VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN"

Transkript

1 Formand: Kasserer: Sekretær: Mario See Strandgården Øst 33, 4300 Holbæk Jonna S. Rives Turesensgade 6, 4. t.v., 1368 Kbh. K Linda Søstrup Andersen Stenhusparken 9, 4300 Holbæk VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN Vedtaget på Grundejerforeningen Strandgårdens Ordinære Generalforsamling d. 14. april Foreningens navn er Grundejerforeningen Strandgården. Dens område omfatter matr. nr. 4a og arealer udstykket fra matr. nr. 4a og 12a, Kastrup by, Hørby sogn. Hver parcel udgør ét medlemskab Generalforsamlingen kan med simpelt flertal vedtage, at parceller udstykket fra nærliggende arealer tilsluttes foreningen. Foreningens hjemsted er Holbæk kommune. 2. Foreningen er stiftet i henhold til en deklaration lyst 18/ Denne deklaration er aflyst og erstattet af Holbæk Kommunes lokalplan 5.04, af september Foreningen har til formål at varetage medlemmernes fælles grundejerinteresser og grundejerpligter i overensstemmelse med ovennævnte lokalplan, såvel indadtil som udadtil, herunder blandt andet at administrere, vedligeholde og renholde anlæg, fællesarealer og private veje. 3. Foreningen er upolitisk og kan med generalforsamlingens tilslutning uden ændringer i nærværende vedtægter tilsluttes en eventuel sammenslutning af grundejerforeninger på Sjælland, ligesom foreningen efter bestyrelsens bestemmelse med generalforsamlingens tilslutning kan tilsluttes en hovedorganisation af grundejerforeninger. Som medlemmer kan og skal optages grundejere, som er retmæssige ejere af parceller af de i 1 nævnte arealer. Parcelejernes medlemspligt af foreningen indtræder samtidig med parcellens erhvervelse, uanset på hvilken måde denne finder sted. Indtrædende medlemmer får ved indtræden anpartsvis andel i foreningens formue og / eller gæld. Ophører et medlem med at være ejer af en af de omhandlede parceller, bortfalder medlemskabet, og vedkommende udtræder af foreningen uden krav på refusion af kontingent fra foreningens side eller udbetaling af andel i foreningens formue. * * Jyske Bank. Reg. nr Konto nr

2 4. Meddelelse om ejendommens overdragelse og dermed følgende udtræden for sælgeren og indtræden for køberen skal, senest 14 dage efter handlens indgåelse, fremsendes skriftligt til bestyrelsen med oplysning om køberens navn og helårsadresse. De til medlemskabet knyttede medlemsrettigheder træder først i kraft, når kontingentet er betalt, idet et indtrædende medlem, der erhverver en ejendom, hvor sælgeren er i kontingentrestance, har pligt til at udrede det skyldige beløb. 5. Medlemmerne er med hensyn til benyttelse og bebyggelse af parcellerne underkastet bestemmelserne i Holbæk Kommunes lokalplan for området. 6. Der pålægges medlemmerne et årligt kontingent til administrationsomkostninger, vedligeholdelse, renholdelse og rydning af private veje, fællesarealer og foranstaltninger i øvrigt i det omfang, krav herom måtte blive fremsat af det offentlige, eller beslutning herom træffes af foreningens generalforsamling. Det årlige kontingent fastsættes af foreningens medlemmer på dens ordinære generalforsamling i forbindelse med forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det da indeværende kalenderår. Kontingentet opkræves med sidste rettidig indbetaling pr. 1/6 og gælder for det indeværende kalenderår. Særlige bidrag kan fastsættes på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, der tillige fastsætter betalingsterminerne. Såfremt et medlem er i restance med kontingent eller andre af generalforsamlingen fastsatte særlige bidrag til grundejerforeningen, bevirker det, at det pågældende medlems stemmeret er suspenderet, indtil restancen og de eventuelle i forbindelse med opkrævningen påløbne omkostninger er betalt. Er kontingentet eller andre bidrag ikke betalt senest 1 måned efter forfaldsdatoen, opkræves disse med tillæg af et af generalforsamlingen vedtaget rykkergebyr. Er kontingentet eller andre bidrag ikke betalt senest 2 måneder efter forfaldsdatoen, kan bestyrelsen uden yderligere varsel lade beløbet overgå til inkasso. 7. Det kontingent og evt. øvrige bidrag, som ejerne skal betale til foreningen, fordeles ligeligt på medlemmerne, med mindre generalforsamlingen vedtager, at fordelingen skal ske på andet grundlag, f. eks. arealer eller facadelængder. 8 For dispositioner, truffet af bestyrelsen i henhold til den bemyndigelse den får i disse vedtægter, eller i henhold til særlig bemyndigelse efter generalforsamlingsbeslutning herom, hæfter medlemmerne solidarisk, én for alle og alle for én. 9. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen på foreningens ordinære generalforsamling, således at formanden og 1 bestyrelsesmedlem er på valg i ulige år, og kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år. Formanden og kassereren vælges af generalforsamlingen, mens den øvrige

