Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø"

Transkript

1 Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens ledelse 12 Regnskabsåret 13 Bestyrelsesmøder 14 Udvalg 15 Forpligtelser (slåning af ukrudt, brug af motordrevne haveredskaber) 16 Ophævelse af foreningen 1 Foreningens navn er: Grundejerforeningen Klintsø. 2 Foreningen er stiftet i Glostrup den 28. april 1966 og har hjemsted hos den til enhver tid valgte formand; værneting i Nykøbing Sjælland. 3 Foreningen er upolitisk. Foreningens formål er at virke som grundejerforening for udstykningen matr. nr. 18 do af Klint by, Højby sogn. Foreningen varetager medlemmernes fælles interesser såvel udadtil som indadtil, herunder administration samt anlæg og vedligeholdelse af det fælles dræn og øvrige fællesfaciliteter. 4 Formålet søges opnået gennem bestyrelsens arbejde, dog kan bestyrelsen kun foretage anlæg af fælles dræn og øvrige fællesfaciliteter, såfremt forslag herom forinden er behandlet og vedtaget på en generalforsamling. 1

2 5 Alle ejere af ejendomme, der oprindeligt er udstykket fra matr. nr. 18 do, Klint by, Højby sogn, er ved købet af ejendommen pålagt pligt til at være medlem af foreningen. Denne pligt er tinglyst som servitutstiftende på de enkelte ejendomme. Når et medlem ved salg af sin ejendom udtræder af foreningen, har det udtrædende medlem intet krav på det af vedkommende erlagte kontingent eller nogen andel i foreningens formue. Nye ejere indtræder i øvrigt i sælgers rettigheder og forpligtelser. Meddelelse til foreningens formand om ejendommens overdragelse påhviler såvel sælger som køber. 6 Foreningens medlemmer er pligtige til at betale kontingent af en sådan størrelse, at foreningen altid har en kassebeholdning af forsvarlig størrelse til at bestride foreningens opgaver og afholde de dermed forbundne udgifter. Størrelsen af kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling på grundlag af det på generalforsamlingen vedtagne budget for det kommende år. Medlemmer, der ejer flere grunde, betaler kontingent for hver grund. Kontingentet opkræves pr. 1. januar. De til grundejerforeningen erlagte kontingenter må, foruden til opfyldelse af grundejerforeningens formål, kun anvendes til foreningens administration. Generalforsamlingen kan dog beslutte anden anvendelse af kontingentet. Betales kontingentet ikke senest 2 måneder efter påkrav, kan bestyrelsen overgive beløbet til retslig inkasso, og medlemmerne har pligt til at betale de i forbindelse hermed påløbne omkostninger. Foreningen hæfter kun med sin formue og bestyrelsen og de øvrige medlemmer hæfter ikke for foreningens gæld. 7 Foreningen træffer med fuld, bindende virkning for de enkelte grundejere alle bestemmelser om anlæg og vedligeholdelse af det fælles dræn og øvrige fællesfaciliteter. 8 Det er ethvert medlems pligt at respektere foreningens vedtægter, som de er vedtaget, eller som de senere på lovlig vis bliver ændret. 9 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, og kun generalforsamlingen kan give, ændre eller ophæve foreningens vedtægter. Generalforsamlingen alene kan træffe bestemmelse om køb eller salg af foreningens ejendom. Den samlede bestyrelse underskriver på foreningens vegne de af generalforsamlingens beslutning omfattede dokumenter. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år indenfor tidsrummet 1. april 31. maj i et efter bestyrelsens skøn passende lokale. Det påhviler bestyrelsen at afholde generalforsamlingen, og indkaldelsen skal ske skriftligt til hvert medlem med 14 dages varsel. Forslag, der ønskes behandlet af den ordinære generalforsamling, skal indgives skriftligt til bestyrelsen motiveret senest 1. marts i vedkommende år, og sådanne forslag skal være opført på den af bestyrelsen udsendte indkaldelse, samt vedlagt i kopi i sin helhed. 2

