Bornholms Regionskommune. Kontrakt til leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bornholms Regionskommune. Kontrakt til leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp"

Transkript

1 Bornholms Regionskommune Kontrakt til leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp 31. januar 2014

2 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING OMFANG OG LØBETID VILKÅR FOR LEVERING AF YDELSERNE Vision Visitation Fleksibel hjemmehjælp Forsinkelse, flytning og erstatningshjælp Ændringer af serviceniveau, kontrakter, kriterier for godkendelse af leverandører m.v KRAV TIL ARBEJDETS UDFØRELSE Kvalitetsopfølgning Kontakt til Bornholms Regionskommune Leveringstid og telefontid Pligt til indberetning af ændringer i behov m.v Krav til tilrettelæggelse og planlægning af arbejdet Samarbejdsbog Kontaktperson Krav om tværfagligt og tværsektorielt samarbejde Dokumentation og registrering, herunder notatpligt og indberetningspligt Utilsigtede hændelser it-sikkerhed Adgang til BRK s it-systemer Nødkald og røgmeldere Beredskab Arbejdspladsvurdering (APV) Opdatering af informationsmateriale i borgerens hjem PERSONALEMÆSSIGE FORHOLD Medarbejdernes kompetenceniveau Uddannelsesforpligtelse Sociale klausuler SÆRLIGE FORHOLD Introduktion ved opstart Samarbejdet med de pårørende Oplysningspligt Skift af leverandør Akut visitering KLAGER, TAVSHEDSPLIGT M.V Reklamation og klagesagsbehandling Egenkontrol Myndigheds kontrol Kvalitetsopfølgning Tavshedspligt Gave- og låneforbud Tilkøbsydelser Statistik ANSVAR OG FORSIKRING OPSIGELSE OG GODKENDELSE AF LEVERANDØRER... 14

3 10 MISLIGHOLDELSE OG VÆSENTLIG MISLIGHOLDELSE SIKKERHEDSSTILLELSE VOLDGIFT OVERDRAGELSE AF KONTRAKTEN UNDERLEVERANDØR FORCE MAJEURE FORTROLIGHED MEDDELELSER PRISER OG AFREGNING Priser: (Gældende fra 1. januar 2014) Afregning ÆNDRINGER I KONTRAKTEN Ændringer som følge af ændrede myndighedskrav Andre ændringer GARANTIER KONTRAKTUNDERSKRIVELSE... 19

4 1 Indledning Lovgrundlaget for det frie valg af leverandør er Lov om Social Service 91 samt de efterfølgende bekendtgørelser og supplerende vejledninger. 2 Omfang og løbetid Godkendelse som leverandør medfører, at leverandøren er forpligtet til, at levere den pågældende ydelse, som borgeren er visiteret til, hos alle borgere som vælger leverandøren. Leverandøren er ikke garanteret en vis mængde opgaver. Leverandører af praktisk hjælp er forpligtet til, at levere hjælpen mandag til fredag i tidsrummet kl Leverandører af personlig pleje er forpligtet til at levere personlig pleje i døgnets 24 timer alle ugens dage: - mandag til fredag kl. 07, (dagspris) - lørdag kl (dagspris) - øvrige tider (ulempepris) Priserne fremgår af afsnit 18.1 Leverandøren påtager sig, i henhold til denne kontrakt, at udføre de opgaver, som er beskrevet i perioden fra ikrafttrædelsesdatoen af kontrakten til opsigelsen af denne. 3 Vilkår for levering af ydelserne 3.1 Vision Vision: Et godt og aktivt liv for alle. Det tilstræbes, at det i videst muligt omfang er de samme medarbejdere, der yder servicen fra gang til gang. Samtidig er det et krav, at medarbejderne altid skal medbringe legitimation med billede. Det aktuelle serviceniveau i Bornholms Regionskommune fremgår af den udarbejdede kvalitetsstandard som blev godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 6. januar Bornholms Regionskommune foretager som minimum én gang årligt, en revision af kvalitetsstandarderne og kvalitetskravene til leverandører m.v., som dernæst bliver en del af kontrakten. 3.2 Visitation Visitation af borgere i Bornholms Regionskommune foretages af Center for Ældre. Visitationen sker på baggrund af en konkret individuel vurdering af den enkelte borgers behov. 1

5 Det er herefter en forpligtelse for udføreren, der kan være den kommunale hjemmepleje, eller en privat leverandør, at yde den nødvendige hjælp på en så fleksibel og effektiv måde som muligt, samt at efterleve Bornholms Regionskommune krav og forventninger. Der afregnes med udgangspunkt i den leverede tid. Der tages dog højde for den månedlige indberetning af leverede ydelser og afvigelser m.v. Hvis borgeren ønsker ændringer i den tildelte hjælp, som ændrer væsentligt ved hjælpens form og/eller sigte, skal leverandøren kontakte Center for Ældre jf. bilag om overordnede rammer for samarbejde. 3.3 Fleksibel hjemmehjælp Borgere som modtager personlig pleje og praktisk hjælp i Bornholms Regionskommune, har mulighed for at vælge en helt eller delvis anden hjælp, end den hjælp de er visiteret til. Dette betyder, at borgere individuelt kan modtage hjælp til et aktuelt opstået behov ved, at bytte en visiteret ydelse med en anden ydelse indenfor personlig pleje og praktisk hjælp. Ydelserne kan byttets uden, at visitator skal foretage en ny visitation. Visiterede ydelser kan byttes til ydelser, som fremgår af Bornholms Regionskommunes kvalitetsstandarder under fleksibel hjemmehjælp. Aftaler om at bytte ydelser skal dokumenteres jf. bilag om overordnede rammer for samarbejde. Det er ikke muligt, at få erstatningshjælp for de visiterede ydelser der byttes ved brug af fleksibel hjemmehjælp. Det er den enkelte medarbejder, som i den konkrete situation fagligt skal vurdere om det er forsvarligt at bytte de(n) behovsbestemte ydelse(r) til fordel for andre. Det er ligeledes den enkelte medarbejder som skal sørge for dokumentation i borgerens samarbejdsbog og KMD Care. Der er ikke mulighed for, at bytte til en ydelse, der tager længere tid end den tid borgeren oprindeligt er visiteret til. Der skal endvidere gøres opmærksom på, at der kun er mulighed for f.eks. at bytte en ydelse indenfor personlig pleje til en ydelse indenfor praktisk hjælp, hvis der er visiteret til begge ydelsesformer og hvis det er den samme leverandør som udfører begge typer af opgaver for borgeren. 3.4 Forsinkelse, flytning og erstatningshjælp Som udgangspunkt skal ydelser indenfor personlig pleje leveres indenfor +/- ½ time af den aftalte tid, og vedr. praktisk hjælp indenfor +/- 1 time af den aftalte tid. Hvis plejen og/eller hjælpen undtagelsesvis skulle blive forsinket med mere end en ½ time for den personlige pleje og mere end en 1 time for den praktiske hjælp skal borgeren informeres herom. Erstatningshjælp ydes i henhold til kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp m.v. Eventuelle forsinkelser, flytninger, erstatningshjælp eller andre afvigelser skal registreres i KMD Care jf. bilag om overordnede rammer for samarbejde. 2

6 3.5 Ændringer af serviceniveau, kontrakter, kriterier for godkendelse af leverandører m.v. Jf. Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandører af personlig og praktisk hjælp m.v. nr. 344 af , skal der hvert år udarbejdes kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp. Den gældende kvalitetsstandard er godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 6. januar 2014 og er gældende for serviceniveauet frem til, at der foreligger en ny og godkendt kvalitetsstandard. Kontrakterne kan ændres i forbindelse med Kommunalbestyrelsens beslutning om, ændring af serviceniveau eller kriterier for godkendelse af leverandører, på baggrund af ny lovgivning eller i forbindelse med den årlige revidering af kvalitetsstandarderne og kvalitetskravene i forbindelse med budgetlægningen. Leverandørerne skal implementere ændringer i kravene med de tidsfrister, som fastsættes af Kommunalbestyrelsen, eller som følge af lovgivning. 4 Krav til arbejdets udførelse 4.1 Kvalitetsopfølgning Bornholms Regionskommune har til hensigt at indlede et formaliseret samarbejde med alle godkendte leverandører. Samarbejdet skal sikre den nødvendige koordination og kommunikation mellem Bornholms Regionskommune og leverandørerne. Der afholdes minimum 1 årligt møde mellem Bornholms Regionskommune og leverandører, hvor relevante områder drøftes, eksempelvis omfanget af klager, stikprøveresultater, samt opfølgning af kvalitetskrav. Jf. lov om tilsynspolitik for tilbud efter 83 i lov om social service er der i Bornholms Regionskommune udarbejdet procedurer for udførelse af disse tilsyn og opfølgning på samme, der henvises til Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp samt tilsynspolitik, senest godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 6. januar Leverandørerne er forpligtet til at deltage i møderne uden, at der afregnes særskilt herfor. Det nærmere indhold og formen for disse møder aftales nærmere med leverandørerne. Manglende deltagelse i møder anses som misligholdelse og gentagne manglende deltagelse i møder anses som væsentlig misligholdelse. 4.2 Kontakt til Bornholms Regionskommune I forbindelse med ændringer hos borgeren samt i forbindelse med afregning vil leverandøren primært skulle kommunikere med Center for Ældre, som står for al visitation til personlig pleje og praktisk hjælp i Bornholms Regionskommune, jf. bilag om overordnede rammer for samarbejde. I juridiske og kontraktlige forhold vil leverandøren skulle kommunikere med Sekretariatet. 3

7 4.3 Leveringstid og telefontid Tidspunkt for levering af ydelser indenfor praktisk hjælp aftales mellem leverandøren og borgeren, men leverandøren er udelukkende forpligtet til, at levere praktisk hjælp i tidsrummet mandag til fredag mellem kl Leverandøren skal endvidere også kunne træffes telefonisk mellem kl Tidspunkt for levering af ydelser indenfor personlig pleje vil i mange tilfælde fremgå af afgørelsesskemaet i forbindelse med visitation. Hvis dette ikke er tilfældet aftales tidspunktet mellem borgeren og leverandøren af ydelsen. Det skal være muligt at kontakte leverandøren telefonisk hele døgnet. 4.4 Pligt til indberetning af ændringer i behov m.v. Sker der ændringer i borgerens funktionsniveau, er leverandøren forpligtet til at kontakte Center for Ældre herom, jf. bilag om overordnede rammer for samarbejde. Der kan eksempelvis ske det at borgeren, pårørende eller andre gør opmærksom på ændringer i behov til leverandørens medarbejdere. Konstatering af ændringer i behov kan også registreres af leverandørens medarbejdere eller på anden vis. Ved konstatering af aktuelle ændringer i borgerens funktionsniveau, er der altid pligt til at handle øjeblikkeligt. Der gøres opmærksom på, at pligten til indberetning også gælder, hvis leverandøren bliver gjort opmærksom på eller observerer en bedring hos borgeren. Der er endvidere en fast procedure for handlepligt ved forgæves besøg, jf. bilag om overordnede rammer for samarbejde. Manglende overholdelse heraf anses som væsentlig misligholdelse af kontrakten. 4.5 Krav til tilrettelæggelse og planlægning af arbejdet Leverandøren skal være opmærksom på, at reglerne i forvaltningsloven og offentlighedsloven gælder når leverandøren leverer ydelser indenfor personlig pleje og/eller praktisk hjælp til borgere i Bornholms Regionskommune, jf. Retssikkerhedsloven 43. Af hensyn til trygheden for borgeren tilstræbes det, at opgaverne hos den enkelte borger udføres af den samme medarbejder. Endvidere skal den personlige pleje og/eller praktiske hjælp udføres af en medarbejder, som er introduceret til opgaven. Leverandøren skal organisere hjælpen således, at borgere, der modtager personlig pleje og/eller praktisk hjælp og som deltager i aktiviteter eller træning på f.eks. dagcenter, er klar til afhentning/modtagelse i hjemmet igen på det aftalte tidspunkt. Aftalen fremgår af den skriftlige afgørelse. Leverandøren skal også organisere hjælpen således, at borgere, som modtager personlig pleje og praktisk hjælp, der skal til undersøgelse, behandling eller lignende på hospital, egen læge, speciallæge m.v., er klar til at tage af sted/blive hentet på det aftalte tidspunkt. Tidspunktet aftales mellem borgeren og leverandøren. 4

8 4.6 Samarbejdsbog Leverandøren sørger for, at der hos hver enkelt bruger af personlig pleje og/eller praktisk hjælp er oprettet en samarbejdsbog. - Samarbejdsbogen bruges til kommunikation mellem f.eks. borgeren, pårørende og medarbejdere hos leverandøren - Samarbejdsbogen bruges af alle medarbejdere, der kommer i borgerens hjem 4.7 Kontaktperson For hver borger, som leverandøren betjener, skal der udpeges en kontaktperson. Navnet på kontaktpersonen, kontaktpersonens telefonnummer og leverandørens hovedtelefonnummer skal på en klar og letlæselig måde fremgå af samarbejdsbogen i borgerens hjem. I tilfælde af permanente eller midlertidige ændringer af navne og/eller telefonnumre på kontaktpersoner skal leverandøren informere borgeren. 4.8 Krav om tværfagligt og tværsektorielt samarbejde For at sikre borgeren et sammenhængende forløb skal leverandøren samarbejde med blandt andet hjemmesygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter, socialpædagoger samt psykiatri-, demens- og handicapkonsulenter og anvende hjemmepleje-sygehusmeddelelser, jf. procedure for sammenhængende patientforløb. (www.brk.dk). Leverandøren er her forpligtet til, uden særskilt honorering, at deltage i nødvendig mødevirksomhed for at opfylde dette krav. 4.9 Dokumentation og registrering, herunder notatpligt og indberetningspligt Det er et krav, at leverandørerne altid registrerer alle aflysninger, ændringer og ekstrabesøg i forhold til de visiterede ydelser samt overholder notatpligt og indberetningspligt i Bornholms Regionskommunes omsorgssystem KMD Care. Kravene om dokumentation af leverede ydelser i Bornholms Regionskommunes omsorgssystem KMD Care er angivet i bilag om overordnede rammer for samarbejde. Manglende, mangelfuld eller fejlagtig dokumentation anses som misligholdelse. Gentagne tilfælde af manglende, mangelfuld eller fejlagtig dokumentation anses som væsentlig misligholdelse Utilsigtede hændelser Lov om patientsikkerhed i sundhedssektoren beskriver sundhedspersonalets pligt til at indrapportere utilsigtede hændelser der opstår i forbindelse med: sektorovergange, medicin, infektioner og patientuheld. Som godkendt leverandør skal leverandøren tilegne sig viden om, hvorledes indberetning af UTH skal foregå i DPSD, således at leverandøren er i stand til at foretage eventuelle indberetninger. Leverandøren skal ligeledes stille oplysninger og mødetid til rådighed i forbindelse med sagsbehandling af UTH. Det er et krav, at leverandøren har mulighed for elektronisk kommunikation med Center for Sundhed. 5

9 4.11 it-sikkerhed I henhold til selvstændigt bilag omhandlende databehandleraftale, skal kontrol af it-sikkerhed ske ved, at leverandøren fremsender uvildig revisorerklæring 1 x årlig Adgang til BRK s it-systemer Leverandøren er forpligtet til at anvende kommunens omsorgssystem KMD Care. Leverandøren er forpligtet til at tilegne sig de nødvendige kompetencer for at kunne anvende systemet jf instruks og interne arbejdsgangsbeskrivelser. BRK stiller undervisning til rådighed og leverandøren skal deltage i undervisningen i nødvendigt omfang. Leverandøren opkræves for undervisning, og deltagelse i undervisningen sker uden særskilt honorering herfor. Leverandøren modtager via omsorgssystemet KMD Care alle relevante oplysninger for at kunne levere de visiterede ydelser. Se yderligere oplysninger omkring krav til brug af KMD Care i bilaget overordnede rammer for samarbejde. Leverandøren disponerer ydelserne i KMD Care. Den disponerede tid skal være justeret i forhold til leveret tid. Der skal registreres afvigelser på borgere jf. bilag om overordnede rammer for samarbejde. Leverandør X medarbejdere, får adgang til BRK s interne netværk via et personligt login, hvor der åbnes for adgang til it-systemet KMD Care. Medarbejderne tildeles de nødvendige brugerrettigheder til it-systemerne, som er nødvendige for at udføre de arbejdsopgaver, der er aftalt mellem BRK og leverandør. Medarbejderne får adgang til BRK s interne netværk og KMD Care. Samarbejdspartneren forpligter sig til gennem instruktion og tilsyn, at medarbejderne: Udviser passende omhu i forhold til sikkerhedsmæssige problemstillinger og uden unødigt ophold rapporterer evt. sikkerhedsbrud, der har eller hvor der er mistanke om at det kan kompromittere BRK s informationssikkerhedsniveau. Sikkerhedsbrud rapporteres til BRK s Servicedesk. Er bekendt med relevante dele af persondataloven, som sikrer, at medarbejderen kan behandle BRK s data, der indeholder personoplysninger i overensstemmelse med den databehandleraftale der er indgået mellem parterne, jf. bilag. BRK forpligter sig til: At instruere leverandørens medarbejdere i brugen af KMD Care At introducere medarbejderne til BRK s informationssikkerhedspolitik At administrere adgangen for medarbejderne til KMD Care, dvs. tildeling af brugerrettigheder, oprettelse og sletning af brugere. Adgang til BRK s Servicedesk i forbindelse med adgangsproblemer. At orientere leverandøren, når der foretages ændringer i BRK s informationssikkerhedspolitik, som er relevant for leverandøren. Lukke for leverandørens adgang til BRK s it-systemer ved aftalens ophør. 6

10 4.13 Nødkald og røgmeldere Hos de borgere, der har nødkald, går kaldene direkte til den kommunale leverandør. Det er den kommunale leverandørs pligt, at følge op på alle nødkald Beredskab Leverandøren skal sikre, at der leveres hjælp i overensstemmelse med de trufne myndighedsafgørelser. Eventuelle problemer, der måtte være i forhold til ledelse af eller arbejdstilrettelæggelse hos leverandøren må ikke kunne mærkes af borgeren, som modtager ydelser i form af personlig pleje eller praktisk hjælp. For leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp gælder: - den personlige pleje skal iværksættes indenfor 1 arbejdsdag efter visitationen - den praktiske hjælp skal iværksættes indenfor 10 hverdage efter visitationen - senest 2 hverdage efter, at en leverandør har modtaget besked fra visitationen om bevilling af praktisk hjælp, skal borgeren have meddelelse om, hvornår hjælpen ydes - at ydelsen leveres indenfor +/- ½ time af den aftalte tid for den personlige pleje. Borgeren informeres, hvis hjælpen er mere end ½ time forsinket i dagtimerne - ydelsen leveres indenfor +/- 1 time af den aftalte tid gældende for den praktiske bistand. Borgeren informeres hvis hjælpen er mere end en 1 time forsinket - i forbindelse med leverandørens flytning af besøg, vedrørende praktisk hjælp, meddeles borgeren det nye tidspunkt senest 2 hverdage efter. Besøget gives indenfor 7 dage. - når borgeren aflyser er der ikke mulighed for erstatningshjælp Leverandøren er forpligtet til, at have et beredskab, som gør leverandøren i stand til at håndtere f.eks. sygdom, ferie, kurser samt akut opstået behov hos borgerne, som har valgt den pågældende leverandør. Leverandøren skal dokumentere det fornødne beredskab overfor Center for Ældre. Dette kan ske eksempelvis med henvisning til eget vikarkorps eller til samarbejdsaftaler med eksterne vikarbureauer. Leverandøren skal dokumentere beredskabet inden godkendelse som leverandør og efterfølgende en gang årligt. Ved anvendelse af en underleverandør skal denne altid godkendes af Bornholms Regionskommune ud fra de samme godkendelseskriterier, som anvendes i forhold til hovedleverandøren Arbejdspladsvurdering (APV) Ved visitationsbesøget vurderer visitator borgerens hjem som arbejdsplads for den kommende leverandør. Vurderingen udføres på baggrund af en tjekliste, som udfyldes og sendes til leverandøren. Forinden leverandøren kan påbegynde arbejdet, skal der udarbejdes en egentlig APV. Ansvaret herfor påhviler leverandøren jf. Lov om arbejdsmiljø. Hvis den egentlige APV afviger fra observationerne på tjeklisten, skal leverandøren rette henvendelse til visitator, således at der i dialog kan opnås enighed om eventuelle problemstillinger. Leverandøren stiller selv eventuelle værnemidler til rådighed for egne medarbejdere. Hjælpemidler, der er nødvendige af hensyn til borgeren, stilles til rådighed af Bornholms Regionskommune uden udgift for leverandøren. 7

11 4.16 Opdatering af informationsmateriale i borgerens hjem Det er op til den enkelte leverandør af hjælp at bestemme, om der skal udarbejdes et markedsføringsmateriale om firmaet, hvordan det skal udformes og hvilke oplysninger materialet skal indeholde. Markedsføringsmateriale skal dog holdes inden for markedsføringslovens regler m.v. Det er den enkelte leverandør selv, der skal afholde udgifterne til materialet. Sker der ændringer i leverandørkredsen, skal den kommunale myndighed orientere alle modtagere af hjælp efter 83, der er omfattet heraf, om de ændrede valgmuligheder. Det er op til den enkelte kommunalbestyrelse at beslutte, hvordan orienteringen skal foretages. Det kan fx ske via udsendelse af det opdaterede materiale eller via informationsskrivelser til de modtagere, der er omfattet af de ændrede valgmuligheder, om at de kan kontakte den kommunale myndighed, hvis de ønsker at modtage det nye/ændrede materiale. Det må forventes, at leverandørernes markedsføringsmateriale er tilpasset målgruppen og kan udleveres i forbindelse med den almindelige kontakt til borgeren. Den kommunale myndighed skal derfor som udgangspunkt ikke have betaling for udgifter forbundet med distribution af materialet. Dog skal den kommunale myndighed have adgang til at få dækket væsentlige meromkostninger til eksempelvis distribution, hvis en leverandør leverer et meget omfangsrigt materiale, der ikke umiddelbart kan udleveres som led i den almindelige kontakt til borgeren, og som ved forsendelse medfører ekstra omkostninger. Er dette tilfældet, er det den enkelte leverandør, der skal dække kommunens eventuelle udgifter til formidling af materialet. 5 Personalemæssige forhold 5.1 Medarbejdernes kompetenceniveau For at kunne levere ydelserne med den ønskede kvalitet, som fremgår af kvalitetsstandarderne, stilles der generelle krav til medarbejdernes kompetencer. Medarbejderne skal blandt andet tale forståeligt dansk og anvende et sprog som borgeren forstår. Medarbejderne skal altid observere borgeren og evaluere iværksatte tiltag, samt rapportere observationer til relevante instanser. Det forventes, at medarbejderne altid leverer ydelserne omhyggeligt, grundigt og omsorgsfuldt. Kravene til personalets kompetencer fremgår af kvalitetsstandarderne for hver enkelt ydelse indenfor kategorierne personlig pleje og praktisk hjælp i Bornholms Regionskommune. Opgaver indenfor personlig pleje skal udføres af sundhedsfagligt personale, dog kan sundhedsfaglige elever udføre opgaven under vejledning. Opgaver indenfor praktisk hjælp kan udføres af sundhedsfagligt personale, men kan også udføres af sundhedsfaglige elever og personale uden sundhedsfaglig uddannelse, som er introduceret. 8

12 5.2 Uddannelsesforpligtelse Leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp skal kunne uddanne elever svarende til social- og sundhedsuddannelserne i et omfang, der svarer til leverandørens andel af det samlede antal ydelsesleveringer af praktisk hjælp og personlig pleje. Leverandører som kun er godkendt til levering af praktisk hjælp er ikke omfattet af uddannelsesforpligtigelsen. Leverandører af personlig pleje skal indenfor 3 måneder efter kontraktindgåelse eller snarest derefter være godkendt som praktiksted af Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole. 5.3 Sociale klausuler Leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp i Bornholms Regionskommune skal endvidere leve op til de samme sociale forpligtelser som Bornholms Regionskommune. 6 Særlige forhold 6.1 Introduktion ved opstart Nye leverandører skal deltage i et introduktionsarrangement, som gennemføres af Center for Ældre. Leverandøren betaler for undervisningen og afholder selv udgifter til transport og tabt arbejdsfortjeneste. Introduktionsprogrammet vil som minimum omfatte: Visitation og tilsyn Kvalitetsstandarder KMD Care Samarbejdskultur Tavshedspligt og notatpligt Nødkald Utilsigtede hændelser Procedure ved bestilling af APV Leverandøren er forpligtet til at introducere sine medarbejdere i ovenstående emner. Leverandørerne skal i forbindelse med nyansættelser indhente straffeattest og vurdere om eventuelle strafforhold er uforenelige med, at levere ydelser i borgernes hjem. Personalet hos leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp må ikke indtage alkohol i arbejdstiden. Indtagelse af alkohol i arbejdstiden anses som misligholdelse. Ansættelse af personale med strafforhold der er uforenelige med, at komme i borgerens private hjem anses som væsentlig misligholdelse. 9

13 6.2 Samarbejdet med de pårørende Leverandøren skal respektere borgerens ønske om samarbejde med de pårørende. 6.3 Oplysningspligt Leverandøren skal give Center for Ældre oplysninger om samtlige forhold, der hindrer, forstyrrer eller truer opfyldelse af den indgåede kontrakt. Henvendelse af generel eller principiel karakter samt andre henvendelser fremsendes til Center for Ældre. I kontraktperioden er der gensidig informations-/orienteringspligt mellem leverandøren og kommunen om forhold, der har relation til udførelsen af personlig pleje og/eller praktisk hjælp. Såfremt borgeren klager direkte til leverandøren af personlig pleje og praktisk hjælp, skal leverandøren omgående videresende klagen skriftligt til Center for Ældre. Dette skal ske med angivelse af, hvilke handlinger leverandøren har iværksat, som en følge af borgerens klage. Leverandørerne skal endvidere føre løbende statistik over klager, klagegrund, medhold og afviste klager etc. 6.4 Skift af leverandør Leverandøren kan ikke opsige en aftale med en borger. Det er kun borgeren, der kan iværksætte et skift til en anden leverandør. Ønsker borgeren en ny leverandør skal dette imødekommes af den valgte leverandør med maksimalt 14 dages varsel. Ønske om skift af leverandør skal fremsættes til Center for Ældre, som så etablerer kontakt mellem borger og ønsket leverandør. Det anses som væsentlig misligholdelse, såfremt en leverandør ikke påtager sig en borger og/eller forsøger at opsige en borger. 6.5 Akut visitering Akutte foranstaltninger gives som en tidsbegrænset ekstraydelse ved akut opståede situationer, som f.eks. forstuvninger, influenza etc., jf. bilag om overordnede rammer for samarbejde. Der kan maksimalt ydes 5 timers ekstraydelser i én uge uden revisitation. Dette skal registreres i KMD Care som ekstraydelse indenfor den relevante kategori. I forbindelse med tildeling af ekstraydelser skal der dokumenteres i klientjournal, hvor baggrunden for dette begrundes. Der afregnes kun for ekstraydelser, der lever op til de beskrevne retningslinjer i bilaget overordnede rammer for samarbejde. Det forventes at leverandøren ikke unødigt leverer ekstraydelser. Tildeling af ekstraydelser der gennem en periode ligger udover det for Bornholms Regionskommune beskrevne niveau, kan anses som en væsentlig misligholdelse. Konstaterer Center for Ældre et behov hos en borger, som leverandøren ikke har handlet på opfattes dette som væsentlig misligholdelse. 10

14 7 Klager, tavshedspligt m.v. 7.1 Reklamation og klagesagsbehandling Leverandøren skal anvende et formaliseret system for reklamationer og klagesager, jf. afsnit 6.2. Registrering af reklamationer skal danne grundlag for korrigerende og forebyggende handlinger, således at gentagelsestilfælde undgås. Klager vedrørende visitationen behandles af Center for Ældre. Modtager leverandøren klager vedrørende selve visitationen, fremsendes disse til Center for Ældre. Skriftlige klager fra borgere til leverandøren og/eller en underleverandør vedrørende forhold ved medarbejdernes udførelse af den aftalte opgave besvares af den godkendte leverandør. Samtidig skal klagen sendes til Center for Ældre med angivelse af, hvilke handlinger leverandøren har iværksat, som følge af borgerens klager. Leverandøren skal, uden særskilt honorering, medvirke til behandlingen af alle reklamationer og klagesager, herunder i forbindelse med sager til Ankestyrelsen. Det sker blandt andet ved videregivelse af relevante oplysninger. I forbindelse med reklamationer vil der skulle påregnes tidsforbrug på blandt andet dialog med pårørende etc. 7.2 Egenkontrol Leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp skal overfor Bornholms Regionskommune dokumentere en tilstrækkelig egenkontrolprocedure til sikring af, at kvaliteten lever op til Bornholms Regionskommunes kvalitetsstandarder. 7.3 Myndigheds kontrol Center for Ældre har forpligtelse til at sikre, at den ydelse borgeren modtager er i overensstemmelse med den trufne myndighedsafgørelse (visitation) og kommunens kvalitetsstandarder. Center for Ældre foretager altid kontrol af ydelsesleveringen ved revisitation eller ved borgerens henvendelser og Center for Ældre har desuden til enhver tid ret til på eget initiativ at kontrollere ydelsesleveringen for borgere i Bornholms Regionskommune. Eksempelvis som følge af uregelmæssigheder ved indberetninger eller informationer fra pårørende, personale og andre samarbejdspartnere. 11

15 7.4 Kvalitetsopfølgning I Bornholms Regionskommune gennemføres der systematisk kvalitetsopfølgning af de visiterede/leverede ydelser på følgende måde: - borgernes tilfredshed med de leverede ydelser måles gennem brugerundersøgelser - stikprøver om, visitationens og udførernes overholdelse af kriterierne for gennemførsel af visitation og leverance af personlig pleje og praktisk hjælp - gennem tilsyn kontrolleres om borgerne modtager de bevilligede ydelser (kvalitet og omfang). Der afholdes minimum 1 årligt møde mellem Bornholms Regionskommune og leverandørerne, hvor relevante områder drøftes, eksempelvis omfanget af klager, stikprøveresultater, samt opfølgning på kvalitetsmålene. Der henvises endvidere til godkendt tilsynspolitik indarbejdet i kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp m.v. 7.5 Tavshedspligt Leverandøren og medarbejderne hos leverandøren har tavshedspligt. Tavshedspligten omfatter fortrolige oplysninger om den enkelte borger, som leverandøren får kendskab til i forbindelse med opgaveløsningen. Tavshedspligten er livslang og ophører ikke ved kontraktperiodens ophør. Alle leverandørens ansatte skal underskrive og efterleve en tavshedserklæring m.v. Forpligtelsen gælder også medarbejdere, der får adgang til fortrolige oplysninger via leverandørens it-system. Dette gælder også underleverandører. Leverandøren har ansvaret for, at alle medarbejdere og underleverandører lever op til tavshedspligten. Overtrædelse af tavshedspligten anses for væsentlig misligholdelse. 7.6 Gave- og låneforbud Leverandøren, medarbejderen samt ægtefæller og nærtstående må ikke modtage arv, gaver eller lignende økonomiske fordele fra borgerne. Leverandøren, medarbejdere samt ægtefæller, nærtstående og borgerne må ikke låne hinanden penge eller sælge varer til hinanden. Overtrædelse af gave- og låneforbuddet anses for væsentlig misligholdelse. 12

16 7.7 Tilkøbsydelser De private leverandører har mulighed for, at tilbyde borgerne tilkøbsydelser ud over de opgaver, som er indeholdt i ydelsesbeskrivelserne for personlig pleje og praktisk hjælp. Det skal bemærkes, at det kun er de private leverandører, som under den nuværende lovgivning har adgang til, at levere tilkøbsydelser. Såfremt leverandøren indgår aftale med borgere af personlig og/eller praktisk hjælp om tilkøbsydelser, gøres der opmærksom på, at disse ydelser skal indgås på en særskilt skriftlig aftale mellem borgeren og leverandøren. Borgeren skal selv betale for eventuelle tilkøbsydelser. Tilkøbsydelser, som aftales mellem leverandøren og borgeren, er kommunen uvedkommende og uden økonomisk forpligtelse for kommunen. Aftaler om tilkøbsydelser skal indgås under hensyntagen til vilkårene i Lov om visse forbrugsaftaler ( dørsalgs-loven ). Såfremt det konstateres, at der opkræves honorar for tilkøbsydelser hos borgere samtidig med at leverandøren ikke opfylder kontrakten i forhold til visiterede ydelser hos borgere, anses det som væsentlig misligholdelse. 7.8 Statistik Leverandøren skal være indstillet på at levere statistik til kommunen, som kommunen af lov eller indberetningspligtige årsager er forpligtet til at levere. Statistikken vil i vid udstrækning kunne udtrækkes direkte fra Bornholms Regionskommunes omsorgssystem KMD Care, men der kan eventuelt blive tale om supplerende statistik. 8 Ansvar og forsikring Såfremt leverandøren eller dennes medarbejdere under udførelse af sine forpligtelser i henhold til kontrakten ved handlinger eller undladelser forårsager skader på personer eller gods, er alene leverandøren eller eventuelt dennes medarbejdere ansvarlige for sådanne skader. Såfremt skadelidte rejser krav mod kommunen i anledning af skader af enhver art, skal leverandøren friholde kommunen for ethvert krav og enhver udgift, herunder tillige sagsomkostninger, renter m.v., som et sådant krav måtte medføre. Leverandøren er forpligtet til at være dækket af sædvanlige forsikringer, herunder en erhvervsansvarsforsikring med en forsikringssum på minimum 10 mio. kr. for skade på personer og minimum 5 mio. kr. for skader på ting. Kommunen vil kræve dokumentation herfor senest ved kontraktunderskrivelse og efterfølgende en gang årligt. Leverandøren kan ikke ændre væsentlige forhold, herunder regulering af forsikringssummer i nedadgående retning, uden kommunens forudgående accept. Såfremt leverandørens borgerantal i kontraktperioden overstiger 100 borgere, forbeholder kommunen sig ret til at kræve forsikringssummen hævet. 13

17 9 Opsigelse og godkendelse af leverandører Bornholms Regionskommune kan opsige kontrakten med leverandøren med en frist på løbende måned + 30 dage, hvis leverandøren ikke kan honorere kontrakten, og ændrede krav som kan forekomme ved ny lovgivning, og/eller politisk beslutning om ændring af serviceniveau. Leverandøren kan opsige kontrakten med løbende måned + 90 dages varsel. Bornholms Regionskommune foretager løbende godkendelse af leverandører. 10 Misligholdelse og væsentlig misligholdelse Dansk rets almindelige regler om misligholdelse er gældende. Bornholms Regionskommune anser det som misligholdelse, hvis leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp ikke leverer ydelser i overensstemmelse med kvalitetsstandarder og kvalitetskrav. Bornholms Regionskommune opfatter det som en skærpende omstændighed, at liv og velfærd for modtagere af personlig pleje og praktisk hjælp er afhængige af leverandørernes forsyningssikkerhed. Kommer leverandørerne af personlig pleje og praktisk hjælp i en misligholdelsessituation, skal leverandøren straks på eget initiativ give Center for Ældre meddelelse herom og oplyse, hvad der vil blive gjort for omgående, at rette op på en foreliggende misligholdelse. Bornholms Regionskommune har krav på økonomisk kompensation for merudgifter i forbindelse med misligholdelse. Det anses som væsentlig misligholdelse, at leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp ikke følger anvisninger fra Bornholms Regionskommune i forbindelse med misligholdelse eller Bornholms Regionskommune ikke finder tiltagene, fra en leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp i forbindelse med misligholdelse, tilfredsstillende. Som væsentlig misligholdelse betragtes, udover det i kontrakten nævnte, blandt andet: - konkurs, insolvens, betalingsstandsning eller likvidation - ikke overenskomstmæssige arbejdskonflikter, gentagne tilfælde af mangelfulde fejlbehæftede eller forsinkede leveringer - tyveri/modtagelse af gaver Bornholms Regionskommune kan endvidere med øjeblikkelig virkning ophæve kontrakten, såfremt leverandøren gør sig skyldig i andre forhold, der giver grund til at antage, at leverandøren ikke fremover vil kunne udføre opgaverne på en kontraktmæssig måde (anticiperet misligholdelse). Gentagne tilfælde af misligholdelse anses som væsentlig misligholdelse. Væsentlig misligholdelse berettiger til ophævelse af kontrakten uden varsel. 14

18 11 Sikkerhedsstillelse Leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp skal kunne fremvise konkursfrihedsbevis eller tilsvarende dokumentation (f.eks. i form af tro og love erklæring), samt tro og love erklæring på, at leverandøren ikke har ubetalt gæld til det offentlige, der overstiger DKK Til sikkerhed for leverandørens opfyldelse af kontrakten skal denne gennem et anerkendt pengeinstitut eller kautionsforsikringsselskab stille en garanti på DKK for leverandører af praktisk hjælp og DKK for leverandører af personlig pleje. Denne garanti skal stilles ved kontraktindgåelse vedrørende levering af personlig pleje og praktisk hjælp. Garantien skal være Sekretariatet i hænde senest 14 dage efter aftalens ikrafttræden, og skal indestå til 3 måneder efter kontraktens ophør, med mindre der forinden er rejst krav i henhold til garantien. Garantien skal stilles som en anfordringsgaranti. Hvis det viser sig, at en eller flere private leverandører får en stor andel af den samlede opgaveportefølje, vil det give anledning til en genforhandling af sikkerhedsstillelsen, hvilket leverandører skal være indstillet på. Genforhandlingen skal foretages på baggrund af nye krav til sikkerhed, som skal vedtages af Kommunalbestyrelsen. Dette kan f.eks. ske i form af et krav om en procentvis sikkerhedsstillelse i forhold til leverandørernes anslåede årlige opgavevolumen. Det skal fremgå af garantien, at den er stillet i overensstemmelse med nærværende kontrakt, og at garantistilleren med hensyn til forhold vedrørende garantien accepterer behandling af eventuelle tvister efter kontraktens bestemmelser om voldgift. 12 Voldgift Såfremt der mellem denne kontrakts parter skulle opstå nogen uenighed, det være sig om forståelsen af kontrakten, fremtidige kontrakttillæg, fordeling af rettigheder og forpligtelser eller i forbindelse med andre, gennem kontraktforholdet opståede spørgsmål, skal en sådan tvist være unddraget påkendelse ved de ordinære domstole og i stedet afgøres ved voldgift efter dansk ret i henhold til Regler for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut (Copenhagen Arbitration). Hver part udpeger en voldgiftsmand medens voldgiftsrettens formand udnævnes af Instituttet. Såfremt en part ikke inden 30 dage efter, at have indgivet eller modtaget underretning om begæring om voldgift har udpeget en voldgiftsmand udnævnes også denne af Instituttet i overensstemmelse med ovennævnte regler. 13 Overdragelse af kontrakten Leverandøren kan ikke overdrage kontrakten eller opgaver til en anden leverandør uden leverandøren forudgående er godkendt af Bornholms Regionskommune. 15

19 14 Underleverandør Ved anvendelse af en underleverandør skal denne altid godkendes af Bornholm Regionskommune ud fra de samme godkendelseskriterier, som anvendes i forhold til hovedleverandøren. Leverandøren hæfter og er ansvarlig for underleverandørens udførelse af personlig pleje og praktisk hjælp. Underleverandører skal leve op til de samme krav i kontrakten som leverandøren. 15 Force majeure Udefrakommende begivenheder, som leverandøren ikke er herre over såsom krig, naturkatastrofer, strejker, som ikke skyldes leverandørens egne forhold (jf. dog afsnit 10) er force majeure. Misligholdelse kan ikke gøres gældende i force majeure situationer. Eksempelvis snevejr opfattes ikke som force majeure. Voldsomt snevejr kan dog give leverandøren anledning til iværksættelse af en nødplan, som skal godkendes af Center for Ældre. 16 Fortrolighed Parterne (Bornholms Regionskommune og leverandøren) anerkender, at de har modtaget eller igennem kontraktperioden vil modtage oplysninger om den anden part og dennes virksomhed, som er af fortrolig karakter, jf. i øvrigt bestemmelserne om tavshedspligt under afsnit 7.5 i denne kontrakt. 17 Meddelelser Enhver meddelelse i henhold til denne kontrakt skal sendes til: Bornholms Regionskommune Sekretariatet Ullasvej Rønne Mrk., Frit valg ordningen 16

20 18 Priser og afregning 18.1 Priser: (Gældende fra 1. januar 2014) Hele Bornholm Praktisk hjælp Personlig pleje i dagtimerne Personlig pleje øvrig tid, ikke nat Personlig pleje, nat 369,92 kr. pr. time / BTP 390,53 kr. pr. time / BTP 423,90 kr. pr. time / BTP 1.004,23 kr. pr. time / BTP Én gang årligt sker der en efterkalkulation af priserne, således det sikres at priserne svarer til de kommunale gennemsnitlige og langsigtede omkostninger ved levering af personlig pleje og praktisk hjælp. Herefter sker en eventuel efterbetaling til de(n) private(n) leverandør(er) i fald priserne i første omgang har været fastsat for lavt. Den private leverandør er dog ikke forpligtet til at tilbagebetale kommunalbestyrelsen, hvis priserne har været fastsat for højt. Priserne ændres derudover som minimum én gang årligt i forbindelse med budgetlægningen og ændring af kvalitetsstandarder m.v Afregning Afregning sker med udgangspunkt i de leverede ydelser +/- alle aflysninger, ændringer og ekstrabesøg, jf. bilag om overordnede rammer for samarbejde. Fakturering skal fremgå efter Dansk lovgivning om e-fakturering. Faktureringen fremsendes til Center for Ældre inden den 10. i måneden efter den pågældende måned. Bornholms Regionskommune betaler inden den 30. i måneden efter den pågældende måned. 19 Ændringer i Kontrakten 19.1 Ændringer som følge af ændrede myndighedskrav Bornholms Regionskommune kan ensidigt ændre kontrakten ved ændringer af lovgivningen, kvalitetsstandarderne, kvalitetskrav, ydelseskatalog, priser og andre ændringer, som er nødvendige for at tilpasse kontrakten til ændrede myndighedskrav. Såfremt leverandøren ikke kan eller vil leve op til de ændrede krav fra ændringernes ikrafttræden kan leverandøren komme ud af kontrakten. 17

21 19.2 Andre ændringer Herudover kan ændringer i kontrakten kun ske med Bornholms Regionskommunes og leverandørens skriftlige samtykke. Såfremt en part finder, at ændrede forhold berettiger parten til ændringer, skal den anden part orienteres herom bilagt fornøden dokumentation for de påberåbte ændringer. Parterne er herefter forpligtede til at gennemføre gensidigt imødekommende forhandlinger med henblik på at tilpasse kontrakten i overensstemmelse med de ændrede forhold. Ændringer i kontrakten træder i kraft med en frist på løbende måned + 30 dage. 20 Garantier Leverandøren garanterer, at der stilles kvalificerede og tilstrækkelige ressourcer til rådighed, således at borgerne stadig kan få deres visiterede ydelser i forbindelse med f.eks. ferie, kurser, sygdom, akut opstået behov hos borgeren m.v. og personaleafgang. 18

22 21 Kontraktunderskrivelse Der er indgået kontrakt Kontrakten omfatter (angiv 1, 2 eller 3): 1. Praktisk hjælp 2. Personlig pleje 3. Praktisk hjælp og personlig pleje I følgende distrikt 1. Hele øen Indenfor Bornholms Regionskommunes frit valg ordning. Mellem Bornholms Regionskommune Ullasvej Rønne og den godkendte leverandør SE. NR. Med ikrafttræden af leverancer fra Således aftalt:, den / - 20 Rønne, den / - 20 For leverandør For Bornholms Regionskommune 19

Kvalitetskrav til leverandører. af personlig pleje og praktisk hjælp. i Bornholms Regionskommune

Kvalitetskrav til leverandører. af personlig pleje og praktisk hjælp. i Bornholms Regionskommune Kvalitetskrav til leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp i Bornholms Regionskommune 31. januar 2014 Indholdsfortegnelse: 1 GENERELLE KRAV TIL LEVERANDØRERNE... 2 2 OMFANG... 2 3 ØKONOMISKE FORHOLD...

Læs mere

Kvalitetskrav til Frit Valg leverandører af Madservice i Bornholms Regionskommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6.

Kvalitetskrav til Frit Valg leverandører af Madservice i Bornholms Regionskommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6. Kvalitetskrav til Frit Valg leverandører af Madservice i Bornholms Regionskommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014 Side 2 af 10 Indholdsfortegnelse: 1 GENERELLE KRAV TIL LEVERANDØRERNE...

Læs mere

Vilkår om arbejdets tilrettelæggelse mv. Krav til ydelserne

Vilkår om arbejdets tilrettelæggelse mv. Krav til ydelserne FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Fagsekretariat Pleje og Omsorg Standardkontrakt Nærværende kontrakt omfatter madservice: (sæt x): 1. Kølemad, fuldkost og levering 2. Diæter, fuldkost /levering Standardkontrakt

Læs mere

1. Kvalitetskrav til leverandører af personlig og praktisk hjælp i Gladsaxe Kommune (Integreret pleje)

1. Kvalitetskrav til leverandører af personlig og praktisk hjælp i Gladsaxe Kommune (Integreret pleje) GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Den 11.10.2011 Adam Permin 1. Kvalitetskrav til leverandører af personlig og praktisk hjælp i Gladsaxe Kommune (Integreret pleje) Kvalitetskravene til

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Sundhed og Omsorg

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Sundhed og Omsorg FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Sundhed og Omsorg Standardkontrakt Nærværende kontrakt omfatter madservice: (sæt x): 1. Kølemad, fuldkost og levering 2. Diæter, fuldkost /levering Standardkontrakt for godkendte

Læs mere

Kvalitetskrav. til private leverandører af praktisk hjælp

Kvalitetskrav. til private leverandører af praktisk hjælp Kvalitetskrav til private leverandører af praktisk hjælp Fastsat i henhold til 8 10 i Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v. 299 af 25/03 2010.

Læs mere

Sektor for myndighed Social & Sundhed Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Lolland Kommune.

Sektor for myndighed Social & Sundhed Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Lolland Kommune. Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Lolland Kommune. Lolland Kommune Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse side 1. Leverandørkrav vedrørende levering af personlig og praktisk hjælp. 3 1.1

Læs mere

Frit valg inden for personlig hjælp og pleje og praktisk hjælp Godkendelse af leverandør

Frit valg inden for personlig hjælp og pleje og praktisk hjælp Godkendelse af leverandør FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Sundhed og Omsorg Frit valg inden for personlig hjælp og pleje og praktisk hjælp Godkendelse af leverandør Indholdsfortegnelse FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE... 1 Sundhed og Omsorg...

Læs mere

1. Generelle krav til leverandøren

1. Generelle krav til leverandøren 1. Generelle krav til leverandøren Leverandøren forventes at kunne levere ydelser til hele kommunen. Leverandøren skal være kendt med gældende lovgivning på området. Leverandøren skal være bekendt med

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Potentielle leverandører skal udfylde nedenstående skema til godkendelsesanmodning elektronisk

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Potentielle leverandører skal udfylde nedenstående skema til godkendelsesanmodning elektronisk BILAG 1: FRIT LEVERANDØRVALG PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP februar 2015 Godkendelsesanmodning 2014 Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Potentielle leverandører skal udfylde nedenstående

Læs mere

Kvalitetskrav. til private leverandører af madservice. (med udbringning til hjemmet)

Kvalitetskrav. til private leverandører af madservice. (med udbringning til hjemmet) Kvalitetskrav til private leverandører af madservice (med udbringning til hjemmet) Fastsat i henhold til 8 10 i Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk

Læs mere

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Godkendt af Byrådet den 26. august 2015 Indledning Hillerød Kommune yder

Læs mere

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 til voksne i eget hjem Godkendt af Byrådet den 27. april 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kontrakt mellem Odder Kommune. leverandør af pleje og praktisk bistand

Kontrakt mellem Odder Kommune. leverandør af pleje og praktisk bistand Kontrakt mellem Odder Kommune og leverandør af pleje og praktisk bistand side 1 af 19 Indhold 1. Kontraktens parter 4 2. Formål og omfang 4 3. Sikkerhedsstillelse 4 4. Vilkår for arbejdets tilrettelæggelse

Læs mere

Kontrakt. mellem Randers Kommune. leverandør af madservice

Kontrakt. mellem Randers Kommune. leverandør af madservice Kontrakt mellem Randers Kommune og leverandør af madservice 1 august 2008 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter 3 2. Formål og omfang 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4. Vilkår for arbejdets tilrettelæggelse

Læs mere

KONTRAKT. For godkendte leverandører inden for Egebjerg Kommunes fritvalgsordning Madservice

KONTRAKT. For godkendte leverandører inden for Egebjerg Kommunes fritvalgsordning Madservice KONTRAKT For godkendte leverandører inden for Egebjerg Kommunes fritvalgsordning Madservice Mellem og Egebjerg Kommune, Svendborgvej l35, 5762 Vester Skerninge (i det følgende kaldet kommunen) xx (den

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel 2014

Kvalitetsstandard Generel 2014 Kvalitetsstandard Generel 2014 Lovgrundlag: Servicelovens 83 og 84 Mål Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. At

Læs mere

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen Kontrakt til godkendelse af leverandører under Frit valg - ordningen Svendborg Kommune Maj 2014 1 Indhold 1 Grundlag 2 Generelle betingelser 3 Betaling 4 Den private leverandørs forsikringer 5 Overdragelse

Læs mere

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning Indhold Indledning... 1 Om kvalitetsstandarder... 1 Omsorgsområdets værdier og målsætning... 2 Hvornår kan man få hjælp?... 2 Hvordan får man hjælp og støtte?... 2 Hvordan vurderes behovet for hjælp og

Læs mere

Leverandørkrav. Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Langeland Kommune.

Leverandørkrav. Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Langeland Kommune. Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Langeland Kommune. Indholdsfortegnelse 1. Leverandørkrav vedrørende levering af personlig og praktisk hjælp. 1.1 Lovgrundlag 1.2 Ydelsernes sammensætning

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE LEVERANDØRKONTRAKT MADSERVICE XX BESTILLER- OG MYNDIGHEDSKONTORET

FREDERIKSHAVN KOMMUNE LEVERANDØRKONTRAKT MADSERVICE XX BESTILLER- OG MYNDIGHEDSKONTORET FREDERIKSHAVN KOMMUNE LEVERANDØRKONTRAKT MADSERVICE XX 2007 BESTILLER- OG MYNDIGHEDSKONTORET 1. KONTRAKTENS FORMÅL Formålet med denne kontrakt er at fastlægge rammerne for leverancen af madservice, herunder

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Leverandørkrav. Januar 2014. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune

Leverandørkrav. Januar 2014. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune Januar 2014 Leverandørkrav Frit leverandørvalg personlig og praktisk hjælp Hedensted Kommune Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk 1 Indholdsfortegnelse Leverandørkrav til personlig

Læs mere

Standardkontrakt for godkendte leverandører inden for Odder Kommunes frit valgsordning Mellem Odder Kommune Rådhusgade Odder K O N T R A K T

Standardkontrakt for godkendte leverandører inden for Odder Kommunes frit valgsordning Mellem Odder Kommune Rådhusgade Odder K O N T R A K T Standardkontrakt for Madservice Dok.nr. 601058 Nærværende kontrakt omfatter (sæt x): 1. Madservice med levering. 2. Madservice uden levering. Standardkontrakt for godkendte leverandører inden for Odder

Læs mere

3. Kravspecifikation Servicelovens 83

3. Kravspecifikation Servicelovens 83 3. Kravspecifikation Servicelovens 83 A. Ydelserne A. 3.1 Overordnede værdier og principper bag ydelserne Lejre Kommune forventer at leverandørerne leverer ydelser efter følgende værdier: At borgeren mødes

Læs mere

Udbud - Indkøb af gummihjulslæsser. Kontrakt

Udbud - Indkøb af gummihjulslæsser. Kontrakt Udbud - Indkøb af gummihjulslæsser Kontrakt Dato: 24. august 2015 Dokument id: 26655 Version: 1.0 Udarbejdet af: Rasmus Olsen Kontrol: KontrolAf Godkendt af: GodkendtAf side 2 af 6 Odense Renovation A/S

Læs mere

Krav til leverandør af personlig og praktisk hjælp i Norddjurs Kommune

Krav til leverandør af personlig og praktisk hjælp i Norddjurs Kommune Krav til leverandør af personlig og praktisk hjælp i Norddjurs Kommune Januar 2016 1. Ydelser som leverandøren kan søge godkendelse til: Praktisk hjælp i dagtimerne på hverdage Personlig pleje. Leverandøren

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Overordnede rammer for samarbejde til Frit Valg leverandør af Madservice Godkendt i Socialudvalget, den 6. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 3 2 VÆRDIER I SAMARBEJDET...

Læs mere

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Odder Kommune Rådhusgade 3 8300 Odder Mrk. "Anmodning om godkendelse - frit valg - pleje og praktisk hjælp" De potentielle leverandører har mulighed for

Læs mere

LEVERANDØRKRAV Til kommunale og private leverandører af praktisk hjælp Vordingborgs Kommune, Visitationsenheden August 2013

LEVERANDØRKRAV Til kommunale og private leverandører af praktisk hjælp Vordingborgs Kommune, Visitationsenheden August 2013 LEVERANDØRKRAV Til kommunale og private leverandører af praktisk hjælp Vordingborgs Kommune, Visitationsenheden August 2013 1 LOVGRUNDLAG...1 2 PERSONALEFORHOLD...1 2.1 PERSONALEPOLITIK...1 2.2 APV, ARBEJDSMILJØ

Læs mere

At der altid vurderes, om der er grundlag for hjemmetræning efter Lov om Socialservice 86 stk. 1

At der altid vurderes, om der er grundlag for hjemmetræning efter Lov om Socialservice 86 stk. 1 Kvalitetsstandard Personlig hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2013 1. Overordnede rammer Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Den personlige

Læs mere

LEVERANDØRKRAV Til kommunale og private leverandører af personlig hjælp Vordingborg Kommune, Visitationsenheden August 2014

LEVERANDØRKRAV Til kommunale og private leverandører af personlig hjælp Vordingborg Kommune, Visitationsenheden August 2014 LEVERANDØRKRAV Til kommunale og private leverandører af personlig hjælp Vordingborg Kommune, Visitationsenheden August 2014 1 LOVGRUNDLAG...1 2 PERSONALEFORHOLD...1 2.1 PERSONALEPOLITIK...1 2.2 ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Kontrakt vedr. levering af socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85

Kontrakt vedr. levering af socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85 Kontrakt vedr. levering af socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85 Dato Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsafdelingen Kontrakt vedr. levering af socialpædagogisk støtte Køge Rådhus

Læs mere

Frit valg inden for madservice Godkendelse af leverandør

Frit valg inden for madservice Godkendelse af leverandør FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Sundhed og Omsorg Frit valg inden for madservice Godkendelse af leverandør Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Godkendelsesprocedure... 2 3. Kontraktgrundlag og kontraktperiode...

Læs mere

Indkøb af gummihjulslæsser tons. Kontrakt

Indkøb af gummihjulslæsser tons. Kontrakt Indkøb af gummihjulslæsser 18-19 tons Kontrakt Dato: 27-09-2016 Dokument id: 51101 Version: 1.0 Udarbejdet af: RAO Kontrol: KAJ, PP, FA side 2 af 6 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Obligatorisk formular ved ansøgning om godkendelse som leverandør jævnfør lov om frit valg.

Obligatorisk formular ved ansøgning om godkendelse som leverandør jævnfør lov om frit valg. Obligatorisk formular ved ansøgning om godkendelse som leverandør jævnfør lov om frit valg. Sendes til: Jammerbugt Kommune Social- Sundhed og Arbejdsmarkedsforvaltningen Myndighedsafdelingen Toftevej 43

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Om kvalitetsstandarder generelt

Om kvalitetsstandarder generelt Om kvalitetsstandarder generelt Her findes serviceinformation til kommunens borgere om den hjælp eller støtte, de kan forvente fra ældreområdet. Kvalitetsstandarderne har til formål: At synliggøre kommunens

Læs mere

Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING

Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING I Næstved kommune Mellem (i det følgende benævnt Kommunen ) Og Leverandør XX (i det følgende benævnt Leverandøren ) Side 1 af 5 Formål I henhold til

Læs mere

Bilag 3 Udkast til rammeaftale

Bilag 3 Udkast til rammeaftale Bilag 3 Udkast til rammeaftale 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem Vesthimmerlands Kommune Indkøbsenheden Himmerlandsgade 27 9600 Aars i det følgende kaldet VHK og Leverandør Virksomhed

Læs mere

Odder Kommune Bilag 1 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Dok.nr: 425236. Standardkontrakt for godkendte leverandører af pleje og praktisk hjælp inden for

Odder Kommune Bilag 1 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Dok.nr: 425236. Standardkontrakt for godkendte leverandører af pleje og praktisk hjælp inden for Nærværende kontrakt omfatter (sæt x): 1. Pleje. 2. Praktisk hjælp. 3. Både pleje og praktisk hjælp X. Standardkontrakt for godkendte leverandører af pleje og praktisk hjælp inden for Mellem Odder Kommune

Læs mere

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning for Leverandører af personlig og praktisk hjælp.

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning for Leverandører af personlig og praktisk hjælp. Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning for Leverandører af personlig og praktisk hjælp. Kolding Kommune Senior- og sundhedsforvaltningen Klostergade 16 6000 Kolding Mrk. Anmodning om godkendelse

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Kontrakt. mellem Langeland Kommune. og leverandør af personlig og praktisk hjælp

Kontrakt. mellem Langeland Kommune. og leverandør af personlig og praktisk hjælp Kontrakt mellem Langeland Kommune og leverandør af personlig og praktisk hjælp 1 21. november 2006 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter 3 2. Formål og omfang 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4. Vilkår for

Læs mere

Godkendelsesdokument. godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune

Godkendelsesdokument. godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune Udarbejdet af: Pleje & Sundhed Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelsesprocedure... 3 1.1. Indledning...3 2.

Læs mere

Godkendelsesmateriale. Træning

Godkendelsesmateriale. Træning Godkendelsesmateriale Træning 1. Indledning... 3 2. Godkendelsesprocedure... 3 2.1. Hvad kan der søges godkendelse til... 3 2.2. Godkendelsesform og bindingsperiode... 4 2.3. Kontraktgrundlag og aftaleperiode...

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2016

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2016 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016. Hvad er praktisk

Læs mere

Pleje- og Omsorgsafdelingen

Pleje- og Omsorgsafdelingen Godkendelsesanmodning Vedrørende levering af følgende ydelser i Nyborg Kommune: Praktisk hjælp kl.08.00-15.00 Mandag til fredag Personlig pleje alle dage døgnet rundt Pleje- og Omsorgsafdelingen Disposition

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Kontrakt til godkendelse af leverandører Frit leverandørvalg personlig og praktisk hjælp samt madservice

Kontrakt til godkendelse af leverandører Frit leverandørvalg personlig og praktisk hjælp samt madservice Kontrakt til godkendelse af leverandører Frit leverandørvalg personlig og praktisk hjælp samt madservice September 2014 1 1 GRUNDLAG Denne kontrakt tjener til regulering af den aftalemæssige forbindelse

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Sundhed og Omsorg

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Sundhed og Omsorg FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Sundhed og Omsorg Standardkontrakt Nærværende kontrakt omfatter praktisk hjælp Standardkontrakt for godkendte leverandører inden for Faaborg-Midtfyn Kommunes fritvalgsordning. Mellem

Læs mere

Overordnet aftale om basisydelser

Overordnet aftale om basisydelser Del II: Overordnet aftale om basisydelser Mellem Mariagerfjord Kommune og LO Mariagerfjords fagforeninger og a-kasser (I det følgende benævnt LO A-kasserne) 1 Grundlag for aftalen Nærværende aftale er

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

Ansøgning om ansættelse som selvvalgt hjælper efter Servicelovens 94

Ansøgning om ansættelse som selvvalgt hjælper efter Servicelovens 94 Ansøgning om ansættelse som selvvalgt hjælper efter Servicelovens 94 Tårnby Kommune Sundhedsforvaltningen Amager Landevej 76 2770 Kastrup Ansøgers/selvvalgt hjælpers navn: Modtaget d.: Anciennitetsdato:

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem

Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2017 Godkendt i Voksenudvalget 14. december 2016 Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem Kvalitetsmål for personlig pleje i eget

Læs mere

Visitation og levering. Kvalitetsstandard 2015

Visitation og levering. Kvalitetsstandard 2015 Visitation og levering Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for visitation og levering Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for visitation og levering af ydelser i Faaborg-Midtfyn

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Visitation og levering. Kvalitetsstandard

Visitation og levering. Kvalitetsstandard Visitation og levering Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for visitation og levering Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes visitation og levering af de indsatser, der er

Læs mere

Sektor for myndighed Social & Sundhed

Sektor for myndighed Social & Sundhed Lolland Kommune Myndighed Social & sundhed Anmodning om godkendelse som leverandør af ydelser indenfor området Frit valg, i Lolland Kommune. Potentielle leverandører kan udfylde nærværende dokument i elektronisk

Læs mere

SOCIALFORVALTNINGEN TILSYNSPOLITIK FOR HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET I SOCIALFORVALTNINGEN (JF. SERVICELOVENS 83)

SOCIALFORVALTNINGEN TILSYNSPOLITIK FOR HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET I SOCIALFORVALTNINGEN (JF. SERVICELOVENS 83) SOCIALFORVALTNINGEN TILSYNSPOLITIK FOR HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET I SOCIALFORVALTNINGEN (JF. SERVICELOVENS 83) Indledning Ifølge Lov om Retssikkerhed og Administration på det sociale område 15 og 16, har kommunalbestyrelsen

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Rammeaftale om frit valg på ældreområdet - indkøbsordning

Rammeaftale om frit valg på ældreområdet - indkøbsordning Roskilde Kommune Rammeaftale om frit valg på ældreområdet - indkøbsordning Side 1 af 10 Roskilde Kommune...1 1) Rammeaftalens parter...3 2. Omfang og formål...3 3) Leverandørens garantier...3 4) Tilmelding,

Læs mere

Bilag 1. Tilsynspolitik. - Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen

Bilag 1. Tilsynspolitik. - Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen Bilag 1 Tilsynspolitik - Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Aalborg 1 Baggrund I henhold til 151c i Serviceloven skal Kommunalbestyrelsen udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for tilbud efter

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2015

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2015 Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for personlig pleje i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88

KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88 1 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. Indledning... 3 2. Forudsætning

Læs mere

Bilag 1 - Kvalitetsstandard Generel Information 2015

Bilag 1 - Kvalitetsstandard Generel Information 2015 Kære borger Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder for personlig pleje, praktisk hjælp og madservice. De giver dig information om den hjælp, du kan få og beskriver det politisk fastsatte serviceniveau,

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel Information

Kvalitetsstandard Generel Information Kvalitetsstandard 2016 Generel Information INDHOLDSFORTEGNELSE VISION OG MÅLSÆTNING MED DIN HJÆLP... 3 REHABILITERING: DIN SELVHJULPENHED VORES FOKUS... 3 VELFÆRDSTEKNOLOGI EN STØTTE I HVERDAGEN... 4 SÅDAN

Læs mere

Indhold 1 INDLEDNING 2 2 GODKENDELSE 2 2.1 HVAD KAN DER SØGES GODKENDELSE TIL 2 2.2 GODKENDELSESFORM OG BINDINGSPERIODE 2

Indhold 1 INDLEDNING 2 2 GODKENDELSE 2 2.1 HVAD KAN DER SØGES GODKENDELSE TIL 2 2.2 GODKENDELSESFORM OG BINDINGSPERIODE 2 Indhold 1 INDLEDNING 2 2 GODKENDELSE 2 2.1 HVAD KAN DER SØGES GODKENDELSE TIL 2 2.2 GODKENDELSESFORM OG BINDINGSPERIODE 2 2.3 KONTRAKTGRUNDLAG OG AFTALEPERIODE 3 2.4 ÆNDRINGER OG OPDATERINGER AF SERVICENIVEAU

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

Kontrakt. Kontrakt for godkendte leverandører i Ikast-Brande Kommunes frit valgsordning. er der dags dato indgået følgende

Kontrakt. Kontrakt for godkendte leverandører i Ikast-Brande Kommunes frit valgsordning. er der dags dato indgået følgende Nærværende kontrakt omfatter (sæt x): Kontrakt Pleje Praktisk hjælp Pleje og praktisk hjælp Distrikter for ydelse Distrikter Hele Ikast-Brande Kommune Distrikter: Distrikter Distrikt Brande Distrikt Nr.

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2013 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 4 201

PRAKTISK HJÆLP 4 201 2014 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvem er berettiget til Man kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Leverandørkrav Personlig pleje og praktisk hjælp Godkendelse af leverandører Frit leverandørvalg

Leverandørkrav Personlig pleje og praktisk hjælp Godkendelse af leverandører Frit leverandørvalg Leverandørkrav Personlig pleje og praktisk hjælp Godkendelse af leverandører Frit leverandørvalg 1 INDLEDNING...2 1.1 BAGGRUND...2 1.1.1 Materialets opbygning...2 1.2 YDELSERNES SAMMENSÆTNING...2 2 GODKENDELSESPROCEDURE...3

Læs mere

Afløsning og aflastning

Afløsning og aflastning Ydelsestype Ydelsens ydelsen Pårørende til brugere, som ikke kan være alene pga. nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Pårørende bor sammen med og passer brugeren. For de konkrete kriterier til delydelserne

Læs mere

Anmodning om godkendelse til praktisk hjælp og/eller pleje

Anmodning om godkendelse til praktisk hjælp og/eller pleje Anmodning om godkendelse til praktisk hjælp og/eller pleje De potentielle leverandører har mulighed for at udfylde denne disposition i elektronisk form eller i særskilt dokument, hvilket blot kræver, at

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune Hvad er praktisk hjælp?

Læs mere

Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg Skabelon for rammeaftale

Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg Skabelon for rammeaftale Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg 2015 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt anden

Læs mere

Standardkontrakt for pleje og/eller praktisk hjælp

Standardkontrakt for pleje og/eller praktisk hjælp Standardkontrakt for pleje og/eller praktisk hjælp Denne kontrakt omfatter (sæt x): 1. Pleje. 2. Praktisk hjælp... 3. Både pleje og praktisk hjælp. Standardkontrakt for godkendte leverandører af pleje

Læs mere

Kvalitetskrav Personlig pleje Indkøbsordning Rengøring Tøjvask. bekendt med og efterleve. bekendt med og efter- bekendt med og efter-

Kvalitetskrav Personlig pleje Indkøbsordning Rengøring Tøjvask. bekendt med og efterleve. bekendt med og efter- bekendt med og efter- Kvalitetskrav I nedenstående tabel formuleres de kvalitetskrav Albertslund Kommune stiller til en evt. leverandør og som leverandøren skal kunne indfri for at komme i betragtning som leverandør af praktisk

Læs mere

Godkendelses- anmodning

Godkendelses- anmodning Godkendelses- anmodning Godkendte fritvalgsleverandører af hjemmehjælp i Herning Kommune Sundhed og Ældre Herning Kommune Indholdsfortegnelse 1. Stamdata... 3 2. Ydelser... 3 3. Bankerklæring... 3 4. Tro

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2013

Overordnet kvalitetsstandard 2013 Overordnet kvalitetsstandard 2013 Skive Kommune Myndighedsafdelingen 1 Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016 Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for personlig pleje i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016.

Læs mere

Godkendelse af leverandører i henhold til genoptræning efter Sundhedslovens 140

Godkendelse af leverandører i henhold til genoptræning efter Sundhedslovens 140 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Godkendelse... 2 2.1 Hvad kan der søges godkendelse til... 2 2.2 Godkendelsesform og bindingsperiode... 2 2.3 Kontraktgrundlag og aftaleperiode... 3 2.4 Ændringer

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Praktisk hjælp - Indkøbsordning

Praktisk hjælp - Indkøbsordning Ydelsestype Indkøbsordning (9) Ydelsens lovgrundlag Serviceloven 83 Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige

Læs mere

Der er således mulighed for at blive godkendt i følgende kategorier, nemlig:

Der er således mulighed for at blive godkendt i følgende kategorier, nemlig: 1.0 Indledning 1.1 Baggrund Folketinget har 29.05.02 vedtaget ændring af Lov om social service og herved indført frit leverandørvalg af pleje og praktisk bistand mv., jvf. bilag 1 Den enkelte kommune kan

Læs mere

PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION

PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION 1 2 TRYGHED FLEKSIBILITET ÅBENHED RESPEKT LIVSKVALITET PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP MÅL Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

Frit leverandørvalg Kontrakt til godkendelse af leverandører

Frit leverandørvalg Kontrakt til godkendelse af leverandører Frit leverandørvalg Kontrakt til godkendelse af leverandører 1 1.1 GRUNDLAG Denne kontrakt tjener til regulering af den aftalemæssige forbindelse mellem Stevns Kommune og kommunens leverandører under frit

Læs mere

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren )

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER Mellem [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) og Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg CVR-nr.: 29943176 (herefter Midttrafik

Læs mere