At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.1. Grænseværdier for stoffer og materialer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.1. Grænseværdier for stoffer og materialer"

Transkript

1 Grænseværdier for stoffer.qxd 15/03/05 14:05 Side 1 At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.1 Grænseværdier for stoffer og materialer August 2007 Erstatter april 2005

2 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges til at uddybe og forklare ord og formuleringer i reglerne (lov og bekendtgørelser) forklare, hvordan kravene i reglerne kan efterkommes efter Arbejdstilsynets praksis oplyse om Arbejdstilsynets praksis i øvrigt på baggrund af bl.a. afgørelser og domme forklare arbejdsmiljølovgivningens områder og sammenhæng mv. Tal i parentes henviser til listen over relevante At-vejledninger/ -anvisninger/-meddelelser på bagsiden af At-vejledningen. Er en At-vejledning bindende? At-vejledninger er ikke bindende for virksomhederne, sikkerhedsorganisationerne eller andre, men vejledninger bygger på regler (lov og bekendtgørelser), der er bindende. Arbejdstilsynet vil ikke foretage sig mere i de situationer, hvor fx en virksomhed har fulgt en At-vejledning. Virksomhederne kan vælge andre fremgangsmåder mv., men Arbejdstilsynet vil i så fald vurdere, om den valgte fremgangsmåde er lige så god og i overensstemmelse med reglerne. Når en At-vejledning gengiver bindende metodekrav mv. fra lov eller bekendtgørelser, skal virksomhederne følge de pågældende metoder. Det vil altid fremgå tydeligt af en At-vejledning, når der gengives bindende metodekrav mv. Hvor findes information om At-vejledningerne? Et emne kan være beskrevet i mere end én At-vejledning. Derfor er det en god idé at orientere sig på Arbejdstilsynets hjemmeside på Internettet på adressen I en overgangsperiode vil der stadig findes gamle At-meddelelser og At-anvisninger, der ligesom At-vejledningerne beskriver, hvordan arbejdsmiljølovgivningen kan overholdes. Med tiden vil alle At-meddelelser og At-anvisninger udgå, efterhånden som de afløses af Atvejledninger. Også her kan der hentes hjælp på Arbejdstilsynets hjemmeside.

3 3 Indholdsfortegnelse 1. Grænseværdier fastsættelse og funktion Indledning Fastsættelse Lovgrundlag Funktion Foranstaltninger Indledning Retningslinjer Ikke-forsvarlige forhold Unødig påvirkning Projektering Bilag: Grænseværdilisten mv Indledning Ordliste stikord og forklaringer Anmærkninger Grænseværdier for luftforurening Vejledende liste over organiske opløsningsmidler Liste over grænseværdier for støv Procesbetingede grænseværdier (svejsning) Biologisk eksponeringsværdi Lister over stoffer og processer, der anses for at være kræftfremkaldende... 55

4 4 A t-vejledningen oplyser om proceduren ved fastlæggelse af grænseværdier for stoffer og materialer. Vejledningen indeholder endvidere nærmere retningslinjer for, hvordan grænseværdier med udgangspunkt i arbejdsmiljøreglerne kan bruges ved en vurdering af de sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold ved arbejde med stoffer og materialer samt ved vurdering af arbejdsorganisatoriske og tekniske foranstaltninger. Bilagene omfatter lister over grænseværdier samt lister over stoffer og processer, der anses for at være kræftfremkaldende. Listerne revideres hvert andet år. Listerne træder i kraft den 1. september Tilføjede eller ændrede grænseværdier træder i kraft 6 måneder efter listernes udgivelse. Forslag om tilføjelser eller ændringer til næste liste fremsendes til Arbejdsmiljørådets medlemmer. Skriftligt begrundede indsigelser mod forslagene skal sendes til Arbejdstilsynet inden seks måneder fra datoen for fremsendelsen af forslag. Der er ved fastsættelse af grænseværdier taget hensyn til de vejledende grænseværdier, der er fastsat i Kommissionens direktiver 91/322/EØF, 96/94/EF og 2000/39/EF. Jens Jensen

5 5 1. Grænseværdier fastsættelse og funktion 1.1. Indledning Det overordnede mål med reguleringen af stoffer og materialer på arbejdspladsen er, at alle sikres mod udsættelse for sundhedsskadelig påvirkning. Et af midlerne til at nærme sig dette mål er, at Arbejdstilsynet fastsætter administrative normer for luftforureningen i form af grænseværdier (GV) for en række stoffer og materialer, hvor der foreligger dokumentation for, at de er sundhedsfarlige. Grænseværdien udtrykker værdien for stoffets gennemsnitskoncentration i løbet af en ottetimers arbejdsdag, men omfatter herudover også korttidsværdier og loftværdier Fastsættelse Grænseværdier for stoffer og materialer fastsættes i medfør af lovens 39, stk.1. Grænseværdier fastsættes efter følgende procedure, som er godkendt af Arbejdsmiljørådet: Udgangspunktet for fastsættelse og revision af grænseværdier er som hovedregel en videnskabelig dokumentation (både sundhedsmæssig og kontrolteknisk) fra EU (SCOEL), USA (ACGIH, NIOSH, OSHA), Tyskland (MAK), Holland (DECOS), nordiske lande, den nordiske ekspertgruppe (NEG) og Arbejdstilsynets bearbejdning af erfaringer fra danske arbejdspladser. Grænseværdier fastsættes efter forudgående varsling og behandling af eventuelle indsigelser. Varslingen udarbejdes af Arbejdstilsynet og angives normalt med et konkret tal, der følger de foretrukne tals værdi (1, 2, 5, 10, 20, ). Den sundhedsmæssige dokumentation vurderes af et videnskabeligt kvalitetsudvalg. Det gælder dog ikke forslag, der bygger på vedtagne amerikanske og tyske grænseværdier samt anbefalinger fra EU, da disse som udgangspunkt ikke diskuteres. Efterfølgende foretages en teknisk/økonomisk vurdering af grænseværdiniveauet i Arbejdsmiljørådets udvalg om grænseværdier, der består af repræsentanter for arbejdsmarkedets parter. Arbejdsmiljørådet afgiver på denne baggrund en indstilling til direktøren for Arbejdstilsynet, som fastsætter og bekendtgør grænseværdierne i en særlig grænseværdiliste (bilag til At-vejledningen). I tilfælde af uenighed i Arbejdsmiljørådet fastsætter direktøren grænseværdien ud fra følgende retningslinjer: Grænseværdien bør som hovedregel ikke være strengere end i de lande, som Danmark normalt kan sammenlignes med. Det vil først og fremmest sige de nordiske lande, men også Tyskland og USA. Oplysninger om betydelige meromkostninger som følge af grænseværdiændringen for de berørte virksomheder må sammenholdes med tvivl om den medicinske dokumentation.

6 6 I særlige tilfælde kan direktøren for Arbejdstilsynet fastsætte grænseværdier, uden at den generelle procedure følges. Det er, når der foreligger oplysninger om en særlig risiko ved at bruge stofferne Lovgrundlag Ifølge Arbejdsministeriets bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser) er stoffer og materialer, der er optaget i Arbejdstilsynets liste over grænseværdier og dens bilag, bl.a. omfattet af bekendtgørelsens regler om substitution. Substitution vil sige, at farlige stoffer og materialer ikke må bruges, hvis de kan erstattes med et ufarligt, et mindre farligt eller et mindre generende stof eller materiale. Derudover stiller lovgivningen følgende krav: Sundhedsskadelige eller eksplosive luftarter samt røg, damp, stærk hede eller stank, som udvikler sig i enkelte arbejdsrum eller i dele af bedrifter, skal så vidt muligt fjernes på udviklingsstedet og hindres i at trænge ind i andre arbejdsrum. Hvor sundhedsskadelig forurening af luften ikke kan undgås, skal der træffes enhver mulig foranstaltning til beskyttelse af de ansatte. Unødig påvirkning fra farlige stoffer og materialer skal undgås. Påvirkning fra stoffer og materialer under arbejdet skal derfor nedbringes så meget, som det er rimeligt under hensyntagen til den tekniske udvikling. Fastsatte grænseværdier skal overholdes. Lovgrundlaget indebærer, at det ikke er tilstrækkeligt blot at overholde grænseværdien, hvis de foranstående bestemmelser ikke er opfyldt. En overholdelse af grænseværdien kan således ikke benyttes som eneste kriterium ved vurderingen af de sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold. Der skal med andre ord altid foretages en konkret vurdering af arbejdsmiljøforholdene og eventuel sundhedsfare ved brug af stoffer og materialer med henblik på nødvendige foranstaltninger.

7 Funktion Selv om grænseværdien ikke er udtryk for et stofs giftighed, kan den være vejledende for en vurdering af stoffet ud fra et hygiejnisk synspunkt, når man sammenholder grænseværdien med stoffets virkemåde, flygtighed og andre egenskaber. Herved får man et vist indtryk af, hvor stor risiko der vil være ved at bruge det pågældende stof. Ifølge den fastlagte procedure fastsættes grænseværdier som hovedregel ud fra sundhedsmæssige hensyn, der er baseret på den aktuelle viden om stoffernes virkning. En given grænseværdi kan dog også være udtryk for en afvejning af sundhedsaspektet over for de teknisk/økonomiske aspekter eller kontroltekniske muligheder. Denne afvejning, forskelle i personers følsomhed og den eventuelt begrænsede viden om stoffernes sundhedsfarlige egenskaber betyder, at der kan opstå gener/symptomer eller arbejdsbetingede lidelser ved koncentrationer under grænseværdien. Det følger af regelgrundlaget og forbeholdene ved fastsættelse af grænseværdier, at grænseværdier kun kan være vejledende ved en vurdering af, om sundhedsfarlige forhold eksisterer, og at koncentrationen af alle luftforureninger derfor generelt bør holdes så langt under grænseværdien som muligt. Hvis der ikke er fastsat en grænseværdi for et stof, er det ikke udtryk for, at stoffet nødvendigvis er mindre farligt end et stof på grænseværdilisten. Årsagen til, at et stof ikke har en grænseværdi, kan bl.a. være manglende videnskabelig dokumentation for stoffets sundhedsskadelige egenskaber, fx nye kemiske stoffer, eller for stoffer med meget begrænset udbredelse. 2. Foranstaltninger 2.1. Indledning Afgørelsen af, i hvilket omfang der skal foretages foranstaltninger i forbindelse med arbejde med stoffer og materialer, må altid bero på en konkret vurdering. Uanset om der er foretaget målinger eller ej, og selv om grænseværdien er overholdt, skal der etableres (yderligere) foranstaltninger, hvis påvirkningen er unødig, eller hvis arbejdet ikke udføres forsvarligt. Ved helt uacceptable luftforureningsforhold må arbejdet kun fortsætte, hvis faren straks kan afværges ved brug af personlige værnemidler som midlertidig foranstaltning, indtil luftforureningen er mindsket/elimineret gennem permanente tekniske foranstaltninger. Hvis det viser sig, at gennemførelsen af de nødvendige tekniske foranstaltninger er tidskrævende, skal personlige værnemidler, fx åndedrætsværn, bruges som midlertidig foranstaltning, indtil den permanente tekniske foranstaltning er etableret. Koncentrationen af alle luftforureninger bør som nævnt generelt holdes så langt under grænseværdien som muligt.

8 Retningslinjer Sundhedsskadelige påvirkninger fra stoffer og materialer skal så vidt muligt undgås eller nedbringes ved at forhindre forureningsdannelse, hvor forureningsdannelsen mindskes ved valg af stoffer og materialer (substitution), materialehåndtering, procesændringer o.l. at forhindre forureningsspredning, hvor spredningen af forureningerne fra kilden til omgivelserne mindskes ved hjælp af indkapsling og/eller ventilationsteknik. at forhindre forureningsudsættelse, hvor de ansattes udsættelse for forurening reduceres ved hjælp af automatisering, fjernmanøvrering, indkapsling af de ansatte og, hvor dette ikke er muligt, personlige værnemidler. Ved planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet skal mulighederne for at undgå påvirkninger søges udnyttet i den nævnte rækkefølge. Til brug for virksomhedens og sikkerhedsorganisationens vurdering af luftforureningsforholdene mv. og stillingtagen til, hvorvidt der skal træffes (yderligere) foranstaltninger, er der i det følgende opstillet en række vejledende retningslinjer for, hvilke faktorer der bør inddrages ved vurderingen. Udgangspunktet er, at der skal træffes foranstaltninger, hvis forholdene ikke er forsvarlige, eller hvis påvirkningen er unødig. Det gælder, uanset om der er foretaget målinger eller ej, og selv om grænseværdien er overholdt Ikke-forsvarlige forhold Arbejdet kan ikke betragtes som udført forsvarligt, hvis der fx optræder sygdom, skader, bivirkninger og gener/symptomer i forbindelse med arbejdet. Uanset usikkerhed om luftforureningens art eller at målinger viser værdier, der ligger langt under grænseværdien, kan arbejdet ikke siges at blive udført forsvarligt, hvis der optræder påviselige gener/symptomer, skadelige gener eller arbejdsbetingede lidelser, der kan henføres til de aktuelle arbejdsforhold. Ved vurderingen af arbejdsforhold skal der endvidere tages hensyn til, om de forurenende stoffer eller materialer har særlige egenskaber. Det gælder fx, når der er tale om kræftfremkaldende, allergene eller lignende stoffer.

9 Unødig påvirkning Unødig påvirkning, som kan fjernes ved teknisk rimelige foranstaltninger, er bl.a.: Påvirkning, der skyldes, at maskiner ikke er normalt vedligeholdt eller opstillet, at ventilationsanlægget ikke er renset og kontrolleret med henblik på anlæggets effektivitet, eller at ventilationsanlægget ikke er tilpasset den pågældende arbejdsproces. Påvirkning, der skyldes manglende ventilation, hvor ventilation er praksis eller krævet god standard i branchen. Påvirkning fra en arbejdsproces, som de pågældende ansatte ikke selv deltager i, hvilket fx kan skyldes, at den forurenende proces ikke er forsøgt indkapslet, fx manglende sprøjtekabine ved sprøjtemaling eller manglende afskærmning af processen fx med plastforhæng at der ikke er etableret lokalafsugning eller sektionering af afdelingen at opvarmning eller ventilation af arbejdslokaler sker ved indblæsning af forurenet luft at der ikke er indrettet specielle rum til tørring af forurenende elementer, fx lakerede emner. Påvirkning, der skyldes, at arbejdet udføres i små lukkede rum uden ventilation, så koncentrationen er stigende i dagens løb, fx fotokopieringsrum. Påvirkning, der skyldes, at afhjælpende foranstaltninger ikke er gennemført, selv om de kun medfører en lille økonomisk belastning af virksomheden, fx låg på spande eller beholdere med stoffer og materialer. Påvirkning fra sekundære forureningskilder (støv o.l.), som kan fjernes ved passende rengøring Projektering Virksomhedens og sikkerhedsorganisationens vurdering af luftforureningsforholdene og mulighederne for stofsubstitution mv. ud fra bl.a. ovenstående retningslinjer kan medføre, at der skal projekteres eller ændres et ventilationsanlæg for at nedbringe forureningen. Ved brug af grænseværdier til vurdering af de sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold ved arbejde med stoffer og materialer, hvor der er etableret eller planlægges ventilationsanlæg som teknisk foranstaltning, skal der bl.a. tages hensyn til de generelle forbehold i forbindelse med fastsættelsen af grænseværdier (mangelfuld viden om stoffernes virkning, afvejning af sundhedsmæssige hensyn over for tekniske eller økonomiske hensyn)

10 10 usikkerhed i forbindelse med prøvetagnings- og analyseudstyrs nøjagtighed og usikkerhed ved den statistiske vurdering af målingerne en supplerende teknisk sikkerhedsfaktor, bl.a. med henblik på en fremtidssikring af anlægget. Ved projektering af ventilationsanlæg bør der benyttes varslede nedsættelser af grænseværdien, ligesom sumformlen bør benyttes, når der er flere stoffer til stede. Ved projekteringen skal der endvidere inddrages eventuelle belastninger fra luftforureninger, hvis sammensætning ikke er velkendt, herunder vanskeligt målbare tilstedeværende stoffer, fx ved røgudvikling og højtryksspuling tilstedeværelse af stoffer, der ikke har en grænseværdi urenheder i materialer. 3. Bilag: Grænseværdilisten mv Indledning Bilaget omfatter dels en ordliste med stikord og forklaringer, som skal lægges til grund ved brug af grænseværdier/lister, dels grænseværdilister og lister over stoffer og processer, der anses for at være kræftfremkaldende Ordliste stikord og forklaringer Arbejdshygiejniske målinger Målinger af arten og koncentrationen af luftforureninger kan vise, hvad, og i hvilket omfang, den enkelte udsættes for ved arbejde med stoffer og materialer, påvise virkningen af forskellige tekniske foranstaltninger eller opspore forureningskilder og vurdere deres kildestyrke. Ved enhver arbejdshygiejnisk måling skal virksomhedens sikkerhedsorganisation inddrages, så man får sikkerhed for, at målingerne udføres under normale, repræsentative driftsforhold, indbefattet de særligt belastende faser af forskellige arbejdsprocesser. CAS-nr. CAS-numre angiver et stofs identifikationsnummer i Chemical Abstract Service. Til stofgrupper og stoffer, der forekommer i flere isomere former, kan der være knyttet flere CAS-numre. De anførte CAS-numre er derfor vejledende og ikke altid udtømmende. Det understreges, at grænseværdien henholdsvis optagelse på kræftlisten er knyttet til navnet og ikke til det eller de anførte CAS-numre. Enheder Grænseværdier for gasser og dampe angives normalt som ppm (parts per million = dele pr. million), svarende til antal kubikcentimeter forureningsstof pr. kubikmeter luft.

11 11 Koncentrationen kan også angives i mg/m 3. Det vil sige milligram forureningsstof pr. kubikmeter luft. Koncentrationsangivelsen ppm og mg/m 3 kan omregnes ved hjælp af følgende formel: mg M koncentrat ion i = koncentrat 3 m 24,45 hvor M er stoffets molekylvægt. ion i ppm, For stoffer, der findes som fibre i luften (fx asbest), kan grænseværdien angives som antal fibre pr. cm 3 luft. Partikulær forurening angives i mg/m 3. Gennemsnitsværdier Grænseværdier angiver normalt stoffets tidsvægtede gennemsnitskoncentration af et stof eller materiale i den luft, der indåndes på arbejdspladsen, for en ottetimers arbejdsdag. Selv om den tidsvægtede gennemsnitskoncentration ikke overstiger grænseværdien, må koncentrationen i en tidsperiode på højst 15 minutter dog aldrig overskride 2 x grænseværdien. Gennemsnitsberegning Som regel vil koncentrationen af et luftforureningsstof på en arbejdsplads variere i løbet af arbejdsdagen. Ved at foretage målinger af forureningsstoffets koncentration i forskellige perioder kan man få et billede af koncentrationsvariationerne. Ved beregning af det tidsvægtede gennemsnit indgår en koncentration målt i en bestemt periode med en vægt, der svarer til periodens længde, som vist i følgende eksempel: Beregning af tidsvægtet gennemsnit

12 12 Måleperiode Varighed (min.), b Koncentration (mg/m³), c Sum b c Sum af (b c for hver periode) mg Tidsvægtet koncentrat ion = = = 32,1 Sum af tid m Hudgennemtrængelige stoffer En del stoffer, især væsker, kan trænge igennem huden og på denne måde optages i organismen. Når det er kendt, at et stof kan optages gennem huden, er det markeret med et H i kolonnen Anmærkninger i grænseværdilisten. For disse stoffer er forudsætningen for at kunne bruge den angivne grænseværdi som vurderingsgrundlag, at der ikke samtidig sker optagelse gennem huden. Kræftfremkaldende stoffer Stoffer, der anses for at være kræftfremkaldende, er opført på en særlig liste (bilag 3.6). Stofferne på listen opfylder de kriterier, som er beskrevet i Arbejdsmiljøinstituttets rapport nr. 7/1981 om kræft og kemiske stoffer, og bygger i øvrigt på lister over humancarcinogene og dyrecarcinogene stoffer, der er offentliggjort af WHO's kræftforskningsinstitut IARC (International Agency for Research on Cancer) samt vurderinger foretaget af De Europæiske Fællesskaber. Efter Arbejdstilsynets bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer, anses materialer, der som udgangspunkt indeholder 0,1 pct. eller derover af et stof, der er optaget på Arbejdstilsynets ovennævnte liste, for at være farlige for sikkerhed og sundhed. Oplysning om, at et stof eller at et materiale, der som udgangspunkt indeholder 0,1 pct. eller derover af et stof, af Arbejdstilsynet anses for at være kræftfremkaldende, skal fremgå af leverandørbrugsanvisningens afsnit om sundhedsoplysninger. Stoffer, der anses for at være kræftfremkaldende er markeret med et K i kolonnen Anmærkninger i grænseværdilisten. Organiske opløsningsmidler Stoffer, som Arbejdstilsynet anser for at være organiske opløsningsmidler, er opført på en særlig liste (bilag 3.4.1). Oplysning om korttidsvirkninger og virkning af langvarig eller gentagen belastning fra organiske opløsningsmidler samt materialer, der indeholder et organisk opløsningsmid-

13 13 del, skal fremgå af leverandørbrugsanvisningens afsnit om sundhedsoplysninger. Herudover skal navnet på det organiske opløsningsmiddel oplyses i brugsanvisningen. Loftværdi Der findes en gruppe stoffer, som har en så hurtig akut virkning, at overskridelse af grænseværdien ikke på noget tidspunkt kan tillades. Stoffer i denne gruppe, som specielt omfatter en række irriterende gasser, tildeles en særlig grænseværdi, en loftværdi. Ved kontrol af, om en loftværdi er overholdt, er en måleperiode af en vis varighed nødvendig. Den fundne koncentration bliver således gennemsnitskoncentrationen over måleperioden. Den nødvendige minimale måleperiode (prøvetagningsperiode) vil være forskellig fra stof til stof. Måleperioden må dog højst være 15 minutter. For akut narkotiske eller stærkt ætsende stoffer anbefales så kort en måleperiode som muligt af måletekniske grunde højst 5 minutter. I grænseværdilisten er sådanne stoffer markeret med et L i kolonnen Anmærkninger. Luftforureningsmålinger Ved arbejdshygiejniske undersøgelser kan der benyttes tre typer af luftforureningsmålinger: Eksponeringsmålinger, hvor der foretages en bedømmelse af den enkelte ansattes udsættelse for forureningen. Ved disse målinger benyttes personbåret måleudstyr. Ved prøvetagning i forbindelse med eksponeringsmålinger skal det således bl.a. sikres, at prøvetagningen som hovedregel foretages i den beskæftigedes indåndingszone at prøvetagningen foregår under normale driftsforhold med normal ventilation indbefattet de særligt belastende faser af forskellige arbejdsprocesser at prøvetagningstiden er så lang, at den viser en repræsentativ gennemsnitsværdi at der ved planlægningen af prøvetagningen foretages en kortlægning af eventuelle koncentrationsvariationer under arbejdsprocessen eller arbejdsdagen. Emissionsmålinger eller kildestyrkemålinger, hvor de enkelte maskiners og/eller processers afgivelse af forurening bedømmes. Immissionsmålinger, hvor en arbejdsplads eller et lokales almene luftforureningssituation bedømmes. Ved disse målinger benyttes faste (stationære) målesteder. Sumformel Når flere stoffer forekommer samtidigt, kan de have en forstærkende (synergistisk) eller afsvækkende (antagonistisk) virkning. Hvis der ikke foreligger specifik oplysning om stoffernes samvirkning, må der i det mindste regnes med en sammenlagt (additiv) virkning.

14 14 Følgende formel bruges til beregning af den samlede påvirkning: C 1 GV 1 C 2 C 3 C n K + GV GV GV 2 3 n, hvor C er luftkoncentrationen af de respektive stoffer, og GV de tilsvarende grænseværdier. En brøksum på 1 svarer til grænseværdien for den samlede påvirkning. Ved samtidig forekomst af følgende stoffer bruges sumformlen normalt ikke: Benzen og tetrachlormethan Bly og svovlsyre.

15 Anmærkninger Nye stoffer på listen eller ændringer af grænseværdier i forhold til tidligere liste er siden 1994 markeret med årstal for tilføjelsen/ændringen. Hvor grænseværdien for støv er angivet i fibre/cm3, er enheden placeret i kolonnen mg/cm 3. E betyder, at stoffet har en EF-grænseværdi. L markerer, at grænseværdien er en loftværdi, som ikke på noget tidspunkt må overskrides. H betyder, at stoffet kan optages gennem huden. K betyder, at stoffet er optaget på listen over stoffer, der anses for at være kræftfremkaldende (bilag 3.6).

16 Grænseværdier for luftforurening Liste over grænseværdier for gasser, dampe og partikulær forurening CAS-nr. Stof ppm mg/m 3 Anm Acetaldehyd (1996) LK Acetone E Acetonecyanhydrin, beregnet som CN (2000) 1 3,5 H Acetonitril (2007) EH Acetophenon (1996) Acetylendichlorid, se 1,2-dichlorethen - - Acetylentetrabromid, se 1,1,2,2-tetrabromethan - - Acetylentetrachlorid, se 1,1,2,2-tetrachlorethan Acetylsalicylsyre Acrolein (2000) 0,05 0, Acrylamid - 0,03 HK Acrylonitril 2 4 HK Acrylsyre (1994) 2 5,9 H Acrylsyreethylester, se ethylacrylat - - Acrylsyremethylester, se methylacrylat Adipinsyre (1996) Adiponitril (1996) 2 8,8 H AGE, se allylglycidylether Aldrin - 0,25 HK Allylalkohol 2 5 EH Allylamin (1994) 2 4,7 H Allylchlorid 1 3 K Allylglycidylether 5 22 LHK 1-Allyloxy-2,3-epoxypropan, se allylglycidylether Allylpropyldisulfid Aluminium, pulver og støv, total (2005) - 5 Aluminium, pulver og støv, respirabel (2005) 2 Aluminium, alkyler, beregnet som Al - 2 Aluminium, opløselige salte, beregnet som Al (2005) Aluminiumoxid, beregnet som Al, total (2005) - 5 Aluminiumoxid, beregnet som Al, respirabel (2005) 2 Aluminiumrøg, beregnet som Al - 5 Aminobenzen, se anilin - - Aminobutan, se butylamin Aminoethanol (1996) 1 2,5 EH Aminopyridin 0, Amitrol - 0,2 K Ammat, se ammoniumsulfamat Ammoniak (2002) E Ammoniumchloridrøg - 10

17 17 CAS-nr. Stof ppm mg/m 3 Anm Ammoniumperfluoroctanoat (1996) - 0,01 H Ammoniumsulfamat Amylacetat, alle isomere (1996) E Amylaldehyd, se valeraldehyd Anilin 1 4 HK o-anisidin 0,1 0,5 HK p-anisidin 0,1 0,5 H Anon, se cyclohexanon Antimon, pulver og forbindelser, beregnet som Sb, se - 0,5 dog stibin Antimonbrinte, se stibin antu - 0,3 K Arsen og uorganiske forbindelser, beregnet som As - 0,01 K (1996), se dog arsin og calciumarsenat Arsenbrinte, se arsin Arsin 0,01 0,03 K Asbest (2005) 0,1 fiber/cm 3 K Asfaltrøg, se bitumenrøg Atrazin - 2 K Attapulgitfibre 1 fiber/cm 3 3-Azapentan-1,5-diamin, se diethylentriamin - - Azimethylen, se diazomethan Azinphosmethyl - 0,2 H Aziridin, se ethylenimin Azoimid 0,1 0,2 L Bariumforbindelser, opløselige, beregnet som Ba - 0,5 E Baytex, se fenthion Benomyl - 5 K Benzen (1996) 0,5 1,6 EHK 1,2-Benzendiol, se pyrocatechol - - 1,3-Benzendiol, se resorcinol - - p-benzendiol, se hydroquinon ,2,4-Benzentricarboxylsyre-1,2-anhydrid (1996) - 0,04 L 1,3-Benzodinitril, se m-phthalodinitril - - p-benzoquinon, se Quinon benzoylchlorid (2002) 0,5 2,8 L Benzoylperoxid Benzylacetat (2002) Benzylbutylphthalat (1994) Benzylchlorid 1 5 LK

18 18 CAS-nr. Stof ppm mg/m 3 Anm Beryllium, pulver og forbindelser, beregnet som Be - 0,001 K BGE, se n-butylglycidylether Biphenyl 0,2 1 Bis(4-aminophenyl)methan, se 4,4'-methylendianilin - - Bis(2-chlorethyl)ether, se 2,2'-Dichlordiethylether Bis(chlormethyl)ether 0,001 0,005 K Bis(2-hydroxyethyl)amin, se diethanolamin - - Bis(2-propyl)ether, se diisopropylether - - Bitumenrøg (2000), cyclohexanholdige fraktion af totalstøv - 1 Bladan, se parathion Bly, pulver, støv, røg og uorganiske forbindelser, beregnet - 0,05 E som Pb (1996) Blytetraethyl, beregnet som Pb 0,007 0,05 H l Blytetramethyl, beregnet som Pb 0,007 0,05 H Blåsyre, se hydrogencyanid - - Bomuldstøv (råbomuld) 0,5 Borax, se natriumtetraborat, decahydrat - - Borethan, se diboran Boroxid Bortribromid 1 10 L Bortrifluorid 1 3 L Brintoverilte, se hydrogenperoxid Brom 0,1 0,7 E Bromacil - 5 Brombrinte, se hydrogenbromid - - Bromchlophos, se dibrom Brom-2-chlor-1,1,1-trifluorethan Bromethan (1994) 5 22 HK Bromethen, se vinylbromid Bromoform 0,5 5 H Brompentafluorid 0,1 0, ,3-Butadien K n-butan Butanol, alle isomere LH Butanon (1994) EH Butanthiol 0,5 1,5 2-Butenal, se crotonaldehyd Butoxy-2,3-epoxypropan, se n-butylglycidylether Butoxyethanol, se butylglycol tert-Butoxyethanol (1994) Butoxyethylacetat, se butylglycolacetat Butylacetat, alle isomere n-butylacrylat (1996) 2 11 E

19 19 CAS-nr. Stof ppm mg/m 3 Anm. Butylalkohol, se butanol - - Butylamin, alle isomere 5 15 LH Butylcellosolve, se butylglycol Butyldiglycol (2007) 10 67,5 E n-butylglycidylether 6 30 K Butylglycol (2000) EH Butylglycolacetat (2000) EH Butylhydrosulfid, se 1-butanthiol sec-Butyl-1-hydroxybenzen, se o-sec-butylphenol - - Butylhydroxytoluen, se 2,6-di-tert-butyl-p-cresol n-butyllactat 5 30 Butylmercaptan, se 1-butanthiol n-butylmethacrylat (1996) o-sec-butylphenol 5 30 H p-tert-butylphenol 0,08 0,5 H p-tert-butyltoluen (1996) 1 6, Cadmium, pulver, støv, røg og uorganiske forbindelser, - 0,005 K beregnet som Cd (2000) Calciumarsenat Calciumcyanamid - 0,5 Calciumcyanid, se cyanider, alkalimetal Calciumhydroxid - 5 E Calciumoxid Camphechlor - 0,5 HK Campher, syntetisk 2 12 Caprolactam, se 2-oxohexamethylenimin Captafol - 0,1 HK Captan - 5 K Carbaryl - 5 HK Carbofuran - 0, Carbon black - 3,5 K Carbondioxid E Carbondisulfid 5 15 H Carbonmonoxid (1996) Carbontetrabromid 0,1 1,4 Carbontetrachlorid, se tetrachlormethan Carbonylchlorid (2002) 0,02 0,08 E Carbonylfluorid 2 6 Catechol, se pyrocatechol - - Cellosolve, se ethylglycol - - Cellosolveacetat, se ethylglycolacetat Chlor (2007) 0,25 0,75 E Chloracetaldehyd 1 3 LK Chloracetone (1994) 1 3,8 LH α-chloracetophenon 0,05 0, Chloracetylchlorid 0,05 0, Chlorbenzen (2007) 5 23 E

20 20 CAS-nr. Stof ppm mg/m 3 Anm o-chlorbenzylidenmalonnitril 0,05 0,4 LH Chlorbrinte, se hydrogenchlorid Chlorbrommethan Chlor-1,3-butadien 1 3,6 LHK Chlorcyan, se cyanochlorid Chlordan - 0,5 HK Chlor-1,1-difluorethan (1996) Chlordifluormethan (1994) E Chlordioxid 0,1 0, Chloreddikesyremethylester (2002) 1 5 H 1-Chlor-2,3-epoxypropan, se epichlorhydrin - - Chlorerede biphenyler, se polychlorerede biphenyler - - Chloreret camphen, se camphechlor - - Chlorethan, se ethylchlorid Chlorethanal, se chloracetaldehyd Chlorethanol 1 3 LH Chlorethen, se vinylchlorid - - Chlormethan, se methylchlorid Chlor-2-methylbenzen, se o-chlortoluen Chlor-1-nitropropan Chloroform (2002) 2 10 EHK 2-Chloropren, se 2-chlor-1,3-butadien Chlorpentafluorethan Chlorphenol og salte heraf, beregnet som chlorphenol (1994) - 0,5 H Chlorpicrin 0,1 0,7 3-Chlorpropen, se allylchlorid Chlorpropionsyre (1994) 0,1 0,44 H Chlorpyrifos - 0,2 H o-chlorstyren α-chlortoluen, se benzylchlorid o-chlortoluen H Chlortrifluorid 0,1 0,4 L Chlortrifluormethan (1996) Chlor-1-vinylbenzen, se o-chlorstyren Chrom, pulver og opløselige chromi- og chromosalte, - 0,5 beregnet som Cr Chromsyre og chromater, beregnet som Cr (1996), undtagen - 0,005 K strontiumchromat Clopidol (1994) Cobalt, pulver, støv, røg og uorganiske forbindelser, beregnet - 0,01 K som Co (2000) Cobaltcarbonyl, beregnet som Co - 0,1 K Cobalthydrocarbonyl, beregnet som Co - 0,1 K Cresol, alle isomere 5 22 EH Cresylglycidylether 10 70

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 13. februar 2015. Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer på luftfartsområdet 1)

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 13. februar 2015. Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer på luftfartsområdet 1) Lovtidende A 2015 Udgivet den 13. februar 2015 20. januar 2015. Nr. 142. Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer på luftfartsområdet 1) I medfør af 40 g, stk. 1 og 2, og 149, stk. 10,

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer I bekendtgørelse nr. 507 af 17. maj 2011 om grænseværdier for stoffer og materialer foretages følgende ændringer:

Læs mere

Filtre mod gasser og dampe

Filtre mod gasser og dampe Filtre mod gasser og dampe Stof / materiale Filtertyper A AX B E K Organiske dampe over 65 C Org. dampe på eller lavere end 65 C Uorganiske gasser Sure gasser og aminer Bemærkninger Acetone Acrylater Alkoholer

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING AHL SILVER SHIELD / 4H VAREMÆRKE ART.NR.

BRUGERVEJLEDNING AHL SILVER SHIELD / 4H VAREMÆRKE ART.NR. BRUGERVEJLEDNING VAREMÆRKE ART.NR. SILVER SHIELD / 4H 111 060 111 070 111 080 111 090 111 100 111 110 Størrelse 6 Størrelse 7 Størrelse 8 Størrelse 9 Størrelse 10 Størrelse 11 BESKRIVELSE Kemikaliehandske

Læs mere

Styrk Sikkerheden. www.3msikkerhed.dk. SIKKERHED KOMFORT KVALIFICERET RÅDGIVNING 3M 2006. All rights reserved

Styrk Sikkerheden. www.3msikkerhed.dk. SIKKERHED KOMFORT KVALIFICERET RÅDGIVNING 3M 2006. All rights reserved Styrk Sikkerheden www.3msikkerhed.dk SIKKERHED KOMFORT KVALIFICERET RÅDGIVNING 3M 2006. All rights reserved Følgende er vigtigt at vide, når du bruger Filterguiden! Denne filterguide er udarbejdet for

Læs mere

At-VEJLEDNING. Recirkulation. A.1.7 Februar 2002. Vejledning om tilbageførsel af udsuget forurenet luft til arbejdsrum eller andre lokaler

At-VEJLEDNING. Recirkulation. A.1.7 Februar 2002. Vejledning om tilbageførsel af udsuget forurenet luft til arbejdsrum eller andre lokaler At-VEJLEDNING A.1.7 Februar 2002 Recirkulation Vejledning om tilbageførsel af udsuget forurenet luft til arbejdsrum eller andre lokaler 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan

Læs mere

Nye stoffer på listen eller ændringer af grænseværdier i forhold til tidligere liste er siden 1994 markeret med årstal for tilføjelsen/ændringen.

Nye stoffer på listen eller ændringer af grænseværdier i forhold til tidligere liste er siden 1994 markeret med årstal for tilføjelsen/ændringen. Bilag 2 Grænseværdier for luftforurening m.v. Anmærkninger Nye stoffer på listen eller ændringer af grænseværdier i forhold til tidligere liste er siden 1994 markeret med årstal for tilføjelsen/ændringen.

Læs mere

At-VEJLEDNING. D Maj Opdateret april Erstatter At-meddelelse nr af april Arbejdshygiejniske målinger

At-VEJLEDNING. D Maj Opdateret april Erstatter At-meddelelse nr af april Arbejdshygiejniske målinger At-VEJLEDNING D.7.1-2 Maj 2001 - Opdateret april 2015 Erstatter At-meddelelse nr. 4.30.1 af april 1993 Arbejdshygiejniske målinger Vejledning om målingstyper, brug af målinger samt vurdering af måleresultater

Læs mere

Anvendelse af kræftfremkaldende stoffer og materialer om bord i skibe

Anvendelse af kræftfremkaldende stoffer og materialer om bord i skibe Anvendelse af kræftfremkaldende stoffer og materialer om bord i skibe Når du anvender kræftfremkaldende stoffer og materialer om bord, skal du tage en række forholdsregler. Denne pjece fortæller, hvordan

Læs mere

Supplement til B-værdivejledningen 2008

Supplement til B-værdivejledningen 2008 Supplement til B-værdivejledningen 2008 Miljøprojekt Nr. 1252 2008 Indhold FORORD 5 1 INDLEDNING 7 2 LISTEN OVER B-VÆRDIER 9 Bilag DATABLADE 37 3 4 Forord Dette supplement til Miljøstyrelsens vejledning

Læs mere

TEKNISK DATABLAD. Sol-Vex Nitril Trykt den Handskemateriale Velouriseret (Formateriale)

TEKNISK DATABLAD. Sol-Vex Nitril Trykt den Handskemateriale Velouriseret (Formateriale) TEKNISK DATABLAD Nitril Trykt den 24-07-2015 Handskemateriale Velouriseret (Formateriale) Mulige skadelige ingredienser Sensibilisatorer Zinkdiethyldithiocarbamat Mercaptobenzothiazol Kun et meget lille

Læs mere

At-VEJLEDNING. D.2.9-2 Oktober 2003 - Opdateret oktober 2014. Hjemmearbejde

At-VEJLEDNING. D.2.9-2 Oktober 2003 - Opdateret oktober 2014. Hjemmearbejde At-VEJLEDNING D.2.9-2 Oktober 2003 - Opdateret oktober 2014 Hjemmearbejde Vejledningen handler om arbejdsmiljølovgivningens krav, når den ansatte arbejder hjemme 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.14 Planlægning af faste arbejdssteders indretning August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.13 af december 1996 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 At-VEJLEDNING D.6.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 Støj 2. udgave april 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Prøve ID: Min. Max.

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Prøve ID: Min. Max. Udtagningsadresse: Raffinaderivej 2 Prøveudtagning: kl. 11:50 Analyseperiode: - 14.03.2013 AR-13-CA-00053773-01 EUDKVE-00053773 05377301 Enhed Kravværdier Prøve ID: 001999-30 Min. Max. Prøvens farve Farveløs

Læs mere

Kemikalie 2,4-Toluendiisocyanat B B A A B A A A A A A C A C C C C Acetamid A A A A A A A A A A A A A A C A A C Acetone B B A A B A A A A A A C A C C

Kemikalie 2,4-Toluendiisocyanat B B A A B A A A A A A C A C C C C Acetamid A A A A A A A A A A A A A A C A A C Acetone B B A A B A A A A A A C A C C Kemikalie 2,4-Toluendiisocyanat B B A A B A A A A A A C A C C C C Acetamid A A A A A A A A A A A A A A C A A C Acetone B B A A B A A A A A A C A C C C C C Acetonitril C C A A C A A A A A A B A A Acetylen

Læs mere

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste At-VEJLEDNING F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges til at

Læs mere

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.15 af april 1998. Rengøring og vedligeholdelse

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.15 af april 1998. Rengøring og vedligeholdelse At-VEJLEDNING A.1.4 December 2001 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.15 af april 1998 Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar

Læs mere

To aftag på trykledningen fra Regnemark Vandværk, som forsyner den sydlige del af kommunen og bidrager til opblanding på Hvidovre Vandværk.

To aftag på trykledningen fra Regnemark Vandværk, som forsyner den sydlige del af kommunen og bidrager til opblanding på Hvidovre Vandværk. Hvidovre Kommune Vandet i Hvidovre leveres fra følgende vandværker og ledninger: Hvidovre Vandværk på Biblioteksvej, hvor vandet opblandes med vand fra det regionale Regnemark Vandværk. Det opblandede

Læs mere

At-VEJLEDNING. Cromat i cement

At-VEJLEDNING. Cromat i cement At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.1.4 Cromat i cement Maj 2006 Erstatter At-meddelelse nr. 3.01.1 af februar 1986 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

At-VEJLEDNING. D Maj Opdateret april Arbejdshygiejniske dokumentations - målinger

At-VEJLEDNING. D Maj Opdateret april Arbejdshygiejniske dokumentations - målinger At-VEJLEDNING D.7.2-2 Maj 2001 - Opdateret april 2015 Erstatter At-anvisning 4.3.0.1 af maj 1996 Arbejdshygiejniske dokumentations - målinger Vejledning om krav til dokumentationsmålinger, der skal kunne

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D Køle-smøremidler

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D Køle-smøremidler At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.17 Køle-smøremidler December 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 4.04.6 af april 1991 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Information om fastsættelse af KODENUMRE

Information om fastsættelse af KODENUMRE Information om fastsættelse af KODENUMRE Siden 1982 har der for malevarer eksisteret en bekendtgørelse om fastsættelse af kodenumre og en tilhørende bekendtgørelse om arbejde med kodenummerede produkter.

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT. Problemstilling. Baggrund. cc:

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT. Problemstilling. Baggrund. cc: Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Stine Kjær Ottsen Dato: 26. april 2017 QA:

Læs mere

(EN374) Grøn 1.5 Nej 6½-7, 7½-8,

(EN374) Grøn 1.5 Nej 6½-7, 7½-8, TEKNISK DATABLAD Nitril Trykt den 27-07-2015 Handskemateriale Nitril (Belægning) N/A (Formateriale) Mulige skadelige ingredienser Sensibilisatorer Zinkdiethyldithiocarbamat Zink-2-mercaptobenzothiazol

Læs mere

Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand

Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand Opdateret juni og juli 2010 Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand Følgende lister er tænkt som en hjælp til kommuner, regioner, embedslæger, rådgivere

Læs mere

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RÅDET RÅDETS DIREKTIV. af 25. april 1983

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RÅDET RÅDETS DIREKTIV. af 25. april 1983 11. 5. 83 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 123/31 II (Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RÅDET RÅDETS DIREKTIV af 25. april 1983 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

TEKNISK DATABLAD. Sol-Vex 37-675. Nitril Trykt den 24-07-2015. Handskemateriale Nitril (Belægning) Velouriseret (Formateriale)

TEKNISK DATABLAD. Sol-Vex 37-675. Nitril Trykt den 24-07-2015. Handskemateriale Nitril (Belægning) Velouriseret (Formateriale) TEKNISK DATABLAD Nitril Trykt den 24-07-2015 Handskemateriale Nitril (Belægning) Velouriseret (Formateriale) Mulige skadelige ingredienser Sensibilisatorer Zinkdiethyldithiocarbamat Zink-2-mercaptobenzothiazol

Læs mere

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr. 3.01.7 af januar 1990. Trykimprægneret træ

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr. 3.01.7 af januar 1990. Trykimprægneret træ At-VEJLEDNING C.1.1 Juli 2000 Erstatter At-meddelelse nr. 3.01.7 af januar 1990 Trykimprægneret træ Vejledning om beskyttelse mod sundhedsfarer ved arbejde med trykimprægneret træ 2 Hvad er en At-vejledning?

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Miljøvand- og jordanalyser - Laboratorieanalyser 2016+ Aftalenr.: 24.02-xxxxx

Miljøvand- og jordanalyser - Laboratorieanalyser 2016+ Aftalenr.: 24.02-xxxxx 1 24 timersanalyser = kr. 2 48 timersanalyser = kr. 3 5 dages analyser = kr. 4 10 dages analyser = kr. 5 Screeningsanalyse = kr. Tilbudssum = kr. JORDANALYSER 1 24 timersanalyser = kr. 2 48 timersanalyser

Læs mere

ANALYSERAPPORT. TRE-FOR Vand A/S Registernr.: Att.: CVR Modt. dato:

ANALYSERAPPORT. TRE-FOR Vand A/S Registernr.: Att.: CVR Modt. dato: 6000 Kolding Sidenr.: 1 af 5 Udvidet kontrol, type U Organiske mikroforuren. type O Coliforme bakterier 37 C

Læs mere

Kundenr.: Rosenlunden 3 Ordrenr.: Søndersø Prøvenr.: ANALYSERAPPORT. - Boringskontrol + Org.

Kundenr.: Rosenlunden 3 Ordrenr.: Søndersø Prøvenr.: ANALYSERAPPORT. - Boringskontrol + Org. Sidenr.: 1 af 5 Calcium (Ca) 130 mg/l ISO17294m-ICPMS 30 Magnesium (Mg) 12 mg/l ISO17294m-ICPMS 30 Kalium (K) 5.7 mg/l ISO17294m-ICPMS 30 Natrium (Na) 16 mg/l ISO17294m-ICPMS 30 Jern (Fe) 0.096 mg/l ISO17294m-ICPMS

Læs mere

At-VEJLEDNING. Røgudvikling og røgklasser ved svejsning

At-VEJLEDNING. Røgudvikling og røgklasser ved svejsning At-VEJLEDNING C.1.2 April 2001 Røgudvikling og røgklasser ved svejsning Vejledning om vurdering af røgudvikling og røgklasser ved valg af beklædte elektroder, rørtråde og massive tråde (tilsatsmateriale)

Læs mere

Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand

Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand Opdateret juni 2015 Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand Følgende lister er tænkt som en hjælp til kommuner, regioner, embedslæger, rådgivere

Læs mere

Kemiske undersøgelser af drikkevand Højst Vand fra Søndersø Islevbro Thorsbro Marbjerg Lejre Slangerup Regnemark tilladelige byledningsværdier

Kemiske undersøgelser af drikkevand Højst Vand fra Søndersø Islevbro Thorsbro Marbjerg Lejre Slangerup Regnemark tilladelige byledningsværdier Københavns Kommune Vandet i Københavns Kommune leveres fra de syv regionale vandværker ad følgende ledningsstrækninger: Værkerne Søndersø og Slangerup leder vandet af en fælles trykledning til beholderanlægget

Læs mere

Hvornår skal jord som affald håndteres som farligt affald?

Hvornår skal jord som affald håndteres som farligt affald? Hvornår skal jord som affald håndteres som farligt affald? (Version 22.01.12) DAKOFAs liste over grænseværdier for, hvornår farlige stoffer, for hvilke der er fastsat kvalitetskriterier i relation til

Læs mere

SØREN JENSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S Havneparken Vejle Att.: Hans Theil Hansen

SØREN JENSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S Havneparken Vejle Att.: Hans Theil Hansen SØREN JENSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S Havneparken 4 7100 Vejle Att.: Hans Theil Hansen 6. kontor Postboks 1228 0900 København C Tlf. 70121288 Fax 72208585 at@at.dk www.at.dk CVR-nr. 21481815 Tilstrækkeligt

Læs mere

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol.

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup Tlf. 4483 6000 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup har bemærkninger

Læs mere

Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand

Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand Opdateret maj 2014 Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand Følgende lister er tænkt som en hjælp til kommuner, regioner, embedslæger, rådgivere

Læs mere

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6 Arbejde med brandfarlige væsker Vejledning om forebyggelse af brandfare ved arbejde med organiske opløsningsmidler og andre brandfarlige væsker August 2005 Erstatter

Læs mere

6. Spørgsmål 4 (vedr. Bilag 2, Kravspecifikation)

6. Spørgsmål 4 (vedr. Bilag 2, Kravspecifikation) Advokatpartnerselskab J.nr. 295235-MRP RETTELSESBLAD / SPØR GSMÅL-SVAR 3 6. Spørgsmål 4 (vedr. Bilag 2, Kravspecifikation) Akkreditering af udvalgte freonstoffer i luft. Af bilaget fremgår det, at der

Læs mere

TouchNTuff

TouchNTuff 92-600 92-605 KEMISK BESKYTTELSE OG VÆSKETÆTHED NITRIL STÆNK MODEL # BELÆGNING FORMATE RIALE GREBDESIGN MANCHET- MODELLER FARVE AQL UPUD RET EN-STR. LÆNGDE MM TYKKELSE MM PAKNING 92-500 Nitril N/A Strukturerede

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.5.2. Høreværn. Vejledning om brug af høreværn

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.5.2. Høreværn. Vejledning om brug af høreværn At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.5.2 Høreværn Vejledning om brug af høreværn Juni 2009 Erstatter marts 2001 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

At-VEJLEDNING. Pulverlakering. D.2.4 August 2001. Vejledning om beskyttelse mod sundhedsfarer ved arbejde med pulverlakering

At-VEJLEDNING. Pulverlakering. D.2.4 August 2001. Vejledning om beskyttelse mod sundhedsfarer ved arbejde med pulverlakering At-VEJLEDNING D.2.4 August 2001 Pulverlakering Vejledning om beskyttelse mod sundhedsfarer ved arbejde med pulverlakering 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

ANALYSERAPPORT. COWI A/S Registernr.: Afdelingsnr.: 1341 Kundenr.: Odensevej 95 Ordrenr.: Odense S. Prøvenr.

ANALYSERAPPORT. COWI A/S Registernr.: Afdelingsnr.: 1341 Kundenr.: Odensevej 95 Ordrenr.: Odense S. Prøvenr. Sidenr.: 1 af 3 Chlorid 100 mg/l 0.50 SM 17 udg. 4500 5 Sulfat 57 mg/l 0.50 SM 17 udg. 4500 2 NVOC 42 mg/l 0.1 SM 17 5310C 10 Methan 43 mg/l 0.005 GC/FID 19 Cyanid, total

Læs mere

Arbejdstilsynets bemærkninger til strategi for 1. runde af kemiske stoffer på listen over uønskede stoffer (LOUS)

Arbejdstilsynets bemærkninger til strategi for 1. runde af kemiske stoffer på listen over uønskede stoffer (LOUS) Arbejdstilsynets bemærkninger til strategi for 1. runde af kemiske stoffer på listen over uønskede stoffer (LOUS) Alkylphenoler & alkylphenolethoxylater: Der skal laves nogle udtræk i Produktregisteret,

Læs mere

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*)

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*) Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 908 af 27. september 2005 med senere ændringer - uautoriseret

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr:

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Ladelundvej 8 CA000391 8044688 Uorganiske forbindelser Ammonium (NH4) < 0.00 mg/l 0.0 0.00 SM 17. udg. 400-NH3 (H) 1 Nitrit < 0.001 mg/l 0.1 0.001 SM 17. udg. 400-NO2 (B) 1 Nitrat 0.6 mg/l 0 0.3 SM 17.

Læs mere

At-VEJLEDNING. Kræftrisikable stoffer og materialer. C.2.1 Februar 2003. Erstatter At-meddelelse nr. 3.02.6 af oktober 1995

At-VEJLEDNING. Kræftrisikable stoffer og materialer. C.2.1 Februar 2003. Erstatter At-meddelelse nr. 3.02.6 af oktober 1995 At-VEJLEDNING C.2.1 Februar 2003 Erstatter At-meddelelse nr. 3.02.6 af oktober 1995 Kræftrisikable stoffer og materialer 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg I bekendtgørelse nr. 292 af 26. marts 2014 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg foretages følgende

Læs mere

Nedenfor er givet en oversigt over stofdatablade i branchebeskrivelsen for metalforarbejdning.

Nedenfor er givet en oversigt over stofdatablade i branchebeskrivelsen for metalforarbejdning. Nedenfor er givet en oversigt over stofdatablade i branchebeskrivelsen for metalforarbejdning. For at se detaljer om et stof klik på navnet. For at kommer tilbage til oversigten, klik på Tilbage til oversigt

Læs mere

Nedenfor er givet en oversigt over stofdatablade i branchebeskrivelsen for plastvirksomheder.

Nedenfor er givet en oversigt over stofdatablade i branchebeskrivelsen for plastvirksomheder. Nedenfor er givet en oversigt over stofdatablade i branchebeskrivelsen for plastvirksomheder. For at se detaljer om et stof klik på navnet. For at kommer tilbage til oversigten, klik på Tilbage til oversigt

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.18. Arbejde med fjernvarmerør, der er præisoleret med polyurethan

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.18. Arbejde med fjernvarmerør, der er præisoleret med polyurethan At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.18 Arbejde med fjernvarmerør, der er præisoleret med polyurethan December 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 4.04.3 af maj 1989 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejde med formolier

At-VEJLEDNING. Arbejde med formolier At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.17 Arbejde med formolier Maj 2006 Erstatter At-meddelelse nr. 3.01.2 af oktober 1984 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Hane lavtryk kote 44 Lab prøvenr.:

Analyserapport. Prøvemærke: Hane lavtryk kote 44 Lab prøvenr.: Ladelundvej 8 AR-1-CA-00366821-01 0.11.201 Prøveudtagning: 0.11.201 kl. 09:40 Analyseperiode: 0.11.201-19.11.201 ph 7.6 ph 7 8. DS 287 Inddampningsrest 390 mg/l 100 10 DS 204 12 Konduktivitet (Ledningsevne)

Læs mere

At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.0.8. Aftaler, der begrænser Arbejdstilsynets tilsyn med overholdelsen af visse arbejdsmiljøregler

At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.0.8. Aftaler, der begrænser Arbejdstilsynets tilsyn med overholdelsen af visse arbejdsmiljøregler At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.0.8 Aftaler, der begrænser Arbejdstilsynets tilsyn med overholdelsen af visse arbejdsmiljøregler August 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.5. Infralyd

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.5. Infralyd At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.5 Infralyd November 2004 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.4 af februar 1998 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Nedenfor er givet en oversigt over stofdatablade i branchebeskrivelsen for garverier.

Nedenfor er givet en oversigt over stofdatablade i branchebeskrivelsen for garverier. Nedenfor er givet en oversigt over stofdatablade i branchebeskrivelsen for garverier. For at se detaljer om et stof klik på navnet. For at kommer tilbage til oversigten, klik på Tilbage til oversigt på

Læs mere

D.7.4 Marts 2003 Måling af støj på arbejdspladsen

D.7.4 Marts 2003 Måling af støj på arbejdspladsen At-VEJLEDNING D.7.4 Marts 03 Måling af støj på arbejdspladsen 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges

Læs mere

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 64-60

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 64-60 Opgavens art: Opgaveformulering: Fagområde: Opgavens varighed: Spørgsmål vedr. sikkerhed, arbejdsmiljø, materialer og proces Giv en skriftlig besvarelse på en række teoretiske spørgsmål Hærdeplast 4 lektioner

Læs mere

Bilag 2.1 Hovedbestanddele i grundvandsovervågningen Bilag 2.2 Hovedbestanddele i landovervågningen

Bilag 2.1 Hovedbestanddele i grundvandsovervågningen Bilag 2.2 Hovedbestanddele i landovervågningen Bilag Bilag.1 Hovedbestanddele i grundvandsovervågningen 19983 Bilag. Hovedbestanddele i landovervågningen 19983 Bilag.3 Hovedbestanddele i vandværkernes boringskontrol 19983 Bilag 3.1 Uorganiske sporstoffer

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.6. Brug af ultralyd

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.6. Brug af ultralyd At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.6 Brug af ultralyd December 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.3 af september 1987 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Nedenfor er givet en oversigt over stofdatablade i branchebeskrivelse for metaliseringsvirksomheder.

Nedenfor er givet en oversigt over stofdatablade i branchebeskrivelse for metaliseringsvirksomheder. Nedenfor er givet en oversigt over stofdatablade i branchebeskrivelse for metaliseringsvirksomheder. For at se detaljer om et stof klik på navnet. For at kommer tilbage til oversigten, klik på Tilbage

Læs mere

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6 At-VEJLEDNING Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

ÅNDEDRÆTSVÆRN. www.icm-arsima.com 55

ÅNDEDRÆTSVÆRN. www.icm-arsima.com 55 ÅNDEDRÆTSVÆRN 55 generelt nvendelse Før det besluttes at anvende åndedrætsværn, skal det overvejes, om en given luftforurening af farlige stoffer kan undgås, fx ved brug af mindre farlige stoffer, eller

Læs mere

Notat om etablering af ventilation ved termisk bearbejdning

Notat om etablering af ventilation ved termisk bearbejdning xx. den 29. maj 1995 J.nr. xxxx Notat om etablering af ventilation ved termisk bearbejdning af plast. Konklusion Arbejdstilsynets praksis om etablering af foranstaltninger som procesventilation fx i form

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.14-1. Vaccination af personer, der er beskæftiget med kloakslam og spildevand

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.14-1. Vaccination af personer, der er beskæftiget med kloakslam og spildevand At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.14-1 Vaccination af personer, der er beskæftiget med kloakslam og spildevand Januar 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 4.02.1 af marts 1992 - Opdateret april 2015 2

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder, bortset fra bygge- og anlægsarbejde At-vejledning F.3.

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder, bortset fra bygge- og anlægsarbejde At-vejledning F.3. At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder, bortset fra bygge- og anlægsarbejde At-vejledning F.3.5-1 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.7 Sikkerheds- og sundhedsarbejde

Læs mere

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på?

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på? Lossepladser State of the Art, ATV Jord & Grundvand Overgang til passiv tilstand Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på? Lizzi Andersen, Senior

Læs mere

DAKOFA Kursus: Klassificering af farligt affald. Overblik over de lovgivningsmæssige rammer september Agenda.

DAKOFA Kursus: Klassificering af farligt affald. Overblik over de lovgivningsmæssige rammer september Agenda. DAKOFA Kursus: Klassificering af farligt affald Overblik over de lovgivningsmæssige rammer 15-16 september 2016 Thilde Fruergaard Astrup Jord og Affald Agenda Status Baggrund for de nye klassificeringsregler

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D Nedrivning

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D Nedrivning At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.15 Nedrivning Februar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerheds- og sundhedsarbejdet ved ombygning mv. af ukompliceret erhvervsbyggeri, herunder daginstitutioner og skoler

At-VEJLEDNING. Sikkerheds- og sundhedsarbejdet ved ombygning mv. af ukompliceret erhvervsbyggeri, herunder daginstitutioner og skoler At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.2.9 Sikkerheds- og sundhedsarbejdet ved ombygning mv. af ukompliceret erhvervsbyggeri, herunder daginstitutioner og skoler Maj 2006 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol.

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup Tlf. 4483 6000 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup har bemærkninger

Læs mere

Benzen. Toluen. Ethylbenzen. Ortho-xylen Meta-xylen Para-xylen Styren Benz(a)pyren 1,1,1-Trichlorethan Trichlorethylen Bly

Benzen. Toluen. Ethylbenzen. Ortho-xylen Meta-xylen Para-xylen Styren Benz(a)pyren 1,1,1-Trichlorethan Trichlorethylen Bly Nedenfor er givet en oversigt over stofdatablade i branchebeskrivelsen for autoværksteder. For at se detaljer om et stof klik på navnet. For at kommer tilbage til oversigten, klik på Tilbage til oversigt

Læs mere

At-VEJLEDNING. Organisering af samarbejdet om arbejdsmiljø i virksomheder med ansatte på særlige vilkår. At-vejledning F.3.8-1

At-VEJLEDNING. Organisering af samarbejdet om arbejdsmiljø i virksomheder med ansatte på særlige vilkår. At-vejledning F.3.8-1 At-VEJLEDNING Organisering af samarbejdet om arbejdsmiljø i virksomheder med ansatte på særlige vilkår At-vejledning F.3.8-1 Marts 2012 - Opdateret januar 2016 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

(05+09) BORINGSKONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING

(05+09) BORINGSKONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING Vandværksvej 4 3450 Allerød Blad 1 af 5 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve DIREKTE

Læs mere

At-VEJLEDNING. Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991. Sandblæsning

At-VEJLEDNING. Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991. Sandblæsning At-VEJLEDNING D.2.1 Marts 2000 Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991 Sandblæsning Vejledning om sandblæsning med tør fristråle i kabine og hal samt udendørs sandblæsning, herunder byggeog anlægsarbejde

Læs mere

Bilag 1 Grænseværdier - jordklasser

Bilag 1 Grænseværdier - jordklasser Bilag 1 Grænseværdier - jordklasser Klasse 0 Klasse ½ Klasse 1 Klasse 1½ Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 tørstof tørstof tørstof tørstof eluat Tørstof eluat tørstof eluat tørstof

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsbrugsanvisning for stoffer og materialer

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsbrugsanvisning for stoffer og materialer At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.11 Arbejdspladsbrugsanvisning for stoffer og materialer November 2005 Erstatter april 2003 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne

Læs mere

Farlige stoffer og materialer om bord i skibe

Farlige stoffer og materialer om bord i skibe Farlige stoffer og materialer om bord i skibe I denne pjece kan du læse om de forholdsregler, du skal tage for at undgå skadelige påvirkninger, når du arbejder med stoffer og materialer. Det kan fx være

Læs mere

Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede

Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede anlæg Brøndby, 9. november 2012 Knud Christiansen 1 Baggrund Ved beregninger af skorstenshøjder for især affaldsforbrændingsanlæg

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg (Gældende) Udskriftsdato: 30. september 2014 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-4601-00413 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om ændring

Læs mere

Orientering fra miljøstyrelsen Nr. 6 2000. Effektlisten 2000

Orientering fra miljøstyrelsen Nr. 6 2000. Effektlisten 2000 Orientering fra miljøstyrelsen Nr. 6 2000 Effektlisten 2000 Indholdsfortegnelse 1. Resumé 1 2. Indledning 3 3. Den systematiske udvælgelse 5 4. Referencer 8 5. Bilag A 9 Risikosætninger og anmærkninger

Læs mere

Sølvlegerede speciallod

Sølvlegerede speciallod Juni 15 (MSDB) : Sølvlegerede speciallod Metalli as (MSDB) @ Copyright, Metalli as, 2015 Side 1 af 5 INDEX OG REVISIONSSTATUS MSDB TYPER MATERIALER REVIDERET 1-1 SØLVSLAGLOD (METALLI-SERIEN) JUNI 15 1-2

Læs mere

6. Stoffer og materialer

6. Stoffer og materialer Undgå rygning og brug af åben ild (svejsning mv.). Sørg for effektiv ventilation. Brug egnet åndedrætsværn, hvis det ikke på anden måde er muligt at undgå indånding af dampene. Stå ikke lænet ind over

Læs mere

Metalli as. Materiale Sikkerhedsdatablad (MSDB) @ Copyright, Metalli as, 2015

Metalli as. Materiale Sikkerhedsdatablad (MSDB) @ Copyright, Metalli as, 2015 Juni 15 (MSDB) : Bronzelod Metalli as (MSDB) @ Copyright, Metalli as, 2015 Side 1 af 5 INDEX OG REVISIONSSTATUS MSDB TYPER MATERIALER REVIDERET 1-1 SØLVSLAGLOD (METALLI-SERIEN) JUNI 15 1-2 SØLVLEGEREDE

Læs mere

12883/16 jn/jb/ikn 1 DG B 1C

12883/16 jn/jb/ikn 1 DG B 1C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. oktober 2016 12883/16 Interinstitutionel sag: 2016/0130 (COD) SOC 590 EMPL 392 SAN 346 IA 81 CODEC 1381 RAPPORT fra: De Faste Repræsentanters Komité (1.

Læs mere

At-VEJLEDNING. Regelgrundlag for indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr

At-VEJLEDNING. Regelgrundlag for indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.4.6 Regelgrundlag for indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr April 2007 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne

Læs mere

Afskæringskriterium. jord som affald er farligt affald, mg/kg, foreliggende Flam. Liq. 2 Eye Irrit.

Afskæringskriterium. jord som affald er farligt affald, mg/kg, foreliggende Flam. Liq. 2 Eye Irrit. DAKOFAlisten, opdateret 25.09.17. Rød skrift angiver de fareklasser m.v., der gør affald farligt ved den anførte (laveste) koncentration. Kursiveringer i rødt refererer til de alternative koncentrationsgrænser

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Inddampningsrest 330 mg/l 10 DS

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Inddampningsrest 330 mg/l 10 DS Fynsvej 400 Bogense Prøvested: Tyrekrogværket - DGU 127.0044 - / 442300020 Prøveudtagning: 23.0.2016 kl. 09:00 Analyseperiode: 23.0.2016-13.06.2016 Ladelundvej 8 AR-16-CA-0042140-01 EUDKVE-0042140 23.0.2016

Læs mere

Overfladebehandling med vandige og 2-k vådmaling. Sikkerhed & Miljø

Overfladebehandling med vandige og 2-k vådmaling. Sikkerhed & Miljø Overfladebehandling med vandige og 2-k vådmaling Sikkerhed & Miljø Sikkerhed og miljø Malinger med organiske opløsningsmidler, benævnt konventionelle malinger, indeholder en lang række af stoffer og væsker,

Læs mere

Epoxyharpikser og Isocyanater. Velkommen

Epoxyharpikser og Isocyanater. Velkommen Velkommen Program i dag: Love, regler, bekendtgørelser og vejledninger. Hvad er Epoxy og Isocyanat? Sundhedsfare. Førstehjælp. Etiketter og faremærkning. Kodenumre ( MAL-koder). Personlige værnemidler.

Læs mere

Bilag 4 - Tilbudsliste - Region Syddanmark. Samlet prisafgivelse for 4 år. Samlet bud for 4 år, sum af ovenstående: 0.

Bilag 4 - Tilbudsliste - Region Syddanmark. Samlet prisafgivelse for 4 år. Samlet bud for 4 år, sum af ovenstående: 0. Tilbudsgiver: Navn på firma (udfyldes på bilag 4.1) Bilag 4 - Tilbudsliste - Region Syddanmark Samlet prisafgivelse for 4 år Estimatet over antallet og fordelingen af ydelser i Tilbudslisten er alene udtryk

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1-3 Juli 2009 Opdateret april 2016 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

Collstrop Horsens 1890-1978. 1 www.regionmidtjylland.dk

Collstrop Horsens 1890-1978. 1 www.regionmidtjylland.dk Collstrop Horsens 1890-1978 1 1 www.regionmidtjylland.dk Collstrop træimprægnering Driftsperiode 1890-1978 Svelleimprægnering frem til 1970. Rüpingmetoden. Op til 400.000 sveller/år. Råd- og brandimprægnering

Læs mere

Afskæringskriterium. GV for, hvornår jord som affald er farligt affald, mg/kg. mg/kg Flam. Liq. 2 Eye Irrit.

Afskæringskriterium. GV for, hvornår jord som affald er farligt affald, mg/kg. mg/kg Flam. Liq. 2 Eye Irrit. DAKOFAlisten, opdateret 31.05.15. Rød skrift angiver de fareklasser m.v., der gør affald farligt ved den anførte (laveste) koncentration. Kursiveringer i rødt refererer til de alternative grænseværdier

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 265-150-3

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 265-150-3 Sikkerhedsdatablad. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Udarbejdet den: 9-2-2002 / LW Anvendelse: Voks polish. Leverandør: Amko Trading ApS Ekenæsvej Postboks 60 2850 Nærum

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU alm. del Bilag 370 Offentligt. Forbrugerprodukter og snifning

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU alm. del Bilag 370 Offentligt. Forbrugerprodukter og snifning Sundheds og Forebyggelsesudvalget 201112 SUU alm. del Bilag 370 Offentligt Forbrugerprodukter og snifning Juni 2009 Forbrugerprodukter og snifning Juni 2009 Agern Allé 5 2970 Hørsholm Tlf: 4516 9200 Fax:

Læs mere

Sådan skal affaldet sorteres og emballeres

Sådan skal affaldet sorteres og emballeres Sådan skal affaldet sorteres og emballeres For at håndtere affaldet sikkert og genvinde mest muligt, er det vigtigt, at det bliver korrekt sorteret. Brug derfor sorteringsnøglen som hovedregel når de forskellige

Læs mere