Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje"

Transkript

1 Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje Specialuddannelsen Psykiatrisk Center Sct. Hans Tofteparken, Bygning 147,1.sal Referat nr. 56 Side MA/BKK/maj Referat til godkendt 4. oktober 2012 Referat fra mødet i Specialuddannelsesrådet for specialuddannelsen for sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje, Uddannelsesregion Øst september 2012, kl Sted Psykiatrisk Center Sct. Hans, Mødelokale 143, Administrationsbygningen, 1.sal Deltagere Stilling/Navn Institution Region Vicecenterchef Margit Asser (MA) Psykiatrisk Center Sct. Hans Region Hovedstaden Centerchef Jette Melander-Jensen (JMJ) Psykiatrisk Center Bornholm Region Hovedstaden Udviklingschef Marianne Hansen (MH) Psykiatrisk Center Nordsjælland Region Hovedstaden Oversygeplejerske Lise Klingenberg (LK) suppl. For (HS) Psykiatrisk Center Amager Region Hovedstaden Udviklingschef Kristina Schwartz Heuser (KSH) Psykiatrisk Center København Region Hovedstaden Udviklingschef Ane-Grethe Madsen (AGM) Psykiatrisk Center Ballerup Region Hovedstaden Ledende oversygeplejerske Karin Højer Johanesses (KHJ) Psykiatrien Roskilde Region Sjælland Ledende oversygeplejerske Tove Kjærbo (TK) suppl. for Psykiatri Visitationen Region Sjælland (HSD) Ledende oversygeplejerske Irene Nielsen (IN) Psykiatrien Specialfunktionen Region Sjælland Uddannelseskonsulent Annette Hartmann (AH) Uddannelsesenheden Region Sjælland Studerende Shima Bayat (SB) Hold 15 Repr. studerende Uddannelseskoordinator Britta Kruse Kristensen (BKK) Specialuddannelsen Uddannelsesregion Øst Afbud Vicedirektør Eva Borg (EB) (ingen suppl.) Region Hovedstaden Udviklingschef Helle Schnor (HS) Psykiatrisk Center Glostrup Region Hovedstaden Udviklingschef Susanne Andersen (SA) og suppl. Psykiatrisk Center Hvidovre Region Hovedstaden Vicedirektør Hanne Sveistrup Demant (HSD) Psykiatrihuset Ringsted Region Sjælland Ad 1: Gensidig orientering: Mødet indledtes med en præsentation af deltagerne, da der var flere nye med. Studerende Shima Bayat (SB) fra hold 15, Lise Klingenberg (LK), suppl., for Helle Schnor. Annette Hartmann (AH) er indtrådt som repræsentant i Specialuddannelsesrådet i stedet for Anne E. Rasmussen. Mai Jensen (MJ) er sekretær på Specialuddannelsesrådsmødet. MJ er timelønnet gennemsnitlig 8 timer ugentlig i Specialuddannelsen, da sekretær Heidi Mundte er stoppet med udgangen af august. Stillingen er slået op for 1 års ansættelse 25 timer ugentlig. Der er ansættelsessamtaler den 25. september 2012 i HRU, Gentofte. Specialuddannelsen er fra 1. april overgået til HRU i Gentofte. Uddannelsen vil forsat fysisk foregå på Psykiatrisk Center Sct. Hans P:\PC Sct. Hans\Specialuddannelsen\specialuddannelsesråd\Referater\Referat specialudd rådet UDKAST.doc 250

2 Sekretær og uddannelseskoordinators tilhørsforhold er HRU Gentofte, men de vil fysisk være placeret på PC Sct. Hans indtil hold 15 er færdiguddannet i juli/august BKK: Går på pension efter afslutning af hold 15. KHJ: Fra 1. januar 2013 har Region Sjælland en fælles uddannelsesenhed for psykiatrien og somatikken. De 3 medarbejdere der varetager grunduddannelsen og specialuddannelsen flyttes ledelsesmæssigt til KHJ. Revideret fortegnelse over repræsentanter og suppleanter udsendes sammen med referatet. Ad 2: Orientering fra formand Margit Asser (MA) a) Orientering fra mødet i DKL den 1. juni 2012 DKL har drøftet regler for orlov under uddannelsen, begrundet i at én har haft orlov i længere tid. Konklusion: Enighed om, at DKL skal drøfte orlovsregler herunder at de økonomiske konsekvenser bliver indtænkt. b) Orientering fra mødet i DKL og Sundhedsstyrelsen den 1. juni 2012 Sundhedsstyrelsen udtrykte ros til samarbejdet i psykiatrien om specialuddannelsen. Sundhedsstyrelsen registrerer nu specialsygeplejersker, og BKK har i august 2012 indberettet dem, der er uddannet fra Uddannelsesregion Øst fra hold 1 til og med hold 14. Der er indberettet 233 specialsygeplejersker. Efterfølgende skal der sendes registreringsliste til Sundhedsstyrelsen efter et holds afslutning i august måned. Sundhedsstyrelsen har besluttet efter DKL mødet i juni, at der skal arbejdes med ny bekendtgørelse for Specialuddannelsen for sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje. Har derfor bedt om at få DKL s udkast til bekendtgørelse af 3. december 2010 sendt ind. På grund af Danske Regioners rapport om Kvalitet i Psykiatrien skal forslag til bekendtgørelse tilrettes. Uddannelsen skal ifølge rapporten sikre mere viden om psykopatologi, den diagnostiske proces og de diagnostiske instrumenter. Randi Gjerding, Sundhedsstyrelsen afviste ikke, at der kunne blive tale om forlængelse af uddannelsen. DKL har bedt de 3 uddannelseskoordinatorer om at udarbejde forslag på 14 dages forlængelse af uddannelsen. På mødet den 19. oktober 2012 i DKL skal følgende 3 forslag drøftes: a) 14 dages koncentreret introforløb i juni måned b) forlængelse af uddannelsen med 14 dage c) at der tages 14 dage fra klinikken og overføres til teoridelen. Forslagene blev drøftet. P:\PC Sct. Hans\Specialuddannelsen\specialuddannelsesråd\Referater\Referat specialudd rådet UDKAST.doc 251

3 Konklusion: Enighed om, at der ikke må tages tid fra klinikken. Flere gik ind for forslag b, forslag a var også en mulighed. Ad. 3: Drøftelse af formålet med DKL samt sammensætning af rådsmedlemmer jf. cirkulære om specialuddannelse af sygeplejerske i psykiatrisk sygepleje Sundhedsstyrelsens cirkulærenummer 121 af 4. juli 1996, kapitel 6., 15. Margit Asser (MA) DKL har diskussioner om antallet og sammensætningen af rådet. Der er uenighed om, hvorvidt rådet er et strategisk eller et fagligt råd. Ifølge forretningsorden for DKL, består rådet af 9 personer, formand, næstformand og uddannelseskoordinatorer fra hver uddannelsesregion. Chefsygeplejerske Helle Jørgensen (HJ) ønsker sammensætningen ændret, så de 2 vicedirektører i psykiatrien i Uddannelsesregion Øst er repræsenteret. HJ er kommet med forslag om at udvide rådet, så der er 5 medlemmer fra Øst og bibeholde de 3 medlemmer fra henholdsvis Uddannelsesregion Nord og Syd. Specialuddannelsesrådet i Uddannelsesregion Øst er konstitueret jævnfør cirkulære og uddannelsesordning, således at formandskabet har sagkundskab i psykiatrisk sygepleje og psykiatri. MA gør opmærksom på, at i Uddannelsesregion Øst skal der jævnfør forretningsorden være valg i april Konklusion: Rådet skal sammensættes ud fra beskrevne principper og faglighed i henhold til bekendtgørelsen og uddannelsesordningen. Ad. 4: Orientering om nationalt slutevalueringsskema og regionalt evalueringsskema (bilag 4 og bilag 5) ved Britta Kruse Kristensen (BKK). Det var aftalt, at det regionale evalueringsskema skulle have været sendt i høring i Specialuddannelsesrådet. De elektroniske slutevalueringsskemaer kom ikke til at fungere før til den 21. juni 2012, hvor de skulle bruges. BKK fik først papirudgaven tilsendt noget senere. Derfor blev det ikke sendt ud til godkendelse inden de studerende elektronisk besvarede slutevalueringsskemaerne. Resultatet af de 2 slutevalueringer er endnu ikke klar, fordi Uddannelsesregion Syd, som står for evalueringsskemaerne, har elektroniske problemer. Uddannelsesregion Nord og Øst har rykket siden august. Sidste besked er, at der bliver set på det den 18. september Rådet finder de nationale evalueringsskemaer vigtigst, det er her der måles på bl.a. læringsudbygge. De lokale evalueringer er væsentlige, de kan afstedkomme reguleringer i forhold til næste hold, inden for rammerne af uddannelsesordning og studievejledning. P:\PC Sct. Hans\Specialuddannelsen\specialuddannelsesråd\Referater\Referat specialudd rådet UDKAST.doc 252

4 De 2 evalueringsskemaer skal evalueres på DKL mødet den 19. oktober Konklusion: Specialuddannelsesrådets medlemmer påpeger at det er utilfredsstillende at processen ikke har fulgt tidsrammen, samt at Uddannelsesregion Syd ikke har et færdigt resultat af de 2 slutevalueringsskemaer. Ad. 5: Orientering fra de studerende hold 15 ved Shima Bayat (SB), repr. studerende. De studerende har 3 forslag til forbedringer: 1. Trådløst nedværk fungerer ikke 2. Pc erne i gruppelokalerne er langsomme. BKK: Der havde været besøg af teknikere den 12. september 2012 og de tager kontakt til deres IT chef med henblik på at se om pc erne kan optimeres. (Flere ram i eller nye). 3. De studerende ønsker taskebokse SB havde iværksat en spøgeskemaundersøgelse om informationen til de studerende inden uddannelsesstart, løntillæg ved endt uddannelse samt hvordan de studerende er aflønnet under uddannelsen. Studerende indenfor Region Hovedstaden aflønnes forskelligt under uddannelsen. MA gav udtryk for, at en ensretning af reglerne kan tages op, men kan ikke love at der sker en harmonisering. Region Sjælland har fælles regler til personer der skal på uddannelser. Specialuddannelsesrådets medlemmer påpegede, at løntillæg ud over skal tillæg, er et overenskomst spørgsmål og drøftes med nærmeste leder og henhører ikke under uddannelsen. Konklusion: MA går videre med problemerne omkring trådløst netværk samt ser på muligheden for at etablere taskeskabe. Ad. 6: Hold 16, er kvoten fortsat 15 deltagere fra Region Hovedstaden og 5-6 fra Region Sjælland? (BKK) Fordelingen i Region Hovedstaden drøftes. B&U har hidtil ikke brugt pladser, men det har ikke haft konsekvenser for fordelingen i Region Hovedstaden. KHJ orienterede, at vicedirektøren i Region Sjælland er meget obs på specialuddannelserne så der blæser meget positive vinde. Konklusion: MA tager fordelingen af de 15 pladser til psykiatrien i Region Hovedstaden op. BKK afventer tilbagemelding. Ad. 7: Orientering fra uddannelseskoordinator (BKK) a) hold 14 afsluttende eksamensopgave og reception den 24. august 2012 Der er 17 studerende på hold har afleveret afsluttende eksamensopgave og 14 har bestået, karaktererne har været høje. P:\PC Sct. Hans\Specialuddannelsen\specialuddannelsesråd\Referater\Referat specialudd rådet UDKAST.doc 253

5 Tre fik karakteren 12, seks fik 10, 3 fik 7, en fik 4, en fik 02 og 1 fik 00, vedkommende er i gang med at omarbejde. De sidste 2 har været sygemeldt. 1 mangler at aflevere obligatorisk opgave 2 samt afsluttende opgave og 1 mangler at aflevere afsluttende opgave. Reception den 24. august KHJ holdt tale på vegne af specialuddannelsesrådet og Claus Hansen på vegne af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker. Der var i forhold til tidligere få deltagere fra klinikken. Drøftelse om fredag eftermiddag fra kl. 14:00 til 16:00 er et dårligt tidspunkt i forhold til det kliniske personale der har været involveret i uddannelsen. BKK: Tidspunktet er godt i forhold til de studerende og deres pårørende. BKK orienterede om hvor de studerende skulle være i klinik efter endt uddannelse. 9 af dem, ansat i samme center med samme funktion 4 af dem, ansat i samme center med anden funktion: 1 fra basissygeplejerske til sengeafsnit i OPUS, 1 fra basissygeplejerske til udviklingssygeplejerske, 1 fra basissygeplejerske skal fungere 2½ måned som souschef og derefter basissygeplejerske, 1 fra klinisk specialist til OPUS medarbejder. 2 af dem ansat i nyt center: 1 fra sengeafsnit til akut modtagelse, 1 fra distriktspsykiatri til ungdomspsykiatri. Konklusion: BKK spørger de studerende om deres ønsker for receptionen og punktet tages på til mødet i januar b) Hold 15, antal studerende er 20, deltagerpris + opstart af uddannelsen Der er 18 kvinder og 2 mænd. Aldersfordelingen er: 7 i alderen år, 8 i alderen år og 5 i alderen år. 10 af de studerende har en bachelor og 10 har enten en diplomuddannelse eller tilsvarende. Holdet er godt i gang, er socialt homogene og fagligt meget velforberedte. De eksterne undervisere har alle givet udtryk for, at de er meget glade for at komme og at holdet har en god faglighed, god atmosfære i undervisningslokalet og ved gruppearbejdet. SB tog problemstillingen op, at hun ikke havde hørt fra den kliniske vejleder m.h.t. den kliniske uddannelse mandag den 17. september. Tog det op som et generelt problem, at de studerende ikke havde fået mail eller brev fra de kliniske vejledere. BKK oplyste at de problemer, der havde været tidligere, var på plads. Drøftelse af brev versus mail til klinisk vejleder. Konklusion: Specialuddannelsesrådet anbefaler at post sendes ud pr. mail. KSH ønsker fremover at få cc mail af brev til kliniske vejledere i hendes center. De øvrige specialuddannelsesrådsmedlemmer vil underrettes såfremt der er problemer. P:\PC Sct. Hans\Specialuddannelsen\specialuddannelsesråd\Referater\Referat specialudd rådet UDKAST.doc 254

6 Deltagerprisen som er meldt ud i december 2011 er kr for teoridelen m.m. Regning for rate 1 er ikke sendt ud endnu til økonomiafdelingen, Psykiatrien i Region Hovedstaden og Psykiatrien i Region Sjælland, fordi regnskab for hold 14 + opsamling for hold 13 ikke er på plads. Fra den 1. april 2012 overgik noget af specialuddannelsens regnskab til HRU, og BKK modtager ikke kontoudtog. BKK har økonomimøde med Uddannelsesenhedens ledelse samt 2 medarbejdere fra økonomienheden den 1. oktober 2012, hvor der samles op på hvor meget der er tilbage. Først derefter kan det beregnes hvad rate 1 og 2 bliver. Konklusion: Overskud fra hold 13 og hold 14, skal trækkes fra i 1. rate. BKK sender orientering til formand og næstformand efter økonomimødet den 1. oktober c) Drøftelse og beslutning om ½ implementeringsdag for studerende og ledere skal fortsætte, årsag til drøftelse er meget lille fremmøde. Sidste dag på uddannelsen inviteres studerende og nærmeste leder til implementeringsdag for at drøfte hvordan specialsygeplejerskens viden, færdigheder og kompetencer kan højne den kliniske praksis. Kun 4 ledere var mødt frem. Drøftelse: Der blev givet udtryk for, at det ikke længere skønnes nødvendigt, fordi man har flere sygeplejersker med specialuddannelsen og man lokalt drøfter hvordan man anvender og deler viden. Konklusion: Uddannelsesregion Øst stopper med at afholde den ½ implementeringsdag. Pkt. 8: Forslag til fremtidige møder 2013 (datoer udsendt efterfølgende) Specialuddannelsesrådsmøder i 2013, kl. 09:30 12:00 Fredag den 18. januar Fredag den 5. april Fredag den 20. september På mødet den 5. april 2013, skal der vælges formand og næstformand blandt det nyvalgte Specialuddannelsesråd jævnfør forretningsorden. Pkt. 9: Eventuelt Intet under dette punkt. Referent MJ og BKK P:\PC Sct. Hans\Specialuddannelsen\specialuddannelsesråd\Referater\Referat specialudd rådet UDKAST.doc 255

Referat godkendt den 8. februar 2013

Referat godkendt den 8. februar 2013 Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje Specialuddannelsen Psykiatrisk Center Sct. Hans Tofteparken, Bygning 147,1.sal Referat nr. 57 Side 256-263 RDA/BKK Referat godkendt den 8. februar 2013 Referat

Læs mere

Referat godkendt den 10. april 2014

Referat godkendt den 10. april 2014 Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje Uddannelsesregion Øst Hold 16 Referat godkendt den 10. april 2014 Roskilde den 10. april 2014 IR/RDA Referat fra møde i Specialuddannelsesrådet for Specialuddannelsen

Læs mere

Referat godkendt den 20. november 2012

Referat godkendt den 20. november 2012 Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje Uddannelsesregion Øst Hold 15 Referat godkendt den 20. november 2012 Psykiatrisk Center Sct. Hans Tofteparken, Bygning 147, 1.sal. BKK/RDA Referat fra mødet i

Læs mere

Møde i uddannelsesrådet for specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker.

Møde i uddannelsesrådet for specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker. Område: Human Res ources Udarbejdet af: Annette Tophol m Afdeling: Uddannels e og Udvi kling E-mail: Annette.Tophol m@regions yddanmar k.dk Journal nr.: 07-885 Telefon: 76631763 Dato: 30. november 2007

Læs mere

" 21. maj 2010 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09

 21. maj 2010 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Til det Psykologfaglige Uddannelsesråd for Specialpsykologuddannelsen i Børne- og Ungdomspsykiatri! " 21. maj 2010 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Referat af møde med det psykologfaglige

Læs mere

Referat af DEFF styregruppemøde onsdag den 9. maj 2012 kl. 10:30-14:30 i Kulturstyrelsen, mødelokale 5.

Referat af DEFF styregruppemøde onsdag den 9. maj 2012 kl. 10:30-14:30 i Kulturstyrelsen, mødelokale 5. Referat Referat af DEFF styregruppemøde onsdag den 9. maj 2012 kl. 10:30-14:30 i Kulturstyrelsen, mødelokale 5. Deltagere:Peter Rubeck (PR), Niels-Henrik Gylstorff (NHG), Annette Winkel Schwartz (AWS),

Læs mere

REFERAT. 20. ordinære møde i. Det Centrale Videreuddannelsesråd for Lægelig Videreuddannelse i Region Sjælland

REFERAT. 20. ordinære møde i. Det Centrale Videreuddannelsesråd for Lægelig Videreuddannelse i Region Sjælland REFERAT 20. ordinære møde i Det Centrale Videreuddannelsesråd for Lægelig Videreuddannelse i Region Sjælland Dato: 13. marts 2013 Sag:12-002191 Kvalitet og Udvikling Team Kvalitet Alléen 15 4180 Sorø Tlf.

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 i sag nr. A2009.0136: Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Landbrugsrådgivning Syd I/S (advokat Jens Lund Mosbæk) Dommere:

Læs mere

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 DK-8930 NØ Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 Dagsorden: Ansvarlig Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (2 min.) Punkter til Evt. 2. Mødets værdi (valgt

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Tilstede: Flemming Jørgensen, Pia Stryger, Kirsten Madsen, Grete Breinhild, Lisse-Lotte Rosenkilde, Kathrine Andersen, Skjold de

Læs mere

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening Dato: 30. september 2010 Referat af møde i FSU fredag den 3. september 2010. KM-3 Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Finn Skjoldan, næstformand Inge Lise Pedersen Elisabeth

Læs mere

FTF: Jenny Heinrichs (næstformand), Helle Dirksen, Ninna Friis, Margrethe Boel, Lisbet Jensen

FTF: Jenny Heinrichs (næstformand), Helle Dirksen, Ninna Friis, Margrethe Boel, Lisbet Jensen Dagsorden Møde MED-Hovedudvalget Deltagere: Jens Andersen (formand), Lars Onsberg Henriksen, Marianne Evers, Henrik Villadsen, Michael Nørgaard, Jan Huus Vestergaard, Michael Werchmeister AC: Jan Woollhead,

Læs mere

Referat fra ordinært HMU-møde med tema Masterplan den 27. maj 2014. 1. Godkendelse af referat og dagsorden (5 min.) kl. 13.00-13.

Referat fra ordinært HMU-møde med tema Masterplan den 27. maj 2014. 1. Godkendelse af referat og dagsorden (5 min.) kl. 13.00-13. Referat fra ordinært HMU-møde med tema Masterplan den 27. maj 2014 Sagsb. Indstilling 1. Godkendelse af referat og dagsorden (5 min.) kl. 13.00-13.05 Punkter til evt. Bilag Referat fra HMU-møde den 31.

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nyhedsbrev Nr. 4. 2010. Ambulancemøderne. Den 29 samt 31 marts blev der afholdt 2 møder der havde til hensigt at belyse årsagerne til en del af de mange udfordringer vi alle sammen slås med i dagligdagen

Læs mere

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K.

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Mødeindkaldelse Hovedbestyrelsesmøde Den 6. december 2010 Tid: Tirsdag den 14. december 2010 kl. 10.00 18.00 Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Dagsorden: 1 Mødets åbning

Læs mere

Statusrapporter. Pårørende i Psykiatrien

Statusrapporter. Pårørende i Psykiatrien Statusrapporter Pårørende i Psykiatrien Nationalt kvalitetsprojekt til udvikling af pårørendearbejdet i psykiatrien Oktober 2009 "Pårørende i Psykiatrien" Nationalt kvalitetsprojekt til udvikling af pårørendearbejdet

Læs mere

Afbud fra Region Syddanmark: Boye Eckmann I stedet deltager:

Afbud fra Region Syddanmark: Boye Eckmann I stedet deltager: REFERAT MØDETYPE: Hovedbestyrelsesmøde MØDEDATO: 26. september 2007 AFBUD FRA: Afbud fra Region Syddanmark: Boye Eckmann I stedet deltager: Jørgen Nørris Christensen MØDELEDER: Charlotte Graungaard Bech

Læs mere

Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Københavns Amt 2005

Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Københavns Amt 2005 Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Københavns Amt 2005 Kvalitetsafdelingen i Århus Amt på vegne af: Amtsrådsforeningen Amterne Hovedstadens Sygehusfællesskab Bornholms

Læs mere

Referat fra KSP møde d.4.september i Psykiatrien Syd, Gæstespisestuen, Færgegårdsvej 15, Vordingborg

Referat fra KSP møde d.4.september i Psykiatrien Syd, Gæstespisestuen, Færgegårdsvej 15, Vordingborg Godkendt Referat fra KSP møde d.4.september i Psykiatrien Syd, Gæstespisestuen, Færgegårdsvej 15, Vordingborg Deltagere: Mia Hesselberg Nielsen (formand for KSP, Ledende oversygeplejerske, Psykiatrien

Læs mere

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014.

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Tilstede: Carsten Hansen - beboerrepræsentant, Natacha Soelberg - beboerrepræsentant, Susanne Wolfsberg - botilbudsleder, Wivi Mortensen

Læs mere

Årsberetning 2012/2013. Censorformandskabet. ved. Sygeplejerskeuddannelsen

Årsberetning 2012/2013. Censorformandskabet. ved. Sygeplejerskeuddannelsen Årsberetning 2012/2013 Censorformandskabet ved Sygeplejerskeuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse Resume.3 1. Indledning.4 1.1 Kort beskrivelse af censorkorpsets sammensætning.6 2. Årets arbejde i Censorformandskabet..7

Læs mere

Regionsbestyrelsesmøde d. 29. april. Kl.9.00-15.00 Sofiendalsvej.

Regionsbestyrelsesmøde d. 29. april. Kl.9.00-15.00 Sofiendalsvej. Dagsorden: Regionsbestyrelsesmøde d. 29. april Pkt. 1: Valg af ordstyrer og referent Pkt. 2: Godkendelse af dagsorden Pkt. 3: Opfølgning fra sidst Kl.9.00-15.00 Sofiendalsvej. Pkt. 4: Kort orientering

Læs mere

Referat. 17. møde i Det Centrale Videreuddannelsesråd Region Sjælland, 13. december 2011, kl. 14 17. Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø Mødelokale 7

Referat. 17. møde i Det Centrale Videreuddannelsesråd Region Sjælland, 13. december 2011, kl. 14 17. Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø Mødelokale 7 Referat 17. møde i Det Centrale Videreuddannelsesråd Region Sjælland, 13. december 2011, kl. 14 17 Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø Mødelokale 7 Medlemmer: Psykiatrien Vicedirektør Søren Rask Bredkjær

Læs mere

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2014-15

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2014-15 Beretning nr. 1 Folketinget 2014-15 (2. samling) Beretning afgivet af 71-tilsynet den 10. september 2015 Beretning om tilsynets virksomhed i folketingsåret 2014-15 Indholdsfortegnelse: 1. 71-tilsynets

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/13 16.-17. september 2013, Hotel Sixtus

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/13 16.-17. september 2013, Hotel Sixtus Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/13 16.-17. september 2013, Hotel Sixtus Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 16. marts 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere

Referat HovedMED Mødedato Mødelokale Deltagere Afbud Stedfortrædere Mødet hævet

Referat HovedMED Mødedato Mødelokale Deltagere Afbud Stedfortrædere Mødet hævet Referat HovedMED Mødedato 4. juni 2014 kl. 09:00 Mødelokale Slagelse Rådhus, mødelokale 225/227 Deltagere Afbud Ole Kristensen, Vini Lindhardt, Anne Velling, Lone Irene Petersen, Maj-Britt Høybye Hansen,

Læs mere

REFERAT. 22. ordinære møde i. Det Centrale Videreuddannelsesråd for Lægelig Videreuddannelse i Region Sjælland

REFERAT. 22. ordinære møde i. Det Centrale Videreuddannelsesråd for Lægelig Videreuddannelse i Region Sjælland REFERAT 22. ordinære møde i Det Centrale Videreuddannelsesråd for Lægelig Videreuddannelse i Region Sjælland Dato: 30. april 2014 Sag:12-002191 Kvalitet og Udvikling Team Kvalitet Alléen 15 4180 Sorø Tid

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere