Velkommen til Glunz & Jensen A/S ordinære generalforsamling Torsdag den 17. september 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Glunz & Jensen A/S ordinære generalforsamling 2015. Torsdag den 17. september 2015"

Transkript

1 Velkommen til Glunz & Jensen A/S ordinære generalforsamling 2015 Torsdag den 17. september

2 Dagsorden Udpegelse af dirigent 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport 2014/15 med revisionspåtegning samt beslutning om godkendelse af årsrapporten 3. Beslutning om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion 4. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport 5. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen 7. Valg af revisorer 8. Eventuelt 2

3 Indkaldelse 3

4 Dagsorden Udpegelse af dirigent 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport 2014/15 med revisionspåtegning samt beslutning om godkendelse af årsrapporten 3. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion 4. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport 5. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen 7. Valg af revisorer 8. Eventuelt 4

5 Dagsorden Udpegelse af dirigent 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport 2014/15 med revisionspåtegning samt beslutning om godkendelse af årsrapporten 3. Beslutning om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion 4. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport 5. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen 7. Valg af revisorer 8. Eventuelt 5

6 Nye kundeaftaler har skabt vækst i offset Pæne takter på mediemarkederne i USA og Asien EMEA præget af reducerede avis- og magasinoplag, lagernedbringelse og kortere leveringstider. Stabile forhold i Americas og forbedring af afsætningsbetingelser i Asien Tiltagende krav til individuel konfiguration, automatisering og miljørigtige løsninger Fortsat vækst i emballageindustrien, primært på nye markeder Reduktion i Europa med vækst i USA og Asien, Fokus på automatiseringer, forenkling og miljømæssig optimering Hårdere konkurrence 6

7 Innovation, After Sales Service og kosteffektivisering er de strategiske hovedelementer I. Udbygge den ledende position på flexo-området gennem innovation II. Drive markedet for offset prepress-udstyr III. Opbygge regional after sales service-forretning IV. Styrkelse af bruttoavance og løbende tilpasning af faste omkostninger Styrkelse af langsigtet indtjeningsevne Produktlanceringer skal styrke partnerskaber med kunder Vækst i after sales service og øgede markedsandele i offset vil fastholde omsætning Løbende optimering vil øge EBITDA-margin til % 7

8 Markedslederskab på offset udbygget Omsætning af CtP-fremkaldere øget 7 % Ny kundeaftale med vigtig asiatisk leverandør af CtP-anlæg Global hovedleverandøraftale med en kunde giver solid aktivitetsfremgang fra 2. kvartal 2014/ Omsætning (mio.kr.) Reservedele m.m. Forbrugsvarer Andet prepress-udstyr Fremkaldere Ændrede rabatstrukturer og prisstigninger øger omsætning og indtjening Helårsbidrag fra GKS og Glunz & Jensen Ltd / / /15 8

9 Flexo-aktivitet påvirket negativt af reduceret afsætning til to store kunder Investeringstilbageholdenhed hos to store kunder, som ikke i samme udstrækning som tidligere leverede processorer med i konsumaftaler (EMEA) Omsætningsfald størst i 1. halvår 2014/15 Markedsføring af nyt flexo-udstyr intensiveret med forventet positiv effekt fra 2015/ Omsætning (mio.kr.) Flexo / / /15 9

10 Tættere på slutkunderne med global after sales service Stort fokus på opbygning af after sales service omkring GKS-platformen, som blev tilkøbt i 2013 Indledningsvis udelukkende offset, men rettes nu også mod flexo-kunder Etableret i Skandinavien og under opbygning i UK og US 10

11 9 større udviklingsprojekter fører til solide produktlanceringer i 2015/16 Intensiveret styrke og strategisk fokus på udvikling udviklingsomkostninger øget til knapt 5 % af omsætningen mod 3 % året før Størstedelen af projekterne er kundeinitierede. Vi lytter til kunderne. Store ressourcer, hos GJ Microflex, er allokeret til kundeinitieret projekt inden for termiske flexo-processer, som lanceres primo

12 6 produktudviklingsprojekter inden for flexo FlexLine, integrerede og automatiserede produktlinjer FlexLine-projekt til storkunde Flex-in-One 260 W, 3-i-1 processor - Water Wash FlexScanner, sleeve scanner FlexUV LED, belyser, tørreenhed til farve-/lak-anlæg til både flexo-og offset-industrien Termisk fremkalder til storkunde 12

13 IRIS Inliner 13

14 3 produktudviklingsprojekter inden for offset HDX NewsSpeed Verdens hurtigste avis-processor Tiger 86/126 med kemi-spare-enhed PlateWriter 3600 Pro 14

15 Effektivisering og optimering styrker koncernens indtjeningskraft Markant fokus på optimering af Supply Chain reducerer salgs- og distributionsomkostninger Benchmarking af leverandører skaber grundlag for mere attraktive aftaler Flytning af flexo-produktion til Slovakiet fra Italien fortsætter en investering på kort sigt 15

16 Selandia Park pr. 31. maj 2015 I Selandia Park er alt udlejet på lange kontrakter og lejerne er i god gænge; m 2 under tag og m 2 byggejord Selandia Park Ekstern lejeindtægt Resultat (EBITDA) Rentebærende gæld Bogført værdi 10,7 mio.kr. 13,2 mio.kr. 81,5 mio.kr. 113,5 mio.kr. Lejen bliver justeret med NPI, dog min 2-3 % p.a. 16

17 Dagsorden Udpegelse af dirigent 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport 2014/15 med revisionspåtegning samt beslutning om godkendelse af årsrapporten 3. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion 4. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport 5. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen 7. Valg af revisorer 8. Eventuelt 17

18 Årsregnskab 2014/15 18

19 Årsregnskab 2014/15 Resultatopgørelse Mio.kr. 2014/ /14 Nettoomsætning 311,8 320,6 Bruttoresultat 66,8 66,2 Resultat af primær drift før særlige poster (EBITA) (1,5) (2,5) Resultat af primær drift (EBIT) (1,5) (2,5) Finansielle poster m.v. netto (1,2) (4,4) Resultat før skat (2,7) (6,9) Årets resultat (2,7) (5,8) 19

20 Årsregnskab 2014/15 Balance Mio.kr. 2014/ /14 Aktiver Langfristede aktiver 195,5 209,3 Kortfristede aktiver 139,7 141,4 Goodwill 11,8 11,8 Aktiver i alt 347,0 362,5 Passiver Egenkapital 130,7 128,9 Langfristede forpligtelser 105,8 118,8 Kortfristede forpligtelser 110,5 114,8 Passiver i alt 347,0 362,5 20

21 Årsregnskab 2014/15 Pengestrømsopgørelse Mio.kr. 2014/ /14 Pengestrømme fra: Driftsaktiviteter 19,7 10,4 Investeringsaktiviteter (10,9) (12,5) Finansieringsaktiviteter (11,0) (2,8) Ændring i likvider, i alt (2,2) (4,9) 21

22 Årsregnskab 2014/15 Egenkapital pr. 31. maj 2015 Mio.kr. 2014/15 Egenkapital 31. maj ,9 Årets resultat (2,7) Anden totalindkomst, herunder valutakursregulering af udenlandske enheder og værdiregulering af sikringsinstrumenter 4,5 Egenkapital 31. maj ,7 22

23 Bestyrelsens arbejde og honorar Seks bestyrelsesmøder i 2014/15 Fravalg af bestyrelseskomiteer fælles ansvar Særlige emner på bestyrelsens dagsorden er bl.a. Forretningsmæssige udviklingsmuligheder Strategiske vækstmuligheder Investeringer Omkostningsbesparelser og effektivisering Risikostyring Honorar I regnskabsåret 2014/15 udgjorde vederlaget til bestyrelsen kr., heraf kr. til formanden, kr. til næstformanden og kr. pr. person til de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen er ikke omfattet af bonus- eller optionsordninger. 23

24 Forventninger 2015/16 24

25 Regnskabsforventninger til 2015/16 Mio.kr. 2015/16E 2014/14R Omsætning ,8 EBITDA (guidance) ,3 Underliggende markedsbetingelser med stabiliserende tendenser i Europa samt vækst i USA og Asien forventes at fortsætte Offset præges fortsat af migration til digitale platforme Glunz & Jensens offsetaktivitet vil tage markedsandel pga. helårseffekt af produktlanceringer/ samhandelsaftaler Gradvis normalisering af ordreniveauer fra store kunder betyder, at Flexo aktivitet forventes at rette sig Fortsat fokus på og investering i forretningsudvikling og nedbringelse af gæld 25

26 Dagsorden Udpegelse af dirigent 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport 2014/15 med revisionspåtegning samt beslutning om godkendelse af årsrapporten 3. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion 4. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport 5. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen 7. Valg af revisorer 8. Eventuelt 26

27 Dagsorden Udpegelse af dirigent 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport 2014/15 med revisionspåtegning samt beslutning om godkendelse af årsrapporten 3. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion 4. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport 5. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen 7. Valg af revisorer 8. Eventuelt 27

28 Resultatdisponering 2014/15 Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 2014/15 Årets resultat Foreslået udbytte Overført til næste år -2,7 mio.kr. 0 mio.kr. -2,7 mio.kr. 28

29 Dagsorden Udpegelse af dirigent 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport 2014/15 med revisionspåtegning samt beslutning om godkendelse af årsrapporten 3. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion 4. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport 5. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen 7. Valg af revisorer 8. Eventuelt 29

30 Forslag fra bestyrelsen Bemyndigelse til at erhverve egne aktier Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til at lade selskabet erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af 25 % af aktiekapitalen i en periode frem til 17. september 2020, jf. selskabslovens 198. Vederlaget må afvige fra den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med indtil 10 %. 30

31 Dagsorden Udpegelse af dirigent 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport 2014/15 med revisionspåtegning samt beslutning om godkendelse af årsrapporten 3. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion 4. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport 5. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen 7. Valg af revisorer 8. Eventuelt 31

32 Valg af bestyrelsesmedlemmer Efter rotationsprincippet afgår halvdelen af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, der har fungeret længst. I 2015 er det Søren Stensdal og Dan Korsgaard, der er på valg og foreslås genvalgt. Desuden foreslås der nyvalg af Carsten Knudsen. Se bilag A for yderligere data. 32

33 Valg af bestyrelsesmedlemmer CARSTEN KNUDSEN (f. 1961) Advisor til Danaher Bestyrelsesformand for GSV Materiel Udlejning A/S Bestyrelsesmedlem i Bladt Industries A/S Bestyrelsesmedlem i Lyngsoe Systems A/S MBA fra IESE, Barcelona Bachelor of Commerce (HD) Kompetencer Carsten Knudsen har i mere end 30 år beskæftiget sig med international virksomhedsdrift, bl.a. gennem ansættelse i AP Møller/Maersk, ISS og Esko. Carsten Knudsen var i perioden 2002 til 2015 ansat hos Esko herunder fra 2005 til 2015 som adm. direktør / CEO. Esko har i perioden udviklet sig fra at være en turnaround til den ledende leverandør af løsninger til den grafiske emballageindustri. 33

34 Dagsorden Udpegelse af dirigent 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport 2014/15 med revisionspåtegning samt beslutning om godkendelse af årsrapporten 3. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion 4. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport 5. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen 7. Valg af revisorer 8. Eventuelt 34

35 Valg af revisor Bestyrelsen foreslår genvalg af selskabets nuværende revisor Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab. 35

36 Dagsorden Udpegelse af dirigent 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport 2014/15 med revisionspåtegning samt beslutning om godkendelse af årsrapporten 3. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion 4. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport 5. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen 7. Valg af revisorer 8. Eventuelt 36

37 Siger tak til aktionærer og medarbejdere For yderligere information: 37

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2004/05 (1. juni 2004-31. maj 2005).

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2004/05 (1. juni 2004-31. maj 2005). Til Københavns Fondsbørs via Stockwise Fondsbørsmeddelelse nr. 112 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2004/05 Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S

Læs mere

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 INDHOLD Side Ledelsesberetning Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resume 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold

Læs mere

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2003/04 (1.6.2003-31.5.2004).

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2003/04 (1.6.2003-31.5.2004). Til Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 98 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2003/04 Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt

Læs mere

BANG & OLUFSEN A/S GENERALFORSAMLING, 19. SEPTEMBER 2013

BANG & OLUFSEN A/S GENERALFORSAMLING, 19. SEPTEMBER 2013 BANG & OLUFSEN A/S GENERALFORSAMLING, 19. SEPTEMBER 2013 PETER SKAK OLUFSEN (1942 2013) DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af

Læs mere

Indhold. Side. Hoved- og nøgletal 3. Resumé 4. Ledelsens beretning* 5. Aktionærforhold* 11. Regnskabsberetning* 13. Risikoforhold* 14.

Indhold. Side. Hoved- og nøgletal 3. Resumé 4. Ledelsens beretning* 5. Aktionærforhold* 11. Regnskabsberetning* 13. Risikoforhold* 14. Årsrappor t Indhold Side Hoved- og nøgletal 3 Resumé 4 Ledelsens beretning* 5 Aktionærforhold* 11 Regnskabsberetning* 13 Risikoforhold* 14 Påtegninger 15 Anvendt regnskabspraksis 16 Resultatopgørelse 21

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2012 Bang & Olufsen a/s. 21. september 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Bang & Olufsen a/s. 21. september 2012 GENERALFORSAMLING 2012 Bang & Olufsen a/s 21. september 2012 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse og godkendelse af selskabets reviderede årsrapport

Læs mere

2012/13 1. juni 2012-31. maj 2013

2012/13 1. juni 2012-31. maj 2013 CVR: 10239680 årsrapport 1. juni 2012-31. maj 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens beretning SKARP FOKUS PÅ UDVIKLING, OMKOSTNINGSREDUKTIONER OG LANGSIGTET VÆRDISKABELSE... 3 ÅRETS VIGTIGSTE BEGIVENHEDER...

Læs mere

Side. Glunz & Jensen udvikler, producerer og markedsfører integrerede og innovative løsninger til prepress-industrien.

Side. Glunz & Jensen udvikler, producerer og markedsfører integrerede og innovative løsninger til prepress-industrien. Årsrapport Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning: Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resumé 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold 14 Corporate governance

Læs mere

Harboes Bryggeri A/S Delårsrapport 01.05-31.07.2015

Harboes Bryggeri A/S Delårsrapport 01.05-31.07.2015 SELSKABSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S CVR-nr.: 43 91 05 15 telefon 58 16 88 88 Kontaktpersoner: Bernhard Griese, adm. direktør Ruth Schade, koncerndirektør DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For

Læs mere

BERLIN III A/S Generalforsamling 14. oktober 2010

BERLIN III A/S Generalforsamling 14. oktober 2010 BERLIN III A/S Generalforsamling 14. oktober 2010 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse 3. Beslutning om anvendelse

Læs mere

Q2-resultat i tråd med forventningerne. Årets forventninger fastholdes.

Q2-resultat i tråd med forventningerne. Årets forventninger fastholdes. InterMail A/S, Stamholmen 70, 2650 Hvidovre, Danmark Delårsrapport for 2. Kvartal 2011/12 1. januar 31. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 5-2011/12 16. maj 2012 Q2-resultat i tråd med forventningerne.

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 I anledning af forslaget om nedsættelse af selskabets nominelle aktiekapital med DKK 33.022.509 fra DKK 36.691.676 til DKK

Læs mere

Velkommen. til generalforsamling i. tirsdag, den 24. august 2010

Velkommen. til generalforsamling i. tirsdag, den 24. august 2010 Velkommen til generalforsamling i tirsdag, den 24. august 2010 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.

Læs mere

Søborg, den 23. marts 2015. NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014

Søborg, den 23. marts 2015. NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014 Søborg, den 23. marts 2015 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014 Bestyrelsen for F.E. Bording A/S har i dag behandlet den reviderede årsrapport for 2014. Årsrapporten

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs

Til Københavns Fondsbørs Til Københavns Fondsbørs Ønsker De yderligere oplysninger, er De velkommen til at kontakte Poul Møller, adm. direktør, tlf. 5677 1500 29. august 06 RU23 / 2006 Halvårsrapport 2006 Bestyrelsen for Royal

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse

Årsregnskabsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2007 Årsregnskabsmeddelelse 2006 PROFIL: Columbus IT opererer som IT-konsulent på markedet for integrerede virksomhedsløsninger baseret på Microsoft Business Solutions primært

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 25 / 28. april CVR nr. 15701315 Delårsrapport for Resumé: SP Group realiserede i det første et resultat før skat og minoriteter

Læs mere

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 212 Nikolaj Plads 6 17 København K DELÅRSRAPPORT FOR 212 Delårsrapporten for for perioden 1. januar 31. marts 212 er offentliggjort den 29. maj 212 på NASDAQ OMX, København.

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for året 2005/06 for BoConcept Holding A/S

Regnskabsmeddelelse for året 2005/06 for BoConcept Holding A/S Københavns Fondsbørs A/S Herning, den 29. juni 2006 hb/ls Regnskabsmeddelelse for året 2005/06 for BoConcept Holding A/S Koncernens omsætning er steget med 19,6% til kr. 951,5 mio. kr. Resultatet af primær

Læs mere

SKAKO INDUSTRIES A/S

SKAKO INDUSTRIES A/S SKAKO INDUSTRIES A/S ÅRSRAPPORT 2009 CVR. nr. 36 44 04 14 SKAKO Industries A/S - Årsrapport 2009 Side 1 af 64 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE LEDELSESBERETNING: SELSKABSOPLYSNINGER 3 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

Læs mere

Årsrapport 2011. Global Transport and Logistics

Årsrapport 2011. Global Transport and Logistics Årsrapport 2011 Global Transport and Logistics Indhold Global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikløsninger. Koncernen har mere end 21.000 ansatte på verdensplan og

Læs mere

Årsrapport. sanistaal.com

Årsrapport. sanistaal.com Årsrapport 14 sanistaal.com SELSKAB Sanistål A/S Håndværkervej 14, 9000 Aalborg Danmark Telefon: 96 30 60 00 Hjemmeside: www.sanistaal.com E-mail: sanistaal@sanistaal.dk CVR-nr.: 42 99 78 11 Stiftet: 18.

Læs mere

Selskab Sanistål A/S Håndværkervej 14 9000 Aalborg Danmark

Selskab Sanistål A/S Håndværkervej 14 9000 Aalborg Danmark 11 Årsrapport Selskabsoplysninger Selskab Sanistål A/S Håndværkervej 14 9000 Aalborg Danmark Telefon / 96 30 60 00 Telefax / 98 13 28 43 Hjemmeside / www.sanistaal.dk E-mail / sanistaal@sanistaal.dk CVR-nr.

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE. DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 31. juli 2014. Harboes Bryggeri A/S Delårsrapport 01.05. - 31.07.

SELSKABSMEDDELELSE. DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 31. juli 2014. Harboes Bryggeri A/S Delårsrapport 01.05. - 31.07. SELSKABSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S CVR-nr.: 43 91 05 15 telefon 58 16 88 88 Kontaktpersoner: Bernhard Griese, adm. direktør Ruth Schade, koncerndirektør DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 79 26.03.2015 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2014 for perioden 01.01.2014-31.12.2014 CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 79 26.03.2015 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2014 for perioden 01.01.2014-31.12.2014 CVR-nr. 25 36 21 95 26.03.2015 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2014 for perioden 01.01.2014-31.12.2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Koncernens hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Forventninger til fremtiden

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011

Ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling 2011 14. april 2011 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport 2010 3.

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

Årsrapport 2012. Global Transport and Logistics

Årsrapport 2012. Global Transport and Logistics Årsrapport 2012 Global Transport and Logistics Indhold LEDELSESBERETNING Global transport og logistik 2 Fremgang i et svært marked 4 Hoved- og nøgletal 6 Strategi og finansielle målsætninger 7 Regnskabsberetning

Læs mere