Bilag 2 a. Velkommen til Specialbørnehjemmene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 2 a. Velkommen til Specialbørnehjemmene"

Transkript

1 Bilag 2 a Velkommen til Specialbørnehjemmene Februar 2010

2 Ydelsens formål Tilbud om døgnophold efter Lov om Social Service, 67, stk. 2. Målgruppe Specialbørnehjemmene er Region Nordjyllands døgntilbud til børn/unge med betydelig og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau i alderen 0-18 år. Døgnophold for børn/unge med eksternt dagtilbud i form af eksempelvis børnehave, skole, fritidstilbud eller værkstedstilbud. Matchning Ved ønske om plads på Specialbørnehjemmene, fremsender kommunen i samarbejde med forældremyndighedsindehaverne et matchningsskema til Specialsektoren i Region Nordjylland. Region og Specialbørnehjemmene vurderer, om der udover matchningsskemaet er behov for yderligere oplysninger f.eks. gennem besøg i børnehave, skole m.v. Herefter vurderes hvilket konkret tilbud, der kan ydes/etableres. Herefter indkaldes til indskrivningsmøde på den aktuelle afdeling, hvor mere konkrete oplysninger om barnets/den unges behov udveksles, og der træffes aftaler om indflytning, forældresamarbejde m.m. Specialbørnehjemmene består af: Fællesfunktionen Østre Allé Støvring Tlf Specialbørnehjemmet Nygården Nygårdsvej Brønderslev Tlf Specialbørnehjemmet Aahaven Gasværksvej Sæby Tlf Specialbørnehjemmet Søhuset Anlægsvej Aars Tlf

3 Specialbørnehjemmet Søhuset Gl. Skolevej Aars Tlf E mail: Specialbørnehjemmet Højbjerghus Afdeling Sneppen Højdedraget Støvring Tlf Specialbørnehjemmet Højbjerghus Afdeling Kvisten Højdedraget Støvring Tlf Specialbørnehjemmet Nordens Allé Nordens Allé Brønderslev Tlf Antal pladser Afdeling Faste pladser Aflastningspladser Højbjerghus - Sneppen 7 1 Højbjerghus - Kvisten 5 1 Nygården 6 2 Aahaven 7 1 Søhuset Anlægsvej 6 1 Søhuset Gl. Skolevej 5 1 Nordens Allé 7 1 3

4 Fysiske rammer Alle afdelinger er indrettet med et hjemligt præg, og bygningerne er handicapvenlige og indrettet til formålet. Børnene/de unge har eget værelse, men faciliteter så som toilet, bad, køkken, stue, bryggers og aktivitets rum er fælles med de øvrige børn/unge. Der er have og udeområder tilknyttet den enkelte afdeling. Personale Personalesammensætningen i afdelingerne tager udgangspunkt i, at det primært er et pædagogisk tilbud, vi yder børnene/de unge. Sammensætningen er derfor i dag hovedsageligt pædagoger. Desuden er der i nogle afdelinger ansat servicepersonale så som rengøringsassistent, husmoder og pedel. Ligeledes er der i vores organisation tilknyttet fysioterapeuter og administrative medarbejdere. På nogle af vores afdelinger er der tilknyttet pædagogstuderende. Kvisten er et helhedstilbud for sygeplejekrævende børn og unge. Personalesammensætningen er her tværfaglig. Der er vågen nattevagt i alle afdelingerne. Mål for det pædagogiske arbejde Vi lægger i det daglige meget vægt på, at det er børnenes/de unges hjem. Vi fungerer som en social base, hvor tryghed, trivsel, omsorg og nærvær er nogle af nøgleordene. Vi tilstræber at give børnene/de unge oplevelser i de nære ting i hverdagen, f.eks. ved at give dem mulighed for at være med i de almindelige hjemlige gøremål. Vores tilbud til børnene/de unge tager udgangspunkt i en individuel plan for det enkelte barn/ung. Denne evalueres løbende. Vi tager udgangspunkt i det enkelte barns/unges behov og accepterer, at børnene/de unge er forskellige og har forskellige behov. Børnene/de unge skal opleve, at der er brug for dem, og at de er værdifulde. Arbejdet på Specialbørnehjemmene bygger på følgende værdier: Anerkendelse Ansvarlighed Åbenhed Faglighed Fleksibilitet Barnet/den unge i centrum: Udgangspunkt i barnet/den unges kompetencer Empati Respekt for det enkelte individ Livskvalitet Forældresamarbejdet: Rummelighed Ligeværdighed Kendte krav og forventninger til hinanden Ærlighed 4

5 Hvad vil vi være kendt for i Specialbørnehjemmene: Børnenes/de unges hjem Imødekommenhed/åbent miljø Højt fagligt niveau Udviklingsorienteret Forældresamarbejde På Specialbørnehjemmene prioriterer vi forældresamarbejdet højt. Når et barn/ung bor fast på en af vores afdelinger, indgår vi en samarbejdsaftale med forældremyndighedsindehaverne om, hvilke opgaver omkring barnet/den unge de gerne selv vil klare/være med i, og hvad vi skal tage os af. Alle overvejelser omkring barnet/den unges udvikling m.m. foregår i et nært samarbejde mellem afdelingen/kontaktpersonen og de enkelte forældremyndighedsindehavere. Det er vigtigt for os, at der er en åben og direkte dialog mellem forældremyndighedsindehavere og medarbejdere. Forældremyndighedsindehavere og øvrig familie er altid velkommen til at besøge barnet/den unge. Fællesorganisationen og de enkelte afdelinger udsender som minimum 4 årlige nyhedsbreve, hvori der blandt andet orienteres om, hvad der er sket siden sidst i forhold til børn og personale. Forældreindflydelse Specialbørnehjemmene har et fælles forældreråd, som består af forældrerepræsentanter fra alle afdelinger samt forstander og stedfortræder. Der afholdes som minimum 3 møder om året. Der udsendes referat til alle forældremyndighedsindehavere. Afdelingsvis afholdes der forældremøde minimum 2 gange årligt med deltagelse af afdelingsleder og medarbejderrepræsentant. Der udsendes referat til den enkelte afdelings forældremyndighedsindehavere. Ydelser til de fastboende børn/unge Børnene/de unge har 2 kontaktpersoner, hvilket vil sige, at disse har det generelle overblik vedrørende det enkelte barn/unge både pædagogisk og praktisk. Denne ordning sikrer helheden omkring det enkelte barn/unge. Børnene/de unge modtager tøj- og lommepenge hver måned samt et beløb til fødselsdag, konfirmation og jul, jf. gældende cirkulære (KL taksttabel). Vi betaler udgifterne i forbindelse med de fælles ture, udflugter og ferier som afdelingen arrangerer. Generelle hjælpemidler til fælles brug (f.eks. specialsenge, bade- og toiletstole, ståstøttestativ og kørestole uden særlig tilretning), stilles til rådighed af Specialbørnehjemmene. Hjælpemidler, der er personlige og alene anvendes af den enkelte og f.eks. medtages under ophold uden for institutionen, er ikke basisinventar, men et kommunalt anliggende. Inventar, der stilles til rådighed ved indflytning: Seng, reol, stol, skrivebord og gardiner. 5

