FAQs om eksamen i engelsk A/hhx (opdateret maj 2011)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAQs om eksamen i engelsk A/hhx (opdateret maj 2011)"

Transkript

1 Mange lærere henvender sig med spørgsmål om skriftlig og mundtlig eksamen. Denne FAQ gengiver svarene på ofte stillede spørgsmål og supplerer den opdaterede undervisningsvejledning til læreplanen for engelsk A. På sidste side er der links til centrale dokumenter i fb med eksamen. God eksamen! Claus Zedlitz Fagkonsulent i engelsk, hhx FAQs om eksamen i engelsk A/hhx (opdateret maj 2011) 1. Ny eller gammel læreplan? Undervisningsbeskrivelsen Skriftlig eksamen Mundtlig eksamen Det ukendte prøvemateriale Tematisk sammenhæng med kernestof Ukendte tekster i fh til emner fra undervisningen Formalia Instruks Procedure ved trækning af ukendte tekster Prøveformer Censors rolle Relevante links i forbindelse med eksamen... 6 Side 1 af 7

2 1. Ny eller gammel læreplan? Med revidering af læreplanerne i august 2010 er der to gældende sæt. Hovedreglen er, at gamle elever (hh2 og hh3) følger den gamle læreplan og nye elever (hh1 med start august 2010) følger ny læreplan. Skolens leder har iflg. 128, stk. 3 dog mulighed for at lade gamle elever følge ny læreplan. I praksis er der ikke stor forskel på de to sæt læreplaner! Den reviderede læreplan for engelsk A indeholder primært en række præciseringer i forhold til allerede eksisterende praksis. Hvad angår faglige mål er der i ny læreplan tydeliggørelse af målet om sprogindlæringsstrategier og anvendelse af tekstanalysemetoder. Hvad angår kernestof er der tydeliggørelse af det udvidede tekstbegreb med specificering af elektronisk baseret materiale. Endvidere præciseres det, at man i tillæg til UK og USA også skal beskæftige sig med andre engelsktalende områder. Der er ingen ændringer i fh til skriftlig eksamen, men læreplanen indeholder i ny læreplan en tydeliggørelse af proceduren for udlevering af delprøve 1 og delprøve 2 samt ændring angående adgang til internetordbøger (se under skriftlig eksamen herunder). I forhold til eksamen er der i den nye læreplan ændrede angivelser for omfanget af det ukendte tekstmateriale. I prøven med 1 times forberedelse angives længden i gl. læreplan til ca. 5 sider, hvor det i ny læreplan er ændret til 4-6 sider. I prøven med 24 timers forberedelse angives længden i gl. læreplan til sider, hvor det i ny læreplan er ændret til sider. I det tilfælde, at man har undervist efter ny læreplan - og elever således skal til eksamen efter ny læreplan - er det en god idé at informere censor herom for at undgå forvirring. 2. Undervisningsbeskrivelsen Iflg. uddannelsesbekendtgørelsens 114 udfærdiger læreren en undervisningsbeskrivelse ved fagets afslutning. Beskrivelsen skal anvende ministeriets skabelon ( 114, stk. 3), se link på sidste side. Formålet med undervisningsbeskrivelsen er tosidigt. Dels er den et godt redskab til planlægning af egen undervisning og giver overblik over progressionen over 3 år, dels indgår den i eksamensøjemed som baggrundsoplysninger for de mundtlige prøver ( 114, stk. 2). Den giver med andre ord censor et billede af, om undervisningen er foregået i overensstemmelse med læreplanens krav om eksempelvis faglige mål, kernestof/supplerende stof og emnelæsning. I forbindelse med mundtlig eksamen giver den endvidere censor et indtryk af, hvordan det ukendte tekstmateriale hænger sammen med læste emner. Det giver god mening, at punktet Særlige Fokuspunkter udfyldes i form af en beskrivelse af formålet med et emne (kan evt. flyttes frem som indledning til emnet), hvor man trækker de overordnede linjer og genstandsområder op for forløbet. Eksaminanderne vil også kunne drage fordel af denne oversigt i deres forberedelse af den mundtlige eksamen. Endvidere suppleres med vigtigste faglige mål, der er arbejdet med, så censor kan se, hvordan de faglige mål har været i spil i undervisningen. Side 2 af 7

3 Emne: US Area Study >> Gun Control Særlige fokuspunkter Emnet er et delemne i forhold til overordnet portræt af det amerikanske samfund. Væsentligt indhold Våbendebatten i USA er blevet undersøgt og diskuteret. Fokus på lovgivning, diskussion af Bill of Rights /2nd amendment, amerikanske kulturtræk, statistik, interesseorganisationers rolle, school shootings, sociale forhold, mediernes rolle og aktuelle kampagner, fx PAX. Væsentlige faglige mål Terminologi, afsender-modtager forhold, sproglig analyse, varierede former for autentisk engelsk, tekstanalyse af sagprosatekster, perspektivering af tekster, viden om US historie/kultur/samfund, redegøre for og samtale om US samfund. Eksempel på udfyldelse af særlige fokuspunkter i undervisningsbeskrivelsen Det er almindelig god praksis at detaljere samtlige kilder med fuldstændig kildeangivelse (Forfatter, år, forlag). Det er ikke meningen, at censor skal have kopi af kernestof/supplerende stof, men det vil være naturligt at fremsende tekster, som censor ønsker at orientere sig i. Se afsnit om censors rolle for vejledning i, hvordan man som censor agerer, hvis undervisningsbeskrivelsen synes ufuldstændig eller ikke lever op til læreplanens krav. 3. Skriftlig eksamen Den skriftlige eksamen efter 3. år vedrører stof, der henhører under kernestoffet. Læg mærke til udleveringsproceduren, hvor det tillades eleverne at påbegynde delprøve 2 og dermed får de mere tid til denne prøve før den første time er gået, men under forudsætning af, at denne er afleveret til tilsynet først. Denne instruks gælder også for gammel læreplan og kontor for Eksamen orienterer skolerne herom i løbet af maj. 3.1 Hjælpemidler NB: Vær også opmærksom på, at Undervisningsministeriet, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, pr. 7/ har udsendt følgende besked til skolerne Ved prøver, hvor anvendelse af ordbøger er tilladt, er det også tilladt at anvende onlineordbøger, såfremt institutionen kan sikre, at der er en isoleret adgang hertil. Det betyder således, at adgang til internetordbøger er tilladt, hvis man laver en IT-løsning, der sikrer, at elever via deres internetadgang udelukkende kan tilgå online ordbøger, fx Gyldendal, som skolen abonnerer på. 3.2 Hvad tester vi? Delprøve 1 tester grammatisk og anden sproglig iagttagelsesevne og paratviden samt beherskelse af grammatisk og sproglig terminologi. Mht grammatisk kernestof beskæftiger prøven sig med grammatiske hovedområder. I øvelse A, der består af en række fejlsætninger, som eleven skal finde, skal eleven også skrive den korrekte sætning. Her vil det være tilstrækkeligt, hvis eleven blot skriver rettelsen med et par ord før og efter. Der er ingen grund til at spilde tid med at reproducere fejlfri tekst. Et eksempel kan være fejlsætningen He decided to ignore his teachers advice, hvor eleven angiver genitivfejl og skriver his teacher s advice Side 3 af 7

4 Delprøve 2 tester i form af to delopgaver elevernes sprogbeherskelse (fluency, idiomatik, semantik, morfologi, syntaks og ortografi), formidlingsevne (struktur, kohærens, kohæsion, præcision), evne til selektion og vægtning af stof fra tekstmaterialet, tekstlæsningsfærdigheder (inkl. forståelse af audiovisuelt materiale), perspektiveringsevne og brug af relevante hjælpemidler. 3.3 Forcensur Skriftlige censorer skal udfylde kommentarer til forcensuren ang. områder i opgavesættet, der synes at volde eleverne særligt besvær. Fagkonsulenten informerer skriftlige censorer herom i separat censorbrev. Forcensuren identificerer særlige problemområder i fb med eksamenssættet og skaber konsensus om bedømmelser. Eksamensevaluering med referat af væsentlige pointer omkring årets eksamenssæt offentliggøres august/september. 4. Mundtlig eksamen 4. 1 Det ukendte prøvemateriale Tematisk sammenhæng med kernestof I den nye læreplan er nu indskrevet krav om, at det ukendte prøvemateriale i begge prøveformer skal have tematisk sammenhæng med de emner, man har arbejdet med i undervisningen. Den gamle læreplan skelner imidlertid mellem de to mundtlige prøveformer, hvor det kun er prøveform b) der har decideret krav om et ukendt tekstmateriale af et omfang på normalsider med tilknytning til et af de studerede emner. I de mundtlige bedømmelseskriterier står imidlertid, at eleven bl.a. bedømmes på evne til at udfolde og foretage relevante perspektiveringer, hvilket som udgangspunkt vil sige til tekster og diskussioner fra undervisningen. Dygtige elever vil kunne tegne bredere perspektiver og også inddrage viden fra andre fag (fx kulturforståelse, dansk, afsætning, IØ) men de svagere elever vil nyde godt af, at det ukendte tekstmateriale er tematiseret i fh til noget velkendt, dvs kernestof. Det vil derfor give mening også i prøveform a) at vælge ukendte tekster, der har tematisk sammenhæng med kernestof inden for de studerede emner Ukendte tekster i fh til emner fra undervisningen Der er ikke tale om, at samtlige emner fra undervisningen skal være repræsenteret i det ukendte prøvemateriale. Det afgørende er, at det ukendte prøvemateriale dækker de faglige mål og kernestoffet samlet set. For eksempel skal der være tekster om både USA og UK foruden andre dele af sprogområdet, lige såvel som både skønlitterære og sagprosatekster skal være repræsenteret. Emnerne skal omfatte tekster om såvel kulturelle, erhvervsrelaterede, økonomiske og samfundsmæssige problemstillinger eller forhold. Udvælgelsen af de ukendte tekster skal samlet set skabe mulighed for at nå rundt om alle de faglige mål, der knytter sig til fagets mundtlige side. Det enkelte materiale skal give eleven mulighed for at demonstrere målopfyldelse i forhold til en række af de faglige mål og ikke kun enkelte mål. Det kan derfor også være en god idé at lade flere tekster indgå i det enkelte prøvespørgsmål, således at emnet peges i flere retninger. For eksempel kunne man lade en tekst om USA s sundhedsvæsen supplere af et tekstuddrag eller videoklip af Obama s tale om emnet. Side 4 af 7

5 4.1.3 Formalia Normalsidetal Der er forskellige definitioner på, hvordan normalsidetallet opgøres. Som udgangspunkt gælder 1300 anslag uden mellemrum, men en pragmatisk indfaldsvinkel til at vurdere det rette omfang i fh til bekendtgørelsens krav tager også højde for, at der er stor forskel på skønlitteratur og sagprosa mht sværhedsgrad. Ved tvivl kan man vurdere, hvor lang tid det ville tage en gennemsnitselev at læse og forstå materialet og justere det ukendte tekstmateriales længde i henhold til dette. Glossering Som udgangspunkt glosseres det ukendte tekstmateriale ikke, da det vil ændre teksternes sværhedsgrad. Man kan vælge at glossere enkelte ord eller vendinger, som man må forvente, at eleven ikke vil kunne slå op i standardordbøger (i stil med glossering anvendt i de skriftlige eksamensopgaver). Tekst/lyd/video Den nye læreplan taler om elektronisk baseret materiale som en del af kernestoffet. Gammel læreplan anvender også det udvidede tekstbegreb, hvor der tales om tekster og kommunikationsformer. I stil med den skriftlige elektroniske eksamen gælder det udvidede tekstbegreb og ukendt tekstmateriale kan således også omfatte video-/lydsekvenser, fx interviews eller nyhedsklip. Ved anvendelse af elektronisk mediemateriale svarer tre til seks minutters afspilning til en normalside. Nyhedsklip med komprimerede budskaber er typisk kortere end klip fra spillefilm. Kilder Kilder angives for de ukendte tekster. Det tilstræbes, at teksterne er skrevet af native speakers og tekster i oversættelse, eller som er skrevet af danskere, bør derfor undgås jf læreplanens faglige mål om at elever skal forstå autentisk engelsk Instruks Det ukendte tekstmateriale suppleres af en instruks, der giver eleven et fokus i behandlingen af de ukendte tekster. Eksisterende vejledning giver fin inspiration til formulering af instrukser, men vær opmærksom på bedømmelseskriteriet om, at eleven skal have mulighed for at demonstrere evne til udvælgelse af informationer, og vise evne til at udfolde emnet og foretage relevante perspektiveringer. Eksaminator skal derfor sørge for, at spørgsmål i instruks ikke bliver for omfangsrige og styrende. Det er vigtigt at give plads til elevens selvstændige behandling af det ukendte tekstmateriale og fokus er på elevens analyse og perspektivering. Det giver derfor ikke mening, at man beder eleven om at perspektivere til navngivne tekster fra kernestoffet, da der ikke længere er tale om pensum. Man kan derimod bede eleven perspektivere til emner fra undervisningen, hvor eleven evt. vælger selv at inddrage specifikke tekster. Se eksempler på instrukser i undervisningsvejledningen link på sidste side Procedure ved trækning af ukendte tekster Ifølge Eksamensbekendtgørelsens afsnit 4 skal det samlede prøvemateriale foreligge fra starten af prøven, dvs. alle trækningsmuligheder skal være til stede ved eksaminationens påbegyndelse første dag og altså også, hvis eksaminationen strækker sig over flere dage. Hvert enkelt eksamensspørgsmål kan gå igen tre gange og sidste elev skal have mindst fire mulige valg. Prøvematerialet sendes sammen med undervisningsbeskrivelsen til censor senest 5 arbejdsdage før prøvens afholdelse. Side 5 af 7

6 4.2 Prøveformer Prøveformerne A (med en times forberedelse) og B (med 24 timers forberedelse + 30 minutter) står udførligt beskrevet i undervisningsvejledningen til faget engelsk A (se link til sidst). 5. Censors rolle Censors rolle står præcist formuleret i Eksamensbekendtgørelsens 29. Censorer varetager eksaminandenss tarv og konstaterer man som censor, at eksaminationsgrundlaget jf ovenstående - ikke er opfyldt har man indberetningspligtt (jf stk. 4) og skal kontakte skolens leder her- utilstræk- om. Imidlertid kan mange problemer løses pragmatisk. Modtager man som censor eksempelvis en kelig undervisningsbeskrivelse vil det være naturligt at bede eksaminator fremsende yderligere detaljer før man i yderste tilfælde må kontakte skolenss leder og gøre opmærksom på problemet. Andre censorer har tidligere oplevet, at det ukendte tekstmateriale ikke opfylder kravene formuleret i afsnit 4.2 i læreplanen. Her vil det være naturligt at kontakte læreren med konkrete forslag til, hvad der mangler og hvordan man kan løse problemet. Fagkonsulenten rådgiver gerne om ovenstående. 6. Relevante links i forbindelse med eksamen Uddannelsesbekendtgørelsen for hhx (BEK nr 691 af 23/06/2010) https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Læreplan for engelsk A (GL. læreplan) https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=120567#bil11 Læreplan for engelsk A (NY læreplan) https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132607#b10 Skabelon til undervisningsbeskrivelserr isningsbeskrivelser.aspx Eksamensbekendtgørelsenn https://www.retsinformation. dk/forms/r0710.aspx?id= Side 6 af 7

7 Kontakt Claus Zedlitz Undervisningsministeriet Fagkonsulent i engelsk Uddannelsesstyrelsen Afdeling for Almene Uddannelser Kontor for Gymnasiale Uddannelser Mobil: Mail: Side 7 af 7

Nyhedsbrev # 14 (maj 2012)

Nyhedsbrev # 14 (maj 2012) Nyhedsbrev # 14 (maj 2012) 1. Eksamen maj/juni... 2 2. Nyt udviklingsprogram for gymnasiale uddannelser... 3 3. Status på skriftlig engelsk eksamen med adgang til internet... 4 4. Faglig inspiration...

Læs mere

Vejledning / Råd og Vink Bekendtgørelse om særlige studierettede fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser (EUX) Engelsk B

Vejledning / Råd og Vink Bekendtgørelse om særlige studierettede fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser (EUX) Engelsk B Vejledning / Råd og Vink Bekendtgørelse om særlige studierettede fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser (EUX) Engelsk B (særligt studierettet fag til brug for merkantile erhvervsuddannelser) Undervisningsministeriet

Læs mere

Skriftlige og mundtlige prøver til studentereksamen for 2g og 3g maj-juni, august og december 2015

Skriftlige og mundtlige prøver til studentereksamen for 2g og 3g maj-juni, august og december 2015 B Skriftlige og mundtlige prøver til studentereksamen for 2g og 3g maj-juni, august og december 2015 Indhold: Prøvekalender for de almengymnasiale uddannelser 2015... s. 2 STX-bekendtgørelsens læreplaner

Læs mere

Fransk begyndersprog A stx

Fransk begyndersprog A stx Lærerens hæfte Forsøg med ny skriftlig digital eksamensopgave 2014-2016 Fransk begyndersprog A stx Råd og vink til arbejdet med nye opgavetyper Januar 2015 1 Indhold Forord til lærerens hæfte 3 En kort

Læs mere

Eksamens- og prøveinformation

Eksamens- og prøveinformation Eksamens- og prøveinformation til 3g. 2015 1 Antal eksaminer: Prøvefagsudtræk: Udtræk for 1. og 2.g. Offentliggørelse: Kommunikation i eksamensperioden: Mundtlige eksaminer: Skriftlige eksaminer: De vigtigste

Læs mere

Eksamensreglement 2014

Eksamensreglement 2014 Eksamensreglement 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Regelgrundlag... 2 Tilsynsførende... 2 Materialer... 3 Udeblivelse/forsinket fremmøde... 3 Snyd... 3 Forstyrrelse... 3 Eksamensadfærd...

Læs mere

Nyhedsbrev. Dansk og innovation. Dansk stx/hf. Indhold

Nyhedsbrev. Dansk og innovation. Dansk stx/hf. Indhold Fagkonsulent Sune Weile #15 august 2014 Nyhedsbrev Dansk stx/hf Dansk og innovation Vi hører af og til elever eller kursister stille spørgsmålet: Jamen, hvad skal vi bruge det til? Spørgsmålet er både

Læs mere

Vejledning / Råd og Vink Hhx-bekendtgørelsen. Engelsk A. Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

Vejledning / Råd og Vink Hhx-bekendtgørelsen. Engelsk A. Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Vejledning / Råd og Vink Hhx-bekendtgørelsen Engelsk A Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Forord Engelsk A hhx Vejledning /Råd og Vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser

Læs mere

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering?

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering? FAQ til SO3 - DIO Må skolen på vegne af en klasse eller årgang bestemme hvilke fag eleverne skal skrive i? Det er absolut ikke intentionerne i SO3, at skolen vælger fag, da det vanskeligt harmonerer med

Læs mere

Fransk fortsættersprog B - Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

Fransk fortsættersprog B - Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Fransk fortsættersprog B - Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes

Læs mere

Vejledning til prøve med selvvalgt problemstilling i historie, samfundsfag og kristendomskundskab.

Vejledning til prøve med selvvalgt problemstilling i historie, samfundsfag og kristendomskundskab. Vejledning til prøve med selvvalgt problemstilling i historie, samfundsfag og kristendomskundskab. Prøven er enkelfaglig, men denne vejledning gælder for alle tre fag. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Læs mere

Dansk A på hf. Fagevalueringer 2007

Dansk A på hf. Fagevalueringer 2007 Dansk A på hf Fagevalueringer 2007 Dansk A på hf Fagevalueringer 2007 Dansk A på hf 2008 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Eksamensinformation HHX 2012

Eksamensinformation HHX 2012 Eksamensinformation HHX 2012 Handelsgymnasiet Mariager Fjord Elevinformation 1 INDSTILLING TIL EKSAMEN... 3 GENERELLE REGLER FOR EKSAMEN... 3 SÆRLIGE PRØVEVILKÅR... 3 EKSAMENS-/ PRØVEPLAN ELEV... 4 Før

Læs mere

1. Identitet og formål side 2 1.1. Identitet 1.2. Formål

1. Identitet og formål side 2 1.1. Identitet 1.2. Formål Religion B Valgfag Vejledning / Råd og vink Ministeriet for Børn og Undervisning, 2012 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den merkantile fagprøve

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den merkantile fagprøve IBC International Business College Kolding Aabenraa Som afslutning på din elevuddannelse skal du op til en fagprøve. Fagprøven skal løses som en opgave, beskrives i et projekt/rapport og færdiggøres inden

Læs mere

FAQs om engelsk A i flerfagligt samspil

FAQs om engelsk A i flerfagligt samspil Senest opdateret: september 2012 Denne side indeholder svar på ofte stillede spørgsmål i forbindelse med engelskfagets rolle i flerfagligt samspil som SRP og Studieområdets del 3 (SO3), også benævnt Det

Læs mere

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Nyt fra UVM. HE regionskursuser VEST: 4/3 2014 ØST: 7/3 2014. Side 1

Nyt fra UVM. HE regionskursuser VEST: 4/3 2014 ØST: 7/3 2014. Side 1 Nyt fra UVM HE regionskursuser VEST: 4/3 2014 ØST: 7/3 2014 Side 1 Agenda Kl. 13.00-14.00 Nyt fra UVM Det nye skriftlige eksamensformat Didaktiske overvejelser om skriftlighed i engelsk Skriftlige censorer

Læs mere

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk Inerisaavik/KIIIN 2009 Colofon Udgivet af Inerisaavik / KIIIN - 2009 Udarbejdet af fagkonsulent Birthe Nielsen Redigeret af souschef Louise Richter

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Eksamensreglement. EUD uddannelserne. Skive Tekniske Skole. December 2014.

Eksamensreglement. EUD uddannelserne. Skive Tekniske Skole. December 2014. Eksamensreglement EUD uddannelserne Skive Tekniske Skole. December 2014. 1 Eksamensreglement. Eksamensreglementet henvender sig til alle der er involveret i eksamensafviklingen for Erhvervsuddannelserne

Læs mere

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 I denne vejledning er citater fra læreplanen anført i kursiv, uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter anført

Læs mere

Vejledning til Bekendtgørelse om undervisningskompetence i de gymnasiale uddannelser (Pædagogikumbekendtgørelsen)

Vejledning til Bekendtgørelse om undervisningskompetence i de gymnasiale uddannelser (Pædagogikumbekendtgørelsen) Vejledning til Bekendtgørelse om undervisningskompetence i de gymnasiale uddannelser (Pædagogikumbekendtgørelsen) Bekendtgørelse nr. 18 af 14. januar 2009 Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale

Læs mere

Engelsk skriftlig fremstilling med adgang til internettet

Engelsk skriftlig fremstilling med adgang til internettet Engelsk skriftlig fremstilling med adgang til internettet Vejledende materiale Indhold 1. Rammer for prøven 2. Beskrivelse af prøven 3. Vejledning i prøven 4. Vurderingen 1. Rammer for prøven Skriftlig

Læs mere

Vejledning til prøverne i faget tysk

Vejledning til prøverne i faget tysk Vejledning til prøverne i faget tysk Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen April 2015 Side 1 af 75 Indhold Indledning... 5 Vejledning til prøverne i faget tysk i 9. klasse... 6 1.1. Faglige områder... 7 1.2.

Læs mere

Billedkunst C Stx. Vejledning / Råd og vink. 1. Identitet og formål. 2. Faglige mål og fagligt indhold. Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

Billedkunst C Stx. Vejledning / Råd og vink. 1. Identitet og formål. 2. Faglige mål og fagligt indhold. Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Billedkunst C Stx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

Vejledning til prøven i idræt

Vejledning til prøven i idræt Vejledning til prøven i idræt Side 1 af 21 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Prøver, Eksamen og Test September 2014 Side 2 af 21 Indhold Forord side 4 Indledning side 5 Signalement side 5 Prøveforløbet

Læs mere

Vejledning / Råd og vink. Valgfagsbekendtgørelsen. Datalogi C. Undervisningsministeriet Kontoret for gymnasiale uddannelser 2014

Vejledning / Råd og vink. Valgfagsbekendtgørelsen. Datalogi C. Undervisningsministeriet Kontoret for gymnasiale uddannelser 2014 Vejledning / Råd og vink Valgfagsbekendtgørelsen Datalogi C Undervisningsministeriet Kontoret for gymnasiale uddannelser 2014 Datalogi C Valg Vejledning / Råd og vink Kontoret for gymnasiale uddannelser

Læs mere