Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler

Save this PDF as:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler"

Transkript

1 Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler Formålet med denne vejledning er at sikre en ensartet og høj patientsikkerhed ved ordination og håndtering af lægemidler. Vejledningen fastlægger ansvarsfordelingen mellem de involverede personer og præciserer den omhu og samvittighedsfuldhed, som autoriserede sundhedspersoner skal udvise ifølge autorisationsloven ved ordination og håndtering af lægemidler. Vejledningen præciserer også, at ledelsen på de enkelte behandlingssteder (hospitalsafdelinger, plejeboliger m.v.) har ansvaret for at udarbejde instrukser for ordination og håndtering af lægemidler jævnfør Sundhedsstyrelsens vejledning om udfærdigelse instrukser. 1. Anvendte begreber. 2. Generelle forhold 2.1. Fælles Medicinkort (FMK) 2.2. Hvem må behandle 2.3. Ledelsens ansvar 2.4. Ansvar for identifikation af patient og lægemiddel 2.5. Lægens ansvar Ordination af lægemidler Mundtligt/telefonisk ordination af lægemidler Delegation til plejepersonalet Journalføring og registrering i FMK 2.6. Plejepersonalets ansvar Håndtering af lægemidler Sygeplejefaglige journaler 3. Forhold særligt relevante for hospitaler 3.1. Indlæggelse Ledelsens ansvar Indlæggende læges ansvar og registrering i FMK 3.2. Journalføring 3.3. Patienters administration af egne lægemidler 3.4. Håndkøbslægemidler 3.5. Opbevaring af lægemidler 3.6. Udskrivelse Ledelsens ansvar Udskrivende læges ansvar Epikrise og registrering i FMK Særligt om dosisdispenserede lægemidler 4. Forhold særligt relevante for hjemmeplejen og i plejeboliger mv Ledelsens ansvar 4.3. Journalføring 4.4. Håndkøbslægemidler 4.5. Opbevaring af lægemidler

2 4.6. Bortskaffelse af lægemidler 5. Forhold særligt relevante ved behandling med og håndtering af lægemidler i andre institutioner 6. Ophævelse 1. ANVENDTE BEGREBER Det Nationale Begrebsarbejde for Sundhedsvæsenet (NBS) har udarbejdet begrebssystemer inden for centrale sundhedsfaglige emneområder. Begrebssystemerne og de tilhørende definitioner af begreber fremgår af begrebsbasen.sst.dk Udover begreberne i Begrebsbasen, anvender denne vejledning følgende begreber: Bosteder: Omfatter botilbud for voksne borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse (dog ikke plejeboliger, se nedenfor). Enstrenget lægemiddelhåndtering: Anvendelse af et fælles ordinationsskema. Lægen indfører lægemiddelordinationerne i skemaet og plejepersonalet benytter samme skema ved lægemiddeldispensering og administration. Ledelse: Den daglige ledelse på hospitaler, afdelinger, klinikker, sociale bosteds områder og plejeboliger mv. Læger: Hvor der er anført lægen, dækker det både læger og tandlæger Lægemiddelhåndtering: Alle procedurer der foretages med medicinen, efter at apoteket har udleveret den. Ordinationsskema: Oversigt over alle patientens aktuelle og seponerede ordinationer af lægemidler. På hospitalsafdelinger er ordinationsskemaet en del af patientjournalsystemet. Patientjournalsystem: Alle dele i en patientjournal, herunder ordinationsskemaet. Plejeboliger mv.: Omfatter plejehjem, plejecenter og lignende. Plejepersonale/plejepersoner: Autoriseret og ikke-autoriseret personale, som udfører sygeplejefaglige opgaver i form af pleje og sygdomsbehandling, genoptræning eller forebyggelse og sundhedsfremme rettet mod den enkelte patient, men som også kan bestå i på delegation at udføre lægeordinerede forbeholdte opgaver, herunder medicinering. Sundhedspersoner: Personer, der er autoriseret i henhold til særlig lovgivning til at varetage sundhedsfaglige opgaver, og personer der handler på disses ansvar. 2. GENERELLE FORHOLD 2.1. Fælles Medicinkort (FMK) FMK giver alle behandlende sundhedspersoner og patienten direkte digital adgang til de aktuelle lægemiddeloplysninger. Dermed er der adgang til patientens aktuelle behandling med lægemidler mellem

3 hospitaler, praktiserende læger, plejeboliger m.v. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har fastsat nærmere regler for, hvad FMK skal indeholde af oplysninger, lægernes pligt til at indberette lægemiddeloplysningerne, og hvem der har adgang til dem i bekendtgørelsen om adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger Hvem må behandle med receptpligtige lægemidler Det er som udgangspunkt tilladt enhver at behandle og pleje syge. Der er imidlertid i lovgivningen fastsat hvilke behandlinger der må gives af hvilke personer. Herunder hører anvendelse af receptpligtige lægemidler, som er forbeholdt læger og andre autoriserede sundhedspersoner med særlig hjemmel Ledelsens ansvar Det er den daglige ledelse på et behandlingssted, der har ansvaret for, at der er udarbejdet de nødvendige instrukser for at sikre, at behandlingen af patienterne med lægemidler er forsvarlig. Sundhedsstyrelsen har fastsat nærmere regler herom i vejledningen om udfærdigelse af instrukser. Den daglige ledelse har også ansvaret for at sørge for, at de udarbejdede instrukser bliver introduceret for nyansatte og at arbejdet bliver udført i overensstemmelse med de udarbejdede instrukser. Den daglige ledelse har således ansvaret for, at de plejepersoner, der håndterer lægemidler, er instrueret heri og for at føre tilsyn med deres udførelse heraf jævnfør Sundhedsstyrelsens vejledning om medhjælp Identifikation af patient og lægemiddel I Sundhedsstyrelsens vejledning om identifikation er anført, hvordan plejepersoner skal identificere patient og lægemiddel, samt hvad den skriftlige instruks skal omfatte ved håndtering af lægemidler Lægens ansvar En læge er efter Autorisationslovens 17 forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed under udøvelse af sin virksomhed, herunder ved anvendelse af medhjælp Ordination af lægemidler Ved lægemiddelordination har lægen ansvar for at vurdere indikationen, kontraindikationer og risiko for bivirkninger, samt for at tage stilling til mulige interaktioner med de øvrige lægemidler, som patienten får. Det er også lægens ansvar at sikre, at patienten er informeret om og samtykker til behandlingen med lægemidlet. Lægen skal sikre, at en lægemiddelordination er tilstrækkelig tydelig til, at den person, der skal varetage håndteringen af lægemidlerne, er i stand til at udføre opgaven korrekt. Lægen skal derfor altid angive lægemidlets navn (det aktuelle handelsnavn), dosis (styrke og mængde), lægemiddelformen, doseringshyppigheden (evt. tidspunktet), varigheden af behandlingen og eventuelt administrationsmåden. Ved akut ændring af en patients behandling med lægemidler skal lægen sikre, at behandlingen kan gennemføres, om nødvendigt ved hjælp fra hjemmesygeplejen Ordination af dosisdispenserede lægemidler Den ordinerende læge har ansvar for at vurdere, om der er indikation for dosisdispensering. Det er en konkret vurdering, men kræver som udgangspunkt, at patienten er i stabil behandling med de lægemidler, som skal dosisdispenseres, og at lægemidlerne er egnede til dosisdispensering. Ved akut ændring af patientens behandling med lægemidler skal lægen vurdere, om dosisdispensering fortsat er mulig.

