkortet udgave af Eurocode 1 Last på bærende konstruktioner DANSK STANDARD 2010 Projektnummer M243332 Grafisk tilrettelæggelse: Dansk Standard

Læs mere

Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele

Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele MK 6.00/009 8. udgave Januar 2014 Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund

Læs mere

MK 6.00/ udgave Januar 2014 Gulvbelægninger MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S

MK 6.00/ udgave Januar 2014 Gulvbelægninger MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S MK 6.00/001 8. udgave Januar 2014 Gulvbelægninger MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 7 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. AFHOLDELSE AF MØDER... 3 3.1 Bygherremøder

Læs mere

EN DK NA:2008

EN DK NA:2008 EN 1991-1-2 DK NA:2008 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-2: Generelle laster - Brandlast Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk byggelovgivning til erstatning

Læs mere

EN DK NA:2007

EN DK NA:2007 EN 1991-1-6 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-6: Generelle laster Last på konstruktioner under udførelse Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk

Læs mere

Udførelse af betonkonstruktioner Regler for anvendelse af EN 13670 i Danmark

Udførelse af betonkonstruktioner Regler for anvendelse af EN 13670 i Danmark Dansk standard DS 2427 1. udgave 2011-02-24 Udførelse af betonkonstruktioner Regler for anvendelse af EN 13670 i Danmark Concrete execution Rules for application of EN 13670 in Denmark DS 2427 København

Læs mere

MK 6.00/005 8. udgave Januar 2014. Materialer klasser. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. Side 1 af 8

MK 6.00/005 8. udgave Januar 2014. Materialer klasser. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. Side 1 af 8 Materialer klasser MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser Side 1 af 8 Indhold Forudsætninger 3 MK-godkendelsesordningen 4 Ansøgning om MK-godkendelse 4 Prøvning 6 Krav 6 Mærkning 7 Kontrol 7 Bemærkninger

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.1 Nedrivningsarbejder Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.21 - Teknisk isolering ventilation 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Ændringshistorik til vejledning: Natursten, leverance R

Ændringshistorik til vejledning: Natursten, leverance R Ændringshistorik til vejledning: 3.310 Natursten, leverance R0.02 2016-12-16 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning mellem den nye gældende version

Læs mere

Beklædnings klasser. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/006 8. udgave Januar 2014. Telefax 45 76 33 20

Beklædnings klasser. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/006 8. udgave Januar 2014. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/006 8. udgave Januar 2014 Beklædnings klasser MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler modulært ovenlys 4.1 Orientering bips B2.285, Basisbeskrivelse glasfacader og tage er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - E ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE GULV DATO: 2015-04-01 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS Arbejdsbeskrivelse Gulve Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/24

Læs mere

Bygge- og anlægsentreprise Dato : 06.06.2012 Byggesagsbeskrivelse Rev.dato : Side 1 af 6. Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC

Bygge- og anlægsentreprise Dato : 06.06.2012 Byggesagsbeskrivelse Rev.dato : Side 1 af 6. Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC Side 1 af 6 Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Byggesagen... 2 1.3 Projektorganisation... 2 1.4 Projektmaterialet... 2 1.4.1

Læs mere

Element - Produktion

Element - Produktion Element - Produktion 1 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 2 KONTROLPLANER 3 VEDLIGEHOLDELSE 4 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER Byggesag: Bygherre: Entreprise: Firma: Virksomhedens interne organisation

Læs mere

Kloakarbejdet A02. Poul Paghs Gade Ungdoms- og familieboliger. Udgivelsesdato: 26-05-2016 Rev. dato:

Kloakarbejdet A02. Poul Paghs Gade Ungdoms- og familieboliger. Udgivelsesdato: 26-05-2016 Rev. dato: Kloakarbejdet A02 Udgivelsesdato: 26-05-2016 Rev. dato: C.F. Møller Danmark A/S Strandvejen 17 9000 Aalborg, Danmark Tlf. +45 9632 9797 www.cfmoller.com NIRAS A/S Vestre Havnepromenade 9 9100 Aalborg Tlf.

