Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for Standard 1.4 Medicinhåndtering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for Standard 1.4 Medicinhåndtering"

Transkript

1 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal retningslinje for Standard 1.4 Medicinhåndtering Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab. Alle regionale boformer og institutioner efter 66, 107 og 108 i serviceloven er omfattet af kvalitetsmodellen. I et samarbejde mellem regionerne er der udviklet kvalitetsstandarder inden for udvalgte temaområder. Standarderne indebærer, at der udarbejdes en række retningsgivende dokumenter med retningslinjer for, hvordan arbejdet med standarderne finder sted i praksis på boformer og institutioner. Dokumenterne udarbejdes på 2 niveauer: Et fælles regionalt niveau med retningslinjer, der er gældende for alle boformer/institutioner. Et lokalt niveau, der er specifikt tilpasset målgruppen og indsatsen på den enkelte boform/institution. Dette dokument udgør Specialbørnehjemmenes lokale retningslinje for kvalitetsmodellens standard for medicinhåndtering.

2 Indholdsfortegnelse Dokumentoverblik...2 Formål...2 Medicinhåndtering...3 Hvordan sikres at medarbejdere der håndterer medicin har de nødvendige faglige kompetencer...6 Ansvarlig...7 Dokumentation/systemnedbrud...8 Dokumentoverblik Dokumenttype: Lokal retningslinje Titel: Retningslinje for: A. Medicinhåndtering B. Hvordan det sikres, at medarbejdere, som håndterer medicin, har den nødvendige faglige kompetence. C. Ansvarlig. D. Dokumentation/systemnedbrud. Anvendelsesområde: Specialbørnehjemmene Målgruppe: Medarbejdere på Specialbørnehjemmene, der håndterer medicin. Medicinansvarlige og afdelingsledere har et skærpet ansvar for retningslinjen. Standard: 1.4 Medicinhåndtering Standardbetegnelse: Medicinhåndtering sker sikkert og korrekt Udarbejdet af: Forstander, viceforstander for forstander og afdelingsledere Gældende fra: 31. oktober 2012 Revision senest: Der tages stilling til dokumentets indhold i forbindelse med kvalitetsovervågning marts/april Godkendt af: Revisionsansvarlig: Revideret og godkendt af forstander den 16. februar 2016 Viceforstander Formål: Sikre at håndtering af medicin foregår sikkert og korrekt. Sikre at de medarbejdere, der håndterer medicin, har de nødvendige faglige kompetencer. 2

3 Fremgangmåde: A: Medicinskemaet. Medicinhåndtering skal ske med udgangspunkt i barnets/den unges medicinskema. Alle børn og unge på Specialbørnehjemmene, der får medicin, skal have et medicinskema. Medicinskemaet findes i Bosted-Systemet. (Se Pixi for håndtering af dokumentation i Bosteds medicinmodul ). Fastboende børn og unge Hvis det ønskes kan forældremyndighedsindehaverne selv varetage ansvaret og opgaven for ordination, opfølgning på medicin og dispensering. Dette betyder at Specialbørnehjemmene kun varetager og har ansvaret for medicinadministrationen. Aflastningsbørn og unge Forældremyndighedsindehaverne varetager selv optælling af medicin. Der afleveres ved hvert aflastningsophold et medicinskema, med barnets navn, cpr-nr., præparat, styrke, dosering samt tidspunkt for medicingivning. Forældremyndighedsindehaverne underskriver medicinskemaet og er dermed ansvarlig for ordination, opfølgning på medicin og dispensering. Dette betyder, at Specialbørnehjemmene kun varetager og har ansvaret for medicinadministrationen. Medicinskemaet skal indeholde oplysninger om: - Barnets/den unges navn og personnummer. - Dato for ordinationen. - Dato for seponering, hvis den er fastsat. - Den ordinerende læges navn og/eller navn på sygehuset og afdelingen. - Medicinens navn (altid det aktuelle handelsnavn evt. sammen med det generiske navn). - Medicinens art. - Medicinens styrke. - Hvor meget medicin barnet/den unge skal have ad gangen (enkeltdosis) og pr. døgn (døgndosis). - Hvilket tidspunkt på døgnet, barnet/den unge skal indtage medicinen. - Præcis angivelse af, hvorfor barnet/den unge skal have medicinen (behandlingsindikation). - Hvordan barnet/den unge skal have medicinen (f.eks. som tabletter, der tygges, eller som medicin, der sprøjtes ind i musklen). - Om barnets/den unges medicin administreres af Specialbørnehjemmene eller forældremyndighedsindehaverne. - Cave (overfølsomhed over for lægemidler). - Hvorvidt der er tale om p.n. medicin og på hvilke indikationer. Overførelse af medicinordination Overførelse af medicinordination handler om den procedure, der sker på Specialbørnehjemmene i forbindelse med en læges videregivelse af beslutning om at behandle barnet/den unge med receptpligtig medicin. Skriftlig ordination Efter modtagelse af lægens ordination skal den medarbejder, der har modtaget ordinationen, overføre ordinationen til barnets/den unges medicinskema med angivelse af tidspunktet for ændringen. Skriftlig ordination kan også være en recept eller label på medicinæsken. 3

4 Efter overførelsen af ordinationen i barnets/den unges medicinskema, skal en anden medarbejder kontrollere, at lægens ordination er overført korrekt og godkende disse i Bosted. Det nyeste medicinskema printes ud og opbevares sammen med medicinen. Skriftlig ordination kan i særlige tilfælde bestå af label fra medicinæske eller kopi af recept. Mundtlig ordination Ved modtagelse af mundtlig ordination fra lægen skal følgende noteres: - Præparatets navn. - Styrke, dosis og indgivelsestidspunkt. - Dato for ordinationen. - Lægens navn. - Hvordan medicinen gives/indtages. - Behandlingsindikation. - Dato for seponering, hvis den er fastsat. Medarbejderen, der modtager ordinationen, skal gentage de noterede oplysninger for lægen, så der ikke er tvivl om ordinationen Videregives lægens ordination af en anden person end lægen selv (f.eks. dennes lægesekretær eller forældre), anmodes der om, at der eftersendes en skriftlig ordination fra lægen. Ordinationen overføres til medicinskema. Efter overførelsen af ordinationen i barnets/den unges medicinskema, skal en anden medarbejder kontrollere, at lægens ordination er overført korrekt og godkende disse i Bosted. Det nyeste medicinskema printes ud og opbevares sammen med medicinen. Som udgangspunkt er det den, der modtager den mundtlige ordination, der overfører denne til medicinskemaet. Dette kan videregives til en kollega, der så får overleveret ansvaret for at få den mundtlige ordination overført til medicinskema. Opfølgning på ordineret medicin I samarbejde med forældremyndighedsindehaveren tages der kontakt til ordinerende læge eller praktiserende læge med henblik på at afklare, hvornår og hvor ofte barnets/den unges ordinerede medicin skal gennemgås i forhold til at vurdere, om det er den rigtige medicin og den rette dosis, der er ordineret, om indikationen stadig er gældende samt om der er tale om unødvendig polyfarmaci. Lægens vurdering dokumenteres i Bosted f.eks. ved at journalisere referat fra Neuropædiatrisk Team under barnets/den unges dokumenter. Ved modtagelse af medicin Den medarbejder, som modtager medicinen, er ansvarlig for, at medicinen kontrolleres. Kontrollen omfatter: - Barnet/den unges navn og cpr-nummer. - Præparatets navn, styrke og dosis. Lægen eller apoteket kontaktes, hvis oplysningerne på medicinemballagen ikke stemmer overens med oplysningerne i medicinskemaet. Medicindispensering Medicindispensering vedrører optælling og tilberedning af ordineret medicin til indgift. 4

5 Når medicinen dispenseres gælder følgende: Medicindispensering skal som hovedregel ske et uforstyrret sted, nærmere anvist i den enkelte afdeling. Hygiejniske principper overholdes; herunder god håndhygiejne og evt. brug af pincet eller handsker ved tabletdispensering. Når medicinen findes frem, kontrolleres i forhold til barnets/den unges medicinskema (navn, cpr-nummer, præparat, styrke og dosis). Hvis man har doseringsæsker med ophældt medicin skal disse være mærket med barnet/den unges navn og cpr-nummer. Man skal via Bosted printe medicinskema til at sætte i lommen på tasken med doseringsæsker. Det kontrolleres, at antallet af tabletter på medicinskemaet er det samme, som antallet af tabletter i doseringsæskerne. Anbrudsdato skrives på medicinske salver og dråber. Der må kun ophældes tabletter i doseringsæskerne, hvis al den medicin, som skal bruges til hele den periode, der doseres til, er til stede. Er der ikke medicin nok til hele perioden, kan der imidlertid doseres til de dage, hvor hele doseringen kan fuldføres. Efter dosering kontrolleres det, at der er tilstrækkeligt medicin til næste dispensering. Hvis ikke skal en ny bestilling foretages. Dette gælder også p.n. medicin. Det frarådes, at der fjernes tabletter fra doseringsæsker. Doseringsæsker med ophældt p.n. medicin må kun indeholde en enkelt dosis af medicinen. Æsken skal være mærket med barnet/den unges navn og personnummer, medicinens navn, styrke og dosis samt holdbarhedsdato og dato for ophældning. Medicinadministration Medicinadministration omfatter personalets udlevering af medicin til barnet/den unge og hjælp med at indtage medicinen samt observation af medicinens virkning og bivirkning. Medicinadministrationen sker med udgangspunkt i barnets/den unges medicinskema. Ved medicinadministration skal det sikres, at: Medicinen gives til det rigtige barn/unge. Det kontrolleres, at det er barnets/den unges navn og personnummer, der står på doseringsæsken eller medicinemballagen. Der gives al den medicin, der står i medicinskemaet. Medicinen gives på det rigtige tidspunkt. Der er overensstemmelse mellem ordination i medicinskemaet og den udleverede medicin. Det påses og vurderes, hvorvidt barnet/den unge indtager medicinen. Det dokumenteres, at medicinen er udleveret. Såfremt barnet/den unge ikke ønsker at tage medicinen, ikke kan tage medicinen eller får forkert medicin, kontaktes den ordinerende læge eller vagtlæge, hvis ikke andet er aftalt. Aftaler, der kan være lavet omkring tidsfrister i forhold til at nægte medicinindtag, før der tages kontakt til lægen, eller aftaler med lægen om procedurer ved eksempelvis børns medicinindtag, skal fremgå skriftligt i Bosted. 5

6 Udlevering af p.n. medicin Når p.n. medicin gives skal følgende noteres: - Hvilket præparat, der er givet. - Hvilken dosis, der er givet. - Hvornår medicinen er givet inkl. tidspunkt på dagen. - Hvorfor medicin er givet. - Virkningen af p.n. medicinen og herunder tidsangivelse for observationen. Observation Medarbejderne skal som udgangspunkt altid have focus på medicinens virkning og bivirkning. Der skal være skærpet opmærksomhed ved ændringer i medicinen og ved nye ordinationer. Adfærdsændringer eller aftalt observationsperiode i forbindelse med medicinændringer eller ny medicin skal dokumenteres i medicinmodulet i Bosted-Systemet. Opbevaring af medicin Medicinen skal opbevares i aflåst medicinskab. Det betyder: Medicin, som ikke er i brug, skal opbevares adskilt fra medicin, der er i brug (se afdelingens procedure for medicinadministration). Der må ikke findes hverken lægeordineret medicin eller håndkøbsmedicin til fælles brug. Bortskaffelse af medicin Medicinen tilhører det enkelte barn/den unge. Restmedicinen må ikke anvendes til andre. Restmedicin tilhører Specialbørnehjemmene, hvorfor retsmedicin kan afleveres på apoteket uden samtykke fra forældre. Når det er muligt, anmodes apoteket om en kvittering for, at medicinen er afleveret. Lader det sig ikke gøre, dokumenterer personalet bortskaffet medicin på Bosted. B: Hvordan sikres, at medarbejdere, der håndterer medicin, har de nødvendige faglige kompetencer For at sikre at medarbejdere ved Specialbørnehjemmene har de nødvendige faglige kompetencer til at håndtere medicinen, er følgende procedure valgt: Alle medarbejderne, der håndterer medicin ved Specialbørnehjemmene, skal som minimum have relevant kendskab til: Lovgivning på området. Medicinens virkning og bivirkning samt observation heraf. Medicinens betydning for barnet/den unges helhedssituation. Kende og arbejde i overensstemmelse med Specialbørnehjemmenes lokale retningslinje for medicinhåndtering samt være i stand til at anvende Bostedsystemets medicinmodul. Dette sikres ved, at alle afdelinger udpeger 1-2 medicinansvarlige, som undervises i ovenstående og efterfølgende formidler denne viden videre til kolleger i afdelingen. Undervisning af medicinansvarlige varetages af afdelingsleder Marianne Hvilsom samt en af Kvistens sygeplejersker. 6

7 Nyansatte sikres 3 timers introduktion i Specialbørnehjemmenes lokale retningslinje for medicinhåndtering, afdelingens lokale procedure for medicinadministration og medicinmodulet på Bosted. Den enkelte afdeling oplærer efter behov vikarer i medicinhåndteringen. Ansatte må ikke håndtere medicin, før introduktionen er givet. For at sikre kontinuerligt fokus på medicinhåndtering, skal der årligt på afdelingsniveau foretages en opfølgning på medicinhåndtering. Den enkelte medarbejder skal frasige sig opgaver omkring medicinhåndtering, hvis pågældende ikke ser sig i stand til at varetage opgaverne på forsvarlig vis. C: Ansvarlig De medicinansvarlige på den enkelte afdeling har ansvaret for at oplære afdelingens medarbejdere i korrekt medicinhåndtering ud fra den overordnede undervisning, der er givet de medicinansvarlige og evt. den enkelte afdelings procedure for medicinadministration. Efter oplæring i korrekt og sikker medicinhåndtering er det den enkelte medarbejder, der er ansvarlig for, at medicinhåndterning foregår i henhold til Specialbørnehjemmenes lokale retningslinje for medicinhåndtering. Bliver medarbejdere ved Specialbørnehjemmene opmærksomme på, at barnet/den unge indtager håndkøbsmedicin ud over det, som lægen har ordineret, skal medarbejderen vurdere, om der er grund til at kontakte lægen. Lægen kontaktes såfremt det vurderes, at håndkøbsmedicinen kan medføre interaktion med barnets/den unges øvrige medicin. Med i vurderingen indgår kendskabet til barnet/den unge, herunder ordineret medicin og almentilstand, håndkøbsmedicinens indlægsseddel. Ved evt. fejl/mangler omkring medicinhåndtering skal Specialbørnehjemmenes lokale retningslinje for UTH følges. Vedrørende det lægelige ansvar Barnet/den unges læge(r) har ansvaret for at vurdere, hvilken medicin der skal ordineres. Medarbejdere må ikke ændre i lægens ordination uden, at det er aftalt med den ordinerende læge eller praktiserende læge. Det samme gælder i forhold til ordinationens indikation. Har lægen ikke oplyst indikationen, skal lægen spørges herom. Børn og unge ved Specialbørnehjemmene har ofte kontakt til forskellige ordinerende læger ud over den praktiserende læge. De enkelte ordinerende læger er hver især ansvarlige for, at medarbejdere på boformen/institutionen er i stand til at varetage medicinopgaven forsvarligt; herunder skal lægen imødekomme, at der kan være et særligt behov for instruktion, såfremt der ikke er ansat personale med medicinfaglig autorisation til medicinhåndtering. Ifølge embedslægen er det den læge, der har opfølgningen i forhold til ordinationen, der er ansvarlig for behandlingen. Praktiserende læge kan efter aftale med eventuelle speciallæger varetage ansvaret for den samlede behandling. Ved ordination af medicin, uanset hvilken, er det blandt andet lægens ansvar: At tage stilling til indikation, kontraindikationer og bivirkninger samt mulige interaktioner med den øvrige medicin, barnet/den unge får. At sikre at barnet/den unge eller forældremyndighedsindehaver har givet det fornødne informerede samtykke til behandling med de ordinerede lægemidler. At ordinationen er tilstrækkelig udførlig, så den person, der skal varetage medicinopgaven, er i stand til at udføre opgaven. 7

8 At anføre betegnelse for lægemidlet, styrke, dosis, doseringshyppighed, indtagelsestidspunkt og eventuelt administrationsmåde. D: Dokumentation/systemnedbrud (Bosted) Rammerne for dokumentation er løbende beskrevet i retningslinjen. I medicinskabet skal der altid ligge et print af sidste nye medicinskema. I medicinskabet vil der ligge skemaer til skriftlig kvittering for den medicin, der er givet under evt. systemnedbrud. Når systemet igen fungerer, overføres medicinoplysninger fra i det skriftlige skema til medicin log på Bosted med kommentaren Systemnedbrud. 8

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Standard 1.4 Medicinhåndtering

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Standard 1.4 Medicinhåndtering Den 3. oktober 2013 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Standard 1.4 Medicinhåndtering Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske

Læs mere

Rehabiliteringscenter Strandgårdens lokale instruks for Medicinhåndtering

Rehabiliteringscenter Strandgårdens lokale instruks for Medicinhåndtering Rehabiliteringscenter Strandgårdens lokale instruks for Medicinhåndtering Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Dokumenttype: Lokal instruks Anvendelsesområde: Rehabiliteringscenter Strandgården Region

Læs mere

Måden hvorpå der arbejdets med medicinhåndtering på Østerskoven skal sikre, at Østerskoven som minimum lever op til indholdet i:

Måden hvorpå der arbejdets med medicinhåndtering på Østerskoven skal sikre, at Østerskoven som minimum lever op til indholdet i: Behandlingscentret Østerskovens lokale instruks for standarden 1.4 Medicinhåndtering - Borgeren modtager den rette medicin på rette tidspunkt og rette dosis FORMÅL Formålet med denne lokale instruks er

Læs mere

Boform Skovvængets lokale instruks for medicinhåndtering

Boform Skovvængets lokale instruks for medicinhåndtering Juli 2012 Boform Skovvængets lokale instruks for medicinhåndtering Dokumentoverblik Dokumenttype: Lokal instruks Skovvængets lokale instruks for: Hvordan medicinhåndtering skal foregå Hvordan det skal

Læs mere

Medicinhåndtering. Man skal være opmærksom på, om tabletter må deles eller knuses få lægens anvisning, f.eks. i forbindelse med medicin i sonden.

Medicinhåndtering. Man skal være opmærksom på, om tabletter må deles eller knuses få lægens anvisning, f.eks. i forbindelse med medicin i sonden. Medicinhåndtering Ansvar: 1. Lægen har ansvar for ordinering af receptpligtig medicin. Når lægen har ordineret medicin til en patient, kan enhver varetage medicingivningen, såfremt den ordinerende læge

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Medicinhåndtering

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Medicinhåndtering Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal instruks for Medicinhåndtering Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab. Alle regionale boformer

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.4 medicinhåndtering

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.4 medicinhåndtering Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.4 medicinhåndtering Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Standard 1.4 Medicinhåndtering

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Standard 1.4 Medicinhåndtering 24.5.2012 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Standard 1.4 Medicinhåndtering Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Sødisbakkes instruks for medicinhåndtering

Sødisbakkes instruks for medicinhåndtering 1 Sødisbakkes instruks for medicinhåndtering Dokumentoverblik Dokumenttype: Lokal instruks for medicinhåndtering ved Sødisbakke. Instruksen er formuleret med udgangspunkt i Specialsektorens regionale retningslinjer

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn 2010. med plejehjem i Esbjerg Kommune. på medicinområdet

Sundhedsstyrelsens tilsyn 2010. med plejehjem i Esbjerg Kommune. på medicinområdet Bilag til rapport om tilsyn 2010 Sundhedsstyrelsens tilsyn 2010 med plejehjem i Esbjerg Kommune på medicinområdet Plejecenter Medicinhåndtering Distrikt 1 Strandby At præparatets navn, styrke og dosis

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer med lokale tilføjelser fra Bostedet Visborggaard

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer med lokale tilføjelser fra Bostedet Visborggaard 1. januar 2016 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer med lokale tilføjelser fra Bostedet Visborggaard Kvalitetsmodellens standard for medicinhåndtering Dansk kvalitetsmodel

Læs mere

Lokal instruks for håndtering af medicin:

Lokal instruks for håndtering af medicin: Lokal instruks for håndtering af medicin: August 2012. Medicinordination: Ordinationen foretages af en læge. Den kan både være skriftligt, elektronisk og mundligt. Ordination registreres i Bosted i dagbog

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale instruks for. Standard: 1.4 Medicinhåndtering

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale instruks for. Standard: 1.4 Medicinhåndtering Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Center for Døvblindhed og Høretabs lokale instruks for Standard: 1.4 Medicinhåndtering Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og

Læs mere

Fælles retningslinjer for medicinhåndtering på socialområdet

Fælles retningslinjer for medicinhåndtering på socialområdet Fælles retningslinjer for medicinhåndtering på socialområdet ------------------------------------------------------------- Fælles retningslinjer på socialområdet På det sociale område i Randers Kommune

Læs mere

Sagsnummer 5-17-12/2 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 5

Sagsnummer 5-17-12/2 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 5 Sagsnummer 5-17-12/2 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 5 Lizet Jorck Henrik Greiffenberg Besøgsdato 02-05-2007 Navn og adresse på plejehjem Kommune 253 Region Antal beboere 61 Møllehøj,,Møllehaven

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for Medicinhåndtering

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for Medicinhåndtering Juli 2017 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for Medicinhåndtering Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab.

Læs mere

Ulla Birgit Paludan. 8240 Risskov. Midtjylland. Aarhus Kommune. J-nr: 5-2211-1821/1. P-nr.: 1017896950 SST-id: PHJSYN-00004366

Ulla Birgit Paludan. 8240 Risskov. Midtjylland. Aarhus Kommune. J-nr: 5-2211-1821/1. P-nr.: 1017896950 SST-id: PHJSYN-00004366 J-nr: 5-2211-1821/1 P-nr.: 1017896950 SST-id: PHJSYN-00004366 Tilsynsførende: Ulla Birgit Paludan Ansvarlig embedslæge: Henrik Trykker Embedslægeinstitution: Embedslægerne Midtjylland Besøgsdato: 12. november

Læs mere

Birthe Margrethe Pedersen HERLEVGÅRD CENTER

Birthe Margrethe Pedersen HERLEVGÅRD CENTER J.nr.: 5-2211-991/1 P-nr.: 1003265727 SST-id: PHJSYN-00003639 Tilsynsførende: Birthe Margrethe Pedersen Ansvarlig embedslæge: Elisabet Tornberg Hansen Embedslægeinstitution: Embedslægeinstitutionen Øst

Læs mere

Handicap og Psykiatri Ikke-dosisdispenseret medicin. Godkendt i FagMED den 10. september 2014. Korrekt håndtering af ikke-dosisdispenseret medicin

Handicap og Psykiatri Ikke-dosisdispenseret medicin. Godkendt i FagMED den 10. september 2014. Korrekt håndtering af ikke-dosisdispenseret medicin Instruks Håndtering af ikke-dosisdispenseret Handicap og Psykiatri Ikke-dosisdispenseret Definition Ikke-dosisdispenseret : Lægemidler, der ophældes i doseringsæsker, dråber, salve, mixtur. Bruger af ikke-dosisdispenseret

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale retningslinje for. Standard: 1.4 Medicinhåndtering

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale retningslinje for. Standard: 1.4 Medicinhåndtering Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Center for Døvblindhed og Høretabs lokale retningslinje for Standard: 1.4 Medicinhåndtering Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne

Læs mere

Marianne Presskorn-Thygesen. Elisabet Tornberg Hansen. Embedslægeinstitutionen Øst

Marianne Presskorn-Thygesen. Elisabet Tornberg Hansen. Embedslægeinstitutionen Øst Jr. nr.: 5-2211-368/1 P-nr.: 1007522009 SST-id: PHJSYN-00002934 Tilsynsførende: Ansvarlig embedslæge: Embedslægeinstitution: Marianne Presskorn-Thygesen Elisabet Tornberg Hansen Embedslægeinstitutionen

Læs mere

Social & Sundhed. Håndtering af medicin - ansvar, sikkerhed og opgaver

Social & Sundhed. Håndtering af medicin - ansvar, sikkerhed og opgaver Social & Sundhed Håndtering af medicin - ansvar, sikkerhed og opgaver FORORD I foråret 2011 nedsatte Furesø Kommune en medicinarbejdsgruppe, der bestod af repræsentanter fra Hjemmesygeplejen og Hjemmeplejen.

Læs mere

Center for Børn og Unge, Egelys retningsgivende dokument for medicinhåndtering

Center for Børn og Unge, Egelys retningsgivende dokument for medicinhåndtering Center for Børn og Unge, Egelys retningsgivende dokument for medicinhåndtering Marts 2013 Revideret 10. marts, 2014 (Per) Dokumenttype: Regionalt retningsgivende dokument Anvendelsesområde: Alle centre

Læs mere

august 2010 Plejecentre Rudkøbing Stigtebo Tullebølle Danahus Lindelse Humble + betyder, at der er krav til ændringer Kommentarer vedrørende krav

august 2010 Plejecentre Rudkøbing Stigtebo Tullebølle Danahus Lindelse Humble + betyder, at der er krav til ændringer Kommentarer vedrørende krav Embedslægetilsyn 2010 En samlet oversigt over alle plejecentrenes afvigelser fra gældende regler på sundhedsområdet, der giver anledning til følgende krav: august 2010 Plejecentre Rudkøbing Stigtebo Tullebølle

Læs mere

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist Sagsnummer Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution Besøgsdato Navn og adresse på plejehjem Kommune Region Antal beboere Vælg... Overordnet konklusion på tilsynet Tilsynet har ikke fundet

Læs mere

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist Sagsnummer 1-17-132/6 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 1 kmd kmd Besøgsdato 17-03-2010 Navn og adresse på plejehjem Aabybro Plejecenter,,, Kommune 849 Region Region Nordjylland

Læs mere

Overordnet konklusion på tilsynet. Opfølgning på tidligere tilsyn. Krav

Overordnet konklusion på tilsynet. Opfølgning på tidligere tilsyn. Krav Overordnet konklusion på tilsynet Tilsynet har ikke fundet anledning til bemærkninger Tilsynet har fundet fejl og mangler, som samlet kun indebærer meget ringe risiko for patientsikkerheden Tilsynet har

Læs mere

Medicinhåndtering - retningslinjer for sygeplejestuderende

Medicinhåndtering - retningslinjer for sygeplejestuderende Medicinhåndtering - retningslinjer for sygeplejestuderende Følgende referencer danner baggrund for Retningslinjer for sygeplejestuderendes deltagelse i medicindispensering og administration : Bekendtgørelse

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 Kong Frederik d. 9. plejehjem

Tilsynsrapport 2010 Kong Frederik d. 9. plejehjem J. nr.: 3-17- 50 /5 P nr.:1006394357 Tilsynsrapport 2010 Kong Frederik d. 9. plejehjem Adresse: Ribe Landevej 128, 6100 Haderslev Kommune: Haderslev Leder: Centerleder Johanne Erichsen Dato for tilsynet:

Læs mere

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN ET VÆRKTØJ FOR PLEJEHJEM, HJEMMEPLEJEN OG BOSTEDER - ansvar, sikkerhed og opgaver LÆSEVEJLEDNING Denne pjece er et værktøj for personalet på plejehjem, i hjemmeplejen og på

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst Side 1 af 6 Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. VEJ nr 15005 af 06/02/1998 (Gældende) LBK Nr. 759 af 14/11/1990 LBK Nr. 272 af 19/04/2001 Vejledning om medicinadministration

Læs mere

Patientombuddets Klagecenter. Praksis om plejepersoners pligter og ansvar ved medicinhåndtering

Patientombuddets Klagecenter. Praksis om plejepersoners pligter og ansvar ved medicinhåndtering Patientombuddets Klagecenter Praksis om plejepersoners pligter og ansvar ved medicinhåndtering Oplæg til Temadag på Herlev Hospital den 20. November 2012 ved cand. jur, specialkonsulent Katrine Bosmann

Læs mere

November Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer med lokale tilføjelser for Bostedet Hadsund.

November Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer med lokale tilføjelser for Bostedet Hadsund. Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer med lokale tilføjelser for Bostedet Hadsund November 2018 Medicinhåndtering Side 2 Indholdsfortegnelse DOKUMENTOVERBLIK... 2 FORMÅL...

Læs mere

PLEJEHJEMMET SOLBAKKEN. Jammerbugt kommune

PLEJEHJEMMET SOLBAKKEN. Jammerbugt kommune Jr. nr.: 1-17-138/7 P-nr.: 1003376117 SST-id: PHJSYN-00001082 Tilsynsførende: Karen Marie Dencker Ansvarlig embedslæge: Karen Marie Dencker Embedslægeinstitution: Embedslægerne Nordjylland Besøgsdato:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i J. nr.: 4-17-236/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Allerød Kommune 2009 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, Blok D-E 2400 København NV Tlf. 72 22 74 50 Fax 72 22 74 20

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. J. nr.: 3-17-98/5. P nr.:1011355362. Sandalsparken 19, Fællesbo. Adresse: Sandalsparken 19, 5700 Svendborg. Kommune: Svendborg

Tilsynsrapport 2010. J. nr.: 3-17-98/5. P nr.:1011355362. Sandalsparken 19, Fællesbo. Adresse: Sandalsparken 19, 5700 Svendborg. Kommune: Svendborg J. nr.: 3-17-98/5 P nr.:1011355362 Tilsynsrapport 2010 Sandalsparken 19, Fællesbo Adresse: Sandalsparken 19, 5700 Svendborg Kommune: Svendborg Leder: Sektionsleder Kirsten Dragsbæk Dato for tilsynet: 13.

Læs mere

Bilag 2. Medicininstruks for Elleslettegård

Bilag 2. Medicininstruks for Elleslettegård Bilag 2 Medicininstruks for Elleslettegård Formålet: Formålet med denne medicininstruks er at sikre en sikker medicinhåndtering og dermed at forebygge utilsigtede hændelser. Eleven skal have den rigtige

Læs mere

Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Ishøj Kommune 2014 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Ishøj Kommune Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Brøndby Kommune 2014 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Brøndby Kommune 2014 Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Stevns Kommune 2014 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Stevns Kommune 2014 Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Bornholms Regionskommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Bornholms Regionskommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Bornholms Regionskommune 2014 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Bornholms Regionskommune 2014 Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres

Læs mere

Tilsynsrapport 2012. Hørup Plejecenter. Adresse: Hørup Bygade 44, 6470 Sydals. Kommune: Sønderborg. Leder: Marianne Nehm. Telefon: 88 72 46 50

Tilsynsrapport 2012. Hørup Plejecenter. Adresse: Hørup Bygade 44, 6470 Sydals. Kommune: Sønderborg. Leder: Marianne Nehm. Telefon: 88 72 46 50 Tilsynsrapport 2012 J.nr. 5-2211-308/1 Hørup Plejecenter Adresse: Hørup Bygade 44, 6470 Sydals Kommune: Sønderborg Leder: Marianne Nehm Telefon: 88 72 46 50 E-post: mneh@sonderborg.dk Dato for tilsynet:

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for Medicinhåndtering

Holmstrupgård. Retningslinje for Medicinhåndtering Holmstrupgård Retningslinje for Medicinhåndtering Februar 2015 Indholdsfortegnelse Medicinadministration... 4 Medicinordination og overførsel af medicinordination:... 4 Samarbejde med læger:... 4 Medicinbestilling:...

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 1.1 Kommunikation Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal instruks for Standard 1.1 Kommunikation Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab. Alle regionale

Læs mere

Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Hvidovre Kommune 2014 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Hvidovre Kommune Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Tilpasset anmeldt tilsyn 2012 Østerhuse

Tilpasset anmeldt tilsyn 2012 Østerhuse Område: Psykiatri og socialstaben Afdeling: Psykiatri og socialstaben Journal nr.: 10/18905 Dato: 31. oktober Udarbejdet af: Hege Margrethe Grunnet E-mail: Hege.Margrethe.Grunnet@regionsyddanmark.dk Telefon:

Læs mere

Overførelse af ordination samt dispensering og administration

Overførelse af ordination samt dispensering og administration Vejledning Medicinhåndtering Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i Region Hovedstadens

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område 3.4.2012 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer med lokale tilføjelser for: Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Boform Skovvænget Dansk kvalitetsmodel på det sociale

Læs mere

Tilsynsrapport 2014. Plejecenter Lillevang. Adresse: Lillevænget 1, 3520 Farum. Kommune: Furesø. Leder: Berit Arvad Evald. Telefon: 72 35 64 00

Tilsynsrapport 2014. Plejecenter Lillevang. Adresse: Lillevænget 1, 3520 Farum. Kommune: Furesø. Leder: Berit Arvad Evald. Telefon: 72 35 64 00 Tilsynsrapport 2014 Plejecenter Lillevang Adresse: Lillevænget 1, 3520 Farum Kommune: Furesø Leder: Berit Arvad Evald Telefon: 72 35 64 00 E-post: beh@furesoe.dk Dato for tilsynet: 05. september 2014 Sagsnr:

Læs mere

Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Slagelse Kommune 2014 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Slagelse Kommune 2014 Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i 7. april 2014 Sagsnr. 5-2210-1529/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Faaborg Midtfyn Kommune 2013 Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Nytorv 2, 6000 Kolding Tlf. 72 22 79 50

Læs mere

Tilsynsrapport 2014. Lærkegaard Center. Adresse: Persillehaven 28, 2730 Herlev. Kommune: Herlev. Leder: Lene Thrane-Møller. Telefon: 44 52 61 80

Tilsynsrapport 2014. Lærkegaard Center. Adresse: Persillehaven 28, 2730 Herlev. Kommune: Herlev. Leder: Lene Thrane-Møller. Telefon: 44 52 61 80 Tilsynsrapport 2014 Lærkegaard Center Adresse: Persillehaven 28, 2730 Herlev Kommune: Herlev Leder: Lene Thrane-Møller Telefon: 44 52 61 80 E-post: lene.thrane-moller@herlev.dk Dato for tilsynet: 22. april

Læs mere

Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Roskilde Kommune 2014 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Roskilde Kommune 2014 Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale instruks for. Medicinhåndtering

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale instruks for. Medicinhåndtering Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Center for Døvblindhed og Høretabs lokale instruks for Medicinhåndtering Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse Lovgivning Retssikkerhed Magtanvendelse Faglighed Omsorg Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale instruks for. Medicinhåndtering

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale instruks for. Medicinhåndtering Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Center for Døvblindhed og Høretabs lokale instruks for Medicinhåndtering Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Egenkontrol af medicinhåndtering. Ja Nej Ikke relevant

Egenkontrol af medicinhåndtering. Ja Nej Ikke relevant Egenkontrol af medicinhåndtering Borgers navn: Borgers cpr.nr: Dato for udført egenkontrol: Egenkontrol udført af: Generelt 1 Er medicinoversigten i overensstemmelse med dokumentationen for lægens ordination

Læs mere

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m.