3 bestyrelse konstitueres på det første bestyrelsesmøde efter valget. Udover bestyrelsen vælges en suppleant til denne samt en revisor og en revisorsuppleant. Suppleanterne vælges for ét år ad gangen. Bestyrelsen varetager foreningens interesser i overensstemmelse med det mandat og de beslutninger, generalforsamlingen måtte vedtage. Bestyrelsen påser endvidere, at foreningen efterlever offentlige myndigheders krav og regulativer i det omfang, disse relateres til foreningen som helhed. Bestyrelsen fastsætter et ordensreglement, hvis primære formål er at fremme indbyrdes hensyntagen, bevare udstykningen som et roligt rekreativt område, herunder fremme trafiksikkerheden og begrænse støjlugt og røggener. Medlemmerne er forpligtet til at overholde ordensreglementet. Bestyrelsen kan, i fornødent omfang og under ansvar over for generalforsamlingen, antage lønnet arbejdskraft eller indhente sagkyndig bistand. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører referat over forhandlingerne og de af bestyrelsen trufne beslutninger. Bestyrelsen fører endvidere et medlemskartotek indeholdende medlemmernes helårsadresse og - i det omfang dette er oplyst - medlemmernes telefonnummer og adresse. Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet. 10. Bestyrelsen kan til løsning af særlige opgaver nedsætte udvalg, bestående af medlemmer uden for bestyrelsen. Udvalgsformanden skal dog altid være et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende, såvel over for offentlige myndigheder som over for private. Foreningen tegnes i alle anliggender af formanden i forbindelse med mindst ét af bestyrelsens medlemmer. Bestyrelsen råder over foreningens midler i overensstemmelse med vedtægterne og de på generalforsamlingen trufne beslutninger. 11. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, formanden finder det nødvendigt, eller når mindst ét bestyrelsesmedlem forlanger det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. Formanden, eller i dennes fravær næstformanden, leder bestyrelsesmøderne og har i tilfælde af stemmelighed den afgørende stemme. Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af foreningen, bliver umyndiggjort eller bliver ude af rådighed over sit bo, indtræder suppleanten. Såfremt yderligere medlemmer udtræder, bliver umyndiggjort eller ude af rådighed over eget bo, skal bestyrelsen supplere sig snarest muligt ved selvvalg, gældende til næste ordinære general-forsamling. Såfremt formanden eller kassereren i henhold til ovenstående måtte udtræde af foreningen, eller af andre grunde ikke er i stand til at varetage hvervet, skal deres afløser vælges inden for de resterende bestyrelsesmedlemmer indtil førstkommende generalforsamling. Såfremt ingen ønsker at modtage valg, skal bestyrelsen foranledige indkaldt ekstraordinær generalforsamling med henblik på valg af stedfortræder.

4 12. Kassereren modtager foreningens indtægter og udbetaler foreningens udgifter. Kassereren fører et af bestyrelsen autoriseret regnskab. Foreningens midler skal henstå på konto i bank, sparekasse eller på girokonto. Kassereren skal løbende orientere bestyrelsen om foreningens økonomiske forhold, herunder indhente bestyrelsens godkendelse af afholdte udgifter. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Årsregnskabet afleveres af kassereren til formanden inden den 15. februar. Formanden påtegner og videresender regnskabet til den af generalforsamlingen valgte revisor, der har 14 dage til regnskabets gennemgang og tilbagelevering til formanden med eventuelle bemærkninger. Regnskabet skal foreligge revideret senest den 15. marts og skal udsendes med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. 13. Foreningens generalforsamling er foreningens højeste myndighed. Kun den kan vedtage, ændre eller ophæve vedtægterne. Foreningens ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Medlemmerne skal indkaldes skriftligt med mindst 2 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde meddelelse om, hvilke emner der vil være at behandle. Som bilag til indkaldelsen skal endvidere udsendes: Bestyrelsens skriftlige beretning for perioden fra sidste ordinære generalforsamling og til udgangen af februar, det reviderede regnskab for sidste forløbne kalenderår, samt budgetforslag for indeværende kalenderår. Endvidere eventuelle andre forslag fra bestyrelsen, samt eventuelt - rettidigt indkomne - forslag fra medlemmerne. Forslag fra medlemmer eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal tilsendes bestyrelsen skriftligt inden den 15. marts. Ændringsforslag til rettidigt fremsatte forslag eller til punkter på dagsordenen i øvrigt kan fremsættes, indtil punktet sættes til afstemning på generalforsamlingen. Medlemmer, der har ytret ønske herom, kan - jfr modtage indkaldelsen med bilag, elektronisk, via . På foreningens generalforsamlinger kan der kun træffes afgørelse vedrørende emner, der er optaget i den medlemmerne meddelte dagsorden, jfr. 15. Generalforsamlinger indkaldes skriftligt af bestyrelsen og ledes af en dirigent, valgt af forsamlingen. Dirigenten må - medmindre dette vedtages enstemmigt af forsamlingen - ikke være bestyrelsesmedlem eller revisor i foreningen. 14. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen måtte skønne det formålstjenligt, eller når mindst 1/3 af foreningens medlemmer fremsætter skriftligt ønske herom. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med samme varsel og på samme måde som den ordinære generalforsamling, med angivelse af de til forhandling fastsatte emner.

5 Såfremt den ekstraordinære generalforsamling indkaldes efter ønske fra medlemmerne, skal disse samtidig med begæringens fremsættelse skriftligt meddele, hvilke emner der ønskes behandlet, og bestyrelsen er herefter forpligtet til senest 14 dage herefter at udsende skriftlig indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling. 15. For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Valg af tre stemmetællere. 3) Gennemgang af bestyrelsens skriftligt udsendte beretning frem til udgangen af februar, suppleret med bestyrelsens mundtlige beretning for perioden fra udgangen af februar, og frem til generalforsamlingen. 4) Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 5) Forslag fra bestyrelsen i øvrigt. 6) Forslag fra medlemmerne. 7) Bestyrelsens budgetforslag, herunder fastsættelse af medlemskontingent. 8) Valg af medlemmer til bestyrelsen. 9) Valg af suppleant til bestyrelsen. 10) Valg af revisor og revisorsuppleant. 11) Eventuelt. 16. Alle valg og almindeligt foreliggende sager afgøres ved simpelt stemmeflertal. Hver medlemsparcel har 2 stemmer, som enten kan afgives ved personligt fremmøde på generalforsamlingen eller ved afgivelse af skriftlig fuldmagt. Afstemning sker ved håndsoprækning. Dog skal afstemning ske skriftligt, såfremt 1/3 af de tilstedeværende medlemmer eller bestyrelsen begærer dette. Nyvalg til bestyrelsen sker ved skriftlig afstemning. Ændringer af foreningens vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. 17. De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger og behandlede sager indføres i foreningens referat, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. 18. Medlemmer kan - ved tilmelding til grundejerforeningens mail-service - fravælge postbesørgede meddelelser fra bestyrelsen, herunder indkaldelse til generalforsamling med bilag. Disse meddelelser vil herefter udelukkende fremkomme elektronisk, via . Tilmelding til mail-service er frivillig og kan fortrydes med 14 dages skriftlig varsel. Således vedtaget på Grundejerforeningen Strandgårdens Ordinære Generalforsamling d. 14. april

