Vedtægter for. Grundejerforeningen Ny Hvidovre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for. Grundejerforeningen Ny Hvidovre"

Transkript

1 Vedtægter for Grundejerforeningen Ny Hvidovre

2 Forord Grundejerforeningen NY HVIDOVRE blev stiftet den 16. juni 1918 med det formål at samle parcelejerne til varetagelse af fælles interesser. Foreningens område var fra starten parceller udstykket fra Stengårdens jorder. I 1972 skete den endelige sammenlægning med Grundejerforeningen ERIKSMINDE, hvis medlemmer var ejere af parceller udstykket fra Eriksmindes jorder. En af foreningens hovedopgaver blev afviklingen af forholdet til konsortiet I/S Eriksminde og Stengården, der havde forestået udstykningen. Denne opgave lykkedes i januar 1943, hvor der blev indgået forlig med I/S Eriksminde og Stengården. I henhold til forliget betalte grundejerforeningen kr og fik dermed overdraget rettighederne til vejene og de af konsortiet tinglyste servitutter og afgifter. Da der ikke var medlemspligt, kunne der ikke afsluttes kollektivt forlig, og bestyrelsen måtte derfor forhandle med hver enkelt parcelejer om en afløsningsordning. - Bestyrelsen tilbød at slette den tinglyste forpligtelse til at betale bro-, vej- og kloakafgifter, mod at parcelejeren én gang for alle betalte en nærmere fastsat sum og lod tinglyse en forpligtelse til at være medlem af foreningen. De parcelejere, som ikke har ønsket at modtage dette tilbud om afløsning, må fortsat betale afgifterne til Grundejerforeningen. En anden af den oprindelige Grundejerforening NY HVIDOVRE s hovedopgaver har været vedligeholdelsen og på længere sigt kommunal overtagelse af de under foreningen hørende private veje. Denne opgave blev varetaget af en særlig Vejfond. Kommunens overtagelse af vejene blev påbegyndt i 1930, men først i 1978 blev de sidste veje overtaget. Med afviklingen af Vejfondens gæld i forbindelse med vejoverdragelsen kunne fonden opløses i februar Indhold Forord... 2 Navn, hjemsted og formål... 3 Afløsningsordning... 3 Medlemmerne... 4 Påtaleret m.v Generalforsamling... 5 Bestyrelsen... 8 Kontingent m.v Regnskaber Revision Overholdelse af love og vedtægter Ophævelse Ikrafttræden Bilag Ordensregler Forretningsorden for generalforsamlingen Oversigtskort side

3 Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er: Grundejerforeningen NY HVIDOVRE. Dens hjemsted er Hvidovre Kommune, og den henhører under Region Hovedstadens Søndre Birks retsområde i Hvidovre. Grundejerforeningens område er matrikelnumrene 2a og 13 af Hvidovre by, Risbjerg sogn og parceller udstykket herfra. Grundejerforeningen er stiftet den 16. juni Grundejerforeningens formål er at sammenslutte ejerne af de i 1 nævnte parceller udstykket fra Stengårdens og Eriksmindes jorder for varetagelse af fælles grundejerinteresser og -opgaver. I overensstemmelse hermed har foreningen særlig til opgave a) at bistå medlemmerne i ethvert anliggende, som vedrører parceller eller ejendommen, b) at gennemføre fælles snerydning af alle foreningens fortove, c) at varetage grundejernes fælles interesser overfor statslige, amtslige og kommunale myndigheder samt forsyningsselskaber, organisationer, virksomheder og enkeltpersoner, d) at følge udviklingen i de tilgrænsende områder og om muligt at gøre foreningens eventuelle ønsker og indflydelse gældende, e) at arbejde for opretholdelse og forbedring af miljøet og trafiksikkerheden i og udenfor grundejerforeningens område, f) at holde medlemmerne orienterede i anliggender af fælles betydning, samt gennem møder og fælles aktiviteter at styrke interessen for foreningen og dens arbejde, g) at udøve påtaleret i henhold til den tinglyste deklaration over for alle parceller udstykket fra de i 1 nævnte matr.nr., h) at administrere bro- og kloakafgifter for de parceller, for hvilke der endnu ikke er etableret en afløsningsordning (jf. 3). Til opfyldelse af disse formål kan foreningen efter generalforsamlingens bestemmelse samarbejde med eller tilsluttes andre ikke-partipolitiske organisationer og foreninger. Afløsningsordning De parcelejere, der ikke har ønsket at tage mod tilbuddet om en afløsningsordning for de tinglyste servitutter vedrørende bro- og kloakafgifter, som tidligere skulle betales til I/S Eriksminde og Stengården, må fortsat betale disse til grundejerforeningen. Foreningen har panteret for 2. prioritet i afgifterne og rykker ikke for andre prioriteter. Såfremt en grundejer ønsker afløsning, kan dette kun ske mod tinglysning af en ny servitut i skøderne om medlemskab af foreningen. - Ved en sådan afløsning betales et beløb svarende til indskuddet for nye medlemmer (jf. 4 og 25) Medlemmerne - 3 -

