Satspuljen - projektoversigt: 2013 til 2018

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Satspuljen - projektoversigt: 2013 til 2018"

Transkript

1 Satspuljen - projektoversigt: 2013 til 2018 Beløb er angivet i mio. kr. uden PL-regulering. Ved fremregning skal beløbene tillægges PL-regulering fra de enkelte projekters puljeår og frem til opgørelsesåret Paragraånrprojekt Pulje- Projekt- Under- Permanent? DUT Projektbeskrivelse Aktuel konto b SAND Indsamle og formidle viden om mennesker med handicap 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0, d SAND Overvågning af FN Handicapkonvention 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3, SAND Børnedatabasen 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0, a SAND Styrkelse af børns situation i konflikter mellem forældre - Initiativer vedr. børnehuse og et særligt spor 14, , b SAND Initiativ for utilpassede børn og unge , , og SAND Oprustning af behandlingsindsatsen i fængslerne 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 17, SAND Omprioritering til Kriminalforsorgen i anstalter og frihed SAND Behandlingsgar. i fængslerne - til dem med uafbrudt 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 24, afsoningsperiode o.3 mdr SAND Etablering af ungeafdeling, Kriminalforsorgen og SAND Voldsforbyggende behandling for voldsdømte 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3, og SAND Informations- og uddannelsesaktiviter for bistandsværger 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0, SAND Fortsatte finansieringer(familiehuset Engelsborg, 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12, alkoholmisbrugsbehandling i fængslerne, Projekt Menneske) SAND Opkvalificering af behandlingsgarantien i fængslerne SAND Styrket uddannelsesindsats og forbedret udslusning og opfølgende støtte i forhold til løsladte unge (uddannelsesindsats i Kriminalforsorgen) SAND Screening af unge i Kriminalforsorgens institutioner 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0, SAND Udvikling af SSP-samarbejdet 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3, SAND Mentorordninger for kriminelle og kriminalitetstruede børn og unge, herunder unge indsatte (Kriminalforsorgen) SAND Styrket indsats i varetægtsperioden (forbehandlingsprogram til unge i varetægtsfængsling) SAND Anvendelse af kognitive behandlingsprogrammer som standardtilbud i de sikrede afdelinger og tilknyttede åbne afdelinger mv. (Kriminalforsorgen) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1, ,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1, SAND Særligt afsoningstilbud til unge, 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1, SAND D Ungesamråd i alle politikredse 6,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 Bloktilskud SAND Styrkelse af behandlingsgarantien i fængslerne, FALSK Statistik vedrørende foranstaltningsdømte konto ,2 0, SAND Yderligere misbrugsbehandling af indsatte konto ,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,

2 SAND Udvidelse af Kriminalforsorgens mentorordning konto b SAND D Kompensation for udgifter til børneattester jf del overført til Justitsministeriet ,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0, SAND Omdannelse af halvåbne afdelinger til 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2, sædelighedsafdelinge, jf FALSK God løsladelse, jf ,3 0,7 0, SAND Øget uddannelse af indsatte, jf f FALSK Videreførsel af Gadejuristen, jf projekt ,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2, b1 FALSK Ny indsats mod asocial adfærd - Ansvar og Konsekvens- Aftale om god opførsel c1 FALSK Ny indsats mod asocial adfærd - Ansvar og Konsekvens- Implementering af ny indsats mod asocial adfærd 0 0,1 0,1 0, ,5 0,5 0,5 0, FALSK Det Kriminalpræventive Kort ,7 0, SAND Statsstøtte til etablering af servicearealer 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9 13, SAND Statsstøtte til etablering af servicearealer. Efterregulering af aftalen S96-III fra satspuljen for ,2 26,2 26,2 26,2 26,2 26, SAND Adgang til at anvende almene fam.boliger som 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 Bloktilskud udslusningsboliger SAND Plejeboliggaranti 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 Bloktilskud og SAND Hjemløsestrategi SAND Økonomisk støtte til visse persongrupper med 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 Bloktilskud betalingsproblemer i anviste almene ældreboliger FALSK Tilskud til helhedsorienteret gadeplansindsats 41, FALSK Forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder a FALSK Flere skæve boliger og forebyggelse af hjemløshed, heraf:- støtte til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper konto 8,5 8, b FALSK Tilskud til forebyggelse af hjemløshed og udsættelser a FALSK Tilskud til fraflytning i ghettoområder FALSK Startboliger, jf e FALSK Forebyggelse af udsættelse af lejere f FALSK Støtte til lige muligheder for børn i udsatte boligområder FALSK Helhedsorienteret boligsocial indsats FALSK Center for boligsocial udvikling 2,7 5,6 5,6 5, FALSK Boliger til yngre fysisk handicappede FALSK Sociale viceværter -4, FALSK Etablering og styrkelse af særlig lokal -3, beskæftigelsesindsats i kvarterløftområder mv. rettet mod flygtninge og indvandrere FALSK Beskæftigelsesfremmende initiativer og integration af tosprogede børn og unge i udsatte boligområder FALSK Byer for alle - lokale integrationshandlingsplaner mv. -1, FALSK Fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper -15,

3 FALSK Styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder FALSK Styrket koordinering i udsatte almene boligområder FALSK Støtte til fremme af udviklingen af almene 0-30, boliger FALSK Tilskud til forebyggelse af hjemløshed og 0-1, udsættelser FALSK Forebyggelse af kriminalitet mv. i socialt 0-1, udsatte boligområder FALSK Etablering af lokale integrationspartnerskaber 0-4, SAND Pension til pensionister på plejehjem, , , SAND Forslag vedr. sindslidende (fremrykningsudvalget) Bloktilskud, SAND Døende i eget hjem ,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 Bloktilskud SAND Forhøjelse af friplads grænser Bloktilskud SAND Børnetilskud vedr. indsatte, ,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4, SAND Vurdering af erhvervsevnetab SAND Ændret aftrapning af grundbeløb og pensionstillæg, og , og SAND Forhøjelse af friplads grænser ,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 Bloktilskud SAND Forebyggende hjemmebesøg til ældre Bloktilskud SAND Sindslidende og udstøtte Bloktilskud SAND Rammebeløb til handicappede ,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Bloktilskud SAND Støttecenter mod incest - forlængelse 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1, SAND Center for Selvmordsforskning - forlængelse 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1, SAND Formidlingscentre - forlængelse 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 12, SAND Center for frivilligt socialt arbejde - forlængelse 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3, SAND Videnscentre på handicapområdet - forlængelse SAND Handicappulje - forlængelse SAND Grønlænderarbejde på Kofoeds Skole - forlængelse 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0, SAND Voldspakken (delvis lovbunden) 53,4 53,4 53,4 53,4 53,4 53,4 Bloktilskud a SAND Elementer i serviceloven: Ledsageordning for handicappede (lovbunden) b SAND Elementer i serviceloven:frivilligt socialt arbejde (givet over blok permanent) c SAND Elementer i serviceloven: Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende (givet i blokken) 157,7 157,7 157,7 157,7 157,7 157,7 Bloktilskud 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 Bloktilskud 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2 Bloktilskud SAND Kompensation til kommuner i forbindelse med 53,3 53,3 53,3 53,3 53,3 53,3 Bloktilskud socialreformen SAND Klage over afgørelser pm personlig og praktisk hjælp 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 Bloktilskud (Lovbunden) SAND Styrket social indsats for stofmisbrugere og bloktilskud SAND Teknisk opsamling af eksisterende forslag - Støtte til Ældre Forum og Foreningen Støttecenter mod Incest i Danmark 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3, SAND Rammebeløb til de socialt mest udsatte gruppe 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,

4 SAND Rammebeløb til børnefamilepolitik - støtte til 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0, Landsforening Spædbørns død SAND Styrkelse af den særlige støtte til børn og unge 150,2 150,2 150,2 150,2 150,2 150,2 Bloktilskud, , SAND Ændring af serviceloven mv. 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 Bloktilskud, SAND Boligbetaling i plejehjem mv , SAND Lempelse af ægtefælleafhængigheden ved pensionstillæg 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 Bloktilskud, , , , SAND Ophævelse af tillæg for fiktiv indkomst af fremtidige gaver og SAND Kontaktperson for døvblinde i udlandet 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Bloktilskud og SAND Videreførelse af tilskud til PRO-centret 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0, SAND Center for rusmiddelforskning SAND Erhvervstræning på Kofoeds Skole 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4, SAND Efterværn/efterforsorg på Mølltrup Optagelseshjem SAND Børnefamilieydelse til udsendte i tredjelande 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1, SAND Særlig støtte til børn og unge Bloktilskud SAND 29 - familier, der passer handicappede børn lovbunden) 86,7 86,7 86,7 86,7 86,7 86,7 Bloktilskud og SAND Pasning af nærtstående med handicap (lovbunden) 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Bloktilskud og SAND Center for små Handicapgrupper 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0, SAND Husmodervurderingen - ophævelse (lovbunden) Bloktilskud, SAND Grønlænderarbejde på Kofoeds Skole, permanentgørelse, 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1, jf. konto FALSK Merudgifter til førtidspension 1495, a SAND Merudgifter til førtidspension ,5 1533,5 1565,4 1597,4 1629, SAND Tilsyn med plejehjem 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8 Bloktilskud SAND Behandlingsgaranti for stofmisbrugere (lovbunden) 53,8 53,8 53,8 53,8 53,8 53,8 Bloktilskud SAND Kofoeds Skole, undervisningsområdet 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2, SAND Lov om ansættelse til pasning af nærtstående med 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 Bloktilskud handicap (lovbunden) SAND Merudgifter til tabt arbejdsfortjeneste ved pasning af 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13, og bloktilskud handicappede ( 29)(lovbunden) SAND Boligstøtte - arealopgørelse - gavllejligheder mv. (lovbunden) 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 Bloktilskud, og SAND Støtte til fortsættelse og udbygning af DANRIS 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1, SAND Merudgifter behandling af stofmisbrugere, jf aktstykke ,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 Bloktilskud af 27. juni 2003 bilag 1 og a SAND Ledsageordning Bloktilskud SAND Tolkebistand til døve - "Projekt Socialtolkning" SAND Initiativer til forbedring af vilkårene for svage grupper SAND Handleplaner for unge misbrugere under 18 år 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Bloktilskud SAND Lovforslag i medfør af B150, jf. konto ,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 Bloktilskud SAND Merudgifter vedr. lov nr. 397 af 28. maj 2003 om selvstændig handlekommune, jf. aktstykke 185 af 27. juni 2003 bilag 1 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 Bloktilskud

5 SAND Orlov til lønmodtagere af nærtstående døende Bloktilskud SAND Revision af hjælpemiddelbekendtgørelse og vejledning 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 Bloktilskud SAND Helbredstillæg til læsebriller 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 Bloktilskud, SAND Social og helhedsorienteret indsats på 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 15, prostitutionsområdet SAND KFUKs sociale arb. Reden i KBH, Århus, Odense 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6, , og SAND Livslinien SAND Ompriotering fra initiativ nr SAND Styrkelse af forældreansvaret gennem Bloktilskud forældreprogrammer SAND D Styrkelse af retssikkerheden, præcisering af krav til 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 Bloktilskud, kommuners sagsbeh SAND Behandlingsgaranti for unge 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7, SAND Videreførsel af projekter støttet af Kvindekrisecenterpulje 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3, SAND Videreførsel af projekter støttet af Psykiatriaftalen ,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7, SAND Udvidelse af Støtte-/kontaktpersonordningen Bloktilskud SAND Permanentgørelse af alkoholtema 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4, SAND Permanentgørelse af Pro-temaet 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4, SAND Videns- og Formidlingscenter - tema om seksuelle 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2, overgreb SAND Et webbaseret forum til dialog og udveksling af God Social Praksis SAND Stoffrit døgnværested for udsatte grønlændere SAND Center for Selvmordsforskning - forhøjelse af grundbevilling SAND Videreførsel af projekter støttet af Psykiatriaftalen ,7 24,7 24,7 24,7 24,7 24, SAND Regulering af førtidspensionsreformen Bloktilskud SAND Det kommunale lov- og cirkulæreprogram, Forbedringer af 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 Bloktilskud konkrete serviceydelser SAND Forældremyndighedssager - opfølgning af ny 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 15, bloktilskud, 10 forældremyndighedslov SAND Initiativet indsats for gravide stofmisbrugere 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 Bloktilskud SAND Initiativet udsatte gravide omfattet af regler om særlig Bloktilskud støtte SAND Initiativet bisidder til anbragte børn og unge 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 Bloktilskud SAND Plejehjemsinformation om plejeboliger/plejehjem 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Bloktilskud og FALSK D Bedre madservice a SAND Psykologbehandling til børn på krisecentre 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 Bloktilskud, SAND Familierådgivning til kvinder med børn på krisecentre 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 Bloktilskud, SAND Opfølgning på anbringelsesreformen, herunder bedre uddannelse af plejefamilier mv., jf. konto , , og ,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1, SAND Efterregulering af L 135 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 Bloktilskud SAND Møltrup optagelseshjem 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,

6 SAND Kvalificering af undervisnings- og træningstilbuddene til 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18, handicappede børn (B 20) SAND Fleksible og brugervenlige hjælpeordninger mv., 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 Bloktilskud, og SAND Hjælpeordninger - aktivitetskrav og rådgivningsfunktion mv Bloktilskud, og SAND Lejerettigheder til beboere i botilbud efter serviceloven 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 Bloktilskud SAND Dansk Blindesamfunds konsulentordning SAND Diæter mv. til medlemmer af ældreråd 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 Bloktilskud SAND Omprioriteringer fra konto Omdisponerede til Landsforeningen til støtte ved Spædbarnsdød SAND D Efterregulering af Anbringelsesreformen Bloktilskud SAND D Barnets Reform kontinuitet i anbringelserne 49,2 54,2 58,3 61,9 64,2 66,2 Bloktilskud a SAND D Barnets Reform psykologhjælp til børn på krisecentre 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 Bloktilskud b SAND D Barnets Reform psykologhjælp til børn på krisecentre - 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0, efterregulering c SAND D Barnets Reform psykologhjælp til børn på krisecentre - 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0, efterregulering SAND Initiativpakke vedr. lejere, der sættes ud af deres bolig 25,1 25,5 25,6 25,6 25,6 25,6 Bloktilskud, , 15.13,03, SAND SFI Nordic Campbell Center a SAND Udviklings- og driftsstøtte til frivillige organisationer m.v (underkonto 10, (ansøgningspulje m.v.) 11, 12, 60 og 61) SAND D Forældres træning af børn i hjemmet (efterregulering) Bloktilskud SAND D Forbedring af løn- og ansættelsesvilkår for 129,7 129,7 129,7 129,7 129,7 129,7 Bloktilskud handicaphjælpere og efterregulering af L SAND Tolkeløsning for hørehæmmede SAND Omdisponering af midler til social indsats overfor stofmisbrugere (permanent bevilling) ( ) SAND D Styrket uddannelsesindsats og forbedret udslusning og opfølgende støtte i forhold til løsladte unge (udslusning) 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 Bloktilskud SAND D Screening af unge på sikrede institutioner 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Bloktilskud SAND Styrkede kompetencer hos de instanser, der møder de kriminelle børn og unge SAND D Styrket indsats i varetægtsperioden (undersøgelser og udredning af unge i varetægtssurrogat mv.) ,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 Bloktilskud SAND Styrket indsats i varetægtsperioden (forbehandlingsprogram til unge i varetægtssurrogat), SAND Anvendelse af kognitive behandlingsprogrammer som standardtilbud i de sikrede afdelinger og tilknyttede åbne afdelinger mv SAND Mulighed for undersøgelse af den unges person og opholdsrum på åbne anbringelsessteder, a SAND D Indførelse af ny type af ikke-sikret institution med øgede magtbeføjelser, b SAND Indførelse af ny type af ikke-sikret institution med øgede magtbeføjelser efteruddannelse, 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3, ,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0, Bloktilskud

7 FALSK Evaluering af ny institutionstype, a FALSK Sikring af konsekvent kommunal indsats over for 3, kriminelle unge (Ankestyrelsen) 3 årig model, b FALSK D Sikring af konsekvent kommunal indsats over for 0, kriminelle unge (Ankestyrelsen) 3 årig model, kommunerne, FALSK Sikring af konsekvent kommunal indsats over for 2, kriminelle unge (VISO) 3 årigt initiativ, FALSK D Plan for indsatsen mod ungdomskriminalitet 3 årigt 0, initiativ, FALSK Styrket indsats for sindslidende, SAND Frivilligcentre, FALSK Forsøg med botilbud til prostituerede, FALSK Anonym behandling af stofmisbrugere 0, a SAND Støtte til private ansøgere til overgang og drift - processtøtte til private modtagere af satspuljemidler b SAND Varig driftsstøtte til private ansøgere2), 37,2 38,7 38,7 38,7 38,7 38, FALSK Udviklingspulje til nye private ansøgninger, FALSK Udviklingspulje ældreområdet, 7, SAND D Merudgifter til første del af Barnets Reform - kontinuitet i anbringelser og psykologhjælp (efterregulering) ,7 13, ,7 Bloktilskud a SAND Ramme til Barnets Reform - Ankestyrelsen, 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13, b SAND Ramme til Barnets Reform - Regionale Statsforvaltninger, 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5, c SAND Ramme til Barnets Reform - centrale initiativer vedr. 19, barnets reform, d SAND D Ramme til Barnets Reform - Reserver og Budgetregulering, 173,5 173, , ,5 Bloktilskud FALSK Fritidspas, SAND Børnerådet, FALSK Parrådgivning, 2, a SAND Merudgifter til forbedring af løn- og ansættelsesvilkår for handicaphjælpere (efterregulering) 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 Bloktilskud b SAND Merudgifter til forbedring af løn- og ansættelsesvilkår for 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1, handicaphjælpere (efterregulering) - Regionale Statsforvaltninger, SAND Nettogevinst ved beskyttet beskæftigelse, 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 Bloktilskud FALSK Hjerneskadeklubber for arbejdsrehabilitering, FALSK Udvidet tidlig indsats over for udsatte nydanske børn, FALSK Demokratisk medborgerskab og ligebehandling, FALSK Forpligtigende samarbejde om videreførelse af det frivillige 25, integrationsarbejde, FALSK Hjælp til handlede kvinder og marginaliserede udlændinge 0, (KIT), FALSK Fremme af ligestilling (pulje), FALSK Ligestilling for personer med indvandrerbaggrund, FALSK Lokal integration af førtidspensionister (pulje), FALSK Socialpsykiatri konto

8 FALSK Bedre overgang til voksenlivet - en styrkelse af 26,5 30, efterværnsindsatsen konto SAND D Efterregulering af Barnets Reform konto ,9 17,7 18,6 19,4 20,3 Bloktilskud a1 SAND Støtte til frivillige organisationer mv., heraf Driftsstøtte til bevillinger, der udløber i 2010/2011 konto a2 SAND Støtte til frivillige organisationer mv., heraf Driftsstøtte til bevillinger, der udløber i 2010/2011 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4, og ,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8, , og b2 FALSK Støtte til frivillige organisationer mv., heraf 3, Overgangsstøtte til bevillinger, der udløber i a FALSK Afhjælpe eller forebygge vanskeligheder for socialt udsatte 5 5, grupper b FALSK Udvikling af indsatsen mod spiseforstyrelser 1,6 3, FALSK National civilsamfundsstrategi konto ,5 27, og SAND Det nationale videnscenter for sociale indsatser ved seksuelle overgreb mod børn (SISO) konto FALSK En værdig vej ud af prostitution, herunder støtte til kvinder på vej ud af prostitution konto SAND Uddannelse på sikrede institutioner konto FALSK Bekæmpelse af menneskehandel 21,9 21, a FALSK Anbragte børn med funktionsnedsættelse metodeudvikling konto b SAND D Anbragte børn med funktionsnedsættelse lovforslag 10,6 8,2 8,1 11,8 11,8 11,8 Bloktilskud, konto c SAND Mere viden om mennesker med handicap- Det Centrale 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1, Handicapråd konto e SAND Mere viden om handicap - Overført fra Center for 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3, ligebehandling af handicappede til Det Centrale Handicapråd FALSK Skræddersyede kurser om tvangsægteskaber og lignende undertrykkelse FALSK Pulje til fremme af aktivt medborgerskab for udsatte unge og nydanskere FALSK Omprioritering fra konto Bedre madservice -5,5-5, FALSK Omprioritering fra konto Videreførelse af projekter støttet af psykiatriaftalen SAND Omprioritering fra konto Permanent driftstilskud til kommunale og amtskommunale aktiviteter støttet af puljen til socialt udsatte grupper SAND Omprioritering fra konto Videreførsel af projekter støttet af kvindekrisecenterpuljen a FALSK Landsdækkende behandlings- og rådgivningsindsats til mennesker med senfølger af seksuelle overgreb, herafudbredelse af centre, jf b FALSK Landsdækkende behandlings- og rådgivningsindsats til mennesker med senfølger af seksuelle overgreb, herafvidereførelse af psykologordning, jf ,1-14, ,3-21,3-21,3-21,3-21,3-21, ,9 12, FALSK Isolerede sindslidende i egen bolig, jf FALSK Psykologhjælp på kvindekrisecentre, jf

9 a1 SAND Handlekraftig indsats, heraf - initiativer til handlekraftig indsats, jf ,3 5,9 4,9 4,9 4,9 4, og a2 SAND Handlekraftig indsats - Overførsel til Folketingets Ombudsmand a3 SAND Handlekraftig indsats - Overførsel til Børnerådet b SAND D Handlekraftig indsats, heraf - styrkelse af indsatsen over 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 Bloktilskud for familier med børn, der er særlig støtte, jf c SAND Handlekraftig indsats, heraf - til partsstatus og 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0, advokatbistand, jf SAND D Efterværn, jf ,7 8,8 8,8 8,8 8,8 8, FALSK Børnehuse, jf a SAND Børnehuse, oprindelig bevilling Bloktilskud b SAND Børnehuse, Socialstyrelsens arbejde med dataindsamling, rådgivning mv a SAND Forebyggelsesstrategi a FALSK Målrettet indsats til bekæmpelse af fattigdom og social udsathed, heraf- julehjælp, jf , b FALSK Målrettet indsats til bekæmpelse af fattigdom og social udsathed, heraf- frivillig gældsrådgivning, jf d FALSK Målrettet indsats til bekæmpelse af fattigdom og social udsathed, heraf- sommerferiehjælp, jf FALSK Digitalisering til udsatte grupper, jf FALSK Exit Prostitution 5,2 10,3 10, a FALSK Væk med volden inkl. interventionscentre, heraf behandling af voldelige mænd, jf b FALSK Væk med volden inkl. interventionscentre, heraf interventionscenter, jf c FALSK Væk med volden inkl. interventionscentre, heraf evaluering, jf FALSK Undersøgelse af indsatsen på mandekrisecentre, jf. 0, FALSK Akut krisefunktion, jf FALSK National strategi mod tvangsægteskaber og lignende undertrykkelse, jf FALSK Dialog, medborgerskab og etnisk ligebehandling, jf FALSK Indsats i forhold til traumatiserede flygtningefamilier, jf FALSK Rollemodeller og forældrenetværk som metoder til at forebygge ekstremisme og polarisering, jf a1 SAND Støtte til frivillige organisationer, heraf - driftsstøtte udløb, jf a3 SAND Det grønlandske hus i Ålborg 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0, a4 SAND Foreningen Grønlandske Børn b1 SAND Støtte til frivillige organisationer, heraf - driftsstøtte ,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0, udløb, jf b2 SAND Fonden for socialt ansvar 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1, b3 SAND Landsforeningen mod spiseforstyrrelser 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1, b4 SAND PS Landsforening Pårørende til spiseforstyrrede

10 c1 FALSK Støtte til frivillige organisationer, heraf - overgangsstøtte 2011-udløb, jf c2 FALSK Overført fra 77-c1 og 77-a1 til projektet Gadejuristen under 11. Justitsministeriet d FALSK Støtte til frivillige organisationer, heraf - overgangsstøtte 2012-udløb, jf e FALSK Støtte til frivillige organisationer, heraf - udviklingsstøtte, jf FALSK Uddannelsespulje for frivillige inden for det sociale og sundhedsmæssige område, jf a SAND D Forhøjelse af ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste, heraf - kompensation til kommuner, jf b SAND Forhøjelse af ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste, heraf - statslig refusion, jf FALSK Sociale teknologier for mennesker med funktionsnedsættelser - fra potentiale til gevinst, jf a1 FALSK Deltagelse og medbestemmelse for mennesker med handicap, heraf- styrkelse af samfundsdeltagelsen blandt blinde og stærkt svagsynede, jf ,2 0,5 0, ,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2, ,8 1,5 1, ,2 0, ,6 59,3 65,6 70,6 74,5 77,8 Bloktilskud 52,5 62,7 69,4 74,7 78,8 82, , b FALSK Deltagelse og medbestemmelse for mennesker med handicap, heraf- bevidstgørende kampagner om rettigheder for personer med handicap og styrkelse af handicaporganisationernes arbejde med handicap-konventionen, jf a SAND D Forslag til lov om ledsagelse til årige med nedsat 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 Bloktilskud funktionsevne, heraf - kompensation til kommunerne, jf b FALSK Viden om mennesker med handicap, heraf- forskning om ADHD, jf c FALSK Viden om mennesker med handicap, heraf- socialhistorisk 2 3, projekt, jf FALSK Midlertidig driftsstøtte til RoBo Braille, jf FALSK Hverdagsrehabilitering, jf FALSK Digitalisering til ældre, jf FALSK Opfølgning på kommission om livskvalitet og og selvbestemmelse, jf a SAND D Efterreguleringer, heraf- BPA, jf ,7 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 Bloktilskud b SAND D Efterreguleringer, heraf- anbragte børn med 1-1,4-2,2-1,1-1,1-1,1 Bloktilskud funktionsnedsættelse (kompensation til kommunerne), jf c SAND D Efterreguleringer, heraf- anbragte børn med 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2, funktionsnedsættelse (refusion), jf d SAND D Efterreguleringer, heraf- Nettogevinst ved beskyttet 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 Bloktilskud beskæftigelse, e SAND D Efterreguleringer, heraf- barnets Reform, jf FALSK Forsøg med behandlingstilbud med mulighed for overnatning til stofmisbrugende kvinder i prostitution FALSK Støtte til kvinder på vej ud af prostitution FALSK Styrkelse af efterværnsindsatsen

11 FALSK Målrettet indsats overfor børn og unge med psykiske vanskeligheder og deres familier FALSK Center for Rusmiddelforskning. -0,2-0, a FALSK Overgrebspakke -Oplysningskampagner og opkvalificering af arbejdet vedr. udsatte børn og unge 7,5 5, b SAND Overgrebspakke -Styrkelse af videnscenteret for sociale indsatser ved vold og seksuelle overgreb mod børn (SISO) 5, c SAND Overgrebspakke - Styrkelse af indsatsen over for 3, krænkende børn d SAND Overgrebspakke- Kommunernes sagsbehandling og ledelse vedr. udsatte børn og unge e SAND Overgrebspakke - Ankestyrelsens oprettelse og drift af 1,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0, underretningsstatistik f SAND D Overgrebspakke - Regulering af kommunernes bloktilskud 21, Bloktilskud vedr. Overgrebspakken g FALSK Overgrebspakke - Udvikling og etablering af børnehuse 0, FALSK Støtte til børn ved erstatningssager b FALSK Styrkelse af børns situation i konflikter mellem forældre - Udvikling og implementering af et særligt spor 0, , FALSK Parrådgivning som forebyggende indsats 0 2,5 2, SAND D Efterregulering vedr. efterværn ,9 8,9 8,9 Bloktilskud a SAND Domfældte udviklingshæmmede- Særlige sociale indsatser i forbindelse med foranstaltninger efter straffeloven over for personer med nedsat psykisk funktionsevne 3,5 3,4 3,4 3,4 3,5 3, b SAND D Domfældte udviklingshæmmede- Regulering af 0,7 1,6 1,6 1,6 1,2 1,2 Bloktilskud kommunernes bloktilskud FALSK Strategi for udsatte grønlændere 10 1,6 1,6 0, FALSK Rådet for socialt udsatte - midler til forskning mv FALSK Anonym stofmisbrugsbehandling, FALSK Styrket indsats på værestederne FALSK Nødovernatningspulje FALSK Akut krisecenter for socialt udsatte stofmisbrugere FALSK Det gode hverdagsliv for ældre i plejebolig 5 3 3,5 0, FALSK Forebyggelse af selvmord blandt ældre a SAND Støtte til frivillige organisationer mv- Driftstøtte til 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1, bevillinger der udløber i b SAND Støtte til frivillige organisationer mv- Driftstøtte til 0 21,6 21,6 21,4 21,4 21, bevillinger der udløber i c FALSK Støtte til frivillige organisationer mv- Overgangsstøtte til 9,5 3, bevillinger der udløber i d FALSK Støtte til frivillige organisationer mv- Overgangsstøtte til 14,5 13,8 9, bevillinger der udløber i e FALSK Støtte til frivillige organisationer mv- Udviklingsstøtte til 31, projekter SAND Rammebeløb til handicappede -4,8-4,8-4,8-4,8-4,8-4, FALSK Anbragte børn med funktionsnedsættelse SAND Styrkede kompetencer hos de instanser, der møder de kriminelle børn og unge

12 SAND Forbehandlingsprogram ang. misbrug på sikrede afdelinger ,3-3,3-3, SAND Anvendelse af kognitive behandlingsprogrammer i de ,9-2,9-2, sikrede afd. og tilknyttede åbne afd FALSK Styrkelse af efterværnsindsatsen 0-0, SAND Satspuljeaftalen for 2011, driftsstøtte til bevillinger, der -0,2-0,2-0,2-0,2-0,2-0, udløber i FALSK Udvikling af indsatsen mod spiseforstyrrelser 0-0, FALSK Initiativer for flygtninge- og indvandrerkvinder -9, FALSK Servicestyrelsen, Almindelig virksomhed -0, FALSK Udvikling til metoder til tidlig indsats for udsatte børn og -0, unge FALSK Forebyggelse af unges sociale problemer -1, FALSK Hjerneskadeklubber for arbejdsrehabilitering -3, FALSK Rammebeløb til handicappede -4, FALSK Nye og nemmere veje -3, FALSK Udviklingsprojekter på det frivillige sociale område FALSK Udvikling af lokale frivilligecentre -1, FALSK Evaluering af magtanvendelsesreglerne i servicelovens -0, kapitel FALSK Udvikling af efteruddannelse -0, FALSK Efteruddannelse -19, FALSK Styrkelse af kvaliteten i anbringelsesreformen -0, FALSK Udvikling af plejefamilieområdet -0, FALSK Styrkelse af det tværfaglige samarbejde (SSP-puljen) -2, FALSK Målrettet indsats overfor sårbare, unge mødre -5, FALSK Strategisk forskningsprogram og vidensportal -7, FALSK Implementering og undersøgelser -5, FALSK Støtte til forældre til anbragte børn -0, FALSK Bisidder til udsatte børn og unge -0, FALSK Efteruddannelse af sagsbehandlere -12, FALSK Handicappulje. Koloniophold m.v. for handicappede børn, unge og deres forældre FALSK Styrket indsats på botilbud mv. -0, FALSK Forbedring og udbygning af handicappedes botilbud -0, FALSK Tilbud til demente og andre svage ældre -0, FALSK Sjældne Diagnoser -0, FALSK ADHD-foreningen -0, FALSK De Samvirkende Invalideorganisationers Ungdom -0, FALSK Psykiatriaftale , FALSK Fremrykningspuljen -5, FALSK Akutte tilbud til sindslidende -26, FALSK Styrkelse af socialpsykiatrien -5, FALSK Sundhed til socialt udsatte -1, FALSK Den gode udskrivning

13 FALSK Bostøtte -0, FALSK Uddannelse og job -13, FALSK Udfasning af driftstilskud til botilbud, bostøtte, væresteder -1, mv FALSK Målrettet indsat overfor børn og unge med psykiske -1, vanskeligheder og deres familier FALSK RAMFAM -2, FALSK Tilskud til uddannelse og evaluering -0, FALSK Udvikling af behandlingstilbud til utilpassede unge -0, FALSK Plejefamilier -0, FALSK Forsøg med frtitidspas til udsatte børn og unge -1, FALSK Opkvalificering af den tidlige indsats -0, FALSK Etablering af kollegier til unge, enlige, og sårbare mødre -0, og pulje til ambulante tilbus FALSK 24-timers kontaktgaranti med henblik på hurtig indsats -3, FALSK Forsøg med efterværn for tidligere anbragte -1, FALSK Informationscenter og misbrug -0, FALSK Netværk og samtalegrupper -0, FALSK Bedre tværfaglig indsats - børn af udsatte -1, FALSK Efteruddannelse på og evaluering af ny institutionstype FALSK Aktivitetstilbud på væresteder mv. -14, FALSK Indsats mod selvmord og selvmordsforsøg -0, FALSK Pulje til socialt udsatte grupper -4, FALSK Permanent driftstilskud til kommunale og amtskommunale aktiviteter støttet af Pulje til socialt udsatte grupper -0, FALSK Forsøg med behandlingstilbud med mulighed for overnatning til stofmisbrugende kvinder i prostitution -0, FALSK Forstærket indsats for voldsramte kvinder og børn på -3, kvindekrisecentre FALSK Social indsats over for stofmisbrugere -10, FALSK Social indsats over for alkoholmisbrugere -0, FALSK Tilskud vedr. ældre -3, FALSK Rammebeløb til udviklingsinitiativer på pensionsområdet -0, FALSK Styrket indsats på frivillighedsområdet i relation til ældre -0, FALSK Styrket indsats overfor ældre med anden etnisk baggrund -0, end dansk FALSK Med familien i centrum -2, FALSK Forberedende Forældrekurser -0, FALSK Opfølgning af Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere -0, FALSK Pulje til indsats for socialt udsatte grønlændere i Danmark -0, FALSK Negativ social arv -0, FALSK Styrkelse af efterværnsindsatsen FALSK Mødrehjælpen -3,

14 FALSK Ældre Sagen -0, FALSK Støtte til bruger- og pårørendeorganisationer på udsatteområdet FALSK Det Fælles Ansvar II -25, FALSK Reserve til driftsstøtte for bevillinger, der udløber i , FALSK Satspuljeaftalen for 2011, driftsstøtte til bevillinger, der -0, udløber i FALSK Satspuljeaftalen for 2011, overgangsstøtte til bevillinger -0, der udløber i FALSK Et aktivt ældreliv -4, FALSK Understøttelse af ældres livskvalitet FALSK Særlig indsats B&U FALSK Lokale partnerskaber FALSK Dialog om fællesskab og forskellighed -0, FALSK Aktivt medborgerskab -2, FALSK Opfølgning på FN's verdenskonference om racisme -1, FALSK Fremme af ligebehandling bekæmpelse af diskrimination -0, FALSK Indsats mod genopdragelsesrejser -0, FALSK Ekstra indsats til forebyggelse af æresrelaterede konflikter -0, FALSK Rollemodeller og forældrenetværk som metoder til at -1, forebygger ekstremisme og polarisering FALSK Øget sammenhængskraft -0, FALSK Venskabsfamiler og lektiehjælp -1, FALSK Den frivillige integrationsindsats -2, b FALSK En hurtig og sammenhængende indsats- Forløbsprogram for mennesker med psykiske lidelser c FALSK En hurtig og sammenhængende indsats -Udbredelse af sociale akuttilbud a FALSK Brugere og pårørende som en ressource i indsatsen, - Forsøg med ansættelse af medarbejdere, brug af frivillige og brug af mentorer med brugerbaggrund i de regionale og kommunale indsatser b FALSK Brugere og pårørende som en ressource i indsatsen- Koncept for systematisk inddragelse af pårørende b FALSK Høj kvalitet forudsætter mere viden og pulje til konkrete forskningsprojekter,- Dokumenterede metoder i bostøtteindsatsen b FALSK Mindre tvang og magtanvendelse- Forebyggelse af magtanvendelse på botilbud a FALSK D Ny indsats mod asocial adfærd - Ansvar og Konsekvens- Netværkssamråd b2 FALSK Ny indsats mod asocial adfærd - Ansvar og Konsekvens- Aftale om god opførsel c2 FALSK Ny indsats mod asocial adfærd - Ansvar og Konsekvens- Implementering af ny indsats mod asocial adfærd FALSK Forlængelse af kriminalpræventive indsatser hos Ankestyrelsen, VISO og kommunerne , ,8 7,1 7,1 7,1 7,1 Bloktilskud 0 0,9 0,9 0, , , , , bloktilskud

15 FALSK Børneforløbsundersøgelse 0 0, SAND En skærpet indsats for bortførte børn j 0 3,1 2,9 2,9 2,9 2, SAND PAS adoptionsrådgivning a FALSK Helhed og sammenhæng på handicapområdet-flyt holdninger og gør op med fordomme b FALSK Helhed og sammenhæng på handicapområdet-frivillig faglighed c FALSK Helhed og sammenhæng på handicapområdet- Mestringskurser til mennesker med udviklingshæmning 0 0, ,8 1,4 1,3 2, ,9 0, d FALSK Helhed og sammenhæng på handicapområdet-task Force på handicapområdet e FALSK Helhed og sammenhæng på handicapområdet-måling af inklusion f FALSK Helhed og sammenhæng på handicapområdet- Mestringsstøtte til familier med handicappede børn g FALSK Helhed og sammenhæng på handicapområdet-pilotprojekt om indsatser i botilbud for udviklingshæmmede 0 0,6 2,8 2,8 2, , ,5 13,5 13, ,8 2,7 4,5 4, j FALSK Helhed og sammenhæng på handicapområdet- 0 0,3 0 0, Overvågning af udvikling i beskæftigelses- og uddannelsesniveauet FALSK Overgangsstøtte til RoboBraille 0 1, FALSK Inspirationsmateriale om træningstilbud til børn og unge med handicap a FALSK En styrket indsats mod hjemløshed en ny Hjemløsestrategi,-Forebyggende og tidlig indsats til unge 0 1 0, ,2 19,1 19,1 13, b FALSK En styrket indsats mod hjemløshed en ny 0 3, Hjemløsestrategi,-Styrket forankring og implementering af Hjemløsestrategien c FALSK En styrket indsats mod hjemløshed en ny Hjemløsestrategi,-Nødovernatningspulje d FALSK En styrket indsats mod hjemløshed en ny 0 0,6 0,6 0,6 0,6 0, Hjemløsestrategi,-National medfinansiering af EU fond om hjælp til de socialt dårligst stillede, herunder hjemløse ( ) SAND D Anonym stofmisbrugsbehandling 0 5 9,2 9,2 9,2 9, , FALSK Aktivitetsbevilling Rådet for Socialt Udsatte FALSK Overgangsbevilling til indsatsen til bekæmpelse af , menneskehandel SAND National koordinationsstruktur a SAND D Efterregulering vedr. integration ,1 0,1 Bloktilskud b SAND D Efterregulering vedr. børnehuse 0 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 Bloktilskud a FALSK Overgangsstøtte til projekter, hvis bevilling udløber med 0 19,9 4, udgangen af b SAND Driftsstøtte til projekter, hvis bevilling udløber i ,2 0,2 0,2 0,2 0, c FALSK Overgangsstøtte til projekter, hvis bevilling udløber i ,1 1, d FALSK Udviklingsstøtte til projekter for mennesker med handicap, særligt socialt udsatte samt integrationsprojekter e FALSK Udviklingspulje til styrket livskvalitet for mennesker med demens og deres pårørende 0 3,5 28,6 20,3 22, ,1 5,2 4,

16 f FALSK Udviklingspulje til fremme af mentorer til unge, som er på 0 2,1 3, vej ud i kriminalitet FALSK Uddannelsespulje for frivillige inden for det sociale og sundhedsmæssige område FALSK Pulje til uddeling af julehjælp FALSK Sommerferiepulje SAND Bisidderordning 0 4,5 4,5 5,5 5,5 5, FALSK Hanne Mariehjemmet 0 6,5 6, a SAND Permanentgørelse af den udvidede åbningstid på Døgnværestedet for udsatte grønlændere og De Grønlandske Huses sociale indsats overfor udsatte grønlændere-det Grønlandske Hus i Aalborg b SAND Permanentgørelse af den udvidede åbningstid på Døgnværestedet for udsatte grønlændere og De Grønlandske Huses sociale indsats overfor udsatte grønlændere-det Grønlandske Hus i Aarhus c SAND Permanentgørelse af den udvidede åbningstid på Døgnværestedet for udsatte grønlændere og De Grønlandske Huses sociale indsats overfor udsatte grønlændere-det Grønlandske Hus i Odense d SAND Permanentgørelse af den udvidede åbningstid på Døgnværestedet for udsatte grønlændere og De Grønlandske Huses sociale indsats overfor udsatte grønlændere-det Grønlandske Hus i København e SAND Permanentgørelse af den udvidede åbningstid på Døgnværestedet for udsatte grønlændere og De Grønlandske Huses sociale indsats overfor udsatte grønlændere-døgnværested for udsatte grønlændere 0 0,7 0,7 0,7 0,7 0, ,2 1,2 1,2 1,2 1, ,4 0,4 0,4 0,4 0, ,1 1,1 1,1 1,1 1, FALSK Hjemløsestrategi 0-75, FALSK Ny forskning om ADHD 0-0, FALSK Rammebeløb til handicappede mv. 0-16, FALSK Anbragte børn med funktionsnedsættelse 0-0, FALSK Formidling og evaluering vedr. Ledsagelse til årige med nedsat funktionsevne 0-0, FALSK Lovforslag om kriminalpræventive sociale 0-0, indsatser FALSK Kvalificering af indsatsten for familier med handicappede børn FALSK Kvalitets- og vidensudvikling på 0-4, handicapområdet FALSK Styrket indsats for børn, unge og voksne 0-0, med ADHD mv FALSK Udgifter til afholdelse af tolkning 0-12, FALSK Tilskud til driften af Den Nationale 0-3, Tolkemyndighed FALSK Uddannelse, kurser mv. for frivillige inden for 0-0, det sociale felt FALSK Pulje til etablering og grundfinansiering af 0-0, frivilligcentre FALSK Efteruddannelse 0-31, FALSK Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande 0-1,

17 FALSK Styrkelse af det tværfaglige samarbejde (SSPpuljen) 0-0, FALSK Målrettet indsats overfor sårbare, unge 0-3, mødre FALSK Implementering og undersøgelser 0-0, FALSK Styrket indsats på botilbud mv. 0-0, FALSK Sociale teknologier for mennesker med 0-0, funktionsnedsættelser FALSK Bevidstgørende kampagner om rettigheder 0-0, for personer med handicap og styrkelse af handicaporganisationernes arbejde med handicapkonventionen FALSK Fremrykningspuljen 0-21, FALSK Akutte tilbud til sindslidende 0-6, FALSK Isolerede sindslidende i egen bolig FALSK Sundhed til socialt udsatte 0-0, FALSK Integrerede forløb FALSK Medicinpædagogik og psykoedukation 0-3, FALSK Uddannelse og job 0-6, FALSK Fremskudt sagsbehandling 0-3, FALSK Særforanstaltninger 0-1, FALSK Udvikling af bostøtte 0-18, FALSK Pulje til oprettelse af lokale/kommunale 0-2, udsatteråd FALSK Forsøg med fritidspas til udsatte børn og 0-0, unge FALSK Pulje til sommerferiehjælp 0-2, FALSK Etablering af kollegier for unge, enlige og sårbare mødre og pulje til ambulante tilbud 0-4, FALSK Støtte til kvinder på vej ud af prostitution 0-0, FALSK Efteruddannelse på og evaluering af ny institutionstype FALSK Rygeadgang og røgfrit miljø på væresteder 0-1, FALSK Aktivitetstilbud på væresteder mv. 0-0, FALSK Forstærket indsats for voldsramte kvinder og børn på kvindekrisecentre FALSK Anonym ambulant behandling af 0-0, stofmisbrugere over 18 år FALSK Social indsats over for alkoholmisbrugere 0-2, FALSK Forsøg med interventionscenter for 0-0, voldsramte FALSK Lokal integration af førtidspensionister 0-0, FALSK Rammebeløb til udviklingsinitiativer på pensionsområdet FALSK Visitering af tidligere frihedskæmpere direkte fra udlandet til et dansk plejehjem 0-4, , FALSK Hverdagsrehabilitering på ældreområdet 0-0,

18 FALSK Reserve til driftsstøtte for bevillinger, der 0-0, udløber i FALSK Satspuljeaftalen for 2012, driftsstøtte til 0-0, bevillinger, der udløber i FALSK Satspuljeaftalen for 2012, driftsstøtte til 0-0, bevillinger, der udløber i FALSK Satspuljeaftalen for 2011, overgangsstøtte 0-0, til bevillinger der udløber i FALSK Satspuljeaftalen for 2012, overgangsstøtte 0-0, til bevillinger der udløber i FALSK Afhjælpe sociale vanskeligheder 0-3, FALSK Afhjælpe eller forebygge vanskeligheder for 0-6, udsatte grupper FALSK Udviklingsstøtte til projekter, som 0-0, forebygger eller reducerer social udsathed eller medvirker til en forbedret integration FALSK Særlig indsats for børn og unge 0-5, FALSK Lokale partnerskaber 0-2, FALSK Dialog, medborgerskab og etnisk ligestilling FALSK Demokratisk medborgerskab og 0-4, ligebehandling FALSK Indsats mod vold mod kvinder SAND D Tilskud til sondekost SAND Permanentgørelse og forhøjelse af støtten til projekter på JF.Kennedy Instituttet SAND D Tandpleje for svage grupper SAND Centre for torturofre SAND D Begrænsning af hepatitissmitte 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0, SAND D Vandampuller i sprøjtesæt SAND D Behandlingsindsatsen for patienter med spiseforstyrrelser b SAND Den off. Indsats på alkoholområdet se også 15. Samme initiativ c SAND D Den off. Indsats på alkoholområdet se også 15. Samme initiativ SAND D Indførelse af metadonjektion SAND Øget indsats rettet specielt mod hepatitis C blandt stofmisbrugere SAND Udvidet tilbud om gratis vaccination mod hepatitis B 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3, SAND Forankring og fortsat Udbygning af børne- og ungdomspsykiatrien SAND Tilskud til videreførelse af projekter til særligt prioriterede områder SAND Undersøgelses- og behandlingsret i børnepsykiatrien 227,2 227,2 227,2 227,2 227,2 227, SAND Ikke-psykotiske lidelser - psykologbehandling af depression SAND Traumatiserede flygtninge b SAND Forstærket tidlig indsats, herunder familieambulatorier 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31, SAND Buprenorphin som førstevalg ved substitutionsbehandling 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11, SAND Kvalitetssikring af den lægelige stofmisbrugsbehandling 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,

19 SAND Omprioriteringer fra konto Reserve vedr. det kommunale lov- og cirkulæreprogram (hepatitis C) -6,4-6,4-6,4-6,4-6,4-6, SAND Udvidet behandlingsret i voksenpsykiatrien SAND Psykologbehandling til personer med let til moderat angst, herunder OCD SAND Dag- og døgnbehandling på alkoholområdet SAND Centre for voldtægts- og voldsofre SAND Videnscenter for seksuelt misbrugte børn SAND Lægeordineret heroin SAND Let tilgængelighed til akutte psykiatriske tilbud, SAND Udbygning af opsøgende psykiatriteams og tvungen opfølgning, SAND Styrket indsats over for selvmordstruede, herunder over for personer, der har forsøgt selvmord, FALSK Psykiatrifondens Børne- og Ungeprojekt (skolebussen), 1, SAND Styrket indsats i retspsykiatrien, 65,3 65,3 65,3 65,3 65,3 65, FALSK Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet, FALSK Børns trivsel i udsatte familier med overvægt el. andre sundhedsrisici FALSK Forøgelse af puljen til fremme af seksuel sundhed ( aftalen) FALSK Forøgelse af puljen til styrket sundhedsindsats for socialt 9, udsatte og sårbare grupper FALSK Styrket kvalitet i alkoholbehandlingen ved bl.a familieorienteret alkoholbehandling, SAND Lægeordineret heroin (efterregulering) 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1, SAND Vederlagsfri fysioterapi (efterregulering) 140,6 140,6 140,6 140,6 140,6 140, SAND Klinisk kvalitetsdatabase (WebSyn) vedr. synshandicap, 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2, SAND D Opsøgende og udgående virksomhed i psykiatrien konto 33,9 33,9 33,9 33,9 33,9 33, SAND D Retspsykiatri konto ,9 33,9 33,9 33,9 33,9 33, SAND D Ikke-psykotiske lidelser konto FALSK Lær at leve med - program for depressions- og 1, angstsygdomme konto FALSK Landsindsatsen mod Angst konto FALSK Gennembrudsprojekt om nedbringelse af tvang konto 5,3 6, FALSK Videnscenter for Oligofreni konto FALSK PsykiatriFondens Ungdomsprojekt konto , FALSK Forebyggelse af uventede dødsfald i psykiatrien konto 4 3, FALSK Nationalt Videnscenter for Demens konto , FALSK Rehabiliteringstilbud til Parkinson patienter konto ,2 3, FALSK Forsøg med sundhedsrum konto SAND Hurtigere hjælp til børn og unge med psykiske sygdomme, 32, jf SAND D Styrkelse af den nære psykiatri, jf

20 SAND D Styrket samarbejde mellem behandlingspsykiatrien og almen praksis, jf FALSK D Ophævelse af aldersgrænsen for tilskud til psykologbehandling af personer med depression, jf FALSK D Udvidelse af ordning med tilskud til psykologbehandling af personer med angst, herunder OCD, jf SAND D Styrket psykiatrisk indsats for dobbeltdiagnosticerede, jf. 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13, SAND Styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13, dobbeltbelastede, jf SAND Flere sengepladser i psykiatrien, jf FALSK Behandling af spiseforstyrrelser, jf FALSK Erfaringsindhentning om behandling af BED, jf FALSK Strategi for bekæmpelse af rygning blandt udsatte unge, jf FALSK Opsøgende tandpleje for særligt socialt udsatte, jf FALSK Pulje til fremme af seksuel og reproduktiv sundhed, jf FALSK Børn og unge med kronisk sygdom, jf FALSK National handlingsplan for den ældre medicinske patient, 54,6 54,6 34, jf FALSK Nationalt Videnscenter for Demens, jf ,9 6,2 6, SAND D Indkaldelse til børneundersøgelser og vaccination, jf FALSK Forebyggende indsats for overvægtige børn og unge, jf FALSK Styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide, jf. 4,5 4,5 4, SAND Reserve vedr. det kommunale lov- og -0,4-0,4-0,4-0,4-0,4-0, cirkulæreprogram (vedr. kvalitetssikring af den lægelige stofmisbrugsbehandling) FALSK Pilotprojekter om brugerstyrede senge i psykiatrien 17,6 15,6 15,6 15, FALSK Fremme af unges mentale sundhed FALSK Videreførelse af "EN AF OS"-kampagnen 1, a FALSK BoPaM - Landsforeningen til støtte for Børn og Pårørende 0, af Misbrugere b FALSK SINDs pårørenderådgivning c FALSK PS Landsforening (Pårørende til spiseforstyrrede) 2, d FALSK Bedre Psykiatri e FALSK Det Sociale Netværk 1, SAND D Styrket indsats for mennesker med langvarige og kroniske smerter SAND D Forbedring af tilbuddene på landets voldtægtscentre 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4, FALSK Behandling til svært overvægtige børn FALSK Tilskud til Danske Hospitalsklovne FALSK Sygehusenes varmtvandsbassiner FALSK Kampagne målrettet svage og udsatte med risiko for knogleskørhed

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 15 Social-, Børne- og Integrationsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 15 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 15 Social-, Børne- og Integrationsministeriet 15. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 15. Social-, Børne-

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan Maj 2014 Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan 5 Indhold Forord...........................................................................................................................................................................

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune 2015 Side 75 B60 Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalgets overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse.

Læs mere

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007 Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft August September / 2007 2007 Regeringen Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft September 2007

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan status 2014 Et samfund for alle September 2014 Et samfund for alle Indholdsfortegnelse Et samfund for alle 4 Medborgerskab og deltagelse 6 Uddannelse 14 Beskæftigelse 20

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 16 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 16 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 16 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Tekst 3 Indholdsfortegnelse 16. Ministeriet for Sundhed

Læs mere

Børn for alt i verden

Børn for alt i verden Børn for alt i verden Børnene er Danmarks fremtid. Hvis vi vil sikre vores demokrati, løfte vores sociale ansvar og styrke vores konkurrenceevne, er børnene nøglen. De skal udrustes med selvtillid, kreativitet

Læs mere

Indsats mod vold i familien og i nære relationer. National handlingsplan

Indsats mod vold i familien og i nære relationer. National handlingsplan Indsats mod vold i familien og i nære relationer National handlingsplan Juni 2014 3 INDSATS MOD VOLD I FAMILIEN OG I NÆRE RELATIONER National handlingsplan INDSATS MOD VOLD I FAMILIEN OG I NÆRE RELATIONER

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle Oktober 2013 Visioner for dansk handicappolitik 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ET SAMFUND FOR ALLE 3 VISIONER FOR DANSK HANDICAPPOLITIK 4 MERE VIDEN OG BEDRE

Læs mere

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM Side 1 af 20 1. Livet med en sjælden diagnose...3 1.1. Samfundets rolle...3 1.2. Offentlig rådgivning...3 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle...4 1.4. Psykologisk støtte...4 2. Barnet

Læs mere

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre) og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob

Læs mere

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015 De udsatte børn Fremtiden er deres Dette udspil er en del af debatten, som er skudt i gang på KL s Børn & Unge Topmøde den 29-30. januar 2015. Fotos: Colourbox

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Et andet liv. Regeringens forslag til en helhedsorienteret indsats på prostitutionsområdet

Et andet liv. Regeringens forslag til en helhedsorienteret indsats på prostitutionsområdet Et andet liv Regeringens forslag til en helhedsorienteret indsats på prostitutionsområdet April 2005 Forord... 2 Hvorfor skal vi gøre noget... 3 Prostitutionens omfang og former... 3 Prostitutionsdebuten

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget (side 116-161) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for personer fra 18 år) og sundhedsmæssige

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

2015 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

2015 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution BØRN STATUS 2014-15 BØRN STATUS 2014-15 Denne delrapport er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2014-15. Rapporten behandler udvalgte menneskeretlige

Læs mere

FORSLAG TIL SOCIAL EXITPROGRAM

FORSLAG TIL SOCIAL EXITPROGRAM Marts 15 Efterår 08 FORSLAG TIL SOCIAL EXITPROGRAM For voldsudsatte kvinder og børn Side 1 Forslag til Social Exitprogram For voldsudsatte kvinder og børn Udgivet af Huset Zornig Copyright Zonta Aarhus

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

KATALOG. Projekter med fokus på arbejdsmarkedsintegration og fastholdelse af borgere med psykosociale handicap MAJ 2008

KATALOG. Projekter med fokus på arbejdsmarkedsintegration og fastholdelse af borgere med psykosociale handicap MAJ 2008 DISCUS A/S KATALOG Projekter med fokus på arbejdsmarkedsintegration fastholdelse af borgere med psykosociale handicap MAJ 2008 INTRO Dette katal er et bilag til et arbejdsnotat udarbejdet i forbindelse

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag

Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag 1 Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag Forord 3 1. Udgangspunktet 4 1.1 Et ekskluderende samfund 4 1.2 Rådets menneskesyn 6 1.3 De socialt udsatte hvem er de? 7 1.4 Rådets rolle 8 2. Social

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Vold mod kvinder Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Status og forslag til national handlingsplan fra den tværministerielle arbejdsgruppe om vold mod kvinder og handel med mennesker

Læs mere

Social Medicin og Rehabilitering

Social Medicin og Rehabilitering Social Medicin og Rehabilitering Af Asma Bashir Pensum: SLIDES fra forelæsninger Noter fra klinik Sociale Ydelser 2011 Lægehåndbogen.dk Socialmedicin Klinisk Socialmedicin er den lægelige praksis, der

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere