KRAVSPECIFIKATION for underretningsstatistik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KRAVSPECIFIKATION for underretningsstatistik"

Transkript

1 Ankestyrelsen Data og Analyse Den 4. marts 2014 KRAVSPECIFIKATION for underretningsstatistik Kontakt: Jesper Nyholm, Statistiksektionen, tlf af 12

2 1. Indledning I denne kravspecifikation er specificeret, hvilke oplysninger som kommunerne med virkning fra 1. april 2014 skal indberette til Ankestyrelsens underretningsstatistik, kravene til indberetningen og de tekniske forudsætninger. Først beskrives baggrunden for statistikken kort Baggrund for statistikken Med satspuljen for 2013 blev det aftalt, at kommunerne med virkning fra 2014 forpligtes til at indberette nøgleoplysninger til Ankestyrelsen om underretninger modtaget på udsatte børn og unge. Det primære formål med underretningsstatistikken er at følge udviklingen og udviklingsmønstre i underretninger på nationalt plan og sikre, at kommunerne selv får et præcist grundlag for at følge udviklingen i underretninger ud fra valide nøgledata. Det vil bl.a. gøre det muligt at følge, fra hvilke aktører og områder underretningerne kommer. Disse oplysninger kan bruges som grundlag for at målrette indsatsen. Indberetningen og databasen i Ankestyrelsen anvendes alene med det formål at udarbejde statistik, og oplysningerne fra statistiksystemet anvendes ikke til andet end statistikformål. Kommunernes forpligtelse til at indberette til underretningsstatistikken er fastsat i Retssikkerhedsbekendtgørelsens 41, stk. 6. Kommunernes indberetninger omfatter: A) Stamdata / sagsoplysninger B) Oplysninger om underretninger C) Oplysninger om opfølgning på underretninger / opfølgningsaktivitet D) Oplysninger om afslutning på børnefaglig undersøgelse. Statistikken er afgrænset, således at oplysninger om børnefaglige undersøgelser (D) for et barn eller en ung kun indberettes, hvis der er foretaget underretning på barnet efter 1. april I en række tilfælde vil kommunerne iværksætte børnefaglige undersøgelser af børn, uden at der foreligger en underretning, f.eks. hvis forvaltningen har kendskab til barnet via søskende. I forhold til nærværende statistik skal der dog kun indberettes oplysninger om børnefaglige undersøgelser, hvis der forudgående har været en underretning på barnet. Kommunerne skal indberette separat for hvert barn/ung, der har været en underretning på. 2. Krav til kommunernes indberetning Data kan overføres via system til system løsning, f.eks. overførsel fra DUBU eller tilsvarende system (herefter kommunens system) til applikation i Ankestyrelsen (herefter AST s system). Der vil også blive mulighed for manuel indberetning. Krav 1: Kommunen skal fra 1. april 2014 kunne overføre data om underretninger og opfølgning på underretninger til Ankestyrelsen. Data skal kunne overføres dagligt via systemløsning eller efter aftale med Ankestyrelsen via separat indberetning til Ankestyrelsens modtagesystem. Krav 2: Ved systemløsning skal anvendes OIOXML standard, jf. afsnit 5. 2 af 12

3 Krav 3: Kommunens indberettende system skal kunne kommunikere med Ankestyrelsens modtagesystem, så det afsendende system kan håndtere eventuelle fejlmeddelelser fra Ankestyrelsens webservice uden Ankestyrelsens mellemkomst. Hvis data ikke er modtaget korrekt i Ankestyrelsens system, skal kommunens system kunne genfremsende korrekt indberetning. 3. Oversigt over data der skal indberettes En indberetning om et barn eller en ung består for hver overførsel af de grundlæggende stamoplysninger om barnet eller den unge (A) og oplysninger om underretning (B), og/eller opfølgning (C) eller oplysning om børnefaglig undersøgelse (D). Der sondres således mellem følgende dele i indberetningen: A) Sagsoplysninger for barn/ung (indgår for hver overførsel) B) Underretning om barn/ung, og/eller C) Opfølgningsaktivitet, og/eller D) Børnefaglig undersøgelse Nedenfor gennemgås de forskellige oplysninger, der skal indberettes. A. Sagsoplysninger Variabel Forklaring Type 1.1 Indberetningsnummer Unikt nummer for indberetning for den enkelte kommune. Kommunen administrerer selv dette. 1.2 Indberetningstype Ny registrering, ændring af tidligere registrering eller annullering (teknisk variabel som følger OIOXML standard) 1.3 Indberetningskommune Kommune der indberetter. Num (fx dato+ lbr) Værdiliste, se nedenfor (ad. 1.2) Komnr 1.4 CPRbarn Barnets CPR-nr. (blank hvis vordende mor) CPR-nr. eller udlændinge-id 1.5 CPRVordendeMor CPR.nr. for vordende mor. Anvendes kun hvis underretning omhandler ufødt barn. CPR-nr. eller udlændinge-id 3 af 12

4 B. Underretning Variabel Forklaring Type 2.1 Underretningsdato Dato for modtagelse af underretning 2.2 Nysag Er der oprettet sag på barnet før? (Åben sag) 2.3a Underretningstype Værdiliste for type af underretning, (Hvem underretter) Dato Ja/Nej 2.3b UnderretningAndet Hvis 2.3a = 20. Andre Fritekst Værdiliste, se nedenfor (ad. 2.3a) 2.4a BaggrundUnderretning Baggrund for underretning (Hvad underrettes der om?) 2.4b BaggrundAndet Hvis 2.4a = 20. Andet Fritekst Værdiliste, se nedenfor (ad. 2.4a) C. Opfølgningsaktivitet (i de sager, hvor der er registreret underretning efter 1. april 2014) Variabel Forklaring Type 3.1 DatoForBeslutning Dato for beslutning på baggrund af Dato underretning 3.2a Opfoelgningsaktivitet Hvilken opfølgningsaktivitet iværksættes på baggrund af den konkrete Værdiliste, se nedenfor (ad. 3.2a) underretning? 3.2b OpfoelgAndet Hvis 3.2a = 8. Andet Fritekst D. Børnefaglig undersøgelse (i de sager, hvor der er registreret underretning efter 1. april 2014) Variabel Forklaring Type 4.1. Afslutningsdato Dato for afslutning af børnefaglig undersøgelse 4.2 ForelobigVurdering Dato for eventuelt foreløbig vurdering efter 50, stk. 7 Dato Dato 4 af 12

5 Ad Indberetningstype (teknisk OIOXML begreber) 1. Ny indberetning 2. Ændring af tidligere indberetning 3. Annullering Note: 1.2 anvendes alene ved system til system løsning og er et OIOXML begreb. Ad. 2.3a. Underretningstype (det er kun muligt at angive ét svar) 1. Mellemkommunal underretning 2. Plejefamilie/anbringelsessted 3. Anden kommunal forvaltning 4. Skole 5. Dagpleje/daginstitution 6. Fritidshjem/klub/SFO 7. Sundhedsplejerske 8. Øvrigt sundhedsvæsen 9. Politi 10. Domstol 11. Anden offentlig myndighed eller person i offentlig tjeneste 12. Henvendelser fra et barn/en ung 13. Henvendelser fra forældremyndighedsindehavere 14. Anden i barnets familie eller netværk 15. Anden i barnets eller familiens bekendtskabskreds 16. Nabo 17. Anonym 18. Organisationer 19. Krisecenter 20. Andre 5 af 12

6 Ad. 2.4a. Baggrund for underretning? (det er muligt at angive flere svar) 1. Kriminalitet (den unge) 2. Misbrug (den unge) 3. Seksuelt krænkende adfærd (den unge) 4. Selvskadende adfærd 5. Udad-reagerende adfærd 6. Indad-reagerende adfærd 7. Selvmordstanker eller -forsøg 8. Social isolation 9. Ulovligt skolefravær 10. Kriminalitet i hjemmet (ikke den unge) 11. Misbrug i hjemmet (ikke den unge) 12. Omsorgssvigt overfor barnet/den unge 13. Seksuelt overgreb mod barnet/den unge 14. Voldeligt overgreb mod barnet/den unge 15. Udsættelsessag/boligforhold 16. Psykisk funktionsnedsættelse hos barnet/den unge 17. Psykisk funktionsnedsættelse hos forældre 18. Fysisk funktionsnedsættelse hos barnet/den unge 19. Fysisk funktionsnedsættelse hos forældre 20. Andet Ad. 3.2a. Beslutning på baggrund af underretning 1. Børnefaglig undersøgelse igangsættes 2. Der henvises til konsulentbistand eller rådgivning efter 11, stk. 3 eller stk Foreløbig afgørelse efter Underretningssagen afsluttes 5. Underretningssagen videresendes til anden indsats 6. Sagen sendes til ny kommune med underretning 7. Kommunen foretager sig ikke yderligere på baggrund af denne underretning, da sagen er i proces (hvis for eksempel børnefaglig undersøgelse er i gang) 8. Andet 6 af 12

7 4. Indberetningsform Det er forudsat, at indberetningerne i størst mulig omfang skal kunne indhentes via en system til system løsning med overførsel fra DUBU, SBSYS mv. Der vil dog blive udviklet en indberetningsløsning for de kommuner, hvor der ikke kan etableres en systemmæssig løsning. Det er forudsat, at data kun anvendes til statistik og analyseformål. Der er mulighed for at indberette real time. Som minimum skal der ske indberetning inden for 4 uger fra modtagelse af underretningen System til system løsning Nedenfor beskrives system til system løsningen. Først foretages en registrering i kommunernes fagsystem eller en registrering i en webbaseret løsning på webserver. Herefter genereres en XML-fil fra de to ovenstående og sendes til Ankestyrelsens server. Efter modtagelse valideres data. Data valideres i statistiksystem. Hvis valideringen viser fejl i data, sendes meddelelse til den indberettende kommune via kommunens system. Valide data indgår i den videre statistikproduktion. Der sendes en kvittering (via system) for modtagelse af data til kommunen. Samme underretning afstedkommer 2 til 3 indberetninger. Samme XML-skema indsendes stadig mere udfyldt. De samme oplysninger skal altså indsendes flere gange, indtil indberetningen om den enkelte underretningssag er indberettet udtømmende. Når underretningen modtages, indberetter kommunen: A) Stamdata / sagsoplysninger B) Oplysninger om underretninger Når der træffes beslutning på baggrund af underretningen, og når der iværksættes en opfølgningsaktivitet, indberetter kommunen: A) Stamdata / sagsoplysninger B) Oplysninger om underretninger C) Oplysninger om opfølgning på underretninger / opfølgningsaktivitet Hvis opfølgningen på C) er igangsættelse af en 50 undersøgelse, indberetter kommunen: A) Stamdata / sagsoplysninger B) Oplysninger om underretninger C) Oplysninger om opfølgning på underretninger / opfølgningsaktivitet Og eventuelt: D) Oplysninger om afslutning på børnefaglig undersøgelse / foreløbig vurdering 7 af 12

8 5. XML-skema XML-skemaet er udviklet af SAS Institute i september Skemaet er baseret på en OIO-skabelon og indeholder, udover de ovenfor definerede felter, en række OIO-standard-elementer. De vigtigste af disse elementer præsenteres nedenfor Konvolut Indberetningen sendes ind i en EMessage, der er at betragte som en konvolut, og også identificeres via et Envelope -element. Det kan ses på følgende udsnit: Konvoluttens nøgle bør være unik og kan f.eks. sættes til en GUID (unik nøgle) Indberetning Den unikke identifikation af en Indberetning, er sammenkoblingen af Sender Identifier (Indberetningskommune) og Letter Identifier (Indberetningsnummer). Det ses i følgende XML udsnit: 8 af 12

9 Kommunen skal også angive modtageren i elementet Receiver Identifier. Her skal der stå Ankestyrelsen. Hvis kommunen ønsker at rette eller slette en indberetning (via StatusCode rettetbrev eller annulleretbrev henholdsvis), skal man bruge den samme nøgle som man brugte, da man sendte den oprindelige besked ind. Nedenfor er et eksempel på denne procedure: Kommune A har Sender Identifier 127 og sender en indberetning med Letter Identifier 22 ind. Hvis kommunen senere skal opdatere indberetningen er det vigtigt at både Sender Identifier og Letter Identifier er det samme dvs. i dette eksempel 127 og Arbejdsgang ved dataoverførsel Nedenfor gennemgås arbejdsgangen ved dataoverførsel: 1. Oplysninger registreres i kommunens sagsbehandlingssystem 2. XML-fil dannes 3. XML-fil overføres a. enten til webservice hos Ankestyrelsen, b. eller uploades via en webside hos Ankestyrelsen 4. Data i overførslen overholder ikke de tekniske krav a. Modtagesystemet (webservicen eller websiden) sender oplysning om fejl b. Kommunen retter fejlen i sagsbehandlingssystemet 5. Data i overførslen overholder de tekniske krav a. Modtagesystemet (webservicen eller websiden) sender kvittering for modtagelse 9 af 12

10 6. Data viderebehandles i Ankestyrelsen 7. Kvartalsvist sendes returstatistik til kommunerne med oplysninger om kommunens indberetninger 8. Sikkerhed. Alle overførsler sker SSL-krypteret Webservice: astws_underretning webservice: Det eksterne link hedder: https://astesurvweb.sfi.dk/webserviceclient/ Og wsdl tilgås fra: https://astesurvweb.sfi.dk/astws/datacaptureservice.wsdl 10 af 12

11 7. Logiske tests Nedenfor er en række tests, der foretages, når XML-skemaet sendes til Ankestyrelsen. Det anbefales, at testene også foretages i afsendersystemet, for at sikre en fejlfri indberetning. Test til A. Sagsoplysninger Nummer og variabelnavn Tests 1.1 Indberetningsnummer 1. Skal være udfyldt 1.2 Indberetningstype 1. Skal være udfyldt 1.3 Indberetningskommune 1. Skal være udfyldt 2. Kommunenummeret er et validt kommunenummer 3. Kommunenummeret er lig det, som er angivet i CPRbarn 1. CPR-nr. er 10 cifre 2. Udlændinge-nr. er den rette længde 3. Indeholder ikke alfanumeriske tegn 4. Alder skal være under 18 år 5. Hvis udfyldt, skal 1.5 være blank 6. Hvis blankt, skal 1.5 være udfyldt 1.5 CPRVordendeMor 1. CPR-nr. er 10 cifre 2. Udlændinge-nr. er den rette længde 3. Indeholder ikke alfanumeriske tegn. 4. Hvis udfyldt, skal 1.4 være blank 5. Hvis blank, skal 1.4 være udfyldt Test til B. Underretning Nummer og variabelnavn Tests 2.1 Underretningsdato 1. Datoen er en valid dato 2. Datoen er større end eller lig med Nysag 1. Skal være udfyldt 2.3a Underretningstype 1. Skal være udfyldt 2.3b UnderretningAndet 1. Skal være udfyldt, hvis 2.3a er lig Andet 2.4a BaggrundUnderretning 1. Der skal angives mindst én svarmulighed 2.4b BaggrundAndet 1. Skal være udfyldt, hvis 2.4a er lig Andet 11 af 12

12 Test til C. Opfølgningsaktivitet Nummer og variabelnavn Tests 3.1 DatoForBeslutning 1. Datoen er en valid dato 2. Skal være udfyldt, hvis 3.2a er udfyldt 3. Datoen er større end Datoen er større end eller lig underretningsdato (2.1) 3.2a Opfoelgningsaktivitet 1. Skal være udfyldt, hvis 3.1 er udfyldt 3.2b OpfoelgAndet Skal være udfyldt, hvis 3.2a er lig Andre Test til D. Børnefaglig undersøgelse Nummer og variabelnavn Tests 4.1 Afslutningsdato 1. Datoen er en valid dato 2. Der er en startdato skal være udfyldt er lig "Børnefaglig undersøgelse igangsættes" 4.2 ForelobigVurdering 1. Datoen er en valid dato 2. Der er en startdato skal være udfyldt er lig "Børnefaglig undersøgelse igangsættes" må ikke være udfyldt 12 af 12

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER Når familier med udsatte børn og unge flytter mellem kommuner Udgivet af: Socialministeriet Juni 2011 KOLOFON Af Socialministeriet Juni, 2011 Pjecen er alene udgivet elektronisk

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

Udvikling af en integreret indberetningsløsning til intrastat og listesystemet. Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader

Udvikling af en integreret indberetningsløsning til intrastat og listesystemet. Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader 1 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 2 Læsevejledning...6 3 Interessenter...7 4 Begrebsmodel...8 5 Overordnede processer...11 5.1 Rettighedsstyring...11

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

KVALITETS- STANDARDER FOR BØRNEHUSE I DANMARK

KVALITETS- STANDARDER FOR BØRNEHUSE I DANMARK KVALITETS- STANDARDER FOR BØRNEHUSE I DANMARK vejledende faglige retningslinjer for indsatsen i børnehusene Et tværfagligt samarbejde med barnet i centrum Titel: Kvalitetsstandarder for børnehuse i Danmark

Læs mere

NemRefusion. Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice version 1.1, 01.11.2014. 1 NemRefusion virksomhedsservice

NemRefusion. Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice version 1.1, 01.11.2014. 1 NemRefusion virksomhedsservice NemRefusion Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice version 1.1, 01.11.2014 1 Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice - En vejledning Indholdsfortegnelse Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice...

Læs mere

PÅ TVÆRS. Din nøgle til det tværfaglige samarbejde på børne- og ungeområdet. www.albertslund.dk

PÅ TVÆRS. Din nøgle til det tværfaglige samarbejde på børne- og ungeområdet. www.albertslund.dk PÅ TVÆRS Din nøgle til det tværfaglige samarbejde på børne- og ungeområdet www.albertslund.dk FORORD Det tværfaglige arbejde har en vigtig betydning i et barns liv. Særligt omkring de udsatte børn og unge

Læs mere

HVORDAN INDBERETTER DU TIL ANBRINGELSESSTATISTIKKEN?

HVORDAN INDBERETTER DU TIL ANBRINGELSESSTATISTIKKEN? HVORDAN INDBERETTER DU TIL ANBRINGELSESSTATISTIKKEN? Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 Postboks 9080 2450 København SV T: 33 41 12 00 M: ast@ast.dk 1. Anbringelsesstatistikken For at styrke dokumentationen

Læs mere

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Århus Kommune For yderligere information: Socialforvaltningen Sekretariatet Jægergården Værkmestergade 00 Århus C E-post: socialforvaltningen@aarhus.dk

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 11. marts 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem (for boligorganisationer og selvejende institutioner) 2. udgave Indholdsfortegnelse 1. I 1 NDLEDNING...

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

KVALITETS- STANDARDER FOR BØRNEHUSE I DANMARK

KVALITETS- STANDARDER FOR BØRNEHUSE I DANMARK KVALITETS- STANDARDER FOR BØRNEHUSE I DANMARK vejledende retningslinjer for den faglige indsats i børnehusene Et tværfagligt samarbejde med barnet i centrum Titel: Kvalitetsstandarder for børnehuse i Danmark

Læs mere

Handleguiden Center for Dagtilbud og Kultur Center for Skole og Fritid Center for Børn, Unge og Familie 2013. Handleguiden

Handleguiden Center for Dagtilbud og Kultur Center for Skole og Fritid Center for Børn, Unge og Familie 2013. Handleguiden Handleguiden Center for Dagtilbud og Kultur Center for Skole og Fritid Center for Børn, Unge og Familie 2013 Handleguiden Handleguiden side 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Bærende principper i det tidlige

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

Beredskabsplan og handlevejledning. kolding kommune

Beredskabsplan og handlevejledning. kolding kommune KOLDING KOMMUNE 2014 OV1_Kvadrat_RØD kolding kommune Beredskabsplan og handlevejledning til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold eller seksuelle krænkelser af børn og unge

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Handleguide for SFO, Klub og Skole

Handleguide for SFO, Klub og Skole Handleguide for SFO, Klub og Skole for at styrke den tidlige og målrettede indsats overfor børn og unge Indledning Handleguiden er udarbejdet til Stevns kommunes medarbejdere, der arbejder med børn og

Læs mere

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Denne vejledning beskriver, hvordan en myndighed tilslutter sig Digital Post, ligesom der gives en kort introduktion til, hvordan Digital Post / NemSMS hænger

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Servicestyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42

Læs mere

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Målgruppe... 3 Indholdet... 3 Formål... 3 Hvad er overgreb?... 3 Når børn udviser grænseoverskridende adfærd overfor andre børn... 4 Hvordan

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteker og behandling af personoplysninger RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 11

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteker og behandling af personoplysninger RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 11 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteker og behandling af personoplysninger RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 11 BS BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteker og behandling af personoplysninger Råd og vink fra Biblioteksstyrelsen

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side

INDHOLDSFORTEGNELSE PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side Ankestyrelsenss undersøgelse om Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Delundersøgelse 3: Praksis sundersøgelse om anbragte børn og unge,, der flytter fra f en plejefamilie til et nytt anbringelsessted

Læs mere

Guide til Tidlig indsats og Forebyggelse i Rudersdal Kommune

Guide til Tidlig indsats og Forebyggelse i Rudersdal Kommune TIFO Guide Guide til Tidlig indsats og Forebyggelse i Rudersdal Kommune 0 18 år Indhold Indledning...4 Hvad er Tidlig indsats og Forebyggelse?...4 Den faglige strategi og værdier i Tidlig indsats og Forebyggelse...5

Læs mere

Tårnby Kommunes beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge.

Tårnby Kommunes beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Tårnby Kommunes beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Indholdsfortegnelse Part 1. Indledning... 4 Definitioner og lovgivning...5 Vold...5 Strafferetslige

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER KOLOFON RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER Retningslinjerne er udarbejdet

Læs mere

Februar 2012 Bilag 1. Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge

Februar 2012 Bilag 1. Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge Februar 2012 Bilag 1 Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge Lovgrundlag Tilsynsenheden, Frederikssund Kommune har til opgave at administrere bestemmelserne i Servicelovens

Læs mere

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE FEBRUAR OKTOBER 2013 2014 Handleguides til fagpersoner ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb

Læs mere