4 Patienten kan også selv anmode lægen eller apoteket om dosisdispensering Mundtlig/telefonisk ordination af lægemidler Når lægen ordinerer et lægemiddel mundtligt, herunder telefonisk, til en plejeperson, skal både lægen og plejepersonen sikre sig, at det præcise indhold i ordinationen er forstået. I Sundhedsstyrelsens vejledning om identifikation er fremgangsmåden beskrevet Delegation til plejepersonalet En læge kan med enkelte undtagelser (udfærdigelse af recepter, lægeerklæringer til offentlig brug og dødsattester) delegere opgaver, herunder håndtering af lægemidler, til en medhjælp. Lægen kan som medhjælp benytte såvel autoriserede sundhedspersoner som andre uanset uddannelse og baggrund. Lægen skal udvise omhu og samvittighedsfuldhed ved udvælgelse og instruktion af og ved tilsyn med den medhjælp, som håndtering af lægemidlerne er delegeret til. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har i en bekendtgørelse fastsat de nærmere regler for benyttelse af medhjælp og Sundhedsstyrelsen har udmøntet reglerne i vejledningen om benyttelse af medhjælp Journalføring og indberetning i FMK Lægen har journalføringspligt jævnfør reglerne i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse om patientjournaler. Som led i en aktuel behandling af en patient, har lægen også pligt til at indberette lægemiddelordinationer i FMK, medmindre det fremgår af FMK, at lægemiddelordinationerne journalføres i det lokale patientjournalsystem, fx under indlæggelse. Ved endt ambulant konsultation og ved udskrivelse har lægen pligt til at sikre, at alle patientens aktuelle lægemiddelordinationer er opdateret og fremgår af de aktuelle lægemiddelordinationer i FMK. Lægen har altid pligt til at indføre alle lægemiddelordinationer i patientjournalen, herunder enkeltstående ordinationer og ordination af lægemidler ved behov (p.n.). Lægen har således pligt til at registrere justering/ændring af lægemiddelordinationer, som fx seponering, pausering, op- eller nedjustering af dosis i patientjournalen og FMK, medmindre der i FMK er angivet, at lægemiddelordinationerne journalføres i det lokale patientjournalsystem. Lægen har også pligt til at indføre mundtlige lægemiddelordinationer, herunder telefoniske lægemiddelordinationer, umiddelbart efter de er foretaget, i patientjournalen i det lokale journalføringssystem og i FMK, medmindre det fremgår af FMK, at lægemiddelordinationerne journalføres i det lokale patientjournalsystem. Ved åbenlyse fejl i de aktuelle lægemiddelordinationer i FMK, er det lægens ansvar at sikre, at disse fejl rettes, når lægen bliver opmærksom på dem, så oplysningerne om patientens aktuelle lægemiddelordination i FMK er i overensstemmelse med de lægemidler, som patienten er i behandling med. Registrering i FMK kan ikke erstatte journalføringspligten. Lægen skal derfor enten benytte et journalsystem, der kan overføre FMK data til patientjournalen med tilføjelse af eventuelle andre relevante forhold til overholdelse af journalføringspligten, eller særskilt indføre ordinationerne i patientjournalen Plejepersonalets ansvar Håndtering af lægemidler Håndtering af lægemidler skal foregå i nøje overensstemmelse med de instrukser, som lægen har givet, og en plejeperson må aldrig foretage ændringer af ordinationen, medmindre det er efter aftale med lægen. Når en plejeperson har påtaget sig opgaven med håndtering af lægemidler, er han/hun ansvarlig for den fornødne instruktion i tilfælde af, at han/hun videredelegerer opgaven til en anden. Hvis lægens instruktion strider mod de lokale instrukser, skal plejepersonen straks gøre lægen og om nødvendigt stedets faglige leder opmærksom herpå. Hvis en plejeperson er i tvivl om en

5 lægemiddelordination, skal han/hun ikke administrere lægemidlet til patienten, men i stedet tage kontakt til lægen og/eller stedets faglige leder med henblik på en afklaring. Hvis en plejeperson ikke mener sig i stand til at varetage håndteringen af et lægemiddel forsvarligt, herunder sikre nødvendig observation, skal han/hun frasige sig opgaven. Plejepersonen har også pligt til at sige fra, hvis han/hun får mistanke om fejl eller andre misforståelser. Plejepersonen skal herudover meddele lægen og/eller stedets faglige leder de relevante observationer, herunder fx bivirkninger. Når den faglige leder bliver orienteret om ovenstående problemstillinger, har lederen pligt til at afklare dem med lægen. Den person, der dispenserer et lægemiddel, er ansvarlig for, at dispenseringen er i overensstemmelse med ordinationen, og for at lægemiddelbeholderen (doseringsæske, medicinglas, ampul, sprøjte eller lignende) er mærket med patientens navn og personnummer jævnfør Sundhedsstyrelsens vejledning om identifikation Sygeplejefaglige journaler Når plejepersoner medvirker ved håndtering af lægemidler, skal de sikre, at de oplysninger om lægemidlerne, som de skal håndtere, overføres korrekt fra FMK til det lokale sygeplejefaglige patientjournalsystem. Det skal derfor fremgå heraf, når plejepersonalet skal håndtere både dosisdispenserede lægemidler og andre lægemidler, der ikke dosisdispenseres, som eksempelvis flydende lægemidler, stikpiller og lægemidler til anvendelse efter behov (p.n.). Hvis der ved håndteringen af lægemidler sker afvigelser fra det ordinerede, skal plejepersonen journalføre afvigelsen i det lokale sygeplejefaglige patientjournalsystem. 3. FORHOLD DER ER SÆRLIGT RELEVANTE PÅ HOSPITALER 3.1. Indlæggelse Ledelsens ansvar Hospitalsledelsen har ansvaret for, at der er instrukser med henblik på en patientsikkerhedsmæssig forsvarlig behandling med lægemidler herunder en korrekt journalføring af behandlingen med lægemidler under indlæggelsen. Ledelsen har også ansvaret for, at der på hospitalet er procedurer, så det fremgår af FMK, at lægemiddelordinationerne journalføres i det lokale patientjournalsystem under indlæggelsen, såfremt FMK ikke holdes opdateret under indlæggelsen Indlæggende læges ansvar Det er den hospitalslæge, som indlægger patienten, der ordinerer de lægemidler i det lokale patientjournalsystem, som patienten skal behandles med under indlæggelsen. Vælger lægen at ordinere de lægemidler, som fremgår af FMK, er lægen nu ansvarlig for disse ordinationer Journalføring Lægens ordinationer og plejepersonalets håndtering af lægemidler skal journalføres enstrenget. Under indlæggelse skal lægen journalføre ordinationer af lægemidler i det lokale patientjournalsystem. Lægen skal også tydeligt journalføre ændringer i ordinationerne. Lægen skal journalføre indikationen for ordinationen af lægemidlet, samt handelsnavnet på lægemidlet i patientjournalsystemet, og anføre de nødvendige oplysninger for håndteringen af lægemidlet i ordinationsskemaet. Plejepersonen skal dokumentere håndteringen af lægemidlerne i ordinationsskemaet. Ved ordination af lægemidler, der ikke gives i faste doser (fx blodfortyndende lægemidler og insulin), skal lægen anføre lægemidlet i patientjournalsystemet og tilføje efter skriftlig anvisning med henvisning til, at der i disse tilfælde er særlige forhold for håndteringen. Lægen skal også anføre disse lægemidler på ordinationsskemaet med ovennævnte tilføjelse.

6 Patientens behandling med lægemidler skal således altid fremgå entydigt af patientjournalsystemet Patienters administration af egne lægemidler Som udgangspunkt er det plejepersonalet, der varetager håndteringen af lægemidler under indlæggelse. Hvis en patient ønsker at håndtere sin egen lægemiddelbehandling under indlæggelse, skal lægen vurdere, om patienten er i stand til det på en forsvarlig måde, eller om plejepersonalet skal varetage opgave. Det samme gælder, hvis forældre ønsker at håndtere lægemidlerne til deres barn. Patienterne kan eventuelt anvende doseringsæsker, hvor plejepersonalet sørger for dispensering af lægemidlerne, mærkning af doseringsæsken med patientens navn og personnummer, vejledning af patienten, og for at patienten har en liste med oversigt over de dispenserede lægemidler. Plejepersonalet skal sikre, at lægemidlerne, som patienterne selv administrerer, kan opbevares forsvarligt og utilgængeligt for uvedkommende under indlæggelsen. Når patienten selv administrerer egne lægemidler har plejepersonalet ikke ansvaret for, at patienten indtager de lægemidler, som lægen har ordineret. Men hvis plejepersonalet får kendskab til, at patienten ikke indtager de ordinerede lægemidler som foreskrevet, skal han/hun orientere lægen herom og journalføre oplysningen Håndkøbslægemidler Under indlæggelse er lægerne på hospitalet ansvarlige for patientens samlede behandling, herunder også behandlingen med håndkøbslægemidler. Al håndtering af lægemidler skal derfor ske efter en læges ordination. En autoriseret plejeperson, der giver en indlagt patient håndkøbslægemidler, uden at dette er ordineret af en læge, kan blive draget til ansvar herfor som følge af autorisationslovens bestemmelser om at udvise omhu og samvittighedsfuldhed. Hvis en patient under indlæggelse selv håndterer håndkøbslægemidler ud over dem, som lægen har ordineret, skal en plejeperson ved kendskab hertil orientere lægen herom med henblik på, at lægen kan tage stilling til eventuelle interaktioner med den øvrige behandling Opbevaring af lægemidler Regler for håndtering og opbevaring af lægemidler på hospitalsafdelinger fremgår af Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse for håndtering af lægemidler på sygehusafdelinger og andre behandlende institutioner Udskrivelse Ledelsens ansvar Ledelsen har ansvaret for, at der er instrukser med henblik på en patientsikkerhedsmæssig forsvarlig behandling med lægemidler herunder med dosisdispenserede lægemidler, i perioden efter udskrivelse og/eller efter en konsultation i ambulatoriet, indtil patienten kan hente/modtage lægemidlerne fra et apotek. Det skal også fremgå af instrukserne, hvem der har ansvaret for, at patienten får en kopi af listen over den aktuelle behandling med lægemidler ved udskrivelsen. Desuden skal det fremgå af instrukser, hvem der har ansvaret for at sikre, at patientens egen læge og sædvanlige apotek er orienteret, når en patient, der inden indlæggelsen fik dosisdispenserede lægemidler, udskrives fra hospital til fortsat dosisdispensation, herunder sikre at behandlingen med lægemidlerne er korrekt, indtil apoteket kan levere dosispakkede lægemidler i henhold til ordinationen ved udskrivelsen. Ledelsen har ansvaret for, at der er instrukser for indberetning i FMK af behandlingen med lægemidler ved udskrivelsen Udskrivende læges ansvar

7 Det den udskrivende læge, der har ansvaret for at ordinere de lægemidler, som patienten skal behandles med efter udskrivelsen fra hospitalet. Lægen skal også tage stilling til, om der er indikation for dosisdispensering. For patienter, der inden indlæggelsen var i behandling med dosisdispenserede lægemidler, skal lægen ved udskrivelsen tage stilling til, om patientens lægemidler fortsat skal dosisdispenseres, herunder sikre at eventuelle ændringer under indlæggelsen i behandlingen med lægemidlerne videreføres i dosisdispenseringen efter udskrivelsen Epikrise og registrering i FMK Lægen har ansvaret for at anføre patientens komplette og aktuelle behandling med lægemidler i epikrisen og indberette dem til FMK. Det fremgår af Sundhedsstyrelsens vejledning om epikriser, at de overvejelser, som der er gjort i forbindelse med behandling med lægemidlerne under indlæggelsen, herunder justering af en igangværende behandling med lægemidler i relevant omfang skal anføres i epikrisen. 4. FORHOLD DER ER SÆRLIGT RELEVANTE FOR HJEMMESYGEPLEJEN, HJEMMEPLEJEN OG PLEJEBOLIGER MV Ledelsens ansvar Ledelsen har ansvaret for, at der er instrukser for en fagligt forsvarlig tilrettelæggelse af håndtering af lægemidler, herunder håndteringen af dosisdispenserede lægemidler. Ledelsen har derfor ansvaret for, at der er instrukser for samarbejdet med de behandlende læger, benyttelsen af FMK, og for at der føres relevante optegnelser om håndtering af lægemidler i det lokale sygeplejefaglige patientjournalsystem jævnfør Sundhedsstyrelsens vejledning om sygeplejefaglige optegnelser. Ledelsen har ligeledes ansvaret for, at det plejepersonale, der udfører håndtering af lægemidler, er instrueret og oplært heri, samt for at føre relevant tilsyn hermed jævnfør Sundhedsstyrelsen vejledning om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp Opbevaring af lægemidler Det er ledelsens ansvar, at lægemidler kan opbevares forsvarligt og utilgængeligt for uvedkommende. Ledelsen skal vurdere, om den enkelte patient har behov for bistand hertil. Når en patient ikke selv er i stand til at opbevare lægemidler forsvarligt, bør hjemmesygeplejen vurdere, om det er muligt at træffe en aftale med patienten om, at lægemidlerne opbevares forsvarligt. Hvis lægemidlerne ikke opbevares i patientens hjem, skal de enkelte patienters lægemidler opbevares særskilt, så sammenblanding ikke kan forekomme. Da patienter i plejeboliger er selvstændigt sygesikrede, kan der ikke være fælles lægemidler af hverken håndkøbslægemidler eller lægeordinerede lægemidler ( akutdepot ) Bortskaffelse af lægemidler Patienter i plejeboliger er selvstændigt sygesikrede, derfor tilhører lægemidlerne den enkelte patient. Når der er brug for at bortskaffe lægemidler, fx når en patient dør eller lægemidlets holdbarhedsdato er overskredet, skal alle lægemidler destrueres. Restlægemidler må ikke anvendes til andre. Plejepersonalet kan tilbyde de pårørende at aflevere lægemidler til destruktion på apoteket, hvis de pårørende ikke ønsker at sørge for bortskaffelsen. Hvis der ikke er pårørende, skal plejepersonalet aflevere lægemidlerne på apoteket. Apotekerne har i medfør af lov om apoteksvirksomhed pligt til at modtage ubrugte lægemidler med henblik på destruktion.

8 4.2. Lægens ansvar Det er almindeligvis ikke nødvendigt, at en læge sætter sig ind i de forskellige plejepersonalegruppers uddannelse og kompetence, fordi ledelsen har ansvaret for, at plejepersonalet, der foretager håndtering af lægemidler, er tilstrækkeligt instrueret og oplært heri. Når lægens ordination indebærer en mere kompliceret håndtering af lægemidler, eller behandlingen kan medføre særlige bivirkninger, skal lægen dog sikre, at plejepersonalet har de fornødne faglige kompetencer til håndtering af lægemidlerne herunder observationen af patienten, ellers må lægen henvise patienten til hospital eller hjemmesygepleje jævnfør Sundhedsstyrelsen vejledning om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp Journalføring Lægen har pligt til at journalføre alle lægemiddelordinationer til patienter i plejeboliger og tilknyttet hjemmesygeplejen m.v. i patientjournalen, der vanligvis findes i lægen praksis, og herudover pligt til at indberette alle patientens aktuelle lægemiddelordinationer i FMK jævnfør bekendtgørelsen om reglerne for registrering i FMK fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Plejepersoner tilknyttet plejeboliger, i hjemmesygeplejen m.v. har pligt til at indføre lægemiddelordinationer i de sygeplejefaglige journaler. Også telefonordinationer og ændringer i lægemiddelordinationer efter aftale med lægen skal plejepersoner umiddelbart indføre i det lokale sygeplejefaglige patientjournalsystem. Ordinationerne skal også fremgå af lægemiddellisten i det lokale sygeplejefaglige patientjournalsystem Håndkøbslægemidler, kosttilskud mv. Patienter i plejeboliger indtager undertiden ikke-lægeordinerede håndkøbslægemidler, ud over de af lægen ordinerede lægemidler. Ved ordination af lægemidler er lægen forpligtet til at indhente oplysninger fra patienten om indtagelse håndkøbslægemidler, kosttilskud mv. med henblik på vurdering af eventuelle interaktioner. Plejepersonalet er forpligtet til at opfordre en patient, der behandler sig selv med håndkøbslægemidler, kosttilskud mv., til at oplyse lægen herom, idet disse midler i nogle tilfælde kan medføre alvorlige interaktioner med andre lægemidler. 5. FORHOLD SÆRLIGT RELEVANTE FOR BEHANDLING MED OG HÅNDTERING AF LÆGEMIDLER I ANDRE INSTITUTIONER På bosteder, institutioner mv., hvor der er en fast tilknyttet læge, er lægen ansvarlig for, at der er udarbejdet de nødvendige instrukser for håndtering af lægemidlerne. Lægen har ansvaret for at sikre, at det plejepersonale, der udfører håndteringen af lægemidlerne, er instrueret og oplært heri, samt for at føre relevant tilsyn hermed jævnfør Sundhedsstyrelsen vejledning om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp. På steder uden en fast tilknyttet læge, er det stedets ledelse, der har ansvaret for at sikre, at der er udarbejdet de nødvendige instrukser for håndtering af lægemidler. Når stedet er uden en fast tilknyttet læge, skal lægen ved ordination af lægemidler tage stilling til, om plejepersonalet på stedet, efter tilstrækkelig instruktion, vil være i stand til at varetage håndteringen af lægemidlerne patientsikkerhedsmæssigt forsvarligt. Stedets ledelse er ansvarlig for at orientere den ordinerende læge, hvis plejepersonalet ikke har de rette kompetencer til patientsikkerhedsmæssigt forsvarligt at varetage den ordinerede behandling med lægemidlerne. På behandlingshjem og på dag- og døgninstitutioner, hvor der ikke er ansat sundhedsfagligt plejepersonale til at varetage håndteringen af lægemidlerne, skal lægen i forbindelse med ordination af et lægemiddel vurdere,

9 om der er et særligt behov for instruktion af plejepersonalet, fx instruktion i observation af patienten jævnfør Sundhedsstyrelsens vejledning om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp. I daginstitutioner for børn skal der foreligge en instruks fra lægen, når personalet har påtaget sig at give lægemidler til børn med kroniske lidelser. Oftest vil påskriften på lægemiddelbeholderen være tilstrækkelig instruktion. Beholderen skal have en let læselig påskrift med oplysning om patientens navn, lægemidlets art og den ordinerede dosis. I de tilfælde, hvor en mere grundig instruktion for håndtering af lægemidlet er nødvendig, kan stedets ledelse anmode lægen om en skriftlig instruktion. 6. OPHÆVELSE Denne vejledning erstatter: - Sundhedsstyrelsens vejledning nr af 30. juni 2006 om ordination og håndtering af lægemidler. Sundhedsstyrelsen, den dd.mm.åååå Anne-Marie Vangsted /Mette Nolde Malling/ BILAG A Oversigt over de relevante love, bekendtgørelser og vejledninger, der er henvist til i vejledningen. (Relevante love, bekendtgørelser og vejledninger kan findes på ) Bekendtgørelse af lov nr. 877 af 4. august 2011 om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed Bekendtgørelse af lov nr af 14. juli 2014 om sundhedsloven Bekendtgørelse nr. 460 af 8. maj 2014 om adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger Bekendtgørelse nr. 3 af 2. januar 2013 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.) Bekendtgørelse nr af 12. december 2013 om recepter Bekendtgørelse nr af 11. december 2009 om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed) Bekendtgørelse nr. 80 af 5. februar 2003 om dosisdispensering af lægemidler Bekendtgørelse af lov nr af 3. september 2014 om apoteksvirksomhed Bekendtgørelse nr af 7. december 2005 om håndtering af lægemidler på sygehusafdelinger og andre behandlende institutioner Vejledning nr af 20. november 2000 om udfærdigelse af instrukser Vejledning nr af 13. december 2013 om identifikation af patienter og anden sikring mod forvekslinger i sundhedsvæsenet Vejledning nr. 115 af 11. december 2009 om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed) Vejledning nr.9019 af 15. januar 2013 om sygeplejerfaglige optegnelser Vejledning nr af 22. februar 2007 om epikriser ved udskrivelse fra sygehus m.v. BILAG B Oversigt over de relevante notater, der er henvist til i vejledningen. (Notaterne kan findes på Opdateret notat om lægens ansvar ved brug af FMK af 29. september 2014 udarbejdet af Sundhedsstyrelsen

10 Korrekt håndtering af medicin Udarbejdet af Sundhedsstyrelsen (2011) Skrivelse nr af 25. oktober 2010 om medicingivning til børn i dagtilbud, skoler og skolefritidsordninger

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler BILAG 3 Formålet med denne vejledning er at sikre en ensartet og høj patientsikkerhed ved ordination og håndtering af lægemidler. Vejledningen beskriver

Læs mere

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler (Til læger, plejepersonale på sygehuse, i plejeboliger og i hjemmeplejen samt andet personale, der medvirker ved medicinhåndtering) 1 Indledning 3 2

Læs mere

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler Side 1 af 10 VEJ nr 9429 af 30/06/2006 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-07-2006 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Accession C20060942960 Entydig dokumentidentifikation AI002273 Dato for førstegangsindlæggelse

Læs mere

Regler for ansvar for medicinering og forebyggelse af medicineringsfejl. Anne Mette Dons Chef for Tilsyn Sundhedsstyrelsen

Regler for ansvar for medicinering og forebyggelse af medicineringsfejl. Anne Mette Dons Chef for Tilsyn Sundhedsstyrelsen Regler for ansvar for medicinering og forebyggelse af medicineringsfejl Anne Mette Dons Chef for Tilsyn Sundhedsstyrelsen Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler Vejl. nr. 9429 af 30/06/2006

Læs mere

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv.

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. Sundhedsstyrelsen 6. februar 1998 Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. (Til læger, sygehuse, plejehjem og lignende institutioner samt hjemmepleje) 1. INDLEDNING

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst Side 1 af 6 Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. VEJ nr 15005 af 06/02/1998 (Gældende) LBK Nr. 759 af 14/11/1990 LBK Nr. 272 af 19/04/2001 Vejledning om medicinadministration

Læs mere

Opdateret notat om lægens ansvar ved brug af FMK

Opdateret notat om lægens ansvar ved brug af FMK Dato 23-09-2014 hra Sagsnr. 5-1010-188/1 7222 7804 Opdateret notat om lægens ansvar ved brug af FMK En læge eller tandlæge (herefter benævnt lægen ) er i medfør af autorisationslovens 17 forpligtet til

Læs mere

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN ET VÆRKTØJ FOR PLEJEHJEM, HJEMMEPLEJEN OG BOSTEDER - ansvar, sikkerhed og opgaver LÆSEVEJLEDNING Denne pjece er et værktøj for personalet på plejehjem, i hjemmeplejen og på

Læs mere

Lokal instruks for håndtering af medicin:

Lokal instruks for håndtering af medicin: Lokal instruks for håndtering af medicin: August 2012. Medicinordination: Ordinationen foretages af en læge. Den kan både være skriftligt, elektronisk og mundligt. Ordination registreres i Bosted i dagbog

Læs mere

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler VEJ nr 9079 af 12/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen 5-1010-488/1

Læs mere

AFGØRELSE. Påbuddet kan ophæves, når Styrelsen for Patientsikkerhed ved et nyt tilsynsbesøg har konstateret, at påbuddet er efterlevet.

AFGØRELSE. Påbuddet kan ophæves, når Styrelsen for Patientsikkerhed ved et nyt tilsynsbesøg har konstateret, at påbuddet er efterlevet. Styrelsen for Patientsikkerhed Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. +45 7228 6600 Email stps@stps.dk Helsingør Rehabiliterings - og træningscenter Nørrevej 95 www.stps.dk 3070 Snekkersten AFGØRELSE

Læs mere

Vejledninger / Instrukser

Vejledninger / Instrukser Vejledninger / Instrukser Dagens Mål At få viden om sundhedsstyrelsens vejledninger på medicinhåndteringsområdet for derigennem forstå egen rolle i medicinhåndtering i Kommunen. At kende og anvende Kommunes

Læs mere

Afgørelse om påbud til Hjemmeplejen, Christians Torv 124, Solrød Kommune

Afgørelse om påbud til Hjemmeplejen, Christians Torv 124, Solrød Kommune Hjemmeplejen Christians Torv 124 Solrød Kommune Att. Ledelsen 14. november 2017 Afgørelse om påbud til Hjemmeplejen, Christians Torv 124, Solrød Kommune Styrelsen for Patientsikkerhed har nu truffet endelig

Læs mere

Vejledning om håndtering af parakliniske undersøgelser

Vejledning om håndtering af parakliniske undersøgelser VEJ nr 9207 af 31/05/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 9. april 2019 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-703-10-21/1 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Titel: Generelt om medicinhåndtering. Standard: Medicinhåndtering. Udarbejdet af: Kvalitets- og Udviklingsafdelingen i Region. Hovedstadens Psykiatri.

Titel: Generelt om medicinhåndtering. Standard: Medicinhåndtering. Udarbejdet af: Kvalitets- og Udviklingsafdelingen i Region. Hovedstadens Psykiatri. Vejledning Medicinhåndtering Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri. Titel: Generelt om medicinhåndtering Standard: Medicinhåndtering Godkendt

Læs mere

VEJLEDNING OM EPIKRISER. Indholdsfortegnelse

VEJLEDNING OM EPIKRISER. Indholdsfortegnelse VEJLEDNING OM EPIKRISER Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Krav til epikrisens indhold... 2 2.1 Stamdata... 2 2.2. Anbefaling om opfølgning hos egen læge... 2 2.3 Patientinformation og -aftale...

Læs mere

Måden hvorpå der arbejdets med medicinhåndtering på Østerskoven skal sikre, at Østerskoven som minimum lever op til indholdet i:

Måden hvorpå der arbejdets med medicinhåndtering på Østerskoven skal sikre, at Østerskoven som minimum lever op til indholdet i: Behandlingscentret Østerskovens lokale instruks for standarden 1.4 Medicinhåndtering - Borgeren modtager den rette medicin på rette tidspunkt og rette dosis FORMÅL Formålet med denne lokale instruks er

Læs mere

Handicap og Psykiatri Dosisdispenseret medicin. Godkendt i FagMED den 10. september 2014. Korrekt håndtering af dosisdispenseret medicin

Handicap og Psykiatri Dosisdispenseret medicin. Godkendt i FagMED den 10. september 2014. Korrekt håndtering af dosisdispenseret medicin Instruks Håndtering af dosisdispenseret medicin Handicap og Psykiatri Dosisdispenseret medicin Definition Dosisdispenseret medicin: Lægemidler, der kan pakkes med maskine i små plastikposer eller plastikbobler

Læs mere

Afgørelse om påbud til Rosengården, Center for Socialpsykiatri, ADHD og Autisme

Afgørelse om påbud til Rosengården, Center for Socialpsykiatri, ADHD og Autisme Rosengården, Center for Socialpsykiatri, ADHD og Autisme Vardevej 45 6900 Skjern Afgørelse om påbud til Rosengården, Center for Socialpsykiatri, ADHD og Autisme Styrelsen for Patientsikkerhed har nu truffet

Læs mere

Delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed. Karen Marie Myrndorff Chefkonsulent KL

Delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed. Karen Marie Myrndorff Chefkonsulent KL Delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed Karen Marie Myrndorff Chefkonsulent KL Sundhedsfaglig virksomhed Opgaver der er forbeholdt læger, kan med få undtagelser delegeres til andre personer.

Læs mere

Styrelsen for Patientsikkerhed har nu truffet endelig afgørelse i sagen med sagsnr /2.

Styrelsen for Patientsikkerhed har nu truffet endelig afgørelse i sagen med sagsnr /2. Plejehotel Stenhusvej 21 4300 Holbæk Afgørelse om påbud til Plejehotel Stenhusbakken Styrelsen for Patientsikkerhed har nu truffet endelig afgørelse i sagen med sagsnr. 5-9011-1118/2. Styrelsen har den

Læs mere

Styrelsen for Patientsikkerhed har nu truffet endelig afgørelse i sagen med sagsnr /2.

Styrelsen for Patientsikkerhed har nu truffet endelig afgørelse i sagen med sagsnr /2. DRAGØR KOMMUNE Kirkevej 7 2791 Dragør Att. Ledelsen af hjemmesygeplejen Afgørelse om påbud til Dragør Kommunes Hjemmesygepleje Styrelsen for Patientsikkerhed har nu truffet endelig afgørelse i sagen med

Læs mere

Sundhedsstyrelsens standarder for plejehjemstilsyn

Sundhedsstyrelsens standarder for plejehjemstilsyn Sundhedsstyrelsens standarder for plejehjemstilsyn Formålet med embedslægernes tilsyn med plejehjem er at medvirke til at sikre den sundhedsfaglige indsats over for de svage ældre i plejehjem. For at opnå

Læs mere

DELEGATION AF FORBEHOLDT SUNDHEDSFAGLIG VIRKSOMHED. Karen Marie Myrndorff Chefkonsulent KL

DELEGATION AF FORBEHOLDT SUNDHEDSFAGLIG VIRKSOMHED. Karen Marie Myrndorff Chefkonsulent KL DELEGATION AF FORBEHOLDT SUNDHEDSFAGLIG VIRKSOMHED Karen Marie Myrndorff Chefkonsulent KL Agenda Sundhedsfaglig virksomhed Hvad er en sundhedsindsats? Delegering af indsatser efter Sundhedsloven Krav til

Læs mere

Fælles retningslinjer for medicinhåndtering på socialområdet

Fælles retningslinjer for medicinhåndtering på socialområdet Fælles retningslinjer for medicinhåndtering på socialområdet ------------------------------------------------------------- Fælles retningslinjer på socialområdet På det sociale område i Randers Kommune

Læs mere

Afgørelse om påbud til Hjemmesygeplejen i Egedal Kommune, område Ølstykke

Afgørelse om påbud til Hjemmesygeplejen i Egedal Kommune, område Ølstykke Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Att. Ledelsen for Hjemmesygeplejen, område Ølstykke Afgørelse om påbud til Hjemmesygeplejen i Egedal Kommune, område Ølstykke Styrelsen for Patientsikkerhed

Læs mere

Instruks for kompetencer, ansvar, opgavefordeling og delegation

Instruks for kompetencer, ansvar, opgavefordeling og delegation Instruks for kompetencer, ansvar, opgavefordeling og delegation Ansvarlig: Forstander Målgruppe: Alle medarbejdere, der udfører sundhedsfaglige opgaver og behandling Udarbejdet af: Ad hoc arbejdsgruppe

Læs mere

Styrelsen for Patientsikkerhed har nu truffet endelig afgørelse i sagen med sagsnr /2.

Styrelsen for Patientsikkerhed har nu truffet endelig afgørelse i sagen med sagsnr /2. Sophielund Distrikt, Hørsholm Kommune Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Afgørelse om påbud til Sophielund Distrikt, Hørsholm Kommune Styrelsen for Patientsikkerhed har nu truffet endelig afgørelse i sagen med

Læs mere

Afdeling Sygeplejen, Center for Sundhed og Forebyggelse, Bornholms Regionskommune

Afdeling Sygeplejen, Center for Sundhed og Forebyggelse, Bornholms Regionskommune Afdeling Sygeplejen, Center for Sundhed og Forebyggelse, Bornholms Regionskommune Lille Madsegade 34 3700 Rønne Afgørelse om påbud til Afdeling Sygeplejen, Center for Sundhed og Forebyggelse, Bornholms

Læs mere

Styrelsen for Patientsikkerhed har nu truffet endelig afgørelse i sagen med sagsnr /2.

Styrelsen for Patientsikkerhed har nu truffet endelig afgørelse i sagen med sagsnr /2. Fonden Skovhaven Hellegårdsvej 7 5700 Svendborg Afgørelse om påbud til Fonden Skovhaven Styrelsen for Patientsikkerhed har nu truffet endelig afgørelse i sagen med sagsnr. 5-9011-933/2. Styrelsen har den

Læs mere

Styrelsen for Patientsikkerhed har nu truffet endelig afgørelse i sagen med sagsnr /2.

Styrelsen for Patientsikkerhed har nu truffet endelig afgørelse i sagen med sagsnr /2. Odder kommune Hjemmeplejen Ålykkecentret 5 8300 Odder Afgørelse om påbud til Hjemmesygeplejen, Odder Kommune. Styrelsen for Patientsikkerhed har nu truffet endelig afgørelse i sagen med sagsnr. 5-9011-953/2.

Læs mere

Samsø Kommune. Instruks for delegation og videredelegering

Samsø Kommune. Instruks for delegation og videredelegering Samsø Kommune Instruks for delegation og Sundhedsfaglige instrukser for autoriserede sundhedspersoner, ledere og medarbejdere i hjemmesygeplejen, hjemmeplejen og på plejehjem i Samsø Kommune. Formål At

Læs mere

Styrelsen for Patientsikkerhed har nu truffet endelig afgørelse i sagen med sagsnr /1.

Styrelsen for Patientsikkerhed har nu truffet endelig afgørelse i sagen med sagsnr /1. Solskrænten Lykkevalg 17 5600 Faaborg Afgørelse om påbud til Solskrænten Styrelsen for Patientsikkerhed har nu truffet endelig afgørelse i sagen med sagsnr. 5-9011-3078/1. Styrelsen har den 19. februar

Læs mere

Godkendt: September 2018

Godkendt: September 2018 Overskrift: Medicinhåndtering Akkrediteringsstandard: Dokumentation for lægemiddelordination/ Lægemiddeldispensering/ Lægemiddeladministration Formål: Godkendt: September 2018 Revideres: September 2019

Læs mere

Afgørelse om påbud til Herberg Nord Hjørring, Blå Kors Danmark

Afgørelse om påbud til Herberg Nord Hjørring, Blå Kors Danmark Herberg Nord Hjørring, Blå Kors Danmark Kongensgade 1A 9800 Hjørring Afgørelse om påbud til Herberg Nord Hjørring, Blå Kors Danmark Styrelsen for Patientsikkerhed har nu truffet endelig afgørelse i sagen

Læs mere

Sødisbakkes instruks for medicinhåndtering

Sødisbakkes instruks for medicinhåndtering 1 Sødisbakkes instruks for medicinhåndtering Dokumentoverblik Dokumenttype: Lokal instruks for medicinhåndtering ved Sødisbakke. Instruksen er formuleret med udgangspunkt i Specialsektorens regionale retningslinjer

Læs mere

Plejecentre. Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017

Plejecentre. Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017 Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017 Maj 2018 Kolofon Titel på udgivelsen: Plejecentre - Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017 Udgivet af: Styrelsen for Patientsikkerhed

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Lian Tving Behandlingssted: TVING.NET

Læs mere

SOPU Dag 5 03.12.2014

SOPU Dag 5 03.12.2014 Irene Werner Carlsen- AMU Medicinadministration 5 dage Hillerød d. 17-18/11 og 1-2-3/12 2014 Irene Werner Carlsen- AMU Medicinadministration 5 dage Hillerød d. 17-18/11 og 1-2-3/12 2014 Opsamling fra I

Læs mere

Sundhedsjura i kommunerne 7. marts 2012. Anne Mette Dons, overlæge, chef for Tilsyn og Patientsikkerhed Sundhedsstyrelsen

Sundhedsjura i kommunerne 7. marts 2012. Anne Mette Dons, overlæge, chef for Tilsyn og Patientsikkerhed Sundhedsstyrelsen Sundhedsjura i kommunerne 7. marts 2012 Anne Mette Dons, overlæge, chef for Tilsyn og Patientsikkerhed Sundhedsstyrelsen Kommunale ydelser Den sociale vinkel: Ifølge hviken lovgivning er ydelsen givet?

Læs mere

for kvaliteten af lægemiddelbehandlingen og samtidig indebære en serviceforbedring for patienterne i form af forbedret tilgængelighed.

for kvaliteten af lægemiddelbehandlingen og samtidig indebære en serviceforbedring for patienterne i form af forbedret tilgængelighed. Formanden Danmarks Apotekerforening Bredgade 54 1260 København K Telefon 33 76 76 00 Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K 13-08-2018 BIS/TAN/412/00061 Svar på høring om udkast

Læs mere

MEDICINRETNINGSLINJER i PLEJEN

MEDICINRETNINGSLINJER i PLEJEN MEDICINRETNINGSLINJER i PLEJEN Formålet med instruksen er at sikre: Den rigtige borger får den rigtige medicin, i den rigtige dosis, på det rigtige tidspunkt og på rette måde Den rehabiliterende tankegang

Læs mere

Vejledning om brug af Fælles Medicinkort i hovedstadsregionen med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange.

Vejledning om brug af Fælles Medicinkort i hovedstadsregionen med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange. Vejledning om brug af Fælles Medicinkort i hovedstadsregionen med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange. Godkendt af Den Administrative Styregruppe den 4. november

Læs mere

Oversigt over fund ved det risikobaserede tilsyn af Bostedet Nybrogård Dato: 25. juni 2018 Af: Katrine Stenild

Oversigt over fund ved det risikobaserede tilsyn af Bostedet Nybrogård Dato: 25. juni 2018 Af: Katrine Stenild GLADSAXE KOMMUNE Social- og Handicapafdelingen NOTAT Oversigt over fund ved det risikobaserede tilsyn af Bostedet Nybrogård Dato: 25. juni 2018 Af: Katrine Stenild Oversigten indeholder hovedpunkterne

Læs mere

1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område

1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område Notat vedr. radiologi j.nr. 7-207-01-26/1/HRA 1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område skal følge sundhedsforholdene og holde sig orienteret

Læs mere

SYGEPLEJESTUDERENDES ANSVAR & KOMPETENCE I FORHOLD TIL MEDICINGIVNING OG BEHANDLING MED BLODKOMPONENTER

SYGEPLEJESTUDERENDES ANSVAR & KOMPETENCE I FORHOLD TIL MEDICINGIVNING OG BEHANDLING MED BLODKOMPONENTER Instruksen vedrører sygeplejestuderende ved VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Randers under uddannelse efter Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor i sygepleje BEK nr 29 af

Læs mere

NOTAT. Sygeplejerskestuderendes ansvar & kompetence i forhold til medicingivning og behandling med blodkomponenter. Resumé.

NOTAT. Sygeplejerskestuderendes ansvar & kompetence i forhold til medicingivning og behandling med blodkomponenter. Resumé. VIA University College Sygeplejerskestuderendes ansvar & kompetence i forhold til medicingivning og behandling med blodkomponenter Resumé Instruksen vedrører sygeplejestuderende ved VIA University College

Læs mere

Overordnet konklusion på tilsynet. Opfølgning på tidligere tilsyn. Krav

Overordnet konklusion på tilsynet. Opfølgning på tidligere tilsyn. Krav Overordnet konklusion på tilsynet Tilsynet har ikke fundet anledning til bemærkninger Tilsynet har fundet mindre fejl og mangler, som samlet kun indebærer meget ringe risiko for patientsikkerheden Tilsynet

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.4 medicinhåndtering

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.4 medicinhåndtering Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.4 medicinhåndtering Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Læs mere

Overordnet konklusion på tilsynet. Opfølgning på tidligere tilsyn. Krav. Tilsynet har ikke fundet anledning til bemærkninger

Overordnet konklusion på tilsynet. Opfølgning på tidligere tilsyn. Krav. Tilsynet har ikke fundet anledning til bemærkninger Overordnet konklusion på tilsynet Tilsynet har ikke fundet anledning til bemærkninger Tilsynet har fundet fejl og mangler, som samlet kun indebærer meget ringe risiko for patientsikkerheden Tilsynet har

Læs mere

Center for Børn og Unge, Egelys retningsgivende dokument for medicinhåndtering

Center for Børn og Unge, Egelys retningsgivende dokument for medicinhåndtering Center for Børn og Unge, Egelys retningsgivende dokument for medicinhåndtering Marts 2013 Revideret 10. marts, 2014 (Per) Dokumenttype: Regionalt retningsgivende dokument Anvendelsesområde: Alle centre

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med boenheder i. Helsingør Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med boenheder i. Helsingør Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med boenheder i 19. januar 2015 Sagsnr. 5-2910-5/1 Helsingør Kommune 2014 Tilsynene i Helsingør Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt otte tilsynsbesøg på følgende botilbud

Læs mere

Delegation. Indhold. Den 11.maj Jnr G60 Sagsid Ref JJC/KMM/MSH Dir 3370

Delegation. Indhold. Den 11.maj Jnr G60 Sagsid Ref JJC/KMM/MSH Dir 3370 N OTAT Delegation Indhold Forord... 2 Begrebsafklaring... 2 Baggrund... 4 Rettigheder og pligter i forhold til Autorisationsloven... 4 Regler om delegation... 5 Konkret delegation... 5 Rammedelegation...

Læs mere

Birthe Margrethe Pedersen. Seniorcenter Kildegården

Birthe Margrethe Pedersen. Seniorcenter Kildegården Jr. nr.: 5-2211-940/1 P-nr.: 1003263992 SST-id: PHJSYN-00003899 Tilsynsførende: Birthe Margrethe Pedersen Ansvarlig embedslæge: Elisabet Tornberg Hansen Embedslægeinstitution: Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen

Læs mere

Plejecenter Solbakken

Plejecenter Solbakken Jr. nr.: 5-2211-1062/1 P-nr.: 1004354521 SST-id: PHJSYN-00002155 Tilsynsførende: Lotte Petersen Ansvarlig embedslæge: Claus Iversen Embedslægeinstitution: Embedslægerne Sjælland Besøgsdato: 15. februar

Læs mere

Birthe Margrethe Pedersen. Plejehjemmet Tagenshus

Birthe Margrethe Pedersen. Plejehjemmet Tagenshus Jr.nr.: 5-2211-121/1 P-nr.: 1017009210 SST-id: PHJSYN-00003608 Tilsynsførende: Birthe Margrethe Pedersen Ansvarlig embedslæge: Elisabet Tornberg Hansen Embedslægeinstitution: Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen

Læs mere

grethe.jorgensen@fredericia.dk

grethe.jorgensen@fredericia.dk Jr. nr.: 5-2211-1116/1 P-nr.: 1003429171 SST-id: PHJSYN-00003016 Tilsynsførende: Ulla Smith Ansvarlig embedslæge: Henrik Kirkeby Embedslægeinstitution: Embedslægerne Syddanmark Besøgsdato: 26. marts 2012

Læs mere

Boform Skovvængets lokale instruks for medicinhåndtering

Boform Skovvængets lokale instruks for medicinhåndtering Juli 2012 Boform Skovvængets lokale instruks for medicinhåndtering Dokumentoverblik Dokumenttype: Lokal instruks Skovvængets lokale instruks for: Hvordan medicinhåndtering skal foregå Hvordan det skal

Læs mere

Hanne Juhl Pedersen. Hiort Lorenzen Center. 6100 Haderslev. Syddanmark. Haderslev kommune. dikmiv@haderslev.dk

Hanne Juhl Pedersen. Hiort Lorenzen Center. 6100 Haderslev. Syddanmark. Haderslev kommune. dikmiv@haderslev.dk Jr. nr.: 5-2211-1250/1 P-nr.: 1009677824 SST-id: PHJSYN-00003987 Tilsynsførende: Hanne Juhl Pedersen Ansvarlig embedslæge: Henrik Kirkeby Embedslægeinstitution: Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen

Læs mere

Afgørelse om påbud til Møltrup Optagelseshjem 19. juli 2018

Afgørelse om påbud til Møltrup Optagelseshjem 19. juli 2018 MØLTRUP OPTAGELSESHJEM c/o Ebbe Larsen Møltrupvej 70 7480 Vildbjerg Afgørelse om påbud til Møltrup Optagelseshjem 19. juli 2018 Styrelsen for Patientsikkerhed har nu truffet endelig afgørelse i sagen med

Læs mere

sikkerpost@frederikshavn.dk

sikkerpost@frederikshavn.dk Jr. nr.: 5-2211-2023/1 P-nr.: 1013556683 SST-id: PHJSYN-00004261 Tilsynsførende: Henrik Bøggild Ansvarlig embedslæge: Henrik Trykker Embedslægeinstitution: Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord

Læs mere

Sundhedsaftale, Region Hovedstaden 2011-2014. Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet

Sundhedsaftale, Region Hovedstaden 2011-2014. Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet Nr. 11.1. Godkendt af den administrative styregruppe Dato: 26. november 2010 Bemærkninger Medicin Medicinhåndtering ved

Læs mere

BIRKELSE PLEJECENTER. Jammerbugt kommune

BIRKELSE PLEJECENTER. Jammerbugt kommune Jr. nr.: 5-2211-1852/1 P-nr.: 1003057914 SST-id: PHJSYN-00003044 Tilsynsførende: Ulla Birgit Paludan Ansvarlig embedslæge: Henrik Bøggild Embedslægeinstitution: Embedslægerne Nordjylland Besøgsdato: 20.

Læs mere

Bofællesskaberne i Brønderslev. Brønderslev kommune.

Bofællesskaberne i Brønderslev. Brønderslev kommune. J-nr: 5-2911-320/1 P-nr.: 1003376580 SST-id: PHJSYN-00004595 Tilsynsførende: Karen Marie Dencker Ansvarlig embedslæge: Henrik Trykker Embedslægeinstitution: Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Retningslinjer for sygeplejestuderendes medvirken ved medicinhåndtering Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Ansvarsfordeling i klinikken... 4 3.0 Delegering af medicingivning...

Læs mere

Plejecenter Knud Lavard Centret

Plejecenter Knud Lavard Centret Jr. nr.: 5-2211-1175/1 P-nr.: 1011938090 SST-id: PHJSYN-00002156 Tilsynsførende: Lizet Jorck Ansvarlig embedslæge: Claus Iversen Embedslægeinstitution: Embedslægerne Sjælland Besøgsdato: 16. april 2012

Læs mere

Karen Marie Dencker. Kaas Plejecenter Pandrup. Nordjylland. Jammerbugt kommune. P-nr.: SST-id: PHJSYN

Karen Marie Dencker. Kaas Plejecenter Pandrup. Nordjylland. Jammerbugt kommune. P-nr.: SST-id: PHJSYN P-nr.: 1010330536 SST-id: PHJSYN-00002227 Tilsynsførende: Karen Marie Dencker Ansvarlig embedslæge: Henrik Bøggild Embedslægeinstitution: Embedslægerne Nordjylland Besøgsdato: 22. november 2012 Plejehjem:

Læs mere

Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd. Sundhedsjura hvor langt kan vi gå?

Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd. Sundhedsjura hvor langt kan vi gå? Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd Sundhedsjura hvor langt kan vi gå? 02.10.2013 Oplæg Kort præsentation Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord Autorisationsloven vedrørende forbeholdt virksomhedsområde,

Læs mere

VEJLEDNING OM EPIKRISER VED UDSKRIVELSE FRA SYGEHUSE MV.

VEJLEDNING OM EPIKRISER VED UDSKRIVELSE FRA SYGEHUSE MV. VEJLEDNING OM EPIKRISER VED UDSKRIVELSE FRA SYGEHUSE MV. Denne vejledning omhandler epikriser (udskrivningsbreve) ved udskrivelse af patienter fra sygehuse samt ved ambulant behandling, herunder vigtigheden

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Inger Birgitte Beck Behandlingssted:

Læs mere

Vejledning om brug af Fælles Medicinkort med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange

Vejledning om brug af Fælles Medicinkort med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange 21-05-2015 Sag nr. 11/2035 Dokumentnr. 27309/15 Vejledning om brug af Fælles Medicinkort med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange Formål og afgrænsning...

Læs mere

Medlemsmøde - Dansk Sygeplejeråd Sundhedsjura hvor langt kan vi gå?

Medlemsmøde - Dansk Sygeplejeråd Sundhedsjura hvor langt kan vi gå? Medlemsmøde - Dansk Sygeplejeråd Sundhedsjura hvor langt kan vi gå? Karen Marie Dencker Oversygeplejerske, cand.scient.san. 23.05.2013 Oplæg Kort præsentation Sundhedsstyrelsens Embedslægeinstitutionen

Læs mere

Rehabiliteringscenter Strandgårdens lokale instruks for Medicinhåndtering

Rehabiliteringscenter Strandgårdens lokale instruks for Medicinhåndtering Rehabiliteringscenter Strandgårdens lokale instruks for Medicinhåndtering Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Dokumenttype: Lokal instruks Anvendelsesområde: Rehabiliteringscenter Strandgården Region

Læs mere

Birthe Margrethe Pedersen. Plejehjemmet Bøgehøjgård HELSINGØR KOMMUNE

Birthe Margrethe Pedersen. Plejehjemmet Bøgehøjgård HELSINGØR KOMMUNE Jr. nr.: 5-2211-705/1 P-nr.: 1003279764 SST-id: PHJSYN-00003604 Tilsynsførende: Birthe Margrethe Pedersen Ansvarlig embedslæge: Elisabet Tornberg Hansen Embedslægeinstitution: Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen

Læs mere

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji Sagsnummer 1-17-140/6 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 1 kmd kmd Besøgsdato 28-10-2010 Navn og adresse på plejehjem Kommune 849 Region Antal beboere Solgården,,Aggersundvej 31,

Læs mere

Jr. nr.: 5-2211-4449/1 P-nr.: 1003422724 SST-id: PHJSYN-00004449 Tilsynsførende: Ellen Breddam Embedslægeinstitution: Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Syd Besøgsdato: 09. december 2013 Plejehjem:

Læs mere

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkj

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkj Sagsnummer 1-17-134/6 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 1 kmd kmd Besøgsdato 17-05-2010 Navn og adresse på plejehjem Kommune 849 Region Antal beboere 18 Hune Plejecenter,,Hansensvej

Læs mere

Rettigheder, ansvar og forpligtigelser ved brug af Fælles Medicinkort (FMK) og udfordringer i praksis. Henrik L Hansen

Rettigheder, ansvar og forpligtigelser ved brug af Fælles Medicinkort (FMK) og udfordringer i praksis. Henrik L Hansen Rettigheder, ansvar og forpligtigelser ved brug af Fælles Medicinkort (FMK) og udfordringer i praksis Henrik L Hansen Det Fælles Medicinkort Nye muligheder og nye udfordringer FMK består af en central

Læs mere

Elisabeth Tornberg Hansen. Embedslægerne Hovedstaden. Fredensborg kommune

Elisabeth Tornberg Hansen. Embedslægerne Hovedstaden. Fredensborg kommune Jr. nr.: 5-2211-809/1 P-nr.: 1003257099 SST-id: PHJSYN-00002524 Tilsynsførende: Ansvarlig embedslæge: Embedslægeinstitution: Sonja Aasted Elisabeth Tornberg Hansen Embedslægerne Hovedstaden Besøgsdato:

Læs mere

sikkerpost@silkeborg.dk

sikkerpost@silkeborg.dk Jr. nr.: 5-2211-528/1 P-nr.: 1013525095 SST-id: PHJSYN-00003155 Tilsynsførende: Heidi Aagaard Ansvarlig embedslæge: Henrik Trykker Embedslægeinstitution: Embedslægerne Midtjylland Besøgsdato: 08. april

Læs mere

Vejledning til overførelse og opmåling af medicin

Vejledning til overførelse og opmåling af medicin Vejledning Medicinhåndtering Dokumenttype: Regional vejledning. Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstaden som håndterer medicin. Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i

Læs mere

Dronning Ingrids Hjem. Carl Jacobsens Vej 6A KØBENHAVNS KOMMUNE

Dronning Ingrids Hjem. Carl Jacobsens Vej 6A KØBENHAVNS KOMMUNE Jr. nr.: 5-2211-680/1 P-nr.: 1007809278 SST-id: PHJSYN-00002384 Tilsynsførende: Kirsten Thornval Ansvarlig embedslæge: Elisabet Tornberg Hansen Embedslægeinstitution: Embedslægerne Hovedstaden Besøgsdato:

Læs mere

Handicap og Psykiatri Ikke-dosisdispenseret medicin. Godkendt i FagMED den 10. september 2014. Korrekt håndtering af ikke-dosisdispenseret medicin

Handicap og Psykiatri Ikke-dosisdispenseret medicin. Godkendt i FagMED den 10. september 2014. Korrekt håndtering af ikke-dosisdispenseret medicin Instruks Håndtering af ikke-dosisdispenseret Handicap og Psykiatri Ikke-dosisdispenseret Definition Ikke-dosisdispenseret : Lægemidler, der ophældes i doseringsæsker, dråber, salve, mixtur. Bruger af ikke-dosisdispenseret

Læs mere

Lone Husted ASP PLEJECENTER Struer. Midtjylland. Struer kommune.

Lone Husted ASP PLEJECENTER Struer. Midtjylland. Struer kommune. Jr. nr.: 5-2211-132/1 P-nr.: 1003057641 SST-id: PHJSYN-00003447 Tilsynsførende: Lone Husted Ansvarlig embedslæge: Henrik Trykker Embedslægeinstitution: Embedslægerne Midtjylland Besøgsdato: 26. marts 2012

Læs mere

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji Sagsnummer 4-17-128/4 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 4 Helle Lerche Nordlund Elisabet T. Hansen Besøgsdato 30-06-2009 Navn og adresse på plejehjem Kommune 183 Region Antal beboere

Læs mere

Afgørelse om påbud til Hjemmeplejen Skov/Øst og Sygeplejen, Hillerød

Afgørelse om påbud til Hjemmeplejen Skov/Øst og Sygeplejen, Hillerød Hjemmeplejen Skov/Øst og Sygeplejen Milnersvej 37D 3400 Hillerød Afgørelse om påbud til Hjemmeplejen Skov/Øst og Sygeplejen, Hillerød Kommune Styrelsen for Patientsikkerhed har nu truffet endelig afgørelse

Læs mere

Tilsynsrapport KLINIK FOR ORTOPÆDKIRURGI VED SPECIALLÆGE JAN BECK MIKKELSEN ApS

Tilsynsrapport KLINIK FOR ORTOPÆDKIRURGI VED SPECIALLÆGE JAN BECK MIKKELSEN ApS KLINIK FOR ORTOPÆDKIRURGI VED SPECIALLÆGE JAN BECK MIKKELSEN ApS Reaktivt tilsyn, 2017 Fodterapeutklinik KLINIK FOR ORTOPÆDKIRURGI VED SPECIALLÆGE JAN BECK MIKKELSEN ApS Skt. Anne Plads 2 5000 Odense C

Læs mere

Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med private behandlingssteder

Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med private behandlingssteder Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Niels Bloch Jespersen

Læs mere

Best practice på FMK. Udgivet af FMK National Klinisk Brugergruppe Version 2.0 Dato

Best practice på FMK. Udgivet af FMK National Klinisk Brugergruppe Version 2.0 Dato 21. december 2017 FMK AAGS/ FMK NATIONAL KLINIKS BRUGERGRUPPE. Best practice på FMK Udgivet af FMK National Klinisk Brugergruppe Version 2.0 Dato 18.12.2017 Gældende bekendtgørelser og vejledninger for

Læs mere

Hyppige spørgsmål og svar vedrørende FMK

Hyppige spørgsmål og svar vedrørende FMK Version maj 2016 - PLO vil løbende udvikle og udvide FAQ en. Hyppige spørgsmål og svar vedrørende FMK 1. Hvad er lægens ansvar i forbindelse med brug af FMK? En læge er i medfør af Autorisationslovens

Læs mere

Kommunerapport Hedensted kommune 2 / 14

Kommunerapport Hedensted kommune 2 / 14 Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med plejehjem i Hedensted Kommune 2015 Titel Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med plejehjem i Hedensted Kommune 2015 Styrelsen for Patientsikkerhed, 2016. Publikationen

Læs mere

Ledelsens værktøjskasse. Fra jura til praksis

Ledelsens værktøjskasse. Fra jura til praksis Ledelsens værktøjskasse Fra jura til praksis Hvad er værktøjskassen? Værktøjskassen er et redskab til, hvordan der kan arbejdes med delegation i praksis. Værktøjskassen består bl.a. af en række reflekterende

Læs mere

Birthe Margrethe Pedersen. Embedslægeinstitutionen Øst. Plejecentret Kristinehøj HELSINGØR KOMMUNE

Birthe Margrethe Pedersen. Embedslægeinstitutionen Øst. Plejecentret Kristinehøj HELSINGØR KOMMUNE P-nr.: 1003057823 SST-id: PHJSYN-00002550 Tilsynsførende: Ansvarlig embedslæge: Embedslægeinstitution: Birthe Margrethe Pedersen Elisabet Tornberg Hansen Embedslægeinstitutionen Øst Besøgsdato: 12. april

Læs mere

Marianne Presskorn-Thygesen. Seniorcentret Rosenlund

Marianne Presskorn-Thygesen. Seniorcentret Rosenlund Jr. nr.: 5-2211-1146/1 P-nr.: 1009230951 SST-id: PHJSYN-00002735 Tilsynsførende: Marianne Presskorn-Thygesen Ansvarlig embedslæge: Elisabet Tornberg Hansen Embedslægeinstitution: Embedslægerne Hovedstaden

Læs mere

Marianne Presskorn-Thygesen. Ældrecenter Æblehaven

Marianne Presskorn-Thygesen. Ældrecenter Æblehaven Jr. nr.: 5-2211-911/1 P-nr.: 1004680016 SST-id: PHJSYN-00002464 Tilsynsførende: Marianne Presskorn-Thygesen Ansvarlig embedslæge: Elisabet Tornberg Hansen Embedslægeinstitution: Embedslægerne Hovedstaden

Læs mere

Regional vejledning om håndtering af patienter med dosispakket medicin ved indlæggelse og udskrivning.

Regional vejledning om håndtering af patienter med dosispakket medicin ved indlæggelse og udskrivning. Regional vejledning om håndtering af patienter med dosispakket medicin ved indlæggelse og udskrivning. Baggrund Det fremgår af medicinafsnittet i den gældende sundhedsaftale, at der i de lokale samordningsfora

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger

Bekendtgørelse om adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger BEK nr 460 af 08/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1200456 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Godkendt: September 2016

Godkendt: September 2016 1 of 5 Overskrift: Medicinhåndtering Akkrediteringsstandard: Dokumentation for lægemiddelordination/ Lægemiddeldispensering/ Lægemiddeladministration Formål: Godkendt: September 2016 Revideres: September

Læs mere

Delegering af sygeplejerskeopgaver hvis ansvar? Maj 2014 Jurist og forfatter Anna Murphy

Delegering af sygeplejerskeopgaver hvis ansvar? Maj 2014 Jurist og forfatter Anna Murphy Delegering af sygeplejerskeopgaver hvis ansvar? Maj 2014 Jurist og forfatter Anna Murphy Autorisation Autorisationslovens 54 Uddannelse som sygeplejerske giver autorisation Autorisation indebærer en beskyttet

Læs mere

Tilsynsrapport LÆGE LARS ANDERSEN

Tilsynsrapport LÆGE LARS ANDERSEN Reaktivt tilsyn, 2017 Hovedgaden 37B 3460 Birkerød CVR- eller P-nummer: 13621098 Dato for tilsynet: 24-08-2017 Tilsynet blev foretaget af: Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst Sagsnr.:

Læs mere