Satspuljen - projektoversigt: 2013 til 2018

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Satspuljen - projektoversigt: 2013 til 2018"

Transkript

1 Satspuljen - projektoversigt: 2013 til 2018 Beløb er angivet i mio. kr. uden PL-regulering. Ved fremregning skal beløbene tillægges PL-regulering fra de enkelte projekters puljeår og frem til opgørelsesåret Paragraånrprojekt Pulje- Projekt- Under- Permanent? DUT Projektbeskrivelse Aktuel konto b SAND Indsamle og formidle viden om mennesker med handicap 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0, d SAND Overvågning af FN Handicapkonvention 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3, SAND Børnedatabasen 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0, a SAND Styrkelse af børns situation i konflikter mellem forældre - Initiativer vedr. børnehuse og et særligt spor 14, , b SAND Initiativ for utilpassede børn og unge , , og SAND Oprustning af behandlingsindsatsen i fængslerne 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 17, SAND Omprioritering til Kriminalforsorgen i anstalter og frihed SAND Behandlingsgar. i fængslerne - til dem med uafbrudt 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 24, afsoningsperiode o.3 mdr SAND Etablering af ungeafdeling, Kriminalforsorgen og SAND Voldsforbyggende behandling for voldsdømte 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3, og SAND Informations- og uddannelsesaktiviter for bistandsværger 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0, SAND Fortsatte finansieringer(familiehuset Engelsborg, 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12, alkoholmisbrugsbehandling i fængslerne, Projekt Menneske) SAND Opkvalificering af behandlingsgarantien i fængslerne SAND Styrket uddannelsesindsats og forbedret udslusning og opfølgende støtte i forhold til løsladte unge (uddannelsesindsats i Kriminalforsorgen) SAND Screening af unge i Kriminalforsorgens institutioner 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0, SAND Udvikling af SSP-samarbejdet 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3, SAND Mentorordninger for kriminelle og kriminalitetstruede børn og unge, herunder unge indsatte (Kriminalforsorgen) SAND Styrket indsats i varetægtsperioden (forbehandlingsprogram til unge i varetægtsfængsling) SAND Anvendelse af kognitive behandlingsprogrammer som standardtilbud i de sikrede afdelinger og tilknyttede åbne afdelinger mv. (Kriminalforsorgen) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1, ,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1, SAND Særligt afsoningstilbud til unge, 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1, SAND D Ungesamråd i alle politikredse 6,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 Bloktilskud SAND Styrkelse af behandlingsgarantien i fængslerne, FALSK Statistik vedrørende foranstaltningsdømte konto ,2 0, SAND Yderligere misbrugsbehandling af indsatte konto ,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,

2 SAND Udvidelse af Kriminalforsorgens mentorordning konto b SAND D Kompensation for udgifter til børneattester jf del overført til Justitsministeriet ,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0, SAND Omdannelse af halvåbne afdelinger til 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2, sædelighedsafdelinge, jf FALSK God løsladelse, jf ,3 0,7 0, SAND Øget uddannelse af indsatte, jf f FALSK Videreførsel af Gadejuristen, jf projekt ,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2, b1 FALSK Ny indsats mod asocial adfærd - Ansvar og Konsekvens- Aftale om god opførsel c1 FALSK Ny indsats mod asocial adfærd - Ansvar og Konsekvens- Implementering af ny indsats mod asocial adfærd 0 0,1 0,1 0, ,5 0,5 0,5 0, FALSK Det Kriminalpræventive Kort ,7 0, SAND Statsstøtte til etablering af servicearealer 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9 13, SAND Statsstøtte til etablering af servicearealer. Efterregulering af aftalen S96-III fra satspuljen for ,2 26,2 26,2 26,2 26,2 26, SAND Adgang til at anvende almene fam.boliger som 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 Bloktilskud udslusningsboliger SAND Plejeboliggaranti 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 Bloktilskud og SAND Hjemløsestrategi SAND Økonomisk støtte til visse persongrupper med 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 Bloktilskud betalingsproblemer i anviste almene ældreboliger FALSK Tilskud til helhedsorienteret gadeplansindsats 41, FALSK Forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder a FALSK Flere skæve boliger og forebyggelse af hjemløshed, heraf:- støtte til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper konto 8,5 8, b FALSK Tilskud til forebyggelse af hjemløshed og udsættelser a FALSK Tilskud til fraflytning i ghettoområder FALSK Startboliger, jf e FALSK Forebyggelse af udsættelse af lejere f FALSK Støtte til lige muligheder for børn i udsatte boligområder FALSK Helhedsorienteret boligsocial indsats FALSK Center for boligsocial udvikling 2,7 5,6 5,6 5, FALSK Boliger til yngre fysisk handicappede FALSK Sociale viceværter -4, FALSK Etablering og styrkelse af særlig lokal -3, beskæftigelsesindsats i kvarterløftområder mv. rettet mod flygtninge og indvandrere FALSK Beskæftigelsesfremmende initiativer og integration af tosprogede børn og unge i udsatte boligområder FALSK Byer for alle - lokale integrationshandlingsplaner mv. -1, FALSK Fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper -15,

3 FALSK Styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder FALSK Styrket koordinering i udsatte almene boligområder FALSK Støtte til fremme af udviklingen af almene 0-30, boliger FALSK Tilskud til forebyggelse af hjemløshed og 0-1, udsættelser FALSK Forebyggelse af kriminalitet mv. i socialt 0-1, udsatte boligområder FALSK Etablering af lokale integrationspartnerskaber 0-4, SAND Pension til pensionister på plejehjem, , , SAND Forslag vedr. sindslidende (fremrykningsudvalget) Bloktilskud, SAND Døende i eget hjem ,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 Bloktilskud SAND Forhøjelse af friplads grænser Bloktilskud SAND Børnetilskud vedr. indsatte, ,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4, SAND Vurdering af erhvervsevnetab SAND Ændret aftrapning af grundbeløb og pensionstillæg, og , og SAND Forhøjelse af friplads grænser ,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 Bloktilskud SAND Forebyggende hjemmebesøg til ældre Bloktilskud SAND Sindslidende og udstøtte Bloktilskud SAND Rammebeløb til handicappede ,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Bloktilskud SAND Støttecenter mod incest - forlængelse 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1, SAND Center for Selvmordsforskning - forlængelse 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1, SAND Formidlingscentre - forlængelse 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 12, SAND Center for frivilligt socialt arbejde - forlængelse 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3, SAND Videnscentre på handicapområdet - forlængelse SAND Handicappulje - forlængelse SAND Grønlænderarbejde på Kofoeds Skole - forlængelse 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0, SAND Voldspakken (delvis lovbunden) 53,4 53,4 53,4 53,4 53,4 53,4 Bloktilskud a SAND Elementer i serviceloven: Ledsageordning for handicappede (lovbunden) b SAND Elementer i serviceloven:frivilligt socialt arbejde (givet over blok permanent) c SAND Elementer i serviceloven: Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende (givet i blokken) 157,7 157,7 157,7 157,7 157,7 157,7 Bloktilskud 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 Bloktilskud 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2 Bloktilskud SAND Kompensation til kommuner i forbindelse med 53,3 53,3 53,3 53,3 53,3 53,3 Bloktilskud socialreformen SAND Klage over afgørelser pm personlig og praktisk hjælp 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 Bloktilskud (Lovbunden) SAND Styrket social indsats for stofmisbrugere og bloktilskud SAND Teknisk opsamling af eksisterende forslag - Støtte til Ældre Forum og Foreningen Støttecenter mod Incest i Danmark 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3, SAND Rammebeløb til de socialt mest udsatte gruppe 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,

