Servicedeklaration for Platangårdens Ungdomscenter 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Servicedeklaration for Platangårdens Ungdomscenter 2014"

Transkript

1 Servicedeklaration for Platangårdens Ungdomscenter 2014 Praktiske oplysninger Præstegårdsvej 8, 4760 Vordingborg Tlf Centerleder Charlotte Hejlsted Ishøy Hjemmeside:

2 Lovgrundlag Døgntilbud under 18 år efter servicelovens 67, stk. 2. Døgntilbud over 18 år efter servicelovens 107. Afklaring til job/dagbehandling under 18 år efter servicelovens 52. Afklaring til job/dagbehandling over 18 år efter lov om aktiv beskæftigelse 32/SEL 102. STU efter lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 5 Neurofaglig afklaring til job under 18 år efter servicelovens 52. Neurofaglig afklaring til job over 18 år efter lov om aktiv beskæftigelse 32. Bostøtte efter servicelovens 85. Individuel tilrettelagte forløb (særforanstaltninger) efter servicelovens 107. Beskyttet beskæftigelse efter servicelovens 103. Aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens 104. Pladser og takster 2014 Platangårdens døgnpladser Under 18 år Over 18 år Døgnpladser inkl. 6 pladser for spiseforstyrrede: 19 pladser kr ,- pr. døgn kr ,- pr. døgn Eksterne døgnboliger 18 pladser kr ,- pr. døgn kr. 962,- pr. døgn Platangårdens dagpladser Afklaring til job/neurofaglig vurdering:20 pladser kr. 660,- pr. døgn kr. 660,- pr. døgn Spiseforstyrrelse dag: 6 pladser kr. 941,- pr. dag kr. 941,- pr. dag STU 3 pladser kr. 722,- pr. dag kr. 722,- pr. dag Platangårdens øvrige pladser Bostøtte: kr. 653,- pr. time kr. 653,- pr. time Individuel tilrettelagte forløb: pris forhandles særskilt Beskyttet beskæftigelse: pris forhandles særskilt Aktivitets- og samværstilbud pris forhandles særskilt Målgruppe Platangårdens Ungdomscenter er et højt specialiseret socialpsykiatrisk dag- og døgnbehandlingstilbud samt erhvervsafklaringstilbud til psykisk sårbare unge i alderen 14 til 25 + år. Derudover er der mulighed for at yde jobafklaring til voksne over 25 år. Platangårdens primære målgruppe er psykisk sårbare unge i aldersgruppen år. Målgruppen er kendetegnet ved unge med komplekse og sammensatte problemstillinger af varierende sværhedsgrad. Der kan være tale om psykiske lidelser, som fx debuterende eller kronisk skizofreni, depression, personlighedsforstyrrelser, selvskadende adfærd, spiseforstyrrelser, ADHD, Asperger Syndrom, og massive sociale problemer såsom misbrug, udadreagerende adfærd, tilknytningsforstyrrelser, samt en generel vanskelighed ved at begå sig i sociale, uddannelsesmæssige og arbejdsmæssige sammenhænge. Platangården tilbyder endvidere behandling til unge med erhvervet hjerneskade samt jobafklaring til voksne over 25 år. Denne servicedeklaration er senest revideret den 1. august 2014 Side 2 af 7

3 Særlige opgaver Platangårdens Ungdomscenter løser også opgaver over for borgere med en særlig problemskabende adfærd, der ikke kan rummes i ordinære tilbud. Borgerne er kendetegnet ved en vifte af diagnoser og komplekse problemstillinger der kræver en særlig tilrettelagt og skærmet indsats, som Platangården kan etablere i samarbejde med den visiterende myndighed. Platangårdens Ungdomscenter er en del af det regionale socialområde der spænder over forskellige specialtilbud til børn, unge og voksne inden for handicap såvel som socialpsykiatri. Det regionale socialområde repræsenterer derfor specialkompetencer, der kan styrke løsningen af særlige opgaver. Præsentation af Platangårdens Ungdomscenter Platangårdens Ungdomscenter er et socialpsykiatrisk tilbud, der yder specialiseret socialpædagogisk og socialpsykiatrisk behandling til psykisk sårbare unge. Platangårdens Ungdomscenter har en bred vifte af specialiserede behandlingstilbud. Bredden og variationen i den individuelle indsats, gør det muligt at tage højde for kompleksiteten i de unges problemstillinger. Kombinationen af indsatser er med til at sikre den enkelte unge et individuelt tilrettelagt og helhedsorienteret behandlingstilbud. Tværfagligheden i tilbuddene sikrer, at behandlingen kan formes efter den enkelte unges varierende behov, og at den enkelte unge ikke skal forholde sig til mere end ét systems behandlingskultur. Platangårdens Ungdomscenter har base i udkanten af Vordingborg by. Der tilbydes socialpsykiatrisk døgnbehandling i Platangårdens Døgnafdelinger samt døgn- og dagbehandling for unge med en spiseforstyrrelse i Døgnafdeling for spiseforstyrrelser. Døgnbehandlingen foregår i 3 store parcelhuse på Platangården med henholdsvis 5, 6 og 7 pladser. De unges værelser har eget bad og toilet og i hvert hus er der opholdsstue, køkken samt terrasse og have. Platangårdens Ungdomscenter tilbyder STU-forløb, jobafklaring, dagbehandling og neurofaglig afklaring af senhjerneskadede unge. STU-forløb, jobafklaring og dagbehandling foregår med udgangspunkt i afdelingen for dagtilbud og til dels i samarbejde med eksterne aktør. Der er desuden undervisning og idrætshal. Platangårdens Ungdomscenter tilbyder endvidere socialpsykiatrisk behandling i Platangårdens Eksterne døgnboliger, der er beliggende i Vordingborg, Næstved og Nakskov samt særforanstaltninger med boliger i Vordingborg, Næstved og Nakskov. Endelig ydes der bostøtte til unge der bor i eget hjem. Platangården er desuden VISO leverandør. Vidensopsamling og kurser Platangårdens Ungdomscenter udbyder kontinuerlig undervisning, temadage og inviterer til debat omkring socialpsykiatri og unge. Uddannelseskarrusellen, som er en del af Platangårdens interne kompetenceudvikling, er også offentlig tilgængeligt for Platangårdens samarbejdspartnere, andre fagpersoner og pårørende. Platangårdens Ungdomscenter inviterer desuden samarbejdspartnere til særlige arrangementer som f.eks. undervisning i lovstof, eller er vært ved større konferencer om unge. Personalet Der er ansat faglærere, socialpædagoger, social- og sundhedsassistenter, socialrådgivere, psykologer, udviklingskonsulent, ergoterapeut, kropsterapeut, sygeplejersker, skolekonsulent samt administrativt personale. Denne servicedeklaration er senest revideret den 1. august 2014 Side 3 af 7

4 Herudover er tilknyttet fast psykiatrisk konsulent, somatisk lægekonsulent og diætist, samt en række timelærere. Mission og værdigrundlag Missionen er: at tilbyde døgntilbud til psykisk sårbare unge at tilbyde dagbehandling til psykisk sårbare unge at tilbyde støtte til borgere i eget hjem at tilbyde ambulant socialpsykiatrisk behandling at tilbyde uddannelses- og erhvervsafklaringsforløb til psykisk sårbare unge og unge med sociale vanskeligheder at være vidensformidlende og rådgivende omkring psykisk sårbarhed, hjerneskader, misbrugsproblematikker og sociale vanskeligheder blandt unge at tilbyde kurser, vejledning og individuelle samtaler Værdigrundlag: Platangårds Ungdomscenter fokuserer altid på: Positiv udvikling Der forudsætter: Engagement Troværdighed Rummelighed Respekt Venlighed Tillid Metodisk tilgang Platangårdens Ungdomscenter tilrettelægger arbejdet ud fra en individuel tilgang til den enkelte borger. De primære metodiske tilgange, der anvendes i arbejdet er: Miljøterapi: Psykiatrisk behandlingsmetode, der søger at fremme muligheden for den unges udfoldelse af praktiske og sociale færdigheder ved at inddrage aktiviteter i behandlingsmiljøet med psykologiske eller pædagogiske begrundelser. Behandlingen består dels i oplæring i daglige, nødvendige færdigheder, fx rengøring, dels i at styrke selvfølelse og evnen til at udtrykke egne meninger i samvær med andre. Miljøterapien baseres på psykodynamisk forståelse, hvor der såvel lægges vægt på analyse og tolkning af interpersonelle processer i miljøet som indlæring af sociale færdigheder. Åben Dialog: En netværksbaseret metode, hvor den unge og den unges netværk inddrages lige fra begyndelsen af behandlingsforløbet og deltager under hele dets varighed. Der træffes ingen beslutninger om den unges behandling uden, at den unge og dennes netværk inddrages i beslutningsprocessen. Beslutningsprocesserne bygger på en åben dialog mellem den unge, den unges netværk og de professionelle. Behandlingsindsatsen følger principperne for behovstilpasset behandling, hvor samtaleform, terapeutiske metoder og varigheden tilpasses den unges og netværkets behov. Narrativ terapi: Systemisk orienteret metode, som dels arbejder med eksternalisering, dvs. en adskillelse mellem personen og det problem personen lider under. Formålet i den narrative terapi er, at den unge når til en erkendelse af, at sygdommen udgør kun en del af den unges samlede identitet. Dernæst arbejdes der med at støtte den unge i at udvikle de skjulte og uopdagede sider af sig selv. I denne forbindelse undersøges alternative (selv- Denne servicedeklaration er senest revideret den 1. august 2014 Side 4 af 7

5 )fortællinger, som kan bidrage til, at den unge kan udvikle en alternativ selvforståelse. Et centralt aspekt i dette arbejde er, at man konstant har fokus på den unges (skjulte) ressourcer i stedet for at have fokus på den unges problematikker eller det, den unge ikke kan. Kognitiv terapi: Psykoterapeutisk retning, der tilsigter en forandring af tænkningen. Hovedtesen er, at tanker om omverdenen, personen selv og fremtiden er afgørende for følelsesliv og handling. Ved psykiske forstyrrelser vil tænkningen være forvrænget, og de såkaldte automatiske negative tanker vil opretholde ubehagelige følelser og uhensigtsmæssige handlinger. Den kognitive terapi sigter mod at bryde de automatiske negative tanker herunder opfattelser af selvet og omverden. Sundhedsfremmende metoder/aktiviteter: Der tilbydes individuel kropsterapi udfra metoden Bodynamic samt styrketræning og yoga. Serviceydelser der kan tilbydes på Platangårdens Ungdomscenter Ved visitation indgås individuelle aftaler om: socialpædagogisk og socialpsykiatrisk udredning samt behandling psykologisk udredning og behandling udvikling og styrkelse af den unges sociale og personlige kompetencer og ressourcer afklaring af fremtidsmuligheder neuropædagogisk bistand kostvejledning hos diætist kropsterapi fysisk træning undervisning og skoletest Ovenstående tilrettelægges og udføres i samarbejde med relevante eksterne samarbejdspartnere, f.eks. psykiatrien i Region Sjælland og med inddragelse af egen fagekspertise, herunder også lægekonsulenter. Tilbud om hjælp til: personlig hygiejne, pleje og omsorg administration af medicin madlavning og indkøb rengøring og vask administration af økonomi etablering/genetablering af kontakt til familie og sociale netværk støtte til uddannelse/arbejde støtte omkring fritidsinteresser Ledsagelse med socialpædagogisk bistand til: læge, tandlæge eller anden behandling ekstern skole eller praktik aktiviteter i døgntilbuddene - individuelt eller gruppevis max. 1 gang ugentligt 1 familiebesøg i forbindelse med døgntilbuddene max. 1 gange månedligt 1 1 årlig ferietur i døgntilbuddet af max. 5 dages (4 døgns) varighed. Platangårdens Ungdomscenter betaler de ledsagende medarbejderes løn og kolonitillæg. Beboere over 18 år bidrager med kostbeløbet 1 Dog vil der i særforanstaltninger og bostøtte være mulighed for hyppigere ledsagelse og i øvrige tilbud kunne dispenseres herfor i korte perioder efter vurdering Denne servicedeklaration er senest revideret den 1. august 2014 Side 5 af 7

6 ferieture i øvrige døgntilbud arrangeres lejlighedsvis og i samarbejde med beboerne og betales af beboerne. Platangårdens Ungdomscenter betaler de ledsagende medarbejderes løn og kolonitillæg Dialog og kontakt: den enkelte unge har en til to kontaktpersoner der udarbejdes individuelle planer, som evalueres og revideres jævnligt mindst en gang årligt afholdes statusmøder den unges forældre/pårørende inviteres til at deltage i statusmøder og pårørendearrangementer, hvis den unge ønsker det støtte til kontakt til kommune m.v. støtte til kontakt til uddannelsesinstitution, arbejdssted m.v. Aktiviteter: Platangårdens Ungdomscenter arrangerer for eksempel studieture, sommerfest, julefest, teaterture, koncerter, biografture, onsdagsaktiviteter og forskellige former for motion som: aerobic, zumba, step, fodbold, styrketræning m.m. Egenbetaling 2014 for unge over 18 år Der betales for følgende obligatoriske ydelser: Husleje er omkostningsbestemt, afhængig af beboerens indkomst og forholdsmæssigt fordelt efter antal m2. Huslejen er ca. kr. 89,- pr. døgn. inkl. el, vand, varme, antenne og internet opkobling. Herudover betales for nedenstående valgfrie serviceydelser: Fuld kost inklusive almindelige drikkevarer, rengørings- og vaskemidler pr. måned: Midt og Nordhuset: kr ,- Sydhuset: kr ,- Støtteboligerne: kr ,- Ekstra ydelser, der ikke er led i botilbuddet, f. eks. ledsagelse til besøg, ture og ferier, kan evt. ydes efter aftale med borgerens handlekommune. Forsikringsforhold Børn og unge under 21 år indskrevet i Platangårdens Ungdomscenters døgnafdelinger er forsikret via kollektiv ulykkesforsikring. Unge og voksne over 18 år indskrevet i erhvervsafklaring og dagbehandling er forsikret via arbejdsskadeforsikring. Platangårdens Ungdomscenter anbefaler, at pågældende er indbo- og ansvarsforsikret. Brugerinddragelse og pårørendesamarbejde Platangårdens Ungdomscenter inddrager den unge i beslutninger omkring eget liv og fælles beslutninger med udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger. Platangårdens Ungdomscenter prioriterer brugerindflydelse meget højt og tilbyder de unge en række muligheder for at udøve indflydelse på såvel det individuelle som fællesskabsniveau. Brugerindflydelse på det individuelle niveau skal sikre: At udarbejdelse og revision af den individuelle plan altid sker i samarbejde med den unge. At den unge deltager i alle behandlingsmøder. At den unge har indsigt i og mulighed for at kommentere vurderinger og konklusioner i såvel interne og eksterne dokumenter, der vedrører den unges behandling. Denne servicedeklaration er senest revideret den 1. august 2014 Side 6 af 7

7 For unge under 18 år har Platangården en forpligtigelse at samarbejde med de unges pårørende. For unge over 18 år samarbejdes med de pårørende, hvis den unge selv ønsker det. Platangårdens pårørendesamarbejde skal bl.a. sikre, at pårørende kan inviteres til et indledende besøg i det pågældende tilbud, hvor der gives både mundtlig og skriftlig information om væsentlige praktiske forhold af den unges ophold samt forhold der vedrører behandlingsindsatsen, herunder muligheden for deltagelse i statusmøder, telefonisk/elektronisk og personlig kontakt til personalet samt en generel forventningsafstemning til samarbejdet mellem Platangården og de pårørende. De pårørende introduceres desuden til Platangårdens hjemmeside, som en generel kilde til information, muligheden for at abonnere på Patangårdens nyhedsbrev og orienteres om muligheden for at deltage i pårørendearrangementer, Uddannelseskarrusellen og sociale sammenkomster på Platangården. Kvalitet og dokumentation Platangårdens Ungdomscenter arbejder systematisk med at udvikle og dokumentere kvaliteten gennem Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område. Kvalitetsmodellen udvikles i samarbejde mellem de fem regioner og Danske Regioner. I 2014 arbejdes der i regionerne med standarderne: kommunikation brugerinddragelse individuelle planer medicinhåndtering magtanvendelse utilsigtede hændelser kompetenceudvikling arbejdsmiljø ledelse I Region Sjælland arbejdes der desuden med en standard, hvor den enkelte risikovurderes, for at forebygge vold. Standarden skal sikre, at tilbuddet er et sikkert sted at være og at risiko for vold minimeres. I dagligdagen dokumenteres indsatsen via Bosted, som er et elektronisk dokumentationssystem. Tilsyn Fra 1. januar 2014 er Socialtilsyn Øst, med hovedkontor i Holbæk, ansvarlig for at føre det driftsorienterede tilsyn med de sociale døgntilbud i Region Sjælland, og derfor også Platangårdens Ungdomscenter. Tidligere tilsynsrapport fra 2013 er fortsat tilgængelige på Region Sjællands hjemmeside Handlekommunen er ansvarlig for at udføre det personrettede tilsyn. Henvendelse For nærmere oplysninger om Platangårdens Ungdomscenter kan man besøge hjemmesiden kontakte på telefon eller sende en mail til Denne servicedeklaration er senest revideret den 1. august 2014 Side 7 af 7

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Vi skaber håb, hvor der intet håb er Hvor der er håb, er der liv Hvor der er liv, er der en fremtid Kontakt os Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Annebjergparken

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer.

Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer. 1 Præsentation af Skjoldbo Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer. Gennem en socialpædagogisk indsats prøver Skjoldbo at skabe et miljø,

Læs mere

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud Ny strategi for visitation til sociale tilbud Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Indholdsfortegnelse: Rammer for ny strategi for visitation til sociale tilbud side 3 Bilag 1. Målgruppeafgrænsning

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85.

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85. Ydelsesbeskrivelse Overskrift Socialpsykiatrisk Team Lov om social service 85 Leverandør Gentofte Kommune Det Socialpsykiatriske Team på Stolpegårdsvej og Broholms Alle Stolpegårdsvej 25,st., 2820 Gentofte,

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Undervisningssted: Kommune Generel Klinisk Studieplan for modul 8 Udvidet Bostøtte, Kafferisteriet, Skivevej 7, Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering

Læs mere

Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg

Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg Forsorgshjemmet Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg Kvalitetsstandard for Forsorgshjemmet i Esbjerg. 1 Præsentation af Forsorgshjemmet i Esbjerg. 3 Mål for indsatsen. 3

Læs mere

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

At klare sig selv, men ikke alene.

At klare sig selv, men ikke alene. PLATANGÅRDENS UNGDOMSCENTER At klare sig selv, men ikke alene. Evaluering af Platangårdens Støtteboliger Udarbejdet af Uwe Schmacke 2012 P R Æ S T E G Å R D S V E J 8, 4 7 6 0 V O R D I N G B O R G Indholdsfortegnelse

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 KVALITETSSTANDARD FOR SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG JF. SERVICELOVEN SAMT ALKOHOLBEHANDLING I FLG. SUNDHEDSLOVEN I MIDDELFART KOMMUNES RUSMIDDELCENTER Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 Rusmiddelcenter

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Vedtaget af Silkeborg Kommunes Sundheds- & forebyggelsesudvalg 11.11.2014 i henhold til Bekendtgørelse nr. 430 af 30.4.2014 fra Ministeriet

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

Center for misbrug og forsorg Rådgivningscentret Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn

Center for misbrug og forsorg Rådgivningscentret Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2014 Center for misbrug og forsorg Rådgivningscentret Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 09-04-2014 Tilsyn med behandlingstilbud for alkoholmisbrug; hvad er det? Et årligt anmeldt tilsyn, der

Læs mere

Udvikling og Forandring. Nørbygård. alkoholbehandlingscenter og bosted. Dokumentation. af den pædagogiske- og behandlingsmæssige indsats i 2008 for

Udvikling og Forandring. Nørbygård. alkoholbehandlingscenter og bosted. Dokumentation. af den pædagogiske- og behandlingsmæssige indsats i 2008 for Udvikling og Forandring Nørbygård Beboerstatistik for alkoholbehandling 2008 alkoholbehandlingscenter og bosted Dokumentation af den pædagogiske- og behandlingsmæssige indsats i 2008 for Nørbygård bosted

Læs mere

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan...

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan... Kvalitetsstandard Misbrugsbehandling 2014 Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Misbrugscentrets ydelser...3 Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen...4 Behandlingstilbuddene...4

Læs mere

101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune.

101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune. 101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune. Formål Denne kvalitetsstandard beskriver Nordfyns Kommunes tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Lunden Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15.

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen 12/9508. Dok. Nr. 15. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Kvalitetsstandarder 2013/14 www.albertslund.dk socialforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

Virksomhedsplan for. Villa Vivamus. Privat opholds- og behandlingssted

Virksomhedsplan for. Villa Vivamus. Privat opholds- og behandlingssted Virksomhedsplan for Villa Vivamus Privat opholds- og behandlingssted Indholdsfortegnelse 1. Stedet 2. Formål, etiske principper og pædagogik 2.1 Målgruppe 3. Dagligdagen: 4. Personalet 5. Tilsyn 6. Overenskomst

Læs mere

Servicedeklaration for: Dagcenter for Misbrug Jagtvej 35 6705 Esbjerg Ø. Kontaktinformation: Telefonnummer: 7616 5060

Servicedeklaration for: Dagcenter for Misbrug Jagtvej 35 6705 Esbjerg Ø. Kontaktinformation: Telefonnummer: 7616 5060 Center for Misbrug Servicedeklaration for: Dagcenter for Misbrug Jagtvej 35 6705 Esbjerg Ø Kontaktinformation: Telefonnummer: 7616 5060 E-mailadresse: dfm@esbjergkommune.dk Definition af servicedeklaration:

Læs mere

UDVIKLING & FORANDRING NØRBYGÅRD. alkoholbehandlingscenter og bosted. det handler om et godt liv for alle i familien! KFUM s Sociale Arbejde i Danmark

UDVIKLING & FORANDRING NØRBYGÅRD. alkoholbehandlingscenter og bosted. det handler om et godt liv for alle i familien! KFUM s Sociale Arbejde i Danmark UDVIKLING & FORANDRING NØRBYGÅRD alkoholbehandlingscenter og bosted det handler om et godt liv for alle i familien! KFUM s Sociale Arbejde i Danmark Nørbygård alkoholbehandlingscenter og bosted Nørbygård

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 21.11.2012 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden Nedenstående indeholder en samlet information til borgerne om de ydelser, der tilbydes, hvis de ønsker behandling

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Regodkendelse Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere