Vinkøleskab LIFETEC MD Betjeningsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vinkøleskab LIFETEC MD 37117. Betjeningsvejledning"

Transkript

1 Vinkøleskab LIFETEC MD Betjeningsvejledning

2 Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning Anvendte advarselssymboler og signalord Anvendelsesområde Sikkerhedsanvisninger Visse personer må ikke bruge apparatet Generelle sikkerhedsanvisninger Opstilling af apparatet Rengøring og vedligeholdelse Fejl Bortskaffelse Pakkens indhold Oversigt over apparatet Forberedelse til brug Betjening af apparatet Temperaturregulering Belysning Rengøring Transport Fejlfinding Udtagning af drift Bortskaffelse Tekniske data Overensstemmelseserklæring Kolofon af 16

3 1. Om denne brugsanvisning Det er vigtigt, at du læser denne brugsanvisning omhyggeligt og følger alle anvisningerne. På den måde opnår du en pålidelig drift og en lang forventet levetid for dit apparat. Opbevar altid denne brugsanvisning i nærheden af dit apparat, så du har nem adgang til den. Opbevar brugsanvisningen på et sikkert sted, så du ved en overdragelse af apparatet kan videregive den til den nye ejer Anvendte advarselssymboler og signalord FARE! Advarsel om umiddelbar livsfare! ADVARSEL! Advarsel om mulig livsfare og/eller alvorlige, uoprettelige kvæstelser! FORSIGTIG! Advarsel om fare for middelsvære eller mindre personskader! ADVARSEL! Advarsel om fare på grund af elektrisk stød! VIGTIGT! Følg anvisningerne for at undgå materielle skader! BEMÆRK! Yderligere oplysninger om brugen af apparatet! BEMÆRK! Følg anvisningerne i denne brugsanvisning! Punktliste/oplysninger om hændelser under betjeningen 4 af 16

4 Handling, der skal udføres 2. Anvendelsesområde Apparatet er egnet til afkøling af drikkevarer i lukkede beholdere. Apparatet er ikke egnet til at afkøle levnedsmidler, fordi de dertil nødvendige temperaturer ikke nås. Apparatet er beregnet til at blive brugt ved en omgivelsestemperatur fra +16 C til 32 C (stuetemperaturområde) (klimaklasse N) og kun i indvendige rum. Dette apparat er beregnet til at blive brugt i private husholdninger og til lignende private anvendelsesformål, for eksempel i køkkener til medarbejdere i butikker, på kontorer og inden for andre erhvervsområder i landbruget af kunder på hoteller, moteller og andre boliger på morgenmadspensioner. Apparatet er ikke beregnet til erhvervsmæssig og industriel brug. Bemærk, at garantien bortfalder, hvis apparatet ikke anvendes korrekt: Du må ikke modificere apparatet uden vores samtykke, og du må ikke bruge tilbehørsenheder, der ikke er godkendt eller leveret af os. Brug kun erstatnings- og tilbehørsdele, der er godkendt eller leveret af os. Tag hensyn til alle oplysninger i denne brugsanvisning, især sikkerhedsanvisningerne. Enhver anden betjening regnes for ukorrekt og kan medføre person- eller tingsskader. Udsæt ikke apparatet for ekstreme betingelser. Følgende skal 5 af 16

5 undgås: høj luftfugtighed eller væske ekstremt høje eller lave temperaturer direkte sollys åben ild. 3. Sikkerhedsanvisninger 3.1. Visse personer må ikke bruge apparatet Opbevar apparatet og tilbehøret på et sted, der er utilgængeligt for børn. Dette apparat kan bruges af børn fra en alder på 8 år og af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring/viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og har forstået de dermed forbundne farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn, medmindre de er over 8 år og er under opsyn. Børn på under 8 på skal holdes væk fra apparatet og lysnetledningen. Giv aldrig børn lov til at stå eller sidde på apparatet. Desuden må børn ikke trække i hylderne. 6 af 16 ADVARSEL! Emballagefilm skal også opbevares utilgængeligt for børn. Der er risiko for kvælning! 3.2. Generelle sikkerhedsanvisninger ADVARSEL Forkert behandling kan skade dit apparat og dit helbred. Overhold ubetinget følgende anvisninger: Opbevar og brug ikke benzin og andre antændelige stoffer eller væsker i eller i nærheden af apparatet. Dampe medfører EKSPLOSIONS- og BRANDFARE!

6 3.3. Opstilling af apparatet Tilslut kun apparatet til en korrekt installeret og lettilgængelig V~50 Hz beskyttelsesstikkontakt i nærheden af opstillingsstedet. Beskyttelsesstikkontakten skal være frit tilgængelig i tilfælde af, at strømforsyningen til apparatet hurtigt skal afbrydes. Brug ikke forlængerledning. Pas på, at netkablet ikke lægges således, at man kan snuble over det. Netkablet må ikke blive klemt eller mast. Opstil apparatet i et tørt rum, der kan udluftes. Udsæt ikke apparatet for direkte sollys, fordi apparatets overflade kan angribes og energiforbruget kan stige. Opstil ikke apparatet i nærheden af varmekilder, som komfurer, varmelegemer, gulvvarme osv. Opstil apparatet på en stabil, jævn flade. Placer apparatet vandret, og udlign ujævnheder i gulvet med de fire justerbare fødder Rengøring og vedligeholdelse Træk altid stikket ud af beskyttelsesstikkontakten (træk ikke i kablet, men i stikket), før vedligeholdelsesarbejde påbegyndes. Der er fare for at få elektrisk stød fra de strømførende dele. Træk stikket ud, hvis apparatet skal rengøres. Hvis stikket ikke er tilgængeligt, skal sikringen i boliginstallationen slås fra. Der er fare for at få elektrisk stød fra de strømførende dele. Brug ikke brændbare væsker til rengøring af apparatet eller dets dele. Dampe medfører EKSPLOSIONS- og BRANDFARE! 3.5. Fejl Forsøg aldrig selv at åbne og/eller reparere apparatets dele. Der er fare for elektrisk stød. Beskadigede netkabler må kun udskiftes af et autoriseret specialværksted eller af teknisk kundeservice for at undgå farer. 7 af 16

7 Ved fejlfunktioner skal du henvende dig til vores servicecenter eller til et andet egnet specialværksted Bortskaffelse Fjern døren før bortskaffelse, og lad flaskehylderne blive i apparatet for at undgå, at børn klatrer ind i apparatet. Hvis døren smækker i, er der risiko for kvælning. Skær netkablet af inden bortskaffelsen. 4. Pakkens indhold Vinkøleskab Brugsanvisning, inkl. garantidokumenter 8 af 16

8 5. Oversigt over apparatet (Illustrationen er omtrentlig) 1) Glasdør 2) Dørtætning 3) Døranslag, nederst 4) Opsamlingsbeholder (nederst på bagsiden til kondensvand) 5) Justerbar fod 6) Ventilatorafskærmning 9 af 16

9 7) Flaskehylde 8) Kabinet 9) Belysning 10) Døranslag, øverst ) Display, nederste kølezone 2) Reducer temperatur, nederste kølezone 3) Øg temperatur, nederste kølezone 4) Tænd/sluk lys, nederste kølezone 5) Tænd/sluk lys, øverste kølezone 6) Øg temperatur, øverste kølezone 7) Reducer temperatur, øverste kølezone 8) Display, øverste kølezone 6. Forberedelse til brug Fjern emballagen fra apparatet og indvendigt i apparatet, før du tager apparatet i brug. Juster eventuelle ujævnheder i underlaget med de justerbare fødder. Rengør apparatet indvendigt med varmt vand og en blød klud. Sørg for, at flaskehylderne ligger korrekt i styreskinnerne. Sæt dem om nødvendigt rigtigt i. Montering af håndtaget Hold håndtaget på hullerne i dørkarmen udefra. Løft dørtætningen en smule på højde med hullerne, og sæt begge krydskærvskruer i dørkarmens huller indvendig fra. Skru håndtaget fast med en stjerneskruetrækker. Tryk dørtætningen ensartet i døren igen. 10 af 16

10 7. Betjening af apparatet Tilslut apparatet til en korrekt installeret V~50 Hz beskyttelsesstikkontakt. Apparatet aktiverer en signaltone, og i displayet vises den aktuelle temperatur indvendigt i apparatet. Apparatet begynder at køle indvendigt. Fyld flaskehylderne så ensartet som muligt. BEMÆRK Inden for de to kølezoner er temperaturen lidt lavere ved de nederste flaskehylder end ved de øverste flaskehylder. Fyld derfor de nederste flaskehylder med drikkevarer, der skal køles kraftigere. Hvert tryk på knappen kvitteres med en signaltone Temperaturregulering Øverste og nederste kølezone betjenes særskilt. Betjeningselementerne til højre er til indstilling af nederste kølezone, og betjeningselementerne til venstre er til indstilling af øverste kølezone. Der kan indstilles en temperatur fra 7 C til 18 C for den øverste kølezone og en temperatur fra 11 C til 18 C for den nederste kølezone. Indstil temperaturen som ønsket. Tryk på for at øge temperaturen og på for at reducere temperaturen. Den indstillede temperatur blinker kortvarigt i displayet, og derefter vises den aktuelle temperatur indvendigt i apparatet igen Belysning Tryk på for at tænde eller slukke den indvendige belysning. BEMÆRK Hvis lyset er tændt i længere tid, øges den indvendige temperatur i apparatet. Sluk omgående lyset, når der ikke længere er brug for det. 8. Rengøring ADVARSEL! Strømførende apparatdele. Der er fare for elektrisk stød. Sluk altid for apparatet, og træk stikket ud af beskyttelsesstikkontakten (træk ikke i kablet, men i stikket), før apparatet rengøres. 11 af 16

11 Fjern alle flasker og flaskehylder fra apparatets indvendige del. Rengør apparatets overflade og flaskehylder, bortset fra dørtætningen, med et mildt rengøringsmiddel og en blød klud. Tør dørtætningen af med rent vand, og lad den tørre. Skuremidler eller syreholdige rengøringsmidler er uegnet til rengøring. Rengør apparatets indvendige del med varmt vand og soda. Vi anbefaler 2 spiseskefulde soda til én liter vand. Tøm opsamlingsbeholderen på undersiden, og rengør den med vand og et mildt rengøringsmiddel. 9. Transport Træk stikket ud af beskyttelsesstikkontakten. Fjern alle flasker og flaskehylder fra apparatets indvendige del. Skru de justerbare fødder ind. Klæb døren til med tape. Sørg for, at apparatet transporteres stående, for at undgå skader på kølesystemet. 10. Fejlfinding Der kan opstå fejl under brugen. Kontroller ved hjælp af følgende tabel, om du selv kan afhjælpe problemet. Alle andre reparationer er ikke tilladt og medfører, at garantien bortfalder. Kontakt derfor vores servicecenter eller et andet egnet specialværksted i tilfælde af, at der opstår en fejl. Fejl Årsag Afhjælpning Apparatet fungerer ikke Afbrydelse i strømkredsen Kontroller, om netstikket er sat rigtigt i. Kontroller, ved at tilslutte et andet elektrisk apparat (f.eks. en natbordslampe), om stikkontakten er spændingsførende. Kontroller, om tilslutningskablet er beskadiget. 12 af 16

12 Fejl Årsag Afhjælpning Temperaturen er ikke lav nok. Døren kan ikke lukkes helt, eller den bliver åbnet for ofte Placer flaskerne således, at de ikke hindrer døren i at lukke helt. Åbn døren kortvarigt. Kontroller dørtætningen. Apparatet er snavset. Rengør apparatet. Apparatet står i direkte sollys eller ved siden af en varmekilde Placer apparatet et andet sted. Indstil apparatet på et højere køleniveau. Apparatet støjer for meget eller vibrerer. Apparatet er ikke justeret korrekt Juster Kontroller ventilatoren. LED-displayet er slukket Strømforsyningen er Kontroller stikket. afbrudt Styringen svigter. Kontakt kundeservice. Ventilatoren er tilstoppet. Betjeningselementerne fungerer ikke Den indvendige belysning fungerer ikke Temperaturføleren er defekt. Kontakt kundeservice. LED'en er defekt. Kontakt kundeservice. 11. Udtagning af drift Hvis apparatet ikke skal bruges i længere tid, skal følgende handlinger udføres: Sluk apparatet, og træk derefter netstikket ud af stikkontakten. Tøm apparatet. Vask kølerummet, og lad det tørre. Vask alle udstyrsdele (flaskehylder) omhyggeligt. Lad døren stå åben for at undgå, at der dannes ubehagelige lugte og skimmel. 13 af 16

13 12. Bortskaffelse Apparat Gamle apparater må ikke smides ud med husholdningsaffaldet. Ifølge direktiv 2012/19/EU skal apparatet ved slutningen af dets levetid afleveres til korrekt bortskaffelse. Derved genanvendes de værdifulde materialer, der er indeholdt i apparatet, og forurening af miljøet undgås. Aflever det brugte apparat til et indsamlingssted for elektronisk affald eller til en genbrugsstation. Du kan få flere oplysninger hos dit lokale renovationsselskab eller din kommunalforvaltning. Skær kablet af inden bortskaffelsen. Fjern døren, før apparatet bortskaffes, og lad flaskehylderne blive i apparatet. Emballage Apparatet er placeret i en emballage for at beskytte det mod transportskader. Emballagen er lavet af råstoffer og kan således genbruges eller bringes tilbage i råstofkredsløbet. 13. Tekniske data Nettorumfang køleafdeling: 76 liter Beskyttelsesklasse I Klimaklasse: N Nominel spænding: V ~ Mærkefrekvens: 50 Hz Effektforbrug: 140 W Mærkestrøm: 1,8 A Energiforbrug: 0,65 kwh / 24 timer = 237,25 kwh / 1 år LED-belysning 1 W Temperaturområde Kølezone øverst 7 18 C (maks. 18 C under stuetemperatur) Kølezone nederst C (maks. 18 C under stuetemperatur) Vægt netto 22,85 kg Dimensioner (BxHxD i mm) 345 x 985 x af 16

14 14. Overensstemmelseserklæring Medion AG erklærer hermed, at produktet MD er i overensstemmelse med følgende eupæiske direktiver: EMC-direktivet 2004/108/EF Lavspændingsdirektivet 2006/95/EF Direktivet for miljøvenligt design 2009/125/EF RoHS-direktivet 2011/65/EU. Fuldstændige overensstemmelseserklæringer findes på 15. Kolofon Copyright 2015 Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugsanvisning er ophavsretsligt beskyttet. Mangfoldiggørelse i mekanisk, elektronisk eller enhver anden form uden skriftlig tilladelse fra producenten, er forbudt. Ophavsretten tilhører firmaet: Medion AG Am Zehnthof Essen Tyskland Brugsanvisningen kan efterbestilles via vores service-hotline og er til rådighed til download via serviceportalen Du kan også scanne den ovenstående QR-kode og indlæse brugsanvisningen på din mobile enhed via serviceportalen. 15 af 16

15 16 af 16

16 DK Medion Nordic A/S Naverland 29A 2600 Glostrup Danmark Hotline: (+45) Fax (+45) Brug venligst kontaktformularen nedenfor: 09/30/15 MSN

TKS32 700077 V2/0614

TKS32 700077 V2/0614 TKS32 700077 V2/0614 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

Deluxe 370164 V3/0115

Deluxe 370164 V3/0115 Deluxe 370164 V3/0115 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 128 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 128 1.2 Symbolerklæring... 130 1.3 Kilder til trusler...