4 SAND Rammebeløb til børnefamilepolitik - støtte til 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0, Landsforening Spædbørns død SAND Styrkelse af den særlige støtte til børn og unge 150,2 150,2 150,2 150,2 150,2 150,2 Bloktilskud, , SAND Ændring af serviceloven mv. 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 Bloktilskud, SAND Boligbetaling i plejehjem mv , SAND Lempelse af ægtefælleafhængigheden ved pensionstillæg 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 455,6 Bloktilskud, , , , SAND Ophævelse af tillæg for fiktiv indkomst af fremtidige gaver og SAND Kontaktperson for døvblinde i udlandet 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Bloktilskud og SAND Videreførelse af tilskud til PRO-centret 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0, SAND Center for rusmiddelforskning SAND Erhvervstræning på Kofoeds Skole 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4, SAND Efterværn/efterforsorg på Mølltrup Optagelseshjem SAND Børnefamilieydelse til udsendte i tredjelande 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1, SAND Særlig støtte til børn og unge Bloktilskud SAND 29 - familier, der passer handicappede børn lovbunden) 86,7 86,7 86,7 86,7 86,7 86,7 Bloktilskud og SAND Pasning af nærtstående med handicap (lovbunden) 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Bloktilskud og SAND Center for små Handicapgrupper 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0, SAND Husmodervurderingen - ophævelse (lovbunden) Bloktilskud, SAND Grønlænderarbejde på Kofoeds Skole, permanentgørelse, 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1, jf. konto FALSK Merudgifter til førtidspension 1495, a SAND Merudgifter til førtidspension ,5 1533,5 1565,4 1597,4 1629, SAND Tilsyn med plejehjem 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8 Bloktilskud SAND Behandlingsgaranti for stofmisbrugere (lovbunden) 53,8 53,8 53,8 53,8 53,8 53,8 Bloktilskud SAND Kofoeds Skole, undervisningsområdet 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2, SAND Lov om ansættelse til pasning af nærtstående med 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 Bloktilskud handicap (lovbunden) SAND Merudgifter til tabt arbejdsfortjeneste ved pasning af 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13, og bloktilskud handicappede ( 29)(lovbunden) SAND Boligstøtte - arealopgørelse - gavllejligheder mv. (lovbunden) 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 Bloktilskud, og SAND Støtte til fortsættelse og udbygning af DANRIS 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1, SAND Merudgifter behandling af stofmisbrugere, jf aktstykke ,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 Bloktilskud af 27. juni 2003 bilag 1 og a SAND Ledsageordning Bloktilskud SAND Tolkebistand til døve - "Projekt Socialtolkning" SAND Initiativer til forbedring af vilkårene for svage grupper SAND Handleplaner for unge misbrugere under 18 år 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Bloktilskud SAND Lovforslag i medfør af B150, jf. konto ,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 Bloktilskud SAND Merudgifter vedr. lov nr. 397 af 28. maj 2003 om selvstændig handlekommune, jf. aktstykke 185 af 27. juni 2003 bilag 1 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 Bloktilskud

5 SAND Orlov til lønmodtagere af nærtstående døende Bloktilskud SAND Revision af hjælpemiddelbekendtgørelse og vejledning 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 Bloktilskud SAND Helbredstillæg til læsebriller 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 Bloktilskud, SAND Social og helhedsorienteret indsats på 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 15, prostitutionsområdet SAND KFUKs sociale arb. Reden i KBH, Århus, Odense 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6, , og SAND Livslinien SAND Ompriotering fra initiativ nr SAND Styrkelse af forældreansvaret gennem Bloktilskud forældreprogrammer SAND D Styrkelse af retssikkerheden, præcisering af krav til 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 Bloktilskud, kommuners sagsbeh SAND Behandlingsgaranti for unge 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7, SAND Videreførsel af projekter støttet af Kvindekrisecenterpulje 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3, SAND Videreførsel af projekter støttet af Psykiatriaftalen ,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7, SAND Udvidelse af Støtte-/kontaktpersonordningen Bloktilskud SAND Permanentgørelse af alkoholtema 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4, SAND Permanentgørelse af Pro-temaet 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4, SAND Videns- og Formidlingscenter - tema om seksuelle 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2, overgreb SAND Et webbaseret forum til dialog og udveksling af God Social Praksis SAND Stoffrit døgnværested for udsatte grønlændere SAND Center for Selvmordsforskning - forhøjelse af grundbevilling SAND Videreførsel af projekter støttet af Psykiatriaftalen ,7 24,7 24,7 24,7 24,7 24, SAND Regulering af førtidspensionsreformen Bloktilskud SAND Det kommunale lov- og cirkulæreprogram, Forbedringer af 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 Bloktilskud konkrete serviceydelser SAND Forældremyndighedssager - opfølgning af ny 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 15, bloktilskud, 10 forældremyndighedslov SAND Initiativet indsats for gravide stofmisbrugere 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 Bloktilskud SAND Initiativet udsatte gravide omfattet af regler om særlig Bloktilskud støtte SAND Initiativet bisidder til anbragte børn og unge 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 Bloktilskud SAND Plejehjemsinformation om plejeboliger/plejehjem 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Bloktilskud og FALSK D Bedre madservice a SAND Psykologbehandling til børn på krisecentre 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 Bloktilskud, SAND Familierådgivning til kvinder med børn på krisecentre 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 Bloktilskud, SAND Opfølgning på anbringelsesreformen, herunder bedre uddannelse af plejefamilier mv., jf. konto , , og ,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1, SAND Efterregulering af L 135 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 Bloktilskud SAND Møltrup optagelseshjem 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,

6 SAND Kvalificering af undervisnings- og træningstilbuddene til 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18, handicappede børn (B 20) SAND Fleksible og brugervenlige hjælpeordninger mv., 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 Bloktilskud, og SAND Hjælpeordninger - aktivitetskrav og rådgivningsfunktion mv Bloktilskud, og SAND Lejerettigheder til beboere i botilbud efter serviceloven 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 Bloktilskud SAND Dansk Blindesamfunds konsulentordning SAND Diæter mv. til medlemmer af ældreråd 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 Bloktilskud SAND Omprioriteringer fra konto Omdisponerede til Landsforeningen til støtte ved Spædbarnsdød SAND D Efterregulering af Anbringelsesreformen Bloktilskud SAND D Barnets Reform kontinuitet i anbringelserne 49,2 54,2 58,3 61,9 64,2 66,2 Bloktilskud a SAND D Barnets Reform psykologhjælp til børn på krisecentre 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 Bloktilskud b SAND D Barnets Reform psykologhjælp til børn på krisecentre - 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0, efterregulering c SAND D Barnets Reform psykologhjælp til børn på krisecentre - 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0, efterregulering SAND Initiativpakke vedr. lejere, der sættes ud af deres bolig 25,1 25,5 25,6 25,6 25,6 25,6 Bloktilskud, , 15.13,03, SAND SFI Nordic Campbell Center a SAND Udviklings- og driftsstøtte til frivillige organisationer m.v (underkonto 10, (ansøgningspulje m.v.) 11, 12, 60 og 61) SAND D Forældres træning af børn i hjemmet (efterregulering) Bloktilskud SAND D Forbedring af løn- og ansættelsesvilkår for 129,7 129,7 129,7 129,7 129,7 129,7 Bloktilskud handicaphjælpere og efterregulering af L SAND Tolkeløsning for hørehæmmede SAND Omdisponering af midler til social indsats overfor stofmisbrugere (permanent bevilling) ( ) SAND D Styrket uddannelsesindsats og forbedret udslusning og opfølgende støtte i forhold til løsladte unge (udslusning) 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 Bloktilskud SAND D Screening af unge på sikrede institutioner 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Bloktilskud SAND Styrkede kompetencer hos de instanser, der møder de kriminelle børn og unge SAND D Styrket indsats i varetægtsperioden (undersøgelser og udredning af unge i varetægtssurrogat mv.) ,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 Bloktilskud SAND Styrket indsats i varetægtsperioden (forbehandlingsprogram til unge i varetægtssurrogat), SAND Anvendelse af kognitive behandlingsprogrammer som standardtilbud i de sikrede afdelinger og tilknyttede åbne afdelinger mv SAND Mulighed for undersøgelse af den unges person og opholdsrum på åbne anbringelsessteder, a SAND D Indførelse af ny type af ikke-sikret institution med øgede magtbeføjelser, b SAND Indførelse af ny type af ikke-sikret institution med øgede magtbeføjelser efteruddannelse, 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3, ,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0, Bloktilskud

7 FALSK Evaluering af ny institutionstype, a FALSK Sikring af konsekvent kommunal indsats over for 3, kriminelle unge (Ankestyrelsen) 3 årig model, b FALSK D Sikring af konsekvent kommunal indsats over for 0, kriminelle unge (Ankestyrelsen) 3 årig model, kommunerne, FALSK Sikring af konsekvent kommunal indsats over for 2, kriminelle unge (VISO) 3 årigt initiativ, FALSK D Plan for indsatsen mod ungdomskriminalitet 3 årigt 0, initiativ, FALSK Styrket indsats for sindslidende, SAND Frivilligcentre, FALSK Forsøg med botilbud til prostituerede, FALSK Anonym behandling af stofmisbrugere 0, a SAND Støtte til private ansøgere til overgang og drift - processtøtte til private modtagere af satspuljemidler b SAND Varig driftsstøtte til private ansøgere2), 37,2 38,7 38,7 38,7 38,7 38, FALSK Udviklingspulje til nye private ansøgninger, FALSK Udviklingspulje ældreområdet, 7, SAND D Merudgifter til første del af Barnets Reform - kontinuitet i anbringelser og psykologhjælp (efterregulering) ,7 13, ,7 Bloktilskud a SAND Ramme til Barnets Reform - Ankestyrelsen, 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13, b SAND Ramme til Barnets Reform - Regionale Statsforvaltninger, 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5, c SAND Ramme til Barnets Reform - centrale initiativer vedr. 19, barnets reform, d SAND D Ramme til Barnets Reform - Reserver og Budgetregulering, 173,5 173, , ,5 Bloktilskud FALSK Fritidspas, SAND Børnerådet, FALSK Parrådgivning, 2, a SAND Merudgifter til forbedring af løn- og ansættelsesvilkår for handicaphjælpere (efterregulering) 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 Bloktilskud b SAND Merudgifter til forbedring af løn- og ansættelsesvilkår for 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1, handicaphjælpere (efterregulering) - Regionale Statsforvaltninger, SAND Nettogevinst ved beskyttet beskæftigelse, 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 Bloktilskud FALSK Hjerneskadeklubber for arbejdsrehabilitering, FALSK Udvidet tidlig indsats over for udsatte nydanske børn, FALSK Demokratisk medborgerskab og ligebehandling, FALSK Forpligtigende samarbejde om videreførelse af det frivillige 25, integrationsarbejde, FALSK Hjælp til handlede kvinder og marginaliserede udlændinge 0, (KIT), FALSK Fremme af ligestilling (pulje), FALSK Ligestilling for personer med indvandrerbaggrund, FALSK Lokal integration af førtidspensionister (pulje), FALSK Socialpsykiatri konto

8 FALSK Bedre overgang til voksenlivet - en styrkelse af 26,5 30, efterværnsindsatsen konto SAND D Efterregulering af Barnets Reform konto ,9 17,7 18,6 19,4 20,3 Bloktilskud a1 SAND Støtte til frivillige organisationer mv., heraf Driftsstøtte til bevillinger, der udløber i 2010/2011 konto a2 SAND Støtte til frivillige organisationer mv., heraf Driftsstøtte til bevillinger, der udløber i 2010/2011 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4, og ,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8, , og b2 FALSK Støtte til frivillige organisationer mv., heraf 3, Overgangsstøtte til bevillinger, der udløber i a FALSK Afhjælpe eller forebygge vanskeligheder for socialt udsatte 5 5, grupper b FALSK Udvikling af indsatsen mod spiseforstyrelser 1,6 3, FALSK National civilsamfundsstrategi konto ,5 27, og SAND Det nationale videnscenter for sociale indsatser ved seksuelle overgreb mod børn (SISO) konto FALSK En værdig vej ud af prostitution, herunder støtte til kvinder på vej ud af prostitution konto SAND Uddannelse på sikrede institutioner konto FALSK Bekæmpelse af menneskehandel 21,9 21, a FALSK Anbragte børn med funktionsnedsættelse metodeudvikling konto b SAND D Anbragte børn med funktionsnedsættelse lovforslag 10,6 8,2 8,1 11,8 11,8 11,8 Bloktilskud, konto c SAND Mere viden om mennesker med handicap- Det Centrale 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1, Handicapråd konto e SAND Mere viden om handicap - Overført fra Center for 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3, ligebehandling af handicappede til Det Centrale Handicapråd FALSK Skræddersyede kurser om tvangsægteskaber og lignende undertrykkelse FALSK Pulje til fremme af aktivt medborgerskab for udsatte unge og nydanskere FALSK Omprioritering fra konto Bedre madservice -5,5-5, FALSK Omprioritering fra konto Videreførelse af projekter støttet af psykiatriaftalen SAND Omprioritering fra konto Permanent driftstilskud til kommunale og amtskommunale aktiviteter støttet af puljen til socialt udsatte grupper SAND Omprioritering fra konto Videreførsel af projekter støttet af kvindekrisecenterpuljen a FALSK Landsdækkende behandlings- og rådgivningsindsats til mennesker med senfølger af seksuelle overgreb, herafudbredelse af centre, jf b FALSK Landsdækkende behandlings- og rådgivningsindsats til mennesker med senfølger af seksuelle overgreb, herafvidereførelse af psykologordning, jf ,1-14, ,3-21,3-21,3-21,3-21,3-21, ,9 12, FALSK Isolerede sindslidende i egen bolig, jf FALSK Psykologhjælp på kvindekrisecentre, jf

9 a1 SAND Handlekraftig indsats, heraf - initiativer til handlekraftig indsats, jf ,3 5,9 4,9 4,9 4,9 4, og a2 SAND Handlekraftig indsats - Overførsel til Folketingets Ombudsmand a3 SAND Handlekraftig indsats - Overførsel til Børnerådet b SAND D Handlekraftig indsats, heraf - styrkelse af indsatsen over 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 Bloktilskud for familier med børn, der er særlig støtte, jf c SAND Handlekraftig indsats, heraf - til partsstatus og 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0, advokatbistand, jf SAND D Efterværn, jf ,7 8,8 8,8 8,8 8,8 8, FALSK Børnehuse, jf a SAND Børnehuse, oprindelig bevilling Bloktilskud b SAND Børnehuse, Socialstyrelsens arbejde med dataindsamling, rådgivning mv a SAND Forebyggelsesstrategi a FALSK Målrettet indsats til bekæmpelse af fattigdom og social udsathed, heraf- julehjælp, jf , b FALSK Målrettet indsats til bekæmpelse af fattigdom og social udsathed, heraf- frivillig gældsrådgivning, jf d FALSK Målrettet indsats til bekæmpelse af fattigdom og social udsathed, heraf- sommerferiehjælp, jf FALSK Digitalisering til udsatte grupper, jf FALSK Exit Prostitution 5,2 10,3 10, a FALSK Væk med volden inkl. interventionscentre, heraf behandling af voldelige mænd, jf b FALSK Væk med volden inkl. interventionscentre, heraf interventionscenter, jf c FALSK Væk med volden inkl. interventionscentre, heraf evaluering, jf FALSK Undersøgelse af indsatsen på mandekrisecentre, jf. 0, FALSK Akut krisefunktion, jf FALSK National strategi mod tvangsægteskaber og lignende undertrykkelse, jf FALSK Dialog, medborgerskab og etnisk ligebehandling, jf FALSK Indsats i forhold til traumatiserede flygtningefamilier, jf FALSK Rollemodeller og forældrenetværk som metoder til at forebygge ekstremisme og polarisering, jf a1 SAND Støtte til frivillige organisationer, heraf - driftsstøtte udløb, jf a3 SAND Det grønlandske hus i Ålborg 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0, a4 SAND Foreningen Grønlandske Børn b1 SAND Støtte til frivillige organisationer, heraf - driftsstøtte ,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0, udløb, jf b2 SAND Fonden for socialt ansvar 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1, b3 SAND Landsforeningen mod spiseforstyrrelser 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1, b4 SAND PS Landsforening Pårørende til spiseforstyrrede

10 c1 FALSK Støtte til frivillige organisationer, heraf - overgangsstøtte 2011-udløb, jf c2 FALSK Overført fra 77-c1 og 77-a1 til projektet Gadejuristen under 11. Justitsministeriet d FALSK Støtte til frivillige organisationer, heraf - overgangsstøtte 2012-udløb, jf e FALSK Støtte til frivillige organisationer, heraf - udviklingsstøtte, jf FALSK Uddannelsespulje for frivillige inden for det sociale og sundhedsmæssige område, jf a SAND D Forhøjelse af ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste, heraf - kompensation til kommuner, jf b SAND Forhøjelse af ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste, heraf - statslig refusion, jf FALSK Sociale teknologier for mennesker med funktionsnedsættelser - fra potentiale til gevinst, jf a1 FALSK Deltagelse og medbestemmelse for mennesker med handicap, heraf- styrkelse af samfundsdeltagelsen blandt blinde og stærkt svagsynede, jf ,2 0,5 0, ,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2, ,8 1,5 1, ,2 0, ,6 59,3 65,6 70,6 74,5 77,8 Bloktilskud 52,5 62,7 69,4 74,7 78,8 82, , b FALSK Deltagelse og medbestemmelse for mennesker med handicap, heraf- bevidstgørende kampagner om rettigheder for personer med handicap og styrkelse af handicaporganisationernes arbejde med handicap-konventionen, jf a SAND D Forslag til lov om ledsagelse til årige med nedsat 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 Bloktilskud funktionsevne, heraf - kompensation til kommunerne, jf b FALSK Viden om mennesker med handicap, heraf- forskning om ADHD, jf c FALSK Viden om mennesker med handicap, heraf- socialhistorisk 2 3, projekt, jf FALSK Midlertidig driftsstøtte til RoBo Braille, jf FALSK Hverdagsrehabilitering, jf FALSK Digitalisering til ældre, jf FALSK Opfølgning på kommission om livskvalitet og og selvbestemmelse, jf a SAND D Efterreguleringer, heraf- BPA, jf ,7 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 Bloktilskud b SAND D Efterreguleringer, heraf- anbragte børn med 1-1,4-2,2-1,1-1,1-1,1 Bloktilskud funktionsnedsættelse (kompensation til kommunerne), jf c SAND D Efterreguleringer, heraf- anbragte børn med 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2, funktionsnedsættelse (refusion), jf d SAND D Efterreguleringer, heraf- Nettogevinst ved beskyttet 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 Bloktilskud beskæftigelse, e SAND D Efterreguleringer, heraf- barnets Reform, jf FALSK Forsøg med behandlingstilbud med mulighed for overnatning til stofmisbrugende kvinder i prostitution FALSK Støtte til kvinder på vej ud af prostitution FALSK Styrkelse af efterværnsindsatsen

11 FALSK Målrettet indsats overfor børn og unge med psykiske vanskeligheder og deres familier FALSK Center for Rusmiddelforskning. -0,2-0, a FALSK Overgrebspakke -Oplysningskampagner og opkvalificering af arbejdet vedr. udsatte børn og unge 7,5 5, b SAND Overgrebspakke -Styrkelse af videnscenteret for sociale indsatser ved vold og seksuelle overgreb mod børn (SISO) 5, c SAND Overgrebspakke - Styrkelse af indsatsen over for 3, krænkende børn d SAND Overgrebspakke- Kommunernes sagsbehandling og ledelse vedr. udsatte børn og unge e SAND Overgrebspakke - Ankestyrelsens oprettelse og drift af 1,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0, underretningsstatistik f SAND D Overgrebspakke - Regulering af kommunernes bloktilskud 21, Bloktilskud vedr. Overgrebspakken g FALSK Overgrebspakke - Udvikling og etablering af børnehuse 0, FALSK Støtte til børn ved erstatningssager b FALSK Styrkelse af børns situation i konflikter mellem forældre - Udvikling og implementering af et særligt spor 0, , FALSK Parrådgivning som forebyggende indsats 0 2,5 2, SAND D Efterregulering vedr. efterværn ,9 8,9 8,9 Bloktilskud a SAND Domfældte udviklingshæmmede- Særlige sociale indsatser i forbindelse med foranstaltninger efter straffeloven over for personer med nedsat psykisk funktionsevne 3,5 3,4 3,4 3,4 3,5 3, b SAND D Domfældte udviklingshæmmede- Regulering af 0,7 1,6 1,6 1,6 1,2 1,2 Bloktilskud kommunernes bloktilskud FALSK Strategi for udsatte grønlændere 10 1,6 1,6 0, FALSK Rådet for socialt udsatte - midler til forskning mv FALSK Anonym stofmisbrugsbehandling, FALSK Styrket indsats på værestederne FALSK Nødovernatningspulje FALSK Akut krisecenter for socialt udsatte stofmisbrugere FALSK Det gode hverdagsliv for ældre i plejebolig 5 3 3,5 0, FALSK Forebyggelse af selvmord blandt ældre a SAND Støtte til frivillige organisationer mv- Driftstøtte til 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1, bevillinger der udløber i b SAND Støtte til frivillige organisationer mv- Driftstøtte til 0 21,6 21,6 21,4 21,4 21, bevillinger der udløber i c FALSK Støtte til frivillige organisationer mv- Overgangsstøtte til 9,5 3, bevillinger der udløber i d FALSK Støtte til frivillige organisationer mv- Overgangsstøtte til 14,5 13,8 9, bevillinger der udløber i e FALSK Støtte til frivillige organisationer mv- Udviklingsstøtte til 31, projekter SAND Rammebeløb til handicappede -4,8-4,8-4,8-4,8-4,8-4, FALSK Anbragte børn med funktionsnedsættelse SAND Styrkede kompetencer hos de instanser, der møder de kriminelle børn og unge

12 SAND Forbehandlingsprogram ang. misbrug på sikrede afdelinger ,3-3,3-3, SAND Anvendelse af kognitive behandlingsprogrammer i de ,9-2,9-2, sikrede afd. og tilknyttede åbne afd FALSK Styrkelse af efterværnsindsatsen 0-0, SAND Satspuljeaftalen for 2011, driftsstøtte til bevillinger, der -0,2-0,2-0,2-0,2-0,2-0, udløber i FALSK Udvikling af indsatsen mod spiseforstyrrelser 0-0, FALSK Initiativer for flygtninge- og indvandrerkvinder -9, FALSK Servicestyrelsen, Almindelig virksomhed -0, FALSK Udvikling til metoder til tidlig indsats for udsatte børn og -0, unge FALSK Forebyggelse af unges sociale problemer -1, FALSK Hjerneskadeklubber for arbejdsrehabilitering -3, FALSK Rammebeløb til handicappede -4, FALSK Nye og nemmere veje -3, FALSK Udviklingsprojekter på det frivillige sociale område FALSK Udvikling af lokale frivilligecentre -1, FALSK Evaluering af magtanvendelsesreglerne i servicelovens -0, kapitel FALSK Udvikling af efteruddannelse -0, FALSK Efteruddannelse -19, FALSK Styrkelse af kvaliteten i anbringelsesreformen -0, FALSK Udvikling af plejefamilieområdet -0, FALSK Styrkelse af det tværfaglige samarbejde (SSP-puljen) -2, FALSK Målrettet indsats overfor sårbare, unge mødre -5, FALSK Strategisk forskningsprogram og vidensportal -7, FALSK Implementering og undersøgelser -5, FALSK Støtte til forældre til anbragte børn -0, FALSK Bisidder til udsatte børn og unge -0, FALSK Efteruddannelse af sagsbehandlere -12, FALSK Handicappulje. Koloniophold m.v. for handicappede børn, unge og deres forældre FALSK Styrket indsats på botilbud mv. -0, FALSK Forbedring og udbygning af handicappedes botilbud -0, FALSK Tilbud til demente og andre svage ældre -0, FALSK Sjældne Diagnoser -0, FALSK ADHD-foreningen -0, FALSK De Samvirkende Invalideorganisationers Ungdom -0, FALSK Psykiatriaftale , FALSK Fremrykningspuljen -5, FALSK Akutte tilbud til sindslidende -26, FALSK Styrkelse af socialpsykiatrien -5, FALSK Sundhed til socialt udsatte -1, FALSK Den gode udskrivning

13 FALSK Bostøtte -0, FALSK Uddannelse og job -13, FALSK Udfasning af driftstilskud til botilbud, bostøtte, væresteder -1, mv FALSK Målrettet indsat overfor børn og unge med psykiske -1, vanskeligheder og deres familier FALSK RAMFAM -2, FALSK Tilskud til uddannelse og evaluering -0, FALSK Udvikling af behandlingstilbud til utilpassede unge -0, FALSK Plejefamilier -0, FALSK Forsøg med frtitidspas til udsatte børn og unge -1, FALSK Opkvalificering af den tidlige indsats -0, FALSK Etablering af kollegier til unge, enlige, og sårbare mødre -0, og pulje til ambulante tilbus FALSK 24-timers kontaktgaranti med henblik på hurtig indsats -3, FALSK Forsøg med efterværn for tidligere anbragte -1, FALSK Informationscenter og misbrug -0, FALSK Netværk og samtalegrupper -0, FALSK Bedre tværfaglig indsats - børn af udsatte -1, FALSK Efteruddannelse på og evaluering af ny institutionstype FALSK Aktivitetstilbud på væresteder mv. -14, FALSK Indsats mod selvmord og selvmordsforsøg -0, FALSK Pulje til socialt udsatte grupper -4, FALSK Permanent driftstilskud til kommunale og amtskommunale aktiviteter støttet af Pulje til socialt udsatte grupper -0, FALSK Forsøg med behandlingstilbud med mulighed for overnatning til stofmisbrugende kvinder i prostitution -0, FALSK Forstærket indsats for voldsramte kvinder og børn på -3, kvindekrisecentre FALSK Social indsats over for stofmisbrugere -10, FALSK Social indsats over for alkoholmisbrugere -0, FALSK Tilskud vedr. ældre -3, FALSK Rammebeløb til udviklingsinitiativer på pensionsområdet -0, FALSK Styrket indsats på frivillighedsområdet i relation til ældre -0, FALSK Styrket indsats overfor ældre med anden etnisk baggrund -0, end dansk FALSK Med familien i centrum -2, FALSK Forberedende Forældrekurser -0, FALSK Opfølgning af Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere -0, FALSK Pulje til indsats for socialt udsatte grønlændere i Danmark -0, FALSK Negativ social arv -0, FALSK Styrkelse af efterværnsindsatsen FALSK Mødrehjælpen -3,

14 FALSK Ældre Sagen -0, FALSK Støtte til bruger- og pårørendeorganisationer på udsatteområdet FALSK Det Fælles Ansvar II -25, FALSK Reserve til driftsstøtte for bevillinger, der udløber i , FALSK Satspuljeaftalen for 2011, driftsstøtte til bevillinger, der -0, udløber i FALSK Satspuljeaftalen for 2011, overgangsstøtte til bevillinger -0, der udløber i FALSK Et aktivt ældreliv -4, FALSK Understøttelse af ældres livskvalitet FALSK Særlig indsats B&U FALSK Lokale partnerskaber FALSK Dialog om fællesskab og forskellighed -0, FALSK Aktivt medborgerskab -2, FALSK Opfølgning på FN's verdenskonference om racisme -1, FALSK Fremme af ligebehandling bekæmpelse af diskrimination -0, FALSK Indsats mod genopdragelsesrejser -0, FALSK Ekstra indsats til forebyggelse af æresrelaterede konflikter -0, FALSK Rollemodeller og forældrenetværk som metoder til at -1, forebygger ekstremisme og polarisering FALSK Øget sammenhængskraft -0, FALSK Venskabsfamiler og lektiehjælp -1, FALSK Den frivillige integrationsindsats -2, b FALSK En hurtig og sammenhængende indsats- Forløbsprogram for mennesker med psykiske lidelser c FALSK En hurtig og sammenhængende indsats -Udbredelse af sociale akuttilbud a FALSK Brugere og pårørende som en ressource i indsatsen, - Forsøg med ansættelse af medarbejdere, brug af frivillige og brug af mentorer med brugerbaggrund i de regionale og kommunale indsatser b FALSK Brugere og pårørende som en ressource i indsatsen- Koncept for systematisk inddragelse af pårørende b FALSK Høj kvalitet forudsætter mere viden og pulje til konkrete forskningsprojekter,- Dokumenterede metoder i bostøtteindsatsen b FALSK Mindre tvang og magtanvendelse- Forebyggelse af magtanvendelse på botilbud a FALSK D Ny indsats mod asocial adfærd - Ansvar og Konsekvens- Netværkssamråd b2 FALSK Ny indsats mod asocial adfærd - Ansvar og Konsekvens- Aftale om god opførsel c2 FALSK Ny indsats mod asocial adfærd - Ansvar og Konsekvens- Implementering af ny indsats mod asocial adfærd FALSK Forlængelse af kriminalpræventive indsatser hos Ankestyrelsen, VISO og kommunerne , ,8 7,1 7,1 7,1 7,1 Bloktilskud 0 0,9 0,9 0, , , , , bloktilskud

15 FALSK Børneforløbsundersøgelse 0 0, SAND En skærpet indsats for bortførte børn j 0 3,1 2,9 2,9 2,9 2, SAND PAS adoptionsrådgivning a FALSK Helhed og sammenhæng på handicapområdet-flyt holdninger og gør op med fordomme b FALSK Helhed og sammenhæng på handicapområdet-frivillig faglighed c FALSK Helhed og sammenhæng på handicapområdet- Mestringskurser til mennesker med udviklingshæmning 0 0, ,8 1,4 1,3 2, ,9 0, d FALSK Helhed og sammenhæng på handicapområdet-task Force på handicapområdet e FALSK Helhed og sammenhæng på handicapområdet-måling af inklusion f FALSK Helhed og sammenhæng på handicapområdet- Mestringsstøtte til familier med handicappede børn g FALSK Helhed og sammenhæng på handicapområdet-pilotprojekt om indsatser i botilbud for udviklingshæmmede 0 0,6 2,8 2,8 2, , ,5 13,5 13, ,8 2,7 4,5 4, j FALSK Helhed og sammenhæng på handicapområdet- 0 0,3 0 0, Overvågning af udvikling i beskæftigelses- og uddannelsesniveauet FALSK Overgangsstøtte til RoboBraille 0 1, FALSK Inspirationsmateriale om træningstilbud til børn og unge med handicap a FALSK En styrket indsats mod hjemløshed en ny Hjemløsestrategi,-Forebyggende og tidlig indsats til unge 0 1 0, ,2 19,1 19,1 13, b FALSK En styrket indsats mod hjemløshed en ny 0 3, Hjemløsestrategi,-Styrket forankring og implementering af Hjemløsestrategien c FALSK En styrket indsats mod hjemløshed en ny Hjemløsestrategi,-Nødovernatningspulje d FALSK En styrket indsats mod hjemløshed en ny 0 0,6 0,6 0,6 0,6 0, Hjemløsestrategi,-National medfinansiering af EU fond om hjælp til de socialt dårligst stillede, herunder hjemløse ( ) SAND D Anonym stofmisbrugsbehandling 0 5 9,2 9,2 9,2 9, , FALSK Aktivitetsbevilling Rådet for Socialt Udsatte FALSK Overgangsbevilling til indsatsen til bekæmpelse af , menneskehandel SAND National koordinationsstruktur a SAND D Efterregulering vedr. integration ,1 0,1 Bloktilskud b SAND D Efterregulering vedr. børnehuse 0 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 Bloktilskud a FALSK Overgangsstøtte til projekter, hvis bevilling udløber med 0 19,9 4, udgangen af b SAND Driftsstøtte til projekter, hvis bevilling udløber i ,2 0,2 0,2 0,2 0, c FALSK Overgangsstøtte til projekter, hvis bevilling udløber i ,1 1, d FALSK Udviklingsstøtte til projekter for mennesker med handicap, særligt socialt udsatte samt integrationsprojekter e FALSK Udviklingspulje til styrket livskvalitet for mennesker med demens og deres pårørende 0 3,5 28,6 20,3 22, ,1 5,2 4,

16 f FALSK Udviklingspulje til fremme af mentorer til unge, som er på 0 2,1 3, vej ud i kriminalitet FALSK Uddannelsespulje for frivillige inden for det sociale og sundhedsmæssige område FALSK Pulje til uddeling af julehjælp FALSK Sommerferiepulje SAND Bisidderordning 0 4,5 4,5 5,5 5,5 5, FALSK Hanne Mariehjemmet 0 6,5 6, a SAND Permanentgørelse af den udvidede åbningstid på Døgnværestedet for udsatte grønlændere og De Grønlandske Huses sociale indsats overfor udsatte grønlændere-det Grønlandske Hus i Aalborg b SAND Permanentgørelse af den udvidede åbningstid på Døgnværestedet for udsatte grønlændere og De Grønlandske Huses sociale indsats overfor udsatte grønlændere-det Grønlandske Hus i Aarhus c SAND Permanentgørelse af den udvidede åbningstid på Døgnværestedet for udsatte grønlændere og De Grønlandske Huses sociale indsats overfor udsatte grønlændere-det Grønlandske Hus i Odense d SAND Permanentgørelse af den udvidede åbningstid på Døgnværestedet for udsatte grønlændere og De Grønlandske Huses sociale indsats overfor udsatte grønlændere-det Grønlandske Hus i København e SAND Permanentgørelse af den udvidede åbningstid på Døgnværestedet for udsatte grønlændere og De Grønlandske Huses sociale indsats overfor udsatte grønlændere-døgnværested for udsatte grønlændere 0 0,7 0,7 0,7 0,7 0, ,2 1,2 1,2 1,2 1, ,4 0,4 0,4 0,4 0, ,1 1,1 1,1 1,1 1, FALSK Hjemløsestrategi 0-75, FALSK Ny forskning om ADHD 0-0, FALSK Rammebeløb til handicappede mv. 0-16, FALSK Anbragte børn med funktionsnedsættelse 0-0, FALSK Formidling og evaluering vedr. Ledsagelse til årige med nedsat funktionsevne 0-0, FALSK Lovforslag om kriminalpræventive sociale 0-0, indsatser FALSK Kvalificering af indsatsten for familier med handicappede børn FALSK Kvalitets- og vidensudvikling på 0-4, handicapområdet FALSK Styrket indsats for børn, unge og voksne 0-0, med ADHD mv FALSK Udgifter til afholdelse af tolkning 0-12, FALSK Tilskud til driften af Den Nationale 0-3, Tolkemyndighed FALSK Uddannelse, kurser mv. for frivillige inden for 0-0, det sociale felt FALSK Pulje til etablering og grundfinansiering af 0-0, frivilligcentre FALSK Efteruddannelse 0-31, FALSK Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande 0-1,

17 FALSK Styrkelse af det tværfaglige samarbejde (SSPpuljen) 0-0, FALSK Målrettet indsats overfor sårbare, unge 0-3, mødre FALSK Implementering og undersøgelser 0-0, FALSK Styrket indsats på botilbud mv. 0-0, FALSK Sociale teknologier for mennesker med 0-0, funktionsnedsættelser FALSK Bevidstgørende kampagner om rettigheder 0-0, for personer med handicap og styrkelse af handicaporganisationernes arbejde med handicapkonventionen FALSK Fremrykningspuljen 0-21, FALSK Akutte tilbud til sindslidende 0-6, FALSK Isolerede sindslidende i egen bolig FALSK Sundhed til socialt udsatte 0-0, FALSK Integrerede forløb FALSK Medicinpædagogik og psykoedukation 0-3, FALSK Uddannelse og job 0-6, FALSK Fremskudt sagsbehandling 0-3, FALSK Særforanstaltninger 0-1, FALSK Udvikling af bostøtte 0-18, FALSK Pulje til oprettelse af lokale/kommunale 0-2, udsatteråd FALSK Forsøg med fritidspas til udsatte børn og 0-0, unge FALSK Pulje til sommerferiehjælp 0-2, FALSK Etablering af kollegier for unge, enlige og sårbare mødre og pulje til ambulante tilbud 0-4, FALSK Støtte til kvinder på vej ud af prostitution 0-0, FALSK Efteruddannelse på og evaluering af ny institutionstype FALSK Rygeadgang og røgfrit miljø på væresteder 0-1, FALSK Aktivitetstilbud på væresteder mv. 0-0, FALSK Forstærket indsats for voldsramte kvinder og børn på kvindekrisecentre FALSK Anonym ambulant behandling af 0-0, stofmisbrugere over 18 år FALSK Social indsats over for alkoholmisbrugere 0-2, FALSK Forsøg med interventionscenter for 0-0, voldsramte FALSK Lokal integration af førtidspensionister 0-0, FALSK Rammebeløb til udviklingsinitiativer på pensionsområdet FALSK Visitering af tidligere frihedskæmpere direkte fra udlandet til et dansk plejehjem 0-4, , FALSK Hverdagsrehabilitering på ældreområdet 0-0,

18 FALSK Reserve til driftsstøtte for bevillinger, der 0-0, udløber i FALSK Satspuljeaftalen for 2012, driftsstøtte til 0-0, bevillinger, der udløber i FALSK Satspuljeaftalen for 2012, driftsstøtte til 0-0, bevillinger, der udløber i FALSK Satspuljeaftalen for 2011, overgangsstøtte 0-0, til bevillinger der udløber i FALSK Satspuljeaftalen for 2012, overgangsstøtte 0-0, til bevillinger der udløber i FALSK Afhjælpe sociale vanskeligheder 0-3, FALSK Afhjælpe eller forebygge vanskeligheder for 0-6, udsatte grupper FALSK Udviklingsstøtte til projekter, som 0-0, forebygger eller reducerer social udsathed eller medvirker til en forbedret integration FALSK Særlig indsats for børn og unge 0-5, FALSK Lokale partnerskaber 0-2, FALSK Dialog, medborgerskab og etnisk ligestilling FALSK Demokratisk medborgerskab og 0-4, ligebehandling FALSK Indsats mod vold mod kvinder SAND D Tilskud til sondekost SAND Permanentgørelse og forhøjelse af støtten til projekter på JF.Kennedy Instituttet SAND D Tandpleje for svage grupper SAND Centre for torturofre SAND D Begrænsning af hepatitissmitte 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0, SAND D Vandampuller i sprøjtesæt SAND D Behandlingsindsatsen for patienter med spiseforstyrrelser b SAND Den off. Indsats på alkoholområdet se også 15. Samme initiativ c SAND D Den off. Indsats på alkoholområdet se også 15. Samme initiativ SAND D Indførelse af metadonjektion SAND Øget indsats rettet specielt mod hepatitis C blandt stofmisbrugere SAND Udvidet tilbud om gratis vaccination mod hepatitis B 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3, SAND Forankring og fortsat Udbygning af børne- og ungdomspsykiatrien SAND Tilskud til videreførelse af projekter til særligt prioriterede områder SAND Undersøgelses- og behandlingsret i børnepsykiatrien 227,2 227,2 227,2 227,2 227,2 227, SAND Ikke-psykotiske lidelser - psykologbehandling af depression SAND Traumatiserede flygtninge b SAND Forstærket tidlig indsats, herunder familieambulatorier 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31, SAND Buprenorphin som førstevalg ved substitutionsbehandling 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11, SAND Kvalitetssikring af den lægelige stofmisbrugsbehandling 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,

19 SAND Omprioriteringer fra konto Reserve vedr. det kommunale lov- og cirkulæreprogram (hepatitis C) -6,4-6,4-6,4-6,4-6,4-6, SAND Udvidet behandlingsret i voksenpsykiatrien SAND Psykologbehandling til personer med let til moderat angst, herunder OCD SAND Dag- og døgnbehandling på alkoholområdet SAND Centre for voldtægts- og voldsofre SAND Videnscenter for seksuelt misbrugte børn SAND Lægeordineret heroin SAND Let tilgængelighed til akutte psykiatriske tilbud, SAND Udbygning af opsøgende psykiatriteams og tvungen opfølgning, SAND Styrket indsats over for selvmordstruede, herunder over for personer, der har forsøgt selvmord, FALSK Psykiatrifondens Børne- og Ungeprojekt (skolebussen), 1, SAND Styrket indsats i retspsykiatrien, 65,3 65,3 65,3 65,3 65,3 65, FALSK Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet, FALSK Børns trivsel i udsatte familier med overvægt el. andre sundhedsrisici FALSK Forøgelse af puljen til fremme af seksuel sundhed ( aftalen) FALSK Forøgelse af puljen til styrket sundhedsindsats for socialt 9, udsatte og sårbare grupper FALSK Styrket kvalitet i alkoholbehandlingen ved bl.a familieorienteret alkoholbehandling, SAND Lægeordineret heroin (efterregulering) 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1, SAND Vederlagsfri fysioterapi (efterregulering) 140,6 140,6 140,6 140,6 140,6 140, SAND Klinisk kvalitetsdatabase (WebSyn) vedr. synshandicap, 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2, SAND D Opsøgende og udgående virksomhed i psykiatrien konto 33,9 33,9 33,9 33,9 33,9 33, SAND D Retspsykiatri konto ,9 33,9 33,9 33,9 33,9 33, SAND D Ikke-psykotiske lidelser konto FALSK Lær at leve med - program for depressions- og 1, angstsygdomme konto FALSK Landsindsatsen mod Angst konto FALSK Gennembrudsprojekt om nedbringelse af tvang konto 5,3 6, FALSK Videnscenter for Oligofreni konto FALSK PsykiatriFondens Ungdomsprojekt konto , FALSK Forebyggelse af uventede dødsfald i psykiatrien konto 4 3, FALSK Nationalt Videnscenter for Demens konto , FALSK Rehabiliteringstilbud til Parkinson patienter konto ,2 3, FALSK Forsøg med sundhedsrum konto SAND Hurtigere hjælp til børn og unge med psykiske sygdomme, 32, jf SAND D Styrkelse af den nære psykiatri, jf

20 SAND D Styrket samarbejde mellem behandlingspsykiatrien og almen praksis, jf FALSK D Ophævelse af aldersgrænsen for tilskud til psykologbehandling af personer med depression, jf FALSK D Udvidelse af ordning med tilskud til psykologbehandling af personer med angst, herunder OCD, jf SAND D Styrket psykiatrisk indsats for dobbeltdiagnosticerede, jf. 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13, SAND Styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13, dobbeltbelastede, jf SAND Flere sengepladser i psykiatrien, jf FALSK Behandling af spiseforstyrrelser, jf FALSK Erfaringsindhentning om behandling af BED, jf FALSK Strategi for bekæmpelse af rygning blandt udsatte unge, jf FALSK Opsøgende tandpleje for særligt socialt udsatte, jf FALSK Pulje til fremme af seksuel og reproduktiv sundhed, jf FALSK Børn og unge med kronisk sygdom, jf FALSK National handlingsplan for den ældre medicinske patient, 54,6 54,6 34, jf FALSK Nationalt Videnscenter for Demens, jf ,9 6,2 6, SAND D Indkaldelse til børneundersøgelser og vaccination, jf FALSK Forebyggende indsats for overvægtige børn og unge, jf FALSK Styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide, jf. 4,5 4,5 4, SAND Reserve vedr. det kommunale lov- og -0,4-0,4-0,4-0,4-0,4-0, cirkulæreprogram (vedr. kvalitetssikring af den lægelige stofmisbrugsbehandling) FALSK Pilotprojekter om brugerstyrede senge i psykiatrien 17,6 15,6 15,6 15, FALSK Fremme af unges mentale sundhed FALSK Videreførelse af "EN AF OS"-kampagnen 1, a FALSK BoPaM - Landsforeningen til støtte for Børn og Pårørende 0, af Misbrugere b FALSK SINDs pårørenderådgivning c FALSK PS Landsforening (Pårørende til spiseforstyrrede) 2, d FALSK Bedre Psykiatri e FALSK Det Sociale Netværk 1, SAND D Styrket indsats for mennesker med langvarige og kroniske smerter SAND D Forbedring af tilbuddene på landets voldtægtscentre 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4, FALSK Behandling til svært overvægtige børn FALSK Tilskud til Danske Hospitalsklovne FALSK Sygehusenes varmtvandsbassiner FALSK Kampagne målrettet svage og udsatte med risiko for knogleskørhed

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 500 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 500 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 500 Offentligt Igangværende projekter med adresse i, der får støtte fra satspuljen på SIMs område 10-09-2012

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om:

Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om: Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om: Udmøntning af satspuljen for 2014 (28. november 2013) Aftaler om finansloven for 2014 November 2013

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2012-2015

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2012-2015 Regeringen 16. november 2011 Venstre Dansk Folkeparti Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2012-2015 Partierne bag satspuljeaftalen på sundhedsområdet

Læs mere

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område - Et regionalt bidrag til drøftelserne om udmøntning af satspuljen 2008 UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Psykiatrien

Læs mere

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4 Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014 1 of 10 Ministerie Lov- og cirkulæreændringer, hele kr. 2015 2016 2017 2018 Økonomi og Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4 Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014 1 of 11 Ministerie Lov- og cirkulæreændringer, hele kr. 2015 2016 2017 2018 Økonomi og Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen

Læs mere

Udmøntning af satspuljen for 2014 Delaftale for social-, børne- og integrationsområdet

Udmøntning af satspuljen for 2014 Delaftale for social-, børne- og integrationsområdet Udmøntning af satspuljen for 2014 Delaftale for social-, børne- og integrationsområdet Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og SF), Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk

Læs mere

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har fastsat en række frister for, hvor lang tid der må gå, inden der er truffet afgørelse

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 Delaftale for det sociale område

Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 Delaftale for det sociale område Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2011 Delaftale for det sociale område Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti,

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016 Regeringen 25. oktober 2012 Venstre Dansk Folkeparti Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016 Aftalen er ikke endelig, inden der er bekræftet en

Læs mere

En vidensbaseret social indsats - hvorfor og hvordan?

En vidensbaseret social indsats - hvorfor og hvordan? En vidensbaseret social indsats - hvorfor og hvordan? Almannastovens 40 års jubilæum Knud Aarup Direktør for Socialstyrelsen 8. maj 2015 Hvad vil jeg sige noget om? 1. Socialsektoren og dens betydning

Læs mere

Aftale om udmøntning af satspuljen på børne-, ligestillings, integrations- og socialområdet

Aftale om udmøntning af satspuljen på børne-, ligestillings, integrations- og socialområdet 29. oktober 2014 Aftale om udmøntning af satspuljen på børne-, ligestillings, integrations- og socialområdet 2015-2018 Partierne bag satspuljeforliget, Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Tabel 1: Økonomiske konsekvenser som følge af LCP fordelt på service og overførelser (ekskl. budgetgaranti)

Tabel 1: Økonomiske konsekvenser som følge af LCP fordelt på service og overførelser (ekskl. budgetgaranti) Notat 14. august 2015 Sagsbeh.: juky01 J.nr.: 00.30.10-S00-2-15 Økonomiafdelingen Bilag 2 Lov- og cirkulæreprogram På baggrund af aktstykke nr. 147 af 4. juli 2015 er Lov- og cirkulæreprogrammet (LCP)

Læs mere

Lov- og cirkulæreprogram - Budget 2015-2018 (2018 er lig med 2017)

Lov- og cirkulæreprogram - Budget 2015-2018 (2018 er lig med 2017) III. Lov- og cirkulæreprogram Skatteministeriet Lov nr. 649 af 12. juni 2013 om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love (Ny klagestruktur på skatteområdet og ændringer som følge af

Læs mere

Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020.

Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020. Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020. De sociale 2020-mål skal understøttes Social mobilitet: Vi skal bryde med den negative sociale

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Udfordringer i Grønland

Udfordringer i Grønland STOF nr. 24, 2014 Udfordringer i Grønland Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: September 2012 J.nr.:

Læs mere

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Generelt om sagsbehandlingsfrister God forvaltningsskik Alle henvendelser til kommunen besvares/behandles hurtigst muligt. Retssikkerhedsloven Ifølge Retssikkerhedslovens

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Notat. Kommissionen vedrørende ungdomskriminalitet har afgivet sin betænkning. Dato: 22. september 2009/jru

Notat. Kommissionen vedrørende ungdomskriminalitet har afgivet sin betænkning. Dato: 22. september 2009/jru Notat Dato: 22. september 2009/jru Kommissionen vedrørende ungdomskriminalitet har afgivet sin betænkning Justitsministeriet nedsatte i slutningen af 2007 en kommission, der fik til opgave at foretage

Læs mere

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Alkohol Alkoholbehandlingen Alkoholbehandlingen tilbyder medicinsk behandling, herunder abstinensbehandling, motiverende samtaler, kortlægning,

Læs mere

Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde

Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde December 2013 Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde Efter et markant fald i beskæftigelsen blandt indvandrere og efterkommere er den negative udvikling standset. Siden 2008 har der

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1LOVGRUNDLAG... 3 2.KVALITETSSTANDARD...

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. oktober 2014 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

Aftale om udmøntning af satspuljen for 2015

Aftale om udmøntning af satspuljen for 2015 Aftale om udmøntning af satspuljen for 2015 Nyt kapitel Der er den 7. november 2014 indgået aftale om udmøntningen af satspuljen for 2015. Udmøntningen af satspuljen sker i overensstemmelse med tabel 1

Læs mere

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR HVOR? FOR HVEM? HVILKET TILBUD? VISITATION? Psykiatrisk skadestue Gl. Vardevej 101 6715 Esbjerg N Tlf.: 7918 2962 Voksne

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme FORS 2013 Workshop Dorte Caswell Tanja Dall Jensen Mikkel Bo Madsen Plan Rehabiliteringstiltag i de

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Rådet for Socialt Udsattes. anbefalinger. til implementeringen af udvalgte initiativer i strategien Metoder der virker på narkoområdet

Rådet for Socialt Udsattes. anbefalinger. til implementeringen af udvalgte initiativer i strategien Metoder der virker på narkoområdet Rådet for Socialt Udsattes anbefalinger til implementeringen af udvalgte initiativer i strategien Metoder der virker på narkoområdet Rådets anbefalinger til: Nationale retningslinjer for social stofmisbrugsbehandling

Læs mere

Regulering af de generelle tilskud til kommunerne Bilag 1

Regulering af de generelle tilskud til kommunerne Bilag 1 Regulering af de generelle tilskud til kommunerne Bilag 1 Mio. kr. Korrigeret pulje 2014 Foreløbig pulje 2015 BO 2016 BO 2017 (14-pl) (15-pl) (15-pl) (15-pl) I. Overført tilskudspulje Kommuneaftalen 2013

Læs mere

DELMÅL. 110 flere anvises gennem den boligsociale anvisning. 15 unge fra ventelisten til boligsocial anvisning deler en lejlighed en anvist lejlighed

DELMÅL. 110 flere anvises gennem den boligsociale anvisning. 15 unge fra ventelisten til boligsocial anvisning deler en lejlighed en anvist lejlighed Aftaler med de almene boligselskaber om flere lejligheder som målgruppen kan betale Aftaler med de almene boligselskaber om at afvise færre borgere, der har gæld til de enkelte boligselskaber. 2-3 unge

Læs mere

Center for rusmiddel og forebyggelse

Center for rusmiddel og forebyggelse Center for rusmiddel og forebyggelse. Et fælles kommunalt driftstilbud.....i en tid med nærhed og selvforsyning som væsentlige principper for den kommunale tilbudsvifte. Grundforudsætninger i kunde leverandører

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Odense Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Odense Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Odense Kommune Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKAL RAPPORT: ODENSE KOMMUNE... 3 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE I Præsentation A Uddannelse B Beskæftigelse C Personlig Baggrund D Funktion i Bedre Psykiatri II Grundloven Den personlige frihed er ukrænkelig - 71, stk. 1, nr.2 A Frihedsberøvelse ved dom B Administrativ

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Voksne og ældre. Mål 14-1. Etablering af en sammenhængende og tværgående psykiatriindsats

Voksne og ældre. Mål 14-1. Etablering af en sammenhængende og tværgående psykiatriindsats Politikområdet omfatter tilbud efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager botilbud og forebyggende foranstaltninger, samt rådgivning og vejledning på områderne: Mål Dag- og døgntilbud

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen XXXX Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard

Læs mere

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen)

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Udredning og plan Indledning Denne målgrupperapport viser, hvordan der er et for borgerne i metodeforløbet ved den seneste indberetning. For hvert spørgsmål i

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling Forord En stor gruppe mennesker er afhængige af alkohol eller stoffer,

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Bilag 1: Lov- og cirkulæreprogram for kommuner

Bilag 1: Lov- og cirkulæreprogram for kommuner Økonomi og Analyse Budget - Bilag 1: Lov- og cirkulæreprogram for kommuner Virksomhed Bemærkning Politikområde Finansministeriet 6 7 8 9 10 L 160 om forslag til lov om Offentlig Digital Post (vedtaget

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre:

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre: Forord Ballerup Kommune præsenterede i 2007 sin samlede handicappolitik. Politikken er en ramme om kommunens indsats på handicapområdet for de kommende 5 10 år og skal bidrage til, at borgere med handicap

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år 13. marts 2014 Implementering/ass Baggrund Det fremgår af aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet, at der skal

Læs mere

Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 Delaftale for det sociale område

Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 Delaftale for det sociale område Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 Delaftale for det sociale område Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti,

Læs mere

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling PsykInfo Køge 30.01.2013 Ledende overlæge Michael Bech-Hansen Psykiatrien Øst Region Sjælland Hvad taler vi om? vores sprogbrug Dobbelt-diagnoser = to

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 SYGEDAGPENGE 5.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge,

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov

Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov Kære forældre For et menneske er livet fyldt med spændende overgange. Man starter i børnehave, går fra børnehave til skole og

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282302 Mob. 25312302 jkn11@helsingor.dk Dato 18.09.2014 Sagsbeh. Jakob Kirkegaard Nielsen Notat om Sygedagpengereformen

Læs mere

Fordeling af Lov cirkulære. Side 1 af 6

Fordeling af Lov cirkulære. Side 1 af 6 I. Overført tilskudspulje Kommuneaftalen 2014 vedr. 2015, overført tilskudspulje, jf. akt 125 af 19. juni 2014 400.897 421.733 422.764 422.764 422.764 Pris og lønregulering 2015-2016 6.747 6.764 6.764

Læs mere

Fordeling af Lov- og cirkulære

Fordeling af Lov- og cirkulære I. Overført tilskudspulje Kommuneaftalen 2013 vedr. 2014, overført tilskudspulje, jf. akt 125 af 28. juni 2013 442.513 411.411 411.494 411.494 411.494 Pris og lønregulering 2014-2015 7.817 7.819 7.819

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Disposition Om Rådet for Socialt Udsatte Socialt udsatte mennesker Hvad efterspørger socialt udsatte af hjælp? Hvor er

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Orientering om ændringer i "Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner."

Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 19. marts 1998 Kontor: 1. Økonomiske kontor J. nr.: 1997/1561-3 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I: orientering marts 1998 Orientering om ændringer i "Budget- og

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM RINGPARKEN. Initiativaftale mellem Slagelse Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM RINGPARKEN. Initiativaftale mellem Slagelse Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM RINGPARKEN Initiativaftale mellem Slagelse Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen Bekendtgørelse om Tilbudsportalen I medfør af 14, stk. 4, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007, fastsættes: Formål med Tilbudsportalen 1. Formålet med Tilbudsportalen

Læs mere

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus.

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus. TALEPAPIR Dato: 2. december 2008 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 2008/5024-692 Sagsbeh.: DWP Fil-navn: Talepapir seminar Oslo Talepapir om æresrelaterede konflikter til seminar i Oslo den 4. 5. december

Læs mere

Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom. - Odense bryder den negative sociale arv. odense

Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom. - Odense bryder den negative sociale arv. odense Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom - Odense bryder den negative sociale arv odense Baggrund Danmark er et rigt samfund, og alligevel har vi fattige. Odense Kommune bestilte i 2006 en fattigdomsundersøgelse,

Læs mere

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere.

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Michael Petterson Arbejdsmarkedschef/Vejle kommune Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Kommer omkring. Ø Hvordan er billedet

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Ny strategi på udsatteområdet

Ny strategi på udsatteområdet Rammer for Ny strategi på udsatteområdet Indledning I forbindelse med Social- og Sundhedsudvalgets vedtagelsen af besparelser på Handicap og Psykiatriområdet d. 5. marts 2014 blev forvaltningen bemyndiget

Læs mere

Indledning Regionsrådet har afsat en pulje på 50 mio. kr. årligt i 3 år med henblik på at styrke det tværsektorielle samarbejde om udsatte grupper.

Indledning Regionsrådet har afsat en pulje på 50 mio. kr. årligt i 3 år med henblik på at styrke det tværsektorielle samarbejde om udsatte grupper. Psykiatrisk Center Frederiksberg Nordre Fasanvej 57 2000 Frederiksberg Direkte +45 3864 3700 Web www.psykiatri-frederiksberg.dk Dato: 18. oktober 2013 Projekt bedre udredning: Et samarbejde på tværs mellem

Læs mere

Støtte muligheder til forældre

Støtte muligheder til forældre Støtte muligheder til forældre Kreds Østjylland 16. maj 2011 Kompensationsprincippet Borgeren skal så vidt muligt kompenseres for de vanskeligheder og merudgifter, der er en direkte følge af den nedsatte

Læs mere