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. MedCom - version 4 Beskrivelse af mulige arbejdsgange ved genbestilling og receptfornyelse af medicin via FMK 29-6-2016 MedCom vil med denne vejledning

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 OK Centret Dyruphus

Tilsynsrapport 2009 OK Centret Dyruphus J. nr.: 3-17-154/4 P nr.:1003019385 Tilsynsrapport 2009 OK Centret Dyruphus Adresse: Fåborgvej 355, 5250 Odense SV Kommune: Odense Leder: Ardry Larsen Dato for tilsynet: 24.juli 2009 Telefon: 6614 3868

Læs mere

I forbindelse med tilsynet i 2013 vil der blive taget stilling til, om plejehjemmet skal have tilsyn i 2014.

I forbindelse med tilsynet i 2013 vil der blive taget stilling til, om plejehjemmet skal have tilsyn i 2014. Tilsynsrapport 2013 22. oktober 2013 Plejecenter Solbakken Sagsnr. 5-2211-1062/1/ Reference IRT T 7222 8654 E seost@sst.dk Adresse: Ole Hansens Vej 10, 4100 Ringsted Kommune: Ringsted Leder: Gunnar Guldberg

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 OMRÅDECENTER LYNGBY MØLLEBO. Adresse: Lyngby Hovedgade 1A, 2800 Kgs.Lyngby. Kommune: Lyngby-Taarbæk. Leder: Vibeke Fleckenstein

Tilsynsrapport 2013 OMRÅDECENTER LYNGBY MØLLEBO. Adresse: Lyngby Hovedgade 1A, 2800 Kgs.Lyngby. Kommune: Lyngby-Taarbæk. Leder: Vibeke Fleckenstein Tilsynsrapport 2013 Den 11. juni 2013 Sagsnr 5-2211-180/1 Reference OMRÅDECENTER LYNGBY MØLLEBO Adresse: Lyngby Hovedgade 1A, 2800 Kgs.Lyngby Kommune: Lyngby-Taarbæk Leder: Vibeke Fleckenstein Telefon:

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 1.3 Individuelle planer

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 1.3 Individuelle planer Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal instruks for Standard 1.3 Individuelle planer Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab. Alle

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Pleje- og Aktivitetscenter Rosengården, Adresse: Kløvervej 1, 5853 Ørbæk. Kommune: Nyborg. Leder: Inge Merete Kaaber

Tilsynsrapport 2013. Pleje- og Aktivitetscenter Rosengården, Adresse: Kløvervej 1, 5853 Ørbæk. Kommune: Nyborg. Leder: Inge Merete Kaaber Tilsynsrapport 2013 16. december 2013 Sagsnr. 5-2211-418/1 Pleje- og Aktivitetscenter Rosengården, Kløvervej 1 Adresse: Kløvervej 1, 5853 Ørbæk Kommune: Nyborg Leder: Inge Merete Kaaber Telefon: 63 33

Læs mere

Vejledning til overførelse og opmåling af medicin

Vejledning til overførelse og opmåling af medicin Vejledning Medicinhåndtering Dokumenttype: Regional vejledning. Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstaden som håndterer medicin. Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i

Læs mere

Tilsynsrapport 2012. Rønshave Plejecenter. Adresse: Padborgvej 20, 6330 Padborg. Kommune: Aabenraa. Leder: Bente Egholm. Telefon: 73 76 82 70

Tilsynsrapport 2012. Rønshave Plejecenter. Adresse: Padborgvej 20, 6330 Padborg. Kommune: Aabenraa. Leder: Bente Egholm. Telefon: 73 76 82 70 Tilsynsrapport 2012 J.nr. 5-2211-489/1 Rønshave Plejecenter Adresse: Padborgvej 20, 6330 Padborg Kommune: Aabenraa Leder: Bente Egholm Telefon: 73 76 82 70 E-post: be@aabenraa.dk Dato for tilsynet: 29.

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Olivenhaven Plejecenter. Adresse: Munkevænget 10, 6000 Kolding. Kommune: Kolding. Leder: Hanne Clausen. Telefon: 79 79 85 10

Tilsynsrapport 2013. Olivenhaven Plejecenter. Adresse: Munkevænget 10, 6000 Kolding. Kommune: Kolding. Leder: Hanne Clausen. Telefon: 79 79 85 10 Tilsynsrapport 2013 18-07-2013 Sagsnr. 5-2211-560/1 Olivenhaven Plejecenter Adresse: Munkevænget 10, 6000 Kolding Kommune: Kolding Leder: Hanne Clausen Telefon: 79 79 85 10 E-post: hafc@kolding.dk Dato

Læs mere

Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Silkeborg Kommune 2014 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Silkeborg Kommune 2014 Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 SØSTER SOPHIES MINDE. Adresse: Søndre Fasanvej 2A, 2000 Frederiksberg. Kommune: Frederiksberg. Leder: Arne Kolsum

Tilsynsrapport 2013 SØSTER SOPHIES MINDE. Adresse: Søndre Fasanvej 2A, 2000 Frederiksberg. Kommune: Frederiksberg. Leder: Arne Kolsum Tilsynsrapport 2013 16. april 2013 Sagsnr. 5-2211-292/1 SØSTER SOPHIES MINDE Adresse: Søndre Fasanvej 2A, 2000 Frederiksberg Kommune: Frederiksberg Leder: Arne Kolsum Telefon: 3838 4600 E-post: arko@diakonissen.dk

Læs mere

Tilsynsrapport 2012. Smedegården. Adresse: Nørrebro 36, 9881 Bindslev. Kommune: Hjørring. Leder: Mette Færch (siden 1.

Tilsynsrapport 2012. Smedegården. Adresse: Nørrebro 36, 9881 Bindslev. Kommune: Hjørring. Leder: Mette Færch (siden 1. Tilsynsrapport 2012 Smedegården J.nr. /5-2211-1091/1 Embedslægerne Nordjylland Nytorv 7, 2 sal. 9000 Aalborg Tlf. 72227990 Fax 72227439 E-post info@sst.dk Dir. tlf. 72227999 E-post nord@sst.dk Adresse:

Læs mere

Tilsynsrapport 2014. Røjleparken. Adresse: Røjlevej 100, 4684 Holmegaard. Kommune: Næstved. Leder: Teamleder Marianne Nicolajsen. Telefon: 55 88 25 09

Tilsynsrapport 2014. Røjleparken. Adresse: Røjlevej 100, 4684 Holmegaard. Kommune: Næstved. Leder: Teamleder Marianne Nicolajsen. Telefon: 55 88 25 09 Tilsynsrapport 2014 Røjleparken Adresse: Røjlevej 100, 4684 Holmegaard Kommune: Næstved Leder: Teamleder Marianne Nicolajsen Telefon: 55 88 25 09 E-post: sokri@naestved.dk Dato for tilsynet: 20. juni 2014

Læs mere

Tilsynsrapport 2015. Smedegården. Adresse: Nørrebro 36, 9881 Bindslev. Kommune: Hjørring. Leder: Mette Færch. Telefon: 72 33 53 10

Tilsynsrapport 2015. Smedegården. Adresse: Nørrebro 36, 9881 Bindslev. Kommune: Hjørring. Leder: Mette Færch. Telefon: 72 33 53 10 Tilsynsrapport 2015 Smedegården Adresse: Nørrebro 36, 9881 Bindslev Kommune: Hjørring Leder: Mette Færch Telefon: 72 33 53 10 E-post: sikkerpost@hjoerring.dk Dato for tilsynet: 31. august 2015 SST-id:

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 HERLEVGÅRD CENTER. Adresse: Herlevgårdsvej 3, 2730 Herlev. Kommune: Herlev. Leder: Funktionschef Lene Thrane-Møller

Tilsynsrapport 2013 HERLEVGÅRD CENTER. Adresse: Herlevgårdsvej 3, 2730 Herlev. Kommune: Herlev. Leder: Funktionschef Lene Thrane-Møller Tilsynsrapport 2013 Den 20. august 2013 Sagsnr. 5-2211-991/1 HERLEVGÅRD CENTER Adresse: Herlevgårdsvej 3, 2730 Herlev Kommune: Herlev Leder: Funktionschef Lene Thrane-Møller Telefon: 44 52 63 36 E-post:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Herlev Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Herlev Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Herlev Kommune 15. marts 2013 Sagsnr. 5-2210-52/1/ Reference MAPT T +4572227450 E seost@sst.dk 2012 Tilsynene i Herlev Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført

Læs mere

Tilsynsrapport 2012 ROSENVÆNGET. Adresse: Tøndervej 47, 6780 Skærbæk. Kommune: Tønder. Leder: Anita Imhof Meggers. Telefon: 74 92 97 85

Tilsynsrapport 2012 ROSENVÆNGET. Adresse: Tøndervej 47, 6780 Skærbæk. Kommune: Tønder. Leder: Anita Imhof Meggers. Telefon: 74 92 97 85 Tilsynsrapport 2012 J.nr. 5-2211-179/1 ROSENVÆNGET Adresse: Tøndervej 47, 6780 Skærbæk Kommune: Tønder Leder: Anita Imhof Meggers Telefon: 74 92 97 85 E-post: ame@toender.dk Dato for tilsynet: 17. oktober

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.2 brugerinddragelse

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.2 brugerinddragelse Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.2 brugerinddragelse 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.2 brugerinddragelse

Læs mere

Tilsynsrapport 2015. Kløckershave. Endelig tilsynsrapport. Adresse: Dahlensstræde 6, 2820 Gentofte. Kommune: Gentofte. Leder: Ulla Rytved

Tilsynsrapport 2015. Kløckershave. Endelig tilsynsrapport. Adresse: Dahlensstræde 6, 2820 Gentofte. Kommune: Gentofte. Leder: Ulla Rytved Tilsynsrapport 2015 Kløckershave Endelig tilsynsrapport Adresse: Dahlensstræde 6, 2820 Gentofte Kommune: Gentofte Leder: Ulla Rytved Telefon: 39 75 01 61 E-post: ullr@gentofte.dk Dato for tilsynet: 21.

Læs mere

Medicinskema. udstansning 105 x 20 mm. Engangsordinationer SKEMA NR. ÅRSTAL AFSNIT STUE SENG

Medicinskema. udstansning 105 x 20 mm. Engangsordinationer SKEMA NR. ÅRSTAL AFSNIT STUE SENG SKEMA NR. ÅRSTAL AFSNIT STUE SENG udstansning x 0 mm Medicinskema Engangsordinationer ORD LÆGE TLF LÆGE/ FORM PRÆPARATNAVN VEJ GIVES 0 SIDE udstansning x0 mm Cave Vedrørende patienter der kan give informeret

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Boenheden Kisumparken. Adresse: Kisumparken 114stTV, 2660 Brøndby Strand. Kommune: Brøndby. Leder: Centerleder Britta Pedersen

Tilsynsrapport 2013. Boenheden Kisumparken. Adresse: Kisumparken 114stTV, 2660 Brøndby Strand. Kommune: Brøndby. Leder: Centerleder Britta Pedersen Tilsynsrapport 2013 Den 5. december 2013 Sagsnr. 5-2211-655/1 Boenheden Kisumparken Adresse: Kisumparken 114stTV, 2660 Brøndby Strand Kommune: Brøndby Leder: Centerleder Britta Pedersen Telefon: 43 73

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for arbejdet med utilsigtede hændelser

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for arbejdet med utilsigtede hændelser Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal instruks for arbejdet med utilsigtede hændelser Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab. Alle

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Plejecenter Klosterhaven. Adresse: Klosterhaven 1, 8800 Viborg. Kommune: Viborg. Leder: Centerleder Lene Nielsen

Tilsynsrapport 2013. Plejecenter Klosterhaven. Adresse: Klosterhaven 1, 8800 Viborg. Kommune: Viborg. Leder: Centerleder Lene Nielsen Tilsynsrapport 2013 Plejecenter Klosterhaven 18. november 2013 Sagsnr. 5-2211-2718/1 Embedslægeinstitutionen Nord Langelandsvej 8 8940 Randers Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post senord@sst.dk Adresse:

Læs mere

PLO-Nordjylland. Nyhedsbrev April 2013

PLO-Nordjylland. Nyhedsbrev April 2013 April 2013 PLO-Nordjylland PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Nordjylland Lægernes Hus, Rømersvej 10, 9000 Aalborg, tlf. 35448189, lfnord@dadl.dk, www.lfnord.dk Side 1 Fastfrysning af ydernumre Samarbejdsudvalget

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for Standard 1.1 Kommunikation Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal retningslinje for Standard 1.1 Kommunikation Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab. Alle

Læs mere

KOMMUNAL SYGEPLEJE SERVICEDEKLARATION

KOMMUNAL SYGEPLEJE SERVICEDEKLARATION KOMMUNAL SYGEPLEJE SERVICEDEKLARATION 1 2 BORGEREN I EGET HJEM ELLER PLEJEBOLIG KOMMUNAL SYGEPLEJE I GULDBORGSUND KOMMUNE FORMÅL Er at forebygge sygdom, fremme sundhed, yde sygpleje og behandling, øge

Læs mere

Tilsynsrapport 2014 OMSORGSCENTRET KÆRBO. Adresse: Ishøj Boulevard 2, 2635 Ishøj. Kommune: Ishøj. Leder: Susanne Jørgensen. Telefon: 43 57 96 00

Tilsynsrapport 2014 OMSORGSCENTRET KÆRBO. Adresse: Ishøj Boulevard 2, 2635 Ishøj. Kommune: Ishøj. Leder: Susanne Jørgensen. Telefon: 43 57 96 00 Tilsynsrapport 2014 OMSORGSCENTRET KÆRBO Adresse: Ishøj Boulevard 2, 2635 Ishøj Kommune: Ishøj Leder: Susanne Jørgensen Telefon: 43 57 96 00 E-post: sus@ishøj.dk Dato for tilsynet: 11. december 2014 Sagsnr:

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 LILLE BIRKHOLM CENTER. Adresse: Sennepshaven 2, 2730 Herlev. Kommune: Herlev. Leder: Lene Thrane-Møller. Telefon: 44 52 62 00

Tilsynsrapport 2013 LILLE BIRKHOLM CENTER. Adresse: Sennepshaven 2, 2730 Herlev. Kommune: Herlev. Leder: Lene Thrane-Møller. Telefon: 44 52 62 00 Tilsynsrapport 2013 Den 30. maj 2013 Sagsnr. 5-2211-1079/1 Reference T 72227450 E seost@sst.dk LILLE BIRKHOLM CENTER Adresse: Sennepshaven 2, 2730 Herlev Kommune: Herlev Leder: Lene Thrane-Møller Telefon:

Læs mere

Der blev ved tilsynene foretaget stikprøver hos ni beboere for at belyse de sundhedsfaglige og sundhedsrelaterede forhold.

Der blev ved tilsynene foretaget stikprøver hos ni beboere for at belyse de sundhedsfaglige og sundhedsrelaterede forhold. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Herlev Kommune 22. juni 2012 J.nr. 5-2210-52/1 Embedslægerne Hovedstaden Borups Alle 177 2400 København NV Tlf. 72227450 Fax 72227420 E-post info@sst.dk 2011 Dir.

Læs mere

Hvordan bliver hverdagen med FMK. Konsulent Marianne Nielsen, MedCom

Hvordan bliver hverdagen med FMK. Konsulent Marianne Nielsen, MedCom Hvordan bliver hverdagen Konsulent Marianne Nielsen, MedCom SPECIAL LÆGE PRAKTISERENDE LÆGE BORGER SYGEHUS Data deles VAGTLÆGE HJEMMESYGEPLEJE INSTITUTIONER OG PLEJEHJEM APOTEK Lægemiddelordination indeholder

Læs mere

Tilsynsrapport 2012 PLEJEHJEMMET SOLVANG. Plejeboligerne Husumvej. Adresse: Husumvej 1, 8000 Århus C. Kommune: Århus. Leder: Tina Porsmose

Tilsynsrapport 2012 PLEJEHJEMMET SOLVANG. Plejeboligerne Husumvej. Adresse: Husumvej 1, 8000 Århus C. Kommune: Århus. Leder: Tina Porsmose Tilsynsrapport 2012 J.nr. / 5-2211-525/1 PLEJEHJEMMET SOLVANG Plejeboligerne Husumvej Embedslægerne Midtjylland Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post midt@sst.dk Adresse:

Læs mere

AUGUST 2015 TILSYN MED PLEJEHJEM. Landsrapport for 2014

AUGUST 2015 TILSYN MED PLEJEHJEM. Landsrapport for 2014 AUGUST 2015 TILSYN MED PLEJEHJEM Landsrapport for 2014 TILSYN MED PLEJEHJEM Landsrapport for 2014 Sundhedsstyrelsen, 2015. Du kan frit referere teksten i publikationen, hvis du tydeligt gør opmærksom på,

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 for uanmeldt genbesøg på Korsløkkehaven

Tilsynsrapport 2013 for uanmeldt genbesøg på Korsløkkehaven 23. januar 2013 Tilsynsrapport 2013 for uanmeldt genbesøg på Korsløkkehaven Adresse: Korsløkkehaven 2-6, 5220 Odense SØ Kommune: Odense Leder: Alice Sundstrøm Telefon: 65513425 E-post: asu@odense.dk Dato

Læs mere

Tilsynsrapport 2015. Område Øst, Sejs Plejecenter. Adresse: Lyngvej 2, 8600 Silkeborg. Kommune: Silkeborg. Leder: Lokalleder Annette Jørgensen

Tilsynsrapport 2015. Område Øst, Sejs Plejecenter. Adresse: Lyngvej 2, 8600 Silkeborg. Kommune: Silkeborg. Leder: Lokalleder Annette Jørgensen Tilsynsrapport 2015 Område Øst, Sejs Plejecenter Adresse: Lyngvej 2, 8600 Silkeborg Kommune: Silkeborg Leder: Lokalleder Annette Jørgensen Telefon: 89 70 46 30 E-post: sikkerpost@silkeborg.dk Dato for

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 1.3 Individuelle Planer (høretabsområdet)

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 1.3 Individuelle Planer (høretabsområdet) Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal instruks for Standard 1.3 Individuelle Planer (høretabsområdet) Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Frederikshavn Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Frederikshavn Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Frederikshavn Kommune 2014 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Frederikshavn Kommune 2014 Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Den J.nr. 4-17-246/1/MAT Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, blok D- E 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 E-post info@sst.dk s tilsyn med plejehjem i Dir. tlf. 7222 7496 E-post hvs@sst.dk

Læs mere

I forbindelse med tilsynet i 2013 vil der blive taget stilling til, om plejehjemmet skal have tilsyn i 2014.

I forbindelse med tilsynet i 2013 vil der blive taget stilling til, om plejehjemmet skal have tilsyn i 2014. Tilsynsrapport 2013 22. oktober 2013 Sagsnr. 5-2211-1275/1 OKÆ Plejeboliger, Hjallese Adresse: Hjallesegade 30, 5260 Odense S Kommune: Odense Leder: Susanne Egelund Telefon: 65 51 36 58 E-post: seje@odense.dk

Læs mere

Tilsynsrapport 2011. Omsorgscenter Pedershave. Adresse: Pedershave Alle 4, 3600 Frederikssund. Kommune: Frederikssund. Leder: Charlotte Andreasen

Tilsynsrapport 2011. Omsorgscenter Pedershave. Adresse: Pedershave Alle 4, 3600 Frederikssund. Kommune: Frederikssund. Leder: Charlotte Andreasen Tilsynsrapport 2011 Omsorgscenter Pedershave J.nr. 4-17-285/2/MAT Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, blok D- E 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 E-post info@sst.dk Dir. tlf. 7222 7496

Læs mere

Tilsynsrapport 2015. Boligerne Anna Anchersvej. Adresse: Anna Anchers Vej 23-43, 3000 Helsingør. Kommune: Helsingør

Tilsynsrapport 2015. Boligerne Anna Anchersvej. Adresse: Anna Anchers Vej 23-43, 3000 Helsingør. Kommune: Helsingør Tilsynsrapport 2015 Boligerne Anna Anchersvej Adresse: Anna Anchers Vej 23-43, 3000 Helsingør Kommune: Helsingør Leder: Afdelingsleder Lisbeth Ahlberg Telefon: 49 28 44 28 E-post: peh43@helsingor.dk Dato

Læs mere

Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Hillerød Kommune 2014 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Hillerød Kommune 2014 Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

MEDICINRETNINGSLINJER i PLEJEN

MEDICINRETNINGSLINJER i PLEJEN MEDICINRETNINGSLINJER i PLEJEN Formålet med instruksen er at sikre: Den rigtige borger får den rigtige medicin, i den rigtige dosis, på det rigtige tidspunkt og på rette måde Den rehabiliterende tankegang

Læs mere

Birthe Margrethe Pedersen. Plejehjemmet Bøgehøjgård HELSINGØR KOMMUNE

Birthe Margrethe Pedersen. Plejehjemmet Bøgehøjgård HELSINGØR KOMMUNE Jr. nr.: 5-2211-705/1 P-nr.: 1003279764 SST-id: PHJSYN-00003604 Tilsynsførende: Birthe Margrethe Pedersen Ansvarlig embedslæge: Elisabet Tornberg Hansen Embedslægeinstitution: Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen

Læs mere