6 Vi køber bleer, engangs- og hygiejneartikler. Vi dækker udgifter i forbindelse med lægeordineret medicin. Vi dækker udgifter til klipning. Vi stiller sengetøj og håndklæder til rådighed. Vi tilbyder tøjvask. På Specialbørnehjemmene er det en vigtig værdi, at vi fungerer som børnenes hjem. I den forbindelse er måltiderne en meget vigtig del, som giver mulighed for en familielignende oplevelse. Måltider er en stor del af vores kultur, hvor vi er sammen om måltidet og således får en social oplevelse. Samtidig giver måltiderne mulighed for læring/opdragelse og medarbejderne fungerer i høj grad som rollemodeller. Derfor er de medarbejdere, der er til stede ved børnenes måltider underlagt Region Nordjyllands pædagogiske spisetræning. Vi tilbereder en ernæringsrigtig og alsidig kost, der er tilpasset det enkelte barns/unges behov. Specialkost og kosttilskud skal lægeordineres. Kostpenge kan jf. gældende cirkulære (KL taksttabel) efter vurdering udbetales, når barnet/den unge er hos forældremyndighedsindehaverne. Opholdet skal da være af mindst 3 døgns varighed. Beløbet kan udbetales af Fællesfunktionen efter skriftlig anmodning fra forældremyndighedsindehaverne kvartalsvis eller én gang inden for kalenderåret. Vi tilbyder at købe tøj jf. gældende cirkulære (KL taksttabel). Vi deltager i Neuropædiatrisk team, lægebesøg, tandlæge, øjenlæge m.m., med mindre andet er aftalt. Ved sygehusindlæggelser yder den enkelte afdeling ledsagelse i 8 timer i døgnet. I øvrigt henvises til Retningslinjer for samarbejdet mellem sociale døgntilbud og sygehusene i Region Nordjylland ifm beboernes indlæggelse på sygehus. Ved tilkøb af tillægsydelser og/eller helhedstilbud følger disse timer også med ved indlæggelse. Vi udarbejder individuel plan én gang årligt og afholder i den forbindelse møde, hvor forældremyndighedsindehavere, skole/børnehave/dagtilbud, barnets/den unges rådgiver/sagsbehandler, fysioterapeut og personale fra afdelingen deltager. Den individuelle plan indeholder såvel en beskrivelse af barnets/den unges funktionsniveau samt næste års mål for barnet/den unge. På mødet vurderes også, hvorvidt barnet/den unge stadig er velplaceret. I løbet af året sikrer vi, at der følges op på aftaler og revurderer/justerer den individuelle plan i henhold til instruks for individuelle planer. Der afholdes et ekstraordinært møde, hvis målene ændres væsentligt. 6

7 Der afholdes møde med forældremyndighedsindehaverne, inden den individuelle plan udarbejdes. Forældremyndighedsindehaverne får hermed mulighed for indflydelse på de mål og delmål, der laves for deres barn/ung. Samtidig kontaktes barnets/den unges rådgiver telefonisk om eventuelle ønsker til den individuelle plan. Ca. 6 måneder efter mødet, hvor den individuelle plan er blevet fremlagt, evaluerer afdelingen på mål og delmål. Efterfølgende indkaldes forældremyndighedsindehaverne, hvor evalueringen fremlægges. Der fremsendes skriftlig evaluering til barnets/den unges rådgiver Vi er ansvarlige for en hjemtransport hver 14. dag, og det vil altid være den billigste transportmulighed der benyttes. Dette betyder, at transporten kan ske på følgende måder: Institutionen kan sørge for transporten i egen bus eller taxa, eller forældremyndighedsindehaverne kan selv hente/bringe og få udgiften refunderet efter statens laveste takst. Beløbet udbetales efter skriftlig anmodning fra forældremyndighedsindehaverne kvartalsvis eller én gang inden for kalenderåret af fællesadministrationen. Hjemtransporten skal altid ske, så det tidsmæssigt passer ind i afdelingens dagligdag. Når forældremyndighedsindehaverne besøger deres barn/unge, ydes ingen kørselsgodtgørelse. Fysioterapi tilbydes de børn/unge, der har et fysioterapeutisk behov. I perioden fra indskrivningsdato til opfølgningsmøde udarbejdes fysioterapeutisk undersøgelse, som anviser et evt. behov for behandling. Fysioterapeuten udarbejder en årlig statusbeskrivelse, som fremlægges sammen med gennemgang af den årlige individuelle plan. Børnehavebørn modtager fysioterapeutisk behandling i dagtilbuddet. Hjælpemidler for disse børn koordineres og varetages af Specialbørnehjemmenes fysioterapeuter. Det elektroniske system Bosted benyttes til daglig dokumentation af barnets/den unges hverdag samt det faglige arbejde med mål/delmål. Forældremyndighedsindehaverne kan få adgang til dette, så familien hjemmefra kan følge med i barnets/den unges hverdag og arbejdet med mål/delmål. Dagtilbud: I de 6 af afdelingerne skal børnene/de unge som udgangspunkt have et dagtilbud i specialbørnehave, specialskole/klasse eller andet dagtilbud. Såvel dagtilbuddet som transporten til/fra dette er kommunens anliggende både økonomisk og planlægningsmæssigt. Kvisten er vores afdeling for de sygeplejekrævende børn/unge. Tilbuddet er et helhedstilbud, og børnene/de unge har således deres dagtilbud på Kvisten. De skolesøgende børn/unge får hjemmeundervisning af eksterne undervisere. Konfirmation Det er forældremyndighedsindehaverne, der bestemmer om deres barn/unge skal konfirmeres. Hvis det er Specialbørnehjemmene, der står for festen, vil den nærmeste familie (forældre, søskende og bedsteforældre) samt de børn/unge, som bor på afdelingen, blive inviteret. Der udbetales jf. gældende cirkulære (KL taksttabel) beløb til beklædning og gave. Der ydes ikke økonomisk støtte til anden form for fest. 7

8 Tværfagligt samarbejde i forhold til de fastboende børn Skole/børnehave/fritidsordning: Dette samarbejde foregår via: Børnenes/de unges kontaktbøger, pr. telefon eller ved besøg på skolen, som oftest er det af barnet/den unges kontaktperson. Møde med gennemgang af den individuelle plan en gang om året på afdelingen. Kommuner: Samarbejdet med handlekommunen foregår via barnets/den unges rådgiver/sagsbehandler ved: Årligt møde med gennemgang af den individuelle plan på afdelingen. Barnets/den unges rådgiver kontaktes telefonisk om eventuelle ønsker til den individuelle plan Mål og delmål evalueres ca. 6 måneder efter mødet, hvor den individuelle plan er godkendt. Denne skriftlige evaluering sendes til barnets/den unges rådgiver. Indskrivningsmøde samt opfølgningsmøde efter ca. 3 måneder. Ved akut opståede situationer. Ansøgning om personlige hjælpemidler. Øvrige samarbejdspartnere: Med udgangspunkt i børnenes/de unges handicap samarbejder vi med andre faggrupper eksempelvis; - Praktiserende læge - Tandlæge - Synsinstitut - Neuropædiatrisk team - Ortopæd og bandagist - Ergo- og fysioterapeut. Aflastningsbørn Et ophold varer typisk en uge ad gangen. I perioden 23. december til 2. januar kan der ikke ønskes aflastning (begge dage inkl.). Der udarbejdes ikke individuelle planer for aflastningsbørn. I samarbejde med forældremyndighedsindehaverne udarbejdes en beskrivelse af barnets/den unges funktionsniveau samt faglige fokuspunkter for barnet/den unge, som der arbejdes med når barnet/den unge er i aflastning. Ved det fyldte 18 år skal der findes anden aflastningsmulighed end Specialbørnehjemmene. Ydelser til aflastningsbørnene Aflastningsbarnet får 1 kontaktperson tilknyttet. Kontaktpersonens opgave er: o At sikre at opstarten bliver så tryg som muligt o I samarbejde med forældremyndighedsindehaverne at beskrive barnets/den unges behov, rutiner og funktionsniveau samt aftale mål og delmål for barnet/den unge under aflastningsopholdet. 8

9 o At sikre at oplysninger omkring barnet/den unge er opdateret. Det er forældremyndighedsindehavernes ansvar at holde afdelingen informeret om nye oplysninger vedr. barnet/den unge. o At være primær kontakt til familien På Specialbørnehjemmene er det en vigtig værdi, at vi fungerer som børnenes hjem. I den forbindelse er måltiderne en meget vigtig del, som giver mulighed for en familielignende oplevelse. Måltider er en stor del af vores kultur, hvor vi er sammen om måltidet og således får en social oplevelse. Samtidig giver måltiderne mulighed for læring/opdragelse og medarbejderne fungerer i høj grad som rollemodeller. Derfor er de medarbejdere, der er til stede ved børnenes måltider underlagt Region Nordjyllands pædagogiske spisetræning. Vi tilbereder en ernæringsrigtig og alsidig kost, der er tilpasset det enkelte barns behov. Specialkost og kosttilskud skal være lægeordineret. Aflastningsbørnene deltager i de daglige aktiviteter i huset og udflugter ud af huset på lige vilkår med de faste børn. Dog er ferieophold undtaget. Vi stiller sengetøj og håndklæder til rådighed. Vi stiller bleer og engangs- og hygiejneartikler til rådighed. Vi tilbyder tøjvask. Medicin, tøj og evt. sondemad medbringes ved hvert ophold. Personlige og specielle hjælpemidler medbringes. Aktiviteter så som lægebesøg, frisør, tandlæge er forældremyndighedsindehavernes egen opgave. Ved akut opstået sygdom, sikrer vi den fornødne kontakt til læge. Familien aftaler selv transport mellem afdelingen og dagtilbuddet. Aflastningen optælles efter hoteldøgnsprincippet. En overnatning = afregning for én takst = forbrug af et døgn. Tidligste afleveringstidspunkt første aflastningsdag kl og seneste afhentningstidspunkt sidste aflastningsdag kl Hvis der opstår behov for at bytte fordelte aflastningsdøgn familierne imellem, forventes det, at forældremyndighedsindehaverne selv koordinerer dette indbyrdes og orienterer afdelingen derom. Kommunen betaler for de bevilligede døgn, og afdelingen er forpligtiget til 3 gange årligt at meddele kommunen om de bevilligede døgn bruges. Aflastningsdøgnene fordeles 3 gange om året, enten ved at familierne mødes i den enkelte afdeling og fordeler døgnene i samarbejde med afdelingen eller indgiver ønsker hertil skriftligt. Ved almindelige infektionssygdomme kan barnet/den unge modtages i aflastning. Dagtilbud: Barnet/den unge følger den normale hverdag i børnehave, skole eller andet aktivitetstilbud. SFO/DUS: Af hensyn til barnet/den unges hverdagsrutiner fortsætter barnet/den unge i SFO eller DUS på hverdage såvel som i skoleferier. 9

10 Fritidsaktiviteter: Under opholdet ledsager vi ikke barnet/den unge til faste aktiviteter i fritiden. Det elektroniske system Bosted benyttes til daglig dokumentation af barnets/den unges hverdag samt det faglige arbejde med mål/delmål. Forældremyndighedsindehaverne kan få adgang til dette, så familien hjemmefra kan følge med i barnets/den unges hverdag og arbejdet med mål/delmål. Helhedstilbud: Kvisten er et helhedstilbud, og derfor er aflastningsbørnene i denne afdeling der hele døgnet. På Kvisten tilbydes aflastningsbørn fysioterapi. Tværfagligt samarbejde i forhold til aflastningsbørnene Skole/børnehave/fritidsordning: Dette samarbejde foregår via barnets/den unges kontaktbog eller pr. telefon. Som udgangspunkt deltager vi ikke i arrangementer og mødeaktiviteter med mindre dette er et ønske fra kommunal side. Kommuner: Samarbejdet med handlekommunen foregår via barnets/den unges rådgiver/sagsbehandler ved: Indskrivningsmøde samt opfølgningsmøde efter ca. 3 måneder. Ved akut opståede situationer. 10

Ydelsesbeskrivelse døgnophold Specialbørnehjemmene Takst 2:

Ydelsesbeskrivelse døgnophold Specialbørnehjemmene Takst 2: Ydelsesbeskrivelse døgnophold Specialbørnehjemmene Takst 2: Ydelsens formål Tilbud om døgnophold efter Lov om Social Service, 66, stk. 6. Målgruppe Specialbørnehjemmene er Region Nordjyllands døgntilbud

Læs mere

Velkommen til Specialbørnehjemmene

Velkommen til Specialbørnehjemmene Velkommen til Specialbørnehjemmene Juli 2016 Specialbørnehjemmene Specialbørnehjemmene består af 5 afdelinger geografisk fordelt over hele regionen. Ledelsen er sammensat af forstander, viceforstander

Læs mere

Velkommen til Specialbørnehjemmene

Velkommen til Specialbørnehjemmene Velkommen til Specialbørnehjemmene Oktober 2017 Specialbørnehjemmene Specialbørnehjemmene består af 5 afdelinger geografisk fordelt over hele regionen. Ledelsen er sammensat af forstander, viceforstander

Læs mere

Mål og rammer for fysioterapi ved Specialbørnehjemmene

Mål og rammer for fysioterapi ved Specialbørnehjemmene Bilag 2 b Mål og rammer for fysioterapi ved Specialbørnehjemmene Orientering til personalet Februar 2010 Indledning: Ved Specialbørnehjemmene er der ansat fire fysioterapeuter til at varetage de fysioterapeutiske

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BO- OG HELHEDSTILBUDDET CASSIOPEIA

SERVICEDEKLARATION BO- OG HELHEDSTILBUDDET CASSIOPEIA SERVICEDEKLARATION BO- OG HELHEDSTILBUDDET CASSIOPEIA Lundagerhaven 2 9330 Dronninglund Telefon: 9945 5470 Afdelingsleder: Dorte Lassen E-mail: dorte.lassen@99454545.dk Telefon: 4177 8491 Præsentation

Læs mere

Servicedeklaration for. Botilbudet Grønnebæk

Servicedeklaration for. Botilbudet Grønnebæk Servicedeklaration for Botilbudet Grønnebæk Praktiske oplysninger Mosevej 1, 6630 Rødding Tlf.: 74 55 29 78, Fax: 74 55 33 09 Centerleder: Las Urban Rasmussen Afdelingsleder Fuglemajgaard: Jørn Hyldtoft

Læs mere

Bofællesskab Bregnerødvej 55-57

Bofællesskab Bregnerødvej 55-57 Bofællesskab Bregnerødvej 55-57 2 Bofællesskab Bregnerødvej 55 57 Om Bregnerødvej 55 57 Bofællesskab Bregnerødvej ligger i Birkerød tæt på offentlige transportmidler. Der bor seks voksne borgere i bofællesskabet,

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107)

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013 Acadre doc.: 150839-13

Læs mere

Ydelseskatalog Bocenter for Unge og Voksne med Særlige Behov Lov om Social Service 108. Ydelseskatalog

Ydelseskatalog Bocenter for Unge og Voksne med Særlige Behov Lov om Social Service 108. Ydelseskatalog Ydelseskatalog Boligerne på Skovstien 2-6 Lov om almene boliger 108 Indhold Indledning... 1... 2 Formål... 2 Målgruppe... 2 Døgntakst... 2 Visitering... 2 Bocentrets rammer... 3 Individuel plan... 3 Handleplansmøder...

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 1.3 Individuelle planer

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 1.3 Individuelle planer Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal instruks for Standard 1.3 Individuelle planer Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab. Alle

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse aflastningsophold Specialbørnehjemmene Takst 3 A:

Ydelsesbeskrivelse aflastningsophold Specialbørnehjemmene Takst 3 A: Ydelsesbeskrivelse aflastningsophold Specialbørnehjemmene Takst 3 A: Ydelsens formål Tilbud om aflastning i døgnophold ydes efter Lov om Social Service, 66, stk. 6. Individuelt tilrettelagt aflastningsophold

Læs mere

S P E C I A L B Ø R N E H J E M M E N E

S P E C I A L B Ø R N E H J E M M E N E S P E C I A L B Ø R N E H J E M M E N E Kategori- og ydelsesbeskrivelser for døgnophold samt aflastning efter 52 og 84 Målgruppe 2, kategori 3 Afdelinger: Søhuset, Muslingen, Nygården og Krabben I N D

Læs mere

Velkommen til Solkrogen Demensplejecenter

Velkommen til Solkrogen Demensplejecenter Velkommen til Solkrogen Demensplejecenter 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Velkommen til Solkrogen 3 Praktiske oplysninger 4 Før du flytter ind 5 Når du flytter ind 6 Personalets arbejdsmiljø

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BO- OG HELHEDSTILBUDDET NORDSTJERNEN

SERVICEDEKLARATION BO- OG HELHEDSTILBUDDET NORDSTJERNEN SERVICEDEKLARATION BO- OG HELHEDSTILBUDDET NORDSTJERNEN Nordens Allé 72-74 9700 Brønderslev Telefon: 99 45 52 40 Afdelingsleder: Rikke Thomasberg E-mail: rikke.thomasberg@99454545.dk Præsentation af tilbuddet:

Læs mere

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter Daginstitution Højvang Pædagogisk fundament Metoder og hensigter Velkommen Velkommen til Daginstitution Højvang. Vi er en 0-6 års institution beliggende i den sydøstlige ende af Horsens by. Institutionen

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne dækker ydelsen? Overordnet formål med indsatsen: 85 og 107 i

Læs mere

Servicedeklaration for. Æblehaven. Bo- og Aktivitetscenter

Servicedeklaration for. Æblehaven. Bo- og Aktivitetscenter Servicedeklaration for Æblehaven Bo- og Aktivitetscenter Praktiske oplysninger: Fjordvej 160 6000 Kolding Tlf.: 99443000 Centerleder: Torben Bøeg-Jensen Mail: Torben.Boeg-Jensen@soc.regionsyddanmark.dk

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse døgnophold Specialbørnehjemmene takst 3:

Ydelsesbeskrivelse døgnophold Specialbørnehjemmene takst 3: Ydelsesbeskrivelse døgnophold Specialbørnehjemmene takst 3: Ydelsens formål Tilbud om døgnophold ydes efter Lov om Social Service, 66, stk. 6. Målgruppe Kvisten er en del af den særlige aftale Det forstærkede

Læs mere

Til. Svalegruppen. Indholdsfortegnelse:

Til. Svalegruppen. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: Velkommen til Svalegruppe: 2 Svalegruppens personale: 2 Visitering til Svalegruppen 2 Start i Svalegruppe: 3 Primærpædagogens rolle: 3 Forældresamarbejde 4 Opfølgningssamtale og handleplan:

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Døgnophold Specialbørnehjemmene Takst 1:

Ydelsesbeskrivelse Døgnophold Specialbørnehjemmene Takst 1: Ydelsesbeskrivelse Døgnophold Specialbørnehjemmene Takst 1: Ydelsens formål Tilbud om døgnophold efter Lov om Social Service, 66, stk. 6. Målgruppe Specialbørnehjemmene er Region Nordjyllands døgntilbud

Læs mere

BOSTEDET MUNKEHATTEN. Velkommen som beboer på Bostedet Munkehatten

BOSTEDET MUNKEHATTEN. Velkommen som beboer på Bostedet Munkehatten Velkommen som beboer på Bostedet Munkehatten 1 Udgivet af Ældre- og Handicapforvaltningen September 2013 2 Indhold Lidt om os Velkommen! 4 Botilbuddet Munkehatten 4 Vores værdigrundlag 4 En god hverdag

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ortved Plejecenter.

Læs mere

Kvalitetsstandard for 108 botilbud på handicapog psykiatriområdet

Kvalitetsstandard for 108 botilbud på handicapog psykiatriområdet Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for 108 botilbud på handicapog psykiatriområdet Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 23.08.2012 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 11.09.2012 Acadre

Læs mere

Service deklaration Lindegården 2010 1

Service deklaration Lindegården 2010 1 Service deklaration Lindegården 2010 1 Værdigrundlag...3 Målgrupperne...4 Formål og målsætning...4 Visitation...4 Fysiske rammer...5 Personale...5 Pædagogik...6 Bruger og pårørende råd...6 Ledsagerordning...7

Læs mere

Børnehus Syd. Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd

Børnehus Syd. Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd Børnehus Syd Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd Formål Det overordnede formål med børnehusene er at bidrage til at sikre en koordineret og skånsom tværfaglig

Læs mere

RØDE HUS. Aflastningstilbud for børn og unge 0-18 år - med autisme spektrum forstyrrelser. www.viborg.dk/roedehus

RØDE HUS. Aflastningstilbud for børn og unge 0-18 år - med autisme spektrum forstyrrelser. www.viborg.dk/roedehus Når man skal have sit barn i aflastning for første gang er det med stor nervøsitet og spænding for hvordan det hele vil komme til at gå. RØDE HUS Kan andre end vi forældre tage os af vores dejlige, men

Læs mere

Til nye beboere og deres pårørende. Velkommen til Haven

Til nye beboere og deres pårørende. Velkommen til Haven Til nye beboere og deres pårørende Velkommen til Haven Indhold Velkommen til Haven...3 Personalet...3 Elever...3 Havens værdigrundlag...4 Du skal opleve en god hverdag...4 Traditioner og arrangementer...4

Læs mere

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN. i Odense Kommune

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN. i Odense Kommune VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN i Odense Kommune Dagplejen i Odense Kommune Vi vil gerne byde velkommen til Dagplejen i Odense Kommune. Vi glæder os til det kommende samarbejde og til at være en del af dit barns

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende

Psykiatri. INFORMATION til pårørende Psykiatri INFORMATION til pårørende VELKOMMEN Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom er du en vigtig person både for patienten og for os som behandlere. For patienten er du en betydningsfuld

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder VOKSEN OG SUNDHED Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 Telefax: 76 29 38 78 voksenogsundhed@horsens.dk www. horsens.dk Dato: 26. maj 2009 KL-emnenr.:

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 1. PRAKTIKPERIODE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog.

PRAKTIKBESKRIVELSE 1. PRAKTIKPERIODE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. PRAKTIKBESKRIVELSE 1. PRAKTIKPERIODE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Servicelovens 85 paragraffens ordlyd Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller

Læs mere

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Praktiske oplysninger Skelbakken 9, 2690 Karlslunde Tlf. 46 16 17 18 Forstander: Birthe Hansen Hjemmeside: www.skelbakken.dk E-mail: skelbakken@regionsjaelland.dk

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 30 97 08 29 Lunden Ferie-, fritids- og aflastningshus

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 30 97 08 29 Lunden Ferie-, fritids- og aflastningshus www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 30 97 08 29 Lunden Ferie-, fritids- og aflastningshus Anmeldt tilsyn Den 19. Marts 2009 Dette anmeldte tilsyn på Lunden, Ferie-, fritids- og aflastninghus, Lundegårdsvej 1,

Læs mere

Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud på børneområdet i Varde Kommune

Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud på børneområdet i Varde Kommune Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud på børneområdet i Varde Kommune Standardens indhold 1. Rammer 2. Visitation og tildeling 3. Indhold 4. Udførelsen 1. Rammer

Læs mere

Visitation til specialundervisning 2010/2011

Visitation til specialundervisning 2010/2011 Ishøj Kommune PPR Center Ishøj - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning for Ishøj og Vallensbæk Visitation til specialundervisning 2010/2011 30. august 2010 Notatet er en justering af det tilsvarende notat

Læs mere

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2013

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2013 Rebild Kommune Tilsyn på Ældreområdet i 2013 Indledning Rebild Kommune har overdraget os opgaven med at udføre det lovpligtige kommunale tilsyn på Kommunens ældre- og plejecentre. Konkret drejer det sig

Læs mere

PRAKTIK- STUDERENDE. Afdeling: HASSELVEJ 3B. Handicap Løgumgård

PRAKTIK- STUDERENDE. Afdeling: HASSELVEJ 3B. Handicap Løgumgård PRAKTIK- STUDERENDE Afdeling: HASSELVEJ 3B Handicap Løgumgård Introduktion: Velkommen til Handicap Løgumgård, Hasselvej 3B, 6240 Løgumkloster. Hasselvej 3B er en del af tilbuddet Løgumgård. På afdelingen

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskaberne 4. marts 2015

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskaberne 4. marts 2015 Ydelsesbeskrivelse Bofællesskaberne Leverandør Frederikshavn Kommune Bofællesskabernes administration Gl. Skagens Vej 13 9900 Frederikshavn Leder: Anne Mette Mortensen Faglig leder: Lene Pix Faglig leder:

Læs mere

Kvalitetsstandard. Holbølls Minde Centret og Cafe Aroma. Beskyttet beskæftigelse. Aktivitets- og samværstilbud. Lov om Social Service 103 og 104

Kvalitetsstandard. Holbølls Minde Centret og Cafe Aroma. Beskyttet beskæftigelse. Aktivitets- og samværstilbud. Lov om Social Service 103 og 104 Kvalitetsstandard Holbølls Minde Centret og Cafe Aroma Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Lov om Social Service 103 og 104 Marts 2011 1 Indhold Lovgrundlag 3 Holbølls Minde Centret de

Læs mere

Velkommen til Porsebakken

Velkommen til Porsebakken Velkommen til Porsebakken Velkommen til Porsebakken Plejecentret Porsebakken er beliggende i smukke landlige omgivelser omgivet af hestefolde og marker og med udsigt til Roskilde Domkirke. Fra hovedindgangen

Læs mere

Bøgehuset Ydelsesbeskrivelse SEL 66 aflastningstilbud på Center for Døvblindhed og Høretab (CDH)

Bøgehuset Ydelsesbeskrivelse SEL 66 aflastningstilbud på Center for Døvblindhed og Høretab (CDH) Bøgehuset Ydelsesbeskrivelse SEL 66 aflastningstilbud på Center for Døvblindhed og Høretab (CDH) 1. Formål: Formålet er at tilbyde børn med funktionsnedsættelsen døvblindhed et aflastningstilbud, hvor

Læs mere

Beskrivelse af klinisk undervisningssted:

Beskrivelse af klinisk undervisningssted: Beskrivelse af klinisk undervisningssted: Socialpsykiatrien Aalborg Kommune Botilbudområdet Klinisk underviser: Mille Schroll E-mail til klinisk underviser: mis-aeh@aalborg.dk Telefon til klinisk underviser:

Læs mere

Pædagogisk grundlag for Skolen på Islands Brygge

Pædagogisk grundlag for Skolen på Islands Brygge Pædagogisk grundlag for Skolen på Islands Brygge Formål med grundlaget Det pædagogiske grundlag tager udgangspunkt i lovgivning og kommunale beslutninger for skole og fritidsordninger og skal sammen med

Læs mere

Servicedeklaration for Limfjorden Bofællesskabet Auktionsvej

Servicedeklaration for Limfjorden Bofællesskabet Auktionsvej Servicedeklaration for Limfjorden Bofællesskabet Auktionsvej Adresse: Auktionsvej 41, 7760 Hurup Leder: Lene Mouritsen Telefon: 99172666 E-mail: Limfjorden@thisted.dk Fax: 99172674 Indhold Hvad kan vi

Læs mere

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Lov om Social Service i Horsens Kommune

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Lov om Social Service i Horsens Kommune Sundhed og Socialservice Handicap, Psykiatri, Socialt Udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 sundhedogsocialservice@horsens.dk www.horsenskom.dk Sagsnr: 2012-010002 CHK/SR 13. september

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Støttecentret Hjørnehuset, Stationsvej 2, Ørbæk

Kvalitetsstandarder for Støttecentret Hjørnehuset, Stationsvej 2, Ørbæk Kvalitetsstandarder for Støttecentret Hjørnehuset, Stationsvej 2, Ørbæk Støttecentret Hjørnehuset er et tilbud for 7 voksne med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse. Hjørnehuset er beliggende på Stationsvej

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Børn, Unge og Familie 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Børn, Unge og Familie 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Børn, Unge og Familie 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

ONLINE BOSTØTTE SOCIALPSYKIATRIEN OG HANDICAP

ONLINE BOSTØTTE SOCIALPSYKIATRIEN OG HANDICAP ONLINE BOSTØTTE SOCIALPSYKIATRIEN OG HANDICAP Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Online

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 1/1 2011 Jr. nr.: 2006/04953 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig

Læs mere

Servicedeklaration Katrinehaven Syd

Servicedeklaration Katrinehaven Syd Servicedeklaration Katrinehaven Syd Tilbuddets navn og kontaktoplysninger Botilbuddet Katrinehaven, Syd Katrinehaven 1 8800 Viborg www.katrinehaven.viborg.dk Konstitueret leder: Kim Ulrik Tranekjær Søgaard

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2011

Uanmeldt tilsyn 2011 Område: Det sociale område Afdeling: Konsulent og rådgivning Journal nr.: 10/18905 Dato: 10. oktober 2011 Udarbejdet af: Jan Bolvinkel E-mail: Jan.Bolvinkel@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631059 Uanmeldt

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 21/8-2013 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig hjælp og pleje og

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Gødvad Plejecenter.

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOFÆLLESSKABET LUNDAGERVEJ

SERVICEDEKLARATION BOFÆLLESSKABET LUNDAGERVEJ SERVICEDEKLARATION BOFÆLLESSKABET LUNDAGERVEJ Lundagervej 40-42 9330 Dronninglund Telefon: 9945 4482 Afdelingsleder: Dorte Lassen E-mail: dorte.lassen@9945454.dk Telefon: 4177 8491 Præsentation af tilbuddet:

Læs mere

Kære nye beboer Velkommen til Sundhedscenter Søndergården.Et godt sted at være

Kære nye beboer Velkommen til Sundhedscenter Søndergården.Et godt sted at være Kære nye beboer Velkommen til.et godt sted at være Vi møder borgeren med opmærksomhed og respekt og sammen skaber vi muligheder så borgeren opnår robusthed til at håndtere eget liv ( vision 2015) Vi håber

Læs mere

Kørsel til/fra specialskole eller specialklasse Version 2.0

Kørsel til/fra specialskole eller specialklasse Version 2.0 Kørsel til/fra specialskole eller specialklasse Version 2.0 I denne pjece kan du finde praktisk information og gode råd om kørsel til og fra specialskole eller specialklasse. Denne pjece er til forældre,

Læs mere

Beboermappe. - til dig som bor på Næstvedvej

Beboermappe. - til dig som bor på Næstvedvej Beboermappe - til dig som bor på Næstvedvej Indhold Næstvedvej... 3 Vores kerneydelser... 4 Info mappe... 4 Forventninger til dig, der bor på Næstvedvej... 4 Morgenmad og frokost... 6 Husregler... 7 Type

Læs mere

SSL 41. Emne Tekst Serviceniveau/beløb. Behovet vurderes sammen med familien. Der er forskellige former for aflastning Selvvalgt aflastning

SSL 41. Emne Tekst Serviceniveau/beløb. Behovet vurderes sammen med familien. Der er forskellige former for aflastning Selvvalgt aflastning SSL 41 Emne Tekst Serviceniveau/beløb Aflastning Behovet vurderes sammen med familien. Der er forskellige former for aflastning Selvvalgt aflastning aflønnes med 117,-kr pr. time (hjemmehjælpernes Selvvalgt

Læs mere

Velkommen i Dagplejen Åby

Velkommen i Dagplejen Åby Velkommen i Dagplejen Åby Århus Kommune Dagtilbuddet Gl. Åby En pjece til nye forældre Forældrerådet i Dagplejen Åby vil bidrage med at få etableret en god kontakt mellem dagpleje og hjem. Derfor er der

Læs mere

ydelseskatalog Bofællesskabet Bregnerødvej 55 57 (Rudersdal Aktivitets- og støttecenter) Maj 2011.

ydelseskatalog Bofællesskabet Bregnerødvej 55 57 (Rudersdal Aktivitets- og støttecenter) Maj 2011. ydelseskatalog Bofællesskabet Bregnerødvej 55 57 (Rudersdal Aktivitets- og støttecenter) Maj 2011. 1 Indholdsfortegnelse ydelseskatalog... 1 Indholdsfortegnelse... 2 1. Forord... 3 2. Overordnet kvalitetsstandard...

Læs mere

1 of 6. Kvalitetsstandard. Akutpladser. Godkendt af byrådet d. xx

1 of 6. Kvalitetsstandard. Akutpladser. Godkendt af byrådet d. xx Kvalitetsstandard Akutpladser Godkendt af byrådet d. xx 1 of 6 2 of 6 Ydelse En intensiv og målrettet sygepleje- og omsorgsindsats til borgere, der har brug for en skærpet og forhøjet indsats i forhold

Læs mere

Kvalitetsstandarder for arbejdet med børn i familiepleje

Kvalitetsstandarder for arbejdet med børn i familiepleje Kvalitetsstandarder for arbejdet med børn i familiepleje Denne informationspjece henvender sig til sagsbehandlere, politikere og andre interesserede i børn- og ungeområdet i kommunerne. Informationspjecen

Læs mere

Servicedeklaration. Palleshave Bo- og Aktivitetscenter

Servicedeklaration. Palleshave Bo- og Aktivitetscenter BILAG 3 Servicedeklaration Palleshave Bo- og Aktivitetscenter 1. Beskrivelse af tilbud Palleshave Bo- og Aktivitetscenter er beliggende på en grund (ca. fem tdr. land) i skønne landlige omgivelser. På

Læs mere

Velkommen til Rehabiliteringen på Kongshøjcentret

Velkommen til Rehabiliteringen på Kongshøjcentret Velkommen til Rehabiliteringen på Kongshøjcentret Område Syd Information om døgntræning og aflastning Velkommen til Rehabiliteringen Kongshøjcentret Vi vil gerne benytte disse linier til at byde dig velkommen

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Møllegården.

Læs mere

Velkommen til Træningscenter Fortunen

Velkommen til Træningscenter Fortunen Velkommen til Træningscenter Fortunen Formål med dit rehabiliteringsophold Målet er at du efter opholdet på Træningscenter Fortunen, igen bliver i stand til at klare dig i eget hjem evt. med forskellige

Læs mere

Samtaler i dagplejen/vuggestuen Ved barnets 2V års alderen tilbydes alle forældre en forældresamtale.

Samtaler i dagplejen/vuggestuen Ved barnets 2V års alderen tilbydes alle forældre en forældresamtale. Sammenhængskraft mellem dagpleje eller vuggestue og børnehave i overgangen Overgangsmodellen er obligatorisk. I modellen vil der være mulighed for KAN opgaver til inspiration og som aftales lokalt. Samtaler

Læs mere

Kontrakt om døgnophold på 3Kløveren

Kontrakt om døgnophold på 3Kløveren Kontrakt om døgnophold på 3Kløveren Afdeling Telefon til afdelingen Forstander Mette Brunberg Direkte telefon 3043 8270 Fagligleder Telefon til gruppen Direkte telefon Vedrørende Barnets navn Cpr. nummer

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR Fjordhuset.

UDDANNELSESPLAN FOR Fjordhuset. UDDANNELSESPLAN FOR Fjordhuset. INDHOLD: 1: Praktikinstitutionen. 2: Mål for det pædagogiske arbejde. 3: Læringsmiljøet 4: Hvad du som stud. vil komme til at lære hos os. 5: De involverede parter i praktikken.

Læs mere

Kilebo. Et bosted for voksne med autisme og udviklingshæmning. Informationer til pårørende

Kilebo. Et bosted for voksne med autisme og udviklingshæmning. Informationer til pårørende Kilebo Et bosted for voksne med autisme og udviklingshæmning Informationer til pårørende Om Kilebo Kilebo er et bosted for voksne med autisme og udviklingshæmning under Voksenhandicap i Aarhus Kommune.

Læs mere

Velkommen til bostedet Welschsvej

Velkommen til bostedet Welschsvej Velkommen til bostedet Welschsvej Hus 13-15 Hus 17 Sportsvej 1 Indholdsfortegnelse S.3 Velkommen S.4 Praktikstedet S.5 Værdigrundlag S.6 Din arbejdsplan for de første fire uger S.7 Vores forventninger

Læs mere

Børneliv INFORMATIONSFOLDER, PRÆSTEGÅRDVEJ

Børneliv INFORMATIONSFOLDER, PRÆSTEGÅRDVEJ Børneliv INFORMATIONSFOLDER, PRÆSTEGÅRDVEJ Forord Kære forældre! Velkommen til jer som nye forældre i Børneliv. Denne folder er tænkt som en guide til at komme nemmere ind i vores hus og husets kultur.

Læs mere

Retningslinjer for arbejdet som pleje- og/eller aftastningsfamilie

Retningslinjer for arbejdet som pleje- og/eller aftastningsfamilie Retningslinjer for arbejdet som pleje- og/eller aftastningsfamilie Struer Kommune Børne- og Familiecentret Revideret januar 2013 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Indholdsfortegnelse 1.0 INTRODUKTION...

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN FOR FREDERIKSBERG DAGPLEJE

VIRKSOMHEDSPLAN FOR FREDERIKSBERG DAGPLEJE VIRKSOMHEDSPLAN FOR FREDERIKSBERG DAGPLEJE 2014-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 FREDERIKSBERG DAGPLEJE 3 DAGPLEJENS KERNEYDELSER 3 DAGPLEJENS ÅBNINGSTIDER 4 LUKKEDAG 5 GRUNDLAGET FOR FREDERIKSBERG

Læs mere

Nyttig viden om ældreområdet

Nyttig viden om ældreområdet Nyttig viden om ældreområdet Nyttig viden om Ældreområdet Indholdsfortegnelse Forord... 3 Byrådets visioner for ældreområdet... 3 Overordnet målsætning... 4 Hvem kan få hjælp?... 4 Formål... 4 Hvad kan

Læs mere

Kontrakt om aflastningsophold på 3Kløveren

Kontrakt om aflastningsophold på 3Kløveren Kontrakt om aflastningsophold på 3Kløveren Afdeling Margueritten Telefon 49 35 28 28 Leder Mette Brunberg Telefon 30 43 82 70 Vedrørende Barnets navn Cpr. nummer Forældremyndighedsindehaverens navn Cpr.:

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Du udskrives og skal have hjælp fra din kommune og pårørende Hospitalet informerer kommunen om dit behov for genoptræning Din fysiske og mentale

Læs mere

Servicedeklaration for. Bofællesskabet Røde Anes Vej. Thisted Kommune

Servicedeklaration for. Bofællesskabet Røde Anes Vej. Thisted Kommune Servicedeklaration for Bofællesskabet Røde Anes Vej Thisted Kommune Adresse: Røde Anes Vej 34, Hundborg Leder: Bente Topp Hansen Telefon: 99173800 E-mail: rodeanes.bof@thisted.dk Fax: 97937576 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Sammenhængskraft mellem sundhedsplejen og dagtilbud

Sammenhængskraft mellem sundhedsplejen og dagtilbud Sammenhængskraft mellem sundhedsplejen og dagtilbud Overgangsmodellen er obligatorisk. Sundhedsplejen Sundhedspleje er et tilbud til alle forældre http://kommune.viborg.dk/borger/boern,-unge-og-familie/sundhed/sundhedspleje/spaed-og-smaaboern-0-til-1-aar

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Juli 2015 Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Varde Vest 2016

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Varde Vest 2016 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Varde Vest 2016 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune Vi i naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 4. juni 2013. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Forsorgstilbuddet Nordbyen, Center for Akut- og Opsøgende

Læs mere

Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune. Sådan handler Familierådgivningen

Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune. Sådan handler Familierådgivningen Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune Sådan handler Familierådgivningen Procedurer og retningslinjer for Familierådgivningens håndtering af sager med mistanke eller viden om seksuelle

Læs mere

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 17. november 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. den pædagogiske assistentuddannelse. Buerup Skole og SFO. Buerupvej 19. 4450 Jyderup. Ca.52. 5 12 år. Kl. 6.30 8.

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. den pædagogiske assistentuddannelse. Buerup Skole og SFO. Buerupvej 19. 4450 Jyderup. Ca.52. 5 12 år. Kl. 6.30 8. PAU-studerende PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE den pædagogiske assistentuddannelse Buerup Skole og SFO BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Praktikstedets navn Adresse Postnr. og by. Tlf.nr. Mail- adresse. Hjemmeside.

Læs mere

Trivselspolitik for Støttecentret for Senhjerneskadede

Trivselspolitik for Støttecentret for Senhjerneskadede Social- og Sundhedsforvaltningen Støttecenter for Senhjerneskadede Trivsels for Støttecentret for Senhjerneskadede -Værdier, hensyn og arbejdstilrettelæggelse med henblik på at sikre trivsel og forebygge

Læs mere

VELKOMMEN TIL FEMKANTEN

VELKOMMEN TIL FEMKANTEN VELKOMMEN TIL FEMKANTEN Strandgården 17B 2635 Ishøj Tlf. 43 73 67 60 Vi glæder os til at lære jer at kende, og til vores fremtidige samarbejde omkring jeres barn. På personalets vegne v/leder Britt Ravnsted-Larsen

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Fenrishus, tlf. 87 28 88 00 Fenrisvej 37, 8210 Århus V. Udført af Bunk & Elkjær: Vivian Elkjær og Ruth Bunk den 11.

Uanmeldt tilsyn ved Fenrishus, tlf. 87 28 88 00 Fenrisvej 37, 8210 Århus V. Udført af Bunk & Elkjær: Vivian Elkjær og Ruth Bunk den 11. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Fenrishus, tlf. 87 28 88 00 Fenrisvej 37, 8210 Århus V. Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Informationsfolder. Trænergrunduddannelse (TGU) Grundforløb og Overbygninger

Informationsfolder. Trænergrunduddannelse (TGU) Grundforløb og Overbygninger Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 Uddannelsesudvalget September 2015 Informationsfolder Trænergrunduddannelse (TGU) Grundforløb og Overbygninger I denne folder har uddannelsesudvalget samlet relevant

Læs mere

VELKOMMEN TIL PLEJECENTER DALBOGÅRD

VELKOMMEN TIL PLEJECENTER DALBOGÅRD VELKOMMEN TIL PLEJECENTER DALBOGÅRD VELKOMMEN TIL DALBOGÅRD Med denne pjece vil vi prøve at besvare nogle af de spørgsmål, der ofte opstår i forbindelse med indflytning på et center. Plejecenter Dalbogård

Læs mere

Velkommen til Børne- og Ungdomspsykiatri Odense

Velkommen til Børne- og Ungdomspsykiatri Odense Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion Velkommen til Børne- og Ungdomspsykiatri Odense www.psykiatrienisyddanmark.dk Børne- og Ungdomspsykiatri Odense Børne- og Ungdomspsykiatri Odense

Læs mere

Velkommen i praktik Skredsande Center for Handicap Holstebro Kommune

Velkommen i praktik Skredsande Center for Handicap Holstebro Kommune Velkommen i praktik Skredsande Center for Handicap Holstebro Kommune Praktikbeskrivelse Skredsande, afd. A og hjerneskadeteamet Maj 2016 1 Hvad er Skredsande, Center for Handicap? Skredsande, Center for

Læs mere

Bofællesskabsydelsen kan ikke erstatte det individuelle målrettede arbejde.

Bofællesskabsydelsen kan ikke erstatte det individuelle målrettede arbejde. Beskrivelse af bofællesskabsydelser Bofællesskabsydelsen gives i Bofællesskaberne i Hvidovre, som tillæg til den individuelle indsats ifølge servicelovens 85. Bofællesskabsydelser beskriver en indsats,

Læs mere

Samfundets hjælp til familier med et barn eller ung under 18 år med cystisk fibrose

Samfundets hjælp til familier med et barn eller ung under 18 år med cystisk fibrose Faktaark - Januar 2016 Samfundets hjælp til familier med et barn eller ung under 18 år med cystisk fibrose I det følgende gives en oversigt over de økonomiske støtte-foranstaltninger, der som oftest kommer

Læs mere

Kapitel 27. Børnehuse

Kapitel 27. Børnehuse Kapitel 27 Børnehuse Der skal i hver region etableres et børnehus til undersøgelse af et barns eller en ungs forhold, når barnet eller den unge har været udsat for overgreb eller ved mistanke herom, jf.

Læs mere

Åbent møde for Kommunalt lægeligt udvalgs møde den 20. september 2011 kl. 14:00 i Sundhedscentret

Åbent møde for Kommunalt lægeligt udvalgs møde den 20. september 2011 kl. 14:00 i Sundhedscentret Åbent møde for Kommunalt lægeligt udvalgs møde den 20. september 2011 kl. 14:00 i Sundhedscentret Indholdsfortegnelse 007. Meddelelser til Det Kommunalt lægelige udvalg den 20. september 2011 12 008. Sundhedsaftale

Læs mere

Praktiksteds beskrivelse for pædagogstuderende i 3. Praktikperiode. Socialpsykiatri Næstved kommune. Bo og Netværk Næstved, Døgn boligerne.

Praktiksteds beskrivelse for pædagogstuderende i 3. Praktikperiode. Socialpsykiatri Næstved kommune. Bo og Netværk Næstved, Døgn boligerne. Praktiksteds beskrivelse for pædagogstuderende i 3. Praktikperiode. Socialpsykiatri Næstved kommune. Bo og Netværk Næstved, Døgn boligerne. Organisatoriske forhold for Bo og Netværk. Struktur. Oversigt

Læs mere