Vedbæk Villaparks Grundejerforening

Vedbæk Villaparks Grundejerforening Nedenfor er bestyrelsens forslag til de nye vedtægter, der behandles på den ordinære generalforsamling den 30. september 2010. For at synliggøre de faktiske ændringer er de nuværende vedtægter listet i

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening Hillerød den 23. marts 2010 BOLVÆRKETS GRUNDEJERFORENING 3400 HILLERØD Vedtægter for Bolværkets grundejerforening Indholdsfortegnelse: 1. Foreningens område. 2. Medlemsret og - pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården.

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtaget på generalforsamlingerne den 4/9 1967, 9/4 1969, 16/4 1969, 16/5 1971, 2/5 1973, 28/2 1979, 16/6 1980 (brevafstemning), 29/5 1990 og 29/5 2000. Grundejerforeningens

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

6 Medlemmernes og foreningens pligter samt miljøbestemmelser

6 Medlemmernes og foreningens pligter samt miljøbestemmelser Vedtægter for Grundejerforeningen Søholt Stiftet den 21. september 1978 Vedtægter revideret senest den 26. marts 2014 1 Foreningens lovgrundlag og hjemsted 2 Omfattede parceller 3 Foreningens arbejdsområder

Læs mere

1. Navn og formål. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser,

1. Navn og formål. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, 1. Navn og formål 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Jonstruphøj, dens område er matr. 5b, 5d, 5e, 5f, 5g, 5h, 5i, 5k, 5l, 5m, 5n, 5o, 5p, 5q, 5r, 5s, 5t, 5u, 5v, 5x, 5y, 5z, 5æ, 5ø, 5aa,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg ADVOKATFIRMAET SV. O. HANSEN MØDERET FOR HØJESTERET STEEN RØGILDS * NINNA SONNE BALLING * PER NYKJÆR ADVOKAT (H) ADVOKAT ADVOKAT AUT.BOBESTYRER CERT. BOLIGADVOKAT KORDILGADE 38 4400 KALUNDBORG TLF. 59

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Røjlevangens Grundejerforening. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene, matr. nr.

V E D T Æ G T E R for Røjlevangens Grundejerforening. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene, matr. nr. V E D T Æ G T E R for Røjlevangens Grundejerforening 1 Navn og medlemmer Foreningens navn er Røjlevangens Grundejerforening. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene, matr.

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen FYRRELUNDEN Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er grundejerforeningen Fyrrelunden. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Nivåvænge Grundejerforening

Vedtægter for Nivåvænge Grundejerforening Vedtægter for Nivåvænge Grundejerforening Maj 2014 Vedtægter for Nivåvænge Grundejerforening vedtaget på generalforsamlingen den 18. april 1967 og senest revideret den 27. maj 2014 Navn og formål 1 Stk.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet.

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet. 1 - Navn: Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovbrynet. 2 - Hjemsted: Foreningens hjemsted er Hørning i Skanderborg Kommune. Formål: 3.1. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting.

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Gormsvænget". 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERS HAVE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERS HAVE Matr.nr.: Del nr. af matr.nr. 9 qv, 9 ae, 9 aq, 9 cb, 9 d, 9 ol Skævinge By, Skævinge. Beliggende: Kaj Sommers Vej 3320 Skævinge Anmelder: Advokat Heidi Ø. Skovgaard Østbanegade 55 2100 København Ø Tlf.nr.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken. ADVOKATGÅRDEN Nygade 9 4700 Næstved Telefon (+45) 55 75 85 00 Telefax (+45) 55 75 85 01 Email: naestved@advodan.dk Homepage: www.advodan.com CVR: DK-20 46 40 38 Giro nr.: 920 3133 Fin Krog Aage Advokat

Læs mere

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærhøjgårdsparken.

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærhøjgårdsparken. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er. 2 Foreningens hjemsted er Allerød kommune under Hillerød Ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 Foreningens

Læs mere