3 På den ordinære generalforsamling skal foretages følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Kassereren fremlægger grundejerforeningens reviderede årsregnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Budget til godkendelse samt vedtagelse af kontingent. 6. Valg af medlemmer til bestyrelse samt suppleant til denne. 7. Valg af revisor og revisorsuppleant. 8. Eventuelt. Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes på samme måde som de ordinære generalforsamlinger af bestyrelsen, enten på eget initiativ eller på et skriftligt motiveret forlangende af mindst 1/3 af medlemmerne. I sidstnævnte tilfælde skal mindst 2/3 af de indkaldende være til stede, for at den ekstraordinære generalforsamling kan være beslutningsdygtig. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest månedsdagen efter bestyrelsens modtagelse af den motiverede indkaldelse og kan ikke afholdes i tiden 15/6 15/8. 10 Ethvert medlem, der har betalt kontingent, og ikke står i gæld til foreningen med hensyn til dennes eventuelle udlæg som nævnt i 15, har én stemme på generalforsamlingen for hver grund, der ejes inden for foreningens område. Medlemmer, som er forhindrede i at komme til stede, kan enten lade sig repræsentere ved fuldmagt til et andet, navngivent medlem uden for bestyrelsen. Hvert medlem kan højest medbringe 2 fuldmagter eller sende sin fuldmagt til bestyrelsen med klar angivelse af, hvorledes udstederen af fuldmagten ønsker at forholde sig til det eller de enkelte forslag på dagsordenen. Hvert bestyrelsesmedlem kan ligeledes højst medbringe 2 fuldmagter. Fuldmagter skal fremlægges for generalforsamlingens dirigent umiddelbart efter valget af denne. Dirigenten leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål om sagernes behandling og stemmeafgivning. Til dirigent kan efter forslag fra bestyrelsen eller generalforsamlingen vælges en person, der ikke er medlem af grundejerforeningen. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, uden hensyn til de mødendes antal, dog bortset fra den i 9 nævnte ekstraordinære generalforsamling indkaldt af 1/3 af medlemmerne, hvor mindst 2/3 af de indkaldende må være til stede, for at den ekstraordinære generalforsamling kan være beslutningsdygtig. I tilfælde af stemmelighed foretages en ny afstemning, og står stemmerne lige denne gang, bortfalder forslaget. Til ændringer af vedtægter kræves dog, at mindst 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer afgiver deres stemme for forslaget. Alle valg sker ved almindelig håndsoprækning. Dog kan bestyrelsen eller et eller flere medlemmer kræve skriftlig afstemning. Hvad der forhandles og vedtages på generalforsamlingen, indføres i foreningens forhandlingsprotokol, der underskrives af formand og dirigent. 11 Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer. 3

4 Bestyrelsen består af formand, næstformand (sekretær), kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer. Alle vælges for 2 år. På lige årstal vælges 2 og på ulige årstal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer. Der vælges hvert år en suppleant. Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende med formand, næstformand (sekretær) og kasserer. Genvalg kan finde sted. For at blive valgt til en tillidspost skal vedkommende være til stede på generalforsamlingen eller skriftligt have tilkendegivet sit samtykke. Alle hverv er ulønnede. 12 Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskaberne skal afleveres til revisor senest 1. februar og skal foreligge reviderede senest 15. marts. Revisor skal til enhver tid have adgang til at kontrollere regnskab og beholdninger. Regnskabet skal i afsluttet og revideret stand og forsynet med revisors påtegning udsendes til medlemmer sammen med indkaldelse til ordinær generalforsamling. Alle kassebilag skal påtegnes af formanden. Kassereren opbevarer kassebilag i minimum 5 år. Kassereren må ikke ligge med større kassebeholdning end kr. 500,-. Overskydende beløb indsættes på en bank- eller postgirokonto. Udbetaling på bankkonti sker med formandens og kassererens underskrifter. 13 Bestyrelsesmøde afholdes, så ofte formanden finder det nødvendigt, eller når begæring derom fremsættes af 3 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmødet indkaldes ligeledes med 14 dages varsel. Der føres protokol over bestyrelsesmøderne, og protokollen underskrives af de deltagende bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Alle spørgsmål afgøres ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Bestyrelsen leder den daglige virksomhed under ansvar over for generalforsamlingen. Sager der ønskes behandlet af bestyrelsen, indgives skriftligt til formanden, og medlemmet har ret til at komme til stede på bestyrelsesmødet og forelægge sin sag. Reparations- eller vedligeholdelsesarbejder i løbet af regnskabsåret som bestyrelsen efter sagkyndig anbefaling anset for rimelige eller påkrævede, kan udføres, selv om det medfører en overskridelse af det vedtagne budget, dog maksimalt med 15%. 14 Bestyrelsen kan efter behov nedsætte udvalg, der mindst skal bestå af 3 personer, hvoraf mindst én skal være medlem af bestyrelsen. 15 De under foreningsområdet beliggende grunde skal til enhver tid holdes fri for ukrudt o. lign., der kan være til gene for de omkringboende, eller som virker skæmmende i området. Grundejere, der ikke overholder dette krav, vil hvert år ca. 1. juni og 1. september af bestyrelsen blive opfordret til slåning. Finder denne slåning ikke sted inden 14 dage fra opfordringens tilsendelse, kan bestyrelsen lade foretage slåning for vedkommende ejers regning. Betales denne regning ikke inden en måned efter påkrav, kan bestyrelsen overgive beløbet til retslig inkasso. 4

5 Motordrevne haveredskaber (græsslåmaskiner, motorsave o. lign.) må søn- og helligdage kun anvendes i tidsrummet kl og på hverdage kun i tidsrummet kl Intet medlem må føre drænrør nærmere end 5 meter til det centrale drænsystem, ligesom ingen må slutte sit drænrør direkte til det centrale drænsystem. Som bilag til disse vedtægter er en oversigt over det centrale drænsystems placering. 16 Ophævelse af grundejerforeningen kan kun ske ved generalforsamlingsbeslutning, der skal være vedtaget af mindst 4/5 af samtlige stemmeberettigede medlemmer, og beslutningen er kun gældende under den forudsætning, at pligten til at være medlem af grundejerforeningen samtidig aflyses på samtlige ejendomme, på hvilke der måtte være tinglyst en servitutstiftende og / eller pantstiftende deklaration angående nærværende vedtægter. Forslag om ophævelse af grundejerforeningen, der én gang har været opført på dagsordenen på en generalforsamling uden at kunne opnå vedtagelse med kvalificeret flertal jf. ovenstående, kan på den nærmest følgende ordinære generalforsamling vedtages med simpel stemmeflerhed. Vedtægterne er vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 28. april 1966 Ændret på ordinær generalforsamling den 22. marts Ændret på ordinær generalforsamling den 19. maj Ændret på ordinær generalforsamling den 27. maj Ændret på ordinær generalforsamling den 24. maj Ændret på ordinær generalforsamling den 16. april

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter Grundejerforeningen Hallandsparken Vedtægter 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Hallandsparken. Dens hjemsted er Høje Taastrup kommune. Grundejerforeningens område er matr. nr. 2 o Høje Taastrup

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg ADVOKATFIRMAET SV. O. HANSEN MØDERET FOR HØJESTERET STEEN RØGILDS * NINNA SONNE BALLING * PER NYKJÆR ADVOKAT (H) ADVOKAT ADVOKAT AUT.BOBESTYRER CERT. BOLIGADVOKAT KORDILGADE 38 4400 KALUNDBORG TLF. 59

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Østervænget ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune Boliger i Vindinge øst ---ooo0ooo--- Side 2 af 7 Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn

Læs mere

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÆRUP PARK 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærup Park (herefter benævnt foreningen ) med hjemsted i Ringsted Kommune og med

Læs mere

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn Matr.nr. * Beliggende: * Anmelder: (Generalforsamlingsdirigenten ) Vedtægter for Evetofte Grundejerforeningen forening med begrænset ansvar Navn 1.1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Evetofte -

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKEHAVEN 25-60

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKEHAVEN 25-60 J. nr. 66-12132-0-BR Tinglysningsafgift kr. 8.100,00 Ejerlav: Anmelder: Kirke Værløse by, Værløse Advokfirmaet Per Therkildsen A/S Mr. Nr. Buddingevej 289 15by, 15lo, 15lp, 15lq, 15lr, 15ls, 15lt, 15lu

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken. ADVOKATGÅRDEN Nygade 9 4700 Næstved Telefon (+45) 55 75 85 00 Telefax (+45) 55 75 85 01 Email: naestved@advodan.dk Homepage: www.advodan.com CVR: DK-20 46 40 38 Giro nr.: 920 3133 Fin Krog Aage Advokat

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Matr. nr.52 a og 223 a Hillerød Bygrunde BIRKEPARKEN Slangerupgade 25 27 3400 Hillerød I medfør af 7 i lov nr. 199 af 8. juni 1966 om ejerlejligheder

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K Matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn 2013-07-01 side 1 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Hørsholm

Læs mere

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege J.nr. 366106 / SBM (25.09.2014) Torben Korsager Advokat (H), partner Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege 1. NAVN 1.1. Ejerforeningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MARTOFTE VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR MARTOFTE VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR MARTOFTE VANDVÆRK FOR MARTOETE VANDVÆRK navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er Martofte Vandværk. Selskabet har hjemsted i Kerteminde Kommune. Selskabets formal er

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Formål og medlemskab 1 Foreningens formål er at administrere alle fælles anliggender for ejerlejlighederne nr. 1-10 af matr. nr. 98 Husum, København - beliggende

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd

V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd J. nr. 37679 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd Foreningen, som er stiftet 8. august 1972, omfatter ejerlejlighedsejere i ejendommen omfattende: matr.nr. 5 bf Nærum by, Nærum, Langebjerg

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere