Mødrehjælpshåndbog Bestyrelsesarbejde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødrehjælpshåndbog Bestyrelsesarbejde"

Transkript

1 Mødrehjælpshåndbog Bestyrelsesarbejde

2 Indhold Bestyrelsens arbejde... 2 Generalforsamling... 2 Konstituering af bestyrelsen og ansvarsfordeling... 2 Organisering af bestyrelses- og udvalgsarbejdet i lokalforeningen... 5 Årets gang i bestyrelsen... 5 Bestyrelsens forretningsorden... 5 Planlægning af bestyrelsesmøder... 6 Indkaldelse til bestyrelsesmøderne... 6 Selve bestyrelsesmøderne... 7 Referater... 7 Bilag 1 Organogram for lokalforeningsstruktur... 8 Bilag 2 Notat om bestyrelsesansvar af 9. februar Bilag 3 Eksempel på dagsorden og referat Senest opdateret august 2016/los 1

3 Bestyrelsens arbejde Når en lokalforening oprettes, nedsættes en bestyrelse. Det er bestyrelsens opgave at planlægge og gennemføre aktiviteter i henhold til Mødrehjælpens formål og inden for lokalforeningens vedtægter. Det vil sige, at bestyrelsens arbejde går ud på at udvikle og koordinere aktiviteter samt sørge for, at de kan føres ud i livet. Udover at drive butik med genbrug til børn samt igangsætte aktiviteter for brugerne, handler bestyrelsesarbejdet også om at rekruttere medlemmer og frivillige, som står i butikken og fører aktiviteterne ud i virkeligheden. Bestyrelsen sørger for, at de økonomiske aspekter af foreningsarbejdet udføres i overensstemmelse med god praksis og instrukser fra Fonden Mødrehjælpen. Endelig har bestyrelsen et samlet ansvar for, at lokalforeningen får medieomtale og profilerer sig lokalt. Generalforsamling Generalforsamlingen er lokalforeningens øverste myndighed. Her godkendes bestyrelsens beretning og det reviderede årsregnskab, og bestyrelsen for det kommende år vælges. Generalforsamlingen skal være afholdt hvert år inden den 22. februar, således at bestyrelsen kan være repræsenteret på det ordinære repræsentantskabsmøde i april. Lokalforeningerne melder tilbage til frivilligafdelingen med deres årsberetning, underskrevet beslutningsreferat og et revideret regnskab efter generalforsamlingen senest tre hverdage efter d. 22. februar. Lokalforeningens bestyrelse indkalder medlemmer af lokalforeningen til generalforsamlingen for at gennemgå foreningens arbejde i det forgangne år og fremlægge bestyrelsens planer for det kommende år. Generalforsamlingen kan ses som bestyrelsens rettesnor over for medlemmerne. Bestyrelsen har til ansvar at følge beslutninger, som er truffet på generalforsamlingen og sikre at eventuelle arbejdsopgaver bliver udført. Der følges op på beslutninger og opgaver ved generalforsamlingen det følgende år. Generalforsamlingen kan således ses som medlemmernes sikkerhed for, at bestyrelsen arbejder inden for rammerne af Mødrehjælpens og lokalforeningens formål. For bestyrelsen er generalforsamlingen en unik mulighed for at få gode råd og feedback på de aktiviteter og arrangementer, der er blevet holdt i det foregående år. Derudover er der ligeledes mulighed for at få nye folk ind i bestyrelsen. Vær opmærksom på, at der gælder særlige formalia ved en generalforsamling fx er dagsordenen vedtægtsbestemt, og der gøres brug af en ekstern dirigent, som kender til formalia i forbindelse med generalforsamlinger. Det er en god idé at læse lokalforeningens vedtægter for de præcise regler for generalforsamlingen samt de formelle regler for bestyrelsesmøderne. Find gældende vedtægter på Konstituering af bestyrelsen og ansvarsfordeling Der er mange opgaver, som går på tværs af bestyrelsen og som ikke specifikt knytter sig til en bestemt post i bestyrelsen. Det er op til bestyrelsen af fordele opgaver og ansvarsområder imellem de siddende bestyrelsesmedlemmer. Tværgående opgaver kan fx være: Rekruttering af frivillige og medlemmer Fundraising af midler til aktiviteter Planlægning og gennemførelse af diverse møder Udarbejdelse af handleplaner og vedtagelse og godkendelse af budgetter 2

4 En bestyrelse i Mødrehjælpens lokalforeninger skal mindst bestå af 5 og højst 7 medlemmer + suppleanter. På det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig. Det vil sige, at bestyrelsesmedlemmerne rent formelt fordeler de forskellige poster og ansvarsopgaver imellem sig. Her besættes som minimum følgende poster jf. lokalforeningens vedtægter: Formand Næstformand Kasserer Derudover kan bestyrelsen fordele andre poster eller ansvarsområder til bestyrelsesmedlemmerne eller vælge at dele ansvaret imellem sig. Alt efter bestyrelsens størrelse og arbejdsopgaver anbefaler Mødrehjælpen, at bestyrelsen fordeler følgende ansvarsområder mellem bestyrelsesmedlemmerne: Kommunikationsansvarlig (sekretær) Butiksansvarlig Aktivitetsansvarlig Fundraisingansvarlig Hvert år efter afholdt generalforsamling informeres frivilligafdelingen om konstitueringen og ansvarsfordelingen via bestyrelsesskabelon-skemaet, som findes på Dette dels med et formelt sigte, men også med et praktisk, således at hjemmesidens kontaktpersoner samt kontaktlister kan opdateres. Poster og ansvarsområder Overordnet set deler bestyrelsen det juridiske og økonomiske ansvar for lokalforeningen og ingen bestyrelsesmedlemmer kan således stilles individuelt ansvarlig for eventuelle økonomiske eller juridiske problemstillinger medmindre de handler ulovligt, ufornuftig og uden rettidig omhu. Se bilag 2 Notat om bestyrelsensansvar for uddybning. Formand Som formand har man det overordnede ansvar for lokalforeningens drift. Det vil sige, at det er formandens opgave at sørge for, at der afholdes arrangementer og aktiviteter i tråd med foreningens vedtægter, samt at afrapporteringer, budgetter og regnskaber bliver udarbejdet på de rigtige tidspunkter jf. årshjul for lokalforeninger udarbejdet af Fonden Mødrehjælpen. Selvom bestyrelsen kan vælge at organisere arbejdet anderledes er det typisk formanden, som har ansvar for følgende arbejdsopgaver: Ledelse af bestyrelsen og bestyrelsesmøder Planlægning af generalforsamling Repræsentation overfor eksterne aktører Opfølgning på arbejdsopgaver i bestyrelsen Bindeled mellem lokalforeningen og Fonden Mødrehjælpen Pressekontakt og ansvarlig for at videresende eller besvare henvendelser Bevare overblik over lokalforeningens aktiviteter, beslutninger og økonomiske situation Næstformand Som næstformand er man stedfortræder for formanden. Næstformandens primære opgave er at støtte op omkring formandens arbejdsopgaver og at fungere som sparringspartner. Kasserer Kassereren er ansvarlig for at føre lokalforeningens regnskab, overvåge økonomien og komme med forslag til budgettet. Det er den samlede bestyrelse, der har det fulde ansvar for at økonomien hænger sammen og at regnskaber samt budgetter udarbejdes korrekt. Kassereren tager typisk ansvar for følgende opgaver: Holder styr på bonner og kassebeholdning Bogfører udgifter i regnskabsprogram og opdaterer regnskab 3

5 Udarbejder forslag til budget Holder løbende bestyrelsen informeret om økonomiens udvikling Udarbejder årsregnskab Det er hele bestyrelsen, og ikke kun kassereren, som er ansvarlig for økonomien. Det er kassererens ansvar løbende at bogføre udgifter og indtægter samt at sørge for, at regnskabet er revideret til generalforsamlingen. Men det er den samlede bestyrelses ansvar at have styr på økonomien og derudfra beslutte, hvad pengene skal bruges til. Som bilag 2 er vedlagt Notat om Bestyrelsesansvar af jurist Trine Rørdam. Kommunikationsansvarlig Som kommunikationsansvarlig i bestyrelsen har man til opgave at sikre en fornuftig kommunikation mellem lokalforeningens medlemmer, frivillige, udvalg og bestyrelsen samt med lokalforeningens eksterne partnere. I det daglige vil mange af disse opgaver være uddelt til andre frivillige, men det er den kommunikationsansvarlige, som hjælper med at gøre kommunikationen så effektiv som muligt. Derudover kan flere af de administrative opgaver lægges hos den kommunikationsansvarlige. Administration, herunder mødeindkaldelser, referater, vedligeholdelse af adresselister Kommunikation med udvalg og aktivitetsgrupper Opsøgende arbejde og samarbejde med lokale parter Administration af lokalforeningens mail og herunder distribution af mails Formidling af designguide og kvalitetssikring af skriftlige materialer såsom annoncer og pressemeddelelser Aktivitetsansvarlig Med aktiviteter forstås frivillige sociale aktiviteter, som varetages af frivillige med henblik på netværksdannelse, hverdagsmestring og forældreevne hos Mødrehjælpens målgruppe. Den aktivitetsansvarlige fungerer som kontaktperson for de forskellige aktivitetstovholdere, som koordinerer de enkelte aktiviteter. Som aktivitetsansvarlig varetager man opgaver såsom: Sparring med de enkelte aktivitetsansvarlige omkring rekruttering af frivillige og kontakt til potentielle brugere, som ønsker at deltage i aktiviteterne Igangsættelse af nye aktiviteter Registrering af deltagere og evaluering af aktiviteter Støtter aktiviteterne fx med sparring omkring konflikthåndtering, organisering og koordinering Fungerer som bindeled mellem bestyrelse og aktiviteter ved at holde bestyrelsen opdateret på aktiviteternes fremskridt og udfordringer, samt holde aktiviteterne opdateret på relevante diskussioner og beslutninger i bestyrelsen Butiksansvarlig Som butiksansvarlig i bestyrelsen drejer opgaverne sig om at støtte butikstovholderne med information og sparring. Formålet med butikken er at tiltrække et stort antal kunder og derigennem tjene mest muligt til lokalforeningen og Fonden Mødrehjælpen. Opgaverne for den butiksansvarlige er blandt andet: Sparring omkring salg, service og kundekontakt i butikken Assistere butikken med rekruttering af frivillige og marketing med henblik på at optimere salget Komme med ideer til butiksindretning og koordinere med butikskonsulent i Fonden Mødrehjælpen Fungere som bindeled mellem bestyrelse og butik ved at holde bestyrelsen opdateret på omsætning mm., samt holde butikstovholderne opdateret på relevante diskussioner og beslutninger i bestyrelsen 4

6 Fundraisingansvarlig Som fundraisingansvarlig i bestyrelsen har man til opgave at koordinere lokalforeningens arbejde for at finde økonomiske midler til projekter, aktiviteter mm. Der oprettes et udvalg, som kan bestå af en lille gruppe frivillige, der ikke er med i bestyrelsen. Disse frivillige støtter lokalforeningen med at udvikle projekter og aktiviteter, samt hjælper med at gøre ideerne til støtteværdige projektbeskrivelser. Som fundraisingansvarlig koordinerer man arbejdet i udvalget, som har til opgave at: Sætte sig ind i de problemstillinger, som vores målgruppe oplever og være med til at udvikle nye indsatser Finde frem til og ansøge mulige lokale fonde, virksomheder og sponsorer Opbygge og pleje kontakten til donorerne Følge op på evt. dokumentationskrav fra fondene Organisering af bestyrelses- og udvalgsarbejdet i lokalforeningen Udover at fordele ansvarsområder mellem sig i bestyrelsen, anbefaler vi, at lokalforeningen opretter udvalg, der kan varetage forskellige opgaver i lokalforeningen. Både for at undgå at bestyrelsesmedlemmerne overbebyrdes med opgaver samt for at inddrage og give de øvrige frivillige i lokalforeningen mulighed for at tage ansvar. Det kan være et aktivitetsudvalg, der står for Den Rullende Kagemand eller Måltidet. Eller det kan være et fundraisingudvalg, det står for at opsøge fonde, virksomheder mv. Ved oprettelse af udvalg, er det altid godt at sikre, at udvalget har en kontaktperson/ansvarlig, der sidder i bestyrelsen, så bestyrelsen altid er informeret om, hvad der arbejdes med i udvalget. Mødrehjælpen har udarbejdet et organogram for lokalforeningsstruktur se bilag 1, der beskriver, hvordan bestyrelses- og udvalgsarbejdet kan organiseres i lokalforeningen. Årets gang i bestyrelsen Som bestyrelse fastsætter man selv tempo og form for lokalforeningens aktivitetsniveau, men fra Mødrehjælpens side er der nogle frister, som skal overholdes. Derfor har Mødrehjælpens frivilligafdeling udarbejdet et årshjul for lokalforeninger, som løbende holdes opdateret. Dette findes altid opdateret på Mødrehjælpens hjemmeside: Bestyrelsens forretningsorden Det kan være en fordel for bestyrelsen at udarbejde en forretningsorden for bestyrelsesarbejdet. En forretningsorden er en nedskrivning af de spilleregler, man beslutter at arbejde efter i bestyrelsen. Det er op til bestyrelsen af afgøre indholdet i forretningsordenen, men det kan være nyttigt at overveje følgende: 1. Bestyrelsesmøder - hvor ofte skal der afholdes bestyrelsesmøder, og med hvilken tidsfrist skal der indkaldes til møderne? 2. Dagsordenen Lav gerne en skabelon, som man kan tage udgangspunkt i ved hvert møde. Se bilag 3 for inspiration. 3. Referater - hvilke krav stilles til form, udsendelse og godkendelse af referatet? 4. Beslutningsdygtighed - hvor mange skal der være til stede for, at bestyrelsen kan træffe beslutninger? 5. Afstemningsregler - gælder almindelig stemmeflerhed? I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme da afgørende? 6. Opgavefordelingen - hvem klarer hvilke opgaver? Og hvilket arbejde indebærer posterne: formand, næstformand, kasserer, sekretær mv. Se organogram bilag 2 for inspiration. 7. Udvalg/arbejdsgrupper - hvilke udvalg og/arbejdsgrupper skal nedsættes? Fx arbejdsgruppe, som står for rekruttering af frivillige og medlemmer eller udvalg for hver af de aktiviteter, bestyrelsen vælger at igangsætte? Hvem er tovholder for udvalg/arbejdsgruppen? Hvordan refererer tovholder tilbage til bestyrelsen? 5

7 8. Habilitetsregler fastsæt rammerne for hvornår man som bestyrelsesmedlem er habil og inhabil i forhold til at træffe beslutninger, som vedrører lokalforeningen. Gennemgå og følg lokalforeningens og Mødrehjælpens vedtægter samt Mødrehjælpens regnskabsinstruks for lokalforeninger. 9. Tavshedspligt Gennemgå og følg Mødrehjælpens retningslinjer for tavshedspligt 10. Børneattest Gennemgå og følg Mødrehjælpens retningslinjer for indhentning af børneattest. 11. Økonomiopfølgning - hvor ofte skal bestyrelsen præsenteres for et opdateret regnskab? I det nedenstående behandles nogle af punkterne til inspiration. Planlægning af bestyrelsesmøder Der er ingen regler for, hvor ofte der skal holdes bestyrelsesmøder, men de fleste lokalforeninger holder 6-8 møder om året. Møderne kan planlægges ved det første møde efter generalforsamlingen eller afholdes når der er behov for at følge op på uddelegerede arbejdsopgaver, iværksætte nye aktiviteter eller når udefrakommende begivenheder, kræver en beslutning fra den samlede bestyrelse. Det er en god idé at aftale møder for et halvt år af gangen. Dette vil give alle et klart billede af de arbejdsopgaver, der ligger i bestyrelsesarbejdet i den kommende tid. Lad dog altid sidste punkt på dagsordenen være punkter til næste bestyrelsesmøde, da det sagtens kan ske, at mødeplanen skal revideres. Overvej også hvilke møder, I ønsker, at Mødrehjælpens konsulenter deltager på. Der kan være emner på dagsordenen, hvor I har behov for at få konsulentens viden og sparring (fx ift. handleplansudarbejdelse, igangsættelse af aktiviteter, butiksdrift). Det kan også være, at I ønsker at konsulenten faciliterer et møde for omkring en særlig tematik. Det kan være en god idé at aftale perioder, hvor man holder lidt længere pauser mellem møderne. Selv om arbejdet er drevet af socialt engagement, er der stadig behov for perioder, hvor man ikke behøver at tænke på bestyrelsesarbejdet. Eksempelvis kan bestyrelsen vælge at holde fri i sommermånederne. Den letteste måde at strukturere bestyrelsesåret på er ved at tage udgangspunkt i de vedtagne handleplaner og budgetter. Hvilke arrangementer og aktiviteter er der sat penge af til, og hvornår vil det passe bedst at afholde aktiviteterne? Alt afhængig af bestyrelsens rolle i forskellige aktiviteter kan det give mening at afholde udvalgsmøder som fokuserer eksempelvis på planlægningen eller evalueringen af de pågældende aktiviteter. Indkaldelse til bestyrelsesmøderne Vi anbefaler, at bestyrelsen i forretningsordenen bliver enige om at indkalde til bestyrelsesmøde senest 8 dage forinden, også selvom mødet har været aftalt måneder i forvejen. Med mødeindkaldelsen følger en dagsorden og eventuelle bilag til gennemlæsning. Internt i bestyrelsen må man aftale, hvornår punkter til dagsordenen senest kan modtages. Det kan være før fristen for mødeindkaldelsen, således at den dagsorden, der følger med mødeindkaldelsen, er den endelige. Det kan også være efter fristen for indkaldelsen, således at punkter til dagsordenen modtages eksempelvis 3 dage før mødet, i så fald skal der sendes en revideret dagsorden ud senest dagen forinden. Baggrunden for, at der er frister for indkomne dagsordenspunkter er, at de bestyrelsesmedlemmer, som ikke kan deltage i mødet, skal have mulighed for at komme med deres skriftlige kommentarer til punkterne på dagsordenen. Det er også grunden til, at der ikke tages beslutninger om noget under punktet eventuelt, da de bestyrelsesmedlemmer, der ikke er til stede, ikke har haft mulighed for at komme med deres besyv til dette punkt. 6

8 Selve bestyrelsesmøderne Det er vigtigt at aftale en mødestruktur og holde sig til den. Bestyrelsesmøder kan let trække i langdrag, hvis ikke man indarbejder en mødedisciplin. Hvordan man vælger at strukturere møderne er forskelligt, men nogle af de typiske problemer undgås ved at sørge for At alle møder velforberedte op til mødet. Det vil sige, at alt, med indkaldelsen udsendt materiale er gennemlæst, og kommentarer og tanker er afklaret. At der vælges ordstyrer, hvis vigtigste opgave er at styre diskussionerne og samle op på punkterne på dagsordenen. Det kan anbefales, at ordstyreren og formanden ikke er en og samme person. Både for at aflaste formanden, men også for at sprede ansvaret på flere personer. Referater Det er op til bestyrelsen at vælge en måde, hvorpå man sikrer, at der tages referat af bestyrelsesmøderne. Det kan fx gå på tur eller være et bestemt bestyrelsesmedlem, som har denne specifikke opgave. Aftal en procedure for godkendelse af dagsorden. Referaterne indeholder alle trufne beslutninger samt oplysninger om, hvilke personer, der er ansvarlige for de planlagte aktiviteter. I de tilfælde, hvor der er modstridende synspunkter i bestyrelsen, bør man kort beskrive de holdninger, der gives udtryk for, og derefter hvilken beslutning, der blev taget. For at sikre åbenhed og overblik over beslutningerne, bør referaterne sendes bredt ud fx inden for de første 10 dage efter mødet. Vær dog obs på, at der ikke fremgår personfølsomme informationer, inden referatet offentliggøres. Se bilag 3 for eksempel på dagsorden og referat. Rigtig god fornøjelse med bestyrelsesarbejdet. 7

9 Bilag 1 Organogram for lokalforeningsstruktur 8

10 Bilag 2 Notat om bestyrelsesansvar af 9. februar 2011 Hvad: Bestyrelsesansvar defineres som det ansvar, personer kan ifalde under udøvelsen af deres hverv som bestyrelsesmedlem. Hvem: Mødrehjælpens lokalforeninger er selvstændige juridiske personer. Dette til trods for at de rammer, de agerer inden for, følger af nogle af Fondens Mødrehjælpens bestyrelse fastsatte vedtægter. Lokalforeningen kan selv indgå aftaler med tredjemand og er ikke underlagt økonomiske restriktioner i forhold til, hvor meget lokalforeningen kan tegne sig for. Alle medlemmer i en bestyrelse uanset om arbejdet er frivilligt eller lønnet - kan ifalde personligt ansvar for deres handlinger eller undladelser. Der er ikke en maksimumgrænse for, hvor stort et beløb, man hæfter for. Det betyder, at man som bestyrelsesmedlem i princippet kan blive erklæret personlig konkurs, hvis man bliver mødt med et erstatningskrav, man ikke kan honorere. Hvordan: 3 betingelser skal altid være opfyldt for at statuere erstatningsansvar uanset af hvilken grund i dansk ret: 1. man har handlet culpøst 2. der er lidt et økonomisk tab som følge heraf, og 3. tabet var påregneligt for skadevolder. Der tages udgangspunkt i, hvordan en almindelig samvittighedsfuld person ville have forholdt sig i en given situation dvs. der ses helt konkret på, om en handling eller en undladelse har været uforsvarlig ud fra de oplysninger, der forelå på tidspunktet for handlingen, om skadevolder (i dette tilfælde bestyrelsen eller bestyrelsesmedlemmet) burde have vidst dette, og om nogen som følge af handlingen eller undladelsen har lidt et økonomisk tab. Det betyder i praksis, at man kun ifalder ansvar, hvis man disponerer på en ufornuftig måde, ud fra det kendskab man har om sin lokalforening, og denne disponering har som konsekvens, at tredjemand lider et tab. Dette er det teoretiske ansvar. Noget helt andet er, hvor stor risikoen er for at ifalde et bestyrelsesansvar: Jo større en organisation er, desto større må eksponeringen for bestyrelsesansvar antages at være. Retspraksis Hvordan og hvornår ifaldes bestyrelsesansvar? Ansvaret bliver først interessant i det øjeblik kreditorer (banker eller leverandører) i forbindelse med en lokalforenings konkurs har lidt et økonomisk tab, som kreditorerne så forsøger at gøre bestyrelsesmedlemmerne personligt ansvarlige for. AOF-dommen Dette er den seneste Højesteretsdom fra Højesteret statuerer her, at selvom man arbejder i en frivillig forening (AOF i Århus) af en vis størrelse, kan man ifalde ansvar på helt samme måde som bestyrelsesmedlemmer i professionelle bestyrelser. Det forhold, at man ikke har erfaring med bestyrelsesarbejde har ikke afgørende vægt. Man skal derfor vurderes i tråd med de standarder, der gælder for virksomhedsledelser. I den konkrete sag blev bestyrelsen ikke gjort erstatningsansvarlig på trods af at virksomheden gik konkurs efter flere års tabsgivende drift, fordi Højesteret mente, at der ikke var noget at bebrejde bestyrelsen, der efter bedste evne havde gjort, hvad der stod i deres magt for at undgå konkurs. 9

11 OKS-dommen Højesteret behandlede i 1998 sagen om Odense Kammeraternes Sportsklub, der blev erklæret konkurs. Kreditorerne (konkursboet) nedlagde påstand om, at bestyrelsen skulle betale erstatning for det tab, der var lidt som følge af, at OKS havde fortsat driften af selskabet, selvom alt håb for at drive selskabet, reelt var ude. Højesteret gav kreditorerne ret i, at det var uansvarligt, at bestyrelsen ikke havde undladt at indstille aktiviteterne i foråret 1989 efter årsregnskabet for 1988 viste et underskud, der gjorde egenkapitalen negativ. Bestyrelsen ifaldt ansvar uanset bestyrelsesarbejdet var ulønnet. Rideklubs køb af foder Østre Landsret afsagde dom i denne sag om en rideklub, der havde svært ved at betale sin foderregninger til sælger. Bestyrelsen havde igennem længere tid haft et begrundet håb om en bedre økonomi, idet kommunen var blevet ansøgt om et ekstraordinært kommunalt tilskud. Det lykkedes imidlertid ikke for klubben at få tilskuddet, hvorefter de måtte stoppe driften. Østre Landsret udtalte dels, at eftersom sælger vidste, at rideklubben var en forening, kunne bestyrelsesmedlemmerne ikke gøres personligt ansvarlige, og dels at bestyrelsesmedlemmerne ikke havde udvist en sådan uansvarlighed, at der forelå særlig grund til at gøre dem personligt ansvarlige. Sælger kunne derfor kun søge sig fyldestgjort i foreningens formue og ikke i bestyrelsesmedlemmers privat økonomi. Håndboldklubben Virum-Sorgenfri Foreningen havde besluttet at oprette en eliteafdeling med professionelle håndboldspillere og ansatte to trænere. Der blev iværksat mange initiativer for at øge sponsorer og dermed indtjening, bl.a. ved at ansætte en sportsdirektør. Klubben gik konkurs i 2002 og trænerne kunne ikke få deres løn. Der blev derfor anlagt sag med påstand om personlig hæftelse i bestyrelsen, da bestyrelsen efter konkursboets opfattelse ikke burde have indgået kontrakterne med lønnede trænere på det givne tidspunkt, hvor den økonomiske situation i klubben ikke var god nok, hvilket bestyrelsen burde have indset. Landsretten lagde vægt på de særlige usikre forhold, der gør sig gældende for sportsklubber, der kan være nødt til at disponere over fremtidige usikre indtægter for at kunne indgå kontrakter med spillere og trænere. Der blev tillige lagt vægt på, hvor realistisk og forsvarligt budgettet, der dannede baggrund for ansættelsen af trænerne, var. Landsretten konkluderede, at bestyrelsen ikke havde grundlag for at stille spørgsmålstegn ved, at det ikke ville lykkes dem at skaffe de fornødne sponsormidler, og kunne derfor ikke gøres personligt ansvarlige, da der ikke var noget at bebrejde dem. De havde ikke haft grund til at tro, det ville være uansvarligt at ansætte trænerne ud fra klubbens økonomi og kalkulationer. Konkursboet kunne derfor kun søge sig fyldestgjort i foreningens formue og ikke i bestyrelsesmedlemmers privat økonomi. Konklusion Der skal ret meget til, for at en bestyrelse ifalder personligt ansvar. Retspraksis viser, at en bestyrelse skal have handlet ufornuftig og ikke med rettidig omhu. I den daglige drift har bestyrelsen et ret stort spillerum. Spørgsmålet om personligt ansvar bliver først aktuelt, når en lokalforening ikke kan svare sit. Derfor bør større investeringer eller forpligtelser overvejes nøje. I dag består lokalforeningernes største forpligtelse i huslejekontrakter. Dvs. at de højst kan blive mødt med et krav på husleje svarende til uopsigelighedsperioden eller for de fleste kontrakter (uden uopsigelighedsperiode) med et krav på 6 måneders husleje. Det bør derfor altid sikres, at lokalforeningerne har et beløb svarende hertil stående på kontoen. Det er vigtigt for Fonden Mødrehjælpen at sikre sig, at kreditorer ikke med føje opfatter identitet mellem Fonden Mødrehjælpen og lokalforeningerne. Dette sikres ved at indskærpe overfor lokalforeninger, at de alene må forpligte sig overfor tredjemand i form af titlen Mødrehjælpens lokalforening i [bynavn]. 10

12 Fonden Mødrehjælpen har på lokalforeningsbestyrelsernes vegne tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring for alle bestyrelsesmedlemmer. Denne dækker evt. tab medmindre bestyrelsen eller et bestyrelsesmedlem disponerer på en ufornuftig måde, ud fra det kendskab man har om sin lokalforening, og denne disponering har som konsekvens, at tredjemand lider et tab. Trine Rørdam, tidligere juridisk konsulent i Fonden Mødrehjælpen 11

13 Bilag 3 Eksempel på dagsorden og referat Bestyrelsesmøde den [dato] [år] kl. [tid] i X lokalforening Sted: Tilstede: Afbud fra: Referent: Dagsorden 1. Valg af ordstyrer 2. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse af referat 4. Økonomi 5. Meddelelser 6. Afholdte arrangementer 7. Kommende arrangementer 8. Næste møde 9. Eventuelt Ad 1: Godkendelse af dagsorden Den her viste dagsorden er en typisk standarddagsorden, der kan tilpasses efter behov. Ad 2: Godkendelse af referat Referatet fra forrige møde bør godkendes. Evt. rettelser angives. Ad 3: Økonomi Kassereren giver en orientering om lokalforeningens økonomi og gør status over afsluttede arrangementer. Ad 4: Meddelelser Her orienteres bl.a. om, hvad der sker i lokalforeningen, i Mødrehjælpen. Indkomne henvendelser behandles. Diverse tovholdere giver orientering fra lokalforeningens arbejdsgrupper/udvalg vedr. løste/igangsætte opgaver. Ad 5: Afholdte aktiviteter De aktiviteter, der er afholdt siden sidste møde evalueres. Ad 6: Kommende aktiviteter Lokalforeningens kommende aktiviteter gennemgås, og det noteres i referatet hvem, der er ansvarlig for gennemførelsen. Ad 7: Næste møde Næste mødedato aftales eller bekræftes. Punktet kan også bruges til at angive særlige arbejdsopgaver, der skal udføres til næste møde. Ad 8: Eventuelt Under dette punkt kan der ikke besluttes noget. 12

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

GUIDE. Bestyrelsens opgaver

GUIDE. Bestyrelsens opgaver GUIDE Bestyrelsens opgaver Udskrevet: 2016 Indhold Bestyrelsens opgaver............................................................. 3 2 Guide Bestyrelsens opgaver Denne guide er skrevet til jer, der skal

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening

Dansk Cøliaki Forening Dansk Cøliaki Forening Forretningsorden 1. Indledning I dette dokument fastlægger bestyrelsen mandat samt beføjelser for: - Bestyrelsen - Forretningsudvalget - Sekretariatslederen med sekretariat - Aktivgrupper

Læs mere

GUIDE. Bestyrelsens opgaver

GUIDE. Bestyrelsens opgaver GUIDE Bestyrelsens opgaver Udskrevet: 2016 Indhold Bestyrelsens opgaver............................................................. 3 Bestyrelsen som arbejdsgiver......................................................

Læs mere

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, jf. foreningens vedtægter 30 stk. 3.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, jf. foreningens vedtægter 30 stk. 3. Forretningsorden for bestyrelsen i A/B Ingolf - Juni 2012 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, jf. foreningens vedtægter 30 stk. 3. Formål Formålet med bestyrelsens arbejde er at varetage

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Konstituering og afholdelse af bestyrelsesmøder: 1 Umiddelbart efter afholdelse af en ordinær generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling,

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag.

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. 1.0 Forretningsordenens hjemmel. 1.1 Forretningsordenen er godkendt af den ekstraordinære generalforsamling den 30. jan. 2012, i øvrigt jf. 13

Læs mere

Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden

Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden Forretningsorden for bestyrelsen i (AFDELINGENS NAVN) Indledning Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet i bestyrelsen som

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB Bestyrelsen. 1. Valg af bestyrelse. a. Valg til bestyrelse sker i henhold til bestemmelserne i klubbens vedtægter. b. Suppleanter indtræder i bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for Mødrehjælpens lokalforening i Lyngby

Vedtægter for Mødrehjælpens lokalforening i Lyngby Standardvedtægt for Mødrehjælpens lokalforeninger Fonden Mødrehjælpens professionelle og frivillige arbejde er et tilbud til gravide, mødre og fædre, som har brug for rådgivning og støtte til at skabe

Læs mere

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Sådan fungerer beboermødet I denne retningslinje vil vi beskrive, hvordan beboermødet (også kaldet afdelingsmødet i DUAB regi) fungerer og hvilket ansvar

Læs mere

Vedtægter for Studenterhus Odense

Vedtægter for Studenterhus Odense Vedtægter for Studenterhus Odense Dato for ikrafttræden: 13. juni 2013 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Studenterhus Odense og har hjemsted i Odense Kommune. I daglig tale også kaldet Studenterhus

Læs mere

Bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelsens forretningsorden marts 2010/jca Bestyrelsens forretningsorden 1. Hjemmel Iht. vedtægter 6 stk. 6a : Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden dog under hensyn til stk. 6b.6e. Henvisningerne i stk. 6b..6e er indarbejdet

Læs mere

Helsinge Fodbold. Vedtægter

Helsinge Fodbold. Vedtægter Helsinge Fodbold Vedtægter 1: Klubbens navn Klubbens navn er Helsinge Fodbold, stiftet den 23. maj 1919. 2: Organisering Klubben er organiseret under Helsinge Skytte- og Idrætsforening, HSI, der er paraplyorganisation

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter For Talentspejderne i Randers Kommune ( Lokalforeningen ) 1. Navn, adresse og stiftelsesdato 1.1. Lokalforeningens navn er Talentspejderne

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Sidst revideret den 22. februar 2001. Vedtægter for. Lykeion. - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi

Sidst revideret den 22. februar 2001. Vedtægter for. Lykeion. - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi Sidst revideret den 22. februar 2001 Vedtægter for Lykeion - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi 2 1. Navn, hjemsted og stiftelse 1.1 Foreningens navn er: Lykeion tværfaglig begrebsdannelse og terminologi.

Læs mere

Vedtægter for EWH DTU pr. oktober 2015

Vedtægter for EWH DTU pr. oktober 2015 Vedtægter for EWH DTU pr. oktober 2015 1 Navn 1. Organisationens navn er EWH (EWH DTU) og er en underafdeling af (EWH). 2. Foreningens hjemsted er, DTU. 2 Formål 1. EWH DTU er en frivillig organisation

Læs mere

Vedtægter for foreningen FrivilligCenter Næstved.

Vedtægter for foreningen FrivilligCenter Næstved. Vedtægter for foreningen FrivilligCenter Næstved. 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Foreningens navn er FrivilligCenter Næstved. Hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er at skabe de bedst

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 016 1 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 3 stk.1 og 3 stk. 5 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 5 stk. 1, 5 stk. og 6 stk. 3 pkt. 6c Gældende

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "SKIVE SØSPORTS HAVN". Foreningens hjemsted er Skive Kommune. Foreningens adresse er Strandvejen 26, 7800 Skive. 2 FORENINGENS

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området.

1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området. Vedtægter for Værløse Svømmeklub 1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området. 2 Formål Foreningens formål er under inspirerende

Læs mere

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde 1 Forretningsordenens hjemmel og formål Forretningsordenen er fastsat af bestyrelsen, og er kun gældende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND CVR Nr. 29 03 5695 Forretningsordenen er udfærdiget af bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond (i det følgende kaldet Fonden ) med hjemmel i 11, stk. 1 i lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

FORRETNINGSORDEN For Bestyrelsen for Nakskov Gymnasium og HF

FORRETNINGSORDEN For Bestyrelsen for Nakskov Gymnasium og HF FORRETNINGSORDEN For Bestyrelsen for Nakskov Gymnasium og HF 1: BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen og fastsætter målsætning og strategi. 1. Ansætter og afskediger

Læs mere

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. Vedtægter for CBS Sport Frederiksberg, 27. oktober 2015 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål CBS Sport

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Vedtægter for Brugerråd i aktivitetshuse Kolding Kommune

Vedtægter for Brugerråd i aktivitetshuse Kolding Kommune Vedtægter for Brugerråd i aktivitetshuse Kolding Kommune Senior- og Socialforvaltningen December 2016 1 1 - Formål Vedtægterne er gældende for Brugerråd på brugerstyrede aktivitetscentre og aktivitetshuse

Læs mere

Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj

Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Beboerforeningen Laanshøj. Dens hjemsted er Laanshøj, Kirke Værløse, Furesø Kommune. Foreningens adresse er hos den til enhver

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Forretningsorden for Ajax Københavns Bestyrelse

Forretningsorden for Ajax Københavns Bestyrelse Forretningsorden for Ajax Københavns Bestyrelse Konstituering Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen jf. vedtægterne. Deltagere i bestyrelsesmøder Bestyrelsesmedlemmer og sekretær.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 1. Navn og adresse: SAND De hjemløses landsorganisation Sundholmsvej 34, st. 2300 København S 2. Formål: SANDs formål er at modvirke årsagerne til og virkningerne af

Læs mere

AALBORG HÅNDBOLD SUPPORT. Forretningsorden. Pr. 5. marts 2014

AALBORG HÅNDBOLD SUPPORT. Forretningsorden. Pr. 5. marts 2014 Forretningsorden Pr. 5. marts 2014 FORRETNINGSORDEN 1.0 FORRETNINGSORDENENS HJEMMEL 1.1 Forretningsorden er fastsat af bestyrelsen. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Bestyrelsen er

Læs mere

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Indholdsfortegnelse Formål med forretningsordenen... 1 Konstituering af bestyrelsen... 1 Formands- og næstformandsposten... 1 Kassereren... 2 Sekretæren... 2 Øvrige

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere

Indstilling til nye vedtægter

Indstilling til nye vedtægter Indstilling til nye vedtægter Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at vedtage nye vedtægter for foreningen Danske Journaliststuderende RUC. Baggrund: Foreningens vedtægter er efterhånden mange

Læs mere

Forretningsorden for Vojens Skøjteklubs bestyrelse

Forretningsorden for Vojens Skøjteklubs bestyrelse Forretningsorden for Vojens Skøjteklubs bestyrelse Tekst markeret med kursiv skrift refererer direkte til klubbens vedtægter. Indhold 1. Konstituering af bestyrelsen... 2 2. Bestyrelsens arbejde... 2 3.

Læs mere

Vedtægter for Avalak Aarhus (Gældende fra generalforsamling 25.09.14)

Vedtægter for Avalak Aarhus (Gældende fra generalforsamling 25.09.14) Vedtægter for Avalak Aarhus (Gældende fra generalforsamling 25.09.14) 1 Foreningens navn og adresse Stk. 1 Foreningens navn er: Avalak Aarhus. Stk. 2 Foreningens adresse er: Dalgas Avenue 52, 8000 Aarhus

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden.

V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden. V E D T Æ G T E R V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING 1. Foreningens navn er KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden. 3.

Læs mere

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 VEDTÆGTER For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Vesterled beboerrepræsentation efterfølgende kaldet Foreningen.

Læs mere

2. Unionens formål er at virke for tennissportens trivsel og udbredelse ved at

2. Unionens formål er at virke for tennissportens trivsel og udbredelse ved at 1. Unionens navn er KØBENHAVNS TENNIS UNION (KTU). Unionen er medlem af Dansk Tennis Forbund (DTF), og er som sådan underkastet forbundets love og øvrige bestemmelser. 2. Unionens formål er at virke for

Læs mere

Forretningsorden for Haderslev Jægerforening. Denne forretningsorden supplerer Haderslev Jægerforenings vedtægter. 1 Konstituering 1.1 Umiddelbart efter generalforsamlingen, afholder bestyrelsen møde for

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Støtteforening for Nationalpark Thy. KONSTITUERING 2 MØDEINDKALDELSE

Forretningsorden for bestyrelsen ved Støtteforening for Nationalpark Thy. KONSTITUERING 2 MØDEINDKALDELSE Forretningsorden for bestyrelsen ved Støtteforening for Nationalpark Thy. 1 KONSTITUERING 1. Senest 14 dage efter nyvalg afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen vælger formand, næstformand, kasserer

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

Vedtægter Vedtaget 3. oktober 2015

Vedtægter Vedtaget 3. oktober 2015 Vedtægter Vedtaget 3. oktober 2015 1. Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Gb-foreningen, og dens hjemsted er på den til enhver tid siddende formands adresse. 2. Foreningens formål: Foreningens

Læs mere

Lidt om en forretningsorden

Lidt om en forretningsorden Lidt om en forretningsorden Tanken bag en forretningsorden er, at der skal være et sæt etablerede og anerkendte spilleregler for arbejdet i bestyrelsen. Spillereglerne kan blandt andet sige noget om: -

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Forretningsorden for Vejle Rideklubs bestyrelse

Forretningsorden for Vejle Rideklubs bestyrelse Forretningsorden for Vejle Rideklubs bestyrelse 1. Konstituering I forbindelse med første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med næstformand, kasserer og sekretær, jf.

Læs mere

Forretningsorden ADHD-foreningens Hovedbestyrelse

Forretningsorden ADHD-foreningens Hovedbestyrelse Forretningsorden ADHD-foreningens Hovedbestyrelse Forretningsordenen udstikker regler for, hvordan Hovedbestyrelsen (i det følgende kaldet HB) skal udføre deres ledelsesarbejde så arbejdet udføres til

Læs mere

Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, Lyngby

Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, Lyngby Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, Lyngby Kapitel 1: Generelt 1 Stk. 1 Foreningens navn er pr. 09/10 2015 Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, Lyngby, i daglig tale. Stk. 2 Foreningen

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. Indholdsfortegnelse. 1 Formål

FORRETNINGSORDEN. Indholdsfortegnelse. 1 Formål FORRETNINGSORDEN Indholdsfortegnelse 1 Formål 2 Bestyrelsen 2.1 Bestyrelsens sammensætning 2.2 Krav til bestyrelsen 2.3 Bestyrelsens beslutningsdygtighed 2.4 Evaluering af bestyrelsen 2.5 Udtrædelse af

Læs mere

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav VEDTÆGTER FOR RÅGELEJE OG UDSHOLT STRAND GRUNDEJERLAV (Vedtaget på generalforsamling d. 5 august og 27 september 2007) 1 Navn og hjemsted Grundejerforeningens navn er Rågeleje og Udsholt Strand Grundejerlav,

Læs mere

Vedtægterne blev senest ændret under den ordinære generalforsamling den. 1. november 2014.

Vedtægterne blev senest ændret under den ordinære generalforsamling den. 1. november 2014. AVALAK s VEDTÆGTER Vedtægterne blev senest ændret under den ordinære generalforsamling den. 1. november 2014. ORGANISATIONENS NAVN: 1. AVALAK (Organisationen for Grønlandske Studerende i Danmark) Stk.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ORØKONTOR. Stiftet 1997

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ORØKONTOR. Stiftet 1997 1 Navn, hjemsted og formål 1.1. Den selvejende institutions navn er Orøkontor. VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ORØKONTOR Stiftet 1997 1.2. Orøkontors hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1.3. Den

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Vedtægter for Hasle Fællesråd. Navn og hjemsted:

Vedtægter for Hasle Fællesråd. Navn og hjemsted: Vedtægter for Hasle Fællesråd Navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Hasle Fællesråd og har hjemsted i Århus Kommune. Hasle Fællesråd ledes til dagligt af en bestyrelse, der er valgt på en generalforsamling.

Læs mere

Standardvedtægter for Bydelsmødreforeninger tilsluttet Bydelsmødrenes Landsorganisation

Standardvedtægter for Bydelsmødreforeninger tilsluttet Bydelsmødrenes Landsorganisation Standardvedtægter for Bydelsmødreforeninger tilsluttet Bydelsmødrenes Landsorganisation 1 Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Bydelsmødrene. 1.2 Foreningens navn og lokalitet står i samarbejdsaftalen

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Om Frivilligafdelingen

Om Frivilligafdelingen Frivillighåndbog Om Frivilligafdelingen 1 Indhold Frivilligafdelingens opgaver... 3 Værktøjsmapper... 4 Frivilligafdelingen består af... 6 Mødrehjælpens lokalforeninger og fondsbutikker... 7 2 Frivilligafdelingens

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Web adresse: www.trans-danmark.dk Lørdag den 26. april 2003 I Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Navn

Læs mere

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen).

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Vedtægter for Den Selvejende Institution, Aarhus Scenekunstcenter 1 Navn, hjemsted og tilsyn Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Institutionen er stiftet af Aarhus

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET 1 Introduktion Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet på afdelingsmødet på Birkerød Kollegiet. Forretningsordenen er underordnet DUAB s vedtægter og

Læs mere

Transvestitforeningen i Danmark TiD

Transvestitforeningen i Danmark TiD Vedtægt for Transvestitforeningen i Danmark TiD I. Navn 1. Foreningens navn er Transvestitforeningen i Danmark forkortet TiD. Stk. 2. Foreningen skal være registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Læs mere

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS). Stiftet den 08.05.2013.

Læs mere

Etablering af Dansk EvalueringsSelskab. Vedtægter. Dato Navn og hjemsted

Etablering af Dansk EvalueringsSelskab. Vedtægter. Dato Navn og hjemsted Dato 03.09.2015 Etablering af Dansk EvalueringsSelskab Vedtægter 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Dansk EvalueringsSelskab Foreningens navn forkortes DES. Foreningens internationale navn er Danish

Læs mere

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10. Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.2013 Retningslinjer 1: Forretningsordenens hjemmel og formål Stk.

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende Institution. Ændringsforslag: X-Huset. i Vester Hæsinge. 1 Navn og hjemsted:

Vedtægter for Den selvejende Institution. Ændringsforslag: X-Huset. i Vester Hæsinge. 1 Navn og hjemsted: Vedtægter for Den selvejende Institution X-Huset Ændringsforslag: i Vester Hæsinge 1 Navn og hjemsted: Den selvejende institutions navn er: X-Huset. Den har hjemsted i Vester Hæsinge, Faaborg-Midtfyn Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MAKE-A-WISH ØNSKEFONDEN DANMARK

VEDTÆGTER FOR MAKE-A-WISH ØNSKEFONDEN DANMARK VEDTÆGTER FOR MAKE-A-WISH ØNSKEFONDEN DANMARK 1. NAVN Foreningens navn er Make-A-Wish Ønskefonden Danmark. 2. HJEMSTED Foreningens hjemsted er i Danmark. 3. FORMÅL 3.1 Foreningen har til formål at opfylde

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING August 2014 Dansk Patchwork Forening blev dannet på en stiftende generalforsamling i Middelfart den 12. april 1986. 1 Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Dansk Patchwork Forening. I international

Læs mere

Vedtægter for Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland

Vedtægter for Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland Vedtægter for Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland 1 Navn og formål Lokalafdelingens navn er Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland. I daglig tale benyttes

Læs mere

Introduktion til IFK s bestyrelse

Introduktion til IFK s bestyrelse Introduktion til IFK s bestyrelse Denne pjece er til IFK s bestyrelsesmedlemmer og giver en kort indføring i: Hvilket ansvar og opgaver har bestyrelsen? Hvad indebærer det, at bestyrelsen leder foreningen

Læs mere

Hovedbestyrelsen (herefter HB) agerer i henhold til følgende forretningsorden:

Hovedbestyrelsen (herefter HB) agerer i henhold til følgende forretningsorden: Vedtaget d. 22. november 2014 Forretningsorden for CISV Danmarks Hovedbestyrelse CISV Danmark er etableret som en selvstændig organisation i Danmark. CISV Danmark er tilsluttet CISV International og agerer

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd 1. NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Foreningens navn er Foreningen Læsø Bredbånd 1.2 Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Læsø kommune. 2. FORMÅL: 2.1 Foreningen

Læs mere

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre 1 Organisationens navn og hjemsted 1. Organisationens navn er: LOKK Landsorganisation af Kvindekrisecentre. 2. Organisationens hjemsted følger

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

For at have stemmeret ved generalforsamlingen, skal man have været medlem i en måned. Foreninger har 1 stemme.

For at have stemmeret ved generalforsamlingen, skal man have været medlem i en måned. Foreninger har 1 stemme. 1 Navn og adresse: Institutionens navn er Gudum Sognehus Adresse: Toftevej 19, Gudum, 7620 Lemvig, Lemvig Kommune. Formål: Sognehusets formål er at være samlingspunkt og ramme for lokalbefolkningen. Et

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Vedtægter Personaleforeningen (PPS)

Vedtægter Personaleforeningen (PPS) Vedtægter Personaleforeningen (PPS) 2 Vedtægter for Personaleforeningen i PenSam 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Personaleforeningen i PenSam og som anvender forkortelsen PPS. Personaleforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER, Red Barnet. Save the Children Denmark Stiftet 14. marts 1945

VEDTÆGTER, Red Barnet. Save the Children Denmark Stiftet 14. marts 1945 VEDTÆGTER, Red Barnet Save the Children Denmark Stiftet 14. marts 1945 Navn, m.v. 1 Navn, formål, Save the Children og logo Stk.1. Landsorganisationen Red Barnet formål er at hjælpe, direkte og indirekte,

Læs mere

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850,

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850, Vedtægter 1. NAVN Klubbens navn: FIAT 500 KLUB DANMARK 2. FORMÅL Klubbens formål er: At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch):

Læs mere