Udmøntning af satspuljen for 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udmøntning af satspuljen for 2006"

Transkript

1 Udmøntning af satspuljen for 2006 Nr. Initiativ Ældre 1 Plejeboliggaranti 152,4 176,1 181,2 26,6 2 Genoptræning 5,0 3,3 6,3 0,0 3 Styrket indsats på frivillighedsområdet i relation til ældre 4,6 4,0 0,0 0,0 4 Styrket indsats overfor ældre med anden etnisk baggrund end dansk 4,0 3,0 6,0 0,0 5 Pensionsportalen 3,0 2,0 1,0 0,0 6 Undersøgelse af madservice 1,5 0,0 0,0 0,0 7 Visitering af tidligere frihedskæmpere direkte fra udlandet til et dansk plejehjem 1,2 1,2 1,2 1,2 8 Omsorgsorganisationernes Samråd - bedre metoder i samarbejde mellem pårørende og personale på plejehjem 0,6 0,6 0,6 0,6 9 Sammenslutningen af ældreråd i Danmark - Ældrerådene - en aktiv medspiller i nærdemokratiet for alle - stærke som svage ældre 0,5 0,5 0,5 0,0 I alt 172,8 190,7 196,8 28,4 Børn og unge 10 Anbringelsesreform 40,3 58,5 39,4 27,8 11 Forældreprogrammer 10,0 20,0 20,0 20,0 12 Negativ social arv 10,0 13,0 26,0 11,0 13 Børneforløbsundersøgelsen 4,9 1,4 0,0 5,4 14 Forebyggelse af kriminalitet blandt unge u. 15 år 10,0 10,0 10,0 10,0 15 Projekt Janus 3,0 3,0 3,0 3,0 16 Udsatte børn i forældremyndigheds- og samværssager 5,0 5,0 5,0 5,0 17 Rekruttering af etniske plejefamilier 2,0 0,8 0,8 0,8 18 Forsøg med fritidspas til udsatte børn 10,0 7,5 0,0 0,0 19 Projekt SAVN 0,3 0,3 0,3 0,3 20 Baglandet i Århus - fortsat drift 1,6 1,6 1,6 0,0 21 Baglandet på Vesterbro - fortsat drift 1,7 1,7 1,7 0,0 22 Børns Voksenvenner 0,9 0,9 0,9 0,9 23 Børnerådets Børneinfo 1,2 1,0 1,0 1,3 24 Børnerådet digitale børne- og ungepanel 0,0 0,6 0,8 0,8 25 Undersøgelse af vilkårene for børn på asylcentrene* 0,0 0,0 0,0 0,0 * Finansieres af midler udenfor dette års satspulje C:\ ConvertIT\ActivePDF\originals\$ASQ DOC

2 2 I alt 100,9 125,3 110,5 86,3 Handicappede 26 Nye og nemmere veje 21,0 6,0 6,0 1,3 27 Styrkelse af retssikkerheden, præcisering af krav til kommuners afgørelser 0,0 20,0 20,0 20,0 28 Behandling af mental retardering og medfødt synshandicap 4,8 2,4 2,4 2,4 29 Rådgivning om tilgængelighed (DCFT) 4,0 4,0 4,0 4,0 30 Undersøgelse af diabetikeres kost og kostudgifter 1,5 0,0 0,0 0,0 31 Vejlefjord - A metodeudvikling og etablering af botilbud til unge hjerneskadede 3,1 2,0 2,0 2,0 32 Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation 4,0 4,0 4,0 4,0 33 Landsforeningen Ligeværd - etablering af bofællesskab til handicappede 0,4 0,0 0,0 0,0 34 Sjældne Diagnoser - Retssikkerhed for mennesker med sjældne handicap i de nye kommuner 1,2 1,0 1,0 0,0 35 Center for autisme 0,5 0,0 0,0 0,0 36 De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI) - Udvikling af nærdemokrati på handicapområdet i ny offentlig struktur 1,9 1,5 1,5 1,5 I alt 42,4 40,9 40,9 35,2 Misbrugere / narko 37 Behandlingsgaranti i fængslerne 27,7 24,9 24,9 24,9 38 Behandlingsgaranti for unge 9,8 7,4 7,4 7,4 39 Målrettet sundhedsfagligt tilbud 4,6 7,8 7,8 7,8 40 Metadoninjektion 5,0 5,0 5,0 5,0 41 Indsats mod hepatitis C 6,0 12,0 12,0 12,0 42 Gratis vaccination mod hepatitis B 3,5 3,5 3,5 3,5 43 Vesterbro-pulje 3,4 2,2 2,2 2,2 I alt 60,0 62,8 62,8 62,8 Svage grupper på arbejdsmarkedet 44 Selvaktiveringsgrupper for seniorer 0,0 7,7 7,7 0,0 45 Støtte til handicappede 3,3 13,0 13,0 15,0 46 Personlig assistance til personer med et psykisk handicap 3,0 0,0 0,0 0,0 47 Flexicurity for personer med funktionsnedsættelse 2,0 2,0 2,0 2,0 48 Beskæftigelsesindsats for sindslidende 1,3 1,3 1,3 0,0 49 Svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet 12,0 0,0 0,0 0,0 50 Det Nationale og de regionale netværk af virksomheder 3,0 3,0 3,0 3,0 51 Beskæftigelseskrav til personer i fleksjob 7,0 7,0 7,0 7,0 52 Initiativer for kriminalitetstruede unge 5,0 5,0 5,0 5,0 53 Særlige formidlingskonsulenter 0,0 4,0 4,0 0,0