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT Sammenhæng mellem DS 432 og BR08 (BR10) Leon Buhl Industri & Teknologisk Institut Oversigt over indhold Kort oversigt over byggelovgivningen Hvordan anvendes bygningsreglement

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN

Læs mere

HVOR BEVÆGER BETONKRAVENE SIG HEN? 11-10-2012. Hvor bevæger betonkravene sig hen? - Revision af AAB for Betonbroer og EN 206

HVOR BEVÆGER BETONKRAVENE SIG HEN? 11-10-2012. Hvor bevæger betonkravene sig hen? - Revision af AAB for Betonbroer og EN 206 Hvor bevæger betonkravene sig hen? - Revision af AAB for Betonbroer og EN 206 Chefkonsulent Anette Berrig Dansk Byggeri HVOR BEVÆGER BETONKRAVENE SIG HEN? REVISION AF AAB FOR BETONBROER 1 ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE

Læs mere

Haveforeningen Carl Nielsen Minde, ledningsprojekt Sag nr

Haveforeningen Carl Nielsen Minde, ledningsprojekt Sag nr Administrative bestemmelser Kap.-side : 10.-1 af 6 KAP. 10. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Administrative bestemmelser Kap.-side : 10.-2 af 6 10.1 Generelt De administrative bestemmelser indeholder forudsætninger

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 13. Blikkenslagerarbejde

Arbejdsbeskrivelse 13. Blikkenslagerarbejde Arbejdsbeskrivelse 13. Blikkenslagerarbejde Hovedprojekt Rubow Arkitekter A/S Bredgade 25F 1260 København K E-mail: info@rubowarkitekter.dk Tlf.: 3369 1122 0. Indholdsfortegnelse Side : 1/2 Udarbejdet:

Læs mere

Strækning: Entreprenør: Udgave: 1.0. Entreprise: Arbejde: Transparente støjskærmskassetter Dato: 22.04.2012. Hvornår kontrolleres og frekvens

Strækning: Entreprenør: Udgave: 1.0. Entreprise: Arbejde: Transparente støjskærmskassetter Dato: 22.04.2012. Hvornår kontrolleres og frekvens H437.03.45 Entreprise: Arbejde: : 22.04.2012 AAB/ Prøvnings 1. Alment 1. 1 + 2.4+ 3.2 Fremvisning af prototype af transparent aluminiumskassette. Visuel inspektion Sammenhæng med krav i og tegning H437-93-29514

Læs mere

EN DK NA:2007

EN DK NA:2007 EN 1999-1-1 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 9: Aluminiumkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler og regler for bygninger Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk byggelovgivning

Læs mere

TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150

TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150 TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150 DATABLAD 1. Generelt Dette datablad giver et resume af produktstandarden DS/EN 12150-1 Bygningsglas termisk hærdet sodakalksilikatsikkerhedsglas Del 1: Definition og beskrivelse

Læs mere

Natursten i det danske byggeri Anvisning nr. 2. Natursten og lovkrav

Natursten i det danske byggeri Anvisning nr. 2. Natursten og lovkrav Natursten i det danske byggeri Anvisning nr. 2 Realdania Natursten i det danske byggeri Anvisning nr. 2-2006-2009 Final Version Dato 2009-02-27 Udarbejdet af: Claes Christiansen, Teknologisk Institut og

Læs mere

DS/EN 1090-1 Fabrikskontrol og CE-mærkning af stål og aluminium konstruktionselementer

DS/EN 1090-1 Fabrikskontrol og CE-mærkning af stål og aluminium konstruktionselementer DS/EN 1090-1 Fabrikskontrol og CE-mærkning af stål og aluminium konstruktionselementer Jørgen Hagelund Dansk Standard Strukturen & de indbyrdes relationer BR 10 Eurocode 1993 +NA EN 1090-1/-2/-3 BR EN

Læs mere