Læs mere

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476)

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

DD 5551.book Seite 1 Dienstag, 10. März 2015 9:42 09. Betjeningsvejledning Poseløs multicyklon støvsuger. Roya-31170 A4 10.03.2015

DD 5551.book Seite 1 Dienstag, 10. März 2015 9:42 09. Betjeningsvejledning Poseløs multicyklon støvsuger. Roya-31170 A4 10.03.2015 DD 5551.book Seite 1 Dienstag, 10. März 2015 9:42 09 Betjeningsvejledning Poseløs multicyklon støvsuger Roya-31170 A4 10.03.2015 DD 5551.book Seite 2 Dienstag, 10. März 2015 9:42 09 1 Sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Oversigt over køle-/fryseskabet

Indholdsfortegnelse. Oversigt over køle-/fryseskabet Br ugsanvi sni ng DK CBNPes3976 Oversigt over køle-/fryseskabet 1. Belysning 2. Blæser 3. Glashylde 4. Dørhylde med vippelåge 5. Dørhylde 6. Delbar glashylde 7. Fleksibel flaske-opbevaringshylde 8. Dørhylde

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482 Universel, professionel lynoplader Håndbog MD 13482 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Fejl... 3 Rengøring og vedligeholdelse... 4 Om dette apparat...

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køleskab med DynaCool K 14820 SD K 14820 SD ed/cs da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt.

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Fryseskab med NoFrost-system FN 11827 S FN 12827 S FN 12827 S edt/cs da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader

Læs mere

43,9 cm / 17,3 Notebook MEDION ERAZER

43,9 cm / 17,3 Notebook MEDION ERAZER 43,9 cm / 17,3 Notebook MEDION ERAZER Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning... 5 1.1. Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 5 1.2. Korrekt anvendelse... 6 1.3. Overensstemmelseserklæring...

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køleskab med PerfectFresh og DynaCool K 34272 id K 35272 id K 37272 id da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for

Læs mere

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx NORSK SVENSKA DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS DANSK NEDERLANDS www.krups.com ITALIANO SUOMI 16 17 18 15 14 19 20 21 22 23 13 12 24 25 11 26 1 2 3 4 5 27 10 9 8 7 6 KRUPS

Læs mere

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder DK Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder 300.435 V1/0113 Opbevar vejledningen sammen med produktet! 1. Generelt... 2 1.1 Oplysninger om brugsvejledningen... 3 1.2 Forklaring på symbolerne...

Læs mere

IW 35 PRO 105833 V2/0413

IW 35 PRO 105833 V2/0413 IW 35 PRO 105833 V2/0413 IW 35 PRO 105832 V2/0413 DK Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning

Læs mere

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+ FRITSTÅENDE KØLESKAB Brugervejledning KS 345 A+ Indhold Sikkerhedsforanstaltninger ------------------------- 1~2 Tegning ----------------------------------------------------- 3 Klargøring --------------------------------------------------

Læs mere

Brugermanual FS 180 A+

Brugermanual FS 180 A+ Brugermanual FS 180 A+ Læs denne brugsanvisning omhyggeligt! Kære kunde! Læs denne brugsanvisning før du tager produktet i brug første gang. Det vil hjælpe dig med at bruge og vedligeholde det korrekt

Læs mere

Brugsanvisning. køleskab IKEF 2480-1

Brugsanvisning. køleskab IKEF 2480-1 Brugsanvisning køleskab IKEF 2480-1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger.... 4 Sikkerhed for børn og udsatte personer Generelt om sikkerhed Daglig brug Vedligeholdelse og rengøring Installation Service

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sikkerhedsforanstaltninger. Brugsanvisning: Bortskaffelse af emballage. Gamle vinkøleskabe. Installationsanvisning:

Indholdsfortegnelse. Sikkerhedsforanstaltninger. Brugsanvisning: Bortskaffelse af emballage. Gamle vinkøleskabe. Installationsanvisning: Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforanstaltninger Brugsanvisning: Oversigt over skabet... 1 Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Bortskaffelse af emballage... 1 Gamle vinkøleskabe... 1 Teknisk sikkerhed... 1 Opstilling...

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køle-/fryseskab med NoFrost-system KDN 12623 S -1 KDN 12823 S -1/-2 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader

Læs mere

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU COFFEE MAKER KM 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I J K 3 DANSK 05-09 SUOMI 10-14 NORSK 15-20 SVENSKA 21-26 ITALIANO 27-32 PORTUGUÊS 33-38 NEDERLANDS 39-45 MAGYAR 46-51 ČESKY

Læs mere

Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331

Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331 Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger... 5 Bestemmelsesmæssig anvendelse... 6 Generelle henvisninger... 7 Opstil apparatet

Læs mere

Brugsanvisning KØLE-/FRYSESKAB RFN2286W RFN2286S RFN2284W RFN2284S. Kære kunde,

Brugsanvisning KØLE-/FRYSESKAB RFN2286W RFN2286S RFN2284W RFN2284S. Kære kunde, Kære kunde, Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, det lever op til dine forventninger, og at du får glæde af det i mange år. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, brugsværdi

Læs mere

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del 151110 7084432-02 SBSes 7273... 6 Oversigt over apparatet Indhold 1 Oversigt over apparatet... 2 1.1 Oversigt over apparater og udstyr... 2 1.2 Apparatets

Læs mere

Sikkerhedsforanstaltninger. Indholdsfortegnelse. Bortskaffelse af emballage. Gamle vinkøleskabe. Teknisk sikkerhed

Sikkerhedsforanstaltninger. Indholdsfortegnelse. Bortskaffelse af emballage. Gamle vinkøleskabe. Teknisk sikkerhed Br ugsanvi sni ng DK WKEes553 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforanstaltninger... 2 Bortskaffelse af emballage... 2 Gamle vinkøleskabe... 2 Teknisk sikkerhed... 2 Opstilling... 3 Tilslutning... 3 Klimaklasse...

Læs mere

Brugsanvisning KØLE-/FRYSESKAB RF2283W RF2283S RFN2283W. Kære kunde,

Brugsanvisning KØLE-/FRYSESKAB RF2283W RF2283S RFN2283W. Kære kunde, Kære kunde, Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, det lever op til dine forventninger, og at du får glæde af det i mange år. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, brugsværdi

Læs mere

KØLESKAB K44W HN 8700. Brugervejledning

KØLESKAB K44W HN 8700. Brugervejledning KØLESKAB K44W HN 8700 Brugervejledning INDHOLD Generelt... 2 Køleskabets indretning... 2 Før køleskabet tages i brug... 3 Beskyttelse af miljøet... 3 Sikkerhedsregler og generelle anbefalinger... 4 Installation...

Læs mere

Brugsanvisning. Køle-/fryseskabet

Brugsanvisning. Køle-/fryseskabet DK Brugsanvisning Køle-/fryseskabet Tak for den tillid, du har vist os ved at købe dette apparat. Vi ønsker dig held og lykke med dit nye apparat! Køle-/fryseskabet er beregnet til brug i private husholdninger.

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197

EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197 EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197 Kære kunde, Tillykke med din nye Espresso Automatic Serie EA84XX. Maskinen giver dig mulighed for at tilberede mange forskellige slags drikke, espressoer, kaffe

Læs mere