4 4 Som medlemmer kan optages ejere af parceller udstykket fra matr.nr. 2a og 13a Hvidovre by, Risbjerg sogn. Enhver grundejer, som har eller vil få aflyst de i 3 nævnte servitutter vedrørende broog kloakafgift, skal være medlemmer af foreningen, hvilket er eller vil blive tinglyst som servitut i skøderne. Hvis 2 eller flere i fællesskab står som ejere af en ejendom, har de begge - eller alle - ret til at være medlemmer af foreningen. Ophører et medlem at være ejer af en af de omhandlede parceller, bortfalder medlemsretten, og vedkommende udtræder af foreningen uden krav på refusion af kontingent eller udbetaling af andel i foreningens formue. Medlemspligten for ejere af ovennævnte parceller indtræder samtidig med erhvervelsen, uanset på hvilken måde denne finder sted. Det påhviler sælgeren at oplyse køberen om medlemspligten, og meddelelse om ejendommens overdragelse og dermed følgende udtræden for sælgeren og indtræden for køberen skal senest 14 dage efter handelens indgåelse fremsendes til formanden eller kassereren for grundejerforeningens bestyrelse. Nye ejere af en under foreningen hørende ejendom betaler ved sin indtræden et indskud, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen (jf. 25 ). Medlemskabet er først effektivt, når indskud og forfaldent kontingent er betalt, ligesom de med medlemskabet følgende rettigheder kun bibeholdes, når kontingentet er betalt. Den til enhver tid værende ejer hæfter således for alle ejendommens forpligtelser over for foreningen, og refusionsopgørelse mellem sælger og køber er foreningen uvedkommende. Ethvert medlem er undergivet foreningens vedtægter og de af generalforsamlingen eller bestyrelsen lovligt vedtagne beslutninger (jf. også 19). Grundejerforeningen hæfter med sin formue for gæld eller udeståender. Hvis formuen ikke dækker for gæld eller udeståender, så hæfter foreningens medlemmer personligt med lige store andele. Kreditorer kan ikke rette krav mod enkeltmedlemmer af foreningen. Kun foreningen kan rette krav om betaling af gæld fra medlemmerne til kreditor, og kan gælden ikke inddrives, så hæfter de øvrige medlemmer for gælden med lige store andele. Adgang til foreningens generalforsamlinger og møder har kun foreningens medlemmer (jf. 4). Personer med folkeregisteradresse på matriklen har ligeledes adgang. Endvidere er der adgang for medlemmernes og foreningens advokater, ligesom bestyrelsen kan invitere gæster. Vedrørende stemmeret og fuldmagt henvises til

5 Påtaleret m.v. Vedrørende forhold for hvilke foreningen har påtaleretten, er denne placeret hos generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan kun i særlige tilfælde meddele dispensation for overholdelsen af tinglyste servitutter. Dispensationsansøgning, bilagt erklæringer fra ejerne af de tilstødende parceller, skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. januar, og dagsordenen skal oplyse, hvilken parcel der søger. Dispensation kan ikke meddeles, såfremt blot ét af de omboende medlemmer protesterer. - Såfremt der indløber protest fra andre end de nærmest omboende medlemmer, kan generalforsamlingen vedtage at sende spørgsmålet til urafstemning (jf. 17). For at være bindende for foreningen skal en dispensation underskrives af den samlede (nyvalgte) bestyrelse. - Såfremt noget medlem af bestyrelsen vægrer sig ved at underskrive, skal sagen forelægges en ekstraordinær generalforsamling, hvis beslutning er bindende for bestyrelsen og foreningen. En således vedtagen dispensation kan kun inddrages, såfremt en senere generalforsamling finder, at forudsætningerne for dens vedtagelse er bortfaldet, og såfremt en urafstemning vedtager inddragelsen. I tilfælde, hvor bestyrelsen i en sag har truffet en for ét eller flere medlemmer utilfredsstillende afgørelse, kan sagen indankes for den førstkommende generalforsamling. Skriftlig anke skal indgives til bestyrelsen senest den 1. januar. Generalforsamlingens afgørelse er herefter endelig (jf. 19 vedrørende en ankes suspensive eller opsættende virkning). Medlemmerne har ret til i alle spørgsmål, der vedrører deres parcel eller ejendom, at søge råd og vejledning hos bestyrelsen. Om fornødent må sådanne henvendelser ske skriftligt og forelægges den samlede bestyrelse. Generalforsamling Generalforsamlingen er grundejerforeningens højeste myndighed, og kun den kan forandre og give vedtægterne. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned og indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel og med angivelse af dagsordenen (jf. 12). Sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling fremsendes bestyrelsens skriftlige beretning samt årsregnskabet med revisionens påtegning og underskrevet af bestyrelsen

6 12 Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde følgende punkter: 1) Valg af dirigent. 2) Bestyrelsens beretning. 3) Det reviderede årsregnskab forelægges til godkendelse. 4) Indkomne forslag. a) Fra bestyrelsen b) Fra medlemmerne. 5) Budgettet for det løbende og det følgende regnskabsår forelægges. 6) Fastsættelse af a) Det følgende års kontingent. b) Indskud. c) Strafgebyr d) Vederlag til bestyrelsen. 7) Valg til bestyrelse. 8) Valg til suppleant. 9) Valg af revisor (og evt. revisorsuppleant). 10) Eventuelt (herunder kan intet bindende vedtages). Under pkt. 4 skal emnerne angives. Under pkt. 6a, b, c og d skal angives eventuelt ændrede satser. Under pkt. 7, 8 og 9 skal anføres navnene på de afgående personer. Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen inden den 1. februar. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 25 medlemmer fremsætter begæring herom. Begæringen, der skal være skriftlig, skal følges af en motiveret angivelse af, hvad der ønskes behandlet, samt hvilke forslag der ønskes sat under afstemning. Bestyrelsen skal da inden 14 dage efter begæringens modtagelse indkalde til den ekstraordinære generalforsamling. Såfremt mindre en 2/3 af begæringens underskrivere møder på generalforsamlingen, kan den af bestyrelsen erklæres ugyldig. Indkaldelse af en ekstraordinær generalforsamling skal ske skriftligt med angivelse af dagsorden og med mindst 14 dages varsel

7 15 Dirigenten vælges af generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed. Dirigenten leder forhandlingerne i henhold til gældende forretningsorden for generalforsamlingen (se bilag til vedtægter) og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultat. Dirigenten kan ikke deltage i debatten, med mindre han midlertidigt viger sædet, som da overtages af formanden. På generalforsamlingen kan afgives 2 stemmer pr. matrikel. Stemmeret har kun grundejerne på matriklen. Endvidere kan stemmeret udøves ved skriftlig fuldmagt af et andet medlem. Vedr. fuldmagt kan der kun udøves stemmeret for én anden grundejer ud over stemmeretten vedrørende egen ejendom. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer, og alle valg samt almindeligt forekommende sager afgøres ved simpel stemmeflerhed. Afstemninger sker ved håndsoprækning, men skriftlig afstemning kan forlanges af dirigenten eller bestyrelsen og skal ske, når mindst 10 af de tilstedeværende medlemmer ønsker det samt i tilfælde af stemmelighed. I forbindelse med skriftlige afstemninger vælges et stemmeudvalg på 3 medlemmer, hvoraf generalforsamlingen vælger 2, medens det tredie medlem vælges af og fra bestyrelsen. Såfremt en skriftlig afstemning giver stemmelighed, bortfalder forslaget. Til vedtægtsændringer samt foreningens opløsning kræves der dog et flertal på 2/3 blandt de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer, og en vedtagelse af foreningens opløsning skal endvidere inden 4 uger bekræftes ved simpel stemmeflerhed på en ekstraordinær generalforsamling. Forslaget til vedtægtsændringer skal fremgå af dagsordenen. I særlige anliggender og i dispensationssager (jf. 8) kan der efter bestyrelsens eller generalforsamlingens beslutning foretages urafstemning, hvor vedtagelse sker med 2/3 af de afgivne stemmer. Stemmeudvalget vælges som nævnt ovenfor. Resultatet af en urafstemning er bindende for bestyrelse og forening. Urafstemning gennemføres efter følgende retningslinier: - Der gives mindst 3 uger til stemmeafgivelsen. - Stemmesedlerne underskrives af 2 af stemmeudvalgets medlemmer (før udsendelsen). - Stemmesedlerne indsendes af medlemmerne til en neutral instans (advokat/revisor), som også forestår stemmeoptællingen under overværelse af stemmeudvalget og afgiver skriftlig erklæring om afstemningsresultatet

8 18 De på generalforsamlingen fremsatte forslag indføres i foreningens forhandlingsprotokol med et kort referat af deres behandling og eventuelle vedtagelse. Endvidere refereres de øvrige behandlede sager i hovedpunkter. Antallet af fremmødte medlemmer indføres ligeledes sammen med en ekstrakt af regnskabet. Protokollen underskrives senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse af dirigenten og den afgående formand. Et referat af det på generalforsamlingen passerede udsendes til medlemmerne senest 5 uger efter generalforsamlingens afholdelse. De af den ordinære eller den ekstraordinære generalforsamling trufne beslutninger samt beslutninger, der i henhold til nærværende vedtægter måtte vedtages af bestyrelsen, er gældende for medlemmerne, indtil de lovligt måtte ændres i henhold til vedtægterne. Eventuel indbringelse af de trufne beslutninger for domstolene eller en senere generalforsamling har ikke suspensiv eller opsættende virkning, og medlemmerne er - indtil en afgørelse foreligger - pligtige at opfylde de dem i henhold til beslutningen pålagte pligter, - det være sig af økonomisk eller anden art. Ligeledes er foreningen - uanset anke, sagsanlæg eller senere appel - berettiget til at foretage retsskridt til forpligtelsens opfyldelse. Bestyrelsen Bestyrelsen består af formanden, kassereren (der skal være regnskabskyndig) og 3 bestyrelsesmedlemmer. Valgbare er medlemmer, disses ægtefæller og registrerede samlevere (jf. 7), der er bosiddende inden for foreningens område. Formand og kasserer vælges direkte på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen vælger selv af sin midte en næstformand og en sekretær. Valg af formand og 1 bestyrelsesmedlem sker i ulige årstal, medens valg af kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer sker i lige årstal. - Formand og kasserer kan således normalt ikke afgå samtidigt. Der vælges hvert år en suppleant til bestyrelsen suppleanten vælges i lige årstal og 2. suppleanten i ulige årstal. Valg gælder for 2 år ad gangen, og genvalg kan finde sted. Såfremt et bestyrelsesmedlem mister retten til valgbarhed, bliver umyndiggjort eller bliver ude af rådighed over sit bo, indtræder suppleanterne i rækkefølge, hvori de er valgt. Dersom formanden eller kassereren efter ovenstående måtte udtræde af bestyrelsen, skal hans afløser vælges blandt de resterende bestyrelsesmedlemmer, indtil førstkommende ordinære generalforsamling. Hvis ingen ønsker at modtage valg, skal bestyrelsen foranledige indkaldt til ekstraordinær generalforsamling til valg af stedfortræder

9 21 Formanden forestår sammen med den øvrige bestyrelse den daglige ledelse af foreningen. Han skal drage omsorg for, at der tages afskrift af foreningens korrespondance til arkivet, som han opbevarer og har ansvaret for. Bestyrelsen er legitimeret til med bindende virkning for samtlige medlemmer at foretage enhver for opfyldelse af grundejerforeningens formål nødvendig disposition i overensstemmelse med nærværende vedtægter og de på generalforsamlingen trufne beslutninger. Dog skal større økonomiske beslutninger vedtages på en ordinær eller en ekstraordinær generalforsamling. Foreningen tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer, heraf skal den ene være formand eller kasserer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøder afholdes, så ofte formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 1 bestyrelsesmedlem forlanger det. Sekretæren udarbejder referat af bestyrelsesmøderne, som tilgår de øvrige bestyrelsesmedlemmer senest 14 dage efter det afholdte bestyrelsesmøde. De af bestyrelsen godkendte referater indsættes i protokollen. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. Formanden - eller i hans fravær næstformanden - leder bestyrelsesmøderne og har i tilfælde af stemmelighed den afgørende stemme. Bestyrelsen er berettiget til under ansvar over for generalforsamlingen i fornødent omfang at engagere lønnet medhjælp i sager, hvor dette skønnes nødvendigt. Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte udvalg, den kan bestå af foreningens medlemmer uden for bestyrelsen, idet udvalgsformanden dog altid skal være et bestyrelsesmedlem Bestyrelsen modtager et honorar, som fastsættes på den ordinære generalforsamling. Udgifter i forbindelse med bestyrelsesmøders afholdelse betales af foreningen. Kontingent m.v. Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling gældende for det følgende kontingentår (1. oktober september). Kontingentfastsættelsen sker på grundlag af et af bestyrelsen udarbejdet budget. Kontingentet betales forud for et år i september måned. Såfremt beløbet ikke er betalt senest 5. oktober, påløber der et rykkergebyr pr. den 6 oktober og derefter hver den 1. i måneden. Rykkergebyr fastsættes af den ordinære generalforsamling

10 25 Nye medlemmer af foreningen betaler ved deres indtræden et indskud, hvis størrelse fastsættes af den ordinære generalforsamling (jf. 4). Sker overtagelsen ved arv eller skifte, betales der dog intet indskud. Betaling af indskud skal ske senest den 30. i måneden efter opkrævningens fremsendelse. Ved senere indbetaling påløber der rykkergebyr som nævnt ovenfor pr. påbegyndt ny måned. Regnskaber 26 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Kontingentåret løber fra 1. oktober til 30. september. Kassereren modtager foreningens indtægter og udbetaler alle af formanden godkendte udgifter. Kassereren fører en kassebog samt en kontingentbog og et medlemskartotek indeholdende såvel medlemmernes navne og numre som grundens matr.nr. og beliggenhed. Kassebogen skal til enhver tid være tilgængelig for bestyrelsen. Det reviderede årsregnskab fremlægges for bestyrelsen inden 1. februar. Foreningens midler skal henstå på konto i pengeinstitut, hvorfra der kun kan hæves af kassereren og formanden i forening. Kassereren kan alene foretage økonomisk disposition fra konto i foreningens pengeinstitut (kassebeholdning) op til max. DKK 5.000,00 inkl. moms, for betaling til foreningens, af bestyrelsen, godkendte kreditorer. Den siddende formand og kasserer, skal sikre, at foreningens pengeinstitut til enhver tid er bekendt med ordningen. Den kontante kassebeholdning må ikke være større end nødvendigt til bestridelse af de løbende udgifter. Revision På den ordinære generalforsamling vælges 2 revisorer og en revisorsuppleant, som alle så vidt muligt skal være regnskabskyndige. I lige år vælges 1 revisor og 1 revisorsuppleant. I ulige år vælges 1 revisor. Valg gælder for 2 år, og genvalg kan finde sted

11 30 Ved revision af årsregnskabet skal revisorerne foretage en talmæssig kritisk gennemgang af regnskabet og påse, at det er ført på forsvarlig og lovlig måde, samt at det giver et rigtigt udtryk for foreningens aktiviteter, værdier og forpligtelser. Alle udgiftsbilag skal være godkendt af formanden, eller næstformanden. Revisorerne skal endvidere kontrollere, at de i regnskabet anførte beholdninger er til stede og give regnskabet påtegning herom. Endelig skal det påses, at årsregnskabet indeholder oplysning om medlemstal og restancebeløb. Revisorerne kan når som helst - og skal mindst én gang årligt - foretage eftersyn af foreningens likvide beholdninger samt afstemme medlemsindbetalinger og restancer. Sådanne eftersyn kan dog kun foretages med mindst ét døgns varsel, og skriftlig indberetning herom tilstilles samtidig formanden. Eventuelle uoverensstemmelser rapporteres straks til formanden, som i samråd med den øvrige bestyrelse og revisorerne træffer afgørelse om, hvad der skal foretages. Overholdelse af love og vedtægter Det er i medlemmernes interesse at henlede bestyrelsens opmærksomhed på overtrædelser af love og vedtægter, og denne skal da påtale disse. Såfremt et medlem ikke inden for en rimelig frist efterkommer bestyrelsens opfordring til at bringe et påklaget forhold i orden, er bestyrelsen berettiget til - for det pågældende medlems regning - at foretage det fornødne. I givet fald kan der af bestyrelsen indledes retssag eller rettes henvendelse til vedkommende offentlige myndighed. Ophævelse Foreningen kan kun ophæves efter regelerne i 17, og ophævelse kan ikke ske, såfremt der er kollektive økonomiske forpligtelser over for 3. mand. Ikrafttræden 34 Disse vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 26. maj 1982 med revideret indhold som godkendt på den ordinære generalforsamling den 16. marts Disse vedtægter er således gældende fra den 16. marts 1999, samtidig med at tidligere vedtægter mister deres gyldighed. Ændringer af 1, Københavns Amt til Region Hovedstaden 27. marts Ændring af 28, ny tilføjelse i afsnit vedr. kassererens dispositioner, 27. marts

12 Ordensregler Bilag 1 Det påhviler medlemmerne at overholde såvel offentlige love og vedtægter som foreningens vedtægtsmæssige regler og tinglyste servitutter. Her skal især fremhæves følgende: - Fortovet skal holdes rent for snavs og ukrudt, og det skal påpeges, at den enkelte grundejer uanset foreningens fælles snefejning har det endelige ansvar for, at snerydning og glatførebekæmpelse foretages ud for egen matrikel. - Beplantning skal til enhver tid beskæres således, at fortov uhindret kan benyttes i sin fulde bredde af gående samt snerydningsmateriel, og øvrigt jf. de til enhver tid gældende krav fra Hvidovre Kommune. - På hjørnegrunde skal hække m.v. holdes nedskåret, således at trafikkens oversigt og udsyn ikke hindres. - Der må ikke opelskes høje træer i skel, ligesom der kan kræves friholdt 1 m på hver side af skellet for at kunne rense for ukrudt. - Husdyr skal holdes inden for eget område og må ikke være til gene for de omboende. - Afbrænding af haveaffald m.v. er ikke tilladt. - Anvendelsen af støjende redskaber skal ske i overensstemmelse med de lovmæssige regler herfor. I øvrigt henstilles det, at brugen af støjende redskaber ikke sker på søn- og helligdage. - Hundeefterladenskaber på fortov og vej skal straks fjernes af hundeføreren. - I forbindelse med fyring med fast brændsel må kun anvendes tørt ubehandlet træ og materialer, der ikke ved lugt eller stærk røg generer de omboende. - Materialer af enhver art, der aflæsses på fortovet, skal snarest muligt fjernes. - Blanding af cement må ikke finde sted direkte på fortov, cykelsti eller kørebane. - Ifølge tinglyst servitut må der ikke forefindes oplagsplads af nogen art på grunden. - Ifølge tinglyst servitut må der ikke drives nogen virksomhed, der ved ilde lugt, larm eller røg kan være til gene for de omboende. - Biler, motorcykler, knallerter, motorsave og andre støjende redskaber skal benyttes, således at de er til mindst mulig gene for de omboende. - Af hensyn til trafiksikkerheden og renholdelsen af fortov og kørebane henstilles det, at biler så vidt det overhovedet er muligt parkeres inde på eget område.

13 -12-

14 Forretningsorden for generalforsamlingen Bilag 2 1. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som vælges af hver generalforsamling. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultat. Dirigenten er pligtig at overvåge, at vedtægterne og forretningsordenen overholdes. Dirigenten kan ikke deltage i debatten, med mindre han midlertidigt viger sædet, som da overtages af formanden. 2. Dirigenten giver ordet til medlemmerne i den rækkefølge, hvori det er begæret. Undtaget herfra er dog formanden samt efter dirigentens afgørelse de øvrige bestyrelsesmedlemmer. 3. Ingen kan uden generalforsamlingens særlige samtykke få ordet mere end 2 gange i samme sag. Første gang er taletiden uindskrænket og anden gang 5 minutter. Ordføreren for indsendte forslag har ligeledes uindskrænket taletid ved forslagets første fremlæggelse og herefter to indslag på henholdsvis 10 og 5 minutter. 4. Ønsker et medlem ordet for en kort bemærkning, en oplysning eller lignende, kan dirigenten uden hensyn til de indtegnede talere straks give den pågældende ordet. 5. Dirigenten er berettiget til at fratage en taler ordet, såfremt det foreliggende forhandlingsemne fraviges. Dog er dirigenten pligtig til først at gøre taleren opmærksom herpå. 6. Stilles der forslag om, at talerlisten lukkes med de indtegnede talere, skal forslaget straks sættes under afstemning. Vedtages det at lukke talerlisten, kan der ikke derefter fremsættes nye ændringsforslag til det behandlede punkt. 7. Alle afstemninger sker ved håndsoprækning, og alle valg samt almindeligt forekommende sager afgøres ved simpel stemmeflerhed. Skriftlig afstemning skal dog foretages, når dirigenten, bestyrelsen eller mindst 10 medlemmer forlanger det. 8. Alle forslag og ændringsforslag skal afgives skriftligt til dirigenten. -13-

15

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN Grundejerforeningen Højgårdstoften Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN 20. april 2010 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Højgårdstoften: Dens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. Nærværende

Læs mere

Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06

Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06 1. Navn Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06 stk. 1. Foreningens navn er BIRKEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING, dens hjemsted er Ballerup kommune. stk. 2. Foreningens område

Læs mere

VEDTÆGTER for grundejerforeningen KILDEGÅRDEN. 1. Navn

VEDTÆGTER for grundejerforeningen KILDEGÅRDEN. 1. Navn 1 VEDTÆGTER for grundejerforeningen KILDEGÅRDEN 1. Navn Foreningens navn er grundejerforeningen Kildegården. Dens område er de af deklaration tinglyst 15/10 1963 omfattende ejendomme, matr. nr. 6 z Greve

Læs mere

1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen

1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen 1 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket fra matr. Nr. 19-d til 8-b og 8-d, parcellerne med matr. Nr. 12-f til æ samt 12 aa,ab,ac,ad,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SNEBÆRHAVENS GRUNDEJERFORENING

VEDTÆGTER FOR SNEBÆRHAVENS GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR SNEBÆRHAVENS GRUNDEJERFORENING 1. Foreningens navn er Snebærhavens Grundejerforening", og dens område er de parceller som er udstykket fra matr. nr. 9 bo Herstedøster by og sogn. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening Vedtægter for Tengslemark Ny Grundejerforening O 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er TENGSLEMARK NY GRUNDEJERFORENING: Dens medlemsområde er ejere af parceller, udstykket af arealer beliggende på

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

Vedtægter. for. Smørumvang Grundejerforening

Vedtægter. for. Smørumvang Grundejerforening Vedtægter for Smørumvang Grundejerforening 2014 side 1 af 6 1 FORENINGENS OMRÅDE Foreningens navn er Grundejerforeningen Smørumvang og er stiftet den 13. februar 1946. Dens område omfatter parceller af

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkebjerg Stiftet den 9.maj 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkebjerg Stiftet den 9.maj 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkebjerg Stiftet den 9.maj 1973 1 1.1 Grundejerforeningens navn er Bakkebjerg, og dens hjemsted er Gribskov Kommune, tidligere Græsted Gilleje Kommune. 1.2 Alle nuværende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FOR HESSELBJERG OG KORSHAVE OMRÅDE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FOR HESSELBJERG OG KORSHAVE OMRÅDE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FOR HESSELBJERG OG KORSHAVE OMRÅDE Foreningens navn er Grundejerforeningen for Hesselbjerg og Korshave område. 1. 2. Grundejerforeningen er stiftet i henhold til deklarationer

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen»HJORTLUND«Vindinge

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen»HJORTLUND«Vindinge Grundejereningen»HJORTLUND«Vindinge 23. november 2012 Grundejereningen»HJORTLUND«Vindinge. 1. Foreningens navn er grundejereningen»hjortlund«. Dens hjemsted er Vindinge, Roskilde Kommune. Foreningen omfatter

Læs mere

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen.

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Gældende vedtægter godkendt af Ringsted Kommune den 20. januar 2006. 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Disse vedtægter omfatter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, bl. a.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Blomsterhaven

Vedtægter for Grundejerforeningen Blomsterhaven Vedtægter for Grundejerforeningen Blomsterhaven Maj 2013 Indholdsfortegnelse: Side: 1 Grundejerforeningens område... 2 2 Medlemsret og -pligt... 2 3 Formål... 2 4 Hæftelser... 2 5 Kontingent... 2 6 Græsslåning,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Brønsholmgård

Vedtægter for Grundejerforeningen Brønsholmgård Vedtægter for Grundejerforeningen Brønsholmgård Marts 2011 Læg disse vedtægter i Deres skøde Husk at videregive dem til ny ejer 1 1 OMRÅDE Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMGÅRD. Dens område

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen BYHOLMENE. Strøby-, Nørby- og Vedbyholm hvidovre. Vedtaget Sidst ændret

Vedtægter. for. Grundejerforeningen BYHOLMENE. Strøby-, Nørby- og Vedbyholm hvidovre. Vedtaget Sidst ændret Grundejerforeningen Byholmene Vedtægter for Grundejerforeningen BYHOLMENE Strøby-, Nørby- og Vedbyholm 2650 hvidovre Vedtaget 06.05.1975 Sidst ændret 03.03.1998 1 Foreningens navn er: Byholmene. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN 1 Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN (herefter omtalt som Foreningen) er stiftet den 13. juni 1979 og omfatter

Læs mere

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken.

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. På de næste sider følger de fulde vedtægter. Der hvor bestyrelsen foreslår ændringer, er den nuværende tekst markeret med kursiv,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen KARBAK.

Vedtægter for Grundejerforeningen KARBAK. Vedtægter for Grundejerforeningen KARBAK. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen KARBAK. Dens område omfatter foruden 64 parceller, vejarealer og fællesarealer udstykket fra matr. nr. 49 A og 45 H samt

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Vedtægter. Grundejerforeningen Karmstensgård

Vedtægter. Grundejerforeningen Karmstensgård Vedtægter 1 stk. 1, Foreningens navn er Grundejerforeningen Karmstensgård, dens område er matr. nr. 2a af Udlejre by, Ølstykke Sogn og samtlige parceller, der udstykkes herfra. Dens hjemsted er Ølstykke

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Vingen

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Vingen VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Vingen 1. Navn, hjemsted og formål. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Vingen. Grundejerforeningens hjemsted er Helsingør Kommune. Grundejerforeningens område

Læs mere

Vedtægter. Venø Bugt

Vedtægter. Venø Bugt Vedtægter for Grundejerforeningen Venø Bugt Handbjerg. Udarbejdet af Advokatkontoret, Nørre Snede. Godkendt af byrådet i Vinderup den 2. marts 1978 Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. sept.

Læs mere

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Grundejerforeningen Det ny Jyllinge NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Foreningens navn er grundejerforeningen Det ny Jyllinge. 1. 2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter. Foreningens hjemsted er Kalundborg Kommune, Retten i Holbæk

Vedtægter. Foreningens hjemsted er Kalundborg Kommune, Retten i Holbæk Vedtægter 1 Foreningens navn er: Grundejerforeningen Havnsø Park Dens område omfatter parceller fra matr.nr. 2 a Havnsø By, 3 b, 3 e, 3 f, 3 n, 4 b, 4 c, 4 d, 4 e, og 4 g Egemarke Hovedgård Føllenslev

Læs mere

VEDTÆGTER. for "GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN" (stiftet den 25.04.1977) 1. ( Området )

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN (stiftet den 25.04.1977) 1. ( Området ) VEDTÆGTER for "GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN" (stiftet den 25.04.1977) 1. ( Området ) Foreningens navn er "Grundejerforeningen Dønnergården". Dens område er parceller, vejarealer og fællesarealer udstykket

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ Advokaterne Kongevej 64 6400 Sønderborg Tlf.nr. 74 43 43 63 J.nr. 65761 cp/ts VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ - 2-1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Grundejerforeningen Mariehøj.

Læs mere

Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup

Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup VEDTÆGTER for Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen HVIDE KLINT, Svenstrup. 2. Foreningen omfatter alle parceller udstykket fra matr. nr. 4b Svenstrup by,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager

Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Thorsager. 2. Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup kommune under Taastrup ret,

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er: Eldrup v/jens Rønholt Akelejevej 11 9800 Hjørring Foreningens område og medlemskreds: 2. Foreningens hjemsted er Farsø

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX.

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX. Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Tingvangen" 2. Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers ret, der

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Egebjerglund-Nord

Vedtægter for grundejerforeningen Egebjerglund-Nord Vedtægter af 26. marts 2015 Version 1.0.doc Side 1 af 5 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Egebjerglund Nord. 2. Dens hjemsted er Egebjerg i Ballerup kommune. 3. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder.

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder. Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes forhold til foreningen 8-12 Kap.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rønnevangen. 2. Grundejerforeningens hjemsted er 8471 Sabro, Aarhus Kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R for H V I D E G Å R D S PA R K E N S G R U N D E J E R F O R E N I N G

V E D T Æ G T E R for H V I D E G Å R D S PA R K E N S G R U N D E J E R F O R E N I N G V E D T Æ G T E R for H V I D E G Å R D S PA R K E N S G R U N D E J E R F O R E N I N G Vedtaget af den stiftende generalforsamling d. 24.4.1961 og ændret på grundejerforeningens generalforsamling den

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Kagsåvej / Kagsåbrinken 3-27 Gladsaxe kommune

VEDTÆGTER. for. Kagsåvej / Kagsåbrinken 3-27 Gladsaxe kommune VEDTÆGTER for Kagsåvej 113-133 / Kagsåbrinken 3-27 Gladsaxe kommune Navn og formål Foreningens medlemmer 1 2 3 Foreningen er stiftet den 13. januar 1971. Foreningens navn er BRINKEN. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals

Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose 52-178 med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals 1 Navn og hjemsted Stk.1: Grundejerforeningens navn er

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen xx

Vedtægter for grundejerforeningen xx Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING"

VEDTÆGTER FOR GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING" Gældende fra år 2012 1 Foreningens navn er Golfvænget's Grundejerforening", og dens hjemsted er den til enhver tid siddende formands bopæl i Golfvængets område.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Birkager

Vedtægter for Grundejerforeningen Birkager Vedtægter for Grundejerforeningen Birkager Således vedtaget endeligt på den ekstraordinære generalforsamling den 2. april 2003. Godkendt af Ramsø Kommune den 6/8 2003. 1 Forslaget Foreningens navn er Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003 Indholdsfortegnelse Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 5 Kap. 3 Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN Formand: Kasserer: Sekretær: Mario See Strandgården Øst 33, 4300 Holbæk Jonna S. Rives Turesensgade 6, 4. t.v., 1368 Kbh. K Linda Søstrup Andersen Stenhusparken 9, 4300 Holbæk VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 1.Navn og Hjemsted. Stk. 1: Grundejerforeningens navn er Aargab af 1976 med hjemsted i Ringkøbing-Skjern kommune. Grundejerforeningens område omfatter

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Planetbyen

Vedtægter for Grundejerforeningen Planetbyen Vedtægter for Grundejerforeningen Planetbyen Vedtaget ved stiftende Generalforsamling 19. maj 2010 Opdateret ved Ekstraordinær Generalforsamling 8. april 2015 1. Foreningens navn og hjemsted. 1 Foreningens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BOGHVEDEMARKEN VEDTÆGTER

GRUNDEJERFORENINGEN BOGHVEDEMARKEN VEDTÆGTER Vedtægter for grundejerforeningen BOGHVEDEMARKEN GRUNDEJERFORENINGEN BOGHVEDEMARKEN VEDTÆGTER 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Boghvedemarken. Dens område er de I deklaration, lyst den 6.9.1977

Læs mere

Vedtægter. Grundejerforeningen. Strandvænget- Helberskov

Vedtægter. Grundejerforeningen. Strandvænget- Helberskov Vedtægter Grundejerforeningen Strandvænget- Helberskov VEDTÆGTER 2. juni 2011 Side 1 Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Strandvænget-Helberskov. Foreningen har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Søgården

Vedtægter for Grundejerforeningen Søgården Vedtægter for Grundejerforeningen Søgården Ajourført frem til 25. februar 2010 1 Navn og Omfang Foreningens navn er Grundejerforeningen Søgården, dens område er den syd for Kirke Værløsevej beliggende

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN MIKKELHØJ

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN MIKKELHØJ Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN MIKKELHØJ 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Mikkelhøj. Dens område er vejarealer, fællesarealer og parceller fra matr.nr. 21 a af Karrebæk by og sogn. Dens hjemsted

Læs mere

Grundejerforeningen Klithøj

Grundejerforeningen Klithøj Vedtægter for Grundejerforeningen Klithøj. Dejret Klit, 8420 Knebel, Ebeltoft kommune. Grundejerforeningen er stiftet i forbindelse med varetagelse af medlemmernes fælles grundejer-interesser, såvel indadtil

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ORDRUP PRÆMIEGRUNDE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ORDRUP PRÆMIEGRUNDE Advokat Steen Marslew Sags nr. 70689.20.34 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ORDRUP PRÆMIEGRUNDE Kap. 1 - Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er: Grundejerforeningen Ordrup Præmiegrunde. 1 2

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN"

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN Vedtægter for Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN" Navn/hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Tranegården 2 Foreningens hjemsted er Hjørring kommune under Hjørring ret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager Vedtægter for "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager. Vedtaget på generalforsamlingen 25. Oktober 2013 l Foreningens navn er "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager". Stiftelsen

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer

Forslag til vedtægtsændringer Forslag til vedtægtsændringer Nuværende Forslag Kommentar samtidig med erhvervelsen, uanset på hvilken måde denne finder sted, og indtrædende medlemmer erholder ved indtræden anpartsvis ret til Meddelelse

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkelund:

Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkelund: Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkelund: Foreningens navn, hjemsted og medlemskreds 1. Foreningen hedder Grundejerforeningen Bakkelund og har hjemme i Havdrup, Solrød Kommune. 2. Foreningens geografiske

Læs mere

Vedtægter Grundejerforeningen Åsum Stengrav

Vedtægter Grundejerforeningen Åsum Stengrav Vedtægter Grundejerforeningen Åsum Stengrav 1 Navn om område Foreningens navn er grundejerforeningen Åsum Stengrav. Foreningens hjemsted er Odense Kommune. Dens område omfatter udstykning af matr. Nr.

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Lille Grundet

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Lille Grundet Vedtægter for Grundejerforeningen Lille Grundet Indholdsfortegnelse Foreningens navn og hjemsted... 3 1... 3 2... 3 Foreningens område og medlemskreds... 3 3... 3 4... 3 5... 3 Forenings formål og opgaver...

Læs mere

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav VEDTÆGTER FOR RÅGELEJE OG UDSHOLT STRAND GRUNDEJERLAV (Vedtaget på generalforsamling d. 5 august og 27 september 2007) 1 Navn og hjemsted Grundejerforeningens navn er Rågeleje og Udsholt Strand Grundejerlav,

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter Grundejerforeningen Klokkergården

Vedtægter Grundejerforeningen Klokkergården Vedtægter: Vedtægter for Grundejerforeningen Klokkergården. 1 Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Klokkergården. Foreningen har hjemsted i Sorø Kommune. Foreningen omfatter ejere af de inden for

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder

Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder 1. Navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Vikingeparken Hobro. 2. Hjemsted: 2.1. Foreningens hjemsted er Mariagerfjord

Læs mere

Vedtægter For Grundejerforeningen KOKKEDAL

Vedtægter For Grundejerforeningen KOKKEDAL Vedtægter For Grundejerforeningen KOKKEDAL 25. april 1966 1 Foreningens navn er»grundejerforeningen Kokkedal«. 2 Foreningens hjemsted er Lynge by under retten for Hillerød købstad m.v., der er foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er grundejerforeningen for Bredbjerg vest af 1984. Foreningens hjemsted er Søndersø kommune.

V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er grundejerforeningen for Bredbjerg vest af 1984. Foreningens hjemsted er Søndersø kommune. Undertegnede grundejere i Bredbjerg vest, hvis ejendomme omfattes af lokalplan nr. 30 for et boligområde i Bredbjerg, deklarerer herved for os og efterfølgende ejere af ejendommene: matr.nr. beliggende

Læs mere

SØNDERMARKENS BEBOEROMRÅDE

SØNDERMARKENS BEBOEROMRÅDE SØNDERMARKENS BEBOEROMRÅDE VEDTÆGTER 1993 Vedtægter 1993 Foreningens navn er "Søndermarkens Grundejerforening og Antennelaug" 1 2 Foreningens hjemsted er Odense kommune under Odense By- og Herredsret,

Læs mere

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ny Bringe Grundejerforening. Foreningens hjemsted er Furesø kommune. 2 Område og medlemmer Stk. 1. Foreningen omfatter ejendommene, der er beliggende på

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen xx

Vedtægter for grundejerforeningen xx KOLDING KOMMUNE Grundejerforeningsvedtægt for boligområde, standard: Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening. 2. Dens område er ejendommene beliggende indenfor det område, som er skitseret/afgrænset

Læs mere

SKOVSVINGET OG SKOVLEDET GRUNDEJERFORENING. Vedtægter VEDTÆGTER FOR SKOVSVINGET- OG SKOVLEDETS GRUNDEJERFORENING

SKOVSVINGET OG SKOVLEDET GRUNDEJERFORENING. Vedtægter VEDTÆGTER FOR SKOVSVINGET- OG SKOVLEDETS GRUNDEJERFORENING SKOVSVINGET OG SKOVLEDET GRUNDEJERFORENING Vedtægter VEDTÆGTER FOR SKOVSVINGET- OG SKOVLEDETS GRUNDEJERFORENING 1 Grundejerforeningens navn er Skovsvinget- og Skovledets Grundejerforening. Grundejerforeningens

Læs mere

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Engmosen. Dens hjemsted er Næstved kommune. Foreningens vedtægter vil være

Læs mere

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening Hillerød den 23. marts 2010 BOLVÆRKETS GRUNDEJERFORENING 3400 HILLERØD Vedtægter for Bolværkets grundejerforening Indholdsfortegnelse: 1. Foreningens område. 2. Medlemsret og - pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser.

Læs mere

Vedtægter. For 1. udgave: Fællesudvalget for Grundejerforeninger på Enø, Lungshave og Fjordhusene. Dato:

Vedtægter. For 1. udgave: Fællesudvalget for Grundejerforeninger på Enø, Lungshave og Fjordhusene. Dato: Vedtægter Dato: 15.10.2016 For 1. udgave: 18.04.1981 Fællesudvalget for Grundejerforeninger på Enø, Lungshave og Fjordhusene Side: 1 af 5 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemmer 4 Bestyrelse 5 Tegningsret

Læs mere

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Vedtægter for: Grundejerforeningen Møllely Indholdsoversigt: Foreningens navn Foreningens hjemsted Foreningens medlemmer Foreningens formål Kontingent og vejbidrag Regnskab Generalforsamling Generalforsamlingens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej

Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Vessøvej. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg Kommune under Horsens Ret, der er foreningens

Læs mere

Love og vedtægter for Grundejerforeningen Pedersminde 2017

Love og vedtægter for Grundejerforeningen Pedersminde 2017 Love og vedtægter for Grundejerforeningen Pedersminde 2017 Paragraf 1 Foreningens navn er Pedersminde med hjemsted i Hønsinge i Odsherred kommune. Paragraf 2 Foreningens formål er at varetage og fremme

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STRANDGAARDENS GRUNDEJERFORENING

VEDTÆGTER FOR STRANDGAARDENS GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR STRANDGAARDENS GRUNDEJERFORENING 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er STRANDGAARDENS GRUNDEJERFORENING, og dens hjemsted er Veddinge Bakker, 4550 Asnæs. Holbæk er foreningens hjemting,

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for VESTERLUND GRUNDEJERFORENING

VEDTÆGTER. for VESTERLUND GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER for VESTERLUND GRUNDEJERFORENING 1 1. NAVN OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Vesterlund Grundejerforening. 1.2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 1.3. Foreningens formål er at varetage

Læs mere

VEDTÆGTER For Grundejerforeningen SANDHØJ

VEDTÆGTER For Grundejerforeningen SANDHØJ VEDTÆGTER For Grundejerforeningen SANDHØJ 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Sandhøj. Dens område begrænses af følgende eksisterende eller projekterede veje: Sandhøjvej Smedegade ældre bebyggelse

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Ladegaarden

Vedtægter for Grundejerforeningen Ladegaarden Vedtægter for Grundejerforeningen Ladegaarden Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-8 Kap. 4

Læs mere

LOVE for "Ryeskov Grundejerforening"

LOVE for Ryeskov Grundejerforening LOVE for "Ryeskov Grundejerforening" 1. Foreningens navn er "Ryeskov Grundejerforening". Dens hjemsted er Ryeskov pr. 4140 Borup. Til foreningens drift betaler hvert medlem et indskud på kr. 250,00 pr.

Læs mere

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark 1. Hjemsted og værneting. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Ore Strandpark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune,

Læs mere

Velkommen til Fjordparken

Velkommen til Fjordparken Velkommen til Fjordparken 2 Bestyrelsen for Lejer- og Grundejerforeningen Fjordparken Øst har i dette hefte samlet lidt oplysninger for Grundejerforeningens område. Bestyrelsen har pr. 1/5-2008 følgende

Læs mere