3 3 54 Ægtefællers udtræden af selvstændig virksomhed ved uddannelse 0,5 0,5 0,5 0,5 55 Befordringsrabat for modtagere af efterløn, overgangsydelse og fleksydelse 11,9 0,0 0,0 0,0 56 Videreførelse af Arbejdsmiljøforskningsfonden 10,1 31,8 31,8 46,8 57 Dokumentation af erhvervssygdomme 0,0 0,0 0,0 0,0 58 Evaluering af voldspuljer 0,0 0,0 0,0 0,0 59 Forbedring af social- og sundhedshjælperes arbejdsmiljø 5,0 5,0 5,0 0,0 60 Forebyggelse af vold på arbejdspladser 4,9 4,7 4,7 5,7 61 Reduceret stressrelateret sygefravær 6,0 0,0 0,0 0,0 I alt 75,0 85,0 85,0 85,0 Integration 62 Ansøgningspulje vedrørende venskabsfamilier 18,0 12,6 12,6 10,0 og lektiehjælp 63 Dansk Flygtningehjælp 0,0 15,0 15,0 15,0 64 Dansk Røde Kors 1,0 2,4 2,4 0,0 65 Ansøgningspulje vedrørende forebyggelse af 10,0 10,0 10,0 8,0 kriminalitet i ghettoområder 66 Ansøgningspulje vedrørende et mangfoldigt 10,0 8,0 7,0 5,0 arbejdsmarked 67 Dansk Handicap Forbund 1,0 1,0 0,0 0,0 68 Ansøgningspulje vedrørende den frivillige 5,0 5,0 5,0 5,0 integrationsindsats 69 Ansøgningspulje vedrørende kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund 12,0 6,0 6,0 4,0 70 Evas Ark 0,4 0,4 0,4 0,4 71 KVINFO 0,7 3,7 4,7 4,6 72 Dansk Kvindesamfund 0,4 0,0 0,0 0,0 Ansøgningspulje vedrørende særlig indsats 16,4 10,0 10,0 5,0 73 for børn og unge 74 Brug for alle unge 0,0 3,9 4,8 3,7 75 Højskolerne 4,0 4,0 4,0 4,0 Udvidelse af lærlingeforsøg på produktionsskoler 1,4 1,4 1,4 1,4 76 Ekstraordinær indsats i forhold til produktionsskoleelever med læse-, stavevanskeligheder 4,3 2,7 2,8 0, Sprogpraktik ( Ny chance til alle ) 3,0 3,0 3,0 3,0 79 KIT Kirkens integrationsindsats 0,4 0,9 0,9 0,9 Pilotprojekt om formidling af erfaringer og 2,0 0,0 0,0 0,0 80 viden om integration I alt 90,0 90,0 90,0 70,0 Øvrige initiativer 81 Videreførsel af projekter støttet af Kvindekrisecenterpulje 0,0 3,1 3,1 3,1 82 Videreførsel af projekter støttet af psykiatriaftalen ,0 7,5 7,5 7,5 83 Styrkelse af beskæftigelsesfremmende initia- 14,0 0,0 0,0 0,0

4 4 tiver samt styrkelse af integration af tosprogede børn og unge i de mest socialt belastede områder 84 Udvidelse af støtte-/kontaktpersonordningen 18,3 65,0 65,0 65,0 85 Social aktivering 32,5 2,0 7,4 0,0 86 Udvikling af grundlag for systematisk vurdering af effekten af satspuljebevillinger 1,0 0,0 0,0 0,0 87 Permanentgørelse af alkoholtema 4,7 4,7 4,7 4,7 88 Permanentgørelse af PRO-tema 4,3 4,3 4,3 4,3 89 Videns- og Formidlingscenter for Socialt Udsattes tema om seksuelle overgreb 2,5 2,5 2,5 2,5 90 Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og mænd med anden etnisk baggrund end dansk 3,0 3,0 3,0 3,0 Sundhedsfremmende indsats målrettet udsatte grupper 6,0 6,0 6,0 6, God social praksis 1,8 1,0 1,0 1,0 93 Rehabilitering af unge kriminelle 11,3 11,3 11,3 11,3 94 Oplysnings- og debatkampagne om prostitution 1,0 2,0 0,0 0,0 95 Døgnværested for udsatte grønlændere 2,0 2,0 2,0 2,0 96 Danmarks Blindebiblioteks digitalisering 3,0 2,5 2,5 0,0 97 Landsforeningen Bedre Psykiatri 3,5 3,5 3,5 3,5 98 Fundamentet - krisecenter for mænd 5,5 3,5 3,5 0,0 99 Reden Odense - botræningstilbud 2,2 1,9 1,9 1,9 100 Forum for brugerindflydelse og metodeudvikling 1,9 1,9 2,0 2,1 101 Landsforeningen af nuværende og Tidligere Psykiatribrugere (LAP) -driftstilskud 3,5 3,5 3,5 0,0 102 Projekt Udenfor 4,7 5,0 5,1 5,0 103 Kirkens Korshærs - Natcafé i Steengade 3,5 3,5 0,0 0,0 104 Mødrehjælpen - sårbare mødre 5,1 10,1 10,4 10,6 105 De grønlandske huse i Danmark - særlig fokus på de mest udsatte grønlændere 3,0 3,0 3,0 3,0 106 Clean House 1,3 1,3 1,3 1,3 107 Reden i Århus 1,0 1,0 1,0 1,0 108 Forældreforeningen - Vi har mistet et barn 0,2 0,2 0,2 0,2 109 Foreningen Grønlandske Børn - et godt liv i Danmark 0,7 0,0 0,0 0,0 110 Driftsstøtte til Landsforeningen KRIS (Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte) 1,0 1,0 1,0 1,0 111 Støttecenter mod incest i Danmark 1,0 1,0 1,0 1,0 112 Thora Center Center for seksuelt misbrugte og andre i Danmark 1,5 1,5 1,5 1,5 113 FrejaCentret 0,1 0,1 0,1 0,1 114 Reden Odense - drift 1,5 1,5 1,5 1,5 115 Center for selvmordsforskning - forhøjelse af grundbevilling 1,0 1,0 1,0 1,0 116 Dansk Blindesamfund - konsulentordning 4,0 4,0 0,0 0,0

5 5 117 SL, LFS, Socialrådgiverforeningen, HK og Forstanderforeningen i KBH - projekt om kvalitetssikring af anbringelsesområdet i Kbh. Kom. 2,7 2,7 0,0 0,0 I alt 154,3 168,1 161,8 145,1 Omprioriteringer mv Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske område -7, Videreuddannelse af personale beskæftiget med utilpassede børn og unge -5, Tilskud til uddannelse og evaluering -3, Center for rusmiddelforskning -1, Indsats over for unge hashmisbrugere -0, Evaluering af det sociale område -0, Bedre kvalitet i den sociale indsats gennem målrettet metodeudvikling og forskning -0, Befordringsrabat for modtagere af efterløn, overgangsydelse eller fleksydelse -10,0 0,0 0,0 0,0 I alt -27,9 0,0 0,0 0,0 Satspuljeaftalen i alt, nettotræk på satspuljen 667,5 762,8 747,8 512,8

Udmøntning af satspuljen for 2006 (7. november 2005) Aftaler om Finansloven for 2006 November

Udmøntning af satspuljen for 2006 (7. november 2005) Aftaler om Finansloven for 2006 November Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om: Udmøntning af satspuljen for 2006 (7. november

Læs mere

Forlig om satspuljen 2002 udsatte grupper og handicappede ( )

Forlig om satspuljen 2002 udsatte grupper og handicappede ( ) Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Kristeligt Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre om: Forlig om satspuljen 2002 udsatte grupper

Læs mere

Udmøntning af satspuljen for 2010

Udmøntning af satspuljen for 2010 Udmøntning af satspuljen for 2010 28. oktober 2009 Styrket indsats mod ungdomskriminalitet 1 Helhedsorienterede gadeplansindsatser 19,0 33,9 42,8 41,8 2 Tidlig identifikation af kriminalitetstruede børn

Læs mere

Nr. Initiativ 2005 2006 2007 2008

Nr. Initiativ 2005 2006 2007 2008 Aftale om udmøntning af satspuljen for 2005 Der er den 3. november 2004 indgået aftale om udmøntning af satspuljen for 2005. Udmøntningen af satspuljen sker i overensstemmelse med nedenstående oversigt.

Læs mere

Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 på beskæftigelsesområdet, integrationsområdet samt undervisningsområdet

Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 på beskæftigelsesområdet, integrationsområdet samt undervisningsområdet 30.oktober 2008 Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 på beskæftigelsesområdet, integrationsområdet samt undervisningsområdet Beskæftigelsesministeren og ministeren for flygtninge, indvandrere

Læs mere

Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2007 på Beskæftigelsesministeriets, Integrationsministeriets og Undervisningsministeriets område

Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2007 på Beskæftigelsesministeriets, Integrationsministeriets og Undervisningsministeriets område Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2007 på Beskæftigelsesministeriets, Integrationsministeriets og Undervisningsministeriets område Beskæftigelsesministeren og ministeren for flygtninge, indvandrere

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 500 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 500 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 500 Offentligt Igangværende projekter med adresse i, der får støtte fra satspuljen på SIMs område 10-09-2012

Læs mere

Puljeår/Projektnr. Formål og Paragrafhenvisning 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Puljeår/Projektnr. Formål og Paragrafhenvisning 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Oversigt over satspuljebeløb for periode 2003-2008. 28.Maj 2004 Side 1 8 Økonomi- og Erhvervsministeriet ( incl. tidligere 14 Boligministeriet og 26. Erhvervsministeriet) 1996/28 P Statsstøtte til etablering

Læs mere

1-årige bevillinger mellem 50.000 og 100.000 kr. (sorteret alfabetisk efter ansøgers navn)

1-årige bevillinger mellem 50.000 og 100.000 kr. (sorteret alfabetisk efter ansøgers navn) 1-årige bevillinger mellem 50.000 og 100.000 kr. (sorteret alfabetisk efter ansøgers navn) AnsøgerNavn Projekttitel 2015 2014 2013 Backspin Social Cafe for socialt udsatte familier 70.000 BenzoRådgivningen

Læs mere

Tilskud fra puljen "Uddannelse, kurser m.v. for frivillige inden for det sociale felt", 2013

Tilskud fra puljen Uddannelse, kurser m.v. for frivillige inden for det sociale felt, 2013 Kvinderådgivningen Brunhilde Kvinderådgivningen Brunhilde - Kurser for frivillige 2013 11.500 8731-0002-05 Kvindecenterfonden Kvindecenterfonden Dannerhuset - kurser for frivillige i 2013 40.000 8731-0003-06

Læs mere

Udmøntning af satspuljen for 2012

Udmøntning af satspuljen for 2012 Udmøntning af satspuljen for 2012 23. november 2011 Tabel 1 Aftale om udmøntning af satspuljen 2012 Nr. P/DUT Initiativ 2012 2013 2014 2015 2016 Psykiatrien skal opprioriteres 1 P Hurtigere hjælp til børn

Læs mere

Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2010 på beskæftigelsesområdet, integrationsområdet samt undervisningsområdet

Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2010 på beskæftigelsesområdet, integrationsområdet samt undervisningsområdet Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2010 på beskæftigelsesområdet, integrationsområdet samt undervisningsområdet 28.oktober 2009 Beskæftigelsesministeren og ministeren for flygtninge, indvandrere

Læs mere

Satspuljen - projektoversigt: 2014 til 2019

Satspuljen - projektoversigt: 2014 til 2019 6 2011 35 b Permanent Indsamle og formidle viden om mennesker med handicap 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 06.11.11 6 2011 35 d Permanent Overvågning af FN Handicapkonvention 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 06.11.11 10

Læs mere

Sagsnr. Ansøgere Ansøgt kr. Afslag kr. Bevilling kr. Flerårig 45.500 15.500 30.000. 4 Idrætsforeningen Kæmperne 60.000 30.000 30.

Sagsnr. Ansøgere Ansøgt kr. Afslag kr. Bevilling kr. Flerårig 45.500 15.500 30.000. 4 Idrætsforeningen Kæmperne 60.000 30.000 30. Ansøgninger 2015 1 Sagsnr. VOKSNE MED SINDSLIDELSE 1 Angstforeningen 84.876 44.876 40.000 2 Benzorådgivningen, Landsforeningen SIND 45.500 15.500 30.000 3 DepressionsForeningen 13.000 3.000 10.000 4 Idrætsforeningen

Læs mere

15 Velfærdsministeriet (tidligere Socialministeriet) 1994/24 P Børnetilskud vedr. indsatte, ,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6

15 Velfærdsministeriet (tidligere Socialministeriet) 1994/24 P Børnetilskud vedr. indsatte, ,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 Økonomistyrelsen 4. juli 2008 Puljeår/Projektnr. Formål og Paragrafhenvisning 2007 2008 2009 2010 2011 2012 8 Økonomi- og Erhvervsministeriet ( incl. tidligere 14 Boligministeriet og 26. Erhvervsministeriet)

Læs mere

Forsøgsordning med screening af indsatte for somatiske sygdomme ( ) ,5 1,5 1,5

Forsøgsordning med screening af indsatte for somatiske sygdomme ( ) ,5 1,5 1,5 Pgf Perma nent DUT Pulje År Projekt- Nummer Underprojekt ProjektBeskrivelse Finanslovskonto 2010 i mio 2011 i mio 2012 i mio 2013 i mio 6 SAND 2011 35 b Mere viden om mennesker med handicap- styrkelse

Læs mere

Finansudvalget L 2 7 Bilag 6 Offentligt

Finansudvalget L 2 7 Bilag 6 Offentligt Finansudvalget 2005-06 L 2 7 Bilag 6 Offentligt Til 5 Statsministeriet B. Bevillinger Udgift Indtægt --- Mio. kr. --- Fællesudgifter 5.11. Centralstyrelsen 11. Dagspressens Finansieringsinstitut... F 13,8-1)

Læs mere

27. oktober 2015. Aftale om satspuljen på social- og indenrigsområdet 2016-2019

27. oktober 2015. Aftale om satspuljen på social- og indenrigsområdet 2016-2019 27. oktober 2015 Aftale om satspuljen på social- og indenrigsområdet 2016-2019 Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti

Læs mere

Puljeår/Projektnr. Formål og Paragrafhenvisning

Puljeår/Projektnr. Formål og Paragrafhenvisning Puljeår/Projektnr. Formål og Paragrafhenvisning 2006 2007 2008 2009 2010 2011 8 Økonomi- og Erhvervsministeriet ( incl. tidligere 14 Boligministeriet og 26. Erhvervsministeriet) 1996/28 P Statsstøtte til

Læs mere

Satspuljen - projektoversigt: 2011 til 2016

Satspuljen - projektoversigt: 2011 til 2016 Satspuljen - projektoversigt: 2011 til 2016 Beløbene er angivet i mio. kr. uden pl-regulering. Hvis beløbene skal regnes frem til niveauet i indeværende finansår, skal de tillægges pl-regulering fra puljeåret

Læs mere

Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 350 Offentligt

Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 350 Offentligt Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 350 Offentligt Samlet oversigt over de enkelte satspuljeaftaler Aftale 2006 2007 2008 2009 2010 I alt Region Hovedstaden 16,9 104,6 105,6

Læs mere

Oversigt over fordelte midler, samt afslag og reduktioner over 35 %

Oversigt over fordelte midler, samt afslag og reduktioner over 35 % KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Bilag 2 Oversigt over fordelte midler, samt afslag og reduktioner over 35 % Fordeling af midlerne Fordeling af 18-midlerne er nedenfor opstillet

Læs mere

Mentorskabets muligheder på arbejdsmarkedet

Mentorskabets muligheder på arbejdsmarkedet Mentorskabets muligheder på arbejdsmarkedet Anette Hansen, seniorkonsulent Odense den 12. september 2013 Anette Hansen Seniorkonsulent Mail: ah@cabiweb.dk Mobilnr. 40 38 54 74 Side 2 Fastholdelse og indslusning

Læs mere

Notat om høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (udvidelse af målgruppen

Notat om høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (udvidelse af målgruppen Arbejdsmarkedsudvalget L 149 - Bilag 1 Offentligt Arbejdsmarkedsstyrelsen 3. kontor Notat Notat om høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (udvidelse

Læs mere

Ansøgningsskema 2014 om støtte til frivilligt, socialt arbejde

Ansøgningsskema 2014 om støtte til frivilligt, socialt arbejde Aalborg Kommune giver tilskud til frivilligt, socialt arbejde jf. Servicelovens 18 og Aalborg Kommunes retningslinjer. Der kan søges to gange om året: Den 15. oktober og den 15. april. Foreninger, der

Læs mere

Grønlandsudvalget, Socialudvalget 2010-11 GRU alm. del Bilag 12, SOU alm. del Bilag 48 Offentligt

Grønlandsudvalget, Socialudvalget 2010-11 GRU alm. del Bilag 12, SOU alm. del Bilag 48 Offentligt Grønlandsudvalget, Socialudvalget 2010-11 GRU alm. del Bilag 12, SOU alm. del Bilag 48 Offentligt Socialministeriet Bilag til spørgsmål nr. 59 (GRU Alm. del). J.nr. 2010-2930 Initiativer vedr. udsatte

Læs mere

Oversigt over igangværende og afsluttede analyser i Social- og Integrationsministeriet

Oversigt over igangværende og afsluttede analyser i Social- og Integrationsministeriet Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 202 Offentligt Oversigt over igangværende og afsluttede analyser i Social- og Integrationsministeriet Afsluttede analyser i Social- og Integrationsministeriet

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2015. Tekst og anmærkninger 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Forslag til finanslov for finansåret 2015. Tekst og anmærkninger 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Forslag til finanslov for finansåret 2015 Tekst og anmærkninger 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Læs mere

4. november Aftale om satspuljen på social- og indenrigsområdet

4. november Aftale om satspuljen på social- og indenrigsområdet 4. november 2016 Aftale om satspuljen på social- og indenrigsområdet 2017-2020 Regeringen (Venstre), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk

Læs mere

Ny opdeling af retningslinjerne i - Formål - Målgruppe - Principper for tildeling - Administrative principper

Ny opdeling af retningslinjerne i - Formål - Målgruppe - Principper for tildeling - Administrative principper Ny opdeling af retningslinjerne i - Formål - Målgruppe - Principper for tildeling - Administrative principper Tidligere retningslinjer Foreslåede retningslinjer Det nye er Forenkling i overskrifter, der

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2017

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2017 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2013-14 Fremsat den 21. januar 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af timefradraget ved

Læs mere

Bilag 2: Tilbud og indsatser, der endnu ikke er sikret finansiering fra 2018 og frem

Bilag 2: Tilbud og indsatser, der endnu ikke er sikret finansiering fra 2018 og frem KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Bilag 2: og indsatser, der endnu ikke er sikret finansiering fra 2018 og frem 1.1: Støtte- og kontaktpersonordning for hjemløse Støtte- og

Læs mere

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger Kommissorium for Frivillighedsrådet Formål og opgaver Kommissorium: Kommissorium gældende for Frivillighedsrådet

Læs mere

14. november 2011. Aftale om satspuljen på det sociale område 2012-2015

14. november 2011. Aftale om satspuljen på det sociale område 2012-2015 14. november 2011 Aftale om satspuljen på det sociale område 2012-2015 Partierne bag satspuljeforliget, Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Liberal

Læs mere

Satspuljen - projektoversigt: 2013 til 2018

Satspuljen - projektoversigt: 2013 til 2018 Satspuljen - projektoversigt: 2013 til 2018 Beløb er angivet i mio. kr. uden PL-regulering. Ved fremregning skal beløbene tillægges PL-regulering fra de enkelte projekters puljeår og frem til opgørelsesåret

Læs mere

Aftale om udmøntning af satspuljen for 2017 på beskæftigelsesområdet

Aftale om udmøntning af satspuljen for 2017 på beskæftigelsesområdet 07-11-2016 Aftale om udmøntning af satspuljen for 2017 på beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesministeren har indgået en aftale ved de decentrale forhandlinger med beskæftigelsesordførerne fra Venstre,

Læs mere

Oversigt over forventet udmelding og udmøntning af ansøgningspuljer i Socialstyrelsen i 2017

Oversigt over forventet udmelding og udmøntning af ansøgningspuljer i Socialstyrelsen i 2017 Oversigt over forventet udmelding og udmøntning af ansøgningspuljer i Socialstyrelsen i 2017 Ansøgningspuljens navn Finanslovskonto Forventet udmeldingskvartal Forventet udmøntningskvartal Formål og ansøgerkreds

Læs mere

Støtte til frivilligt socialt arbejde, 18, 1. runde 2015

Støtte til frivilligt socialt arbejde, 18, 1. runde 2015 Punkt 3. Støtte til frivilligt socialt arbejde, 18, 1. runde 2015 2014-34040 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender at foreninger m.v. der har ansøgt om økonomisk

Læs mere

Statistik på 18 ansøgere i

Statistik på 18 ansøgere i Statistik på 18 ansøgere i 2012-2016 Nedenstående tabeller vedrører uddelingen af 18-puljen/Frivillighedsmidler i Sociale Forhold og Beskæftigelse i perioden fra 2012 til 2016. I årene fra 2012 til 2015

Læs mere

Viden, rådgivning og efteruddannelse til alle der arbejder med udsatte børn, unge og voksne

Viden, rådgivning og efteruddannelse til alle der arbejder med udsatte børn, unge og voksne Viden, rådgivning og efteruddannelse til alle der arbejder med udsatte børn, unge og voksne UCSJ tilbyder samarbejde 2 Som uddannelsesinstitution for professionelle på uddannelses- social- og sundhedsområdet

Læs mere

Introduktion til det socialpolitiske område

Introduktion til det socialpolitiske område Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del Bilag 34 Offentligt Introduktion til det socialpolitiske område Serviceloven og Familieretten 19. august 2015 Minikonference for Social- og

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingstiden løber fra det tidspunkt kommunen modtager ansøgning, og indtil afgørelsen er sendt til borgeren. Overholdelse af erne forudsætter,

Læs mere

Høringsliste ATP. Aarhus Universitet. Aalborg Universitet. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag: Ligger under ATP. Advokatrådet, Akademikerne

Høringsliste ATP. Aarhus Universitet. Aalborg Universitet. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag: Ligger under ATP. Advokatrådet, Akademikerne Høringsliste ATP Aarhus Universitet Aalborg Universitet Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag: Ligger under ATP Advokatrådet, Akademikerne Alzheimer foreningen, Ankestyrelsen Anker Fjord Hospice Arresødal

Læs mere

Børn og unge Voksne udsat for overgreb i barndommen Særligt til mænd Fagfolk Pårørende... 7

Børn og unge Voksne udsat for overgreb i barndommen Særligt til mænd Fagfolk Pårørende... 7 Oplysninger om steder, hvor du kan få yderligere hjælp og rådgivning Indhold Børn og unge... 1 Voksne udsat for overgreb i barndommen... 2 Særligt til mænd... 4 Fagfolk... 4 Pårørende... 7 Rådgivning ved

Læs mere

MANGFOLDIGHED I VORES INTERESSEPOLITISKE ARBEJDE. Gode råd og konkrete metoder til at repræsentere mangfoldigt

MANGFOLDIGHED I VORES INTERESSEPOLITISKE ARBEJDE. Gode råd og konkrete metoder til at repræsentere mangfoldigt 1 MANGFOLDIGHED I VORES INTERESSEPOLITISKE ARBEJDE Gode råd og konkrete metoder til at repræsentere mangfoldigt 2 INDHOLD INDHOLDSFORTEGNELSE 3 --- Blik for mangfoldighed i jeres interessepolitiske arbejde

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016 Regeringen 25. oktober 2012 Venstre Dansk Folkeparti Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016 Aftalen er ikke endelig, inden der er bekræftet en

Læs mere

26-03-2014. Viden til gavn! Socialt Lederforums Landsmøde d. 27. marts 2014. Direktør Knud Aarup Socialstyrelsen. Disposition

26-03-2014. Viden til gavn! Socialt Lederforums Landsmøde d. 27. marts 2014. Direktør Knud Aarup Socialstyrelsen. Disposition Viden til gavn! Socialt Lederforums Landsmøde d. 27. marts 2014 Direktør Knud Aarup Socialstyrelsen Disposition 1.Den vigtige kontekst: Økonomien! 2.Fem udfordringer for socialpolitikken 3.Et paradigmeskift

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om:

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om: Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om: Udmøntning af satspuljen for 2009 (3. november 2008) Aftale om udmøntning

Læs mere

Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold til servicelovens 18 afsat en pulje til støtte til frivilligt socialt arbejde.

Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold til servicelovens 18 afsat en pulje til støtte til frivilligt socialt arbejde. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Retningslinjer for tildeling af 18 midler i Struer Kommune Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold

Læs mere

Aftale om satspuljen på det social-, børne og integrationspolitiske område

Aftale om satspuljen på det social-, børne og integrationspolitiske område Punkt 7. Aftale om satspuljen på det social-, børne og integrationspolitiske område 2014-2017. 2014-2343. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering,

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde 2014

Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde 2014 1 Bilag 2 Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde 2014 Frivillignet, der er Dansk Flygtningehjælps landsdækkende netværk af frivillige, har i 2014 haft kontakt til 13.693 brugere

Læs mere

Styrket indsats på det sociale område i finanslovsaftalen

Styrket indsats på det sociale område i finanslovsaftalen Styrket indsats på det sociale område i finanslovsaftalen Tiltag Beskrivelse Relevans Bedre boligforhold og rimelig husleje for unge Udvidelse af ommærkningsordning: boligorganisationer og kommuner kan

Læs mere

Satspuljen - projektoversigt: 2015 til 2020

Satspuljen - projektoversigt: 2015 til 2020 6 2011 35 b Permanent Overvågning af FN's handicapkonvention Overvågning af FN's handicapkonvention 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 06.11.11 6 2011 35 d Permanent Overvågning af FN's handicapkonvention Overvågning

Læs mere

Aftale om udmøntning af satspuljen på børne-, ligestillings, integrations- og socialområdet

Aftale om udmøntning af satspuljen på børne-, ligestillings, integrations- og socialområdet 29. oktober 2014 Aftale om udmøntning af satspuljen på børne-, ligestillings, integrations- og socialområdet 2015-2018 Partierne bag satspuljeforliget, Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det

Læs mere

Satspuljen - projektoversigt 2016 til 2021

Satspuljen - projektoversigt 2016 til 2021 Satspuljen - projektoversigt 2016 til 2021 Paragraf 06 2011-35-b Permanent Overvågning af FN's handicapkonvention Overvågning af FN's handicapkonvention 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 06.11.11.10 06 2011-35-d

Læs mere

Ansøgt beløb. Søger penge til årlig sommerlejr. Børn og unge,

Ansøgt beløb. Søger penge til årlig sommerlejr. Børn og unge, Overordnet målgruppe Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøgers navn Forvaltningens kommentar Søger penge til at yde tilskud til børn, som ikke har råd til at deltage i fritidsaktiviteter. Broens arbejde vurderes

Læs mere

Forslag. til. Lov om forsøg med personlige borgerstyrede budgetter til socialt udsatte borgere. Kapitel 1

Forslag. til. Lov om forsøg med personlige borgerstyrede budgetter til socialt udsatte borgere. Kapitel 1 Forslag til Lov om forsøg med personlige borgerstyrede budgetter til socialt udsatte borgere Kapitel 1 Formål, anvendelsesområde og målgruppe 1. Formålet med denne lov er at sikre, at de kommuner, som

Læs mere

Retningslinjer og vejledninger

Retningslinjer og vejledninger Click here to enter text. Retninger og vejledni ng «ed ocaddressci vilcode» Retningslinjer og vejledninger Tildeling af økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2014-2017

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2014-2017 Regeringen 27. november 2013 Venstre Dansk Folkeparti Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2014-2017 Partierne bag satspuljeaftalen på sundhedsområdet

Læs mere

Finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Finanslov for finansåret 2015 Tekst og anmærkninger 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Tekst

Læs mere

Aftale om satspuljen på børne- og socialområdet

Aftale om satspuljen på børne- og socialområdet Aftale om satspuljen på børne- og socialområdet 2018-2021 Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre

Læs mere

Udfordringer i Grønland

Udfordringer i Grønland STOF nr. 24, 2014 Udfordringer i Grønland Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Aktiviteter og Fællesskaber DEN SOCIALE VEJVISER

Aktiviteter og Fællesskaber DEN SOCIALE VEJVISER Økonomisk hjælp Akut hjælp Visitering gennem myndighed Aktiviteter og Fællesskaber Angst, Depression, OCD og Stress Bolig Særligt for Børn & Unge Under 18 Uddannelse og Job DEN SOCIALE VEJVISER Frivillig

Læs mere

Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 Delaftale for det sociale område

Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 Delaftale for det sociale område Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 Delaftale for det sociale område Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti,

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Særnummer om Frivilligmarked 2014

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Særnummer om Frivilligmarked 2014 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Særnummer om Frivilligmarked 2014 Frivilligmarked 2014 Lørdag den 30. august kl. 11.00-15.00 på Gammel Torv i Aalborg Hvert år i slutningen af august afholder De Frivilliges

Læs mere

Udviklingen af et socialøkonomisk pilotprojekt med Settlementet som tovholder.

Udviklingen af et socialøkonomisk pilotprojekt med Settlementet som tovholder. Beskrivelse af projekter, der har ansøgt metodeudviklingspuljen 2011 Ansøger Kristeligt studenter settlement Projekttitel Fortsat udvikling af en lokal beskæftigelses- og integrationsindsats baseret på

Læs mere

Aktiviteter og Fællesskaber. Den Sociale Vejviser. Mentorordning. Rådgiv -ninger

Aktiviteter og Fællesskaber. Den Sociale Vejviser. Mentorordning. Rådgiv -ninger Økonomisk hjælp Akut hjælp Visitering gennem myndighed Aktiviteter og Fællesskaber Angst, Depression, OCD og Stress Bolig Særligt for Børn & Unge Under 18 Uddannelse og Job Den Sociale Vejviser Frivillig

Læs mere

Lige muligheder for alle børn og unge

Lige muligheder for alle børn og unge Lige muligheder for alle børn og unge Titel: Udgiver: Sats og layout: Tryk og bogbind: Lige muligheder for alle børn og unge Regeringens strategi til at bekæmpe negativ social arv Socialministeriet Holmens

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Vold mod socialrådgivere i Danmark

Vold mod socialrådgivere i Danmark Vold mod socialrådgivere i Danmark Socialrådgivere tal om vold 21 procent oplever trusler om vold 7 procent oplever at blive hængt ud offentligt 2 procent oplever fysisk vold 3 drab på socialrådgivere

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Målgrupper omfattet af den nationale koordinationsstruktur

Målgrupper omfattet af den nationale koordinationsstruktur Målgrupper omfattet af den nationale koordinationsstruktur 24. november 2015 Målgrupper 1 Borgere med autisme og svær spiseforstyrrelse Målgruppen omfatter borgere, hvor kombinationen af autisme og spiseforstyrrelse

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside januar 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om:

Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om: Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om: Udmøntning af satspuljen for 2007 (2. november 2006) 91 Aftale om udmøntning af satspuljen

Læs mere

Haderslev Kommune VS Sundhed og Forebyggelse Nørregade 41 6100 Haderslev. Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.

Haderslev Kommune VS Sundhed og Forebyggelse Nørregade 41 6100 Haderslev. Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev. Notat Haderslev Kommune VS Sundhed og Forebyggelse Nørregade 41 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk Dir. tlf. 74340303 9. november 2013 Sagsident: 11/30814

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

En vidensbaseret social indsats - hvorfor og hvordan?

En vidensbaseret social indsats - hvorfor og hvordan? En vidensbaseret social indsats - hvorfor og hvordan? Almannastovens 40 års jubilæum Knud Aarup Direktør for Socialstyrelsen 8. maj 2015 Hvad vil jeg sige noget om? 1. Socialsektoren og dens betydning

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 473 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 473 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 473 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

Frivillighedspuljen og 79

Frivillighedspuljen og 79 Frivillighedspuljen 2017-18 og 79 Her kan du se, hvilke spørgsmål der skal besvares i det elektroniske ansøgningsskema. Hvilken pulje søges der om midler fra? 18: Støtte frivilligt socialt arbejde, der

Læs mere

Forslag. til. lov om ændring af lov om social service. Lovudkast 1. juli 2013. Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup)

Forslag. til. lov om ændring af lov om social service. Lovudkast 1. juli 2013. Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Lovudkast 1. juli 2013 Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til lov om ændring af lov om social service (Handleplaner for voksne udsat for alvorlige æresrelaterede

Læs mere

Svar på 10 dages forespørgsel om kvinder og mænd i krise i Aarhus Kommune

Svar på 10 dages forespørgsel om kvinder og mænd i krise i Aarhus Kommune Svar på 10 dages forespørgsel om kvinder og mænd i krise i Aarhus Kommune Side 1 af 6 Venstre har fremsat en 10-dages forespørgsel om kvinder og mænd i krise i Aarhus Kommune. Dette notat indeholder svar

Læs mere

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015 Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015 Nr. Ansøger Målgruppe ------------------------ Aktivitet/projekt Tidligere bevilget i 2012, 2013 og 2014 Kr. Ansøgt beløb (afr.

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke på Seksuel sundhed

Tjekliste for forebyggelsespakke på Seksuel sundhed Tjekliste for forebyggelsespakke på Seksuel sundhed : rundniveau, : dviklingsniveau Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder,

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2011-12 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 634 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 30. april 2012 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Stephan Andreas

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 27. oktober 2008. Aftale om satspuljen på sundhedsområdet 2009-2012

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 27. oktober 2008. Aftale om satspuljen på sundhedsområdet 2009-2012 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 27. oktober 2008 Aftale om satspuljen på sundhedsområdet 2009-2012 1. Indsats overfor mennesker med sindslidelser 1.1 Udvidet behandlingsret i voksenpsykiatrien

Læs mere

79 - tilskud til ældre aktiviteter 2018

79 - tilskud til ældre aktiviteter 2018 79 - tilskud til aktiviteter 2018 Fordeling af 79-puljen til aktiviteter 2018 Nr Forening Projekt Målgruppe Projekts hovedformål 1 Aktivitetscentret VOC Aktivitetscenter for Udsatte, ITsvage, Pårørende

Læs mere

Årsstatistik Centre for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen

Årsstatistik Centre for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Årsstatistik 2015 Centre for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Retningslinjer og vejledning

Retningslinjer og vejledning Retningslinjer og vejledning Tildeling af økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i Aalborg Kommune Juni 2011 Indhold: 1. Hvad er frivilligt socialt arbejde..s.3 2. Tilskudsmuligheder..s.5 3. Retningslinjer

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 22. februar 2008. Aftale om satspuljen på på sundhedsområdet 2008-2011

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 22. februar 2008. Aftale om satspuljen på på sundhedsområdet 2008-2011 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 22. februar 2008 Aftale om satspuljen på på sundhedsområdet 2008-2011 Partierne bag aftalen ønsker med udmøntningen at styrke indsatsen på sundhedsområdet overfor

Læs mere

Døvblindekonsulenter. Rådgivning til mennesker med erhvervet døvblindhed samt svært syns- og hørehæmmede

Døvblindekonsulenter. Rådgivning til mennesker med erhvervet døvblindhed samt svært syns- og hørehæmmede Døvblindekonsulenter Rådgivning til mennesker med erhvervet døvblindhed samt svært syns- og hørehæmmede Til kommunale rådgivere, sagsbehandlere og andre professionelle Hvem er døvblindekonsulenterne? Døvblindekonsulenterne

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK

NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK SOCIALPOLITIK NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK I Norddjurs Kommune er der en gruppe borgere med svære sammensatte problemstillinger i forhold til helbred, økonomi, bolig, beskæftigelse, familie og netværk

Læs mere

Beskæftigelse og sundhed hvordan kan det hænge sammen? Parallelsession - konference om social ulighed i sundhed 29. November 2017

Beskæftigelse og sundhed hvordan kan det hænge sammen? Parallelsession - konference om social ulighed i sundhed 29. November 2017 Beskæftigelse og sundhed hvordan kan det hænge sammen? Parallelsession - konference om social ulighed i sundhed 29. November 2017 04.12.2017 Program for sessionen Hvorfor sundhed og beskæftigelse? /v.

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere