Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde"

Transkript

1 Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde 1 Forretningsordenens hjemmel og formål Forretningsordenen er fastsat af bestyrelsen, og er kun gældende for den siddende bestyrelse. Formålet med forretningsordenen er at give bestyrelsesmedlemmerne et demokratisk værktøj til sikker drift af foreningen; herunder at sikre fælles målsætninger i bestyrelsen. Forretningsordenen er gældende indtil en ny vedtages af bestyrelsen. Et medlem kan ved ethvert ordinært bestyrelsesmøde fremsætte ændringsforslag til forretningsordenen. Såfremt en eller flere bestemmelser i forretningsordenen er i strid med vedtægterne, er forretningsordenens bestemmelse ugyldig. 2 Bestyrelsens konstituering Bestyrelsen konstituerer sig i henhold til vedtægternes 5 umiddelbart efter den årlige generalforsamling, eller en ekstraordinær generalforsamling, hvorunder der er sket ændringer i bestyrelsens sammensætning. Ved et kort konstituerende bestyrelsesmøde i tilknytning til generalforsamlingen fordeler medlemmerne i henhold til vedtægternes 5 følgende fire poster: Formand Næstformand Kasserer Sekretær Bestyrelsen forhandler sig til rette om tildeling af de enkelte poster, med passende hensyntagen til medlemmernes baggrund og evt. tidligere erfaring i bestyrelsesarbejde. Medlemmer må gerne bestride mere end en post, dog vælges formand og næstformand således at sammenfald mellem disse poster undgås, da næstformanden træder i formandens sted under dennes forfald. Menige medlemmer kaldes områdeformænd. 3 Afholdelse af bestyrelsesmøder I henhold til vedtægternes 5 afholder bestyrelsen møder, så ofte formanden eller de fire øvrige bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt. Et bestyrelsesmedlem har ret til at få ethvert emne behandlet på et bestyrelsesmøde. S Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde Side 1 af 5

2 Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter: Opfølgning fra sidste møde Økonomisk status. Indkomne forslag, kommentarer eller forespørgsler fra grundejere Dato for næste møde. Eventuelt. Begæring om afholdelse af ekstraordinært bestyrelsesmøde fremsættes skriftligt til den øvrige bestyrelse, gerne pr. , med en redegørelse for baggrunden herfor. Hvert år efter nytår skal bestyrelsen behandle foreningens regnskab. Dette skal ske så betids, at revisorerne har den nødvendige tid til at gennemgå regnskabet inden dette påtegnes, og sekretæren dernæst har den nødvendige tid til udsendelse af regnskabet sammen den årlige indkaldelse til den ordinære generalforsamling. Så vidt muligt berammes på hvert bestyrelsesmøde næste møde. Bestyrelsesmedlemmerne har pligt til at gennemlæse referaterne og gøre indsigelse mod eventuelle fejl og mangler i et referat. Godtgørelse til dækning af kørselsudgifter bevilges bestyrelsesmedlemmerne til et bestyrelsesmøde årligt. Med årligt forstås tiden mellem to ordinære generalforsamlinger. Godtgørelsen følger den statens laveste takst. Når bestyrelsesmedlemmer pålægges at deltage i ekstra opgaver, f.eks. mødeaktivitet med kommunen eller entreprenører, oppebæres også kørselsgodtgørelse. 4 Indkaldelse af bestyrelsesmøder Møderne indkaldes skriftligt, gerne pr. , af formanden med mindst 14 dages varsel. Ved ekstraordinære møder kan varslet dog nedsættes, såfremt særlige forhold gør det nødvendigt. Med indkaldelsen skal fremsendes dagsordenen for mødet samt et eksemplar af det til brug for behandlingen af de enkelte emner nødvendige skriftlige materiale. Med indkaldelsen skal endvidere i videst muligt omfang gives medlemmerne oplysning om baggrunden for de til behandling foreliggende emner. 5 Bestyrelsesmødernes ledelse og beslutningsdygtighed Møderne ledes af formanden. Møderne afholdes i Agger hos medlemmerne på skift efter nærmere aftale fra gang til gang. Når indkaldelse har fundet sted i overensstemmelse med forskrifterne i 3, er bestyrelsen beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden samt to bestyrelsesmedlemmer er til stede. Er bestyrelsen ikke beslutningsdygtig, kan de foreliggende sager alene gøres til genstand for behandling, men der kan ikke træffes afgørelser. Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde Side 2 af 5

3 Bestyrelsesmedlemmerne, og evt. andre tilstedeværende, har pligt til straks at underrette bestyrelsen om ethvert spørgsmål, som kan give mulighed for inhabilitet, jf. 8. De af bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed. 6 Bestyrelsens kompetencer Bestyrelsens arbejde udføres i henhold til vedtægternes 3, 4, 5 og 6. 6 stk. 1 Formand/næstformand Formanden indkalder til bestyrelsesmøderne (jf. 4) og leder disse (jf. 5). Formanden fører de daglige forhandlinger mellem bestyrelsesmøderne vedr. henvendelser fra kommunen, diverse foreninger, virksomheder, organisationer og lignende, med mindre disse opgaver er uddelegeret til andre bestyrelsesmedlemmer, eller til udvalg i henhold til vedtægternes 5. Formanden tegner foreningen i forhold til presse og andre interessenter. Næstformanden optræder på formandens vegne i alle forhold, når denne er forhindret. Dette kan alene ske efter forudgående aftale med formanden. 6 stk. 2 Kasserer Kassereren fremlægger på de ordinære møder under punktet Økonomisk status en status på foreningens økonomi. Formålet er at bestyrelsen til stadighed har fokus på foreningens økonomi, samt forvaltning af medlemskontingenter. Derudover skal statusrapporten give bestyrelsen et overblik over eventuelle restancer eller økonomiske udfordringer. Kassereren kontakter/rykker restanter skriftligt. Kassereren udarbejder årsregnskabet, og fremsender efter bestyrelsens godkendelse dette til revisorerne for påtegning. Kassereren forestår regnskabsaflæggelse og fremlæggelse af budget på den årlige generalforsamling. 6 stk. 3 Sekretær Sekretæren sender velkomstskrivelse til nye medlemmer. Sekretæren er referent ved bestyrelsesmøderne. Da referater ikke kun er et redskab for bestyrelsesmedlemmerne, men i lige så høj grad fungerer som informationskanal til foreningens medlemmer, skal referenten drage omsorg for, at møderne refereres på en måde, der også giver mening for de læsere, som ikke selv har deltaget i møderne. Et referat skal som minimum angive, hvilke medlemmer der deltog i mødet, hvad der blev drøftet, hvad der blev besluttet, hvem der har ansvaret for, at den enkle beslutning sættes i værk og hvornår beslutningen skal føres ud i livet. Referatet sendes ud til bestyrelsen senest en uge efter mødets afholdelse, og det tilstræbes at bestyrelsen har godkendt referatet med evt. rettelser således at referatet kan offentliggøres på foreningens hjemmeside senest fjorten dage efter mødet. Sekretæren udsender indkaldelser til generelforsamling i henhold til vedtægternes 3. Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde Side 3 af 5

4 6 stk. 4 Områdeformænd Områdeformændene har løbende kontakt til kommunen og andre interessenter vedr. praktiske forhold i foreningen. 6 stk. 5 Korrespondance Al korrespondance som et bestyrelsesmedlem fører skriftligt, sendes til hele bestyrelsen, gerne som CC til således at alle altid er informeret. 7 Tilskud til diverse projekter i sommerhusområdet Bestyrelsens evt. opbakning vedr. tilskud til diverse projekter i sommerhusområdet kan kun forventes såfremt nedenstående er opfyldt. - Ansøgning om tilskud skal indsendes senest 1. februar det år, som tilskuddet ønskes udbetalt. - En ansøgning skal indeholde en nøjagtig beskrivelse af projektet, med angivelse af både den samlede pris samt beløbet man søger i tilskud. - Tilskuddet skal godkendes af generalforsamlingen. 8 Hjemmeside Bestyrelsen er ansvarlig for opdatering og vedligeholdelse af foreningens hjemmeside Bestyrelsen udpeger en it-ansvarlig, der har det løbende ansvar for hjemmesidens drift. Bestyrelsen har det redaktionelle ansvar for alle oplysninger på hjemmesiden. 9 Inhabilitet Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i bestyrelsens drøftelser eller afstemninger om spørgsmål om aftaler mellem foreningen og ham/hende selv, eller om aftale mellem foreningen og tredjemand, eller søgsmål mod tredjemand, hvis han/hun har en væsentlig interesse deri, der kan være stridende mod foreningens. Et bestyrelsesmedlem er pligtigt til af egen drift at give oplysning om sin eventuelle inhabilitet. 10 Tavshedspligt Bestyrelsens medlemmer har tavshedspligt med hensyn til alt, hvad de erfarer i deres egenskab af medlem af bestyrelsen vedr. foreningens medlemmer eller andre af foreningens interessenter i almindelighed. Bestyrelsesmedlemmer kan f.eks. ikke nævne personlige oplysninger af nogen art på en generalforsamling, medmindre pågældende er til stede, og selv bringer emnet til diskussion. Tavshedspligten består også efter fratrædelse fra bestyrelsen. Når et bestyrelsesmedlem fratræder, skal han straks til formanden eller næstformanden tilbagelevere alt fortroligt Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde Side 4 af 5

5 materiale, han måtte være i besiddelse af samt eventuelle genparter heraf. 11 Gyldighed Denne forretningsorden er vedtaget af bestyrelsen på et bestyrelsesmøde den 6. oktober 2012, og er gældende til en bestyrelse ændrer den ved en beslutning. Revision 2 af forretningsordenen er vedtaget på et bestyrelsesmøde den 11. januar Principielt fordres konsensus i bestyrelsen for at ændre forretningsordenen, dog kræves mindst 4/5 flertal. Frits Søndergaard Nielsen Lena Riisgaard Henning Hjørnholm Bach Kresten Søgaard Michael A. Bank Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde Side 5 af 5

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Indholdsfortegnelse Formål med forretningsordenen... 1 Konstituering af bestyrelsen... 1 Formands- og næstformandsposten... 1 Kassereren... 2 Sekretæren... 2 Øvrige

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S Udkast af 13. marts 2013 til model for Vedtægt for Ring 3 Letbane I/S Side 2 af 21 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 5 2. Hjemsted... 5 3. Formål... 5 4. Ejerforhold og hæftelse... 5 5. Interessentskabets

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Hjemsted og formål 1 Kassebølle Friskole, beliggende Kassebøllevej 7, 5900 Rudkøbing, er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF 1 - Identifikation: Ry Biograf er en selvejende institution med hjemsted på Kyhnsvej 4, 8680 Ry. 2 - Formål: Institutionens formål er at drive biograf med forevisning af et bredt udsnit af såvel danske

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013.

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. 1. Navn, hjemsted og adresse. Klubbens navn er Aalborg Studenternes Idrætsforening fork. AASI (Student

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium 1. Rammer for bestyrelsens arbejde a. Bestyrelsen skal varetage Bagsværd Kostskole og Gymnasiums interesser inden for de rammer, der

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg NAVN OG FORMÅL 1 Navnet er Kollegianerforeningen, Aalborghus Kollegiet i Aalborg, som forkortes: K.A.K. Under Kollegianerforeningen

Læs mere

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening Hillerød den 23. marts 2010 BOLVÆRKETS GRUNDEJERFORENING 3400 HILLERØD Vedtægter for Bolværkets grundejerforening Indholdsfortegnelse: 1. Foreningens område. 2. Medlemsret og - pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser.

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for foreningen "Spil For Alle"

Vedtægter. Vedtægter for foreningen Spil For Alle Vedtægter for foreningen "" Vedtægter 1. Navn, hjemsted og CVR nr. Klubbens navn er Varde(SFAV), og Klubbens hjemsted er Varde kommune. Klubben er stiftet den 20-05-14 CVR nr. 35729240 2 Formål: Stk. 1.

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere